English
Hungarian
Ügyszám:
.
1032/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 23/1999. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/213
.
A döntés kelte: Budapest, 06/29/1999
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára   irányuló  indítványok   tárgyában   meghozta   a
   következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  az  egyes  fontos
   tisztségeket  betöltő személyek ellenőrzéséről és  a  Történeti
   Hivatalról  szóló 1994. évi XXIII. törvény 2.  §  (4)  bekezdés
   második  mondata,  továbbá a 25/G. §  (4)  bekezdés  c)  pontja
   “kutathatók  és”  szövegrésze  alkotmányellenes,  ezért  azokat
   megsemmisíti.

   A 25/G. § (4) bekezdés c) pontja a következő szöveggel marad
   hatályban:

   “c)   nem  minősített  adat  esetén  is,  illetve  ha  az  adat
   nyilvánosságra  hozatalát törvény nem is  korlátozza,  csak  az
   Ltv.  24. §-ának (1) bekezdése szerinti határidők letelte  után
   hozhatók nyilvánosságra azok a személyes adatok, amelyek a volt
   állambiztonsági szervek és elődeik "szigorúan titkos" állományú
   tisztjeinek,  illetve hálózati személyeinek nevét,  természetes
   személyazonosító adatait tartalmazzák.”

   2.  Az  Alkotmánybíróság az egyes fontos  tisztségeket  betöltő
   személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló  1994.
   évi XXIII. törvény 1. § a) és b) pontja, 2. § (1) bekezdése, 2.
   §  (4)  bekezdés első mondata, 8. § (1), (2), (3), (5)  és  (6)
   bekezdése,  25/G.  § (1) bekezdése, 25/G.  §  (4)  bekezdés  a)
   pontja,  25/G.  §  (5)  bekezdése, 25/H.  §  (1)-(2)  bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.

   3.  Az  Alkotmánybíróság az egyes fontos  tisztségeket  betöltő
   személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló  1994.
   évi  XXIII. törvény egyes rendelkezései végrehajtásával  és  az
   állampolgári  megkeresésekkel  kapcsolatos  feladatokról  szóló
   8/1995.   NbH   utasítás   6.   pontja  alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló   indítványokat
   elutasítja.

   4.  Az  Alkotmánybíróság elutasítja azt  az  indítványt,  amely
   szerint     az    Országgyűlés    mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy  nem  szabályozta
   részletesen a Történeti Hivatal elnökére vonatkozó,  a  törvény
   25/C.   §   (1)   bekezdés  második  mondatában   meghatározott
   követelmény tényleges érvényesülésének módját.

   Az  Alkotmánybíróság  e határozatát a Magyar  Közlönyben  közzé
   teszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.  Az  Alkotmánybírósághoz több indítvány  érkezett  az  egyes
    fontos  tisztségeket  betöltő  személyek  ellenőrzéséről  szóló
    (módosított)  1994.  évi XXIII. törvény (a továbbiakban:  Etv.)
    egyes     rendelkezései    alkotmányellenességének     utólagos
    vizsgálatára.

    Az  Etv-t eddig az Alkotmánybíróság két határozatban vizsgálta.
    Ezek  a  60/1994.  (XII.  24.) AB határozat  (1.  Abh.),  és  a
    18/1997. (III. 19.) AB határozat.

    Az  Etv.  eredeti  alapkoncepciója volt, hogy kötelezővé  tette
    meghatározott  állami tisztségviselők és más fontos  tisztségek
    betöltőinek  ellenőrzését, abból a szempontból,  hogy  bizonyos
    személyek  a  jogállam  kialakulása  előtt  végeztek-e   (belső
    reakció   elhárító)  állambiztonsági  tevékenységet;   kaptak-e
    döntéseikhez  az  állambiztonsági szervektől adatokat;  illetve
    tagjai  voltak-e  a  karhatalmi alakulatnak, a  Nyilaskeresztes
    Pártnak.  Ha  a vizsgálat során valakiről ezeket megállapítják,
    akkor  az ellenőrzés eredményét nyilvánosságra hozzák,  kivéve,
    ha  az  ellenőrzött személy tisztségéről lemondott. Mindez  azt
    jelentette,   hogy  az  Etv.  attól  függően   minősítette   az
    ellenőrzött  személy  bizonyos  adatait  közérdekűvé,  hogy   a
    személy  a  politikai közéletben részt vesz-e,  a  közvéleményt
    alakítja-e.

    Az  1. Abh, noha számos ponton alkotmányellenességet állapított
    meg,  a  főkérdésben az indítványokat lényegében  elutasította.
    Emellett  az  Etv. alapkoncepcióját kitágította: felvetette  az
    alkotmányellenes nyilvántartások és az ezekben  foglalt  adatok
    jogi    sorsa   általános   rendezésének   kérdését,    és    –
    alkotmányellenességet   előidéző  mulasztást   megállapítva   –
    felhívta  a törvényalkotót, hogy mind a megfigyeltek,  mind  az
    ügynökök információs önrendelkezési jogát biztosítsa.

    2.  Az  Etv-t  ezt követően módosító 1996. évi  LXVII.  törvény
    ennek  az  AB-határozatnak kívánt eleget tenni.  Rendelkezései,
    néhány  eljárási, technikai szabály pontosítása mellett, főként
    az  ellenőrzendő személyi kör meghatározására és az információs
    önrendelkezési  jog gyakorlásának biztosítására irányulnak.  Ez
    utóbbi  célból  az  Etv.  mint  új  intézményt,  létrehozta   a
    Történeti Hivatalt (TH), speciális levéltárként.

    A  módosított Etv-t támadó indítványok lényegében az ellenőrzés
    alá  eső  személyi  kör  jelentős szűkítését,  az  ellenőrzendő
    állambiztonsági  tevékenységnek a BM III/III. Csoportfőnökségen
    túl  más  csoportfőnökségekre való kiterjesztésének elmaradását
    támadják és a lezárt állambiztonsági nyilvántartások kezelésére
    vonatkozó  új szabályok némelyikét kifogásolják. Egy  indítvány
    az   Etv-nek   a   Nemzetbiztonsági   Hivatalban   (NbH)   való
    végrehajtása  tárgyában  kiadott, a bizottság  részére  történő
    adatszolgáltatást szabályozó főigazgatói utasítást kifogásolja.

    Az  Alkotmánybíróság  az  első két indítvány  megküldésével  az
    igazságügy-minisztert álláspontja kifejtésére kérte fel.  Ezzel
    a   két  indítvánnyal  kapcsolatban  beadványt  terjesztett  az
    Alkotmánybíróság  elé  a  titkosszolgálatokat  felügyelő  tárca
    nélküli miniszter is.

                                  II.

    1.1. A (módosított) Etv. 1. §-a a következőképpen rendelkezik:
    “1. § Ellenőrizni kell, hogy a 2. §-ban meghatározott személyek
    a)  hivatásos  –  nyílt  vagy "szigorúan  titkos"  –  állományú
    tisztként  teljesítettek-e szolgálatot  a  volt  BM  III/III-as
    Csoportfőnökségnél,   a  budapesti  vagy   a   megyei   rendőr-
    főkapitányságok III/III-as osztályainál, illetve elődeiknél  (a
    Magyar   Államrendőrség   Budapesti   Főkapitányság   Politikai
    Rendészeti   Osztálya,  a  Magyar  Államrendőrség  Államvédelmi
    Osztályának, a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatóságának,  az
    Államvédelmi   Hatóságnak  a  "Belső   reakció"   elhárításával
    foglalkozó szervezeti egységei, a Belügyminisztérium IV.  Belső
    reakció  elhárítási  osztálya,  a Belügyminisztérium  Politikai
    Nyomozó Főosztály V. Belső reakció elleni harc osztálya);”

    Az  Etv. 1. § a) pontja szerint tehát ellenőrizni kell, hogy  a
    2.    §-ban    meghatározott   személyek    a    BM    III/III.
    Csoportfőnökségnél  (területi  szerveinél  illetve   elődeinél)
    hivatásos  tisztként  teljesítettek-e  szolgálatot.  Az  "előd"
    szerveket az Etv. e pontja tételesen felsorolja.

    Az  Etv.  1.  § b) pontja szerint azt kell vizsgálni,  hogy  az
    ellenőrzendő személyek:

    "b)  végeztek-e az a) pontban felsorolt szervek részére  érdemi
    tevékenységet, azaz
    –   aláírták-e  a  hálózati  feladatok  vállalására   vonatkozó
    nyilatkozatot, és adtak-e jelentést, illetve
    – kaptak-e e szervezetektől illetményt, prémiumot, kedvezményt,
    és   aláírtak-e   hálózati  feladatok   vállalására   vonatkozó
    nyilatkozatot, vagy adtak-e jelentést, illetve
    –  szerepelnek-e  az  a)  pontban  felsorolt  szervek  hálózati
    nyilvántartásában,  és  kaptak-e e  szervezetektől  illetményt,
    prémiumot, kedvezményt, vagy adtak-e jelentést".

    Az  indítvány szerint alkotmányellenes, hogy az Etv. az  érdemi
    tevékenység  kizárólagos  fogalmát  meghatározza,  mert   ezzel
    "korlátozza   a   jogalkalmazó  vizsgálati  eljárását,   szabad
    mérlegelésen alapuló, befolyásmentes döntését".

    Az  indítvány  nem  jelöli  meg,  hogy  ezt  melyik  alkotmányi
    rendelkezéssel   véli   ellentétesnek,   hanem   az   1.   Abh.
    indokolásának  egy részére utal. Ez a rész  az  Etv.  8.  §-ára
    vonatkozik.

    Az  Etv.  eredeti  8.  §-a korlátozta a bizottságok  adatkérési
    jogát.  Az Alkotmánybíróság az iratszolgáltatásra, betekintésre
    rendelkezésre állásra korábban csak két minisztert kötelező  (a
    bizonyítékok beszerzését korlátozó) szabályt megsemmisítette és
    ezzel   kiterjesztette  az  ellenőrző  bizottságok  vizsgálati,
    adatkérési  jogát.  Az  Alkotmánybíróság ezzel  kapcsolatban  a
    jogbiztonságra hivatkozott, formális következtetéssel  tehát  a
    jelen    esetben   ezt   kellene   az   Alkotmány   hivatkozott
    rendelkezésének tekinteni.

    Tartalmilag    viszont   az   "érdemi   tevékenység"    fogalmi
    meghatározásának   kifogásolása   másra   utal.    A    fogalmi
    meghatározás  ugyanis azt jelenti, hogy ezzel az  Etv.  alapján
    csakis a felsorolt magatartásokat – és mást nem – lehet "érdemi
    tevékenységnek" tekinteni.
    Ez  a  közszereplők közérdekű adatainak nyilvánosságáról  szóló
    rendelkezést  sértheti,  mert  a  "jogállamisággal   ellentétes
    tevékenység" egy szelete homályban maradhat.

    1.2.  Az  ellenőrzendő személyeknél az  Etv.  1.  §  a)  pontja
    szerint    azt    kell   vizsgálni,   hogy   a   BM    III/III.
    Csoportfőnökségnél,   területi   szerveinél,   ezek   tételesen
    felsorolt   elődeinél,   hivatásos  tisztként   teljesítettek-e
    szolgálatot.

    Van olyan indítvány, amely szerint diszkriminatív, hogy az Etv.
    1. § a) pontja csak a III/III. Csoportfőnökségre terjed ki, más
    csoportfőnökségekre vagy elődszervekre nem. Minthogy ezek  mind
    jogállamisággal  ellentétes  tevékenységüket,   mind   személyi
    állományukat tekintve olyan szorosan összefonódtak más,  de  az
    a)  pontban  mégsem  szereplő  szervekkel,  az  indítványozó  a
    jogegyenlőség   érvényesülése  érdekében  az  Etv.   hatályának
    kiterjesztését mellőzhetetlennek tartja.

    Ez az indítvány alkotmányellenesnek tartja az a) pontnak a csak
    a  tisztek vizsgálatára való korlátozását és a tiszthelyettesek
    mellőzését;   a   tisztek   közül   is   csak   a   hivatásosak
    feltüntetését, a tartalékosaknak pedig a kihagyását.

    2.  Egyes  indítványok kifogásolják, hogy az ellenőrzendő  kört
    (Etv. 2. § (1) bekezdés) a jogalkotó szűkítette.

    Ezt  az egyik indítvány a törvény céljával (az államélet  és  a
    politikai  közélet átláthatósága, tájékozott  megítélése)  véli
    ellentétesnek;  sőt  "következetlen"-nek  is  tartja,  mert  az
    átvilágítás   csak   részben  igazodik  a  köztársasági   elnök
    kinevezési  jogköréhez, de kimaradnak "különösen a bírák  (ezek
    között az ellenőrző bizottság határozatait felülvizsgáló  bírák
    is),  a  nagykövetek  és a tábornokok". Az  ügyészi  jogkörökre
    figyelemmel "kétséges az ügyészi kar mellőzése" is.

    A  "következetlenség" állítása, a "nem egységes ismérvre"  való
    hivatkozás tartalmilag az Alkotmány 70/A. §-ának sérelmére való
    hivatkozást jelenti, az 1. Abh-ban foglaltakra figyelemmel.

    Az  ellenőrzendő  személyi kört "rendkívüli  mértékben  szűkítő
    szabályozás"      következtében     a     közérdekű      adatok
    hozzáférhetőségének   elve  sem  érvényesülhet.   Különösen   a
    választópolgárok  tekintetében  sérelmes,  hogy  az  ellenőrzés
    hatálya,  vagy  kötelezően, vagy saját kérésre, nem  terjed  ki
    minden  olyan személyre, akit közvetlenül választanak.  Mindez,
    az   indítvány   szerint,   az  1.  Abh-ban   foglaltakkal   is
    kifejezetten ellentétes.

    3.  Támadják  az  indítványozók az Etv-nek a Történeti  Hivatal
    alkalmazottainak ellenőrzésére vonatkozó szabályait (2.  §  (4)
    bekezdés)  is. Az Etv. e szabálya szerint “a Történeti  Hivatal
    elnökének   és   helyettesének  ellenőrzését  a   kinevezésüket
    megelőzően kell elvégezni. A Történeti Hivatal alkalmazottainak
    ellenőrzését  az  elnök  írásos  kérésére  soron   kívül   kell
    elvégezni.”

    Az  egyik  indítvány  ezzel  kapcsolatban  az  1.  Abh-nak  ama
    szövegrészeire  utal,  amely egyrészt az ellenőrzendő  személyi
    kör meghatározásának következetlenségét rótta fel, másrészt  az
    egyházi  személyek átvilágításával kapcsolatos, az általánostól
    eltérő  szabályok  alkotmányellenességét  állapította  meg  (az
    elöljáró  mérlegelésétől  függő  ellenőrzés,  írásbeli  és   az
    ellenőrzött  előtt titkos eljárás, a lemondásra felhívás  és  a
    nyilvánosságra    hozatal    elmaradása    miatt).     Eszerint
    alkotmányellenes,  hogy  az  Etv.  az  ellenőrzést  "a  Hivatal
    elnökének  mérlegeléséhez köti, és az eljárásra az általánostól
    eltérő  szabályt  (soronkívüliség) határoz meg".  Az  indítvány
    szerint  ez  ellentétes az Alkotmány 70/A. §  (1)  bekezdésében
    meghatározott általános diszkrimináció-tilalommal.

    Egy  indítvány  azzal  érvel, hogy az  Etv.  vizsgált  szabálya
    lehetővé  teszi olyan személyek ellenőrzését is, akik egyébként
    nem  tartoznának az Etv. céljával összhangban a  2.  §  (1)-(3)
    bekezdésében    meghatározott   körbe.   Álláspontja    szerint
    diszkriminatív,   hogy   "a   Történeti   Hivatal   munkatársai
    kivételezett  helyzetbe  kerülnek más  állami  alkalmazottakkal
    szemben".

    4.1.  Támadja egy indítvány az Etv. 25/G. § (1) bekezdését  is.
    Ennek lényeges tartalma az, hogy "a Történeti Hivatalban kezelt
    iratokban  szereplő  érintett személy a rá  vonatkozó  adatokat
    megismerheti. A bemutatott iratokon a más személy azonosítására
    alkalmas adatokat felismerhetetlenné kell tenni.”

    Az  indítvány  szerint  az  idézett  bekezdés  második  mondata
    ellentétes a közérdekű adatok megismeréséhez való joggal,  mert
    "a   jelenlegi  jogszabály  szerkezetében  sérti   az   eredeti
    irattartalom  csorbítatlanságához fűződő  alkotmányos  érdeket,
    ugyanis  nem a másolatban bemutatott iratok, hanem a bemutatott
    iratok preparálására ad törvényes módot".

    4.2.  a)  Egy másik indítvány szerint "az azonosításra alkalmas
    adat"  meghatározás olyan széles mérlegelési jogot ad a hivatal
    kezébe, hogy adott esetben az egész jelentést is törölni lehet,
    így  az  érintett (megfigyelt) személy részére  a  saját  nevén
    kívül  semmilyen  megismerhető adat  nem  marad.  Ez  sérti  az
    Alkotmány 61. § (1) bekezdését.

    b)  Az  indítvány  az Etv-nek az iratok használatára  vonatkozó
    25/G.  és  25/H.  §-ait  általánosságban  és  teljes  egészében
    alkotmányellenesnek tartja, az Alkotmánynak a személyes  adatok
    védelméről szóló az 59. § (1) bekezdésére és a közérdekű adatok
    nyilvánosságáról szóló 61. § (1) bekezdésére hivatkozva.

    Az Etv. e szabályai szerint:

    “25/G.  §  (1) A Történeti Hivatalban kezelt iratokban szereplő
    érintett  személy  a  rá  vonatkozó  adatokat  megismerheti.  A
    bemutatott  iratokon  a  más  személy  azonosítására   alkalmas
    adatokat felismerhetetlenné kell tenni.
    (2)  Az  érintett  az  iratokban szereplő  adatai  tekintetében
    helyesbítési  jogát  az  eredeti  adat  változatlanul   hagyása
    mellett  a  helyes adatot tartalmazó feljegyzésnek  az  irathoz
    csatolásával hajthatja végre.
    (3)  A  Történeti  Hivatal  által  kezelt  iratokban  bármilyen
    jogcímen  szereplő személy 2000. június 30-át követően  kérheti
    személyes  adatának törlését. Nem törölhető  az  Ltv.  szerinti
    maradandó  értékű  iratokban lévő személyes  adat,  azonban  az
    érintett – legfeljebb az adat keletkezésétől számított 90  évre
    – írásos nyilatkozatban megtilthatja annak a személyes adatának
    a    (4)    bekezdés   szerinti   kutatását,   amelyet   titkos
    információgyűjtő  eszközök, illetve módszerek  felhasználásával
    rögzítettek, és nem valamely nyilvános szereplésére,  közéleti,
    politikai  tevékenységére vonatkozik, vagy  –  ha  az  érintett
    valamely állami szerv hatáskörében eljáró személy volt – nem  a
    feladatkörével összefüggő személyes adata.
    (4) A Történeti Hivatalban őrzött iratokban található személyes
    adatok kutatására az Ltv. 24. §-át az alábbi eltérésekkel  kell
    alkalmazni:
    a)   az  a  személyes  adat,  amelyet  titkos  információgyűjtő
    eszközök, illetve módszerek felhasználásával rögzítettek, akkor
    sem  kutatható,  ha  az  adatot a Ttv.  alapján  egyébként  nem
    minősítették,   vagy  nyilvánosságra  hozatalát   törvény   nem
    korlátozza, kivéve
    –  ha  a kutatás – a kutató költségére – anonimizált másolattal
    is megvalósítható,
    –  ha  az  érintett által a (3) bekezdés szerint  meghatározott
    kutatási  tilalom határideje letelt, illetve tilalom  híján  az
    Ltv. 24. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek teljesültek,
    –  ha  az  érintett, illetőleg annak halálát  követően  bármely
    örököse vagy hozzátartozója a kutatáshoz hozzájárult,
    –  ha  az  adat  az  érintett nyilvános  szereplésére,  illetve
    közéleti,  politikai  tevékenységére vonatkozik  vagy  valamely
    állami  szerv  hatáskörében eljáró személynek a  feladatkörével
    összefüggő személyes adata, és az adat keletkezésétől már 15 év
    eltelt,    feltéve,   hogy   a   kutatásra    tudományos    cél
    megvalósításához  van szükség, és az Ltv.  24.  §-ának  (3)-(4)
    bekezdésében foglaltak megvalósultak;
    b)  a  törvény hatálybalépését követő 90 évig csak az érintett,
    illetőleg annak halála után bármely örököse vagy hozzátartozója
    engedélyével  kutathatók  az  Avtv.  2.  §-ának  (2)  pontjában
    meghatározott  adatok, kivéve a büntetett  előéletre  vonatkozó
    adatokat;
    c)   nem  minősített  adat  esetén  is,  illetve  ha  az   adat
    nyilvánosságra  hozatalát törvény nem is  korlátozza,  csak  az
    Ltv.  24. §-ának (1) bekezdése szerinti határidők letelte  után
    kutathatók és hozhatók nyilvánosságra azok a személyes  adatok,
    amelyek  a  volt állambiztonsági szervek és elődeik  "szigorúan
    titkos"  állományú  tisztjeinek, illetve hálózati  személyeinek
    nevét, természetes személyazonosító adatait tartalmazzák.
    (5)   Az  iratokban  a  (4)  bekezdésben  és  a  25/F.  §   (3)
    bekezdésében   foglalt   kutatáson   kívül    –    a    törvény
    hatálybalépésétől   számított   30   évig   –    kutatás    nem
    engedélyezhető.  Az  iratokba a 25/G. § (1) bekezdése  szerinti
    betekintésen  és a 25/F. § (1) bekezdésének b) pontja  szerinti
    adatszolgáltatás teljesítésén túl csak az érintettek  törvényes
    jogainak   érvényesítésével  kapcsolatos  bírósági   eljárások,
    valamint   az   öt  évnél  hosszabb  idejű  szabadságvesztéssel
    büntethető   el   nem   évült  bűncselekményekkel   kapcsolatos
    büntetőeljárások  esetén a bíróság, illetve a  nyomozó  hatóság
    számára     engedélyezhető    betekintés,    illetve    azokból
    adatszolgáltatás.  A fenti eseteket kivéve a Történeti  Hivatal
    irattári  anyagából  sem adat, sem irat nem  továbbítható,  nem
    hozható nyilvánosságra, és az ország területéről nem vihető ki.
    (6)  A nemzetbiztonsági szolgálatok, a Honvédelmi Minisztérium,
    a   Belügyminisztérium  és  szerveik  munkatársai  a  Történeti
    Hivatalban  elhelyezett iratokban lévő  személyes  adatokba  az
    Országgyűlés illetékes bizottságának előzetes jóváhagyása után,
    illetve különösen gyors intézkedést követelő esetekben utólagos
    tájékoztatásával  tekinthetnek be, ha az a  nemzetbiztonság,  a
    honvédelem  vagy  a  bűnmegelőzés érdekében  törvényben  előírt
    feladataik ellátása céljából szükséges.

    25/H.  §  (1)  Az  1980. előtt keletkezett és  a  25/A.  §  (1)
    bekezdésének hatálya alá tartozó iratokat a Ttv. 28. §-ának (2)
    bekezdésében előírt titokvédelmi felülvizsgálat befejezése után
    elkülönítetten kell tárolni, és a Történeti Hivatal működésének
    megkezdésétől számított 60 napon belül részére át kell adni.
    (2)  Az (1) bekezdésben meghatározott időpont után keletkezett,
    a   25/A.   §   (1)  bekezdésében  meghatározott   iratokat   a
    titokvédelmi  felülvizsgálat elvégzését követő 60 napon  belül,
    de  legkésőbb  2000.  február 28-ig  kell  átadni  a  Történeti
    Hivatalnak.
    (3)  A  Történeti  Hivatalnak való iratátadás  során  az  5.  §
    szerinti bizottság működésének feltételeit biztosítani kell.
    (4)  Nem adhatók át a Történeti Hivatal részére azok az iratok,
    amelyek  együttesen  tartalmazzák a 25/A.  §  (1)  bekezdésében
    meghatározott adatokat, valamint az átadó szervek jogszabályban
    meghatározott feladatai folyamatos és zavartalan teljesítéséhez
    szükséges   kezelhető  adatokat,  amennyiben   ezek   technikai
    szétválasztása   csak  az  irat  eredeti   állapotban   történő
    helyreállításának lehetetlenné válásával lenne megvalósítható.
    (5)  A  bizottság  tevékenysége során  keletkezett  iratokat  –
    beleértve  a 19. § szerinti eljárás során a Fővárosi Bíróságnál
    keletkezett  iratokat is – az eljárás jogerős  befejezése  után
    folyamatosan,  de  legkésőbb  2000.  december  31-ig   kell   a
    Történeti Hivatalnak átadni.”

    Az  indítvány  ebben  a körben amiatt kifogásolja  az  említett
    szabályokat,  hogy  a betekintés csupán a Történeti  Hivatalban
    kezelt   iratra  vonatkozik,  a  titkosszolgálatok  kezelésében
    maradt   más   iratokra  nem  (25/G.  §   (1)   bekezdés.).   A
    nemzetbiztonsági  szolgálatok által minősített  iratokba  pedig
    csak  a minősítő akaratától függően lehet betekinteni. Az  Etv.
    ezzel  a titokvédelem elsődlegességét valósítja meg; ami  pedig
    ellentétes az 1. Abh-ban a közérdekű adatok nyilvánosságával és
    a személyes adatok védelmével kapcsolatban kifejtettekkel.

    c)  Alkotmányellenesnek tartja egy indítványozó azt is, hogy az
    Etv.  egyedül  a  szolgálatokra bízza  annak  eldöntését,  hogy
    milyen  iratokat adnak át a Történeti Hivatalnak (25/H. §  (1)-
    (2)  bekezdés.).  Ez  "nem  felel meg annak  a  követelménynek,
    amelyet   az  adatvédelmi  biztos  27/A/1995.  számú   ajánlása
    fogalmaz meg."

    d)  A  kutatás  és  információs  önrendelkezés  alapjoga  –  az
    indítványozó szerint – abban is sérül, hogy e jogokat  az  Etv.
    hatálybalépése és az iratok átadásának végső határideje  között
    (ez utóbbi az Etv. 25/H. § (2) bekezdése szerint 2000. december
    31.) nem lehet gyakorolni.

    5.  Az  Etv. 25/G. § (4) bekezdés a) pontja bizonyos  személyes
    adatokra   nézve  kutatási  korlátozást,  tilalmat  vezet   be,
    kivételek  meghatározásával. A kivételek egyike:  "  ...  az  a
    személyes   adat,  amelyet  titkos  információgyűjtő  eszközök,
    illetve  módszerek  felhasználásával  rögzítettek,  akkor   sem
    kutatható,  ha  az  adatot  a  Ttv.  (az  államtitokról  és   a
    szolgálati  titokról  szóló  1995. évi  LXV.  törvény)  alapján
    egyébként   nem  minősítették,  vagy  nyilvánosságra  hozatalát
    törvény  nem korlátozza, kivéve .... ha az érintett,  illetőleg
    annak  halálát  követően bármely örököse vagy hozzátartozója  a
    kutatáshoz hozzájárult".

    Az  indítvány érvei szerint a magántitok és a személyes  adatok
    védelméhez  való  jogot sérti az, hogy az Etv. "bármely  örökös
    számára  lehetővé  teszi  az elhunyt jogainak  korlátozását  és
    magántitkainak  a  nyilvánossággal  való  megismertetését."   A
    hozzátartozó  feljogosítása is ezeket az aggályokat  veti  fel.
    Egyébként  pedig  az  Etv.  a  hozzátartozó  fogalmát  meg  sem
    határozza.

    6.  Az  Etv. 25/G. § (4) bekezdés c) pontja szerint a Történeti
    Hivatalban   őrzött   iratokban  található   személyes   adatok
    kutatására  az  Ltv. [a köziratokról, a közlevéltárakról  és  a
    magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.  törvény]
    24. §-át az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: ...
    “c)   nem  minősített  adat  esetén  is,  illetve  ha  az  adat
    nyilvánosságra  hozatalát törvény nem is  korlátozza,  csak  az
    Ltv.  24. §-ának (1) bekezdése szerinti határidők letelte  után
    kutathatók és hozhatók nyilvánosságra azok a személyes  adatok,
    amelyek  a  volt állambiztonsági szervek és elődeik  "szigorúan
    titkos"  állományú  tisztjeinek, illetve hálózati  személyeinek
    nevét, természetes személyazonosító adatait tartalmazzák.”

    Az  Ltv.  24.  § (1) bekezdése szerint ha törvény  másként  nem
    rendelkezik, a személyes adatot tartalmazó levéltári  anyag  az
    érintett  halálozási évét követő harminc év  után  válik  bárki
    számára  kutathatóvá. A védelmi idő, ha  a  halálozás  éve  nem
    ismert,  az  érintett születésétől számított kilencven  év,  ha
    pedig  a  születés  és  a  halálozás időpontja  sem  ismert,  a
    levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év.

    Az indítvány szerint a kifogásolt szabály az említett személyes
    adatok  tudományos  kutatás  keretében  történő,  nem  publikus
    feltárását  teszi lehetetlenné, sértve ezzel "az  1.  Abh.  IV.
    részének  vonatkozó megállapításait”, az Alkotmány  61.  §  (1)
    bekezdésében meghatározott követelményeket.

    7.  Az Etv. 25/G. § (5) bekezdése a Történeti Hivatalban őrzött
    iratokba  –  az Etv-ben meghatározott egyéb eseteken  túl  –  a
    betekintést  illetve az adatszolgáltatást  csak  "az  öt  évnél
    hosszabb  idejű  szabadságvesztéssel büntethető  el  nem  évült
    bűncselekményekkel    kapcsolatos   büntetőeljárások    esetén"
    engedélyezi a bíróság számára.

    Az  ezzel  kapcsolatos alkotmányossági kifogás úgy érvel,  hogy
    "...  amikor  az  Etv.  a  büntethetőségi  tételekhez  igazítva
    korlátozza  a  bíróság  irat-betekintési  jogát,  megsérti   az
    Alkotmány 57. § (1) bekezdését, de magát a bírói függetlenséget
    is".  Ez  utóbbi ugyanis "a bírói tevékenység nem  korlátozható
    lefolytatásában is megnyilvánul, ... indokolt, hogy az iratokba
    a  büntetőbíróság minden elkövető bármely súlyú büntető ügyében
    betekinthessen".

    8.  A vizsgálat alá vont Etv. 8. § (1) bekezdése értelmében  az
    ellenőrzést iratok alapján kell lefolytatni.

    Az indítványozó szerint ez az államigazgatási eljárás általános
    szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban:  Áe.)
    szabad  bizonyítást lehetővé tévő szabályától eltér  és  így  a
    lehetséges  bizonyítási eszközök körét az ellenőrzés  során  az
    iratokra szűkíti le.

    A  8.  §  (2)  bekezdése értelmében a bizottság  (korlátozástól
    mentesen)  a  Történeti Hivatalban kezelt,  valamint  az  1990.
    február 14-én lezárt és a Belügyminisztériumban őrzött iratokat
    vizsgálhatja.

    Az  indítvány szerint ezzel "kikerülnek az ellenőrzés alól azon
    iratok, melyeket esetleg a jogutód szervek magukkal elvittek”.

    Az  Etv.  8.  §  (2)  (3), (5) és (6) bekezdésének  a  támadott
    rendelkezései  a  bizottság számára a vizsgálatot  és  kutatást
    csak  az  ellenőrzés alá vont személyek 1. §-ban  meghatározott
    adatainak és iratainak tekintetében engedik meg. Ezek ugyancsak
    alkotmánysértően   korlátozóak:  azt   eredményezik,   hogy   a
    bizottság    kizárólag   azokat   az   iratokat    vizsgálhatja
    közvetlenül,  amelyek az irat birtokosa szerint  az  ellenőrzés
    alá vont személynek az ilyen adatait tartalmazzák.

    Az  indítvány  szerint tehát az Etv. 8. § (1)-(3),  és  (5)-(6)
    bekezdései  alkotmányellenesen, a  jogbiztonságot  sértő  módon
    korlátozzák  az  ellenőrző bizottságnak a  bizonyítékok  szabad
    beszerzésére vonatkozó jogosítványát.

    9.  Tartalma szerint alkotmányellenes mulasztás megállapítására
    irányul  az  az  indítvány, amely azt  állítja,  hogy  az  Etv.
    hiányosságai miatt nem lehet végrehajtani a vizsgált törvénynek
    arról  szóló rendelkezését, amelynél fogva a Történeti  Hivatal
    elnöke  nem  lehet az, aki a volt BM III. Főcsoportfőnökség  és
    elődei  alkalmazásában  állt.  A  bizottság  ellenőrzési   joga
    ugyanis nem terjed ki a teljes III. Főcsoportfőnökségre.

    Az  indítványozó szerint a jogállamisághoz hozzátartozik az is,
    hogy  a  törvény  rendelkezései  végrehajthatóak  legyenek.  Az
    Országgyűlés  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenességet
    idézett elő azzal, hogy nem szabályozta részletesen a Történeti
    Hivatal  elnökére  vonatkozó, a törvény 25/C.  §  (1)  bekezdés
    második    mondatában   meghatározott   követelmény   tényleges
    érvényesülése módját, eljárásának rendjét.

    10.   Az  Etv.  egyes  rendelkezései  végrehajtásával   és   az
    állampolgári  megkeresésekkel  kapcsolatos  feladatokról  szóló
    8/1995.  NbH  utasítást az egyik indítvány az Etv. szabályaival
    ellentétesnek tartja. Utal azokra az indokokra, amelyeket az 1.
    Abh.  tartalmaz és amelyek az egyes fontos tisztségeket betöltő
    személyek      ellenőrzéséről      szóló      törvénynek      a
    Belügyminisztériumban való végrehajtásáról  szóló  13/1994.  BM
    utasítás megsemmisítéséhez vezettek.

                                 III.

    Az  ismertetett  indítványok  csupán  részben  és  az  alábbiak
    szerint megalapozottak.

    1.1.  Az  Etv. 1. § b) pontja az úgynevezett hálózati személyek
    tevékenységéről  szól,  és  az  Etv-nek  az  1996.  évi  LXVII.
    törvénnyel  történt  módosítása előtt is erről  szólt.  Eltérés
    csupán  annyi, hogy a hatályos, már idézett szöveg  szerint  az
    ellenőrzendő személy akkor esik a b) pont hatálya  alá,  ha  az
    Etv-ben    tételesen    meghatározott,    érdeminek    minősülő
    tevékenységet végzett.

    Az  Etv.  1.  §-ának  ez  a b) pontja, a  hálózati  személyekre
    vonatkozó   része   az,   ami  már   az   1.   Abh-val   lezárt
    alkotmányossági   vizsgálat  során   is   a   legtöbb   aggályt
    felvetette.  A  b)  pontra, a hálózati  személyekre  fellelhető
    adatok  ugyanis nem teljes körűek és nem teljesen megbízhatóak.
    Az   Országgyűlés   Nemzetbiztonsági  Bizottságának   jelentése
    megerősíti  azt  a köztudott tényt, hogy 1989. decemberében  és
    1990.  január  elején  a belbiztonsági szervezetben  nagyarányú
    iratmegsemmisítés történt (ABH 1994. 342, 358-359.). Az  adatok
    megbízhatósága  pedig elsősorban abból a szempontból  jelentős,
    hogy  lehetnek közöttük hamis – különösen utólag behelyezett  –
    adatok és nevek.

    Ehhez  képest  a  szabályozás eredeti szövege is  két  együttes
    feltételt kívánt az említett b) pont hatálya alá vonáshoz.

    Az  Etv.  1995.  április 27-ig hatályos 1. § b) pontja  szerint
    ugyanis  azt kellett vizsgálni, hogy az ellenőrzendő  személyek
    az  “a)  pontban felsorolt szervek részére adtak-e  a  hálózati
    feladatok   vállalására   vonatkozó,   saját   kezűleg   aláírt
    nyilatkozatot    és    adtak-e    jelentést    vagy    kaptak-e
    tevékenységükért illetményt, prémiumot, illetőleg kedvezményt”.

    A  módosított jogszabály szerint pedig azt kell vizsgálni, hogy
    “végeztek-e  az  a)  pontban felsorolt szervek  részére  érdemi
    tevékenységet, vagyis
    –   aláírták-e  a  hálózati  feladatok  vállalására   vonatkozó
    nyilatkozatot, és adtak-e jelentést, illetve
    – kaptak-e e szervezetektől illetményt, prémiumot, kedvezményt,
    és   aláírtak-e   hálózati  feladatok   vállalására   vonatkozó
    nyilatkozatot, vagy adtak-e jelentést, illetve
    –  szerepelnek-e  az  a)  pontban  felsorolt  szervek  hálózati
    nyilvántartásában,  és  kaptak-e e  szervezetektől  illetményt,
    prémiumot, kedvezményt, vagy adtak-e jelentést”.

    Az  1.  Abh. szerint "a jogállamisággal ellentétes tevékenység"
    minősül  közérdekű adatnak (ABH 1994. 342, 355.). Ennek fogalmi
    meghatározása a törvényalkotóra tartozik. Ugyancsak az 1.  Abh.
    szerint  mind a személyi körnek, mind az ellenőrzés mélységének
    meghatározása politikai döntés függvénye.

    A  módosítás  nem érinti a bizottságnak a "szabad  mérlegelésen
    alapuló, befolyásmentes" döntéshez való jogát.

    A   törvényi  meghatározás  pedig  nem  tartalmaz  szűkítést  a
    közérdekűnek minősülő adatok tekintetében.

    1.2.   Az   1.   Abh.   szerint   a  III/III.   Csoportfőnökség
    nyilvántartásai  voltak  azok, amelyek  céljukat,  tartalmukat,
    titkosságukat tekintve egyaránt ellentétesek a jogállam  minden
    eszméjével és tételesen a hatályos Alkotmánnyal is.

    Ehhez  képest  akkor  az  volt az eldöntendő  kérdés,  hogy  mi
    indokolhatja a jogállamban a titkos minősítés fenntartását (ABH
    1994. 342, 351.).

    Az  1.  Abh.  nem általában a "pártállami iratok" titkosságának
    fenntartását érintette, hanem a III/III. Csoportfőnökség  1990.
    február   14-én   lezárt  és  a  Belügyminisztériumban   őrzött
    nyilvántartásáét.

    Az     információk     megismerésének    szabadsága     viszont
    nemzetbiztonsági  okból  a  jogállamban  is   korlátozható.   A
    nemzetbiztonsági érdek a III/III. Csoportfőnökségnél szóba  sem
    jöhet,  mivel  még  az  első  szabad  választások  előtt  –   a
    jogállammal  össze  nem  egyeztethető  tevékenysége   miatt   –
    felszámolták (ABH 1994. 342. 353.).

    A  III/III. Csoportfőnökségét abból a célból hozták létre, hogy
    az  állampárt támasza legyen. Felépítése, összetétele, működési
    mechanizmusa  és  titkos  jogi  szabályozása  egy   kialakított
    ellenségképhez igazodott. Ellenségnek számított minden  másként
    gondolkodó   egyén,  vagy  közösség.  A  szervezetet   irányító
    jogszabályok és a szervezet működése az akkori Alkotmánnyal  is
    szemben  álltak  (lásd: a Belügyminisztérium  belső  biztonsági
    szolgálatának  tevékenységéről szóló 29/1990.  (III.  13.)  OGY
    határozatot).

    A   többi   titkosszolgálat,  bármilyen  szoros  volt   is   az
    összefonódás, csak részben végezhetett ilyen tevékenységet.

    Ezért  nem  szükségszerűen  minősül  közérdekű,  bárki  számára
    megismerhető adatnak az a tény, hogy valamely személy  más,  de
    ma  is működhető titkosszolgálatnak hivatásos tisztje, vagy  az
    volt.

    A  személyi  állománnyal  kapcsolatban az  igazságügy-miniszter
    észrevétele szerint a nyílt és a “szigorúan titkos”  állományú,
    ún.  Szt.  tiszteken  kívül más típusú  tisztek  nem  voltak  a
    III/III.  Csoportfőnökség állományában. A miniszter szerint  az
    Etv.  "egyértelműen  lefedi a III/III.  Csoportfőnökség  teljes
    személyi állományát".

    Az    átvilágítás   mélységét   elhatározó   politikai   döntés
    “tárgyilagos   mérlegelés  szerint”  (ABH  1994.   197,   200.)
    ésszerűen  meghatározó szempontjaként fogadható el az,  hogy  a
    vizsgált  személyi körhöz tartozó személy milyen  önállósággal,
    mennyire   folyamatosan   végezte   tevékenységét.   A   fontos
    beosztásokhoz  tiszti  rangfokozat tartozhatott.  Mindez  kellő
    súllyal  indokolhatja, hogy a hivatásos tisztek kerülhetnek  az
    Etv.    hatálya   alá.   Erre   figyelemmel   a   tisztek    és
    tiszthelyettesek,  illetőleg  a  hivatásosak  és   tartalékosak
    között     felismerhető    megkülönböztető    szabályban     az
    alkotmányellenes diszkriminációt sem lehetett megállapítani.

    2.  Az  1.  Abh. az Etv-nek a módosítását megelőző 2. §-át,  az
    ellenőrzendő  kört  meghatározó  szabályokat  részben,  a   nem
    egységes ismérv alkalmazása miatt, alkotmányellenesnek  találta
    és teljes egészében megsemmisítette. Mivel azonban, éppen az l.
    Abh-ban kifejtettekre figyelemmel, a személyi kör meghatározása
    politikai  döntést kíván, az Országgyűlés a kört  a  korábbinál
    szűkebben és tágabban is meghatározhatta, mind az adatok,  mind
    a  személyek tekintetében. Nem kifogásolható tehát, ha  csak  a
    "fontosabb"   állások   betöltőinek  ellenőrzésére,   illetőleg
    adataik közzétételére kerül sor.

    Az  l.  Abh.  indokolása  szerint: ... "az  Alkotmányból  ez  a
    politikai  döntés, azaz az átvilágítandó adatok és  a  személyi
    kör pontos meghatározása, nem vezethető le, hanem egyrészt az a
    követelmény, hogy az adatok nem tarthatók titokban,  de  teljes
    körűen nem hozhatók nyilvánosságra sem, másrészt, hogy – ha már
    a   politikai   döntés   megtörtént  –   az   Országgyűlés   az
    átvilágítandó személyi kört és a közérdekű adatokat  egységesen
    a szerint a mérce szerint határozza meg, amellyel – alkotmányos
    lehetőségei  között  – az Alkotmány 61. és 59.  §-ai  kölcsönös
    korlátait  meghúzta. ... Az Alkotmánybíróság e tekintetben  nem
    veheti  át a törvényhozóra tartozó politikai kérdés eldöntését,
    de  megállapítja az egységes alkotmányos ismérv  alkalmazásának
    hiányát.  A 2. § ezért ellentétes az Alkotmány 70/A. §-ával.  A
    törvényhozónak  a  diszkrimináció kiküszöbölésére  az  egységes
    mércét   saját   döntése   szerint   kell   meghatároznia,   és
    következetesen érvényesítenie" (ABH 1994. 342, 357.).

    Kérdés   azonban,  hogy  az  indítványokban  foglalt  kifogások
    alapján megállapítható-e az egységes ismérv hiánya.

    Ebből  az  alkotmányjogi szempontból közömbös az indítványoknak
    mindaz  az  érvelése,  amely  az Etv-ben  meghatározottól  más,
    pusztán  az  indítványozó által választott (pl. a  köztársasági
    elnök  kinevezési  jogköréhez igazodó, vagy a  választópolgárok
    közvetlen  választásával meghatározott) ismérv  alapján  tartja
    kifogásolhatónak  egyes személycsoportok  kihagyását.  Ezen  az
    alapon  kifogásolják  pl.  a  bírák,  nagykövetek,  tábornokok,
    ügyészek,   a   közvetlenül   választott   személyek,   pl.   a
    polgármesterek kihagyását. A bírákat ugyan a köztársasági elnök
    nevezi ki, de a megyei bíróság elnöke előtt tesznek esküt.

    Az   Etv.  2.  §  (1)-(3)  bekezdése  határozza  meg  újra   az
    ellenőrzendő  személyi  kört,  a  (4)  bekezdés  pedig  a  most
    létrehozott   Történeti  Hivatal  elnökére,   helyettesére   és
    alkalmazottaira vonatkozik. Ez utóbbival a határozat a 3. és  a
    9. pontban külön foglalkozik.

    Az   Etv.  szerint  az  ellenőrzés  "az  Országgyűlés  vagy   a
    köztársasági  elnök  előtt eskütételre kötelezett,  illetve  az
    Országgyűlés által megválasztott személyekre terjed ki", "a (2)
    bekezdésben meghatározottak kivételével".

    Az  Etv. az ellenőrzést az állami tisztségviselők meghatározott
    körére  korlátozta. Az Etv-nek ez a szabálya  nem  sorolja  fel
    tüzetesen  az  e körbe tartozó tisztségviselőket. A  tisztségek
    felsorolásának  (Etv.  2.  § (3) bekezdés)  csak  a  ellenőrzés
    sorrendje  szempontjából van jelentősége.  Ezekben  a  hatályos
    szabály eltér az Etv. eredeti szövegétől: az ugyanis az  állami
    szférán   kívülre   is   kiterjedt,  és   tételes   felsorolást
    alkalmazott,   csak  kikövetkeztethető,  de  nem  szövegszerűen
    rögzített ismérvekkel.

    Ezzel  szemben  az Etv. ismérveket alkalmaz az  ellenőrzés  alá
    vont személyi kör meghatározására.

    Az  Etv. 2. § (1) bekezdése szerint “az ... ellenőrzés  ...  az
    Országgyűlés  vagy  a  köztársasági  elnök  előtt   eskütételre
    kötelezett,   illetve   az  Országgyűlés  által   megválasztott
    személyekre terjed ki.”

    Az  ismérvek  egyike  az  eskütétel, az  Országgyűlés,  vagy  a
    köztársasági  elnök előtt, a másik az Országgyűlés  által  való
    megválasztottság. Ez utóbbi bővíti a kört, mert pl. az Országos
    Rádió  és Televízió Testület tagjait az Országgyűlés választja,
    de esküt az Országgyűlés elnöke előtt kell tenniük.

    Önmagában  az,  hogy  a  személyi kört nem  egyetlen  ismérvvel
    alakították  ki,  nem  jelenti azt,  hogy  az  egységes  ismérv
    hiányzik.

    A  közvetlenül az Országgyűlés által való megválasztottság vagy
    az  előtte eskütételre való kötelezés, illetve az államfő előtt
    eskütételre kötelezés ténye alkalmas arra, hogy az e körbe  eső
    tisztségek  közjogi súlyára, szerepére, a politikai  közéletben
    való   részvétel  és  a  közhatalom  gyakorlása  intenzitására,
    országos  és  nem  pusztán helyi jelentőségére  –  így  egyebek
    között  arra, hogy az alkotmányozó vagy a törvényhozó ezeket  a
    tisztségeket  egykoron  "fontosabbnak" ítélte  –  alapos  okkal
    következtetni lehessen.

    3.  A  Történeti Hivatal alkalmazottainak ellenőrzését az  Etv.
    csupán lehetővé teszi, de nem kötelezővé.

    E  szabálynál  a soronkívüliség – mint "az általánostól  eltérő
    szabály" – alkotmányellenességét állító indítvány nyilvánvalóan
    alaptalan.  A  felhozott alkotmányi rendelkezések nem  hozhatók
    összefüggésbe    az    ellenőrzés    sorrendjét     meghatározó
    szabályozással.

    A  Történeti  Hivatal elnöke (elnökhelyettese) és alkalmazottai
    viszont  nem esnek az Etv-ben egyébként meghatározott  ismérvek
    alá:  a  Történeti Hivatal lényegében egy levéltár,  különleges
    funkcióval.

    Az   Etv.   az  elnök  (elnökhelyettes)  tekintetében   sajátos
    összeférhetetlenségi  szabályokat  állapít   meg,   alkalmazási
    feltételeket   ír   elő   és  rendezi  ezzel   kapcsolatban   a
    jogkövetkezményeket,  felmentésüket  is.  Az  Etv.,   céljainak
    megvalósítása  végett,  létrehozhat  közigazgatási  szervet  és
    előírhat összeférhetetlenségi szabályokat is.

    Az  alkalmazottaknál ilyen szabályok nincsenek; ezekre az  Etv.
    szerint  a Ktv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Etv-ből  nem
    derül  ki, hogy a hivatal elnöke milyen okból rendelheti el  az
    Etv-ben  meghatározott ellenőrzésüket és  az  sem,  hogy  ennek
    eredménye milyen munkajogi vagy más következménnyel járhat.

    Az esetleges nyilvánosságra hozatal azonban, mint az Etv-ben az
    ellenőrzéshez   rendelt   lehetséges  általános   következmény,
    ellentétes az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében meghatározott, a
    személyes  adatok  védelméhez való joggal. Az  alkalmazottakról
    nem  állapítható meg kellő alappal, hogy a politikai közéletben
    részt  vennének,  vagy a politikai közvéleményt  feladatszerűen
    alakítanák.  Esetükben tehát hiányzik az, ami az  Etv.  hatálya
    alá tartozó adatukat közérdekűvé teheti.

    A  munkatársak  ellenőrzésénél az Etv. szabályai hiányosak  is.
    Állítható, hogy a vizsgált körben a munkatársakra az  Etv.  nem
    is  összeférhetetlenségi szabályt állapít meg.  Alkalmazásuknál
    ugyanis  az  Etv-ben kifejezetten nincsenek meg azok  a  kizáró
    okok,  mint  az elnöknél. Így pusztán az Etv. alapján  meg  sem
    lehet állapítani az ellenőrzés célját.

    Bizonytalan az is, hogy ellenőrzésük kötelező-e, vagy az  elnök
    kérésétől  függ,  és ekként szabad belátásán  alapul.  Az  Etv.
    szövege  mely  szerint  "a  Történeti Hivatal  alkalmazottainak
    ellenőrzését  az  elnök  írásos  kérésére  soron   kívül   kell
    elvégezni", mindkét értelmezést megengedi.

    Minderre  figyelemmel az Alkotmánybíróság  az  Etv.  2.  §  (4)
    bekezdés  második mondatát, az Alkotmány 59. § (1)  bekezdésébe
    ütközése    miatt,    alkotmányellenessé    nyilvánította    és
    megsemmisítette.

    4.1.  Az  Etv.  25/F. §-a kimondja, hogy a Történeti  Hivatalba
    kerülő  iratokban adat csak akkor törölhető, ha azt bíróság  az
    adatvédelmi  eljárás  során elrendelte, illetve  a  törlést  az
    érintett e törvény szerint kifejezetten kéri – 2000. június 30.
    után,   a  maradandó  értékű  iratokban  lévő  személyes   adat
    kivételével.  (Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné  tétele
    oly  módon,  hogy a helyreállításuk nem lehetséges –  Avtv.  [a
    személyes    adatok   védelméről   és   a   közérdekű    adatok
    nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény] 2. § 8. pont.)

    Ugyane  szakasz  (3) bekezdése úgy szól, hogy "szükség  szerint
    másolatok  segítségével"  lehet a Történeti  Hivatalban  őrzött
    iratokban kutatni.

    E  szabályok  egybevetéséből  az  alkotmányossági  vizsgálathoz
    szükséges  értelmezésként megállapítható, hogy ha a "bemutatott
    iratokon"  bizonyos  adatokat  felismerhetetlenné  kell  tenni,
    akkor  az  iratot – a törlést tiltó szabály miatt –  "másolatok
    segítségével"  kell  bemutatni, az  eredeti  irat  csorbítatlan
    megőrzése mellett.

    Téves  tehát  az  egyik indítványnak az  az  állítása,  hogy  a
    "bemutatott   iratokon"  bizonyos  adatokat  felismerhetetlenné
    tenni  rendelő  szabály  az eredeti irat csorbítására  hatalmaz
    fel.

    4.2.  a)  Az Etv. szerint a bemutatott iratokon "a más  személy
    azonosítására alkalmas adatokat" kell felismerhetetlenné tenni.

    Ez  a  szabály  túl széles voltánál fogva – az egyik  indítvány
    szerint  –  alkalmas  lehet  arra, hogy  a  megfigyelt  személy
    részére  a bemutatott iraton a saját nevén kívül semmilyen  más
    adat ne legyen megismerhető.

    A  "más személy azonosítására alkalmas adat" az Avtv. szabályai
    irtelmében személyes adat.

    Az Avtv. értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha
    a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
    b)  azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban
    meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

    Az  1.  Abh.  indokolása az átvilágítási törvények osztályozása
    során  egyebek  között arra is rámutatott,  hogy:  "....  másik
    típusú átvilágítás reprezentánsa a német Stasi-törvény. Itt  az
    elsődleges  cél  az  állambiztonsági szervek és  titkosügynökök
    tevékenységének teljes nyilvánosságra hozása. A  titkosügynökök
    nevének  nyilvánosságra hozatala más országokban is  felmerült,
    de nem történt meg. ..." (ABH 1994. 342, 349.).

    Más   helyen   pedig   az   indokolás   ezt   tartalmazta:   "A
    nyilvántartások  teljes nyilvánosságra hozásának  hasonlóképpen
    alkotmányossági akadályai vannak; ilyen például azon  személyek
    információs  önrendelkezési joga, akikről adatot gyűjtöttek.  A
    közérdekűnek  minősített  és a továbbra  sem  nyilvános  adatok
    körének   meghatározása  [a  2.  a)   és   b)   pontban   leírt
    alkotmányossági  feltételek között] olyan  "politikai  kérdés",
    amely a törvényhozónak viszonylag tág teret nyújt arra, hogy  –
    mint  szándékozta is – egyensúlyozzon a között,  hogy  bizonyos
    funkciókat   –   a   rendszerváltás  sikere  érdekében   és   a
    közvéleménnyel  szembeni kötelessége folytán  –  teljes  körűen
    "átláthatóvá"  tesz,  míg  mások  tekintetében  a  "stabilitás"
    igényét  érvényesítve  korlátozza az adat hozzáférhetőségét  és
    fenntartja  a  személyes adat jelleget. A  politikai  döntés  a
    nyilvánosság határait, azaz az átvilágítás mélységét  szűkebben
    és tágabban is meghatározhatja." (ABH 1994. 342, 356-357.)

    Mindezeket   a   jelen  vizsgálatban  is  szem   előtt   tartva
    megállapítható,  hogy az Etv-nek az a szabálya,  amely  "a  más
    személy  azonosítására  alkalmas  adatokat"  felismerhetetlenné
    tenni rendeli, a szükséges kiegyensúlyozást hajtja végre, ezzel
    az ügynökök és a megfigyeltek tekintetében egyaránt a személyes
    adatok védelmének biztosít elsőbbséget.

    b) Az Etv. 25/A. § (1) bekezdése értelmében a Történeti Hivatal
    az  Etv-ben  meghatározott egyes szervezetek  iratait  őrzi  és
    kezeli  kivéve,  ha  az iratok a BM, HM  és  szerveik,  vagy  a
    nemzetbiztonsági szolgálatok számára a törvényben meghatározott
    feladataik ellátása céljából szükségesek.

    A   Történeti   Hivatal  őrzi  és  kezeli  a   volt   BM   III.
    Főcsoportfőnökség  és  elődeinek,  valamint  a  volt  HM   MNVK
    Felderítő  Csoportfőnökség és elődeinek  egyéb  olyan  iratait,
    amelyek a nemzetbiztonsági szolgálatok törvényben meghatározott
    feladatai  ellátása  céljából  –  adattartalmuk  miatt  –   nem
    kezelhetők.

    Az  Etv. a Történeti Hivatal őrzése és kezelése alól azokat  az
    iratokat  veszi  ki,  amelyek a BM,  HM  és  szerveik,  vagy  a
    nemzetbiztonsági szolgálatok törvényben meghatározott feladatai
    ellátása  céljából  ma is szükségesek, és  adattartalmuk  miatt
    kezelhetők is.

    Ebben  a körben az Etv. eleve a titokvédelemnek ad elsőbbséget;
    ez  azonban  – az 1.2. pontban kifejtettek szerint –  önmagában
    nem  alkotmányellenes.  Az  1. Abh. "a  nyilvántartások  teljes
    titkosításának       vagy      azonnali       megsemmisítésének
    alkotmányellenessége" tekintetében foglalt állást. Sem az  Etv.
    eredeti  szövegének, sem az 1. Abh-nak nem volt célja,  hogy  a
    BM,  HM  és  szerveik, valamint a nemzetbiztonsági  szolgálatok
    tevékenységét ellehetetlenítse, valamennyi, a "jogállam  előtt"
    keletkezett   iratuk   titkosságának   teljes   és    általános
    feloldásával.

    A  titkosszolgálatokat felügyelő miniszter beadványa szerint  a
    titokvédelem  elsődlegessége "csak azon iratok esetében  állhat
    fenn,  amelyek  a Ttv. szerint új minősítéssel rendelkeznek.  A
    III.   főcsoportfőnökség   egyéb  csoportfőnökségeinek   iratai
    tekintetében  ez  gyakori  eset. Amennyiben  az  adott  iratban
    szerepelnek   jogellenes   tevékenységre   vonatkozó    adatok,
    amelyekre  a  minősítés az Abh. indítványozó által  is  idézett
    állásfoglalása alapján nem terjedhet ki, a minősítőnek  a  Ttv.
    14. §-a szerint kell eljárni."

    c) Az iratok átadásának ellenőrzése.

    Az  Etv.  25/H.  §  (4)  bekezdése szerint  nem  adhatók  át  a
    Történeti  Hivatal  részére azok az iratok, amelyek  együttesen
    tartalmazzák a 25/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat,
    valamint az átadó szervek jogszabályban meghatározott feladatai
    folyamatos  és  zavartalan teljesítéséhez  szükséges  kezelhető
    adatokat, amennyiben ezek technikai szétválasztása csak az irat
    eredeti   állapotban  történő  helyreállításának   lehetetlenné
    válásával lenne megvalósítható.

    Az  Etv. alapján minden átadó szerv maga vizsgálja felül,  hogy
    milyen  iratokat ad át a Történeti Hivatalnak, vagyis a "másik"
    oldalról  közelítve, milyen iratokat tart  meg  magánál.  Külső
    szerv ezt az iratátadást valóban nem ellenőrzi.

    A  személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jog,
    vagy  más alapvető jog érvényesüléséhez nem szükséges, hogy  az
    iratátadást külső szerv ellenőrzése alá helyezzék. Mivel az  át
    nem  adható iratok köre nem lép túl azon, amit az átadó szervek
    az  általános  jogszabályok alapján amúgy  is  kezelhetnek,  az
    iratátadás kérdését az általános szabályok oldják meg, mégpedig
    arról  a "másik" oldalról, hogy milyen adatokat kezelhetnek  az
    átadó szervek a hatályos szabályok alapján.

    Az Etv. nem tartalmaz – sem kifejezetten, sem burkoltan – olyan
    rendelkezést,   amelyet  úgy  lehetne   értelmezni,   hogy   az
    iratátadásra  kötelezett  szerveket  a  rájuk  vonatkozó  –  az
    általános  szabályokban  meghatározottaktól  eltérő  –   körben
    adatkezelésre hatalmazná fel.

    Indítvány hiányában az Alkotmánybíróság nem vizsgálta azokat az
    általános   szabályokat,   amelyek   "egyébként"   tartalmaznak
    garanciákat  arra,  hogy az átadó szervek csak  olyan  adatokat
    (ezeket    tartalmazó   iratokat)   kezelhessenek,   amelyeknek
    kezelésére   joguk   van.  Határozott  kérelem   hiányában   az
    Alkotmánybíróság nem vizsgálta az Etv. 25/H. §  (4)  bekezdését
    sem.

    d)  Az iratoknak a Történeti Hivatal részére való átadására  az
    Etv. két határidőt határoz meg.
    Az  1980  előtt  keletkezett, minősített  iratok  minősítésének
    felülvizsgálatát az Etv. hatálybalépésétől számított  egy  éven
    belül  be  kell  fejezni;  e  határidő  elteltével  minősítésük
    megszűnik (25/H. § (1) bekezdés).

    Az 1980 után keletkezett iratokat legkésőbb 2000. február 28-ig
    kell  a titokvédelmi felülvizsgálat befejezése után a Történeti
    Hivatalnak átadni (25/H. § (2) bekezdés).

    E   szabályozásból   nem  következik   az,   hogy   a   törvény
    hatálybalépése  és az iratok átadása között a  kutatást  és  az
    információs   önrendelkezés  alapjogát  nem  lehet  gyakorolni.
    Egyrészt erre a mindenkor hatályos titokvédelmi szabályok adnak
    lehetőséget,  másrészt az iratok felülvizsgálata folyamatos:  a
    2000.  február  28-i  határidő  objektív  "végső"  határidő;  a
    felülvizsgálattól számítottan pedig 60 napon belül át kell adni
    az iratokat.

    Az  iratok  felülvizsgálatára a Ttv. 28.  §  (1)  bekezdése  is
    tartalmaz  előírást.  Eszerint  a  Ttv.  hatálybalépése   előtt
    keletkezett  és  már  irattárba helyezett  "Szigorúan  titkos",
    "Különösen   fontos",   "Titkos",  "TÜK  iratként   kezelendő",
    "Szigorúan   bizalmas",  "Bizalmas",  "Szolgálati  használatra"
    jelöléssel  ellátott  iratokat az irattárat  működtető  köteles
    1999.  december  31-ig  számba  venni,  jegyzékbe  foglalni  és
    felülvizsgálni.

    A  vizsgált esetben a szabályok tartalmaznak ugyan korlátozást,
    ami  azonban viszonylag rövid, átmeneti időre szól, nem  érinti
    ezért a kutatás és információs önrendelkezés alapjoga "lényeges
    tartalmát".  Utal az Alkotmánybíróság a 7/1991.  (II.  28.)  AB
    határozatban foglalt érvekre (ABH 1991. 22, 26-27.).

    5.   Az   Etv.  a  titkos  információgyűjtő  eszközök,  illetve
    módszerek felhasználásával rögzített (vagyis az érintett  tudta
    és  beleegyezése nélkül, és nem jogállami célból  kifürkészett)
    személyes  adatnál tiltja a tudományos kutatást, kivéve  ha  az
    érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy
    hozzátartozója, a kutatáshoz hozzájárult.

    Az indítvány szerint ez (ti. a kutatási tilalom feloldhatósága)
    a  magántitokhoz  és a személyes adatok védelméhez  való  jogot
    sérti.

    Ezzel szemben ez a szabály éppen abban tér el az Ltv-től,  hogy
    határidő  (védelmi idő) nélkül védi a megfigyelt  személynek  a
    (kifürkészett) személyes adatait.
    A  védelmi  idő  letelte előtti kutatás az Ltv-ben  engedélyhez
    kötött,  ennek  egyik esete (Ltv. 24. § (2) bekezdés  b)  pont)
    pedig szó szerint megegyezik a támadott feloldó szabállyal.

    Az Ltv-t viszont maguk az indítványozók sem támadták.

    A  halott  személy  nem lehet alanya sem a  magántitokhoz  való
    jognak,  sem a személyes-adat védelemnek. Mindkettő  személyhez
    fűződő  jog,  azaz  forgalomképtelenek, nem  örökölhetők,  csak
    személyesen érvényesíthetők, a személy halálával elenyésznek. A
    kegyeleti  jog  alapján  pedig ugyanazok  léphetnek  fel,  mint
    akiknek  joguk  van  a kutatási tilalmat feloldani  (a  Polgári
    Törvénykönyvről  szóló 1959. évi IV. törvény  (a  továbbiakban:
    Ptk.) 85. § (3) bekezdés).

    Téves  az  indítványnak az az állítása is, hogy  a  kutathatóvá
    váló magántitok nyilvánosságra hozható. Erről az Etv. nem szól,
    az   Ltv.  szerint  pedig  a  kutatónak  írásos  nyilatkozatban
    vállalnia  kell,  hogy  a  megismert  és  kigyűjtött  személyes
    adatokat  az  Avtv. 32. §-ában meghatározott  módon  kezeli  és
    használja fel (24. § (4) bekezdés).

    Az Avtv. 32. §-a szerint
    "(1)  Tudományos kutatás céljára felvett vagy tárolt  személyes
    adat csak tudományos kutatás céljára használható fel.
    (3)  A  tudományos kutatást végző szerv vagy személy  személyes
    adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha
    a) az érintett abba beleegyezett, vagy
    b)   az   a   történelmi   eseményekről  folytatott   kutatások
    eredményeinek bemutatásához szükséges."

    Nem  aggályos alkotmányjogi szempontból az sem, hogy az Etv.  a
    hozzátartozó  fogalmát nem határozza meg. A  Ptk.  szabályaiból
    következik, hogy ha törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. az
    irányadó ebben a tekintetben (Ptk. 1. § (1) bekezdés).


    6. A "nem kifürkészett" személyes adatoknál (a hivatásos és nem
    hivatásos  ügynökök neve, természetes személyazonosító  adatai)
    az Etv. 25/G. § (4) bekezdés c) pontja a nem publikus kutatásra
    részben  az  Ltv.  általános szabályait kapcsolja  be,  azaz  a
    védelmi  idő  után  való kutathatóságot – azzal  az  eltéréssel
    azonban,  hogy ebben a körben az Etv. egyáltalán nem  tartalmaz
    rendelkezéseket a kutatási tilalom feloldhatóságára.

    Az  indítvány  ezt  a  szigorúbb  és  nem  feloldható  kutatási
    tilalmat sérelmezi.

    Az  Etv.  törvényjavaslathoz fűzött indokolás szerint "  ...  a
    kutathatóság  korlátlan és azonnali hatállyal történő  lehetővé
    tételét azonban akadályozza az a speciális körülmény, hogy ezek
    az  iratok  technikailag szétválaszthatatlan módon  (esetenként
    egyazon oldalon vagy sorban) tartalmaznak az érdektelen  adatok
    és  a  közelmúlt  megismeréséhez szükséges információk  mellett
    olyan,  különösen  védendő, esetenként maradandó  értékkel  nem
    rendelkező,  de  az  érintett legbensőbb magánügyére  vonatkozó
    személyes  adatokat,  amelyek gyűjtéséről és  nyilvántartásáról
    maguk  az  érintettek sem tudnak. Indokolt ezért  a  tudományos
    kutatást  bizonyos időhatárhoz kötni, másrészt pedig átvenni  a
    levéltári törvénynek azt a szabályát, amely a kutatást  csak  a
    személyes adatok anonimizálása után teszi lehetővé".

    Szükségesnek   mutatkozik  továbbá   felidézni   az   1.   Abh.
    indokolásának idevágó részleteit is.

    Az  1. Abh. a kutatással kapcsolatban azt tartalmazta, hogy: "A
    múlt  megismerése,  valamint  a  rendszerváltás  jelentőségének
    tárgyilagos   értékelése  is  feltételezi  a  titkosszolgálatok
    tevékenységének  napfényre kerülését. E körben  az  adatvédelmi
    törvények is rendszerint – megfelelő garanciák között tartott –
    kivételt  tesznek a személyes adatok védelme alól az  általános
    megismerhetőség javára. Az Avtv. 32. § (3) bekezdés  b)  pontja
    is  megengedi személyes adat nyilvánosságra hozását,  ha  az  a
    történelmi   eseményekről  folytatott  kutatások  eredményeinek
    bemutatásához     szükséges.     Ahogy     az     (információs)
    önrendelkezéshez való jogon esett sérelem megköveteli,  hogy  a
    saját   magáról   gyűjtött  titkosszolgálati  adatokhoz   ki-ki
    hozzáférjen,  az  elmúlt rendszer befolyását személyes  sorsára
    tisztázhassa,  s  emberi  méltóságán  esett  sérelmet  legalább
    ezáltal  enyhítse  [lásd VI. rész]; hasonlóképpen  szükséges  a
    múlt   feldolgozásához,   hogy  az  egykori   titkosszolgálatok
    titkossága ne maradjon fenn továbbra is” (ABH 1994. 342. 353.).

    “Hasonlóképpen döntőnek tekintette az Alkotmánybíróság  a  volt
    MDP  és  MSZMP szerepét az államhatalom gyakorlásában, s  ebből
    folyóan  adataik  nélkülözhetetlenségét a jelenkori  történelmi
    folyamat   bemutathatóságában   akkor,   amikor   az    irataik
    kutathatóságát  és  hozzáférhetőségét  szabályozó   jogszabályt
    vizsgálta  (ABK  1994.  június, 257). A közelmúlt  feltárásának
    ebben   az   esetében   is   az  információszabadság   élvezett
    elsőbbséget." (ABH 1994. 342, 355.).

    Az  1.  Abh-ban kifejtett álláspont valóban a kutatásnak  adott
    elsőbbséget,  ennek  a mikéntjét azonban  nem  tartalmazta.  Az
    elsőbbség  már  az 1. Abh. érvrendszerében sem volt  feltétlen,
    hanem  "megfelelő garanciák között tartott". A  nyilvántartások
    "feltétlen   titkossága"   az,   ami   az   1.   Abh.   szerint
    alkotmánysértő lenne. Ettől az állásponttól az Alkotmánybíróság
    ezúttal sem kíván eltérni.

    Az  ügynökök  nem vesztették el jogukat ahhoz,  hogy  személyes
    adataik védelmet élvezzenek – ugyanúgy, mint más személyeknek a
    személyes adatai. Az Etv-ben ez a védelem azonban szigorúbb  az
    általánosnál. Az igazságügy-miniszter észrevétele ezt önmagában
    a  személyes adatok védelmével indokolja csak és azzal, hogy  a
    titkosszolgálat  jogellenes tevékenysége az Etv-ben  fokozottan
    védett   adatok   nélkül   is   nyilvánosságra   hozható.    Az
    Alkotmánybíróságnak, az indítvány alapján, ennek a  fokozottabb
    védelemnek az alkotmányosságát kellett vizsgálnia.

    Az   Alkotmánybíróság  már  több  határozatban  értelmezte   az
    Alkotmány  70/A. §-ában foglalt tilalom alkotmányos  tartalmát,
    az   emberi  méltósághoz  való  joggal  (Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdés) is összefüggésben.

    Megállapította,  hogy "a jognak mindenkit egyenlőként  (egyenlő
    méltóságú  személyként) kell kezelnie, azaz az emberi  méltóság
    alapjogán   nem   eshet   csorba,   azonos   tisztelettel    és
    körültekintéssel,   az   egyéni   szempontok   azonos   mértékű
    figyelembevételével  kell  a jogosultságok  és  a  kedvezmények
    elosztásának szempontjait meghatározni." (9/1990. (IV. 25.)  AB
    határozat, ABH 1990, 46, 48.)

    Rámutatott  arra  is, hogy "az alapjognak  nem  minősülő  egyéb
    jogra  vonatkozó,  személyek közötti hátrányos megkülönböztetés
    vagy más korlátozás alkotmányellenessége akkor állapítható meg,
    ha  a  sérelem  összefüggésben áll valamely  alapjoggal,  végső
    soron az emberi méltóság általános személyiségi jogával,  és  a
    megkülönböztetésnek,  illetve korlátozásnak  nincs  tárgyilagos
    mérlegelés szerint ésszerű indoka, vagyis önkényes."  (35/1994.
    (VI.24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 200.)

    Az  Etv.  megkülönböztetést tesz a személyes adatok  védelménél
    (Alkotmány 59. § (2) bekezdés); ez a különbségtétel az ügynökök
    javára  szól.  Az  Szt-tisztek és hálózati személyek  megjelölt
    személyes  adatait az Etv. nagyobb védelemben  részesíti,  mint
    mindenki  másét,  szigorúbb  kutatási  tilalmat  alkalmaz.   Az
    Alkotmánybíróság álláspontja szerint az ilyen különbségtételnek
    illetve   korlátozásnak  “a  tárgyilagos   mérlegelés   szerint
    ésszerű”  volta  (ABH  1994, 197, 200.) nem  ismerhető  fel.  A
    vizsgált  szabály korlátozza a tudományos élet  szabadságát  is
    (Alkotmány  70/G.  §). Minderre figyelemmel az Alkotmánybíróság
    az  Etv.  25/G.  §  (4) bekezdés c) pontját  az  ide  vonatkozó
    részében alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette.

    7.  Az, hogy a Történeti Hivatalban őrzött iratokba betekintést
    csak   súlyosabb   –  és  nem  valamennyi  –   el   nem   évült
    bűncselekménnyel  kapcsolatban engedélyez  az  Etv.  a  bíróság
    számára, nem érinti a bírói függetlenséget (Alkotmány 50. § (3)
    bekezdés) és az Alkotmány 57. § (1) bekezdését sem. Ez utóbbi a
    bírói úthoz való jogot fogalmazza meg.

    8.  a) Az Etv. 8. §-a tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek
    az  ellenőrző  bizottságot és az Országgyűlés  Nemzetbiztonsági
    Bizottságát   vizsgálatra,  betekintésre  és   adatszolgáltatás
    kérésére hatalmazzák fel.

    Ezeknek lényege, hogy a Történeti Hivatalban kezelt iratokat és
    addig is a III/III. Csoportfőnökség irattárát mindenképpen –  a
    titokvédelemre  és  a  személyes  adatok  védelmére   vonatkozó
    jogszabályok   megtartásával  –  minden   egyéb   korlátozástól
    mentesen lehet vizsgálni.

    Más iratokra az érvényes, hogy
    –  ha  azt  a  BM,  HM,  vagy a nemzetbiztonsági  szolgálatokat
    irányító   tárca   nélküli  miniszter  hatáskörébe,   illetőleg
    felügyelete  vagy  irányítása alá tartozó szerv  kezeli,  akkor
    abból    az    ellenőrző   bizottság   és    az    Országgyűlés
    Nemzetbiztonsági  Bizottsága csak adatszolgáltatást  kérhet  és
    betekinthet  (az  Etv.  1.  §-ában meghatározottakra  vonatkozó
    adatok tekintetében),
    – minden egyéb más iratot pedig vizsgálhat.

    Ez  azt jelenti, hogy a "holt nyilvántartást" minden korlátozás
    nélkül  vizsgálhatják,  a  működő  nyilvántartásokat,  az  "élő
    anyagot"   pedig  a  kezelő  szerv  közbejöttével.   A   működő
    nyilvántartásoknál a kezelő szerv az, amely eldönti:  a  működő
    nyilvántartásban van-e olyan adat, amely az ellenőrzött személy
    ellenőrzés alá eső tevékenységére vonatkozik.

    Az  1.  Abh.  a bizottság "kutatási jogosítványai" tekintetében
    három  megállapítást  tett:  az  Etv.  eredeti  8.  §-ának  egy
    szövegrészét  és  egy  BM-utasítást semmisített  meg,  a  9.  §
    tekintetében pedig mulasztást állapított meg.

    A  BM-utasítást  –  a  határozat  indokolása  szerint  –  azért
    semmisítette   meg,  mert  az  a  bizottságra  vonatkozott   és
    korlátozta  a  bizottságnak a 8. §-ban biztosított  ellenőrzési
    jogát. Mulasztást pedig azért állapított meg, mert az Etv. a 9.
    §-ban  "a  nyilvántartások vizsgálatához  szükséges  feltételek
    biztosításának kötelezettségét nem terjesztette  ki  valamennyi
    nyilvántartást  felügyelő  főhatóságra".  Ugyanebből  az  okból
    törölte  a 8. § korlátozó szövegrészét és megállapította,  hogy
    "a  megmaradó  hatályos szöveg értelmében a  bizottság  bármely
    iratot,   bármely   nyilvántartásból   megvizsgálhat,   illetve
    bekérhet."

    Az   Etv.   a   vizsgálatot,  betekintést,   adatszolgáltatásra
    kötelezést  (azt,  hogy a bizottság "bármely  nyilvántartásból"
    hogyan  vizsgálhat,  illetve kérhet be iratot)  differenciáltan
    szabályozza. Az Etv. "a szükséges jogosítványok igénybevételét"
    "az   általa   létrehozott  eljárás  és   közigazgatási   szerv
    működésének hatékonyságához" a fentiek szerint, az "élő anyagok
    tekintetében" korlátozóan ugyan, de biztosítja.

    Más  államigazgatási vagy bírósági eljárásban  sem  követelmény
    az,  hogy  az  ügyintéző vagy a bíró személyesen is irattárakat
    vizsgálhasson   át,   ha   egyébként   a   megkeresett    szerv
    adatszolgáltatásra köteles.

    b)  Téves  az indítványozónak az az állítása, hogy a 8.  §  (1)
    bekezdésének az a szövegrésze, amely szerint "az ellenőrzést az
    1. §-ban meghatározottakra vonatkozó adatokat tartalmazó iratok
    alapján kell lefolytatni", a szabad bizonyítástól fosztja meg a
    bizottságot.  Önmagában ebből a szabályból  erre  következtetni
    nem lehet.

    A  bizottság más bizonyítási eszközt is igénybe vehet – a 8.  §
    (4)  bekezdése  kifejezetten is utal  a  tanú  igénybevételének
    lehetőségére  –,  és  a  bizonyítékokat a  maguk  összességében
    szabadon mérlegelheti.

    Az  igazságügy-miniszter észrevétele szerint is,  "a  bizottság
    bármilyen  bizonyítási eszközt felhasználhat". A tárca  nélküli
    miniszter pedig "az IM által elkészített jogi álláspont  minden
    elemével" egyetértett.

    c)  Egy  átmeneti  időben, addig, amíg nem valósul  meg  teljes
    körűen  a  Történeti Hivatalnak való iratátadás,  az  egyébként
    átadandó,   tehát   korlátozás   nélkül   vizsgálható    iratok
    tekintetében (amelyek elvben nem részei "az élő anyagnak") csak
    adatszolgáltatás-kérési, betekintési joga van  a  bizottságnak.
    Önmagában  ez,  hasonlóan a 4. 2. b)-d) pontban kifejtettekhez,
    nem vet fel alkotmányossági kérdést.

    9. Az Etv. nem tartalmaz szabályt arra: ki és hogyan ellenőrzi,
    hogy állt-e a Történeti Hivatal elnöke a III. Főcsoportfőnökség
    alkalmazásában.

    Az  a  tilalom, hogy a Hivatal elnöke nem lehet ilyen  személy,
    nem  az  átvilágítás  eredeti céljára  van  figyelemmel,  hanem
    speciális  összeférhetetlenségi szabály,  még  akkor  is  ha  a
    "múltra"  vonatkozik.  Ilyen összeférhetetlenségi  szabályt  az
    állami szolgálat elnyerésénél az Etv. felállíthatott.

    Összeférhetetlenségi szabálynál nem szükséges hivatalból, külön
    eljárás keretében vizsgálni, hogy az összeférhetetlenségi  okok
    fennállnak-e.  Összeférhetetlenségi  szabálynál   az   érintett
    személynek erről általában elég nyilatkoznia.

    A    jelölt    személyeket   meghallgatja    az    Országgyűlés
    Nemzetbiztonsági,  az  Emberi jogi, kisebbségi  és  vallásügyi,
    valamint a Kulturális és sajtó bizottsága. E bizottságoknak van
    (más  törvényben rögzített) jogi eszközük arra, hogy a jelölést
    kizáró ok fennállásáról meggyőződjenek.

    Az Etv. ezt az ellenőrzést megosztotta az ellenőrző bizottságok
    és  az országgyűlési bizottságok között. Az ellenőrző bizottság
    a  hatókörébe eső ellenőrzést végzi el. Nem követelmény, hogy a
    teljes  III.  Főcsoportfőnökség tekintetében  is  az  ellenőrző
    bizottság folytassa le az ellenőrzést.

    Mindezek  alapján az elnök és helyettese tekintetében alaptalan
    az  az  indítvány  is, amely – az Etv. 2. § (4)  bekezdés  első
    mondatát  támadva – azt kifogásolja, hogy ezek a személyek  nem
    tartoznak  az  Etv. eredeti céljával összhangban  meghatározott
    személyi körbe.

    Az  Alkotmánybíróság minderre figyelemmel elutasította  azt  az
    indítványt  is,  amely  szerint  az  Országgyűlés  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy nem
    szabályozta részletesen a Történeti Hivatal elnökére vonatkozó,
    a törvény 25/C. § (1) bekezdés második mondatában meghatározott
    követelmény tényleges érvényesülésének módját.

    10.  Az Alkotmánybíróság alaptalannak találta az Etv. és az NbH
    utasítás ellentétét állító indítványt is.

    Az  indítvány  e  körben  is az 1. Abh-ra  hivatkozik:  az  ott
    kifejtett  érvek  alapján  véli  megállapíthatónak  a   kétféle
    szabályozás ütközését.

    Az  Etv. eredeti 8. §-át azonban az 1996. évi LXVII. törvény 8.
    §-a  módosította. Ennek alkotmányellenessége,  a  határozat  8.
    pontjában kifejtettek szerint, az indítványok alapján nem  volt
    megállapítható.  Az NbH utasítás az Etv. módosított  8.  §-ával
    összhangban  van; az ellenőrző bizottságnak az Etv-ben  foglalt
    jogosítványait nem korlátozza.

    Az   NbH   utasítás  3-8.  pontjai  vonatkoznak  a   bizottsági
    megkeresésekre.  Az  “élő” és a “holt” nyilvántartásokhoz  való
    hozzáférés  módját  az  Etv. szabályozása  alapján  rendezi  az
    utasítás. Ez, a korábban kifejtettek szerint, azt jelenti, hogy
    a "holt nyilvántartást" minden korlátozás nélkül vizsgálhatják,
    a  működő  nyilvántartásokat  pedig  –  ideértve  a  jogszerűen
    kezelhető, az Etv. 25/A. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján a
    Történeti Hivatalnak nem átadandó, de irattározott anyagokat is
    V,  az "élő anyagot", a kezelő szerv közbejöttével (6. pont a)-
    b)   alpontok).   Az   utasítás  az   így   értelmezett   “élő”
    nyilvántartásra  vonatkozik, hatálya  az  NbH-ra  és  ennek  az
    “operatív       nyilvántartási       rendszerébe        tartozó
    nyilvántartásokban,  adattárakban” végzett ellenőrzésre  terjed
    ki (NbH utasítás 5. a) pont).

    Az  Alkotmánybíróság  határozatának a  Magyar  Közlönyben  való
    közzététele az Abtv. 41. §-án alapul.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
           Dr. Bagi István                     Dr. Czúcz Ottó
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Erdei Árpád                Dr. Harmathy Attila
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Holló András                   Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Lábady Tamás                 Dr. Strausz János
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Tersztyánszky Ödön              Dr. Vörös Imre
           előadó alkotmánybíró                 alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Posterior review of the Section 2 para. (4), and the text “may be searched and” in Section 25/G para. (4) item c) of Act XXIII of 1994 on Checking Persons Holding Certain Key Positions and on the Historical Archive Office
     Number of the Decision:
     .
     23/1999. (VI. 30.)
     Date of the decision:
     .
     06/29/1999
     .
     .
     en_0023_1999.pdfen_0023_1999.pdf