Hungarian
Ügyszám:
.
1035/E/1991
Előadó alkotmánybíró: Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 56/1991. (XI. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/454
.
A döntés kelte: Budapest, 10/22/1991
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság     mulasztásban     megnyilvánuló
  alkotmányellenesség  megállapítására  irányuló  indítvány
  alapján meghozta a következő

                        határozatot:

  Alkotmánybíróság  megállapítja,  Budapest  Főváros   XII.
  kerületi Önkormányzatának képviselőtestülete mulasztásban
  megnyilvánuló alkotmányellenességet  idézett  elő  azzal,
  hogy nem  alkotta meg szervezeti és működési szabályzatát
  és nem alkotott rendeletet a helyi népszavazásról és népi
  kezdeményezésről.

  Az  Alkotmánybíróság   felhívja  Budapest   Főváros  XII.
  kerületi Önkormányzatának  képviselőtestületét arra, hogy
  1991.   december    31.-ig   szervezeti    és    működési
  szabályzatának, valamint  a helyi  népszavazásról és népi
  kezdeményezésről   szóló    rendeletének   megalkotásáról
  gondoskodjon. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a
  településrészi  önkormányzatokra   vonatkozó  szabályozás
  hiánya     miatt     a     mulasztásban     megnyilvánuló
  alkotmányellenesség  nem   áll  fenn,   ezért  az   ennek
  megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság  e határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

   I. Indítványozók  indítványukban előadták,  hogy Budapest
   Főváros XII. kerületi Önkormányzatának képviselőtestülete
   nem alkotta meg azokat a rendeleteket, amelyek működését,
   a településrészi  önkormányzatok létrejöttét,  valamint a
   helyi népszavazást  és népi  kezdeményezést szabályozzák.
   Álláspontjuk  szerint   a  képviselőtestület   mulasztása
   következtében a  kerület lakói  az  Alkotmány  42. §-ában
   szabályozott jogaikat nem tudják gyakorolni.

   II. Az  eljárás során  az Alkotmánybíróság  megkereste  a
   XII. kerületi Önkormányzat polgármesterét. A polgármester
   válaszában    előadta,     hogy    álláspontja    szerint
   alkotmányellenes mulasztás  az önkormányzat  részéről nem
   történt. A  vonatkozó jogi szabályozás értelmében létezik
   ugyan rendeletalkotási  kötelezettsége az önkormányzatnak
   az indítványozók  által megjelölt  kérdésekben, azonban a
   jogszabály  nem   jelöl  meg  határidőt  e  kötelezettség
   teljesítésére. Jelezte,  hogy a  szervezeti  és  működési
   szabályzat előkészítés  alatt áll,  a  népszavazásról  és
   népi kezdeményezésről szóló rendelet elfogadására azonban
   csak az SzMSz elfogadása után kerül sor.

   III. Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.évi XXXII.törvény
   49. § (1)  bekezdése alapján a mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapításának  feltétele,  hogy  a
   jogalkotó  szerv  jogszabályi  felhatalmazásból  származó
   jogalkotói    feladatát     elmulasztotta    és     ezzel
   alkotmányellenességet idézett  elő. A képviselőtestületet
   a  szervezeti   és  működési   szabályzat   megalkotására
   egyrészt -  44/A. §-ában -  maga az  Alkotmány hatalmazza
   fel, másrészt  a helyi  önkormányzatokról szóló  1990.évi
   LXV.tv. ( a továbbiakban: Ötv.) több szabálya rendelkezik
   a képviselőtestület  szervezeti  és  működési  szabályzat
   alkotási   jogáról    és   a   szervezeti   és   működési
   szabályzatban rendezést igénylő szabályozási tárgyakról.

   A helyi  népszavazás és  népi kezdeményezés feltételeinek
   és eljárási  rendjének önkormányzati  rendeletben történő
   szabályozására az Ötv. 50. § ad felhatalmazást.

   A XII.  kerületi Önkormányzat azzal, hogy a megválasztása
   óta -  az önkormányzati  választások óta egy év telt el -
   nem  alkotta   meg   szervezeti   és   működési   rendjét
   szabályozó,  valamint  a  helyi  népszavazásról  és  népi
   kezdeményezésről szóló  önkormányzati rendeletet, nem élt
   ezen  alkotmányi   és  törvényi  felhatalmazáson  alapuló
   jogalkotói hatáskörével,  jogalkotói mulasztást  követett
   el. Az  Alkotmány és  az Ötv.  nem  ír  elő  határidőt  e
   rendeletek  megalkotására,   s   a   jogalkotásra   adott
   felhatalmazás  önmagában   nem  keletkeztet  szabályozási
   kötelezettséget  a   jogalkotó  számára.   A   jogalkotói
   hatáskör  gyakorlására  adott  jogszabályi  felhatalmazás
   azonban -  miután a  jog jogkövetkezményeket  fűz hozzá -
   határidő  megállapításának   hiányában   is   jogalkotási
   kötelezettséggé válik  akkor, ha  a  jogalkotói  hatáskör
   gyakorlásának  hiánya   miatt  alkotmányellenes   helyzet
   keletkezik. Ennek megfelelően az a tény, hogy a jogalkotó
   hatáskörrel  bíró   szerv   elmulasztja   valamely   jogi
   szabályozást   igénylő    kérdés   szabályozását   -   az
   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.évi  XXXII.törvény  fent
   idézett rendelkezése alapján - csak akkor alapozza meg az
   Alkotmánybíróság hatáskörét,  ha a  jogalkotói  mulasztás
   eredményeként alkotmányellenes helyzet áll elő.

   Az   Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   mind   a
   szervezeti  és  működési  rend  szabályozásának,  mind  a
   népszavazásról és  népi kezdeményezésről  szóló  rendelet
   megalkotásának elmulasztása alkotmányellenességet idézett
   elő.

   1. Az  Alkotmány 2. § -a (1) bekezdése kimondja, hogy " A
   Magyar Köztársaság  független demokratikus  jogállam."  A
   jogállamiság  egyik   alapvető   követelménye,   hogy   a
   közhatalommal   rendelkező    szervek   a    jog    által
   meghatározott szervezeti  keretek  között,  a  jog  által
   megállapított működési  rendben, a  jog által  a polgárok
   számára megismerhető  és kiszámítható  módon szabályozott
   korlátok között fejtik ki a tevékenységüket.

   A helyi önkormányzatok működésének szervezeti kereteit és
   rendjét az  Ötv. keretjellegűen szabályozza. Az Alkotmány
   az  önkormányzatok   alapjogai  közé   sorolja  a   helyi
   képviselőtestületnek azt  a jogát, hogy a törvény keretei
   között  önállóan  alakítsa  ki  szervezetét  és  működési
   rendjét.  Ezzel   -   miután   a   helyi   önkormányzatok
   közhatalommal   rendelkező    szervek   -    egyuttal   a
   képviselőtestület    kötelezettségévé    is    teszi    a
   jogállamiság    követelményének     megfelelő     jogilag
   szabályozott szervezeti és működési keretek kialakítását.
   Ennek alapján  alkotmányellenes helyzet  állt elő, mert a
   jogállamiság  követelményével   összeegyeztethetelen  az,
   hogy  az   önkormányzat  közhatalommal   bíró  szervei  a
   szükséges jogi  szabályozás  hiányában  jogi  kötöttségek
   nélkül,   szabad    belátásuk   szerint    döntsenek    a
   feladatkörükbe tartozó ügyekben.

   2. Az Alkotmány 42. § alapján a helyi önkormányzás joga a
   fővárosi  kerületekben   a  kerület   választópolgárainak
   közösségét    illeti     meg.A    választópolgárok     az
   önkormányzáshoz való  jogukat -  az Alkotmány  44. §  (1)
   bekezdése    szerint     -    az    általuk    választott
   képviselőtestület útján,  illetőleg helyi  népszavazással
   gyakorolják.

   A helyi  népszavazás és  népi kezdeményezés intézményéről
   az  Ötv   IV.  fejezete  rendelkezik.  Az  Ötv  vonatkozó
   fejezete keretszabályokat  tartalmaz, s  az  50. §-ban  a
   képviselőtestületre bízza  a helyi  népszavazás  és  népi
   kezdeményezés további feltételeinek és eljárási rendjének
   szabályozását. Ilyen törvényi szabályozás mellett a helyi
   népszavazásról    és    népi    kezdeményezésről    szóló
   önkormányzati  rendelet  hiánya  alkalmas  arra,  hogy  a
   kerület     választópolgárait      alkotmányos     jogaik
   gyakorlásában    korlátozza,     megakadályozza,     hogy
   önkormányzáshoz   való    jogukat    népszavazás    útján
   gyakorolják.

   IV. A  településrészi  önkormányzatok  létrehozására,  az
   Ötv. 28. §-ában  adott  felhatalmazás  az  önkormányzatok
   mérlegelésére bizza  annak  eldöntését,  hogy  indokolt-e
   azok  létrehozása.   A  településrészi   önkormányzat  az
   önkormányzati feladatok  ellátásának egy származékos,- az
   Ötv. alapján  csak a  helyi képviselőtestület funkcióinak
   megosztásával keletkező  -  olyan  formája,  amelyről  az
   Alkotmány   nem    rendelkezik.   Ennek   megfelelően   a
   képviselőtestület a  szervezeti  és  működési  szabályzat
   megalkotása során  az Ötv.  keretei között  szabadon dönt
   arról, hogy  létrehoz-e településrészi önkormányzatot, ha
   igen, milyen  hatásköröket  ruház  át,  s  milyen  anyagi
   eszközöket   ad    számára.    Így    a    településrészi
   önkormányzatokra vonatkozó  jogi szabályozás hiánya - bár
   annak  szabályozása  indokolt  lehet  -  alkotmányellenes
   helyzetet   nem    eredményez.   Erre    tekintettel   az
   Alkotmánybíróság    a    településrészi    önkormányzatok
   vonatkozásában     a      mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására  irányuló  indítványt
   elutasította.
       Dr. Ádám Antal                      Dr. Kilényi Géza
        alkotmánybíró                        alkotmánybíró

                        Dr. Schmidt Péter
                      előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    56/1991. (XI. 8.)
    Date of the decision:
    .
    10/22/1991
    .
    .