Hungarian
Ügyszám:
.
1097/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1097/B/1993. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/456
.
A döntés kelte: Budapest, 02/20/1996
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  megállapítására   irányuló   bírói   kezdeményezés
  tárgyában meghozta a következő

                         határozatot :

  Az  Alkotmánybíróság   a  házasságról,   a  családról  és  a
  gyámságról szóló,  többször módosított 1952. évi IV. törvény
  ( a továbbiakban  :   Csjt.  )  31/B.  §  (1)  bekezdésében,
  valamint a  31/C. §  (2) bekezdésében  foglalt rendelkezések
  alkotmányellenességének  megállapítása   és   megsemmisítése
  iránti bírói  kezdeményezést  -  a  tulajdonjog  alkotmányos
  sérelmének  összefüggésében   -  visszautasítja,  egyebekben
  pedig a  31/A-31/E. §-aiban foglalt rendelkezések, továbbá a
  lakások    és     helyiségek    bérletére,    valamint    az
  elidegenítésükre vonatkozó  egyes szabályokról  szóló  1993.
  évi LXXVIII.  törvény ( a  továbbiakban :   Lt.  ) 31. § (3)
  bekezdésében  foglalt   rendelkezés  alkotmányellenességének
  megállapítására  vonatkozó   bírói   kezdeményezést   és   e
  rendelkezések megsemmisítése iránti indítványt elutasítja.
                            Indokolás

                                I.

   1. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény ( a
   továbbiakban :   Abtv. ) 38. §-a alapján az Alkotmánybíróság
   eljárását kezdeményező  bíró -  a Dunakeszi  Városi  Bíróság
   előtt folyamatban  levő 8.  P. 20.  869/1993. és  8. P.  20.
   919/1993. számú, valamint a Bicskei Városi Bíróság 2. P. 20.
   298/1993. számú,  házastársi lakáshasználat rendezése iránti
   perek  tárgyalásának   egyidejű  felfüggesztése   mellett  -
   indítványozta, hogy  az  Alkotmánybíróság  állapítsa  meg  a
   Csjt. házastársi  lakáshasználat  rendezéséről  szóló  31/A-
   31/E. §-aiban  foglalt szabályai,  továbbá az  Lt. 31. § (3)
   bekezdésében foglalt rendelkezés alkotmányellenességét és az
   alkotmányellenes rendelkezéseket semmisítse meg.

   2. A  bírói kezdeményezéssel  támadott törvényi  szabályok a
   következőképpen rendelkeznek :

   2. 1.  A Csjt-nek  a házastársak jogairól és kötelességeiről
   szóló IV.  fejezete 3.  címe a  házastársak  lakáshasználata
   rendezése körében az alábbi szabályokat tartalmazza :
   Csjt.  31/A.  §  (1)  A  házasulók  a  házasságkötés  előtt,
   valamint  a   házastársak  a   házasság  felbontása  esetére
   rendezhetik  a   közös  lakás   további   használatát,   így
   megállapodhatnak abban is, hogy az egyik házastársa a lakást
   elhelyezési   és   térítési   igény   nélkül   elhagyja.   A
   megállapodást  közokiratba   vagy   jogi   képviselő   által
   ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

    (2) A  házasság felbontás  esetén a  bíróság csak a kiskorú
   gyermek  lakáshasználati  jogára  figyelemmel  rendezheti  a
   lakás használatát a házastársak megállapodásától eltérően.
   Csjt. 31/B. § (1) Ha a lakásban a házastársak egyikőjük vagy
   mindkettőjük tulajdonjoga  vagy bérleti joga alapján laknak,
   a házasság  felbontása esetén - kérelemre - a bíróság dönt a
   lakás használata felől.

   (2) A  házastársak kiskorú gyermekének lakáshasználati jogát
   - életkörülményeinek  megfelelően -  általában a  volt közös
   lakásban kell  biztosítani, kivéve,  ha más  állandó  lakása
   van.

   (3) Ha  a közös lakás valamelyik házastárs különvagyona vagy
   önálló bérlete,  a lakáshasználati  jog  ezt  a  házastársat
   illeti meg.  A bíróság  a másik  házastársat kivételesen  és
   csak abban  az esetben  jogosíthatja fel  a lakás megosztott
   vagy  kizárólagos   használatára,  ha   a   lakáshasználatra
   jogosult  gyermek  nála  van  elhelyezve.  Szolgálati  lakás
   esetében azonban  a bérlőt  a lakás  elhagyására  nem  lehet
   kötelezni.

   (4) A  bíróság a  házastársak közös  tulajdonában vagy közös
   bérletében levő  lakásának használatát  megosztja, ha  azt a
   lakás alapterülete,  alaprajzi  beosztása  és  helyiségeinek
   száma lehetővé  teszi. Nem  osztható meg a lakás használata,
   ha a  házastárs korábbi  magatartására figyelemmel  a  közös
   használat  a   másik  házastárs   vagy  a   kiskorú  gyermek
   érdekeinek súlyos sérelmével jár.

   (5) Ha  a lakás használata nem osztható meg, a bíróság közös
   tulajdonban álló  lakás esetében  az  egyik  házastársat  az
   egész lakás  kizárólagos használatára jogosítja fel, illetve
   bérlakás esetében  a bérlőtársi  jogviszonyt megszünteti, és
   az egyik házastársat a lakás elhagyására kötelezi.

   (6) A  bíróság -  a  házastársak  egyikének  kérelmére  -  a
   bérlőtársi jogviszonyt  akkor is  megszüntetheti, ha a közös
   lakást két  másik lakásra  el lehet cserélni és a lakáscsere
   folytán mindkét  házastársa megfelelő  lakáshoz  jut.  Ilyen
   esetben a  bíróság meghatározza, hogy melyik lakásba, melyik
   volt házastárs  költözzék. Ilyen  kérelemnek akkor  is helye
   van, ha  a bíróság  a lakás  használatáról már  egyéb  módon
   döntött. A  18. §  (3) bekezdését  ilyen kérelemre  nem kell
   alkalmazni.

   Csjt.  31/C.   §  (1)   A  lakásból   távozó   házastárs   a
   lakáshasználati jog ellenértékének rá eső részére jogosult.
   (2) A  lakáshasználati jog  ellenértéke -  közös tulajdonban
   vagy valamelyik házastárs tulajdonában álló lakás esetén - a
   lakás beköltözhető és lakott forgalmi értékének különbözete.
   Bérlakás esetén a lakáshasználati jog ellenértéke legalább a
   hasonló  önkormányzati   bérlakásra  -   a  szerződés  közös
   megegyezéssel   történő    megszüntetése   esetére    -   az
   önkormányzat  rendeletében  meghatározott  pénzbeli  térítés
   mértékének  megfelelő  összeg,  függetlenül  attól,  hogy  a
   távozó házastárs milyen lakásba kötözik.

   (3) A távozó házastársa a használati jog ellenértékének arra
   a részre  tarthat  igényt,  amely  őt  a  visszamaradt  volt
   házastársa és  a lakáshasználatra jogosult gyermekek számára
   figyelemmel,  arányosan   megilleti.  A   távozó   házastárs
   igényelheti az  értéknövelő -  meg nem térült - ráfordítások
   költségét   is,   ha   a   ráfordítás   a   használati   jog
   ellenértékében nem fejeződik ki. A jogosultnak járó összeg -
   különös méltánylást érdemlő esetet kivéve - a használati jog
   ellenértékének egyharmadánál  kevesebb nem lehet, kivéve, ha
   a bíróság az egyik házastárs különvagyonában levő lakás vagy
   szolgálati lakás  elhagyására kötelezte a másik házastársat,
   vagy  ha  a  lakásnak  a  házasságkötést  megelőzően  önálló
   bérlője a lakásban maradó házastárs volt.

   (4)  Ha   a  lakásban   maradó   házastárs   az   ellenérték
   megfizetésére   nem    képes,   illetőleg   erre   a   célra
   felhasználható  különvagyona  nincsen,  vagy  egyébként,  ha
   kéri, a  házastársi közös vagyon rá eső részét az ellenérték
   összegével csökkenteni kell.

   (5)  A  használati  jog  ellenértéke  a  lakás  elhagyásával
   egyidejűleg esedékes.

   Csjt. 31/D.  § Bérlakás  esetében, ha valamelyik házastárs a
   lakást a visszatérés szándéka nélkül elhagyta, a bíróság - a
   visszamaradt házastárs  kérelmére -  az eltávozott házastárs
   bérlőtársi jogviszonyát  megszünteti. A  házastárs azonban a
   használati jog ellenértékének rá erő részét igényelheti.
   Csjt. 31/E.  § A  házastársak  lakáshasználatának  rendezése
   során a  végrehajtási eljárásra  a  lakásbérletre  vonatkozó
   szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

   2. 2.  Az Lt. 31. §-ának (3) bekezdése szerint, ha a bíróság
   a  házasság   felbontása  során   valamelyik   felet   saját
   elhelyezési  kötelezettség   kimondása  nélkül  kötelezi  az
   önkormányzati   lakás    elhagyására,   elhelyezéséről    az
   önkormányzat  gondoskodik.   Az  önkormányzat   rendeletében
   határozza meg,  hogy az elhelyezésre jogosultat milyen lakás
   illeti meg.

                               II.

   Az indítványozó  bíró a  bírósági tárgyalásokat felfüggesztő
   végzéseiben a  házastársi lakáshasználat jogintézményét mind
   általánosságban, mind az egyes rendelkezések tekintetében az
   Alkotmány több szabályával is ellentétben állónak találta és
   alkotmányossági  kifogásait   a  bírósági  határozatokban  a
   következők szerint fogalmazta meg :

   1. Általánosságban  kifejtette, hogy  a bíróság  álláspontja
   szerint a  házastársi lakáshasználat  jogintézménye  az  ún.
   szocialista jog  terméke, amely  - szovjet minta alapján - a
   magánjogi viszonyoktól  elkülönített törvényi  rendelkezések
   összefoglalása, és  amely a  paternalista szocialista  állam
   jogalkotó tevékenységét  tükrözi, ezért az intézmény egészét
   tekintve  is   ellentétben  áll   a  jogállamiságot   és   a
   piacgazdaságot deklaráló Alkotmány számos rendelkezésével.

   A szabályozás  sérti az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
   meghatározott  jogállamiságot,   az  Alkotmány   7.  §   (1)
   bekezdését, mert  nem biztosítja  "a belső jog összhangját",
   ellentétes az Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
   rendelkezésekkel,  mert   alkotmányos  alapjogokat  sért  és
   megengedhetetlenül korlátoz, nem felel meg az Alkotmány 9. §
   (1) bekezdésében  deklarált piacgazdaság  követelményének és
   sérti a  köztulajdon  és  magántulajdon  egyenjogúságára  és
   egyenlő védelmére  vonatkozó  alkotmányos  követelményt,  az
   Alkotmány  13.   §-ával   ellentétben   nem   biztosítja   a
   tulajdonhoz való  jogot, ellentétben  áll a  házasság  és  a
   család védelmét  biztosító alkotmányi szabállyal ( Alkotmány
   15.  § ) ,   az  emberi   méltóság  Alkotmány   54.  §   (1)
   bekezdésében biztosított  alapjogának a  sérelmével  jár  és
   számos vonatkozásban ellentétes az Alkotmány diszkriminációt
   tiltó 70/A. § (1) bekezdésében foglalt szabályával.

   Ez   utóbbi    alkotmányi   rendelkezés    tekintetében   az
   indítványozó  megengedhetetlen   megkülönböztetést   lát   a
   támadott szabályozás  folytán a házastársak és az élettársak
   lakáshasználatára vonatkozó  törvényi  szabályok  között,  a
   házasságból,  illetőleg   az  élettársi   kapcsolatból  vagy
   egyébként     házasságon     kívül     született     gyermek
   "lakáshasználati joga"  között, és  az indítványozó  szerint
   megvalósul  az   alkotmányosan  tiltott   diszkrimináció   a
   házastársak  közös   tulajdona   és   egyéb   tulajdona,   a
   tulajdonjog    tárgyai    és    a    tulajdonjog    tartalmi
   részjogosítványai tekintetében is. Az indítványban foglaltak
   szerint alkotmányellenes már magábanvéve a "házastársi közös
   lakás"  kategóriája,  a  bíróság  feljogosítása  hivatalbóli
   eljárásra, továbbá  a "lakáshasználati  jog  ellenértékének"
   intézménye.

   2.  Részleteiben   az  indítványozó   véleménye  szerint   a
   kifogásolt rendelkezések  az alábbi  alkotmányi szabályokkal
   állnak ellentétben :

   2. 1.  A sérelmezett  szabályozás  kizárólag  a  házasságból
   született  kiskorú  gyermek  védelmét  szolgálja,  holott  a
   gyermek alkotmányos jogvédelmének minden gyermekre egyformán
   ki kell  terjednie.  Ezért  ez  a  jogi  megoldás  sérti  az
   Alkotmány 70/A.  § (1)  bekezdésének rendelkezését.  Mivel a
   házasságból  született   gyermekre  is   csak   a   házasság
   felbontásakor van  tekintettel, velük  szemben  hátrányosabb
   helyzetbe kerülnek azok a kiskorú gyermekek, akik a házasság
   felbontása után is a volt házastársak közös lakásában élnek.

   2.  2.   A  támadott   rendelkezések  a   tulajdonjog,  mint
   alkotmányos alapjog  lényeges tartalmának  a  korlátozásával
   járnak azáltal, hogy kifogásolható magatartására tekintettel
   a volt  házastárs  megfosztható  a  közös  lakás  használati
   jogától.  Ez   pedig  ellentétes   az  Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdésével. Ugyanezt az alkotmányi rendelkezést sérti az a
   törvényi szabály,  amely szerint  a volt  házastárs akkor is
   kötelezhető a  közös lakás  elhagyására, ha annak használata
   objektíve megoszthatatlan.

   2. 3.  Annak folytán,  hogy a  kifogásolt  rendelkezések  az
   élettársak   lakáshasználatára    nem   alkalmazhatóak,    a
   szabályozás a  házastársak és  az élettársak  között - egyéb
   helyzet szerint  - úgy  különböztet, hogy  az  az  Alkotmány
   70/A. §  (1) bekezdésében  foglaltakkal ellentétben  áll. Az
   élettársak közös tulajdonú lakásának használata ugyanis csak
   a Ptk.  140. §-ában  foglaltak, továbbá a Legfelsőbb Bíróság
   PK. 8. számú állásfoglalásában foglaltak szerint rendezhető,
   e rendelkezések  pedig nem  teszik lehetővé,  hogy a bíróság
   valamelyik fél javára kizárólagos használatot biztosítson. A
   Csjt.  megoldása   éppen  ezért   az  Alkotmány  15.  §-ában
   foglaltakkal  is   ellentétben   áll,   mert   a   házastárs
   tulajdonjogát korlátozhatóbbá teszi, mint az élettársét.

   2. 4.  A tulajdonjog tartalmát a használat, a birtoklás és a
   rendelkezés joga  tölti ki.  Mivel a  kifogásolt szabályozás
   "jogelméletileg  a  szocialista  személyi  tulajdon  elveire
   épül",    a     tulajdonjog    tartalmi     elemei    között
   megengedhetetlenül diszkriminál  azáltal, hogy  a  használat
   jogát "erősebb"  joggá teszi  a birtokláshoz való, továbbá a
   rendelkezési joghoz  képest. Tekintve, hogy a tulajdonjog az
   Alkotmánybíróság  gyakorlata   szerint  alapjogi  védelemben
   részesül, a  szabályozás a  tulajdonjog alkotmányos védelmét
   biztosító  alkotmányi   rendelkezéssel  is  ellentétben  áll
   ( Alkotmány 13.  § ) . A tulajdonjog tartalmi elemei közötti
   megengedhetetlen   különbségtétel    folytán   a   szabályok
   ellentétben állnak a Polgári Törvénykönyv ( a továbbiakban :
   Ptk. ) tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezéseivel, márpedig
   a  Ptk-val,   mint  kódex   igényű  törvénnyel   nem  állhat
   ellentétben tulajdonjogi rendelkezés. Ez a konstrukció sérti
   az Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdését,  amely  a  "belső  jog
   összhangjáról" tartalmaz alkotmányos tételt.

   2. 5. Ha a házastársak tulajdonában a házasság felbontásakor
   több lakás van, a kifogásolt szabályok egyedül a házastársak
   által ténylegesen  használt "közös  lakásra" alkalmazhatóak,
   minden további  lakástulajdon tekintetében  a  bíróságnak  a
   házassági vagyonjog  szabályai  szerint  kell  a  házastársi
   vagyonközösséget felszámolni. Ez a szabályozás a házastársak
   többféle     lakástulajdona      vonatkozásában      tiltott
   diszkriminációt valósít meg. Különösen sérelmes a kifogásolt
   törvényi  rendelkezés   minden  olyan   esetben,  amikor   a
   tulajdonos vagy  a bérlő  házastárs külön  tulajdonába  vagy
   bérleményébe házastársát  nem engedi  be  és  ennek  folytán
   házastársi  "közös  lakáshasználat"  nem  jön  létre.  Ez  a
   helyzet akkor  is, amikor az Lt. 21. § (1) bekezdése alapján
   a bérbeadó  nem járul  hozzá ahhoz, hogy a bérlő házastársát
   bérlőtársként  a   lakásba  fogadja.   Akkor  tehát,  amikor
   "házastársi  közös   lakáshasználat"  nem   keletkezik,  más
   jogszabályi rendelkezések  alapján  történik  a  házastársak
   "lakásjogi helyzetének"  elbírálása,  az  ilyen  szabályozás
   pedig az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe ütközik.

   2.  6.   A  sérelmezett   szabályok  szerint   a  bíróság  a
   házastársak, volt  házastársak lakáshasználatát  - a kiskorú
   gyermek lakáshasználati  jogára figyelemmel  - a házastársak
   megállapodásától eltérően  is rendezheti.  Ez  az  "eljárási
   szabály", amely  a bíróság  hivatalbóli döntését is lehetővé
   teszi, ellentétes  az Alkotmány  2. § (1) bekezdésével, 8. §
   (1)  bekezdésével   és  a   házastársak,  volt   házastársak
   önrendelkezési jogát is magábafoglaló alkotmányi szabállyal,
   az Alkotmány 54. § (1) bekezdésével. Mivel jogi értelemben a
   gyermeknek   lakáshasználati    joga   nincs,    a   bíróság
   felhatalmazása    a     hivatalból     történő     eljárásra
   jogbizonytalanságot  eredményez,   sérti  a   felek  "szabad
   akaratát",  ezáltal   alapvető  jog  lényeges  tartalmát  is
   korlátozza.   A    sérelmezett   szabály   megvalósítja   "a
   tulajdonjog tartalma  szerinti különbségtételt"  és a "belső
   jog egységének" alkotmányos követelményébe ütközik.

   2. 7.  Az indítványban  foglaltak szerint  a lakáshasználati
   jog ellenértéke  egy olyan vagyon értékű jogot teremt, amely
   csak lakás,  éspedig ún.  "házastársi  közös  lakás"  esetén
   keletkezik és  amely éppen  ezért  az  Alkotmány  alapján  a
   tulajdonjog tárgya  szerint megengedhetetlen különbségtétel.
   E joggal  szemben ugyanis  minden más  vagyontárgy esetén  a
   használatból kiesett  házastársat csak  "kártérítési  igény"
   illeti   meg.   Minthogy   pedig   a   lakáshasználati   jog
   ellenértékének  számítása   "fiktív"   módon   történik,   a
   szabályozás ellentétes  az Alkotmány  9. §  (1) bekezdésében
   foglaltakkal. Piacgazdaság  viszonyai között, ahol a köz- és
   magántulajdon egyenjogú és a tulajdonformák között különbség
   nincs, alkotmányosan megengedhetetlen a tulajdonjog tárgyára
   vonatkozó - az általánostól eltérő - ilyen szabályozás.

   2. 8.  A házastársi  közös  lakást  a  visszatérés  szándéka
   nélkül    elhagyó     házastárs    javára     megállapítható
   lakáshasználati jog  ellenértéke is  sérti az Alkotmány 7. §
   (1) bekezdését és 70/A. § (1) bekezdését, mert olyan vagyoni
   jogot  biztosít   a  távozó   házastárs  javára,  amely  más
   tulajdoni  tárgy,   illetőleg  használati  jogot  tartalmazó
   vagyonértékű jog esetében nem áll fenn.

   3. Mivel  az Lt.  31. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés
   alapját a  Csjt. támadott  szabályai adják, e rendelkezés is
   alkotmányellenes és megsemmisítése indokolt.

                               III.

   A bírói  kezdeményezés formájában  előterjesztett indítványt
   az Alkotmánybíróság  mind általánosságban, mind részleteiben
   megalapozatlannak  találta,   ezért  elutasította,   a   res
   judicata tekintetében pedig visszautasította.

   1. Elöljáróban  az Alkotmánybíróság  a  bírói  kezdeményezés
   egyes állításaival kapcsolatban a következőkre mutat rá :

   1. 1.  Az Alkotmány  7. §-ának  (1) bekezdésében írt szabály
   nem "a  belső  jog  összhangjának"  biztosítására  vonatkozó
   alkotmányos  követelmény,  hanem  a  rendelkezés  szerint  a
   Magyar Köztársaság  jogrendszere elfogadja  a nemzetközi jog
   általánosan  elismert   szabályait,  biztosítja   továbbá  a
   vállalt nemzetközi  jogi  kötelezettségek  és  a  belső  jog
   összhangját. Ahogy  erre az Alkotmánybíróság már 1990-ben, a
   30/1990. (XII. 15.) AB határozatában ( ABH 1990, 128, 134. )
   rámutatott, az  Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezés   szerint   a   belföldi   jogszabályokat   kell
   összhangba    hozni     a    vállalt     nemzetközi     jogi
   kötelezettségekkel,  illetőleg   az  új  jogszabályalkotások
   során e  kötelezettségvállalásokra figyelemmel kell lenni. A
   magyar állam  tehát az  Alkotmány 7. § (1) bekezdése alapján
   arra vállalt  alkotmányos kötelezettséget,  hogy olyan belső
   szabályokat hoz  létre,  amelyek  egyensúlyban,  összhangban
   állnak     a      nemzetközi     szerződésekben      vállalt
   kötelezettségekkel.

   Mindebből következik,  hogy az ún. "belső jog összhangja" az
   Alkotmány  7.   §  (1)   bekezdése  alapján  nem  alkotmányi
   követelmény. A  belső jog  formális ellentmondásmentességére
   vonatkozó követelmény  a jogállamiság  lényegi elemét alkotó
   jogbiztonság alkotmányi rendelkezéséből ( Alkotmány 2. § (1)
   bekezdés ) vezethető  le, ez  azonban nem  tekinthető  olyan
   "abszolút  alkotmányi   követelménynek",  mint  amilyent  az
   indítványozó megfogalmaz.  Az  Alkotmánybíróság  a  35/1991.
   (VI. 20.) AB határozatában ( ABH 1991, 176-177. ) elvi éllel
   mutatott  rá   arra,   hogy   meghatározott   életviszonyok,
   illetőleg tényállások  ellentétes -  vagy  az  értelmezéstől
   függően ellentétes - törvényi rendezése önmagában nem jelent
   alkotmányellenességet. Az  ilyen rendezés alkotmányellenessé
   csak  akkor  válik,  ha  az  egyben  az  Alkotmány  valamely
   rendelkezésének a  sérelmével is  együtt  jár,  ha  valamely
   alkotmányellenes  helyzet  megteremtését,  vagy  alkotmányos
   alapjog korlátozását  eredményezi. Két  vagy  több  törvényi
   rendelkezés esetleges kollíziója magábanvéve azonban még nem
   elegendő feltétele az alkotmányellenesség megállapításának.

   Mindazok az  indítványi  megállapítások  tehát,  amelyek  "a
   belső jog  összhangjának hiányára"  alapítottan  állítják  a
   jogintézmény alkotmányellenességét,  megalapozatlanok. Annak
   megállapítása,   hogy   a   Ptk.   tulajdonjogra   vonatkozó
   rendelkezései,  illetőleg   az  élettársak  közötti  vagyoni
   viszonyokra vonatkozó  Ptk-beli szabályok,  továbbá  a  Ptk.
   közös  tulajdonnal  kapcsolatos  rendelkezései  és  a  Csjt.
   kifogásolt szabályai  között fennáll-e  valóságos  ellentét,
   nem tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe.

   1. 2.  Az Alkotmány  70/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott
   diszkrimináció-tilalom az  emberi, illetve  az  állampolgári
   jogokra, továbbá  az Alkotmánybíróság  értelmezése szerint -
   amennyiben a  különbségtétel sérti  az Alkotmány  54. §  (1)
   bekezdésében védett emberi méltósághoz való jogot - az egész
   jogrendszerre vonatkozik,  vagyis mindazokra  a  jogokra  is
   kiterjed, amelyek nem tartoznak az emberi jogok illetőleg az
   alapvető állampolgári  jogok közé  [ 61/1992. (XI.  21.)  AB
   határozat, ABH  1992, 280-281.  ] . Az Alkotmány 70/A. § (1)
   bekezdése a  jogegyenlőség követelményét  fogalmazza meg.  A
   jogegyenlőség   alkotmányos    követelménye,    illetve    a
   diszkrimináció tilalma  tehát  alanyi  jogokkal  kapcsolatos
   alkotmányi rendelkezés,  amely személyekre vonatkozik, ezért
   nincs  alkotmányos   akadálya  annak,  hogy  a  jogalkotó  a
   házastársi lakáshasználat szabályait a házassági vagyonjogra
   vonatkozó egyéb rendelkezésektől eltérően állapítsa meg.

   A  házastársak   közös   lakásának   használatára   irányadó
   speciális, a  házassági  vagyonjogtól  bizonyos  tekintetben
   eltérő szabályok  ugyanis  nem  vezetnek  személyek  közötti
   különbségtételre. A  házastársak által  ténylegesen használt
   közös lakás  megosztására és  a házastársak közös vagy külön
   tulajdonában  álló   egyéb   ingatlanok   és   vagyontárgyak
   megosztására vonatkozó rendelkezések minden házasságban élő,
   továbbá  a   házastársi  vagyonközösség   megosztását   kérő
   személyre egyformán irányadóak, így a szabályozásban a jogok
   egyenlőtlen  elosztása,   illetőleg  a   személyek   tiltott
   megkülönböztetése egyéb helyzet szerint nem áll fenn.

   De nem  megalapozott az  Alkotmány 70/A.  § (1) bekezdésében
   foglalt    rendelkezéssel     összefüggésben     a     bírói
   kezdeményezésnek  az   az  érvelése   sem,   amely   szerint
   megengedhetetlen   megkülönböztetésnek   minősül,   hogy   a
   törvényhozó  a   tulajdonjog  tartalmi   összetevőit  alkotó
   használati  jog,  birtokjog  és  rendelkezési  jog  közül  a
   használati   jognak    -   a    házastársi    lakáshasználat
   vonatkozásában  -   kitüntetett   szerepet   tulajdonít.   A
   kifogásolt szabályozás  személyek  megkülönböztetéséhez  nem
   vezet,   a    jogok   egyenlő    elosztásának    alkotmányos
   követelményét nem sérti, eltekintve attól, hogy a házastársi
   lakáshasználaton belül  az ún.  használati  jognak  "erősebb
   joggá" minősítése  a birtokláshoz  való vagy  egyéb jogokhoz
   képest alkotmányosan nem is értelmezhető megállapítás.

   Mindezekre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  e  körben
   előterjesztett  indítványi   érveket  is   megalapozatlannak
   találta és ezért elutasította.

   1. 3.  Visszautasította az  Alkotmánybíróság a Csjt. 31/B. §
   (1)  bekezdése,   valamint   a   31/C.   §   (2)   bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
   irányuló   indítványt   a   tulajdonvédelemmel   kapcsolatos
   alkotmányi rendelkezéseket  sértő kifogások tekintetében. Az
   Alkotmánybíróság e törvényi rendelkezések alkotmányosságát a
   2299/B/1991. AB  határozatában ( ABH  1992, 570-573.  )  már
   elbírálta és  kimondta, hogy a tulajdonjog valamely tartalmi
   elemének  a   korlátozása   csak   akkor   jár   magának   a
   tulajdonjognak mint alkotmányos jognak a korlátozásával, így
   csak akkor  alkotmányellenes,  ha  az  nem  elkerülhetetlen,
   vagyis, ha  kényszerítő ok  nélkül történik,  továbbá  ha  a
   korlátozás súlya a korlátozással elérni kívánt célhoz képest
   aránytalan. A  támadott rendelkezésekben  meglevő  tulajdoni
   korlátozás kényszerítő  oka a  kiskorú  gyermek  alkotmányos
   jogvédelmének biztosítása ( Alkotmány 67. § (1) bekezdés ) ,
   illetőleg  a   házasság  intézményének  alkotmányos  oltalma
   ( Alkotmány  15.  § ) ,  miért  is  a  tulajdoni  korlátozás
   elkerülhetetlen, ugyanakkor  az  elérni  kívánt  alkotmányos
   céllal arányban áll.

   Ezekre az indokokra figyelemmel az indítványozó tulajdonjogi
   sérelmet  állító   érvelése  a   támadott   rendelkezésekkel
   kapcsolatban   alkotmánybírósági   határozattal   elbírálást
   nyert, ítélt  dolgot képez,  ezért  az  Alkotmánybíróság  az
   indítványt e körben visszautasította.

   2. Az  Alkotmány 15.  §-ában foglalt  rendelkezés szerint  a
   Magyar Köztársaság  védi a házasság és a család intézményét.
   Az Alkotmány  az  alkotmányos  védelem  egyetlen  szakaszban
   összevont  két   tárgyát  nem  az  ún.  alapjogi  fejezetben
   szabályozza,  az  Alkotmánybíróság  azonban  már  egy  korai
   határozatában kimondta,  hogy a  házasságra  és  a  családra
   vonatkozó  bizonyos,   alapvető  szabályok   alapjogokra  és
   kötelességekre  vonatkoznak   [ 4/1990.   ( III.   4.  )  AB
   határozat, ABH 1992, 28-31. ] .

   Az egyetlen  szakaszban tömörített  két intézmény  közül  az
   Alkotmány  első   helyen  a   házasság   intézményét   védi,
   ugyanakkor ilyen  védelmet  az  élettársi  kapcsolatnak  nem
   biztosít. Azzal,  hogy az  Alkotmány - a legfontosabb emberi
   jogi nemzetközi  egyezmények szövegezésének  megfelelően - a
   házasság  intézményének   biztosít   alkotmányos   védelmet,
   alkotmányos  alapot   teremt  arra,   hogy  a   jogalkotó  a
   házastársak lakáshasználatát  az egyéb közös lakáshasználati
   formáktól eltérően szabályozza.

   Ebből  következik,  hogy  az  indítványnak  azok  az  érvei,
   amelyek a  házastársak és  az élettársak  lakáshasználatának
   jogi rendezése  közötti megengedhetetlen  megkülönböztetésre
   vonatkoznak,  az   Alkotmány  alapján   nem  igazolhatók.  A
   támadott  lakáshasználati  rendelkezések  éppen  a  házasság
   alkotmányos védelmének  törvényi garanciái közé tartoznak. A
   jogalkotó az  Alkotmány alapján  tehát jogosult  -  éppen  a
   házasság alkotmányos  védelme érdekében  - a  házastársaknak
   otthont biztosító  közös lakás  használatára nézve  az egyéb
   vagyonjogi,   lakásjogi    rendelkezésektől   eltérő   olyan
   szabályok megalkotására,  amelyek elősegítik  a  házastársak
   számára a  közös gyermekkel  is rendelkező család alapítását
   és tartós  együttélését, egyúttal  elősegítik a  házastársak
   Csjt.   24.    §-a   szerinti   jogai   és   kötelezettségei
   megvalósítását,  kiteljesedését.   Az   Alkotmánybíróság   a
   995/B/1990. AB határozatában ( ABH 1993, 515, 519-520. ) már
   kifejtette, hogy a társadalmat alkotó polgárok legalapvetőbb
   és legtermészetesebb közössége a házasság és a család, amely
   alkotmányos alapintézmények  Alkotmánnyal  összhangban  álló
   védelméről a törvényhozónak megfelelően gondoskodnia kell.

   Mivel az  élettársi kapcsolat  -  a  házasság  intézményével
   szemben  -   kifejezett  alkotmányos   védelmet  nem  élvez,
   alkotmányjogi    szempontból     a     házastársak     közös
   lakáshasználata az  élettársak lakáshasználatával, illetőleg
   ennek jogi  rendezésével összehasonlíthatatlan. Az Alkotmány
   alapján tehát  e  lakáshasználatok  tekintetében  nincs  szó
   összemérhető    kategóriákról,     így    az    indítványban
   megfogalmazott ide tartozó kifogások is megalapozatlanok.

   3. Már  az eddig  kifejtettekből is  következik, hogy az ún.
   házastársi közös  lakás  kategóriájának  külön  szabályozása
   nemcsak az  Alkotmány  diszkriminációt  tiltó  70/A.  §  (1)
   bekezdésében foglaltakkal  nem áll  ellentétben, de  az  nem
   sérti a  tulajdoni formák egyenlőségére vonatkozó alkotmányi
   szabályt sem  [ Alkotmány 9.  § (1)  bekezdés ] , sőt  azzal
   értékelhető összefüggésben  nincs is.  A támadott családjogi
   rendelkezések   csak    részben   -    a   kiskorú   gyermek
   lakáshasználati joga  biztosítása érdekében  -  tartalmaznak
   tulajdonjogot korlátozó  rendelkezéseket, döntő többségükben
   azonban  nem   korlátozó,  hanem  olyan  különös  szabályok,
   amelyek a  tulajdon funkcionális jellegével kapcsolatosak és
   amelyek a  házasság és  a család  intézményeinek alkotmányos
   védelmét biztosító  törvényi garanciák közül valók. Logikus,
   hogy  a   pozitív  diszkrimináció   alkotmányos   lehetősége
   [ 9/1990. (IV.  25.) AB  határozat, ABH  1990, 46,  48. ]  a
   tulajdonjogra   is    vonatkozhat.   Ezt    mondta   ki   az
   Alkotmánybíróság,  amikor   megsemmisítette   a   társadalmi
   tulajdon fokozott  büntetőjogi  védelmét,  egyúttal  azonban
   nyitva hagyta annak alkotmányos lehetőségét, hogy a tulajdon
   funkciója  szerint   -  "a   tulajdon  tárgyának   közösségi
   rendeltetése, közszolgáltatásra  szánt  használata,  közcélú
   hasznossága"  alapján  -  szigorúbb  büntetőjogi  védelemben
   részesüljön  [ 6/1992.  (I. 30.)  AB   határozat, ABH  1992,
   43. ] .

   A házastársi  közös  lakás,  illetőleg  annak  használata  a
   tulajdon funkció szerint elismert megkülönböztetésének ilyen
   alkotmányos lehetőségén  nyugszik és  az Alkotmány házasság-
   és családvédelmi  szabályaival  áll  összhangban,  vagyis  a
   tulajdon  funkcionális  és  szociális  indokú  kötöttségével
   kapcsolatos,   amely  alkotmányosan  megengedett  [ 57/1994.
   (XI.17.) AB határozat, ABH 1995, 316,  321-324.  ]. Ezen  az
   alapon sem  áll meg  tehát az  ún. "házastársi  közös lakás"
   indítvány szerinti  "fogalmi alkotmányellenessége", már csak
   azért  sem,   mert  az   Alkotmánybíróság   108/B/1992.   AB
   határozatában     foglaltak     szerint     alkotmányellenes
   megkülönböztetés   csak    akkor   állapítható    meg,    ha
   összehasonlítható helyzetben  levő személyek  között tesz  a
   jogalkotó olyan különbségtételt, amely alapjogsérelmet okoz,
   illetőleg   azzal    az   egyenlő    méltóság    alkotmányos
   követelményét  sérti.  Nem  minden  személyek  közötti  jogi
   megkülönböztetés  minősül  tehát  alkotmányellenesnek  ( ABH
   1994, 523.  ) . A 881/B/1991. AB határozat szerint pedig nem
   minősül  megengedhetetlen  megkülönböztetésnek,  ha  a  jogi
   szabályozás eltérő  jogalanyi körre  vonatkozóan állapít meg
   eltérő rendelkezéseket ( ABH 1992, 474, 477. ) .

   A  házastársak  és  az  élettársak  lakáshasználata  közötti
   eltérő jogi rendezés tehát ezért sem ellentétes az Alkotmány
   diszkriminációt tiltó  rendelkezésével és a tulajdoni formák
   egyenlő védelmére vonatkozó szabályával.

   4.  Alkotmányosan   tiltott,  egyenlőtlen  jogelosztást  nem
   valósít  meg   a  sérelmezett   szabályozás  a   házasságból
   született gyermekek,  továbbá az élettársi kapcsolatból vagy
   egyéb házasságon  kívüli  kapcsolatból  született  gyermekek
   tekintetében sem.  Egyfelől azért,  mert  a  Csjt.  támadott
   31/A. §  (2) bekezdése, továbbá 31/B. § (2) és (3) bekezdése
   pusztán  a   házastársakkal  együtt   lakó  kiskorú  gyermek
   lakáshasználati jogáról  rendelkezik,  a  szabályozás  tehát
   egyformán  vonatkozik   a  házastársak   közös,  házasságból
   született gyermekére  és a házastársak korábbi házasságából,
   vagy   élettársi    kapcsolatából    született,    illetőleg
   örökbefogadott vagy  nevelt, de  velük a közös lakásban lakó
   gyermekére  is.   Megengedhetetlen  diszkrimináció  tehát  e
   tekintetben nem áll fenn.

   De nem  sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését a rendezés
   olyan összefüggésben  sem, hogy  az csak a házastársak közös
   lakásában  lakó   kiskorú  gyermekre   van  tekintettel,  az
   élettársak vagy  más házasságon  kívüli  együttélési  formák
   közös  lakásában   lakó  gyermekekre   azonban  már   nincs.
   Kétségtelen,  hogy  az  élettársak  lakáshasználati  jogának
   rendezését  akkor   sem  a  Csjt.  kifogásolt  rendelkezései
   alapján kell  megoldani, ha közös lakásukban kiskorú gyermek
   is  lakik.   A  speciális  családjogi  szabályok  azonban  a
   házastársi közös  lakáshasználatról rendelkeznek  és ebben a
   körben  rendelik   figyelembe  venni   a   kiskorú   gyermek
   alkotmányosan is  biztosított jogvédelmét,  ami azonban  nem
   jelenti azt,  hogy az élettársak ( más együttélők ) gyermeke
   a lakáshasználat tekintetében hátrányosabb helyzetben volna.
   Éspedig  azért  nem,  mert  a  Csjt.  77.  §  (1)  bekezdése
   általánosságban - tehát a házassági köteléktől függetlenül -
   teszi a szülők kötelességévé, hogy kiskorú gyermekük állandó
   lakásáról gondoskodjanak.  Ez a  törvényi rendelkezés  egyik
   garanciális biztosítéka  az Alkotmány  15. §-a családvédelmi
   szabályának, továbbá  az Alkotmány  67. §  (1)  bekezdésében
   foglaltaknak, amely  szerint  a  gyermekeknek  joguk  van  a
   család  ( a   szülők )  részéről   megfelelő  oltalomra   és
   gondoskodásra, amelybe  a kiskorú  gyermek lakhatási jogának
   biztosítása kétségkívül beletartozik.

   A család  alkotmányos védelme  nemcsak a  házasságon alapuló
   családra, hanem a szociológiai értelembe vett családi életre
   is  vonatkozik   [ a  Strasbourg-i   Emberi   Jogi   Bíróság
   gyakorlatával egyezően  ( Marckx v.  Belgium, Series  A. No.
   31.  )   ] .  Ez  pedig  azt  jelenti,  hogy  a  hagyományos
   értelemben vett, de nem házassági köteléken alapuló családok
   és  az   abban   élő   kiskorú   gyermekek   lakáshasználati
   jogosultságát éppúgy megfelelően figyelembe kell venni, mint
   a  házastársakkal   élő  kiskorú  gyermek  "lakásjogát".  Az
   Alkotmánybíróság a  995/B/1990. AB határozatában ( ABH 1993,
   528-529. )  fejtette ki,  hogy a kiskorú gyermek alkotmányos
   jogvédelmének biztosítása  érdekében a  gyermek javára  -  a
   családon belül  - a  jog "pozitív diszkriminációt" alkalmaz,
   amely a  gyermek - szülővel szembeni - "mindenek felett álló
   érdekének" szem előtt tartását jelenti. Ennek az alkotmányos
   követelménynek érvényesülnie  kell mind  a  törvényhozásban,
   mind pedig  a jogalkalmazásban.  Mivel az  élettársak  ( más
   együttélők ) lakáshasználatának  a rendezésénél  nincs olyan
   szabály,  amely   ennek  a   szempontnak  az  érvényesítését
   akadályozná vagy korlátozná, a házastársak lakáshasználatára
   vonatkozó  speciális   törvényi  rendezés  nem  valósít  meg
   tiltott   diszkriminációt.    A   jogalkalmazónak    nemcsak
   lehetősége,  de   alkotmányos  kötelessége   is,   hogy   az
   élettársak közös tulajdonában álló közös lakás használatának
   rendezésénél   a    Legfelsőbb   Bíróság    PK.   8.   számú
   állásfoglalásában kifejtett  elvek között  a kiskorú gyermek
   "mindenek felett álló érdekét" megfelelően figyelembe vegye,
   és ugyanez vonatkozik más lakáshasználati formákra is. Ennek
   biztosítása akár közvetlenül az Alkotmány alkalmazásával, de
   a  Csjt.   77.  §   (1)   bekezdésének   alkalmazásával   is
   megtörténhet.

   A   kifogásolt    szabályozás   tehát    -   bár   speciális
   rendelkezéseket tartalmaz a házastársakkal együttélő kiskorú
   gyermekekre -  nem valósít  meg a házasságból született és a
   házasságon kívül  született gyermekek  között "egyéb helyzet
   szerinti"  megengedhetetlen   megkülönböztetést,  ezért   az
   indítvány ebben az összefüggésben is megalapozatlan.

   5.  Ahogy   erre  az   Alkotmánybíróság  a  2299/B/1991.  AB
   határozatában ( ABH  1992, 572.  ) rámutatott,  a  jogalkotó
   alkotmányos kötelessége,  hogy a házasság felbontása esetére
   a gyermek alkotmányos jogait szem előtt tartva szabályozza a
   volt házastársak  vagyoni viszonyainak  rendezését és  ennek
   során a  vagyoni jogokat  megelőzően,  szükség  esetén  azok
   korlátozásával  biztosítsa  a  kiskorú  gyermek  alkotmányos
   jogvédelmét, egyebek  között a gyermek lakáshasználati jogát
   is.  Az  Alkotmánybíróság  tehát  az  Alkotmány  67.  §  (1)
   bekezdésének abból  a szabályából,  amely szerint  a  Magyar
   Köztársaságban  minden   gyermeknek  joga   van  a  családja
   részéről  arra   a  védelemre   és  gondoskodásra,  amely  a
   megfelelő   testi,   szellemi   és   erkölcsi   fejlődéséhez
   szükséges,   közvetlenül    levezette   a    gyermeknek    a
   lakáshasználathoz való  jogát,  amelyre  nézve  egyébként  a
   Csjt.  77.   §  (1)  bekezdése  kifejezett  rendelkezést  is
   tartalmaz. Ez  a  jog  minden  kiskorú  gyermekre  egyformán
   vonatkozik, ennek a jognak az érvényesítése és biztosítása a
   jogalkalmazónak  akkor   is  kötelessége   volna  -  éspedig
   élettársi vagy  egyéb életközösségi kapcsolat esetén is - ha
   erről a  Csjt. speciális rendelkezést nem tartalmazna. Ahogy
   erre az  Alkotmánybíróság az  ún. abortusz-határozatában,  a
   64/1991. (XII.  17.) AB  határozatában ( ABH  1991, 315. ) -
   más  összefüggésben   -  rámutatott,  az  alkotmányos  jogok
   biztosítása a  jogalkalmazónak akkor is kötelessége, ha erre
   speciális törvényi  rendelkezések  nem  is  teremtik  meg  a
   szükséges hivatkozási alapot.

   Nem  áll  fenn  tehát  alkotmányellenes  megkülönböztetés  a
   kiskorú gyermekek  házassági kötelékből vagy azon kívül való
   származása tekintetében  és alaptalan az indítvány a kiskorú
   gyermekek lakáshasználati  jogának tagadása  vonatkozásában,
   mert ez a jog az Alkotmányból egyenesen következik.

   6. Ennek  az Alkotmányból  közvetlenül  következő  jognak  a
   garantálása  szükségszerűen   együtt   jár   a   tulajdonjog
   korlátozásával, a  korlátozásnak tehát  kényszerítő oka, így
   az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy a Csjt. 31/B. §-ában
   szereplő támadott  szabályozás a  gyermek alapvető  jogainak
   biztosítása érdekében  elkerülhetetlen, és  minthogy az csak
   kivételesen  és   a  szigorú   törvényi  feltételek  mellett
   alkalmazható, a  korlátozás a feltétlenül szükséges mértéket
   nem haladja  meg, vagyis  az az  elérni  kívánt  alkotmányos
   céllal arányban  áll, így  ez a szabályozás az Alkotmány 13.
   §-ában foglalt,  illetőleg 8.  §  (2)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezéseket sem sérti. Az indítvány erre vonatkozó része
   is megalapozatlan.

   7. Az  indítvány  egyes  rész-előadásaival  kapcsolatban  az
   Alkotmánybíróság még a következőkre mutat rá :

   7. 1. A Csjt. 31/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés a
   házastársak   autonómiája    körébe   tartozó   szabály,   a
   házastársak  közös   döntése,  amely   -  ugyanúgy   mint  a
   házastársak egyéb  vagyoni viszonyait rendező megállapodás -
   semmiféle összefüggésben  nincs az  Alkotmány  70/A.  §  (1)
   bekezdésében    foglaltakkal.     A     szabadon     köthető
   megállapodásnak semmi  köze nincs  ahhoz, hogy a házastársak
   között   megvalósul-e   közös   lakáshasználat   vagy   nem,
   illetőleg, hogy  a házastársak  egyéb  vagyoni  viszonyaikat
   milyen tartalmú  megállapodással  rendezik  vagy  rendezik-e
   egyáltalán. Az  Alkotmány  szempontjából  nincs  jelentősége
   annak sem,  hogy a  házastársak között létrejön-e bérlőtársi
   viszony.   A    kifogásolt   rendelkezés    a    házastársak
   lakáshasználatának rendezésére  vonatkozó  szabályok  körébe
   esik, vagyis  fogalmilag csak  a közös használatú házastársi
   lakásra vonatkozhat, így a szabály összehasonlíthatatlan más
   tulajdoni  illetőleg   lakáshasználati  formákkal,   amelyek
   házastársi  "közös  lakáshasználatnak"  nem  minősülnek.  Az
   indítványban felhozott  példáknak  alkotmányos  relevanciája
   nincs,  mert   egészen  másról   szólnak,  mint   amiről   a
   sérelmezett törvényi szabály rendelkezik.

   7.  2.   A  Csjt.   31/A.  §   (2)  bekezdése   -  a   bírói
   kezdeményezésben kifejtett  állásponttal ellentétben  -  nem
   eljárásjogi, hanem  anyagi jogi  szabály. Ez a szabály teszi
   lehetővé  a   házastársak  szerződési   megállapodásának   a
   félretételét vagyis  korlátozza a  szerződési szabadságot. A
   szerződési szabadságot  az  Alkotmánybíróság  13/1990.  (VI.
   18.) AB  határozatában ( ABH  1990, 55.  ) az Alkotmány 9. §
   (1) bekezdése alapján a piacgazdaság lényegi elemeként fogta
   fel, azt  önálló alkotmányos jognak tekintette. A szerződési
   szabadság tehát  - ahogy  ezt később  az Alkotmánybíróság  a
   32/1991. (VI.  6.) AB  határozatában kifejtette  ( ABH 1991,
   153-154. )  - nem  minősül alkotmányos alapjognak, így rá az
   Alkotmány 8.  § (1)  bekezdésében  foglalt  rendelkezés  nem
   vonatkozik. Téves  tehát az  indítványnak az az álláspontja,
   amely szerint  a  sérelmezett  rendelkezés  ezen  az  alapon
   alkotmányellenes.

   Nincs összefüggésben  a támadott  szabály a  jogbiztonságot,
   mint a  jogállamiság lényegi elemét deklaráló Alkotmány 2. §
   (1) bekezdésében  foglalt rendelkezéssel sem, így a támadott
   törvényi  rendelkezés  nem  ellentétes  az  Alkotmánynak  az
   indítványban felhívott szabályaival.

   7. 3.  Az indítványozónak  az a  kifogása sem  megalapozott,
   amely szerint  a bíróság  alkotmányosan "nem  szólhat bele a
   házasfelek megállapodásába".  A Csjt-nek  a gyermek érdekeit
   védő számos  rendelkezése kogens,  félre  nem  tehető.  Ezek
   alkotmányos alapját  az Alkotmány  67.  §  (1)  bekezdésében
   foglalt rendelkezés  adja. Ott,  ahol a törvényhozó a kogens
   szabályoktól a szülőknek eltérést engedett - mint a támadott
   rendelkezések  esetén   -  ezt  azzal  a  feltétellel  tette
   lehetővé, hogy  a  bíróság  a  szülők  megállapodásába  -  a
   gyermek érdekeire  tekintettel - beavatkozhat. Ezért a Csjt.
   e szabálya sem áll ellentétben az Alkotmánnyal.

   7. 4.  A  Csjt.  31/B.  §  (1) - (6)  bekezdéseiben  foglalt
   rendelkezéseket kifogásoló  kezdeményezéssel kapcsolatban az
   Alkotmánybíróság - a már kifejtetteken túl - utal arra, hogy
   az  objektíve  megoszthatatlan  lakáshasználat  rendezésénél
   semmiféle alapjogi  korlátozás nincs, a kifogásolt szabály a
   közös  tulajdonra,   mint  sajátos  jogközösségre  tartalmaz
   speciális rendelkezést,  amely rendelkezés nélkül is a közös
   tulajdon használatának  rendezése  ugyanerre  az  eredményre
   vezethetne. Ugyanis  ha a  közös tulajdonú  lakás  objektíve
   megoszthatatlan -  és a  felek  valamelyike  ezt  kéri,  más
   megoldás  nem   lévén  -   az  egyik  tulajdonostársat  kell
   feljogosítani a  kizárólagos használatra  a többlethasználat
   megfelelő   ellenértéke   fejében.   A   támadott   törvényi
   rendelkezés a  házasság és a család védelmének szempontjával
   tetézi az  e körben  egyébként figyelembe  vehető  általános
   szabályokat, így  az az Alkotmány egyetlen rendelkezését sem
   sérti.

   Miként  az   ún.  szubjektív   megoszthatatlanság   törvényi
   megoldása sem. Mert ez a törvényi rendelkezés jogkorlátozást
   eredményez ugyan,  de  a  korlátozás  szükséges  és  arányos
   alkotmányi  indoka   az  Alkotmány  15.  §-ában  biztosított
   oltalom, vagyis  a család  védelme,  illetőleg  a  felróható
   magatartást  nem   tanúsító  házastárs   ( volt  házastárs )
   személyiségi jogainak  a védelme, amelyek az Alkotmány 54. §
   (1)  bekezdésével   oltalmazott  emberi  méltósághoz  fűződő
   alapjogból származnak  [ 8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH
   1990,  44-45.   ) .  Az   összeférhetetlen,   a   megosztott
   lakáshasználatot  lehetetlenné   tevő  házastárs  használati
   jogának a megszüntetése tehát az Alkotmány alapján szükséges
   és arányos  tulajdonjogi korlátozás,  így a  szabályozás nem
   sérti  az   Alkotmány  8.   §   (2)   bekezdésében   foglalt
   rendelkezést.

   7. 5.  Az Alkotmánybíróság  a 2299/B/1991.  AB határozatában
   ( ABH 1992,  572-573. ) .  kifejtette, hogy a Csjt. 31/C. §-
   ában  szabályozott   lakáshasználati   jog   ellenértéke   a
   tulajdonjog ténylegesen  meglevő ( fennálló ) korlátozásának
   megszüntetéséért járó  pénzösszeg,  így  az  nem  jelenti  a
   tulajdonjognak, mint  alkotmányos alapjognak a korlátozását.
   A lakáshasználati  jog ellenértéke  éppen - a házasságnak az
   Alkotmányban védett  intézménye folytán  - azért jár, mert a
   korábban fennálló  tulajdoni, illetőleg  bérleti korlátozás,
   amelyet a  távozó  házastárssal  való  közös  lakáshasználat
   jelentett,   megszűnik,    vagyis   a    lakás   kizárólagos
   használatához jutó házastárs "gazdagodik". A lakáshasználati
   jog ellenértéke  a jogvesztés ellentételezéseként bevezetett
   törvényi  intézmény,   amely   az   indítványban   felhívott
   alkotmányi   rendelkezésekkel    nemcsak   ellentétben,   de
   összefüggésben sem  áll. Ezért az indítvány e tekintetben is
   megalapozatlan.

   A lakáshasználati jog ellenértéke az alkotmányosan deklarált
   piacgazdasággal  [ Alkotmány   9.  §  (1)  bekezdés ]  sincs
   semmiféle összefüggésben, mert ahogy ezt az Alkotmánybíróság
   a 21/1994. (IV. 16.) AB határozatában kifejtette ( ABK 1994,
   119-120. ) ,  a szélső  esetektől eltekintve  a piacgazdaság
   irreleváns   minden    alkotmányossági    vizsgálatnál.    A
   piacgazdaság   sérelmére    hivatkozva   semmilyen   alapjog
   sérelmének alkotmányellenessége  ugyanis nem  dönthető el. A
   piacgazdaság nem  alapjog, hanem  alkotmányos cél, így azzal
   semmilyen jogi  kapcsolatban nem  áll a  lakáshasználati jog
   ellenértéke. Az  ellenérték számítási  módja pedig egy olyan
   technikai  rendelkezés,   amelynek  alkotmányossági  mércéje
   nincs. Csak  akkor lenne, ha az értékszámítás módja alapjogi
   sérelemmel járna,  ez azonban  az adott  összefüggésben  nem
   állapítható meg.  Az  indítvány  tehát  ebben  a  körben  is
   megalapozatlan.

   7. 6. Ahogy erre az Alkotmánybíróság fentebb már rámutatott,
   a     Csjt.     31/D.     §-ában     foglalt     rendelkezés
   alkotmányellenessége sem  az Alkotmány  7. §  (1) bekezdése,
   sem pedig 70/A. § (1) bekezdése alapján nem állapítható meg.

   8.  A   Csjt.  31/E.  §-ának,  továbbá  az  Lt.  31.  §  (3)
   bekezdésének alkotmányellenességét az indítvány az Alkotmány
   egyetlen  rendelkezésével  sem  támasztotta  alá,  ezért  az
   Alkotmánybíróság   az    indítványt   e   vonatkozásban   is
   elutasította.

   A kifejtett  indokokra  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  a
   bírói  kezdeményezést   mind  általánosságban,   mind  egyes
   konkrét indítványok  tekintetében megalapozatlannak  találta
   és elutasította, illetőleg az ítélt dolognak minősülő körben
   visszautasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal         Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                        előadó alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                           alkotmánybíró

          Dr. Szabó András         Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró                alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre         Dr. Zlinszky János
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1097/B/1993
    Date of the decision:
    .
    02/20/1996
    .
    .