English
Hungarian
Ügyszám:
.
535/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 42/2006. (X. 5.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/520
.
A döntés kelte: Budapest, 10/03/2006
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

         Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára  irányuló  indítványok  alapján   indult
   eljárásban  –  Dr.  Bragyova András, Dr. Holló  András  és  Dr.
   Paczolay  Péter alkotmánybírák különvéleményével – meghozta  az
   alábbi

                            határozatot:

        1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az elektronikus
   hírközlésről  szóló  2003. évi C. törvény  95.  §–ának  (1)–(3)
   bekezdése  és 96. §–ának (2) bekezdése alkotmányellenes,  ezért
   ezeket  a szabályokat a jelen határozat közzétételének napjával
   megsemmisíti.

        2.  Az  Alkotmánybíróság a távközlésről  szóló  1992.  évi
   LXXII. törvény módosításáról szóló 1999. évi LXVI. törvény  11.
   §    (1)    bekezdés    c)    pontja    alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló    indítvány
   tárgyában megindult eljárást megszünteti.

        Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

         1. Közel kétszáz indítványozó kérte az Alkotmánybíróságtól
    a  távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény (a továbbiakban:
    Tt.),  valamint  az  ezt módosító 1999. évi  LXVI.  törvény  (a
    továbbiakban: Ttm.) egyes rendelkezései alkotmányellenességének
    megállapítását  és  megsemmisítését.  Az  indítványok  túlnyomó
    része  azonos  szövegű volt, egy részüket  egyesület  gyűjtötte
    össze   és   nyújtotta  be.  Az  ügyeket  az   Alkotmánybíróság
    egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.

          2.   Az   indítványok   különböző   csoportosításban   és
    megfogalmazásban     az     alkotmányellenesség      elbírálása
    szempontjából jelentős következő álláspontokat tartalmazták:
    –  a Tt. 26. §–a (1) bekezdésének b) pontja, továbbá (2) és (3)
    bekezdése, valamint a Ttm. 11. §–a (1) bekezdésének  c)  pontja
    ellentétes az Alkotmány 13. §–ában, 18. §–ában és 70/D.  §–ában
    foglalt  rendelkezésekkel, mert a támadott jogszabályok alapján
    a tulajdonjognak a mobil távközlési szolgáltatók javára történő
    korlátozása  vagy elvonása nem közérdekből és  nem  kivételesen
    történik, a mobil távközlés céljait szolgáló tornyok  és  egyéb
    építmények    létesítése    sérti   a    természetvédelmi    és
    egészségvédelmi  érdekeket, és mindez  a  káros  hatás  nemcsak
    azokat  az ingatlantulajdonosokat érinti, akiknek ingatlanán  a
    távközlési eszközöket elhelyezték,
    – a Tt. 26. §–a (3) bekezdésének a Ttm. 7. §–ával megállapított
    szövege  az ingatlantulajdonos rendelkezési jogának korlátozása
    révén  a  vállalkozás  jogának,  a  verseny  szabadságának  (az
    Alkotmány   9.  §–ának)  a  megsértését  jelenti,   továbbá   a
    magánlakás   használhatóságának  megváltoztatása   folytán   az
    Alkotmány 59. §–ának (1) bekezdésébe is ütközik, a berendezések
    élettani hatása miatt pedig ellentétes az Alkotmány 18. §–ával,
    54. §–ának (1) bekezdésével és 70/D. §–ának (1) bekezdésével,
    – a Tt. 26. §–a (3) bekezdésének a Ttm. 7. §–ával beiktatott új
    szövege  a  tulajdonjognak  –  műszaki  szükségszerűség  nélkül
    történő    –   aránytalan   korlátozását   idézi    elő,    más
    jogszabályokkal   való  összefüggésben  pedig  alkotmányellenes
    jogalkalmazási  gyakorlat  kialakulásának  veszélyét   hordozza
    magában,
    – a Tt. 26. §–a (3) bekezdésének eredeti szövege alkotmányos, a
    tulajdonjog ennek alapján történő korlátozása arányos volt,  de
    a  Ttm.  7. §–ával történt kiegészítés, az új távközlő eszközök
    műszaki    szükségszerűség   megkövetelése    nélkül    történő
    elhelyezésének  lehetővé tétele az arányosságot megbontotta,  a
    tulajdonjogot   aránytalanul  korlátozza  és  a  jogbiztonságot
    sérti,
    –   a  Tt.  28.  §–a  (2)  bekezdésének  a  Ttm.  11.  §–a  (1)
    bekezdésének  c)  pontjával történt  hatályon  kívül  helyezése
    sérti  az Alkotmány 9. §–ának (1) bekezdését, megbontja azt  az
    összhangot,   amely  a  Tt.  korábbi  rendelkezése   révén   az
    önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  8.  §–ának  (1)
    bekezdésével  és  az  Alkotmány  43.  §–ának  (2)  bekezdésével
    fennállt.

           3.   Az   Alkotmánybíróság   megkeresése   alapján    az
    indítványokban felvetett kérdésekről az egészségügyi miniszter,
    a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, az igazságügyi
    miniszter,    a   környezetvédelmi   miniszter,   valamint    a
    közlekedési,   hírközlési   és  vízügyi   miniszter   véleményt
    nyilvánított.

         4.  A  hírközlés  – különösen a távközlés –  nagymértékben
    átalakult    a    rendszerváltozás    után.    A    kizárólagos
    infrastrukturális  és szolgáltatási monopólium  helyébe  a  Tt.
    1992–ben   koncessziós  rendszert  vezetett   be.   A   verseny
    lehetőségének megteremtésével – egyebek mellett  –  az  volt  a
    gazdaságpolitikai  cél, hogy a távközlési  rendszert  (külföldi
    befektetők  közreműködésével) jelentősen javítsák,  a  lakosság
    telefonnal  való  ellátását megoldják. Ezután  egyre  erősebben
    jelentkezett  az  a  követelmény,  hogy  a  magyar  jogrendszer
    feleljen   meg  az  Európai  Unió  szabályainak.  A  távközlési
    szolgáltatóknak biztosított kizárólagossági jogok időtartamának
    lezárulása  és a hírközlési piacnak a nemzetközi  piachoz  való
    igazítása,   az  Európai  Unió  szabályozásához  való   további
    közelítés  érdekében az Országgyűlés megalkotta a  hírközlésről
    szóló  2001. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Hkt.),  amelynek
    103. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte a Tt.–t.
    2003–ban  a  hírközlés  területén újabb  törvény  megalkotására
    került  sor.  Az  Országgyűlés elé terjesztett  törvényjavaslat
    indokolása szerint ennek oka egyrészt az volt, hogy a Hkt. „nem
    teljes   egészében  váltotta  be  a  hozzáfűzött   reményeket”,
    másrészt az, hogy az Európai Unióban átfogó reformra került sor
    a hatékony verseny kialakítása, valamint fenntartása érdekében,
    és  a magyar jog szabályait ehhez kellett igazítani. Az Unióban
    öt  új  irányelvet és egy határozatot dolgoztak ki a távközlési
    rendszerre.  A jogharmonizáció feladatait is ellátta  tehát  az
    elektronikus  hírközlésről  szóló  2003.  évi  C.  törvény   (a
    továbbiakban: Eht.). Az Eht. 165. § (1) bekezdésének a)  pontja
    hatályon  kívül helyezte a Hkt.–t. Az Eht. 94–96. §–ai  azoknak
    megfelelő  szabályokat  is  tartalmaznak,  mint  amelyeket   az
    indítványozók  a  Tt.–nek a Ttm.–mel történt  módosítása  utáni
    szövegében támadtak.
    Az    Alkotmánybíróság   hatáskörébe   hatályos    jogszabályok
    vizsgálata   tartozik.  Az  Alkotmánybíróság   hatályon   kívül
    helyezett     jogszabály     alkotmányosságát      csak      az
    Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:  Abtv.)  38.  §–a szerinti  bírói  kezdeményezés,
    valamint   48.  §–a  szerinti  alkotmányjogi  panasz   esetében
    vizsgálja,  amikor a jogszabály alkalmazhatósága is  eldöntendő
    kérdés  (335/B/1990/13. AB végzés, ABH  1990,  261,  262.).  Az
    Alkotmánybíróság    a   hatályos   szabályok    alkotmányossági
    vizsgálatát  elvégzi  azonban, ha  az  indítványban  megjelölt,
    hatályát  vesztett  jogszabályhoz hasonló tartalmú  rendelkezés
    van  a  hatályos  jogszabályban (137/B/1991. AB határozat,  ABH
    1992,  456,  457.;  163/B/1991. AB határozat,  ABH  1993,  544,
    545.).
    Ezért   az   Alkotmánybíróság  az  Eht.  hivatkozott  szabályai
    tekintetében végezte el az alkotmányossági vizsgálatot.

                                  II.

        Az indítványok elbírálásánál figyelembe vett jogszabályok:

        1. Az Alkotmány rendelkezései:
     „8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
     (2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és
    kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    "9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a
    köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő  védelemben
    részesül.
    (2)  A  Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a  vállalkozás
    jogát és a gazdasági verseny szabadságát."
    "13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz  való
    jogot.
    (2)  Tulajdont  kisajátítani csak kivételesen  és  közérdekből,
    törvényben  szabályozott esetekben és módon, teljes,  feltétlen
    és azonnali kártalanítás mellett lehet."

        2. A Tt. támadott rendelkezései:
    "26. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) tűrni
    köteles, hogy előzetes értesítés alapján
    a)   a   közcélú  távközlési  szolgáltató  erre  felhatalmazott
    képviselője    az    ingatlan   területére   karbantartás    és
    hibaelhárítás céljából belépjen;
    b)  a  közcélú távközlési szolgáltató, ha műszaki indokok miatt
    az  másként  nem oldható meg (amelyet a hatóság nyilatkozatával
    igazol), az ingatlanon, épületen, létesítményen, az alatt  vagy
    felett, illetőleg abban közcélú távközlési szolgáltatás céljára
    szolgáló   távközlő   berendezést,   vezetéket,   antennát   (a
    továbbiakban együtt: távközlő eszköz) létesítsen.
    (2)  Az  (1)  bekezdés a) pontjában az ingatlan tulajdonosát  a
    korlátozás mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg.  A  b)
    pontban foglalt esetben a tulajdonos ezen felül a Ptk.  108.  §
    (2)    bekezdésében   meghatározott   jogokat   érvényesítheti.
    Kisajátítás esetében a kisajátítást kérőnek be kell szereznie a
    hatóság véleményét is.
    (3) Távközlő eszközöknek ingatlanon való elhelyezése érdekében,
    valamint  ingatlanon elhelyezett távközlő eszközök  esetében  a
    közcélú   szolgáltató  kérelmére  –  közérdekből  –  a  hatóság
    határozatával  szolgalmi vagy más használati  jogot  alapíthat,
    illetőleg vezetékjogot engedélyezhet."

         3. A Ttm. támadott rendelkezése:
    "11.  §  (1)  E  törvény a kihirdetését követő  30.  napon  lép
    hatályba, egyidejűleg
    ...
    c) a Tt. 28. §–ának (2) bekezdése,
                                  ...
    hatályát veszti."
         A  Tt.  hatályon kívül helyezett 28. §–a (2)  bekezdésének
    szövege a következő volt:
    "A  távközlés  érdekében  emelendő  új  magasépítmény  csak   a
    települési  önkormányzat, Budapesten  a  Fővárosi  Önkormányzat
    hozzájárulásával  építhető. Ennek során  fokozottan  figyelembe
    kell venni a táj– és városképvédelem szempontjait."

        4. Az Eht. rendelkezései:
     „9. § (1) A Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban:
    hatóság) országos hatáskörű, jogi személyiséggel rendelkező
    közigazgatási szerv. A hatóság irányítását a Kormány,
    felügyeletét a miniszter látja el.”
     „10. § A hatóság

    m)    eljár    az    elektronikus   hírközlési   szolgáltatások
    bejelentésével,  a  polgári  célú frekvenciagazdálkodással,  az
    azonosítógazdálkodással, a jogszabályban előírt nyilvántartások
    vezetésével,  a  zavarelhárítással,  a  piacfelügyelettel,   az
    ingatlanhasználattal,  az  elektronikus  hírközlési  építmények
    engedélyezésével,  az építésfelügyelettel kapcsolatos  hatósági
    ügyekben;”
    „83. § (1) Az elektronikus hírközlési építmények létesítéséhez,
    használatbavételéhez,     fennmaradásához,      átalakításához,
    megszüntetéséhez  –  ha jogszabály másként  nem  rendelkezik  –
    hatósági  engedély  szükséges.  Az  engedélyt  –  az  antennák,
    antennatartó  szerkezetek  és  az  azokhoz  tartozó   műtárgyak
    kivételével – a hatóság adja ki.”
    „94.  §  (1)  A település tervezésénél, rendezésénél,  utak  és
    közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más
    létesítmények  megvalósításánál,  felújításánál   –   a   külön
    jogszabályban  meghatározott  módon  –  biztosítani   kell   az
    elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét.
    (2)    Az    elektronikus   hírközlési   építményt   elsősorban
    közterületen  vagy  meglévő elektronikus hírközlési  építmények
    közös    használatával,    illetőleg    közüzemi    szolgáltató
    létesítményeinek  felhasználásával  kell  elhelyezni.  Ha  erre
    nincs  lehetőség,  az elhelyezést magánterület igénybevételével
    lehet megoldani.
    (3)   Helyi   önkormányzat   tulajdonában   lévő   közterületen
    elektronikus  hírközlési építmény abban az  esetben  helyezhető
    el,  ha  e  célra  állami tulajdonban lévő közterület  nem  áll
    rendelkezésre,   vagy  ez  utóbbin  műszaki  okból,   illetőleg
    jogszabály   tiltó   rendelkezése  miatt  az   elhelyezés   nem
    lehetséges.  A  helyi önkormányzat a létesítmény  önkormányzati
    tulajdonú    közterületen    való   elhelyezéséhez    szükséges
    tulajdonosi   hozzájárulás   és   területhasználati    engedély
    megadását   csak  abban  az  esetben  tagadhatja  meg,   ha   a
    tulajdonosi  hozzájárulás megadása különös méltánylást  érdemlő
    települési  vagy  lakossági  érdeket  sértene,  illetve,  ha  a
    területhasználati   engedély  megadása  jogszabályban   foglalt
    tilalomba ütközne.
    (4)    Az    elektronikus   hírközlési   építmény    építtetője
    (elhelyezője)  az építési munkálatok befejeztével  a  környezet
    eredeti  állapotának helyreállítására köteles. Az  elektronikus
    hírközlési  építmény elhelyezéséhez használt  más  létesítmény,
    magánterület, illetve önkormányzati tulajdonban lévő közterület
    tulajdonosa  megállapodhat az építtetővel, hogy a helyreállítás
    az eredetinél jobb minőségben történjen, ha a tulajdonos viseli
    az  eredeti  állapot  helyreállításához  szükséges  költségeket
    meghaladó többletköltséget.“
    „95.  §  (1)  Ha az ingatlan tulajdonosa és az építtető  között
    megállapodás  nem  jött létre, a hatóság az  érintett  ingatlan
    tulajdonosát  (kezelőjét,  használóját)  hozzájárulása   hiánya
    esetében    –   közérdekből   –   korlátozhatja   az   ingatlan
    használatában  annak érdekében, hogy az építmény építtetője  az
    ingatlanon,  épületen,  létesítményen, az  alatt  vagy  felett,
    illetőleg     abban    elektronikus    hírközlési     építményt
    létesíthessen.
    (2)  Az ingatlan tulajdonosát a korlátozás mértékének megfelelő
    kártalanítás illeti meg. A tulajdonos ezen felül  a  Ptk.  108.
    §–ának (2) bekezdésében meghatározott jogokat érvényesítheti.
    (3)   Az  elektronikus  hírközlési  építmény  ingatlanon   való
    elhelyezése    érdekében,   valamint   ingatlanon   elhelyezett
    elektronikus   hírközlési  építmények  esetében   az   építtető
    kérelmére  –  közérdekből  – a hatóság határozatával  szolgalmi
    vagy más használati jogot alapíthat.
    (4)  A  hatóság  az érintett ingatlan tulajdonosát  (kezelőjét,
    használóját)  hozzájárulásának hiánya esetében – közérdekből  –
    korlátozhatja  az ingatlan használatában annak érdekében,  hogy
    az  elektronikus  hírközlési  szolgáltató  erre  felhatalmazott
    képviselője  előzetes értesítés alapján az ingatlan  területére
    az  elektronikus hírközlési építmény ellenőrzése, karbantartása
    és a szükséges hibaelhárítás céljából belépjen.”
    „96. § (1) Amennyiben a szolgáltató által használt elektronikus
    hírközlési  építmény  a  közvetlen  környezetében   lakó   vagy
    tartózkodó   felhasználók   számára   a   létesítmény   fizikai
    közelségéből  adódóan  az  átlagosnál  kedvezőbb  szolgáltatási
    feltételeket   vagy   többletszolgáltatásokat    biztosít,    a
    szolgáltató sem az előfizetői szerződések útján, sem más  módon
    ezért ellenértéket nem kérhet.
    (2) Az elektronikus hírközlési építményt az ingatlanon úgy kell
    elhelyezni,  hogy  az a szomszédos ingatlanok  tulajdonosait  a
    jogaik  gyakorlásában  ne,  vagy  az  adott  körülmények  által
    lehetővé  tett legkisebb mértékben zavarja, ebben az esetben  a
    létesítmény elhelyezése és működtetése nem minősül  a  Ptk.–ban
    meghatározott szükségtelen zavarásnak.”

         5.  A  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
    (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései:
    "108. § (1) Az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, hogy az erre
    külön  jogszabályban feljogosított szervek –  a  szakfeladataik
    ellátásához  szükséges  mértékben  –  az  ingatlant  időlegesen
    használják,   arra  jogot  szerezzenek,  vagy  a  tulajdonjogát
    egyébként   korlátozzák.   Ebben   az   esetben   az   ingatlan
    tulajdonosát   az   akadályoztatás   (korlátozás)    mértékének
    megfelelő kártalanítás illeti meg.
    (2)   Ha   a   használat  vagy  egyéb  korlátozás  az  ingatlan
    rendeltetésszerű   használatát   megszünteti   vagy    jelentős
    mértékben  akadályozza, a tulajdonos az ingatlan megvásárlását,
    illetőleg kisajátítását kérheti."
    „115.  §  (3) A tulajdonos követelheti a jogellenes beavatkozás
    vagy  behatás  megszüntetését, ha pedig a  dolog  a  birtokából
    kikerült, követelheti a visszaadását.”
     „171. § (1) Ingatlanra közérdekből a külön jogszabályban
    feljogosított szervek javára – államigazgatási szerv
    határozatával – szolgalmat vagy más használati jogot lehet
    alapítani. A használati jog alapításáért kártalanítás jár.
     (2) A használati jog alapításának eseteit, továbbá a
    kártalanítás szabályait külön jogszabály állapítja meg.”
     „188. § (1) Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül
    megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom),
    birtokvédelem illeti meg.”
     „191. § (1) Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában
    zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti
    birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

     (3) A jegyző az eredeti birtokállapotot helyreállítja, és a
    birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve ha nyilvánvaló,
    hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a
    birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt
    köteles. Határozatot hozhat továbbá a jegyző a hasznok, károk
    és költségek kérdésében is.”
                                   
                                 III.

          1.   Az   indítványozóknak   az   Alkotmány   13.   §–ára
    hivatkozással  –  részben  eltérő indokokkal  –  előterjesztett
    kérelmét  az új szabályozás keretei között az Eht.  95.  §–ának
    (1)–(3) bekezdése és 96. §–ának (2) bekezdése tekintetében kell
    megvizsgálni.
        Az indítványok megalapozottak.

         2.  A  tulajdonjog alkotmányos védelménél  a  következőket
    kell alapul venni:
         
         a/  Az  Alkotmány  13.  §–ának (1)  bekezdése  kimondja  a
    tulajdonhoz  való jogot. A 13. § (2) bekezdése  lehetővé  teszi
    ugyan,  hogy a tulajdonjog kivételesen, közérdekből, törvényben
    szabályozott  esetekben  és  módon teljes  egészében  elvonásra
    kerüljön,  de  ennek  feltételeként  határozza  meg  a  teljes,
    feltétlen és azonnali kártalanítást.

         b/  Az  Alkotmánybíróság a tulajdonhoz való jogot alapvető
    jognak  tekinti [7/1991. (II. 28.) AB határozat, ABH 1991,  22,
    25.]. A tulajdonhoz való jog által védett vagyoni körbe nemcsak
    a  polgári  jogi tulajdonjog tárgyai tartoznak,  hanem  vagyoni
    jogosultságok is [17/1992. (III. 30.) AB határozat,  ABH  1992,
    104,  108.].  A  későbbiekben az Alkotmánybíróság gyakorlatában
    ismételten  alapul vett 64/1993. (XII. 22.) AB  határozat  [ABH
    1993,  373, (a továbbiakban: Abh.)] kimondta, hogy az Alkotmány
    a   tulajdonjogot   az  egyéni  cselekvési   autonómia   anyagi
    alapjaként részesíti védelemben (380.).
         
         c/  Az Abh. az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba
    kerülő  lakásokra  vonatkozóan törvényben meghatározott  vételi
    jogról    szóló    szabály   alkotmányosságát   vizsgálta    és
    hangsúlyozta, hogy az Alkotmánybíróság tekintettel van  az  ügy
    történelmi    körülményeire   is    (377.).    A    tulajdonjog
    korlátozásával  kapcsolatban  kifejtette,  hogy  a   közhatalmi
    korlátozások  széles körben érvényesülnek,  és  e  korlátozások
    miatt gyakran kerül sor a kisajátítás esetére előírthoz hasonló
    védelem  alkalmazására. Ezzel egyidejűleg ellentétes  tendencia
    is  kialakult:  a  tulajdonosnak egyre  több  korlátozást  kell
    ellentételezés  nélkül  elviselnie.  Különösen  az   ingatlanok
    tulajdonosait  terheli sok korlátozás. Ezekben az  esetekben  a
    közérdek  is  tág értelmezést kap: a tulajdonjog  korlátozására
    közvetlenül  magánszemély javára kerül sor és csak  közvetetten
    jelentkezik   a   közösség  érdekeinek   szolgálata.   Minderre
    tekintettel   fogalmazza  meg  az  Abh.  a   tulajdonkorlátozás
    vizsgálatánál figyelembe veendő elvet.
         Az  Abh.  szerint  az Alkotmány 13. §–ának  (1)  bekezdése
    alapján védelemben részesülő alapjog korlátozásánál is a 13.  §
    (2)  bekezdésében  megjelölt  közérdek  az  irányadó,  mert   a
    tulajdon  társadalmi  és gazdasági szerepe  miatt  nehezebb  az
    egyéb  alapjogok  korlátozásának elismerésénél  követelményként
    szereplő    szükségesség   ellenőrzése   (381.).   A   közérdek
    vizsgálatánál pedig kielégítő annak tisztázása, hogy indokolt–e
    a  jogszabályban  a közérdekre való hivatkozás,  illetve,  hogy
    nincs–e  szó  a  tulajdonjog  korlátozásán  kívül  más  alapjog
    sérelméről  is. Az Abh. szerint a közérdek mellett vizsgálandó,
    hogy a tulajdonjog korlátozása arányos–e az alapját szolgáltató
    közérdekkel. A más alapjogokhoz viszonyítva kisebb védelmet  (a
    korlátozás   szükségessége  helyett  a   közérdekre   szűkített
    vizsgálatot)   ellensúlyozhatja   az,   hogy   az    arányosság
    elismeréséhez    az    Alkotmánybíróság   külön    feltételeket
    támaszthat,   például   kártalanítást  követelhet   meg   annak
    ellenére, hogy nincs szó kisajátításról (382.).
         d/  Több  évvel a tulajdoni rendszer átalakulását követően
    az  Alkotmánybíróság már szigorúbb követelmények érvényesítését
    tartja  indokoltnak a tulajdonjog védelme érdekében, mint  amit
    az Abh. 1993–ban megfogalmazott.
         A   27/2000.  (VII.  6)  AB  határozat  a  kérdéses   jogi
    szabályozás által érintett terület tekintetében vizsgálta, hogy
    a  közérdek  szükségessé teszi–e az ingatlanok  tulajdonjogának
    korlátozását,   nem   állt  meg  tehát  az  elvont   közérdekre
    hivatkozás elfogadásánál.
         Az  Alkotmánybíróság szigorúbb követelményeket érvényesítő
    megoldása  nem  áll  előzmények nélkül. Az említett  2000.  évi
    határozat  indokolása az álláspont megalapozásaként hivatkozott
    a   7/1991.  (II.  28.)  AB  határozatra  [ABH  1991,  22.   (a
    továbbiakban: Abh1.)], amely a tulajdonjog részjogosítványainak
    korlátozásánál abból indult ki, elkerülhetetlenül szükséges–e a
    korlátozás (ABH 2000, 449, 454, hasonló már az 1256/H/1996.  AB
    határozat, ABH 1996, 789, 796.).
         Az   Abh1.   az   ingatlanok  tulajdonjoga  korlátozásának
    alkotmányossági  vizsgálatánál  az  Alkotmány  8.  §–ának   (2)
    bekezdéséből  indult  ki  és  azt ellenőrízte,  sor  kerül–e  a
    tulajdonjog   lényegének  sérelmére,  továbbá  szükséges–e   és
    arányos–e  a  korlátozás.  Ezekre  a  szempontokra  tekintettel
    vizsgálta   meg  az  Alkotmánybíróság  a  korlátozást   kimondó
    törvényi rendelkezés célját (ABH 1991, 22, 26.).
         Az  Abh1.  eltérően  fogalmazott,  mint  az  1993–ban,  az
    önkormányzatoknak   történő  vagyonjuttatással   összefüggésben
    hozott  határozat.  Az  Abh1.–ben  kifejtett  elvet  követte  a
    2299/B/1991.  AB  határozat (ABH 1992, 570,  571.),  majd  erre
    hivatkozva újabban a 33/2002. (VII. 4.) AB határozat (ABH 2002,
    173,  182.), a 21/2005. (VI. 2.) AB határozat (ABH  2005,  239,
    243.). Más határozatok azonban az 1993–ban kialakított, enyhébb
    megfogalmazású álláspontra hivatkoztak.
         
         e/   A   nem   teljesen  azonos  elvi   alapra   hivatkozó
    határozatokhoz  viszonyítva egyértelmű, új álláspontot  fejtett
    ki  a 35/2005. (IX. 29.) AB határozat. Ebben a határozatban  az
    Alkotmánybíróság           mulasztásban           megnyilvánuló
    alkotmányellenességet állapított meg azért,  mert  nem  történt
    meg  a kisajátítás szabályozásának az Alkotmány 13. §–ával való
    összhangba  hozatala, átfogó elvi felülvizsgálata. A  határozat
    rámutatott a közérdek megváltozott jelentésére, amely szerint a
    privatizáció,   a   korábban  kizárólagos  állami   tevékenység
    magánszemélyeknek    történő   átengedése    következtében    a
    tulajdonjogot     sértő    szabályok    gyakran     közvetlenül
    magánszemélyek  érdekét szolgálják és csak az  általuk  végzett
    tevékenységben, közvetetten jelenik meg a közösség érdeke  (ABH
    2005, 379, 385–386).
         
         f/   Az   új   gyakorlatnak   a  tulajdonjog   korlátozása
    tekintetében kialakított elvei a következők:
         A  tulajdonjogot  az  Alkotmány a  többi  alapvető  jogtól
    eltérően  szabályozza.  A 13. § (2) bekezdése  –  meghatározott
    feltételek mellett – a tulajdonjog teljes elvonását is lehetővé
    teszi.   A   13.  §  (1)  bekezdése  a  tulajdonhoz  való   jog
    biztosításának   általános   tételét   tartalmazza,   de    nem
    rendelkezik a tulajdonjog korlátozásáról.
         Az  Alkotmány  8.  §–ának (2) bekezdése határozza  meg  az
    alapvető  jogok  korlátozásáról szóló  általános  szabályt.  Az
    Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  a  8.  §  (2)  bekezdése
    alapján    alapvető    jog   korlátozása    akkor    tekinthető
    alkotmányosnak,  ha  a  korlátozást  törvény   mondja   ki,   a
    korlátozás szükséges és az elérendő célhoz viszonyítva  arányos
    [20/1990.  (X.  4.)  AB  határozat ABH  1990,  69,  70–71.].  A
    korlátozás elbírálásának részletesebben meghatározott alapelve:
    alapjog korlátozására akkor kerülhet sor, ha másik alapjog vagy
    szabadság  védelme vagy érvényesülése más módon nem érhető  el,
    feltéve,  hogy  az  elérni kívánt cél fontossága  és  az  ennek
    érdekében  okozott alapjog sérelmének súlya megfelelő  arányban
    áll  egymással [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992,  167,
    171.].
         A  tulajdonjog korlátozása tekintetében is az Alkotmánynak
    az  alapvető jogok korlátozására meghatározott szabályát és  az
    ennek  alapján  kialakult  alkotmánybírósági  gyakorlatot  kell
    alkalmazni.  Ennek  során  figyelembe  kell  azonban  venni  az
    Alkotmánynak   a  tulajdonjogról  szóló  13.  §–ából   származó
    sajátosságokat  is.  Ilyen sajátosság az,  hogy  a  13.  §  (2)
    bekezdése a tulajdonjog teljes elvonásánál a közérdeket  jelöli
    meg   egyik   feltételként.  Erre  tekintettel  a   tulajdonjog
    korlátozásánál az alkotmányossági vizsgálat egyik szempontja  a
    másik alapvető jog, alkotmányos érték vagy cél érvényesülésének
    szükségessége, vagy a közérdek miatt fennálló szükségesség.
         A  jelenlegi  körülmények között a közérdek értelmezésénél
    elfogadható,  hogy bár közvetlenül a magánérdek áll  előtérben,
    közvetetten,  a társadalmi problémák megoldása révén  az  egész
    közösség érdekeinek szolgálatáról van szó.
         A   közérdek  alapján  történő  tulajdonkorlátozásnál   az
    Alkotmánybíróság  nem  tekinti  elégséges   alapnak,   hogy   a
    jogszabály általánosságban hivatkozik a korlátozást szükségessé
    tevő  közérdekre, szabad hatósági mérlegelési jogkörben  hagyva
    annak meghatározását, konkrétan milyen tulajdoni tárgyakra kell
    a  korlátozást alkalmazni. A közérdeket jogszabályban úgy  kell
    meghatározni,   hogy  konkrét  ügyben  a  közérdekből   történő
    korlátozás szükségességét bíróság ellenőrizhesse.
         A  vizsgálat  másik szempontja itt is –  az  Alkotmány  8.
    §–ának  (2)  bekezdése alapján – az arányosság.  Az  arányosság
    tekintetében  a tulajdonhoz való jog Alkotmányban meghatározott
    szabályából  nem  származik  sajátos  követelmény.   Ezért   az
    arányosság   általános  vizsgálati  mércéje   alkalmazandó:   a
    korlátozással  elérni  kívánt cél  fontosságának  és  az  ennek
    érdekében  okozott  alapjog–sérelem súlyának  összhangban  kell
    állnia.
         [A   fentiekben  összefoglalt  elvek  már  megjelentek   a
    25/2006.  (VI.  15.)  AB határozatban,  ABK  2006,  június,;  a
    29/2006.  (VI.  21.)  AB határozatban,  ABK  2006.  június,;  a
    7/2006.  (II.  22.)  AB  határozatban, ABK  2006.  február,;  a
    35/2005.  (IX. 29.) AB határozatban ABH 2005, 379, 386–387,;  a
    11/1993. (II. 27.) AB határozatban, ABH 1993, 109, 110.].

         3. Az Alkotmánybíróságnak a tulajdonhoz való jog védelmére
    kialakított  gyakorlata megfelel az 1993. évi XXXI.  törvénnyel
    kihirdetett,  az  emberi  jogok  és  az  alapvető   szabadságok
    védelméről  szóló, Rómában, 1950. november 4–én kelt  Egyezmény
    (a  továbbiakban:  Egyezmény) első kiegészítő  jegyzőkönyve  1.
    cikkében  foglaltaknak,  és összhangban  áll  az  Emberi  Jogok
    Európai  Bíróságának  (a továbbiakban: Bíróság)  határozataiban
    kifejtett elvekkel.
          Az Egyezmény hivatkozott szabálya a következőket mondja
                                  ki:
    „Minden  természetes  vagy  jogi  személynek  joga  van   javai
    tiszteletben   tartásához.  Senkit   sem   lehet   tulajdonától
    megfosztani,   kivéve,  ha  ez  közérdekből  és  a   törvényben
    meghatározott  feltételek, valamint a nemzetközi jog  általános
    elvei szerint történik.
    Az előző bekezdésben foglaltak nem korlátozzák az államok jogát
    olyan  törvények alkalmazásában, melyeket szükségesnek  ítélnek
    ahhoz,  hogy  a  javaknak a köz érdekében  történő  használatát
    szabályozhassák, illetőleg az adók, más közterhek vagy bírságok
    megfizetését biztosítsák.”
         A  Bíróság  a  javak  fogalmát tágan értelmezi  és  minden
    vagyoni  jogra kiterjedően fogja fel (Georgi c. Roumanie,  2006
    május  24–i  határozat, no 58318/00, 64, 67. pont; Weissman  c.
    Roumanie,  2006.  május 24–i határozat, no  63945/00,  58,  59.
    pont).  A  javak használata kifejezést a Bíróság nem  az  egyes
    országok polgári jogi szabályai szerint értelmezi, hanem minden
    jogosultságot  idetartozónak tekint, ami  az  adott  szabállyal
    kapcsolatban  áll  (The Former King of  Greece  and  others  v.
    Greece, 2000. november 20–i határozat, no 25701/94, 60. pont).
         A  közérdeket  a Bíróság tágan értelmezi. Konkrét  esetben
    megjegyezte,   hogy   a  közérdekű  tevékenységet   végző,   de
    magántársaság  légi  fuvarozó  gazdasági  érdekeit  a   járatok
    üzemeltetésével  kapcsolatban  aligha  lehet  elválasztani   az
    ország  egészének érdekeitől (Hatton and others v.  The  United
    Kingdom, 2003. július 8–i határozat, no 36022/97, 126. pont). A
    közérdek meglétének ellenőrzését a Bíróság álláspontja  szerint
    az egyes országok inkább el tudják végezni, mint egy nemzetközi
    bíróság, de a Bíróság a közérdekre való nyilvánvalóan alaptalan
    hivatkozást  nem  fogadja el (The Former  King  of  Greece  már
    idézett esetben hozott határozat 87. pontja).
         A  tulajdonjog korlátozásánál a Bíróság állandó gyakorlata
    szerint  ugyanazokat  a követelményeket kell  alkalmazni,  mint
    amelyeket az Egyezmény a tulajdonjog elvonására meghatároz.  Ez
    azt  jelenti, hogy a korlátozás csak akkor fogadható el, ha  az
    okozott   sérelem   arányos  a  közérdeket  szolgáló   előnnyel
    (Athanasiou et autres c. Grčce, 2006. február 9–i határozat, no
    2531/02,  22,  23.  pont). Az arányosság kérdésénél  a  Bíróság
    széles  körben vizsgálja az összefüggéseket és ezen  az  alapon
    megállapította az Egyezmény megsértését olyan esetben, amikor a
    tulajdonjog korlátozásánál az állammal szemben való  fellépésre
    nem  volt  lehetőség, megfelelő jogvédelmet  szolgáló  eljárási
    szabályokat nem dolgoztak ki (S. A. Dangeville c. France, 2002.
    április 16–i határozat, no 36677/97, 61. pont).
         A  Bíróság  újabb gyakorlatában kialakult  az  úgynevezett
    elvi  határozat,  amelynek alkalmazására akkor  kerül  sor,  ha
    valamelyik  országban  az  Egyezmény megsértése  sok  jogalanyt
    érint,   a  jogrendszerben  meglévő  problémáról  van  szó.   A
    Broniowski   ügyben  a  Bíróság  elvi  határozata   nemcsak   a
    tulajdonjognak   az   adott   kérelmezővel   szemben    történt
    megsértését   állapította  meg,  hanem  a   jogrendszer   olyan
    hiányosságát  is, hogy nem rendelkezett a jogvédelmet  szolgáló
    megfelelő  eljárásról  a  tulajdonjog  sérelme  esetére.  Ezért
    felhívta  a  kérdéses államot a megfelelő jogi és közigazgatási
    lépések  megtételére (Broniowski v. Poland, 2004. június  22–én
    hozott  határozat, no 31443/96, 189. pont, valamint az egyezség
    alapján  az  ügyet lezáró 2005. szeptember 28–i  határozat  34.
    pont).  Ugyanezt  a  megoldást alkalmazta a Bíróság  egy  újabb
    ügyben, amelyben a jogrendszer hiányosságát abban jelölte  meg,
    hogy   nem   állnak  rendelkezésre  olyan  eljárási  és   egyéb
    jogintézmények, amelyek megakadályoznák a tulajdonjog  önkényes
    és  kiszámíthatatlan  megsértését. Ezért  felhívta  a  kérdéses
    államot  az  arányosságot biztosító jogi megoldás kidolgozására
    (Hutten–Czapska  v.  Poland, 2006. június  19–i  határozat,  no
    35014/97, 168. és 251. pont).

         4.  Az  Eht.  értelmező  rendelkezéseket  tartalmazó  188.
    §–ának  12. pontja szerint az elektronikus hírközlési  építmény
    kifejezés  többek között olyan létesítményeket jelent,  amelyek
    magukba   foglalják   a   vezeték  nélküli   összeköttetésekkel
    összefüggő     műtárgyakat,    az    antenna–tartószerkezeteket
    (tornyokat), oszlopokat is.
         Az  Eht.  94.  §–ának  (1) bekezdése  általános  jelleggel
    kimondja,  hogy  biztosítani  kell  az  elektronikus   hírközlő
    létesítmények  elhelyezését. A 94. § (2) bekezdése  szerint  az
    elektronikus  hírközlő létesítményeket elsősorban  közterületen
    kell elhelyezni, de ha erre nincs lehetőség, akkor magánterület
    igénybevételével lehet az elhelyezést megoldani. A  95.  §  (1)
    bekezdése   szerint   a  hatóság  korlátozhatja   az   ingatlan
    tulajdonosát  az  ingatlan használatában,  ha  az  elektronikus
    hírközlő   létesítmények   elhelyezéséről   nem   jött    létre
    megállapodás.  Az  Eht.  a korlátozás  konkrét  feltételét  nem
    határozza  meg,  csak  a közérdekre utal.  Ehhez  a  szabályhoz
    kapcsolódóan  a  95. § (2) bekezdése a korlátozásért  megfelelő
    kártalanítás  nyújtását  írja elő és utal  a  Ptk.–nak  arra  a
    rendelkezésére,  amely  szerint  az  ingatlan   tulajdonosa   –
    megfelelő  feltételek esetén – kérheti ingatlanának  megvételét
    vagy  kisajátítását. Ez a kiegészítő rendelkezés sem ad azonban
    eligazítást  a  tulajdonjog  korlátozását  a  konkrét  ingatlan
    tekintetében szükségessé tevő közérdekre vonatkozóan.
         A  95.  §  (3)  bekezdése szerint elektronikus  hírközlési
    építménynek   az  ingatlanon  történő  elhelyezése   érdekében,
    valamint  az  ingatlanon már elhelyezett építmény  esetében  az
    építtető  kérelmére a hatóság határozattal szolgalmi  vagy  más
    használati  jogot alapíthat. Az Eht. itt sem  határozza  meg  a
    tulajdon korlátozásának feltételeit, csak utal a közérdekre. Az
    Eht.  95. §–ának (3) bekezdése nem említi a Ptk. 177. §–ának  a
    szolgalmi   jog  vagy  használati  jog  hatósági  határozattal,
    közérdekből  történő  alapításáról  szóló  szabályát,   de   az
    összefüggés  fennáll a két rendelkezés között.  E  két  szabály
    együttesen   sem  határozza  meg  egyértelműen,   hogy   milyen
    feltételek  mellett kell az eljáró hatóságnak adott  ingatlanra
    megállapítania a tulajdonjog korlátozását. A szabad mérlegelést
    biztosító   szabályozásról  nem   állapítható   meg,   hogy   a
    tulajdonjog  korlátozása  a  konkrét  ingatlan  tekintetében  a
    közérdek   alapján   fennáll,  és  ezért  az   Alkotmánybíróság
    gyakorlata  szerint  a  szabály nem  tekinthető  alkotmányosnak
    [11/1993. (II. 27.) AB határozat, ABH 1993, 109, 110.].
         
         5.  Az  Eht.  95. §–ának (1)–(3) bekezdése  a  tulajdonjog
    korlátozását  írja  elő  a  közérdekre  utalással.  A  közérdek
    vizsgálatánál   az   Alkotmánybíróság   figyelembe   vette   az
    elektronikus  hírközlésnek az ország életében  játszott  fontos
    szerepét. Az indítványokra tekintettel külön számításba vette a
    mobiltelefonok   használatát.  A  mobiltelefonok   jelentőségét
    tükrözik  az Európai Unió Statisztikai Hivatala által  2005–ben
    közölt  adatok,  amelyek szerint 2003–ban az  Unió  országaiban
    átlagban 100 állampolgárra 79,9 mobiltelefon–előfizetés  jutott
    (az  Unió fejlettebb országaiban általában az átlag felett volt
    az  adat). Magyarországon a mobiltelefon–előfizetés adata  78,3
    volt,  ezzel  szemben  a vezetékes telefonoknál  csak  35,6.  A
    mobiltelefon  használata tekintetében fennálló,  széles  körben
    jelentkező   igényre   is   figyelemmel   az   Alkotmánybíróság
    megállapította,   hogy   általában  fennáll   a   közérdek   az
    elektronikus    hírközlő    létesítmények     és     így     az
    antenna–tartószerkezetek létrehozására.
         Az   elektronikus  hírközlő  létesítmények  létrehozásához
    fűződő közérdekre való általános hivatkozás mellett az Eht. nem
    határozza  meg azokat a szempontokat, amelyekből megállapítható
    volna   a   konkrét  ingatlanok  tekintetében   a   korlátozást
    szükségessé  tevő közérdek megléte. Ez a szabályozási  mód  nem
    felel  meg az Alkotmány 13. §–a (1) bekezdésében meghatározott,
    a tulajdonhoz való jogot biztosító rendelkezésnek.
         Ezért az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Eht. 95.
    §–ának   (1)–(3)  bekezdése  alkotmányellenes   és   ezeket   a
    szabályokat megsemmisítette.
         
         6.   Az  indítványozók  nemcsak  azon  személyek  jogainak
    sérelmét   állították,   akiknek  az  ingatlanán   a   hírközlő
    létesítményeket  elhelyezik,  hanem  a  környező   ingatlanokon
    élőkét is.
         Az  Eht.  96. §–ának (2) bekezdése szerint az elektronikus
    hírközlő  létesítményt úgy kell elhelyezni, hogy  a  szomszédos
    ingatlanok   tulajdonosainak   és   birtokosainak   jogait    a
    létesítmény  ne  zavarja, vagy az adott  körülmények  között  a
    lehető  legkisebb  mértékben zavarja. Erre az  esetre  az  Eht.
    kimondja, hogy nem áll fenn a Ptk. értelmében vett szükségtelen
    zavarás, azaz a tulajdonjog korlátozása jogos. Az Eht.–nek ez a
    rendelkezése  azzal a következménnyel jár,  hogy  a  szomszédos
    ingatlanok tulajdonosai és birtokosai sem tulajdonvédelmet, sem
    birtokvédelmet  nem  élveznek,  a  zavarás  megszüntetését  nem
    kérhetik, kártérítési követelést nem érvényesíthetnek.
         Az   Alkotmány   13.  §–ának  (1)  bekezdése   alapján   a
    tulajdonjog  korlátozásánál  itt  is  vizsgálni  kell,  hogy  a
    korlátozás    közérdekből   történik–e   és    az    arányosság
    követelményének a kérdéses rendelkezés eleget tesz–e. A  96.  §
    (2)  bekezdésének megítélése szoros összefüggésben áll a 95.  §
    (1)–(3)  bekezdésében  meghatározott  korlátozással.  Ezért   a
    szomszédos    ingatlanok   tulajdonosai   vonatkozásában    sem
    állapítható  meg,  hogy  a  hírközlő létesítmény  elhelyezésére
    vonatkozó,  általában vett közérdek mellett a konkrét  ingatlan
    tekintetében  is  fennáll–e a közérdek. A 96. §  (2)  bekezdése
    ezen  túlmenően  a  hírközlési építmény  létesítését  a  lehető
    legkisebb   mértékűnek  tekintett  zavarás   esetében   jogossá
    minősíti,  kizárva a tulajdonjog és a birtoklás háborítására  a
    Ptk.–ban  meghatározott szabályoknak az alkalmazását. A  lehető
    legkisebb  mértékű  zavarás  meghatározásának  szempontjait   a
    támadott  szabály  nem határozza meg, az  eljáró  szerv  szabad
    mérlegelésétől  függ  ennek  megállapítása.  Ilyen  körülmények
    között a tulajdonkorlátozás nem fogadható el arányosnak és  így
    alkotmányosnak.
    Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság az  Eht.  96.  §–a  (2)
    bekezdésének  alkotmányellenességét  megállapította  és  ezt  a
    szabályt megsemmisítette.

         7. Az indítványozók az előzőekben vizsgált rendelkezéseken
    túlmenően,  az  Alkotmány  más  szabályaival  is  ellentétesnek
    találták  a támadott szabályokat. Az Alkotmánybíróság  azonban,
    ha  az  indítvánnyal támadott jogszabályt az Alkotmány valamely
    rendelkezésébe   ütközőnek  minősíti  és  megsemmisíti,   akkor
    további  alkotmányellenességi okot nem  vizsgál  [4/1996.  (II.
    23.)  AB  határozat, ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI.  19.)  AB
    határozat, ABH 1997, 361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB határozat,
    ABH  2000, 420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000,
    425, 429.].

                                  IV.

    Az  egyik  indítványozó azt is kifogásolta,  hogy  a  távközlés
    érdekében  emelendő új magasépítmény létesítéséhez a települési
    vnkormányzat, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulását
    a  jogszabály – a korábbi rendelkezéstől eltérően – nem kívánja
    meg.
    Az  Eht.  eltérő  szabályozást tartalmaz attól,  mint  amit  az
    indítványozó támadott. Az Eht 83. §–ának (1) bekezdése  szerint
    az  antennák,  antennatartó szerkezetek és az  azokhoz  tartozó
    műtárgyak  építésére más szerv adja ki az  engedélyt,  mint  az
    elektronikus  hírközlő  létesítményekre általában.  Az  épített
    környezet  alakításáról és védelméről szóló 1997. évi  LXXVIII.
    törvény 52. §–ának (3) és (7) bekezdése szerint ez a hatóság az
    építésügyi  hatóság. A 31. § (1) bekezdésének c)  pontja  pedig
    előírja, hogy az építmények elhelyezésénél biztosítani  kell  a
    környezetvédelem és a természetvédelem követelményeit. Ehhez az
    (5)  bekezdés követelményként azt is hozzáteszi, hogy figyelmet
    kell  fordítani a táj– és településkép, a látvány  és  a  helyi
    jelleg  védelmére. Mindez azt jelenti, hogy a támadott  szabály
    hatályon  kívül  helyezésével  az indítványozó  által  hiányolt
    rendelkezés   beépült   az  Eht.–ba,  és   így   az   indítvány
    tárgytalanná   vált.   Ezért  az  Alkotmánybíróság   ideiglenes
    ügyrendjéről  és  annak  közzétételéről  szóló,  módosított  és
    egységes  szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.)  Tü.  határozat
    (ABH   2003,   2065.)   31.  §–ának  a)   pontja   alapján   az
    Alkotmánybíróság   a  Ttm.  11.  §  (1)  bekezdés   c)   pontja
    alkotmányellenességének  megállapítására   és   megsemisítésére
    irányuló indítvány tárgyában megindult eljárást megszüntette.

    A  határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv. 41.
    §–án alapul.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
              Dr. Balogh Elemér         Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                    
              Dr. Erdei Árpád           Dr. Harmathy Attila
              alkotmánybíró            előadó alkotmánybíró
                                    
              Dr. Holló András              Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                    
              Dr. Kovács Péter         Dr. Kukorelli István
              alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                    
                           Dr. Paczolay Péter
                              alkotmánybíró
     Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

     1. Nem értek egyet az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
     C.   törvény  95.  §  (1)–(3)  bekezdésének  megsemmisítésével.
     Álláspontom  szerint az Alkotmánybíróságnak a tulajdonhoz  való
     jog   garanciális   szabályainak  hiánya   miatt   mulasztásban
     megnyilvánuló      alkotmányellenességet     kellett      volna
     megállapítania.

     Az  ügyben  az  Alkotmánybíróságnak azt kell  megítélnie,  hogy
     megállapítható–e az Alkotmány 13. § (1) bekezdésének sérelme az
     Eht. 95. § (1)–(3) bekezdésében foglalt szabályozás alapján.
     – A többségi határozat maga bizonyítja, hogy a mobil hírközlési
     szolgáltatás közérdekű tevékenységnek tekinthető.
          –  A  vitatott tényállás elektronikus hírközlési  építmény
     elhelyezésére  vonatkozik. Az Eht. 188. § 12.  pontja  pontosan
     definiálja,   hogy   milyen  építmények   tartoznak   ehhez   a
     fogalomhoz.
     E  fogalom  alapján megállapítható, hogy a vitatott  szabály  a
     szolgáltató  nem közérdekű tevékenységet szolgáló építményeinek
     elhelyezése esetén nem alkalmazható.
     Tehát  van közérdekű célja, mégpedig konkrét közérdekű célja  a
     tulajdoni  korlátozásnak. Ha van egy jogszabályban szabályozott
     közérdekű  cél  (hírközlési szolgáltatás és az ehhez  szükséges
     építmények     elhelyezése),     a     hatósági     beavatkozás
     feltételrendszerében   a   további  „közérdekre”   utalás   nem
     értelmezhető  másként,  mint  hogy  a  hatóságnak   –   Nemzeti
     Hírközlési  Hatóság  – minden esetben azt is  vizsgálnia  kell,
     hogy  a konkrét ingatlan tulajdonjogának korlátozása valóban  a
     köz  érdekét  szolgálja–e,  vagy a  közérdek  megvalósítható  a
     tulajdoni korlátozás nélkül is.
          –  Az Eht. 94. § (2)–(3) bekezdése kimondja, hogy az ilyen
     építményeket  elsősorban közterületen, mégpedig azon  belül  is
     állami   tulajdonban   levő   közterületen   kell   elhelyezni.
     Önkormányzati tulajdonú közterületen csak akkor helyezhető  el,
     ha   nincs   állami  tulajdonú  közterület,  vagy   az   állami
     közterületen  műszaki okokból, vagy jogszabályi  tilalom  miatt
     nem  helyezhető el. Az önkormányzat a hozzájárulást,  illetőleg
     az  engedélyt  csak  akkor tagadhatja  meg,  ha  a  tulajdonosi
     hozzájárulás megtagadása különös méltánylást érdemlő települési
     vagy   lakossági   érdeket  sértene,  illetve  az   jogszabályi
     tilalomba ütközne.
     Magánterület  használatával  az elhelyezést  csak  akkor  lehet
     megoldani, ha közterületen az nem lehetséges.
     A  hatósági korlátozás feltételeként azt is előírja a 95. § (1)
     bekezdése, hogy a hatósági beavatkozás előtt meg kell kísérelni
     a  tulajdonossal való megállapodás létrehozását, ami kizárja  a
     tulajdon korlátozását.
     Tehát  a hatósági korlátozásra csak akkor kerülhet sor, ha  más
     módon,  mint  magántulajdon korlátozásával  az  elhelyezés  nem
     oldható meg.
     – A korlátozásért a 95. § (2) bekezdése alapján kártalanításnak
     van  helye.  Tehát a szabályozás az arányosság követelményeinek
     is eleget tesz.
     Ez a szabályozás absztrakt szinten a tulajdonelvonással szemben
     támasztott    alkotmányi    követelményeknek    is     megfelel
     (kivételesség,  közérdek, törvényben meghatározott  esetben  és
     módon, kártalanítás mellett).
     Tehát    az   nem   állapítható   meg,   hogy   a   törvényhozó
     alkotmányellenesen nyúlt a tulajdonkorlátozás eszközéhez.

     A jogi szabályozás alapján a többségi határozat által felvetett
     probléma  az,  hogy a törvény széles mérlegelési  jogkört  adva
     hatalmazza fel a hírközlési hatóságot a tulajdonkorlátozásra. A
     hatóság  szabadon  mérlegelheti a konkrét ügyben  a  közérdekre
     való  hivatkozás  indokoltságát. Azaz  a  törvényi  szabályozás
     lehetőséget  ad  arra,  hogy a hatóság  előre  kiszámíthatatlan
     módon, önkényesen korlátozza a tulajdonjogot.
     Ez  az alkotmányossági probléma álláspontom szerint is fennáll.
     Az  ingatlan  tulajdonosa számára hatósági határozattal  írható
     elő  a  tűrési  kötelezettség, úgy hogy a  hatósági  korlátozás
     feltételeit  a  törvény csak az általános közérdekre  utalással
     határozza  meg,  s  nem szabályozza azokat a  hatóság  eljárása
     során  vizsgálandó szempontokat, amelyek alapján  a  hatóság  a
     közérdekre  való  hivatkozás  indokoltságát  a  konkrét  ügyben
     megállapíthatja.  A vitatott szabályok alkotmányellenességét  a
     többségi  határozat  is  a garanciális szabályok  hiánya  miatt
     állapítja   meg.   Az  Alkotmánybíróság  általánosan   követett
     gyakorlata    szerint    az    Alkotmánybíróság    mulasztásban
     megnyilvánuló  alkotmányellenességet  állapít  meg  akkor,   ha
     valamely   alapjog   érvényesüléséhez   szükséges   jogszabályi
     garanciák hiányoznak, ha az adott szabályozási koncepción belül
     az  Alkotmányból  levezethető tartalmú jogszabályi  rendelkezés
     hiányzik.  [37/1992.  (VI. 10.) AB határozat,  ABH  1992,  227,
     231.;  22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995,  108,  113.;
     29/1997.  (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 122, 128.; 15/1998.
     (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 132, 138.]
     Ezért   álláspontom  szerint  a  95.  §  (1)–(3)   bekezdésével
     kapcsolatos  indítványokat  az Alkotmánybíróságnak  el  kellett
     volna      utasítani     és     mulasztásban      megnyilvánuló
     alkotmányellenességet kellett volna kimondani.
          2.  Aggályosnak tartom a határozatban a tulajdonkorlátozás
     alkotmányossági   megítélésére   az   Alkotmánybíróság    által
     kidolgozott    mérce   módosításának   indokolását    is.    Az
     Alkotmánybíróság   által  az  alapvető  alanyi   jogok   és   a
     tulajdonhoz  való jog korlátozhatóságára kimunkált mércének  az
     indokolás  III.  2.  pontjában alkalmazott  összekapcsolása  az
     Alkotmánybíróság   által   követett  alapjogvédelmi   gyakorlat
     fellazulásának  veszélyét rejti magában. Az  alapjogi  tesztnek
     lényege az, hogy alapvető jog csak valamely másik alapvető jog,
     alkotmányos  cél,  vagy érték védelme, érvényesülése  érdekében
     korlátozható,   és  csak  ehhez  képest  bír  jelentőséggel   a
     szükségesség,   arányosság   követelménye.   Egy   határozatlan
     tartalmú  közérdek fogalom bevezetése a 8. §  (2)  bekezdésének
     értelmezésébe     az    alapjogi    korlátozás    lehetőségének
     kiszélesítéséhez vezethet.
     Az  Alkotmánybíróság a 64/1993. (XII. 22.) AB határozatában  az
     Alkotmány   13.  §–ában  foglalt  rendelkezések  értelmezéséből
     indult ki, amikor arra az álláspontra jutott, hogy a 8.  §  (2)
     bekezdése     alapján    kimunkált     alapjogi     teszt     a
     tulajdonkorlátozásra  nem alkalmazható. Abból  kiindulva,  hogy
     maga  az  Alkotmány  lehetővé  teszi  meghatározott  feltételek
     esetén   a   tulajdon   elvonását  is,   a   tulajdonkorlátozás
     alkotmányossági követelményrendszere sem lehet szigorúbb,  mint
     a  kisajátítás Alkotmányban szabályozott feltételrendszere, ezt
     szem    előtt   tartva   munkálta   ki   a   tulajdonkorlátozás
     alkotmányosságának önálló mércéjét.
     Mivel a tulajdonkorlátozás alkotmányosságának megítélésében  az
     Alkotmánybíróság   gyakorlata  nem  tekinthető   stabilnak   és
     következetesnek,   egyet   lehet  érteni   a   határozatnak   a
     tulajdonkorlátozási    teszt    továbbfejlesztésére    irányuló
     törekvésével, azonban úgy gondolom, hogy ezt nem a határozatban
     leírt   módon   kellene  megtenni.  A  tulajdonhoz   való   jog
     korlátozásának  megítélésére  irányuló  önálló  alkotmányossági
     mérce  fenntartását tartom indokoltnak. Álláspontom  szerint  a
     64/1993.     (XII.     22.)    AB    határozatban     kimunkált
     tulajdonkorlátozási   mérce  keretei  között,   az   arányosság
     követelményének   értelmezésével  is   eljuthatott   volna   az
     Alkotmánybíróság  annak  a követelménynek  a  megállapításához,
     hogy  ha  törvény közigazgatási szervet jogosít fel a  tulajdon
     korlátozására,   a   korlátozás   feltételeit    úgy    köteles
     meghatározni, hogy a közérdekre való hivatkozás indokoltsága  a
     konkrét ügyben ténylegesen is fennálljon.

     Budapest, 2006. október 3.
                                                    Dr. Holló András
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom.
                                                 Dr. Bragyova András
                                                       alkotmánybíró
     Budapest, 2006. október 3.

     Dr. Paczolay Péter alkotmánybíró különvéleménye

     Nem értek egyet az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
     törvény  (Eht.)  95.  §  (1)–(3)  bekezdése  alkotmányellenessé
     nyilvánításával  és megsemmisítésével. Véleményem  szerint  nem
     ellentétes  a  tulajdonhoz  való  joggal  az,  hogy  hírközlési
     létesítmény   elhelyezése  magánterület   igénybevételével   is
     történhet   a   korlátozás  mértékének  megfelelő  kártalanítás
     mellett.

     Az Eht. X. fejezete arról szól, hogy az elektronikus hírközlési
     szolgáltatások  egyes feltételeit harmadik személyeknek  hogyan
     kell biztosítaniuk.
     Az   Eht.   94–98.  §–ai  az  ingatlanhasználat  és   a   közös
     építményhasználat kérdéseit szabályozzák.

     Az  Eht. 94. § (2) és (3) bekezdéséből, valamint az Eht. 95.  §
     (1)    bekezdéséből    az   következik,    hogy    magánterület
     igénybevételére kivételesen kerülhet sor.
     Magánterület   igénybevétele  előtt  meg  kell   vizsgálnia   a
     hatóságnak,  hogy  az  elektronikus  hírközlési  létesítmény  –
     állami   tulajdonban   lévő   –   közterületen   vagy   meglévő
     elektronikus   hírközlési   építmények   közös   használatával,
     illetőleg       közüzemi      szolgáltató      létesítményeinek
     felhasználásával elhelyezhető–e. Ha e három lehetőség egyikének
     igénybevételével  sem lehet a hírközlési építményt  elhelyezni,
     akkor az a helyi önkormányzat tulajdonában lévő közterületen is
     elhelyezhető,   feltéve,   hogy  az   elhelyezéshez   szükséges
     tulajdonosi hozzájárulás és területhasználati engedély megadása
     különös  méltánylást érdemlő települési vagy lakossági  érdeket
     nem   sért,  illetve  a  területhasználati  engedély   megadása
     jogszabályban foglalt tilalomba nem ütközik.

     Magánterület  igénybevételével  való  elhelyezésre  csak  akkor
     kerülhet  sor,  ha  –  a  törvény  szövege  szerint  –   „nincs
     lehetőség”  sem  közterületen való  elhelyezésre,  sem  meglévő
     elektronikus  hírközlési építményeken  való  elhelyezésre,  sem
     közüzemi   szolgáltató  létesítményének  felhasználására,   sem
     megállapodásra az ingatlan tulajdonosával.
     Mindebből   az   következik,  hogy  az   építtetőnek,   mielőtt
     közérdekre  hivatkozással  a  hatóságtól  magánterületen   lévő
     ingatlan  használatának  korlátozását kéri,  vizsgálódnia  kell
     abban  a  kérdésben,  hogy  magánterület  használata  nélkül  a
     létesítmény elhelyezhető–e.
     Magánterületen    az    elektronikus   hírközlési    építmények
     létesítésére a főszabály szerint az ingatlan tulajdonosa és  az
     építtető  megállapodása alapján kerül sor.  Az  építtetőnek  az
     Eht.  95.  §  (1) bekezdéséből következően meg kell  kísérelnie
     megállapodni   az  ingatlan  tulajdonosával.   A   megállapodás
     hiányában    a    Nemzeti   Hírközlési   Hatóság    közérdekből
     korlátozhatja   az   ingatlan   használatát   az   elektronikus
     hírközlési építmények létesítése érdekében.

     Az Eht. 95. § (2) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonosát  a
     korlátozás  mértékének  megfelelő kártalanítás  illeti  meg.  A
     tulajdonos  ezen  felül  a  Ptk. 108. §–ának  (2)  bekezdésében
     meghatározott  jogokat érvényesítheti, vagyis  ha  a  használat
     vagy  egyéb korlátozás az ingatlan rendeltetésszerű használatát
     megszünteti  vagy jelentős mértékben akadályozza,  az  ingatlan
     megvásárlását, illetőleg kisajátítását kérheti.

     Az  Alkotmánybíróság számomra ma is mérvadó gyakorlata  szerint
     „a  tulajdon  szociális  kötöttségei  a  tulajdonosi  autonómia
     messzemenő  korlátozását teszik lehetővé”. Az  Alkotmánybíróság
     1993.  óta  követett  gyakorlata  szerint  a  tulajdonhoz  való
     alapvető  jog védelmében a minőségi határvonal nem  a  tulajdon
     "korlátozása" és polgári jogi értelemben vett "elvonása" között
     húzódik,  hanem az alkotmányossági kérdés az lett, hogy  milyen
     esetekben kell a tulajdonosnak a közhatalmi korlátozást  minden
     ellenszolgáltatás nélkül eltűrnie, illetve mikor tarthat igényt
     kártalanításra  tulajdonosi jogai korlátozásáért.  A  gyakorlat
     értelmében,  minthogy  az  Alkotmány  13.  §  (2)  bekezdése  a
     kisajátításhoz – vagyis a tulajdon elvonásához –  is  csupán  a
     "közérdeket"  kívánja  meg, ha az értékgarancia  érvényesül,  a
     szigorúbb "szükségesség" nem alkotmányos követelmény. Ugyanezen
     határozat   szerint  „a  törvénnyel  érvényesített   "közérdek"
     alkotmánybírósági   vizsgálata   ezért   nem   a    törvényhozó
     választásának feltétlen szükségességére irányul, hanem […] arra
     kell szorítkoznia, indokolt–e a közérdekre hivatkozás, illetve,
     hogy  a  "közérdekű" megoldás nem sért–e önmagában is  valamely
     más  alkotmányos  jogot  (például a hátrányos  megkülönböztetés
     tilalmát)”  [64/1993. (XII. 22.) AB határozat, ABH  1993,  373,
     380–382.].

     Igaz, hogy a törvény döntési jogkört ad a hírközlési hatóságnak
     a   magánterület,   azaz  a  magántulajdonban   álló   ingatlan
     használatának a korlátozására. Azonban valamely konkrét  ügyben
     sem  elég  a  korlátozáshoz önmagában a közérdekre való  puszta
     hivatkozás,  hanem  a  hatóság  csak  akkor  korlátozhatja   az
     ingatlan  használatát, ha a konkrét ügyben  a  közérdekre  való
     hivatkozás  indokolt,  az Eht. 94. § (2) és  (3)  bekezdésében,
     valamint  az  Eht.  95. § (1) bekezdésében  foglalt  feltételek
     szerint.  Vagyis a törvényi szabályozás véleményem szerint  nem
     ad  lehetőséget  arra,  hogy a hatóság  előre  kiszámíthatatlan
     módon,   önkényesen,  közérdek  tényleges   fennállása   nélkül
     korlátozza a tulajdonjogot.

     Ezért  az  Eht.  95.  §  (1)–(3) bekezdése  nem  ellentétes  az
     Alkotmánynak a tulajdonhoz való jogot biztosító 13. §–ával.

     Aggályosnak   tartom   végül,  hogy   az   Alkotmánybíróság   a
     tulajdonhoz való alapvető jogot korlátozó törvénnyel szemben, a
     határozat    szándéka   szerint,   az   eddigiektől   szigorúbb
     követelményt  állít  fel.  Az  Alkotmánybíróság  a  tulajdonjog
     alkotmányos korlátozásával összefüggő követelményeket  1993–ban
     eloldotta az Alkotmány 8. § (2) bekezdésétől. Ennek oka részben
     az  volt, hogy a tulajdonhoz való jog az egyetlen alapvető  jog
     az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint,  amelyet  közérdekre
     hivatkozva  lehet  korlátozni  [Vö.  60/1994.  (XII.  24.)   AB
     határozat,  ABH  1994,  342, 354.].  Nincs  ok  arra,  hogy  az
     Alkotmánybíróság,  kellő  indok nélkül,  ettől  a  gyakorlattól
     eltérjen.

     Budapest, 2006. október 3.
                                                  Dr. Paczolay Péter
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The establishment of electronic telecommunications services and antennae
      Number of the Decision:
      .
      42/2006. (X. 5.)
      Date of the decision:
      .
      10/03/2006
      Summary:
      The Constitutional Court acknowledged the great demand for mobile telephones and stated that, as a general rule, there was a public interest in the establishment of electronic telecommunications services and antennae. However, the legislation did not define the type of public interest which could justify restrictions on property rights.
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2006-3-006
      .
      Full text:
      en_0042_2006.pdfen_0042_2006.pdf