Hungarian
Ügyszám:
.
582/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 90/2010. (VI. 2.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/499
.
A döntés kelte: Budapest, 06/01/2010
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság  országos
  népszavazás  kitűzésére  irányuló  kezdeményezés  aláírásgyűjtő
  ívének   hitelesítése   tárgyában   hozott   határozata   ellen
  benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 154/2010.
  (III. 11.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    A   választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény  (a
    továbbiakban:    Ve.)   130.   §   (1)    bekezdése    alapján
    magánszemélyek  kifogást nyújtottak be az  Alkotmánybírósághoz
    az   Országos  Választási  Bizottság  (a  továbbiakban:   OVB)
    154/2010.  (III.  11.) OVB határozata (a továbbiakban:  OVBh.)
    ellen.  Az  OVB  vitatott határozatában  megtagadta  annak  az
    országos  népszavazási kezdeményezésre irányuló  aláírásgyűjtő
    ív  mintapéldányának  a  hitelesítését,  amelyen  a  következő
    kérdés szerepelt:
    „Egyetért-e  azzal,  hogy  az Országgyűlés  törvényt  alkosson
    arról,  hogy  országgyűlési biztos nem lehet  rektor,  rektor-
    helyettes, dékán, dékán-helyettes, tanszékvezető?”
    
    Az  OVB  határozatának indokolásában megállapította,  hogy  az
    aláírásgyűjtő ív mintapéldányán szereplő kérdés nem felel  meg
    az  országos  népszavazásról  és népi  kezdeményezésről  szóló
    1998.  évi  III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)  13.  §  (1)
    bekezdésében  meghatározott egyértelműségi  követelménynek.  A
    népszavazásra  feltenni kívánt kérdés  sem  a  választópolgár,
    sem  a jogalkotó számára nem egyértelmű, mivel nem állapítható
    meg  egyértelműen,  hogy  az országgyűlési  biztosra  jelenleg
    érvényes  összeférhetetlenségi szabályokat mennyiben érintené.
    Az  állampolgári  jogok országgyűlési biztosáról  szóló  1993.
    évi  LIX. törvény 5. §-a ugyanis jelenleg sem engedi meg, hogy
    országgyűlési   biztos  a  kérdésben  megjelölt   tisztségeket
    viselje.   A   választópolgár   számára   a   kérdés   ezáltal
    megtévesztő, azt a téves látszatot kelti, mintha jelenleg  nem
    lenne ilyen szabályozás.
    
    A  kifogástevők  álláspontja szerint az OVBh. jogszabálysértő.
    Megítélésük  szerint  az OVB megalapozatlanul  hivatkozott  az
    OVBh.-ban  az  Nsztv. 10. § c) pontjára,  továbbá  13.  §  (1)
    bekezdésére,    valamint   a   vonatkozó   szaktörvényre.    A
    kifogástevők  előadják, hogy a jelenleg hatályos  jogszabályok
    kifejezetten  nem tartalmazzák a népszavazási kezdeményezésben
    megfogalmazott  összeférhetetlenségi  szabályokat.  Véleményük
    szerint a kérdés megfelel az egyértelműségi követelménynek.  A
    kifogást tevők az OVB határozatának megsemmisítését és az  OVB
    új eljárásra utasítását kérik.
    
                                 II.

    A kifogás nem megalapozott.
    
    1.   Az   Alkotmánybíróság  hatáskörét  a  jelen   ügyben   az
    Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  h)
    pontja   alapján   a   Ve.   130.  §-a   határozza   meg.   Az
    Alkotmánybíróság  eljárása  ebben a  hatáskörben  jogorvoslati
    természetű.   Az   Alkotmánybíróság  az   OVB   határozatában,
    valamint  a  kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja,  hogy
    az  OVB az aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadása  során
    az  Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően járt-
    e  el  [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.].
    Az   Alkotmánybíróság  feladatát  e  hatáskörben  eljárva   is
    alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban  látja
    el [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].

    2.  Az  OVB határozatában megállapította, hogy a népszavazásra
    feltenni  javasolt  kérdés  nem  felel  meg  az  egyértelműség
    követelményének  [Nsztv.  13.  §  (1)  bekezdése].   Mindezzel
    egyetértve   az  Alkotmánybíróság  a  kifogást   nem   találta
    megalapozottnak, és a 154/2010. (III. 11.) OVB határozatot  az
    OVB    fentiekben    ismertetett    indokainak    helyességére
    tekintettel, ugyanazon indokok alapján helybenhagyta.
    
    Az  Alkotmánybíróság jelen határozatának közzétételét  az  OVB
    határozatnak    a   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére
    tekintettel rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke,
                         előadó alkotmánybíró
                                   
            Dr. Balogh Elemér          Dr. Bragyova András
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Holló András               Dr. Kiss László
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Kovács Péter        Dr. Lenkovics Barnabás
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Lévay Miklós          Dr. Trócsányi László
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    90/2010. (VI. 2.)
    Date of the decision:
    .
    06/01/2010
    .
    .