Hungarian
Ügyszám:
.
967/H/2007
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 75/2007. (X. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/731
.
A döntés kelte: Budapest, 10/16/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   az  Országos  Választási   Bizottságnak
  országos    népszavazás   kitűzésére   irányuló   kezdeményezés
  aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányának, illetve az  azon  szereplő
  kérdés  hitelesítésével  kapcsolatban hozott  határozata  ellen
  benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
                                 
                           határozatot:
                                 
  Az    Alkotmánybíróság   az   Országos   Választási   Bizottság
  240/2007. (VII. 31.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az  Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:  OVB)  a
   240/2007. (VII. 31.) OVB határozatával megtagadta egy  országos
   népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íve hitelesítését.  Az
   aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
   „Egyetért-e  Ön  azzal, hogy az Országgyűlés törvényt  alkosson
   annak  érdekében, hogy egy embernek egyidejűleg több házastársa
   legyen?”.
   Az  OVB  határozatának indokolása szerint az Alkotmány 15.  §-a
   értelmében  a Magyar Köztársaság védi a házasság  és  a  család
   intézményét.  Az „Alkotmány e rendelkezését az Alkotmánybíróság
   a  14/1995.  (III. 13.) AB határozatában egy férfi  és  egy  nő
   jogaként  határozta  meg. Mindezek alapján  a  kezdeményezésben
   megtartott eredményes népszavazás a »házasság« alanyai számának
   növelésével  megváltoztatná az Alkotmány  idézett  rendelkezése
   mögötti    tartalmat   és   így   burkolt   alkotmánymódosítást
   eredményezne”.
   A 240/2007. (VII. 31.) OVB határozat a Magyar Közlöny 2007. évi
   104.  számában, 2007. augusztus 3-án jelent meg.  A  választási
   eljárásról  szóló  1997. évi C. törvény (a  továbbiakban:  Ve.)
   130.  §  (1) bekezdése szerint az OVB-nek az aláírásgyűjtő  ív,
   illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos  döntése
   elleni  kifogást a határozat közzétételét követő tizenöt  napon
   belül  lehet  benyújtani.  A  határozat  ellen  a  kezdeményező
   nyújtott  be  kifogást, amely 2007. augusztus  7-én,  határidőn
   belül  érkezett  az Alkotmánybírósághoz. Az Alkotmánybíróság  a
   Ve.  130. § (3) bekezdésére tekintettel a kifogást soron  kívül
   bírálta el.

   2.  A kifogás szerint „téves és a tényleges jelentéséhez képest
   eltérő értelmezést jelent az Alkotmány 15. §-ában szereplő —  a
   házasság  intézményének védelmét megfogalmazó —  rendelkezésnek
   az  OVB  (…) indokolásában szereplő felfogása, azaz »a házasság
   alanyai   számának   növelése«   nem   jelenti   az   Alkotmány
   módosítását.  Az  Alkotmány  15.  §-ában  szereplő  kitétel   a
   házasságnak,  mint  intézménynek a  védelméről  szól,  (…)  nem
   jelentheti  azonban  a jogintézmény más —  esetleg  alacsonyabb
   szintű     —     jogszabályokban     meghatározott     tartalma
   megváltoztatásának tilalmát”. A kifogás benyújtója szerint  „az
   Alkotmánybíróság hivatkozott határozatában (…) nem szerepel  az
   (…)   »egy«   házastársra  vonatkozó  korlátozás”.  A   kifogás
   előterjesztője  szerint „az Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdése
   alapján     biztosítani    kell    az    állampolgári     jogok
   gyakorolhatóságának  a  vallási, illetve  faji  alapon  történő
   egyenlőségét  is.  A  jelenlegi  törvényi  szabályozás  azonban
   nemhogy nem teszi lehetővé egy muzulmán vallású személy számára
   (…), hogy az (…) eredeti hazájában gyakorolt társadalmi-családi
   életmódot  a  Magyar  Köztársaság területén  is  gyakorolhassa,
   hanem (…) büntetéssel is sújtható”.

                                 II.

   A kifogás elbírálásánál figyelembe vett jogszabályok:

   1. Az Alkotmány érintett rendelkezései:
   „15.  §  A  Magyar  Köztársaság védi a  házasság  és  a  család
   intézményét.
   (…)
   28/C.   §   (1)   Országos  népszavazást   döntéshozatal   vagy
   véleménynyilvánítás  céljából  lehet  tartani,  a   népszavazás
   elrendelésére kötelezően vagy mérlegelés alapján kerül sor.
   (2)   Országos  népszavazást  kell  tartani  legalább  200  000
   választópolgár kezdeményezésére.
   (3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az eredményes
   népszavazás alapján hozott döntés az Országgyűlésre kötelező”.

   2. A Ve. érintett rendelkezései:
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási   Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  —  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve — az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (...)
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

    3.  Az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló
   1998. évi III. törvény érintett rendelkezése:
   „10.   §   Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   (…)
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,”.

   4.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban: Abtv.) szerint:
   „27.  § (1) Az Alkotmánybíróság határozata ellen fellebbezésnek
   nincs helye.
   (2) Az Alkotmánybíróság határozata mindenkire nézve kötelező.”

                                III.

   A kifogás megalapozatlan.

   1.   A   jelen   ügyben  az  Alkotmánybíróság   hatáskörét   az
   Abtv.  1. § h) pontja alapján a Ve. 130. §-a határozza meg.  Az
   Alkotmánybíróság  eljárása  jogorvoslati  eljárás,   ezért   az
   Alkotmánybíróság a kifogásban foglaltak alapján azt  vizsgálja,
   hogy  az  OVB  az aláírásgyűjtő ív hitelesítésének  megtagadása
   során  az  Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően
   járt-e  el  [63/2002. (XII. 3.) AB határozat,  ABH  2002,  342,
   344.].   Az   Alkotmánybíróság  e   hatáskörében   eljárva   is
   alkotmányos  jogállásával és rendeltetésével összhangban  látja
   el  feladatát [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999,  251,
   256.].

   2.  Az  OVB  az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését
   azon   indokolással  tagadta  meg,  hogy  a  kérdésben  tartott
   eredményes  népszavazás megváltoztatná  az  Alkotmány  15.  §-a
   mögötti   tartalmat,   és   így   burkolt   alkotmánymódosítást
   eredményezne.
   Az  Alkotmánybíróság következetesen érvényesített  álláspontja,
   hogy   a   „népszuverenitásból   fakadó   jogoknak   mind    az
   Országgyűlés, mind népszavazás útján történő gyakorlása csak az
   Alkotmány    rendelkezéseinek    megfelelően    történhet.    A
   népszavazásra  bocsátott kérdés nem foglalhat  magában  burkolt
   alkotmánymódosítást” [2/1993. (I. 22.) AB határozat, ABH  1993,
   33.].  Az  Alkotmánybíróság több határozatában  megállapította,
   hogy  az Alkotmány megalkotása és megváltoztatása kizárólag  az
   Országgyűlés    jogkörébe   tartozik,   ezért   választópolgári
   kezdeményezésre  nem  írható  ki olyan  népszavazás,  amely  az
   Országgyűlésre  kötelező  volta miatt elvonná  az  Országgyűlés
   alkotmányozó  hatáskörét [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,  ABH
   1999,  251,  262.; 28/1999. (VII. 7.) AB határozat,  ABH  1999,
   290,  292.;  50/2001. (XI. 29.) AB határozat,  ABH  2001,  359,
   364.;  48/2003.  (X. 27.) AB határozat, ABH  2003,  552,  554.;
   33/2007.  (VI. 6.) AB határozat, ABK 2007. június, 482,  486.].
   Az  Alkotmánybíróság  „eddigi  gyakorlatában  akkor  ítélte  az
   alkotmánymódosítás   tilalmába   ütközőnek   a    népszavazásra
   bocsátandó  kérdést,  ha  a  kérdés  tartalmából  valamely   új
   szabálynak  az  Alkotmányba való beépítésére keletkezett  volna
   kötelezettsége  az  Országgyűlésnek  (…),  vagy  a  kérdés   az
   Alkotmány  valamely tételes rendelkezésével ellentétes  szabály
   megalkotására  irányult” [43/2007. (VI. 27.) AB határozat,  ABK
   2007. június, 565, 568.).

   3.  Az  Alkotmánybíróság korábban már értelmezte  az  Alkotmány
   15.  §-ában szereplő házasság fogalmát [14/1995. (III. 13.)  AB
   határozat,   ABH   1995,  82.].  Ebben   a   határozatában   az
   Alkotmánybíróság  rámutatott, hogy „általánosan  elismert  jogi
   fogalma   szerint   a  házasság  férfi  és  nő   életközössége”
   [14/1995.  (III.  13.) AB határozat, ABH  1995,  82,  84.].  Az
   Alkotmánybíróság szerint e megfogalmazásból következik, hogy  a
   hatályos  magyar  Alkotmány egy férfi és egy nő  életközösségét
   tartja olyan értéknek, amely alkotmányos védelmet élvez.
   Az  Alkotmánybíróság  ebben az ügyben — az  OVB  álláspontjával
   azonosan  —  úgy  ítélte meg, hogy burkolt  alkotmánymódosítást
   eredményezne  az a népszavazás, amely az Alkotmány  15.  §-ának
   tartalmával  ellentétes  szabály  megalkotására  kötelezné   az
   Országgyűlést [lásd 43/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABK  2007.
   június, 565, 568.]. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az OVB
   hitelesítést  megtagadó 240/2007. (VII.  31.)  OVB  határozatát
   helybenhagyta.

   4.   A   kifogás  benyújtójának  a  többes  házasság  kötésének
   bűncselekménnyé    nyilvánításával   (és    büntetéssel    való
   fenyegetésével)  kapcsolatos  felvetésére  az  Alkotmánybíróság
   megjegyzi,    hogy    a    Büntető    Törvénykönyvről     szóló
   1978.  évi  IV.  törvénynek  (a továbbiakban:  Btk.)  a  kettős
   házasságot  büntetni rendelő rendelkezését (192.  §)  főszabály
   szerint a magyar állampolgár által bel- és külföldön elkövetett
   ilyen  cselekmény esetén kell alkalmazni [3. §  (1)  bekezdés].
   Nem  magyar  állampolgárok esetében kizárólag a  Magyarországon
   történt  többes  házasságkötést  rendeli  büntetni  a  Btk.,  a
   külföldön történt házasságkötés — amennyiben az a házasságkötés
   helye  szerint  nem bűncselekmény — nem büntetendő  [4.  §  (1)
   bekezdés  a)  pontja]. Nincs tehát büntetőjogi akadálya  annak,
   hogy  egy muzulmán vallású személy „eredeti hazájában gyakorolt
   társadalmi-családi életmódot a Magyar Köztársaság területén  is
   gyakorolhassa”.

   Az   Alkotmánybíróság   a   határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel
   rendelte el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
             Dr. Balogh Elemér        Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                   
             Dr. Holló András             Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                   
             Dr. Kovács Péter        Dr. Kukorelli István
             előadó alkotmánybíró           alkotmánybíró
                                   
             Dr. Lenkovics Barnabás      Dr. Bihari Mihály
             alkotmánybíró      az Alkotmánybíróság elnöke
                         az aláírásban akadályozott
                                   Dr. Lévay Miklós
                              alkotmánybíró helyett
                                   
             Dr. Paczolay Péter      Dr. Trócsányi László
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    75/2007. (X. 19.)
    Date of the decision:
    .
    10/16/2007
    .
    .