English
Hungarian
Ügyszám:
.
483/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 30/1998. (VI. 25.) AB határozat483/B/1996
.
ABH oldalszáma: 1998/220
.
A döntés kelte: Budapest, 06/22/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a
   következő

                           határozatot :

   1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy   a   Magyar
   Köztársaság  és  az  Európai Közösségek  és  azok  tagállamai
   között  társulás  létesítéséről  szóló,  Brüsszelben,   1991.
   december  16.-án  aláírt Európai Megállapodás  kihirdetéséről
   rendelkező 1994. évi I. törvény (a továbbiakban: EM.)  2.  §-
   ában foglalt 62. Cikk (1) és (2) bekezdésének végrehajtásában
   alkotmányos követelmény, hogy a magyar jogalkalmazó hatóságok
   közvetlenül  nem  alkalmazhatják a 62. Cikk (2)  bekezdésében
   hivatkozott alkalmazási kritériumokat.

   2.   Az   Alkotmánybíróság  az  EM.  62  Cikk  (2)  bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványt és az EM. által kihirdetett 2. számú,  az
   ESZAK-termékekről  szóló Jegyzőkönyv 8. Cikke  (2)  bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.

   3.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: "A magyar-EK Társulási
   Tanácsnak  a  Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek  és
   azok  tagállamai között társulás létesítéséről szóló  Európai
   Megállapodás 62. Cikke (1) bekezdésének (i), (ii)  pontja  és
   (2) bekezdése, valamint az e Megállapodás 2. számú, az ESZAK-
   termékekről szóló Jegyzőkönyve 8. Cikke (1) bekezdésének (i),
   (ii)   pontja  és  (2)  bekezdése  végrehajtási  szabályainak
   elfogadása    tárgyában   hozott   2/96.   számú   határozata
   kihirdetéséről"  szóló 230/1996. (XII.  26.)  Korm.  rendelet
   Melléklete 1. cikkének első és második bekezdése, továbbá  6.
   cikke alkotmányellenes.

   4.  Az  Alkotmánybíróság  az  alkotmányellenes  rendelkezések
   megsemmisítése    tárgyában   a    határozathozatalt    1999.
   December 31. napjáig felfüggeszti.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás
                                 
                                 I.

    1.  Az indítványozó az EM. 62 cikk (2) bekezdésének, valamint
    az  EM. 2. számú, az ESZAK-termékekről szóló Jegyzőkönyve  8.
    cikk  (2)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítását
    kérte,  és  kezdeményezte  e  rendelkezések  megsemmisítését.
    Álláspontja   szerint  e  cikkek  meghatározott  ügycsoportra
    vonatkozóan   a   magyar  versenyhatóság  által   közvetlenül
    alkalmazandó  szabályok közé sorolják azokat a kritériumokat,
    amelyek  az  EGK  alapító szerződésének (a továbbiakban:  EK-
    Szerződés)   85.,  86.  és  92.  cikkelyének   alkalmazásából
    erednek.  Hivatkozott  arra, hogy az  illető  kritériumok  az
    Európai  Gazdasági Közösség (a továbbiakban: Közösség)  belső
    jogának   részét  képezik,  a  versenykorlátozás   tilalmának
    közjogi normái, amelyek tartalmi kritériumai jelentős részben
    a Közösség jogszabályaiban és joggyakorlatában jelennek meg.

    Az  alkotmányossági  aggályt az indítványozó  arra  alapozta,
    hogy  egyrészt  a  62. cikk (2) bekezdésben  írt  alkalmazási
    kritériumok  az  EM.  hatályba  lépését  követően   kialakuló
    közösségi jogfejlődést is átfogják, másrészt arra, hogy  ezek
    a  kritériumok  a magyarországi jogalkalmazásban  közvetlenül
    érvényesítendők   anélkül,  hogy   azokat   hazai   jogforrás
    tartalmazná. Megítélése szerint az alkotmányossági  problémát
    az  EM.  62.  cikk (3) bekezdésében hivatkozott  végrehajtási
    szabályozás  alapelvi rendelkezése eredményezi. Az  indítvány
    eredetileg  a végrehajtási szabályozás tervezetére,  mint  az
    EM.  62.  cikk (2) bekezdésének értelmét meghatározó forrásra
    hivatkozott,    majd    egy   csatlakozó    indítványban    a
    kormányrendeletben kihirdetett Végrehajtási Szabályozás 1. és
    6. cikkeit külön is támadta.

    Az  indítványozó  alapvetően a Közösség  versenyjoga  jövőben
    megjelenő   kritériumainak  a  magyarországi  jogalkalmazásra
    háruló  közvetlen  érvényesülési  módját  kifogásolta,  mivel
    ezáltal  a magyar jogrendszer kinyílna egy másik juriszdikció
    belső   közjogi   szabályainak  automatikus   befogadása   és
    alkalmazása előtt. Ebben "a jogalkotási hatalom, mint  állami
    felségjog,  egy  másik  szuverénre  történt  alkotmányellenes
    átruházását"  látta.  Hivatkozott  a  szükséges   alkotmányos
    felhatalmazottság  hiányára,  valamint  tartalma  szerint  az
    Alkotmány  2. § (1) bekezdésére is. Utalt továbbá arra,  hogy
    az  illető közösségi jogi kritériumok, elvek alkalmazása  nem
    hasonlítható  a  nemzetközi szerződések belső  alkalmazásának
    rendjéhez,  nem  alapozható a nemzetközi  magánjog  kollíziós
    mechanizmusára  sem és nem is egy Magyarország  részvételével
    működő   nemzetközi  szervezet  jogalkotása.   Az   indítvány
    kiegészítése    utalt    az    Európai    Gazdasági    Térség
    létrehozatalában    felvetődött    jogi    nehézségekre    és
    megoldásokra,  amelyek a közösségi jog kívülálló  országokban
    való  alkalmazhatóságának korlátait és  lehetséges  módszerét
    határozták meg.

    2.   A  kapcsolódó  újabb  indítvány  a  magyar-EK  Társulási
    Tanácsnak  a  Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek  és
    azok  tagállamai között társulás létesítéséről szóló  Európai
    Megállapodás 62. Cikke (1) bekezdésének (i), (ii)  pontja  és
    (2) bekezdése, valamint az e Megállapodás 2. számú, az ESZAK-
    termékekről szóló Jegyzőkönyve 8. Cikke (1) bekezdésének (i),
    (ii)   pontja  és  (2)  bekezdése  végrehajtási  szabályainak
    elfogadása    tárgyában   hozott   2/96.   számú   határozata
    kihirdetéséről  szóló  230/1996 (XII. 26.)  Korm.  rendeletet
    Mellékletének  (a továbbiakban: Vsz.) 1. cikke  és  6.  cikke
    alkotmányellenességének  megállapítását  és   megsemmisítését
    kezdeményezte.

    Az  indítványozó  érvelése szerint  a  Vsz.  1.  cikke  azért
    alkotmányellenes, mert ez a rendelkezés az, amely az  EM.  62
    cikk   (2)   bekezdésében   írt   követelményeket   a   hazai
    jogalkalmazó    hatóságra   (Gazdasági   Versenyhivatal,    a
    továbbiakban:   GVH)   telepíti.   A   Vsz.   alkotmányossági
    vizsgálatát  azért tartotta szükségesnek, mert "önmagában  is
    alkotmányellenes az a magyar jogszabályhely, amely egy  hazai
    jogalkalmazó hatóságot úgy határoz meg, mint akinek egy másik
    jogrendszer  belső versenyszabályainak mindenkori alkalmazási
    kritériumai  szerint  kell megítélnie  saját  eljárásában  az
    előtte levő ügyeket". Az indítványozó szerint az EM. 62  cikk
    (2)  bekezdése és a Vsz. 1. cikke az alkotmányossági probléma
    szempontjából   tartalmilag  egy  egységet   képeznek,   csak
    egymásra  tekintettel  ítélhetők  meg,  de  a  két  jogforrás
    alkotmányossága önállóan is vizsgálandó.

    Az  indítványozó aggályosnak látta továbbá, hogy  a  Vsz.  6.
    cikke alapján a magyar versenyhatóságnak biztosítania kell  a
    Közösség  jogának részeként létező, a Miniszterek Tanácsa  és
    az  Európai  Bizottság  egyes rendeleteiben  megjelenő  elvek
    teljes körű alkalmazását, ahogyan azok mindenkor hatályosak a
    közösségi  jogban.  Támadhatóvá teszi ezt a  szabályozást  az
    indítványozó  szerint,  hogy a konstrukció  a  jövőbeni  jogi
    rendeletek   elveire  is  kiterjedően  közvetlen  alkalmazási
    követelményt határoz meg, anélkül, hogy ezek az elvek  magyar
    jogforrásban megjelennének.

    3.  Az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálásához beszerezte
    és  felhasználta az igazságügy-miniszter véleményét.  Az  EM.
    62.  cikk  (2) bekezdését illetően a vélemény hivatkozott  az
    alkotmányos  értelmezés tanára, amely szerint nem feltétlenül
    szükséges   a   támadott  jogszabály  alkotmányellenességének
    megállapítása, ha annak van alkotmánykonform értelmezése,  és
    a  normát nem kell mindig megsemmisíteni azon az alapon, hogy
    annak   az   alkotmányos  követelményeknek  meg  nem   felelő
    értelmezése is lehetséges. Utalt a miniszter véleménye  arra,
    hogy  a  kapcsolódó végrehajtási szabályok  meghatározóak  az
    értelmezés  szempontjából. Álláspontja szerint a 62.  cikknek
    nem  tulajdonítható olyan értelmezés, amely nem felel meg  az
    alkotmányos követelményeknek.

    A  miniszter  vitatta,  hogy az EM.  62  cikk  (2)  bekezdése
    alapján  érvényesítendő kritériumok megfelelnének a közvetlen
    hatály  feltételeinek, azaz szerinte azok "nem  alkalmazhatók
    közvetlenül  magánszemélyekre,  illetve  konkrét  versenyjogi
    esetekre".  Álláspontja szerint az EM.  62.  cikkébe  foglalt
    követelmények  jogalkotási kötelezettséget jelentenek,  és  a
    közösségi  jognak  a  hazai jogalkalmazásban  való  közvetlen
    figyelembevételét  nem teszik lehetővé  vagy  szükségessé.  A
    Magyar  Köztársaság "azt vállalta, hogy belső joga —  nyilván
    nemcsak  írott, hanem élő joga — útján" a 62. cikkben foglalt
    előírásokat teljesíti, így az e cikkben írt "elbírálás" nem a
    hazai   jogalkalmazó  szervek  előtti  eljárásokban   történő
    elbírálást  jelent. A 62. cikk minősítése azt  jelenti,  hogy
    "annak  (1)  bekezdése  anyagi  jogi  kötelezettséget  ró   a
    Szerződő  Felekre, megkövetelve belső joguknak  a  nemzetközi
    jogi  kötelezettséghez történő igazítását",  a  (2)  bekezdés
    pedig  az (1) bekezdés szabályainak "értelmezési hátteréül  a
    közösségi jogot hívja fel, quasi kollíziós normaként", és így
    a Felek általi közös értelmezéshez teszi hivatkozási alappá a
    megjelölt jogból levezethető elveket, kritériumokat.

    4.   Az   indítványozó  újabb  —  kapcsolódó  —  indítványára
    figyelemmel az Alkotmánybíróság megkereste a külügyminisztert
    és   ismételten   az  igazságügyminisztert  az   indítvánnyal
    kapcsolatos kormányzati álláspontok előterjesztése iránt.

    A   külügyminiszter  álláspontja  szerint   az   indítvánnyal
    támadott  rendelkezések alkotmányossági problémát nem  vetnek
    fel,  az EM. megkötésére és a belső jogban való kihirdetésére
    alkotmányos  felhatalmazottság alapján került  sor.  Utalt  a
    miniszter   arra,   hogy  az  Alkotmánynak  az   Országgyűlés
    hatásköréről   szóló   19.   §   (3)   bekezdésében   foglalt
    rendelkezése  alapján  az  Alkotmány  számolt  a   nemzetközi
    kapcsolatok   körében   a   nemzeti   szuverenitás   bizonyos
    korlátozásával.   A  nemzeti  szuverenitás   hagyományos,   a
    nemzetek  formális egyenrangúságára épülő, azt túlhangsúlyozó
    értelmezése  a  mai nemzetközi viszonyokban már  egyáltalában
    nem  alkalmazható. Hivatkozott arra is, hogy az  indítványozó
    elmulasztotta   figyelembe  venni   a   támadott   nemzetközi
    szerződés  célját,  vagyis azt, hogy  a  társulási  szerződés
    Magyarország   európai  integrációját  hordozó  megállapodás.
    Ezzel   összefüggésben  kiemelten  hivatkozott  az  EM.   67.
    cikkében foglaltakra, amely mint lex generalis rögzíti,  hogy
    Magyarországnak  a Közösségbe történő gazdasági  integrációja
    egyik  alapvető előfeltétele az ország jelenlegi és  jövőbeni
    jogszabályainak    a    Közösség   jogszabályaihoz    történő
    közelítése.  Márpedig  Magyarország e  cikkben  a  lehetséges
    mértékű  jogközelítésre kifejezetten kötelezettséget vállalt.
    Ehhez az általános kötelezettségvállaláshoz képest a támadott
    rendelkezések   a   versenyjog   területén   lex   specialist
    jelentenek.  Ilyenformán  az  EM.  62.  cikkének  a  társulás
    általános   integrációs  célkitűzéseihez  képest  alárendelt,
    másodlagos   jellege  van.  A  Társulási   Megállapodás   már
    önmagában  is  feltételezi, hogy a megállapodás  szereplőinek
    számolniuk   kell   az   Európai  Közösség   jogszabályaival,
    illetőleg  e  jogszabályok tényleges érvényesítésével,  ilyen
    körülmények között az indítványokban kifogásolt rendelkezések
    alkotmányossági problémát nem vetnek fel.

    Az   igazságügy-miniszter  újabb  észrevételében  az  eredeti
    indítvánnyal   kapcsolatos  és  az  alkotmányos   értelmezési
    lehetőségre  vonatkozó korábbi álláspontját  fenntartotta  és
    megismételte.  Véleménye  szerint az  alkotmányos  értelmezés
    lehetősége   a   kapcsolódó   indítvánnyal   támadott    Vsz.
    rendelkezései  tekintetében is fennáll. Eszerint  a  Vsz.  6.
    cikke  értelmezhető  úgy is, hogy a GVH az  1.  cikk  alapján
    irányadó   hatályos   magyar  anyagi  jogi   versenyszabályok
    alkalmazása során is abban a helyzetben van, hogy az EM.  62.
    cikkének  eleget tegyen. A Vsz. 6. cikkében foglalt közösségi
    jogi   elveknek  a  magyar  versenyhatóság  részéről  történő
    érvényesítése ugyanis természetesen csak a magyar versenyjogi
    jogszabályok  keretei között lehetséges,  mert  a  Vsz-ben  a
    saját  anyagi  jog  alkalmazása jelenik  meg  alapelvként  és
    ultima  ratio-ként. A miniszteri okfejtés  vitássá  tette  az
    indítványozónak azt az álláspontját, hogy az EM. 62. cikk (2)
    bekezdésének  közvetlen alkalmazása a magyar versenyhatóságra
    hárulna.   Álláspontja  szerint  a  Vsz.  1.   cikk   második
    bekezdésének  rendeltetése nem több, mint az,  hogy  a  Felek
    egymás  kölcsönös tájékoztatására formálisan is megnevezik  e
    rendelkezésben versenyhatóságaikat.

    Utalt   a   miniszter   arra  is,  amely  a   külügyminiszter
    álláspontjában  is  megfogalmazódott,  hogy  a  szuverenitás-
    korlátozással járó szerződések megkötésére az Országgyűlésnek
    alkotmányos  felhatalmazottsága van. A támadott rendelkezések
    ebben    az   összefüggésben   annál   kevésbé   jelenthetnek
    alkotmányossági problémát, mert a külföldi jog  magyarországi
    alkalmazása   egy  egészen  szűk  tárgykörre   és   konkrétan
    meghatározott     szabályozási     területre,     az      ún.
    versenykorlátozások  jogára  vonatkozik.  A  versenykorlátozó
    rendelkezések   egyébként   is   szükségképpen   tartalmaznak
    külföldi    elemeket,   ezért   e   szigorúan   körülhatárolt
    tárgykörben  a  közösségi  jog  magyarországi  alkalmazásának
    megengedése alkotmányosan indokolt.

    Végül  kifejtette az igazságügy-miniszter azt az álláspontját
    is,   amely   szerint   a   Vsz.   kifogásolt   rendelkezései
    alkotmányellenességének  esetleges megállapítása  esetén  sem
    kellene   szükségképpen  megállapítani  az  EM.   62.   cikke
    alkotmányellenességét. Ha ugyanis az Alkotmánybíróság a  Vsz.
    kifogásolt rendelkezéseit alkotmányellenesnek találná is,  ez
    nem   zárná  ki,  hogy  az  EM.  62.  cikk  (2)  bekezdésének
    végrehajtására a Szerződő Felek olyan szabályozást fogadjanak
    el,  amely  az e bekezdésben foglalt rendelkezés  alkotmányos
    értelmezésének tartományán belül marad.

                                 II.

    1.   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a   Magyar
    Köztársaság  független, demokratikus jogállam.  A  2.  §  (2)
    bekezdése  szerint a Magyar Köztársaságban minden  hatalom  a
    népé,  amely a népszuverenitást választott képviselői  útján,
    valamint közvetlenül gyakorolja.

    2. Az EM. 62. cikke a következő rendelkezéseket tartalmazza:
       1.   A   Megállapodás  megfelelő  működésével,  amennyiben
    érinthetik  a Közösség és Magyarország közötti kereskedelmet,
    összeegyeztethetetlenek a következők:
          (i)   minden  olyan  vállalatok  közötti  megállapodás,
    vállalatok  társulásai  által  hozott  döntés  és  vállalatok
    közötti  egyeztetett gyakorlat, amelynek célja vagy hatása  a
    verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;
         (ii)  egy  vagy több vállalat által uralkodó  helyzettel
    való  visszaélés  Magyarország vagy  a  Közösség  területének
    egészén vagy jelentős részén;
         (iii)  bármely  állami támogatás,  amely  azáltal,  hogy
    előnyben   részesít  egyes  vállalatokat  vagy   egyes   áruk
    termelését, torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget.
      2.  Az  ezzel  a Cikkel ellentétes gyakorlatot  az  Európai
    Gazdasági  Közösséget létrehozó Szerződés  85.,  86.  és  92.
    Cikkében  foglalt szabályok alkalmazásából eredő  kritériumok
    alapján kell elbírálni.
      3.  A  Társulási  Tanács  a Megállapodás  hatálybalépésétől
    számított három éven belül határozattal megállapítja  az  (1)
    is (2) bekezdés végrehajtásához szükséges szabályokat.

    A  62.  cikk  6.  bekezdése  a  3. bekezdésben  meghatározott
    végrehajtási  szabályokat tekinti irányadónak,  mint  amelyek
    szerint  a  62.  cikk  1.  bekezdése szerinti  gyakorlatokkal
    foglalkozni   kell.  E  szabály  ugyanakkor  a   végrehajtási
    szabályok  hiányában  vagy a végrehajtási  szabályok  alapján
    való  megfelelő  eljárás  hiányában  a  felmerülő  ügyeket  a
    Társulási Tanács előtti konzultációra utalja.

    3. A Vsz. 1. cikk (Alapelv) első bekezdése szerint:
          Az   Európai  Megállapodás  62.  cikkének  (1)  és  (2)
    bekezdésében  foglalt  elvek alapján kell  rendezni  mindazon
    ügyeket,  amelyek vállalatok közötti olyan megállapodásokkal,
    vállalati társulások olyan döntéseivel vagy vállalatok  olyan
    összehangolt magatartásával kapcsolatosak, amelyek a  verseny
    megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozzák  vagy
    okozzák,    illetve   amelyek   a   gazdasági    erőfölénnyel
    Magyarország   vagy  a  Közösség  területének  egészén   vagy
    jelentős részén való visszaéléssel kapcsolatban merülnek fel,
    és  kihatással  lehetnek Magyarország és az Európai  Közösség
    közötti kereskedelemre.

    A  második  bekezdés  pedig úgy rendelkezik,  hogy  e  célból
    ezekkel   az  ügyekkel  Magyarország  részéről  a   Gazdasági
    Versenyhivatal,  az  Európai  Közösség  részéről  az  Európai
    Bizottság (a IV. Főigazgatóság) foglalkozik.

    A  harmadik bekezdés szerint a Gazdasági Versenyhivatal és az
    Európai Bizottság hatásköre ezeknek az ügyeknek az intézésére
    Magyarország és az Európai Közösség saját jogrendszerének már
    létező szabályaiból következik, beleértve azokat az eseteket,
    amikor a Felek ezeket a szabályokat a saját területükön kívül
    elhelyezkedő vállalatokra alkalmazzák.

    A negyedik bekezdés pedig kimondja, hogy mindkét Fél hatósága
    a  saját  anyagi jogával összhangban rendezi  az  ügyeket  az
    alább   következő   rendelkezések   figyelembevételével.    A
    hatóságok   irányadó  anyagi  jogi  szabályai   a   Gazdasági
    Versenyhivatal számára a tisztességtelen piaci magatartás  és
    a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény,
    az  Európai  Bizottság  számára pedig az  Európai  Közösséget
    létrehozó  Szerződés és az ESZAK Szerződés  versenyszabályai,
    ideértve a versenyre vonatkozó másodlagos jogszabályokat.

    4.  A  Vsz.  csoportmentességekről  rendelkező  6.cikke  első
    bekezdése szerint:
          Az   Európai   Megállapodás  62.   cikkének   a   jelen
    végrehajtási   szabályok   2.      És   3.   cikke   szerinti
    alkalmazása során a versenyhatóságok biztosítják  a  Közösség
    hatályos csoportmentességi rendeleteiben foglalt elvek teljes
    körű  alkalmazását. A Gazdasági Versenyhivatal  tájékoztatást
    kap  a  Közösség  bármely,  csoportmentességek  elfogadására,
    hatályon   kívül   helyezésére  vagy  módosítására   irányuló
    eljárásról.

    A   6.   cikk   második  bekezdése  pedig  a  következőképpen
    rendelkezik:
         Ha  az  ilyen  csoportmentességi rendeletek Magyarország
    részéről  komoly  ellenvetésbe ütköznek,  az  e  Végrehajtási
    Szabályok 9. Cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban  —
    figyelembe    véve   az   Európai   Megállapodásban    előírt
    jogharmonizációt — konzultációra kerül sor a Társulási Tanács
    keretében.

    Végül a harmadik bekezdés szerint:
         Ugyanezek  az  elvek  érvényesek a Magyarország  vagy  a
    Közösség   versenypolitikájában  bekövetkező  egyéb  lényeges
    változások vonatkozásában.

                                III.

    1.  Az  Alkotmánybíróságnak ebben  a  határozatában  abban  a
    kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az EM. 62. cikke  és
    a  Vsz. alapján — a versenykorlátozás tilalmának jogterületén
    —  a  Közösség jogának jogi kritériumai és elvei milyen módon
    érvényesülhetnek    a   magyar   jogrendszerben.    Így    az
    alkotmányossági vizsgálat középpontjában az EM. 62. cikk  (2)
    bekezdésében hivatkozott kritériumok érvényesülésének a  Vsz-
    ben  meghatározott  konstrukciója  állt.  Az  alkotmányossági
    kérdés  eszerint az, hogy egy másik nemzetközi jogi jogalany,
    egy másik önálló közhatalmi rendszer és autonóm jogrend saját
    belső  jogának  azok  a normái, amelyek közjogi  jogviszonyok
    szabályozására  szolgálnak, érvényesíthetők-e  közvetlenül  a
    magyar versenyhatóság által, anélkül is, hogy ezek a külföldi
    közjogi normák a magyar jog részévé válnának.

    2.  Az  Alkotmánybíróság  a határozat  indokolásban  szereplő
    egyes  fogalmakat az alábbi értelemben használja. A közvetlen
    hatály   (direct   effect,  judicial  effect,   applicabilité
    directe) alatt azt érti, hogy a nemzetközi szerződés valamely
    konkrét rendelkezése magánjogi alanyok számára bíróságon vagy
    más  jogalkalmazó hatóság előtt érvényesíthető alanyi  jogot,
    illetőleg kötelezettséget keletkeztet.

    A    közvetlen    alkalmazandóság   (direct    applicability,
    applicabilité  immédiate)  fogalmat  a  határozat  indokolása
    abban az értelemben használja, amit ez a kifejezés a Közösség
    jogrendszerében fed. A Közösség és a tagállamok viszonyában a
    közösségi jogi szabályok létrejöttükkel azonnal behatolnak  a
    tagállamokban érvényesítendő jog körébe, anélkül, hogy  ehhez
    a  közösségi  jog belső joggá alakítása (a tagállamok  általi
    megerősítés,    inkorporáció,   transzformáció,    kihirdetés
    formájában)  szükséges  lenne.  A  közvetlen  alkalmazandóság
    határolja el a közösségi jog tagállamokon belüli megjelenését
    attól, ahogyan a nemzetközi szerződések általában a belső jog
    részévé   lehetnek  (megerősítés  és  közzététel,   illetőleg
    megerősítés   és  inkorporáció,  transzformáció,   kihirdetés
    által).

    Az  indítvány  összefüggésében az EM. 62.  cikk  (1)  és  (2)
    bekezdésének a közvetlen hatálya, illetőleg az 62.  cikk  (2)
    bekezdésében  hivatkozott közösségi jogi  kritériumok  magyar
    jogrendszeren belüli közvetlen alkalmazásának kérdése vetődik
    fel.

    3.   Az   Alkotmánybíróság  a  közvetlen  hatály   kérdésével
    összefüggésben  az  alábbiakra mutat rá. Az  EM.  alkalmazási
    körébe   eső   ügyeket  a  62.  cikk  (1)  bekezdésében   írt
    tényállások   tekintetében  a  (2)  bekezdésben   hivatkozott
    kritériumok szerint kell elbírálni. Sem az EM. 62. cikke, sem
    a Vsz. nem tartalmaz a vállalkozások irányában megfogalmazott
    tilalmakat,  és  nem  határoz meg a vállalkozásokkal  szemben
    érvényesíthető jogkövetkezményeket sem.

    A  62. cikk (1) bekezdésében meghatározott versenyszabályokba
    ütközés mércéjeként az EK-Szerződés szerinti jogi kritériumok
    alkalmazását  követeli  meg a (2) bekezdés.  E  rendelkezések
    érvényesülésének módját azonban az EM. nem rögzíti. A Vsz. 1.
    cikke  mondja ki azt, hogy a 62. cikk (1) és (2) bekezdésében
    foglaltak   szerint  az  ügyek  rendezése  a   versenyhatóság
    feladata.  A  vállalkozások eljárási pozícióját  a  62.  cikk
    alkalmazását illetően tehát az jelöli ki, hogy  azok  a  Vsz.
    szerint  a felek versenyhatóságainak joghatósága és  eljárása
    alá  tartoznak.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  —
    ellentétben a miniszteri véleményben foglaltakkal — a Vsz. 1.
    cikke  első  és második bekezdéseinek együttes értelmezéséből
    nem pusztán a felek versenyhatóságainak a megnevezése, de  az
    is  következik, hogy a GVH-nak alkalmaznia is kell az EM. 62.
    cikkében meghatározott kritériumokat.

    Jóllehet  az  EM.  62.  cikk (1) bekezdésében  írt  szabályok
    tartalmi  követelménye  a  (2) bekezdés  és  a  Vsz.  alapján
    pontosítást nyert, de maga a 62. cikk a magánjogi  jogalanyok
    felé  közvetlen tilalmakat és jogkövetkezményeket nem határoz
    meg.  Ezért az közvetlenül a vállalkozásokkal szemben nem  is
    érvényesíthető,  hanem  csak  közvetetten,  a  Vsz.  támadott
    rendelkezései értelmezésében. Erre tekintettel,  a  62.  cikk
    (1)  és  (2)  bekezdésének közvetlen hatálya sem  állapítható
    meg.  A  62  cikk  (2) bekezdése ugyanakkor az  EM.  szerinti
    esetleges  jogsértés fennállását illetően  releváns:  ugyanis
    azt határozza meg, hogy milyen tartalmi kritériumokba ütközés
    jelenti  a  62. cikk (1) bekezdésébe foglalt versenyszabályok
    sérelmét.

    4.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az EM. 62.  cikk
    (1)  és  (2)  bekezdése  közvetlen hatályának  hiányából  nem
    következik, hogy a 62. cikk (2) bekezdésében hivatkozott  EK-
    Szerződésbeli jogi kritériumok más összefüggésben ne lennének
    figyelembe veendők a magyar jogalkalmazó hatóságok számára. A
    Vsz.  alapelvi 1. cikke szerint ugyanis egyrészt a  62.  cikk
    (1)  és  (2) bekezdésében foglalt elvek alapján kell rendezni
    az  EM. alkalmazási körébe tartozó ügyeket, amelyekkel magyar
    részről  a  GVH  foglalkozik. Másrészt az  alapelvi  1.  cikk
    negyedik bekezdése azt mondja ki, hogy mindkét fél hatósága a
    saját anyagi jogával összhangban rendezi ezeket az ügyeket.

    Az EM. hatálya alá tartozó, a GVH eljárásába került ügyek így
    sajátos kettős szabályozás alatt állnak: elbírálásukat az EM.
    62.  cikk  (2) bekezdésében hivatkozott EK-Szerződés szerinti
    jogi  kritériumok  alapján kell megtenni, ugyanakkor  mindkét
    fél   saját  anyagi  jogával  való  összhangot  is  meg  kell
    teremteni.   Mivel   az   EM.  62.  cikk   (2)   bekezdésében
    meghatározott  követelményt  a  Vsz.  1.  cikkének  első  két
    bekezdése  a  magyar versenyhatóságra telepíti, a  Vsz-nek  a
    saját  anyagi  jog  alkalmazásáról  szóló  rendelkezése   nem
    eredményezi  azt  — a kormányzati véleményben  kifejtettekkel
    ellentétben  —,  hogy a GVH egyedül a magyar  versenytörvényt
    alkalmazva rendezheti a hatáskörébe tartozó ügyeket. Vagyis a
    magyar  versenyjog szabályai mellett a GVH számára irányadóak
    a  vonatkozó  közösségi jogi kritériumok is.  [Ezt  a  kettős
    szabályozást igazolja az EK Bizottság értékelése is, amikor a
    társulási     egyezmények     alkalmazásához     a      felek
    versenyhatóságának  saját jogát csak mint  fő  eszközt  (main
    instrument)  emeli  ki,  és azt nem  az  alkalmazandó  anyagi
    szabályok  teljes  vagy egyedüli forrásaként  határozza  meg,
    XXIVth Report on Competition Policy, COM(95) 142 final,  402.
    pont, 284. oldal.]

    5.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az EM. 62.  cikk
    (2)    bekezdésében    hivatkozott   EK-Szerződésbeli    jogi
    kritériumok  figyelembe  vételének  kötelezettsége   mindezek
    alapján azt jelenti, hogy a GVH-nak a EM. hatálya alá tartozó
    ügyekben  az  EK-Szerződés 85. és 86. cikkének alkalmazásából
    eredő  kritériumokat,  — mint a magyar versenytörvény  anyagi
    jogi     rendelkezéseinek    alkalmazásában    érvényesítendő
    értelmezési   szempontokat  —  irányadónak  kell   tekinteni.
    Amennyiben tehát a magyar jog anyagi szabályainak alkalmazása
    során nem teremthető meg a GVH értelmezési tevékenységével az
    ügyeknek  az  irányadó  közösségi jogi  kritériumok  szerinti
    elbírálása,  bekövetkezik  az EM.  62.  cikkének  megsértése.
    Ennek  következtében  pedig  már csak  a  diplomáciai  szintű
    konzultációhoz,  végső  soron pedig  a  kereskedelempolitikai
    tartalmú   szankciós   intézkedések   alkalmazásához    lehet
    folyamodni.

    Jóllehet  a  GVH  nem az EM. 62. cikke (1) és (2)  bekezdését
    alkalmazza e rendelkezések közvetlen hatályának hiánya miatt,
    hanem    a    magyar   versenytörvény   —    tilalmakat    és
    jogkövetkezményeket    is   tartalmazó    —    anyagi    jogi
    rendelkezéseit,  ezek alkalmazandó tartalmát  azonban  akként
    kell  meghatároznia, hogy a hazai joggyakorlatban megfelelően
    érvényesüljenek  a vonatkozó közösségi jogi kritériumok.  Így
    az    illető    közösségi   jogi   kritériumok    közvetetten
    meghatározzák   a  GVH  eljárása  alá  vont  vállalkozásokkal
    (magánjogi   jogalanyokkal)  szemben  hozott  versenyhatósági
    határozatok tartalmát.

    A  fentiekben  kifejtetteket összegezve  az  Alkotmánybíróság
    megállapítja,  hogy — az EM. 62. cikk (1)  és  (2)  bekezdése
    közvetlen   hatályának  hiányától   függetlenül   —   a   (2)
    bekezdésben hivatkozott közösségi jogi kritériumokat  a  Vsz.
    alapján — a Vsz. támadott rendelkezései miatt — a GVH köteles
    a   konkrét  ügyek  elbírálása  során  figyelembe  venni.  Az
    Alkotmánybíróság  az  ezzel ellentétes értelmezésre  nem  lát
    lehetőséget.  Az  alkotmányossági  elemzést  illetően   ehhez
    képest  csak másodlagos szempont az, hogy az illető közösségi
    jogi   kritériumok  a  GVH  eljárásának  pusztán  értelmezési
    iránymutatásai.

                                 IV.

    1.  Az Alkotmánybíróság a továbbiakban a közvetlen alkalmazás
    kérdését   illetően   az  EM.  62.  cikk   (2)   bekezdésében
    hivatkozott   közösségi  jogi  kritériumok  forrását   és   e
    kritériumoknak    a   magyar   versenyhatóság    jogalkalmazó
    tevékenységében  való megjelenési módját vizsgálata.  Az  EM.
    hatálya   alá  tartozó  ügyeket  a  62.  cikk  (2)  bekezdése
    értelmében   az   Európai  Gazdasági   Közösséget   létrehozó
    Szerződés   85.,  86.  és  92.  cikkében  foglalt   szabályok
    alkalmazásából eredő kritériumok szerint kell  elbírálni.  Az
    itt  szükséges vizsgálat az EK Szerződés 85. és 86.  cikkeire
    korlátozódik.

    A    85.   cikk   rendelkezései   a   vállalkozások   közötti
    megállapodásokat,  egyeztetett gyakorlatot,  a  vállalkozások
    szövetségeinek   döntését   tilalmazzák,   amennyiben    ezek
    érinthetik a tagállamok közötti kereskedelmet és céljuk  vagy
    következményük   a   verseny   kizárása,   korlátozása   vagy
    torzítása.  A  85.  cikk  harmadik bekezdése  a  mentesítések
    alapjait   határozza  meg,  az  ehhez  kapcsolódó   közösségi
    rendeletek   pedig  az  un.  csoportmentesítési   szabályokat
    tartalmazzák. A 86. cikk szerint tilalmazott, hogy  egy  vagy
    több vállalkozás visszaéljen piaci helyzetével, amennyiben ez
    érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet.

    A  85. és 86. cikk egyes elemeinek jelentését és tartalmát  a
    joggyakorlat határozza meg: így például a “vállalkozás" műszó
    jelentését,  a  "megállapodás" vagy  "egyeztetett  gyakorlat"
    fogalmak    tartalmát,    a   verseny    torzításának    vagy
    korlátozásának   megállapíthatóságát,   a    releváns    piac
    értékelésének szempontjait, a tagállamok közötti kereskedelem
    potenciális  érintettségének fennállását, a piaci  dominancia
    vagy  a visszaélés mibenlétét. A versenykorlátozás tilalmának
    körében  a  85.  és  86.  cikkek gyakorlatában  kialakult  és
    folyamatosan alakuló alkalmazási kritériumok jelentik magát a
    voltaképpeni közösségi versenyjogot. A vonatkozó  alkalmazási
    kritériumok foglalják magukba a közösségi versenyjog tartalmi
    teljességét  a  joggyakorlat fejleményeivel, valamint  a  85.
    cikkhez kapcsolódó csoportmentesítési rendeletek szabályaival
    és  ezek  alkalmazási tapasztalataival együtt. A 85.  és  86.
    cikkek  "alkalmazásából eredő kritériumok" tehát a  közösségi
    jog  tartalmi  teljességére utalnak, lényegileg  a  vonatkozó
    közösségi versenyjogi normák összességével azonosíthatók.

    2.   Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  közvetlen
    alkalmazás  problémája minderre tekintettel azért merül  fel,
    mert a 85. és 86. cikk alkalmazásából eredő kritériumokat  az
    EM.  62.  cikk  (2) bekezdéséből és a Vsz-ből  következően  a
    magyar jogalkalmazó versenyhatóságnak figyelembe kell vennie.
    Az  EM. 62. cikk (2) bekezdése viszont nem tartalmazza ezeket
    a  kritériumokat,  hanem  csak utal azokra,  ahogyan  azok  a
    Közösség  jogában  léteznek  és  alakulnak.  A  Vsz.  szerint
    ugyanakkor  e  jogi  kritériumokat —  a  85.  és  86.  cikkek
    mindenkori    közösségi   jogi   alkalmazási    gyakorlatának
    megfelelően — magyar részről az ügyek elbírálásakor — a hazai
    anyagi   jogi  szabályok  alkalmazása  során  —   a   GVH-nak
    kötelessége  érvényesíteni. Ez tehát  azt  jelenti,  hogy  az
    illető  közösségi  jogi  kritériumok,  amint  megjelennek   a
    Közösség  versenyhatóságának vagy bíróságának határozataiban,
    illetőleg  a Közösség rendeleteiben, a 62. cikk (2) bekezdése
    és   a   Vsz.   1.  cikke  alapján  figyelembe   veendők   és
    alkalmazandók a magyar jogalkalmazó versenyhatóság által is.

    3.   Rámutat  az  Alkotmánybíróság  arra,  hogy  a  közvetlen
    alkalmazási  mechanizmus sajátos jellegzetessége  a  Közösség
    jogrendszere és az EU-tagállamok kapcsolatának.  Az  EM.  62.
    cikk  (2)  bekezdés és a Vsz. 1. cikk együtteséből  következő
    helyzetet  azonban  az alkotmányossági vizsgálat  során  arra
    tekintettel  kell  megítélni, hogy a Magyar  Köztársaság  nem
    tagállama jelenleg az Európai Uniónak.

    Az  EM. 62. cikk (2) bekezdésében hivatkozott közösségi  jogi
    kritériumok megjelenése a magyarországi jogalkalmazásban  nem
    illeszthető   a   nemzetközi   szerződések   érvényesülésének
    rendjébe.  Alapvetően  azért, mert  a  vonatkozó  kritériumok
    utalásként  jelennek meg. Az utalás pedig  a  nemzetközi  jog
    egyik alanyának belső jogszabályaira és belső fórumainak  (EK
    Bizottság,  EK Elsőfokú Bíróság, EK Bíróság), joggyakorlatára
    történik.  A hivatkozott közösségi jogi kritériumok  tehát  a
    nemzetközi  szerződések belső érvényesüléséhez a  magyar  jog
    szerint   szükséges   megerősítés   és   inkorporáció    vagy
    transzformáció,   illetőleg   hazai   jogszabályban   történt
    kihirdetés  nélkül igényelnek alkalmazást a GVH  eljárásában.
    Már  itt  rámutat az Alkotmánybíróság arra, hogy az Alkotmány
    7.  §  (1) bekezdésének második fordulata éppen erre az utaló
    szabályozásra  tekintettel  nem  teremti  meg  a   kifogásolt
    rendelkezések alkotmányos alapját.

    4.   Utal  az  Alkotmánybíróság  továbbá  arra  is,  hogy   a
    nemzetközi magánjog kollíziós normáira sem alapozható, hogy a
    hivatkozott   közösségi   jogi   kritériumokat    a    magyar
    jogalkalmazó    hatóságok    közvetlenül    alkalmazzák.    A
    versenyellenes   megállapodások,  gyakorlatok   és   döntések
    tilalma,   illetőleg   a  domináns  piaci   helyzettel   való
    visszaélés  tilalma ugyanis olyan jogterületeket  jelentenek,
    amelyekben közjogi természetű tiltó rendelkezések szerepelnek
    és    maga    a   jogalkalmazás   is   közjogi   jogviszonyok
    keletkezésével  jár.  E területeken az állam  versenyhatósága
    érvényesíti   a  jogszabályi  tilalmakat  a  vállalkozásokkal
    szemben,  a  jogsértések következményeként  pedig  represszív
    szankciókat   szab   ki.   Egy  másik  juriszdikció   közjogi
    jogviszonyokra    vonatkozó   (szabálysértési,    igazgatási-
    rendészeti    és   versenykorlátozás-tilalmi)    szabályainak
    közvetlen   alkalmazása  pedig  nem  tartozik  a   nemzetközi
    magánjog  kollíziós szabályrendszerébe, mert az alapul  fekvő
    jogviszonyok  nem  magánjogi jogviszonyok,  így  a  kollíziós
    jognak  nem  is  tárgyai. Mást jelent az, hogy  a  nemzetközi
    magánjogi tényállások elbírálásában az irányadó külföldi  jog
    bizonyos  közjogi  természetű szabályainak figyelembevételére
    is  sor  kerülhet,  ilyenkor  ugyanis  nem  valamely  közjogi
    jogviszony elbírálása történik a magyar fórum által  külföldi
    közjogi szabályok alapján és azok alkalmazásával. Más tehát a
    nemzetközi  magánjogi jogviszony, még ha  arra  nézve  cogens
    norma  is  vonatkozik, és más a szuverenitást érintő  közjogi
    jogviszony,  amellyel  kapcsolatban a  külföldi  jognak  való
    alávetettséghez alkotmányi felhatalmazás kell.

    5.  Az  EM.  62.  cikk  (2) bekezdésének érvényesülési  módja
    továbbá  nem  sorolható be az Alkotmány 7.  §  (1)  bekezdése
    szerinti  absztrakt és generális transzformáció kategóriájába
    sem,  mivel a közösségi jog vonatkozó kritériumai tartalmilag
    nem  azonosíthatók semmilyen vonatkozásban a  nemzetközi  jog
    általánosan elismert szabályaival, sem pedig a nemzetközi ius
    cogens  normáival [ld. az 53/1993. (X. 13.)  AB  határozatot,
    ABH 1993, 323.]

                                 V.

    1.   Az   eddigiekben   megállapítottak   szerint   a   hazai
    jogalkalmazó hatóságokra az EM. 62. cikk (2) bekezdéséből  az
    a  követelmény  háramlik, hogy az ügyeket az irányadó  magyar
    anyagi   jogi   szabályok  és  a  vonatkozó  közösségi   jogi
    kritériumok  alapján kell elbírálnia. Ezek a  közösségi  jogi
    kritériumok,  mint  a  magyar  versenytörvény   anyagi   jogi
    rendelkezéseinek     értelmezését     befolyásoló      normák
    érvényesülnek.  A vonatkozó alkalmazási kritériumok  forrásai
    pedig: az EK Bizottság versenyhatósági határozatai és  az  EK
    Elsőfokú Bíróság, továbbá az EK Bíróság ítéletei, valamint  a
    Közösség     rendeleteiben    megjelenő    csoportmentesítési
    szabályok. A Közösség saját belső jogának és joggyakorlatának
    közjogi természetű normái alkotják tehát az EM. 62. cikk  (2)
    bekezdésében hivatkozott alkalmazási kritériumokat.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az EM. 62. cikk  (2)
    bekezdésében   vállalt  kötelezettség  nem  korlátozódik   az
    Egyezmény   aláírásakor  a  Közösség  jogában   már   meglevő
    alkalmazási kritériumokra. Sem maga az EM., sem  a  Vsz.  nem
    tartalmaz ilyenirányú rendelkezést. Ebből következik, hogy  a
    Közösség szerveinek az Egyezmény aláírását követően megjelenő
    joggyakorlata  és normatívái is részét képezik a  hivatkozott
    közösségi  jogi  alkalmazási kritériumoknak. Ez  pedig  azzal
    jár,  hogy  a  magyar  jogalkalmazásban  nemcsak  a  Közösség
    jogában    már    érvényesülő,   meghatározott   "alkalmazási
    kritériumai"  jelennek  meg,  hanem  azok  a  közösségi  jogi
    normák, elvek, kritériumok is, amelyek az Egyezmény aláírását
    követően alakulnak ki a közösségi jogban, éspedig az  Európai
    Bizottság  mint  versenyhatóság  határozataiban,  továbbá   a
    Közösség   bíróságainak  ítéleteiben,  illetőleg  a  Közösség
    rendeleteiben. Sőt az EM. 62. cikk (2) bekezdésében felhívott
    "alkalmazási  kritériumok" alatt a  joggyakorlat  fejleményei
    mellett  a Közösség ún. másodlagos jogalkotása körébe tartozó
    csoportmentesítési rendeleteket is érteni kell. Ezt támasztja
    alá  a  Vsz.,  amely  a  62.  cikk  érvényesülése  körében  a
    közösségi  jogi csoportmentességi rendeletek elveinek  teljes
    körű alkalmazását is előírja.

    2.  Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a Közösség  belső
    jogának   hivatkozott   kritériumai  a  hazai   jogalkalmazás
    szempontjából külföldi jognak minősülnek, minthogy  a  Magyar
    Köztársaság  nem tagállama az Európai Uniónak. Az alapulfekvő
    közjogi-hatósági  jogviszonyok, amelyekben a  közösségi  jogi
    kritériumok  szerinti elbírálás kötelezettsége áll  fenn,  az
    állami  szuverenitással  közvetlen  kapcsolatban  állnak:   a
    versenykorlátozás tilalmának joga — hasonlóan a büntetőjoghoz
    vagy    a    szabálysértési   joghoz   —    tartalmánál    és
    irvényesítésénél   fogva  az  állami  főhatalom   kizárólagos
    joghatósága  alá  tartozik.  E  jogterület  szabályainak   az
    objektív  territorialitás  elvén  való  túlterjeszkedése  nem
    elismert  a  nemzetközi  jogban sem. De  nem  minősíthetők  e
    rendelkezések   a   nemzetközi   jog   általánosan   elismert
    szabályainak  sem,  így  nem esnek  az  Alkotmány  7.  §  (1)
    bekezdésének első fordulata alá.

    A  territorialitáshoz kötődő állami főhatalom kizárólagossága
    pedig azt is jelenti, hogy az állam nemzetközi kapcsolataiban
    a  főhatalmi  jogosítványairól rendelkezhet.  A  szuverenitás
    korlátozása  természetszerű velejárója annak, hogy  az  állam
    nemzetközi      kapcsolatokban      szerepel,      nemzetközi
    kötelezettségeket  vállal. Azonban a  nemzetközi  kapcsolatok
    alakítására  is  vonatkozik az, hogy  az  Országgyűlés  —  és
    értelemszerűen az állam más szervei — hatalma  nem  korlátlan
    hatalom.   Ahogy  erre  az  Alkotmánybíróság   korábban   már
    rámutatott, a hatalom gyakorlásának feltételeit az  Alkotmány
    rendelkezései  meghatározzák (2/1993. (I. 22.) AB  határozat,
    ABH  1993,  33,  36.).  Ezért — a kormányzati  álláspontokban
    kifejtettekkel    ellentétben   —    kifejezett    alkotmányi
    felhatalmazás   nélkül  az  Országgyűlés  alkotmányosan   nem
    jogosult  az  állami  főhatalom kizárólagos  joghatósága  alá
    tartozó   jogterületen  a  territorialitás  elvén  nemzetközi
    szerződésben túlterjeszkedni. E tekintetben az alkotmányosság
    szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a túlterjeszkedés
    egy  viszonylag szűk, szigorúan körülhatárolt tárgykörre,  az
    ún.  versenykorlátozások jogára vonatkozik. Az alkotmányosság
    követelménye  azt  jelenti, hogy a jogrendszer  egészének  és
    minden    részterületének   összhangban   kell   lennie    az
    Alkotmánnyal.

    Az  Alkotmánybíróság a korábbiakban arról  is  döntött,  hogy
    alkotmányossági útra — és az Alkotmánybíróság  hatáskörébe  —
    tartozik   a   nemzetközi  szerződést  kihirdető   jogszabály
    megalkotásához  vezető  eljárás  vizsgálata,  —  ideértve   a
    nemzetközi          kötelezettségvállalás          hatásköri,
    felhatalmazottsági és eljárási kérdéseinek a vizsgálatát  is.
    A  vizsgálat eredménye pedig alapot adhat a kihirdető törvény
    alkotmányellenességének megállapítására [4/1997. (I. 22.)  AB
    határozat, ABH 1997, 42., valamint hasonló értelemben  az  EK
    Bíróságának  ítélete: C-327/91 sz. ügy,  (1994)  ECR  I-3641,
    3678].

    Rámutat   az   Alkotmánybíróság  arra,  hogy  az  általánosan
    kötelező tartalmú nemzetközi szerződést belső jogforrásban  —
    általános  szabályként — ki kell hirdetni, hogy a szerződésbe
    foglalt jogi norma a magyar jogalanyok felé is érvényesüljön.
    Az  indítványban  felhozott alkotmányossági probléma  azonban
    éppen  az, hogy az EM. 62. cikk (2) bekezdése pusztán utal  a
    közösségi   jogi  kritériumokra  anélkül,  hogy   az   illető
    kritériumok  nemzetközi szerződésben, illetőleg  a  kihirdető
    hazai jogforrásban megjelennének.

    3.  Az  Alkotmány  2.  §  (2)  bekezdése  szerint:  a  Magyar
    Köztársaságban    minden   hatalom   a    népé,    amely    a
    népszuverenitást   választott  képviselői   útján,   valamint
    közvetlenül   gyakorolja.  A  képviseleti   hatalomgyakorlást
    megtestesítő   Országgyűlés  által   gyakorolt   államhatalom
    azonban  nem korlátlan hatalom, a parlament csak az Alkotmány
    keretei   között  tevékenykedhet,  hatalmának  korlátait   az
    Alkotmány  rendelkezései meghatározzák (2/1993  (I.  22.)  AB
    határozat,  ABH  1993, 33, 36). Ez a tétel  természetesen  az
    államhatalom gyakorlására hivatott más szervek vonatkozásában
    is értelemszerűen irányadó.

    Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint: a Magyar Köztársaság
    független,  demokratikus  jogállam. A  demokratikus  jogállam
    alkotmányi követelményei meghatározzák az Országgyűlés  és  a
    Kormány   tevékenységének,  általában   véve   a   közhatalom
    gyakorlásának  kereteit  és  korlátait.  A  népszuverenitáson
    alapuló    demokratikus    jogállam    egyik    követelménye,
    összefüggésben  az Alkotmány 2. § (2) bekezdésében  deklarált
    népszuverenitás    elvével,   hogy    közhatalom    kizárólag
    demokratikus legitimáció alapján gyakorolható. A  közhatalom-
    gyakorlás  körébe tartozik, — egyebek mellett — a  jogalkotás
    és   jogérvényesítés   intézményi,   eljárási   és   tartalmi
    jellemzőinek  a meghatározása is. A közhatalom  gyakorlásának
    demokratikus legitimációja egyaránt alkotmányi követelmény  a
    belső    és    külső,   vagyis   a   nemzetközi   kapcsolatok
    meghatározására      irányuló,      illetőleg      nemzetközi
    kötelezettségvállalást   eredményező   közhatalmi   aktusokat
    illetően.

    Az  Alkotmány  szerint a népszuverenitáson és a  demokratikus
    jogállamiságon alapuló demokratikus legitimáció szempontja  a
    Magyar Köztársaságban alkalmazandó jogi normákat illetően azt
    a   követelményt  állítja  fel,  hogy  azok   megalkotása   a
    közhatalom   végső  forrására  visszavezethető   legyen.   Az
    Alkotmány   2.   §  (1)  és  (2)  bekezdései  alapján   tehát
    általánosan    irányadó    követelmény,    hogy    a    hazai
    jogalkalmazásban a hazai jogalanyokkal szemben érvényesíthető
    minden     közjogi    jogi    norma    a    népszuverenitásra
    visszavezethető, demokratikus legitimáción alapuljon.

    Mivel  az  EM.  62. cikk (2) bekezdése és a Vsz. együttesének
    következtében    a    magyar    jogalkalmazó     hatóságoknak
    meghatározott  ügyek  elbírálásában —  a  belső  anyagi  jogi
    szabályok  mellett — figyelembe kell vennie a  közösségi  jog
    bizonyos tartalmi-értelmezési kritériumait, és mivel  ezek  a
    kritériumok  a  Közösség  intézményeinek  jogalkotásában   és
    joggyakorlatában  képződő  jogi  normák,  a   magyar   állami
    közhatalom végső forrására nem vezethetők vissza. A  Közösség
    ugyanis  egy  önálló  és  a Magyar Köztársaságtól  elkülönülő
    közhatalmi  rendszer, saját autonóm jogrenddel és  nemzetközi
    jogi jogalanyisággal.

    4.  Azok  a  közjogi  normák, amelyek  egy  másik  közhatalmi
    rendszer  —  ebben az esetben a Közösség — saját belső  jogát
    alkotják,  és  amelyek megalkotására a Magyar  Köztársaságnak
    semmilyen befolyása nincs, mert Magyarország nem tagállama az
    Európai  Uniónak,  az  Alkotmány 2. § (1)  és  (2)  bekezdése
    alapján — a szuverenitás sérelme nélkül — nem jelenhetnek meg
    alkalmazási  kötelezettséggel a magyar  jogalkalmazó  szervek
    gyakorlatában.  Ehhez ugyanis külön alkotmányi  felhatalmazás
    volna    szükséges.   Az   Alkotmánybíróság   a   kormányzati
    alláspontokkal  szemben  a jelen indítvány  elbírálása  során
    éppen ezt a körülményt emeli ki és hangsúlyozza. Teljesen más
    egy  nemzetközi szerződésben történt konkrét és pontos állami
    kötelezettségvállalás,  és megint más  egy  másik  közhatalmi
    rendszernek történő alávetése bizonyos jogterületnek, még  ha
    az szűk körű és szigorúan körülhatárolt tárgykörre vonatkozik
    is.  Ebből  adódóan  sérti  az Alkotmány  2.  §  (1)  és  (2)
    bekezdését, hogy az EM. 62. cikk (2) bekezdés és  a  Vsz.  1.
    cikk  együttesének  következtében a magyar  versenyhatóságnak
    meghatározott  ügyeket az EM. 62. cikk (2) bekezdésében  csak
    felhívott közösségi jogi kritériumok közvetlen alkalmazásával
    kell elbírálni, a belső anyagi jogi szabályok mellett.

    Az  Alkotmány 2. § (2) bekezdése értelmében a népszuverenitás
    letéteményese   az  Országgyűlés:  a  hatalom   gyakorlásának
    általánosan   érvényesülő   formája   a   parlament    általi
    hatalomgyakorlás.   Az   Alkotmánybíróság   —   különösen   a
    külügyminiszteri  véleményben kifejtettekkel  kapcsolatban  —
    hangsúlyozza,  hogy  az  Országgyűlés nemzetközi  szerződések
    elfogadásával, illetőleg kihirdetésével sem sértheti  meg  az
    Alkotmány 2. § (1) és (2) bekezdését. Az Alkotmány 19. §  (3)
    bekezdés  a)  pontja szerint az Országgyűlés  kompetenciájába
    tartozik  az  Alkotmány megalkotása, valamint módosítása.  Az
    Országgyűlés  erre  vonatkozóan  is  csak  alkotmányosan,  az
    alkotmánymódosításra  irányadó eljárási és  határozathozatali
    követelmények  betartásával,  alkotmánymódosításra   irányuló
    közvetlen  és  kifejezett  alkotmányozó  hatalmi  rendelkezés
    alapján   járhat   el,  ahogy  ezt  az  Alkotmánybíróság   az
    1260/B/1997. AB határozatában kifejtette (ABK 1998.  február,
    82.).

    Egy     nemzetközi    szerződés    megkötésével,    illetőleg
    kihirdetésével    az   Országgyűlés   nem    tehet    burkolt
    alkotmánymódosítást.  Az  Alkotmány  rendelkezései  abban   a
    vonatkozásban   is  korlátozzák  a  közhatalom  gyakorlásában
    eljáró  szerveket, hogy nem adható felhatalmazás “kormányközi
    nemzetközi    megállapodás”   vagy   “államközi    szerződés”
    megkötésére,  illetőleg  nem érvényesülhet  a  magyar  jogban
    olyan  nemzetközi  kötelezettségvállalás,  amelynek  tartalma
    következtében az Alkotmány sérelme bekövetkezne.

    5.  Az  Alkotmány  2.  §  (1)  és (2)  bekezdéséből  származó
    követelmények   a  közhatalom  gyakorlásában  eljáró   minden
    szervre,  így  a Kormányra is, közvetlenül is irányadóak.  Az
    EM.  62.  cikk  (3)  bekezdése  alapján  a  Társulási  Tanács
    határozattal   megállapította  az   (1)   és   (2)   bekezdés
    végrehajtásához szükséges szabályokat. A határozat elfogadása
    1996.  novemberében  történt meg, a végrehajtási  szabályozás
    kihirdetését a Vsz. tartalmazza.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Vsz.  1.  cikkének
    első  és második bekezdése eredményezte azt, hogy az EM.  62.
    cikk    (2)    bekezdésében   hivatkozott   közösségi    jogi
    kritériumokat a versenyhatóságoknak, így magyar részről a GVH-
    nak  az általa elbírált ügyekben figyelembe kell venni.  Maga
    az  EM.  a  62.  cikk  (2) bekezdésébe foglalt  kötelezettség
    végrehajtásának rendjét nem határozta meg. A Társulási Tanács
    határozatának előkészítésében és elfogadásában magyar részről
    a Kormány szerepelt, kihirdetése kormányrendeletben történt.

    Az  Alkotmánybíróság a Vsz. vonatkozásában külön is vizsgálta
    a   demokratikus   legitimáció  alkotmányi   követelményeinek
    teljesülését,  tekintettel arra, hogy a  vonatkozó  közösségi
    jogi  kritériumokat a Vsz. rendelte a magyar versenyhatóságok
    által  figyelembe venni és a Vsz. teremtette  meg  ezáltal  a
    hivatkozott kritériumok közvetlen alkalmazási mechanizmusát.

    Az  Alkotmánybíróság  e  vizsgálat körében  megállapítja:  az
    Alkotmány  2.  § (1) és (2) bekezdésének sérelmét  jelenti  a
    Vsz. alapelvi 1. cikkének első és második bekezdése, mert  az
    EM.  hatálya alá tartozó ügyeket, amelyeket az EM.  62.  cikk
    (1) és (2) bekezdése alapján kell rendezni, magyar részről  a
    GVH  eljárása alá tartozónak határozza meg és ezáltal  a  GVH
    kötelezettségévé teszi az ügyek elbírálásában az EM. 62. cikk
    (2)   bekezdésében  hivatkozott  közösségi  jogi  kritériumok
    közvetlen   alkalmazását,   a  belső   anyagi   jogi   normák
    alkalmazása mellett.

    Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy  azok  a  jogszabályi
    rendelkezések,  amelyek  a  jövőben  születő  közösségi  jogi
    kritériumoknak a közvetlen hazai érvényesülését eredményezik,
    alkotmányellenesek, mert ezeknek a kritériumoknak forrása nem
    a  magyar  Alkotmány  szerinti legitim közhatalom,  illetőleg
    annak    valamely   intézménye.   Mivel   a   Vsz.   támadott
    rendelkezései a hivatkozott közösségi jogi kritériumok között
    a  jövőben képződő — közjogi elbírálását meghatározó — normák
    közvetlen    alkalmazását   is   a   magyar    versenyhatóság
    kötelezettségévé  teszik, a vizsgált rendelkezések  ez  okból
    alkotmányellenesek.

                                 VI.

    1.  Az Alkotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálat során az
    EM.  62.  cikkének  (1) és (2) bekezdését,  valamint  a  Vsz.
    alapelvi   1.   cikkét   szorosan   összefüggő   szabályozási
    egységként  értékelte.  Ennek folytán az  Alkotmánybíróság  a
    Vsz.    egyes   rendelkezéseinek   az   alkotmányellenességét
    állapította  meg,  tekintettel arra, hogy  a  Vsz.  1.  cikke
    állapítja meg a hazai jogalkalmazó hatóságra az EM. 62.  cikk
    (2)   bekezdésében  hivatkozott  közösségi  jogi  kritériumok
    figyelembe  vételének kötelezettségét — a hazai belső  anyagi
    jogi  szabályok alkalmazása mellett —, éspedig a korábbiakban
    kifejtett közvetlen alkalmazási mechanizmusban. Ennek folytán
    az    EM.   62.   cikk   (2)   bekezdésének   alkotmányossági
    vizsgálatával    összefüggésben   az    Alkotmánybíróság    a
    következőket állapítja meg.

    Önmagában   az   EM.   62.  cikk  (2)  bekezdésében   foglalt
    rendelkezésből a Vsz. hiányában nem következik a  szabályozás
    alkotmányellenessége. Az EM. 62. cikk (2)  bekezdése  ugyanis
    önmagában  nem  telepíti  a magyar jogalkalmazó  hatóságra  a
    közösségi     jogi     kritériumok     szerinti     elbírálás
    kötelezettségét.  Ugyanakkor a Vsz.  alapelvi  1.  cikke  sem
    lenne alkotmányos szempontból aggályos önmagában azért,  mert
    a  hazai jogalkalmazó hatóságot (GVH) nevesíti az egyezményes
    versenyszabályokat érvényesítő szervként, amennyiben a magyar
    jogalkalmazó hatóságnak az ügyek elbírálását nem a  közösségi
    jogi  kritériumok alapján kellene mérlegelnie az EM. 62. cikk
    (2)  bekezdés  értelmében, a Közösség jogának  ebbe  a  körbe
    tartozó normái közvetlen alkalmazásával.

    2.   Az  Alkotmánybíróság  4/1997.  (I.  22.)  AB  határozata
    értelmében,  ha  az  Alkotmánybíróság a nemzetközi  szerződés
    valamely   rendelkezését   alkotmányellenesnek   találja,   a
    kihirdető  hazai  jogszabály alkotmányellenességét  állapítja
    meg.  Az  alkotmányellenességet  megállapító  határozatnak  a
    Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalására  nincs
    hatása.   A  jogalkotónak  meg  kell  teremtenie  a   vállalt
    nemzetközi  kötelezettség és a belső jog  összhangját,  ennek
    megtörténtéig  az Alkotmánybíróság a megsemmisítés  időpontja
    tárgyában a határozathozatalt ésszerű határidőre felfüggeszti
    (ABH 1997, 41.).

    Az  Alkotmánybíróság  53/1993. (X. 13.)  AB  határozata  (ABH
    1993,  327.)  szerint  az Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdésének
    második fordulata — a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek
    és  a  belső jog összhangjának biztosítása — minden "vállalt"
    nemzetközi  kötelezettségre vonatkozik, így a nemzetközi  jog
    általánosan  elismert szabályaira és a nemzetközi szerződések
    tartalmára   is.   A   vállalt   nemzetközi   kötelezettségek
    összhangját  az  egész  belső joggal  biztosítani  kell,  így
    mindenekelőtt   az  Alkotmány  rendelkezéseivel   is.   Ennek
    megítélése   során   az  Alkotmány  7.   §   érvényesüléséhez
    szükségszerűen  be  kell  vonni a  vizsgálatba  azt,  hogy  a
    nemzetközi   kötelezettségvállalás   összhangban   van-e   az
    Alkotmánnyal.

    Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy az EK-magyar Társulási
    Tanács  2/96.  számú határozatára, mint a Magyar  Köztársaság
    nemzetközi  kötelezettségvállalásának forrására nincs  hatása
    annak,    hogy   az   Alkotmánybíróság   a   Vsz.    részbeni
    alkotmányellenességét  állapította meg.  A  Társulási  Tanács
    határozatával elfogadott Vsz. azonban a magyar  belső  jogban
    az    Alkotmánybíróság   határozatával   érintett    részében
    alkotmányellenes.   Az   Alkotmánnyal  ellentétesnek   talált
    nemzetközi  kötelezettségvállalás pedig — a  kihirdető  hazai
    jogszabály alkotmányellenessége folytán — a belső jogban  nem
    érvényesülhet és nem kerülhet alkalmazásra.

    A      nemzetközi     jogi     érvényességében     érintetlen
    kötelezettségvállalás, vagyis a Társulási Tanács  határozata,
    a  Magyar Köztársaságot — mint a nemzetközi jog alanyát  —  a
    kihirdető  jogszabályi  rendelkezések alkotmányellenességének
    megállapítása  után  is  kötelezi. A  jogalkotó  feladata  az
    Alkotmány  7.  § (1) bekezdése értelmében a belső  jog  és  a
    nemzetközi kötelezettségvállalás összhangjának megteremtése.

    3.  A továbbiakban az Alkotmánybíróság azt is vizsgálta, hogy
    a      Társulási      Tanács      határozatában      szereplő
    kötelezettségvállalás fennmaradt nemzetközi jogi érvényessége
    milyen  következményt hordoz az EM. 62. cikk (2) bekezdésének
    magyarországi érvényesülését illetően.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az EM. 62. cikk  (2)
    bekezdés   alkotmányellenességének  megállapítására  irányuló
    indítvány megalapozatlan. Tekintettel a Vsz. 1. cikk első  és
    második  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítására,
    tekintettel  továbbá  arra, hogy a  korábbiakban  kifejtettek
    szerint  a  nemzetközi  kötelezettségvállalás  önmagában  nem
    vezet   a  vonatkozó  közösségi  jogi  kritériumok  közvetlen
    magyarországi   alkalmazásához,   az   EM.   62.   cikk   (2)
    bekezdésének  alkotmányellenessége nem  állapítható  meg.  Az
    Alkotmánybíróság    azonban   az   egyértelműség    érdekében
    szükségesnek  látta  annak  az alkotmányos  követelménynek  a
    megfogalmazását,  amely a 62. cikk (2)  bekezdésében  foglalt
    kötelezettségvállalás     magyar     jogrendszerben      való
    érvényesülésének  alapvető  alkotmányos  korlátját  határozza
    meg,   és  amely  szerint  a  magyar  jogalkalmazó  hatóságok
    közvetlenül   nem  alkalmazhatják  az  EM.   62.   cikk   (2)
    bekezdésében hivatkozott alkalmazási kritériumokat.

    Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza: önmagában az a  körülmény,
    hogy  egy  nemzetközi  megállapodás megfelelő  transzformáció
    (inkorporáció) hiányában nem válik a belső jog  részévé,  nem
    feltétlenül  jelenti  minden  esetben  azt,  hogy  az  illető
    megállapodás   rendelkezéseit  ne  kellene   a   magyar   jog
    alkalmazásában  figyelembe  venni.  Az  Alkotmány  7.  §  (1)
    bekezdése    megköveteli    a   vállalt    nemzetközi    jogi
    kötelezettségek  és a belső jog összhangját, ennek  keretében
    pedig  a  nemzetközi  szerződést kihirdető  belső  jogszabály
    olyan  értelmezését, amely a szerződésnek a nemzetközi jogban
    elfogadott, élő értelmének megfelel. Az Alkotmány  7.  §  (1)
    bekezdése    tehát   a   nemzetközi   kötelezettségvállalások
    összhangját  az  egész belső joggal, így az  Alkotmánnyal  is
    biztosítani  rendeli.  Ugyanakkor  az  Alkotmány  7.  §   (1)
    bekezdése szerint a magyar jogrendszer elfogadja a nemzetközi
    jog   általános  szabályait  és  hasonló  alkotmányi  parancs
    vonatkozik  a nemzetközi jus cogens normáinak érvényesítésére
    is.  A  nemzetközi  jus  cogens  szabályok  körén  kívül  eső
    nemzetközi  szerződéses  kötelezettségvállalások  azonban  az
    Alkotmánnyal ellentétes tartalmukban nem érvényesülhetnek.

    A  favor conventionis elv érvényesülése addig terjedhet, amíg
    a  magyar  jog  nemzetközi szerződéssel  konform  értelmezése
    eredményeként  az  Alkotmány  nem  sérül.  Ha  a   nemzetközi
    kötelezettségvállalás megfelelő értelmezése az Alkotmány 2. §-
    ának  sérelmét idézi elő, az Alkotmány 7. § (1)  bekezdésében
    megkívánt  összhang nem jön létre. Mivel a Vsz.  1.  cikkének
    első  és második bekezdése — a fentebb kifejtettek szerint  —
    alkotmányellenes, vagyis a magyar jogrendszerben  nem  vehető
    figyelembe,   azt   az   EM.  62.   cikk   (2)   bekezdésének
    értelmezésében   és  alkalmazásában  sem  lehet   irányadónak
    tekinteni.  Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar  jogalkalmazó
    hatóságok közvetlenül nem alkalmazhatják az EM. 62. cikk  (2)
    bekezdésében hivatkozott alkalmazási kritériumokat.

                                VII.

    1.  A Vsz. 6. cikke szerint a versenyhatóságok biztosítják  a
    Közösség  hatályos  csoportmentességi  rendeleteiben  foglalt
    elvek  teljes  körű alkalmazását. A GVH tájékoztatást  kap  a
    Közösség  bármely, csoportmentességek elfogadására,  hatályon
    kívül  helyezésére  vagy  módosítására  irányuló  eljárásról.
    Eszerint   tehát  a  magyar  versenyhatóságnak   a   Közösség
    csoportmentesítési rendeleteiben foglalt elveinek teljes körű
    alkalmazását biztosítania kell.

    Az    Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   a    Közösség
    rendeleteiben  foglalt "elvek" érvényesítése a közösségi  jog
    meghatározott  területének  a  magyar  belföldi  jogban  való
    érvényesítését jelenti, minthogy az illető elvek  tartalma  a
    vonatkozó  közösségi  jogi rendeletek  szabályainak  és  ezek
    gyakorlatának     az    összességéből    állapítható     meg.
    Végeredményben maguk az elvek is jogi normáknak tekinthetők.

    A  Közösség  csoportmentességi rendeletei — amelyek  elveinek
    alkalmazását a magyar versenyhatóságnak biztosítania kell — a
    versenykorlátozás tilalmának joganyagának részeként  jelennek
    meg, közjogi természetű szabályok, amelyek a szuverenitással,
    a  közhatalom gyakorlással közvetlen kapcsolatban  állnak.  A
    vizsgált   6.   cikk   előírása  szerint  a  versenyhatóságok
    biztosítják  az  illető  közösségi jogi  elvek  alkalmazását,
    vagyis a jogalkalmazó hatósághoz címzett ez a kötelezettség a
    közösségi jogi elvek közvetlen alkalmazandóságát jelenti. Ezt
    támasztja  alá  az  is, hogy maga a 6. cikk  második  mondata
    előírja  a  GVH  tájékoztatását a mindenkori  közösségi  jogi
    állapotról, annak érdekében, hogy az EM. hatálya alá  tartozó
    konkrét ügyek elbírálásában az éppen hatályos közösségi  jogi
    norma ténylegesen alkalmazásra kerüljön.

    A  vizsgált  6.  cikk alapján tehát a GVH által  alkalmazandó
    közösségi  jogi  elvek attól függetlenül irányadók  a  magyar
    jogalkalmazó hatóság számára, hogy azok a magyar  jog  részét
    képezik-e  vagy  sem,  illetőleg azok pusztán  létrejöttüknél
    fogva,  minden  további transzformáló vagy inkorporáló  aktus
    nélkül   is   alkalmazásra  kell,  hogy  kerüljenek.   Az   a
    rendelkezés  viszont, amely a Közösség  saját  belső  közjogi
    normáit  a  magyar jogrendszeren belül, a magyar állam  és  a
    fennhatósága   alá   tartozó   jogalanyok   közötti   közjogi
    jogviszonyokban közvetlenül alkalmazandónak  rendel  —  ahogy
    erre  az Alkotmánybíróság a fentiekben rámutatott — sérti  az
    Alkotmány  2.  §  (1)  és (2) bekezdését.  A  népszuverenitás
    elvéből  és  a demokratikus jogállamiságból adódó alkotmányos
    követelmény,   hogy   a   Magyar  Köztársaságban   közhatalom
    kizárólag   demokratikus  legitimáció  alapján  gyakorolható.
    Ezért    az   Alkotmánybíróság   a   Vsz.   6.   cikkét    is
    alkotmányellenesnek találta.

    2.   Az   Alkotmánybíróság   az  alkotmányellenesnek   talált
    rendelkezések  megsemmisítése tárgyában  a  határozathozatalt
    felfüggesztette.  A meghatározott határidőt arra  tekintettel
    állapította meg, hogy az Alkotmány 7. § (1) bekezdése szerint
    megkövetelt összhang megteremtésére a jogalkotónak  megfelelő
    idő álljon rendelkezésére.

    3.  A  határozat közzétételére vonatkozó rendelkezés az Abtv.
    41. §-án alapul.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
              Dr. Ádám Antal             Dr. Bagi István
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                  
              Dr. Erdei Árpád           Dr. Holló András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                  
               Dr. Kilényi Géza          Dr. Kiss László
               alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                  
               Dr. Lábady Tamás         Dr. Németh János
               előadó alkotmánybíró        alkotmánybíró
                                  
                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 1, first and second paragraphs and Article 6 of the Annex to Government Decree 230/1996 (XII. 26.) on the promulgation of Hungarian-EC Association Council Decision 2/96 on the implementation rules of Article 62(1), points (i) and (ii), and Article 62(2) of the Europe Agreement on the establishment of the association between the Republic of Hungary and the European Communities and their Member States
     Number of the Decision:
     .
     30/1998. (VI. 25.) 483/B/1996
     Date of the decision:
     .
     06/22/1998
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1998-2-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0483_1996_ab.pdfen_0483_1996_ab.pdf