Hungarian
Ügyszám:
.
483/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 30/1998. (VI. 25.) AB határozat483/B/1996
.
ABH oldalszáma: 1998/220
.
A határozat kelte: Budapest, 06/22/1998
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a
  következő

                          határozatot :

  1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy   a   Magyar
  Köztársaság  és  az  Európai Közösségek  és  azok  tagállamai
  között  társulás  létesítéséről  szóló,  Brüsszelben,   1991.
  december  16.-án  aláírt Európai Megállapodás  kihirdetéséről
  rendelkező 1994. évi I. törvény (a továbbiakban: EM.)  2.  §-
  ában foglalt 62. Cikk (1) és (2) bekezdésének végrehajtásában
  alkotmányos követelmény, hogy a magyar jogalkalmazó hatóságok
  közvetlenül  nem  alkalmazhatják a 62. Cikk (2)  bekezdésében
  hivatkozott alkalmazási kritériumokat.

  2.   Az   Alkotmánybíróság  az  EM.  62  Cikk  (2)  bekezdése
  alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítványt és az EM. által kihirdetett 2. számú,  az
  ESZAK-termékekről  szóló Jegyzőkönyv 8. Cikke  (2)  bekezdése
  alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

  3.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: "A magyar-EK Társulási
  Tanácsnak  a  Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek  és
  azok  tagállamai között társulás létesítéséről szóló  Európai
  Megállapodás 62. Cikke (1) bekezdésének (i), (ii)  pontja  és
  (2) bekezdése, valamint az e Megállapodás 2. számú, az ESZAK-
  termékekről szóló Jegyzőkönyve 8. Cikke (1) bekezdésének (i),
  (ii)   pontja  és  (2)  bekezdése  végrehajtási  szabályainak
  elfogadása    tárgyában   hozott   2/96.   számú   határozata
  kihirdetéséről"  szóló 230/1996. (XII.  26.)  Korm.  rendelet
  Melléklete 1. cikkének első és második bekezdése, továbbá  6.
  cikke alkotmányellenes.

  4.  Az  Alkotmánybíróság  az  alkotmányellenes  rendelkezések
  megsemmisítése    tárgyában   a    határozathozatalt    1999.
  December 31. napjáig felfüggeszti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                
                                I.

   1.  Az indítványozó az EM. 62 cikk (2) bekezdésének, valamint
   az  EM. 2. számú, az ESZAK-termékekről szóló Jegyzőkönyve  8.
   cikk  (2)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítását
   kérte,  és  kezdeményezte  e  rendelkezések  megsemmisítését.
   Álláspontja   szerint  e  cikkek  meghatározott  ügycsoportra
   vonatkozóan   a   magyar  versenyhatóság  által   közvetlenül
   alkalmazandó  szabályok közé sorolják azokat a kritériumokat,
   amelyek  az  EGK  alapító szerződésének (a továbbiakban:  EK-
   Szerződés)   85.,  86.  és  92.  cikkelyének   alkalmazásából
   erednek.  Hivatkozott  arra, hogy az  illető  kritériumok  az
   Európai  Gazdasági Közösség (a továbbiakban: Közösség)  belső
   jogának   részét  képezik,  a  versenykorlátozás   tilalmának
   közjogi normái, amelyek tartalmi kritériumai jelentős részben
   a Közösség jogszabályaiban és joggyakorlatában jelennek meg.

   Az  alkotmányossági  aggályt az indítványozó  arra  alapozta,
   hogy  egyrészt  a  62. cikk (2) bekezdésben  írt  alkalmazási
   kritériumok  az  EM.  hatályba  lépését  követően   kialakuló
   közösségi jogfejlődést is átfogják, másrészt arra, hogy  ezek
   a  kritériumok  a magyarországi jogalkalmazásban  közvetlenül
   érvényesítendők   anélkül,  hogy   azokat   hazai   jogforrás
   tartalmazná. Megítélése szerint az alkotmányossági  problémát
   az  EM.  62.  cikk (3) bekezdésében hivatkozott  végrehajtási
   szabályozás  alapelvi rendelkezése eredményezi. Az  indítvány
   eredetileg  a végrehajtási szabályozás tervezetére,  mint  az
   EM.  62.  cikk (2) bekezdésének értelmét meghatározó forrásra
   hivatkozott,    majd    egy   csatlakozó    indítványban    a
   kormányrendeletben kihirdetett Végrehajtási Szabályozás 1. és
   6. cikkeit külön is támadta.

   Az  indítványozó  alapvetően a Közösség  versenyjoga  jövőben
   megjelenő   kritériumainak  a  magyarországi  jogalkalmazásra
   háruló  közvetlen  érvényesülési  módját  kifogásolta,  mivel
   ezáltal  a magyar jogrendszer kinyílna egy másik juriszdikció
   belső   közjogi   szabályainak  automatikus   befogadása   és
   alkalmazása előtt. Ebben "a jogalkotási hatalom, mint  állami
   felségjog,  egy  másik  szuverénre  történt  alkotmányellenes
   átruházását"  látta.  Hivatkozott  a  szükséges   alkotmányos
   felhatalmazottság  hiányára,  valamint  tartalma  szerint  az
   Alkotmány  2. § (1) bekezdésére is. Utalt továbbá arra,  hogy
   az  illető közösségi jogi kritériumok, elvek alkalmazása  nem
   hasonlítható  a  nemzetközi szerződések belső  alkalmazásának
   rendjéhez,  nem  alapozható a nemzetközi  magánjog  kollíziós
   mechanizmusára  sem és nem is egy Magyarország  részvételével
   működő   nemzetközi  szervezet  jogalkotása.   Az   indítvány
   kiegészítése    utalt    az    Európai    Gazdasági    Térség
   létrehozatalában    felvetődött    jogi    nehézségekre    és
   megoldásokra,  amelyek a közösségi jog kívülálló  országokban
   való  alkalmazhatóságának korlátait és  lehetséges  módszerét
   határozták meg.

   2.   A  kapcsolódó  újabb  indítvány  a  magyar-EK  Társulási
   Tanácsnak  a  Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek  és
   azok  tagállamai között társulás létesítéséről szóló  Európai
   Megállapodás 62. Cikke (1) bekezdésének (i), (ii)  pontja  és
   (2) bekezdése, valamint az e Megállapodás 2. számú, az ESZAK-
   termékekről szóló Jegyzőkönyve 8. Cikke (1) bekezdésének (i),
   (ii)   pontja  és  (2)  bekezdése  végrehajtási  szabályainak
   elfogadása    tárgyában   hozott   2/96.   számú   határozata
   kihirdetéséről  szóló  230/1996 (XII. 26.)  Korm.  rendeletet
   Mellékletének  (a továbbiakban: Vsz.) 1. cikke  és  6.  cikke
   alkotmányellenességének  megállapítását  és   megsemmisítését
   kezdeményezte.

   Az  indítványozó  érvelése szerint  a  Vsz.  1.  cikke  azért
   alkotmányellenes, mert ez a rendelkezés az, amely az  EM.  62
   cikk   (2)   bekezdésében   írt   követelményeket   a   hazai
   jogalkalmazó    hatóságra   (Gazdasági   Versenyhivatal,    a
   továbbiakban:   GVH)   telepíti.   A   Vsz.   alkotmányossági
   vizsgálatát  azért tartotta szükségesnek, mert "önmagában  is
   alkotmányellenes az a magyar jogszabályhely, amely egy  hazai
   jogalkalmazó hatóságot úgy határoz meg, mint akinek egy másik
   jogrendszer  belső versenyszabályainak mindenkori alkalmazási
   kritériumai  szerint  kell megítélnie  saját  eljárásában  az
   előtte levő ügyeket". Az indítványozó szerint az EM. 62  cikk
   (2)  bekezdése és a Vsz. 1. cikke az alkotmányossági probléma
   szempontjából   tartalmilag  egy  egységet   képeznek,   csak
   egymásra  tekintettel  ítélhetők  meg,  de  a  két  jogforrás
   alkotmányossága önállóan is vizsgálandó.

   Az  indítványozó aggályosnak látta továbbá, hogy  a  Vsz.  6.
   cikke alapján a magyar versenyhatóságnak biztosítania kell  a
   Közösség  jogának részeként létező, a Miniszterek Tanácsa  és
   az  Európai  Bizottság  egyes rendeleteiben  megjelenő  elvek
   teljes körű alkalmazását, ahogyan azok mindenkor hatályosak a
   közösségi  jogban.  Támadhatóvá teszi ezt a  szabályozást  az
   indítványozó  szerint,  hogy a konstrukció  a  jövőbeni  jogi
   rendeletek   elveire  is  kiterjedően  közvetlen  alkalmazási
   követelményt határoz meg, anélkül, hogy ezek az elvek  magyar
   jogforrásban megjelennének.

   3.  Az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálásához beszerezte
   és  felhasználta az igazságügy-miniszter véleményét.  Az  EM.
   62.  cikk  (2) bekezdését illetően a vélemény hivatkozott  az
   alkotmányos  értelmezés tanára, amely szerint nem feltétlenül
   szükséges   a   támadott  jogszabály  alkotmányellenességének
   megállapítása, ha annak van alkotmánykonform értelmezése,  és
   a  normát nem kell mindig megsemmisíteni azon az alapon, hogy
   annak   az   alkotmányos  követelményeknek  meg  nem   felelő
   értelmezése is lehetséges. Utalt a miniszter véleménye  arra,
   hogy  a  kapcsolódó végrehajtási szabályok  meghatározóak  az
   értelmezés  szempontjából. Álláspontja szerint a 62.  cikknek
   nem  tulajdonítható olyan értelmezés, amely nem felel meg  az
   alkotmányos követelményeknek.

   A  miniszter  vitatta,  hogy az EM.  62  cikk  (2)  bekezdése
   alapján  érvényesítendő kritériumok megfelelnének a közvetlen
   hatály  feltételeinek, azaz szerinte azok "nem  alkalmazhatók
   közvetlenül  magánszemélyekre,  illetve  konkrét  versenyjogi
   esetekre".  Álláspontja szerint az EM.  62.  cikkébe  foglalt
   követelmények  jogalkotási kötelezettséget jelentenek,  és  a
   közösségi  jognak  a  hazai jogalkalmazásban  való  közvetlen
   figyelembevételét  nem teszik lehetővé  vagy  szükségessé.  A
   Magyar  Köztársaság "azt vállalta, hogy belső joga —  nyilván
   nemcsak  írott, hanem élő joga — útján" a 62. cikkben foglalt
   előírásokat teljesíti, így az e cikkben írt "elbírálás" nem a
   hazai   jogalkalmazó  szervek  előtti  eljárásokban   történő
   elbírálást  jelent. A 62. cikk minősítése azt  jelenti,  hogy
   "annak  (1)  bekezdése  anyagi  jogi  kötelezettséget  ró   a
   Szerződő  Felekre, megkövetelve belső joguknak  a  nemzetközi
   jogi  kötelezettséghez történő igazítását",  a  (2)  bekezdés
   pedig  az (1) bekezdés szabályainak "értelmezési hátteréül  a
   közösségi jogot hívja fel, quasi kollíziós normaként", és így
   a Felek általi közös értelmezéshez teszi hivatkozási alappá a
   megjelölt jogból levezethető elveket, kritériumokat.

   4.   Az   indítványozó  újabb  —  kapcsolódó  —  indítványára
   figyelemmel az Alkotmánybíróság megkereste a külügyminisztert
   és   ismételten   az  igazságügyminisztert  az   indítvánnyal
   kapcsolatos kormányzati álláspontok előterjesztése iránt.

   A   külügyminiszter  álláspontja  szerint   az   indítvánnyal
   támadott  rendelkezések alkotmányossági problémát nem  vetnek
   fel,  az EM. megkötésére és a belső jogban való kihirdetésére
   alkotmányos  felhatalmazottság alapján került  sor.  Utalt  a
   miniszter   arra,   hogy  az  Alkotmánynak  az   Országgyűlés
   hatásköréről   szóló   19.   §   (3)   bekezdésében   foglalt
   rendelkezése  alapján  az  Alkotmány  számolt  a   nemzetközi
   kapcsolatok   körében   a   nemzeti   szuverenitás   bizonyos
   korlátozásával.   A  nemzeti  szuverenitás   hagyományos,   a
   nemzetek  formális egyenrangúságára épülő, azt túlhangsúlyozó
   értelmezése  a  mai nemzetközi viszonyokban már  egyáltalában
   nem  alkalmazható. Hivatkozott arra is, hogy az  indítványozó
   elmulasztotta   figyelembe  venni   a   támadott   nemzetközi
   szerződés  célját,  vagyis azt, hogy  a  társulási  szerződés
   Magyarország   európai  integrációját  hordozó  megállapodás.
   Ezzel   összefüggésben  kiemelten  hivatkozott  az  EM.   67.
   cikkében foglaltakra, amely mint lex generalis rögzíti,  hogy
   Magyarországnak  a Közösségbe történő gazdasági  integrációja
   egyik  alapvető előfeltétele az ország jelenlegi és  jövőbeni
   jogszabályainak    a    Közösség   jogszabályaihoz    történő
   közelítése.  Márpedig  Magyarország e  cikkben  a  lehetséges
   mértékű  jogközelítésre kifejezetten kötelezettséget vállalt.
   Ehhez az általános kötelezettségvállaláshoz képest a támadott
   rendelkezések   a   versenyjog   területén   lex   specialist
   jelentenek.  Ilyenformán  az  EM.  62.  cikkének  a  társulás
   általános   integrációs  célkitűzéseihez  képest  alárendelt,
   másodlagos   jellege  van.  A  Társulási   Megállapodás   már
   önmagában  is  feltételezi, hogy a megállapodás  szereplőinek
   számolniuk   kell   az   Európai  Közösség   jogszabályaival,
   illetőleg  e  jogszabályok tényleges érvényesítésével,  ilyen
   körülmények között az indítványokban kifogásolt rendelkezések
   alkotmányossági problémát nem vetnek fel.

   Az   igazságügy-miniszter  újabb  észrevételében  az  eredeti
   indítvánnyal   kapcsolatos  és  az  alkotmányos   értelmezési
   lehetőségre  vonatkozó korábbi álláspontját  fenntartotta  és
   megismételte.  Véleménye  szerint az  alkotmányos  értelmezés
   lehetősége   a   kapcsolódó   indítvánnyal   támadott    Vsz.
   rendelkezései  tekintetében is fennáll. Eszerint  a  Vsz.  6.
   cikke  értelmezhető  úgy is, hogy a GVH az  1.  cikk  alapján
   irányadó   hatályos   magyar  anyagi  jogi   versenyszabályok
   alkalmazása során is abban a helyzetben van, hogy az EM.  62.
   cikkének  eleget tegyen. A Vsz. 6. cikkében foglalt közösségi
   jogi   elveknek  a  magyar  versenyhatóság  részéről  történő
   érvényesítése ugyanis természetesen csak a magyar versenyjogi
   jogszabályok  keretei között lehetséges,  mert  a  Vsz-ben  a
   saját  anyagi  jog  alkalmazása jelenik  meg  alapelvként  és
   ultima  ratio-ként. A miniszteri okfejtés  vitássá  tette  az
   indítványozónak azt az álláspontját, hogy az EM. 62. cikk (2)
   bekezdésének  közvetlen alkalmazása a magyar versenyhatóságra
   hárulna.   Álláspontja  szerint  a  Vsz.  1.   cikk   második
   bekezdésének  rendeltetése nem több, mint az,  hogy  a  Felek
   egymás  kölcsönös tájékoztatására formálisan is megnevezik  e
   rendelkezésben versenyhatóságaikat.

   Utalt   a   miniszter   arra  is,  amely  a   külügyminiszter
   álláspontjában  is  megfogalmazódott,  hogy  a  szuverenitás-
   korlátozással járó szerződések megkötésére az Országgyűlésnek
   alkotmányos  felhatalmazottsága van. A támadott rendelkezések
   ebben    az   összefüggésben   annál   kevésbé   jelenthetnek
   alkotmányossági problémát, mert a külföldi jog  magyarországi
   alkalmazása   egy  egészen  szűk  tárgykörre   és   konkrétan
   meghatározott     szabályozási     területre,     az      ún.
   versenykorlátozások  jogára  vonatkozik.  A  versenykorlátozó
   rendelkezések   egyébként   is   szükségképpen   tartalmaznak
   külföldi    elemeket,   ezért   e   szigorúan   körülhatárolt
   tárgykörben  a  közösségi  jog  magyarországi  alkalmazásának
   megengedése alkotmányosan indokolt.

   Végül  kifejtette az igazságügy-miniszter azt az álláspontját
   is,   amely   szerint   a   Vsz.   kifogásolt   rendelkezései
   alkotmányellenességének  esetleges megállapítása  esetén  sem
   kellene   szükségképpen  megállapítani  az  EM.   62.   cikke
   alkotmányellenességét. Ha ugyanis az Alkotmánybíróság a  Vsz.
   kifogásolt rendelkezéseit alkotmányellenesnek találná is,  ez
   nem   zárná  ki,  hogy  az  EM.  62.  cikk  (2)  bekezdésének
   végrehajtására a Szerződő Felek olyan szabályozást fogadjanak
   el,  amely  az e bekezdésben foglalt rendelkezés  alkotmányos
   értelmezésének tartományán belül marad.

                                II.

   1.   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a   Magyar
   Köztársaság  független, demokratikus jogállam.  A  2.  §  (2)
   bekezdése  szerint a Magyar Köztársaságban minden  hatalom  a
   népé,  amely a népszuverenitást választott képviselői  útján,
   valamint közvetlenül gyakorolja.

   2. Az EM. 62. cikke a következő rendelkezéseket tartalmazza:
      1.   A   Megállapodás  megfelelő  működésével,  amennyiben
   érinthetik  a Közösség és Magyarország közötti kereskedelmet,
   összeegyeztethetetlenek a következők:
         (i)   minden  olyan  vállalatok  közötti  megállapodás,
   vállalatok  társulásai  által  hozott  döntés  és  vállalatok
   közötti  egyeztetett gyakorlat, amelynek célja vagy hatása  a
   verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;
        (ii)  egy  vagy több vállalat által uralkodó  helyzettel
   való  visszaélés  Magyarország vagy  a  Közösség  területének
   egészén vagy jelentős részén;
        (iii)  bármely  állami támogatás,  amely  azáltal,  hogy
   előnyben   részesít  egyes  vállalatokat  vagy   egyes   áruk
   termelését, torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget.
     2.  Az  ezzel  a Cikkel ellentétes gyakorlatot  az  Európai
   Gazdasági  Közösséget létrehozó Szerződés  85.,  86.  és  92.
   Cikkében  foglalt szabályok alkalmazásából eredő  kritériumok
   alapján kell elbírálni.
     3.  A  Társulási  Tanács  a Megállapodás  hatálybalépésétől
   számított három éven belül határozattal megállapítja  az  (1)
   is (2) bekezdés végrehajtásához szükséges szabályokat.

   A  62.  cikk  6.  bekezdése  a  3. bekezdésben  meghatározott
   végrehajtási  szabályokat tekinti irányadónak,  mint  amelyek
   szerint  a  62.  cikk  1.  bekezdése szerinti  gyakorlatokkal
   foglalkozni   kell.  E  szabály  ugyanakkor  a   végrehajtási
   szabályok  hiányában  vagy a végrehajtási  szabályok  alapján
   való  megfelelő  eljárás  hiányában  a  felmerülő  ügyeket  a
   Társulási Tanács előtti konzultációra utalja.

   3. A Vsz. 1. cikk (Alapelv) első bekezdése szerint:
         Az   Európai  Megállapodás  62.  cikkének  (1)  és  (2)
   bekezdésében  foglalt  elvek alapján kell  rendezni  mindazon
   ügyeket,  amelyek vállalatok közötti olyan megállapodásokkal,
   vállalati társulások olyan döntéseivel vagy vállalatok  olyan
   összehangolt magatartásával kapcsolatosak, amelyek a  verseny
   megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozzák  vagy
   okozzák,    illetve   amelyek   a   gazdasági    erőfölénnyel
   Magyarország   vagy  a  Közösség  területének  egészén   vagy
   jelentős részén való visszaéléssel kapcsolatban merülnek fel,
   és  kihatással  lehetnek Magyarország és az Európai  Közösség
   közötti kereskedelemre.

   A  második  bekezdés  pedig úgy rendelkezik,  hogy  e  célból
   ezekkel   az  ügyekkel  Magyarország  részéről  a   Gazdasági
   Versenyhivatal,  az  Európai  Közösség  részéről  az  Európai
   Bizottság (a IV. Főigazgatóság) foglalkozik.

   A  harmadik bekezdés szerint a Gazdasági Versenyhivatal és az
   Európai Bizottság hatásköre ezeknek az ügyeknek az intézésére
   Magyarország és az Európai Közösség saját jogrendszerének már
   létező szabályaiból következik, beleértve azokat az eseteket,
   amikor a Felek ezeket a szabályokat a saját területükön kívül
   elhelyezkedő vállalatokra alkalmazzák.

   A negyedik bekezdés pedig kimondja, hogy mindkét Fél hatósága
   a  saját  anyagi jogával összhangban rendezi  az  ügyeket  az
   alább   következő   rendelkezések   figyelembevételével.    A
   hatóságok   irányadó  anyagi  jogi  szabályai   a   Gazdasági
   Versenyhivatal számára a tisztességtelen piaci magatartás  és
   a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény,
   az  Európai  Bizottság  számára pedig az  Európai  Közösséget
   létrehozó  Szerződés és az ESZAK Szerződés  versenyszabályai,
   ideértve a versenyre vonatkozó másodlagos jogszabályokat.

   4.  A  Vsz.  csoportmentességekről  rendelkező  6.cikke  első
   bekezdése szerint:
         Az   Európai   Megállapodás  62.   cikkének   a   jelen
   végrehajtási   szabályok   2.      És   3.   cikke   szerinti
   alkalmazása során a versenyhatóságok biztosítják  a  Közösség
   hatályos csoportmentességi rendeleteiben foglalt elvek teljes
   körű  alkalmazását. A Gazdasági Versenyhivatal  tájékoztatást
   kap  a  Közösség  bármely,  csoportmentességek  elfogadására,
   hatályon   kívül   helyezésére  vagy  módosítására   irányuló
   eljárásról.

   A   6.   cikk   második  bekezdése  pedig  a  következőképpen
   rendelkezik:
        Ha  az  ilyen  csoportmentességi rendeletek Magyarország
   részéről  komoly  ellenvetésbe ütköznek,  az  e  Végrehajtási
   Szabályok 9. Cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban  —
   figyelembe    véve   az   Európai   Megállapodásban    előírt
   jogharmonizációt — konzultációra kerül sor a Társulási Tanács
   keretében.

   Végül a harmadik bekezdés szerint:
        Ugyanezek  az  elvek  érvényesek a Magyarország  vagy  a
   Közösség   versenypolitikájában  bekövetkező  egyéb  lényeges
   változások vonatkozásában.

                               III.

   1.  Az  Alkotmánybíróságnak ebben  a  határozatában  abban  a
   kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az EM. 62. cikke  és
   a  Vsz. alapján — a versenykorlátozás tilalmának jogterületén
   —  a  Közösség jogának jogi kritériumai és elvei milyen módon
   érvényesülhetnek    a   magyar   jogrendszerben.    Így    az
   alkotmányossági vizsgálat középpontjában az EM. 62. cikk  (2)
   bekezdésében hivatkozott kritériumok érvényesülésének a  Vsz-
   ben  meghatározott  konstrukciója  állt.  Az  alkotmányossági
   kérdés  eszerint az, hogy egy másik nemzetközi jogi jogalany,
   egy másik önálló közhatalmi rendszer és autonóm jogrend saját
   belső  jogának  azok  a normái, amelyek közjogi  jogviszonyok
   szabályozására  szolgálnak, érvényesíthetők-e  közvetlenül  a
   magyar versenyhatóság által, anélkül is, hogy ezek a külföldi
   közjogi normák a magyar jog részévé válnának.

   2.  Az  Alkotmánybíróság  a határozat  indokolásban  szereplő
   egyes  fogalmakat az alábbi értelemben használja. A közvetlen
   hatály   (direct   effect,  judicial  effect,   applicabilité
   directe) alatt azt érti, hogy a nemzetközi szerződés valamely
   konkrét rendelkezése magánjogi alanyok számára bíróságon vagy
   más  jogalkalmazó hatóság előtt érvényesíthető alanyi  jogot,
   illetőleg kötelezettséget keletkeztet.

   A    közvetlen    alkalmazandóság   (direct    applicability,
   applicabilité  immédiate)  fogalmat  a  határozat  indokolása
   abban az értelemben használja, amit ez a kifejezés a Közösség
   jogrendszerében fed. A Közösség és a tagállamok viszonyában a
   közösségi jogi szabályok létrejöttükkel azonnal behatolnak  a
   tagállamokban érvényesítendő jog körébe, anélkül, hogy  ehhez
   a  közösségi  jog belső joggá alakítása (a tagállamok  általi
   megerősítés,    inkorporáció,   transzformáció,    kihirdetés
   formájában)  szükséges  lenne.  A  közvetlen  alkalmazandóság
   határolja el a közösségi jog tagállamokon belüli megjelenését
   attól, ahogyan a nemzetközi szerződések általában a belső jog
   részévé   lehetnek  (megerősítés  és  közzététel,   illetőleg
   megerősítés   és  inkorporáció,  transzformáció,   kihirdetés
   által).

   Az  indítvány  összefüggésében az EM. 62.  cikk  (1)  és  (2)
   bekezdésének a közvetlen hatálya, illetőleg az 62.  cikk  (2)
   bekezdésében  hivatkozott közösségi jogi  kritériumok  magyar
   jogrendszeren belüli közvetlen alkalmazásának kérdése vetődik
   fel.

   3.   Az   Alkotmánybíróság  a  közvetlen  hatály   kérdésével
   összefüggésben  az  alábbiakra mutat rá. Az  EM.  alkalmazási
   körébe   eső   ügyeket  a  62.  cikk  (1)  bekezdésében   írt
   tényállások   tekintetében  a  (2)  bekezdésben   hivatkozott
   kritériumok szerint kell elbírálni. Sem az EM. 62. cikke, sem
   a Vsz. nem tartalmaz a vállalkozások irányában megfogalmazott
   tilalmakat,  és  nem  határoz meg a vállalkozásokkal  szemben
   érvényesíthető jogkövetkezményeket sem.

   A  62. cikk (1) bekezdésében meghatározott versenyszabályokba
   ütközés mércéjeként az EK-Szerződés szerinti jogi kritériumok
   alkalmazását  követeli  meg a (2) bekezdés.  E  rendelkezések
   érvényesülésének módját azonban az EM. nem rögzíti. A Vsz. 1.
   cikke  mondja ki azt, hogy a 62. cikk (1) és (2) bekezdésében
   foglaltak   szerint  az  ügyek  rendezése  a   versenyhatóság
   feladata.  A  vállalkozások eljárási pozícióját  a  62.  cikk
   alkalmazását illetően tehát az jelöli ki, hogy  azok  a  Vsz.
   szerint  a felek versenyhatóságainak joghatósága és  eljárása
   alá  tartoznak.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  —
   ellentétben a miniszteri véleményben foglaltakkal — a Vsz. 1.
   cikke  első  és második bekezdéseinek együttes értelmezéséből
   nem pusztán a felek versenyhatóságainak a megnevezése, de  az
   is  következik, hogy a GVH-nak alkalmaznia is kell az EM. 62.
   cikkében meghatározott kritériumokat.

   Jóllehet  az  EM.  62.  cikk (1) bekezdésében  írt  szabályok
   tartalmi  követelménye  a  (2) bekezdés  és  a  Vsz.  alapján
   pontosítást nyert, de maga a 62. cikk a magánjogi  jogalanyok
   felé  közvetlen tilalmakat és jogkövetkezményeket nem határoz
   meg.  Ezért az közvetlenül a vállalkozásokkal szemben nem  is
   érvényesíthető,  hanem  csak  közvetetten,  a  Vsz.  támadott
   rendelkezései értelmezésében. Erre tekintettel,  a  62.  cikk
   (1)  és  (2)  bekezdésének közvetlen hatálya sem  állapítható
   meg.  A  62  cikk  (2) bekezdése ugyanakkor az  EM.  szerinti
   esetleges  jogsértés fennállását illetően  releváns:  ugyanis
   azt határozza meg, hogy milyen tartalmi kritériumokba ütközés
   jelenti  a  62. cikk (1) bekezdésébe foglalt versenyszabályok
   sérelmét.

   4.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az EM. 62.  cikk
   (1)  és  (2)  bekezdése  közvetlen hatályának  hiányából  nem
   következik, hogy a 62. cikk (2) bekezdésében hivatkozott  EK-
   Szerződésbeli jogi kritériumok más összefüggésben ne lennének
   figyelembe veendők a magyar jogalkalmazó hatóságok számára. A
   Vsz.  alapelvi 1. cikke szerint ugyanis egyrészt a  62.  cikk
   (1)  és  (2) bekezdésében foglalt elvek alapján kell rendezni
   az  EM. alkalmazási körébe tartozó ügyeket, amelyekkel magyar
   részről  a  GVH  foglalkozik. Másrészt az  alapelvi  1.  cikk
   negyedik bekezdése azt mondja ki, hogy mindkét fél hatósága a
   saját anyagi jogával összhangban rendezi ezeket az ügyeket.

   Az EM. hatálya alá tartozó, a GVH eljárásába került ügyek így
   sajátos kettős szabályozás alatt állnak: elbírálásukat az EM.
   62.  cikk  (2) bekezdésében hivatkozott EK-Szerződés szerinti
   jogi  kritériumok  alapján kell megtenni, ugyanakkor  mindkét
   fél   saját  anyagi  jogával  való  összhangot  is  meg  kell
   teremteni.   Mivel   az   EM.  62.  cikk   (2)   bekezdésében
   meghatározott  követelményt  a  Vsz.  1.  cikkének  első  két
   bekezdése  a  magyar versenyhatóságra telepíti, a  Vsz-nek  a
   saját  anyagi  jog  alkalmazásáról  szóló  rendelkezése   nem
   eredményezi  azt  — a kormányzati véleményben  kifejtettekkel
   ellentétben  —,  hogy a GVH egyedül a magyar  versenytörvényt
   alkalmazva rendezheti a hatáskörébe tartozó ügyeket. Vagyis a
   magyar  versenyjog szabályai mellett a GVH számára irányadóak
   a  vonatkozó  közösségi jogi kritériumok is.  [Ezt  a  kettős
   szabályozást igazolja az EK Bizottság értékelése is, amikor a
   társulási     egyezmények     alkalmazásához     a      felek
   versenyhatóságának  saját jogát csak mint  fő  eszközt  (main
   instrument)  emeli  ki,  és azt nem  az  alkalmazandó  anyagi
   szabályok  teljes  vagy egyedüli forrásaként  határozza  meg,
   XXIVth Report on Competition Policy, COM(95) 142 final,  402.
   pont, 284. oldal.]

   5.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az EM. 62.  cikk
   (2)    bekezdésében    hivatkozott   EK-Szerződésbeli    jogi
   kritériumok  figyelembe  vételének  kötelezettsége   mindezek
   alapján azt jelenti, hogy a GVH-nak a EM. hatálya alá tartozó
   ügyekben  az  EK-Szerződés 85. és 86. cikkének alkalmazásából
   eredő  kritériumokat,  — mint a magyar versenytörvény  anyagi
   jogi     rendelkezéseinek    alkalmazásában    érvényesítendő
   értelmezési   szempontokat  —  irányadónak  kell   tekinteni.
   Amennyiben tehát a magyar jog anyagi szabályainak alkalmazása
   során nem teremthető meg a GVH értelmezési tevékenységével az
   ügyeknek  az  irányadó  közösségi jogi  kritériumok  szerinti
   elbírálása,  bekövetkezik  az EM.  62.  cikkének  megsértése.
   Ennek  következtében  pedig  már csak  a  diplomáciai  szintű
   konzultációhoz,  végső  soron pedig  a  kereskedelempolitikai
   tartalmú   szankciós   intézkedések   alkalmazásához    lehet
   folyamodni.

   Jóllehet  a  GVH  nem az EM. 62. cikke (1) és (2)  bekezdését
   alkalmazza e rendelkezések közvetlen hatályának hiánya miatt,
   hanem    a    magyar   versenytörvény   —    tilalmakat    és
   jogkövetkezményeket    is   tartalmazó    —    anyagi    jogi
   rendelkezéseit,  ezek alkalmazandó tartalmát  azonban  akként
   kell  meghatároznia, hogy a hazai joggyakorlatban megfelelően
   érvényesüljenek  a vonatkozó közösségi jogi kritériumok.  Így
   az    illető    közösségi   jogi   kritériumok    közvetetten
   meghatározzák   a  GVH  eljárása  alá  vont  vállalkozásokkal
   (magánjogi   jogalanyokkal)  szemben  hozott  versenyhatósági
   határozatok tartalmát.

   A  fentiekben  kifejtetteket összegezve  az  Alkotmánybíróság
   megállapítja,  hogy — az EM. 62. cikk (1)  és  (2)  bekezdése
   közvetlen   hatályának  hiányától   függetlenül   —   a   (2)
   bekezdésben hivatkozott közösségi jogi kritériumokat  a  Vsz.
   alapján — a Vsz. támadott rendelkezései miatt — a GVH köteles
   a   konkrét  ügyek  elbírálása  során  figyelembe  venni.  Az
   Alkotmánybíróság  az  ezzel ellentétes értelmezésre  nem  lát
   lehetőséget.  Az  alkotmányossági  elemzést  illetően   ehhez
   képest  csak másodlagos szempont az, hogy az illető közösségi
   jogi   kritériumok  a  GVH  eljárásának  pusztán  értelmezési
   iránymutatásai.

                                IV.

   1.  Az Alkotmánybíróság a továbbiakban a közvetlen alkalmazás
   kérdését   illetően   az  EM.  62.  cikk   (2)   bekezdésében
   hivatkozott   közösségi  jogi  kritériumok  forrását   és   e
   kritériumoknak    a   magyar   versenyhatóság    jogalkalmazó
   tevékenységében  való megjelenési módját vizsgálata.  Az  EM.
   hatálya   alá  tartozó  ügyeket  a  62.  cikk  (2)  bekezdése
   értelmében   az   Európai  Gazdasági   Közösséget   létrehozó
   Szerződés   85.,  86.  és  92.  cikkében  foglalt   szabályok
   alkalmazásából eredő kritériumok szerint kell  elbírálni.  Az
   itt  szükséges vizsgálat az EK Szerződés 85. és 86.  cikkeire
   korlátozódik.

   A    85.   cikk   rendelkezései   a   vállalkozások   közötti
   megállapodásokat,  egyeztetett gyakorlatot,  a  vállalkozások
   szövetségeinek   döntését   tilalmazzák,   amennyiben    ezek
   érinthetik a tagállamok közötti kereskedelmet és céljuk  vagy
   következményük   a   verseny   kizárása,   korlátozása   vagy
   torzítása.  A  85.  cikk  harmadik bekezdése  a  mentesítések
   alapjait   határozza  meg,  az  ehhez  kapcsolódó   közösségi
   rendeletek   pedig  az  un.  csoportmentesítési   szabályokat
   tartalmazzák. A 86. cikk szerint tilalmazott, hogy  egy  vagy
   több vállalkozás visszaéljen piaci helyzetével, amennyiben ez
   érintheti a tagállamok közötti kereskedelmet.

   A  85. és 86. cikk egyes elemeinek jelentését és tartalmát  a
   joggyakorlat határozza meg: így például a “vállalkozás" műszó
   jelentését,  a  "megállapodás" vagy  "egyeztetett  gyakorlat"
   fogalmak    tartalmát,    a   verseny    torzításának    vagy
   korlátozásának   megállapíthatóságát,   a    releváns    piac
   értékelésének szempontjait, a tagállamok közötti kereskedelem
   potenciális  érintettségének fennállását, a piaci  dominancia
   vagy  a visszaélés mibenlétét. A versenykorlátozás tilalmának
   körében  a  85.  és  86.  cikkek gyakorlatában  kialakult  és
   folyamatosan alakuló alkalmazási kritériumok jelentik magát a
   voltaképpeni közösségi versenyjogot. A vonatkozó  alkalmazási
   kritériumok foglalják magukba a közösségi versenyjog tartalmi
   teljességét  a  joggyakorlat fejleményeivel, valamint  a  85.
   cikkhez kapcsolódó csoportmentesítési rendeletek szabályaival
   és  ezek  alkalmazási tapasztalataival együtt. A 85.  és  86.
   cikkek  "alkalmazásából eredő kritériumok" tehát a  közösségi
   jog  tartalmi  teljességére utalnak, lényegileg  a  vonatkozó
   közösségi versenyjogi normák összességével azonosíthatók.

   2.   Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  közvetlen
   alkalmazás  problémája minderre tekintettel azért merül  fel,
   mert a 85. és 86. cikk alkalmazásából eredő kritériumokat  az
   EM.  62.  cikk  (2) bekezdéséből és a Vsz-ből  következően  a
   magyar jogalkalmazó versenyhatóságnak figyelembe kell vennie.
   Az  EM. 62. cikk (2) bekezdése viszont nem tartalmazza ezeket
   a  kritériumokat,  hanem  csak utal azokra,  ahogyan  azok  a
   Közösség  jogában  léteznek  és  alakulnak.  A  Vsz.  szerint
   ugyanakkor  e  jogi  kritériumokat —  a  85.  és  86.  cikkek
   mindenkori    közösségi   jogi   alkalmazási    gyakorlatának
   megfelelően — magyar részről az ügyek elbírálásakor — a hazai
   anyagi   jogi  szabályok  alkalmazása  során  —   a   GVH-nak
   kötelessége  érvényesíteni. Ez tehát  azt  jelenti,  hogy  az
   illető  közösségi  jogi  kritériumok,  amint  megjelennek   a
   Közösség  versenyhatóságának vagy bíróságának határozataiban,
   illetőleg  a Közösség rendeleteiben, a 62. cikk (2) bekezdése
   és   a   Vsz.   1.  cikke  alapján  figyelembe   veendők   és
   alkalmazandók a magyar jogalkalmazó versenyhatóság által is.

   3.   Rámutat  az  Alkotmánybíróság  arra,  hogy  a  közvetlen
   alkalmazási  mechanizmus sajátos jellegzetessége  a  Közösség
   jogrendszere és az EU-tagállamok kapcsolatának.  Az  EM.  62.
   cikk  (2)  bekezdés és a Vsz. 1. cikk együtteséből  következő
   helyzetet  azonban  az alkotmányossági vizsgálat  során  arra
   tekintettel  kell  megítélni, hogy a Magyar  Köztársaság  nem
   tagállama jelenleg az Európai Uniónak.

   Az  EM. 62. cikk (2) bekezdésében hivatkozott közösségi  jogi
   kritériumok megjelenése a magyarországi jogalkalmazásban  nem
   illeszthető   a   nemzetközi   szerződések   érvényesülésének
   rendjébe.  Alapvetően  azért, mert  a  vonatkozó  kritériumok
   utalásként  jelennek meg. Az utalás pedig  a  nemzetközi  jog
   egyik alanyának belső jogszabályaira és belső fórumainak  (EK
   Bizottság,  EK Elsőfokú Bíróság, EK Bíróság), joggyakorlatára
   történik.  A hivatkozott közösségi jogi kritériumok  tehát  a
   nemzetközi  szerződések belső érvényesüléséhez a  magyar  jog
   szerint   szükséges   megerősítés   és   inkorporáció    vagy
   transzformáció,   illetőleg   hazai   jogszabályban   történt
   kihirdetés  nélkül igényelnek alkalmazást a GVH  eljárásában.
   Már  itt  rámutat az Alkotmánybíróság arra, hogy az Alkotmány
   7.  §  (1) bekezdésének második fordulata éppen erre az utaló
   szabályozásra  tekintettel  nem  teremti  meg  a   kifogásolt
   rendelkezések alkotmányos alapját.

   4.   Utal  az  Alkotmánybíróság  továbbá  arra  is,  hogy   a
   nemzetközi magánjog kollíziós normáira sem alapozható, hogy a
   hivatkozott   közösségi   jogi   kritériumokat    a    magyar
   jogalkalmazó    hatóságok    közvetlenül    alkalmazzák.    A
   versenyellenes   megállapodások,  gyakorlatok   és   döntések
   tilalma,   illetőleg   a  domináns  piaci   helyzettel   való
   visszaélés  tilalma ugyanis olyan jogterületeket  jelentenek,
   amelyekben közjogi természetű tiltó rendelkezések szerepelnek
   és    maga    a   jogalkalmazás   is   közjogi   jogviszonyok
   keletkezésével  jár.  E területeken az állam  versenyhatósága
   érvényesíti   a  jogszabályi  tilalmakat  a  vállalkozásokkal
   szemben,  a  jogsértések következményeként  pedig  represszív
   szankciókat   szab   ki.   Egy  másik  juriszdikció   közjogi
   jogviszonyokra    vonatkozó   (szabálysértési,    igazgatási-
   rendészeti    és   versenykorlátozás-tilalmi)    szabályainak
   közvetlen   alkalmazása  pedig  nem  tartozik  a   nemzetközi
   magánjog  kollíziós szabályrendszerébe, mert az alapul  fekvő
   jogviszonyok  nem  magánjogi jogviszonyok,  így  a  kollíziós
   jognak  nem  is  tárgyai. Mást jelent az, hogy  a  nemzetközi
   magánjogi tényállások elbírálásában az irányadó külföldi  jog
   bizonyos  közjogi  természetű szabályainak figyelembevételére
   is  sor  kerülhet,  ilyenkor  ugyanis  nem  valamely  közjogi
   jogviszony elbírálása történik a magyar fórum által  külföldi
   közjogi szabályok alapján és azok alkalmazásával. Más tehát a
   nemzetközi  magánjogi jogviszony, még ha  arra  nézve  cogens
   norma  is  vonatkozik, és más a szuverenitást érintő  közjogi
   jogviszony,  amellyel  kapcsolatban a  külföldi  jognak  való
   alávetettséghez alkotmányi felhatalmazás kell.

   5.  Az  EM.  62.  cikk  (2) bekezdésének érvényesülési  módja
   továbbá  nem  sorolható be az Alkotmány 7.  §  (1)  bekezdése
   szerinti  absztrakt és generális transzformáció kategóriájába
   sem,  mivel a közösségi jog vonatkozó kritériumai tartalmilag
   nem  azonosíthatók semmilyen vonatkozásban a  nemzetközi  jog
   általánosan elismert szabályaival, sem pedig a nemzetközi ius
   cogens  normáival [ld. az 53/1993. (X. 13.)  AB  határozatot,
   ABH 1993, 323.]

                                V.

   1.   Az   eddigiekben   megállapítottak   szerint   a   hazai
   jogalkalmazó hatóságokra az EM. 62. cikk (2) bekezdéséből  az
   a  követelmény  háramlik, hogy az ügyeket az irányadó  magyar
   anyagi   jogi   szabályok  és  a  vonatkozó  közösségi   jogi
   kritériumok  alapján kell elbírálnia. Ezek a  közösségi  jogi
   kritériumok,  mint  a  magyar  versenytörvény   anyagi   jogi
   rendelkezéseinek     értelmezését     befolyásoló      normák
   érvényesülnek.  A vonatkozó alkalmazási kritériumok  forrásai
   pedig: az EK Bizottság versenyhatósági határozatai és  az  EK
   Elsőfokú Bíróság, továbbá az EK Bíróság ítéletei, valamint  a
   Közösség     rendeleteiben    megjelenő    csoportmentesítési
   szabályok. A Közösség saját belső jogának és joggyakorlatának
   közjogi természetű normái alkotják tehát az EM. 62. cikk  (2)
   bekezdésében hivatkozott alkalmazási kritériumokat.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az EM. 62. cikk  (2)
   bekezdésében   vállalt  kötelezettség  nem  korlátozódik   az
   Egyezmény   aláírásakor  a  Közösség  jogában   már   meglevő
   alkalmazási kritériumokra. Sem maga az EM., sem  a  Vsz.  nem
   tartalmaz ilyenirányú rendelkezést. Ebből következik, hogy  a
   Közösség szerveinek az Egyezmény aláírását követően megjelenő
   joggyakorlata  és normatívái is részét képezik a  hivatkozott
   közösségi  jogi  alkalmazási kritériumoknak. Ez  pedig  azzal
   jár,  hogy  a  magyar  jogalkalmazásban  nemcsak  a  Közösség
   jogában    már    érvényesülő,   meghatározott   "alkalmazási
   kritériumai"  jelennek  meg,  hanem  azok  a  közösségi  jogi
   normák, elvek, kritériumok is, amelyek az Egyezmény aláírását
   követően alakulnak ki a közösségi jogban, éspedig az  Európai
   Bizottság  mint  versenyhatóság  határozataiban,  továbbá   a
   Közösség   bíróságainak  ítéleteiben,  illetőleg  a  Közösség
   rendeleteiben. Sőt az EM. 62. cikk (2) bekezdésében felhívott
   "alkalmazási  kritériumok" alatt a  joggyakorlat  fejleményei
   mellett  a Közösség ún. másodlagos jogalkotása körébe tartozó
   csoportmentesítési rendeleteket is érteni kell. Ezt támasztja
   alá  a  Vsz.,  amely  a  62.  cikk  érvényesülése  körében  a
   közösségi  jogi csoportmentességi rendeletek elveinek  teljes
   körű alkalmazását is előírja.

   2.  Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy a Közösség  belső
   jogának   hivatkozott   kritériumai  a  hazai   jogalkalmazás
   szempontjából külföldi jognak minősülnek, minthogy  a  Magyar
   Köztársaság  nem tagállama az Európai Uniónak. Az alapulfekvő
   közjogi-hatósági  jogviszonyok, amelyekben a  közösségi  jogi
   kritériumok  szerinti elbírálás kötelezettsége áll  fenn,  az
   állami  szuverenitással  közvetlen  kapcsolatban  állnak:   a
   versenykorlátozás tilalmának joga — hasonlóan a büntetőjoghoz
   vagy    a    szabálysértési   joghoz   —    tartalmánál    és
   irvényesítésénél   fogva  az  állami  főhatalom   kizárólagos
   joghatósága  alá  tartozik.  E  jogterület  szabályainak   az
   objektív  territorialitás  elvén  való  túlterjeszkedése  nem
   elismert  a  nemzetközi  jogban sem. De  nem  minősíthetők  e
   rendelkezések   a   nemzetközi   jog   általánosan   elismert
   szabályainak  sem,  így  nem esnek  az  Alkotmány  7.  §  (1)
   bekezdésének első fordulata alá.

   A  territorialitáshoz kötődő állami főhatalom kizárólagossága
   pedig azt is jelenti, hogy az állam nemzetközi kapcsolataiban
   a  főhatalmi  jogosítványairól rendelkezhet.  A  szuverenitás
   korlátozása  természetszerű velejárója annak, hogy  az  állam
   nemzetközi      kapcsolatokban      szerepel,      nemzetközi
   kötelezettségeket  vállal. Azonban a  nemzetközi  kapcsolatok
   alakítására  is  vonatkozik az, hogy  az  Országgyűlés  —  és
   értelemszerűen az állam más szervei — hatalma  nem  korlátlan
   hatalom.   Ahogy  erre  az  Alkotmánybíróság   korábban   már
   rámutatott, a hatalom gyakorlásának feltételeit az  Alkotmány
   rendelkezései  meghatározzák (2/1993. (I. 22.) AB  határozat,
   ABH  1993,  33,  36.).  Ezért — a kormányzati  álláspontokban
   kifejtettekkel    ellentétben   —    kifejezett    alkotmányi
   felhatalmazás   nélkül  az  Országgyűlés  alkotmányosan   nem
   jogosult  az  állami  főhatalom kizárólagos  joghatósága  alá
   tartozó   jogterületen  a  territorialitás  elvén  nemzetközi
   szerződésben túlterjeszkedni. E tekintetben az alkotmányosság
   szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a túlterjeszkedés
   egy  viszonylag szűk, szigorúan körülhatárolt tárgykörre,  az
   ún.  versenykorlátozások jogára vonatkozik. Az alkotmányosság
   követelménye  azt  jelenti, hogy a jogrendszer  egészének  és
   minden    részterületének   összhangban   kell   lennie    az
   Alkotmánnyal.

   Az  Alkotmánybíróság a korábbiakban arról  is  döntött,  hogy
   alkotmányossági útra — és az Alkotmánybíróság  hatáskörébe  —
   tartozik   a   nemzetközi  szerződést  kihirdető   jogszabály
   megalkotásához  vezető  eljárás  vizsgálata,  —  ideértve   a
   nemzetközi          kötelezettségvállalás          hatásköri,
   felhatalmazottsági és eljárási kérdéseinek a vizsgálatát  is.
   A  vizsgálat eredménye pedig alapot adhat a kihirdető törvény
   alkotmányellenességének megállapítására [4/1997. (I. 22.)  AB
   határozat, ABH 1997, 42., valamint hasonló értelemben  az  EK
   Bíróságának  ítélete: C-327/91 sz. ügy,  (1994)  ECR  I-3641,
   3678].

   Rámutat   az   Alkotmánybíróság  arra,  hogy  az  általánosan
   kötelező tartalmú nemzetközi szerződést belső jogforrásban  —
   általános  szabályként — ki kell hirdetni, hogy a szerződésbe
   foglalt jogi norma a magyar jogalanyok felé is érvényesüljön.
   Az  indítványban  felhozott alkotmányossági probléma  azonban
   éppen  az, hogy az EM. 62. cikk (2) bekezdése pusztán utal  a
   közösségi   jogi  kritériumokra  anélkül,  hogy   az   illető
   kritériumok  nemzetközi szerződésben, illetőleg  a  kihirdető
   hazai jogforrásban megjelennének.

   3.  Az  Alkotmány  2.  §  (2)  bekezdése  szerint:  a  Magyar
   Köztársaságban    minden   hatalom   a    népé,    amely    a
   népszuverenitást   választott  képviselői   útján,   valamint
   közvetlenül   gyakorolja.  A  képviseleti   hatalomgyakorlást
   megtestesítő   Országgyűlés  által   gyakorolt   államhatalom
   azonban  nem korlátlan hatalom, a parlament csak az Alkotmány
   keretei   között  tevékenykedhet,  hatalmának  korlátait   az
   Alkotmány  rendelkezései meghatározzák (2/1993  (I.  22.)  AB
   határozat,  ABH  1993, 33, 36). Ez a tétel  természetesen  az
   államhatalom gyakorlására hivatott más szervek vonatkozásában
   is értelemszerűen irányadó.

   Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint: a Magyar Köztársaság
   független,  demokratikus  jogállam. A  demokratikus  jogállam
   alkotmányi követelményei meghatározzák az Országgyűlés  és  a
   Kormány   tevékenységének,  általában   véve   a   közhatalom
   gyakorlásának  kereteit  és  korlátait.  A  népszuverenitáson
   alapuló    demokratikus    jogállam    egyik    követelménye,
   összefüggésben  az Alkotmány 2. § (2) bekezdésében  deklarált
   népszuverenitás    elvével,   hogy    közhatalom    kizárólag
   demokratikus legitimáció alapján gyakorolható. A  közhatalom-
   gyakorlás  körébe tartozik, — egyebek mellett — a  jogalkotás
   és   jogérvényesítés   intézményi,   eljárási   és   tartalmi
   jellemzőinek  a meghatározása is. A közhatalom  gyakorlásának
   demokratikus legitimációja egyaránt alkotmányi követelmény  a
   belső    és    külső,   vagyis   a   nemzetközi   kapcsolatok
   meghatározására      irányuló,      illetőleg      nemzetközi
   kötelezettségvállalást   eredményező   közhatalmi   aktusokat
   illetően.

   Az  Alkotmány  szerint a népszuverenitáson és a  demokratikus
   jogállamiságon alapuló demokratikus legitimáció szempontja  a
   Magyar Köztársaságban alkalmazandó jogi normákat illetően azt
   a   követelményt  állítja  fel,  hogy  azok   megalkotása   a
   közhatalom   végső  forrására  visszavezethető   legyen.   Az
   Alkotmány   2.   §  (1)  és  (2)  bekezdései  alapján   tehát
   általánosan    irányadó    követelmény,    hogy    a    hazai
   jogalkalmazásban a hazai jogalanyokkal szemben érvényesíthető
   minden     közjogi    jogi    norma    a    népszuverenitásra
   visszavezethető, demokratikus legitimáción alapuljon.

   Mivel  az  EM.  62. cikk (2) bekezdése és a Vsz. együttesének
   következtében    a    magyar    jogalkalmazó     hatóságoknak
   meghatározott  ügyek  elbírálásában —  a  belső  anyagi  jogi
   szabályok  mellett — figyelembe kell vennie a  közösségi  jog
   bizonyos tartalmi-értelmezési kritériumait, és mivel  ezek  a
   kritériumok  a  Közösség  intézményeinek  jogalkotásában   és
   joggyakorlatában  képződő  jogi  normák,  a   magyar   állami
   közhatalom végső forrására nem vezethetők vissza. A  Közösség
   ugyanis  egy  önálló  és  a Magyar Köztársaságtól  elkülönülő
   közhatalmi  rendszer, saját autonóm jogrenddel és  nemzetközi
   jogi jogalanyisággal.

   4.  Azok  a  közjogi  normák, amelyek  egy  másik  közhatalmi
   rendszer  —  ebben az esetben a Közösség — saját belső  jogát
   alkotják,  és  amelyek megalkotására a Magyar  Köztársaságnak
   semmilyen befolyása nincs, mert Magyarország nem tagállama az
   Európai  Uniónak,  az  Alkotmány 2. § (1)  és  (2)  bekezdése
   alapján — a szuverenitás sérelme nélkül — nem jelenhetnek meg
   alkalmazási  kötelezettséggel a magyar  jogalkalmazó  szervek
   gyakorlatában.  Ehhez ugyanis külön alkotmányi  felhatalmazás
   volna    szükséges.   Az   Alkotmánybíróság   a   kormányzati
   alláspontokkal  szemben  a jelen indítvány  elbírálása  során
   éppen ezt a körülményt emeli ki és hangsúlyozza. Teljesen más
   egy  nemzetközi szerződésben történt konkrét és pontos állami
   kötelezettségvállalás,  és megint más  egy  másik  közhatalmi
   rendszernek történő alávetése bizonyos jogterületnek, még  ha
   az szűk körű és szigorúan körülhatárolt tárgykörre vonatkozik
   is.  Ebből  adódóan  sérti  az Alkotmány  2.  §  (1)  és  (2)
   bekezdését, hogy az EM. 62. cikk (2) bekezdés és  a  Vsz.  1.
   cikk  együttesének  következtében a magyar  versenyhatóságnak
   meghatározott  ügyeket az EM. 62. cikk (2) bekezdésében  csak
   felhívott közösségi jogi kritériumok közvetlen alkalmazásával
   kell elbírálni, a belső anyagi jogi szabályok mellett.

   Az  Alkotmány 2. § (2) bekezdése értelmében a népszuverenitás
   letéteményese   az  Országgyűlés:  a  hatalom   gyakorlásának
   általánosan   érvényesülő   formája   a   parlament    általi
   hatalomgyakorlás.   Az   Alkotmánybíróság   —   különösen   a
   külügyminiszteri  véleményben kifejtettekkel  kapcsolatban  —
   hangsúlyozza,  hogy  az  Országgyűlés nemzetközi  szerződések
   elfogadásával, illetőleg kihirdetésével sem sértheti  meg  az
   Alkotmány 2. § (1) és (2) bekezdését. Az Alkotmány 19. §  (3)
   bekezdés  a)  pontja szerint az Országgyűlés  kompetenciájába
   tartozik  az  Alkotmány megalkotása, valamint módosítása.  Az
   Országgyűlés  erre  vonatkozóan  is  csak  alkotmányosan,  az
   alkotmánymódosításra  irányadó eljárási és  határozathozatali
   követelmények  betartásával,  alkotmánymódosításra   irányuló
   közvetlen  és  kifejezett  alkotmányozó  hatalmi  rendelkezés
   alapján   járhat   el,  ahogy  ezt  az  Alkotmánybíróság   az
   1260/B/1997. AB határozatában kifejtette (ABK 1998.  február,
   82.).

   Egy     nemzetközi    szerződés    megkötésével,    illetőleg
   kihirdetésével    az   Országgyűlés   nem    tehet    burkolt
   alkotmánymódosítást.  Az  Alkotmány  rendelkezései  abban   a
   vonatkozásban   is  korlátozzák  a  közhatalom  gyakorlásában
   eljáró  szerveket, hogy nem adható felhatalmazás “kormányközi
   nemzetközi    megállapodás”   vagy   “államközi    szerződés”
   megkötésére,  illetőleg  nem érvényesülhet  a  magyar  jogban
   olyan  nemzetközi  kötelezettségvállalás,  amelynek  tartalma
   következtében az Alkotmány sérelme bekövetkezne.

   5.  Az  Alkotmány  2.  §  (1)  és (2)  bekezdéséből  származó
   követelmények   a  közhatalom  gyakorlásában  eljáró   minden
   szervre,  így  a Kormányra is, közvetlenül is irányadóak.  Az
   EM.  62.  cikk  (3)  bekezdése  alapján  a  Társulási  Tanács
   határozattal   megállapította  az   (1)   és   (2)   bekezdés
   végrehajtásához szükséges szabályokat. A határozat elfogadása
   1996.  novemberében  történt meg, a végrehajtási  szabályozás
   kihirdetését a Vsz. tartalmazza.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Vsz.  1.  cikkének
   első  és második bekezdése eredményezte azt, hogy az EM.  62.
   cikk    (2)    bekezdésében   hivatkozott   közösségi    jogi
   kritériumokat a versenyhatóságoknak, így magyar részről a GVH-
   nak  az általa elbírált ügyekben figyelembe kell venni.  Maga
   az  EM.  a  62.  cikk  (2) bekezdésébe foglalt  kötelezettség
   végrehajtásának rendjét nem határozta meg. A Társulási Tanács
   határozatának előkészítésében és elfogadásában magyar részről
   a Kormány szerepelt, kihirdetése kormányrendeletben történt.

   Az  Alkotmánybíróság a Vsz. vonatkozásában külön is vizsgálta
   a   demokratikus   legitimáció  alkotmányi   követelményeinek
   teljesülését,  tekintettel arra, hogy a  vonatkozó  közösségi
   jogi  kritériumokat a Vsz. rendelte a magyar versenyhatóságok
   által  figyelembe venni és a Vsz. teremtette  meg  ezáltal  a
   hivatkozott kritériumok közvetlen alkalmazási mechanizmusát.

   Az  Alkotmánybíróság  e  vizsgálat körében  megállapítja:  az
   Alkotmány  2.  § (1) és (2) bekezdésének sérelmét  jelenti  a
   Vsz. alapelvi 1. cikkének első és második bekezdése, mert  az
   EM.  hatálya alá tartozó ügyeket, amelyeket az EM.  62.  cikk
   (1) és (2) bekezdése alapján kell rendezni, magyar részről  a
   GVH  eljárása alá tartozónak határozza meg és ezáltal  a  GVH
   kötelezettségévé teszi az ügyek elbírálásában az EM. 62. cikk
   (2)   bekezdésében  hivatkozott  közösségi  jogi  kritériumok
   közvetlen   alkalmazását,   a  belső   anyagi   jogi   normák
   alkalmazása mellett.

   Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy  azok  a  jogszabályi
   rendelkezések,  amelyek  a  jövőben  születő  közösségi  jogi
   kritériumoknak a közvetlen hazai érvényesülését eredményezik,
   alkotmányellenesek, mert ezeknek a kritériumoknak forrása nem
   a  magyar  Alkotmány  szerinti legitim közhatalom,  illetőleg
   annak    valamely   intézménye.   Mivel   a   Vsz.   támadott
   rendelkezései a hivatkozott közösségi jogi kritériumok között
   a  jövőben képződő — közjogi elbírálását meghatározó — normák
   közvetlen    alkalmazását   is   a   magyar    versenyhatóság
   kötelezettségévé  teszik, a vizsgált rendelkezések  ez  okból
   alkotmányellenesek.

                                VI.

   1.  Az Alkotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálat során az
   EM.  62.  cikkének  (1) és (2) bekezdését,  valamint  a  Vsz.
   alapelvi   1.   cikkét   szorosan   összefüggő   szabályozási
   egységként  értékelte.  Ennek folytán az  Alkotmánybíróság  a
   Vsz.    egyes   rendelkezéseinek   az   alkotmányellenességét
   állapította  meg,  tekintettel arra, hogy  a  Vsz.  1.  cikke
   állapítja meg a hazai jogalkalmazó hatóságra az EM. 62.  cikk
   (2)   bekezdésében  hivatkozott  közösségi  jogi  kritériumok
   figyelembe  vételének kötelezettségét — a hazai belső  anyagi
   jogi  szabályok alkalmazása mellett —, éspedig a korábbiakban
   kifejtett közvetlen alkalmazási mechanizmusban. Ennek folytán
   az    EM.   62.   cikk   (2)   bekezdésének   alkotmányossági
   vizsgálatával    összefüggésben   az    Alkotmánybíróság    a
   következőket állapítja meg.

   Önmagában   az   EM.   62.  cikk  (2)  bekezdésében   foglalt
   rendelkezésből a Vsz. hiányában nem következik a  szabályozás
   alkotmányellenessége. Az EM. 62. cikk (2)  bekezdése  ugyanis
   önmagában  nem  telepíti  a magyar jogalkalmazó  hatóságra  a
   közösségi     jogi     kritériumok     szerinti     elbírálás
   kötelezettségét.  Ugyanakkor a Vsz.  alapelvi  1.  cikke  sem
   lenne alkotmányos szempontból aggályos önmagában azért,  mert
   a  hazai jogalkalmazó hatóságot (GVH) nevesíti az egyezményes
   versenyszabályokat érvényesítő szervként, amennyiben a magyar
   jogalkalmazó hatóságnak az ügyek elbírálását nem a  közösségi
   jogi  kritériumok alapján kellene mérlegelnie az EM. 62. cikk
   (2)  bekezdés  értelmében, a Közösség jogának  ebbe  a  körbe
   tartozó normái közvetlen alkalmazásával.

   2.   Az  Alkotmánybíróság  4/1997.  (I.  22.)  AB  határozata
   értelmében,  ha  az  Alkotmánybíróság a nemzetközi  szerződés
   valamely   rendelkezését   alkotmányellenesnek   találja,   a
   kihirdető  hazai  jogszabály alkotmányellenességét  állapítja
   meg.  Az  alkotmányellenességet  megállapító  határozatnak  a
   Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalására  nincs
   hatása.   A  jogalkotónak  meg  kell  teremtenie  a   vállalt
   nemzetközi  kötelezettség és a belső jog  összhangját,  ennek
   megtörténtéig  az Alkotmánybíróság a megsemmisítés  időpontja
   tárgyában a határozathozatalt ésszerű határidőre felfüggeszti
   (ABH 1997, 41.).

   Az  Alkotmánybíróság  53/1993. (X. 13.)  AB  határozata  (ABH
   1993,  327.)  szerint  az Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdésének
   második fordulata — a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek
   és  a  belső jog összhangjának biztosítása — minden "vállalt"
   nemzetközi  kötelezettségre vonatkozik, így a nemzetközi  jog
   általánosan  elismert szabályaira és a nemzetközi szerződések
   tartalmára   is.   A   vállalt   nemzetközi   kötelezettségek
   összhangját  az  egész  belső joggal  biztosítani  kell,  így
   mindenekelőtt   az  Alkotmány  rendelkezéseivel   is.   Ennek
   megítélése   során   az  Alkotmány  7.   §   érvényesüléséhez
   szükségszerűen  be  kell  vonni a  vizsgálatba  azt,  hogy  a
   nemzetközi   kötelezettségvállalás   összhangban   van-e   az
   Alkotmánnyal.

   Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy az EK-magyar Társulási
   Tanács  2/96.  számú határozatára, mint a Magyar  Köztársaság
   nemzetközi  kötelezettségvállalásának forrására nincs  hatása
   annak,    hogy   az   Alkotmánybíróság   a   Vsz.    részbeni
   alkotmányellenességét  állapította meg.  A  Társulási  Tanács
   határozatával elfogadott Vsz. azonban a magyar  belső  jogban
   az    Alkotmánybíróság   határozatával   érintett    részében
   alkotmányellenes.   Az   Alkotmánnyal  ellentétesnek   talált
   nemzetközi  kötelezettségvállalás pedig — a  kihirdető  hazai
   jogszabály alkotmányellenessége folytán — a belső jogban  nem
   érvényesülhet és nem kerülhet alkalmazásra.

   A      nemzetközi     jogi     érvényességében     érintetlen
   kötelezettségvállalás, vagyis a Társulási Tanács  határozata,
   a  Magyar Köztársaságot — mint a nemzetközi jog alanyát  —  a
   kihirdető  jogszabályi  rendelkezések alkotmányellenességének
   megállapítása  után  is  kötelezi. A  jogalkotó  feladata  az
   Alkotmány  7.  § (1) bekezdése értelmében a belső  jog  és  a
   nemzetközi kötelezettségvállalás összhangjának megteremtése.

   3.  A továbbiakban az Alkotmánybíróság azt is vizsgálta, hogy
   a      Társulási      Tanács      határozatában      szereplő
   kötelezettségvállalás fennmaradt nemzetközi jogi érvényessége
   milyen  következményt hordoz az EM. 62. cikk (2) bekezdésének
   magyarországi érvényesülését illetően.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az EM. 62. cikk  (2)
   bekezdés   alkotmányellenességének  megállapítására  irányuló
   indítvány megalapozatlan. Tekintettel a Vsz. 1. cikk első  és
   második  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítására,
   tekintettel  továbbá  arra, hogy a  korábbiakban  kifejtettek
   szerint  a  nemzetközi  kötelezettségvállalás  önmagában  nem
   vezet   a  vonatkozó  közösségi  jogi  kritériumok  közvetlen
   magyarországi   alkalmazásához,   az   EM.   62.   cikk   (2)
   bekezdésének  alkotmányellenessége nem  állapítható  meg.  Az
   Alkotmánybíróság    azonban   az   egyértelműség    érdekében
   szükségesnek  látta  annak  az alkotmányos  követelménynek  a
   megfogalmazását,  amely a 62. cikk (2)  bekezdésében  foglalt
   kötelezettségvállalás     magyar     jogrendszerben      való
   érvényesülésének  alapvető  alkotmányos  korlátját  határozza
   meg,   és  amely  szerint  a  magyar  jogalkalmazó  hatóságok
   közvetlenül   nem  alkalmazhatják  az  EM.   62.   cikk   (2)
   bekezdésében hivatkozott alkalmazási kritériumokat.

   Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza: önmagában az a  körülmény,
   hogy  egy  nemzetközi  megállapodás megfelelő  transzformáció
   (inkorporáció) hiányában nem válik a belső jog  részévé,  nem
   feltétlenül  jelenti  minden  esetben  azt,  hogy  az  illető
   megállapodás   rendelkezéseit  ne  kellene   a   magyar   jog
   alkalmazásában  figyelembe  venni.  Az  Alkotmány  7.  §  (1)
   bekezdése    megköveteli    a   vállalt    nemzetközi    jogi
   kötelezettségek  és a belső jog összhangját, ennek  keretében
   pedig  a  nemzetközi  szerződést kihirdető  belső  jogszabály
   olyan  értelmezését, amely a szerződésnek a nemzetközi jogban
   elfogadott, élő értelmének megfelel. Az Alkotmány  7.  §  (1)
   bekezdése    tehát   a   nemzetközi   kötelezettségvállalások
   összhangját  az  egész belső joggal, így az  Alkotmánnyal  is
   biztosítani  rendeli.  Ugyanakkor  az  Alkotmány  7.  §   (1)
   bekezdése szerint a magyar jogrendszer elfogadja a nemzetközi
   jog   általános  szabályait  és  hasonló  alkotmányi  parancs
   vonatkozik  a nemzetközi jus cogens normáinak érvényesítésére
   is.  A  nemzetközi  jus  cogens  szabályok  körén  kívül  eső
   nemzetközi  szerződéses  kötelezettségvállalások  azonban  az
   Alkotmánnyal ellentétes tartalmukban nem érvényesülhetnek.

   A  favor conventionis elv érvényesülése addig terjedhet, amíg
   a  magyar  jog  nemzetközi szerződéssel  konform  értelmezése
   eredményeként  az  Alkotmány  nem  sérül.  Ha  a   nemzetközi
   kötelezettségvállalás megfelelő értelmezése az Alkotmány 2. §-
   ának  sérelmét idézi elő, az Alkotmány 7. § (1)  bekezdésében
   megkívánt  összhang nem jön létre. Mivel a Vsz.  1.  cikkének
   első  és második bekezdése — a fentebb kifejtettek szerint  —
   alkotmányellenes, vagyis a magyar jogrendszerben  nem  vehető
   figyelembe,   azt   az   EM.  62.   cikk   (2)   bekezdésének
   értelmezésében   és  alkalmazásában  sem  lehet   irányadónak
   tekinteni.  Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar  jogalkalmazó
   hatóságok közvetlenül nem alkalmazhatják az EM. 62. cikk  (2)
   bekezdésében hivatkozott alkalmazási kritériumokat.

                               VII.

   1.  A Vsz. 6. cikke szerint a versenyhatóságok biztosítják  a
   Közösség  hatályos  csoportmentességi  rendeleteiben  foglalt
   elvek  teljes  körű alkalmazását. A GVH tájékoztatást  kap  a
   Közösség  bármely, csoportmentességek elfogadására,  hatályon
   kívül  helyezésére  vagy  módosítására  irányuló  eljárásról.
   Eszerint   tehát  a  magyar  versenyhatóságnak   a   Közösség
   csoportmentesítési rendeleteiben foglalt elveinek teljes körű
   alkalmazását biztosítania kell.

   Az    Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   a    Közösség
   rendeleteiben  foglalt "elvek" érvényesítése a közösségi  jog
   meghatározott  területének  a  magyar  belföldi  jogban  való
   érvényesítését jelenti, minthogy az illető elvek  tartalma  a
   vonatkozó  közösségi  jogi rendeletek  szabályainak  és  ezek
   gyakorlatának     az    összességéből    állapítható     meg.
   Végeredményben maguk az elvek is jogi normáknak tekinthetők.

   A  Közösség  csoportmentességi rendeletei — amelyek  elveinek
   alkalmazását a magyar versenyhatóságnak biztosítania kell — a
   versenykorlátozás tilalmának joganyagának részeként  jelennek
   meg, közjogi természetű szabályok, amelyek a szuverenitással,
   a  közhatalom gyakorlással közvetlen kapcsolatban  állnak.  A
   vizsgált   6.   cikk   előírása  szerint  a  versenyhatóságok
   biztosítják  az  illető  közösségi jogi  elvek  alkalmazását,
   vagyis a jogalkalmazó hatósághoz címzett ez a kötelezettség a
   közösségi jogi elvek közvetlen alkalmazandóságát jelenti. Ezt
   támasztja  alá  az  is, hogy maga a 6. cikk  második  mondata
   előírja  a  GVH  tájékoztatását a mindenkori  közösségi  jogi
   állapotról, annak érdekében, hogy az EM. hatálya alá  tartozó
   konkrét ügyek elbírálásában az éppen hatályos közösségi  jogi
   norma ténylegesen alkalmazásra kerüljön.

   A  vizsgált  6.  cikk alapján tehát a GVH által  alkalmazandó
   közösségi  jogi  elvek attól függetlenül irányadók  a  magyar
   jogalkalmazó hatóság számára, hogy azok a magyar  jog  részét
   képezik-e  vagy  sem,  illetőleg azok pusztán  létrejöttüknél
   fogva,  minden  további transzformáló vagy inkorporáló  aktus
   nélkül   is   alkalmazásra  kell,  hogy  kerüljenek.   Az   a
   rendelkezés  viszont, amely a Közösség  saját  belső  közjogi
   normáit  a  magyar jogrendszeren belül, a magyar állam  és  a
   fennhatósága   alá   tartozó   jogalanyok   közötti   közjogi
   jogviszonyokban közvetlenül alkalmazandónak  rendel  —  ahogy
   erre  az Alkotmánybíróság a fentiekben rámutatott — sérti  az
   Alkotmány  2.  §  (1)  és (2) bekezdését.  A  népszuverenitás
   elvéből  és  a demokratikus jogállamiságból adódó alkotmányos
   követelmény,   hogy   a   Magyar  Köztársaságban   közhatalom
   kizárólag   demokratikus  legitimáció  alapján  gyakorolható.
   Ezért    az   Alkotmánybíróság   a   Vsz.   6.   cikkét    is
   alkotmányellenesnek találta.

   2.   Az   Alkotmánybíróság   az  alkotmányellenesnek   talált
   rendelkezések  megsemmisítése tárgyában  a  határozathozatalt
   felfüggesztette.  A meghatározott határidőt arra  tekintettel
   állapította meg, hogy az Alkotmány 7. § (1) bekezdése szerint
   megkövetelt összhang megteremtésére a jogalkotónak  megfelelő
   idő álljon rendelkezésére.

   3.  A  határozat közzétételére vonatkozó rendelkezés az Abtv.
   41. §-án alapul.
                          Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
             Dr. Ádám Antal             Dr. Bagi István
             alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                 
             Dr. Erdei Árpád           Dr. Holló András
             alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                 
              Dr. Kilényi Géza          Dr. Kiss László
              alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                 
              Dr. Lábady Tamás         Dr. Németh János
              előadó alkotmánybíró        alkotmánybíró
                                 
                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    30/1998. (VI. 25.) 483/B/1996
    Date of the decision:
    .
    06/22/1998
    .
    .