Hungarian
Ügyszám:
.
III/00423/2017
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: II/00782/2013,
.
Első irat érkezett: 02/03/2017
.
Az ügy tárgya: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) és (4) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (öregségi nyugellátás szüneteltetése)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/20/2017
.
Előadó alkotmánybíró: Varga Zs. András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § és a 32. § (1)-(2) bekezdése alapján - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/C. § (1) és (4) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását, megsemmisítését és alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezések az öregségi nyugdíj 2014. február 1-től történő, szüneteltetés címén bekövetkező megvonását a tágabb értelemben vett közszférában történő foglalkoztatás, a perbeli felperes esetében a közalkalmazotti jogviszony fennállásának ténye alapján mindaddig kötelezővé teszik, amíg a jogviszony fennáll, ezért sértik az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdését, XV. cikk (1) bekezdését, valamint Q) cikk (2) bekezdését, figyelmmel arra, hogy a bíróság előtt folyamatban lévő eljárásban alkalmazandó támadott rendelkezések alkalmazásán alapuló intézkedést az EJEB Egyezménysértőnek (az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló Egyezmény) ítélte.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett jogszabályi rendelkezés sérti az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogot, a XV. cikk (1) bekezdése szerinti diszkrimináció tilalmának elvét, valamint az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdését.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) bekezdés 83/C. § (4) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_423_0_2017_inditvany_anonim.pdfIII_423_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3044/2017. (III. 7.) AB végzés
  .
  A döntés kelte: Budapest, 02/21/2017
  .
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3044_2017_AB végzés.pdf3044_2017_AB végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítása iránti bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény 83/C. § (1) és (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárását az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt 78117/13. számon indult Fábián kontra Magyarország ügy Nagykamara előtt folyamatban lévő felülvizsgálat befejezéséig felfüggeszti.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. A Kúria az Mfv.III.10.770/2016/4. sorszámú végzésével az előtte folyamatban lévő ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 25. §-a és 32. § (1)–(2) bekezdése alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/C. § (1) és (4) bekezdése alaptörvény-ellenessége és nemzetközi szerződésbe ütközése vizsgálatát kezdeményezte. Az indítvány hivatkozik az alapvető jogok biztosa által 2013. május 16-án benyújtott, az Alkotmánybíróság előtt II/782/2013. szám alatt folyamatban lévő ügyben előterjesztett indítványra, továbbá az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) előtt 78117/13. számon folyamatban volt, Fábián kontra Magyarország ügyben hozott ítéletre.

   [2] 2. Az Alkotmánybíróság a II/782/2013. szám alatt nyilvántartásba vett indítvány alapján indult, a Tny. 83/C. §-a, 102/I-102/K. §-ai alaptörvény-ellenességének és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irányuló eljárását 2016. október 18-én felfüggesztette az Abtv. 60. §-a alapján. Az Alkotmánybíróságnak a jelen esetben a bírói kezdeményezésről 90 napos határidőn belül döntést kellene hoznia. Tekintettel azonban arra, hogy a Fábián kontra Magyarország ügy az EJEB Nagykamarája előtt folyamatban van, vagyis az ügyben meghozott döntés még nem végleges, a végleges döntés viszont a nemzetközi szerződésbe ütközés alkotmánybírósági vizsgálatának előkérdése, az Alkotmánybíróság a Nagykamara eljárásának befejezéséig – az Ügyrend 41. § (1) bekezdése és 45. §-a alapján – a saját eljárását felfüggesztette.
   Dr. Varga Zs. András s. k.,
   előadó alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   02/03/2017
   .
   Number of the Decision:
   .
   3044/2017. (III. 7.)
   Date of the decision:
   .
   02/21/2017
   .
   .