English
Hungarian
Ügyszám:
.
781/B/2002
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 74/2009. (VII. 10.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/750
.
A döntés kelte: Budapest, 07/07/2009
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

      Az   Alkotmánybíróság   jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára  irányuló  indítvány  tárgyában  –  dr.
   Lenkovics  Barnabás  és  dr. Trócsányi  László  alkotmánybírók
   különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

      1.    Az    Alkotmánybíróság   megállapítja:   a    polgári
   perrendtartásról  szóló  1952. évi III.  törvény  311.  §  (4)
   bekezdés  utolsó mondata, továbbá a gondnokoltak  számítógépen
   vezetett  országos  névjegyzékéről és a  névjegyzék  adataiból
   történő     felvilágosítás     adásról,     valamint     annak
   költségtérítéséről  szóló  13/2002.  (VII.  24.)  IM  rendelet
   alkalmazásánál  az  Alkotmány  59.  §-án  alapuló  alkotmányos
   követelmény,   hogy   a   gondnokoltak   névjegyzékéből   való
   adatszolgáltatás    során   csak   az    adatkérés    céljának
   megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges  adat  bocsátható
   az adatot kérő rendelkezésére.

      2.  Az  Alkotmánybíróság  a polgári perrendtartásról  szóló
   1952.  évi III. törvény 311. § (4) bekezdés utolsó mondata  és
   a  311.  §  (5)  bekezdés  utolsó három  mondata,  valamint  a
   gondnokoltak számítógépen vezetett országos névjegyzékéről  és
   a   névjegyzék   adataiból  történő  felvilágosítás   adásról,
   valamint  annak költségtérítéséről szóló 13/2002.  (VII.  24.)
   IM  rendelet 2-6. §-ai alkotmányellenességének megállapítására
   és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

      Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

       Az  indítványozó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
    III.  törvény (a továbbiakban: Pp.) 311. § (4) bekezdés utolsó
    mondatának,  a  311.  §  (5) bekezdés  harmadik,  negyedik  és
    ötödik   mondatának,   továbbá  a  gondnokoltak   számítógépen
    vezetett  országos  névjegyzékéről és a  névjegyzék  adataiból
    történő     felvilágosítás     adásról,     valamint     annak
    költségtérítéséről szóló 13/2002. (VII. 24.)  IM  rendelet  (a
    továbbiakban: Rendelet) 2-6. §-ainak megsemmisítését kérte  az
    Alkotmánybíróságtól.

       1.  A Pp. 311. § (4) bekezdése értelmében a gondnokság  alá
    helyezés   tényét   be  kell  vezetni  a   bíróság   által   a
    gondnokoltakról  vezetett  névjegyzékbe.  A  bekezdés   utolsó
    mondata  alapján  a névjegyzék adatairól csak  azok  kaphatnak
    felvilágosítást,   akik   az  ehhez  fűződő   jogi   érdeküket
    igazolják.  A  Pp. 311. § (5) bekezdése szerint  a  bíróság  a
    gondnokság    alá    helyezettek   névjegyzékének    adatairól
    számítógépes   nyilvántartást   vezet;   a   bekezdésnek    az
    indítványozó  által  kifogásolt része a nyilvántartásból  –  a
    (4)    bekezdés    alapján   –   történő   adatszolgáltatásról
    rendelkezik.
     Az  indítvány szerint az Alkotmány több rendelkezését  sérti,
     hogy sem a Pp., sem a Rendelet nem határozza meg kielégítően,
     mi   minősül   jogi  érdeknek  a  hivatkozott   rendelkezések
     tekintetében,   és  hogyan  igazolható   a   jogi   érdek   a
     gondnokoltak névjegyzékéből való adatkérés során.

       2.   Az  indítvány  szerint  a  Pp.-ben  és  a  Rendeletben
     szabályozott   adatszolgáltatás  sérti   a   gondnokság   alá
     helyezett   személy   Alkotmány  59.   §   (1)   bekezdésében
     biztosított információs önrendelkezési jogát. Az indítványozó
     álláspontja  szerint a névjegyzék vezetése nem  felel  meg  a
     célhozkötöttség  elvének, sérti a készletre való  adatgyűjtés
     tilalmát,   ezért   ellentétes  az  Alkotmány   59.   §   (1)
     bekezdésével.  A  bűnügyi  nyilvántartásról  és  a   hatósági
     erkölcsi  bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV.  törvény  (a
     továbbiakban:    Bnytv.)   illetve   a   hatósági    erkölcsi
     bizonyítványról   szóló  6/2000.  (II.   11.)   BM   rendelet
     értelmében  a  hatósági  erkölcsi bizonyítványt  az  érintett
     természetes  személy  kérheti.  Az  indítványozó  szerint   a
     feddhetetlenséghez     hasonlóan    a     cselekvőképességgel
     kapcsolatos  tények  igazolása esetén is  elképzelhető  olyan
     megoldás,  amely  nem  sérti  az  információs  önrendelkezési
     jogot.

       3.  Az  indítványozó  szerint a büntetett  előéletre  és  a
     cselekvőképességre vonatkozó adat is különleges  adat,  ezért
     nincs   alkotmányos   indoka,  hogy  a  büntetett   előéletre
     vonatkozó adatról csak az érintett kaphat felvilágosítást,  a
     cselekvőképességre vonatkozó adatról viszont harmadik személy
     is.  Tekintettel  arra, hogy az Alkotmánybíróság  álláspontja
     szerint „a jognak nemcsak az egyes (egyedi) személyeket  kell
     egyenlő  méltóságú  személynek tekinteni  és  kezelni,  hanem
     magának  a  személyiségnek a különböző szintjeit és  tartalmi
     vonatkozásait tekintve sem lehet különbséget tenni” [34/1992.
     (VI. I.) AB határozat], az indítványozó álláspontja szerint a
     kifogásolt  rendelkezések sértik az  Alkotmány  70/A.  §  (1)
     bekezdésében foglalt diszkriminációtilalmat.

      4.  A  Pp. és a Rendelet nem határozza meg, hogy mi  minősül
     jogi  érdeknek  a hivatkozott rendelkezések tekintetében,  és
     azt  sem,  hogyan  igazolható a  jogi  érdek  a  gondnokoltak
     névjegyzékéből   való   adatkérés   során.   A    hivatkozott
     rendelkezések teljes mértékben a jogalkalmazóra bízzák a jogi
     érdek  fogalmának kibontását, illetve a jogi érdek  igazolása
     módjának meghatározását, ezért azok sértik az Alkotmány 2.  §
     (1) bekezdéséből következő jogbiztonság elvét.
     Az  indítványozó indokolásában utalt arra, hogy a jogi  érdek
     fogalmának  meghatározatlansága miatt „okkal  feltételezhető,
     hogy  a  támadott joganyag alkalmazása során  a  szükségesnél
     szélesebb kör” kaphat felvilágosítást a névjegyzék adatairól.

                                  II.

      1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
     „2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
     jogállam.”
     „8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
     és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
     tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
     (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
     kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
     alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
     „59.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban mindenkit  megillet  a
     jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
     magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
     „70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
     tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
     állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
     faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
     nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
     egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

      2. A Pp. támadott rendelkezései:
     „311.  §  (4)  A gondnokság alá helyezést be kell  vezetni  a
     gondnokoltakról   a  bíróság  által  vezetett   névjegyzékbe.
     Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés esetén a
     névjegyzékben  fel  kell tüntetni, ha a  bíróság  csak  egyes
     ügycsoportok   tekintetében  korlátozta  a   gondnokság   alá
     helyezett  személy  cselekvőképességét. Ha  az  ítélet  erről
     rendelkezik,  a névjegyzéknek tartalmaznia kell a  gondnokság
     alá  helyezés  felülvizsgálatának bíróság által megállapított
     időpontját  is.  A névjegyzék adatairól csak  azok  kaphatnak
     felvilágosítást,   akik  az  ehhez  fűződő   jogi   érdeküket
     igazolják.
     (5)  A  bíróság  a gondnokság alá helyezettek  névjegyzékének
     adatairól  számítógépes nyilvántartást vezet.  Az  országosan
     összekapcsolt   számítógépes  közhiteles  nyilvántartást   az
     Országos  Igazságszolgáltatási  Tanács  Hivatala  kezeli.   A
     Hivatal  jogszabályban meghatározott költségtérítés ellenében
     az   országos   névjegyzék  adatairól  –  a  (4)  bekezdésben
     meghatározottak    szerint   –   felvilágosítást    ad.    Az
     adatszolgáltatás  tényét  a  számítógépes  rendszerben  olyan
     módon  kell  rögzíteni,  hogy az adatszolgáltatás  időpontja,
     jogcíme  és  az adatkérő személye megállapítható maradjon.  A
     jogellenes      adatkérés,      illetve      adatfelhasználás
     jogkövetkezményeit a felvilágosítást kérő viseli.”

      3. A Rendelet érintett rendelkezései:
     „2.  §  (1)  A gondnokoltak országos névjegyzékét vezető  OIT
     Hivatalától a gondnokoltak névjegyzékének adatairól az kérhet
     felvilágosítást,  aki az ehhez fűződő jogi  érdekét  igazolja
     [Pp. 311. § (4)-(5) bek.]. Ennek során meg kell jelölni azt a
     jogügyletet  (pl. adásvételi szerződés), illetve  egyéb  okot
     (pl.  tervezett házasságkötés, vagy közszolgálati  jogviszony
     létesítése),   mely  a  felvilágosítás  kérését  megalapozza.
     Amennyiben   a  jogi  érdek  okirattal  igazolható,   azt   a
     kérelemhez mellékelni kell.
     (2)  Az  OIT Hivatalától a felvilágosítás félfogadási  időben
     személyesen, illetve postai úton kérhető.
     (3)  A  kérelemben  fel  kell  tüntetni  a  kérelmező  nevét,
     lakóhelyét,   a   felvilágosításhoz   fűződő   jogi    érdek-
     meghatározását, annak a személynek a kérelmező által  ismert,
     az  1.  § (2) bekezdése szerinti adatait, akinek a gondnokság
     alá helyezéséről felvilágosítást kér.
     3.  §  (1)  Amennyiben a kérelem érdemben elbírálható,  és  a
     kérelmező az 5. § szerinti költségtérítést megfizette, az OIT
     Hivatala  a  hiánytalan  kérelem  érkezésétől  számított   öt
     munkanapon   belül   intézkedik   a   gondnokoltak   országos
     névjegyzékéből   történő  felvilágosítás   megadásáról   vagy
     megtagadásáról.
     (2)  Ha  a  kérelem teljesíthető és a kérelemben  megnevezett
     személy    a   gondnokoltak   névjegyzékében   szerepel,    a
     felvilágosítás   a   gondnokoltnak  (volt  gondnokoltnak)   a
     névjegyzékben   szereplő  azon  fennálló,  illetve   megszűnt
     adataira  terjed  ki, melyek összefüggnek a  kérelmező  által
     igazolt jogi érdekkel.
     (3)  Az  OIT  Hivatala  a felvilágosítást  megtagadja,  ha  a
     kérelem hiányait a felhívása ellenére sem pótolják, illetve a
     kérelmező   a  felvilágosításhoz  fűződő  jogi  érdekét   nem
     igazolja hitelt érdemlően.
     4.  §  Az  OIT  Hivatala a gondnokoltakról vezetett  országos
     névjegyzékben a Pp. 311. §-a (5) bekezdésének megfelelően  az
     adatszolgáltatás    tényét,    időpontját,    jogcímét,     a
     felvilágosítást kérő nevét, lakóhelyét (székhelyét)  rögzíti.
     Erről  a gondnokság alá helyezett személyt, illetve gondnokát
     – kérelmére – ingyenesen tájékoztatni kell.
     5.  §  (1)  A  gondnokoltak országos  névjegyzékéből  az  OIT
     Hivatala költségtérítés ellenében ad felvilágosítást.
     (2)  A  költségtérítés összege kérelmenként, illetve –  ha  a
     kérelemben több személy vonatkozásában kérnek felvilágosítást
     –   a   kérelemben  megjelölt  személyenként   2000   Ft.   A
     költségtérítést  az  OIT  Hivatala 10032000-00281667-00000000
     számú  számlájára  kell  befizetni.  A  befizetést  átutalási
     megbízással vagy készpénz-befizetési utalvánnyal – a  kérelem
     előterjesztésével egyidejűleg – kell igazolni.
     (3)  A  befizető egyértelmű azonosítása érdekében a készpénz-
     befizetési  utalvány  vagy az átutalási megbízás  „közlemény”
     rovatában   fel   kell   tüntetni   a   befizetés    jogcímét
     (felvilágosítás gondnokság alá helyezésről).
     (4)   A  felvilágosítás  megadása  félfogadási  időben  –   a
     kérelmező  erre irányuló kérelme esetében – szóban, egyébként
     pedig írásban, illetve postai úton történik.
     6.  §  A költségtérítés nem igényelhető vissza, ha a keresett
     személy nem szerepel az országos névjegyzékben, továbbá akkor
     sem,  ha  a kérelmező az adatokról történő tájékoztatást  nem
     veszi át.”

                                 III.

      Az indítvány részben megalapozott.

     Az   Alkotmánybíróság   elsőként  azt   vizsgálta,   hogy   a
     gondnokoltság  ténye  és  az abból levonható,  az  érintettre
     vonatkozó következtetés alkotmányos védelmet igénylő  adatnak
     minősül-e.
      1.  Az  Alkotmány  59.  §  (1) bekezdése  alapján  a  Magyar
     Köztársaságban mindenkit megillet a magántitok és a személyes
     adatok  védelméhez való jog. Az Alkotmánybíróság a  személyes
     adatok  védelméhez való jogot nem hagyományos védelmi jogként
     értelmezi,  hanem  annak aktív oldalát  is  figyelembe  véve,
     információs  önrendelkezési jogként [15/1991.  (IV.  13.)  AB
     határozat, ABH 1991, 40, 41-42.]. E jog alapján mindenki maga
     rendelkezik     személyes    adatainak    feltárásáról     és
     felhasználásáról; személyes adatot felvenni  és  felhasználni
     tehát általában csakis az érintett beleegyezésével szabad.
     Emellett  törvény  kivételesen korlátozhatja  az  információs
     önrendelkezés  alapvető  jogát. Az  ilyen  törvény  abban  az
     esetben   alkotmányos,  ha  megfelel  az   alapjog-korlátozás
     alkotmányos  feltételeinek,  azaz  az  Alkotmány  8.  §   (2)
     bekezdésében  foglalt követelményeknek. Ez azt jelenti,  hogy
     az    Alkotmány   59.   §   (1)   bekezdésében    biztosított
     szabadságjogot csak elkerülhetetlen esetben lehet korlátozni,
     s  a  korlátozásnak az elérni kívánt célhoz képest arányosnak
     kell  lennie [46/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 219,
     223.].
      A  személyes  adatok védelméhez való jog  korlátozásakor  is
     irányadó alapjogi-teszt alkalmazásakor az Alkotmánybíróság az
     alapjogkorlátozás    szükségessége   körében    értékeli    a
     célhozkötöttség követelményének érvényesülését: azt,  hogy  a
     személyes  adat feldolgozásának van-e pontosan  meghatározott
     és  jogszerű  célja;  s  az adatfeldolgozás  minden  szakasza
     megfelel-e a bejelentett és közhitelűen rögzített  célnak.  A
     célhozkötöttségből  következik,  hogy  a  meghatározott   cél
     nélküli,   „készletre”,  előre  nem  meghatározott   jövőbeni
     felhasználásra való adatgyűjtés és -tárolás alkotmányellenes.
      Az   információs  önrendelkezési  jog  gyakorlásának   másik
     alapvető   garanciája   az  adattovábbítás   és   az   adatok
     nyilvánosságra   hozásának  korlátozása.  Az   adattovábbítás
     szűkebb értelme az, hogy a személyes adatot az adatfeldolgozó
     meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé  teszi.
     Személyes  adatot az érintetten és az eredeti adatfeldolgozón
     kívüli  harmadik  személy számára hozzáférhetővé  tenni  csak
     konkrét  törvényi felhatalmazás esetén szabad, illetve  abban
     az  esetben,  ha az érintett abba beleegyezik [15/1991.  (IV.
     13.) AB határozat, ABH 1991, 40, 42.].

      2.  Még  szigorúbb követelményt állított az Alkotmánybíróság
     a  különleges  adatok kezelése elé. A különleges  (szenzitív,
     érzékeny)  adatok esetében „az adatkezelésnek konkrét  célhoz
     kötöttnek  kell  lennie. Az adatkezelési cél  túlságosan  tág
     módon történő meghatározása, azaz ha nincs összefüggésben  az
     adatkezelés  a megjelölt céllal, továbbá, ha arra bizonytalan
     esetkörben  kerül sor, illetve arra nem a szükséges  mértékre
     korlátozott  személyi  kör  jogosult,  akkor  az  adatkezelés
     meghatározott  cél  nélkül,  illetve  korlátlan  módon  válik
     lehetővé.”  [65/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002,  357,
     364-365.]
     Az    egészségi    állapottal   kapcsolatos    adatokat    az
     Alkotmánybíróságnak    ez   a    döntése    és    a    szabad
     orvosválasztással   kapcsolatos  56/2000.   (XII.   19.)   AB
     határozata  is különös védelemben részesíti. Ezt a  speciális
     védelmet  az  Emberi Jogok Európai Bíróságának  joggyakorlata
     két   szempontból   is   indokoltnak  tartja.   Az   érintett
     magánszférájának védelme miatt, illetve annak érdekében, hogy
     az  egészségügyi intézményekbe vetett bizalom ne  csorbuljon,
     az   érintett  biztos  lehessen  abban,  hogy  a   legbensőbb
     szféráját   érintő,  a  testi,  lelki  állapotára   vonatkozó
     információk nem kerülnek illetéktelen kezekbe. [Z v.  Finland
     Judgment of 25 February 1997, Appl. No. 9/1996/627/811, § 95;
     M.  S.  v.  Sweden  Judgment of 27  August  1997,  Appl.  No.
     74/1996/693/885, § 41]
       Ezt  a felfogást tükrözik a személyes adatok védelméről  és
     a  közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.  évi  LXIII.
     törvénynek  (a továbbiakban: Avtv.), valamint az egészségügyi
     és  a  hozzájuk  kapcsolódó személyes adatok  kezeléséről  és
     védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénynek (a továbbiakban:
     Eüaktv.)    a    gondnokság   alá   helyezéssel   kapcsolatos
     egészségügyi adatokra vonatkozó szabályai is.

       2.1.  Az  Avtv.  2.  §  1.  pontja alapján  személyes  adat
     bármely   meghatározott   (azonosított   vagy   azonosítható)
     természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba
     hozható  adat, az adatból levonható, az érintettre  vonatkozó
     következtetés. Az Avtv. 2. § 2. a) pontja szerint  különleges
     adat  a  faji  eredetre,  a nemzeti és  etnikai  kisebbséghez
     tartozásra,  a  politikai  véleményre  vagy  pártállásra,   a
     vallásos  vagy  más  világnézeti  meggyőződésre,  az   érdek-
     képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adat; az Avtv. 2. §
     2.  b)  pontja  szerint különleges adat továbbá az  egészségi
     állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó
     adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
       Az  adatkezelés  az alkalmazott eljárástól  függetlenül  az
     adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége,
     így  például  az adatok továbbítása, nyilvánosságra  hozatala
     is.  Az  Avtv. 3. § (2) bekezdése értelmében különleges  adat
     akkor  kezelhető,  ha az adatkezeléshez az  érintett  írásban
     hozzájárul;  vagy  –  az Avtv. 2. § 2. a)  pontjában  foglalt
     adatok  esetében  – ha az adatkezelés nemzetközi  egyezményen
     alapul,   vagy   Alkotmányban   biztosított   alapvető    jog
     érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy
     a  bűnüldözés érdekében törvény elrendeli; illetve  ha  egyéb
     esetekben azt törvény elrendeli.
       Az  Avtv.  alapján tehát a különleges adatokat az  érintett
     kifejezett  írásbeli hozzájárulásával lehet  kezelni.  Ha  az
     érintett     cselekvőképtelensége    folytán    nem     tudja
     hozzájárulását adni adatai kezeléséhez, az érintett vagy  más
     személy     létfontosságú    érdeke,    katasztrófa-     vagy
     szükséghelyzet   elhárítása  és  megelőzése  indokolhatja   a
     cselekvőképtelen   személyes  adatainak   szükséges   mértékű
     kezelését  [Avtv. 3. § (8) bekezdés]. Más esetekben közösségi
     érdek  (bűnüldözés, menekültügy) szükségessé teheti  bizonyos
     különleges  adatok kötelező kezelését. Az ilyen  adatkezelést
     azonban  csak  törvény rendelheti el, a  megfelelő  garanciák
     biztosításával.

       2.2.  Az  Eüaktv.  3.  § a) pontja értelmében  egészségügyi
     adatnak   minősül  „az  érintett  testi,  értelmi  és   lelki
     állapotára,  kóros  szenvedélyére, valamint  a  megbetegedés,
     illetve   az   elhalálozás  körülményeire,  a   halál   okára
     vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve
     az  egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért,
     leképzett  vagy  származtatott adat;  továbbá  az  előzőekkel
     kapcsolatba  hozható, az azokat befolyásoló  mindennemű  adat
     (pl. magatartás, környezet, foglalkozás)”.
      A  cselekvőképességre vonatkozó vizsgálat  tárgya  az  egyén
     döntéshozó,   belátási   képessége,  pszichés   állapota.   A
     vizsgálat   célja   annak  megállapítása,   hogy   az   egyén
     pszichéjére,   szellemi  képességeire,  esetleges   fejlődési
     rendellenességére, szenvedélybetegségére tekintettel  képes-e
     saját  ügyeiben  az  érdekeinek megfelelő  döntést  hozni,  a
     döntés    meghozatalához   szükséges   tényeket    megérteni,
     áttekinteni, és racionálisan mérlegelni. A vizsgálódás  tehát
     –  az  Eüaktv.  kifejezésével  élve  –  az  érintett  értelmi
     állapotára  vonatkozik. Következésképpen  a  cselekvőképesség
     korlátozása  vagy kizárása, vagyis a gondnokság alá  helyezés
     ténye   és   az  abból  levonható,  az  érintettre  vonatkozó
     következtetés egészségügyi adatnak minősül. [A gondnokság alá
     helyezésre  és  annak indokára vonatkozó adat mint  egészségi
     állapotra  vonatkozó adat az Avtv. 2. § 2. b) pontja  alapján
     is különleges adat.]
      A  gondnokság  alá helyezéssel kapcsolatos  információkat  a
     német  szövegségi Alkotmánybíróság is alkotmányos  védelemben
     részesíti.  Az  Alkotmánybíróság  az  általános  személyiségi
     jogból  (Art.  2  Abs  1.,  Art.  1  Abs.  1  GG)  levezetett
     információs   önrendelkezési  jog  védelmi   körébe   tartozó
     információk   közé   sorolta   a   személy   gondnokság   alá
     helyezésének tényét, az azzal kapcsolatos eljárásra vonatkozó
     adatokat  és  azokat  a  személyes körülményeket,  amelyek  a
     cselekvőképesség  korlátozásához vezettek.  [BVerfGE  78,  77
     (84)]

                                  IV.

      A   következőkben  az  Alkotmánybíróság  áttekintette,  hogy
     jelenleg  milyen szabályok alapján korlátozható  a  személyek
     cselekvőképessége,    s    hogy    a    korlátozás     milyen
     következményekkel  jár  a  hatósági,  bírósági  eljárásokban,
     valamint a magánszemélyek egymás közötti jogviszonyaiban.

      1.  A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
     továbbiakban:    Ptk.)   14.   §   (4)   bekezdése    szerint
     cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá a bíróság  azt  a
     nagykorú   személyt  helyezi,  akinek  az   ügyei   viteléhez
     szükséges  belátási  képessége a pszichés állapota,  szellemi
     fogyatkozása  vagy  szenvedélybetegsége  miatt  –   általános
     jelleggel,   illetve  egyes  ügycsoportok  vonatkozásában   –
     tartósan   vagy   időszakonként  visszatérően   nagymértékben
     csökkent.   A   Ptk.   15.   §  (4)   bekezdése   alapján   a
     cselekvőképességet  kizáró gondnokság alá  a  bíróság  azt  a
     nagykorú  személyt helyezi, akinek ügyei viteléhez  szükséges
     belátási   képessége  –  pszichés  állapota   vagy   szellemi
     fogyatkozása  miatt  –  tartósan teljes  mértékben  hiányzik.
     Következésképpen gondnokság alá helyezni valakit kizárólag  a
     Ptk.  14.  §  (4)  bekezdésben meghatározott egészségügyi  ok
     (pszichés  állapot, szellemi fogyatkozás, szenvedélybetegség)
     alapján  lehet, és csak abban az esetben, ha ezen ok miatt  a
     személy nem képes érdekeinek megfelelő döntést hozni, illetve
     érdekeinek megfelelően cselekedni [Ptk. 15. § (4) bekezdés].

      2.  Polgári  perben a bíróság [Pp. 50. §],  a  közigazgatási
    hatósági   eljárás   során   az  eljáró   hatóság   hivatalból
    vizsgálhatja  az  ügyfél  eljárási  képességének  meglétét  [a
    közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás   általános
    szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény   15.   §   (6)
    bekezdés].  A  polgári  perben vagy  a  közigazgatási  eljárás
    során  jellemzően  akkor  van  szükség  az  eljárási  képesség
    vizsgálatára,   ha   az   eljáró   bíróság   illetve   hatóság
    feltételezése  alapján  a  fél  cselekvőképessége  korlátozott
    vagy  hiányzik.  A  bíróságoknak ugyanis „csak  kétség  esetén
    kell   a  perbeli  jog-  és  cselekvőképességet  vizsgálniuk”.
    [438/B/1996.  AB  határozat, ABH  1999,  555,  556.]  Kivételt
    jelentenek   a   gondnokság  alá  helyezés  módosításával   és
    megszüntetésével  kapcsolatos perek, ahol a gondnokolt  teljes
    perbeli  cselekvőképességgel  rendelkezik.  [Pp.  312.  §  (3)
    bekezdés; 355/B/2005. AB határozat, ABH 2007, 1863, 1865.]
      A   Rendelet  7.  §-ának  megfelelően  az  OIT  Hivatala   a
    gondnokoltak  névjegyzékéből  ingyenes  felvilágosítást  ad  a
    bíróság,   az   ügyészség,  a  nemperes  eljárást   lefolytató
    közjegyző,  az önálló bírósági végrehajtó vagy a közigazgatási
    szerv  részére,  ha  az  törvényben meghatározott  feladatának
    ellátásához  kér  információt. Az  indítványozó  nem  támadta,
    ezért   az   Alkotmánybíróság  nem   vizsgálta   a   hatóságok
    adatigénylésére    vonatkozó   szabály   (Rendelet    7.    §)
    alkotmányosságát.   Az  OIT  Hivatal  főosztályvezetőjének   a
    tájékoztatása  szerint az információkérés  túlnyomó  részét  a
    hatóságoktól  (jellemzően a rendőrségtől) érkező  megkeresések
    teszik ki.

      3.   A  cselekvőképesség  megléte  nemcsak  a  bírósági   és
     közigazgatási   eljárás   során  elengedhetetlen,   hanem   a
     magánjogi jogalanyok egymás közötti jogviszonyaiban is.
      A   gondnokság   alá   helyezéssel   kapcsolatos   szabályok
     elsődleges  célja  az  ügyeinek vitelére  képtelen  és  ezért
     kiszolgáltatott felnőtt személyének és vagyonának a  védelme.
     A  gondnokság intézménye azokat az embereket segíti,  akiknek
     mentális     megbetegedés    vagy    mentális     képességeik
     megfogyatkozása  miatt  tartósan vagy  átmenetileg  sérült  a
     döntési  képességük.  Ügyeik intézésére gondnokot  rendel.  A
     döntési képesség teljes hiánya esetén a gondnok önállóan  jár
     el.  Ezért  rendelkezik a Ptk. 15/A. § (1)  bekezdése  arról,
     hogy  a cselekvőképtelen személy jognyilatkozatai – a csekély
     jelentőségű,  tömegesen  előforduló  szerződések  (például  a
     buszjegyvásárlás)  kivételével  –  semmisnek  minősülnek.   A
     szabály kiindulópontja az, hogy a cselekvőképtelensége  miatt
     gondnokság alatt álló személy döntési képessége oly mértékben
     sérült,  hogy  a  jogszabálynak az  érintett  személyt  saját
     döntéseinek  következményeitől is meg kell  óvnia.  Ebben  az
     esetben  az  önmaga képviseletére nem képes személy  gondnoka
     éppen  a  gondnokolt alapjogainak érvényesítésében  segíthet.
     [1071/B/1998. AB határozat, ABH 2002, 901, 903.]
      A  korlátozottan  cselekvőképes személy esetében  nem  ez  a
     helyzet.   Az   a   személy,  akinek  a   döntési   képessége
     korlátozott,  a  gondnokával együtt dönt  minden,  őt  érintő
     kérdésben. Abban az esetben pedig, amikor a döntési  képesség
     korlátozottsága  csak bizonyos ügyek vitelére  vonatkozik,  a
     gondnokoltnak   csak   ezen  ügyek  esetében   van   szüksége
     gondnokának beleegyezésére, egyéb esetekben önállóan jár el.
      A   gondnokság   elrendelésével  kapcsolatos   rendelkezések
     azonban  nem csupán a gondnokolt személyt, hanem a gondnokság
     alá   helyezettel  jogviszonyba  lépők  személyi  és  vagyoni
     érdekeinek  a  védelmét is szolgálják.  Az  ügyleti  forgalom
     biztonsága  érdekében ugyanis indokolt, hogy  azon  személyek
     számára,  akik  a személyi és vagyoni jogviszonyokban  önálló
     döntéshozatalra  nem  képesek, a  bíróság  a  gondnokság  alá
     helyezési per során ügyei vitelére gondnokot rendeljen ki.  A
     gondok   beleegyezése  vagy  utólagos  jóváhagyása  teszi   a
     gondnokolt egyes jognyilatkozatát érvényessé.

                                  V.

      Az  alkotmányossági  vizsgálat tárgya  jelen  ügyben  nem  a
     gondnokság alá helyezési eljárást érintő jogszabály, hanem  a
     már  gondnokság  alá helyezettek személyes adatok  védelméhez
     fűződő jogának érvényesülése.

      1.  A  gondnokoltnak alapvető jogi érdeke, hogy a gondnokság
     alá  helyezéssel,  s  ezáltal közvetve a gondnokolt  pszichés
     állapotával  kapcsolatos  információkhoz  harmadik  személyek
     indokolatlanul  ne férhessenek hozzá. A társadalomban  ma  is
     gyakran     éri    igazságtalanul    hátrány    az    értelmi
     fogyatékossággal  élő embereket, ezért pusztán  a  gondnokság
     tényének  napvilágra kerülésével az érintett  élete  súlyosan
     megnehezülhet.  A német szövetségi Alkotmánybíróság  is  utal
     arra,  hogy a gondnokság tényéből harmadik személy nem csupán
     az  érintett  jogi  státuszáról, cselekvőképességéről  szerez
     ismeretet,  ami  egyébként  a  vagyoni  jogviszonyokba  lépők
     számára  releváns és szükséges információ, hanem az  érintett
     személyiségét    meghatározó    lényeges    tulajdonságairól,
     adottságairól        (esetleges       szenvedélybetegségéről,
     gyengeelméjűségéről, anyagi értelemben vett  könnyelműségéről
     stb.). Ez az érintettre levonható következtetés eredményezhet
     megbélyegzést, és megnehezíti a mielőbbi hatékony  társadalmi
     reintegrációt  [BVerfGE  78,  77  (86-87)].  Természetesen  a
     vagyoni  viszonyokban és a személyhez kötődő jognyilatkozatok
     megtételekor  is  méltányolandó igény,  hogy  a  jogviszonyba
     lépők   megismerhessék   a  másik  fél   cselekvőképességének
     esetleges  korlátozottságával  kapcsolatos  adatot.  Ezt   az
     igényt a jognak úgy kell kielégítenie, hogy közben ne sértsen
     alapjogot,  vagyis  ne engedjen indokolatlan  hozzáférést  az
     érintett személy különleges védelmet igénylő adataihoz.

      2.  Ezt  hangsúlyozza az Európa Tanácsnak a cselekvőképtelen
     nagykorúak  jogi védelméről szóló R. (99) 4.  számú  ajánlása
     is.   Az   ajánlás  4.  alapelve  szerint  az  Európa  Tanács
     tagállamainak  mérlegelniük kell a meghozott intézkedések  (a
     gondnokság    alá    helyezés)   automatikus   nyilvánosságra
     hozatalával   járó  hátrányokat  és  azokat   az   előnyöket,
     amelyeket  a  nyilvánosságra  hozatal  az  érintett,  illetve
     harmadik   személyek  érdekében  nyújtani   képes.   Egyfelől
     figyelemmel  kell lenni arra, hogy a gondnokság alá  helyezés
     tényének  nyilvánosságra  kerülése önmagában  is  megbélyegző
     hatású.  Másfelől viszont egyes esetekben éppen a  gondnokság
     tényének  ismerete  védi  magát  a  gondnokoltat  és  a  vele
     jogviszonyra lépni kívánó harmadik személyt. Az Európa Tanács
     Miniszteri  Bizottsága  elfogadható  megoldásnak   tartja   a
     gondnokoltak  regiszterét,  ha  az  ott  vezetett   szenzitív
     adatokba kizárólag azok tekinthetnek be, akiket az intézkedés
     (jelen  esetben a gondnokság alá helyezés ténye)  személyesen
     érint.  Itt is hangsúlyozza a nemzetközi dokumentum,  hogy  a
     gondnokság   tényének   stigmatizáló  hatású   nyilvánosságra
     hozatala   feltétlenül  elkerülendő  [Explanatory  Memorandum
     Recommendation Rec(1999)4 on principles concerning the  legal
     protection of incapable adults].
       3.  Magyarországon  a  központi  nyilvántartást  megelőzően
     nagyon   sokáig  hirdetményi  rendszer  működött,   amit   az
     adatvédelmi  biztos  több alkalommal alkotmányos  szempontból
     bírált.  Az  adatvédelmi biztos 1995-1996-os éves  parlamenti
     beszámolója  szerint egy 1996. novemberében  érkezett  panasz
     kapcsán  merült  fel  a gondnokság alá helyezettek  személyes
     adatainak       kezelésével      kapcsolatos      szabályozás
     tarthatatlansága.  A Pp. akkor hatályos  előírása  szerint  a
     gondnokság  alá  helyezésről kibocsátott hirdetményt  tizenöt
     napra ki kellett függeszteni a bíróság, valamint a gondnokolt
     lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.
      Az  adatvédelmi  biztos az 1997. és az 1999. évi  parlamenti
     beszámolójában  is  hangsúlyozta, hogy  „alkotmányos  jogokat
     sértő,  értelmetlen gyakorlat” a gondnokság  alá  helyezésről
     szóló hirdetmény bíróságon és a polgármesteri hivatalban való
     közzététele,  s  annak a helyi újságokban való megjelentetése
     (500/H/1996, 484/H/1999).
      Ezt    követően    a   cselekvőképességgel,    gondnoksággal
     összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi  XV.
     törvény  2.  §-a  módosította  a  Pp.-nek  a  gondnokság  alá
     helyezésről  szóló teljes XVII. fejezetét.  A  Pp.  módosítás
     eredménye  a  gondnokság tényét automatikusan  nyilvánosságra
     hozó  hirdetményi rendszer megszüntetése, és helyette  egy  a
     gondnokság  tényét  illetően  a titkossághoz  fűződő  érdeket
     jobban  figyelembe  vevő rendszer, a gondnokolt  személyekről
     vezetett központi adatbázis bevezetése.

                                  VI.

      1.  A  Pp. 311. § (4) és (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy
     a  gondnokság alá helyezést be kell vezetni a gondnokoltakról
     a  bíróság  által  vezetett  névjegyzékbe,  valamint  az  OIT
     Hivatala  által  a gondnokolt személyekről vezetett  központi
     adatbázisba. Az OIT Hivatala által kezelt adatok  azonosak  a
     gondnokság  alá  helyezéssel kapcsolatos  perben  első  fokon
     eljárt  helyi  bíróság  által vezetett névjegyzékben  foglalt
     adatokkal.  A  névjegyzék  tartalmazza  a  gondnokolt  nevét,
     születési  helyét,  idejét, anyja  nevét;  a  gondnokság  alá
     helyezési    perben   jogerős   határozatot   hozó    bíróság
     megnevezését,   az   ügy   számát;   a   határozat   jogerőre
     emelkedésének     napját;    annak     megjelölését,     hogy
     cselekvőképességet  kizáró  vagy  korlátozó  gondnokság   alá
     helyezésre  került-e  sor; ha a cselekvőképesség  korlátozása
     egyes    ügycsoportok   tekintetében   történt,   akkor    az
     ügycsoportok megjelölését; valamint a gondnokság alá helyezés
     kötelező  felülvizsgálatának  időpontját,  ha  a  bíróság   a
     felülvizsgálatról rendelkezett [Rendelet 1. § (2) bekezdés].
      A  névjegyzéket vezető bíróság a gondnokoltak névjegyzékéből
    a  Rendelet  2-4.  §-ában  foglaltak  szerint,  költségtérítés
    nélkül   [a  bírósági  ügyvitel  szabályairól  szóló  14/2002.
    (VIII.  1.)  IM rendelet 10. § (5) bekezdés], az OIT  Hivatala
    ugyanazon     adatokról    költségtérítés     ellenében     ad
    felvilágosítást  (Rendelet  5. §).  A  felvilágosítás  adására
    vonatkozó  előírások  egyéb tekintetben  ugyanazok,  ezért  az
    Alkotmánybíróság a következőkben együtt vizsgálta  a  bírósági
    és   az   OIT  Hivatala  által  vezetett  névjegyzékhez   való
    hozzáférés szabályait.

      2.   A   gondnokoltakról  vezetett  bírósági   nyilvántartás
     elsősorban   nem   a   cselekvőképtelen  személyek   védelmét
     szolgálja,   annak  célja  sokkal  inkább   a   gondnokolttal
     jogviszonyt  létesítő  érdekeinek  a  védelme.  A   jelenlegi
     szabályozás   ugyanis   ez  utóbbi   számára   biztosítja   a
     gondnokoltak névjegyzékéhez való hozzáférést.
      Az   Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   méltányolandó
     igény,   hogy   a   személyhez  kötődő  jognyilatkozat-tételt
     megelőzően  a  jogviszonyba lépő felek megismerhessék  egymás
     cselekvőképességére vonatkozó adatokat. A  személyes  jellegű
     jogviszonyok  esetében  ugyanis  elengedhetetlen,   hogy   az
     érintett személy bizonyos mértékig átlássa például a házasság
     életközösségi    jellegét   vagy    az    egyéb    családjogi
     jognyilatkozatok  hatását. Ennek hiányában  nem  jöhet  létre
     érvényesen  a  házasság,  vagy  például  semmis  az  apaságot
     elismerő jognyilatkozat.
      Az  elsődlegesen  vagyoni  jellegű jogviszonyokban  pedig  a
    forgalom  biztonsága igényli az érintettek cselekvőképességére
    vonatkozó      információkhoz     való     hozzáférést.      A
    forgalombiztonság  az Alkotmánybíróság gyakorlata  alapján  az
    Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdésben  foglalt   jogállamiság
    fogalmából   vezethető  le.  A  gazdasági   jogban   megjelenő
    forgalombiztonság    és    hitelezővédelem     követelményének
    „alaptörvényi   foglalata”  a  jogbiztonság.  A   jogbiztonság
    általános   követelménye  ugyanis  „a  társasági  jog   olyan,
    prioritást  élvező  célkitűzéseiben  konkretizálódik,  mint  a
    forgalombiztonság  és  a  hitelezővédelem”   [935/B/1997.   AB
    határozat, ABH 1998, 765, 773.; megerősítve: 3/2006. (II.  8.)
    AB határozat, ABH 2006, 65, 94.].
      Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint    tehát    a
    gondnokolttal   jogviszonyt   létesítő   személyek   érdekében
    szükségesnek   bizonyulhat,  hogy  a  bíróságok   névjegyzéket
    vezessenek  a gondnokoltakról, és az is, hogy abból,  indokolt
    esetben, felvilágosítást adjanak a megkötendő jogügylet  által
    érintettek  számára.  A Pp. támadott rendelkezése  a  szerződő
    felek   védelmére   és   a  forgalom  biztonságára   vonatkozó
    alkotmányos jogalkotói célokat szolgál.

      3.   A   Pp.   311.   §   (4)  bekezdés  utolsó   mondatának
     alkalmazásakor a harmadik személy felé történő  minden  egyes
     adatszolgáltatás  az  érintett  személyes  adatok  védelméhez
     fűződő jogának korlátozását jelenti. A továbbiakban ezért  az
     Alkotmánybíróság  azt  vizsgálta, hogy  a  jogviszonyba  lépő
     felek  védelme  és a forgalom biztonsága mint jogalkotói  cél
     elérésével  arányban  áll-e a gondnokoltak  személyes  adatok
     védelméhez fűződő jogának ilyen korlátozása.

      3.1.  Tekintettel  arra,  hogy a  cselekvőképességet  kizáró
    gondnokság  alatt  állók  személyi igazolványának  kezelése  a
    törvényes  képviselők kötelessége, a jogviszonyba lépés  során
    a   gondnokság  ténye  a  szerződő  másik  fél  számára   nagy
    valószínűséggel    ismertté    válik.    Ezért    a    Pp.-ben
    intézményesített  eljárásra, a jogügyleti képesség  meglétének
    ellenőrzésére      jellemzően     a      cselekvőképességükben
    korlátozottak esetében kerül sor.
      A   személyi   igazolvánnyal  a  polgárok   egymás   közötti
    jogviszonyaikban     és     az    állami     szervek     előtt
    személyazonosságukat   hitelt   érdemlően   igazolni    tudják
    [1202/B/1996.  AB  határozat,  ABH  2000,  658,  662-663.].  A
    személyazonosító  igazolvány kiadásáról  és  nyilvántartásáról
    szóló  168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 9. §  (1)  bekezdése
    alapján  állandó személyazonosító igazolvány annak a  személyi
    adat-    és    lakcímnyilvántartás   hatálya   alá    tartozó,
    Magyarországon   élő   magyar   állampolgárnak,   bevándorolt,
    letelepedett  és  menekült jogállású  személynek  adható,  aki
    személyazonosságát   és   a   személyazonosító   igazolványban
    szereplő   adatait  a  rendeletben  meghatározott  okiratokkal
    igazolja.
    A  cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmezőnek
    és   törvényes   képviselőjének  a  rendeletben   meghatározott
    okiratok  mellett  a kérelemhez be kell mutatnia  a  gondnokság
    alá   helyezést   tanúsító  jogerős  bírósági  határozatot,   a
    törvényes    képviseletet    igazoló    jogerős    gyámhatósági
    határozatot,  valamint a törvényes képviselő személyazonosságát
    igazoló  okmányt  is  (19.  §).  A  cselekvőképességet   kizáró
    gondnokság  alatt álló személy személyazonosító  igazolványának
    kiadásával,  használatával és birtokban tartásával  kapcsolatos
    kötelezettségek  a  törvényes képviselőt terhelik  [31.  §  (3)
    bekezdés].
    A  cselekvőképesség  korlátozottsága a  személyi  igazolványban
    nem  szereplő  információ, ezért a jogalkotó bírói névjegyzéket
    intézményesített, amelyből felvilágosítás kérhető a  gondnokság
    alá helyezés terjedelméről.

      3.2.  Az  Alkotmánybíróság  a következőkben  áttekintette  a
     gondokoltak    névjegyzékéből    való    felvilágosítás-kérés
     jogszabályi hátterét és joggyakorlatát.
      A  Pp.  311.  §  (4)  bekezdése  szerint  a  gondnokoltakról
     vezetett    névjegyzék   adatairól   csak   azok    kaphatnak
     felvilágosítást,   akik  az  ehhez  fűződő   jogi   érdeküket
     igazolják.  A  Rendelet  2.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a
     felvilágosítás   kérése  során  meg  kell   jelölni   azt   a
     jogügyletet  (például adásvételi szerződést),  illetve  egyéb
     okot  (például  tervezett házasságkötés,  vagy  közszolgálati
     jogviszony   létesítése),  amely  a  felvilágosítás   kérését
     megalapozza.  Amennyiben a jogi érdek  okirattal  igazolható,
     azt  a  kérelemhez  mellékelni kell.  A  Rendelet  2.  §  (3)
     bekezdése  alapján a kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező
     nevét,  lakóhelyét,  a felvilágosításhoz  fűződő  jogi  érdek
     meghatározását, illetve annak a személynek a kérelmező  által
     ismert,  a  Rendelet  1.  § (2) bekezdése  szerinti  adatait,
     akinek a gondnokság alá helyezéséről felvilágosítást kér.
    A   bíróság  által  gondnokság  alá  helyezettek  számítógépes
    névjegyzékének nyilvántartásáról szóló 2002. évi 5. számú  OIT
    szabályzat    melléklete   tartalmazza   a   gondnokság    alá
    helyezettek      számítógépes      névjegyzékéből      történő
    adatigénylésre  szolgáló nyomtatványt. A  kérelemben  eszerint
    fel kell tüntetni a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),  a
    felvilágosításhoz  fűződő  jogi  érdek  igazolására   irányuló
    közlést,   valamint   a   bemutatott   vagy   csatolt   okirat
    (határozat) megnevezését és az irat számát. Az OIT  Hivatalnál
    költségtérítés   ellenében  felvilágosítást   kérő   személyek
    jellemzően   adásvételi,   biztosítási   és   munkaszerződések
    csatolásával,  a  bankok  a hozzájuk  benyújtott  hitelkérelem
    továbbításával   igazolják   fennálló   jogi   érdeküket.    A
    gondnokság  alá  helyezettre vonatkozóan meg kell  adni  nevét
    (leánykori  nevét), születési helyét és idejét,  anyja  nevét,
    valamint  meg kell jelölni az ügyben jogerős határozatot  hozó
    bíróságot és határozatának számát.
      Az  OIT  Hivatala  által  az  adatkérő  számára  kibocsátott
    válaszdokumentum    tartalmazza   a   kérelem    benyújtásának
    időpontját,  a  kérelmező  nevét, címét,  a  felvilágosításhoz
    fűződő  jogi érdek megnevezését, a jogi érdeket igazoló okirat
    számát,   az   adatszolgáltatás  típusát   (hatályos   és/vagy
    archív),  a  költségtérítés  formáját  és  a  gondnokság   alá
    helyezett  személy több adatát. A személyi azonosító  adatokon
    túl  (születési  hely,  idő, anyja  neve)  a  válaszdokumentum
    jelzi  a  gondnokság alá helyezést elrendelő bíróság nevét,  a
    bírósági   ügy  számát,  a  határozat  jogerőre  emelkedésének
    időpontját, a felülvizsgálat időpontját, a gondnokság  típusát
    (kizáró   vagy   korlátozott).  Korlátozott   cselekvőképesség
    esetén  a  dokumentum azt is tartalmazza,  hogy  a  gondnokolt
    személy mely ügyek intézéséből van kizárva.

      3.3.   Az   Alkotmánybíróság  702/B/2002.  AB  határozatában
    megállapította,   hogy   a  társadalmi  szervezetek   bírósági
    nyilvántartásban szereplő adatainak kezelésére  értelemszerűen
    irányadóak  az  Avtv.  rendelkezései. A határozat  szerint  „a
    közhitelű  nyilvántartás  adatai fő  szabályként  nyilvánosak,
    azonban   a  törvényalkotó  a  fő  szabály  alóli  kivételként
    kizárja a nyilvánosság köréből a tagok személyes adatát  (név,
    lakcím)  tartalmazó  alakuló ülés jelenléti  ívét,  illetve  a
    tagokról   készített  nyilvántartást,  biztosítva  ezáltal   a
    társadalmi   szervezetek   tagjainak   anonimitáshoz    fűződő
    érdekét”.  (ABH  2004,  1643, 1642.) Ez a  megoldás  egyszerre
    garantálja  a  közügyeket érintő közérdekű információk  szabad
    hozzáférését  és  a  személyes adatok  bizalmas  kezelését.  A
    társadalmi  szervezetek  nyilvántartása  ebből  a  szempontból
    eltér     az     ingatlan     nyilvántartástól     vagy      a
    cégnyilvántartástól. Mindhárom tartalmaz  ugyan  közérdekű  és
    személyes  adatokat  is,  a piaci követelményekre  tekintettel
    azonban      az      ingatlan-nyilvántartásbeli      és      a
    cégnyilvántartásbeli  személyes  adatok  megismerhetőek.   [Az
    ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.  törvény  CXLI.  törvény
    4.  §  (1) bekezdése szerint az ingatlan-nyilvántartás – az  e
    törvényben   meghatározottak  szerint  –  nyilvános.   A   (3)
    bekezdés   alapján  azonban  csak  a  nyilvántartás   vagy   a
    széljegyzett  jogosult  és kötelezett  engedélyével  ismerhető
    meg  például a jogosult személyi azonosítója és a tulajdonosok
    jegyzéke. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és  a
    végelszámolásról  szóló  2006.  évi  V.  törvény  12.  §   (1)
    bekezdés    alapján    a    cégiratokat    bárki    ingyenesen
    megtekintheti.  A  14. § (2) bekezdés alapján  azonban,  ha  a
    céginformációt   természetes  személyre   vonatkozóan   kérik,
    (például,  hogy  ki mely cégnél lát el vezető tisztséget  vagy
    felügyelő   bizottsági  tagságot)  akkor  az  adatszolgáltatás
    tényét rögzíteni kell.]
      A  nyilvánosság törvényi előírása folytán azonban az  adatok
    nem   veszítik  el  személyes  adat  jellegüket,  hanem  ahhoz
    hasonlóak, mint a közérdekből nyilvános adatok (Avtv. 2. §  5.
    pont),   amelyek   esetében   alkotmányos   cél   (például   a
    közhitelűség,  a  forgalombiztonság,  az  átlátható   működés)
    indokolja   a   személyes   adatok   védelméhez   fűződő   jog
    korlátozását.
    Jelen  ügyben  az  Alkotmánybíróság abból  indult  ki,  hogy  a
    gondnokoltak   bírósági  nyilvántartása   kizárólag   személyes
    adatokat  tartalmaz.  Ezért  garanciális  jelentőségű,  hogy  a
    gondnokoltak   névjegyzékében  szereplő  adatok   kezelése   az
    adatvédelem alkotmányos elveinek megfelelően történjen.

      3.4.  Az  Alkotmánybíróság ezért megvizsgálta,  hogy  a  Pp.
    311.  §  (4) bekezdés utolsó mondata által választott megoldás
    alapján  az  adatkérésre  valóban  az  arra  legitim  indokkal
    rendelkezők jogosultak-e.
      A   névjegyzékből  való  költségtérítéses  információkérésre
    tipikusan  akkor  kerül sor, amikor a  gondnokolt  és  a  vele
    jogviszonyba   lépő   fél   konszenzuson   alapuló   magánjogi
    jogügyletet  (adásvételi,  biztosítási,  hitel-   vagy   egyéb
    szerződést)   kíván   létrehozni,  illetve   a   korlátozottan
    cselekvőképes munkaviszonyt szeretne létesíteni.  Ennek  során
    szükség  van  a  gondnokolt és adott esetben  annak  törvényes
    képviselője   beleegyezésére  is.   Szerződéskötés   során   a
    szerződő   felek   kötelesek   együttműködni,   és   megfelelő
    gondossággal  eljárni  [Ptk. 4. §, 205.  §  (3)  bekezdés].  E
    gondosságba beletartozik annak vizsgálata is, hogy  megvannak-
    e  a szerződéskötés jogi feltételei. A felek ugyanis kötelesek
    egymást  tájékoztatni  a  szerződést  érintő  minden  lényeges
    körülményről.
      A  szerződő  felek  akkor járnak el gondosan,  ha  –  kétség
    esetén      –      megbizonyosodnak     szerződő     partnerük
    cselekvőképességéről,  s ha kétségük  támad  efelől,  szerződő
    partnerükkel közlik ezt, és világossá teszik számára, hogy  ha
    a  szerződést  érintő e lényeges körülményről nem nyilatkozik,
    költségtérítés    ellenében   az   OIT   Hivatalától    kérnek
    adatszolgáltatást.
      Egy  ilyen  szerződéskötési eljárás során  az  érintett  (és
    annak   törvényes  képviselője)  tudomást  szerez  a  szerződő
    partner  adatkérési szándékáról, és lehetősége van arra,  hogy
    a   szerződő  fél  adatkérése  helyett  maga  (vagy  törvényes
    képviselője)  kérjen  igazolást  az  OIT  Hivatalától.   Ennek
    hiányában  a  Rendelet  4. §-a alapján  a  gondnokolt  személy
    és/vagy  gondnoka egy arra irányuló kérelem esetén  ingyenesen
    kap információt arról, hogy az OIT Hivatala a névjegyzékből  a
    gondnokság  fennállására vonatkozóan kinek,  mikor  és  milyen
    jogcímen adott felvilágosítást.
      Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy
    az  adatok hozzáférésére jogosult személyi kör (a jogviszonyba
    lépő  felek)  meghatározása  nem  korlátozza  aránytalanul  az
    érintettek személyes adatokhoz fűződő jogát.

      3.5. Az Alkotmánybíróság végül azt vizsgálta, hogy a Pp.  és
    a  Rendelet támadott rendelkezései valóban csak azon személyes
    adatok  kiadását  teszik-e  lehetővé,  amelyek  megismeréséhez
    adott   esetben  az  információt  kérőnek  valós  jogi  érdeke
    fűződik.
      A   Pp.  311.  §  (5)  bekezdése  alapján  az  OIT  Hivatala
    jogszabályban   meghatározott  költségtérítés   ellenében   az
    országos   névjegyzék   adatairól  felvilágosítást   ad   azok
    számára, akik az ehhez fűződő jogi érdeküket igazolják. A  Pp.
    azonban  nem  rendelkezik  az OIT Hivatala  által  kibocsátott
    válaszdokumentumban   feltüntethető  adatok   tartalmáról.   A
    Rendelet  3.  §  (2)  bekezdése szerint  „a  felvilágosítás  a
    gondnokoltnak  (volt  gondnokoltnak) a névjegyzékben  szereplő
    azon  fennálló,  illetve megszűnt adataira terjed  ki,  melyek
    összefüggnek  a  kérelmező  által igazolt  jogi  érdekkel”.  A
    Rendelet  tehát  felhatalmazza  az  OIT  Hivatalát,  hogy   az
    igazolt  jogi érdekkel összefüggő jelenlegi és archív adatokat
    adjon  ki  a  felvilágosítást kérő  számára.  Önmagában  ez  a
    felhatalmazás,  az  archív  adatok kiadásának  lehetősége  nem
    alkotmánysértő,  hiszen például egy bűncselekmény  felderítése
    során  szükség  lehet  arra, hogy  a  rendőrség  a  névjegyzék
    korábbi adataihoz is hozzáférjen.
      A  jogalkalmazás  során  azonban az OIT  Hivatala  által  az
    adatkérőnek  eljuttatott válaszdokumentum  révén  az  adatkérő
    olykor   a  szükségesnél  szélesebb  körben  férhet  hozzá   a
    névjegyzékben     szereplők    személyes    adataihoz.     Egy
    hitelszerződés   megkötését   megelőzően   például   az    OIT
    Hivatalától  felvilágosítást kérő bank adott  esetben  nemcsak
    azt  tudhatja  meg az érintettről, hogy jelenleg szerepel-e  a
    gondnokoltak  névjegyzékében,  hanem  azt  is,  hogy  korábban
    szerepelt-e   az  adatbázisban.  Emellett,  ha   az   érintett
    korlátozottan  cselekvőképes, akkor a bíróság  megnevezése,  a
    bírósági   ügyszám,   a   jogerőre  emelkedés   időpontja,   a
    gondnokság  felülvizsgálatának időpontja mellett  az  adatkérő
    bank   azzal   is  tisztában  lesz,  hogy  például  családjogi
    jognyilatkozatok  megtételében,  az  egészségügyi   ellátással
    összefüggő  jogok  gyakorlásában vagy éppen örökösödési  ügyek
    vitelében   a   bíróság  mennyiben  korlátozta   az   érintett
    cselekvőképességét.
       Ilyen   széleskörű  adatszolgáltatásra   a   Pp.   vizsgált
     rendelkezése és a Rendelet 3. § (2) bekezdése sem ad, és  nem
     is adhat felhatalmazást, mert annak nincs alkotmányos indoka.
     Az   adatkezelésnek   ugyanis  csupán  az   elkerülhetetlenül
     szükséges mértékű személyes adatokra kell korlátozódnia.
       Az  Alkotmánybíróság a 38/1993. (VI. 11.)  AB  határozatban
     kifejtette:    „Az    Alkotmánybíróságnak    a     jogszabály
     alkotmányossági vizsgálata során az Alkotmány  értelmezésével
     meg  kell  állapítania, hogy az adott jogszabályi rendelkezés
     tárgyában  melyek az alkotmányos követelmények. A  jogszabály
     alkotmányos,  ha ezeknek megfelel. A megfelelés megállapítása
     logikailag   elkerülhetetlenné  teszi  azonban   a   vizsgált
     jogszabály  értelmezését  is. Az Alkotmánybíróság  mindig  az
     Alkotmány  és  a  vizsgált  jogszabály  egymásra  tekintettel
     értelmezett  megfelelését vagy ellentétét  állapítja  meg.  A
     norma   alkotmányosságának  megállapítása  egyben   a   norma
     alkotmányos értelmezéseinek tartományát is kijelöli: a  norma
     mindazokban az értelmezéseiben alkotmányos, amelyek az  adott
     ügyben megállapított alkotmányi követelményeknek megfelelnek.
     A jogrendszer egysége is megköveteli, hogy minden jogszabályt
     ne   csupán   önmagában   és   funkcióját   tekintve,   hanem
     mindenekelőtt  az Alkotmánnyal való összhangjára  figyelemmel
     értelmezzenek,  függetlenül attól is, hogy  a  jogszabály  az
     Alkotmány  előtt  vagy után keletkezett-e.” [ABH  1993,  256,
     267.;  megerősítve: 23/1995. (IV. 5.) AB határozat, ABH 1995,
     115,  121.;  4/1997. (I. 22.) AB határozat,  ABH  1997,  41.;
     22/1999.  (VI.  30.) AB határozat, ABH 1999,  176,  201.;  az
     újabb  gyakorlatban:  22/2005. (VI. 17.)  AB  határozat,  ABH
     2005, 246.; 28/2005. (VII. 14.) AB határozat, ABH 2005, 290.;
     75/2008. (V. 29.) AB határozat, ABH 2008, 651, 665.; 47/2009.
     (IV. 21.) AB határozat, ABK 2009. április, 410, 418-419.]
       Jelen  ügyben az Alkotmánybíróság úgy ítélte  meg,  hogy  a
     Pp.   311.  §  (4)  bekezdésének  és  a  Rendeletnek  az   az
     értelmezése  van összhangban az Alkotmány 59.  §-ával,  amely
     szerint a gondnokoltak névjegyzékéből történő adatkérés során
     az   adatkérő  kizárólag  az  általa  hivatkozott   jogügylet
     megkötéséhez,  jogviszony létrehozatalához  elkerülhetetlenül
     szükséges  személyes adatot tartalmazó információkhoz  juthat
     hozzá.
       Ezt  figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította:  a
     Pp.  311.  §  (4)  bekezdés  utolsó  mondata  és  a  Rendelet
     alkalmazásánál  az  Alkotmány 59.  §-án  alapuló  alkotmányos
     követelmény,   hogy   a   gondnokoltak  névjegyzékéből   való
     adatszolgáltatás    során   csak   az   adatkérés    céljának
     megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges adat  bocsátható
     az adatot kérő rendelkezésére.

    Az  Alkotmánybíróság  a fent kifejtett indokok  alapján  a  Pp.
    311.  § (4) bekezdés utolsó mondata, 311. § (5) bekezdés utolsó
    három  mondata  és  a  Rendelet 2-6. §-ai Alkotmány  59.  §-ába
    ütközésének   megállapítására  és   megsemmisítésére   irányuló
    indítványt elutasította.

                                 VII.

      1.  A  következőkben az Alkotmánybíróság az  indítványozónak
     azt  az  érvét vizsgálta, amely szerint a büntetett előéletre
     és  a  cselekvőképességre vonatkozó adat is különleges  adat,
     ezért  nincs  alkotmányos indoka, hogy a büntetett  előéletre
     vonatkozó adatról csak az érintett kaphat felvilágosítást,  a
     cselekvőképességre vonatkozó adatról viszont harmadik személy
     is.   Az   indítványozó  álláspontja  szerint  a   kifogásolt
     rendelkezések  sértik az Alkotmány 70/A. §  (1)  bekezdésében
     foglalt  diszkriminációtilalmat, mert „a  jognak  nemcsak  az
     egyes  (egyedi) személyeket kell egyenlő méltóságú személynek
     tekinteni  és  kezelni,  hanem  magának  a  személyiségnek  a
     különböző  szintjeit és tartalmi vonatkozásait  tekintve  sem
     lehet különbséget tenni” [34/1992. (VI. I.) AB határozat].
      A  Bnytv. 57. §-a szerint a hatósági erkölcsi bizonyítvány a
     bűntettesek   nyilvántartásának  adatairól  a   nyilvántartás
     kezelője által kiállított közokirat, amelynek a kiállítását a
     Bnytv.  58. § (1) bekezdése értelmében kizárólag az  érintett
     személy  kérheti.  Azok  a  szervek,  hatóságok,  amelyek   a
     büntetlen  előélet hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal  történő
     igazolását  igénylik, közvetlenül a nyilvántartás kezelőjétől
     nem  kérhetik az okirat kiállítását, azt azonban  megtehetik,
     hogy  hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatásához  kötik  az
     adott jogviszony létrejöttét.
      Az   Alkotmány  54.  §  (1)  és  70/A.  §  (1)  bekezdéséből
     következő   egyenlőként  kezelés  elve  nem   támaszt   olyan
     követelményt   a   jogalkotóval   szemben,   hogy    egyforma
     szabályokkal  rendezze például a büntetlen  előélettel  és  a
     gondnoksággal   kapcsolatos   adatkérést.   A   gondnoksággal
     kapcsolatos  adatokhoz  való  hozzáférést  rendező   többféle
     jogszabályi    megoldás   is   megfelelhet    az    Alkotmány
     rendelkezéseinek.  Az  egyenlőként kezelés  elve  csupán  azt
     követeli,   hogy   a   törvényhozó  a  jogszabályi   megoldás
     kiválasztásakor  az  érintettek, jelen esetben  a  gondnokság
     alatt  állók sajátos szempontjait figyelembe véve, és  emberi
     méltóságukat  tiszteletben tartva hozza meg a gondnokság  alá
     helyezéssel kapcsolatos adatkérést érintő szabályokat,  s  az
     ily   módon  megszavazott  törvény  ne  sértse  az   érintett
     személyek  alapjogait. Az Alkotmánybíróság  jelen  döntésében
     foglaltakra,    különösen   az   alkotmányos    követelményre
     tekintettel megállapítható, hogy van olyan értelmezése a  Pp.
     támadott  szabályának, amely megfelel az Alkotmány 59.  §  és
     70/A. § (1) bekezdéséből fakadó követelményeknek.

      2.   Az   Alkotmánybíróság   végül   megvizsgálta   azt   az
     indítványozói felvetést, amely szerint az Alkotmány 2. §  (1)
     bekezdéséből következő jogbiztonság elvét sérti, hogy  a  Pp.
     és a Rendelet nem határozza meg, mi minősül jogi érdeknek, és
     azt  sem,  hogyan  igazolható a  jogi  érdek  a  gondnokoltak
     névjegyzékéből való adatkérés során.
      Az  alkotmánybírósági gyakorlat szerint egy jogszabály akkor
     nem   felel   meg   a   jogbiztonság   követelményének,    ha
     megfogalmazása   olyannyira  homályos,   hogy   jogalkalmazói
     jogértelmezéssel   sem   tölthető   ki   tartalommal,    vagy
     határozatlansága  lehetőséget ad a  szubjektív  jogalkalmazói
     döntésre,  a  különböző  jogalkalmazók  eltérő  gyakorlatára.
     (534/E/2001. AB határozat, ABH 2002, 1283, 1291.)
      A   jogi   érdek   fogalma  a  jogalkalmazók   számára   nem
     ismeretlen.  Számos törvény használja, és ennek nyomán  bírói
     döntések értelmezik, hogy mit jelent a jogi érdek a különböző
     jogviszonyokban.
      A   Pp.-nek  több  rendelkezése  tartalmazza  a  jogi  érdek
     fogalmat. Az 54. § (1) bekezdés alapján beavatkozhat a perbe,
     akinek  jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy egy adott per  miként
     dőljön  el.  A  bírósági értelmezés szerint a közvetett  jogi
     érdek  a  beavatkozást nem alapozza meg (EBH 2003.  1001;  BH
     2004.  444). A Pp. 119. § (3) bekezdése is használja  a  jogi
     érdek  kifejezést. Felvilágosítás adható a  peres  eljárásról
     annak,  akinek  az  eljárás  lefolytatásához,  illetve  annak
     eredményéhez jogi érdeke fűződik. (A rendelkezés 2009. január
     elsejétől  hatályos, így BH még nem jelent meg a  jogi  érdek
     értelmezéséről.)
      A  Ptk.  szintén  több helyen használja a jogos  érdek  vagy
    törvényes  érdek fogalmát. A Ptk. 226. § (2) bekezdés  alapján
    ha  jogszabály  miatt a szerződés tartalma megváltozik,  s  ez
    bármely  fél  lényeges jogos érdekét sérti, a  fél  kérheti  a
    bíróságtól   a  szerződés  módosítását,  vagy  a  szerződéstől
    elállhat.  A  Ptk.  235. § (2) bekezdése alapján  a  szerződés
    megtámadására  a  sérelmet  szenvedett  fél  és  az  jogosult,
    akinek  a megtámadáshoz törvényes érdeke fűződik. (A törvényes
    érdek  vizsgálatáról lásd például az EBH 2003.  850.  bírósági
    döntést.)  A  241.  § alapján pedig a bíróság  módosíthatja  a
    szerződést,    ha    a    felek   tartós   jogviszonyában    a
    szerződéskötést   követően  beállott   körülmény   folytán   a
    szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.
      A  jogi  érdek vizsgálatára és bizonyítására többféle  módon
    sor  kerülhet.  A Pp. 311. § (4) bekezdésével intézményesített
    eljárás során a Rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően  az
    OIT Hivatala megköveteli az adott jogügylet, illetve egyéb  ok
    (pl.  tervezett  házasságkötés, vagy közszolgálati  jogviszony
    létesítése) megjelölését, továbbá a jogügylet megkötését  vagy
    az  egyéb  jogviszony létesítését igazoló  okirat  (szerződés,
    előszerződés,  hitelkérelem) benyújtását.  Ennél  részletesebb
    szabályozás,  például  a  jogi  érdek  igazolásához  szükséges
    dokumentumok     taxatív    felsorolása     a     jogbiztonság
    követelményéből nem következik, és nem is lehetséges.
      Garanciális  jelentőségű  a Rendelet  3.  §  (3)  bekezdése,
    amely  alapján  az  OIT Hivatala megtagadja a felvilágosítást,
    ha  a  kérelmező a felvilágosításhoz fűződő jogi  érdekét  nem
    igazolja   hitelt  érdemlő  módon.  Ez  a  szabály  biztosítja
    ugyanis,  hogy az adatkérő pusztán a jogi érdekére  hivatkozva
    ne  juthasson  a  gondnokság alatt állók  személyes  adatainak
    birtokába.
      Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította:  a  Pp.
    és   a   Rendelet  kifogásolt  rendelkezései  nem  sértik   az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből következő jogbiztonság elvét.

      Az     Alkotmánybíróság    az    alkotmányos     követelmény
     megállapítására  és  az  ügy  elvi jelentőségére  tekintettel
     rendelte   el   határozatának  a   Magyar   Közlönyben   való
     közzétételét.
                             Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke,
                          előadó alkotmánybíró

                 Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Holló András           Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter    Dr. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Lévay Miklós       Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
     Dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybíró különvéleménye

     Nem  értek  egyet a határozat rendelkező részének 1. pontjával.
     Alláspontom  szerint a gondnokoltak névjegyzékével kapcsolatban
     alkotmányos    követelmény   kimondása   az   alábbiak    miatt
     szükségtelen.

     1.  A  gondnokoltakról  vezetett névjegyzék  jelenleg  hatályos
     szabályozása és annak gyakorlati alkalmazása nem csupán a  Ptk.
     alapelveinek, hanem az alkotmányos adatvédelmi követelményeknek
     is megfelel.
     A   gondnokoltakról   vezetett  bírósági  nyilvántartás   olyan
     közhiteles  nyilvántartásnak minősül, amelynek célja  az,  hogy
     egyrészt  a  — helyzetéből adódóan kiszolgáltatott — gondnokolt
     személy,   másrészt  pedig  a  vele  polgári  jogi  jogviszonyt
     létesíteni  kívánó,  illetve  létesítő  természetes   személyek
     személyi és vagyoni alanyi jogait és törvényes érdekeit  védje.
     A  Ptk.  2.  §  (1) és (2) bekezdése kifejezetten hangsúlyozza,
     hogy  a  törvény védi a személyek vagyoni és személyhez  fűződő
     jogait,  továbbá  törvényes  érdekeit,  valamint  biztosítja  a
     személyeknek  az  őket  megillető jogok szabad  gyakorlását,  e
     jogok  társadalmi rendeltetésének megfelelően. Fontosnak tartom
     hangsúlyozni,   hogy  maga  a  polgári  jogi   jogviszony   nem
     individuális  viszony,  hanem  felek  között  értelmezendő   és
     hatályosuló  jogviszony, melyben a személyes adatok kezelésének
     célja  és  funkciója  az  alanyi jogok  gyakorolhatóságának  (a
     gondnok  közreműködésével való) biztosítása, általánosságban  a
     személyes  jogbiztonság és a vagyoni forgalom biztonsága.  Ezen
     igényt   álláspontom  szerint  a  támadott  rendelkezések   úgy
     elégítik   ki,  hogy  eközben  nem  engednek  illetéktelen   és
     indokolatlan hozzáférést az érintett személy adataihoz.

     2.   Álláspontom   szerint  a  jogszabály  kellő   pontossággal
     meghatározza,  hogy a kérelmező milyen adatokhoz férhet  hozzá,
     ebben   a  kérdésben  a  jogalkalmazó  mozgástere  korlátozott,
     illetve egyértelműen körülhatárolt.
     A  Rendelet  3. § (2) bekezdése egyértelműen meghatározza  azon
     adatok  körét, melyről a kérelem teljesítése esetén a kérelmező
     tudomást szerezhet. Ez a gondnokoltnak a névjegyzékben szereplő
     azon  fennálló,  illetve megszűnt adataira  terjed  ki,  melyek
     összefüggnek a kérelmező által igazolt jogi érdekkel.  A  jogos
     vagy törvényes érdek igazolása számtalan módon megtörténhet, ez
     taxatív   felsorolással,   a   konkrét   élethelyzetek   egzakt
     meghatározásával nem lehetséges. A Rendelet 2. § (1)  bekezdése
     kellő  részletességgel  sorolja fel a jogi  érdek  igazolásának
     lehetséges eseteit, ennél mélyebb szabályozás ebben az  esetben
     is  szükségtelen.  A  jogszabály helyesen biztosít  mérlegelési
     jogot  —  értsd: valódi döntési lehetőséget — az  OIT  Hivatala
     részére  mind  az igazolás kiadása (annak szükséges  tartalma),
     mind a megtagadása tekintetében.

     3.  A  rendelkező rész 1. pontjában megfogalmazott  alkotmányos
     követelmény tartalmát illetően nem tesz mást, mint  a  hatályos
     jogszabályi   rendelkezést  [Rendelet  3.   §   (2)   bekezdés]
     lényegében megismétli.

     Álláspontom  szerint tehát a hatályos rendelkezések megfelelnek
     a magánjog jogági követelményeinek, biztosítják az egyenjogú és
     mellérendelt  felek érdekegyensúlyát és a forgalom biztonságát,
     nem korlátozzák aránytalanul a gondnokság alatt állók személyes
     adatok   védelméhez  való  jogait  sem,  így   az   alkotmányos
     követelmény kimondása szükségtelen.

     Budapest, 2009. július 7.
                                              Dr. Lenkovics Barnabás
                                                      alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom.
                                               Dr. Trócsányi László
                                                      alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Certain provisions of Act III of 1952 on the Code of Civil Procedure and the whole of 13/2002 Ministerial Decree under what it is a requirement for the courts to register the fact that somebody has been placed under guardianship
      Number of the Decision:
      .
      74/2009. (VII. 10.)
      Date of the decision:
      .
      07/07/2009
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2009-2-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .