Hungarian
Ügyszám:
.
1556/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 34/1992. (VI. 1.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/192
.
A döntés kelte: Budapest, 05/26/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az Alkotmánybíróság  jogszabályok alkotmányellenességének
  megállapítására és  megsemmisítésére  irányuló  indítvány
  tárgyában meghozta az alábbi

                        határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   Polgári
  Törvénykönyvről szóló  1959. évi IV. törvény 354. §-ának:
  "... ha  a károkozás  a károsultnak  a társadalmi életben
  való részvételét,  vagy egyébként  életét  tartósan  vagy
  súlyosan  megnehezíti,  illetőleg  a  jogi  személynek  a
  gazdasági  forgalomban   való   részvételét   hátrányosan
  befolyásolja."   szövegrészében    foglalt    rendelkezés
  alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

  A részbeni  megsemmisítés folytán  a törvény  354. §-a  a
  következő szöveggel  marad hatályban: "A károkozó köteles
  megtéríteni a károsult nem vagyoni kárát."

  Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy   a   Munka
  Törvénykönyvéről   szóló    1967.   évi    II.    törvény
  végrehajtásáról  rendelkező   48/1979.  ( XII.   1. )  MT
  rendelet   83.  § (5)  bekezdésének, továbbá  a fegyveres
  erők, a  fegyveres testületek  és  a  rendészeti  szervek
  kártérítési felelősségéről  szóló 16/1978. ( III. 1. ) MT
  rendelet végrehajtásáról  rendelkező 4/1978.  ( III. 5. )
  HM rendelet  6. § (4)   bekezdésének: "... ha a károkozás
  a károsultnak  a társadalmi életben való részvételét vagy
  egyébként életét  tartósan  vagy  súlyosan  megnehezíti."
  szövegrészeiben foglalt rendelkezések alkotmányellenesek,
  ezért azokat megsemmisíti.

  A részbeni  megsemmisítés folytán  a 48/1979. ( XII. 1. )
  MT rendelet  83. §  (5)   bekezdése a következő szöveggel
  marad hatályban:  "A munkálta-tó  köteles  megtéríteni  a
  dolgozó nem vagyoni kárát.", míg a 4/1978. ( III. 5. ) HM
  rendelet   6.  §  (4)  bekezdésének  hatályos  szövege  a
  követ-kező: "A  testület köteles  megtéríteni a  károsult
  nem vagyoni kárát."

  Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy   a   Munka
  Törvénykönyvéről szóló  1992. évi  XXII. törvény  177.  §
  (2)   bekezdésének  "...azzal össze-függésben  merül fel,
  hogy a károkozás nyomán a munkavállaló társadalmi életben
  való  részvétele   vagy  egyébként  élete  tartósan  vagy
  súlyosan megnehezül"  szövegrészében foglalt  rendelkezés
  alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

  A   részbeni  megsemmisítés folytán  a törvény 177. § (2)
  bekezdése a  következő szöveggel  lép hatályba: "Meg kell
  téríteni a  munkavállalónak azt  a kárát  is,  amely  nem
  vagyoni kár."

  Az  Alkotmánybíróság   határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   A Polgári  Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek
   ( a továbbiakban: Ptk ) az indítványozó által sérelmezett
   354. §-a  szerint:  "A  károkozó  köteles  megtéríteni  a
   károsult nem  vagyoni kárát, ha a károkozás a károsultnak
   a társadalmi  életben való  részvételét,  vagy  egyébként
   életét tartósan  vagy súlyosan  megnehezíti, illetőleg  a
   jogi személynek  a gazdasági forgalomban való részvételét
   hátrányosan befolyásolja."

   Az   indítványozó    álláspontja   szerint   az   idézett
   szabályozás    a    felelősséget    korlátozó    részében
   alkotmányellenes, mert  sérti az Alkotmány 7. § (1),   8.
   § (1),  54. § (1)-(2),  55. § (1) és (3),  58. § (1)-(2),
   60. §  (1)-(2)  továbbá a  70/A. § (1)  bekezdésében  írt
   rendelkezéseit.   Kérte  ezért  " A   károkozó    köteles
   megtéríteni  a károsult  nem  vagyoni  kárát" szövegrészt
   követő    szűkítő     tartalmú    törvényi    rendelkezés
   alkotmányellenességének     a      megállapítását      és
   megsemmisítését.

   Az indítványozó nézete szerint a nem vagyoni kártérítés a
   személyiséget  és   a  személyiségi  értékeket  oltalmazó
   jogvédelmi  eszköz.  Márpedig  ilyen  összefüggésben  nem
   lehet a  személyiséget  ért  sérelmeket  kisebb  súlyúnak
   tekinteni mint  a vagyoni érdeksérelmeket. Ez a kívánalom
   szükségessé   teszi,    hogy    a    kártérítési    igény
   érvényesítésének ne  legyenek  szigorúbb  feltételei  nem
   vagyoni személyiségi  érdeksérelem esetében  mint vagyoni
   károsodásnál. Rámutatott  arra is,  hogy a  jogegyenlőség
   alkotmányos elvével  áll ellentétben  az  a  szabályozás,
   amely  a   gazdasági  forgalomban  részt  nem  vevő  jogi
   személyeket  teljesen   elzárja  nem  vagyoni  kárigényük
   érvényesítésétől.

                              II.

   Az Alkotmánybíróság  a szoros  tartalmi összefüggés  okán
   kiterjesztette  az   alkotmányossági  vizsgálatot  a  más
   jogágakban szabályozott,  illetőleg  más  jogszabályokban
   foglalt    nem    vagyoni    kártérítéssel    kapcsolatos
   rendelkezésekre is.

   Az  1992.   évi   június   30-áig   hatályos,   a   Munka
   Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény végrehajtása
   tárgyában alkotott  48/1979. ( XII.  1. ) MT rendelet ( a
   továbbiakban: Mt  V ) 83.  § (5)  bekezdése   szerint: "A
   munkáltató köteles  megtéríteni  a  dolgozó  nem  vagyoni
   kárát,  ha   a  károkozás   a  társadalmi   életben  való
   részvételét, vagy egyébként életét tartósan vagy súlyosan
   megnehezíti."

   Az  1992.   évi  július   1-jétől   hatályos   új   Munka
   Törvénykönyvéről szóló  1992. évi  XXII. törvény  177.  §
   (2)  bekezdése    szerint:   " Meg   kell   térítenie   a
   munkavállalónak   azt    a   kárát    is,   amely   azzal
   összefüggésben merül  fel,  hogy  a  károkozás  nyomán  a
   munkavállaló  társadalmi  életben  való  részvétele  vagy
   egyébként élete  tartósan vagy  súlyosan megnehezül ( nem
   vagyoni kár )."

   A fegyveres  erők, a fegyveres testületek és a rendészeti
   szervek   kártérítési    felelősségéről   szóló  16/1978.
   ( III. 1. )  MT  rendelet végrehajtása tárgyában alkotott
   4/1978. ( III. 5. )   HM   rendelet   6. § (4)  bekezdése
   szerint: "A testület  köteles  megtéríteni a károsult nem
   vagyoni kárát, ha  a károkozás a károsultnak a társadalmi
   életben való részvételét vagy  egyébként  életét tartósan
   vagy súlyosan megnehezíti."

   A    szellemi     alkotásokkal    kapcsolatos    törvényi
   rendelkezések, illetőleg  a szövetkezetekről  szóló 1992.
   évi I. törvény a jogintézményt önállóan nem szabályozzák,
   ezek a Ptk szabályára tartalmaznak utaló rendelkezést.

                             III.

   Az Alkotmánybíróság felfogásában a nem vagyoni kártérítés
   a  polgári   jog  intézménye,  ezért  az  alkotmányossági
   vizsgálatot a  jogintézmény  polgári  jogi  összefüggései
   tekintetében folytatta  le.  Megállapításait  irányadónak
   tekinti az  egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezésekre
   is, figyelemmel  arra, hogy  e külön  jogszabályokban  az
   intézmény az  "anyajogi" polgári  jogi szabályokból  csak
   átvételre került.

   1.  Jogösszehasonlító   vizsgálatok  igazolják,   hogy  a
   polgári jog,  mint a  polgárok autonómiájának  elsődleges
   jogága, egyre  inkább túlmegy  a tiszta vagyoni viszonyok
   szabályozásán és  a személyek személyhez fűződő jogait is
   - vagyoni  jogaikkal egysorban  - védelem  alá helyezi. A
   nem vagyoni  kártérítés jogintézményében, amely a polgári
   jogi jogellenes  cselekményekért való  helytállás  körébe
   tartozik, a  felelősség a személyiségi jogok megsértésére
   reagál. Az  autonómia biztosítását  szolgáló személyiségi
   jogok   viszont    elválaszthatatlanok   az   alkotmányos
   szabadságjogoktól, így  az Alkotmánybíróság  az indítvány
   elbírálása során  ebből a szoros összefüggésből indult ki
   és ezt vizsgálta.

   2. A nem vagyoni kárért való felelősséget a Ptk 1977. évi
   reformja iktatta  be ( hozta  vissza ) a  polgári  jogba,
   mégpedig     meghatározott      tényállásokhoz     kötött
   felelősségként,   egyszersmind    a  Ptk.   84.   §   (1)
   bekezdésének e ) pontja alapján a személyhez fűződő jogok
   vagyoni szankciójaként.  Ennek nyomán  - némi  késéssel -
   került sor  az intézmény  bevezetésére más jogterületeken
   is. Az 1977. évi IV. törvényjavaslathoz fűzött miniszteri
   indokolás   szerint   nem   korlátozza   a   javaslat   a
   felelősséget  a   testi  épség   és  egészség  sérelmének
   eseteire, bár a körülírt következmények jellegüknél fogva
   elsősorban  a   testi  épség  és  egészség  károsodásához
   tapadnak, de  egyéb személyhez  fűződő jogoknak  ( pl.  a
   jóhírnévnek )  megsértése   is  maga   után  vonhatja   a
   javaslatban írt következményeket.

   A nem  vagyoni kártérítés  tehát  a  polgári  jogban  nem
   keletkeztetett új  felelősségi  tényállást,  hanem  az  a
   személyhez fűződő  jogok  megsértéséért  járó  felelősség
   alakzata, amelynek  körében a  jogellenesség a személyhez
   fűződő valamely jog megsértésében áll.

   Ez  azért   lényeges,  mert   a  nem  vagyoni  kártérítés
   jogintézménye egyébként  olyan belső ellentmondásoktól és
   feszültségektől terhes,  hogy az alkotmányossági kérdések
   a polgári  jogi felelősségi  rendszer kontextusában  - az
   indítvánnyal ellentétben  - csak  kevéssé vizsgálhatók. A
   nem    vagyoni    károk    ugyanis    vagyoni    mércével
   megmérhetetlenek, így  a polgári  jogi védelem  módja - a
   kártérítés -  a sérelemhez  képest valójában inadekvát. A
   nem vagyoni  károknak pénzbeli  egyenértékük  voltaképpen
   nincs is,  így azok szoros értelemben vett megtérítéséről
   nem is lehet szó. Ezekhez az ellentmondásokhoz járul az a
   körülmény, hogy  az  intézmény  történetileg  büntetőjogi
   gyökerű.

   A pénzbeli  kártérítésnek a  nem vagyoni  károknál  az  a
   funkciója, hogy  az elszenvedett  sérelem  hozzávetőleges
   kiegyensúlyozásáról    olyan     vagyoni     szolgáltatás
   nyújtásával   gondoskodjon,    amely   az    elszenvedett
   sérelemért körülbelül  egyenértékű másnemű  előnyt nyújt.
   Így a polgári jogi felelősség szempontjából a nem vagyoni
   kártérítés legfeljebb  a vagyoni kár fikciós esete; ezért
   törekszik  azt  a  jogalkotó  meghatározott  tényálláshoz
   kötött felelősségként  szabályozni és  ezzel  objektívnek
   megtartani  ( élet,  társadalmi  életben  való  részvétel
   megnehezülése ).

   A  nem   vagyoni  kártérítés   felelősségi   alakzatkénti
   meghatározásában -  mindezekre a szempontokra figyelemmel
   -  a   jogalkotó  nagyfokú  szabadsággal  rendelkezik.  E
   szabadság alkotmányos  határait csak  az jelenti,  hogy a
   felelősségi  szabály   nem  vezethet   személyek  közötti
   megkülönböztetésre. Az  ezen belül  maradó  célszerűségi-
   méltányossági,  vagy   szakmai-technikai  megoldások  nem
   vetnek  fel   alkotmányossági   kérdéseket.   Felelősségi
   szabályként nem  alkotmányellenes tehát az a konstrukció,
   amely -  a jogintézmény  szerkezeti  ellentmondásaira  is
   figyelemmel -  a károsultnál  jelentkező következményeket
   írja elő a nem vagyoni kártérítés feltételéül.

   3. Az  Alkotmánybíróság azonban - összhangban az 57/1991.
   ( XI. 8. )  AB és  a 9/1992. ( I. 30. ) AB határozatainak
   indokolásaiban kifejtett  állásponttal -  a  nem  vagyoni
   kártérítés esetében  sem pusztán  önmagában  vizsgálta  a
   normaszöveget, hanem  tényként fogadta  el a  normának  a
   bírói gyakorlat  által tulajdonított  tartalmát, s ezt az
   "élő" normatartalmat  vetette össze  az  Alkotmánnyal.  E
   jogintézmény  tekintetében   különösen  indokolta  ezt  a
   vizsgálatot az  a tény,  hogy a nem vagyoni kártérítéssel
   összefüggésben a  Legfelsőbb Bíróság  Irányelvben foglalt
   megállapításokat tett,  márpedig  az  Alkotmány  47.  §-a
   értelmében  a   Legfelsőbb  Bíróság  irányelvei  és  elvi
   döntései a bíróságok számára kötelezők.

   3.1. A  Legfelsőbb Bíróság a 21. számú Irányelvében pedig
   - amellyel  a törvény  rendelkezését nyelvtani értelemben
   megszorító korábbi  16. számú  Irányelvét hatályon  kívül
   helyezte -  kifejtette, hogy  az Irányelv  hatályon kívül
   helyezésével  lehetőséget   kell  adni   -  a  jogszabály
   esetleges módosítása  előtt is  -  a  személyiség  minden
   oldalú védelmét  szolgáló,  az  erkölcsi  értékeket  szem
   előtt tartó, jogfejlesztő bírói gyakorlat kialakítására.

   Az Irányelv  e rendelkezésével - figyelemmel a Legfelsőbb
   Bíróság  és   más   bíróságok   eseti   döntéseiben   már
   kifejezésre  jutott   törekvésre  is   -   az   általános
   személyiségvédelem a nem vagyoni kártérítés intézményének
   "élő" normatartalmává vált.

   3.2. A nemzetközi jogösszehasonlítás is azt mutatja, hogy
   a modern  jogokban a nem vagyoni kártérítés a személyiség
   növekvő jogi  ( polgári jogi )  elismerésén  nyugszik,  s
   hogy  a   jogintézmény  az  általános  személyiségvédelem
   eszköze. A  személyiség ellen  elkövetett sérelemokozások
   ( az  ún.   iniuriák )  történetileg  is  a  bíró  szabad
   belátásán alapuló,  becsült  összegű  "büntetést"  vontak
   maguk után  a modern  jogokat megelőző  abban  a  korban,
   amikor a  büntetés és a kártérítés éles megkülönböztetése
   még hiányzott. A klasszikus liberális kor a polgári jogot
   tiszta  vagyoni   jognak  fogta   ugyan  föl,  de  már  a
   századforduló  idején   a  polgári  jogban  az  autonómia
   biztosítását egyre erőteljesebben látták el a személyiség
   jogok is.  Az ezekkel általánosodott személyiségvédelem a
   személyiség sérelmére  a polgári  jogon belül az erkölcsi
   kártérítéssel  reagált,   s  ma   már  az  egész  világon
   megfigyelhető,  hogy   a   nem   vagyoni   kártérítés   -
   kifejezetten erkölcsi  értékalkotó feladatot  is ellátva,
   összhangban  a  magyar  Legfelsőbb  Bíróság  Irányelvében
   kifejtettekkel - a személyiségvédelmet szolgálja.

   Az  Alkotmánybíróság   ezért  a  nem  vagyoni  kártérítés
   polgári   jogi    szabályozása    alkotmányosságának    a
   vizsgálatánál   súlyának    megfelelően    értékelte    a
   jogtörténeti   és   jogösszehasonlító   vizsgálattal   és
   tudományosan is  igazolt azt a tényt, hogy az intézmény a
   személyiséget ért  sérelmek esetére  rendelt polgári jogi
   jogvédelmi eszköz. Így az Alkotmánybíróság értelmezésében
   is a  nem vagyoni kártérítés alkalmazásának feltétele, az
   erre vonatkozó  igény jogalapja valamely személyiségi jog
   megsértése.

   4. Az  Alkotmánybíróság gyakorlata  szerint az  Alkotmány
   70/A. §  (1)   bekezdésében megfogalmazott diszkrimináció
   tilalma  arra   vonatkozik,  hogy   a  jognak   mindenkit
   egyenlőként,  azaz  egyenlő  méltóságú  személyként  kell
   kezelnie, vagyis  az emberi  méltóság alapjogán nem eshet
   csorba,  azonos   tisztelettel  és  körültekintéssel,  az
   egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell
   a   jogosultságok    és   a   kedvezmények   elosztásának
   szempontjait  meghatározni   [9/1990.   ( V.   25. )   AB
   határozat]. Más  helyen az  Alkotmánybíróság  kifejtette,
   hogy  az  emberi méltósághoz való, az Alkotmány 54. § (1)
   bekezdésében deklarált  jogot az  Alkotmánybíróság az ún.
   "általános  személyiségi   jog"  egyik  megfogalmazásának
   tekinti. Rámutatott  arra, hogy az általános személyiségi
   jog "anyajog",  amely forrása az egyéb, nevesített és nem
   nevesített személyiségi  jogoknak [  8/1990. ( IV.  23. )
   AB, 23/1990. ( X. 31. ) AB határozatok ].

   4.1.   Az    általános   személyiségi   jog   alkotmányos
   összefüggésében a  jognak ( így  a  polgári  jognak  is )
   nemcsak az  egyes  ( egyedi )  személyeket  kell  egyenlő
   méltóságú személynek  tekinteni és kezelni, hanem magának
   a  személyiségnek   a  különböző  szintjeit  és  tartalmi
   vonatkozásait tekintve sem lehet különbséget tenni.

   A   személy    általános   személyiségi   joggal   védett
   meghatározott dimenzióit  illetően sem  nyugodhat tehát a
   jogok elosztása olyan szempontokon, amelyek a személyeket
   mint tulajdonosokat,  mint vagyoni  jogok alanyait,  mint
   névvel, küllemmel,  személyes adatokkal,  nem  nevesített
   személyiségi jogokkal  stb.  rendelkező  személyeket  nem
   egyenlőként kezelik.  Az egyenlő  méltóság alapjogán esik
   csorba, s  ezért  alkotmányellenes,  ha  a  jog  ( itt  a
   polgári jog )  a személyiség  valamely ( jogi  értelemben
   strukturált )     rétegét,      tartalmi     vonatkozását
   kedvezményezi, fölébe helyezi egy másiknak, illetőleg, ha
   egyes személyhez  fűződő jogok  tekintetében  tartalmilag
   kirekesztő szabályozással él.

   4.2. Az  azonos személyi  méltóság alkotmányos jogából az
   következnék, hogy  a polgári  jog a  személyek személyhez
   fűződő jogait  a személyek  tulajdonosi és  egyéb vagyoni
   jogaival egysorban  ( egyenlő súllyal ) védje, mert a Ptk
   75. §  (1)   bekezdése  mindenkit arra  kötelez,  hogy  a
   személyhez  füződő   jogokat   tiszteletben   tartsa,   s
   kimondja, hogy  e jogok a törvény védelme alatt állnak. A
   Ptk 2. § (1)   bekezdése pedig a generálklauzula szintjén
   határozza meg, hogy a törvény védi a személyek vagyoni és
   személyhez fűződő jogait, továbbá törvényes érdekeit.

   A támadott  törvényi szabályozásból  azonban  az  egyenlő
   súlyú védelem  nem következik.  A  tulajdonosi  és  egyéb
   vagyoni jogokat  ugyanis a polgári jog azzal, hogy minden
   jogellenes károkozást  szankcionál  -  azaz  a  károkozás
   általános  tilalmát  mondja  ki  -  a  teljes  kártérítés
   elvével védi  ( és nem  különböztet aszerint,  hogy a kár
   jelentős, avagy bagatell összegű ).

   A nem  vagyoni kártérítés intézményénél viszont a helyzet
   egészen más,  ez a jogintézmény a kártérítési jogon belül
   nem értelmezhető. Itt ugyanis nincs vagyoni kár, és ezért
   nem  lehet   szó   "teljes",   illetőleg   "nem   teljes"
   kártérítésről sem.  A jogellenesség alapja ennélfogva itt
   nem is  a károkozás, hanem a személyhez fűződő jogsértés.
   A nem  vagyoni kártérítés  követelhetőségét ugyanakkor  a
   polgári   jog    a   jogsértés   következményei   szerint
   differenciálja, azaz a személyek személyhez fűződő jogait
   csak  a   jogsértés  hatása   szerint  részesíti  vagyoni
   védelemben,  s   a  nem   vagyoni  kártérítést   a   jogi
   szabályozásban  -   a  következményeket   tekintve  -   a
   súlyosabb estekre korlátozza. Ez a szabályozás az egyenlő
   méltóságra vonatkozó  megkülönböztetés tilalmába ütközik,
   azaz   személyek    közötti   egyéb    helyzet   szerinti
   diszkriminációt valósít  meg azáltal,  hogy az  általános
   személyiségi  joggal   védett  személyek   között   olyan
   ismérvek alapján  differenciál,  amelyek  a  személyiségi
   jogsértésnek nem szükségszerű feltételei.

   A társadalmi  életben való  részvétel, vagy  egyébként az
   élet tartós  vagy súlyos  megnehezülésének a  nem vagyoni
   kártérítés  alapjakénti  feltétele  önkényes  határvonal.
   Mivel a  nem vagyoni kártérítés a személyiség megsértését
   hivatott  szankcionálni,   azok  az   ismérvek,   amelyek
   alkalmazhatóságát   külső    jelekhez    kapcsolják,    a
   személyiségvédelem     alkalmatlan     kritériumai     és
   szükségtelen korlátai.  Ezek a  törvényi feltételek olyan
   látszólagos  külső   jelek,  amelyek  nem  alkalmasak  az
   intézményt objektívnek megtartani; ezek alapján tehát nem
   lehet a  nem vagyoni  sérelem fennállása vagy elutasítása
   között alkotmányosan  különböztetni.  Ha  a  polgári  jog
   elismeri a  nem vagyoni  kártérítést a személyiségvédelem
   eszközeként  -   mivel  annak   alkalmazásához   objektív
   kritériumokat nem  lehet felállítani  -, azt  nem kötheti
   olyan  külső  feltételekhez,  amelyek  szükségtelenek  és
   önkényesek. Nemcsak  a kár  nagysága, de  maga a személyi
   kár bekövetkezte  is becslésen  alapul, amelynek objektív
   mércéje   nincs,   s   amelyet   éppen   ezért   a   jogi
   szabályozásban     alkotmányosan      nem     lehet     a
   következményekhez igazítani.  Ebben egyedül  a  bíróságok
   józanságának,    személyes     elkötelezettségének     és
   mértéktartásának lehet meghatározó szerepe.

   A jognak  azonban egyenlően  - és  nem a  jogsértés súlya
   szerint -  kell minden  személyiségi jogot védelmeznie, s
   ha a személyiséget a kártérítés szankciójával védi, akkor
   annak  a   következményekhez  igazodó  megszorításával  a
   személyeket már nem egyenlő méltóságú személyként kezeli,
   következésképpen  az   ilyen   önkényes   határvonal   az
   Alkotmány   54.  § (1)  bekezdésében deklarált "általános
   személyiségi   jog"    alkotmányos   értékét   sérti.   A
   jogkorlátozás egyben  ellentétes az  Alkotmánynak a jogok
   egyenlő  elosztását  rendelő 70/A. § (1) bekezdésében írt
   rendelkezésével és ezért is alkotmányellenes.

   4.3.   Személyek    közötti   megkülönböztetést    jelent
   különösen, hogy  a nem  vagyoni kártérítés  "élő" jogként
   szinte kizárólag  csak az  egészséghez és  testi épséghez
   való alkotmányos  jogok védelmére  szolgál; a becsület, a
   jó hírnév  sérelme és más hasonló hagyományos iniuriák, a
   szabadságjogok,   vagy    akár   a   modern   információs
   önrendelkezési jog,  továbbá az  egyéb nevesített  és nem
   nevesített személyiségi  jogok megsértése esetére azonban
   - a törvényi szűkítés folytán - nem vagy csak kivételesen
   alkalmazható, annak  ellenére, hogy  a Legfelsőbb Bíróság
   Irányelve szerint  is az intézmény a személyiségi jogok -
   napjainkban   egyre   hangsúlyozottabban   jelentkező   -
   védelmét hivatott biztosítani.

   Azzal, hogy  a támadott törvény a társadalmi életben való
   részvétel vagy  egyébként  az  élet  tartós  vagy  súlyos
   megnehezítését alkalmazhatósági  feltételként írja elő, a
   sérelmet szenvedett személy testét, egészségét, illetőleg
   a testi  épséghez, egészséghez  való  alkotmányos  jogait
   nagyobb védelem alá helyezi, mint magát a tulajdonképpeni
   személyiséget.    Minthogy     a    személyiségi    jogok
   elválaszthatatlan összefüggésben  vannak  az  alkotmányos
   alapjogokkal, a  személyiség értékességében jelentkező ez
   a  törvényi   megkülönböztetés  az   alapjogok   védelmét
   tekintve  is   különbségtételhez   vezet.   Márpedig   az
   általános    személyiségi     jog,    mint    az    ember
   értékminőségének a  kifejeződése, olyan általános értéket
   testesít meg, amelynek garanciális védelmét alkotmányosan
   nem  lehet  e  személyiséget  alkotó  egyes  vonatkozások
   értékelésétől függővé  tenni, hanem  annak védelmét  ( az
   állammal, illetőleg  másokkal szemben )  általánosan, s a
   személyiség tartalmi  elveit tekintve egyenlően ( egyenlő
   feltételekkel )  kell  a  törvényi  szabályozás  szintjén
   biztosítani.  Az   egyenlő,  teljes  és  korlátozhatatlan
   jogképesség ( Ptk  8. §-a ) elvéből az következik, hogy a
   személyiség jogi  védelme -  a  jogkövetkezmények  között
   különböztetve - jogalkotási úton nem korlátozható csak az
   ún. súlyosabb esetekre.

   Az    Alkotmány   54.  §   (1)   bekezdésében   deklarált
   méltósághoz  való   jog  egyik  funkciója  az  egyenlőség
   biztosítása. Ez  történetileg kezdetben  csak az  egyenlő
   jogképességet  jelentette,  a  modern  alkotmányokban  és
   alkotmánybírósági gyakorlatban  azonban már a méltóságban
   foglalt egyenlőség  kifejeződik az  abból  eredő  további
   jogokban is.  Ennek az  egyenlőségnek pedig érvényesülnie
   kell az  alkotmányos jogvédelem  síkján. A testi épség és
   egészség joga  nem értékesebb  vagy védelemre  érdemesebb
   jog az  individuális szabadságjogoknál  vagy  például  az
   önrendelkezési jognál. Az egyenlő védelemre való jogot az
   emberi méltósághoz  való jogban  bennefoglalt  egyenlőség
   garantálja.  Az  Alkotmány 54.  § (1)  bekezdésében   írt
   egyenlő méltóságból  folyó egyenlőség  alkotmányos  elvét
   ezért is  sérti az a jogszabályi rendelkezés, amely a nem
   vagyoni   kártérítést   csak   a   tartós   vagy   súlyos
   következményekkel   járó    személyiségi    jogsértésekre
   korlátozza.

   Ez a  fajta szabályozás  egyben diszkriminatív is, mert a
   megrágalmazottat,   a    becsületében,   személyes   vagy
   lelkiismereti  szabadságában   megsértettet  stb.   annak
   bizonyítására kényszeríti, hogy élete, társadalmi életben
   való részvétele tartósan vagy súlyosan megnehezült, míg a
   testi épségét  elvesztett, a  "testi" jogában  megsértett
   károsult esetében  a társadalmi  élet, vagy  egyébként az
   élet elnehezülésének a közönséges élettapasztalatokból is
   nyilvánvaló  tényét   többnyire   nem   is   kell   külön
   bizonyítani. Hiányzik  tehát  a  személyiségi  jogvédelem
   ott, ahol  az elnehezülés  nem bizonyítható  vagy be  sem
   következett. A  jogi szabályozás tehát e vonatkozásban is
   egyéb helyzet szerint diszkriminál, ez pedig az Alkotmány
   70/A. §  (1)   bekezdése  szerint megengedhetetlen, ezért
   alkotmányellenes.

   5. A  jogi személy gazdasági forgalomban való részvételét
   hátrányosan  befolyásoló   károkozásnak  a   nem  vagyoni
   kártérítés  feltételéül   szabó  törvényi   előírása  két
   összefüggésben is  érintkezik a jogegyenlőség alkotmányos
   elvével. A  meg nem  engedett megkülönböztetés egyfelől a
   természetes  személyek   és  jogi   személyek   szélesebb
   összefüggésében,  másfelől   a  jogi   személyek  közötti
   különbségtételben nyilvánul meg.

   5.1. Az  Alkotmánybíróság -  többek között  - a  18/1992.
   ( III.  30. )   AB  határozatában   kifejtette,  hogy  az
   Alkotmány 70/A. §-a az emberi, illetve állampolgári jogok
   tekintetében tíltja ugyan a megkülönböztetést, ez azonban
   nem jelenti  azt, hogy  kellő súlyú  alkotmányos  indokok
   hiányában -  ugyanazon tárgyi  összefüggésben  -  akár  a
   magánszemélyek, akár  a jogi személyek kedvezményezésének
   a másikkal  szemben alkotmányos alapja lenne ( lehetne ).
   Ez tehát  azt is jelenti, hogy a szabályozásban az azonos
   tényállás  lényeges  elemére  nézve  -  a  diszkrimináció
   tilalma folytán  - a magánszemélyekre és jogi személyekre
   nézve is egyenlőségnek kell fennállnia.

   Az egyenlőségnek  ezt az alkotmányos követelményét sérti,
   hogy a  jogi személyek nem vagyoni kára dogmatikailag is,
   de  a   normának  a   bírói  gyakorlatban   állandóan  és
   egységesen tulajdonított "élő" normatartalmát tekintve is
   "üres" tényállás,  amelynek alkalmazási  területet  azért
   nem lehet  találni, mert  a  gazdasági  forgalomban  való
   hátrány olyan  ( többnyire általános ) vagyoni kár, amely
   a személyiségi jogok körén kívül esik.

   Más   lenne   természetesen   a   tényállás   alkotmányos
   megítélése,  ha   itt  is  társadalmi  életről  szólna  a
   törvény. A gazdasági forgalom hátránya azonban fogalmilag
   vagyoni kár,  így a jogalkotó a magánszemélyekkel szemben
   minden  jogi   személyt   kizár   a   nem   vagyoni   kár
   intézményéből.  De  ha  nem  is  így  lenne,  a  támadott
   törvényi rendelkezés,  mivel  a  nem  vagyoni  kártérítés
   feltételeit  a   magánszemélyek  és   a  jogi   személyek
   vonatkozásában eltérő  ismérvek  szerint  határozza  meg,
   ebben  az   alanyi  és  tárgyi  összefüggésben  személyek
   közötti    olyan    megkülönböztetést    jelent,    amely
   alkotmányosan megengedhetetlen.  Az eltérő szabályozásnak
   nincs kellő  súlyú alkotmányos  indoka, így  az  sérti  a
   diszkrimináció     tilalmára     vonatkozó     alkotmányi
   rendelkezést    ( Alkotmány    70/A.    § ),    ezért
   az alkotmányellenes.

   5.2. Az  Alkotmánybíróság már  a 21/1990.  ( X.  4. )  AB
   határozatában kifejtette,  hogy az Alkotmány 70/A. §-ának
   jogegyenlőségi   tétele    nemcsak    a    magánszemélyek
   viszonyaira, hanem  a jogoknak  a jogi  személyek közötti
   elosztására  is   vonatkozik.   Következésképpen   az   a
   szabályozás, amely csak a gazdasági forgalomban résztvevő
   jogi személyek tekintetében ismeri el a nem vagyoni kárt,
   alanyok közötti  diszkriminatív megkülönböztetést jelent,
   s ezért alkotmányellenes. A támadott törvényi rendezéssel
   a gazdasági  forgalomban részt nem vevő jogi személyek ki
   vannak zárva  a nem vagyoni kárból. A gazdaság alanyai és
   a  gazdasági   tevékenységet  nem   folytató  szervezetek
   ( egyházak,  karitatív,   politikai  stb.   szervezetek )
   közötti megkülönböztetésnek  a személyiségi  jogokat védő
   nem vagyoni  kártérítés intézményét  tekintve alkotmányos
   alapja nincs,  mert az  adott tényállás  lényeges elemére
   nézve -  a személyiségi  jogok  védelmét  illetően  -  az
   Alkotmány   70/A.    §-a   alapján   egyenlőségnek   kell
   fennállnia.

   Arra is  utal az  Alkotmánybíróság,  hogy  ha  fogalmilag
   létezne a  gazdasági forgalomban  nem vagyoni kár - ami a
   kifejtettek alapján  nem igazolható  - akkor  a különböző
   monopolszervezetek  ( MÁV,  Posta,  nemzeti  légitársaság
   stb. ) kirekesztése  is megállapítható lenne, mert ezek a
   szervezetek  se   tudnának   -   bármilyen   jogsértéssel
   összefüggésben -  gazdasági forgalomban való elnehezülést
   bizonyítani.

   A gazdasági forgalomban részt vevő és monopolszervezetnek
   nem    minűsülő    jogi    személyek    tekintetében    a
   kedvezményezésnek -  az egyéb jogi személyekkel szemben -
   alkotmányos alapja  nincs,  így  a  szabályozásnak  ez  a
   szűkebb összefüggése  is  tartalmilag  meg  nem  engedett
   diszkriminációt valósít meg, ezért alkotmányellenes.

   6.  Az   Alkotmánybíróság  a  64/1991.  ( XII.  17. )  AB
   határozatában ( abortusz-határozat )  kifejtette, hogy az
   Alkotmány   8.  §  (1)  bekezdésében  az  alapvető  jogok
   tiszteletben  tartására  és  védelmére  vonatkozó  állami
   kötelezettség  nem  merül  ki  abban,  hogy  az  államnak
   tartózkodnia kell  a jogok  megsértésétől, hanem  magában
   foglalja   azt    is,   hogy    gondoskodnia   kell    az
   érvényesülésükhöz szükséges feltételekről. Az államnak az
   alapjogok  biztosítása  mellett  az  azokkal  kapcsolatos
   értékeket  és   élethelyzeteket   valamennyi   alapjoggal
   összefüggésben kell  kezelnie és  védenie. Ennek során az
   államnak az alapjogok összhangját is elő kell mozdítania.

   Az Alkotmány  ún. alapjogi  fejezetében foglalt  alapvető
   szabadságjogok -  a szoros  összefüggés folytán - magukba
   foglalják  a   polgári  jogi   személyiségi  jogokat.   A
   személyiségi jogok  a nem  vagyoni kártérítés  szankciója
   révén  nyilvánvalóan  nagyobb  súlyt  kapnak,  általa  az
   alkotmányos  alapjogok   védelme  is   kiteljesedik.   Az
   államnak tehát  úgy kell  kialakítania az egyes alapjogok
   megvalósításához  és   védelméhez  szükséges  jogszabályi
   feltételeket,   hogy    ezzel  az   Alkotmány  8.  §  (1)
   bekezdésében  foglalt   elsőrendű  kötelességének  eleget
   tegyen. Ez  a szerep  felel meg  a nemzetközi  standardra
   való átállás követelményének és annak - az Alkotmány 2. §
   (1)   bekezdésében deklarált - jogállamisági kivánalomnak
   is, hogy  az állam  a jogi  szabályozásban  az  alapjogok
   legkedvezőbb érvényesülését  tegye  lehetővé.  Az  alanyi
   alapjogok  biztosításának   és   érvényesülésének   pedig
   garanciális  feltétele   azok  kiterjedt,   hatékony   és
   intézményes védelme.  Az állam  tehát az  Alkotmány 8.  §
   (1)  bekezdésében   rendelt   alkotmányos   kötelezettség
   alapján köteles  a személyiségvédelem  teljeskörű - és az
   alapjogok oltalmazásának  lehető összhangját is biztosító
   -   jogszabályi    feltételeit   megteremteni.    Az    e
   kötelezettséget csak  részben teljesítő,  s az  alapjogok
   védelmét   illetően    megkülönböztetésre    is    vezető
   szabályozás    az   Alkotmány  8.   §  (1)   bekezdésének
   rendelkezését sérti, s ezért alkotmányellenes.

   7.  Az   Alkotmánybíróság  a   12/1991.  ( IV.  11. )  AB
   határozatában -  más összefüggésben ugyan, de ugyancsak a
   nem vagyoni kártérítéssel kapcsolatban - kimondta, hogy a
   kártérítési rendszert  a károsult  szempontjából egységes
   rendszerként kell  kezelni és  e rendszeren  belül a jogi
   szabályozás nem  járhat azzal  a következménnyel,  hogy a
   károsult  véletlenszerű   körülmények  miatt  kerülhessen
   előnyösebb vagy  hátrányosabb helyzetbe. A nem vagyoni és
   a vagyoni  kártérítés szabályai  között,  továbbá  a  nem
   vagyoni kártérítés  szabályozási koncepcióján  belül -  a
   kifejtettek szerint  - különbségtétel  érvényesül, így  a
   hatályos jogi megoldás az Alkotmánybíróság által korábban
   kidolgozott ezen elvekre tekintettel is alkotmányellenes.
   A nem  vagyoni  kártérítés  feltételeinek  fennállása,  a
   személyiségi jogsértés  - e jogkövetkezményt is kiváltó -
   súlyossága  és   komolysága  kérdésében   a   törvényhozó
   különbségtételt alkotmányosan  nem tehet.  Mindezeknek  a
   kérdéseknek  az   eldöntése  -   az  egyedi   tényállások
   elbírálása   során    -   a    bíróságok   jogalkalmazási
   tevékenységére tartozik.

                              IV.

   Az Alkotmánybíróság  a kifejtett indokokra figyelemmel az
   indítványt alaposnak  találta és  a támadott  jogszabályi
   rendelkezést -  annak alkotmányellenessége  megállapítása
   mellett -  az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.
   törvény 40.  §-a alapján  megsemmisítette. A  nyilvánvaló
   összefüggés folytán vizsgált egyéb törvényi rendelkezések
   korlátozó,  megszorító  tartalma  tekintetében  ugyancsak
   alkotmányellenességet  állapított   meg  és   döntött   e
   jogszabályhelyek megsemmisítéséről is.

   A  törvényhozó   a  Munka  Törvénykönyvéről  új  törvényt
   alkotott, amely 1992. évi XXII. törvény csak 1992. július
   1-jével lép  hatályba, a törvényt azonban a törvényhozó a
   Magyar Közlönyben  kihirdette. A még nem hatályos törvény
   177. §  (2)   bekezdése   a  nem  vagyoni  kártérítést  a
   megsemmisített    többi     jogszabályi    rendelkezéssel
   tartalmilag    azonosan     szabályozza.    A    részbeni
   megsemmisítés folytán  a törvény  érintett rendelkezése a
   határozatban megállapított szöveggel lép hatályba.

   Az Alkotmánybíróság  az ABtv  41. §-a alapján rendelte el
   határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Ádám Antal                  Dr. Herczegh Géza
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró

                        Dr. Kilényi Géza
                          alkotmánybíró

                        Dr. Lábady Tamás
                      előadó alkotmánybíró

        Dr. Schmidt Péter                Dr. Szabó András
         alkotmánybíró                     alkotmánybíró

        Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró                alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    34/1992. (VI. 1.)
    Date of the decision:
    .
    05/26/1992
    .
    .