English
Hungarian
Ügyszám:
.
381/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 9/1992. (I. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/59
.
A döntés kelte: Budapest, 01/28/1992
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  jogszabályok alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára   irányuló  indítványok  tárgyában
   meghozta a következő

                         határozatot:

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a  törvényességi
   óvás    jogintézménye    alkotmányellenes.    Ezért    az
   Alkotmánybíróság a törvényességi óvás emelésére vonatkozó
   jogszabályi rendelkezéseket 1992. december 31-i hatállyal
   megsemmisíti.  Azokat   a  büntető  eljárási  szabályokat
   azonban, amelyek  szerint a  törvényességi óvás alapján a
   terheltre  kiható   hatállyal  a   jogerős   határozatban
   megállapítottnál hátrányosabb  rendelkezést lehet  hozni,
   az Alkotmánybíróság  e határozat  közzétételének napjától
   semmisíti meg.

   Eszerint e  határozat  közzétételének  napjától  hatályát
   veszti a  büntető eljárásról  szóló 1973.  évi I. törvény
   ( a továbbiakban  Be. ) 285.  §-ának második  és harmadik
   mondata,  287.  §  (3)     bekezdéséből   a  "megtámadott
   határozat jogerőre  emelkedésétől   számított    egy   év
   eltelte  után  emelt" szövegrész, 288.  §  (6)  bekezdése
   első   mondata, második   mondatából  a  "ha  megidézték,
   minden esetben,   ha  pedig    értesítették"  szövegrész,
   valamint       harmadik     mondatából    a    "vagy    a
   törvényességi óvást  a terhelt  terhére  jelentették  be"
   szövegrész,  288.  §  (8)  bekezdéséből  a  "a megidézett
   fogva   lévő terhelt, illetőleg"  szövegrész,  290. § (4)
   bekezdéséből a "ha a terhelt szabadlábon van, a szükséges
   kényszerintézkedéseket   elrendelheti" szövegrész, 290. §
   (5) bekezdésének  első mondata,  és második  mondatából a
   "más esetekben" szövegrész.

   E szabályok a következő szöveggel maradnak 1992. december
   31-ig hatályban:

   285. § A  törvényességi óvásnak  nincs halasztó  hatálya;
   elbírálásáig  azonban   a  Legfelsőbb   Bíróság   elnöke,
   illetőleg  a   legfőbb  ügyész  a  törvényességi  óvással
   megtámadott határozat  végrehajtását felfüggesztheti vagy
   félbeszakíthatja. 287. § (3) Törvényességi  óvás  alapján
   a   terhelttel   szemben   a   megtámadott   határozatban
   megállapítottnál  hátrányosabb   rendelkezést  hozni  nem
   lehet, csak  a törvénysértés állapítható meg; ez irányadó
   a hatályon  kívül helyezés  folytán megismételt eljárásra
   is.

   288. § (6)  A fogva  levő terheltet  a saját  vagy a védő
   kérelmére elő  kell állítani.  A védőt az ülésre meg kell
   idézni, ha az eljárásban a védelem kötelező volt.

   288. § (8)  Az ülést  a legfőbb ügyész  vagy képviselője,
   továbbá a  megidézett védő  jelenléte  nélkül  nem  lehet
   megtartani.

   290. § (4)  Ha a  Legfelsőbb  Bíróság  a jogerős ítéletet
   hatályon kívül  helyezi és  a terhelt  fogva van, a fogva
   tartás kérdésében határoz.

   290. § (5) A bűnügyi költséget az állam viseli.

   Ugyancsak e  határozat közzétételével  veszti hatályát  a
   Be.  284. §  (2)  bekezdése,  a 288. § (2)  bekezdése b )
   pontja, valamint a 290. § (2) bekezdés d ) pontja.

   1992. december 31-én hatályát veszti
   - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
   270. §-a,
   - a  bíróságokról  szóló  1972. évi IV. törvény 10. § (2)
   bekezdése,  33. §  (2)  bekezdése  a )  pontjának  utolsó
   fordulata: a  "bármely bíróság  jogerős határozata  ellen
   törvényességi óvást emelhet" szövegrész.

   A 33. §  (2)  bekezdés  a ) pontja  az  alábbi  szöveggel
   marad hatályban:  "(2)  A  Legfelsőbb  Bíróság elnöke a )
   bármely bírósági  ügy iratait az eljárás bármely szakában
   magához  kérheti;   ügyeket   másodfokú   elbírálásra   a
   Legfelsőbb Bíróság hatáskörébe vonhat;",

   67. § (2) bekezdése;
   - az  ügyészségről   szóló  1972. évi V. törvény 5. § (2)
   bekezdés f ) és g ) pontja;
   - a  büntetőeljárásról szóló  1973. évi I. törvény 284. §
   (1) bekezdése.

   Az Alkotmánybíróság  elrendeli mindazon  büntetőeljárások
   felülvizsgálatát, amelyekben  a törvényességi óvás nyomán
   a   terheltre   a   jogerős   határozatnál   hátrányosabb
   határozatot hoztak,  feltéve, hogy  az  elítélt  még  nem
   mentesült a hátrányos következmények alól.

   Az   Alkotmánybíróság   a   jogerős   bírósági   ítéletek
   megsemmisítésére irányuló kérelmet visszautasítja.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                               I.

    Az  indítványozó   a   törvényességi   óvást   szabályozó
    rendelkezések alkotmányellenességének megállapítását arra
    hivatkozva  kezdeményezte,   hogy  e   rendelkezések   az
    Alkotmánynak  a  jogállamiság  elvét  kimondó  2.  §  (1)
    bekezdésébe    ütköznek.     Különösen    azt    tartotta
    alkotmányellenesnek, hogy  a törvényességi  óvás  emelése
    diszkrecionális jog,  mely  lehetővé  teszi  törvénytelen
    ítéletek   hatályban    maradását,   továbbá,    hogy   a
    törvényességi óvás  iránti kérelem tárgyában a Legfelsőbb
    Bíróság  elnöke,   illetve  a  legfőbb  ügyész  indokolás
    nélküli   határozattal    döntsön.   Az    indítvány    a
    törvényességi óvás  intézményét, és így az arra vonatkozó
    összes jogszabályt támadja.

    Az Alkotmánybíróság  ehhez az indítványhoz egyesített két
    további  indítványt.  Az  egyik  indítványozó  szerint  a
    törvényességi  óvásnak   a  cégbejegyzési   eljárásban  a
    felekre kiterjedő  hatállyal történő alkalmazása sérti az
    Alkotmány   9. §-át,    mert   összeegyeztethetetlen    a
    piacgazdasággal, valamint  a  vállalkozás  jogával  és  a
    verseny   szabadságával.    Ezért   kérte    a   bírósági
    cégnyilvántartásról szóló  1989.  évi  23. tvr. 25. § (2)
    bekezdésének, valamint  a Polgári  perrendtartásról szóló
    1952. évi  III. törvény  ( a  továbbiakban  Pp. )  273. §
    (1) bekezdésének  megsemmisítését is. A  másik  indítvány
    a  Pp.   270.  §   (1)    bekezdésének    alkotmányossági
    vizsgálatát kérte,  amely szerint a legfőbb ügyész vagy a
    Legfelsőbb Bíróság  elnöke bármely  polgári ügyben hozott
    határozat ellen  törvényességi óvással élhet. Álláspontja
    szerint  ez    a   rendelkezés  az  Alkotmány  35. §  (1)
    bekezdése a ) és b )  pontjába, az  50. § (1) bekezdésébe
    és   az    51. §  (1)   és  (3)    bekezdésébe   ütközik;
    alkotmányellenessége  abban   áll,  hogy   a   jogosultak
    törvénysértés esetében sem kötelesek óvást emelni.

    Az Alkotmánybíróság  - összefüggésükre  tekintettel  -  a
    három  ügyet   egyesítette,  és   az  alkotmányellenesség
    vizsgálatát a jogintézmény egészére nézve végezte el.

                               II.

    A törvényességi óvás hatályos szabályozásának lényege az,
    hogy a  Legfelsőbb Bíróság  elnöke vagy  a legfőbb ügyész
    törvényességi  óvást  emelhet  bármely  jogerős  bírósági
    határozat ellen,  ha az törvénysértő vagy megalapozatlan.
    A  törvényességi   óvást  a   Legfelsőbb  Bíróság   három
    hivatásos bíróból  álló tanácsa, ha pedig az a Legfelsőbb
    Bíróság határozata  ellen irányul,  a Legfelsőbb  Bíróság
    Elnökségi  Tanácsa   bírálja  el.  A  törvényességi  óvás
    folytán hozott  határozatban a  Legfelsőbb  Bíróság  vagy
    elutasítja  az   alaptalan  törvényességi   óvást,   vagy
    megállapítja, hogy a megtámadott határozat törvényt sért,
    illetőleg megalapozatlan. A törvényességi óvás benyújtása
    nincs határidőhöz  kötve. A  törvényességi  óvás  folytán
    hozott határozat hatálya a felekre azonban csak az alábbi
    korlátokkal  terjed   ki.  Büntetőügyben   a  megtámadott
    határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelte
    után  emelt   törvényességi  óvás  alapján  a  terhelttel
    szemben  a   megtámadott  határozatban   megállapítottnál
    hátrányosabb  rendelkezést   nem  lehet   hozni.  Polgári
    ügyekben csak az egy éven belül emelt óvás folytán hozott
    határozat hatálya terjed ki a felekre. Polgári eljárásban
    a  megtámadott   határozat  -  egészében  vagy  megfelelő
    részében történő  - hatályon kívül helyezésére csak akkor
    kerül sor,  ha a határozat hatálya a felekre is kiterjed,
    sőt  ilyenkor  sem,  ha  csupán  olyan  eljárási  szabály
    megsértéséről   van   szó,   amelynek   az   ügy   érdemi
    elbírálására lényegi kihatása nem volt.

                              III.

    Az  Alkotmánybíróság  jogtörténeti  és  jogösszehasonlító
    vizsgálatot  végzett   a  törvényességi   óvás   hatályos
    szabályozásának megalapozott értékelése érdekében.

    Elsőként a  francia forradalmi  törvényhozás vezette be a
    már jogerős  bírósági  határozatok  felülvizsgálatát.  Az
    intézmény elvi  indoka  az  államhatalmi  ágak  szigorúbb
    elválasztása, a  bíróságok túlkapásainak  megakadályozása
    volt, a  gyakorlatban pedig  azt kívánták ellenőrizhetővé
    tenni, hogy  az  új  jogrendet  a  bíróságok  megfelelően
    alkalmazzák-e. Az 1808. évi francia büntető perrendtartás
    az  intézmény  kétféle  formáját  tartalmazza:  az  egyik
    törvénysértő  jogerős   ítéletek  megsemmisítését   tette
    lehetővé, a  felekre kiható  hatály nélkül, míg a másik a
    bíróságok által  elkövetett hatásköri túllépés orvoslását
    szolgálta, kivételes esetben felekre is kiható hatállyal.
    A francia  példa nyomán a 19. században néhány más ország
    ( Belgium, Ausztria,  Olaszország ) is bevezetett hasonló
    jogintézményt.

    Magyarországon  az   l896.  évi  XXXIII.  tc.  a  Büntető
    perrendtartásról vezette  be e  jogintézményt  ( 44l-442.
    § )  perorvoslat   a   jogegység   érdekében   néven.   E
    perorvoslattal  a   legfőbb  vádhatóság,  a  koronaügyész
    élhetett   a   legfőbb   bíróság,   a   Kuria   előtt   a
    büntetőbíróságok olyan  törvénysértő  határozatai  ellen,
    melyek más  úton már  nem voltak megtámadhatók. A királyi
    kuria érdemi  határozata ellen  ilyen perorvoslatnak  már
    nem volt  helye. A  Kuria, ha  a perorvoslatot  alaposnak
    találta, kimondta,  hogy  a  megtámadott  határozat  vagy
    intézkedés a  törvényt megsértette. A törvény megsértését
    kimondó határozat  a felekre  nézve rendszerint  nem bírt
    hatállyal, ha  azonban a  vádlott a törvény megsértésével
    volt elítélve,  a Kuria  őt felmenthette, vagy büntetését
    enyhíthette. E  jogintézmény célja  nem a felek esetleges
    jogsérelmének orvoslása,  hanem a  jogegység, különösen a
    bírói gyakorlat  egységének, egyöntetűségének biztosítása
    volt.  1911-ben  a  Polgári  perrendtartás  életbeléptető
    törvénye kiszélesítette  e perorvoslat alkalmazási körét.
    Ettől  kezdve   a  jogegységi   perorvoslatot   a   Kuria
    különleges, ún. jogegységi tanácsa bírálta el.

    A jogintézmény  döntő módosítására - a szovjet eljárásjog
    másolásával -  1949-ben került  sor. "A  népnek a büntető
    igazságszolgáltatásban   való    részvételéről    és    a
    fellebbvitel  egyszerűsítéséről"   szóló  1949.  évi  XI.
    törvényben  a   jogintézmény  új   neve:  perorvoslat   a
    törvényesség érdekében.  Ez kifejezte, hogy e perorvoslat
    fő  célja   nem  a   jogegység,  hanem   a   törvényesség
    biztosítása,  míg   a  jogegység  megóvására  a  döntvény
    hivatott. E  törvény tette  először  lehetővé  a  jogerős
    ítélet   utólagos    súlyosbítását   is.    1950-ben    a
    210/1950.( VIII. 20. ) MT  rendelet polgári  ügyekben  is
    bevezette   a    törvényesség    érdekében    használható
    perorvoslatot a  felekre is  kiterjedő hatállyal.  A  Bp.
    ( 1951. évi  III. tv. )  és a  Pp. ( 1952. évi III. tv. )
    által egyaránt  intézményesített  rendkívüli  perorvoslat
    neve a  bírósági szervezet  reformja,  a  Bp.  és  a  Pp.
    novellája  révén  1954-ben  a  törvényességi  óvás  nevet
    kapta, és  annak emelésére a Legfelsőbb Bíróság elnöke is
    jogot kapott.

    Ezzel lényegében  kialakult a jogintézmény ma is hatályos
    szabályozása.

                               IV.

    A törvényességi  óvás gyakorlati  alkalmazása során ez az
    elvileg csak rendkívüli esetben alkalmazható jogintézmény
    szinte harmadfokká  vált az  elvileg egyfokú perorvoslati
    rendszer "biztonsági  szelepeként", vagy  egy  másodszori
    fellebbvitel be  nem vallott  pótlékaként. Az  eredetileg
    csupán kiegészítő,  és nem  is  rendszeresen  érvényesülő
    egyéni  jogvédelem   vált  a  gyakorlatban  elsődlegessé.
    Igazolja  ezt  a  törvényességi  óvások  iránti  kérelmek
    száma, a  megemelt óvások  abszolut száma, és a jogerősen
    befejezett ügyekhez  viszonyított aránya is, továbbá az a
    tény,  hogy   a   jogegység   biztosítása   érdekében   a
    megtámadott határozat  jogerőre  emelkedésétől  számított
    egy éven  túl emelt törvényességi óvások száma elenyésző,
    csak ezrelékben  fejezhető ki, s az ún. "elvi irányú", az
    érdemi döntést  nem érintő egy éven belüli óvás csupán az
    elméletben  létezik.   A  törvényességi   óvás  tényleges
    megvalósulásánál fogva jogorvoslati természetű.

    Az Alkotmánybíróság  - összhangban az 57/1991. ( XI. 8. )
    AB határozat  indokolásában kifejtett  álláspontjával - a
    törvényességi óvás  esetében sem  önmagában  vizsgálta  a
    normaszöveget, hanem  tényként fogadta  el a  normának  a
    bírói gyakorlatban  állandóan és egységesen tulajdonított
    tartalmát, és  ezt az  "élő" normatartalmat vetette össze
    az   Alkotmánnyal.    Ezért    a    törvényességi    óvás
    alkotmányosságának  vizsgálatában   az   Alkotmánybíróság
    súlyának megfelelően  értékelte azt  a tényt,  hogy ez az
    intézmény a  töretlen bírósági  gyakorlatban jogorvoslati
    funkciót is ellát.

                               V.

    1.  A  törvényességi  óvás  intézményében  úgy  vegyül  a
    jogegységi  és   jogorvoslati  funkció,   hogy   egyiknek
    sincsenek meg  az alkotmányos  feltételei, sőt  az  egyik
    feladathoz     szükséges      alkotmányos      feltételek
    megvalósulását a másik feladat nem teszi lehetővé. Ahhoz,
    hogy  a   törvényességi  óvás   jogorvoslati   funkcióját
    alkotmányosan  lássa   el,  a   feleknek   meghatározott,
    feltételekhez kötött  alanyi joggal kellene rendelkezniük
    arra, hogy  az általuk  állított jogsérelmet a Legfelsőbb
    Bíróság érdemben  és rájuk  kiható  hatállyal  elbírálja.
    Ezzel szemben  a feleknek  egyáltalán nincs  joguk  arra,
    hogy a  legfőbb  ügyész,  illetve  a  Legfelsőbb  Bíróság
    elnöke óvást  emeljen. E  jogosítottak belátásuk  szerint
    választják ki azokat az eseteket, amelyben óvást emelnek,
    zömében azonban  olyan ügyek  közül, amelyekben  a  felek
    kérik   a    jogerőre    emelkedett    határozat    újabb
    felülvizsgálatát, s  rájuk  kiható  megváltoztatását.  Az
    óvás folytán hozott határozat azonban csak akkor hat ki a
    felekre, ha  az óvásra a jogerőre emelkedés után egy éven
    belül került sor, s az óvás idejének kiválasztása szintén
    a jogosult  belátásától függ. A jogorvoslathoz fogalmilag
    is   szükséges    garanciák   bevezetését    viszont    a
    törvényességi  óvás   jogegységi  feladata   kizárja.   A
    jogegységi döntéshez  - az  éppen időszerűnek talált elvi
    iránymutatáshoz   -    ugyanis   szükséges    az   esetek
    kiválasztásának  joga.  Elvileg  sem  láthatna  el  ilyen
    funkciót  a   fél  kérésére  kötelező  felülvizsgálat.  A
    jogegységi döntés  természete  szerint  nem  töri  meg  a
    jogerőt, s nem változtat meg a tárgykörébe tartozó esetek
    közül véletlenszerűen  csupán egyet, amely kapcsán ti. az
    állásfoglalás  szükségességét  eldöntötték.  Az  egységes
    joggyakorlat  kialakításához   általában  nincs   köze  a
    megalapozatlanság miatti  óvásnak.  Sőt,  a  törvénysértő
    ítéletek orvoslása  is független lehet bármely jogegységi
    problémától. A  jogegységi döntés  célja  nem  az  egyedi
    ügyben nyújtott  jogorvoslat, s  nem is lehet tekintettel
    az utóbbi alkotmányos szempontjaira. Ha viszont az óvás a
    -  mind  a  jogegységtől,  mind  pedig  a  jogorvoslattól
    különböző    célként     felfogott    -     "törvényesség
    biztosítására" szolgál,  ez sem  hozza a  fent vázolt, az
    intézmény   története    során   ténylegesen    betöltött
    feladatokat közös  nevezőre,  s  nem  pótolja  a  hiányzó
    feltételeiket,  hanem   egy   harmadik   szempontból   is
    akadályozza  bármelyik   feladathoz  szükséges  garanciák
    kialakítását. Önmagának mond ellent ugyanis az intézmény,
    ha a  törvénysértés orvoslása  és ennek  a felekre kiható
    hatálya  is  két  jogosított  diszkrecionális  döntésétől
    függ, s  nyilvánvaló  -  és  adott  büntető  ítéletben  a
    vádlott  kárára   szóló  -   törvénysértés  esetében  sem
    kötelező.

    A törvényességi óvás intézménye ellentétes a jogállamiság
    elvének  (  Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdés )  tartalmát
    alkotó    jogbiztonság    követelményével,    a    jogerő
    intézményével, s  polgári ügyekben  a felek  rendelkezési
    jogával is.

    2. Az  Alkotmány 2.  § (1)  bekezdése  kimondja,  hogy "a
    Magyar Köztársaság  független, demokratikus jogállam". Az
    Alkotmánynak ez  az általános  rendelkezése a köztársaság
    alapértékeit  nyilvánítja   ki:   a   függetlenséget,   a
    demokráciát és  a jogállamiságot. A jogállamiság elvét az
    alaptörvény   további    rendelkezései   részletezik,   e
    szabályok ugyanakkor  nem töltik ki teljes egészeben ezen
    alapérték tartalmát, ezért a jogállam fogalom értelmezése
    az Alkotmánybíróság egyik fontos feladata. A jogállamiság
    alapértékét kitöltő  elveket az  Alkotmánybíróság egy-egy
    konkrét  ügy  kapcsán,  fokozatosan  fejti  ki.  Noha  az
    Alkotmánybíróság    a     jogszabályok    alkotmányossági
    felülvizsgálata   során    a   vizsgált    rendelkezésnek
    elsősorban az  Alkotmány valamely konkrét rendelkezésével
    való összhangját  vizsgálja, ez  nem jelenti azt, hogy az
    általános rendelkezéseket formális deklarációnak tekinti,
    s az  alapelveknek pusztán  kisegítő, másodlagos szerepet
    szánna.  Az   Alkotmányban  tételesen  szereplő  jogállam
    alapértékének sérelme  önmagában is  megalapozza valamely
    jogszabály alkotmányellenességet.

    3. A  jogállam nélkülözhetetlen  eleme a  jogbiztonság. A
    jogbiztonság az  állam  -  s  elsősorban  a  jogalkotó  -
    kötelességévé  teszi   annak  biztosítását,  hogy  a  jog
    egésze, egyes  részterületei és  az egyes jogszabályok is
    világosak,     egyértelműek,     működésüket     tekintve
    kiszámíthatóak  és   előreláthatóak  legyenek   a   norma
    címzettjei számára.  Vagyis a  jogbiztonság nem csupán az
    egyes normák  egyértelműségét követeli  meg, de  az egyes
    jogintézmények működésének  kiszámíthatóságát  is.  Ezért
    alapvetőek  a   jogbiztonság  szempontjából  az  eljárási
    garanciák.   Csak    formalizált   eljárás   szabályainak
    követésével  keletkezhet  érvényes  jogszabály,  csak  az
    eljárási normák  betartásával  működnek  alkotmányosan  a
    jogintézmények.

    4. A  jogbiztonság elve  mindemellett tág  mérlegelési és
    döntési lehetőséget  hagy  nyitva  a  jogalkotó  számára,
    hiszen  a   jogállamiság  más   elvek  érvényesülését  is
    megköveteli,  s   ezek  a   jogbiztonság  követelményével
    ütközhetnek. Például  az  igazságosság  egyedi  esetekben
    való megvalósulását  elősegítő méltányosság  intézménye a
    jogbiztonsággal  elvileg   ellentétes.   A   jogbiztonság
    azonban mégsem  szenved csorbát, mert a konkrét kivételek
    érvényesülési körét és feltételeit a jog előre tisztázza.
    Vonatkozik ez  mind a méltányosság egyes jogintézményeire
    ( mint   például    a   méltányosság    alapján   történő
    kártérítésre   a    Polgári   törvénykönyv   347. §   (2)
    szerint ), mind az olyan fogalmakra, amelyek széles bírói
    mérlegelést  tesznek  lehetővé.  ( Az  utóbbiak  tartalmi
    kiszámíthatóságát a jogállamban különféle - többek között
    jogegységi  -   intézmények   szolgálják ).   Az   anyagi
    igazságosság  jogállami   követelménye  a  jogbiztonságot
    szolgáló  intézményeken   és  garanciákon  belül  maradva
    valósulhat  meg.   "Az  anyagi  igazság  érvényesülésére"
    éppúgy nem  biztosít ( nem  biztosíthat ) alanyi jogot az
    Alkotmány, mint  ahogy arra  sem, hogy  egyetlen bírósági
    itélet se  legyen törvénysértő. Ezek a jogállam céljai és
    feladatai, amelyek  megvalósulása érdekében  megfelelő  -
    elsősorban eljárási  garanciákat nyújtó  -  intézményeket
    kell  létrehoznia   és   az   érintett   alanyi   jogokat
    garantálnia.  Az   Alkotmány  tehát   az  anyagi  igazság
    érvényrejuttatásához szükséges  és az  esetek többségében
    alkalmas  eljárásra   ad  jogot.   Az  57. §  a  bírósági
    eljáráshoz biztosít  alanyi jogot,  s nem azt garantálja,
    hogy annak  eredménye  minden  esetben  helyes  lesz.  Az
    igazságos és  törvényes bírósági döntés érdekében azonban
    további  eljárási   garanciát  tartalmaz   az  Alkotmány:
    alkotmányos jogot  a jogorvoslathoz.  Ha  egy  az  anyagi
    igazságosság  érvényesítésére   vagy  a  törvényben  való
    tévedés kiküszöbölésére szolgáló jogintézmény a rendes és
    rendkívüli  jogorvoslatok   feltételeihez  hasonlíthatóan
    pontos  eljárási   garanciák  nélkül   működik,  akkor  a
    jogbiztonság sérelmet szenved.

    Az anyagi  igazságosság és a jogbiztonság követelményét a
    jogerő  intézménye   hozza  összhangba   -  megintcsak  a
    jogbiztonság elsődlegessége alapján. A jogerő intézménye,
    alaki és  anyagi jogerőként való pontos meghatározottsága
    a  jogállamiság  részeként  alkotmányos  követelmény.  Az
    Alkotmánynak   megfelelően    biztosított    jogorvoslati
    lehetőségek mellett  beállott jogerő tiszteletben tartása
    a jogrend  egészének  biztonságát  szolgálja.  A  jogerős
    határozatok   megváltoztathatatlanságához   és   irányadó
    voltához   alapvető    alkotmányos   érdek   fűződik.   A
    jogállamiság   lényeges    eleme,   hogy   a   törvénynek
    egyértelműen meg kell határoznia, mikor támadható meg egy
    bírósági határozat  rendes fellebbviteli  jogorvoslattal,
    illetve, hogy  a jogerőssé  vált határozat  megtámadására
    milyen feltételek  alapján van  lehetőség, s  hogy  mikor
    következik be  az az  állapot, amikor a jogerős határozat
    már   semmiféle    jogorvoslattal   nem    támadható.   A
    jogbiztonság megköveteli,  hogy a  jogerős határozat - az
    eldöntött kérdés  személyi  és  tágyi  keretei  között  -
    irányadóvá váljék mind az eljárásban résztvevőkre, mind a
    később eljáró  bíróságra, illetőleg  más hatóságra.  Ha a
    jogerő beálltához  előírt feltételek  teljesültek,  akkor
    annak  hatálya   a   határozat   tartalmi   helyességétől
    függetlenül beáll.

    5.   A    törvényességi   óvás   sérti   a   jogbiztonság
    követelményét,   mert    a   bírósági    eljárás   egésze
    bizonytalanná válik azáltal, hogy a jogerős határozatot a
    legfőbb  ügyész,  illetve  a  Legfelsőbb  Bíróság  elnöke
    objektiv korlátok nélküli, s a felek akaratától független
    mérlegelése szerint  emelt óvás  megváltoztathatja. Az  -
    esetleges  jogorvoslat   után   -   jogerősen   eldöntött
    kérdésekben adott  esetben újra  kezdődik az eljárás, sőt
    az ismételten emelt óvások nyomán, illetve a "szuperóvás"
    gyakorlata   folytán    akár   többször    is.   A    jog
    érvényesülésének  kiszámíthatósága   magában  foglalja  a
    jogalkalmazás, így a bírósági eljárások kiszámíthatóságát
    is,   a   törvényességi   óvás   pedig   ezt   alapvetően
    bizonytalanná teszi.

    Különösen  ellentétes   a  törvényességi  óvás  a  jogerő
    intézményével. A  jogerő áttörésének  szükséges ( de  nem
    elégséges )  alkotmányossági  feltétele,  hogy  ismérveit
    törvény pontosan meghatározza, s így kiszámítható legyen.
    E   követelményeknek   megfelel   például   a   perújítás
    intézménye, ahol  előre tudható, hogy milyen esetekben és
    időbeli  határok  között  van  helye  a  bíróság  jogerős
    ítéletével  elbírált   cselekmény  vagy  jogvita  ügyében
    perújításnak.  A   törvényességi  óvás  esetében  hasonló
    előreláthatóságról  és   bizonyosságról  szó   sincs:   a
    törvénysértés és  a megalapozatlanság önmagukban is tágan
    értelmezhető,  sőt   bizonytalan  fogalmak  ( melyek  nem
    állíthatók   párhuzamba    például   az   új   bizonyíték
    felmerülésének  objektiv   követelményével ).   Az   óvás
    intézményét    mindemellett     az    teszi    alapvetően
    bizonytalanná,  hogy   a  jogosítottak   még  az  általuk
    értelmezett megalapozatlanság  vagy törvénysértés  esetén
    sem kötelesek  óvást emelni.  Teljesen bizonytalan,  mely
    ügyekben kerül  sor végül  óvásra. Mivel  a félnek  nincs
    alanyi joga  az óvás  emelésére, kérelme elutasítását nem
    kell indokolni. Ez az önmagában okszerű körülmény azonban
    rávilágít  arra,   hogy  az   óvás  jogorvoslatként  való
    tényleges  működtetése   milyen  súlyosan   ellenkezik  a
    jogbiztonság  minimális   követelményeivel  is.  Az  óvás
    emelésének diszkrecionális  joga - tekintettel arra, hogy
    a törvényességi  óvást egyéni  jogvédelemre használják  -
    sérti a  törvény előtti  egyenlőséget is,  amikor az arra
    feljogosított két  személy valamelyike  az egyik  esetben
    óvást emel,  s hasonló  másik esetben  az  óvás  emelését
    mellőzi; vagy  ha az  egyik fél  javára óvással él, míg a
    másik  fél  kérelmét  indokolás  nélkül  figyelmen  kívül
    hagyja.

    A legfőbb  ügyész, illetve  a Legfelsőbb Bíróság elnöke a
    nyilvánvaló törvénysértés  észlelése esetén  sem  köteles
    óvást emelni. Az óvás szabályozása lehetővé teszi az akár
    olyan ügyek  közötti bármilyen  szempontú válogatást  is,
    amikor a  bírósági határozat  eljárási alapelvet,  vagy a
    terhelt  és   a  védelem   alkotmányos  jogait  sértette.
    Lehetséges az is, hogy a legsúlyosabb büntető anyagi jogi
    törvénysértést  feltáró   óvás  folytán   is   csupán   a
    törvénysértést megállapító  határozat szülessen; másrészt
    lehetséges  a   jogerős  ítéletet   a   terhelt   terhére
    megváltoztató határozat.

    6. Polgári  ügyekben az  óvás sérti  a felek rendelkezési
    jogát is,  mert az ügy jellegére tekintet nélkül, bármely
    ügyben lehetséges  óvást emelni, s óvás folytán a jogerős
    ítélet a  fél akaratától függetlenül, sőt annak ellenére,
    a felekre  kihatóan megváltoztatható.  A polgári per ezen
    alapelvének sérelme  egyben az  önrendelkezés alkotmányos
    jogának  sérelme.   ( Lásd  a   8/1990.  ( IV. 23. )   AB
    határozatot. )   Az   önrendelkezés   joga   az   állandó
    alkotmánybírósági gyakorlat szerint az emberi méltósághoz
    való jog  tartalmi eleme,  a törvényességi  óvás tehát az
    Alkotmány   54. §   (1)  bekezdésébe  ütközik.  A   felek
    rendelkezési jogának  elvonása sérti  az Alkotmány  57. §
    (1)  bekezdését   is.   A    jogvitában   érdekelt    fél
    alkotmányos joga  arra, hogy  ügyét bíróság  elé vigye  -
    hasonlóan a  többi szabadságjoghoz  -,  magában  foglalja
    ugyanis annak  szabadságát, hogy  e jogával ne éljen. Egy
    olyan szabály,  amely mindkét  fél akaratától függetlenül
    és minden ügyben lehetővé teszi az eljárás folytatását és
    a határozat  felekre kiható  megváltoztatását, eleve  nem
    lehet e jog sem szükségszerű, sem arányos korlátozása.

    A törvényességi  óvás alkotmányellenességének  gyökere az
    óvás emelésére  jogosultak diszkrecionális  jogköre. Ez a
    jellemző  megoldás   azonban  nem  változtatható  meg  az
    intézmény keretein  belül, mert a törvényességi óvást más
    részről  legitimáló  jogegységi  funkcióval  a  válogatás
    nélküli, adott szempontok alapján kötelező óvásemelés - s
    még kevésbé  az óvásra  a feleknek adott alanyi jog - nem
    fér össze.

    7. Összefoglalva  megállapítható,  hogy  a  törvényességi
    óvás  jogintézménye   ellentétes  a  jogállamhoz  tartozó
    jogbiztonsággal  és   az  annak  érvényesülését  szolgáló
    jogerő  intézményével.   Noha  ténylegesen   jogorvoslati
    feladatkörben használják, nélkülözi a jogorvoslathoz való
    jog elemi  alkotmányos garanciáit.  E jogok  sérelme  nem
    igazolható azzal, hogy a korlátozás más alkotmányos jogok
    érvényesülése érdekében  kikerülhetetlenül szükséges és a
    sérelem    mértéke     arányos    lenne.    Ellenkezőleg:
    diszkrecionális jogosítvány eleve nem lehet kényszerítően
    szükséges módja  akár  a  törvényesség,  akár  az  anyagi
    igazságosság megvalósításának  a jogállam stabilitást adó
    alapértékei  kárára.   A  törvényesség   vagy  az  anyagi
    igazságosság önkényes  válogatás  szerinti  érvényesülése
    nem alkotmányos.

    8. A  törvényességi óvás  hatályos szabályozása  sérti  a
    bíróságok  és   a   bírák   függetlenségének   elvét   is
    ( Alkotmány  50. §  (3) és 57.  §  (1) bekezdés ). Noha a
    törvényességi óvás  elbírálása  bíróság  útján  történik,
    maga  az   óvásemelés  súlyos   beavatkozás  a   bírósági
    döntésbe, mert  a feljogosított  személy  diszkrecionális
    elhatározása  alapján  egy  már  jogerősen  lezárt  ügyet
    bolygat meg.  A legfőbb  ügyész nem  pusztán a  jogerősen
    lezárt  eljárás  újrafelvételét  rendelheti  el  belátása
    szerint, hanem  egyéb, komoly  jogkövetkezményekkel  járó
    döntést is  hozhat: felfüggesztheti vagy félbeszakíthatja
    a   megtámadott   határozat   végrehajtását,   biztonsági
    intézkedéseket   rendelhet  el ( Be 258. §, Ütv. 5. § (2)
    bekezdés g ) pont ).

    A Legfelsőbb  Bíróság elnökének  óvásemelési jogosultsága
    más vonatkozásban vet fel alkotmányossági aggályokat. Nem
    egyeztethető össze  a bírói  függetlenség elvével, hogy a
    Legfelsőbb Bíróság  elnöke  által  emelt  óvást  a  saját
    vezetése  alatt   álló  testület  bírálja  el.  Különösen
    aggályos az,  hogy a  Legfelsőbb Bíróság határozata ellen
    benyújtott  törvényességi   óvást  a  Legfelsőbb  Bíróság
    Elnökségi Tanácsa  bírálja el, az Elnökségi Tanács elnöke
    pedig a Legfelsőbb Bíróság elnöke.

    Az Alkotmánybíróság  nem talált  olyan kényszerítő állami
    érdeket,  amely   e  megoldás   alkotmányossága  melletti
    érvként   mérlegelhető    lett   volna.    Az   elterjedt
    magyarázatok - az alsóbíróságok ítélkezésének színvonala,
    az ítélkezési gyakorlat hibáinak szervezeten belüli gyors
    kiküszöbölése és  a bírói gyakorlat központi irányítása -
    gyakorlati  szempontok,   s  nem   alkotmányos  érvek.  E
    szempontokat az Alkotmánybíróság figyelembe vette, amikor
    a   törvényességi    óvás   szabályai   megsemmisítésének
    időpontját meghatározta.

    9. Az Alkotmánybíróság számot vetett a törvényességi óvás
    jogintézményét szabályozó rendelkezések megsemmisítésének
    következményeivel is,  tekintettel arra,  hogy e döntés a
    bírósági eljárást  és a bírói szervezetrendszert egyaránt
    jelentősen érinti.  Az eljárásjog  újrakodifikálása, ezen
    belül a  jelenleginél megfelelőbb  jogorvoslati  rendszer
    kialakítása  jogalkotást   igényel,  így  a  törvényhozás
    feladata. A  törvénysértő vagy megalapozatlan határozatok
    orvoslását a  fellebbviteli és  a  perújítási  rendszeren
    belül is  meg   lehet  oldani. Az  Alkotmány  57.  §  (5)
    bekezdése szerint a jogorvoslathoz való jog követelményét
    az egyfokú  fellebbezési  rendszer  is  kielégíti,  de  a
    törvényhozó  ezen  túlmenő  jogorvoslati  lehetőséget  is
    adhat.

    Az   eljárásjogi    rendszer   megbontása   mindig   nagy
    kockázattal  jár;   a  törvényességi   óvás  azonban  nem
    alapeleme ennek  a rendszernek,  legfeljebb a rendszerben
    rejlő hibák  vezettek oda,  hogy  a  törvényességi  óvást
    rendszeresen  alkalmazták   a   hibák   és   hiányosságok
    kiküszöbölésére vagy csökkentésére.

    Az Alkotmánybíróság  felhívja a figyelmet arra is, hogy a
    törvényességi óvás  megszűnése esetén  számos  lehetősége
    marad a  Legfelsőbb Bíróságnak  arra,  hogy  a  jogegység
    érdekében előmozdítsa  a bíróságok  egységes ítélkezését:
    minden ügyet másodfokon magához vonhat, általános jellegű
    határozatot ( testületi állásfoglalást ) hozhat.

    10.  Az   Alkotmánybíróság  a   törvényességi  óvás  mint
    intézmény   alkotmányossága   elbírálásánál   az   óvásra
    vonatkozó összes  hatályos jogszabályt  megvizsgálta,  de
    csak  a   törvényességi  óvás   emelését  lehetővé   tévő
    rendelkezéseket semmisítette  meg, az Alkotmánybíróságról
    szóló 1989.  évi XXXII. törvény ( a továbbiakban: Abtv ).
    43.  §  (4)   bekezdése   alapján   1992.  december  31-i
    határidővel. Az Alkotmánybíróság ugyanis tekintettel volt
    arra, hogy  azok az  okok, amelyek  a törvényességi  óvás
    egyéni   jogvédelemre    való   és   mintegy   harmadfokú
    elbíráláskénti    használatára    vezettek,    az    óvás
    alkotmányellenessége kimondása  után is  fennmaradnak.  A
    törvényhozónak ez  év végéig kellő ideje van arra, hogy a
    már  megindult   eljárásjogi   és   bírósági   szervezeti
    törvényalkotással  ezekre   a   problémákra   alkotmányos
    megoldást  adjon.   A   törvényességi   óvás   megszűnése
    különösen   sürgetővé    teszi,   hogy    a   törvényhozó
    kiküszöbölje a jelenlegi egyfokú jogorvoslati rendszer és
    a másodfokú eljárás szabályaiból adódó olyan helyzeteket,
    amelyek  -   elsősorban  a   büntető   eljárásban   -   a
    fellebbezéssel   nem    teszik   megoldhatóvá    bizonyos
    törvénysértések orvosolását. Az Alkotmánybíróság felhívja
    ezzel kapcsolatban  a törvényhozó  figyelmét  arra,  hogy
    Magyarország  azzal,  hogy  részese  lett  a  Polgári  és
    Politikai    Jogok     Nemzetközi     Egyezségokmányának,
    kötelezettséget   vállalt   annak   biztosítására,   hogy
    "fejlessze a bírói jogorvoslat lehetőségeit" ( 2. cikk 3.
    b ) pont ).

    Az  Alkotmánybíróság   nem  látott   okot  arra,  hogy  a
    törvényességi óvás nyomán megindult eljárások befejezését
    - amennyiben  azok nem az elítélt hátrányára folynak - az
    eljárási szabályok  megsemmisítésével lehetetlenné tegye.
    Ezért  csak   az  óvás  emelésére  vonatkozó  szabályokat
    semmisítette  meg;   a  többi   szabály  hatályon   kívül
    helyezése  a   jogalkotó,  illetve  a  kibocsátó  szervek
    feladata lesz,  ha már  az összes,  óvás  folytán  indult
    eljárás  befejeződött.  A  törvényességi  óvás  emelésére
    vonatkozó   rendelkezések   megszűnésével   természetesen
    megszűnik az  óvás lehetősége az ingatlannyilvántartás, a
    védjegy- és  a mintaoltalom,  valamint a cégnyilvántartás
    területén is.  Az ezekre  a területekre vonatkozó sajátos
    rendelkezések  hatályon   kívül  helyezése   szintén   az
    eljárások befejezése után lesz esedékes.

    Nem   teszi    szükségessé   az   egyéni   jogvédelem   a
    törvényességi óvás átmeneti fenntartását azokra a büntető
    ügyekre nézve,  amelyekben a  terhelt hátrányára  emelnek
    óvást. Ezért  az Alkotmánybíróság  a  terhelt  hátrányára
    emelt  óvásra  vonatkozó  szabályokat  az Abtv. 42. § (1)
    bekezdésében  foglalt   főszabály  szerint,  a  határozat
    közzétételének napjával semmisítette meg.

    A terhelt  hátrányára emelt óvás - és a vádelejtés miatti
    óvás  -   különösen   súlyosan   sérti   a   jogbiztonság
    alkotmányos elvét,  valamint a  jogállam büntető hatalmát
    jellemző azt  az  elvet,  hogy  a  bűnüldözésnek  szigorú
    anyagi jogi  és eljárási  korlátok és  feltételek  között
    kell  folynia,  s  hogy  a  bűnüldözés  sikertelenségének
    kockázatát az  állam viseli.  Ezt a  kockázatelosztást az
    ártatlanság  vélelmének  alkotmányos  garanciája  ( 57. §
    (2)  bekezdés )   külön  szabályként    is    kifejezésre
    juttatja.  A   jogerős  ítélet   az  eljárásnak   azt  az
    eredményét   teszi    a    jogerő    végső    szakaszában
    megtámadhatatlanná  és   mindenki   számára   irányadóvá,
    amelyet az  ártatlanság  vélelmével  szemben,  az  összes
    eljárási garancia  betartásával a  bűnüldöző hatóságoknak
    és  a   bíróságnak  sikerült   elérniük.   A   bizonyítás
    sikertelensége éppúgy az állam kockázati körébe tartozik,
    mint az  eljárás során  elkövetett hibák,  sőt  -  eltérő
    törvényi rendelkezés  hiányában -  az eljárást akadályozó
    bármely körülmény  is, amely  folytán a  büntető  eljárás
    ideális célja,  az igazságos  és célját  betöltő büntetés
    kiszabása nem teljesülhetett. Ha tehát a jogerős ítélet -
    a terheltnek  kedvezően -  törvényt sért,  vagy egyébként
    igazságtalanul enyhe,  ennek következményét nem viselheti
    a terhelt,  annál  kevésbé,  mert  a  hatóságok  hibáinak
    kijavítására  nyitva  álló  és  alkotmányos  garanciákkal
    ellátott   jogorvoslatokat,   amelyek   lehetőségével   a
    terheltnek is  számolnia  kellett,  már  kimerítették.  A
    törvényességi  óvás   az  Alkotmánybíróság  e  határozata
    szerint eleve  nem tartozik  az alkotmányos jogorvoslatok
    közé. Különösen  súlyosan sérti  a  jogbiztonságot,  s  a
    jogállami bűnüldözés  kockázatmegosztási  elvét,  hogy  a
    diszkrecionális jogkörben a terhelt hátrányára emelt óvás
    az elítéltek  véletlenszerű körére  nézve  megfordítja  a
    bűnüldözés kockázatát.  Az eljárás sikertelenségének vagy
    hibás voltának  kockázata ugyanis,  amelyet  a  jogerősen
    befejezett eljárásban a bűnüldöző viselt, az óvás folytán
    a terheltre  fordul át,  s megnyitja  annak  lehetőségét,
    hogy  súlyosabb  büntetést  kap.  Mindezek  a  szempontok
    különösen  indokolttá   teszik  a  terhelt  terhére  való
    törvényességi óvás szabályainak azonnali megsemmisítését.
    11.  Az   Abtv.  43. §   (3)   bekezdése    alapján    az
    Alkotmánybíróságnak   el   kellett   rendelnie   mindazon
    büntetőeljárások       felülvizsgálatát,       amelyekben
    törvényességi  óvás   nyomán  a   terheltre   a   jogerős
    határozatnál hátrányosabb  határozatot  hoztak,  feltéve,
    hogy  az   elítélt  még   nem   mentesült   a   hátrányos
    következmények alól.  Az ügyészségről  szóló 1972. évi V.
    törvény 5. §  (2) bekezdés  f ) pontja  a legfőbb  ügyész
    kötelességévé  teszi,   hogy  az  Alkotmánybíróság  által
    felülvizsgált   és    alkotmányellenesnek    nyilvánított
    jogszabály alapján  jogerős határozattal  lezárt  büntető
    eljárásban törvényességi óvást emeljen az elítélt javára.
    A  jelen  határozat folytán az  Abtv. 43. § (3) bekezdése
    szerinti  felülvizsgálat  megindítására  a  törvényességi
    óvás 1992.  december 31  után többé  nem alkalmazható.  A
    törvényhozó  feladata,   hogy   szabályozza   a   büntető
    eljárások az  Abtv.  43. §  (3)  bekezdése  alapján  az
    Alkotmánybíróság   által   elrendelt   felülvizsgálatának
    eljárását.

                               VI.

    A      harmadik       indítványozó      a      jogszabály
    alkotmányellenességének vizsgálatára  irányuló  indítvány
    mellett kérte  két jogerős  ítélet megsemmisítését is. Az
    Alkotmánybíróság alkotmányjogi  panasz, vagy  bíró által,
    előtte   folyamatban    lévő   ügy    elbírálása    során
    indítványozott       alkotmányellenességi       vizsgálat
    eredményeként   azt    is   megállapíthatja,    hogy   az
    alkotmányellenes   jogszabályt    konkrét    esetben    -
    nevezetesen az  eljárásra okot  adó ügyben  -  nem  lehet
    alkalmazni. Jelen esetben az indítványok nem feleltek meg
    az alkotmányjogi  panasz törvényi  feltételeinek  ( 1989.
    évi XXXII. törvény 48. § ). Az ítéletek ugyanis már 1988-
    ban illetve 1989-ben jogerőssé váltak, az indítvány pedig
    1991. március  1-én érkezett az Alkotmánybíróságra. Ezért
    az Alkotmánybíróság az indítványokat visszautasította.
                         Dr. Sólyom László
                       előadó alkotmánybíró
                    az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal             Dr. Herczegh Géza
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

          Dr. Kilényi Géza                 Dr. Lábady Tamás
           alkotmánybíró                     alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter                 Dr. Szabó András
            alkotmánybíró                     alkotmánybíró

         Dr. Tersztyánszky Ödön             Dr. Vörös Imre
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                        Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Protest of illegality on appeals
     Number of the Decision:
     .
     9/1992. (I. 30.)
     Date of the decision:
     .
     01/28/1992
     .
     .
     Full text:
     en_0009_1992.pdfen_0009_1992.pdf