Hungarian
Ügyszám:
.
1282/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1282/B/1993. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/675
.
A döntés kelte: Budapest, 06/22/1994
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság   az  Alkotmányban   biztosított  jogok
  megsértése   miatt   előterjesztett   alkotmányjogi   panasz
  tárgyában,   továbbá    jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos megállapítása  iránt benyújtott indítvány tárgyában
  meghozta a következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  a Polgári  Perrendtartásról szóló 1952.
  évi  III.   törvény  364.   §   (1)   bekezdésében   foglalt
  rendelkezéssel összefüggésben  előterjesztett  alkotmányjogi
  panaszt és ugyane jogszabály 364. § (2) bekezdésében foglalt
  rendelkezés alkotmányellenességének  utólagos  megállapítása
  és megsemmisítése iránti indítványt elutasítja.
                            Indokolás

                                I.

   1. Az  indítványozó -  pertársával, a  II. rendű felperessel
   együtt  -  a  Magyar  Gazdasági  Kamara  mellett  szervezett
   Állandó Választottbíróság előtt szerződés érvénytelenségének
   megállapítása és kártérítés megfizetése iránt peres eljárást
   kezdeményezett.

   A választottbíróság  a felperesek keresetét elutasította, az
   alperesei viszontkeresetnek pedig részben helyt adott.

   1993.  november   23-án  -   az   ítélet   meghozatalát   és
   kézbesítését követően  - a  felperesek  a  Választottbíróság
   elnökénél elfogultsági  kifogást terjesztettek elő az eljáró
   választottbírósági   tanács   két   tagjával   szemben.   Az
   elfogultsági kifogás  szerint a  tanács két  tagjától a  per
   tárgyilagos és  elfogulatlan elbírálása nem volt várható, az
   elfogultsági   kifogás    alapjául    szolgáló    beosztásuk
   összeegyeztethetetlen a bírói függetlenséggel.

   Az Állandó  Választottbíróság elnöke az 1993. december 10-én
   kelt végzésével  a felperesek  által benyújtott elfogultsági
   kifogást -  az ügyben eljárt választottbírák nyilatkozatának
   beszerzését   és   bizonyítás   lefolytatását   követően   -
   elutasította.  Utalt   arra,  hogy  az  eljárás  folyamán  a
   feleknek nem  volt észrevétele  az eljáró választottbírósági
   tanács összetétele  ellen, sőt  az első tárgyaláson kérdésre
   kifejezetten  úgy   nyilatkoztak,  hogy   az  eljáró   bírák
   személyével kapcsolatban  kifogásuk nincs.  A feleknek ezt a
   nyilatkozatát a  tárgyalási jegyzőkönyv rögzíti. Kifejtette,
   hogy az  ítélethozatalt követően  az elfogultsági kifogásnak
   való helytadás  az eljárást  "kétfokúvá" tenné, erre azonban
   az állandó  választottbírósági eljárásban  lehetőség  nincs.
   Erre,  valamint   arra  figyelemmel,   hogy   a   beszerzett
   bizonyítékok és  nyilatkozatok  szerint  az  eljárás  minden
   vonatkozásában  elfogulatlanul   és  pártatlanul  folyt,  az
   érintett bírák kizárására irányuló indítványt elutasította.

   2.  Az   I.  rendű   felperes  a  választottbírósági  ítélet
   kézbesítésétől számított 60 napon belül - 1993. december 10-
   én   -    alkotmányjogi   panaszt    terjesztett   elő    az
   Alkotmánybíróságnál,    amelyben     kérte     a     Polgári
   Perrendtartásról  szóló   1952.  évi   III.  törvény   (   a
   továbbiakban :   Pp.  )  364.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezés  alkotmányellenességének   a  megállapítását  és
   megsemmisítését,   továbbá    annak   kimondását,   hogy   a
   megsemmisített  rendelkezés   a  panasz   alapjául  szolgáló
   választottbírósági  eljárásban   nem   alkalmazható.   Kérte
   továbbá -  utólagos normakontroll  keretében -  a Pp. 364. §
   (2)  bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítását  és
   megsemmisítését is.

   Az    indítványozó     a    panaszban     megismételte     a
   választottbírósági  eljárás  során  benyújtott  elfogultsági
   kifogásban   foglaltakat    és   utalt    arra,    hogy    a
   választottbírósági eljárásban olyan bírák jártak el, akiktől
   az ügy tárgyilagos és pártatlan elbírálása nem volt várható.
   Ám a  Pp. támadott  rendelkezése nem  teszi lehetővé, hogy a
   fél, továbbá  az, akire  az ítélet rendelkezést tartalmaz, a
   választottbírósági   ítélet    érvénytelenítését   kérje   a
   bíróságtól, ha  a választottbírósági  szerződésnek a bíróság
   megalakítására   vagy    a   határozathozatalra    vonatkozó
   rendelkezéseit megsértették, mert az ilyen perindítást a Pp.
   364.  §   (1)  bekezdése   -  a   szervezett  (   kamarai  )
   választottbíróság tekintetében - kifejezetten kizárja. Mivel
   a  választottbírósági   ítélet   végérvényes,   ellene   sem
   fellebbezésnek, sem  egyéb jogorvoslatnak  helye  nincs,  az
   érvénytelenítési kereset  kizárása -  a vonatkozó és hasonló
   esetekben -  sérti  az  Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésében
   biztosított,  a  bírósághoz  fordulás  jogát,  ezért  a  Pp.
   sérelmezett  szabálya   alkotmányellenes.  Az   indítványozó
   álláspontja szerint  a bírói úthoz való jogosultság alapjog,
   amelynek kizárása  abban  a  körben,  amelyre  az  indítvány
   vonatkozik, azaz  a legalapvetőbb  eljárási garanciák súlyos
   megsértése esetében, alkotmányosan megengedhetetlen.

   Utalt az indítványozó arra, hogy a Pp. 362. §-a az ún. eseti
   ( ad  hoc )  választottbírósági eljárásokban  -  az  európai
   választottbírósági  normákkal  és  gyakorlattal  egyezően  -
   lehetővé teszi,  hogy a  sérelmet szenvedő  fél  -  bizonyos
   esetekben, így a jelen eljárás alapját képező esetben is - a
   rendes  bíróságtól   kérje   a   választottbírósági   ítélet
   érvénytelenítését. Teljesen  indokolatlan és  minden ésszerű
   alapot nélkülöz a Magyar Gazdasági Kamara mellett szervezett
   Állandó Választottbíróság  megkülönböztető  kedvezményezése.
   Az alkotmányjogi  panasz alapját  képező ügyben  eljárt  két
   választottbíró  -   eljárásjogi  értelemben   -  az   ügyben
   "abszolút  kizárt"  volt,  következésképpen  "szabálytalanul
   megalakított bíróság"  hozott a  perben ítéletet. Ez ellen a
   választottbírósági  ítélet   ellen  a   bírói  út   kizárása
   alkotmányellenes rendelkezés.

   Végül hivatkozott  az indítványozó  arra, hogy a Pp. 364. §-
   ának (1)  és  (2)  bekezdései  a  jogbiztonság  sérelmét  is
   jelentik, mert  a  választottbírósági  eljárásban  résztvevő
   feleket a  legalapvetőbb eljárásjogi  garanciáktól  fosztják
   meg. Ezért  az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi  XXXII.
   törvény (  a továbbiakban  :   Abtv. )  48. §  (1) bekezdése
   keretében   kérte    a   támadott    törvényi    rendelkezés
   alkotmányellenessége    megállapítását,     megsemmisítését,
   továbbá annak  kimondását, hogy a Pp. 364. § (1) bekezdése a
   sérelmezett választottbírósági  eljárásban nem alkalmazható.
   Kérte  egyúttal  a  Pp.  364.  §  (2)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezés alkotmányellenességének a megállapítását is.

                               II.

   1. A  Ppnek az  alkotmányjogi panasszal  támadott 364. § (1)
   bekezdése  szerint   a  Magyar   Gazdasági  Kamara   mellett
   szervezett Kamarai Választottbíróság eljárására a 361363. §-
   ok nem  alkalmazhatók. A kamarai választottbíróság részére -
   megkeresés  esetében   -  az   illetékes  helyi   bíróság  a
   bizonyítás  lefolytatásával,  valamint  a  választottbíróság
   által lefolytatott  bizonyítás során  szükséges  kényszerítő
   eszközök alkalmazásával jogsegélyt nyújt.

   Az utólagos  normakontroll keretében  támadott  364.  §  (2)
   bekezdésében foglalt  rendelkezés kimondja,  hogy a  kamarai
   választottbíróság ítélete, marasztaló végzése és a végzéssel
   jóváhagyott    egyezség     végrehajtására    a     bírósági
   végrehajtásról szóló jogszabályok irányadók.

   A Pp. 362. § (1) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy a
   fél, továbbá  az, akire  az ítélet  rendelkezést  tartalmaz,
   keresettel az  ítélet érvénytelenítését  kérje, ha - egyebek
   között  -   a  választottbírósági   szerződésnek  a  bíróság
   megalakítására,   vagy    a   határozathozatalra   vonatkozó
   rendelkezéseit  megsértették.   A  Pp.   362.  §-a   további
   érvénytelenítési eseteket  szabályoz, a Pp. 363. §-a pedig a
   választottbírósági ítélet  érvénytelenítése tárgyában eljáró
   bíróság hatáskörét és illetékességét jelöli ki.

   2.  Az   Alkotmánybíróság  az  alkotmányjogi  panasz  és  az
   indítvány   elbírálása    során   az    alábbi    alkotmányi
   rendelkezésekre volt figyelemmel :

   Az Alkotmány 8. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság
   elismeri  az   ember  sérthetetlen   és   elidegeníthetetlen
   alapvető jogait,  ezek tiszteletben  tartás  és  védelme  az
   állam  elsőrendű  kötelessége.  A  (2)  bekezdés  pedig  úgy
   rendelkezik,  hogy   a  Magyar  Köztársaságban  az  alapvető
   jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat  törvény
   állapítja meg,  alapvető jog  lényeges tartalmát azonban nem
   korlátozhatja.

   Az  Alkotmány   57.  §   (1)  bekezdése   szerint  a  Magyar
   Köztársaságban  a   bíróság  előtt   mindenki  egyenlő,   és
   mindenkinek joga  van ahhoz,  hogy az  ellene emelt  bármely
   vádat, vagy  valamely perben  a jogait  és  kötelességeit  a
   törvény által  felállított független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.

   Az Alkotmánybíróság  a panasz  elbírálása során  tekintettel
   volt  az  Abtv.  48.  §-ában  foglalt  rendelkezésre,  amely
   szerint  az  Alkotmányban  biztosított  jogainak  megsértése
   miatt     alkotmányjogi      panasszal     fordulhat      az
   Alkotmánybírósághoz     az,     akinek     jogsérelme     az
   alkotmányellenes jogszabály  alkalmazása folytán következett
   be, és  egyéb  jogorvoslati  lehetőségeit  már  kimerítette,
   illetőleg   más   jogorvoslati   lehetőség   nincs   számára
   biztosítva.  Az   alkotmányjogi   panasz   előterjesztésének
   határideje -  a jogerős határozat kézbesítésétől számított -
   60   nap.    Az   Alkotmánybíróság    eljárására   egyébként
   alkotmányjogi panasz  esetén az  Abtv. 4043. §-aiban foglalt
   rendelkezések az irányadók.

                               III.

   Az Alkotmánybíróság  az alkotmányjogi panaszt és az utólagos
   normakontrollra   irányuló    indítványt   megalapozatlannak
   találta.

   1. Az Alkotmánybíróság a Pp. 364. §-ának alkotmányosságát az
   Alkotmány 57.  § (5)  bekezdésében foglalt, a jogorvoslathoz
   fűződő alapjog  összefüggésében már vizsgálta és 604/B/1990.
   AB határozatában  ( ABH 1992, 443445. ) megállapította, hogy
   a Ppnek az a rendelkezése, amely a Kamarai Választottbíróság
   esetében az  egyéb választottbíróságok  eljárására  kötelező
   szabályok alól  kivételt tesz  és a jogorvoslat tekintetében
   is egyedül  a szervezet szabályozását rendeli alkalmazni, az
   indítványban  felhozott  jogorvoslathoz  fűződő  alkotmányos
   alapjogot nem  sérti. A  határozat megállapítása  szerint az
   Alkotmány  57.   §  (5)   bekezdésében   foglalt   azzal   a
   rendelkezéssel, amely  szerint a  személyeknek alapvető joga
   az,  hogy   -  a   törvényekben  meghatározottak  szerint  -
   jogorvoslattal élhessenek  az olyan  bírói,  államigazgatási
   vagy más  hatósági döntés  ellen, amely  jogukat, vagy jogos
   érdeküket sérti,  nem áll ellentétben az, hogy a személyek -
   meghatározott esetekben  -  a  jogorvoslathoz  fűződő  jogok
   gyakorlását saját maguk mellőzzék vagy azt maguk kizárják. A
   választottbíróság  -   miként  az   elnevezéséből  és   jogi
   szabályozottságából is  következik - a szerződéses szabadság
   alapján  választható   szerv  a   jogviták  eldöntésére.   A
   választással az  érdekeltek egyúttal  elfogadják  a  Kamarai
   Választottbíróságnak   azt    az   általuk   is   előzetesen
   megismerhető szabályzatba  foglalt eljárási  rendjét,  amely
   szerint a leendő döntés ellen nincs, vagy csak korlátozottan
   van    jogorvoslati    lehetőség.    A    választottbírósági
   szerződéssel   tehát   a   szerződő   felek   -   szerződési
   szabadságuknál  fogva   -  maguk   döntenek  úgy,   hogy   a
   jogorvoslathoz  fűződő   alkotmányos   joguk   gyakorlásáról
   lemondanak.

   Az   idézett    határozatból   megállapítható,    hogy    az
   Alkotmánybíróság a Pp. 364. § (1) bekezdésében írt, támadott
   rendelkezést csak  az indítványban  megjelölt jogorvoslathoz
   fűződő    alapjog    tekintetében    vizsgálta,    így    az
   Alkotmánybíróság korábbi  határozata nem  zárja ki  annak  a
   lehetőségét, hogy  a  támadott  jogszabály  más  alkotmányos
   alapjog vonatkozásában  már nem  állja ki  az alkotmányosság
   próbáját.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  a  jelen  indítványt
   érdemben, az  Alkotmány 57. § (1) bekezdésének kontextusában
   bírálta el.

   2. Helytálló  az indítványozónak  az az  álláspontja,  amely
   szerint  az   Alkotmány  57.   §  (1)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezés a  bírósághoz fordulás alapjogát is tartalmazza.
   Az  Alkotmánybíróság   először  a   9/1992.  (I.   30.)   AB
   határozatában (  ABH  1992,  67.  )  fejtette  ki,  hogy  az
   Alkotmány 57.  § (1) bekezdése alapján a jogvitában érdekelt
   félnek alkotmányos  joga van  arra, hogy  ügyét bíróság  elé
   vigye,  amely   alkotmányos  alapjog  -  hasonlóan  a  többi
   szabadságjoghoz -,  magában foglalja  annak szabadságát  is,
   hogy e jogával ne éljen. Részletesebben fejtette ki ezzel az
   alapjoggal kapcsolatos  álláspontját az  Alkotmánybíróság az
   59/1993. (XI. 29.) AB határozatában ( ABH 1993, 355. ) annak
   megismétlésével, hogy  az Alkotmány 57. § (1) bekezdése - az
   eljárási garanciákon túl - a bírósághoz fordulás alkotmányos
   alapjogát is  szabályozza. Az  alapvető  jogból  következően
   pedig az  államra az  a kötelezettség  hárul, hogy - egyebek
   között - a polgári jogi jogok és kötelezettségek ( a polgári
   joginak  tekintett   jogviták  )   elbírálására  bírói  utat
   biztosítson.  A   bírósághoz  való  fordulás  alapvető  joga
   ugyanakkor nemcsak a bírósági eljárások kezdeményezésének, a
   beadványok előterjesztésének  stb. jogára szorítkozik, hanem
   egyúttal a bírósági eljárásban a fél pozícióját biztosítja a
   személyeknek.

   Az   Alkotmánybíróság  az 1/1994.  (I. 7.)  AB határozatában
   ( ABK január, 68. ) pedig kifejtette,  hogy  az  eljárásjogi
   értelemben  vett   fél  rendelkezési   joga  az  alkotmányos
   önrendelkezési jog egyik aspektusa, eljárásjogi vonatkozása,
   amely  az   egyén  autonómiáját   érinti,  illetőleg   azzal
   kapcsolatos. A  jogvitában érdekelt  fél önrendelkezési joga
   körébe  tartozik  az  az  alkotmányos  alapjog,  hogy  ügyét
   bíróság elé  vigye. Az  Alkotmány 57.  § (1) bekezdése tehát
   mindenkinek ahhoz biztosít jogosultságot, hogy saját jogát a
   független és  pártatlan bíróság  előtt érvényesítse,  vagy e
   jogával ne éljen.

   Az  idézett   határozatokban  az  Alkotmánybíróság  egyúttal
   rámutatott arra is, hogy az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében
   foglalt rendelkezés nem jelent korlátozhatatlan alanyi jogot
   a  perindításra,     és   kifejtette   azt   is,   hogy   az
   Alkotmánybíróság álláspontja  szerint ez  a rendelkezés  nem
   jelenti azt  sem, hogy  a jogvitában  érdekelt fél  erről az
   alapjogáról  saját   maga  szabadon   ne  rendelkezhetne.  A
   bíróságához  fordulás   joga,  a   bíróság   igénybevételére
   vonatkozó alapjog magába foglalja annak negatív oldalát is :
   alapjogot arra, hogy a személy ezzel a jogával ne éljen.

   3. Az Alkotmánybíróság a 13/1990. (VI. 18.) AB határozatában
   ( ABH  1990, 5556.  ) kifejtette, hogy az Alkotmány 9. § (1)
   bekezdésében  deklarált   piacgazdaság   lényegi   eleme   a
   szerződési szabadság.  A szerződési  szabadság -  amelyet az
   Alkotmánybíróság önálló alkotmányos jognak tekint - abban az
   általános   szabályban   érvényesül,   amelyet   a   Polgári
   Törvénykönyv  200.   §  (1)  bekezdése  rögzít.  Eszerint  a
   szerződés tartalmát  a felek  szabadon állapíthatják  meg, a
   szerződésekre vonatkozó  rendelkezésektől  egyező  akarattal
   eltérhetnek. Az  Alkotmánybíróság a  szerződési szabadsággal
   kapcsolatos alkotmányjogi  álláspontját a  32/1991. (VI. 6.)
   AB határozatában ( ABH 1991, 153154. ) tovább részletezte.

   Az Alkotmány  57. §  (1)  bekezdésében  biztosított  alapjog
   negatív oldalából,  a bírósághoz  fordulás  jogának  negatív
   aspektusából és  a szerződési  szabadság alkotmányos jogából
   következik, hogy  a szerződő  feleknek joguk  van arra, hogy
   egyező  szerződési   akarattal  bizonyos   jogszabály  által
   biztosított   lehetőségekről    kifejezetten    lemondjanak,
   illetőleg   a   törvényes   lehetőségek   igénybevételét   -
   amennyiben   azok   nem   feltétlen   érvényesülést   kívánó
   rendelkezések  -  megállapodásukkal  kifejezetten  kizárják.
   Vagyis az  Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésében  biztosított
   alapjog negatív oldalát - a bírósághoz fordulás jogáról való
   lemondást - a szerződő felek a szerződés elemévé is tehetik.
   Az 57. § (1) bekezdésébe foglalt alapjog negatív vonatkozása
   eszerint  nemcsak   úgy  gyakorolható,   hogy  a  fél  jogai
   érvényesítése  érdekében   nem  fordul   bírósághoz  (   pl.
   követelését hagyja  elévülni ) , de úgy is, hogy egy konkrét
   jogviszonyban e  joglemondását  megállapodásba,  szerződésbe
   foglalja.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint a szerződő feleknek
   ilyen  joga  jogvitájuknak  szerződéssel  választottbírósági
   útra terelése.  Ez a  jog éppen azt jelenti, hogy a szerződő
   felek lemondanak  a bírói  úthoz való  jogukról, illetőleg a
   jogorvoslathoz való  alkotmányos jogukról,  akár úgy, hogy a
   törvény e  joglemondás mellett bizonyos garanciákat biztosít
   a számukra, akár pedig úgy, hogy joglemondásuk e garanciákra
   is kiterjed.  A bírósághoz  fordulás alapjogának  lényegéhez
   tartozik e  jogról való  lemondás szerződésbe foglalhatósága
   is valamely konkrét jogviszonyban vagy eljárásban.

   Mivel az  Alkotmány 57.  §-át nem lehet úgy értelmezni, hogy
   akár a  bírói úthoz való jog [ 57. § (1) bekezdés ] , akár a
   jogorvoslathoz való  jog [  57. § (5) bekezdés ] , "erősebb"
   alapjog  lenne  a  másiknál,  az  Alkotmánybíróság  a  jelen
   indítvány  elbírálása  során  is  irányadónak  tekintette  a
   604/B/1990.  határozatában  foglaltakat  és  megállapította,
   hogy mind  a bíróság  igénybevételére  vonatkozó  jog,  mind
   pedig a  jogorvoslati jogosultság  alapjoga nemcsak pozitív,
   hanem negatív irányban is érvényesül, vagyis magába foglalja
   e jogok  nem gyakorlásának  a szabadságát is, akár a konkrét
   joglemondás szerződésbe foglalásával.

                               IV.

   1. A választottbíráskodás két szerződésen alapszik. Az egyik
   a választottbírósági  szerződés, amelyben  a felek a törvény
   által meghatározott  keretben és  módon megállapodnak abban,
   hogy valamilyen  köztük  levő,  egyébként  "rendes"  polgári
   bírói útra  tartozó ügyben  az általuk  választott személyek
   döntsenek,  a   másik   szerződés   pedig   a   feleknek   a
   választottbíróval      (       vagy      választottbírákkal,
   választottbírósággal )  kötött szerződése.  Ez a szerződés a
   választottbíróság és  a fél  között kötelmi  (  megbízási  )
   jogviszonyt  hoz   létre,  amelynek   polgári  anyagi   jogi
   jogkövetkezményei vannak, illetőleg lehetnek.

   Az   indítvánnyal    összefüggésben   az    Alkotmánybíróság
   megállapítja,  hogy   a  Pp.  támadott,  illetőleg  érintett
   rendelkezései a  választottbíróságnak két  alfaját  ismerik,
   éspedig, az  eseti (  ad  hoc  )  választottbíróságot  és  a
   szervezett  választottbíróságot,   amely  utóbbi   a  Magyar
   Gazdasági Kamara  mellett működik.  A szervezeti és az eseti
   választottbíráskodás  jogi   természete  lényegében  azonos,
   mindkét     szerződés      előfeltétele     a     szervezett
   választottbírósági eljárás igénybevételének is. A szervezett
   ( kamarai  ) választottbíróságnál azonban a felek kötöttsége
   a   bírák    személyének   megválasztásában    (   csak    a
   választottbírói névjegyzékbe felvett bírák közül jelölhetnek
   bírót ) és abban áll, hogy a felek teljes egészében alávetik
   magukat a szervezett választottbíróság eljárási rendjének, a
   Választottbíróság Eljárási Szabályzatának.

   A választottbíráskodás  elméleti alapja  az,  hogy  a  felek
   anyagi  jogaik   felett  szabadon   rendelkezhetnek.  Ez  az
   alkotmányos  önrendelkezési   jogból  következő  jogosultság
   pedig  nyilvánvalóan   kiterjed   az   eljárásjogi   jellegű
   szerződések megkötésének  szabadságára, így  az  eljárásjogi
   természetű választottbírósági  szerződésből folyó  jogok  és
   kötelezettségek meghatározására is.

   Nincs, és  nem is  kerülhet senki  olyan helyzetbe,  hogy  a
   szerződést,   amelynek    alapján    esetleges    jogvitáját
   választottbíróság bírálja el, köteles legyen megkötni.  ( Az
   Alkotmánybíróság itt  most egyes  nemzetközi  szerződésekből
   eredő kötelezettségek  vizsgálatától eltekint,  mert azok az
   ügy elbírálása  szempontjából irrelevánsak.  ) A  szerződési
   szabadság  pedig   arra  is  kiterjed,  hogy  amennyiben  az
   érdekeltek  jogvitájukat   választottbírói   útra   terelik,
   egyúttal elfogadják  a Kamarai  Választottbíróságnak azt  az
   általuk előzetesen  is ismert ( de legalábbis megismerhető )
   szabályzatba foglalt eljárási rendjét, amely szerint a bírói
   út igénybevételét  a választottbírósági  ítélettel szemben -
   részben vagy egészben - kizártnak kell tekinteni. A feleknek
   ez a  joga  az  Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt
   bírósághoz   fordulás    alapjogának    negatív    oldalából
   következik, amelynek  alapján a szerződés tartalmává tehetik
   azt a rendelkezést is, hogy e jogukkal nem élnek, e jogukról
   kifejezetten lemondanak.

   A    Magyar     Gazdasági    Kamara    mellett    szervezett
   Választottbíróság eljárási szabályzata 18. §-a tartalmazza a
   választottbírák vagy  az elnök  személyével szembeni kifogás
   jogát és  a kifogás  elintézésének módját  is. A  18. §  (4)
   bekezdése  szerint,   amennyiben  két  választottbíró  ellen
   jelentenek   be    kifogást,   a    kifogás   tárgyában    a
   választottbíróság elnöke dönt. A választottbíróság elnökének
   döntése ellen  - csakúgy  mint a  választottbírósági  ítélet
   érvénytelenítése miatt  - bírói  út igénybevételének - a Pp.
   sérelmezett  rendelkezése   szerint   -   helye   nincs.   A
   választottbírósági  szerződés   megkötésekor   a   felek   e
   rendelkezések    elvárható     ismeretében     kötik     meg
   megállapodásukat,  vagyis  a  bírói  út  igénybevételéről  a
   szerződés   megkötésével    végérvényesen   lemondanak.    A
   szerződési szabadság  alkotmányos joga és az Alkotmány 57. §
   (1) bekezdésében  biztosított alapjog negatív oldala a felek
   szabadságát  erre   az  esetre  is  biztosítja,  vagyis  más
   megfogalmazásban, nincs  olyan más  alkotmányos jog, amely a
   felek szabadságát  a bírói  út igénybevételére vonatkozó jog
   gyakorlásáról  történő  lemondás  tekintetében  kizárná.  Az
   Alkotmány 57.  § (1)  bekezdésében  garantált  jog  tehát  a
   szerződéses szabadság  alkotmányos jogának  részévé  tehető,
   akár pozitív, akár negatív oldalát tekintve.

   2.  Kétségtelen,   hogy  a   Pp.  támadott   rendelkezése  a
   szervezett  (   kamarai  )  választottbíróságra  a  Pp.  ún.
   processzuális minimumokat  kimondó szabálya alkalmazását nem
   teszi lehetővé.  Ezek közé  a processzuális  minimumok  közé
   tartozik a  Pp. 362.  § (1) bekezdés b ) pontjának az ad hoc
   választottbírósági eljárással kapcsolatos az a rendelkezése,
   amely szerint  a választottbírósági ítélet érvénytelenítését
   kérheti  a  fél,  ha  a  választottbírósági  szerződésnek  a
   bíróság megalakítására  vagy a határozat hozatalra vonatkozó
   rendelkezéseit megsértették.  Az ad  hoc  választottbírósági
   eljárásnál azonban a felek szerződési akarata nem fogja át a
   választottbírósági   eljárás    rendjét,   mert   az   eseti
   választottbírósági ügyekben  az eljárási  szabályokat  is  a
   felek maguk  alakítják ki  és érvényesítik.  Az eseti  és  a
   szervezett választottbíróság  eljárása között  éppen  az  az
   egyik  alapvető   különbség,  hogy   az  utóbbinál  a  felek
   szerződési nyilatkozata  az eljárási  szabályokra  nézve  is
   "alávetést" tartalmaz,  amely azonban  a  felek  kényszertől
   mentes,  szabad   akaratelhatározásán   alapszik.   Egyetlen
   alkotmányi rendelkezésbe  sem ütközik a feleknek biztosított
   az a  lehetőség -  mint a  szerződési szabadság  eljárásjogi
   megnyilvánulása -,  hogy alávessék  magukat egy  előre közzé
   tett és  rendelkezésükre  álló  eljárási  rendnek,  perrendi
   szabályzatnak. Ha pedig ez az eljárási szabályzat a bírói út
   igénybevételének a  kizárását  is  tartalmazza,  a  felek  e
   kizárás elfogadására  vonatkozó rendelkezési jogosultsága az
   Alkotmány 57. § (1) bekezdéséből következik.

   3. Nem  helytálló az  indítványozónak az  az érvelése, amely
   szerint a  "világ valamennyi választottbírósága által hozott
   ítélet érvényteleníthető  a Pp. 362. §-ának (1) bekezdésében
   felsorolt   esetekben".    Az   indítványban    foglaltakkal
   ellentétben  az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy   a
   kortársi   nemzetközi    választottbírósági   gyakorlat    a
   választottbírósági ítéletek  rendes  bíróság  előtt  történő
   megtámadhatósága kérdésben  különböző  és  egymástól  eltérő
   megoldásokat  alkalmaz.   Kétségtelen,  hogy   az   Egyesült
   Nemzetek Szervezete  Kereskedelmi Jogi  Bizottságának  1985.
   június 21-én  kelt mintatörvénye  [ UNCITRAL  Model  Law  on
   International  Commercial   Arbitration  (   United  Nations
   document A/40/17,  annex I.  ) ] 36. cikkének ( IV. ) pontja
   szerint a  választottbírósági  határozat  a  rendes  bíróság
   előtt megtámadható, ha a választottbíróság megalakítása vagy
   eljárása nem  felelt meg  a felek  közötti  megállapodásnak.
   Ugyanezen szervezet, az UNCITRAL 31/98 számú, 1976. december
   15-én hozott  dokumentuma, az  Egyesült Nemzetek  Nemzetközi
   Kereskedelmi    Jogi     Bizottságának    Választottbírósági
   Szabályzata (  mintaszabályzat )  a bírói  út igénybevételét
   viszont  ilyen   esetekben  sem  teszi  lehetővé.  A  Magyar
   Gazdasági Kamara Állandó Választottbíróságának szabályzata -
   több  más   európai   ország   választottbírósági   eljárási
   rendjéhez hasonlóan  - ezen  a mintaszabályzaton  - és nem a
   mintatörvényen -  alapszik, és  a Pp.  támadott rendelkezése
   sem  idegen  az  európai  államok  jogi  megoldásaitól.  Más
   kérdés, hogy a nemzetközi jogfejlődés abba az irányba halad,
   amely -  bizonyos szűk körben - az állandó választottbíróság
   ítélete  ellen  is  megengedi  az  érvénytelenítési  kereset
   benyújtását.    Ennek     megfelelően    készült     el    a
   választottbírósági  eljárást   szabályozó   magyar   törvény
   tervezete is,  amely azonban  országgyűlési tárgyalásra  még
   nem került.

   4. A  fentebb kifejtettekre  figyelemmel az Alkotmánybíróság
   álláspontja szerint  a  Pp.  364.  §  (1)  bekezdésében  írt
   rendelkezés alkalmazásakor  fogalmilag sem  sérülhet a bírói
   út igénybevételéhez  való alkotmányos  jog ( Alkotmány 57. §
   (1)  bekezdés   )  ,   mert  e  jog  magába  foglalja  annak
   szabadságát is,  hogy a  fél e  jogával ne  éljen, arról egy
   konkrét jogviszonyban  szerződéssel kifejezetten  lemondjon.
   Mivel a választottbíróság felhatalmazása arra, hogy valamely
   jogvitát végérvényesen  eldöntsön,  a  felek  -  eljárásjogi
   tartalmú  -   magánjogi  szerződésén   alapszik,  nem   sért
   alkotmányos rendelkezéseket és elveket, ha a felek vitájukat
   oly módon rendezik, hogy azt választottbíróság elé tárják, s
   annak döntését  véglegesnek fogadják  el, kizárva  az ítélet
   érvénytelenítési lehetőségét is.

   Mindezekre figyelemmel  az Alkotmánybíróság a Pp. 364. § (1)
   bekezdése   alkotmányellenességének    megállapítására    és
   megsemmisítésére     irányuló      alkotmányjogi     panaszt
   megalapozatlannak találta és ezért azt elutasította.

   5.  A  Pp.  364.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  rendelkezés
   alkotmányellenességére vonatkozóan az indítvány egyáltalában
   nem  tartalmaz   érveket,  e   rendelkezés  az  indítványban
   felhívott     alkotmányos      szabályokkal      értékelhető
   összefüggésben nincs,  ezért az Alkotmánybíróság az utólagos
   normakontrollal kapcsolatos  indítványt is megalapozatlannak
   ítélte és elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal               Dr. Kilényi Géza
           alkotmánybíró                   alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                        előadó alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                           alkotmánybíró

          Dr. Szabó András           Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1282/B/1993
    Date of the decision:
    .
    06/22/1994
    .
    .