Hungarian
Ügyszám:
.
1214/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1214/B/1990. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/571
.
A döntés kelte: Budapest, 06/13/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára   irányuló  indítványok  tárgyában
  meghozta a következő

                        határozatot :

  Az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
  évi IV.  törvény 85.  § (3)  bekezdése, 97. §-a és 137. §
  12-14. pontja  alkotmányellenességének megállapítására és
  megsemmisítésére  irányuló  indítványokat  elutasítja;  a
  jogerős bírósági  határozatok felülvizsgálata, valamint a
  jogszabály nemzetközi  szerződésbe ütközésének vizsgálata
  iránti kérelmeket visszautasítja.
                           Indokolás

                              I.

   1/  A   Büntető  Törvénykönyvről   szóló  1978.  évi  IV.
   törvényben ( Btk.  ) a különös és többszörös visszaesőkre
   vonatkozó büntetéskiszabási  szabályok alkotmányosságának
   vizsgálatára több indítvány érkezett.

   Az indítványozók  egyike a  szabadsághoz való alkotmányos
   jog ( 55.  § (1)  bek. ) ,  valamint a vállalt nemzetközi
   kötelezettségek sérelmét  látja abban,  hogy a többszörös
   visszaesők  esetében  az  újabb  bűncselekmény  büntetési
   tételének alsó és felső határa a felével emelkedik ( Btk.
   eredeti 97.  § (1)  és (3)  bek. ,  98. §  (1)  bek.  ) .
   Ugyancsak kifogásolja,  hogy több  bűncselekmény együttes
   elbírálása esetén  halmazati büntetésnél  a  legsúlyosabb
   büntetés a  felével emelhető  ( Btk. 83.  § (3)  bek. ) .

   Mivel  büntetését  a  bíróságok  ezen  szabályok  alapján
   szabták      ki,       a       bírósági       határozatok
   alkotmányellenességének  megállapítását  és  büntetésének
   felfüggesztését kívánja.

   A másik  indítványozó szerint  a  különös  és  többszörös
   visszaesők esetében  a büntetési  tétel  felső  határának
   emelése, valamint  a visszaesők  különböző  kategóriáinak
   meghatározása ( Btk.  137. §  12-14. pont ) ellentétes az
   Alkotmány   57.   §   (1)   bekezdésében   megfogalmazott
   jogegyenlőséggel,  valamint   az  Alkotmány   7.  §   (1)
   bekezdésében vállalt,  a belső  jog és  a nemzetközi  jog
   közötti összhang kötelezettségével. Álláspontja szerint a
   Btk.  rendelkezései   ellenkeznek  "a  nemzetközi  jogban
   alkalmazott tettarányos  büntetéssel", valamint  azzal  a
   követelménnyel, hogy  "egy azon  magatartásért senkit  ne
   lehessen többször felelősségre vonni".

   A harmadik  indítványozó - amellett, hogy saját ügyében a
   bíróságok eljárását  sérelmezi, - a különös és többszörös
   visszaesők    esetében     irányadó     büntetéskiszabási
   szabályokat az  Alkotmány 8. § (2) bekezdésével, az 55. §
   (1) bekezdésével,  valamint az  57.  §  (1)  bekezdésével
   ellentétben állónak  tartja, mivel  álláspontja szerint a
   Btk. szabályai  "a tettes  büntetőjogi felfogás  megtorló
   szemléletét tükrözik",  és azt  fejezik ki,  hogy "mégsem
   egyenlőek az emberek a Bíróság előtt".

   2/ A  Btk. -nak  a  különös  és  többszörös  visszaesőkre
   vonatkozó szabályai  - beleértve  a fogalom-meghatározást
   is  -  az  indítványok  benyújtását  követően  lényegesen
   megváltoztak.

   Jelen  ügy   szempontjából  lényeges,   hogy  a   büntető
   jogszabályok módosításáról  szóló 1993. évi XVII. törvény
   24. §-a  a Btk.  eredeti 97. §-át úgy módosította, hogy a
   különös és  többszörös  visszaesők  esetében  megszűnt  a
   büntetési tétel alsó határának emelkedése, a 103. § pedig
   hatályon helyezte  a Btk.  98. §-át.  A törvény 34. § (2)
   bekezdése a  Btk.  137.  §  12.  pontjának  módosításával
   szűkítette  a   visszaesők  körét,   ami  a   különös  és
   többszörös visszaesők  tekintetében  is  azonos  hatással
   járt.

   Az   Alkotmánybíróság    hatásköre   utólagos   absztrakt
   normakontroll esetén  csak azoknak  a jogszabályoknak  az
   alkotmányossági  vizsgálatára   terjed  ki,   amelyek  az
   eljárás időpontjában  hatályosak. Az  1993. május 15-étől
   érvényes módosításokat  követően a hatályos szabályozás a
   következő.

   Visszaeső  a   szándékos  bűncselekmény   elkövetője,  ha
   korábban  szándékos  bűncselekmény  miatt  harminc  napot
   meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, és a
   büntetés     kitöltésétől,     vagy     végrehajthatósága
   megszűnésétől az  újabb bűncselekmény  elkövetéséig három
   év még nem telt el. Különös visszaeső az a visszaeső, aki
   mindkét  alkalommal   ugyanolyan  vagy   hasonló  jellegű
   bűncselekményt követ  el. Többszörös  visszaeső az,  akit
   szándékos    bűncselekmény     elkövetését     megelőzően
   visszaesőként szabadságvesztésre  ítéltek, és  az  utolsó
   büntetés    kitöltésétől     vagy    végrehajthatóságának
   megszűnésétől  a  szabadságvesztéssel  fenyegetett  újabb
   bűncselekménye elkövetéséig  három év  nem telt el ( Btk.
   137. § 12-14. pont ) .

   A Btk.  új 97.  §-ának (1) bekezdése szerint a különös és
   többszörös visszaesővel  szemben -  amennyiben a  törvény
   másként  nem   rendelkezik  -   az  újabb   bűncselekmény
   büntetési tételének  felső határa szabadságvesztés esetén
   a felével  emelkedik, de  nem haladhatja  meg  a  tizenöt
   évet. Halmazati  büntetés esetén  a 85.  § (2)  bekezdése
   szerinti büntetési tételt kell a felével emelni.

   A halmazati  büntetés szabályait  meghatározó 85.  §  (3)
   bekezdése szerint,  ha a  törvény a  bűnhalmazatban  levő
   bűncselekmények közül  legalább kettőre  határozott ideig
   tartó szabadságvesztést  rendel, és  a büntetés  céljának
   eléréséhez a  (2) bekezdés szerinti büntetési tétel felső
   határa nem  elegendő, akkor ez a felével emelhető, de nem
   érheti  el   az  egyes   bűncselekményekre  megállapított
   büntetési tételek felső határának együttes tartamát.

   Az    indítványok    benyújtását    követő    jogszabályi
   változásokra   tekintettel    az   Alkotmánybíróság   azt
   vizsgálta, hogy  alkotmányos-e  az  elkövetőkön  belül  a
   visszaesők megkülönböztetése  ( 137. §  12-14. p.  ) ,  a
   különös és  többszörös visszaesők  esetében  a  büntetési
   tétel felső  határának emelkedése  ( 97. §  (1) bek.  ) ,
   valamint  halmazati   büntetés  esetén   a   legsúlyosabb
   büntetési tétel felemelésének lehetősége ( 85.§ (3) bek.)

                              II.

   Az indítványok nem megalapozottak.

   1/ Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az indítványok
   a különös  és többszörös visszaesők szigorúbb büntetőjogi
   megítélését  ( "túlbüntetését" )   kifogásolják;  ezt   a
   szigorúbb felelősségszabályozást tartják indokolatlannak,
   alkotmányellenesnek,    bár     az    alkotmányellenesség
   forrásának megjelölésében  formálisan eltérnek egymástól.
   Az  alkotmányellenesség   forrásmegjelölésének  eltérései
   ellenére a  törvény előtti  egyenlőség és a jogegyenlőség
   megsértését  látják   abban,  hogy  az  első  bűntényesek
   büntetőjogi   kezelésétől   a   különös   és   többszörös
   visszaesők büntetőjogi megítélése eltér.

   Az  Alkotmánybíróság   az   indítványokban   foglaltakkal
   kapcsolatban kérte  az igazságügyminiszter  és a  legfőbb
   ügyész véleményét  is. A vélemények egybevágóan állítják,
   hogy   a   visszaesők   büntetőjogi   különkezelése   nem
   alkotmányellenes. Ezt a büntetőpolitikára tartozó autonóm
   döntés részének  tekintik. A  magyar és  az európai  jogi
   tradíció mindig  is külön  szabályozta felelősségüket  és
   súlyosabb   megbüntetésüket.    Az    igazságügyminiszter
   kiemelte, hogy a megbüntetésük merev és bírói mérlegelést
   megkötő  régi  szabályokat  a  Btk.  módosítás  időközben
   feloldotta és  a jelenlegi  szabályok  csak  a  súlyosabb
   megbüntetés elvi  lehetőségét  tartják  fenn.  A  legfőbb
   ügyész    ugyanerre    az    álláspontra    helyezkedett.
   Véleményében külön  kitér azokra  a büntetőjogelméleti és
   büntetőjogi dogmatikai  problémákra és vitákra, amelyek a
   külön   kezelést   övezik,   azonban   nem   tekinti   az
   alkotmányossági döntés  szükséges  részének  az  elméleti
   ellentmondások   feloldását,    illetve   azokban    való
   állásfoglalást.

   2/ Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a többszörös és
   különös  visszaesők   ( a  továbbiakban   :  visszaesők )
   súlyosabb  felelősségének  büntetőjogi  szabályaiban  egy
   olyan büntetőpolitika  normatív szabályai öltenek testet,
   amelyek  tudatosan   különböztetnek  bűntettes  csoportok
   között.  Az   Alkotmánybíróságnak  nincs  jogosítványa  a
   büntetőpolitika   által    megfogalmazott   szükségletek,
   követelmények és  célok helyességéről  és indokairól, így
   különösen   azok   célszerűségéről   és   hatékonyságáról
   határozattal dönteni. Az Alkotmánybíróság csak a normában
   testet öltött  politikai döntés  alkotmányosságáról  vagy
   alkotmányellenességéről  határozhat.  Ezt  viszont  olyan
   alkotmányossági vizsgálat  keretében cselekszi,  amelynek
   során figyelemmel  van nemcsak  az alaptörvény textusára,
   hanem annak  normatív és  intézményes összefüggéseire, és
   ugyanígy  tekintettel   van  a  Btk.  rendelkezéseire  és
   intézményeinek  koherenciájára.   Az  Alkotmánybíróságnak
   tehát  arra  van  jogosítványa,  hogy  a  büntetőpolitika
   alkotmányos korlátait  állapítsa meg,  de ne  a  politika
   tartalmáról   döntsön,    ennek   során   pedig   különös
   tekintettel legyen  az alapjogok  védelmének  alkotmányos
   büntetőjogi garanciáira.

   3/ Az  Alkotmánybíróság az indítványok kapcsán áttekintve
   a    különböző     modern    büntetőjogi    rendszereket,
   megállapította,   hogy    valamennyi    rendszer    külön
   jelentőséget tulajdonított  az  egyszeri  elítélés  utáni
   ismételt bűnelkövetésnek.  Ezt mindegyik  rendszer a maga
   módján,  a   rendszer  koherenciáját   adó  elvi-elméleti
   alapokon kísérelte  megoldani, vagy pedig elismerte ugyan
   "rendszeridegenségét", de a különkezelést mégis bevezette
   és fenntartotta.

   a/ Az ún. klasszikus büntetőjogban a tettarányos büntetés
   és bűnösségi  felelősség elvei  nem képesek  következetes
   keretbe  foglalni,   elvileg  megindokolni   a  súlyosabb
   büntetést. A  tettarányosság ugyanis  szigorúan az  adott
   cselekmény tárgyi  súlyának mérlegre  tételét engedi meg.
   Az alanyi bűnösségfogalom ugyancsak az adott cselekményre
   vonatkozó jogi-erkölcsi  szemrehányást teszi  lehetővé. A
   tettarányos ( a tárgyi jogsértés súlyához igazodó ) és az
   alanyi bűnösséghez méltó, ezekhez egyaránt és egyidejűleg
   igazodó  büntetéshez   képest  a   visszaesők   súlyosabb
   büntetése kívül  esik az  így felfogott  arányos büntetés
   mértékén.

   b/  A   klasszikus  büntetőjogot   felváltó   reformista-
   pozitívista büntetőjog a visszaesők különkezelését modern
   tudományos fegyverzettel  indokolta és igazolta. Az akkor
   új   tudományos   diszciplinának   számító   kriminológia
   kimutatta, hogy  a  bűnözés  számszerű  növekedésében,  a
   bűnözés reprodukciójában  és a  specializálódott  bűnözés
   kialakulásában  a   visszaeső  bűntetteseknek  van  döntő
   szerepe. A  kívánatos büntetőjogi reformok követelményeit
   a kriminálpolitika  fogalmazta meg.  Ennek köszönhetően a
   visszaesők sajátos csoportjainak kezelésére ekkor vezetik
   be  az   ún.   célbüntetések   intézményét,   illetve   a
   büntetőjogi büntetés mellett a biztonsági intézkedéseket.

   A tettarányos  büntetés  helyére  a  "személyiségadekvát"
   büntetés lép,  amely  nem  kíván  arányosságot,  hanem  a
   "tetteskezelés" céljához  igazítja a büntetés eszközét és
   meghatározatlan mértékét. A büntetés így elszakad eredeti
   alapjától,   a    büntetőjogi   felelősséget   megalapozó
   cselekménytől és mértékét, a mérték igazolását nem ez ( a
   cselekmény ) , hanem  a büntetési  cél adja  és határozza
   meg. A  büntetés céljához  igazodó büntetés szükségképpen
   határozatlan, tárgyilag bizonytalan. A büntetés célja nem
   ad normatív  eligazítást a  büntetésről,  nem  határozott
   kritérium a  büntetés kimérésével.  Ahogy a  cselekmény a
   büntetőjogi  felelősség   alapja,  ugyanúgy   a  büntetés
   korlátja  is   :  enyhe   cselekményért   enyhe,   súlyos
   cselekményért súlyos  büntetés jár.  A büntetés  céljához
   igazított büntetés  ezt a  proporcionalítási  kritériumot
   borítja fel.  A  biztonsági  intézkedés  intézményében  a
   büntetőjog  már  nem  a  tett  szankcionálása,  hanem  az
   önkényes  veszélyességi   prognózisra  alapozott  eszköz,
   aminek tartama  a prognózis természetéhez igazodva csak a
   valószínűség   szintjén    meghatározott.   A   célkövető
   büntetések  és   a  veszélyességi  prognózisra  alapozott
   biztonsági intézkedések  a hagyományos  és garanciálisnak
   tekintett, a  bírói ítéletben  kimért határozott büntetés
   helyébe  léptek.   Így  alakult   ki   a   tettesközpontú
   büntetőjog,  ahol   a  tett   szankcionálását  a   tettes
   szankcionálása váltotta  fel. Ennek  megfelelően átalakul
   és új  értelmet nyer  egy sor  büntetőjogi alapfogalom. A
   cselekmény nem  a büntetőjogi  felelősség alapja, hanem a
   kriminális  veszélyesség   szimptómája;  a  bűnösség  nem
   alanyi   bűnösség,   hanem   életvezetési   bűnösség;   a
   felelősség mértékét  pedig a  személyiségadekvát büntetés
   célja  és   nem  a   szankcióval  viszonzás   arányossága
   határozza meg.  A bűntettes  ember  felelősséget  hordozó
   alanyból egész életútjáért, személyisége minden vonásáért
   korlátlanul    "kezelhető",     korlátlan    helytállásra
   kényszerített,    totálisan    kiszolgáltatott    tárggyá
   változhat. A pozitivista büntetőjog szélsőséges esetben a
   korlátlan állami  büntetőhatalom eszköze  és mint  ilyen,
   sérti az ember méltósághoz való alkotmányos jogait.

   c/  Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  a  modern
   büntetőjog  egész  fejlődése  szempontjából  igen  fontos
   szerepe van  azoknak a  büntetőjogelméleti eredményeknek,
   amelyek  a   bűncselekménnyel  okozott  tárgyi  jogsértés
   mellett  felismerték   az  elkövetőkhöz   kapcsolódóan  a
   motívumok, a  célzat  fontosságát,  az  életvezetés  ( az
   elkövetés  előtti  és  utáni  magatartás )  jelentőségét,
   továbbá  az   életkor  meghatározó  szerepét.  Ezeknek  a
   felismeréseknek büntetőjogi értékesítése, helyessége vagy
   helytelensége kívül  esik az alkotmányossági megítélésen.
   Az azonban  alkotmányossági megítélés  alá esik,  hogy  a
   büntetőjogi felelősség jogi szabályozásának és a büntetés
   mértékének  alkotmányos   garanciális  szabályaira   ezek
   milyen   hatással   vannak,   vagy   lehetnek.   Ezek   a
   büntetőjogelméleti  felismerések   az  érdem,  illetve  a
   megérdemeltség ( büntetéstérdemlőség )  kategóriája révén
   lehetnek hatással a felelősségre és felelősségre vonásra.

   4/ Az  Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a
   kriminálpolitika célszerűségi megfontolásai nem sérthetik
   a büntetőjog  alkotmányos elveit  és  garanciáit.  Amikor
   tehát     a     kriminálpolitika     kriminológiai     és
   büntetőjogelméleti  felismeréseket  pusztán  célszerűségi
   megfontolásokból úgy  hasznosít  a  büntetőjogi  rendszer
   normáiban, hogy  azok sértik  az alkotmányos  büntetőjogi
   elveket és  garanciákat, az  Alkotmánybíróságnak  legitim
   jogosítványa ezekről  döntenie. Az Alkotmánybíróság már a
   11/1992. ( III.  5. ) AB sz. határozatban ( ún. elévülési
   határozat ) , majd  az ugyancsak  ebben a tárgyban hozott
   42/1993. ( VI.  30. )  AB sz.  döntésében  kifejtette  és
   megismételte,    hogy     a     "büntető     jogszabályok
   alkotmányosságát nem  csupán az Alkotmányban kifejezetten
   szereplő   büntetőjogi   garanciákkal   kell   mérni.   A
   büntetőjogra számos más alapelv és alapjog is irányadó. "
   ( ABH  1993,  300.  ,  304.  pp.  )  Ez  az  adott  tárgy
   szempontjából   azt    jelenti,   hogy    a   büntetőjogi
   felelősséget  és   a  büntetőjogi   felelősségrevonást  a
   büntetőjog olyan  intézményének kell  tekinteni,  amelyet
   koherens és  egymásra utaló  büntetőjogi normák  egységes
   szellemben   szabályoznak.    A   koherens    szabályozás
   alkotmányos  értelme   az  állam  büntetőjogi  önkényének
   kizárása. Ezt  a célt szolgálja az Alkotmány legfontosabb
   alkotmányos büntetőjogi alapelve : a nullum crimen, nulla
   poena sine  lege elve.  Az Alkotmánybíróság  ezt a kettős
   elvi   tételt   egységben   és   egymásra   vonatkoztatva
   értelmezte  :   "a  bűncselekménnyé   nyilvánításnak   és
   büntetéssel  fenyegetésnek   alkotmányos   indokon   kell
   alapulnia  :  szükségesnek,  arányosnak  és  végső  soron
   igénybe vettnek kell lennie. " ( elévülési határozat, ABH
   1992, 77. , 87. pp. )

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy  a  visszaesők
   súlyosabb büntetéssel  fenyegetése a hatályos büntetőjogi
   rendszer olyan  szerves része,  amely alkotmányos indokon
   alapszik  és   megfelel   a   büntetőjogi   jogkorlátozás
   alkotmányos kritériumainak.

   a/  A  visszaesők  büntetőjogi  felelősségének  alapja  a
   törvény által büntetni rendelt cselekmény.

   b/   A    büntetőjog   az    elkövetés   tekintetében   a
   bűnismétlésnek, az  ismételt vagy  többszöri elkövetésnek
   felelősségfokozó  jelentőséget  tulajdonít.  A  visszaeső
   minősítés  alapja   is  a   bűnismétlés.  A   különös  és
   többszörös visszaesés  a bűnismétlés  speciális esete. Az
   ismételtség felelősségfokozó általános szabályához képest
   a visszaesőként  elkövetés felelősségfokozó  szabálya nem
   rendhagyó   előírás,   hanem   az   előbbiből   logikusan
   következik.

   c/ A  büntetettséget követő  bűnismétlés a  cselekményhez
   kapcsolt sajátos  elkövetési mód : a büntetőjogi tilalmak
   tudatos, ismételt  megszegése, annak tudatában és annak a
   kockázatnak vállalásával,  hogy a  büntetettség múltjával
   terhelten  követnek   el   újabb   bűncselekményt,   vagy
   bűncselekményeket. A  büntetettség  figyelembe  vétele  a
   büntetőjogi   szabályozásban   nem   jelenti   az   előző
   cselekmény újbóli  értékelését, hanem  csak  viszonyítási
   alapot az ismételtség megállapításához.

   d/  A  büntetettség  ( az  előélet )  figyelembevétele  a
   jogbiztonság  elvének   is  megfelel,  hiszen  a  jogerős
   elítélésnek  tulajdonít   szerepet,  a   jogerő  mindenki
   számára   kötelező    jelentőségét    ismeri    el.    Az
   igazságszolgáltatásnak nem  csak joga,  hanem kötelessége
   is a jogerős döntéseknek jelentőséget tulajdonítani.

   e/  A   visszaesők  súlyosabb  felelőssége  a  büntetőjog
   hatályos rendszerében megfelel a tettbüntetőjog elveinek.

   f/ A  büntetéssel  történő  jogkorlátozásnak  -  mértékét
   tekintve  is   -  meg   kell  felelnie   az   arányosság,
   szükségesség és ultima ratio elveinek.

   A  hatályos  büntetőjogunknak  a  visszaesőkre  vonatkozó
   büntetési rendszere  megfelel ezeknek a követelményeknek.
   A Btk.  különös  része  az  egyes  bűncselekmények  súlya
   szerint állapít  meg büntetési  kereteket és ezzel eleget
   tesz  a   büntetések  arányossági   követelményeinek.   A
   büntetési  keretek   meghatározásában  a  Btk.  büntetési
   rendszerének szerves  részét képezik  az  általános  rész
   büntetésekre vonatkozó  általános  szabályai,  továbbá  a
   büntetéskiszabás normatív szabályai.

   g/ Az  egyes bűncselekmények  természetéhez  és  súlyához
   igazodó büntetési rendszer és a büntetéskiszabás normatív
   előírásai  együttesen   szolgálják  a  jogállami  legális
   büntetés funkcióját  : a  szankcióval történő  arányos és
   megérdemelt  viszonzást.   Az  arányos   és   megérdemelt
   viszonzás szolgálhatja a preventív büntetési célokat.

   h/  A  törvényhozónak  alkotmányos  szabadságában  áll  a
   visszaesőként elkövetett bűnismétlést a megérdemeltség és
   arányosság kritériumai  szerint súlyosabban  büntetni.  A
   büntetettség  törvényhozói   értékelése  szükséges,  mert
   ezzel  különös   jelentőséget  tulajdonít  a  büntetőjogi
   normák megtartásának;  a  szigorúbb  megítélés  ugyancsak
   szükséges, mert  ezzel nem  csak nyomatékot  ad a büntető
   igazságszolgáltatás működésének ( a jogerőnek ) , hanem a
   megérdemeltség révén  az alkotmányos  arányosság  keretei
   között  marad.   A  súlyosabb   megítélés  -,  ha  indoka
   alkotmányosan igazolható  - a  törvényhozó  szabadságában
   áll, feltéve,  hogy tiszteletben  tartja  az  enyhébb  és
   súlyosabb   megítélés    büntetési   rendszerben    adott
   értékelését és  a felelősségfokozáshoz  ezt  a  rendszert
   veszi viszonyítási alapnak.

   i/ A  törvényi büntetési  rendszerhez, mint  viszonyítási
   alaphoz  igazodó   felelősségfokozásnak  az   arányosság,
   szükségesség és  alkotmányos indokon  nyugvás mellett meg
   kell felelnie  egy további alkotmányos követelménynek : a
   súlyosabb megbüntetésnek  nem szabad  az Alkotmány  54. §
   (2)  bekezdésébe  ütköznie.  A  felelősségfokozó  arányos
   büntetésnek nem  szabad  kegyetlennek,  embertelennek  és
   megalázónak lennie.

   j/   A    kiszabott   bírói    büntetés    határozottsági
   követelményének  a  visszaesők  megbüntetésére  vonatkozó
   szabályok a  megemelt és  a megérdemeltség  révén arányos
   büntetési eseteken  belül a  kiszabott  büntetés  további
   arányosítását  is   lehetővé  teszik.   Így   például   a
   büntetettségnek  csak   viszonylag   rövid   időn   belül
   tulajdonítanak jelentőséget  és a  konkrét  bűncselekmény
   önmagában  is   jelentős  tárgyi   súlyához   képest   az
   ismételtség   ellenére   enyhébb,   arányosabb   büntetés
   kiszabását  teszik  lehetővé,  írják  normatívan  elő,  a
   megemelt törvényi büntetési ítéleten belül.

   5/  Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy  azok   a
   kriminálpolitikai igények, amelyek a visszaesők súlyosabb
   megbüntetését igénylik  alkotmányosan igazolhatók, mert a
   büntetőjog alkotmányos  garanciális szabályai  nem zárják
   ki, hanem  egyenesen szükségessé  teszik  a  büntetettség
   külön értékelését  a jogrend biztosításában; a büntetőjog
   normatív  rendszerében   a   büntetés   felső   határának
   meghatározásakor  a  törvényhozó  a  megérdemelt  arányos
   büntetés keretében  maradt; a  büntetéskiszabás  normatív
   előírásai  pedig   az  arányos,  megérdemelt  büntetéssel
   sújtást teszik lehetővé.

   Az arányos, megérdemelt büntetés keretei között maradva a
   Btk. vizsgált  büntetési és  büntetéskiszabási  rendszere
   nem  az   indítványozók  által   kifogásolt  túlbüntetést
   szolgálja. Ez  a megállapítás értelemszerűen vonatkozik a
   bűnismétlés és  többszörös elkövetés speciális esetére, a
   halmazati és összbüntetési szabályokra is.

   6/ Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
   21. § (3) bekezdés alapján valamely jogszabály nemzetközi
   szerződésbe   ütközése   vizsgálatának   indítványozására
   kizárólag  a   törvényben  felsorolt  személyek,  illetve
   szervek  jogosultak.   Az  Alkotmánybíróság   ezért   nem
   vizsgálta a  Btk. rendelkezéseinek viszonyát a nemzetközi
   kötelezettségekhez, az  indítványoknak e  részét, -  mint
   nem jogosultaktól származót - visszautasította. Ugyancsak
   visszautasította -  mint hatáskörébe  nem  tartozót  -  a
   konkrét  büntető  ügyekben  hozott  bírósági  határozatok
   felülvizsgálatát.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Ádám Antal               Dr. Kilényi Géza
           alkotmánybíró                 alkotmánybíró

          Dr. Lábady Tamás             Dr. Schmidt Péter
           alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                         Dr. Szabó András
                       előadó alkotmánybíró

                      Dr. Tersztyánszky Ödön
                          alkotmánybíró

          Dr. Vörös Imre             Dr. Zlinszky János
           alkotmánybíró                alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1214/B/1990
    Date of the decision:
    .
    06/13/1995
    .
    .