Hungarian
Ügyszám:
.
223/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 14/1998. (V. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/126
.
A döntés kelte: Budapest, 05/04/1998
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály és állami irányítás egyéb jogi
  eszköze     alkotmányellenességének     megállapítása      és
  megsemmisítése iránt benyújtott indítványok alapján  meghozta
  a következő

                          határozatot :
                               

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: a területfejlesztésről
  és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 3. § (3)
  bekezdés b) pontjának alkalmazásánál alkotmányos követelmény:
  a  területrendezés körében egyfelől a környezetvédelmi célok,
  másfelől  a  fejlesztési  célok  a  döntéshozatalnál   azonos
  súllyal   kerüljenek   mérlegelésre;  ennek   megfelelően   a
  hivatkozott    rendelkezésnek   "az   ágazati   koncepciókkal
  összhangban  történő"  szövegrésze nem  értelmezhető  akként,
  hogy  az ágazati koncepciók a fontossági sorrendben bármiféle
  elsőbbséget élveznek a környezetvédelmi érdekekkel szemben.

  2.   Az   Alkotmánybíróság   a  területfejlesztésről   és   a
  területrendezésről szóló törvény 3. § (3) bekezdése b) pontja
  alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló    indítványt   elutasítja,   az   M3-as   autópálya
  finanszírozásával  összefüggő feladatokról  szóló  2134/1996.
  (VI.  4.) Korm. határozat 4. pontja, valamint a gyorsforgalmi
  úthálózat kiépítésének programjáról szóló 2119/1997. (V. 14.)
  Korm.  határozat  alkotmányellenességének megállapítására  és
  megsemmisítésére irányuló indítványt pedig visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                

   1. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.
   évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tft.) 3. § (3) bekezdése  —
   többek  között  —  úgy rendelkezik, hogy  "A  területrendezés
   feladata    különösen…    b)    a    környezet    terhelését,
   terhelhetőségét  és  a  fejlesztési célokat  figyelembe  vevő
   terület-felhasználásnak,   az   infrastrukturális   hálózatok
   területi  szerkezetének, illetve elhelyezésének — az  ágazati
   koncepciókkal összhangban történő — megállapítása;…"

   Az  M3-as  autópálya finanszírozásával összefüggő feladatokat
   meghatározó  —  és a 2149/1996. (VI. 14.) Korm.  határozattal
   módosított   —   2134/1996.  (VI.  4.)  Korm.  határozat   (a
   továbbiakban:   Korm.h.1.)  4.  pontja  szerint   a   Kormány
   "felhatalmazza   a   közlekedési,   hírközlési   és   vízügyi
   minisztert,  hogy  a pénzügyminiszterrel egyetértésben  a  3.
   pontban  elfogadott tarifapolitikai elvek alapján rendeletben
   szabályozza  a díjfizetés módját, feltételeit, az alkalmazott
   kedvezményeket.

   A    Kormány   tudomásul   veszi,   hogy   az   induló    díj
   személygépkocsik  esetében 1998.  szeptember  1-jétől  —  áfa
   nélkül  — 950 Ft kilométerenként a Budapest-Füzesabony teljes
   szakaszon;
   Felelős: közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
           pénzügyminiszter
   Határidő: 1998. június 30."

   A  gyorsforgalmi úthálózat kiépítésének programjáról  készült
   2119/1997.   (V.   14.)  Korm.  határozat  (a   továbbiakban:
   Korm.h.2.)  —  tíz  pontba  és  számos  alpontba  foglalva  —
   egyrészt    tudomásul   veszi   a   gyorsforgalmi   úthálózat
   kiépítésének 10 éves programját, annak ütemezését, műszaki és
   pénzügyi   feltételeit;  másrészt  különféle  autópályák   és
   gyorsforgalmi  utak építésének előkészítésére,  építésére  és
   felújítására,  e kiadások költségforrásaira, a finanszírozási
   megoldásokra,   továbbá  meghatározott   autópálya-használati
   díjszintek  megállapítására  vonatkozóan  ír  elő  miniszteri
   vizsgálati és intézkedési kötelezettségeket.

   2.   Az  indítványozó  szervezet  három  vizsgálatot  kér  az
   Alkotmánybíróságtól.

   2.1.  A  Tft.  3.  § (3) bekezdés b) pontja  az  indítványozó
   szerint  nincs  összhangban a környezet védelmének  általános
   szabályairól  szóló 1995. évi LIII. törvény (a  továbbiakban:
   Kvtv.)  6-8. és 35. §-ának rendelkezéseivel, s ellentétes  az
   Alkotmány  18.  és 70/D. §-ával, valamint az Alkotmánybíróság
   28/1994.     (V.    20.)    AB    határozatában     kifejtett
   követelményekkel.

   A Kvtv. 6-8. §-ai a környezet védelmének alapelveit — azaz az
   elővigyázatosság,    a   megelőzés   és    a    helyreállítás
   követelményét — fogalmazzák meg, a 35. §-a pedig a környezeti
   elemek  védelme, továbbá a környezetet veszélyeztető  hatások
   elleni  védelem  érdekében u.n. "igénybevételi,  kibocsátási,
   valamint   szennyezettségi   határértékek"   megállapításának
   kötelezettségét írja elő.

   Az Alkotmány 18. §-a az egészséges környezethez való jogot, a
   70/D.   §-a  pedig  a  lehető  legmagasabb  testi  és   lelki
   egészséghez  való alapvető jogot rögzíti. Az Alkotmánybíróság
   idézett  határozata  — az indítvány szempontjából  kiemelendő
   jelleggel   —   azt   mondja  ki,  hogy  a   természetvédelem
   jogszabályokkal  biztosított szintjének  a  megállapítása,  a
   környezethez  való  jog  intézményes  védelme  mértékének   a
   meghatározása  az állam részéről nem lehet tetszőleges.  (ABH
   1994. 134, 140.)

   Az indítványozó a Kvtv., az Alkotmány és az alkotmánybírósági
   határozat  említett rendelkezéseiből azt vezeti le,  hogy  az
   államnak  "a szabályozás szintjén garantálni kell a megelőzés
   biztosíthatóságát".  A környezet érdeke  "a  környezetállapot
   optimális   szinten,   azaz   minimum   terheltségi   szinten
   tartásának  garantálása, s ez nem minden esetben  teljesülhet
   az    ágazati    koncepciókkal   összhangban.   Az    ágazati
   koncepciókban ugyanis megjelenhetnek olyan szakmai, beruházói
   és egyéb lobbyérdekek, melyek szubjektív módon hasznosítják a
   környezeti  javakat. A területfejlesztési törvénynek  viszont
   éppen az is a feladata, hogy a környezet védelmének általános
   szabályairól   szóló   1995.  évi   LIII.   törvény   alapján
   összhangban legyen ennek rendelkezéseivel, megvalósítsa annak
   alapelveit (6-8. §) és azokat a környezetállapotra  vonatkozó
   célokat,  melyeket  a környezeti célállapotot  is  figyelembe
   vevő terhelhetőségi mutatók (35. §) fejeznek ki."

   2.2.    Az    indítványozó   a   Korm.h.1.    4.    pontjának
   alkotmányellenességét  abban látja,  hogy  az  ellentétes  az
   Alkotmánynak a diszkriminációt tiltó 70/A. §-ával, valamint a
   Tft. preambulumával, 2. § a) pontja harmadik fordulatával, 2.
   §  b)  és  c)  pontjával,  3. § (2)  bekezdés  b)  pontjával,
   valamint  3.  §  (4)  bekezdésének a)  és  c)  pontjával.  Az
   indítványozó  kifejti, hogy "az ország  keleti  fele  relatív
   elmaradottságban  van  a viszonylagosan fejlettebb  Nyugattal
   szemben.    Ezt   próbálja   kiküszöbölni   a   Tft.,    mind
   preambulumával,   mind  bevezető  szakaszaival.   A   törvény
   preambuluma az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése  és
   a   térségei  társadalmi-gazdasági,  kulturális  fejlődésének
   előmozdítása érdekében megalkotottként vezeti be a  törvényt.
   A  2. § szerint a területfejlesztés és területrendezés célja:
   a)  (…)  az  innováció  térbeli terjedésének  elősegítése,  a
   társadalmi,   gazdasági  és  környezeti  céloknak   megfelelő
   térbeli  szerkezet  kialakítása;  b)  (…)  a  fejlett  és  az
   elmaradott   térségek   és   települések   közötti    —    az
   életkörülményekben,  a  gazdasági,   a   kulturális   és   az
   infrastrukturális  feltételekben  megnyilvánuló  —   jelentős
   különbségek   mérséklése   és   a   további   válságterületek
   kialakulásának  megakadályozása,  társadalmi  esélyegyenlőség
   biztosítása    érdekében;   c)   az   ország   térszerkezete,
   településrendszere harmonikus fejlődésének elősegítése; A  3.
   §   (2)   bekezdése  szerint  a  területfejlesztés   feladata
   különösen:  b)  az elmaradott térségek felzárkóztatásának  és
   fejlődésének  elősegítése; a (4) bekezdés  szerint  pedig  az
   állam területfejlesztési feladata különösen: a) az elmaradott
   térségek   felzárkóztatása,  (…)  c)  a  közszolgáltatásokban
   meglévő területi különbségek mérséklése.

   Előrelátható    azonban,   hogy   az   általam    sérelmezett
   kormányhatározattal  a  keleti  országrész  olyan   helyzetbe
   kerül,  amelyben  —  éppen  az  autópályadíj  által  indukált
   többletköltségek  miatt — nem lesz vonzó  a  Keletre  történő
   mozgás.  Ennek  pedig  az  lesz  a  következménye,   hogy   a
   befektetések és fejlesztések elkerülik a régiót, ami  nemhogy
   csökkenteni fogja a mai különbségeket, de mélyíti a  fennálló
   szakadékot.

   Ennek  természetes velejárója, hogy a Tft.  által  proklamált
   célok  nem valósulnak meg, s ezáltal az Alkotmány  35.  §  b)
   pontja  is  sérül,  mely  szerint  a  Kormány  biztosítja   a
   törvények végrehajtását."

   Az   indítványozó   megítélése   szerint   "az   autópályadíj
   kivetésének  gyakorlatában jelentkező regionális  különbségek
   meghaladják azt a szintet, ami alkotmányosan elfogadható,  és
   atlépnek  a diszkrimináció szférájába, ahol is a kárvallottak
   az ország keleti felében élő lakosok."

   2.3.   Az   indítványozó  a  Korm.h.2.   "teljes   terjedelmű
   megsemmisítését"   kéri.  Felfogása   szerint   a   határozat
   ellentétes az Alkotmány 2. §-ával, 18. §-ával, 19. §-ával, 35-
   36. §-ával, 70/A. §-ával, 70/D. §-ával, 70/I. §-ával, továbbá
   az  államháztartásról  szóló 1992. évi  XXXVIII.  törvény  (a
   továbbiakban:  Áht.) 28., 37. és 52. §-ával; a  jogalkotásról
   szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 19-20.  és
   27. §-ával, valamint a Kvtv. 43-44. §-ával.


   A    népszuverenitásra   és   annak    gyakorlására    —    a
   törvényalkotásra  és  a  kormányzás  irányát  meghatározó   —
   alkotmányi előírásokra (2. §, 19. §, 35. §) és az Áht.-nak  a
   költségvetési  törvény megalkotására (28. §, 37.  §,  52.  §)
   vonatkozó  rendelkezésére hivatkozással az  indítványozó  azt
   állítja,  hogy  "a  Kormány túllépte alkotmányos  működésének
   határait és a jogszabály által biztosított hatáskörét, hiszen
   …  feladata  csupán a költségvetéssel összefüggő jogszabályok
   végrehajtása,   nem  pedig  megalkotása".  A   Korm.h.2.   az
   autópályák   és  gyorsforgalmi  utak  építésével  kapcsolatos
   ráfordítások  összegszerű megállapításával  "meghatározta  az
   egyes  költségvetési tételek keretszámait", noha azt csak  az
   Országgyűlés jogosult megtenni.

   Az indítványozó szerint a Kormány — a Korm.h.2. elfogadásával
   — megsértette az Alkotmány 18. és 36. §-át, továbbá a Jat. és
   a   Kvtv.  idézett  szakaszait,  mert  a  "jogszabálytervezet
   véleményezésébe"  nem  vonta  be  az  illetékes  érdekvédelmi
   szervezeteket,   melyek  az  egészséges   környezethez   való
   állampolgári  jog  alapján  "mind a  lokális,  mind  globális
   szempontból"  a  társadalmi érdekeket  képviselhették  volna.
   Külön  kiemelten hivatkozik a Kvtv. 43. és 44. §-ában  előírt
   követelmény megszegésére, mert "mind a KHVM, mint a határozat
   előkészítője,  mind  a  Kormány elmulasztotta  megtenni  …  a
   döntés    (határozat)    környezetre   gyakorolt    hatásának
   vizsgálatát  és értékelését, … valamint sem a Miniszterelnöki
   Hivatal,    sem    az   előterjesztést   készítő    KHVM    —
   természetszerűleg  —  nem terjesztett  semmiféle  anyagot  az
   Országos  Környezetvédelmi Tanács  elé…"  A  mulasztás  miatt
   "nemcsak törvénysértés történt, de az Alkotmány 18. §-ában is
   elismert és az egészséges környezethez, illetve a 70/D. §-ban
   kimondott legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez  való
   jog,  mint  sajátos alapjog … maradéktalan érvényesülése  sem
   biztosított ezáltal."

   Az  Alkotmánynak a hátrányos megkülönböztetést tiltó 70/A. §-
   ával  és  az  arányos közteherviselését előíró  70/I.  §-ával
   ellentétesnek   tartja  az  indítványozó  a  Korm.h.2.   azon
   pontjait,   melyek   "a  gyorsforgalmi  úthálózat   tervezett
   kiépítésének    finanszírozását    költségvetési    forrásból
   irányozzák  elő…,  valamint  amelyek  az  úthasználati  díjak
   mértékét  az  igénybevétel növekedése arányában csökkentenék…
   Nem  helytálló  ugyanis az az érvelés, hogy  a  gyorsforgalmi
   úthálózat   kiépítése  mindenki  számára  egyforma  előnyöket
   jelent."

   3.  Az  indítványnak  a Tft. 3. § (2) bekezdés  b)  pontjával
   kapcsolatos része csupán részben megalapozott.

   Nem  helytálló ugyanis az az indítványozói érvelés,  amely  a
   környezetállapot  optimális  szintjét  azonosítja  a  minimum
   terheltségi szinttel és ehhez kíván jogi garanciát.  Egyetlen
   fejlett ország sem képes arra, hogy differenciálás nélkül  az
   ország egész területén garantálni tudja a környezet minimális
   terheltségét. Az emberi életkörülmények javítása,  vagy  akár
   csak  szinten  tartása elképzelhetetlen termelő  beruházások,
   illetőleg  az  infrastruktúra fejlesztése nélkül,  már  pedig
   akár  az  útépítés,  akár a vasútépítés  vagy  a  települések
   fejlesztése óhatatlanul növeli az adott térségben  a  korábbi
   környezet-terhelést.

   Mindezekből kiindulva mondotta ki tehát az Alkotmánybíróság a
   következőket:

   "Az   Alkotmány  18.  §-ában  megállapított,  az   egészséges
   környezethez   való  jog  a  Magyar  Köztársaságnak   azt   a
   kötelezettségét  is  magában  foglalja,  hogy  az   állam   a
   természetvédelem  jogszabályokkal  biztosított  szintjét  nem
   csökkentheti,  kivéve,  ha  az más alapjog  vagy  alkotmányos
   érték   érvényesítéséhez  elkerülhetetlen.  A  védelmi  szint
   csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz  képest  akkor
   sem  lehet aránytalan." (28/1994. (V. 20.) AB határozat,  ABH
   1994. 134.)

   A Tft. 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés nem
   alkotmányellenes tehát pusztán amiatt, mert a területrendezés
   feladatává  teszi  a  környezet terhelhetőségének  összhangba
   hozatalát  a  fejlesztési célokkal. A hivatkozott rendelkezés
   gyakorlati  alkalmazása azonban csak akkor lehet alkotmányos,
   ha  összhangban áll az Alkotmánybíróság idézett határozatában
   foglaltakkal, amelyeket a testület értelemszerűen vonatkoztat
   nem  csupán  a  természetvédelemre, hanem a  környezetvédelem
   valamennyi szakterületére. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989.
   évi  XXXII. törvény 27. §-ának (2) bekezdése szerint  ugyanis
   az  Alkotmánybíróság határozata mindenkire kötelező.  A  Tft.
   sérelmezett  rendelkezése  — az Alkotmánybíróság  hivatkozott
   határozatával  összhangban  nem  álló  értelmezés  esetén   —
   magában  hordja az alkotmányellenes jogalkalmazási  gyakorlat
   kialakulásának veszélyét. Az a megfogalmazás ugyanis, amely a
   környezet  terhelésének kizárólag "az  ágazati  koncepciókkal
   összhangban történő" megállapítására utal, a jogalkalmazókban
   könnyen kelthet olyan látszatot, mintha az ágazati koncepciók
   feltétlen    elsőbbséget   élveznének   a    környezetvédelmi
   érdekekkel szemben.

   Tekintettel   arra,   hogy   az   alkotmánysértő    gyakorlat
   kialakulásának  potenciális veszélye  a  jelen  határozat  1.
   pontjában    foglaltak    révén    elhárítható    volt,    az
   Alkotmánybíróság  a  Tft.  3.  §  (2)  bekezdés   b)   pontja
   alkotmányellenességének megállapítására és az  e  rendelkezés
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

   4.     A     kormányhatározatok    vizsgálata    során     az
   Alkotmánybíróságnak először abban a kérdésben kellett  állást
   foglalnia,  hogy a Korm.h.1. és a Korm.h.2. minősíthető-e  az
   állami  irányítás egyéb jogi eszközei körébe tartozó normatív
   határozatnak. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény  (a
   továbbiakban: Jat.) 46. § (2) bekezdése ugyanis  kifejezetten
   kizárja  az  állami irányítás egyéb jogi eszközei  köréből  a
   Kormány     egyedi    határozatait.    Az    Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy mindkét határozat egyedi jellegű:  olyan
   konkrét  feladatokat ad két miniszternek, amelyek  megszabják
   az    ország    úthálózatának   fejlesztésével    kapcsolatos
   kötelezettségeiket.  Erre figyelemmel az  Alkotmánybíróság  a
   Korm.h.1.  és  a  Korm.h.2.  ellen irányuló  indítványokat  —
   hatáskör hiányában — visszautasította.

   A  testület  külön is kitér arra az indítványozói  érvelésre,
   amelynek  az  a  lényege, hogy a Korm.h.2.  meghozatalával  a
   Kormány  túllépte  hatáskörét.  E  felfogására  alapozza   az
   Alkotmány  2.,  19.,  35. §-ának, az  Áht.  és  a  Jat.  több
   előírásainak  a  megsértését. Határozatának  a  kiadásával  a
   Kormány  nem  költségvetési  jogszabályt  alkotott,  hanem  a
   Kormány  egyes  tagjait  kötelezte  a  költségvetési  törvény
   előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatban meghatározott
   intézkedésekre.  A Jat. 46. § (1) bekezdése  alapján  erre  a
   Kormánynak   jogosultsága  és  kötelezettsége   is   van.   A
   Kormánynak  ugyanis  nemcsak  a törvények  végrehajtásának  a
   biztosítása  a  feladata, hanem —  az  Alkotmány  25.  §  (1)
   bekezdése  szerint  —  törvények  kezdeményezése  is.  Az  is
   nyilvánvaló,  hogy ha a kormányhatározat alapján Országgyűlés
   elé   terjesztett  költségvetési  —  vagy   bármely   más   —
   törvényjavaslatot  az Országgyűlés nem  fogadja  el,  az  nem
   válik  törvénnyé. A Korm.h.2. meghozatalával tehát a  Kormány
   nem  lépte túl alkotmányos hatáskörét, hanem élt azzal, s még
   burkoltan sem vonta el — nem is vonhatta el — az Országgyűlés
   törvényalkotó     hatáskörét.    Ezzel    kapcsolatban     az
   Alkotmánybíróság rámutat: bár a Korm.h.2. 5. pontja tételesen
   meghatározza,  hogy  az  autópálya fejlesztési  program  első
   három  évében hány milliárd forintot kell fordítani az  egyes
   autópályák felújítására, illetőleg bővítésére, a  6.  pont  a
   Kormány  egyetértését  juttatja  kifejezésre  azzal,  hogy  a
   megjelölt  összegeket a központi költségvetés  és  az  Útalap
   együttesen biztosítsa.

   Mindezekre   figyelemmel  az  Alkotmánybíróság  a  rendelkező
   részben foglaltak szerint határozott.
                               Dr. Lábady Tamás
                      az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

                   Dr. Ádám Antal            Dr. Bagi István
                   alkotmánybíró              alkotmánybíró

                   Dr. Erdei Árpád           Dr. Holló András
                    alkotmánybíró              alkotmánybíró

                   Dr. Kilényi Géza          Dr. Kiss László
                 előadó alkotmánybíró         alkotmánybíró

                   Dr. Németh János       Dr. Tersztyánszky Ödön
                     alkotmánybíró            alkotmánybíró

                               Dr. Vörös Imre
                               alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    14/1998. (V. 8.)
    Date of the decision:
    .
    05/04/1998
    .
    .