English
Hungarian
Ügyszám:
.
209/D/1997
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 6/2001. (III. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/93
.
A döntés kelte: Budapest, 03/12/2001
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   alkotmányjogi   panasz,   valamint   –
   hivatalból     eljárva     –    mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítása tárgyában – Dr. Bagi István,
   Dr.  Harmathy Attila, Dr. Németh János, Dr. Strausz  János  és
   Dr.    Tersztyánszkyné   Dr.   Vasadi    Éva    alkotmánybírák
   különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság az egyesülési jogról szóló 1989.  évi
   II.    törvény    4.    §   (1)   bekezdés   utolsó    mondata
   alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi
   panaszt elutasítja.

   2.  Az  Alkotmánybíróság hivatalból eljárva  megállapítja:  az
   Országgyűlés     jogalkotói    feladatának     elmulasztásával
   alkotmányellenes  helyzetet  idézett  elő  azáltal,  hogy  nem
   teremtette   meg   maradéktalanul  az   egyesülési   szabadság
   érvényesülését  biztosító  mindazon jogszabályi  feltételeket,
   amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a nyilvántartásba  vételi
   eljárás indokolatlan elhúzódásával szemben.

   Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
   feladatának 2001. december 31-ig tegyen eleget.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.  Az  Alkotmánybíróság a 27/1993. (IV. 29.) AB határozatával
    megsemmisítette   a   képzőművészet,   az   iparművészet,    a
    fotóművészet  és  az ipari tervezőművészet  egyes  kérdéseinek
    szabályozásáról  szóló 83/1982. (XII. 29.) MT  rendeletnek  (a
    továbbiakban: Kr.) a művészi alkotóközösségekre  vonatkozó  7-
    11.  §-ait.  Az  indítványozó művészeti  alkotóközösség  1995.
    június   29-én  beadvánnyal  fordult  a  Fővárosi  Bírósághoz,
    amelyben   előadta,  hogy  az  Alkotmánybíróság  határozatának
    következtében   nem  veszítette  el  jogi  személyiségét,   és
    bírósági  nyilvántartásba vételéről a korábbi  felügyeleti  és
    nyilvántartást  végző  szervnek, a Művelődési  és  Közoktatási
    Minisztériumnak kell gondoskodnia. Az első fokú bíróság  1996.
    április 23-án kelt, 9. Pk. 60. 928/1995/10. számú végzésével a
    kérelmező szervezet nyilvántartásba vételét megtagadta,  mivel
    nem  tett eleget a bíróság hiánypótlási felhívásának,  és  nem
    igazolta,  hogy  megalakulása megfelel  az  egyesülési  jogról
    szóló   1989.   évi  II.  törvény  (a  továbbiakban:   Egytv.)
    előírásainak.

    Az  indítványozó  az  első fokú határozat  ellen  fellebbezést
    nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz, amely az 1996. október 14-
    én  kelt,  Kny. II. 27. 756/1996/2. számú végzésével  az  első
    fokú  bíróság végzését helybenhagyta. Az indokolás szerint  az
    alkotóközösség létesítésére a Kr. alapján került sor, s  mivel
    az  Alkotmánybíróság a Kr.-nek a művészeti  alkotóközösségekre
    vonatkozó   rendelkezéseit  1993.   április   29-i   hatállyal
    megsemmisítette, ez időtől a kérelmező jogi személyiséggel nem
    rendelkezik.  A  bíróság rámutatott, hogy  a  kérelmezőnek  az
    Egytv.-nek  megfelelően kellett volna megalakulnia  és  kérnie
    nyilvántartásba vételét.

    Az indítványozó ezt követően alkotmányjogi panaszt nyújtott be
    az   Alkotmánybírósághoz,  amelyben  az  Egytv.   4.   §   (1)
    bekezdésének     utolsó     mondata    alkotmányellenességének
    megállapítását  és megsemmisítését kezdeményezte.  Álláspontja
    szerint  a  támadott rendelkezés, amely szerint  a  társadalmi
    szervezet  a nyilvántartásba vétellel jön létre, az  Alkotmány
    63.   §  (1)  bekezdésében  biztosított  egyesülési  szabadság
    lényeges  tartalmát korlátozza. Mivel az Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdése   úgy  rendelkezik,  hogy  alapvető   jog   lényeges
    tartalmát még törvény sem korlátozhatja, az Egytv. sérelmezett
    rendelkezése az Alkotmányba ütköző módon írja elő a társadalmi
    szervezetek   nyilvántartásba   vételi   kötelezettségét.   Az
    egyesülési jog lényeges tartalma ugyanis azt jelenti, véli  az
    indítványozó,  hogy  “amennyiben egy társadalmi  szervezet  az
    egyesülési jogra vonatkozó törvényi szabályozás alapján, azzal
    egyezően  létrejön, elnyeri jogi személyiségét  is,  hiszen  a
    társadalmi   szervezettől  nem  választható  el  szervezetének
    lényege,  a  jogi  személyiség.”  Az  indítványozó  megítélése
    szerint  “alapvető  szabadságjognak  már  az  is  korlátozását
    jelenti, hogy bizonyos rövidebb, hosszabb idő elteltével nyeri
    el  az  egyesülési jogot gyakorlók szervezete  azt  a  formát,
    amellyel  a  társadalom,  illetve a társadalom  egyéb  szervei
    irányában jogokat és kötelezettségeket vállalhat.”

    Az  Alkotmánybíróság  jelen  ügyben  megállapította,  hogy  az
    alkotmányjogi  panasz  megfelel az  Alkotmánybíróságról  szóló
    1989.  évi  XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 48.  §-ában
    foglaltaknak, ezért azt érdemben bírálta el.

    2.  Az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  alábbi  rendelkezései
    alapján hozta meg határozatát:
    “8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

    “63.  §  (1) A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján
    mindenkinek  joga  van  a  törvény  által  nem  tiltott  célra
    szervezeteket létrehozni, illetve azokhoz csatlakozni.”

    Az    Egytv.-nek    az   Alkotmánybíróság    által    vizsgált
    rendelkezései:
    “4.  § (1) A társadalmi szervezet megalakulását követően kérni
    kell  annak  bírósági  nyilvántartásba vételét.  A  társadalmi
    szervezet  nyilvántartásba  vétele  nem  tagadható   meg,   ha
    alapítói az e törvényben előírt feltételeknek eleget tettek. A
    társadalmi szervezet a nyilvántartásba vétellel jön létre.”
    “15.  §  (3)  A  bíróság a nyilvántartásba  vételről  nemperes
    eljárásban,  soron kívül határoz. A bíróság a  nyilvántartásba
    vételről szóló határozatát az ügyészségnek is kézbesíti.”

                                  II.

    Az   Alkotmánybíróság   az  indítvány  alapján   először   azt
    vizsgálta, sérti-e az egyesülés szabadságát, hogy a társadalmi
    szervezetek a bírósági nyilvántartásba vétellel jönnek létre.

    1. Az Egytv. 1. §-a az Alkotmánnyal összhangban kimondja, hogy
    az  egyesülési  jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog,
    amelyet  a  Magyar  Köztársaság elismer, és  biztosítja  annak
    zavartalan  gyakorlását.  Az egyesülési  jog  tartalmi  elemei
    közül  az  Alkotmány  63. §-a a szervezet  létrehozását  és  a
    szervezethez való csatlakozást emeli ki. Az Egytv. 1. és 2. §-
    a   ezek   mellett   említi  az  egyesület   céljának   szabad
    megválasztásához    való   jogot,   valamint    a    szervezet
    tevékenységében    való   részvételhez    és    a    szervezet
    működtetéséhez való jogot.

    Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az egyesülési szabadság
    lényeges kapcsolatban áll a véleménynyilvánítás szabadságával.
    Az  egyesület  szabad létesítése és az egyesületi  tevékenység
    kényszermentes   gyakorlása  biztosítja   a   meggyőződés,   a
    lelkiismeret   és   a  véleménynyilvánítás   szabadságát   is.
    Ugyanakkor  a kommunikációs jogok kiemelt alkotmányos  védelme
    nem   vonatkozik  minden  politikai  szabadságjogra,  így   az
    egyesülési  jog sem osztozik a véleményszabadság elsőbbségében
    más  alkotmányos  jogokkal szemben.  [22/1994.  (IV.  16.)  AB
    határozat,  ABH  1994,  127, 128-129.; 21/1996.  (V.  17.)  AB
    határozat, ABH 1996, 74-76.]

    Az egyesülési szabadság kapcsolatban áll az emberi méltósághoz
    való   jog  [Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdés]  részét  képező
    általános  cselekvési  szabadsággal és  a  személyiség  szabad
    kibontakoztatásához  való  joggal. Minden  embernek  joga  van
    ahhoz,  hogy szabadon megválasztott célból másokkal –  egyebek
    mellett   –   kulturális,   vallási,  tudományos,   szociális,
    szabadidős  közösséget hozzon lére, szervezetet alapítson,  az
    ilyen  szervezetekhez önként csatlakozzon, vagy  onnan  önként
    kilépjen. [8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990,  42,  44-
    45.;  27/1990.  (XI. 22.) AB határozat, ABH 1990,  187,  189.;
    22/1994.  (IV.  16.)  AB határozat, ABH 1994,  127,  128-129.;
    39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263, 274.]

    2. Az egyesülési szabadság más alapvető jogokhoz hasonlóan nem
    gyakorolható   korlátlanul.   A  jogkorlátozás   szempontjából
    alapvető   fontosságú  az  egyesülési  jog  alapján  létrejövő
    szervezet  célja  és  a létrejött szervezet  tevékenysége.  Az
    Alkotmány  2.  §  (3) bekezdése kimondja,  hogy  a  társadalom
    egyetlen szervezetének a tevékenysége sem irányulhat a hatalom
    erőszakos    megszerzésére   vagy   gyakorlására,    illetőleg
    kizárólagos  birtoklására.  A 63.  §  (1)  bekezdése  pedig  a
    törvény   által   nem  tiltott  célra  létrejövő   szervezetek
    vonatkozásában biztosítja az egyesülés szabadságát. A  tiltott
    egyesülési célokat és tevékenységeket az Egytv. 2. §-a sorolja
    fel.  Eszerint  az egyesülési jog gyakorlása nem  sértheti  az
    Alkotmány   2.   §   (3)   bekezdését,  nem   valósíthat   meg
    bűncselekményt  és bűncselekmény elkövetésére való  felhívást,
    valamint   nem   járhat   mások  jogainak   és   szabadságának
    sérelmével.   Társadalmi  szervezet  elsődlegesen   gazdasági-
    vállalkozási  tevékenység végzése céljából nem alapítható,  és
    az  egyesülési  jog  alapján fegyveres szervezet  nem  hozható
    létre. Az Egytv. 2. § (3) bekezdése a korlátozások felsorolása
    mellett   megfogalmazza  az  alapítás  szabadságának   pozitív
    oldalát  is:  társadalmi  szervezet minden  olyan  tevékenység
    végzése   céljából  alapítható,  amely  összhangban   áll   az
    Alkotmánnyal, és amelyet törvény nem tilt.

    Az  Egytv.  említett  rendelkezései azt az  alkotmányos  elvet
    juttatják érvényre, hogy az egyesülési jog korlátozására akkor
    kerülhet  sor, ha azt más alapvető jog vagy alkotmányos  érték
    védelme  szükségessé teszi, és a korlátozás  mértéke  arányban
    áll  az elérni kívánt céllal. [21/1996. (V. 17.) AB határozat,
    ABH 1996, 74, 78.]

    Az  Alkotmánybíróság  az 58/1997. (XI.  5.)  AB  határozatában
    rámutatott,   hogy  az  Egytv.  több  olyan  rendelkezést   is
    tartalmaz,  amelynek  célja  az egyesülési  szabadsággal  való
    visszaélés  megakadályozása. A 4. § (1)  bekezdése  alapján  a
    bíróságnak  vizsgálnia kell, hogy a társadalmi  szervezet  nem
    alkotmány- vagy törvényellenes céllal alakult-e meg. A  16.  §
    pedig  meghatározza, hogy a társadalmi szervezet  törvénysértő
    működése  esetén  –  az  ügyész  keresete  alapján  –   milyen
    lépéseket  tehet a bíróság. E rendelkezések alapján a  bíróság
    jogosult  arra,  hogy az Alkotmány védelme és  mások  jogainak
    biztosítása  érdekében a társadalmi szervezet  nyilvántartásba
    vételét   megtagadja,   illetve  a   már   működő   társadalmi
    szervezetet feloszlassa. (ABH 1997, 348, 350.)

    3.  Az  Alkotmány 63. § (1) bekezdésében deklarált  egyesülési
    jog  alapján mindenkinek joga van a törvény által nem  tiltott
    célra  szervezeteket létrehozni, illetve azokhoz  csatlakozni.
    Az  Alkotmány  és  az Egytv. 5. §-a alapján  a  magánszemélyek
    olyan közösség létrehozásáról is dönthetnek, amely nem működik
    rendszeresen,  illetve nincs nyilvántartott  tagsága  vagy  az
    Egytv.-ben  meghatározott szervezete. Ez  esetben  a  közösség
    szabadon működhet, de nem minősül társadalmi szervezetnek.  Ha
    azonban   az   alapítók  rendszeresen  működő,  nyilvántartott
    tagsággal  és  törvényes  szervezettel  rendelkező  közösséget
    hoznak  létre,  az  Egytv.  4.  §  (1)  bekezdése  alapján   a
    társadalmi szervezet létrejöttének közjogi feltétele, hogy azt
    a bíróság nyilvántartásba vegye.

    Az  Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  önmagában  az  nem
    sérti   az   Alkotmány  63.  §  (1)  bekezdésben   biztosított
    egyesülési szabadságot, hogy a társadalmi szervezet a bírósági
    nyilvántartásba  vétellel  jön  létre.  A  bírósági  bejegyzés
    elsődleges célja ugyanis az alkotmány-, illetve törvényellenes
    tevékenység   folytatására  alapított  társadalmi  szervezetek
    létrejöttének  megakadályozása. A  nyilvántartásba  vétel  nem
    jelent  tartalmi  korlátozást, hiszen a  bíróság  kizárólag  a
    társadalmi  szervezet  alapításának  és  deklarált   céljainak
    törvényességét vizsgálhatja. Ezt fejezi ki az Egytv. 4. §  (1)
    bekezdése,   amely  kimondja,  hogy  a  társadalmi   szervezet
    nyilvántartásba  vétele  nem tagadható  meg,  ha  alapítói  az
    Egytv.-ben előírt feltételeknek eleget tettek.

    4.  Az  egyesülési  szabadságnak és ezen  belül  a  társadalmi
    szervezetek autonómiájának egyik legbiztosabb fokmérője,  hogy
    az  állami  szervek  milyen  jogosítványokkal  rendelkeznek  a
    megalakulás   folyamatában.  Az  Egytv.   –   hasonlóan   több
    demokratikus  európai állam szabályozásához – az ún.  normatív
    feltételek  rendszerének felel meg. Eszerint, ha a  társadalmi
    szervezet  a  megalakulásra vonatkozó  jogszabályi  feltételek
    teljesítését  igazolja, akkor az e joggal  felruházott  állami
    szerv  a  nyilvántartásba  vételt nem  tagadhatja  meg.  Ezzel
    szemben    néhány   demokratikus   államban   az   egyesületek
    létrejöttének nem feltétele az állami nyilvántartásba vétel.

    Az  Európai Emberi Jogi Egyezmény 11. cikke, amely mindenkinek
    jogot  biztosít  a  békés célú gyülekezés szabadságához  és  a
    másokkal való egyesülés szabadságához, nem követeli meg,  hogy
    az   egyesülési   jog   alapján   létrejött   szervezetek    a
    megalakulással  elnyerjék  a jogalanyiságot.  Éppen  ezért  az
    Európai Emberi Jogi Bizottság nem tekintette az Egyezmény  11.
    cikke megsértésének azt, ha az Egyezményben részes állam  joga
    szerint a társadalmi szervezet bejegyzése vagy nyilvántartásba
    vétele  előfeltétele a jogalanyiság megszerzésének. (14233/88.
    számú kérelem; Lavisse v. France)

    5.  A  XIX.  század  végén  és a XX.  század  első  felében  a
    magyarországi   szokásjog   az  ún.  szabad   testületalakítás
    rendszerét  ismerte el irányadónak. Eszerint  minden  önkéntes
    egyesülés,  amely egyesületi szervezettel (állandó célkitűzés,
    változó  taglétszám,  képviselőszerv)  rendelkezett,   már   a
    testületalapító  szerződés  megkötésével  jogképes   magánjogi
    testületté    vált.    A    szabályozást    azonban    némileg
    ellentmondásossá  tették  az egyesülési  szabadságot  csorbító
    közjogi rendelkezések, amelyek az alapszabály belügyminiszteri
    láttamozásához kötötték az egyesület működésének  megkezdését.
    A   láttamozási  záradék  megtagadása  együtt   járhatott   az
    egyesület    hatósági   feloszlatásával,   ami   a   magánjogi
    személyiség megszűnését is maga után vonta, de a feloszlatásig
    az egyesület jogalanyként szerepelt a forgalomban.

    A  megfelelő  garanciákat tartalmazó normatív rendszer  és  az
    aránytalan közjogi korlátoktól mentes szabad testületalakítási
    rendszer   egyaránt   alkotmányos   lehet   egy   demokratikus
    társadalomban.  A  jogalkotó dönthet úgy,  hogy  a  társadalmi
    szervezetek   megalakulásukkal,  és  úgy  is,  hogy   csak   a
    konstitutív  hatályú bírósági nyilvántartásba vétellel  jönnek
    létre.  Hangsúlyozni kell azonban, hogy a normatív rendszerben
    alkotmányos   jelentősége   van   az   egyesülési    szabadság
    érvényesülését biztosító, az állam cselekvését behatároló jogi
    garanciáknak.  Az  egyesülési  szabadsággal  történetileg   az
    úgynevezett   engedélyezési   (koncessziós)   rendszer    állt
    ellentétben.   Történelmi  tapasztalat,  hogy   a   társadalmi
    szervezet   létrejötte   nem   függhet   az   állami   szervek
    diszkrecionális jogkörben hozott döntésétől és attól sem, hogy
    az állam támogatja-e a szervezet céljainak megvalósítását.

                                 III.

    Kérelmében az indítványozó sérelmezte, hogy a jogalkotó eltérő
    módon  szabályozza  a társadalmi szervezetek  és  a  gazdasági
    társaságok létrehozatalát.

    1. A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a
    továbbiakban:  Gt.)  16. § (2) bekezdése alapján  a  gazdasági
    társaság   a  cégjegyzékbe  való  bejegyzéssel,  a   bejegyzés
    napjával jön létre. Vagyis a gazdasági társaságok a társadalmi
    szervezetekhez  hasonlóan  a  konstitutív,  ex  nunc   hatályú
    bírósági   nyilvántartásba   vétel   alapján   jönnek   létre.
    Mindazonáltal  a  szabályozás két területen jelentős  eltérést
    mutat: a gazdasági társaságok a cégbejegyzésig előtársaságként
    működhetnek,  és  a  cégeljárásban a bíróságnak  jogszabályban
    megállapított határidőn belül kell döntenie a cégbejegyzésről.

    A  Gt.  14.  § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a társasági
    szerződés   (alapító  okirat,  alapszabály)  ellenjegyzésének,
    illetve   közokiratba  foglalásának  napjától  a  cégbejegyzés
    napjáig a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságként
    működhet. Ez idő alatt megkezdhetik tevékenységüket a társaság
    szervei,  a  vezető  tisztségviselők  a  társaság  nevében  és
    felelősségére   járhatnak  el,  a  társaság   javára   jogokat
    szerezhetnek, és kötelezettségeket vállalhatnak. Az üzletszerű
    gazdasági tevékenységet azt követően lehet megkezdeni, hogy  a
    társaság    cégbejegyzése   iránti   kérelmet   az   illetékes
    cégbíróságnál benyújtották.

    A  cégnyilvántartásról,  a cégnyilvánosságról  és  a  bírósági
    cégeljárásról  szóló 1997. évi CXLV. törvény (a  továbbiakban:
    Ctv.)  42.  és 44. §-a alapján a cégbíróság számára a  kérelem
    beérkezésétől  számítva  –  a  gazdasági  társaság  formájától
    függően  –  30,  illetve 60 napos határidő áll  rendelkezésre,
    amely alatt döntenie kell a cég bejegyzéséről vagy a bejegyzés
    elutasításáról.  (A határidőbe az esetleges hiánypótlás  ideje
    nem  számít bele.) Ha a cégbíróság a döntési kötelezettségének
    a  határidő  alatt  nem tesz eleget, a cégbíróság  vezetője  a
    határidő  lejártát követő 8 napon belül intézkedik  a  kérelem
    elbírálásáról.  Amennyiben  a  cégbíróság  vezetője  sem  tesz
    eleget  elbírálási  kötelezettségének, úgy  a  cégbejegyzés  a
    kérelem  beérkezésétől  számított 39.,  illetve  69.  napon  a
    kérelemmel egyező tartalommal ipso iure létrejön.

    2. A társadalmi szervezetek és az egyesületek az Alkotmány 63.
    §  (1)  bekezdésének  védelme alatt állnak.  Ezzel  szemben  a
    gazdasági   társaságok   alkotmányos  védelmének   alapja   az
    Alkotmány   9.   §   (1)  bekezdése,  amely  a  piacgazdaságot
    deklarálja, valamint a 9. § (2) bekezdése, amely a vállalkozás
    jogát és a gazdasági verseny szabadságát biztosítja. [13/1990.
    (VI.  18.) AB határozat, ABH 1990, 54, 55.; 32/1991. (VI.  6.)
    AB  határozat,  ABH  1991, 129, 135.;  54/1993.  (X.  13.)  AB
    határozat,  ABH  1993, 340, 341.; 37/1997. AB  határozat,  ABH
    1997,  234, 243.] Az Alkotmánybíróság a 8/1993. (II.  27.)  AB
    határozatában megfogalmazta, hogy az állam az egyesülési  jog,
    illetve más alkotmányos jogok alapján létrejött szervezetek és
    közösségek  jogi  személlyé válásának  feltételeit  az  illető
    szervezet  vagy közösség sajátosságának megfelelően,  eltérően
    is szabályozhatja. Alkotmányellenesen jár el a törvényhozó, ha
    összehasonlítható szervezetek közül egyesek számára megadja  a
    jogi személlyé válás lehetőségét, míg másokat önkényesen kizár
    ebből,  vagy  aránytalanul nehézzé teszi számukra  e  jogállás
    megszerzését. (ABH 1993, 99, 101.) A gazdasági társaságokat az
    alapítók  üzletszerű közös gazdasági tevékenység  folytatására
    hozzák  létre,  ezzel szemben a társadalmi szervezetek  és  az
    egyesületek  kulturális,  közéleti, szabadidős,  szociális  és
    más,    nem   gazdasági-vállalkozási   tevékenység   végzésére
    alakulnak.    Az    Alkotmánybíróság   ezért    nem    találta
    alkotmánysértőnek   azt,   hogy   a   jogszabályok    eltérően
    szabályozzák   a   társadalmi  szervezetek  és   a   gazdasági
    társaságok létrehozatalát.

    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg,  hogy  az
    Egytv.  4.  §  (1) bekezdésének utolsó mondata  nem  sérti  az
    Alkotmány   63.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  egyesülési
    szabadságot.   Ezért  az  Alkotmánybíróság  az   alkotmányjogi
    panaszt elutasította.

                                  IV.

     
      Az  indítványozó megítélése szerint az egyesülési jogot  már
      az  is korlátozza, ha a társadalmi szervezet megalakulásától
      számítva “bizonyos rövidebb, hosszabb idő elteltével”  jöhet
      létre. E kifogásnak az Egytv. 4. § (1) bekezdésével és a 15.
      §  (3)  bekezdésével való szoros tárgyi összefüggését alapul
      véve  az  Alkotmánybíróság az Abtv. 49. §  (1)  bekezdésében
      biztosított jogkörében eljárva hivatalból vizsgálta, hogy  a
      jogalkotó     maradéktalanul    megteremtette-e     mindazon
      jogszabályi   feltételeket,   amelyek   megfelelő   védelmet
      nyújtanak  a  nyilvántartásba  vételi  eljárás  indokolatlan
      elhúzódásával szemben.
     

    1.  A  társadalmi szervezetek nyilvántartásba vétele  nemperes
    eljárásban,  elsősorban  a benyújtott  iratok  vizsgálata  (és
    esetleg  meghallgatás) alapján történik. Az Egytv. 15.  §  (2)
    bekezdése   szerint   a  társadalmi  szervezet   képviseletére
    jogosult  személynek nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet
    kell  benyújtania,  és  csatolnia kell  az  alakuló  közgyűlés
    jegyzőkönyvét,   valamint   az  elfogadott   alapszabályt.   A
    Legfelsőbb  Bíróság  Közigazgatási  Kollégiumának   1.   számú
    állásfoglalása  felsorolja, mely szempontokat kell  figyelembe
    vennie  a bíróságnak a nyilvántartásba vétel során. Az  Egytv.
    15.  §  (3)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  a  bíróság  a
    nyilvántartásba vételről soron kívül határoz.  Ezen  túlmenően
    sem  az Egytv., sem a társadalmi szervezetek nyilvántartásának
    ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet, sem
    a  bíróságok ügyviteli szabályairól szóló 123/1973. (IK  1974.
    1.)   IM   utasítás   nem  fogalmaz  meg   követelményeket   a
    nyilvántartásba  vételi eljárás időtartamával kapcsolatban.  A
    polgári  perrendtartásról  szóló 1952.  évi  III.  törvény  (a
    továbbiakban:   Pp.)   hatálybaléptetése   folytán   szükséges
    rendelkezések  tárgyában  kiadott  105/1952.  (XII.  28.)   MT
    rendelet  13.  §  (3) bekezdése szerint, amennyiben  az  egyes
    nemperes   eljárásokra  vonatkozó  jogszabályok  másként   nem
    rendelkeznek  vagy  az  eljárás nemperes  jellegéből  más  nem
    következik,  a nemperes eljárásokban is a Pp. szabályait  kell
    megfelelően  alkalmazni. A Pp. 2. § (1)  bekezdése  a  bíróság
    feladatául  szabja,  hogy  érvényesítse  a  feleknek  a  perek
    ésszerű időn belüli befejezéséhez való jogát.

    2.  A társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételére irányuló
    eljárás   –  a  polgári  peres  eljárásokkal  szemben   és   a
    cégbejegyzési   eljáráshoz,  valamint   számos   közigazgatási
    eljáráshoz   hasonlóan   –   nem  kontradiktórius:   nincsenek
    ellenérdekű  felek, a bíróság nem jogvitát dönt el,  hanem  az
    Egytv.  követelményei, valamint a benyújtott iratok és esetleg
    meghallgatás   alapján   határoz   a   társadalmi    szervezet
    nyilvántartásba vételéről.

    Az  Alkotmánybíróság a 72/1995. (XII. 15.) AB  határozatban  a
    jogbiztonság elengedhetetlen követelményének minősítette, hogy
    a jogalkalmazói magatartás előre kiszámítható legyen. A döntés
    szerint  az ügyfél közigazgatási határozathozatalra  vonatkozó
    joga  nem  tehető  függővé attól, hogy a  közigazgatási  szerv
    milyen időpontban hajlandó dönteni a hatáskörébe utalt ügyben.
    A  közigazgatásnak  ugyanis alkotmányos  kötelessége,  hogy  a
    hatáskörébe  utalt ügyben az erre megszabott idő alatt  érdemi
    döntést  hozzon.  A közigazgatási eljárás nem  nélkülözheti  a
    kötelező  ügyintézési  határidőket.  Az  ügyfél  ugyanis   nem
    építkezhet,  nem vállalkozhat, kereskedelmi tevékenységet  nem
    végezhet, gépjárművet nem vezethet hatósági engedély nélkül. A
    kérelmező  kénytelen  tehát  – beadványa  jogszerű  elbírálása
    érdekében   –   a  hatósághoz  fordulni.  Az  Alkotmánybíróság
    mindezek alapján hivatalból eljárva mulasztásban megnyilvánuló
    alkotmánysértést állapított meg azért, mert az általános és  a
    különös   államigazgatási  eljárási   törvényekben   egyébként
    tételesen előírt ügyintézési határidők – a közigazgatási szerv
    mulasztásából eredő – be nem tartása ellen a jogszabályok  nem
    nyújtottak hatékony jogvédelmi eszközt az ügyfél számára. (ABH
    1995, 351, 353-357.)

    Az  Alkotmánybíróság jelen ügyben megállapította, hogy a  fent
    megfogalmazott elvi követelményeket tekintetbe  kell  venni  a
    társadalmi   szervezetek  nyilvántartásba  vételére   irányuló
    polgári  nemperes eljárásokban is. Ha a bíróság nem határoz  a
    szervezet  nyilvántartásba vételéről, továbbá, ha a jogszabály
    nem  állapítja meg a bíróság mulasztásának jogkövetkezményeit,
    az egyrészt sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált
    demokratikus   jogállamiság  részét   képező   jogbiztonságot,
    másrészt   lehetetlenné  teszi  az   Alkotmány   63.   §   (1)
    bekezdésében    biztosított   egyesülési   jog    gyakorlását.
    Amennyiben   a  jogalkotó  a  normatív  feltételek  rendszerét
    juttatja  érvényre  a  társadalmi szervezetek  megalakulásával
    kapcsolatban,  akkor az egyesülési szabadság  megvalósulásának
    feltétele,    hogy   a   bíróság   a   társadalmi    szervezet
    nyilvántartásba  vételéről  a lehető  legrövidebb  időn  belül
    döntsön.   A   demokratikus  jogállamiság  és  az   egyesülési
    szabadság  érvényesülése szempontjából lényeges,  hogy  mennyi
    idő telik el a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásától  a
    nyilvántartásba  vételről  szóló, a  tevékenység  megkezdésére
    jogosító jogerős határozat meghozataláig.

    3. Az Egytv. 4. § (1) bekezdése szerint a társadalmi szervezet
    a  konstitutív, ex nunc hatályú nyilvántartásba  vétellel  jön
    létre.  A  társadalmi  szervezet csak a nyilvántartásba  vétel
    után  jelenhet  meg  a tagoktól elkülönült  szervezetként.  Az
    Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  az  autonóm  társadalmi
    szerveződések  lényeges  szerepet  játszanak  a   demokratikus
    közélet   alakításában.  A  nyilvántartásba  vett   társadalmi
    szervezetek az alapszabályban megjelölt célok megvalósításával
    összefüggésben   számos,  jogszabályban  biztosított   közjogi
    jogosítvánnyal    rendelkeznek.    Példaként     említi     az
    Alkotmánybíróság, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi
    C.  törvény  149.  §  g)  pontja jelölő szervezeti  státusszal
    ruházza   fel   az   Egytv.   alapján  bejegyzett   társadalmi
    szervezeteket. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV.
    törvény  47.  §  (1) bekezdésének c) pontja  alapján  a  helyi
    társadalmi   szervezet  vezető  testülete  helyi  népszavazást
    kezdeményezhet.     A     népakarat     kialakításában      és
    kinyilvánításában  közreműködő  pártok  [Alkotmány  3.  §  (2)
    bekezdés],    valamint   a   munkavállalók    érdekeit    védő
    szakszervezetek  [Alkotmány  4.  §;  70/C.  §  (1)   bekezdés]
    megalakulására is az Egytv. rendelkezései vonatkoznak. [Egytv.
    3.  § (3) bekezdés, 4. § (2) bekezdés; A pártok működéséről és
    gazdálkodásáról  szóló  1989. évi  XXXIII.  törvény  1.  §]  A
    társadalmi  szervezetek számára kiemelkedő jelentősége  van  a
    személyi   jövedelemadó  meghatározott   részének   az   adózó
    rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi  CXXVI.
    törvénynek,  amelynek 4. § (1) bekezdés b)  pontja  alapján  a
    befizetett  adó  egy  százalékának kedvezményezettje  lehet  –
    egyéb   feltételek  teljesülése  mellett  –  az  a  társadalmi
    szervezet,   amelyet  a  bíróság  a  magánszemély   rendelkező
    nyilatkozata  évének  első napja előtt  legalább  három  évvel
    nyilvántartásba vett.

     
      4.  Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  a  társadalmi
      szervezet nyilvántartásba vételére irányuló eljárás esetében
      jelentősége  van  az Alkotmány 8. § (1) bekezdésének,  amely
      szerint  az  állam elsőrendű kötelessége az  alapvető  jogok
      tiszteletben  tartása  és védelme, valamint  az  50.  §  (1)
      bekezdésének,   amely  a  Magyar  Köztársaság   bíróságainak
      feladatául   szabja,   hogy   védjék   és   biztosítsák   az
      állampolgárok  jogait  és  törvényes  érdekeit.  Az   állami
      szervek,   ezen  belül  a  bíróságok  eljárásával   szembeni
      követelmények    szigorúsága   függ   az    adott    eljárás
      összetettségétől   és   attól,  hogy   az   eljárás   szoros
      összefüggésben  áll-e  alapvető jog érvényre  jutásával.  Az
      Alkotmánybíróság   úgy  ítélte  meg,   hogy   a   társadalmi
      szervezetek   nyilvántartásba  vételére   irányuló   eljárás
      esetében az Egytv.-ben említett soron kívüliség és a Pp.-ben
      szereplő  ésszerű idő követelménye nem elegendő az Alkotmány
      említett   rendelkezéseinek  érvényesüléséhez.  A  jogalkotó
      akkor tesz eleget az egyesülési szabadság védelmére irányuló
      alkotmányos  kötelezettségének, ha a nyilvántartásba  vételi
      eljárás    indokolatlan   elhúzódásának    megakadályozására
      objektív törvényi követelményeket fogalmaz meg.
     

    5.  Megjegyzi  az  Alkotmánybíróság,  hogy  a  nyilvántartásba
    vételi    eljárással    kapcsolatos   garanciális    szabályok
    megalkotása  nem  jár  azzal  a  veszéllyel,  hogy  a  bíróság
    alkotmány-, illetve törvényellenes célra létrejövő szervezetek
    működését   ismeri  el.  Amennyiben  az  alapszabály   alapján
    megállapítható, hogy a szervezet célja nem egyeztethető  össze
    az alkotmányos jogrenddel, akkor a bíróságnak az Egytv. 2. §-a
    alapján  a  nyilvántartásba vételt meg kell tagadnia.  (Kétség
    esetén  hiánypótlás rendelhető el, amelynek ideje a határidőbe
    nem  számít bele.) Az Egytv. 14. § (1) bekezdése szerint  –  a
    párt  kivételével  – a társadalmi szervezet felett  az  ügyész
    törvényességi  felügyeletet gyakorol. A 15.  §  (3)  bekezdése
    alapján a bíróság a nyilvántartásba vételről szóló határozatát
    az  ügyészségnek  is  kézbesíti. Ha  a  működés  törvényessége
    másképpen  nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.
    A  16.  §  (2)  bekezdés  d) pontjának megfelelően  a  bíróság
    feloszlatja a már nyilvántartásba vett társadalmi szervezetet,
    ha annak működése az Egytv. 2. § (2) bekezdésébe ütközik.

    6.  Az  Abtv.  49.  § (1) bekezdése szerint – hivatalból  vagy
    indítvány     alapján     –     mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet sor,  ha  a
    jogalkotó   szerv  a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
    jogalkotói     feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
    alkotmányellenességet   idézett   elő.   A   jogalkotó   szerv
    jogszabály-alkotási   kötelezettségének  konkrét   jogszabályi
    felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha azt  észleli,
    hogy  a  hatás- és feladatkörébe tartozó területen jogszabályi
    rendezést  igénylő  kérdés  merült  fel.  Az  Alkotmánybíróság
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg,
    ha   alapvető   jog   érvényesüléséhez   szükséges   garanciák
    hiányoznak,  illetve  ha  a hiányos szabályozás  alapvető  jog
    érvényesítését veszélyezteti. [22/1990. (X. 16.) AB határozat,
    ABH  1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992,
    227,   232.]   Mivel  az  Alkotmánybíróságnak   –   az   Abtv.
    preambulumában  is  megfogalmazott –  elsődleges  feladata  az
    Alkotmányban biztosított alapjogok védelme, a testület szükség
    esetén    hivatalból   eljárva   állapít   meg    mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet,  s  erre  sor   kerülhet
    alkotmányjogi  panasz alapján indult eljárásban is.  [30/1990.
    (XII.  15.) AB határozat, ABH 1990, 128.; 32/1990. (XII.  22.)
    AB  határozat, ABH 1990, 145.; 31/1997. (V. 16.) AB határozat,
    ABH  1997,  154.; 63/1997. (XII. 11.) AB határozat, ABH  1997,
    365.]

    Jelen  esetben az Alkotmánybíróság mind a mulasztást, mind  az
    alkotmánysértést  megállapította. A jogalkotó  nem  teremtette
    meg  maradéktalanul  az  egyesülési  szabadság  érvényesülését
    biztosító mindazon jogszabályi feltételeket, amelyek megfelelő
    védelmet   nyújtanak   a   nyilvántartásba   vételi    eljárás
    indokolatlan elhúzódásával szemben. A jogalkotó mulasztása  az
    egyesülési  szabadság sérelmét idézte elő, mivel a törvényesen
    megalakult   társadalmi  szervezet  teljes  körű   működésének
    megkezdését akadályozó nyilvántartásba vételi késedelem  olyan
    függő  helyzetet  teremt,  amelynek  indokolatlan  fenntartása
    kizárhatja a társadalmi szervezet céljának megvalósulását.

    Az  alapvető  alkotmányos szabadságjogok – így  az  egyesülési
    szabadság – érvényesülésének egyik legfőbb biztosítéka  a  jog
    által  korlátozott  állam  léte.  Különösen  nagy  alkotmányos
    jelentősége van az állami cselekvés jogi korlátainak  abban  –
    az  Egytv.-re is jellemző – jogi modellben, amelyben az  állam
    (a  bíróság)  döntése konstituálja a társadalmi szervezeteket.
    Az   Alkotmánybíróság   jelen   határozatának   meghozatalakor
    figyelemmel  volt  arra, hogy az egyesülési  szabadság  szoros
    kapcsolatban áll a személyiség szabad kibontakoztatásához való
    joggal  és  a véleménynyilvánítás szabadságával. Az egyesülési
    szabadság  olyan  alkotmányos alapjog,  amely  számos  további
    alapjog  – például a pártalapítás szabadsága [Alkotmány  3.  §
    (1)  bekezdés], az egyházalapítás szabadsága [Alkotmány 60.  §
    (2)   bekezdés],   a  szakszervezet  és  más  érdekképviseleti
    szervezet   alakítási  szabadsága  [Alkotmány  70/C.   §   (1)
    bekezdés] – érvényesülését segíti elő. Az egyesülési szabadság
    alapján   létrejövő  szervezetek  az  alkotmányos   demokrácia
    nélkülözhetetlen és fontos résztvevői. Az egyesülési szabadság
    érvényesülését  biztosító  garanciális  rendelkezések  megléte
    elengedhetetlen. Alkotmányjogi jelentősége van  az  egyesülési
    szabadság  zavartalan  gyakorlását, a  törvényesen  megalakult
    társadalmi   szervezet   tényleges   működésének   megkezdését
    biztosító   időtényezőnek  is.  A  törvényalkotó   alkotmányos
    kötelessége,  hogy  tiszteletben tartsa, elismerje,  védje  és
    biztosítsa   az  egyesülési  jog  zavartalan  gyakorlását.   A
    törvényeknek  megfelelő védelmet kell nyújtaniuk  az  alapvető
    alkotmányos   jogok   érvényesülését   akadályozó    eljárások
    indokolatlan elhúzódásával szemben.

    Az Alkotmánynak megfelelő jogszabályi feltételek megállapítása
    a  törvényalkotó  jogkörébe tartozik. Az Országgyűlés  dönthet
    úgy,  hogy  más  eljárásokban érvényesülő  garanciákat  tekint
    mintának, de megfogalmazhat azoktól eltérő szabályokat is.

    Az   Alkotmánybíróság  a  határozat  Magyar  Közlönyben   való
    közzétételét az ügy jelentőségére tekintettel rendelte el.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr. Bagi István alkotmánybíró különvéleménye

     Egyetértek  a  többségi határozatnak azzal a megállapításával,
     hogy  az egyesülési jog alapján létrejövő társadalmi szervezet
     esetében  a  bejegyzési  eljárás  indokolatlan  elhúzódása  az
     egyesülési jog sérelmével járhat. Ugyancsak egyetértek  azzal,
     hogy az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Emberi Jogok és
     Alapvető    Szabadságok   Védelméről   szóló   Egyezmény    (a
     továbbiakban Emberi Jogok Európai Egyezménye) 6.  Cikkének  1.
     bekezdésében,  továbbá  az Alkotmány 57.  §  (5)  bekezdésében
     rögzített   “ésszerű   idő”   tartama   az   egyes   eljárások
     természetéhez képest eltérően határozható meg.

     Határozott   álláspontom  azonban  az,  hogy  nem   áll   fenn
     törvényhozói  mulasztás,  éppen  ellenkezőleg,  az  egyesülési
     jogról  szóló  1989. évi II. törvény 15.  §  (3)  bekezdése  a
     társadalmi  szervezet  nyilvántartásba vételéről  kifejezetten
     soron  kívüli határozat hozatalt rendelt el. Nem  értek  tehát
     egyet  a határozat rendelkező részének 2. pontjával, osztom  a
     Dr. Vasady Éva alkotmánybíró asszony különvéleményében foglalt
     megállapításokat és a soronkívüliségre való utalást.

     A   többségi  határozattól  eltér  az  álláspontom   abban   a
     kérdésben,   hogy   indokolt-e  jelen   esetben   a   törvényi
     szabályozás  kérdését  az “élő jog” problémájával  összevonni.
     Noha  az  utóbbiról a többségi határozatban  kifejezetten  nem
     esik szó, megállapítható, hogy ténylegesen ez szolgáltatja  az
     alapot  a  mulasztás  megállapításához.  A  törvényhozó  által
     előírt  soron  kívüli  eljárás ugyanis nyilvánvalóan  legalább
     ugyanolyan  gyors  eljárást  jelent,  mint  az,  amelyben   az
     indokolatlan    elhúzódás    elleni    biztosítékok     állnak
     rendelkezésre.

     Megítélésem   szerint   célszerű  különválasztani   és   külön
     vizsgálat tárgyává tenni egyfelől azt a kérdést, megfelel-e  a
     hatályos  szabályozás  az Emberi Jogok Európai  Egyezményének,
     illetve  az Alkotmánynak – ebben a tekintetben az AB megfelelő
     hatáskörrel rendelkezik a vizsgálatra –, másfelől pedig azt  a
     kérdést,  hogy a késedelmes bejegyzés az élő jogra figyelemmel
     sértheti-e az egyesüléshez való jog érvényesülését.

     Az    utóbbi    kérdésben   mulasztás    megállapítására    az
     Alkotmánybíróság hatásköre – eddigi gyakorlatára figyelemmel –
     nem  állapítható meg, az Alkotmánybíróság az “élő jog” alapján
     egyetlen esetben sem állapított meg mulasztást.

     Ez   a   lehetőség   ugyan  elvileg   nem   zárható   ki,   az
     Alkotmánybíróságnak azonban ilyen esetben egyrészt  indokolnia
     kellene,  hogy miért tért el a korábbi gyakorlattól,  másrészt
     ki  kellene  mondania, hogy a mulasztás  megállapítása  nem  a
     törvényi  rendelkezések alapján, hanem a  tényleges  gyakorlat
     folytán  (esetleg) előálló sérelem miatt, vagyis az “élő  jog”
     alapján    történik.   Álláspontom   szerint   a   törvényhozó
     hatáskörébe, szakmai, politikai felelősségének körébe tartozik
     annak  eldöntése, hogy milyen jogtechnikai vagy egyéb (például
     legális érdekeltségi) eszközökkel biztosítja a határozat soron
     kívüli meghozatalát a bejegyzési eljárásban.

     Nem  lehet  sorrendiséget  mérlegelni  olyan  kérdésben,  ahol
     közvetlenül  a  bírósági határozat konstituálja  az  egyesület
     létrejöttét.   Az   egyesületi  célok  vizsgálata   esetenként
     hosszabb eljárást indokolhat, különös tekintettel arra, hogy a
     peren  kívüli eljárásban a bíró – példának okáért – pártok  és
     egyházak   megalakulásának   és  céljának   alkotmányosságáról
     köteles  dönteni.  Az adott ügyben vizsgált szabályok  alapján
     ugyanis a bíróság nem csupán regisztrál, hanem dönt.

     Fenntartva  és  kiegészítve a 2/2001 (I. 17.) AB  határozathoz
     fűzött  párhuzamos  véleményemben  (ABK  2001.  január  6,13.;
     Magyar   Közlöny  2001/6.szám,  361,  367-368.)  kifejtetteket
     álláspontomat  abban összegzem, hogy az alkotmányos  alapjogok
     érvényesülése  a jogállamiság és ennek lényeges elemét  képező
     jogbiztonság  követelményén alapul, ezen  elsődleges  szempont
     alapján   értelmezhető.  Alkotmányos  alapjogok  érvényesülése
     között   a   bírói   eljárás  időtartama  és  ezen   időtartam
     biztosítékai tekintetében nem indokolt összehasonlítást tenni.

     Budapest, 2001.március 12.
                                                    Dr. Bagi István
                                                      alkotmánybíró

     Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

     Nem   értek   egyet  a  határozat  rendelkező  része   második
     pontjával. Álláspontom indokai a következők:

     1.  Az  indítványozó az egyesülési jogról szóló 1989. évi  II.
     törvény  (a továbbiakban: Egytv.) 4. §-a (1) bekezdése  utolsó
     mondatának megsemmisítését kezdeményezte, mert nézete  szerint
     az   egyesülési  jog  lényeges  tartalmát  korlátozza   az   a
     rendelkezés,   amely   szerint  a   társadalmi   szervezet   a
     nyilvántartásba    vétellel   jön    létre.    Az    indítvány
     előterjesztésére  azzal összefüggésben  került  sor,  hogy  az
     indítványozó    (művészeti   alkotóközösség)   nyilvántartásba
     vételét a bíróság megtagadta. Az indítványban kifejtett  nézet
     szerint az egyesülési jog lényeges tartalmához hozzátartozik a
     jogi  személyiség, és e jogot korlátozza az a  szabály,  amely
     szerint  a  társadalmi szervezet nem a megalakulásával,  hanem
     csak  a  későbbi nyilvántartásba való bejegyzéssel válik  jogi
     személlyé.

     2. Az Alkotmány 63. §-ának (1) bekezdése szerint az egyesülési
     jog  alapján  mindenkinek  joga van szervezeteket  létrehozni,
     illetőleg azokhoz csatlakozni. A “szervezet” szóhasználat  nem
     jelenti  azt,  hogy  az  Alkotmány az  egyesülési  jogot  jogi
     személyek létrehozására való joggal azonosítaná.

     Az  Egytv. 1. §-a az egyesülési jogot úgy határozza meg,  hogy
     ennek  alapján  szervezeteket,  illetőleg  közösségeket  lehet
     létrehozni.  A  2.  §  már szervezetek  helyett  a  társadalmi
     szervezetek  megjelölést használja, és erre  mondja  ki,  hogy
     jogi  személyiséggel  rendelkezik. A jogi  személy  társadalmi
     szervezettel  szemben  a  közösségek  nem  rendelkeznek   jogi
     személyiséggel. Az 5. § az egyesülési jog alapján létrehozott,
     társadalmi   szervezetnek  nem  minősülő   közösségekről   azt
     állapítja  meg,  hogy ezeknek vagy a működése nem  rendszeres,
     vagy   nincs   nyilvántartott  tagsága,  vagy   a   törvényben
     meghatározott  szervezete.  A felsorolás  nem  teljes,  hiszen
     például  a  nyilvántartásba vétel előtt a  későbbi  társadalmi
     szervezetek  is  közösségként működhetnek. Ezek  a  közösségek
     tehát  vagy  még  nem jogi személyek, vagy működésükhöz  nincs
     szükség jogi személyiségre.

     A  magánszemélyek  egyesülési jog  alapján  létrehozott,  jogi
     személyiséggel nem rendelkező társulásai ismertek voltak a II.
     világháború  előtti magyar jogban is. Ezeknél a  társulásoknál
     fontosnak tartották a vagyoni kérdéseket, továbbá a társulások
     és  tagjaik,  illetőleg  a  tagok közötti  jogviszonyokat  is.
     Ismerték  továbbá a “csonka jogi személy” kategóriát, amelynek
     jellemzője  volt  az, hogy jogi személyiség elismerése  nélkül
     valamilyen  mértékben jogalanynak minősült  (Szladits  Károly,
     Magyar  Magánjog,  Budapest 1941, I.  581-583,  591-592,  625-
     629.).

     Más  országok  jogában  is  megtalálhatók  az  egyesülési  jog
     alapján  létrehozott, jogi személynek nem minősülő közösségek,
     amelyek  bizonyos  jogokkal is rendelkezhetnek.  Így  a  német
     Alkotmánybíróság  már 1954-ben politikai párt  tevékenységével
     kapcsolatban    kimondta,   hogy   közjogi    jogokat    olyan
     csoportosulások   is  érvényesíthetnek,   amelyek   nem   jogi
     személyek (BVerfGE 3, 383, 391-392.).

     Az  egyesülési  jog  gyakorlása  nem  feltételezi  tehát  jogi
     személyiség  meglétét. Az más kérdés, hogy az  egyesülési  jog
     alapján  létrejövő  közösségek  meghatározott  célokat   akkor
     tudnak  teljesen  elérni,  ha jogi  személyiséggel  rendelkező
     szervezetet hoznak létre.

     3.  Az  Egytv.  csak  az 1. és az 5. §-ban  tesz  említést  az
     egyesülési   jog   alapján   létesített   nem   jogi   személy
     közösségekről, és nem szabályozza ezeket. Ez a hiány  érthető,
     mert  az Egytv. a jogi személyiséggel rendelkező szervezetekre
     sem ad teljes körű rendezést.

     Nem meglepő, hogy az Egytv. hiányos szabályozást tartalmaz. Az
     Egytv.  a  politikai  rendszer  megváltozásának  egyik  fontos
     lépése  volt,  szövegét 1989. január 24-én  hirdették  ki.  Az
     Egytv.  tervezetének  elkészítése  időpontjában  az  Alkotmány
     általános jelleggel kimondta ugyan az egyesülési jogot [65.  §
     (1)  bekezdése], de erősen korlátozta a gyakorlását [a  65.  §
     (2)   bekezdése  szerint  tömegszervezetet  és  tömegmozgalmat
     meghatározott   célra,   pl.  a  szocializmus   rendjének   és
     vívmányainak védelmére lehetett szervezni]. Az egyesülési  jog
     új  szabályai  már más alapon álltak, ezért elfogadásuk  előtt
     szükség  volt  az  Alkotmány  szabályainak  módosítására.   Az
     Alkotmánynak  az egyesülési jogról szóló 63. §-a  (1)  és  (2)
     bekezdésének  jelenlegi  szabályát az Alkotmány  módosításáról
     szóló 1989. évi XXXI. törvény iktatta be 1989. október 23-án.

     Az  Egytv.  tervezetének elkészítésénél az egyesülési  jognak,
     mint szabadságjognak volt elsődleges jelentősége. A miniszteri
     indokolás  kifejti ugyan, hogy az egyesülési jog kérdéskörének
     átfogó  szabályozására van szükség, ennek ellenére  az  átfogó
     szabályozás   elmaradt.   Ez  az  adott   körülmények   között
     természetes   volt;   a   demokratikus   rendszer    kiépítése
     szempontjából legfontosabb politikai lépést tették meg. Bár az
     egyesülési   jog   gyakorlásának   szabályozását   tekintették
     elsődleges  feladatnak, a szervezeti kérdések váltak  döntővé.
     Az  Egytv. szabályai a jogi személyekről szólnak, de ezek  sem
     átfogó jellegűek. Kevéssé szabályozza például az Egytv. a jogi
     személyiséggel  rendelkező  szervezetek  belső  viszonyait,  a
     szervezetek  és  a  tagok  között fennálló  jogviszonyokat,  a
     vagyoni  kérdéseket.  A 23. és 24. §-ból megállapítható,  hogy
     további  jogszabályok megalkotását tervezték és az  egyesülési
     joggal  kapcsolatos  több jogszabály  meg  is  jelent,  de  az
     egyesülési  jog  átfogó  szabályozása  nem  folytatódott.   Az
     egyesülési  jogot  érintő  későbbi  jogszabályok  már  a  jogi
     személyiséggel rendelkező szervezeteket vették alapul.

     4.  Az  egyesülési jog érvényesülésének kérdései tágabb körben
     jelentkeznek,  mint a jogi személyekkel kapcsolatos  kérdések,
     és  nem  csak  a  politikai célú vagy  gazdasági  érdekvédelmi
     feladatot  ellátó  szervezetek létrehozásával,  működtetésével
     függnek össze. A rendszerváltozás időszakában azonban nem volt
     elvárható  az  egyesülési  joggal  összefüggő  bonyolult  –  a
     politikai vonatkozásokon túlmenően számos gazdasági kérdést is
     érintő  –  témakör átfogó jogi szabályozása. Néhány  év  múlva
     viszont  már  jelentkeztek a hiányos  szabályozásból  származó
     gondok. Ezt a tényt jelzi az, hogy a Legfelsőbb Bíróság  közel
     húsz  határozat közzétételét látta indokoltnak  az  1991-1993.
     évi  Bírósági  Határozatokban, 1994-ben pedig a  Közigazgatási
     Kollégium állásfoglalással nyújtott iránymutatást.

     Külön  problémát  jelentett  a  művészeti  alkotóközösségekkel
     kapcsolatos  jogi kérdések szabályozása, illetve a szabályozás
     hiánya.  Ebben  a  tárgyban  keletkezett  az  Alkotmánybíróság
     27/1993.   (IV.  29.)  AB  határozata  (ABH  1993,  444.),   a
     Legfelsőbb  Bíróságnak egy 1997-ben, a Bírósági Határozatokban
     közzétett  határozata (BH 1997/3. sz. 148. jogeset),  valamint
     szintén  a  Legfelsőbb Bíróságnak az alkotóközösség  és  tagja
     között   fennálló   jogviszony  minősítési  nehézségét   jelző
     határozata (BH 1993/1. sz. 31. jogeset).

     5. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 49. §-
     ának  (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság hivatalból  is
     megállapíthatja, hogy a jogalkotó jogszabályi felhatalmazásból
     származó   jogalkotói   feladatát   elmulasztotta   és   ezzel
     alkotmányellenes  helyzetet  idézett  elő.   Az   indítványban
     felvetett kérdésekkel kapcsolatban felmerül ennek a szabálynak
     az alkalmazása.

     Az  Alkotmány 63. §-ának (3) bekezdése felhatalmazást adott az
     egyesülési jogról szóló törvény megalkotására (az Alkotmánynak
     ezt  a  rendelkezését egyébként az Egytv. megjelenése után  az
     Alkotmány  módosításáról szóló 1990. évi XL. törvény  43.  §-a
     iktatta be.).

     Az    Alkotmánybíróság   működésének   kezdetén    kialakított
     gyakorlata     szerint     a    mulasztásban     megnyilvánuló
     alkotmányellenesség    akkor   is    fennáll,    ha    alapjog
     érvényesüléséhez szükséges szabályozás hiányzik [37/1992. (VI.
     10.)  AB  határozat, ABH 1992, 227, 232.], illetve ha  alapjog
     gyakorlását  megfelelő  szabályozás nem  biztosítja  [60/1994.
     (XII. 24.) AB határozat, ABH 1994. 342, 369.].

     Az  Alkotmánybíróság  1993-ban  úgy  foglalt  állást,  hogy  a
     jogalkotásra  tartozik annak eldöntése, milyen részletességgel
     szabályoz valamilyen élethelyzetet, és alkotmányossági  kérdés
     csak  akkor  merül  fel, ha a szabályozás hiányossága  gátolja
     valamilyen   alapvető   jog  érvényesülését   (161/E/1992   AB
     határozat, ABH 1993, 765, 766.). Ezt az álláspontot erősítette
     meg  az 1395/E/1996. AB határozat, amely hangsúlyozta, hogy  a
     mulasztás   mellett   az   ennek   következtében   keletkezett
     alkotmányellenes helyzetnek is fenn kell állnia a mulasztásban
     megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapításához (ABH  1998,
     667, 669.).

     Az  egyesülési  jog  gyakorlását nehezíti  az  Egytv.  hiányos
     szabályozása   és  a  kapcsolódó  jogszabályokban   észlelhető
     hiányosságok; mindez nem gátolja meg azonban az egyesülési jog
     gyakorlását.  A  jelentkező  nehézségek  nem  érik  el  azt  a
     szintet,   amelyek   az   alkotmányellenesség   megállapítását
     indokolttá   teszik.   Ezért  az  említett   alkotmánybírósági
     gyakorlat    alapján   nem   kerülhet   sor   a   mulasztásban
     megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására.

     Budapest, 2001. március 12.
                                                Dr. Harmathy Attila
                                                      alkotmánybíró

     Dr. Németh János alkotmánybíró különvéleménye

     1.   Egyetértek   a  határozatnak  az  alkotmányjogi   panaszt
     elutasító 1. pontjával, nem értek azonban egyet a mulasztásban
     megnyilvánuló   alkotmánysértést  hivatalból  megállapító   2.
     ponttal.

     A    határozat    szerint    a   mulasztásban    megnyilvánuló
     alkotmányellenes  helyzet  abban áll,  hogy  a  jogalkotó  nem
     teremtette   meg   maradéktalanul  az   egyesülési   szabadság
     érvényesülését  biztosító  mindazon jogszabályi  feltételeket,
     melyek  megfelelő védelmet nyújtanak a nyilvántartásba  vételi
     eljárás indokolatlan elhúzódásával szemben.

     A  társadalmi  szervezetek nyilvántartásba  vételére  irányadó
     jogszabályok  között – mint azt a határozat is  tartalmazza  –
     jelenleg  is vannak olyanok, amelyek a bíróságokat a  mielőbbi
     döntés meghozatalára ösztönzik.

     Ilyen
     a)  Pp.-nek  a nyilvántartásba vételi ügyekben is alkalmazandó
     2.  §  (1)  bekezdése, amely a bíróság feladatává teszi,  hogy
     érvényesítse  a  kérelmezőknek az eljárás ésszerű  időn  belül
     történő befejezéséhez való jogát, valamint
     b)  az  Egytv.  15.  §  (3) bekezdésének első  mondata,  amely
     szerint  a  bíróság  a  nyilvántartásba vételről  soron  kívül
     határoz.

     A határozat e szabályok ismeretében jut arra a megállapításra,
     hogy  ha  a  bíróság  nem határoz a szervezet  nyilvántartásba
     vételéről,  továbbá,  ha  a jogszabály  nem  állapítja  meg  a
     nyilvántartásba    vételi    eljárást    lefolytató    bíróság
     mulasztásának – késlekedésének – jogkövetkezményeit,  akkor  a
     jogbiztonság   sérelme  mellett  az  Alkotmány   63.   §   (1)
     bekezdésében   biztosított  egyesülési   jog   gyakorlása   is
     lehetetlenné válik (IV/2. pont).

     Álláspontom  szerint  a  bíróságnak a  nyilvántartásba  vételt
     teljes egészében elmulasztó magatartása, vagy a késedelmes, az
     ésszerű  határidőn  túli tevékenysége ma  sem  jogkövetkezmény
     nélküli. A bíróság ugyanis felelősséggel tartozik azért, ha az
     eljárás  az  eljáró  bírónak,  illetve  a  bírósági  vezetőnek
     felróható  okból  hiúsult  meg vagy  húzódott  el  az  ésszerű
     határidőn túl.

     Ezen  túlmenően véleményem szerint a határozatnak  figyelemmel
     kellett  volna  lennie  arra is, hogy az  Országos  Ítélőtábla
     székhelyének  és  illetékességi területének  megállapításáról,
     valamint   az   igazságszolgáltatás  működését  érintő   egyes
     törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény a Pp. 2. §-
     át  kiegészítette egy olyan rendelkezéssel, mely szerint a fél
     az  eljárás  ésszerű  időn belüli befejezéséhez  való  jogának
     sérelme   esetén,   alapvető   jogait   ért   sérelemre   való
     hivatkozással  méltányos  elégtételt  biztosító   kártérítésre
     tarthat  igényt.  Habár e rendelkezés  csak  2003.  január  1.
     napjától  hatályos, nyilvánvalóvá teszi a jogalkotónak  abbeli
     eltökéltségét,  hogy a jelenleginél szigorúbb jogkövetkezményt
     fűzzön  a  bíróság mindenfajta késedelméhez – tekintet  nélkül
     arra,  hogy  a  bíróság nevében eljárt személynek  az  okozott
     jogsérelem  közvetlenül  nem  is  volt  felróható  –  ideértve
     természetesen az egyesület nyilvántartásba vételében mutatkozó
     késedelemhez fűződő jogkövetkezményeket is.
     2.   A   határozat  kifejti,  hogy  a  bíróságok   eljárásával
     kapcsolatos  követelmények szigorúsága  függ  egyebek  mellett
     attól,  hogy  az  adott  eljárás szoros  összefüggésben  van-e
     alapvető jog érvényre juttatásával (IV/4. pont).

     Magam  is  osztom azt a nézetet, hogy az alkotmányos alapjogok
     érvényesülését  elősegítő jogszabályok  hiánya  adott  esetben
     súlyosabban  eshet  latba,  mint az  alapjognak  nem  minősülő
     jogosítvány   maradéktalan  érvényre  juttatásához   szükséges
     jogszabályok hiánya, vagy nem megfelelő volta. A megállapítást
     azonban  abban  az  általános formában,  melyben  a  határozat
     teszi, nem tudom elfogadni. Indokom a következő:

     –  A  bíróság működésével kapcsolatban az Alkotmány 57. §  (1)
     bekezdésében     meghatározott    alapvető    követelményeknek
     mindenfajta eljárásban érvényesülniük kell, függetlenül  annak
     tárgyától.  A  határozat indokolásából  azonban  ettől  eltérő
     olyan  követelmény is levonható, hogy a jogalkotó a  bíróságok
     hatékonyságának biztosítását célzó jogszabályok meghozatalánál
     valamiféle súlyozott megközelítést alkalmazzon attól  függően,
     hogy  alapjoggal összefüggő, vagy más eljárásról  van  szó.  A
     jogalkotót kétségtelenül megilleti az a szabadság, hogy  egyes
     alkotmányos  alapjogok érvényesülése érdekében – az  Alkotmány
     57.  § (1) bekezdésében meghatározott alapvető követelményeken
     felül  –  többletszabályozással  vagy  más  módon  növelje   a
     bírósági  eljárás hatékonyságát. Ez azonban csak  lehetőség  a
     jogalkotónak  – amellyel összefüggésben nagy körültekintéssel,
     a   bírósági  eljárás  más  területeire  is  figyelemmel  kell
     eljárnia – és nem szükségszerűség, amit az Alkotmánybíróságnak
     kötelezően elő kell írnia számára.

     Ezt  az  álláspontot támasztja szerintem alá az Európai Emberi
     Jogi  Bíróságnak  az  alábbi magyar egyesület  nyilvántartásba
     vételének elhúzódása miatti panaszügyben hozott döntése:

     “Az  eljárás 1993. június 15-én kezdődött, amikor  a  negyedik
     kérelmező   a   Fővárosi  Bíróságtól  a  kérelmező   egyesület
     bejegyzését kérte, és 1996. június 20-án fejeződött be, amikor
     a  Legfelsőbb  Bíróság  felülvizsgálati  eljárásban  meghozott
     határozatát  kézbesítették  a kérelmezőknek.  A  szóban  forgó
     eljárás  valamivel  több, mint három évig tartott.  A  Bíróság
     emlékeztet arra, hogy az eljárás időtartamának ésszerűségét az
     adott  ügy körülményeinek fényében kell megítélni, nevezetesen
     az ügy bonyolultságának, a kérelmezők magatartásának, valamint
     a  bíróságok  magatartásának a fényében.  A  jelen  esetben  a
     körülmények átfogó értékelést tesznek szükségessé (ld.  pl.  a
     Ficara  v. Olaszország ítéletet, 1991. február 19.,  Series  A
     no.  196-A, 9.o, 17. §.). A Bíróság úgy véli, hogy az  eljárás
     nem  volt  különösebben  bonyolult. A kérelmezők  magatartását
     illetően  a  Bíróság megállapítja, hogy az 1993 szeptemberében
     tett  sikertelen  indítványuk  arra,  hogy  elfogultság  miatt
     megtámadják   a   Fővárosi   Bíróságot,   bizonyos   mértékben
     hozzájárult az első fokú eljárás elhúzódásához.

     Az  igazságügyi  szervek magatartását illetően  tény,  hogy  a
     Legfelsőbb Bíróság előtt lefolytatott fellebbviteli eljárásban
     némi  késedelem figyelhető meg. A Bíróság azonban, tekintettel
     arra  a tényre, hogy a kérelmezők ügyével két bírósági szinten
     és    azt   követően   még   felülvizsgálati   eljárásban   is
     foglalkoztak, úgy véli, hogy a jelen ügy körülményei között az
     eljárás  teljes  időtartama nem húzódott el a még  elfogadható
     határon túl (v.ö., mutatis mutandis, a Cesarini v. Olaszország
     ítélettel,  1992. október 12., Series A no. 245, 26.  o.,  20.
     §.).  A kérelmezőknek az eljárás elhúzódása miatt tett panasza
     így semmilyen jogsértést nem tár fel az Egyezmény 6. cikke  1.
     bekezdésének vonatkozásában. Ebből következik, hogy a  kérelem
     ...  nyilvánvalóan alaptalan.” (APEH Üldözötteinek  Szövetsége
     és mások kontra Magyarország, 32367/96 számú ügy).

     3.  A  fentiekre  tekintettel az adott ügy  kapcsán  szerintem
     nincs  olyan  mulasztás, amely akár az Abtv.  49.  §-ának  (1)
     bekezdésében   foglaltak,  akár  az  Alkotmánybíróság   eddigi
     gyakorlata    alapján   szükségessé   tenné   a   mulasztásban
     megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását.

     Budapest, 2001. március 12.
                                                   Dr. Németh János
                                                      alkotmánybíró

     Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybíró különvéleménye

     Egyetértek  a  határozat  rendelkező  részének  1.  pontjával,
     nevezetesen azzal, hogy az egyesülési jogról szóló  1989.  évi
     II. törvény (a továbbiakban: Egytv.) 4. § (1) bekezdése utolsó
     mondata nem alkotmányellenes.

     Nem  értek egyet a határozat rendelkező részének 2. pontjával,
     amely    mulasztásban    megnyilvánuló   alkotmányellenességet
     állapított meg. A hatályos jog ugyanis az egyesülési szabadság
     érvényesülését  az  Alkotmánnyal  összhangban  biztosítja,   a
     nyilvántartásba  vételi  eljárás  indokolatlan   elhúzódásával
     szemben a szabályok megfelelő védelmet nyújtanak.

     Az   Egytv.  az  egyesülési  jog  alapján  létrehozható,  jogi
     személyiséggel rendelkező szervezet alaptípusaként vezette  be
     a  "társadalmi  szervezet" intézményét, amelynek  szabályai  –
     néhány  kivétellel  –  a  pártokra  és  szakszervezetekre   is
     vonatkoznak.    A   már   megalapított   szervezet    bírósági
     nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé (4. § (1) bek.).
     A   nyilvántartásba  vételről  szóló  szabály  csupán  a  jogi
     személyiség elnyerésére törekvő szervezetre vonatkozik.

     A  társadalmi szervezet önkormányzattal rendelkező  szervezet,
     amely    az   alapszabályban   meghatározott   célra   alakul,
     nyilvántartott  tagsággal rendelkezik, és  céljának  elérésére
     szervezi   tagjai  tevékenységét  (Egytv.  3.  §  (1)   bek.).
     Alapításához  az szükséges, hogy legalább tíz  alapító  tag  a
     szervezet  megalakítását kimondja, alapszabályát megállapítsa,
     ügyintéző és képviseleti szerveit megválassza (3. § (4) bek.).
     Az alapításkor az alapszabályban rendelkezni kell a társadalmi
     szervezet céljáról is (Egytv. 6. § (2) bek.).

     A   társadalmi   szervezet  megalakulását  követően   bírósági
     nyilvántartásba vételt kell kérni (Egytv. 4. § (1)  bek.).  Az
     eljárás  során a bíróság vizsgálni köteles, hogy a  társadalmi
     szervezetet  a  törvény által nem tiltott célra alapították-e.
     Ennek  eldöntése esetenként gondos vizsgálatot  igényelhet  és
     még  összetett  alkotmányértelmezési kérdéseket  is  felvethet
     (lásd: 21/1996. (V. 17.) AB hat., ABH 1996. 74.).

     Az  Alkotmány rendelkezései alapján az egyesüléshez  való  jog
     gyakorlása  nem  korlátlan. Maga az Alkotmány  tartalmaz  több
     kifejezett tilalmat: a 2. § (3) bekezdése szerint a társadalom
     egyetlen szervezetének a tevékenysége sem irányulhat a hatalom
     erőszakos    megszerzésére   vagy   gyakorlására,    illetőleg
     kizárólagos  birtoklására. A 63. §  (1)  bekezdésének  idézett
     rendelkezése  pedig  az  egyesüléshez való  jog  gyakorlásának
     határozott  feltételeként szabja azt, hogy az csak  a  törvény
     által   nem  tiltott  célt  szolgáló  szervezet  létrehozására
     irányulhat.

     Az egyesülési jog gyakorlásával kapcsolatban a nyilvántartásba
     vétel  az  Alkotmányban  meghatározott  korlátok  maradéktalan
     érvényesítését  szolgálja;  azt  fejezi  ki,  hogy  a  konkrét
     társadalmi szervezet célját vagy céljait az állam törvényesnek
     ismeri el.

     Egyetértek  a  határozatnak azzal  a  megállításával,  hogy  a
     bírósági  bejegyzés  célja  az  alkotmány-  és  törvényellenes
     tevékenység folytatására alapított társadalmi szervezetek jogi
     személyként való létrejöttének megakadályozása. Ez olyan súlyú
     alkotmányos   szempont,   amelynek  megfelelő   érvényesülését
     jogszabály nem korlátozhatja.

     Éppen  ezért a nyilvántartásba vételt nem közigazgatási szerv,
     hanem  bíróság végzi. A bírák függetlenek és csak a törvénynek
     vannak  alárendelve. A bírói hatalom sajátossága  az,  hogy  a
     másik  két, "politikai" jellegű hatalmi ággal szemben  állandó
     és semleges (38/1993. (VI. 11.) AB határozat, ABH 1993. 256.).

     A nyilvántartásba vételi eljárás bírósági nem-peres eljárás. A
     nyilvántartásba vételi eljárás megindításához a törvény nem ír
     elő   kötelező   jogi  képviseletet;  nem  tartalmaz   szigorú
     szabályokat a kérelem alaki kellékeivel kapcsolatban sem.

     A  szóban lévő nem-peres eljárásban is irányadó a Pp-nek az  a
     szabálya, amely szerint a bíróság feladata, hogy a feleknek az
     eljárás  ésszerű időn belül történő befejezéséhez  való  jogát
     érvényesítse.  A  nem-peres eljárásokban is  alkalmazandó  Pp.
     meghatározza  a befejezéshez szükséges ésszerű időtartamot  is
     (2.  § (2) bek.). Az Egytv. 15. § (3) bekezdése ezen kívül azt
     is előírja, hogy a bíróságnak a nyilvántartásba vételről soron
     kívül kell határoznia.

     A  hatályos jog a fentiek szerint határidőt ír elő az  eljárás
     befejezésére és ezzel tiltja a nyilvántartásba vételi  eljárás
     indokolatlan elhúzódását.

     Álláspontom  szerint az egyesülési szabadság érvényesülését  a
     megfelelően  zárt jogi szabályozás biztosítja. Így  nem  látom
     megalapozottnak az alkotmányellenes mulasztás megállapítását.

     Annak   megítélésére   pedig,  hogy  a  nem   alkotmányellenes
     jogszabály a jogalkalmazási gyakorlatban miként érvényesül, az
     Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre.

     Budapest, 2001. március 12.
                                 Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                                                      alkotmánybíró
                                                                  
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                                  Dr. Strausz János
                                                      alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Article 4.1 of Act no. II of 1989 on Freedom of Association
      Number of the Decision:
      .
      6/2001. (III. 14.)
      Date of the decision:
      .
      03/12/2001
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2001-1-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0006_2001.pdfen_0006_2001.pdf