Hungarian
Ügyszám:
.
209/D/1997
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 6/2001. (III. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/93
.
A határozat kelte: Budapest, 03/12/2001
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   alkotmányjogi   panasz,   valamint   –
  hivatalból     eljárva     –    mulasztásban     megnyilvánuló
  alkotmányellenesség megállapítása tárgyában – Dr. Bagi István,
  Dr.  Harmathy Attila, Dr. Németh János, Dr. Strausz  János  és
  Dr.    Tersztyánszkyné   Dr.   Vasadi    Éva    alkotmánybírák
  különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság az egyesülési jogról szóló 1989.  évi
  II.    törvény    4.    §   (1)   bekezdés   utolsó    mondata
  alkotmányellenességének megállapítására irányuló alkotmányjogi
  panaszt elutasítja.

  2.  Az  Alkotmánybíróság hivatalból eljárva  megállapítja:  az
  Országgyűlés     jogalkotói    feladatának     elmulasztásával
  alkotmányellenes  helyzetet  idézett  elő  azáltal,  hogy  nem
  teremtette   meg   maradéktalanul  az   egyesülési   szabadság
  érvényesülését  biztosító  mindazon jogszabályi  feltételeket,
  amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a nyilvántartásba  vételi
  eljárás indokolatlan elhúzódásával szemben.

  Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
  feladatának 2001. december 31-ig tegyen eleget.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az  Alkotmánybíróság a 27/1993. (IV. 29.) AB határozatával
   megsemmisítette   a   képzőművészet,   az   iparművészet,    a
   fotóművészet  és  az ipari tervezőművészet  egyes  kérdéseinek
   szabályozásáról  szóló 83/1982. (XII. 29.) MT  rendeletnek  (a
   továbbiakban: Kr.) a művészi alkotóközösségekre  vonatkozó  7-
   11.  §-ait.  Az  indítványozó művészeti  alkotóközösség  1995.
   június   29-én  beadvánnyal  fordult  a  Fővárosi  Bírósághoz,
   amelyben   előadta,  hogy  az  Alkotmánybíróság  határozatának
   következtében   nem  veszítette  el  jogi  személyiségét,   és
   bírósági  nyilvántartásba vételéről a korábbi  felügyeleti  és
   nyilvántartást  végző  szervnek, a Művelődési  és  Közoktatási
   Minisztériumnak kell gondoskodnia. Az első fokú bíróság  1996.
   április 23-án kelt, 9. Pk. 60. 928/1995/10. számú végzésével a
   kérelmező szervezet nyilvántartásba vételét megtagadta,  mivel
   nem  tett eleget a bíróság hiánypótlási felhívásának,  és  nem
   igazolta,  hogy  megalakulása megfelel  az  egyesülési  jogról
   szóló   1989.   évi  II.  törvény  (a  továbbiakban:   Egytv.)
   előírásainak.

   Az  indítványozó  az  első fokú határozat  ellen  fellebbezést
   nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz, amely az 1996. október 14-
   én  kelt,  Kny. II. 27. 756/1996/2. számú végzésével  az  első
   fokú  bíróság végzését helybenhagyta. Az indokolás szerint  az
   alkotóközösség létesítésére a Kr. alapján került sor, s  mivel
   az  Alkotmánybíróság a Kr.-nek a művészeti  alkotóközösségekre
   vonatkozó   rendelkezéseit  1993.   április   29-i   hatállyal
   megsemmisítette, ez időtől a kérelmező jogi személyiséggel nem
   rendelkezik.  A  bíróság rámutatott, hogy  a  kérelmezőnek  az
   Egytv.-nek  megfelelően kellett volna megalakulnia  és  kérnie
   nyilvántartásba vételét.

   Az indítványozó ezt követően alkotmányjogi panaszt nyújtott be
   az   Alkotmánybírósághoz,  amelyben  az  Egytv.   4.   §   (1)
   bekezdésének     utolsó     mondata    alkotmányellenességének
   megállapítását  és megsemmisítését kezdeményezte.  Álláspontja
   szerint  a  támadott rendelkezés, amely szerint  a  társadalmi
   szervezet  a nyilvántartásba vétellel jön létre, az  Alkotmány
   63.   §  (1)  bekezdésében  biztosított  egyesülési  szabadság
   lényeges  tartalmát korlátozza. Mivel az Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdése   úgy  rendelkezik,  hogy  alapvető   jog   lényeges
   tartalmát még törvény sem korlátozhatja, az Egytv. sérelmezett
   rendelkezése az Alkotmányba ütköző módon írja elő a társadalmi
   szervezetek   nyilvántartásba   vételi   kötelezettségét.   Az
   egyesülési jog lényeges tartalma ugyanis azt jelenti, véli  az
   indítványozó,  hogy  “amennyiben egy társadalmi  szervezet  az
   egyesülési jogra vonatkozó törvényi szabályozás alapján, azzal
   egyezően  létrejön, elnyeri jogi személyiségét  is,  hiszen  a
   társadalmi   szervezettől  nem  választható  el  szervezetének
   lényege,  a  jogi  személyiség.”  Az  indítványozó  megítélése
   szerint  “alapvető  szabadságjognak  már  az  is  korlátozását
   jelenti, hogy bizonyos rövidebb, hosszabb idő elteltével nyeri
   el  az  egyesülési jogot gyakorlók szervezete  azt  a  formát,
   amellyel  a  társadalom,  illetve a társadalom  egyéb  szervei
   irányában jogokat és kötelezettségeket vállalhat.”

   Az  Alkotmánybíróság  jelen  ügyben  megállapította,  hogy  az
   alkotmányjogi  panasz  megfelel az  Alkotmánybíróságról  szóló
   1989.  évi  XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 48.  §-ában
   foglaltaknak, ezért azt érdemben bírálta el.

   2.  Az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  alábbi  rendelkezései
   alapján hozta meg határozatát:
   “8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

   “63.  §  (1) A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján
   mindenkinek  joga  van  a  törvény  által  nem  tiltott  célra
   szervezeteket létrehozni, illetve azokhoz csatlakozni.”

   Az    Egytv.-nek    az   Alkotmánybíróság    által    vizsgált
   rendelkezései:
   “4.  § (1) A társadalmi szervezet megalakulását követően kérni
   kell  annak  bírósági  nyilvántartásba vételét.  A  társadalmi
   szervezet  nyilvántartásba  vétele  nem  tagadható   meg,   ha
   alapítói az e törvényben előírt feltételeknek eleget tettek. A
   társadalmi szervezet a nyilvántartásba vétellel jön létre.”
   “15.  §  (3)  A  bíróság a nyilvántartásba  vételről  nemperes
   eljárásban,  soron kívül határoz. A bíróság a  nyilvántartásba
   vételről szóló határozatát az ügyészségnek is kézbesíti.”

                                 II.

   Az   Alkotmánybíróság   az  indítvány  alapján   először   azt
   vizsgálta, sérti-e az egyesülés szabadságát, hogy a társadalmi
   szervezetek a bírósági nyilvántartásba vétellel jönnek létre.

   1. Az Egytv. 1. §-a az Alkotmánnyal összhangban kimondja, hogy
   az  egyesülési  jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog,
   amelyet  a  Magyar  Köztársaság elismer, és  biztosítja  annak
   zavartalan  gyakorlását.  Az egyesülési  jog  tartalmi  elemei
   közül  az  Alkotmány  63. §-a a szervezet  létrehozását  és  a
   szervezethez való csatlakozást emeli ki. Az Egytv. 1. és 2. §-
   a   ezek   mellett   említi  az  egyesület   céljának   szabad
   megválasztásához    való   jogot,   valamint    a    szervezet
   tevékenységében    való   részvételhez    és    a    szervezet
   működtetéséhez való jogot.

   Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az egyesülési szabadság
   lényeges kapcsolatban áll a véleménynyilvánítás szabadságával.
   Az  egyesület  szabad létesítése és az egyesületi  tevékenység
   kényszermentes   gyakorlása  biztosítja   a   meggyőződés,   a
   lelkiismeret   és   a  véleménynyilvánítás   szabadságát   is.
   Ugyanakkor  a kommunikációs jogok kiemelt alkotmányos  védelme
   nem   vonatkozik  minden  politikai  szabadságjogra,  így   az
   egyesülési  jog sem osztozik a véleményszabadság elsőbbségében
   más  alkotmányos  jogokkal szemben.  [22/1994.  (IV.  16.)  AB
   határozat,  ABH  1994,  127, 128-129.; 21/1996.  (V.  17.)  AB
   határozat, ABH 1996, 74-76.]

   Az egyesülési szabadság kapcsolatban áll az emberi méltósághoz
   való   jog  [Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdés]  részét  képező
   általános  cselekvési  szabadsággal és  a  személyiség  szabad
   kibontakoztatásához  való  joggal. Minden  embernek  joga  van
   ahhoz,  hogy szabadon megválasztott célból másokkal –  egyebek
   mellett   –   kulturális,   vallási,  tudományos,   szociális,
   szabadidős  közösséget hozzon lére, szervezetet alapítson,  az
   ilyen  szervezetekhez önként csatlakozzon, vagy  onnan  önként
   kilépjen. [8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990,  42,  44-
   45.;  27/1990.  (XI. 22.) AB határozat, ABH 1990,  187,  189.;
   22/1994.  (IV.  16.)  AB határozat, ABH 1994,  127,  128-129.;
   39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263, 274.]

   2. Az egyesülési szabadság más alapvető jogokhoz hasonlóan nem
   gyakorolható   korlátlanul.   A  jogkorlátozás   szempontjából
   alapvető   fontosságú  az  egyesülési  jog  alapján  létrejövő
   szervezet  célja  és  a létrejött szervezet  tevékenysége.  Az
   Alkotmány  2.  §  (3) bekezdése kimondja,  hogy  a  társadalom
   egyetlen szervezetének a tevékenysége sem irányulhat a hatalom
   erőszakos    megszerzésére   vagy   gyakorlására,    illetőleg
   kizárólagos  birtoklására.  A 63.  §  (1)  bekezdése  pedig  a
   törvény   által   nem  tiltott  célra  létrejövő   szervezetek
   vonatkozásában biztosítja az egyesülés szabadságát. A  tiltott
   egyesülési célokat és tevékenységeket az Egytv. 2. §-a sorolja
   fel.  Eszerint  az egyesülési jog gyakorlása nem  sértheti  az
   Alkotmány   2.   §   (3)   bekezdését,  nem   valósíthat   meg
   bűncselekményt  és bűncselekmény elkövetésére való  felhívást,
   valamint   nem   járhat   mások  jogainak   és   szabadságának
   sérelmével.   Társadalmi  szervezet  elsődlegesen   gazdasági-
   vállalkozási  tevékenység végzése céljából nem alapítható,  és
   az  egyesülési  jog  alapján fegyveres szervezet  nem  hozható
   létre. Az Egytv. 2. § (3) bekezdése a korlátozások felsorolása
   mellett   megfogalmazza  az  alapítás  szabadságának   pozitív
   oldalát  is:  társadalmi  szervezet minden  olyan  tevékenység
   végzése   céljából  alapítható,  amely  összhangban   áll   az
   Alkotmánnyal, és amelyet törvény nem tilt.

   Az  Egytv.  említett  rendelkezései azt az  alkotmányos  elvet
   juttatják érvényre, hogy az egyesülési jog korlátozására akkor
   kerülhet  sor, ha azt más alapvető jog vagy alkotmányos  érték
   védelme  szükségessé teszi, és a korlátozás  mértéke  arányban
   áll  az elérni kívánt céllal. [21/1996. (V. 17.) AB határozat,
   ABH 1996, 74, 78.]

   Az  Alkotmánybíróság  az 58/1997. (XI.  5.)  AB  határozatában
   rámutatott,   hogy  az  Egytv.  több  olyan  rendelkezést   is
   tartalmaz,  amelynek  célja  az egyesülési  szabadsággal  való
   visszaélés  megakadályozása. A 4. § (1)  bekezdése  alapján  a
   bíróságnak  vizsgálnia kell, hogy a társadalmi  szervezet  nem
   alkotmány- vagy törvényellenes céllal alakult-e meg. A  16.  §
   pedig  meghatározza, hogy a társadalmi szervezet  törvénysértő
   működése  esetén  –  az  ügyész  keresete  alapján  –   milyen
   lépéseket  tehet a bíróság. E rendelkezések alapján a  bíróság
   jogosult  arra,  hogy az Alkotmány védelme és  mások  jogainak
   biztosítása  érdekében a társadalmi szervezet  nyilvántartásba
   vételét   megtagadja,   illetve  a   már   működő   társadalmi
   szervezetet feloszlassa. (ABH 1997, 348, 350.)

   3.  Az  Alkotmány 63. § (1) bekezdésében deklarált  egyesülési
   jog  alapján mindenkinek joga van a törvény által nem  tiltott
   célra  szervezeteket létrehozni, illetve azokhoz  csatlakozni.
   Az  Alkotmány  és  az Egytv. 5. §-a alapján  a  magánszemélyek
   olyan közösség létrehozásáról is dönthetnek, amely nem működik
   rendszeresen,  illetve nincs nyilvántartott  tagsága  vagy  az
   Egytv.-ben  meghatározott szervezete. Ez  esetben  a  közösség
   szabadon működhet, de nem minősül társadalmi szervezetnek.  Ha
   azonban   az   alapítók  rendszeresen  működő,  nyilvántartott
   tagsággal  és  törvényes  szervezettel  rendelkező  közösséget
   hoznak  létre,  az  Egytv.  4.  §  (1)  bekezdése  alapján   a
   társadalmi szervezet létrejöttének közjogi feltétele, hogy azt
   a bíróság nyilvántartásba vegye.

   Az  Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  önmagában  az  nem
   sérti   az   Alkotmány  63.  §  (1)  bekezdésben   biztosított
   egyesülési szabadságot, hogy a társadalmi szervezet a bírósági
   nyilvántartásba  vétellel  jön  létre.  A  bírósági  bejegyzés
   elsődleges célja ugyanis az alkotmány-, illetve törvényellenes
   tevékenység   folytatására  alapított  társadalmi  szervezetek
   létrejöttének  megakadályozása. A  nyilvántartásba  vétel  nem
   jelent  tartalmi  korlátozást, hiszen a  bíróság  kizárólag  a
   társadalmi  szervezet  alapításának  és  deklarált   céljainak
   törvényességét vizsgálhatja. Ezt fejezi ki az Egytv. 4. §  (1)
   bekezdése,   amely  kimondja,  hogy  a  társadalmi   szervezet
   nyilvántartásba  vétele  nem tagadható  meg,  ha  alapítói  az
   Egytv.-ben előírt feltételeknek eleget tettek.

   4.  Az  egyesülési  szabadságnak és ezen  belül  a  társadalmi
   szervezetek autonómiájának egyik legbiztosabb fokmérője,  hogy
   az  állami  szervek  milyen  jogosítványokkal  rendelkeznek  a
   megalakulás   folyamatában.  Az  Egytv.   –   hasonlóan   több
   demokratikus  európai állam szabályozásához – az ún.  normatív
   feltételek  rendszerének felel meg. Eszerint, ha a  társadalmi
   szervezet  a  megalakulásra vonatkozó  jogszabályi  feltételek
   teljesítését  igazolja, akkor az e joggal  felruházott  állami
   szerv  a  nyilvántartásba  vételt nem  tagadhatja  meg.  Ezzel
   szemben    néhány   demokratikus   államban   az   egyesületek
   létrejöttének nem feltétele az állami nyilvántartásba vétel.

   Az  Európai Emberi Jogi Egyezmény 11. cikke, amely mindenkinek
   jogot  biztosít  a  békés célú gyülekezés szabadságához  és  a
   másokkal való egyesülés szabadságához, nem követeli meg,  hogy
   az   egyesülési   jog   alapján   létrejött   szervezetek    a
   megalakulással  elnyerjék  a jogalanyiságot.  Éppen  ezért  az
   Európai Emberi Jogi Bizottság nem tekintette az Egyezmény  11.
   cikke megsértésének azt, ha az Egyezményben részes állam  joga
   szerint a társadalmi szervezet bejegyzése vagy nyilvántartásba
   vétele  előfeltétele a jogalanyiság megszerzésének. (14233/88.
   számú kérelem; Lavisse v. France)

   5.  A  XIX.  század  végén  és a XX.  század  első  felében  a
   magyarországi   szokásjog   az  ún.  szabad   testületalakítás
   rendszerét  ismerte el irányadónak. Eszerint  minden  önkéntes
   egyesülés,  amely egyesületi szervezettel (állandó célkitűzés,
   változó  taglétszám,  képviselőszerv)  rendelkezett,   már   a
   testületalapító  szerződés  megkötésével  jogképes   magánjogi
   testületté    vált.    A    szabályozást    azonban    némileg
   ellentmondásossá  tették  az egyesülési  szabadságot  csorbító
   közjogi rendelkezések, amelyek az alapszabály belügyminiszteri
   láttamozásához kötötték az egyesület működésének  megkezdését.
   A   láttamozási  záradék  megtagadása  együtt   járhatott   az
   egyesület    hatósági   feloszlatásával,   ami   a   magánjogi
   személyiség megszűnését is maga után vonta, de a feloszlatásig
   az egyesület jogalanyként szerepelt a forgalomban.

   A  megfelelő  garanciákat tartalmazó normatív rendszer  és  az
   aránytalan közjogi korlátoktól mentes szabad testületalakítási
   rendszer   egyaránt   alkotmányos   lehet   egy   demokratikus
   társadalomban.  A  jogalkotó dönthet úgy,  hogy  a  társadalmi
   szervezetek   megalakulásukkal,  és  úgy  is,  hogy   csak   a
   konstitutív  hatályú bírósági nyilvántartásba vétellel  jönnek
   létre.  Hangsúlyozni kell azonban, hogy a normatív rendszerben
   alkotmányos   jelentősége   van   az   egyesülési    szabadság
   érvényesülését biztosító, az állam cselekvését behatároló jogi
   garanciáknak.  Az  egyesülési  szabadsággal  történetileg   az
   úgynevezett   engedélyezési   (koncessziós)   rendszer    állt
   ellentétben.   Történelmi  tapasztalat,  hogy   a   társadalmi
   szervezet   létrejötte   nem   függhet   az   állami   szervek
   diszkrecionális jogkörben hozott döntésétől és attól sem, hogy
   az állam támogatja-e a szervezet céljainak megvalósítását.

                                III.

   Kérelmében az indítványozó sérelmezte, hogy a jogalkotó eltérő
   módon  szabályozza  a társadalmi szervezetek  és  a  gazdasági
   társaságok létrehozatalát.

   1. A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a
   továbbiakban:  Gt.)  16. § (2) bekezdése alapján  a  gazdasági
   társaság   a  cégjegyzékbe  való  bejegyzéssel,  a   bejegyzés
   napjával jön létre. Vagyis a gazdasági társaságok a társadalmi
   szervezetekhez  hasonlóan  a  konstitutív,  ex  nunc   hatályú
   bírósági   nyilvántartásba   vétel   alapján   jönnek   létre.
   Mindazonáltal  a  szabályozás két területen jelentős  eltérést
   mutat: a gazdasági társaságok a cégbejegyzésig előtársaságként
   működhetnek,  és  a  cégeljárásban a bíróságnak  jogszabályban
   megállapított határidőn belül kell döntenie a cégbejegyzésről.

   A  Gt.  14.  § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a társasági
   szerződés   (alapító  okirat,  alapszabály)  ellenjegyzésének,
   illetve   közokiratba  foglalásának  napjától  a  cégbejegyzés
   napjáig a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságként
   működhet. Ez idő alatt megkezdhetik tevékenységüket a társaság
   szervei,  a  vezető  tisztségviselők  a  társaság  nevében  és
   felelősségére   járhatnak  el,  a  társaság   javára   jogokat
   szerezhetnek, és kötelezettségeket vállalhatnak. Az üzletszerű
   gazdasági tevékenységet azt követően lehet megkezdeni, hogy  a
   társaság    cégbejegyzése   iránti   kérelmet   az   illetékes
   cégbíróságnál benyújtották.

   A  cégnyilvántartásról,  a cégnyilvánosságról  és  a  bírósági
   cégeljárásról  szóló 1997. évi CXLV. törvény (a  továbbiakban:
   Ctv.)  42.  és 44. §-a alapján a cégbíróság számára a  kérelem
   beérkezésétől  számítva  –  a  gazdasági  társaság  formájától
   függően  –  30,  illetve 60 napos határidő áll  rendelkezésre,
   amely alatt döntenie kell a cég bejegyzéséről vagy a bejegyzés
   elutasításáról.  (A határidőbe az esetleges hiánypótlás  ideje
   nem  számít bele.) Ha a cégbíróság a döntési kötelezettségének
   a  határidő  alatt  nem tesz eleget, a cégbíróság  vezetője  a
   határidő  lejártát követő 8 napon belül intézkedik  a  kérelem
   elbírálásáról.  Amennyiben  a  cégbíróság  vezetője  sem  tesz
   eleget  elbírálási  kötelezettségének, úgy  a  cégbejegyzés  a
   kérelem  beérkezésétől  számított 39.,  illetve  69.  napon  a
   kérelemmel egyező tartalommal ipso iure létrejön.

   2. A társadalmi szervezetek és az egyesületek az Alkotmány 63.
   §  (1)  bekezdésének  védelme alatt állnak.  Ezzel  szemben  a
   gazdasági   társaságok   alkotmányos  védelmének   alapja   az
   Alkotmány   9.   §   (1)  bekezdése,  amely  a  piacgazdaságot
   deklarálja, valamint a 9. § (2) bekezdése, amely a vállalkozás
   jogát és a gazdasági verseny szabadságát biztosítja. [13/1990.
   (VI.  18.) AB határozat, ABH 1990, 54, 55.; 32/1991. (VI.  6.)
   AB  határozat,  ABH  1991, 129, 135.;  54/1993.  (X.  13.)  AB
   határozat,  ABH  1993, 340, 341.; 37/1997. AB  határozat,  ABH
   1997,  234, 243.] Az Alkotmánybíróság a 8/1993. (II.  27.)  AB
   határozatában megfogalmazta, hogy az állam az egyesülési  jog,
   illetve más alkotmányos jogok alapján létrejött szervezetek és
   közösségek  jogi  személlyé válásának  feltételeit  az  illető
   szervezet  vagy közösség sajátosságának megfelelően,  eltérően
   is szabályozhatja. Alkotmányellenesen jár el a törvényhozó, ha
   összehasonlítható szervezetek közül egyesek számára megadja  a
   jogi személlyé válás lehetőségét, míg másokat önkényesen kizár
   ebből,  vagy  aránytalanul nehézzé teszi számukra  e  jogállás
   megszerzését. (ABH 1993, 99, 101.) A gazdasági társaságokat az
   alapítók  üzletszerű közös gazdasági tevékenység  folytatására
   hozzák  létre,  ezzel szemben a társadalmi szervezetek  és  az
   egyesületek  kulturális,  közéleti, szabadidős,  szociális  és
   más,    nem   gazdasági-vállalkozási   tevékenység   végzésére
   alakulnak.    Az    Alkotmánybíróság   ezért    nem    találta
   alkotmánysértőnek   azt,   hogy   a   jogszabályok    eltérően
   szabályozzák   a   társadalmi  szervezetek  és   a   gazdasági
   társaságok létrehozatalát.

   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg,  hogy  az
   Egytv.  4.  §  (1) bekezdésének utolsó mondata  nem  sérti  az
   Alkotmány   63.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  egyesülési
   szabadságot.   Ezért  az  Alkotmánybíróság  az   alkotmányjogi
   panaszt elutasította.

                                 IV.

    
     Az  indítványozó megítélése szerint az egyesülési jogot  már
     az  is korlátozza, ha a társadalmi szervezet megalakulásától
     számítva “bizonyos rövidebb, hosszabb idő elteltével”  jöhet
     létre. E kifogásnak az Egytv. 4. § (1) bekezdésével és a 15.
     §  (3)  bekezdésével való szoros tárgyi összefüggését alapul
     véve  az  Alkotmánybíróság az Abtv. 49. §  (1)  bekezdésében
     biztosított jogkörében eljárva hivatalból vizsgálta, hogy  a
     jogalkotó     maradéktalanul    megteremtette-e     mindazon
     jogszabályi   feltételeket,   amelyek   megfelelő   védelmet
     nyújtanak  a  nyilvántartásba  vételi  eljárás  indokolatlan
     elhúzódásával szemben.
    

   1.  A  társadalmi szervezetek nyilvántartásba vétele  nemperes
   eljárásban,  elsősorban  a benyújtott  iratok  vizsgálata  (és
   esetleg  meghallgatás) alapján történik. Az Egytv. 15.  §  (2)
   bekezdése   szerint   a  társadalmi  szervezet   képviseletére
   jogosult  személynek nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet
   kell  benyújtania,  és  csatolnia kell  az  alakuló  közgyűlés
   jegyzőkönyvét,   valamint   az  elfogadott   alapszabályt.   A
   Legfelsőbb  Bíróság  Közigazgatási  Kollégiumának   1.   számú
   állásfoglalása  felsorolja, mely szempontokat kell  figyelembe
   vennie  a bíróságnak a nyilvántartásba vétel során. Az  Egytv.
   15.  §  (3)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  a  bíróság  a
   nyilvántartásba vételről soron kívül határoz.  Ezen  túlmenően
   sem  az Egytv., sem a társadalmi szervezetek nyilvántartásának
   ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet, sem
   a  bíróságok ügyviteli szabályairól szóló 123/1973. (IK  1974.
   1.)   IM   utasítás   nem  fogalmaz  meg   követelményeket   a
   nyilvántartásba  vételi eljárás időtartamával kapcsolatban.  A
   polgári  perrendtartásról  szóló 1952.  évi  III.  törvény  (a
   továbbiakban:   Pp.)   hatálybaléptetése   folytán   szükséges
   rendelkezések  tárgyában  kiadott  105/1952.  (XII.  28.)   MT
   rendelet  13.  §  (3) bekezdése szerint, amennyiben  az  egyes
   nemperes   eljárásokra  vonatkozó  jogszabályok  másként   nem
   rendelkeznek  vagy  az  eljárás nemperes  jellegéből  más  nem
   következik,  a nemperes eljárásokban is a Pp. szabályait  kell
   megfelelően  alkalmazni. A Pp. 2. § (1)  bekezdése  a  bíróság
   feladatául  szabja,  hogy  érvényesítse  a  feleknek  a  perek
   ésszerű időn belüli befejezéséhez való jogát.

   2.  A társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételére irányuló
   eljárás   –  a  polgári  peres  eljárásokkal  szemben   és   a
   cégbejegyzési   eljáráshoz,  valamint   számos   közigazgatási
   eljáráshoz   hasonlóan   –   nem  kontradiktórius:   nincsenek
   ellenérdekű  felek, a bíróság nem jogvitát dönt el,  hanem  az
   Egytv.  követelményei, valamint a benyújtott iratok és esetleg
   meghallgatás   alapján   határoz   a   társadalmi    szervezet
   nyilvántartásba vételéről.

   Az  Alkotmánybíróság a 72/1995. (XII. 15.) AB  határozatban  a
   jogbiztonság elengedhetetlen követelményének minősítette, hogy
   a jogalkalmazói magatartás előre kiszámítható legyen. A döntés
   szerint  az ügyfél közigazgatási határozathozatalra  vonatkozó
   joga  nem  tehető  függővé attól, hogy a  közigazgatási  szerv
   milyen időpontban hajlandó dönteni a hatáskörébe utalt ügyben.
   A  közigazgatásnak  ugyanis alkotmányos  kötelessége,  hogy  a
   hatáskörébe  utalt ügyben az erre megszabott idő alatt  érdemi
   döntést  hozzon.  A közigazgatási eljárás nem  nélkülözheti  a
   kötelező  ügyintézési  határidőket.  Az  ügyfél  ugyanis   nem
   építkezhet,  nem vállalkozhat, kereskedelmi tevékenységet  nem
   végezhet, gépjárművet nem vezethet hatósági engedély nélkül. A
   kérelmező  kénytelen  tehát  – beadványa  jogszerű  elbírálása
   érdekében   –   a  hatósághoz  fordulni.  Az  Alkotmánybíróság
   mindezek alapján hivatalból eljárva mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmánysértést állapított meg azért, mert az általános és  a
   különös   államigazgatási  eljárási   törvényekben   egyébként
   tételesen előírt ügyintézési határidők – a közigazgatási szerv
   mulasztásából eredő – be nem tartása ellen a jogszabályok  nem
   nyújtottak hatékony jogvédelmi eszközt az ügyfél számára. (ABH
   1995, 351, 353-357.)

   Az  Alkotmánybíróság jelen ügyben megállapította, hogy a  fent
   megfogalmazott elvi követelményeket tekintetbe  kell  venni  a
   társadalmi   szervezetek  nyilvántartásba  vételére   irányuló
   polgári  nemperes eljárásokban is. Ha a bíróság nem határoz  a
   szervezet  nyilvántartásba vételéről, továbbá, ha a jogszabály
   nem  állapítja meg a bíróság mulasztásának jogkövetkezményeit,
   az egyrészt sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált
   demokratikus   jogállamiság  részét   képező   jogbiztonságot,
   másrészt   lehetetlenné  teszi  az   Alkotmány   63.   §   (1)
   bekezdésében    biztosított   egyesülési   jog    gyakorlását.
   Amennyiben   a  jogalkotó  a  normatív  feltételek  rendszerét
   juttatja  érvényre  a  társadalmi szervezetek  megalakulásával
   kapcsolatban,  akkor az egyesülési szabadság  megvalósulásának
   feltétele,    hogy   a   bíróság   a   társadalmi    szervezet
   nyilvántartásba  vételéről  a lehető  legrövidebb  időn  belül
   döntsön.   A   demokratikus  jogállamiság  és  az   egyesülési
   szabadság  érvényesülése szempontjából lényeges,  hogy  mennyi
   idő telik el a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásától  a
   nyilvántartásba  vételről  szóló, a  tevékenység  megkezdésére
   jogosító jogerős határozat meghozataláig.

   3. Az Egytv. 4. § (1) bekezdése szerint a társadalmi szervezet
   a  konstitutív, ex nunc hatályú nyilvántartásba  vétellel  jön
   létre.  A  társadalmi  szervezet csak a nyilvántartásba  vétel
   után  jelenhet  meg  a tagoktól elkülönült  szervezetként.  Az
   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  az  autonóm  társadalmi
   szerveződések  lényeges  szerepet  játszanak  a   demokratikus
   közélet   alakításában.  A  nyilvántartásba  vett   társadalmi
   szervezetek az alapszabályban megjelölt célok megvalósításával
   összefüggésben   számos,  jogszabályban  biztosított   közjogi
   jogosítvánnyal    rendelkeznek.    Példaként     említi     az
   Alkotmánybíróság, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi
   C.  törvény  149.  §  g)  pontja jelölő szervezeti  státusszal
   ruházza   fel   az   Egytv.   alapján  bejegyzett   társadalmi
   szervezeteket. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV.
   törvény  47.  §  (1) bekezdésének c) pontja  alapján  a  helyi
   társadalmi   szervezet  vezető  testülete  helyi  népszavazást
   kezdeményezhet.     A     népakarat     kialakításában      és
   kinyilvánításában  közreműködő  pártok  [Alkotmány  3.  §  (2)
   bekezdés],    valamint   a   munkavállalók    érdekeit    védő
   szakszervezetek  [Alkotmány  4.  §;  70/C.  §  (1)   bekezdés]
   megalakulására is az Egytv. rendelkezései vonatkoznak. [Egytv.
   3.  § (3) bekezdés, 4. § (2) bekezdés; A pártok működéséről és
   gazdálkodásáról  szóló  1989. évi  XXXIII.  törvény  1.  §]  A
   társadalmi  szervezetek számára kiemelkedő jelentősége  van  a
   személyi   jövedelemadó  meghatározott   részének   az   adózó
   rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi  CXXVI.
   törvénynek,  amelynek 4. § (1) bekezdés b)  pontja  alapján  a
   befizetett  adó  egy  százalékának kedvezményezettje  lehet  –
   egyéb   feltételek  teljesülése  mellett  –  az  a  társadalmi
   szervezet,   amelyet  a  bíróság  a  magánszemély   rendelkező
   nyilatkozata  évének  első napja előtt  legalább  három  évvel
   nyilvántartásba vett.

    
     4.  Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  a  társadalmi
     szervezet nyilvántartásba vételére irányuló eljárás esetében
     jelentősége  van  az Alkotmány 8. § (1) bekezdésének,  amely
     szerint  az  állam elsőrendű kötelessége az  alapvető  jogok
     tiszteletben  tartása  és védelme, valamint  az  50.  §  (1)
     bekezdésének,   amely  a  Magyar  Köztársaság   bíróságainak
     feladatául   szabja,   hogy   védjék   és   biztosítsák   az
     állampolgárok  jogait  és  törvényes  érdekeit.  Az   állami
     szervek,   ezen  belül  a  bíróságok  eljárásával   szembeni
     követelmények    szigorúsága   függ   az    adott    eljárás
     összetettségétől   és   attól,  hogy   az   eljárás   szoros
     összefüggésben  áll-e  alapvető jog érvényre  jutásával.  Az
     Alkotmánybíróság   úgy  ítélte  meg,   hogy   a   társadalmi
     szervezetek   nyilvántartásba  vételére   irányuló   eljárás
     esetében az Egytv.-ben említett soron kívüliség és a Pp.-ben
     szereplő  ésszerű idő követelménye nem elegendő az Alkotmány
     említett   rendelkezéseinek  érvényesüléséhez.  A  jogalkotó
     akkor tesz eleget az egyesülési szabadság védelmére irányuló
     alkotmányos  kötelezettségének, ha a nyilvántartásba  vételi
     eljárás    indokolatlan   elhúzódásának    megakadályozására
     objektív törvényi követelményeket fogalmaz meg.
    

   5.  Megjegyzi  az  Alkotmánybíróság,  hogy  a  nyilvántartásba
   vételi    eljárással    kapcsolatos   garanciális    szabályok
   megalkotása  nem  jár  azzal  a  veszéllyel,  hogy  a  bíróság
   alkotmány-, illetve törvényellenes célra létrejövő szervezetek
   működését   ismeri  el.  Amennyiben  az  alapszabály   alapján
   megállapítható, hogy a szervezet célja nem egyeztethető  össze
   az alkotmányos jogrenddel, akkor a bíróságnak az Egytv. 2. §-a
   alapján  a  nyilvántartásba vételt meg kell tagadnia.  (Kétség
   esetén  hiánypótlás rendelhető el, amelynek ideje a határidőbe
   nem  számít bele.) Az Egytv. 14. § (1) bekezdése szerint  –  a
   párt  kivételével  – a társadalmi szervezet felett  az  ügyész
   törvényességi  felügyeletet gyakorol. A 15.  §  (3)  bekezdése
   alapján a bíróság a nyilvántartásba vételről szóló határozatát
   az  ügyészségnek  is  kézbesíti. Ha  a  működés  törvényessége
   másképpen  nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.
   A  16.  §  (2)  bekezdés  d) pontjának megfelelően  a  bíróság
   feloszlatja a már nyilvántartásba vett társadalmi szervezetet,
   ha annak működése az Egytv. 2. § (2) bekezdésébe ütközik.

   6.  Az  Abtv.  49.  § (1) bekezdése szerint – hivatalból  vagy
   indítvány     alapján     –     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet sor,  ha  a
   jogalkotó   szerv  a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói     feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
   alkotmányellenességet   idézett   elő.   A   jogalkotó   szerv
   jogszabály-alkotási   kötelezettségének  konkrét   jogszabályi
   felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha azt  észleli,
   hogy  a  hatás- és feladatkörébe tartozó területen jogszabályi
   rendezést  igénylő  kérdés  merült  fel.  Az  Alkotmánybíróság
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg,
   ha   alapvető   jog   érvényesüléséhez   szükséges   garanciák
   hiányoznak,  illetve  ha  a hiányos szabályozás  alapvető  jog
   érvényesítését veszélyezteti. [22/1990. (X. 16.) AB határozat,
   ABH  1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992,
   227,   232.]   Mivel  az  Alkotmánybíróságnak   –   az   Abtv.
   preambulumában  is  megfogalmazott –  elsődleges  feladata  az
   Alkotmányban biztosított alapjogok védelme, a testület szükség
   esetén    hivatalból   eljárva   állapít   meg    mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenességet,  s  erre  sor   kerülhet
   alkotmányjogi  panasz alapján indult eljárásban is.  [30/1990.
   (XII.  15.) AB határozat, ABH 1990, 128.; 32/1990. (XII.  22.)
   AB  határozat, ABH 1990, 145.; 31/1997. (V. 16.) AB határozat,
   ABH  1997,  154.; 63/1997. (XII. 11.) AB határozat, ABH  1997,
   365.]

   Jelen  esetben az Alkotmánybíróság mind a mulasztást, mind  az
   alkotmánysértést  megállapította. A jogalkotó  nem  teremtette
   meg  maradéktalanul  az  egyesülési  szabadság  érvényesülését
   biztosító mindazon jogszabályi feltételeket, amelyek megfelelő
   védelmet   nyújtanak   a   nyilvántartásba   vételi    eljárás
   indokolatlan elhúzódásával szemben. A jogalkotó mulasztása  az
   egyesülési  szabadság sérelmét idézte elő, mivel a törvényesen
   megalakult   társadalmi  szervezet  teljes  körű   működésének
   megkezdését akadályozó nyilvántartásba vételi késedelem  olyan
   függő  helyzetet  teremt,  amelynek  indokolatlan  fenntartása
   kizárhatja a társadalmi szervezet céljának megvalósulását.

   Az  alapvető  alkotmányos szabadságjogok – így  az  egyesülési
   szabadság – érvényesülésének egyik legfőbb biztosítéka  a  jog
   által  korlátozott  állam  léte.  Különösen  nagy  alkotmányos
   jelentősége van az állami cselekvés jogi korlátainak  abban  –
   az  Egytv.-re is jellemző – jogi modellben, amelyben az  állam
   (a  bíróság)  döntése konstituálja a társadalmi szervezeteket.
   Az   Alkotmánybíróság   jelen   határozatának   meghozatalakor
   figyelemmel  volt  arra, hogy az egyesülési  szabadság  szoros
   kapcsolatban áll a személyiség szabad kibontakoztatásához való
   joggal  és  a véleménynyilvánítás szabadságával. Az egyesülési
   szabadság  olyan  alkotmányos alapjog,  amely  számos  további
   alapjog  – például a pártalapítás szabadsága [Alkotmány  3.  §
   (1)  bekezdés], az egyházalapítás szabadsága [Alkotmány 60.  §
   (2)   bekezdés],   a  szakszervezet  és  más  érdekképviseleti
   szervezet   alakítási  szabadsága  [Alkotmány  70/C.   §   (1)
   bekezdés] – érvényesülését segíti elő. Az egyesülési szabadság
   alapján   létrejövő  szervezetek  az  alkotmányos   demokrácia
   nélkülözhetetlen és fontos résztvevői. Az egyesülési szabadság
   érvényesülését  biztosító  garanciális  rendelkezések  megléte
   elengedhetetlen. Alkotmányjogi jelentősége van  az  egyesülési
   szabadság  zavartalan  gyakorlását, a  törvényesen  megalakult
   társadalmi   szervezet   tényleges   működésének   megkezdését
   biztosító   időtényezőnek  is.  A  törvényalkotó   alkotmányos
   kötelessége,  hogy  tiszteletben tartsa, elismerje,  védje  és
   biztosítsa   az  egyesülési  jog  zavartalan  gyakorlását.   A
   törvényeknek  megfelelő védelmet kell nyújtaniuk  az  alapvető
   alkotmányos   jogok   érvényesülését   akadályozó    eljárások
   indokolatlan elhúzódásával szemben.

   Az Alkotmánynak megfelelő jogszabályi feltételek megállapítása
   a  törvényalkotó  jogkörébe tartozik. Az Országgyűlés  dönthet
   úgy,  hogy  más  eljárásokban érvényesülő  garanciákat  tekint
   mintának, de megfogalmazhat azoktól eltérő szabályokat is.

   Az   Alkotmánybíróság  a  határozat  Magyar  Közlönyben   való
   közzétételét az ügy jelentőségére tekintettel rendelte el.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                   
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
    Dr. Bagi István alkotmánybíró különvéleménye

    Egyetértek  a  többségi határozatnak azzal a megállapításával,
    hogy  az egyesülési jog alapján létrejövő társadalmi szervezet
    esetében  a  bejegyzési  eljárás  indokolatlan  elhúzódása  az
    egyesülési jog sérelmével járhat. Ugyancsak egyetértek  azzal,
    hogy az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Emberi Jogok és
    Alapvető    Szabadságok   Védelméről   szóló   Egyezmény    (a
    továbbiakban Emberi Jogok Európai Egyezménye) 6.  Cikkének  1.
    bekezdésében,  továbbá  az Alkotmány 57.  §  (5)  bekezdésében
    rögzített   “ésszerű   idő”   tartama   az   egyes   eljárások
    természetéhez képest eltérően határozható meg.

    Határozott   álláspontom  azonban  az,  hogy  nem   áll   fenn
    törvényhozói  mulasztás,  éppen  ellenkezőleg,  az  egyesülési
    jogról  szóló  1989. évi II. törvény 15.  §  (3)  bekezdése  a
    társadalmi  szervezet  nyilvántartásba vételéről  kifejezetten
    soron  kívüli határozat hozatalt rendelt el. Nem  értek  tehát
    egyet  a határozat rendelkező részének 2. pontjával, osztom  a
    Dr. Vasady Éva alkotmánybíró asszony különvéleményében foglalt
    megállapításokat és a soronkívüliségre való utalást.

    A   többségi  határozattól  eltér  az  álláspontom   abban   a
    kérdésben,   hogy   indokolt-e  jelen   esetben   a   törvényi
    szabályozás  kérdését  az “élő jog” problémájával  összevonni.
    Noha  az  utóbbiról a többségi határozatban  kifejezetten  nem
    esik szó, megállapítható, hogy ténylegesen ez szolgáltatja  az
    alapot  a  mulasztás  megállapításához.  A  törvényhozó  által
    előírt  soron  kívüli  eljárás ugyanis nyilvánvalóan  legalább
    ugyanolyan  gyors  eljárást  jelent,  mint  az,  amelyben   az
    indokolatlan    elhúzódás    elleni    biztosítékok     állnak
    rendelkezésre.

    Megítélésem   szerint   célszerű  különválasztani   és   külön
    vizsgálat tárgyává tenni egyfelől azt a kérdést, megfelel-e  a
    hatályos  szabályozás  az Emberi Jogok Európai  Egyezményének,
    illetve  az Alkotmánynak – ebben a tekintetben az AB megfelelő
    hatáskörrel rendelkezik a vizsgálatra –, másfelől pedig azt  a
    kérdést,  hogy a késedelmes bejegyzés az élő jogra figyelemmel
    sértheti-e az egyesüléshez való jog érvényesülését.

    Az    utóbbi    kérdésben   mulasztás    megállapítására    az
    Alkotmánybíróság hatásköre – eddigi gyakorlatára figyelemmel –
    nem  állapítható meg, az Alkotmánybíróság az “élő jog” alapján
    egyetlen esetben sem állapított meg mulasztást.

    Ez   a   lehetőség   ugyan  elvileg   nem   zárható   ki,   az
    Alkotmánybíróságnak azonban ilyen esetben egyrészt  indokolnia
    kellene,  hogy miért tért el a korábbi gyakorlattól,  másrészt
    ki  kellene  mondania, hogy a mulasztás  megállapítása  nem  a
    törvényi  rendelkezések alapján, hanem a  tényleges  gyakorlat
    folytán  (esetleg) előálló sérelem miatt, vagyis az “élő  jog”
    alapján    történik.   Álláspontom   szerint   a   törvényhozó
    hatáskörébe, szakmai, politikai felelősségének körébe tartozik
    annak  eldöntése, hogy milyen jogtechnikai vagy egyéb (például
    legális érdekeltségi) eszközökkel biztosítja a határozat soron
    kívüli meghozatalát a bejegyzési eljárásban.

    Nem  lehet  sorrendiséget  mérlegelni  olyan  kérdésben,  ahol
    közvetlenül  a  bírósági határozat konstituálja  az  egyesület
    létrejöttét.   Az   egyesületi  célok  vizsgálata   esetenként
    hosszabb eljárást indokolhat, különös tekintettel arra, hogy a
    peren  kívüli eljárásban a bíró – példának okáért – pártok  és
    egyházak   megalakulásának   és  céljának   alkotmányosságáról
    köteles  dönteni.  Az adott ügyben vizsgált szabályok  alapján
    ugyanis a bíróság nem csupán regisztrál, hanem dönt.

    Fenntartva  és  kiegészítve a 2/2001 (I. 17.) AB  határozathoz
    fűzött  párhuzamos  véleményemben  (ABK  2001.  január  6,13.;
    Magyar   Közlöny  2001/6.szám,  361,  367-368.)  kifejtetteket
    álláspontomat  abban összegzem, hogy az alkotmányos  alapjogok
    érvényesülése  a jogállamiság és ennek lényeges elemét  képező
    jogbiztonság  követelményén alapul, ezen  elsődleges  szempont
    alapján   értelmezhető.  Alkotmányos  alapjogok  érvényesülése
    között   a   bírói   eljárás  időtartama  és  ezen   időtartam
    biztosítékai tekintetében nem indokolt összehasonlítást tenni.

    Budapest, 2001.március 12.
                                                   Dr. Bagi István
                                                     alkotmánybíró

    Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

    Nem   értek   egyet  a  határozat  rendelkező  része   második
    pontjával. Álláspontom indokai a következők:

    1.  Az  indítványozó az egyesülési jogról szóló 1989. évi  II.
    törvény  (a továbbiakban: Egytv.) 4. §-a (1) bekezdése  utolsó
    mondatának megsemmisítését kezdeményezte, mert nézete  szerint
    az   egyesülési  jog  lényeges  tartalmát  korlátozza   az   a
    rendelkezés,   amely   szerint  a   társadalmi   szervezet   a
    nyilvántartásba    vétellel   jön    létre.    Az    indítvány
    előterjesztésére  azzal összefüggésben  került  sor,  hogy  az
    indítványozó    (művészeti   alkotóközösség)   nyilvántartásba
    vételét a bíróság megtagadta. Az indítványban kifejtett  nézet
    szerint az egyesülési jog lényeges tartalmához hozzátartozik a
    jogi  személyiség, és e jogot korlátozza az a  szabály,  amely
    szerint  a  társadalmi szervezet nem a megalakulásával,  hanem
    csak  a  későbbi nyilvántartásba való bejegyzéssel válik  jogi
    személlyé.

    2. Az Alkotmány 63. §-ának (1) bekezdése szerint az egyesülési
    jog  alapján  mindenkinek  joga van szervezeteket  létrehozni,
    illetőleg azokhoz csatlakozni. A “szervezet” szóhasználat  nem
    jelenti  azt,  hogy  az  Alkotmány az  egyesülési  jogot  jogi
    személyek létrehozására való joggal azonosítaná.

    Az  Egytv. 1. §-a az egyesülési jogot úgy határozza meg,  hogy
    ennek  alapján  szervezeteket,  illetőleg  közösségeket  lehet
    létrehozni.  A  2.  §  már szervezetek  helyett  a  társadalmi
    szervezetek  megjelölést használja, és erre  mondja  ki,  hogy
    jogi  személyiséggel  rendelkezik. A jogi  személy  társadalmi
    szervezettel  szemben  a  közösségek  nem  rendelkeznek   jogi
    személyiséggel. Az 5. § az egyesülési jog alapján létrehozott,
    társadalmi   szervezetnek  nem  minősülő   közösségekről   azt
    állapítja  meg,  hogy ezeknek vagy a működése nem  rendszeres,
    vagy   nincs   nyilvántartott  tagsága,  vagy   a   törvényben
    meghatározott  szervezete.  A felsorolás  nem  teljes,  hiszen
    például  a  nyilvántartásba vétel előtt a  későbbi  társadalmi
    szervezetek  is  közösségként működhetnek. Ezek  a  közösségek
    tehát  vagy  még  nem jogi személyek, vagy működésükhöz  nincs
    szükség jogi személyiségre.

    A  magánszemélyek  egyesülési jog  alapján  létrehozott,  jogi
    személyiséggel nem rendelkező társulásai ismertek voltak a II.
    világháború  előtti magyar jogban is. Ezeknél a  társulásoknál
    fontosnak tartották a vagyoni kérdéseket, továbbá a társulások
    és  tagjaik,  illetőleg  a  tagok közötti  jogviszonyokat  is.
    Ismerték  továbbá a “csonka jogi személy” kategóriát, amelynek
    jellemzője  volt  az, hogy jogi személyiség elismerése  nélkül
    valamilyen  mértékben jogalanynak minősült  (Szladits  Károly,
    Magyar  Magánjog,  Budapest 1941, I.  581-583,  591-592,  625-
    629.).

    Más  országok  jogában  is  megtalálhatók  az  egyesülési  jog
    alapján  létrehozott, jogi személynek nem minősülő közösségek,
    amelyek  bizonyos  jogokkal is rendelkezhetnek.  Így  a  német
    Alkotmánybíróság  már 1954-ben politikai párt  tevékenységével
    kapcsolatban    kimondta,   hogy   közjogi    jogokat    olyan
    csoportosulások   is  érvényesíthetnek,   amelyek   nem   jogi
    személyek (BVerfGE 3, 383, 391-392.).

    Az  egyesülési  jog  gyakorlása  nem  feltételezi  tehát  jogi
    személyiség  meglétét. Az más kérdés, hogy az  egyesülési  jog
    alapján  létrejövő  közösségek  meghatározott  célokat   akkor
    tudnak  teljesen  elérni,  ha jogi  személyiséggel  rendelkező
    szervezetet hoznak létre.

    3.  Az  Egytv.  csak  az 1. és az 5. §-ban  tesz  említést  az
    egyesülési   jog   alapján   létesített   nem   jogi   személy
    közösségekről, és nem szabályozza ezeket. Ez a hiány  érthető,
    mert  az Egytv. a jogi személyiséggel rendelkező szervezetekre
    sem ad teljes körű rendezést.

    Nem meglepő, hogy az Egytv. hiányos szabályozást tartalmaz. Az
    Egytv.  a  politikai  rendszer  megváltozásának  egyik  fontos
    lépése  volt,  szövegét 1989. január 24-én  hirdették  ki.  Az
    Egytv.  tervezetének  elkészítése  időpontjában  az  Alkotmány
    általános jelleggel kimondta ugyan az egyesülési jogot [65.  §
    (1)  bekezdése], de erősen korlátozta a gyakorlását [a  65.  §
    (2)   bekezdése  szerint  tömegszervezetet  és  tömegmozgalmat
    meghatározott   célra,   pl.  a  szocializmus   rendjének   és
    vívmányainak védelmére lehetett szervezni]. Az egyesülési  jog
    új  szabályai  már más alapon álltak, ezért elfogadásuk  előtt
    szükség  volt  az  Alkotmány  szabályainak  módosítására.   Az
    Alkotmánynak  az egyesülési jogról szóló 63. §-a  (1)  és  (2)
    bekezdésének  jelenlegi  szabályát az Alkotmány  módosításáról
    szóló 1989. évi XXXI. törvény iktatta be 1989. október 23-án.

    Az  Egytv.  tervezetének elkészítésénél az egyesülési  jognak,
    mint szabadságjognak volt elsődleges jelentősége. A miniszteri
    indokolás  kifejti ugyan, hogy az egyesülési jog kérdéskörének
    átfogó  szabályozására van szükség, ennek ellenére  az  átfogó
    szabályozás   elmaradt.   Ez  az  adott   körülmények   között
    természetes   volt;   a   demokratikus   rendszer    kiépítése
    szempontjából legfontosabb politikai lépést tették meg. Bár az
    egyesülési   jog   gyakorlásának   szabályozását   tekintették
    elsődleges  feladatnak, a szervezeti kérdések váltak  döntővé.
    Az  Egytv. szabályai a jogi személyekről szólnak, de ezek  sem
    átfogó jellegűek. Kevéssé szabályozza például az Egytv. a jogi
    személyiséggel  rendelkező  szervezetek  belső  viszonyait,  a
    szervezetek  és  a  tagok  között fennálló  jogviszonyokat,  a
    vagyoni  kérdéseket.  A 23. és 24. §-ból megállapítható,  hogy
    további  jogszabályok megalkotását tervezték és az  egyesülési
    joggal  kapcsolatos  több jogszabály  meg  is  jelent,  de  az
    egyesülési  jog  átfogó  szabályozása  nem  folytatódott.   Az
    egyesülési  jogot  érintő  későbbi  jogszabályok  már  a  jogi
    személyiséggel rendelkező szervezeteket vették alapul.

    4.  Az  egyesülési jog érvényesülésének kérdései tágabb körben
    jelentkeznek,  mint a jogi személyekkel kapcsolatos  kérdések,
    és  nem  csak  a  politikai célú vagy  gazdasági  érdekvédelmi
    feladatot  ellátó  szervezetek létrehozásával,  működtetésével
    függnek össze. A rendszerváltozás időszakában azonban nem volt
    elvárható  az  egyesülési  joggal  összefüggő  bonyolult  –  a
    politikai vonatkozásokon túlmenően számos gazdasági kérdést is
    érintő  –  témakör átfogó jogi szabályozása. Néhány  év  múlva
    viszont  már  jelentkeztek a hiányos  szabályozásból  származó
    gondok. Ezt a tényt jelzi az, hogy a Legfelsőbb Bíróság  közel
    húsz  határozat közzétételét látta indokoltnak  az  1991-1993.
    évi  Bírósági  Határozatokban, 1994-ben pedig a  Közigazgatási
    Kollégium állásfoglalással nyújtott iránymutatást.

    Külön  problémát  jelentett  a  művészeti  alkotóközösségekkel
    kapcsolatos  jogi kérdések szabályozása, illetve a szabályozás
    hiánya.  Ebben  a  tárgyban  keletkezett  az  Alkotmánybíróság
    27/1993.   (IV.  29.)  AB  határozata  (ABH  1993,  444.),   a
    Legfelsőbb  Bíróságnak egy 1997-ben, a Bírósági Határozatokban
    közzétett  határozata (BH 1997/3. sz. 148. jogeset),  valamint
    szintén  a  Legfelsőbb Bíróságnak az alkotóközösség  és  tagja
    között   fennálló   jogviszony  minősítési  nehézségét   jelző
    határozata (BH 1993/1. sz. 31. jogeset).

    5. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 49. §-
    ának  (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság hivatalból  is
    megállapíthatja, hogy a jogalkotó jogszabályi felhatalmazásból
    származó   jogalkotói   feladatát   elmulasztotta   és   ezzel
    alkotmányellenes  helyzetet  idézett  elő.   Az   indítványban
    felvetett kérdésekkel kapcsolatban felmerül ennek a szabálynak
    az alkalmazása.

    Az  Alkotmány 63. §-ának (3) bekezdése felhatalmazást adott az
    egyesülési jogról szóló törvény megalkotására (az Alkotmánynak
    ezt  a  rendelkezését egyébként az Egytv. megjelenése után  az
    Alkotmány  módosításáról szóló 1990. évi XL. törvény  43.  §-a
    iktatta be.).

    Az    Alkotmánybíróság   működésének   kezdetén    kialakított
    gyakorlata     szerint     a    mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség    akkor   is    fennáll,    ha    alapjog
    érvényesüléséhez szükséges szabályozás hiányzik [37/1992. (VI.
    10.)  AB  határozat, ABH 1992, 227, 232.], illetve ha  alapjog
    gyakorlását  megfelelő  szabályozás nem  biztosítja  [60/1994.
    (XII. 24.) AB határozat, ABH 1994. 342, 369.].

    Az  Alkotmánybíróság  1993-ban  úgy  foglalt  állást,  hogy  a
    jogalkotásra  tartozik annak eldöntése, milyen részletességgel
    szabályoz valamilyen élethelyzetet, és alkotmányossági  kérdés
    csak  akkor  merül  fel, ha a szabályozás hiányossága  gátolja
    valamilyen   alapvető   jog  érvényesülését   (161/E/1992   AB
    határozat, ABH 1993, 765, 766.). Ezt az álláspontot erősítette
    meg  az 1395/E/1996. AB határozat, amely hangsúlyozta, hogy  a
    mulasztás   mellett   az   ennek   következtében   keletkezett
    alkotmányellenes helyzetnek is fenn kell állnia a mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapításához (ABH  1998,
    667, 669.).

    Az  egyesülési  jog  gyakorlását nehezíti  az  Egytv.  hiányos
    szabályozása   és  a  kapcsolódó  jogszabályokban   észlelhető
    hiányosságok; mindez nem gátolja meg azonban az egyesülési jog
    gyakorlását.  A  jelentkező  nehézségek  nem  érik  el  azt  a
    szintet,   amelyek   az   alkotmányellenesség   megállapítását
    indokolttá   teszik.   Ezért  az  említett   alkotmánybírósági
    gyakorlat    alapján   nem   kerülhet   sor   a   mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására.

    Budapest, 2001. március 12.
                                               Dr. Harmathy Attila
                                                     alkotmánybíró

    Dr. Németh János alkotmánybíró különvéleménye

    1.   Egyetértek   a  határozatnak  az  alkotmányjogi   panaszt
    elutasító 1. pontjával, nem értek azonban egyet a mulasztásban
    megnyilvánuló   alkotmánysértést  hivatalból  megállapító   2.
    ponttal.

    A    határozat    szerint    a   mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenes  helyzet  abban áll,  hogy  a  jogalkotó  nem
    teremtette   meg   maradéktalanul  az   egyesülési   szabadság
    érvényesülését  biztosító  mindazon jogszabályi  feltételeket,
    melyek  megfelelő védelmet nyújtanak a nyilvántartásba  vételi
    eljárás indokolatlan elhúzódásával szemben.

    A  társadalmi  szervezetek nyilvántartásba  vételére  irányadó
    jogszabályok  között – mint azt a határozat is  tartalmazza  –
    jelenleg  is vannak olyanok, amelyek a bíróságokat a  mielőbbi
    döntés meghozatalára ösztönzik.

    Ilyen
    a)  Pp.-nek  a nyilvántartásba vételi ügyekben is alkalmazandó
    2.  §  (1)  bekezdése, amely a bíróság feladatává teszi,  hogy
    érvényesítse  a  kérelmezőknek az eljárás ésszerű  időn  belül
    történő befejezéséhez való jogát, valamint
    b)  az  Egytv.  15.  §  (3) bekezdésének első  mondata,  amely
    szerint  a  bíróság  a  nyilvántartásba vételről  soron  kívül
    határoz.

    A határozat e szabályok ismeretében jut arra a megállapításra,
    hogy  ha  a  bíróság  nem határoz a szervezet  nyilvántartásba
    vételéről,  továbbá,  ha  a jogszabály  nem  állapítja  meg  a
    nyilvántartásba    vételi    eljárást    lefolytató    bíróság
    mulasztásának – késlekedésének – jogkövetkezményeit,  akkor  a
    jogbiztonság   sérelme  mellett  az  Alkotmány   63.   §   (1)
    bekezdésében   biztosított  egyesülési   jog   gyakorlása   is
    lehetetlenné válik (IV/2. pont).

    Álláspontom  szerint  a  bíróságnak a  nyilvántartásba  vételt
    teljes egészében elmulasztó magatartása, vagy a késedelmes, az
    ésszerű  határidőn  túli tevékenysége ma  sem  jogkövetkezmény
    nélküli. A bíróság ugyanis felelősséggel tartozik azért, ha az
    eljárás  az  eljáró  bírónak,  illetve  a  bírósági  vezetőnek
    felróható  okból  hiúsult  meg vagy  húzódott  el  az  ésszerű
    határidőn túl.

    Ezen  túlmenően véleményem szerint a határozatnak  figyelemmel
    kellett  volna  lennie  arra is, hogy az  Országos  Ítélőtábla
    székhelyének  és  illetékességi területének  megállapításáról,
    valamint   az   igazságszolgáltatás  működését  érintő   egyes
    törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény a Pp. 2. §-
    át  kiegészítette egy olyan rendelkezéssel, mely szerint a fél
    az  eljárás  ésszerű  időn belüli befejezéséhez  való  jogának
    sérelme   esetén,   alapvető   jogait   ért   sérelemre   való
    hivatkozással  méltányos  elégtételt  biztosító   kártérítésre
    tarthat  igényt.  Habár e rendelkezés  csak  2003.  január  1.
    napjától  hatályos, nyilvánvalóvá teszi a jogalkotónak  abbeli
    eltökéltségét,  hogy a jelenleginél szigorúbb jogkövetkezményt
    fűzzön  a  bíróság mindenfajta késedelméhez – tekintet  nélkül
    arra,  hogy  a  bíróság nevében eljárt személynek  az  okozott
    jogsérelem  közvetlenül  nem  is  volt  felróható  –  ideértve
    természetesen az egyesület nyilvántartásba vételében mutatkozó
    késedelemhez fűződő jogkövetkezményeket is.
    2.   A   határozat  kifejti,  hogy  a  bíróságok   eljárásával
    kapcsolatos  követelmények szigorúsága  függ  egyebek  mellett
    attól,  hogy  az  adott  eljárás szoros  összefüggésben  van-e
    alapvető jog érvényre juttatásával (IV/4. pont).

    Magam  is  osztom azt a nézetet, hogy az alkotmányos alapjogok
    érvényesülését  elősegítő jogszabályok  hiánya  adott  esetben
    súlyosabban  eshet  latba,  mint az  alapjognak  nem  minősülő
    jogosítvány   maradéktalan  érvényre  juttatásához   szükséges
    jogszabályok hiánya, vagy nem megfelelő volta. A megállapítást
    azonban  abban  az  általános formában,  melyben  a  határozat
    teszi, nem tudom elfogadni. Indokom a következő:

    –  A  bíróság működésével kapcsolatban az Alkotmány 57. §  (1)
    bekezdésében     meghatározott    alapvető    követelményeknek
    mindenfajta eljárásban érvényesülniük kell, függetlenül  annak
    tárgyától.  A  határozat indokolásából  azonban  ettől  eltérő
    olyan  követelmény is levonható, hogy a jogalkotó a  bíróságok
    hatékonyságának biztosítását célzó jogszabályok meghozatalánál
    valamiféle súlyozott megközelítést alkalmazzon attól  függően,
    hogy  alapjoggal összefüggő, vagy más eljárásról  van  szó.  A
    jogalkotót kétségtelenül megilleti az a szabadság, hogy  egyes
    alkotmányos  alapjogok érvényesülése érdekében – az  Alkotmány
    57.  § (1) bekezdésében meghatározott alapvető követelményeken
    felül  –  többletszabályozással  vagy  más  módon  növelje   a
    bírósági  eljárás hatékonyságát. Ez azonban csak  lehetőség  a
    jogalkotónak  – amellyel összefüggésben nagy körültekintéssel,
    a   bírósági  eljárás  más  területeire  is  figyelemmel  kell
    eljárnia – és nem szükségszerűség, amit az Alkotmánybíróságnak
    kötelezően elő kell írnia számára.

    Ezt  az  álláspontot támasztja szerintem alá az Európai Emberi
    Jogi  Bíróságnak  az  alábbi magyar egyesület  nyilvántartásba
    vételének elhúzódása miatti panaszügyben hozott döntése:

    “Az  eljárás 1993. június 15-én kezdődött, amikor  a  negyedik
    kérelmező   a   Fővárosi  Bíróságtól  a  kérelmező   egyesület
    bejegyzését kérte, és 1996. június 20-án fejeződött be, amikor
    a  Legfelsőbb  Bíróság  felülvizsgálati  eljárásban  meghozott
    határozatát  kézbesítették  a kérelmezőknek.  A  szóban  forgó
    eljárás  valamivel  több, mint három évig tartott.  A  Bíróság
    emlékeztet arra, hogy az eljárás időtartamának ésszerűségét az
    adott  ügy körülményeinek fényében kell megítélni, nevezetesen
    az ügy bonyolultságának, a kérelmezők magatartásának, valamint
    a  bíróságok  magatartásának a fényében.  A  jelen  esetben  a
    körülmények átfogó értékelést tesznek szükségessé (ld.  pl.  a
    Ficara  v. Olaszország ítéletet, 1991. február 19.,  Series  A
    no.  196-A, 9.o, 17. §.). A Bíróság úgy véli, hogy az  eljárás
    nem  volt  különösebben  bonyolult. A kérelmezők  magatartását
    illetően  a  Bíróság megállapítja, hogy az 1993 szeptemberében
    tett  sikertelen  indítványuk  arra,  hogy  elfogultság  miatt
    megtámadják   a   Fővárosi   Bíróságot,   bizonyos   mértékben
    hozzájárult az első fokú eljárás elhúzódásához.

    Az  igazságügyi  szervek magatartását illetően  tény,  hogy  a
    Legfelsőbb Bíróság előtt lefolytatott fellebbviteli eljárásban
    némi  késedelem figyelhető meg. A Bíróság azonban, tekintettel
    arra  a tényre, hogy a kérelmezők ügyével két bírósági szinten
    és    azt   követően   még   felülvizsgálati   eljárásban   is
    foglalkoztak, úgy véli, hogy a jelen ügy körülményei között az
    eljárás  teljes  időtartama nem húzódott el a még  elfogadható
    határon túl (v.ö., mutatis mutandis, a Cesarini v. Olaszország
    ítélettel,  1992. október 12., Series A no. 245, 26.  o.,  20.
    §.).  A kérelmezőknek az eljárás elhúzódása miatt tett panasza
    így semmilyen jogsértést nem tár fel az Egyezmény 6. cikke  1.
    bekezdésének vonatkozásában. Ebből következik, hogy a  kérelem
    ...  nyilvánvalóan alaptalan.” (APEH Üldözötteinek  Szövetsége
    és mások kontra Magyarország, 32367/96 számú ügy).

    3.  A  fentiekre  tekintettel az adott ügy  kapcsán  szerintem
    nincs  olyan  mulasztás, amely akár az Abtv.  49.  §-ának  (1)
    bekezdésében   foglaltak,  akár  az  Alkotmánybíróság   eddigi
    gyakorlata    alapján   szükségessé   tenné   a   mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását.

    Budapest, 2001. március 12.
                                                  Dr. Németh János
                                                     alkotmánybíró

    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybíró különvéleménye

    Egyetértek  a  határozat  rendelkező  részének  1.  pontjával,
    nevezetesen azzal, hogy az egyesülési jogról szóló  1989.  évi
    II. törvény (a továbbiakban: Egytv.) 4. § (1) bekezdése utolsó
    mondata nem alkotmányellenes.

    Nem  értek egyet a határozat rendelkező részének 2. pontjával,
    amely    mulasztásban    megnyilvánuló   alkotmányellenességet
    állapított meg. A hatályos jog ugyanis az egyesülési szabadság
    érvényesülését  az  Alkotmánnyal  összhangban  biztosítja,   a
    nyilvántartásba  vételi  eljárás  indokolatlan   elhúzódásával
    szemben a szabályok megfelelő védelmet nyújtanak.

    Az   Egytv.  az  egyesülési  jog  alapján  létrehozható,  jogi
    személyiséggel rendelkező szervezet alaptípusaként vezette  be
    a  "társadalmi  szervezet" intézményét, amelynek  szabályai  –
    néhány  kivétellel  –  a  pártokra  és  szakszervezetekre   is
    vonatkoznak.    A   már   megalapított   szervezet    bírósági
    nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé (4. § (1) bek.).
    A   nyilvántartásba  vételről  szóló  szabály  csupán  a  jogi
    személyiség elnyerésére törekvő szervezetre vonatkozik.

    A  társadalmi szervezet önkormányzattal rendelkező  szervezet,
    amely    az   alapszabályban   meghatározott   célra   alakul,
    nyilvántartott  tagsággal rendelkezik, és  céljának  elérésére
    szervezi   tagjai  tevékenységét  (Egytv.  3.  §  (1)   bek.).
    Alapításához  az szükséges, hogy legalább tíz  alapító  tag  a
    szervezet  megalakítását kimondja, alapszabályát megállapítsa,
    ügyintéző és képviseleti szerveit megválassza (3. § (4) bek.).
    Az alapításkor az alapszabályban rendelkezni kell a társadalmi
    szervezet céljáról is (Egytv. 6. § (2) bek.).

    A   társadalmi   szervezet  megalakulását  követően   bírósági
    nyilvántartásba vételt kell kérni (Egytv. 4. § (1)  bek.).  Az
    eljárás  során a bíróság vizsgálni köteles, hogy a  társadalmi
    szervezetet  a  törvény által nem tiltott célra alapították-e.
    Ennek  eldöntése esetenként gondos vizsgálatot  igényelhet  és
    még  összetett  alkotmányértelmezési kérdéseket  is  felvethet
    (lásd: 21/1996. (V. 17.) AB hat., ABH 1996. 74.).

    Az  Alkotmány rendelkezései alapján az egyesüléshez  való  jog
    gyakorlása  nem  korlátlan. Maga az Alkotmány  tartalmaz  több
    kifejezett tilalmat: a 2. § (3) bekezdése szerint a társadalom
    egyetlen szervezetének a tevékenysége sem irányulhat a hatalom
    erőszakos    megszerzésére   vagy   gyakorlására,    illetőleg
    kizárólagos  birtoklására. A 63. §  (1)  bekezdésének  idézett
    rendelkezése  pedig  az  egyesüléshez való  jog  gyakorlásának
    határozott  feltételeként szabja azt, hogy az csak  a  törvény
    által   nem  tiltott  célt  szolgáló  szervezet  létrehozására
    irányulhat.

    Az egyesülési jog gyakorlásával kapcsolatban a nyilvántartásba
    vétel  az  Alkotmányban  meghatározott  korlátok  maradéktalan
    érvényesítését  szolgálja;  azt  fejezi  ki,  hogy  a  konkrét
    társadalmi szervezet célját vagy céljait az állam törvényesnek
    ismeri el.

    Egyetértek  a  határozatnak azzal  a  megállításával,  hogy  a
    bírósági  bejegyzés  célja  az  alkotmány-  és  törvényellenes
    tevékenység folytatására alapított társadalmi szervezetek jogi
    személyként való létrejöttének megakadályozása. Ez olyan súlyú
    alkotmányos   szempont,   amelynek  megfelelő   érvényesülését
    jogszabály nem korlátozhatja.

    Éppen  ezért a nyilvántartásba vételt nem közigazgatási szerv,
    hanem  bíróság végzi. A bírák függetlenek és csak a törvénynek
    vannak  alárendelve. A bírói hatalom sajátossága  az,  hogy  a
    másik  két, "politikai" jellegű hatalmi ággal szemben  állandó
    és semleges (38/1993. (VI. 11.) AB határozat, ABH 1993. 256.).

    A nyilvántartásba vételi eljárás bírósági nem-peres eljárás. A
    nyilvántartásba vételi eljárás megindításához a törvény nem ír
    elő   kötelező   jogi  képviseletet;  nem  tartalmaz   szigorú
    szabályokat a kérelem alaki kellékeivel kapcsolatban sem.

    A  szóban lévő nem-peres eljárásban is irányadó a Pp-nek az  a
    szabálya, amely szerint a bíróság feladata, hogy a feleknek az
    eljárás  ésszerű időn belül történő befejezéséhez  való  jogát
    érvényesítse.  A  nem-peres eljárásokban is  alkalmazandó  Pp.
    meghatározza  a befejezéshez szükséges ésszerű időtartamot  is
    (2.  § (2) bek.). Az Egytv. 15. § (3) bekezdése ezen kívül azt
    is előírja, hogy a bíróságnak a nyilvántartásba vételről soron
    kívül kell határoznia.

    A  hatályos jog a fentiek szerint határidőt ír elő az  eljárás
    befejezésére és ezzel tiltja a nyilvántartásba vételi  eljárás
    indokolatlan elhúzódását.

    Álláspontom  szerint az egyesülési szabadság érvényesülését  a
    megfelelően  zárt jogi szabályozás biztosítja. Így  nem  látom
    megalapozottnak az alkotmányellenes mulasztás megállapítását.

    Annak   megítélésére   pedig,  hogy  a  nem   alkotmányellenes
    jogszabály a jogalkalmazási gyakorlatban miként érvényesül, az
    Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre.

    Budapest, 2001. március 12.
                                Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                                                     alkotmánybíró
                                                                 
    A különvéleményhez csatlakozom:
                                                 Dr. Strausz János
                                                     alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     6/2001. (III. 14.)
     Date of the decision:
     .
     03/12/2001
     .
     .