English
Hungarian
Ügyszám:
.
424/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 49/1996. (X. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/150
.
A döntés kelte: Budapest, 10/21/1996
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az Alkotmánybíróság  jogszabály és  állami  irányítás  egyéb
   jogi eszköze  alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára,
   valamint   mulasztásos    alkotmánysértés    megállapítására
   irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                          határozatot :

   Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy    a    Magyar
   Népköztársaság    Minisztertanácsa     tagjainak    és    az
   államtitkároknak jogállásáról  és felelősségéről szóló 1973.
   évi III.  törvény  és  az  állami  vezetők  munkaviszonyával
   összefüggő  kérdésekről   szóló  1077/1987.  (XII.  31.)  MT
   határozat alkotmányellenes,  ezért  azokat  megsemmisíti.  A
   megsemmisített törvény  és MT  határozat  1997.  június  15.
   napjával veszti hatályát.

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítja,  hogy  az  Országgyűlés
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet követett el
   azzal,  hogy   nem  tett  eleget  az  Alkotmány  39.  §  (2)
   bekezdésében  meghatározott   jogalkotói   feladatának.   Az
   Alkotmánybíróság felhívja  az Országgyűlést, hogy jogalkotói
   feladatát 1997. június 15. napjáig teljesítse.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1. A  Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa tagjainak és az
    államtitkároknak jogállásáról  és felelősségéről szóló 1973.
    évi III.  törvény ( a  továbbiakban :  Tv. ) 13. §-a szerint
    "Felhatalmazást  kap   a  Minisztertanács   elnöke,  hogy  a
    Minisztertanács   tagjainak   és   az   államtitkároknak   a
    munkaviszonyával   összefüggő    kérdéseket   -    a   Munka
    Törvénykönyve általános rendelkezéseinek figyelembevételével
    - szabályozza".

         A Tv.  13.  §-ában  foglalt  felhatalmazás  alapján  az
    állami  vezetők   munkaviszonyával  összefüggő   kérdésekről
    szóló,  többször   módosított  1077/1987.   (XII.  31.)   MT
    határozat  ( a  továbbiakban  :    MTh.  )  állapította  meg
    meghatározott állami  vezetők  munkaviszonyával  kapcsolatos
    rendelkezéseket.

    2. Az  indítványozó a  Tv. 13.  §-a és az MTh. teljes egésze
    alkotmányellenességének megállapítását  és  megsemmisítését,
    valamint  mulasztásos   alkotmánysértés  megállapítását   és
    megszüntetését kérte.

    Álláspontja szerint  a Tv.  13. §-a  és  az  MTh.  sérti  az
    Alkotmány 39.  § (2) bekezdését, 2. § (1) bekezdését és a 7.
    §  (2)  bekezdését.  Az  MTh.  az  előbbieken  túlmenően  az
    Alkotmány 35.  § (2)  bekezdésébe is  ütközik. Megállapítása
    szerint  az   Alkotmány  39.  §  (2)  bekezdéséből  ered  az
    Országgyűlésnek a  vizsgált kérdésekre  vonatkozó jogalkotói
    feladata,    amelynek     nem    teljesítése     mulasztásos
    alkotmánysértést valósít meg.

    Az   indítvány   szerint   a   miniszterek   jogállását   és
    felelősségét  a   már   elavult   Tv.   szabályozza,   amely
    alkotmányellenesen  ad   felhatalmazást  a  "Minisztertanács
    elnöke" részére  a jelzett  tárgykör szabályozására. Az MTh.
    pedig    formai    és    tartalmi    szempontból    egyaránt
    alkotmányellenes.

    Az indítványozó véleménye alapján az MTh. már megalkotásakor
    ellentétes volt  a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény
    ( a továbbiakban  :  Jat. ) 3. § d ) pontjával és a 4. § e )
    pontjával. Az  MTh. ugyanis  a  Jat.  kihirdetését  követően
    született és  azzal azonos  időpontban lépett  hatályba. Úgy
    véli, hogy  "a dátumok  véletlen egybeesése felveti, hogy az
    Mt. határozat  megalkotásakor a  másnap hatályba  lépő  Jat.
    megkerülésére törekedtek".

    Az MTh. tartalmi szempontból is alkotmányellenes, mert olyan
    szabályokat  tartalmaz,   amelyek  az   Alkotmány   hatályos
    rendelkezéseivel és a Jat. -tal is ellentétesek. Az MTh. - a
    Jat. hatálybalépését követő többszöri módosításaival - olyan
    alapvető  kérdésekről   rendelkezik  -   így   különösen   a
    munkaviszony    keletkezéséről,    a    munkáltatói    jogok
    gyakorlásáról, a  munka díjazásáról és a szabadságolásról -,
    amelyek törvényi szabályozást igényelnek.

    Az indítványozó  végül utalt  arra is,  hogy  az  MTh.  -ban
    szabályozott munkajogi  kérdésekben a  versenyszférában és a
    költségvetési          szférában          ( köztisztviselők,
    közalkalmazottak ) , valamint  egyes  speciális  területeken
    dolgozók ( bírók,  ügyészek,  polgármesterek )  tekintetében
    újszerű törvényi  előírások születtek. Ebben a tekintetben a
    Kormány tagjaira  vonatkozó törvényi  szabályozás  sem  lett
    volna halogatható,  ezért az MTh. alkotmányellenessége és az
    Országgyűlés jogalkotói mulasztása egyaránt fennáll.

                                II.

    Az Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt határozatát
    az alábbiakra alapozta.

    1. Az  Alkotmány 2.  § (1)  bekezdése kinyilvánítja  :    "A
    Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam".
    A 7.  § (2)  bekezdése szerint  :    "A  jogalkotás  rendjét
    törvény  szabályozza,  amelynek  elfogadásához  a  jelenlévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges".
    A 33. § (1) - (4) bekezdése a következőket tartalmazza : "

     (1) A Kormány
    a ) miniszterelnökből és
    b ) miniszterekből áll.
     (2)  A   miniszterelnököt  az   általa  kijelölt  miniszter
    helyettesíti.
     (3) A  miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az
    Országgyűlés tagjai  többségének szavazatával  választja.  A
    miniszterelnök   megválasztásáról,    továbbá   a    Kormány
    programjának   elfogadásáról   az   Országgyűlés   egyszerre
    határoz.
    (4)  A   minisztereket  a   miniszterelnök   javaslatára   a
    köztársasági elnök nevezi ki és menti fel".
    A 33/A. § alapján "A Kormány megbízatása megszűnik :
    a ) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával,
    b ) a miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásával,
    c ) a miniszterelnök halálával, illetőleg,
    d ) ha  a 39/A.  § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
    az Országgyűlés  a miniszterelnöktől  a bizalmat megvonja és
    új miniszterelnököt választ".

    A 35.  § (2)  bekezdése többek  között előírja :  "A Kormány
    rendelete és határozata törvénnyel nem lehet ellentétes".
    A 39. § (1) - (2) bekezdése így rendelkezik :

    " (1) Működéséért  a  Kormány  az  Országgyűlésnek  felelős.
    Munkájáról   az    Országgyűlésnek   rendszeresen    köteles
    beszámolni.
    (2) A  Kormány tagjai  a Kormánynak  és  az  Országgyűlésnek
    felelősek, tevékenységükről  kötelesek a  Kormánynak  és  az
    Országgyűlésnek  beszámolni.   A  Kormány   tagjai   és   az
    államtitkárok jogállását,  díjazását,  továbbá  felelősségre
    vonásuk módját törvény szabályozza".

    A Jat.  3.  §  d )  pontja  alapján  "a  miniszterek  és  az
    államtitkárok jogállását  és felelősségét",  4. § e ) pontja
    szerint pedig  "a munkaviszony  és a  munkavédelem  alapvető
    kérdéseit" törvényben kell szabályozni.

    2. Az  Országgyűlés a  Tv. -t  az akkor  hatályos alkotmányi
    rendelkezések alapján  alkotta meg. A Tv. -t az Országgyűlés
    az 1989.  évi IX.  törvénnyel módosította. A módosítás a Tv.
    két rendelkezését  érintette. Az  államtitkárok jogállásának
    átmeneti szabályozásáról  szóló 1990.  évi  XXXIII.  törvény
    pedig  a   Tv.  -nek   az  államtitkárokra  vonatkozó  egyes
    rendelkezéseit helyezte hatályon kívül.

    E  változások   ellenére  is   megállapítható,  hogy  a  Tv.
    jelenlegi szövege  a  rendszerváltozáshoz  kapcsolódó  1989.
    októberi  átfogó   alkotmányreform  előtt   született  és  a
    pártállami kormányzati rendszerbe illeszkedett.

    Az  Alkotmány  1989.  októberi  és  azt  követő  módosításai
    alapján az  alkotmányos berendezkedésben  és  azon  belül  a
    kormányzati rendszerben is lényeges változások történtek. Az
    Alkotmány Kormányról szóló VII. fejezetének rendelkezései az
    1989. évi  XXXI. törvénnyel,  valamint az 1990. évi XXIX. és
    XL.  törvénnyel  végrehajtott  módosítások  következtében  a
    többpártrendszerű parlamenti  választásokon alapulnak  és az
    államhatalmi   ágak   elválasztásának   elvét   követik.   A
    korábbitól lényegesen  eltér a Kormány tagjai megbízatásának
    rendje, jogállása és felelőssége is.

    Mivel az Alkotmány említett módosításait követően a Tv. -nek
    a hatályos  Alkotmánnyal való összhangba hozására nem került
    sor, a  Tv. bizonyos  rendelkezései semmissé, mások pedig az
    Alkotmánnyal  ellentétessé   váltak.   Például   említi   az
    Alkotmánybíróság a Tv. következő §-ait :

    "1. § (1) Az Országgyűlés a Népköztársaság Elnöki Tanácsának
    javaslatára választja meg, menti fel, illetőleg hívja vissza:
    a ) a Minisztertanács elnökét;
    b ) a Minisztertanács elnökhelyetteseit és tagjait".

    "2. §  (1) A Minisztertanács tagjainak megbízatása megszűnik:
    a ) lemondásával;
    b ) felmentésével;
    c ) visszahívással;
    d ) a bizalom megvonásával;
    e ) a Minisztertanács tagjának halálával".

    "3. §  Ha az  Országgyűlés nem  ülésezik, a  Minisztertanács
    tagjait a Népköztársaság Elnöki Tanácsa választja meg, menti
    fel, illetőleg hívja vissza".

    "9.  §  A  Minisztertanács  tagjai  és  az  államtitkárok  a
    Minisztertanácsnak, továbbá  az Országgyűlésnek, illetőleg a
    Népköztársaság Elnöki Tanácsának felelősek".
    A Tv.  -nek a  Kormány tagjai  jogállására  és  felelőségére
    vonatkozó fenti  előírásai ellentétesek az Alkotmány idézett
    33. §-ával, 33/A. §-ával és 39. § (1) bekezdésével.
    A  Tv.   kifogásolt   13.   §-a   felhatalmazást   adott   a
    Minisztertanács elnöke  részére a  Minisztertanács tagjai és
    az  államtitkárok   munkaviszonyával  kapcsolatos   kérdések
    szabályozására. Ez  a rendelkezés  csupán  azt  a  feltételt
    szabta meg, hogy a jogalkotónak a szabályozásnál figyelemmel
    kell lennie a Munka Törvénykönyve általános rendelkezéseire.

    A  Kormány   tagjai   és   az   államtitkárok   jogállásához
    megbízatásuk   elnyerésének    rendje   mellett    szervesen
    kapcsolódik munkaviszonyuk  szabályozottsága.  Az  Alkotmány
    39. §  (2) bekezdése  alapján az állami vezetők jogállásának
    részét képező  munkaviszony  alapvető  kérdéseit  törvényben
    kell szabályozni. Az államhatalmi ágak elválasztásának elvét
    érvényesítő  magyar  alkotmányos  jogállamban  a  végrehajtó
    hatalmat gyakorló Kormány tagjainak jogállása olyan jelentős
    alkotmányossági ügy,  amelynek tartalma  nem nyugodhat sem a
    szabályozatlanságból  fakadó  esetlegességen,  sem  pedig  a
    Kormány     saját     privilegizálását     lehetővé     tevő
    önszabályozáson. Ezt a követelményt egyértelműen kifejezi az
    Alkotmány 39.  § (2)  bekezdése, amely  az  érintett  állami
    vezetők tekintetében  a jogállás,  a díjazás és a felelősség
    törvényi  szabályozását   írja   elő.   A   Tv.   kifogásolt
    felhatalmazása ezért  ellentétes a  jogállamiság és az annak
    szerves   összetevőjét   képező   jogbiztonság   alkotmányos
    követelményével. A  Tv. 13. §-a tehát sérti az Alkotmány 39.
    § (2) bekezdését és a 2. § (1) bekezdését.

    Mindezek  alapján   az  Alkotmánybíróság  a  Tv.  -t  teljes
    egészében alkotmánysértőnek minősítette és megsemmisítette.

    3. Abból,  hogy az  Alkotmánybíróság a  Tv. egészét  és azon
    belül   a   kifogásolt   felhatalmazást   adó   rendelkezést
    alkotmányellenesnek nyilvánította  és  megsemmisítette,  már
    következik az  alkotmányellenes felhatalmazáson  nyugvó MTh.
    alkotmányellenessége és  megsemmisítésének szükségessége. Az
    Alkotmánybíróság emellett a következőket állapítja meg.

    A  Tv.   13.  §-a   az   állami   vezetők   munkaviszonyának
    szabályozására vonatkozó  felhatalmazást  a  Minisztertanács
    elnöke részére  állapította meg.  E felhatalmazás  alapján a
    Minisztertanács  a   munkaviszonyra  vonatkozó   szabályokat
    minisztertanácsi határozatban  állapította meg.  Az  MTh.  a
    hatálybalépés időpontjában  már az  állami  irányítás  egyéb
    jogi eszközének minősült.

    Az MTh.  - amint  ez a preambulumából is kitűnik - az állami
    vezetők munkaviszonyával  összefüggő, az általánostól eltérő
    rendelkezéseket  tartalmazott.  A  MTh.  hatálya  a  Kormány
    tagjára, az  államtitkárra, a  helyettes államtitkárra és az
    ilyen besorolású személyekre, valamint az országos hatáskörű
    állami  szerv   vezetőjére  és   helyettesére,   továbbá   a
    kormánybizottság titkárára terjedt ki.

    Az MTh.  ellentétes a  Jat. 3.  § d )  pontjával és 4. § e )
    pontjával és  sérti  az  Alkotmány  35.  §  (2)  bekezdését,
    valamint 2.  § (1)  bekezdését. Ezen  túlmenően az  MTh. - a
    határozat indokolásának  2. pontjában  kifejtettek alapján -
    az Alkotmány 39. § (2) bekezdésébe is ütközik.

    A fentiekben kifejtett indokok alapján az Alkotmánybíróság a
    kifogásolt MTh. -t teljes egészében megsemmisítette.

    4.  Az   Abtv.  49.  §  (1)  bekezdése  alapján  mulasztásos
    alkotmánysértés akkor áll fenn, ha a jogalkotó a jogszabályi
    felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta
    és ezzel alkotmányellenességet idézett elő.

         Az Alkotmány 39. § (2) bekezdése a Kormány tagjai és az
    államtitkárok tekintetében  három nevesített tárgykörben - a
    jogállás,  díjazás   és  felelősség   kérdésében   -   teszi
    kötelezővé a törvényi szabályozást.
    Az Alkotmány  78. §  (2) bekezdése  előírja :    "A  Kormány
    köteles    az     Alkotmány    végrehajtásához     szükséges
    törvényjavaslatokat az Országgyűlés elé terjeszteni".

    Az Alkotmánybíróság e határozatával a Tv. -t és a kifogásolt
    felhatalmazó     rendelkezésén      alapuló     MTh.      -t
    alkotmányellenesnek nyilvánította és azokat teljes egészében
    megsemmisítette.

    Mivel a  törvényalkotó nem  hozta összhangba  a Tv.  -nek az
    érintett  állami   vezetők  jogállására   és   felelősségére
    vonatkozó  rendelkezéseit   az  Alkotmányban   megállapított
    parlamentáris kormányzati  rendszerrel, illetve az Alkotmány
    39. § (2) bekezdésében megjelölt tárgykörökre vonatkozóan az
    Országgyűlés   nem    alkotott   új   törvényt,   jogalkotói
    mulasztással     előidézett     alkotmányellenes     helyzet
    keletkezett.   Ezért    az   Alkotmánybíróság   mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenesség  fennállását  állapította
    meg és  felhívta  az  Országgyűlést  jogalkotói  feladatának
    teljesítésére.

    Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság  a rendelkező  részben
    foglaltak szerint határozott.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                            Dr. Ádám Antal
                         előadó alkotmánybíró

                           Dr. Kilényi Géza
                            alkotmánybíró

              Dr. Lábady Tamás        Dr. Schmidt Péter
                 alkotmánybíró          alkotmánybíró

           Dr. Szabó András         Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre             Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The regualtion on the legal status and pay of the members of the Government and also the manner in which they may be impeached by a decision of the Council of Ministers violates the constitutional principle of the rule of law
     Number of the Decision:
     .
     49/1996. (X. 25.)
     Date of the decision:
     .
     10/21/1996
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1996-3-009?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .