Hungarian
Ügyszám:
.
1227/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Balogh Elemér Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 58/2011. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/980
.
A döntés kelte: Budapest, 06/28/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:

   
   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                 
   Az  Alkotmánybíróság  az Országos Választási  Bizottság  által
  országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtő ív
  hitelesítése   tárgyában  hozott  határozat  ellen   benyújtott
  kifogások alapján meghozta a következő
   
                           határozatot:
   
   Az   Alkotmánybíróság   az   Országos   Választási   Bizottság
  470/2010.  (VIII.  4.)  OVB  határozatát  megsemmisíti,  és  az
  Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.
   
   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
    
    A   választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény  (a
   továbbiakban:  Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján  több  kifogás
   érkezett   az   Alkotmánybírósághoz  az   Országos   Választási
   Bizottság  (a  továbbiakban:  OVB)  470/2010.  (VIII.  4.)  OVB
   határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen.
    
    Az   OVB   vitatott  határozatában  hitelesítette   a   Magyar
   Vegyipari,   Energiaipari,   és   Rokon   Szakmában    Dolgozók
   Szakszervezeti Szövetségének alelnöke által benyújtott országos
   népszavazás    kezdeményezésre   irányuló   aláírásgyűjtő    ív
   mintapéldányát, amelyen a következő kérdés szerepel: „Egyetért-
   e  Ön azzal, hogy 40 év szolgálati idő megléte után az öregségi
   nyugdíj  —  az öregségi nyugdíjkorhatárra tekintet nélkül  —  a
   nyugdíj  csökkentése nélkül, az eredményes népszavazást  követő
   év januárjának 1. napjától igénybe vehető legyen?”
    Az  Országos  Választási  Bizottság  megállapította,  hogy  az
   aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint  a
   népszavazásra  feltenni  kívánt  kérdésre  vonatkozó   tartalmi
   követelményeknek  eleget  tesz,  ezért  hitelesítésének   nincs
   akadálya.
    A  kifogások  szerint viszont az OVB-nek az  aláírásgyűjtő  ív
   hitelesítését meg kellett volna tagadnia. Az egyik indítványozó
   szerint   az  aláírásgyűjtő  ív  nem  felel  meg  a  választási
   eljárásról   szóló   1997.  évi  C.  törvénynek   az   országos
   népszavazási    kezdeményezésen    és    az    országos    népi
   kezdeményezésen  történő végrehajtásáról szóló  11/2008.  (III.
   1.)  ÖTM  rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletében található
   mintának, mert egyrészt nem tartalmazza a mintában foglalt,  az
   Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI) vezetője  által
   a  Ve.  118. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén
   kitöltendő  részt; másrészt a hitelesítést kérő táblázata  20+1
   soros, míg a mintában 15+1 sor szerepel.
    Egy  másik  kifogást tevő szerint az OVB a 2010. június  16-án
   hozott 410/2010. (VI. 17.) OVB határozatban megtagadta annak az
   aláírásgyűjtő ívnek a hitelesítését, amelyen a jelen  OVBh.-val
   hitelesített  ívtől  eltérően  csupán  részben  eltérő   kérdés
   szerepelt.   A  korábban  nem  hitelesített  aláírásgyűjtő   ív
   kérdésében   ugyanis  csak  a  nyugdíjjogosultság  bevezetésére
   irányadó  dátum  nem  szerepelt. A  hitelesítés  megtagadásának
   indokául  az OVB az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a)  pontjára
   hivatkozott, mondván „okszerűen következik a kérdésből, hogy  a
   kérdésben   tartott  eredményes  népszavazás   az   adott   évi
   költségvetést   közvetlenül   és   jelentősen   érintené”.    A
   kifogástevő   álláspontja  szerint  az  OVBh.-val  hitelesített
   aláírásgyűjtő  íven szereplő kérdés egyben a  nyugdíj  abszolút
   értékben  való  emelését  is  jelenti,  amely  közvetlenül   és
   jelentősen   érinti  a  költségvetést,  ezért  nem   bocsátható
   népszavazásra.  A kérdésben szereplő jogosultság  bevezetésének
   kezdő  időpontja  továbbá érinti az államháztartás  mozgásterét
   abból  a  szempontból,  hogy az állam a  jogosultságra  keretet
   teremtő  elvonásokat  mikor kívánja  bevezetni.  A  kifogástevő
   szerint  az  OVBh.  – tekintettel a korábban benyújtott  kérdés
   hasonlósága ellenére hozott ellentétes tartalmú döntésre –  nem
   csupán  az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontjába  ütközik,
   hanem az Alkotmány jogbiztonságot garantáló 2. § (1) bekezdését
   is sérti. Az ellentétes OVB gyakorlat ugyanis a kiszámíthatóság
   és   az  előre  láthatóság  ellenében  hat,  melyek  az  állami
   intézményekbe vetett bizalom alapvető feltételei.
    A  harmadik  kifogás benyújtója szerint a  kérdés  négy  eleme
   (szolgálati   idő,  nyugdíjkorhatár,  a  nyugdíj   mértéke,   a
   bevezetés   időpontja)  az  öregségi  nyugdíj  megállapításának
   teljes keretét adja, a nyugdíjrendszer alapját képezi, valamint
   a nyugdíj abszolút értékben való emelésével jár. A kérdés tehát
   közvetlenül érinti a költségvetést, ezért az Alkotmány 28/C.  §
   (5) bekezdés a) pontja alapján népszavazásra nem bocsátható.  A
   kifogás  szerint  a  költségvetésen belül a  nyugdíjbiztosítási
   ellátások  legkiemelkedőbb  kiadási  tételét  jelentő  öregségi
   nyugdíj  korhatárának csökkentése közvetlen összefüggésben  áll
   az  eltartottak számának növekedésével, s így az aktív lakosság
   adó- és járulékterheinek növekedésével.
    A  negyedik  kifogás  is felhívja a figyelmet  arra,  hogy  az
   OVBh. által hitelesített kérdés – tartalmát tekintve – semmiben
   sem  tér  el  az ugyanezen szervezet által korábban  benyújtott
   kérdéstől,    amelynek   hitelesítését   az   OVB   megtagadta.
   Álláspontja   szerint  azáltal,  hogy  a  kérdést   egy   olyan
   kiegészítéssel  terjesztették elő, amely  az  öregségi  nyugdíj
   igénybevételét az eredményes népszavazást követő év január első
   napjától    teszi   lehetővé,   a   mindenkori   költségvetésre
   vonatkozik,  azt  közvetlenül  és  jelentős  mértékben  érinti,
   továbbá   annak   megfogalmazásából  okszerűen   következik   a
   költségvetési  törvény  módosítása. A  kifogástevő  másodsorban
   arra  hivatkozik, hogy a kérdés a Ve. 3. § d) pontjában foglalt
   rendeltetésszerű  joggyakorlás elvét sérti, mivel  vélhetően  a
   lakosság  adófizetésben részt nem vevő körére nézve biztosítana
   kedvezményeket a lakosság adófizetőinek terhére anélkül, hogy a
   költségvetés erre fedezetet biztosítana.
    A  kifogások  2010.  augusztus  7-én,  9-én,  18-án  és  19-én
   érkeztek az OVB-hez, 2010. augusztus 9-én, 18-án és 19-én pedig
   az Alkotmánybíróságra. A Ve. 130. § (1) bekezdése értelmében  a
   kifogást  a  határozat közzétételét követő tizenöt napon  belül
   lehet  benyújtani. Az OVBh. közzétételére 2010. augusztus  4-én
   került  sor, így a határidő 2010. augusztus 19-én járt  le.  Az
   OVBh.  ellen  benyújtott kifogások tehát a törvényes  határidőn
   belül érkeztek az Alkotmánybíróságra.
    Az   Alkotmánybíróság   az  OVBh.  megsemmisítésére   irányuló
   kifogásokat  az  Alkotmánybíróság  ideiglenes  ügyrendjéről  és
   annak  közzétételéről  szóló többször  módosított  és  egységes
   szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat  (ABK  2009.
   január,  3.)  28.  § (1) bekezdése alapján egyesítette  és  egy
   eljárásban bírálta el.

                                 II.

    Az   Alkotmánybíróság  az  OVB  határozata  ellen   benyújtott
   kifogásokat az alábbi rendelkezések alapján vizsgálta meg:
    
    1. Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései:
    
    „28/C.  § (2) Országos népszavazást kell tartani legalább  200
   000 választópolgár kezdeményezésére.
    (3)   Ha  az  országos  népszavazást  el  kell  rendelni,   az
   eredményes  népszavazás alapján hozott döntés az Országgyűlésre
   kötelező.
    (…)
    (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
    a)  a  költségvetésről,  a  költségvetés  végrehajtásáról,   a
   központi  adónemekről és illetékekről, a vámokról,  valamint  a
   helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról,”
    
    2.  Az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló
   1998.  évi  III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)  indítvánnyal
   érintett rendelkezései:

    „10.   §  Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
    a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
    b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
    c)  a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
    d)  ugyanazon  tartalmú kérdésben három éven belül  eredményes
   országos népszavazást tartottak,
    e)  az  aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek.”
    „13.  §  (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.”
    
    3. A Ve. érintett rendelkezései:

    „3.  §  A választási eljárás szabályainak alkalmazása során  a
   választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az
   alábbi alapelveket: (…)
    d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,”
    
    „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási  Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. (...)
    (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”
    
                                III.
                                  
    A kifogások egy része megalapozott.
    
    1.  Az  Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét
   az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. §  h)
   pontjában  foglaltaknak megfelelően a Ve.  130.  §-a  határozza
   meg.  Az  Alkotmánybíróságnak  a kifogás  alapján  lefolytatott
   eljárása  jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság
   —  alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban —  a
   beérkezett  kifogás  keretei  között  azt  vizsgálja,  hogy  az
   aláírásgyűjtő ív és a népszavazásra szánt kérdés  megfelel-e  a
   jogszabályi  feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyűjtő  ív
   hitelesítési  eljárásában  az  Alkotmánynak  és   az   irányadó
   törvényeknek  megfelelően járt-e el.  [63/2002.  (XII.  3.)  AB
   határozat, ABH 2002, 342, 344.].

    2.  Az  egyik  kifogástevő szerint az OVB  által  hitelesített
   aláírásgyűjtő  ív  nem felel meg az R. mellékletében  található
   mintának,  mert  nem  tartalmazza a mintában  foglalt,  az  OVI
   vezetője  által  a  Ve.  118. § (1) bekezdésében  meghatározott
   feltételek  esetén  kitöltendő részt. Másrészt  a  hitelesítést
   kérő táblázata 20+1 soros, míg a mintában 15+1 sor szerepel.  A
   kifogás  alapján  az Alkotmánybíróság elsőként  azt  vizsgálta,
   jogszerűen   állapította-e  meg  az  OVB,  hogy  a   benyújtott
   aláírásgyűjtő ív megfelel a Ve. formai követelményeinek.
    Az  Alkotmánybíróság  a  49/2008. (IV. 22.)  AB  határozatában
   rámutatott  arra,  hogy  a népszavazási  kezdeményezésben  való
   részvétel jogának érvényesülését a törvény többek között olyan,
   az  aláírásgyűjtő ívvel szemben támasztott formai  előírásokkal
   biztosítja,   amelyek  garanciát  nyújtanak   arra,   hogy   az
   aláírásgyűjtő ívet aláíró választópolgár eredményesen támogassa
   a  kérdés  országos  népszavazásra  bocsátását.  Ezért  különös
   jelentősége  van annak, hogy az aláírásgyűjtő  ív  a  legapróbb
   részletekig  megfeleljen  a törvény  formai  előírásainak  (ABH
   2008, 488, 492.).
    Az  Nsztv. 2. §-a alapján az aláírásgyűjtő ívek mintapéldányát
   az  aláírásgyűjtés megkezdése előtt – hitelesítés céljából – be
   kell nyújtani az Országos Választási Bizottsághoz. A Ve. 118. §-
   a  értelmében  a  130.  §  (1) bekezdése szerinti  jogorvoslati
   határidő   eredménytelen  elteltét  követő  napon,  jogorvoslat
   esetén  az Alkotmánybíróság hitelesítő határozatot helybenhagyó
   döntésének a Magyar Közlönyben való közzététele napján  az  OVI
   vezetője  hitelesítési záradékkal látja el az aláírásgyűjtő  ív
   mintapéldányát.  Az  aláírásgyűjtést a hitelesítési  záradékkal
   ellátott aláírásgyűjtő ív másolatával lehet megkezdeni.  A  Ve.
   pontosan  meghatározza, hogy mit kell tartalmaznia az  országos
   népszavazás kezdeményezésére szolgáló aláírásgyűjtő  ívnek.  Az
   aláírásoknak  a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.  Az
   aláírásgyűjtő íveken szerepelnie kell a kezdeményezést támogató
   választópolgár  saját  kezű  aláírásának  és   —   az   aláírás
   hitelességének  ellenőrzése céljából  —  fel  kell  tüntetni  a
   kezdeményező olvasható családi és utónevét, lakcímét,  valamint
   személyi  azonosítóját. E szabályok meghatározzák azt is,  hogy
   minden egyes aláírásgyűjtő íven szerepelnie kell az aláírásokat
   gyűjtő  személy  aláírásának is. Az  R.  melléklete  kötelezően
   alkalmazandóként   határozza  meg   az   országos   népszavazás
   kezdeményezésére  irányuló  aláírásgyűjtés  során   használható
   aláírásgyűjtő ív mintáját. Az Nsztv. 3. § (1) bekezdése szerint
   a  népszavazás  kitűzésére irányuló állampolgári  kezdeményezés
   támogatására    a   hitelesített   mintapéldánnyal    megegyező
   aláírásgyűjtő   íveken   lehet   aláírást   gyűjteni.   Hasonló
   rendelkezést  tartalmaz  a  Ve. 118.  §  (1)  bekezdése,  amely
   alapján  aláírásokat  csak a hitelesítési  záradékkal  ellátott
   aláírásgyűjtő    ív    másolatával    lehet    megkezdeni.    E
   rendelkezésekből következően az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát
   olyan  formában kell benyújtani hitelesítésre, hogy az alkalmas
   legyen az aláírásgyűjtésre.
    Jelen  ügyben  az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az
   aláírásgyűjtő íven szerepel az országos népszavazásra  feltenni
   kívánt  kérdés, a kezdeményezést támogató választópolgár  saját
   kezű  aláírásának, családi és utónevének, lakcímének,  valamint
   személyi  azonosítójának  sora, illetve  fel  van  tüntetve  az
   aláírást  gyűjtő személy aláírásának helye is. A  kezdeményezés
   törvényességét nem érinti, hogy a hitelesítést kérő táblázata a
   mintában szereplő 15+1 sor helyett 20+1 soros.
    A  Ve.  118.  §  (1)  bekezdése szerint  az  aláírásgyűjtő  ív
   mintapéldányát az OVI vezetője látja el hitelesítési záradékkal
   a  jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét  követő  napon,
   jogorvoslat esetén a vonatkozó alkotmánybírósági döntés  Magyar
   Közlönyben   való   közzétételének  napján.  Hitelesítéskor   a
   hitelesítési  záradék  szövegét az  OVI  vezetője  kézzel  vagy
   bélyegző  használatával  is  rávezetheti  az  aláírásgyűjtő  ív
   mintapéldányára.   Az,   hogy   a   hitelesítési   záradék   R.
   mellékletében  közzétett  szövege  a  hitelesítés   előtt   már
   szerepel az aláírásgyűjtő ív mintapéldányán, az OVI vezetőjének
   munkáját segíti, annak hiánya azonban nem lehet a kezdeményezés
   benyújtásának akadálya.
    Az  Alkotmánybíróság  mindezekre  tekintettel  megállapította,
   hogy  az  OVB-hez hitelesítés céljából benyújtott aláírásgyűjtő
   ív mintapéldányának az R. mellékletében közzétett mintától való
   formai    eltérése    érdemben   nem   befolyásolta    az    ív
   hitelesíthetőségét.

    3.  Az  egyik  kifogástevő szerint a kérdés  a  Ve.  3.  §  d)
   pontjában  foglalt rendeltetésszerű joggyakorlás  elvét  sérti,
   mivel  vélhetően a lakosság adófizetésben részt nem vevő körére
   nézve   biztosítana  kedvezményeket  a  lakosság  adófizetőinek
   terhére   anélkül,   hogy   a   költségvetés   erre   fedezetet
   biztosítana.
    A   rendeltetésellenes  joggyakorlás  mércéjére   vonatkozóan,
   népszavazási  kezdeményezéssel kapcsolatban  a  18/2008.  (III.
   12.)  AB  határozat  tartalmaz  megállapításokat.  A  határozat
   szerint az aláírásgyűjtés kezdeményezése a népszavazáshoz  való
   jog  gyakorlásának  részjogosítványa, a választópolgárok  által
   kezdeményezett népszavazási eljárás döntő eleme, melynek  célja
   a  népszavazás  elindítása. „E jog gyakorlása akkor  tekinthető
   rendeltetésszerűnek,  ha  a kezdeményezés  összhangban  áll  az
   országos  népszavazás  intézményének  az  Alkotmány  2.  §  (2)
   bekezdésében  meghatározott rendeltetésével. A rendeltetésszerű
   joggyakorlás követelménye a hitelesítési eljárás kezdeményezése
   során azt jelenti, hogy az aláírásgyűjtés kezdeményezőjének  az
   országos  népszavazás alkotmányos rendeltetésére,  a  közvetlen
   hatalomgyakorlás  kivételességére, az állam életében  betöltött
   szerepére     és    súlyára    tekintettel    kell    eljárnia.
   Felelősségteljesen,    annak   tudatában    kell    benyújtania
   kezdeményezését, hogy az általa ’útjára indított’  népszavazási
   eljárás   állásfoglalásra   készteti   az   ország   valamennyi
   választópolgárát,  és  annak  eredményeként  az   Országgyűlést
   kötelező   döntés   születik,  amely  országgyűlési   döntéssé,
   törvénnyé válva hosszabb távon meghatározza a polgárok  jogait,
   kötelezettségeit, befolyásolja a társadalom életét” (ABH  2008,
   212, 224.).
    Az  aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés a 40 év szolgálati  idő
   után    járó    öregségi   nyugdíjjal   kapcsolatban    kívánja
   megváltoztatni  a  társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló
   1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) szabályait.  Az
   Alkotmánybíróság  megítélése szerint a nyugdíj  igénybevételére
   és    az    öregségi   nyugdíjkorhatár   eltörlésére   irányuló
   népszavazási  kezdeményezés megfelel a  fenti  AB  határozatban
   foglalt  követelményeknek. A kifogástevő  álláspontja  ugyanis,
   mely  szerint a kérdés a lakosság adófizetésben részt nem  vevő
   csoportja számára biztosítana kedvezményt az adózók kárára, nem
   a  rendeltetésszerű joggyakorlás elve, hanem az  egyértelműségi
   követelmény  körében  értékelhető.  A  következőkben  ezért  az
   Alkotmánybíróság ezt vizsgálta.

    4.   A   26/2007.   (IV.   25.)   AB   határozat   alapján   a
   választópolgári  egyértelműség követelményének  része,  hogy  a
   választópolgárok   a   kérdés   megválaszolásának    lehetséges
   következményeit    világosan    lássák.    „Az    egyértelműség
   követelményének lényege, hogy a népszavazási kérdésnek döntésre
   alkalmasnak   kell   lennie,   aminek   a   jogalkotói   és   a
   választópolgári  egyértelműség feltétlenül  szükséges,  de  nem
   egyetlen  feltétele.  Az  egyértelműség  részének  tekinti   az
   Alkotmánybíróság azt is, hogy a népszavazási kérdésben  foglalt
   döntési     kötelezettség    ne    legyen    kivitelezhetetlen,
   végrehajthatatlan,  következményeiben  kiszámíthatatlan”   (ABH
   2007, 332, 337.).
    A  Tny. 18. § (1) bekezdés a)-g) pontjai az öregségi nyugdíjra
   való  jogosultság  megállapításakor a  biztosítottak  születési
   idejéhez  kapcsolódóan különböző életévben  határozzák  meg  az
   öregségi  nyugdíjra  jogosító  korhatárt.  A  Tny.  18.  §  (2)
   bekezdése   a   nyugdíjjogosultság   további   feltételeit   is
   meghatározza,  többek között a meghatározott  idejű  szolgálati
   időt.  A  szolgálati  idő azonban a komplex nyugdíjjogosultsági
   feltételrendszernek csupán az egyik elme. A 9/2011.  (III.  1.)
   AB  határozatban megfogalmazottak ezért a mostani  népszavazási
   kérdés  esetében  is alkalmazandók. A népszavazásra  bocsátandó
   kérdés  ugyanis  a szolgálati időt kívánja rögzíteni,  „anélkül
   azonban, hogy a választópolgár számára világossá tenné, hogy ez
   jár-e,  és  ha igen, milyen hatással, változással  az  öregségi
   nyugdíj  megszerzésének  további  feltételeire  nézve.  Így   a
   választópolgár  döntése meghozatalakor  nem  lehetne  tisztában
   azzal,  hogy  a kérdésre igen-nel vagy nem-mel szavazás  esetén
   döntésének milyen pénzügyi vagy egyéb következményei  lennének”
   (ABK  2011.  február,  101,  103.). A népszavazásra  bocsátandó
   kérdésről  tehát  a  választópolgároknak  úgy  kellene  döntést
   hozniuk,  hogy nem volna egyértelmű, az eredményes  népszavazás
   milyen  változásokat  okozna  a  nyugdíjrendszerben,  és  ennek
   milyen   társadalmi,  pénzügyi  és  egyéb  hatásaival   kellene
   számolniuk. A népszavazásra szánt kérdés ezért nem felel meg  a
   választópolgári egyértelműség követelményének. Mindezek alapján
   az  Alkotmánybíróság  az OVB 470/2010. (VIII.  4.)  határozatát
   megsemmisítette,  és  az OVB-t – a Ve.  130.  §  (3)  bekezdése
   alapján – új eljárásra utasította.
    
   Tekintettel  arra,  hogy az Alkotmánybíróság megállapította,  a
   népszavazásra szánt kérdés nem felel meg az Nsztv.  13.  §  (1)
   bekezdésében  foglaltaknak,  nem  vizsgálta,  hogy   az   OVBh.
   ellentétes-e  az  Alkotmány 2. § (1)  bekezdésével,  s  hogy  a
   feltenni  kívánt  kérdés az Alkotmány 28/C. § (5)  bekezdés  a)
   pontja  alapján  a  költségvetési  törvényre  vonatkozó  kizárt
   tárgykörbe tartozik-e.
    
    Az   Alkotmánybíróság   a  határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel
   rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                       
         Dr. Balogh Elemér                   Dr. Bihari Mihály
         előadó alkotmánybíró                    alkotmánybíró

         Dr. Bragyova András                  Dr. Holló András
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Kiss László                      Dr. Kovács Péter
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Lenkovics Barnabás               Dr. Lévay Miklós
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                          Dr. Stumpf István
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    58/2011. (VI. 30.)
    Date of the decision:
    .
    06/28/2011
    .
    .