English
Hungarian
Ügyszám:
.
837/E/1995
Előadó alkotmánybíró: Zlinszky János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 37/1996. (IX. 4.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/122
.
A döntés kelte: Budapest, 09/03/1996
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

      Az    Alkotmánybíróság     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló   indítvány
   tárgyában meghozta a következő

                          határozatot :

      Az  Alkotmánybíróság  megállapítja  :    alkotmányellenes
   helyzet állott  elő  azáltal,  hogy  Magyarország  nem  tett
   eleget az 1947. évi XVIII. törvénnyel becikkelyezett Párizsi
   Békeszerződés 29. cikkének 3. pontjában foglaltaknak.

   Az Alkotmánybíróság  felhívja az  Országgyűlést, hogy  1997.
   június  30.   napjáig  -   a  különböző  országokkal  kötött
   vagyonjogi  egyezményekre  is  figyelemmel  -  tegye  meg  a
   szükséges   intézkedést    a    Békeszerződés    hivatkozott
   rendelkezésének végrehajtására.

      Az Alkotmánybíróság  e határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

       A  Párizsban   1947.  február  10-én  kelt  Békeszerződés
    becikkelyezése tárgyában elfogadott 1947. évi XVIII. törvény
    29.  cikkének   1.  pontja   rendelkezik  arról,  hogy  a  :
    "Szövetséges és  Társult Hatalmak  mindegyikének jogában áll
    lefoglalni,  visszatartani,   felszámolni  vagy   bármi  más
    intézkedés  alá  vonni  mindazokat  a  javakat,  jogokat  és
    érdekeket, amelyek  a jelen  Szerződés életbe  lépése idején
    saját  területén   vannak,  és   Magyarország  vagy   magyar
    állampolgárok tulajdonai. . . ".

       A 29.  cikk 3.  pontja kimondja  :    "A  magyar  kormány
    kötelezi  magát,   hogy  azokat  a  magyar  állampolgárokat,
    akiknek javait  e cikk  értelmében  elvették  és  nem  adták
    vissza, kártalanítani fogja. "

       Az indítvány  szerint az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének
    és a  jogalkotásról szóló  1987. évi  XI. törvény 7. §-ának,
    valamint 17.  §-ának összevetéséből  megállapítható, hogy  a
    Kormány alkotmányellenes  mulasztást követett el, amikor nem
    gondoskodott   a    kártalanítás   részletes    szabályainak
    megalkotásáról,     ezért      mulasztással      megvalósult
    alkotmányellenesség megállapítását kérte.

                                II.

       A  Magyar   Köztársaság  igazságügyminisztere   a  Magyar
    Köztársaság     külügyminiszterével     egyetértésben     az
    Alkotmánybíróságot az alábbiak szerint tájékoztatta :

    A. /A  magyar állam  kártalanítási kötelezettsége a külföldi
    volt magyar  érdekeltségű  tulajdonok,  illetve  követelések
    miatt három jogcímen állhat fenn :

       1.  Magyarország   17  országgal   kötött  20  vagyonjogi
    megállapodást. A megállapodások nem mindegyike utal vissza a
    Párizsi Békeszerződésre,  melynek alapján a külállamnak joga
    lenne   a   magyar   vagyonok   lefoglalására.   A   Párizsi
    Békeszerződésre való  hivatkozás -  itt nemcsak  a 29.  cikk
    értendő  -   megtalálható  az   USA-val,  Kanadával,   Nagy-
    Britannia- és  Észak-Írországgal, Jugoszláviával  ( bizalmas
    jegyzőkönyvben ) kötött megállapodásokban.

       Ezen  országokban   levő  vagyon  vonatkozásában  mind  a
    vagyonjogi   egyezményekre,    mind    pedig    a    Párizsi
    Békeszerződésre  tekintettel   fennállhat  a   magyar  állam
    kártalanítási kötelezettsége.

       2. Bizonyos  vagyonjogi  egyezmények  nem  hivatkoznak  a
    Párizsi  Békeszerződésre,  ugyanakkor  ezekben  Magyarország
    kifejezetten  lemond   az  illető   országban  levő   magyar
    vagyonról, és  azt beszámítják  a  Magyarországtól  követelt
    jóvátételbe. Ilyen a Csehszlovákiával ( 1964. február 3-án )
    és Jugoszláviával kötött egyezményünk. A jugoszláv egyezmény
    tehát az 1. illetve 2. pontba is sorolható.

       Az  egyezményekben   és   a   bizalmas   jegyzőkönyvekben
    foglaltak ( mely  utóbbit szintén  az  egyezmények  részének
    tekintették ) csak együttesen értékelhetők.

       3.   Vannak   olyan   országok,   amelyekkel   vagyonjogi
    egyezményt nem  kötöttünk, de  mint a Párizsi Békeszerződést
    aláíró szövetséges, illetve társult hatalmak tagjainak joguk
    volt a  Párizsi Békeszerződés  29. cikke  alapján  a  magyar
    vagyonok zárolására.  Ilyen volt  pl. a  Szocialista Szovjet
    Köztársaságok Szövetsége,  a Fehérorosz  Szocialista Szovjet
    Köztársaság, Ausztrália,  India, Új-Zéland  és a Dél-Afrikai
    Unió.

       Szovjetunió, illetve  az Ukrán  SZSZK a  rendelkezésünkre
    álló adatok  szerint nem  alkalmazta a Párizsi Békeszerződés
    alapján  fennálló   lefoglalási  lehetőséget,   hanem  belső
    jogszabályok  alapján   államosított,  így  e  vonatkozásban
    kártalanítási kötelezettségünk  általában nem  áll fenn.  Az
    egyéb itt  felsorolt országok  szórványosan éltek a zárolási
    lehetőséggel, e vagyonok azonban nem jelentősek.

       A vagyonjogi  egyezmények sokféleségük  miatt a  hozzájuk
    tartozó bizalmas  jegyzőkönyvekkel együtt egyedi értelmezést
    kívánnak  a   konkrétan  felmerült  igények  vonatkozásában,
    ugyanakkor  az   egyezmény   alapján   fennálló   kárpótlási
    igényeket egy  minden  esetet  felölelő  kárpótlási  törvény
    alapján kellene érvényesíteni.

       B. / 1993-ban az Igazságügyi Minisztériumban elkészült az
    állampolgárok tulajdonában, az állam által kötött nemzetközi
    szerződésekkel okozott  károk részleges  kárpótlásáról szóló
    törvény  első   tervezete,  amely  átfogó  megoldást  kívánt
    nyújtani a  külföldi volt  magyar  érdekeltségű  tulajdonok,
    illetve követelések rendezésére.

       Az  előző  kormány  a  kárpótlás  kérdésében  nem  hozott
    döntést. A  megoldás tekintetében egységes álláspont még nem
    alakult ki,  így  a  tervezetnek  a  jelenlegi  kormány  elé
    terjesztésére még nem került sor.

                                 III.

       Az   Alkotmánybíróság   az   indítványt   megalapozottnak
    találta.

       Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény
    ( Abtv. )  49. § (1) bekezdés alapján és az Alkotmánybíróság
    ítélkezési  gyakorlata  szerint  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenesség akkor  állapítható meg,  ha a  jogalkotó
    szerv  a   jogszabályi  felhatalmazásból  származó,  illetve
    feladat-   és    hatáskörébe   tartozó    jogszabályalkotási
    kötelezettségének    nem     tesz    eleget,     és    ezzel
    alkotmányellenességet idézett elő.

       Az  Alkotmány   7.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaság  jogrendszere   elfogadja   a   nemzetközi   jog
    általánosan  elismert   szabályait,  biztosítja   továbbá  a
    vállalt nemzetközi  jogi  kötelezettségek  és  a  belső  jog
    összhangját.

       A  Párizsi   Békeszerződés  fent   idézett  29.  cikk  3.
    pontjában a  magyar kormány  kötelezte magát,  hogy azokat a
    magyar állampolgárokat,  akiknek javait  e  cikk  értelmében
    elvették  és   nem  adták  vissza,  kártalanítani  fogja.  E
    kötelezettségvállalás  belső   jogalkotási  kötelezettséggel
    jár, így  mindaddig, amíg a nemzetközi jogi kötelezettség és
    a belső  jog összhangja  nem  valósul  meg,  a  mulasztásban
    megnyilvánuló     alkotmányellenes      állapot     fennáll.

    Kihangsúlyozandónak tartja azonban az Alkotmánybíróság, hogy
    a  kormány  kötelezettségvállalása  a  magyar  állampolgárok
    kártalanítására  vonatkozik,   és  a   kártalanítás  módjára
    irányadók   azok    az   Alkotmánybíróság    több,   korábbi
    határozatában kifejezésre  juttatott szempontok,  amelyek az
    állam által  elvont tulajdonjoggal kapcsolatos kártalanítási
    igényekre vonatkoztak.  Ennek megfelelően  az  állam  az  őt
    terhelő  kötelezettséget  akként  is  teljesítheti,  hogy  -
    teherbíróképességével arányban  álló  módon  -  a  jelenlegi
    gazdasági átalakulás  során,  az  egyes  tulajdoni  sérelmek
    eredeti  jogi   természetét  figyelmen   kívül   hagyva,   a
    károsultakkal  szembeni  kötelezettségének  kárpótlás  útján
    tesz eleget  [ 16/1993. (III.  12.) AB  határozat, ABH 1992.
    151-152. ] .

       Mindezek    mérlegelésével    az    Alkotmánybíróság    a
    mulasztásban       megnyilvánuló       alkotmányellenességet
    megállapította, és annak megszüntetését elrendelte.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                           Dr. Kilényi Géza
                            alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás            Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

           Dr. Szabó András         Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                            Dr. Vörös Imre
                            alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                         előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The Hungarian Parliament failing to fulfil its legislative duty to compensate those Hungarian citizens whose property was taken unlawfully during the Second World War and not returned
     Number of the Decision:
     .
     37/1996. (IX. 4.)
     Date of the decision:
     .
     09/03/1996
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1996-3-008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .