Hungarian
Ügyszám:
.
261/E/2000
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 261/E/2000. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/1121
.
A döntés kelte: Budapest, 06/19/2001
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                               
  Az      Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló    indítvány
  alapján meghozta a következő

                          határozatot:
                               
  Az  Alkotmánybíróság  önkormányzati  rendelet  megalkotásának
  elmulasztása   miatt   az  Alkotmány   70/B.   §-ába   ütköző
  alkotmányellenesség megállapítása iránt benyújtott indítványt
  elutasítja.
                             Indokolás
                                
                                I.
                                
   Az    indítványozó   sérelmezte,   hogy   Budapest    Főváros
   Önkormányzatának Közgyűlése a szervezett bűnözés, valamint az
   azzal    összefüggő   egyes   jelenségek   elleni    fellépés
   szabályairól     szóló     és     az     ehhez     kapcsolódó
   törvénymódosításokról  szóló  1999.  évi  LXXV.  törvény   (a
   továbbiakban:   Szbt.)   62.  §  (4)   bekezdésében   foglalt
   jogalkotási  kötelezettségének nem tett eleget,  a  törvényes
   határidőig  –  2000. március 1. napjáig – nem alkotta  meg  a
   türelmi  zónák  kijelölésének  részletes  szabályairól  szóló
   önkormányzati  rendeletét. A 2000. március  1-jei  rendkívüli
   ülésén   a  “fővárosi  közgyűlés  a  kerületi  önkormányzatok
   képviselőinek   elutasító  álláspontjára   való   tekintettel
   visszavonta   a   türelmi  zónák  helyszínének   kijelölésére
   vonatkozó  javaslatát”,  ezért  az  indítványozó  álláspontja
   szerint  “a fővárosi közgyűlés ezzel a döntésével mulasztásos
   törvénysértést  követett el”, amely egyben a prostituáltaknak
   az  Alkotmány 70/B. §-ában biztosított munkához  és  a  munka
   szabad megválasztásához való jogát is sérti.

                                II.

   1. Az Alkotmány szerint:
   “44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
   a)  önkormányzati  ügyekben önállóan  szabályoz  és  igazgat,
   döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,”
   “44/A.  §  (2)  A  helyi képviselőtestület  a  feladatkörében
   rendeletet  alkothat, amely nem lehet ellentétes  a  magasabb
   szintű jogszabállyal.”
   “70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.”

   2.  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a
   továbbiakban: Ötv.) alapján:
   “16.   §  (1)  A  képviselő-testület  a  törvény  által   nem
   szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,  továbbá
   törvény    felhatalmazása   alapján,   annak   végrehajtására
   önkormányzati rendeletet alkot.”

   3. Az Szbt. hivatkozott rendelkezése:
   “62. § (4) Ha a prostitúció tömeges (4. § j) pont), az 50 000
   lélekszám       feletti      település       önkormányzatának
   képviselőtestülete  (fővárosban  a  fővárosi   közgyűlés)   a
   törvény  hatálybalépésétől számított hat  hónapon  belül,  ha
   pedig   a  jelenség  a  törvény  hatálybalépése  után   válik
   tömegessé,  ennek megállapításától számított kilencven  napon
   belül  köteles  a  türelmi  zóna kijelöléséről  a  rendeletet
   megalkotni.  A türelmi zóna helyének kijelölése  tekintetében
   egyetértési jogot gyakorolnak azok a kerületi önkormányzatok,
   amelyek   az  egyeztetés  során  vállalják,  hogy   a   saját
   területükön türelmi zónát alakítanak ki.”

                               III.
                                
   Az indítvány nem megalapozott.

   1.  Az Ötv. 16. § (1) bekezdése szerint "a képviselő-testület
   a  törvény  által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok
   rendezésére,  továbbá törvény felhatalmazása  alapján,  annak
   végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot". Az Szbt.  62.
   §   (3)  bekezdése  a  települési  önkormányzatok  képviselő-
   testülete, a fővárosban – a kerületi önkormányzatok képviselő-
   testületeivel  egyeztetve – a fővárosi  közgyűlés  számára  a
   prostitúció folytatásának Szbt.-ben megállapított előírásokon
   felüli további szabályairól (így különösen a közterületnek  a
   védett  övezeten  kívüli területen védetté  nyilvánított  más
   részei,   a  védett  övezeten  kívül  működő  egyes,  védetté
   nyilvánított  nyilvános helyek meghatározása,  a  prostitúció
   tömeges megjelenésének tartalmi követelményei, a türelmi zóna
   kijelölése) szóló önkormányzati rendelet megalkotására  adott
   felhatalmazást.  Az  Szbt. 62. § (4)  bekezdése  azonban  már
   meghatározta  azokat  a körülményeket,  amikor  a  települési
   önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosban a  fővárosi
   közgyűlésnek  kötelező  a  türelmi zóna  kijelöléséről  szóló
   rendeletét  megalkotnia. A fővárosi közgyűlés – a prostitúció
   fővárosban   történő  tömeges  megjelenését  megállapítva   –
   kezdeményezte  az önkormányzati rendelet megalkotását,  de  a
   rendeletalkotás   a   kerületi   önkormányzatok    képviselő-
   testületeivel való egyetértés hiányában meghiúsult.

   Az indítványozó “állampolgári panasz”-ként beadott indítványa
   “mulasztásos   törvénysértés”   megállapítását    kérte    az
   Alkotmánybíróságtól,  illetőleg azt, hogy  “állapítsa  meg  a
   fővárosi közgyűlés törvénysértő eljárását”.

   Az  Alkotmánybíróság  a  30/1999. (X. 13.)  AB  határozatában
   rámutatott    arra,    hogy    az    önkormányzati    működés
   jogszerűségének  vizsgálata az Ötv. 98. §-a  szerint  nem  az
   Alkotmánybíróság,  hanem a közigazgatási  hivatalok  feladata
   (ABH  1999, 411, 414.). Az Ötv. 98. § (3) bekezdés a)  pontja
   értelmében  a  közigazgatási hivatal  vezetője  törvényességi
   ellenőrzési jogkörében eljárva – egyebek mellett –  vizsgálja
   azt  is,  hogy  a  helyi  önkormányzat (a  helyi  kisebbségi,
   valamint   kisebbségi   települési   önkormányzat)   működése
   megfelel-e a jogszabályoknak.

   Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:   Abtv.)   1.  §  b)   pontja   értelmében   az
   Alkotmánybíróság hatáskörébe a jogszabály, valamint az állami
   irányítás   egyéb  jogi  eszköze  alkotmányellenességének   a
   vizsgálata tartozik. Az Abtv. 1. § h) pontja lehetővé  teszi,
   hogy  az  Abtv.-be foglalt hatáskörökön kívül  törvény  egyéb
   hatásköröket  is  megállapítson az  Alkotmánybíróság  számára
   (ABH 1999, 411, 414.).

   Az  Abtv.  és  az Ötv. vonatkozó rendelkezéseinek összevetése
   alapján  megállapítható,  hogy a törvényi  szabályozás  külön
   kezeli  az alkotmányellenesség [Abtv. 1. § b) pontja]  és  az
   önkormányzat  törvénysértésének [Ötv. 98. § (3)  bekezdés  b)
   pontja]  vizsgálatát. Az előbbi esetben  az  Alkotmánybíróság
   eljárását  az  Abtv.  21.  §  (2)  bekezdése  szerint   bárki
   indítványozhatja,  az  utóbbi  esetben  viszont  az   eljárás
   kezdeményezője  egyedül  a  közigazgatási  hivatal   vezetője
   lehet.  A közigazgatási hivatal vezetőjét ugyanakkor  nemcsak
   az   Ötv.  99.  §  (2)  bekezdés  a)  pontjában  írt  esetben
   (törvénysértő   önkormányzati  rendelet  felülvizsgálata   és
   megsemmisítése)   illeti  meg  az   indítványozási   jog   az
   Alkotmánybíróságnál,  de  akkor  is,  ha  e  rendeletalkotási
   kötelezettségét mulasztja el az önkormányzat.
   A   jelen  esetben  a  közigazgatási  hivatal  vezetője   nem
   kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását.
   Az  indítványozó  a  második (kiegészítő)  indítványában  már
   “mulasztásos alkotmánysértés” kimondását kérte.

   Az   Abtv.   49.   §   (1)  bekezdése  értelmében:   “Ha   az
   Alkotmánybíróság hivatalból, illetőleg bárki indítványára azt
   állapítja   meg,  hogy  a  jogalkotó  szerv   a   jogszabályi
   felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát  elmulasztotta
   és  ezzel  alkotmányellenességet idézett  elő,  a  mulasztást
   elkövető   szervet  –  határidő  megjelölésével  –   felhívja
   feladatának teljesítésére.”

   Az  Alkotmánybíróság megállapítja: az indítványozó ez esetben
   már  jogosult  arra,  hogy  az  Alkotmánybíróságnál  eljárást
   kezdeményezzen.       A      mulasztásban       megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapításához  ugyanakkor  nem   elég
   önmagában  a  (felhatalmazáson  alapuló)  jogalkotói  feladat
   elmulasztása,  de  az  is szükséges –  és  az  Abtv.  idézett
   rendelkezéséből   is  ez  következik  –,   hogy   a   hiányzó
   szabályozás  egyben alkotmányellenességet  is  eredményezzen.
   Azaz  a mulasztásnak és az alkotmányellenes helyzetnek együtt
   kell fennállnia (1395/E/1996. AB határozat, ABH 1998, 669.).

   Az   kétségtelen   tény,   hogy  az  önkormányzati   rendelet
   megalkotásának    elmaradása   jogszabályi   felhatalmazásból
   származó   jogalkotói  feladat  elmulasztását   eredményezte.
   Kérdés  azonban az, hogy ez előidézte-e az Alkotmány valamely
   rendelkezésének a sérelmét is.

   Az  indítványozó ezt az “alkotmányellenességet” az  Alkotmány
   70/B.   §   sérelmében  látja,  ezért   a   továbbiakban   az
   Alkotmánybíróság e kérdés vizsgálatát végezte el.

   2. Az Alkotmány 70/B. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Magyar
   Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és  a
   foglalkozás szabad megválasztásához.

   Az  alanyi jogi értelemben vett munkához való jogot, a  munka
   és   a   foglalkozás  szabad  megválasztásához   való   jogot
   (Alkotmány   70/B.   §)  úgy  kell  értelmezni,   hogy   abba
   mindenfajta foglalkozás, hivatás, “munka” megválasztásának és
   gyakorlásának szabadsága beletartozik.

   Az 54/1993. (X. 13.) AB határozat szerint “a vállalkozás joga
   a   foglalkozás  szabad  megválasztásához  való   alkotmányos
   alapjog [70/B. § (1) bekezdés] egyik aspektusa, annak  egyik,
   a  különös  szintjén történő megfogalmazása” (ABH 1993,  340,
   341.).    “Senkinek    nincs   alanyi   joga    meghatározott
   foglalkozással kapcsolatos vállalkozás, sem pedig ennek adott
   vállalkozási jogi formában való gyakorlásához. A  vállalkozás
   joga  annyit  jelent – de annyit alkotmányos  követelményként
   feltétlenül  –  hogy az állam ne akadályozza  meg,  ne  tegye
   lehetetlenné a vállalkozóvá válást.” (ABH 1993, 340, 342.)

   Az  Alkotmánybíróság a munkához való joggal többek  között  a
   21/1994. (IV. 16.) AB határozatában foglalkozott: “A munkához
   (foglalkozáshoz,    vállalkozáshoz)    való     alapjog     a
   szabadságjogokhoz  hasonló  védelemben  részesül  az   állami
   beavatkozások   és   korlátozások   ellen.   E   korlátozások
   alkotmányossága  azonban  más-más mérce  alapján  minősítendő
   aszerint,  hogy a foglalkozás gyakorlását vagy  annak  szabad
   megválasztását   korlátozza-e   az   állam...   A    munkához
   (foglalkozáshoz, vállalkozáshoz) való jogot az  veszélyezteti
   a legsúlyosabban, ha az ember az illető tevékenységtől el van
   zárva,  azt  nem  választhatja.”  (ABH  1994,  117,  121.)  A
   prostitúció   (szexuális  szolgáltatás)   a   hatályos   jogi
   szabályozás   alapján   legálisan,   vállalkozási    formában
   végezhető (SZJ 93.05.10.4. Szexuális szolgáltatás).  E  téren
   tehát   a   prostitúció,  mint  foglalkozás  –   a   hatályos
   jogszabályokban    meglévő   korlátozásokkal    –    szabadon
   választható.

   Az    Alkotmánybíróság   a   327/B/1992.   AB   határozatában
   rámutatott:  “A  70/B. § (1) bekezdésébe  foglalt  alapjogba,
   mely  lényegéből fakadóan csak természetes személyeket  illet
   meg, bármely munka, hivatás, foglalkozás megválasztásának  és
   gyakorlásának  szabadsága beletartozik.  ...  A  munka  és  a
   foglalkozás szabad megválasztásához való alapjog azonban  nem
   alanyi     jogot    garantál    meghatározott     foglalkozás
   folytatásához, tevékenység végzéséhez.” (ABH 1995, 604, 609.)
   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint   a   foglalkozás
   (vállalkozás)  részét  képező ajánlattételi  hely  kijelölése
   [Szbt.  62.  §  (4)  bekezdése] és a  prostitució  gyakorlása
   között  nincs tartalmi összefüggés. Ezért az Alkotmánybíróság
   az önkormányzati rendelet megalkotásának elmulasztása miatt –
   anyagi jogi alkotmánysértés hiányában – az Alkotmány 70/B. §-
   ába ütköző alkotmányellenesség megállapítása iránt benyújtott
   indítványt elutasította.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
      Dr. Bagi István                        Dr. Bihari Mihály
      alkotmánybíró                              alkotmánybíró

      Dr. Czúcz Ottó                           Dr. Erdei Árpád
      alkotmánybíró                              alkotmánybíró

      Dr. Harmathy Attila                     Dr. Holló András
      alkotmánybíró                              alkotmánybíró

      Dr. Kiss László                     Dr. Kukorelli István
      előadó alkotmánybíró                       alkotmánybíró

      Dr. Strausz János     Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
      alkotmánybíró                              alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    261/E/2000
    Date of the decision:
    .
    06/19/2001
    .
    .