English
Hungarian
Ügyszám:
.
1270/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1270/B/1997. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/713
.
A döntés kelte: Budapest, 05/08/2000
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                
   Az       Alkotmánybíróság      jogszabályi      rendelkezések
   alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára    irányuló
   eljárásban  –  Dr.  Holló  András  és  Dr.  Kukorelli  István
   alkotmánybírák   párhuzamos  indokolásával   –   meghozta   a
   következő
                                
                           határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság  a gazdasági reklámtevékenységről  szóló
   1997.  évi  LVIII. törvény 4.  a) pontja, 15.  (3) bekezdése,
   valamint 16. § (2) bekezdése alkotmányellenességének utólagos
   megállapítására  és  megsemmisítésére  vonatkozó   indítványt
   elutasítja.
                              Indokolás

                                 I.
                                 
    Az indítványozók a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.
    évi  LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) több rendelkezése
    alkotmányellenességének      megállapítását      és      azok
    megsemmisítését   kérve   nyújtottak   be    indítványt    az
    Alkotmánybírósághoz.  Álláspontjuk szerint  a  Grtv.  4.   a)
    pontja, amely tiltja a személyhez fűződő jogokat, valamint  a
    kegyeleti  és a személyes adatok védelméhez való jogot  sértő
    reklámot,      aránytalanul     korlátozza      a      szabad
    véleménynyilvánítás Alkotmány 61. -ában biztosított  alapvető
    jogát.  Sérelmezik továbbá, hogy a Grtv. 15.   (3)  bekezdése
    sérti  az  Alkotmány 70/K. -át; a Grtv.  16.   (2)  bekezdése
    pedig,   véleményük  szerint,  “szükségtelen  és   aránytalan
    mértékben korlátozza az egyén önrendelkezési jogát”.

                                 II.
                                 
    Az  Alkotmánybíróság jelen eljárása során az Alkotmány alábbi
    rendelkezéseit vette figyelembe:

    9.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaság elismeri  és  támogatja  a
    vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.
    54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
    59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
    61.   (1)  A  Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
    70/K.    Az   alapvető  jogok  megsértése  miatt  keletkezett
    igények,  továbbá a kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
    hozott   állami  döntések  elleni  kifogások  bíróság   előtt
    érvényesíthetők.

    A  Grtv.-nek  az Alkotmánybíróság által vizsgált szakaszai  a
    következőek:
    4.  Tilos közzétenni olyan reklámot, amely
    a)  személyhez  fűződő  jogokat,  kegyeleti  jogot,  valamint
    személyes adatok védelméhez való jogokat sért,

    15.  (3) Az e törvény szerinti eljárás lefolytatása nem zárja
    ki, hogy a sérelmet szenvedett fél személyhez fűződő jogainak
    megsértése   esetén  igényét  közvetlenül  a  bíróság   előtt
    érvényesítse a polgári jog általános szabályai szerint. Ha  a
    polgári  jogi  felelősség szabályai szerint kártérítés  címén
    megítélhető  összeg  nem áll arányban a felróható  magatartás
    súlyosságával,   a  bíróság  a  jogsértőre  közérdekű   célra
    fordítható bírságot is kiszabhat.

    16.    (1)   A   reklámfelügyeleti  eljárás  kérelemre   vagy
    hivatalból indul.
    (2)  A  reklámfelügyeleti  eljárás  kérelemre  indul,  ha   a
    gazdasági     reklámtevékenységre    vonatkozó    rendelkezés
    megsértése valakinek a jogát vagy jogos érdekét sérti.  Ha  a
    sérelmet  szenvedett fogyasztó személye nem állapítható  meg,
    illetve,  ha  az igények érvényesítése a sérelmet  szenvedett
    fogyasztók  számára  tekintettel nem  lenne  célravezető,  az
    eljárás  megindítására  a  fogyasztók  érdekvédelmét   ellátó
    közigazgatási   szervek   és   társadalmi   szervezetek    is
    jogosultak.

                                III.

    Az  Alkotmánybíróság  eljárása során az Európai  Emberi  Jogi
    Bíróság   és   Bizottság  véleménynyilvánítási   szabadsággal
    kapcsolatos    gyakorlatára   kiterjedő    jog-összehasonlító
    elemzést végzett.

    1.  A  strasbourgi Emberi Jogi Bíróság már több  előtte  lévő
    ügyben   vizsgálta,   hogy  az  ún.   kereskedelmi   reklámot
    védelemben   részesíti-e  az  1993.  évi   XXXI.   törvénnyel
    kihirdetett,  az  emberi  jogok és  az  alapvető  szabadságok
    védelméről   szóló,   Rómában,  1950.  november   4-én   kelt
    Egyezménynek   (a   továbbiakban:   Egyezmény)    a    szabad
    véleménynyilvánításhoz való jogot biztosító 10. cikke:
     1.    Mindenkinek    joga    van    a    véleménynyilvánítás
    szabadságához.  Ez  a jog magában foglalja a  véleményalkotás
    szabadságát  és  az  információk,  eszmék  megismerésének  és
    közlésének  szabadságát országhatárokra  tekintet  nélkül  és
    anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a  Cikk
    nem  akadályozza, hogy az államok a rádió-,  televízió-  vagy
    mozgókép vállalatok működését engedélyezéshez kössék.
     2.   E   kötelezettségekkel   és  felelősséggel   együttjáró
    szabadságok  gyakorlása  a  törvényben  meghatározott,  olyan
    alakszerűségeknek,   feltételeknek,   korlátozásoknak    vagy
    szankcióknak  vethető alá, amelyek szükséges  intézkedéseknek
    minősülnek  egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,
    a  területi  sértetlenség, a közbiztonság,  a  zavargás  vagy
    bűnözés  megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme,
    mások  jó  hírneve  vagy jogai védelme, a bizalmas  értesülés
    közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és
    pártatlanságának fenntartása céljából.

    A Bíróság a Barthold-ügyben (Judgment of 25 March 1985, A 90)
    még  nyitva  hagyta  a reklámok Egyezmény  általi  védelmének
    kérdését,  de  a  Markt  Intern-ügyben  született  döntésében
    (Judgment  of  20 November 1989, A 165) már világossá  tette,
    hogy  a kereskedelmi jellegű információk nem zárhatóak ki  az
    Egyezmény  10. cikk 1. pontjának alkalmazási területéről,  az
    Egyezmény ezen pontja ugyanis nem csupán bizonyos információ-
    és  véleménytípusra  és  nem  is csupán  egyfajta  kifejezési
    formára   alkalmazható.  1994-ben   aztán   két   ügyben   is
    megerősítette  a  Bíróság,  hogy  a  kereskedelmi  reklám  az
    Egyezmény  10.  cikkének oltalmát élvezi. A Jacubowski-ügyben
    (Judgment  of  23  June  1994, A 219-A)  alkalmazott  érvelés
    szerint ugyanis az a tény, hogy a szabad véleménynyilvánítást
    a közérdekű kérdéseken kívül gyakorolják, nem fosztja meg azt
    a  10.  cikk  által nyújtott védelemtől. A Casado Coca-ügyben
    hozott  döntés pedig (Judgment of 24 February 1994, A 285)  a
    már  meglévő  esetjogra  hivatkozva nyilvánítja  a  10.  cikk
    oltalma    alá    tartozónak    a   reklámcéllal    közzétett
    információkat.  Annak ellenére azonban,  hogy  a  strasbourgi
    szervek az Egyezmény 10. cikke védelme alatt állónak tekintik
    a  kereskedelmi jellegű információkat, nem részesítik  azokat
    akkora   védelemben,   mint  amekkora   védelmet   az   egyéb
    vélemények,  elsősorban a politikai vélemények  élveznek,  és
    széles körű mérlegelési jogot biztosítanak a tagállamoknak  a
    reklámok korlátozása terén. Ez az alacsonyabb szintű  védelem
    azt   jelenti,   hogy   a   strasbourgi   szervek   mindeddig
    szükségesnek,   ennek  következményeképp  egyezménykonformnak
    ítéltek  minden  olyan korlátozást, amelyet a részes  államok
    “mások  jogai”, tehát a fogyasztók, vásárlók jogai  érdekében
    alkalmaztak.  (például: Appl. No. 7805/77, X  and  Church  of
    Scientology v. Sweden D. R. )

    Hasonlóan széles körű korlátozást enged a tagállamok  számára
    a  kereskedelmi  célú  hirdetések szabályozásáról  szóló,  az
    Európa  Tanács  Parlamenti Közgyűlése  által  elfogadott  952
    (1982)  sz. Ajánlás. Az Ajánlás megerősíti, hogy az Egyezmény
    10.  cikke védelemben részesíti ugyan a kereskedelmi  jellegű
    információkat,  de  e  védelem  szűkebb  körű,  mint  az  ún.
    politikai beszéd esetében.

                                 IV.
                                 
    Az Alkotmánybíróság jelen határozatában először azt a kérdést
    vizsgálta,  hogy  a gazdasági reklámtevékenység  élvezi-e  az
    Alkotmány   61.   §   (1)  bekezdésében  biztosított   szabad
    véleménynyilvánításhoz való jog védelmét és ha  igen,  milyen
    mértékben.

    1.  Az  Alkotmánybíróság 30/1992. (V. 26.)  AB  határozatában
    megfogalmazott  garanciális elvek  szerint  az  “Alkotmány  a
    szabad  kommunikációt – az egyéni magatartást és a társadalmi
    folyamatot – biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik  a
    szabad     véleménynyilvánítás    alapjoga.”     A     szabad
    véleménynyilvánításhoz való jog ugyanis  “a  véleményt  annak
    érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi.” (ABH 1992,
    167,  179.) A gazdasági reklám tehát, amely a Grtv. 2.  §  g)
    pontja    szerint   olyan   tájékoztatás,    amely    termék,
    szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban:
    áru) értékesítését vagy más módon történő igénybevételét és a
    vállalkozás    nevének,    megjelölésének,    tevékenységének
    népszerűsítését,  továbbá  áru vagy árujelző  megismertetését
    mozdítja  elő, olyan információ, amelynek közzététele  élvezi
    az  Alkotmány 61. § (1) bekezdésének védelmét. Az alaptörvény
    ezen   szakasza  ugyanis  nem  bizonyos  eszmék,  tények   és
    vélemények   tekintetében   biztosítja   csupán   a    szabad
    véleménynyilvánítást,   hanem  magát  a   véleménynyilvánítás
    lehetőségét részesíti védelemben.

    A  véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepét  és
    anyajog   jellegét   a   testület  már   több   határozatában
    megerősítette 30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167.;
    24/1996.  (VI.  25.) AB határozat, ABH 1996,  107.;  33/1998.
    (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 256., hangsúlyozva, hogy ez
    a    kitüntetett   szerep   nem   vezet    arra,    hogy    a
    véleménynyilvánítás     szabadságához     fűződő      alapjog
    korlátozhatatlan  lenne, de mindenképpen azzal  jár,  hogy  a
    szabad  véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen
    kevés  joggal szemben kell csak engednie, a véleményszabadság
    tehát   törvénnyel  is  csak  kivételesen  és   szűk   körben
    korlátozható  egy másik alapjog vagy egyéb alkotmányos  érték
    védelmében.

    A  Grtv.  4. § a) pontja kétségtelenül korlátozza a gazdasági
    reklám  közzétételét a személyhez fűződő jogok, ezen belül  a
    kegyeleti   jogok,   illetve  a  személyes   adatok   védelme
    érdekében.  Az  Alkotmánybíróságnak  tehát  arra  a  kérdésre
    kellett   választ   adnia,  hogy  ezen   érdekek   védelmében
    alkotmányosan korlátozható-e a szabad véleménynyilvánítás.

    Az   Egyesült  Nemzetek  Közgyűlése  XXI.  ülésszakán,  1966.
    december  16-án  elfogadott, az  1976.  évi  8.  törvényerejű
    rendelettel kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
    Egyezségokmánya   19.  cikkének  3.  a)   pontja   a   szabad
    véleménynyilvánításhoz  való jog lehetséges  korlátai  között
    első   helyen  említi  “mások  jogainak  vagy  jó  hírnevének
    tiszteletben tartását”. Az Egyezmény 10. cikkének  2.  pontja
    pedig “mások jó hírneve vagy jogai” védelmében lehetővé teszi
    a véleményszabadság korlátozását.

    Az   Alkotmánybíróság  30/1992.  (V.  26.)  AB  határozatában
    foglaltak szerint “(a)z Alkotmány 54. § (1) bekezdése szerint
    minden embernek veleszületett joga van az emberi méltósághoz.
    Így tehát az emberi méltóság a véleménynyilvánítási szabadság
    korlátja lehet.” (ABH 1992, 167, 174.) Az Alkotmánybíróság  a
    8/1990.  (IV.  23.)  AB határozata óta az emberi  méltósághoz
    való   jogot  az  ún.  “általános  személyiségi  jog”   egyik
    megfogalmazásának tekinti, amely általános  személyiségi  jog
    egyik    aspektusa   a   magánszféra   védelme.   A   Polgári
    Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a  továbbiakban:
    Ptk.) 75. §-ában foglalt általános személyiségi jog és a Ptk.
    VII.  fejezetében  nevesített  néhány  klasszikus  személyhez
    fűződő jog is az általános személyiségi jog részét képezi, és
    mint ilyenek részesülnek alapjogi védelemben.

    Az  Alkotmánybíróság  következetes gyakorlata  szerint  “(a)z
    állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez,  ha
    másik  alapvető  jog és szabadság védelme vagy érvényesülése,
    illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem  érhető
    el.   Az  alapjog  korlátozásának  alkotmányosságához   tehát
    önmagában  nem elegendő, hogy az másik alapjog vagy szabadság
    védelme vagy egyéb alkotmányos cél érdekében történik,  hanem
    szükséges,  hogy  megfeleljen az arányosság követelményeinek:
    az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott
    alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyen  egymással.  A
    törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére
    alkalmas  legenyhébb eszközt alkalmazni.  Alkotmányellenes  a
    jog  tartalmának  korlátozása, ha az kényszerítő  ok  nélkül,
    önkényesen  történik, vagy ha a korlátozás  súlya  az  elérni
    kívánt  célhoz  képest  aránytalan.”  30/1992.  (V.  26.)  AB
    határozat, ABH 1992, 167, 171. A Grtv. 4. § a) pontja  azzal,
    hogy  megtiltja  a  személyhez  fűződő  jogokat,  illetve   a
    kegyeleti   jogot  sértő  reklám  közzétételét,   az   emberi
    méltósághoz való alapjog érvényesülése érdekében korlátozza a
    közlés  szabadságát. E korlátozás a személyhez  fűződő  jogok
    sérelmének megelőzése érdekében szükséges, és arányban áll  a
    törvényhozó által elérni kívánt céllal, az egyén méltóságának
    védelmével.

    2.  Az indítványozó alkotmánysértőnek tartja a Grtv. 4. §  a)
    pontjának  azon fordulatát is, amely szerint tilos közzétenni
    olyan  reklámot,  amely  személyes  adatok  védelméhez   való
    jogokat  sért.  A  személyes  adatok  védelméhez  való  jogot
    alkotmányos védelemben részesíti az Alkotmány 59. -a. “E  jog
    tartalma az, hogy mindenki maga rendelkezik magántitkainak és
    személyes   adatainak   feltárásáról  és   felhasználásáról.”
    20/1990.  (X.  4.)  AB  határozat,  ABH  1990,  69,  70.   Az
    információs  önrendelkezéshez való jog, az emberi méltósághoz
    hasonlóan,   a  véleménynyilvánítás  szabadságának   korlátja
    lehet.  A  véleményszabadságnak a Grtv.  4.  §  a)  pontjában
    érvényesített   korlátozása  szükséges  a  személyes   adatok
    védelméhez  való  jog  mint  személyhez  fűződő  jog  védelme
    érdekében.  Nemcsak  szükséges azonban  a  korlátozás,  hanem
    arányos  is,  hiszen  a törvényhozó polgári  jogi  eszközöket
    alkalmazva    az   elkerülhetetlenül   szükséges    mértékben
    korlátozta       a      reklámot      közzétevők       szabad
    véleménynyilvánítását.  Nagyobb  érdek  fűződik   ugyanis   a
    személyek   méltóságának  védelméhez,   mint   a   vélemények
    közlésének korlátlan szabadságához.

    3.   Bár   a   gazdasági   reklámtevékenység   a   fentiekben
    kifejtetteknek   megfelelően   az   Alkotmány   61.   §   (1)
    bekezdésében  foglalt  szabad  véleménynyilvánítás   védelmét
    élvezi,   a   kereskedelmi  jellegű  információk  közzététele
    esetében    szélesebb   körű   állami    beavatkozás    lehet
    alkotmányosan   indokolt,   mint   a   véleményközlés   egyéb
    eseteiben.   A   kifejezés  szabadságát  az  Alkotmánybíróság
    korábbi határozataiban, elsősorban pedig a 30/1992. (V.  26.)
    és  a 36/1994. (VI. 24.) AB határozatokban (ABH 1992, 167. és
    ABH  1994,  219.) mint az egyén önkifejezésének, személyisége
    szabad  kibontakoztatásának elengedhetetlen  eszközét  és  az
    egyén    demokratikus    társadalomban    való    részvételét
    elősegítendő részesítette többletvédelemben. Minthogy azonban
    a  gazdasági  reklámok  nem állnak közvetlen  kapcsolatban  a
    véleményszabadság  ezen  alapértékeivel,  hiszen  azok  célja
    sokkal  inkább  az  áru  értékesítésének,  megismertetésének,
    igénybevételének előmozdítása (Grtv. 2. § g) pont) és nem  az
    egyén  önkifejezésének,  a  demokratikus  párbeszédben   való
    részvételének  lehetővé tétele, az ilyen,  kereskedelmi  célú
    információk esetében a korlátozás lehetősége szélesebb körben
    minősülhet alkotmányosnak.

    A   gazdasági   reklámtevékenység   és   egyéb   kereskedelmi
    információközlés ugyanis, bár lehetőséget biztosít a polgárok
    számára  a  nekik kínált áruk, szolgáltatások  megismerésére,
    mások személyhez fűződő jogai, a fogyasztói jogok vagy akár a
    tisztességes  verseny  érdekében,  az  elérni  kívánt  céllal
    arányos módon alkotmányosan korlátozható. Az Alkotmánybíróság
    feladata  annak eldöntése, hogy a kifejezés szabadsága  és  a
    vele szemben álló alkotmányos jogok, érdekek összeütközésekor
    a véleményszabadság korlátozása az alkalmazott alapjogi teszt
    alapján    elkerülhetetlenül   szükségesnek   és   arányosnak
    tekinthető-e.

    Jelen határozatában az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  a
    Grtv. 4.  a) pontja nem korlátozza szükségtelen és aránytalan
    mértékben  az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésében   foglalt
    véleménynyilvánítás szabadságát.

                                 V.
                                 
    Az  indítványozó  szerint a Grtv. 15.  (3)  bekezdése  azzal,
    hogy   lehetővé  teszi  a  reklámtevékenységgel   kapcsolatos
    jogviták  bíróságon  kívüli elintézését, ellentétben  áll  az
    Alkotmány  70/K.  §-ával.  A  Grtv.  sérelmezett  15.  §  (3)
    bekezdése    szerint   a   sérelmet    szenvedett    fél    a
    reklámfelügyeleti eljárástól függetlenül közvetlenül  bíróság
    előtt  is  érvényesítheti  személyiségi  jogait.  A  támadott
    jogszabályi  szakasz  tehát  – a személyiségi  jogok  bíróság
    előtti  érvényesítését  ki nem zárva  –  éppen  a  fogyasztók
    jogainak  hatékonyabb védelmét szolgálja, hiszen az  elhúzódó
    bírósági  eljárás  mellett lehetőséget  ad  a  közigazgatáson
    keresztüli jogérvényesítésre is.

    Az állam jogvédő funkciója nem merül ki abban, hogy nem sérti
    meg  polgárainak  jogait, illetve ha ezt  mégis  megteszi,  a
    jogsértést  független bíróság orvosolja; hanem – ezen  túl  –
    olyan  jogszabályokat kell alkotnia, amelyek e  jogok,  jelen
    esetben  a  fogyasztók  jogainak minél  hatékonyabb  védelmét
    teszik  lehetővé.  Bár a fogyasztók jogait tipikusan  nem  az
    állam  szervei sértik meg, ettől függetlenül azonban az állam
    kötelessége, hogy létrehozzon olyan intézményeket, amelyek  e
    jogok  megsértését szankcionálják. A törvényhozó  eldöntheti,
    hogy a bírói út mellett létrehoz-e a közigazgatáson belül egy
    eljárási  rendet  a fogyasztók jogainak védelmére,  de  ha  e
    közigazgatáson  belüli  jogvédő szervek,  a  fogyasztóvédelmi
    felügyelőségek   döntései  kikényszeríthetőek,   határozataik
    bíróság    előtti   felülvizsgálhatóságát   a    jogalkotónak
    biztosítania  kell.  Az “államigazgatási határozatok  bíróság
    előtti   megtámadhatóságának  alkotmányos   szükségessége   a
    bíróságoknak   az  Alkotmány  50.  §  (2)  bekezdésében   írt
    feladatköréből, valamint a 70/K. §-ban gyökerező hatásköréből
    fakad.”  15/1993.  (III. 12.) AB határozat  (ABH  1993,  112.
    119.), 953/B/1993. AB határozat (ABH 1996, 432, 434.)

    Az  Alkotmánybíróság a 46/1994. (X. 21.)  AB  határozatban  a
    70/K.  -t értelmezve megállapította, hogy e rendelkezés  “nem
    jelenti    azt,   hogy   minden,   állampolgári    kötelesség
    teljesítésével  kapcsolatban  hozott  állami  döntés   elleni
    kifogás   közvetlenül  a  70/K.  §  alapján   bíróság   előtt
    érvényesíthető,  függetlenül  attól,  hogy  az  adott  esetre
    vannak-e  külön  eljárási rendelkezések, és annak  melyek  az
    alkotmányos korlátai.” (ABH 1994, 260, 267-268.)
    Mivel a reklámfelügyeleti eljárás nyomán megszülető határozat
    felülvizsgálata  a  Grtv.  20.  §  (2)  bekezdése  alapján  a
    bíróságtól keresettel kérhető, és mivel a Grtv. nem vonja  el
    a  személyiségi jogoknak közvetlenül a bíróság előtt  történő
    érvényesítését   Grtv.  15.  §  (3)  bekezdés,   a   támadott
    rendelkezés nem sérti az Alkotmány 70/K. -át.

                                 VI.
                                 
    1. A reklámfelügyeleti eljárás szabályait a Grtv. 15-20. §-ai
    rendezik.  A  15.  § (1) bekezdés alapján a reklámfelügyeleti
    eljárás   lefolytatására  első  fokon  a  megyei   (fővárosi)
    fogyasztóvédelmi  felügyelőség, másodfokon a Fogyasztóvédelmi
    Főfelügyelőség  jogosult.  Abban az  esetben  azonban,  ha  a
    reklám    a   tisztességtelen   piaci   magatartás    és    a
    versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a
    továbbiakban: Tpvt.) valamely rendelkezését is sérti, a Tpvt.
    szabályai szerint a tisztességtelen verseny tilalmába  ütköző
    magatartások  esetében a bíróság, minden  egyéb  a  Tpvt.-ben
    meghatározott  olyan  ügyben, amely nem  tartozik  a  bíróság
    hatáskörébe, a Gazdasági Versenyhivatal jár el.  Ezen  túl  a
    Grtv.  15.  §  (3)  bekezdése biztosítja, hogy  a  személyhez
    fűződő  jogaiban sértett közvetlenül a bíróság előtt kérhesse
    jogsérelmének orvoslását.

    A  Grtv.  15. §-a alapján tehát ugyanazon reklám esetében  az
    eljárás  — amennyiben az személyhez fűződő jogot és a  Tpvt.-
    ben  foglalt reklámelőírást is sért — párhuzamosan is folyhat
    a  fogyasztóvédelmi felügyelőség, a Gazdasági  Versenyhivatal
    és a bíróság előtt.


    Mind  a  reklámfelügyeleti, mind a versenyfelügyeleti eljárás
    közigazgatási  eljárás,  amelyre az  államigazgatási  eljárás
    általános  szabályairól  szóló  1957.  évi  IV.  törvény   (a
    továbbiakban: Áe.) rendelkezései a Grtv.-ben és  a  Tpvt.-ben
    foglalt  eltérésekkel  irányadóak. Az Alkotmánybíróság  ezzel
    kapcsolatban   szükségesnek  tartja   megjegyezni,   hogy   a
    munkaügyi   jogvitát  eldöntő  bíróságok   és   a   munkaügyi
    ellenőrzést  végző államigazgatási hatóságok  egymáshoz  való
    viszonyát  vizsgáló 29/1998. (VI. 17.) AB  határozatban  (ABH
    1998, 211.) foglaltak jelen esetben is irányadóak. Az Áe.  5.
    § (4) bekezdése alapján ugyanis amennyiben a bíróság valamely
    ügyben  hatáskörét vagy ennek hiányát megállapítja,  vagy  az
    ügy érdemében határoz, ez a döntés az államigazgatási szervre
    kötelező.  A  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról  szóló
    1997.  évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bsz.) 7. §-a  pedig
    úgy   rendelkezik,  hogy  a  bíróság  határozata   mindenkire
    kötelező,  ideértve  azt  is, ha a  bíróság  valamely  ügyben
    hatáskörét vagy ennek hiányát állapítja meg.


    A    személyhez   fűződő   jogaiban   sértett    személy    a
    reklámfelügyeleti  eljárás  megindítása  mellett  közvetlenül
    bírósághoz fordulhat jogsérelmének orvoslását kérve. Ebben az
    esetben  is irányadó azonban az Áe. 5. § (4) bekezdése  és  a
    Bsz.  7.  §-a.  A Grtv. és a Ptk. összevetése eredményeképpen
    megállapítható ugyanis, hogy nem kizárt, hogy a  személyiségi
    jogaiban  sértett  személy  egyszerre  indítson  eljárást   a
    fogyasztóvédelmi felügyelőség és a bíróság előtt.  Amennyiben
    azonban  a  bíróság  határozatot hoz a személységi  jogsértés
    kérdésében,  a  bírói döntés az Áe. 5. § (4) bekezdése  és  a
    Bsz.   7.  §-a  alapján  köti  a  reklámfelügyeleti  eljárást
    lefolytató közigazgatási szervet.

    A    reklámfelügyeleti   eljárásnak   az    arra    illetékes
    közigazgatási   szervek   előtt   történő   megindítása    és
    lefolytatása  az  egyén személyhez fűződő jogai  tekintetében
    “perfüggőséget”   nem  eredményez,  az  eljáró   szervek   (a
    fogyasztóvédelmi    felügyelőség,   illetve    a    Gazdasági
    Versenytanács)  döntése  nem  jelent  ítélt  dolgot.  Így   a
    reklámfelügyeleti eljárástól függetlenül az egyén  dönthet  a
    személyiségi jogi per megindítása mellett.

    2.  A  Grtv.  15.  § (1) bekezdése alapján a fogyasztóvédelmi
    felügyelőségek   feladata  a  reklámtevékenységre   vonatkozó
    rendelkezések   betartásának   ellenőrzése.   Amennyiben    a
    felügyelőség    e    jogkörében    eljárva    a     gazdasági
    reklámtevékenységre vonatkozó bármely jogszabályi rendelkezés
    megsértését  észleli,  hivatalból reklámfelügyeleti  eljárást
    indíthat.

    A  reklámfelügyeleti eljárás – a Grtv. 16.  §  (2)  bekezdése
    alapján – kérelemre indul, ha a gazdasági reklámtevékenységre
    vonatkozó rendelkezés megsértése valakinek a jogát vagy jogos
    érdekét  sérti. A Grtv. rendkívül széles körben biztosítja  a
    reklámfelügyeleti eljárás megindításának lehetőségét. Bármely
    magánszemély, jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel  nem
    rendelkező    gazdasági   társaság    kérheti    ugyanis    a
    reklámfelügyeleti eljárás megindítását, ha a reklám  valamely
    jogát vagy jogos érdekét sérti.

    A  Grtv.  számos olyan reklámtilalmat fogalmaz meg,  amelynek
    megsértése  esetén  a jogaiban vagy jogos érdekeiben  sértett
    reklámfelügyeleti  eljárást indíthat. A 4-7.  §-ok  általános
    reklámtilalmakat és korlátozásokat sorolnak fel, a  8-13.  §-
    okban  pedig  az  egyes  termékek  reklámozására  vonatkozóan
    állapít  meg  korlátokat a törvény. A reklámtilalmak  nagyobb
    részének  megállapításával  a jogalkotó  célja  a  fogyasztók
    széles körű érdekeinek védelme. Ilyen például a Grtv. 4. § b)
    és   c)   pontjaiban  foglalt  korlát,  amely  alapján  tilos
    közzétenni olyan reklámot, amely erőszakra buzdít, illetve  a
    személyes    vagy   közbiztonságot,   környezetet,    illetve
    természetet   károsító   magatartásra   ösztönöz,    valamint
    félelemérzetet kelt. A Grtv. 15. § (3), illetve a 16.  §  (2)
    bekezdését a Grtv. 4. §-ával összevetve megállapítható,  hogy
    a  Grtv.  4.  § b) és c) pontokban meghatározott  tilalmat  –
    ellentétben   a  4.  §  a)  pontban  foglaltakkal   –   bárki
    érvényesítheti, amennyiben úgy érzi, hogy valamely  reklám  e
    tilalmakba  ütközik.  Ennek  oka  éppen  az,  hogy  a  nem  a
    személyiségi   jogokhoz  kötődő  tilalmakkal  a   törvényhozó
    lehetőséget kíván biztosítani a fellépésre nemcsak  az  egyes
    fogyasztó,  hanem a fogyasztói érdekképviseletek,  társadalmi
    szervezetek  számára  is. Amíg ugyanis  a  személyhez  fűződő
    jogok  esetében  az Alkotmány 54. § (1) bekezdése  sérelmének
    veszélye    merülne   fel,   ha   a   Grtv.   a    fogyasztói
    érdekképviseletet ellátó szervek számára megadná  az  eljárás
    megindításának jogát, addig a fogyasztók jogainak  különleges
    helyzete folytán a nem személyhez fűződő jogok érvényesítését
    nagyban    megnehezítené,   ha   a    törvény    kizárná    a
    fogyasztóvédelmi szervezetek indítványozási jogosultságát.

    Ezt az álláspontot támasztja alá a Grtv. részletes indokolása
    is,  amely a következőképpen értelmezi a Grtv. 15-20.  §-ait:
    “(a)  törvény  értelmében az alkotmányos jogok  –  személyhez
    fűződő   jogok,   a  kegyeleti  érzés,  a  személyes   adatok
    védelméhez való jogok – megsértése esetén a bíróság  jogosult
    első    fokon   eljárni”,   és   ez   van   összhangban    az
    Alkotmánybíróság következetes gyakorlatával, amely szerint az
    emberi   méltósághoz   való  alapjog  magában   foglalja   az
    önrendelkezés szabadságát, amelynek “fontos tartalmi eleme  –
    egyebek között – az egyén joga arra, hogy az igény állapotába
    került  alanyi  jogait  a különböző  állami  szervek,  így  a
    bíróság előtt is érvényesítse. Az önrendelkezési jog azonban,
    mint  az  általános  cselekvési  szabadsághoz  való  jog,   a
    jogérvényesítéstől való tartózkodás, a nem cselekvés jogát is
    magában  foglalja.  Mivel  ez a jog az  egyén  autonómiájának
    védelmére  szolgál, általában mindenkinek  szabadságában  áll
    eldönteni,  hogy jogai és törvényes érdekei védelmére  nyitva
    álló és alkotmányosan biztosított hatósági igényérvényesítési
    utat  igénybe veszi-e, vagy attól tartózkodik.”  1/1994.  (I.
    7.) AB határozat, ABH 1994, 29, 35-36.

    Az Alkotmánybíróság ezen elvek alapján döntött úgy a 20/1997.
    (III.  19.) AB határozatában (ABH 1997, 85.), hogy a sajtóról
    szóló  1986.  évi II. törvénynek az a vizsgált  rendelkezése,
    amely lehetővé teszi az ügyész számára, hogy mások személyhez
    fűződő jogainak sérelme esetén indítványozza sajtótermék vagy
    sajtóterméknek   nem   minősülő  irat  nyilvános   közlésének
    bírósági  megtiltását,  ellentétes a  Ptk.-nak  a  személyhez
    fűződő  jogok érvényesítésére vonatkozó idézett előírásaival.
    Tekintettel a 35/1991. (VI. 20.) AB határozatban foglaltakra,
    amely szerint meghatározott életviszonyok ellentétes törvényi
    rendezése önmagában nem alkotmányellenes, csak akkor,  ha  az
    ellentétes tartalmú szabályozás anyagi alkotmányellenességhez
    vezet,   az  Alkotmánybíróság  a  20/1997.  (III.   19.)   AB
    határozatban  úgy  döntött, hogy az  ügyésznek  a  személyhez
    fűződő   jogokkal   kapcsolatos   kifogásolt   indítványozási
    jogosultsága    szükségtelenül   és   aránytalan    mértékben
    korlátozhatja   az   emberi  méltóság   összetevőjét   képező
    önrendelkezés szabadságát. (ABH 1997, 85, 91-92.)

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Grtv.  16.  §  (2)
    bekezdése nem alkotmányellenes, mert a Grtv. 4. § a)  pontját
    tartalommal    kitöltő   Ptk.   személyhez    fűződő    jogok
    érvényesítését   szabályozó  VII.   fejezetével   összhangban
    értelmezve  megfelel az 1/1994. (I. 7.) és a  20/1997.  (III.
    19.)  AB határozatokban megfogalmazott, a személyiségi  jogok
    érvényesítésére vonatkozó elvi álláspontnak.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
        
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
        
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
        
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
        
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
        
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr. Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Az  Alkotmánybíróság  e határozatában  arra  az  alapkérdésre
     kereste   a   választ,  hogy  meddig  terjedhet  a  gazdasági
     reklámtevékenységnek  az  Alkotmány  61.  §  (1)   bekezdésén
     alapuló   alkotmányos  védelme,  és  e   vizsgálata   kapcsán
     megállapította, hogy az emberi méltósághoz való jog és e  jog
     szerves  részét  alkotó személyiségi jogok védelme  érdekében
     szükséges  lehet a kereskedelmi információközlés korlátozása.
     Minthogy  azonban a törvényhozó a gazdasági reklámtevékenység
     korlátozását elsősorban a fogyasztók érdekeinek  és  jogainak
     védelme  érdekében rendeli el, fontosnak tartom a  fogyasztói
     jogok mibenlétének tisztázását, és annak vizsgálatát, hogy  a
     fogyasztók  jogainak  védelmében  korlátozható-e  a  reklámot
     közzétevők szabad véleménynyilvánításhoz fűződő alapjoga.

     Néhány   európai  állam  az  alaptörvényben   rendelkezik   a
     fogyasztók  védelméről.  A  spanyol  alkotmány  51.  cikke  a
     hatóságok   feladatává  teszi  a  fogyasztók   biztonságának,
     egészségének és jogos gazdasági érdekeinek védelmét, az  őket
     érintő információkhoz való hozzájutást, valamint a fogyasztók
     oktatását.    Ehhez   hasonlóan,   állami   kötelezettségként
     fogalmazza meg a svájci alkotmány 97. cikkének (1)  bekezdése
     a  fogyasztók védelmét, ugyanezen cikk (3) bekezdése pedig  a
     kantonokat    kötelezi   arra,   hogy    megfelelő    fórumot
     biztosítsanak  a  fogyasztóvédelmi viták  gyors  és  egyszerű
     elintézéséhez.  Míg  a spanyol és a svájci  alkotmány  állami
     feladatként   szól  a  fogyasztók  védelméről,   a   portugál
     alkotmány 60. cikke a fogyasztók alanyi jogait deklarálja.  E
     cikk  1.  pontja értelmében a fogyasztóknak joguk  van  a  jó
     minőségű    árukhoz    és   szolgáltatásokhoz,    egészségük,
     biztonságuk  és  gazdasági  érdekeik  védelméhez,  jogsérelem
     esetén pedig a kártérítéshez.

     A   magyar   Alkotmány  kifejezetten  nem  tesz  említést   a
     fogyasztók  védelméről,  illetve a  fogyasztói  jogokról,  és
     mindeddig  az Alkotmánybíróság sem foglalkozott a  fogyasztói
     jogok  alkotmányos védelmének kérdésével, több  határozatában
     értelmezte  ugyanakkor  a gazdasági  verseny  szabadságát.  A
     21/1994.  (IV.  16.)  AB  határozat  megállapította,  hogy  a
     gazdasági   verseny   szabadsága   nem   alapjog,   hanem   a
     piacgazdaság olyan feltétele, amelynek meglétét és  működését
     biztosítani  az  Alkotmány 9. § (2) bekezdése  értelmében  az
     államnak  is  feladata. A versenyszabadság állami ‘elismerése
     és  támogatása’ megköveteli a vállalkozáshoz való  jog  és  a
     piacgazdasághoz  szükséges többi alapjog  –  mint  például  a
     tulajdonhoz   való   alapjog  –  objektív,   intézményvédelmi
     oldalának  kiépítését. Elsősorban ezeknek az alapjogoknak  az
     érvényesítése és védelme által valósul meg a szabad  verseny.
     (ABH  1994,  117, 120.) A 30/1994. (V. 20.) AB  határozatában
     pedig  azt hangsúlyozta az Alkotmánybíróság, hogy a  forgalom
     biztonságának,  a harmadik személyek védelmének  követelménye
     és   a   fogyasztóvédelmi  szempontok  alapján  a  gazdálkodó
     szervezetek  létrejöttének,  működésének  állami  felügyelete
     fokozottabban  érvényesül a gazdaságban, mint a  polgári  jog
     egyéb területein. (ABH 1994, 161, 164.)

     A  gazdasági  verseny szabadságának biztosítása államcél.  Az
     állam  akkor  tesz  eleget az Alkotmány 9.  (2)  bekezdésében
     megállapított    kötelességének,   a    verseny    szabadsága
     támogatásának, ha – többek között – biztosítja a tisztességes
     gazdasági    verseny    feltételeit.   A    reklámtevékenység
     versenyjogilag  piaci  magatartásnak minősül  és  –  bizonyos
     vonatkozásaiban  –  a  versenytörvény  tárgyi   hatálya   alá
     tartozik.   Az  Alkotmánybíróság  668/B/1996.  AB  határozata
     szerint   is   olyan   tevékenység  a   reklámozás,   amelyre
     alkalmazható  a  vállalkozás alapjogát biztosító  alkotmányos
     rendelkezés. (Alkotmány 9. § (2) bekezdés)

     A   tisztességes  gazdasági  verseny  biztosításának   állami
     feladatából az államnak az a kötelessége is keletkezik,  hogy
     garantálja  a  fogyasztói  jogok  érvényesülését,  e   nélkül
     ugyanis  a versenyben tisztességtelen eszközökkel részt  vevő
     piaci szereplők olyan versenyelőnyhöz juthatnának, amely  már
     sértené az Alkotmány 9.  (2) bekezdését. Állami feladat tehát
     a  fogyasztók érdekeinek jogszabályok megalkotása útján  való
     védelme,  illetve olyan fórumrendszer megteremtése,  amely  a
     fogyasztói  jogok  gyors  és  egyszerű  érvényesítését  teszi
     lehetővé.

     A     fogyasztóvédelem    azonban    nem    csupán     állami
     kötelezettségként  jelenik meg, a  fogyasztóknak  ugyanis  az
     Alkotmány  egyes  rendelkezéseiből eredő  különös  jogaik  is
     vannak.  Az  Alkotmány 9. § (1) bekezdése a magyar gazdaságot
     piacgazdaságnak  minősíti,  amelynek  –  az  Alkotmánybíróság
     álláspontja szerint – lényegi eleme a szerződési szabadság. A
     szerződési  szabadságot az Alkotmánybíróság a  13/1990.  (VI.
     18.)  AB határozata óta önálló alkotmányos jognak tekinti.  A
     szerződési  szabadság, amelyet a Ptk. 200.  §  (1)  bekezdése
     rögzít,  azt  jelenti,  hogy a szerződés  tartalmát  a  felek
     szabadon   állapíthatják   meg,  a  szerződésekre   vonatkozó
     rendelkezésektől  pedig  egyező  akarattal   eltérhetnek.   A
     szerződési  szabadság  alkotmányos elve  magában  foglalja  a
     feleknek azt a kötelezettségét is, hogy a szerződés megkötése
     során  együttműködjenek és egymást tájékoztassák a megkötendő
     szerződést érintő minden lényeges körülményről. (Ptk. 205.  §
     (4)  bekezdés)  A fogyasztóknak tehát a szerződési  szabadság
     alkotmányos  jogából fakadóan van alanyi  joguk  a  megfelelő
     tájékoztatásra.  A tájékoztatás pedig akkor megfelelő,  ha  a
     fogyasztó  számára  nyújtott információ  a  fogyasztót  olyan
     helyzetbe  hozza,  hogy  képes  az  áruk,  termékek   közötti
     választásra, amely választás megalapozott döntés eredménye.

     A  fogyasztóknak  alanyi joguk van a  biztonságos  áruhoz  és
     szolgáltatáshoz is. Ez következik ugyanis az Alkotmány 54. §-
     ában biztosított emberi méltósághoz való alapjogból, amelynek
     fontos  alkotóelemét jelentő, a személyek testi integritáshoz
     való  joga  megköveteli, hogy a termékek és szolgáltatások  a
     fogyasztók    életét,   egészségét,    testi    épségét    ne
     veszélyeztessék. Az Alkotmánybíróság a 75/1995. (XII. 21.) AB
     határozatában  már megerősítette, hogy az emberi  méltósághoz
     való jog magában foglalja az önrendelkezés szabadságához való
     alkotmányos   alapjogot  csakúgy   mint   a   személy   testi
     integritásához fűződő alapjogot. (ABH 1995, 376, 391.)

     A  fogyasztó,  vagyis az a személy, aki – gazdasági,  szakmai
     tevékenységi  körén kívül – árut vesz, rendel, használ,  kap,
     vagy akinek a részére a szolgáltatást végzik, úgyszintén  aki
     az    áruval,    szolgáltatással   kapcsolatos   tájékoztatás
     címzettje,  a  piacon kiszolgáltatott helyzetben  van.  Ez  a
     kiszolgáltatott  helyzet indokolja mind a fogyasztóvédelemmel
     kapcsolatos  állami  feladatok  megállapítását,  mind   pedig
     bizonyos többletjogok biztosítását. Az ún. fogyasztói  jogok,
     amelyek   az  egyén  piaci  autonómiáját  hivatottak  védeni,
     azonban  alapjognak  nem,  hanem – a szerződési  szabadsághoz
     hasonlóan – alkotmányos jognak tekinthetőek.

     Jelen határozatában az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy
     “a  kereskedelmi  jellegű  információk  közzététele  esetében
     szélesebb   körű   állami  beavatkozás  lehet   alkotmányosan
     indokolt,  mint  a  véleményközlés  egyéb  eseteiben.”  Ennek
     nemcsak  az  az  oka,  hogy a reklám  közzétételének  nem  az
     önkifejezés az elsődleges célja, hanem az is, hogy a valótlan
     kereskedelmi   információk  közlésének,   illetve   a   valós
     információk elhallgatásának olyan, az emberi egészségre káros
     következményei  is  lehetnek,  amelyek  indokolttá  teszik  a
     közzététel  korlátozását. Amíg egyéb  esetekben  a  kifejezés
     szabadsága   révén   egy-egy  valótlan  kijelentés   cáfolata
     orvosolhatja  az  esetleges sérelmeket, addig  a  hamis  vagy
     megtévesztő   reklám   adott   esetben   visszafordíthatatlan
     következményekkel is járhat.

     Az   állam  fogyasztóvédelemmel  kapcsolatos  kötelezettségei
     mellett  fontosnak tartom kiemelni azt, hogy a  fogyasztóknak
     sajátos  többletjogaik vannak. Ha ugyanis az Alkotmánybíróság
     nem   tekintette  volna  alkotmányos  védelmet  élvezőnek   a
     fogyasztók jogait, akkor nem engedhette volna meg a kifejezés
     szabadságának   pusztán  a  fogyasztóvédelem   állami   célja
     érdekében  történő  korlátozását, és nem  állapíthatta  volna
     meg,  hogy  a  gazdasági  reklámtevékenységet  érintő  állami
     beavatkozás szélesebb körben minősül alkotmányosnak,  mint  a
     véleményszabadságba tartozó egyéb közlés esetében alkalmazott
     korlátozások.

     Budapest, 2000. május 08.

                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró
     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:
                                                  Dr. Holló András
                                                     alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The constitutional review of some articles of Act LVIII of 1997 on commercial advertising
     Number of the Decision:
     .
     1270/B/1997
     Date of the decision:
     .
     05/08/2000
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2000-2-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .