Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01910/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01720/2014,
.
Első irat érkezett: 11/13/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény, továbbá a 2014. évi XL. törvény 52. §-a, és a 2/2014. Polgári jogegységi határozat 2. és 3. pontjai elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/25/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók elsődlegesen - az Abtv. 26. § (2) bekezdése és 37. § (2) bekezdése alapján - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (Törvény) egésze, a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (Elszámolási Törvény) 52. §-a, és a 2/2014. Polgári jogegységi határozat (PJE) 2. és 3. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és a kihirdetés időpontjára visszamenő hatállyal történő megsemmisítését indítványozták, egyben kérték a kérelmezők folyamatban levő ügyeiben a megsemmisített jogszabályok illetve jogegységi határozat alkalmazási tilalmának kimondását.
Az indítványozók másodlagosan kérték a Törvény 1. § (1) bekezdése, (6)-(7) bekezdése, 3. §-a, 4. §-a, 5-21. §-i és az Elszámolási Törvény 52. §-a, valamint a 2/2014. Polgári jogegységi határozat (PJE) 2. és 3. pontjainak alaptörvény-ellenességének megállapítását és a kihirdetés időpontjára visszamenő hatállyal történő megsemmisítését, egyben kérték a kérelmezők folyamatban levő ügyeiben a megsemmisített jogszabályok illetve jogegységi határozat alkalmazási tilalmának kimondását.
Az indítványozók kérik, hogy az Alkotmánybíróság a folyamatban levő egyedi polgári peres ügyeikben született másodfokú jogerős ítéletek végrehajtásának felfüggesztésére hívja fel a Kúriát.
Az indítványozók álláspontja szerint a Törvény, és az Elszámolási Törvény, valamint a PJE támadott rendelkezései - azáltal, hogy a tisztességtelennek minősített szerződési kikötéseket érvénytelenné nyilvánították, ami elszámolási kötelezettséget von maga után -, sértik a jogállamiság elvét, és a tulajdonhoz való jogot, sértik a visszamenőleges szabályozás tilalmát, és a szerzett jogokra vonatkozó jogot.
Az indítványozók véleménye szerint az Alaptörvényben biztosított alapvető jogok sélrelmével sérülnek az Európai Unió Alapjogi Chartája által védett alapjogok, az EUMSZ, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. Cikke, továbbá az 1. Kiegészítő Jegyzőkönyve 1. Cikke.
Az indítványozók indokolása alapján a támadott jogszabályok, illetve jogegységi határozat az indítványozók több alapvető jogát megsértették, többek között sérült az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság elve, a C) cikk szerinti hatalmi ágak megosztásának az elve, az E) cikk, az M) cikk szerinti vállalkozás szabadsága, a Q) cikk, a VI. cikk (1) bekezdése szerinti jóhírnév tiszteleben tartásához való joga, a XII. cikk (1) bekezdése szerinti vállalkozáshoz való joga, a XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonoz való joga, a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, valamint a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe foglalt jogorvoslathoz való joga. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egésze, illetve másodlagosan az 1. § (1) bekezdés, (6)-(7) bekezdés, 3. §, 4. §, 5-21. §.
  2/2014. Polgári jogegységi határozat 2. és 3. pontjai
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 52. §-a
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk
E) cikk
M) cikk
Q) cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1910_0_2014_inditvany. anonim.pdfIV_1910_0_2014_inditvany. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .