English
Hungarian
Ügyszám:
.
746/A/1997
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 66/1997. (XII. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/397
.
A döntés kelte: Budapest, 12/22/1997
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  törvényjavaslat alkotmányellenességének
   előzetes       vizsgálatára,        továbbá       jogszabály
   alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára   irányuló
   indítványok tárgyában meghozta az alábbi

                          határozatot :

   1.    Az     Alkotmánybíróság    megállapítja,    hogy    az
   Alkotmánybíróságról   szóló   1989.   évi   XXXII.   törvény
   módosításáról rendelkező T/4328. számú törvényjavaslat 1. §-
   a nem alkotmányellenes.

   2. Az  Alkotmánybíróság  elutasítja  az  Alkotmánybíróságról
   szóló 1989. évi XXXII. törvény 21. § (1) bekezdése és 33. §-
   a      alkotmányellenességének       megállapítására      és
   megsemmisítésére irányuló indítványt.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1.    Ötvenkilenc     országgyűlési    képviselő    előzetes
    normakontroll    iránti     kérelmet    nyújtott    be    az
    Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvényt  (a
    továbbiakban: Abtv.)  módosítására  irányuló  T/4328.  számú
    törvényjavaslat  1.   §-a  alkotmányellenességének  előzetes
    vizsgálatára. A T/4328. számú törvényjavaslat hatályon kívül
    kívánja helyezi  az Abtv.  előzetes normakontroll  hatáskört
    szabályozó rendelkezései  közül azt, amely a törvényjavaslat
    aggályosnak  tartott   rendelkezése  alkotmányellenességének
    előzetes vizsgálatát  teszi lehetővé  az Országgyűlés, annak
    állandó  bizottsága   vagy  ötven   országgyűlési  képviselő
    indítványára.

    Az  alkotmánybírósági   eljárást  kezdeményezők   szerint  a
    T/4328. számú  törvényjavaslat 1.  §-a sérti  a jogállamiság
    részét képező  hatalommegosztás  elvét,  mivel  az  előzetes
    normakontroll  kezdeményezésének   lehetősége  -   az  Abtv.
    vonatkozó szabályainak  hatályon kívül helyezésével - csak a
    köztársasági elnök  számára marad  fenn a már elfogadott, de
    még ki  nem hirdetett törvény tekintetében. Az indítványozók
    véleménye szerint  ezáltal megbomlik  az Országgyűlés  és  a
    köztársasági elnök  közötti alkotmányos  egyensúly, mivel  a
    köztársasági elnöknek a törvényjavaslat-tételi joga továbbra
    is  megmarad   (így  a  maga  által  kezdeményezett  törvény
    előzetes  vizsgálata   megoldatlan).  A  köztársasági  elnök
    akadályoztatása esetén  az Alkotmány  szerint feladatait  az
    Országgyűlés  elnöke   látja  el,   viszont   az   Alkotmány
    értelmében az  Országgyűlés  elnöke  a  köztársasági  elnöki
    jogkörök közül az előzetes normakontrollt nem gyakorolhatja.
    A köztársasági  elnök  esetleges  tartós  akadályoztatása  -
    vélik  az   indítványozók  -   ezáltal  utat   nyithat  "egy
    alkotmányos visszaélés lehetőségének".

    Az indítványozók  álláspontja szerint  mivel a  törvényhozás
    joga a  népszuverenitásból ered,  a népszuverenitás  elve is
    sérül  akkor,   amikor  a   parlamenti  többség   egy  olyan
    jogosítványról mond  le,  amely  a  törvényhozáshoz  tartozó
    kisebbségi jog.

    A jogbiztonság  sérelmét az indítványozók abban látják, hogy
    az  ötven  országgyűlési  képviselő  előzetes  normakontroll
    kérelmének megszüntetésével  megszűnik a  kisebbségben  lévő
    országgyűlési   képviselőknek    az   a   lehetősége,   hogy
    megakadályozzák az  alkotmányellenes törvényi  rendelkezések
    megszületését. Az  utólagos normakontroll pedig feltételezi,
    hogy a törvény hatályba lép, tehát - ha rövid ideig is, de -
    alkotmányellenes jogszabály hatályosul.

    2. Indítvány  érkezett az Alkotmánybírósághoz - a fentiekkel
    szemben   álló    érveléssel   -   a   hatályos   Abtv.-beli
    rendelkezések alkotmányellenességének  utólagos vizsgálatára
    és megsemmisítésére  is. Az  indítványozó szerint  az  ötven
    országgyűlési  képviselő   által  kezdeményezhető   előzetes
    normakontroll  obstrukciós   eszköz,  sérti   a  jogállamhoz
    tartozó  jogbiztonság  elvét.  Az  indítványozó  álláspontja
    alapján az  előzetes  normakontroll  ezen  formája  alkalmas
    arra,  hogy   "az  országgyűlési   képviselők  jelentéktelen
    kisebbsége" a  törvényhozási  eljárást  megállítsa  teljesen
    meghatározhatatlan ideig,  így  megakadályozza  a  többséget
    alkotmányos  feladata,   a  törvényhozás   ellátásában.   Ez
    ellentétes a  parlamenti  demokrácia  többségi  elvével.  Az
    indítványozó szerint  egyedül a  köztársasági  elnöknek  van
    Alkotmányban  rögzített   joga  a   Parlamenttel  szemben  a
    törvényhozás     késleltetésére,     ötven     országgyűlési
    képviselőnek nincs. Az Abtv. ezen rendelkezései végül - véli
    az   indítványozó    -   szemben    állnak   az    Alkotmány
    Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályaival is.

    3. Mindkét  indítvány az Abtv. 21. § (1) bekezdésének és 33.
    §-ának alkotmányosságát érinti, ezért az Alkotmánybíróság az
    indítványokat egyesítette,  és azokat egy eljárásban bírálta
    el.

                                II.

    1. Az ügy elbírálásánál irányadó alkotmányos rendelkezések a
    következőek:

    Az Alkotmány 2. § (1) és (2) bekezdése szerint:

    "(1)A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.

    (2) A  Magyar Köztársaságban  minden hatalom a népé, amely a
    népszuverenitást  választott   képviselői  útján,   valamint
    közvetlenül gyakorolja".

    Az Alkotmány 19. (2) és (3) bekezdése értelmében:

    "(2)  Az  Országgyűlés  a  népszuverenitásból  eredő  jogait
    gyakorolva  biztosítja  a  társadalom  alkotmányos  rendjét,
    meghatározza   a    kormányzás   szervezetét,   irányát   és
    feltételeit.

    (3) E jogkörében az Országgyűlés

    (...)

    b) törvényeket alkot."

    Az Alkotmány  29/E. §  (1)  bekezdése  az  alábbiak  szerint
    rendelkezik:

    "A köztársasági  elnök átmeneti akadályoztatása esetén, vagy
    ha a köztársasági elnök megbízatása valamely okból idő előtt
    megszűnik, az  új köztársasági  elnök hivatalba  lépéséig  a
    köztársasági   elnöki   jogkört   az   Országgyűlés   elnöke
    gyakorolja,  azzal   a  korlátozással,   hogy  törvényt   az
    Országgyűlésnek    megfontolás    végett,    illetőleg    az
    Alkotmánybíróságnak megvizsgálás  céljából nem  küldhet meg,
    az Országgyűlést  nem  oszlathatja  fel,  és  a  kegyelmezés
    jogával csak a jogerősen elítéltek javára élhet."

    Az Alkotmány 26. §-a értelmében:

    (1)  A   törvény   kihirdetéséről,   annak   kézhezvételétől
    számított  tizenöt   napon  -   az  Országgyűlés   elnökének
    sürgősségi kérelmére  öt napon  - belül a köztársasági elnök
    gondoskodik. A  kihirdetésre megküldött  törvényt aláírja. A
    törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni.

    (...)

    (4) A  köztársasági elnök  a törvényt  aláírás előtt  az (1)
    bekezdésben említett határidőn belül véleményezésre megküldi
    az Alkotmánybíróságnak,  ha annak  valamelyik  rendelkezését
    alkotmányellenesnek tartja.

    (5) Ha  az Alkotmánybíróság  - soron  kívüli eljárásban - az
    alkotmányellenességet megállapítja,  a köztársasági  elnök a
    törvényt az Országgyűlésnek visszaküldi, egyébként köteles a
    törvényt aláírni és öt napon belül kihirdetni.

    Az Alkotmánynak az Alkotmánybíróságról szóló 32/A. § (1)-(3)
    bekezdései szerint:

    "(1)  Az   Alkotmánybíróság  felülvizsgálja  a  jogszabályok
    alkotmányosságát, illetőleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe
    utalt feladatokat.

    (2) Az  Alkotmánybíróság  alkotmányellenesség  megállapítása
    esetén megsemmisíti a törvényeket és más jogszabályokat.

    (3) Az  Alkotmánybíróság eljárását  törvényben meghatározott
    esetekben bárki kezdeményezheti."

    2. A T/4328. számú törvényjavaslat 1. §-a szerint:

    "Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. §-
    ának  a)   és  30.   §  (1)  bekezdésének  a)  pontjából  "a
    törvényjavaslat" szövegrész,  a 21.  § (1)  bekezdésének  a)
    pontja és 33. §-a hatályát veszti".

    3. Az Abtv. vonatkozó rendelkezései a következőek:

    "1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik:

    a) a  törvényjavaslat, a  már  elfogadott,  de  még  ki  nem
    hirdetett törvény, az Országgyűlés ügyrendje és a nemzetközi
    szerződés   egyes    rendelkezései   alkotmányellenességének
    előzetes vizsgálata;"

    "21. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti eljárást - a 33-36. §-
    ban foglalt megkülönböztetés szerint - indítványozhatják:

    a) az  Országgyűlés, annak  állandó  bizottsága  vagy  ötven
    országgyűlési képviselő,"

    "30.  §   (1)  Az  Alkotmánybíróság  teljes  ülésén  dönt  a
    következő ügyekben:

    a) a  törvényjavaslat, a  már  elfogadott,  de  még  ki  nem
    hirdetett törvény  és az  Országgyűlés ügyrendje aggályosnak
    tartott   rendelkezése    alkotmányellenességének   előzetes
    vizsgálata;"

    "33.  §  (1)  Az  Alkotmánybíróság  az  Országgyűlés,  annak
    állandó  bizottsága   vagy  ötven   országgyűlési  képviselő
    indítványára alkotmányellenesség  szempontjából megvizsgálja
    a törvényjavaslat aggályosnak tartott rendelkezését.

    (2) Ha  az Alkotmánybíróság  a  törvényjavaslat  aggályosnak
    tartott rendelkezésének alkotmányellenességét állapítja meg,
    az   alkotmányellenességet    az   Országgyűlés    vagy    a
    törvényjavaslatot benyújtó szerv vagy személy megszünteti."

                                III.

    Az Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt döntéseit a
    következőkre alapozza:

    1. Az  előzetes normakontroll  Abtv. 33. §-ában részletezett
    formájával  az  Alkotmánybíróság  első  ízben  az  ún.  első
    kárpótlási törvényjavaslattal  kapcsolatban találkozott.  Az
    Alkotmánybíróság ebben az ügyben a hatalmi ágak elválasztása
    elvének   figyelembevételével   meghatározta   e   hatásköre
    gyakorlásának feltételeit. Az Alkotmánybíróság határozatában
    kifejtette, hogy  mind az  Alkotmányba foglalt jogállásával,
    mind a hatalommegosztás elvével összeegyeztethetetlen, ha az
    Alkotmánybíróság a törvényhozási eljárás bármely szakaszában
    bevonható a  jogalkotásba.  Mivel  az  Alkotmánybíróság  nem
    tanácsadója,  hanem  bírája  az  Országgyűlés  törvényalkotó
    munkájának, ezért a törvényjavaslat előzetes alkotmányossági
    vizsgálata csak  akkor folytatható  le, ha a törvény szövege
    végleges formájában  a javaslat  egészéről történő  szavazás
    előtt kerül  az Alkotmánybíróság elé. (16/1991. (IV. 20.) AB
    határozat, ABH 1991, 58., 59-60.)

    A   legalább    ötven    országgyűlési    képviselő    által
    kezdeményezhető előzetes normakontroll hatáskör tartalmát az
    Alkotmánybíróság másod  ízben -  összhangban a 16/1991. (IV.
    20.) AB  határozattal - a 29/1997. (IV. 29.) AB határozatban
    (ABK. 1997.  április 138.) értelmezte. Ebben az esetben több
    mint   ötven    országgyűlési   képviselő   kérte   az   ún.
    összeférhetetlenségi  törvényjavaslat   egyes  rendelkezései
    alkotmányellenességének előzetes  vizsgálatát a zárószavazás
    előtt.  A   törvényhozási  eljárás  ezen  részére  vonatkozó
    házszabályi rendelkezések  hiányában viszont az Országgyűlés
    az indítványozás  tényét figyelmen  kívül hagyva  a törvényt
    megszavazta.    (Az    Alkotmánybíróság    ezért    utólagos
    normakontroll  hatáskörben   járt  el.)   Az   országgyűlési
    képviselők azonban - mivel előzetes normakontroll kérelmüket
    a törvényhozási  eljárás során  nem vették  figyelembe -  az
    Országgyűlés Házszabályáról  szóló 46/1994.  (IX.  30.)  OGY
    határozat    alkotmányossági    vizsgálatát    kérték.    Az
    Alkotmánybíróság  -   azon  túl,   hogy   megállapította   a
    mulasztásban    megnyilvánuló     alkotmányellenességet    a
    Házszabály vonatkozásában és felhívta az Országgyűlést, hogy
    szabályozási feladatának  1997. június 15-ig tegyen eleget -
    megállapította, hogy sem a Házszabály, sem annak értelmezése
    nem teheti függővé semmilyen jóváhagyástól vagy feltételtől,
    hogy  az   Abtv.  21.   §  (1)   bekezdésében  meghatározott
    jogosultak  (így  az  ötven  országgyűlési  képviselő)  erre
    irányuló  indítványa  alapján,  a  törvényjavaslat  előzetes
    alkotmányossági  vizsgálatára   a  zárószavazás   előtt  sor
    kerülhessen. Az  Alkotmánybíróság e  határozatában  arra  is
    utalt,  hogy   az  előzetes  normakontroll  iránti  kérelmet
    figyelmen  kívül  hagyva  megszavazott  törvény  -  az  erre
    vonatkozó indítvány  alapján -  a jövőben  -  érvénytelenség
    miatt - alapot ad annak visszamenő hatályú megsemmisítésére.

    Az Alkotmánybíróság  e határozatával  -  összhangban  eddigi
    gyakorlatával  -   nyilvánvalóvá  tette,  hogy  az  eljárási
    biztosítékok  következetes   érvényesítése,  a   formalizált
    eljárási szabályok  maradéktalan betartása  a  törvényhozási
    eljárásra  vonatkozóan  is  -  a  jogállamiságból  fakadó  -
    alkotmányos követelmény.  Az Alkotmánybíróság  több, korábbi
    döntésében  hangsúlyozta:  "A  jogállamiság  egyik  alapvető
    követelménye, hogy  a közhatalommal rendelkező szervek a jog
    által meghatározott  szervezeti keretek  között, a jog által
    megállapított működési  rendben,  a  jog  által  a  polgárok
    számára  megismerhető  és  kiszámítható  módon  szabályozott
    korlátok között  fejtik ki  tevékenységüket." (56/1991. (XI.
    8.) AB hat. ABH 1991. 454., 456.)

    Az  Országgyűlés   a  29/1997.  (IV.  29.)  AB  határozatban
    meghatározott   határidőig    a    Házszabályra    vonatkozó
    szabályozási kötelezettségének  nem tett  eleget. A  Kormány
    úgyszintén   figyelmen    kívül   hagyva    a    hivatkozott
    alkotmánybírósági  határozat   rendelkezéseit,   a   jelzett
    probléma megoldásának  egy egészen más útját választotta: az
    alkotmánybírósági  határozat   kihirdetését   követő   gyors
    intézkedéssel   törvényjavaslatot    terjesztett   elő    az
    Alkotmánybíróság   előzetes    normakontroll    hatáskörének
    radikális  korlátozására.  A  Kormány  által  kezdeményezett
    T/4328.  számú   törvényjavaslat  az   Országgyűlés  állandó
    bizottsága   és    az    ötven    országgyűlési    képviselő
    indítványozási  jogát   kívánta  megszüntetni,   viszont  az
    Országgyűlésnek   megmaradt    volna    a    törvényjavaslat
    alkotmányellenességének   előzetes   vizsgálatára   irányuló
    indítványozási    jogosultsága.     Az    Országgyűlés     a
    törvényjavaslat tárgyalása  során -  a Kormány  szándékán is
    túlmenően -  arra az álláspontra helyezkedett, hogy az Abtv.
    21. §  (1) bekezdése a/ pontját és 33. §-át teljes egészében
    helyezze hatályon  kívül a módosító törvény, ne maradjon meg
    az indítványozási jogosultsága az Országgyűlésnek sem.

    A T/4328.  számú törvényjavaslat zárószavazására azonban nem
    került  sor.   Az  Országgyűlés   elnöke  a  törvényjavaslat
    zárószavazását -  1997. július  8-án -  elhalasztotta, mivel
    ötvenkilenc országgyűlési  képviselő  -  az  előbbiek  során
    részletezett indokok  alapján -  az  előzetes  normakontroll
    ezen formáját megszüntető törvényjavaslat alkotmányosságának
    előzetes vizsgálatát indítványozta.

    Az Országgyűlés  szintén az 1997. július 8.-i ülésnapján - a
    T/4328. számú törvényjavaslat zárószavazásának elhalasztását
    követően -  a Házszabály  módosítása  tárgyában  határozatot
    fogadott el.  A Házszabály-módosítások  a  zárószavazást  is
    érintették,  viszont  az  Országgyűlés  nem  rendelkezett  a
    zárószavazás  29/1997.   (IV.  29.)  AB  határozat  szerinti
    szabályozásáról.

    Az Alkotmánybíróság  az erre  vonatkozó indítvány  alapján a
    módosított     Házszabály      zárószavazásra      vonatkozó
    rendelkezéseit  az   50/1997.  (X.   11.)  AB  határozatában
    jövőbeni hatállyal  megsemmisítette. A  Házszabály 104/1997.
    (XI.  26.)   OGY  határozattal   történő   módosítása   ezen
    alkotmánybírósági        határozatokkal        megállapított
    alkotmányellenességet kiküszöbölte.

    2.   Az   Alkotmánynak   az   Alkotmánybíróságra   vonatkozó
    rendelkezéseiből az alábbi következtetések adódnak.

    Az  Alkotmánybíróság  formálisan  már  az  1989.  évi  XXXI.
    törvényt megelőzően  a közjogi  berendezkedés  részévé  lett
    azáltal, hogy 1989. évi I. törvény az Alkotmányba iktatta az
    Alkotmánybíróságról szóló  IV. fejezetet,  a 32/A.  §-t.  Az
    alkotmánymódosító  törvénynek   az  Alkotmány   32/A.   §-ra
    vonatkozó indokolása  - az  utólagos normakontrollon  túl  -
    további hatáskörök megadását helyezte kilátásba.

    Az  Alkotmány   1989.  évi   XXXI.  törvénnyel  való  átfogó
    módosítása a  jogállami  értékeknek  megfelelő  alaptörvényt
    hozott  létre.   Az  1989.   évi  XXXI.   törvény  17.   §-a
    fenntartotta az  Alkotmánybíróság hatáskörét  a jogszabályok
    utólagos kontrolljára,  valamint a  törvényhozó  alkotmányos
    felhatalmazását az alkotmánybírósági hatáskör bővítésére. Az
    utólagos   normakontroll    hatásköri   szabály   ugyanakkor
    kiegészítést  illetve   megerősítést  is   nyert  valamennyi
    alkotmányellenes  jogszabály  tekintetében  a  megsemmisítés
    jogával.

    Az  Alkotmánybíróság  hatáskörének  tételes  felsorolása  az
    Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvénybe került,
    amely  -   az  Alkotmány   akkori  rendelkezése   szerint  -
    alkotmányerejű törvénynek  minősült. Az  Alkotmány 24. § (3)
    bekezdése   úgy    rendelkezett,    hogy    "az    Alkotmány
    megváltoztatásához,  az   Alkotmányban  meghatározott  egyes
    döntések meghozatalához, továbbá az alkotmányerejű törvények
    megalkotásához az  országgyűlési képviselők  kétharmadának a
    szavazata szükséges".

    Az alkotmányerejű  törvény jogforrási minőségét az 1990. évi
    XL. törvénnyel  történő  alkotmánymódosítás  szüntette  meg,
    ezáltal feloldva  az  Alkotmánybíróság  Abtv.-ben  rögzített
    hatáskörének az  Alkotmánnyal azonos  védelmét. Ez  azzal az
    eredménnyel járt,  hogy az  Alkotmánybíróságra, elsősorban a
    hatáskörére vonatkozó részletes szabályok jogforrási szintje
    alacsonyabb lett  a többi  alkotmányos szerv - Országgyűlés,
    Kormány, köztársasági  elnök -  hatáskörének - változatlanul
    alkotmányi   szintű    -    szabályozásához    képest.    Az
    alkotmánymódosításhoz fűzött  indokolás szerint  a  "szilárd
    parlamentáris rendszer  kialakulása", a  "stabil kormányzati
    működés  biztosítása"   érdekében  kellett  megszüntetni  az
    alkotmányerejű   törvény    kategóriáját.   Az    Alkotmányt
    megváltoztató törvényen  kívül nem  maradt  az  Alkotmányban
    olyan szabály - a Magyar Köztársaság címeréről, zászlajáról,
    és azok  használatáról szóló  törvény kivételével  -,  amely
    valamely  törvény   elfogadásához  valamennyi  országgyűlési
    képviselő   kétharmadának    szavazatát    igényelné.    (Az
    alkotmányerejű  törvény   helyett  -  ahol  többlet-garancia
    szükségessége  mutatkozott   -  a   jelenlévő  országgyűlési
    képviselők  kétharmados   szavazatarányát   vezette   be   e
    módosítás.)

    Az eredeti  alkotmányozási szándék,  nevezetesen: a jogállam
    új intézményére,  az Alkotmánybíróság  hatáskörére vonatkozó
    alkotmányi szintű  szabályozás, a többi alkotmányos szervvel
    -  az   Országgyűléssel,  a   Kormánnyal,  stb.   -   együtt
    alkotmányjogilag változatlanul indokolható. Ezen szervekre -
    így az  Alkotmánybíróságra - vonatkozó szabályok Alkotmányba
    foglalása ugyanis önmagában nem érinti az alkotmánymódosítás
    indokaként  megfogalmazott   stabil  kormányzati   működést,
    illetve ennek biztosítását.

    Az Alkotmánybíróság  a nemzetközi  szerződések, valamint  az
    azt   kihirdető    jogszabályok   utólagos   alkotmányossági
    felülvizsgálata kapcsán  az  Alkotmányban  és  az  Abtv.-ben
    meghatározott hatásköri  szabályokat értelmezve  már  állást
    foglalt   az   Alkotmánybíróság   hatáskörének   Alkotmányba
    foglalásáról. E  szerint: "Az  alkotmányozás  körülményeinek
    tudható be,  hogy a  magyar Alkotmányba csak a legalapvetőbb
    hatáskör került  be. A  többi hatáskör alkotmányba foglalása
    is -  ahogy az az újabb alkotmánybíróságok esetében jellemző
    tendencia -  garanciális jelentőségű  és  kívánatos  lenne."
    (4/1997. (I. 22.) AB hat. ABK 1997. január, 10., 12.)

    A magyar  közjogi berendezkedés egyik alapja az Alkotmány 2.
    §  (1)   bekezdésben  megállapított  jogállamiság  elve.  Az
    Alkotmánybíróság  megítélése   szerint  e   jogállamban   az
    Alkotmánybíróság  hatáskörének   a  klasszikus   alkotmányos
    szervekkel azonos  alkotmányos  védelmet  kell  biztosítani.
    Ezzel  elkerülhető,  hogy  az  Alkotmánybíróság  határozatai
    nyomán  aktuális   politikai  érdekek   alapján,  gyakorlati
    kormányzati   megfontolások    az    elsődleges    megoldást
    alkotmánybírósági hatáskör-felülvizsgálatban keressék.

    A jelen  ügyben vizsgált törvényjavaslat - az alkotmányozási
    folyamatból   kiragadott    egyedi   hatáskör-módosítás    -
    keletkezési körülményei is ezt támasztják alá.

    Az Alkotmány  2. §  (1) bekezdésében  deklarált jogállamiság
    tartalmi  követelménye   az   Alkotmánybíróság   -   közjogi
    helyzetéből fakadó  - alkotmányi  hatásköri szabályozása  és
    ezáltal    védelme.     E    védelem     szükségessége    az
    Alkotmánybíróságnak    a    hatalommegosztás    rendszerében
    elfoglalt szerepéből,  azaz az alkotmányossági szempontoknak
    az államszervezet egészében való érvényesítéséből ered.

    Az Alkotmány  32/A. §-a  jelenleg hatásköri szabályt csak az
    utólagos    normakontroll    tekintetében    tartalmaz.    A
    "jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálata" alkotmányi
    szóhasználatból ugyanis  ez  egyenesen  következik,  míg  az
    előzetes  normakontroll   tárgyát  képező  "norma"  még  nem
    minősül jogszabálynak.

    Az Alkotmánynak  az Alkotmánybíróságról szóló fejezetéből az
    utólagos normakontrollra  irányuló hatáskör kényszerítően és
    teljes körűen  következik. Kényszerítően,  mert az Alkotmány
    32/A. §  (1) és  (2) bekezdése  szerint Alkotmányba  foglalt
    hatásköri szabályról  van szó,  és teljes  körűen,  mert  az
    Alkotmány   32/A.    §   (3)    bekezdése   biztosítja    az
    Alkotmánybíróság utólagos  absztrakt normakontroll eljárását
    minden jogszabály  tekintetében. (4/1997.  (I. 22.)  AB hat.
    ABK 1997. január 12, 14.)

    Az Alkotmánybíróság  előzetes normakontroll hatásköre csupán
    egy vonatkozásban,  kizárólag az  ún. elnöki alkotmányossági
    kifogások  megfogalmazása   tekintetében  kapott  alkotmányi
    szabályozást. Az Alkotmány 26. § (4)-(5) bekezdése szerint a
    köztársasági elnök  a már elfogadott de még ki nem hirdetett
    törvény tekintetében az Alkotmánybírósághoz fordulhat.

    Mindezeken túlmenően  az Alkotmánybíróság további hatáskörét
    az Alkotmány  32/A.  §  (1)  bekezdése  alapján  ("illetőleg
    ellátja  a   törvénnyel  hatáskörébe   utalt   feladatokat")
    alkotmányos     felhatalmazással     meghozott     törvények
    tartalmazzák. (Az  Abtv.-n kívül,  a népszavazásról  és népi
    kezdeményezésről szóló  1989. évi  XVII. törvény  32. §-a, a
    helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. törvény 51. §-
    a, 99. § (2) bekezdés a/ pont, a felsőoktatásról szóló 1993.
    évi LXXX. törvény 65. § (2) bekezdése.)

    A jelen  ügy tárgyát  képező T/4328.  számú  törvényjavaslat
    szerint megszűnik az Országgyűlés, annak állandó bizottsága,
    vagy  ötven   országgyűlési  képviselő   indítványa  alapján
    kezdeményezhető   előzetes    normakontroll,    amelyet    a
    zárószavazás előtt  álló törvényjavaslat aggályosnak tartott
    rendelkezésével szemben lehet benyújtani.

    Az Alkotmánybíróság  elsőként arra  mutat rá,  hogy  T/4328.
    számú törvényjavaslattal érintett alkotmánybírósági hatáskör
    az Alkotmány  32/A. §-ából közvetlenül nem következik. Ahogy
    az Alkotmány  felhatalmazása alapján  a törvényhozó  további
    hatáskört  állapíthat   meg  az   Alkotmánybíróság  számára,
    ugyanúgy az általa megállapított hatásköröket szűkítheti is.
    A törvényhozó  viszont azt  nem teheti  meg -  amint  azt  a
    29/1997. (IV.  29.) AB  határozat alapjául  szolgáló  ügyben
    megtette -  hogy az  általa meghatározott  alkotmánybírósági
    hatáskört  figyelmen  kívül  hagyja,  akadályozva  ezzel  az
    Alkotmánybíróságot  az   Abtv.   szerinti   alkotmányvédelmi
    feladata   ellátásában.    Az   Alkotmánybíróság   hatásköri
    szabályának érvényesülése  - az alkotmányos felhatalmazással
    meghozott  törvénybe  foglalt  hatáskör  tekintetében  is  -
    alkotmányos követelmény  az Alkotmány  2. § (1) bekezdése és
    32/A.  §   (1)  bekezdése   szerint.  Ezért   mondta  ki  az
    Alkotmánybíróság a  29/1997. (IV.  29.)  AB  határozatban  a
    Házszabály  tekintetében   az  alkotmányellenes  mulasztást,
    illetve az  50/1997. (X.  11.) AB  határozatban  -  utólagos
    normakontroll keretében - ezért rendelkezett határidő tűzése
    mellett    a     Házszabály    vonatkozó    rendelkezéseinek
    megsemmisítéséről.

    Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  T/4328.  számú
    törvényjavaslattal kilátásba  helyezett Abtv.-beli szabályok
    hatályon kívül  helyezése nem  ütközik az Alkotmány 32/A. §-
    ába,   mert    ebből   a   rendelkezésből   nem   következik
    kényszerítően az  Országgyűlés,  annak  állandó  bizottsága,
    vagy ötven  országgyűlési képviselő által is indítványozható
    törvényjavaslat       alkotmányellenességének       előzetes
    vizsgálatára irányuló hatáskör.

    3. A  T/4328. számú  törvényjavaslattal kapcsolatos  további
    alkotmányossági problémák  tekintetében az  Alkotmánybíróság
    az alábbi álláspontra helyezkedett.

    a./ Nem  helytálló az  az indítványozói  álláspont, amely  a
    T/4328. számú  törvényjavaslat  alkotmányellenességét  abban
    látja, hogy  elfogadásával megbomlik a köztársasági elnök és
    az Országgyűlés  közötti alkotmányos  hatalmi egyensúly.  Az
    indítványozók   szerint    a   köztársasági    elnök   által
    kezdeményezett     törvény      előzetes     normakontrollja
    megoldatlanná válik,  ezzel szemben  a köztársasági  elnök a
    már elfogadott  - mások  által  kezdeményezett  -  törvények
    tekintetében  előzetes   normakontroll  kérelemmel  bármikor
    élhet.

    Az  Alkotmány  egyaránt  tartalmazza  a  köztársasági  elnök
    indítványozási jogosultságát  a már elfogadott és még ki nem
    hirdetett  törvény   tekintetében  (26.   §  (4)  bekezdés),
    valamint a köztársasági elnök törvénykezdeményezési jogát is
    (25.  §   (1)  bekezdés).   Az  Alkotmány   számos   további
    rendelkezésében az  Országgyűlés  és  a  köztársasági  elnök
    közötti   hatalmi    egyensúly   elemeit   részleteiben   is
    meghatározza. Ettől  különálló kérdés  az Abtv.  21.  §  (1)
    bekezdésében meghatározott  jogosultak indítványtételi  joga
    az Abtv.  33. §-a szerinti alkotmánybírósági eljárásban. Nem
    hozható   összefüggésbe   a   köztársasági   elnök   és   az
    Országgyűlés  közötti   kapcsolatot  szabályozó  alkotmányos
    rendelkezésekkel az  a probléma,  hogy  a  törvényjavaslatot
    érintő előzetes  normakontroll lehetőségének  megvonásával a
    köztársasági    elnök     által    kezdeményezett    törvény
    alkotmányellenességének  előzetes   vizsgálata  megoldatlan.
    Megalapozatlan az  az indítványozói érvelés, hogy ezáltal az
    Országgyűlés és  a Köztársaság  elnöke között  együttműködés
    helyett alárendelődés  következik  be.  Az  Országgyűlés,  a
    parlamenti   bizottságok,   illetve   az   ötven   képviselő
    indítványozási jogának  megvonása és  a  köztársasági  elnök
    indítványozási  jogosultságának   meghagyása   az   előzetes
    normakontroll  eljárásra   alkotmányossági  szempontból  nem
    befolyásolja a köztársasági elnök és az Országgyűlés közötti
    közjogi viszonyt.

    Nincs jogi  akadálya annak,  hogy a  köztársasági  elnök  az
    általa  kezdeményezett   törvény  előzetes  normakontrollját
    kérje az  Alkotmánybíróságtól, ha  alkotmányossági  aggályai
    támadnak az elfogadott törvénnyel szemben.

    A köztársasági  elnök által kezdeményezett törvény - csakúgy
    mint  minden   más  törvény  -  alkotmányosságának  utólagos
    vizsgálatát az  Alkotmány 32/A. § (1)-(2) bekezdései alapján
    bárki  indítványozhatja.   Az  alkotmánybírósági  eljárásban
    közömbös,  hogy   az  általa   vizsgált  törvény   kinek   a
    javaslatára  született.   Bár  kétségtelen,  hogy  az  ötven
    országgyűlési    képviselő     alkotmánybírósági     eljárás
    kezdeményezésére irányuló  jogának és  az Abtv.  33.  §-ában
    foglalt  eljárás   lehetőségének  megszűntével   -  ebben  a
    formában -  valamennyi törvényjavaslat,  így a  köztársasági
    elnök   által    kezdeményezett   törvényjavaslat   előzetes
    normakontrolljának lehetősége  is  megszűnik,  de  ezzel  az
    alkotmányosság  önmagában   nem  szenved   sérelmet,  hiszen
    utólagos    normakontroll     útján    az    alkotmánysértés
    kiküszöbölhető.  Utólagos   normakontroll  iránti   kérelmet
    bárki, így  bármely országgyűlési képviselő is beterjeszthet
    az Alkotmánybírósághoz.  Ez a  lehetőség alkotmányosan  -  a
    törvényhozás  útján  -  sem  a  normák  fajtáját,  sem  azok
    keletkezési idejét,  sem pedig  az alkotmánybírósági eljárás
    bárki által történő indítványozását tekintve nem szűkíthető.

    Az Alkotmánybíróság  a fentiek  alapján megállapítja, hogy a
    T/4328. számú  törvényjavaslattal kilátásba helyezett Abtv.-
    beli rendelkezések  hatályon kívül  helyezése a köztársasági
    elnök Alkotmányban  rögzített közjogi  (hatalmi)  pozícióját
    nem érinti,  azt - különösen más hatalmi tényezők rovására -
    nem gyengíti  és  nem  is  erősíti,  ezért  a  hatalmi  ágak
    elválasztása  elvének   sérelmére  alapított   kérelmet   az
    Alkotmánybíróság elutasította.

    b./  Az   indítványozók  további   "alkotmányos  visszaélés"
    lehetőségét  látják   abban,  hogy   a  köztársasági   elnök
    akadályoztatása  esetén  az  országgyűlés  elnöke  látja  el
    feladatait, viszont  a köztársasági elnöki jogkörök közül az
    előzetes   normakontroll    kezdeményezésének   jogát    nem
    gyakorolhatja.    Az     indítványozók    szerint     tartós
    akadályoztatás esetén  ezáltal gyakorlatilag  megszűnhet  az
    egyetlen  megmaradó  előzetes  normakontroll  lehetőség  is.
    Mindez a jogállamiságot sértő visszaélésekre ad módot.

    Tény, hogy a T/4328. számú törvényjavaslat elfogadása után -
    és a köztársasági elnök esetleges akadályoztatása esetén - a
    törvények  tekintetében   is  csak   utólagos  normakontroll
    hatáskörben nyílik  lehetőség  alkotmányossági  vizsgálatra.
    Mindez azonban  nem eredményezi sem a jogállamiság sérelmét,
    sem  pedig  más  alkotmányos  rendelkezések  megsértését.  A
    jogállamiság elvéből  nem  az  következik,  hogy  eleve  nem
    születhet    alkotmányellenes     rendelkezést    tartalmazó
    jogszabály, hogy  nem következhet  be alkotmánysértés, hanem
    az, hogy  álljon rendelkezésre  megfelelő fórum  és eljárás,
    amely   az   alkotmányellenesség   megállapítására   és   az
    alkotmányellenes     jogszabály     megsemmisítésére,     az
    alkotmányellenesség kiküszöbölésére hivatott.

    Az Alkotmánybíróság ezért a jogállamiság sérelmére alapított
    kérelmet is elutasította.

    c./ Az indítványozók szerint a népszuverenitás elve is sérül
    az ötven országgyűlési képviselő - mint parlamenti kisebbség
    - előzetes  normakontrollra irányuló  indítványozási jogának
    megszüntetésével. Álláspontjuk  szerint az  ötven  képviselő
    indítványozási joga egy jelentős parlamenti kisebbségi jog a
    többség   tevékenységének   ellenőrzéséhez,   s   mivel   "a
    törvényhozás   joga    a   népszuverenitásból    ered",    a
    népszuverenitás  elve  szenved  sérelmet.  Az  indítványozók
    szerint  a   parlamenti  többség   nem  mondhat  le  egy,  a
    törvényhozás jogához tartozó kisebbségi jogról.

    Az Abtv.  21. §  (1) bekezdés  a/  pontjában  meghatározott,
    ötven  országgyűlési   képviselőt  megillető  indítványozási
    jogosultság  elvileg  felfogható  a  parlamenti  (politikai)
    kisebbség jogaként,  de a  törvény szövegéből  -  ugyanilyen
    jogként  -   nemcsak  ellenzéki,   hanem  bármilyen   alapon
    rendeződő kisebbségi  jog, ugyanígy levezethető (lásd pl.: a
    30/1997. (IV.  29.) AB  határozat (ABK. 1997. április, 138.)
    alapjául szolgáló ügy indítványozói körét).

    A népszuverenitáson alapuló törvényhozás jogából azonban nem
    következik az  előzetes normakontroll  iránti indítványozási
    jogosultság.  E   jogosultság  nem   része  az  Alkotmányban
    szabályozott törvényhozási  jognak, illetve  a  törvényhozás
    alkotmányban rögzített  eljárásának. Mindezekre  tekintettel
    az  Alkotmánybíróság   az  erre   vonatkozó  indítványt   is
    elutasította.

    d./  Végül   az  indítványozók   a   jogállamiságból   eredő
    jogbiztonság sérelmét vélik felfedezni azzal összefüggésben,
    hogy   az   előzetes   normakontroll   hatáskörben   történő
    alkotmánybírósági eljárások  lehetőségének  szűkülésével  az
    alkotmányellenesség     kiküszöbölése      csak     utólagos
    normakontroll útján kerülhet majd sor, e hatáskörben történő
    eljárás pedig  feltételezi, hogy  ha rövid  ideig is,  de az
    alkotmányellenes jogszabály hatályosul. Az indítványozók úgy
    vélik,     hogy     az     Alkotmánybíróság     jogszabályok
    alkotmányellenességének utólagos vizsgálata körében csak pro
    futuro semmisíthet meg jogszabályokat.

    Valamely   jogszabály   megsemmisítésének   hatálya   és   a
    jogbiztonság   valóban    szoros   kapcsolatban    áll.   Az
    Alkotmánybíróságnak minden alkotmányellenességet megállapító
    határozatában   külön-külön   kell   mérlegelnie,   hogy   a
    jogbiztonság érdeke  milyen  hatályú  megsemmisítést  kíván.
    Tévednek azonban az indítványozók, amikor azt állítják, hogy
    utólagos normakontroll  hatáskörben az Alkotmánybíróság csak
    pro   futuro    (jövőbeni   időponttól)    semmisíthet   meg
    jogszabályokat.

    Az Abtv. szerint főszabály nem a jövőbeni, hanem az ex nunc,
    azaz az  alkotmánybírósági  határozat  közzététele  napjától
    történő megsemmisítés  (Abtv. 42.  § (1) bekezdés, 43. § (1)
    és (2) bekezdései). Az Abtv. azonban a főszabálytól eltérést
    enged, ha  a  jogbiztonság  vagy  az  eljárást  kezdeményező
    különösen  fontos   érdeke  indokolja   (Abtv.  43.   §  (4)
    bekezdés).

    Az   Alkotmánybíróság   valamely   jogszabály   pro   futuro
    (jövőbeni) megsemmisítésének  lehetőségével akkor  él, ha az
    ex nunc  hatályú megsemmisítés joghézagot eredményezne, időt
    hagyva egyben a jogalkotónak az új szabály meghozatalára. De
    lehetősége van  az Alkotmánybíróságnak  a főszabálytól másik
    irányba  is  eltérni,  megsemmisítheti  az  alkotmányellenes
    jogszabályt  visszamenőleges,   ex  tunc   hatállyal,  ha  a
    jogbiztonságot   ez   szolgálja.   (Az   alkotmányellenesség
    következményei   és    a   jogbiztonság   összefüggését   az
    Alkotmánybíróság  a   10/1992  (II.   25.)  AB  határozatban
    fejtette ki részletesen (ABH 1992. 72.)).

    Az  Alkotmánybíróságnak   ezáltal   utólagos   normakontroll
    hatáskörben  eljárva   többféle  lehetősége   is  van   -  a
    jogbiztonságra   tekintettel    -   az   alkotmányellenesség
    következményeinek levonására,  végső soron,  mint  kivételes
    lehetőséggel az  Alkotmánybíróság a  visszamenőleges hatályú
    megsemmisítéssel  is   élhet.  Az   előzetes   normakontroll
    törvényjavaslat     vizsgálatára     irányuló     formájának
    megszüntetésével  nem   alakul   ki   az   alkotmánybírósági
    tevékenységet   érintő    olyan   helyzet,    amelyben    az
    Alkotmánybíróság  ne   tudná  a   jogbiztonság   alkotmányos
    érdekének figyelembevételével döntéseit meghozni.

    A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy nem
    sérti a jogállamiságból eredő jogbiztonságot a T/4328. számú
    törvényjavaslattal kilátásba  helyezett Abtv.-beli szabályok
    hatályon kívül  helyezése. Mindezek  ellenére - más országok
    alkotmánybíróságaira  vonatkozó  szabályokat  is  figyelembe
    véve -  az Alkotmánybíróság  megjegyzi, hogy  a jogbiztonság
    érdeke -  adott esetben - igényelhet olyan eszközt, amellyel
    az  Alkotmánybíróság   az  előtte   megtámadott   jogszabály
    végrehajtását -  döntése  meghozataláig  -  felfüggesztheti.
    Kifejezetten    erre     irányuló    eszköze     a    magyar
    Alkotmánybíróságnak nincs, hasonló célt az adott jogszabályt
    hatályba  léptető   rendelkezés  -   jogbiztonság  sérelmére
    alapított -  megsemmisítésével érhet el. (pl.: 44/1995. (VI.
    30.) AB határozat ABH 1995. 203.)

    4. Az Alkotmánybíróság jelen határozatában bírálta el azt az
    indítványt is,  amely -  a T/4328.  számú törvényjavaslattal
    hatályon kívül  helyezni szándékozott  - az  Abtv. 21. § (1)
    bekezdése  és   33.  §-a   megsemmisítésére   irányult.   Az
    indítványozó   szerint    az   Abtv.    ezen   rendelkezései
    alkotmányellenesek,  mert   egy  parlamenti   kisebbség   az
    alkotmánybírósági  eljárás   kezdeményezésével  bármikor  és
    elvileg    valamennyi     törvényjavaslat     vonatkozásában
    megakadályozhatja a  többségi döntés  meghozatalát. Az ötven
    képviselőnek biztosított  indítványozási jog törvényjavaslat
    alkotmányellenességének  előzetes  vizsgálatára  -  véli  az
    indítványozó - obstrukciós eszköz, sérti a jogbiztonságot, a
    parlamenti    többségi     demokrácia    elvét     és     az
    Alkotmánybíróságra vonatkozó  alkotmányi rendelkezésekkel is
    ellentétes.

    Az Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  Abtv.  21.  §  (1)
    bekezdése és  33. §-a  nem ütközik az Alkotmány indítványozó
    által hivatkozott rendelkezéseibe.

    Az  Abtv.  ezen  rendelkezései  alkotmányos  felhatalmazáson
    alapulnak,  az  e  hatáskör  értelmezésére  vonatkozó  -  az
    előbbiekben  ismertetett   -  alkotmánybírósági  határozatok
    pedig tisztázták  a hatáskör gyakorlásánál figyelembe veendő
    -  a   törvényhozói  és   az   alkotmánybírósági   feladatok
    elhatárolásán    alapuló,     a    hatalommegosztási     elv
    érvényesüléséhez kapcsolódó  - alkotmányos  követelményeket.
    Az  ötven   országgyűlési  képviselő  által  kezdeményezhető
    előzetes normakontroll eljárás célja a törvényhozási eljárás
    végső   szakaszában    -   a   zárószavazás   előtt   -   az
    alkotmányossági    szempontok     érvényre    juttatása    s
    nyilvánvalóan nem a törvényhozási eljárás lassítása.

    Az obstrukció  a meglévő  jogi eszközök  formálisan jogszerű
    felhasználása abból  a célból, hogy az adott téma tárgyalása
    elhúzódjon,  döntés   ne  szülessék.  Kétségtelen,  hogy  az
    indítványozók esetleges  obstrukciós szándéka - nevezetesen:
    előzetes normakontroll  iránti kérelem  benyújtása kizárólag
    abból a  célból, hogy  a törvényhozási folyamatot lassítsák,
    vagy  ellehetetlenítsék   -  elvileg   nem  zárható   ki.  A
    visszaélés elvi  lehetősége  azonban  (vagy  ilyen  szándékú
    konkrét kísérlet) nem teszi e hatáskört alkotmányellenessé.

    Az Alkotmánybíróság  korábbi  határozatában  megállapította,
    hogy az  Alkotmánybíróság előzetes  normakontroll  eljárása,
    amennyiben az indítványozásra jogosultak e jogukkal élnek, a
    zárószavazás előtt  megváltoztatja a  törvényhozási eljárást
    anélkül,  hogy   annak   közvetlenül   részévé   válna.   Az
    Alkotmánybíróság      alkotmányellenességet      megállapító
    határozata alapján  az Országgyűlés vagy a törvényjavaslatot
    benyújtó     szerv      (személy)     a      törvényjavaslat
    alkotmányellenességét köteles  megszüntetni [Abtv. 33. § (2)
    bekezdés]. (29/1997.  (IV. 29.)  AB hat.  ABK. 1997. április
    138., 141.)

    Mindebből kitűnik, hogy valamely törvényjavaslat mihamarabbi
    elfogadásához fűződő jogbiztonsági szemponthoz alkotmányosan
    mellérendelődhet  a   törvényhozási   folyamatba   beépített
    intézményes alkotmányvédelem, alkotmánybírósági hatáskör.

    Mindezek   figyelembe    vételével    az    Alkotmánybíróság
    elutasította azt  az indítványt  amely az  Abtv. 21.  §  (1)
    bekezdését, és  33.  §-át  -  a  jogállamisághoz  kapcsolódó
    jogbiztonság sérelmére hivatkozva - megsemmisíteni kéri.

    Nem helytállók  végül azon  indítványozói érvek sem, hogy az
    Abtv. 21.  § (1)  bekezdése,  és  33.  §-a  ellentétben  áll
    azokkal   az    alkotmányos   rendelkezésekkel    amelyekből
    következik, hogy  a törvényeket  a többség hozza, továbbá az
    Abtv.  vizsgálni   kért  szabályai   sértik   az   Alkotmány
    Alkotmánybíróságra vonatkozó  rendelkezéseit. Az Abtv. 21. §
    (1)  bekezdés   a/  pontjában   rögzített,  ötven  képviselő
    törvényjavaslat   előzetes   normakontrollját   kezdeményező
    jogosultsága   nem    törvényhozásra   irányul,    hanem   a
    törvényjavaslat   alkotmányossági    vizsgálatára,   így   a
    parlamenti   többségi    demokrácia   sérelmét    kifogásoló
    indítványozói   felvetés    minden   alapot   nélkülöz.   Az
    alkotmányos  keretek   között  működő  "parlamenti  többségi
    demokrácia"   elválaszthatatlan    része   és    egyben   az
    alkotmánybíráskodás szempontja, hogy a kisebbség alkotmányos
    védelemben részesüljön,  ha a  többség az Alkotmány kereteit
    túllépi. Az  ötven képviselő előzetes normakontroll eljárást
    kezdeményező  jogosultsága  -  akár  parlamenti  (politikai)
    kisebbségi  jogként   felfogva  -  nem  áll  ellentétben  az
    Alkotmány egyetlen rendelkezésével sem.

    Ugyanezen érv  alapján megalapozatlan az az indítvány, amely
    szerint az  Abtv. 33. §-ában foglalt eljárás ellentétben áll
    az Alkotmány 32/A. §-val. Az Alkotmány 32/A. § (1) bekezdése
    alkotmányos  felhatalmazást   tartalmaz  arra   nézve,  hogy
    törvénnyel   az   Alkotmánybíróságnak   -   a   jogszabályok
    alkotmányosságának  felülvizsgálatán   túlmenően  -  további
    hatáskör is adható.

    A fentiek  alapján az  Alkotmánybíróság az  Abtv. 21.  § (1)
    bekezdésének,  és   33.  §-ának   megsemmisítésére  irányuló
    indítványt elutasította.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal          Dr. Bagi István
                alkotmánybíró           alkotmánybíró

                           Dr. Holló András
                         előadó alkotmánybíró

                           Dr. Kilényi Géza
                            alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás             Dr. Németh János
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

            Dr. Szabó András        Dr. Tersztyánszky Ödön
                alkotmánybíró           alkotmánybíró

                      Az aláírásban akadályozott
                          Dr. Zlinszky János
                        alkotmánybíró helyett
                          Dr. Sólyom László

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 1 of the draft of the Bill on Amending the Act on the Constitutional Court, according to which the Section of this Act under which Parliament, its Standing Committee or fifty MPs are entitled to initiate preliminary review is invalid
     Number of the Decision:
     .
     66/1997. (XII. 29.)
     Date of the decision:
     .
     12/22/1997
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-3-012?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .