English

Hungarian
Ügyszám:
.
363/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 6/2007. (II. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/135
.
A döntés kelte: Budapest, 02/26/2007
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
    
    Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában – dr. Kovács
   Péter alkotmánybíró különvéleményével – meghozta az alábbi
    
                            határozatot:
    
    1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  választási
   eljárásról  szóló  1997.  évi C. törvény  8.  §  (1)  bekezdése
   alkotmányellenes,    ezért   e   rendelkezést    a    határozat
   közzétételének napjával megsemmisíti.
    
    2.  Az  Alkotmánybíróság a választási eljárásról  szóló  1997.
   évi   C.   törvény   40.   §   (2)   bekezdése   és   41.   §-a
   alkotmányellenessége   megállapítására   és    megsemmisítésére
   irányuló eljárást megszünteti.
    
    Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
     
                                  I.
     
     Az  indítványozó a választási eljárásról szóló  1997.  évi  C.
    törvény  (a továbbiakban: Ve.) 8. § (1) bekezdése,  40.  §  (2)
    bekezdése és 41. §-a alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.
    Az   indítványozó   által  jelölt  rendelkezések   egyrészt   a
    közvélemény-kutatási     eredmények     szavazást      megelőző
    nyilvánosságra  hozatali  tilalmával, másrészt  a  kampánycsend
    (annak    megsértése)   meghatározásával   kapcsolatosak.    Az
    indítványozó szerint a véleménynyilvánítási-és sajtószabadságot
    [ezáltal az Alkotmány 61. § (1) és (2) bekezdését, valamint  az
    alapjog-korlátozásra  irányadó 8. § (2)  bekezdését]  sértik  a
    vizsgálni  kért  rendelkezések. Kifejtette,  hogy  nincs  olyan
    kényszerítő ok, amely szükségessé tenné a véleménynyilvánítási-
    és  sajtószabadság korlátozását a kampánycsend intézménye és  a
    közvélemény-kutatási eredmények közzétételére vonatkozó tilalom
    által.
     Az indítványozó szerint továbbá: „annak feltételezése, hogy  a
    kampánycsend  alatti kampány képes lenyűgözően  befolyásolni  a
    választó   akaratát,  ellentétes  az  Alkotmány   71.   §   (1)
    bekezdésében, az általános egyenlő és titkos szavazásról  szóló
    rendelkezésben  kifejeződő  tartalommal…”  is.  A   választások
    tisztaságát  – érvelt az indítványozó – a Büntető  Törvénykönyv
    választási     visszaélésekkel    kapcsolatos     rendelkezései
    megfelelően   biztosítják,  ezek  mellett  a  Ve.  közvélemény-
    kutatási    eredmények   nyilvánosságra   hozatali   tilalmával
    összefüggő   és  kampánycsendre  vonatkozó  szabályaira   nincs
    szükség.
     Az  indítványozó a vizsgálni kért rendelkezések kapcsán  utalt
    továbbá  az  Alkotmány 7. § (1) bekezdésével  való  ellentétre,
    mivel  véleménye  szerint sérül az 1993. évi  XXXI.  törvénnyel
    kihirdetett   az  emberi  jogok  és  az  alapvető   szabadságok
    védelméről  szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt  Egyezmény
    (a  továbbiakban: Egyezmény) véleményszabadságra  irányadó  10.
    cikke, valamint az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének sérelmét  is
    felvetette.
     Az  indítványozó a fentiek alapján kezdeményezte a  Ve.  8.  §
    (1)    bekezdése,   40.   §   (2)   bekezdése   és   41.    §-a
    alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.
     
                                  II.
     
     1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései szerint:
     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.
     (…)
     7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
    továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
    jog összhangját.
     (…)
     8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
     (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
     (…)
     61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
     (2)   A   Magyar   Köztársaság  elismeri  és  védi   a   sajtó
    szabadságát.
     (…)
     71.  § (1) Az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament
    képviselőit,  a  helyi önkormányzati képviselőket,  valamint  a
    polgármestert  és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok
    általános  és egyenlő választójog alapján, közvetlen és  titkos
    szavazással választják.”
     
     2. A Ve. érintett szabályai szerint:
     „8.  §  (1)  A szavazást megelőző nyolcadik naptól a  szavazás
    befejezéséig  a  választásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatás
    eredményét nem szabad nyilvánosságra hozni.
     (…)
     40.  §  (1)  A  választási kampány a választás  kitűzésétől  a
    szavazást megelőző nap 0 óráig tart.
     (2)  A szavazást megelőző nap 0 órától a szavazás befejezéséig
    választási kampányt folytatni tilos (kampánycsend).
     (…)
     41.  § A kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok
    választói   akaratának   befolyásolása,   így   különösen:    a
    választópolgárok számára a jelölt vagy a jelölő szervezet által
    ingyenesen    juttatott   szolgáltatás   (szavazásra    történő
    szervezett szállítás, étel-ital adása), pártjelvények, zászlók,
    pártszimbólumok,  a  jelölt  fényképét  vagy  nevét  tartalmazó
    tárgyak osztogatása, választási plakát (a továbbiakban: plakát)
    elhelyezése,   a  választói  akarat  befolyásolására   alkalmas
    információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.”
     
                                 III.
     
     Az indítvány részben megalapozott.
     
     1.  Az  Alkotmánybíróság a 39/2002. (IX. 25.) AB határozatában
    (a  továbbiakban:  Abh.) már döntött a Ve. 40.  §  (1)  és  (2)
    bekezdése, illetve 41. §-a alkotmányossága tárgyában (ABH 2002,
    273.).  Az  Alkotmánybíróság  az Abh.-ban  –  többek  között  –
    megállapította:   ”…  az  Egyezmény  10.  cikke,   továbbá   az
    Egyezségokmány   [Polgári   és   Politikai   Jogok   Nemzetközi
    Egyezségokmánya] 19. cikke nem tartalmaz közvetlen rendelkezést
    arról,   hogy   a  választásokra  tekintettel  az   alkotmányos
    alapjogok  korlátozhatók. Ugyanakkor az Egyezmény 10.  cikkének
    2.   pontja  és  az  Egyezségokmány  19.  cikkének  3.   pontja
    lehetőséget  biztosít  arra, hogy a  véleménynyilvánítás  jogát
    mások   jogai  védelme  érdekében  törvény  korlátozza.   Ilyen
    korlátozást  jelent  a  Ve.  40.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében
    szabályozott     kampánycsend     intézménye,      amely      a
    véleménynyilvánítás-  és a sajtószabadság időbeni  korlátozását
    valósítja meg.
     A  választójog  az  Alkotmány 70. §  (1)  bekezdésébe  foglalt
    alapvető jog. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a  Magyar
    Köztársaság  független,  demokratikus  jogállam.  A  demokrácia
    elvén  alapuló politikai rendszer elengedhetetlen  feltétele  a
    stabil,  jogszerűen  és  kiszámítható módon  működő  választási
    rendszer.   A   választói   akarat   kifejezése,   vagyis    az
    országgyűlési választás ugyanis a Magyar Köztársaság legfelsőbb
    államhatalmi     szervét    konstituálja,    legalizálja     és
    legitimizálja.
     A  választási  rendszer egyik lehetséges eleme a  kampánycsend
    intézménye. A kampánycsend a választói akarat kinyilvánításának
    zavartalanságát  biztosítja.  A  választói  akarat   zavartalan
    kinyilvánítása a legfelsőbb államhatalmi szerv szabad  akaraton
    alapuló   létrehozását,  illetve  azon   keresztül   a   Magyar
    Köztársaság    demokratikus   jogállamiságát   garantálja.    A
    választójog védelme és a demokratikus jogállamiság követelménye
    szükségessé  teheti  a  kampánycsend  intézményét,  illetve   a
    véleménynyilvánítás- és sajtószabadságnak a kampánycsend  által
    megvalósuló korlátozását.
     A  kampánycsend  —  a támadott szabályozás  szerinti  —  rövid
    időtartama  miatt  a  korlátozás  csak  a  választási   kampány
    (minimum  84 nap) időtartamának elenyésző töredékére vonatkozik
    (86  óra). A kampánycsend rövidsége, általános érvénye, illetve
    csak   a  választás  napját  közvetlenül  megelőző  időre  való
    kiterjesztése  miatt  a korlátozás a célhoz  képest  arányosnak
    minősül.
     Az  Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapította,  hogy  a
    Ve. 40. § (1) és (2) bekezdése, illetve 41. §-a nem ütközik  az
    Alkotmány   8.   §  (1)  és  (2)  bekezdésébe.  A  kampánycsend
    intézménye  alapvető jog lényeges tartalmát nem  korlátozza.  A
    véleménynyilvánítás- és sajtószabadságot [Alkotmány 61.  §  (1)
    és  (2)  bekezdés] pedig csak a feltétlenül szükséges mértékben
    korlátozza  a  választások zavartalan lebonyolítása  céljából.”
    (ABH 2002, 273, 279.)
     A  fentiek  alapján  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy
    jelen  indítványnak  a  Ve.  40. § (2)  bekezdése  és  41.  §-a
    alkotmányellenességének   megállapítására   irányuló    kérelme
    tárgyában  korábban már határozatot hozott. Az Alkotmánybíróság
    ideiglenes  ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló  3/2001.
    (XII.  3.)  Tü. határozat 31. § c) pontja határozza meg  a  res
    iudicata fogalmát az alkotmánybírósági eljárásban. E szerint az
    Alkotmánybíróság az eljárást megszünteti, ha „az  indítvány  az
    Alkotmánybíróság  által  érdemben  már  elbírált  jogszabállyal
    azonos  jogszabály  (jogszabályi rendelkezés) felülvizsgálatára
    irányul, és az indítványozó az alkotmánynak ugyanarra a  §-ára,
    illetőleg alkotmányos elvére (értékére) – ezen belül  –  azonos
    alkotmányos  összefüggésre hivatkozva kéri az  alkotmánysértést
    megállapítani (’ítélt dolog’)”. (ABH 2003, 2076.)
     Erre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság  a  Ve.  40.  §   (2)
    bekezdése  és  41. §-a alkotmányellenessége megállapítására  és
    megsemmisítésére irányuló eljárást megszüntette.
     
     2.   Az   Abh.   –   a   kampánycsend  törvényi   szabályainak
    alkotmányossági  vizsgálata mellett  –  a  közvélemény-kutatási
    eredmények nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos tilalmat  nem
    érintette,  ezért az Alkotmánybíróság a Ve. 8. § (1)  bekezdése
    tekintetében az érdemi eljárást lefolytatta.

     2.1.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint más a  célja  a
    kampánynak  és  más  a közvélemény-kutatásnak.  Míg  a  kampány
    kifejezetten   a   választópolgári   akarat   formálására    (a
    meggyőződés  befolyásolására) irányul,  addig  ilyen  közvetlen
    célja a közvélemény-kutatási eredmények közzétételének nincs. A
    közvélemény-kutatás főként a tájékoztatást szolgálja,  azzal  a
    céllal,  hogy  elősegítse az egyénnek a politikai folyamatokban
    való  megalapozott részvételét. Az emberi jogok és az  alapvető
    szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt
    Egyezmény  és  az  ahhoz  tartozó nyolc kiegészítő  jegyzőkönyv
    kihirdetéséről  szóló  1993.  évi XXXI.  törvény  10.  Cikkével
    kapcsolatban   az   Európa  Tanács  Miniszteri   Bizottsága   a
    választási  kampány  médiumokban történő  ismertetéséről,  azok
    felhasználásával  való  folytatásáról  1999.  szeptember   9-én
    ajánlást  fogadott el [R (99) 15 számú ajánlás]. Az  ajánlás  –
    amely  e  kérdést az írott és elektronikus média  tájékoztatási
    szabadságának szempontjából vizsgálta – III. része külön kezeli
    a   jelöltek  érdekében  történő  közlést  („dissemination   of
    partisan  electoral  messages”) illetve a  közvélemény-kutatási
    eredmények  nyilvánosságra hozatalát. A Bizottság hangsúlyozta,
    hogy   a   választás  napján  vagy  ezt  megelőző  napokban   a
    közvélemény-kutatási   eredmények   nyilvánosságra    hozatalát
    korlátozó  vagy  tilalmazó szabályoknak meg kell  felelniük  az
    Egyezmény  10. Cikke és a strasbourgi bíróság által  támasztott
    követelményeknek. A közvélemény-kutatási adatok  nyilvánosságra
    hozatalakor tájékoztatni kell a közvéleményt, ki rendelte  meg,
    ki,  mikor és milyen módszerrel végezte a közvélemény-kutatást;
    hány   főre  terjedt  ki;  mekkora  a  mintanagyságból   fakadó
    hibahatár;  minden más kérdés azonban a média  önszabályozására
    tartozik.
     A  jelen határozatban vizsgált közvélemény-kutatási eredmények
    közzétételének    tilalmára   vonatkozó    kérdések    külföldi
    szabályozása   változatos   képet   mutat.   Nincs   a   magyar
    szabályozáshoz hasonló tilalom pl. Ausztriában, Németországban,
    az Egyesült Királyságban. Egyes nyugat-európai országok mellett
    (Franciaország,  Olaszország, Spanyolország) az  utóbbi  időben
    elsősorban  Kelet-Közép  Európában jelentek  meg  a  klasszikus
    kampánycsend-szabályok mellett a várható választási  eredmények
    nyilvánosságra hozatalára vonatkozó tilalmak. Így pl. a lengyel
    parlamenti   választást  szabályozó  törvény   a   kampánycsend
    időszakában   tiltja  a  várható  választói  magatartásról   és
    választási      eredményről     készült     közvélemény-kutatás
    nyilvánosságra   hozatalát   (a  2001-es   lengyel   parlamenti
    választási  törvény 86. §-a). Az orosz szövetségi  alsóházi  és
    elnök-választás esetén a szavazást megelőző három nappal, míg a
    bolgár  parlamenti  választások napját  megelőző  24  órától  a
    választások    befejezéséig   nem    hozhatók    nyilvánosságra
    közvélemény-kutatási adatok. [Duma-választási törvény 55. § (3)
    bekezdés;   szövetségi  elnökválasztási  törvény  46.   §   (3)
    bekezdés;  bolgár  parlamenti  választási  törvény  59.  §  (2)
    bekezdése].
     
     2.2.  A  Ve.  8.  §  (1)  bekezdése alapján  jelen  ügyben  az
    Alkotmánybíróságnak  alapjogi sérelmet kellett  vizsgálnia:  az
    indítványozó az Alkotmány 61. § (1) és (2) bekezdésében foglalt
    alapjogok, a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság
    alkotmányellenes    korlátozására    is     hivatkozott.     Az
    Alkotmánybíróság  ezzel kapcsolatban elsőként  azt  állapította
    meg,  hogy a közvélemény-kutatás közzétételének a Ve. 8. §  (1)
    bekezdésébe    foglalt    tilalma    valóban    korlátozza    a
    véleménynyilvánítás- és sajtó szabadságát.  Ez  által  mind  az
    írott,  mind az elektronikus sajtó elesik attól a lehetőségtől,
    hogy  a  szavazást  megelőző nyolc  napon  belül  a  felmérések
    eredményeit   nyilvánosságra  hozza.   Mindezen   túlmenően   a
    közvélemény-kutatás   eredményeinek   nyilvánosságra   hozatali
    korlátozása    a    demokratikus   közvélemény   kialakulásához
    elengedhetetlen információszabadság alapjogával, azon  belül  a
    választópolgárok   tájékozódáshoz  való   jogával   is   szoros
    összefüggésben áll, amelyek szintén az Alkotmány 61. §  (1)  és
    (2)      bekezdéseit     érintik.     Az     alapjog-korlátozás
    alkotmányosságának  megítélése – azaz az  Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdésének  sérelme  –  tekintetében  az  Alkotmánybíróság  a
    22/1992.   (IV.   10.)   AB   határozatában   kifejtette:   „Az
    Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata szerint  az  alapvető  jog
    korlátozása csak akkor marad meg alkotmányos határok között, ha
    a korlátozás nem az alapjog érinthetetlen lényegére vonatkozik,
    ha   az   elkerülhetetlen,  azaz  kényszerítő  okkal  történik,
    továbbá,  ha  a korlátozás súlya a korlátozással elérni  kívánt
    célhoz képest nem aránytalan.” A 30/1992. (V. 26.) AB határozat
    pedig   rámutatott:   „Az  állam  akkor  nyúlhat   az   alapjog
    korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog  és  szabadság
    védelme  vagy  érvényesülése, illetve egyéb  alkotmányos  érték
    védelme  más  módon  nem  érhető el. Az alapjog  korlátozásának
    alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az  másik
    alapjog  vagy  szabadság  védelme vagy  egyéb  alkotmányos  cél
    érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy  megfeleljen   az
    arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és
    az  ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő
    arányban  legyen  egymással. A törvényhozó a  korlátozás  során
    köteles  az  adott  cél elérésére alkalmas  legenyhébb  eszközt
    alkalmazni. Alkotmányellenes a jog tartalmának korlátozása,  ha
    az  kényszerítő  ok  nélkül, önkényesen  történik,  vagy  ha  a
    korlátozás  súlya  az elérni kívánt célhoz képest  aránytalan.”
    (ABH 1992, 167, 171.). Az Alkotmánybíróságnak tehát azt kellett
    vizsgálnia, hogy a Ve. 8. § (1) bekezdésébe foglalt tilalom  az
    alapjogok,   így   a   véleménynyilvánítási-és   sajtószabadság
    szükséges és arányos korlátozása-e.
     A   közvélemény-kutatási   felmérések  nyilvánosságra-hozatali
    korlátozásának   célja   –  ami  a  korlátozás   szükségességét
    eredményezheti  –  a  választások  zavartalan  lebonyolításához
    kapcsolódik. Alkotmányossági kérdés ugyanakkor, hogy  az  adott
    cél – annak biztosítása, hogy a választói akarat kinyilvánítása
    zavartalan  legyen  –  csak  így,  a  véleménynyilvánítási-  és
    sajtószabadság alapjogának ezen korlátozásával érhető-e el.  Az
    Alkotmánybíróság ugyancsak a fentebb idézett 30/1992. (V.  26.)
    AB   határozatában   megállapította:  „Valamennyi   alkotmányos
    alapjog  tekintetében  fontos kérdés, hogy  azokat  lehet-e  és
    milyen   feltételekkel  megszorítani,  korlátozni,  kollíziójuk
    esetén    milyen   szempontok   alapján   kell   a   prioritást
    meghatározni.   A   véleménynyilvánítás,   illetve   az    ebbe
    beletartozó   sajtószabadság  esetén  ez   a   kérdés   kiemelt
    jelentőséget   kap,   mivel   ezen  szabadságok   a   plurális,
    demokratikus társadalom alapvető értékei közé tartoznak.  Éppen
    ezért  a  véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett szerepe
    van az alkotmányos alapjogok között…” (ABH 1992, 167, 170-171.)
     Az  Alkotmánybíróság a 338/B/2002. AB határozatában  –  a  Ve.
    89.  §-a vizsgálata kapcsán – foglalkozott azzal a problémával,
    hogy     a    közvélemény-kutatási    felmérések    közzététele
    befolyásolhatja-e   a   választások   tisztaságát    abból    a
    szempontból, hogy ösztönzi a választópolgárokat a lakóhelyüktől
    távol   történő   szavazásra.   E   határozat   szerint:    „Az
    Alkotmánybíróság    hangsúlyozza:    a    közvélemény-kutatások
    felmérései, valamint az első forduló alapján rendelkezésre álló
    tényleges   eredmények   között  a  választójog   szempontjából
    lényeges   különbség   van.   A   közvélemény-kutatási   adatok
    megismerhetősége   alkotmányosan  nem  elfogadható   indok   az
    igazolással  történő szavazás kizárására, mert ha  a  jogalkotó
    ezen indok alapulvételével zárná ki a lakóhelytől távol történő
    szavazás  lehetőségét,  az  a  választójog  aránytalan   (ezért
    alkotmányellenes) korlátozását eredményezné. Azonban amikor már
    tényleges választási adatok (az első forduló eredménye)  válnak
    megismerhetővé,   a   jogalkotó  a  választások   tisztaságának
    biztosítása   érdekében,  a  választójog  lényeges  tartalmának
    korlátozása  nélkül  zárja  ki  az  igazolás  alapján   történő
    szavazás lehetőségét.” (ABH 2003, 1504, 1507-1508.)
     Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint e határozat figyelembe
    veendő a tekintetben, hogy az Alkotmánybíróság különbséget tett
    a  közvélemény-kutatási felmérések, és a  tényleges  választási
    eredmények   között   akkor,   amikor   az   alapjog-korlátozás
    alkotmányosságát  értékelte.  Az Alkotmánybíróság  álláspontja,
    hogy  a  véleménynyilvánítási- és  sajtószabadság,  illetve  az
    információszabadság  Ve.  8. § (1)  bekezdésébe  foglalt  módon
    történő  korlátozása nem fogadható el alkotmányosan, még  akkor
    sem,   ha   a   közvélemény-kutatási  adatoknak   a   választói
    magatartásra  kiható  voltát  elismerjük.  Bár  a   választások
    zavartalan lebonyolítása legitim – alkotmányosan elfogadható  –
    cél  az alapjog-korlátozás szükségességéhez, de a Ve. 8. §  (1)
    bekezdésébe foglalt nyolc napig tartó tilalom nincs arányban az
    elérni  kívánt  céllal,  azaz  a választások  zavartalanságához
    fűződő legitim érdekkel. E cél a vélemény-és sajtószabadság Ve.
    8.  § (1) bekezdésébe foglalt arányú időbeli korlátozása nélkül
    is   elérhető.   Az  alapjog-korlátozás  aránytalansága   ezért
    megállapítható.   Alkotmányosan  ugyanis  nem   indokolható   a
    véleménynyilvánítási-és sajtószabadságnak a kampánycsend általi
    –  az  Abh.  szerint  a választójog védelme és  a  demokratikus
    jogállamiság  követelménye  alapján  szükségesnek  ítélhető  és
    arányos mértékű – korlátozásánál súlyosabb korlátozása. „Vagyis
    az   egyéni  véleménynyilvánítás,  a  saját  törvényei  szerint
    kialakuló  közvélemény,  és  ezekkel  kölcsönhatásban  a  minél
    szélesebb    tájékozottságra   épülő   egyéni   véleményalkotás
    lehetősége  az, ami alkotmányos védelmet élvez.” [30/1992.  (V.
    26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 179.]
     Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy
    nem    szükségtelenül,    de    aránytalanul    korlátozza    a
    véleménynyilvánítás-és  sajtó  szabadságát  a  Ve.  8.  §   (1)
    bekezdésébe  foglalt nyolc napos korlátozás, ezáltal  sérti  az
    Alkotmány  8.  §  (2) bekezdését, illetve  61.  §  (1)  és  (2)
    bekezdését.    Az   Alkotmánybíróság   ezért   e   rendelkezést
    megsemmisítette.   A   döntés  nyomán  a   közvélemény-kutatási
    felmérések   nyilvánosságra   hozatali   tilalmára    –    mint
    jogintézményre – a kampánycsend (Ve. 40. § és 41. §)  szabályai
    lesznek  irányadók.  A  Ve.  41.  §-a  szerint  a  kampánycsend
    megsértésének  minősül a választópolgárok választói  akaratának
    befolyásolása,    így    különösen    „a    választói    akarat
    befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása elektronikus
    vagy más úton.”
     
     2.3.  Az  indítványozó  az  alkotmányossági  vizsgálatot   más
    alkotmányos   tilalmak  szempontjából  is   kezdeményezte.   Az
    Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint,  ha  az   adott
    rendelkezés alkotmányellenességét az Alkotmány valamely  tétele
    alapján  már megállapította az indítványokban felhívott további
    alkotmányi   rendelkezésekkel  fennálló  ellentétet   már   nem
    vizsgálja.  [61/1997. (XI. 19.) AB határozat,  ABH  1997,  361,
    364.;  16/2000.  (V. 24.) AB határozat, ABH  2000,  425,  429.;
    56/2001.  (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 478, 482.; 35/2002.
    (VII. 19.) AB határozat, ABH 2002, 199, 213.; 4/2004. (II. 20.)
    AB  határozat,  ABH  2004,  66,  72.;  9/2005.  (III.  31.)  AB
    határozat, ABH 2005, 627, 636.].
     
     A  határozat  közzététele az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.
    évi XXXII. törvény 41. §-án alapul.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
           Dr. Balogh Elemér               Dr. Bragyova András
           alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                    
                  Dr. Bihari Mihály
                  az Alkotmánybíróság elnöke,
                  az aláírásban akadályozott
          Dr. Erdei Árpád                  Dr. Harmathy Attila
          alkotmánybíró helyett                   alkotmánybíró
                                    
          Dr. Holló András                      Dr. Kiss László
          előadó alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
          Dr. Kovács Péter                   Dr. Paczolay Péter
          alkotmánybíró                           alkotmánybíró
     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró különvéleménye
      
      A  többségi  határozat  rendelkező részének  1.  pontjával  és
     annak  indokolásával  nem  értek  egyet  és  álláspontomat   az
     alábbiakban foglalom össze.
        
        1.  A  közvélemény-kutatás  a jelenkor  sajátos  intézménye,
      amelynek      tudományos      megalapozottságát,       szakmai
      kritériumrendszerét  magam  sem  vonom  kétségbe  és   magától
      értetődőnek  tekintem,  hogy  a  választások  között   illetve
      magában   a   választási  kampányban  a  közvélemény-kutatások
      komoly   szerepet  játszanak.  Ily  módon  a  választópolgárok
      értesülhetnek arról, hogy az egyes pártok országos vagy  helyi
      szinten  milyen  támogatással bírnak az adott  pillanatban  és
      dönthetnek  arról,  hogy  kitartanak saját  pártpreferenciájuk
      mellett,  vagy  éppen az elsődleges preferencia esélytelensége
      esetén  a  legközelebb eső politikai irányvonalat  támogatják,
      vagy   esetleg   egy   kampányesemény   hatására   jelentősebb
      mértékben  váltanak.  A  jelöltek  és  a  pártok  számára   is
      hasznosak     a    közvélemény-kutatások,    ideértve     azok
      nyilvánosságra  hozott  illetve csak  a  megrendelővel  közölt
      formáit:     ez     befolyásolhatja    a     kampány-stratégia
      megformálását,  illetve  a kampány  vívása  során  a  taktikai
      elemek  módosítását,  a  választási  siker  érdekében  történő
      egyéb     lépések    megtételét.    A    közvélemény-kutatások
      nyilvánosságra   hozatala   a  választópolgárok   esetében   a
      mozgósítást és az elkényelmesedést egyaránt eredményezheti.
      A   közvélemény-kutatások  eredményei   ugyanakkor   a   média
     közvetítésével jutnak el a választópolgárokhoz és több államban
     érzékelhető  az  a  jelenség, hogy a média  egyes  szereplői  a
     közvélemény-kutatások elemzését nem mindig sine ira  et  studio
     elfogulatlansággal  végzik el, hanem  maguk  is  a  közvélemény
     alakításához  kívánnak  hozzájárulni. Ennek  ismert  eszköze  a
     negatív  konnotációk  hangsúlyozott ismétlése,  amely  után  az
     illető  személy vagy párt rokonszenv-indexe jelentősen csökken.
     Ebben  az esetben a csökkenés tényének, mértékének magyarázata,
     valós  és  vélt  okainak kutatgatása az,  ami  egy  öngerjesztő
     folyamattá  tud válni. Ilyen összefüggésekben még a lege  artis
     elvégzett   közvélemény-kutatás  is  az   objektív   mérce   és
     tájékoztatás  helyett  a politikai célok  egyik  segédeszközévé
     válik.
      Mindezzel    a   modern   parlamenti   demokráciák    pártjai,
     kampánystratégáik eleve számolnak, ideértve azt, hogy különböző
     technikákkal javítani próbálják saját arculatukat, s rontani  a
     politikai  ellenfelét.  A  választási  stratégiák  és  taktikák
     megtervezői   ennek  megfelelően  használják   a   közvélemény-
     kutatásokat,  mint ahogyan építenek a valóban  független  média
     illetve a pártszimpátiájú média által nyújtott lehetőségekre.
      
      2.  Európában  láthatunk példát a szigorúbb és  a  megengedőbb
     jogszabályi    megoldásokra   és   arra,   ahogyan    a    jogi
     koordinátarendszer megengedőbbé tételével párhuzamosan legalább
     annyira    részletes   szabályozást   kényszerítenek    ki    a
     tömegtájékoztatás intézményeiből. A moratórium szempontjából  a
     rövidebb   időtartamúakat  igen  jól   bemutatja   a   többségi
     határozat,  a  kép  teljességéhez azonban  hozzátartozik,  hogy
     Olaszországban  15 napos, Lengyelországban 12 napos  érvényesül
     illetve Portugáliában 2000-ig 30 napos moratórium érvényesült.
      Ennél  fontosabb azonban az a tendencia, hogy ahol  a  jogilag
     előírt   moratórium   illetve  általában  a   jogi   természetű
     szabályozás  helyébe  más  norma  lépett,  ott  legalább  annyi
     korlátot  írtak  elő.  Így  például  Portugáliában  egy  állami
     hatóságnál előzetesen letétbe kell helyezni az anyagot, továbbá
     a  szakmai kritériumok teljesülését bizonyító adatokat és  csak
     ugyanebben   a   formában  lehet  nyilvánosságra   hozni   azon
     intézmények   által,  amelyek  erre  előzetesen  felhatalmazást
     kaptak. Ott, ahol a média illetve az adott médium maga alakítja
     ki  a  szabályozást, ott sem ismeretlen a korlátozó  természetű
     megoldás:   Angliában   a  BBC-belső  szabályzata   közismerten
     hallatlanul   részletesen  írja  körül  a  moderátor   semleges
     funkciójának  a  közvélemény-kutatások bemutatásakor  követendő
     stiláris jegyeit és utal arra, hogy szükség esetén — előzetesen
     is   —   igénybe   kell   venni  a  BBC  belső   ellenőrzésének
     intézményeit.   Belgiumban  az  RTBF  a  2003-as  választásokra
     hasonló   részletességgel   dolgozta   ki   és   tartatta    be
     munkatársaival   a  választási  magatartási  kódexet,   ami   a
     közvélemény-kutatások nyilvánosságra hozatalára a  moratóriumot
     a választás napjára és az azt megelőző napra írta elő. 2001-ben
     Cipruson  a MEGA rögzítette, hogy csak két közvélemény-kutatást
     rendel,  ezeket elemzi, és a választást megelőző második  napon
     befejez mindennemű választási műsort. Látható, hogy ahol nem az
     állami szabályozás a részletező és kemény, ott az önszabályozás
     ténylegesen  is  létezik, pontos és hatékony. (vö.  az  európai
     gyakorlatot  egy  európai  uniós projekt  keretében  feldolgozó
     tanulmány megállapításait: Christophorou, Christophoros:  Media
     and Elections: Case Studies, The European Institute for Media –
     Düsseldorf, Paris 2005).
      Igen  sajátos a franciaországi szabályozás annyiban, hogy  ott
     az  Alkotmánybíróság választási bíróságként is működik, különös
     tekintettel   a  jelöltenkénti  kampányköltség   felső   határa
     betartásának   ellenőrzésében,   túllépésének    a    mandátum-
     megsemmisítésével   is  járó  szankcionálásában.   Ezekben   az
     összefüggésekben   érintette  több  határozatában   a   Conseil
     Constitutionnel    a    közvélemény-kutatások    kérdését     a
     kampányidőszakban, és hangsúlyozta annak jelentőségét,  hogy  a
     közvélemény-kutatás   csak  országos   szinten   a   választási
     hajlandóságot  és  a  pártszimpátiát  méri-e  fel  vagy   pedig
     személyre  szóló-e.  Abszolút független-e a képviselőjelölttől,
     aki  annak  eredményeit nem is használta fel kampányában,  vagy
     pedig  tőle  független  volt ugyan, de  eredményeit  választási
     célra  kihasználta vagy pedig eleve ő illetve pártja, támogatói
     rendelték azt meg. E négy variációt ugyanis a kampányban (ti. a
     kampányköltségekhez   való  beszámításban)   különbözően   kell
     kezelni (Décision nş 91-1141/1142/1143/1144 du 31 juillet 1991,
     13-14.  §  és Décision nş 93-1328/1487 du 9 décembre 1993,  19.
     §).
      
      3.  Jóllehet  a nemzetközi gyakorlatban nincs világos,  minden
     államot,  vagy akárcsak az európai államokat kötő zsinórmérték,
     érzékelhető  az,  hogy  a közvélemény-kutatás,  a  média  és  a
     kampánycsend  összefüggéseit a különböző európai szervezetekben
     igen árnyaltan látják.
      Maga  a  többségi  határozat is hivatkozik  az  Európa  Tanács
     Miniszteri Bizottságának a (99)15 számú ajánlására a választási
     kampány  médiumokban  történő ismertetéséről,  idézve  abból  a
     közvélemény-kutatások   szakmai   hitelét   bizonyító    elemek
     nyilvánosságra hozatalának fontosságát. Idézi azt a tételt  is,
     hogy  „minden  más  kérdés  azonban  a  média  önszabályozására
     tartozik.”
      Ennek az ajánlásnak a több részletszabályban megjelenített  fő
     üzenete  azonban  éppen  az, hogy jöjjön  létre  a  választások
     „fair,  kiegyensúlyozott  és  pártatlan”  média-hátterének   az
     allami  szabályozáson  és  ezt kiegészítve  az  önszabályozáson
     alapuló  struktúrája. Így az ajánlás azt is hangsúlyozza,  hogy
     az   állam  adott  esetben  beavatkozással  állítsa  helyre  az
     egyensúlyt.  Ezekben az összefüggésekben éppen azt hangsúlyozza
     az ajánlás, hogy az államok fontolják meg, nem lehet-e célszerű
     már  a  választásokat megelőző napon is megtiltani „a  jelöltek
     érdekében   történő   közlést”.  Az   ajánlás   ugyanebben   az
     összefüggésben éppen, hogy azt ajánlja, hogy fontolják  meg  az
     államok,  hogy az exit poll eredmények nyilvánosságra hozatalát
     nem célszerű-e betiltaniuk a választás lezárásig. Ez az ajánlás
     tehát  nézetem  szerint nem a nyitást, mint  inkább  az  óvatos
     szűkítést  támasztja  alá,  különös tekintettel  arra,  hogy  a
     pártatlanság, kiegyensúlyozottság, az állami, jogi  szabályozás
     illetve a média által megadott önkorlátozások beállították-e  a
     kívánatos garanciarendszert.
      Az   Európa  Tanács  ún.  Demokráciával  a  Jogért  Bizottsága
     (Velencei   Bizottság)  —  amely  által   elkészített   Európai
     Választási   Kódexre   az   Alkotmánybíróság,   mint   irányadó
     dokumentumra  hivatkozott 22/2005. (VI.  17.)  AB  határozatban
     (ABH  2005, 246, 251-252.) — több újabb határozatot is szentelt
     ezeknek   az   összefüggéseknek.  Ilyen  például  a   Médaiügyi
     irányelvek  a  választási megfigyelők  számára  (Guidelines  on
     Media  Analysis  during  Election  Observation  Mission,   CDL-
     AD(2005)032)  c.  dokumentum. Egy  friss,  2006-ban  elfogadott
     jelentésében   (Report   on   Electoral   Law   and   Electoral
     Administration in Europe, CDL-AD(2006)018 jelzetű dokumentum) a
     jelenlegi európai választási gyakorlatot áttekintve még nagyobb
     óvatosságra int. „Mivel a választásokhoz kapcsolódó közvélemény-
     kutatásoknak  kihatásuk  lehet  magára  a  választásra  is,   a
     közvélemény-kutatások    közzétételét    illetve     sugárzását
     szabályozni kell, előírva például, hogy a forrást  és  a  többi
     releváns  információt  is csatolni kell.  Rendszerint  tilos  a
     közvélemény-kutatásokat  és  az  előrejelzéseket  publikálni  a
     választás   napján  (az  urnák  lezárása  előtt)  és   az   azt
     közvetlenül megelőző napon. Ott, ahol még nincs ilyen  szabály,
     célszerű lenne annak bevezetését megfontolni. (lásd a Grúziáról
     készített  jelentést – CDL-AD(2004)005, 43. §) Egyes  esetekben
     azonban  –  például Moldovában, ahol 10 napos vagy  Ukrajnában,
     ahol 15 napos a moratórium – az időbeli korlátozások túlzottak.
     Ezért  ott  azt  ajánlottuk, hogy az időtartamot egy  ésszerűbb
     időre rövidítsék. (CDL-AD(2004)027, 32. §; CDL-AD(2006)002, 68.
     §)” A Velencei Bizottság megjegyzése nyomán Grúzia a választási
     szabályok  módosításakor a közvélemény-kutatások nyilvánosságra
     hozatalát  illetően  a választást megelőző  48  órára  írt  elő
     moratóriumot.
      Figyelemre  méltó továbbá, hogy bár Magyarország  esetében  is
     nevesít  problémákat a jelentés, de ezek között  nem  említi  a
     közvélemény-kutatások    nyilvánosságra    hozatalát     illető
     moratórium    hosszúságát,   hanem   a   2002-es    választások
     összefüggésében  hivatkozik azokra  a  kritikákra,  amelyek  az
     Országos Választási Bizottságnak a helyi választási bizottságok
     döntéseivel  szembeni „fogatlanságát” illették és  a  megoldást
     inkoherenciára  illetve  visszaélésekre  lehetőséget  nyújtónak
     találták (CDL-AD(2006)018 jelzetű dokumentum 31. §).
      A   többségi   határozat   a   Miniszteri   Bizottság   (99)15
     ajánlásából  átveszi  a  hivatkozást az  Emberi  Jogok  Európai
     Bíróságának e kérdésben is irányadó joggyakorlatára.
      Fontos  azonban  hangsúlyozni, hogy az  Emberi  Jogok  Európai
     Bírósága  maga pedig a Velence Bizottság Kódexére  hivatkozott,
     mint   amit   iránymutatónak  tekintett  a  választások   egyes
     technikai  részletkérdéseinek  megítélésében  (Melnichenko   c.
     Ukrajna  ügyben  hozott  ítélet,  2004.  október  19,  57.  §).
     Ugyanebben a szellemben és elismerve, hogy a konkrét  megoldást
     illetően   az   államoknak   jelentős  mozgásszabadságuk   van,
     említette az Emberi Jogok Európai Bírósága a sajtószabadság  és
     a  választási kampány sajátosságainak összefüggéseiről  szólva,
     hogy  „mivel a két jog konfliktusba kerülhet, esetleg szükséges
     lehet   a   választások  idején  vagy  azt   megelőzően   olyan
     korlátozásokat  alkalmazni,  amelyek  egyébként  nem   lennének
     elfogadhatóak,   annak  érdekében,  hogy  a  nép   véleményének
     kifejezését  biztosítsák a törvényhozó testület  megválasztását
     illetően”  (Bowman c. Egyesült Királyság ügyben hozott  ítélet,
     1998.  február 19. 43. §). Ezek pedig azt támasztják alá,  hogy
     az   Emberi   Jogok  Európai  Bírósága  a  választási   kampány
     időszakában követendő elveket mégis lex specialis-nak  tekinti,
     azaz  nem  mechanikusan vonatkoztatja rá a  véleménynyilvánítás
     szabadságát illetően általában érvényesülő szabályokat, illetve
     saját joggyakorlatát.
      
      4.  Fentiek alapján tehát úgy vélem, hogy a jelen határozatban
     érintett   időtartam  az  európai  választási  gyakorlatot   is
     figyelembe véve nem lépte túl az arányosság határait. A fenti —
     igaz,   jogilag   ajánlási  értékű  —  európai   dokumentumokra
     figyelemmel a magam részéről nem tudom levezetni azt sem,  hogy
     a  közvélemény-kutatások természetüktől függetlenül  egységesen
     kezelhetők  és  a nyilvánosságra hozatalukat illető  tilalom  a
     kampánycsenddel minden esetben tökéletesen egybecsúsztatható.
      Minderre  tekintettel tehát nézetem szerint  az  indítványt  a
     határozat 1. pontjában az Alkotmánybíróságnak el kellett  volna
     utasítania.
      
      Budapest, 2007. február 26.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Silence period in the electoral procedure
      Number of the Decision:
      .
      6/2007. (II. 27.)
      Date of the decision:
      .
      02/26/2007
      Summary:
      The Hungarian law on electoral procedure prevents the publication of public opinion polls for an eight day period before the elections. This was held to be a disproportionate restriction on the right to free expression.
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2007-1-004
      .
      Full text:
      en_0006_2007.pdfen_0006_2007.pdf