English
Hungarian
Ügyszám:
.
615/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1/2004. (II. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/35
.
A döntés kelte: Budapest, 02/09/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság  alkotmányjogi  panasz  és   jogszabályi
   rendelkezések  alkotmányellenességének utólagos  vizsgálatára,
   valamint    mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség
   megállapítására  irányuló  indítványok  tárgyában  meghozta  a
   következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: az Alkotmány 2.  §  (1)
   bekezdésében      szabályozott      jogállamiságból      folyó
   jogbiztonságot,  valamint az Alkotmány 13.  §  (1)  bekezdését
   sértő   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenes  helyzet
   keletkezett  annak  következtében,  hogy  az  Országgyűlés   a
   bányászatról   szóló   1993.  évi   XLVIII.   törvényben   nem
   teljeskörűen  állapította  meg a  bányatelek  területén  fekvő
   ingatlanok  tulajdonosai  tulajdonhoz  való  jogának  védelmét
   szolgáló,    a   tulajdonkorlátozás   arányosságát   biztosító
   garanciális rendelkezéseket.

   Az    Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy
   szabályozási feladatának 2004. december 15-ig tegyen eleget.

   2.  Az Alkotmánybíróság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.
   törvény 26. § (3) és (5) bekezdései, 38. § (1)-(5) bekezdései,
   valamint   a   39.  §  (1)  bekezdése  alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló  alkotmányjogi
   panaszt és indítványokat elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

    Az  Alkotmánybírósághoz öt olyan indítvány érkezett,  amely  a
    bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban:
    Bt.)      egyes      rendelkezései     alkotmányellenességének
    megállapítását    és    megsemmisítését   kezdeményezte.    Az
    Alkotmánybíróság az indítványokat – tartalmi azonosságuk miatt
    – egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

    Egy  indítványozó a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság  előtt
    közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indított perében
    a   11.P.20.756/2001/12.   számú   bírósági   ítéletet   2001.
    szeptember  13-án  vette  át  és az Alkotmánybíróságról  szóló
    1989.  évi  XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 48.  §  (2)
    bekezdésében meghatározott 60 napon belül, 2001. október 25-én
    nyújtotta be az Alkotmánybírósághoz alkotmányjogi panaszát. Az
    alkotmányjogi panaszában az Alkotmány 9. § (1) bekezdésének és
    a  13. §-ának sérelmére hivatkozással kérte a Bt. 26. § (3) és
    (5)  bekezdése  megsemmisítését, mert  álláspontja  szerint  e
    rendelkezések  a  tulajdonjoggal való  rendelkezést  korlátozó
    bányatelek,  mint  az ingatlant terhelő jog bejegyzéséhez  nem
    fűznek     az     ingatlantulajdonos    javára    kártalanítás
    érvényesítését szolgáló jogot. Négy indítványozó – jogszabályi
    rendelkezések  alkotmányellenességének  utólagos  vizsgálatára
    irányuló  indítványaikban  –  az  Alkotmány  13.  §-ára   való
    hivatkozással kérte az Alkotmánybíróságtól a Bt. 26. § (3)  és
    (5)  bekezdései, a 38. § (2)-(5) bekezdései, valamint a 39.  §
    (1)   bekezdése   megsemmisítését.   A   kifogásolt   törvényi
    rendelkezések  a  bányászati  tevékenység  során  az  ingatlan
    igénybevételével  járó  tevékenységek  kereteit  jelentik;  az
    ingatlan  tulajdonosának tűrési kötelezettségét, a  bányatelek
    ingatlan-nyilvántartási   bejegyzését,    a    bányavállalkozó
    használati  jogát,  a bányaszolgalmat, valamint  a  bányakárok
    rendezését szabályozzák.

    Az  indítványozók  álláspontja  szerint  a  támadott  törvényi
    rendelkezések  súlyosan  sértik  az  Alkotmánynak  a  tulajdon
    védelmére     vonatkozó    rendelkezéseit    azáltal,     hogy
    indokolatlanul tág teret engednek a tulajdonosi  jogosultságok
    korlátozásának,    a   „bányavállalkozónak    olyan    jogokat
    biztosítanak, amelyek csak a tulajdonost illetik meg”, illetve
    a    termőföldet   terhelő   jogként   bejegyzett   bányatelek
    alapításához  a kötelezett javára nem állapít  meg  a  törvény
    kártalanítási  jogot,  holott  a bányászatra  jogosult  javára
    megállapított jog nyilvánvalóan korlátozza a tulajdonnal  való
    rendelkezést, a termőföld használatát és hasznosítását.

    Az   egyik   indítványozó  sérelmezi  azt  is,  hogy  bizonyos
    esetekben  az ingatlantulajdonos tudomása nélkül sor  kerülhet
    bányatelek  alapítására,  tehát  a  bányakapitányság  sem   az
    eljárás      megindításáról      nem      tájékoztatja      az
    ingatlantulajdonost, sem az eljárás során a  tárgyalásról  nem
    értesíti.  E  gyakorlat  alapja  az  indítványozó  által  szám
    szerint  meg nem hivatkozott, a bányászatról szóló  1993.  évi
    XLVIII.  törvény  végrehajtásáról szóló 203/1998.  (XII.  19.)
    Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12. §-a. Vagyoni jogokat
    sértőnek  tartja  továbbá az egyik indítványozó  a  bányatelek
    ingatlan-nyilvántartásbeli feltüntetését.

    Egy másik indítványozó kérte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság
    a tulajdoni szabályokkal összhangban álló törvényi szabályozás
    hiányában   állapítsa   meg   a   mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenességet   és   a  jogalkotót   kötelezze   ennek
    megszüntetésére.

    Az  indítványozók szerint a Bt., illetve a Vhr. –  közvetve  –
    támadott rendelkezései az ingatlan tulajdonosa tulajdonjogának
    aránytalan  korlátozását  jelentik,  és  álláspontjuk  szerint
    ezért alkotmányellenesek. Az Alkotmánybíróság az eljárás során
    megkereste    az   indítványokkal   kapcsolatos    álláspontja
    megismerése  végett  a  gazdasági  minisztert  és   a   Magyar
    Bányászati Hivatal elnökét.

                                  II.
                                   
    1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:
    „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „8.  §  (2)  A  Magyar Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „9.  § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben
    a   köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú  és   egyenlő
    védelemben részesül.”
    „13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
    jogot.
    (2)  Tulajdont  kisajátítani csak kivételesen és  közérdekből,
    törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes,  feltétlen
    és azonnali kártalanítás mellett lehet.”

    2.  A  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  (a
    továbbiakban: Ptk.) indítvánnyal érintett rendelkezése:
    „108.  §  (1) Az ingatlan tulajdonosa tűrni köteles,  hogy  az
    erre   külön   jogszabályban   feljogosított   szervek   –   a
    szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben – az  ingatlant
    időlegesen használják, arra használati jogot szerezzenek, vagy
    a  tulajdonjogát egyébként korlátozzák. Ebben  az  esetben  az
    ingatlan    tulajdonosát   az   akadályoztatás    (korlátozás)
    mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg.
    (2)   Ha   a  használat  vagy  egyéb  korlátozás  az  ingatlan
    rendeltetésszerű   használatát   megszünteti   vagy   jelentős
    mértékben akadályozza, a tulajdonos az ingatlan megvásárlását,
    illetőleg kisajátítását kérheti.
    (3)   A   tulajdonjog  gyakorlásával  kapcsolatos   termelési,
    építésügyi,  egészségügyi, vízügyi és egyéb előírásokat  külön
    jogszabályok tartalmazzák.”
    „171.  §  (1)  Ingatlanra közérdekből  a  külön  jogszabályban
    feljogosított   szervek   javára   –   államigazgatási   szerv
    határozatával  –  szolgalmat vagy más használati  jogot  lehet
    alapítani. A használati jog alapításáért kártalanítás jár.
    (2)   A   használati  jog  alapításának  eseteit,  továbbá   a
    kártalanítás szabályait külön jogszabály állapítja meg.”

    3. A Bt. indítványokkal érintett rendelkezései:
    „26.  §  (3)  A bányatelket a bányavállalkozó kérelmére  –  az
    érdekelt    szakhatóságok   hozzájárulása    alapján    –    a
    bányafelügyelet határozatban állapítja meg. Az  eljárás  során
    az érdekelteknek nyilatkozni kell a tájrendezési terv alapjául
    szolgáló    újrahasznosítási   célról   is.    A    bányatelek
    megállapításáról a bányafelügyelet az érdekelteket értesíti és
    megkeresi  az  illetékes  földhivatalt,  a  bányateleknek   az
    ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése végett.  Nem  kell
    az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni a  kőolaj,  földgáz
    (beleértve  a  széndioxid gázt is) kitermelésére megállapított
    bányatelket.   A  bányatelek  megállapítása  nem   minősül   a
    területigénybevétel megkezdésének.”
    „26.   §  (5)  A  bányatelek  megállapítása  és  az  ingatlan-
    nyilvántartásba  történt  bejegyzése  nem  változtatja  meg  a
    bányatelekkel   lefedett  felszíni  ingatlanok  tulajdonjogát,
    rendeltetését és használatát.”
    „38.  §  (1)  Az  ingatlan tulajdonosa (kezelője,  használója)
    köteles   tűrni,  hogy  a  bányavállalkozó  vagy  a   földtani
    kutatásra    jogosult   szervezet   az    ingatlanon,    annak
    rendeltetésszerű    használatát    nem    akadályozó     módon
    megfigyeléseket,  méréseket végezzen,  jeleket  helyezzen  el,
    illetve  az  ingatlan  felszíne alatt  vagy  felett  vezetéket
    létesítsen.  A bányavállalkozó, valamint a földtani  kutatásra
    jogosult   szervezet  e  tevékenységével  okozott  károkat   a
    bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni.
    (2)  Az (1) bekezdés szerinti tevékenységnek kell tekinteni  a
    vezetékeknek  és  tartozékainak  esetenkénti  ellenőrzését,  a
    fenntartásával  és javításával kapcsolatos munkák  elvégzését,
    valamint a szeizmikus robbantást és felvételezést is.
    (3)   Az   ingatlan  rendeltetésszerű  használatát  akadályozó
    bányászati   létesítmények,  szállítóvezetékek,   a   kutatási
    műveletekhez  szükséges  berendezések  elhelyezése  céljára  –
    megállapodás  hiányában  –  a  bányavállalkozó   az   ingatlan
    használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak befejezéséig
    szolgalom   alapítását  igényelheti.   Az   okozott   kárt   a
    bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni.  Az
    ingatlan  rendeltetésszerű használatát  akadályozó  bányászati
    létesítmények és szállítóvezetékek üzemeltetése – beleértve az
    üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is – időtartamára
    a   bányavállalkozó  kártalanítás  ellenében   szolgalmi   jog
    alapítását igényelheti.
    A  szolgalom  alapján a bányavállalkozó jogosult a tevékenység
    végzéséhez  szükséges  mértékben az ingatlan  igénybevételére,
    különösen   ellenőrzés,   javítás,  karbantartás,   kapacitás-
    fenntartás  és -bővítés, az üzemelés, a biztonság fenntartása,
    az  üzemzavar  megelőzése  és elhárítása  érdekében  szükséges
    intézkedések végrehajtására.
    Az  ingatlan  igénybevétele során esetenként  okozott  kárt  a
    bányakárokra  vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni.  A
    szolgalom   szerinti   korlátozással   megegyezően   kell   az
    ingatlanban  keletkezett hátrányt kiegyenlíteni.  A  szolgalom
    alapításáról, továbbá a kártalanítás módjáról és mértékéről  a
    bányavállalkozónak  az  ingatlan tulajdonosával  (kezelőjével,
    használójával)   ajánlat  megküldésével   kell   az   egyezség
    létrehozását megkísérelnie. Megegyezés hiányában  a  szolgalom
    alapítását  és az annak fejében járó kártalanítást  a  megyei,
    fővárosi  közigazgatási  hivatal  vezetője  állapítja  meg.  A
    megyei,  fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjének határozata
    ellen  államigazgatási  úton  fellebbezésnek  helye  nincs.  A
    szolgalom  alapítását, annak jogalapját és mértékét  elrendelő
    határozat  kézhezvételét követő 30 napon belül a kártalanítást
    sérelmező  fél annak megváltoztatását kérheti a bíróságtól.  A
    megállapodáson és a hatósági határozaton alapuló  jog  a  Ptk.
    108.  §  és 171. §-ában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról
    szóló  1997. évi CXLI. törvény 16. §-ának f) pontjában foglalt
    rendelkezések alkalmazása során azonos megítélés alá esik.
    (4)  Ha  az  elhelyezni tervezett bányászati létesítmények  az
    ingatlan   rendeltetésszerű  használatát   megszüntetik   vagy
    jelentős    mértékben    akadályozzák,    továbbá,    ha     a
    bányavállalkozónak a bányászati tevékenységhez  az  ingatlanra
    tartósan  szüksége van, az ingatlan megvásárlását,  illetve  a
    kezelő     jog     megszerzését     kezdeményezheti,     ennek
    eredménytelensége esetén a kisajátítását kérheti. Ez a jog  az
    ingatlan  tulajdonosát (kezelőjét) is megilleti, ha megítélése
    szerint  az  elhelyezett  bányászati létesítmény  az  ingatlan
    rendeltetésszerű   használatát  megszüntette   vagy   súlyosan
    akadályozza.  Az  ingatlan tulajdonosa (kezelője)  igényét,  a
    létesítmény elhelyezésétől számított 1 éven belül terjesztheti
    elő.
    (5)  A  koncessziós  szerződésben vállalt,  vagy  engedélyezés
    esetén  szükségessé váló kisajátítással kapcsolatban felmerült
    kiadásokat   (kártalanítás,   eljárási   költségek   stb.)   a
    bányavállalkozó  köteles  viselni.  A  kiadások   összegét   a
    bányavállalkozó köteles a kisajátítási eljárás lefolytatásával
    megbízott  szervezetnek megelőlegezni.  A  bányavállalkozót  a
    kisajátított ingatlanon – a bányászati jogosultsága időtartama
    alatt  –  megilletik  az  ingatlan  birtoklására  és  ingyenes
    használatára vonatkozó jogok.”
    „39.   §   (1)  A  bányatelek  határai  közt  fekvő  ingatlant
    telekalakítás  céljára  megosztani,  vagy  azon  építkezni  az
    illetékes    építésügyi    hatóságnak,    a    bányavállalkozó
    hozzájárulásával   adott  engedélyével   és   az   engedélyben
    megszabott feltételek megtartásával szabad.”

    4. A Vhr. indítványokkal érintett rendelkezései:
    „11.  §  (6)  A bányatelek megállapítási kérelemhez mellékelni
    kell
    a) a bányatelek műszaki leírását;
    b)   bányatelekkel,  illetve  bányatelken  végzett   műveletek
    hatásával  érintett  ingatlanok, felszíni  és  felszín  alatti
    létesítmények, vízfolyások vagy állóvizek meghatározását;
    c)  a b) pont szerinti ingatlanok tulajdonosainak (kezelőinek)
    név-  és  címjegyzékét  és  az érintett  ingatlanok  tulajdoni
    lapjainak 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatát;
    d)   a   fő   bányaveszélyek  szempontjából  való  minősítésre
    vonatkozó javaslatot;
    e) a bányatelek térképét;
    f) szilárdásvány bányászata esetében a tájrendezési előtervet,
    amelyben  közölni kell az érdekelt hatóságok által  előzetesen
    jóváhagyott újrahasznosítási célt.”
    „11.  §  (9)  Nem  kell  a (6) bekezdés c)  pontjában  foglalt
    adatokat   a   bányatelek  megállapítása   iránti   kérelemhez
    mellékelni  a  kőolaj és földgáz kinyerésére,  a  föld  alatti
    gáztárolásra,   továbbá  a  geotermikus  energia   kinyerésére
    szolgáló bányatelek megállapításához.”
    „12.    §   (1)   A   bányatelek   megállapítása   végett    a
    bányakapitányság a kérelmező, az érdekelt szakhatóságok, a már
    meglévő bányatelek jogosultjának, az MGSZ területi hivatala és
    a  települési önkormányzat képviselő-testülete képviselőjének,
    valamint – a 11. § (9) bekezdésében foglalt kivételekkel –  az
    ingatlantulajdonosok   bevonásával    tárgyalást    tart.    A
    bányakapitányság a bányatelek megállapítása felől az  érdekelt
    szakhatóságok  előírásainak, valamint az MGSZ szakvéleményének
    figyelembevételével határozatot hoz, és ebben  meghatározza  a
    bányászattal    járó    veszélyeztetés   elhárításához    vagy
    csökkentéséhez    szükséges    műszaki    intézkedéseket    és
    feltételeket,  szilárdásvány-bányászat  esetében  az  érdekelt
    hatóságok által előzetesen jóváhagyott újrahasznosítási  célt,
    továbbá   a   tájrendezési   előterv  alapján   meghatározható
    követelményeket.”

                                 III.
                                   
    Az indítványok részben megalapozottak.

    1.  Az  Alkotmány  13.  §  (1) bekezdése  szerint:  „A  Magyar
    Köztársaság   biztosítja  a  tulajdonhoz   való   jogot.”   Az
    Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  a  tulajdonjog
    alapjog, amely azonban nem korlátozhatatlan [21/1990. (X.  4.)
    AB határozat ABH 1990, 73., 7/1991. (II. 28.) AB határozat ABH
    1991,  22.,  16/1991. (IV. 20.) AB határozat  ABH  1991,  58.,
    28/1991.  (VI.  3.) AB határozat ABH 1991, 88.,  4/1993.  (II.
    12.) AB határozat IV. 2. d) pont ABH 1993, 71., 64/1993. (XII.
    22.)   AB  határozat  ABH  1993,  373.].  Korábbi  döntéseiben
    rámutatott  az  Alkotmánybíróság  arra:  „A  tulajdon  közjogi
    megterhelése  az  alapjogvédelem területén vagy  a  közhatalmi
    beavatkozás  alkotmányellenességének kimondásához  és  így  az
    alapul  fekvő  jogszabály  megsemmisítéséhez  vezet,  vagy   a
    teherviselés  alkotmányosságának elismeréséhez, és  legfeljebb
    az  állaggarancia értékgaranciával való helyettesítéséhez.  Ez
    utóbbinak  az  Alkotmányban kifejezetten  szabályozott  szélső
    esete a 13. § (2) bekezdésben szabályozott kisajátítás, de  az
    értékgarancia   belépésének  más   esetei   is   lehetségesek”
    [64/1993. (XII. 22.) AB határozat, ABH 1993, 373, 379.].
    A  bányászati  tevékenység  a közérdeket  hivatott  szolgálni,
    közelebbről  a lakosság energiával és bizonyos építőanyagokkal
    való    ellátását.    A   közérdek   még   a   legliberálisabb
    tulajdonfelfogás  szerint  is  lehetővé  teszi  a  tulajdonjog
    korlátozását; az Alkotmány 8. § (2) bekezdése is –  a  fentiek
    szerint – eleve teret enged az alapjogok, és így a tulajdonjog
    törvényi   korlátozásának,  amely  azonban  az  alapvető   jog
    lényeges tartalmára nem vonatkozhat. A tulajdon korlátozásához
    ugyanakkor a közérdek önmagában nem elégséges feltétel,  ahogy
    azt  az Alkotmánybíróság a 64/1993. (XII. 22.) AB határozatban
    kifejtette: „Az alapjogi tulajdonvédelem sajátosságai miatt az
    állami  beavatkozás alkotmányossága megítélésének  súlypontja,
    az  alkotmánybírósági értékelés voltaképpeni tere a cél és  az
    eszköz,  a  közérdek  és  a tulajdonkorlátozás  arányosságának
    megítélése lett. Az alapjog-korlátozás szükségessége,  illetve
    elkerülhetetlensége  vizsgálatánál itt eleve  figyelembe  kell
    venni,  hogy az Alkotmány 13. § (2) bekezdése a kisajátításhoz
    csupán  a  ’közérdeket’ kívánja meg, azaz, ha az értékgarancia
    érvényesül,  ennél  szigorúbb ’szükségesség’  nem  alkotmányos
    követelmény.”   A  korlátozás  közérdekűségének  vizsgálatával
    kapcsolatosan az Alkotmánybíróság megfogalmazta azt  is,  hogy
    „a   törvénnyel   érvényesített  ’közérdek’  alkotmánybírósági
    vizsgálata  ezért  nem  a törvényhozó választásának  feltétlen
    szükségességére   irányul,  hanem…  arra  kell   szorítkoznia,
    indokolt-e   a   közérdekre  hivatkozás,   illetve,   hogy   a
    ’közérdekű’  megoldás  nem sért-e önmagában  is  valamely  más
    alkotmányos   jogot  (például  a  hátrányos   megkülönböztetés
    tilalmát).” [ABH 1993, 373, 381-382.]
    Ez  a  korlátozás  tehát nem csorbíthatja az érintett  alapjog
    lényegi tartalmát, és nem sérthet más alkotmányos jogot.

    2.  Az  Alkotmány  9.  §  (1) bekezdése  alapján  Magyarország
    gazdasága  olyan  piacgazdaság, amelyben a  köztulajdon  és  a
    magántulajdon  egyenjogú és egyenlő védelemben  részesül.  „Az
    Alkotmány  9.  §  (1)  bekezdése vonatkozásában  kiemelendőnek
    tartja  az  Alkotmánybíróság,  hogy  az  a  köztulajdon  és  a
    magántulajdon egyenjogúságáról és egyenlő védelméről szól.  Ez
    a  tulajdoni formák egyenjogúságát és egyenlő védelmét, vagyis
    azt  jelenti,  hogy  a  magánszemély  magántulajdona  vagy   a
    magánvállalkozó magántulajdona a köztulajdonnal egyenrangú  és
    egyenlő   védelemben  részesül.”  [73/1992.  (XII.   28.)   AB
    határozat,  ABH 1992, 306, 307.] A Bt. támadott  rendelkezései
    és  az  indítványozók által hivatkozott alkotmányi rendelkezés
    között alkotmányossági összefüggés nem állapítható meg,  ezért
    az Alkotmánybíróság az erre vonatkozó indítványokat e részében
    elutasította.

    3.  A  bányatelek  sajátos jellegű intézmény: esetenként  igen
    nagy  kiterjedésű  is  lehet,  akár  több  ezer  ingatlant  is
    érinthet a területe, pl. föld alatti gáztárolás esetén.  Ebben
    az   esetben   tényleges  kitermelési  tevékenységet   (fúrás,
    kútképzés,  stb.)  a bányatelken belül csak néhány  ingatlanon
    végeznek.  Az  egyes, bányatelken végezhető  tevékenységek  is
    sokfélék,  előfordul,  hogy  csak kis  töredékét  érintik  egy
    ingatlannak,  más  esetekben  viszont  nagy  kiterjedésűek.  A
    bányatelekké   nyilvánításra  azért  van   szükség,   hogy   a
    bányavállalkozó  tevékenységét tisztázott  körülmények  között
    tudja  végezni,  vagyis  ki legyenek  jelölve  a  tevékenysége
    végzésének   földrajzi  határai.  A  tevékenység  azonban   az
    előbbiekben    leírtak   szerint   általában   semmiben    nem
    befolyásolja  a  felszíni állapotokat. Éppen  ezért  a  Bt.  –
    indítványokkal  támadott  – 26. § (5)  bekezdése  szerint:  „A
    bányatelek  alakítása  és az ingatlan-nyilvántartásba  történt
    bejegyzése  nem  változtatja  meg  a  bányatelekkel   lefedett
    felszíni    ingatlanok   tulajdonjogát,    rendeltetését    és
    használatát.”  Tehát  a fennálló állapotok  nem  változnak,  a
    tulajdonos   folytathatja   az   ingatlanán   addig    végzett
    tevékenységét. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy az  ingatlan-
    nyilvántartásba  is  bejegyzésre  kerülő  bányatelek-minősítés
    esetenként megnehezítheti, vagy akár lehetetlenné is teheti az
    ingatlan feletti rendelkezést (elidegenítését, megterhelését);
    ez  azonban  nem szükségszerű következmény, hiszen értéknövelő
    hatás  is jelentkezhet. Az egyik indítványozó szerint  ma  már
    maga   az   ingatlan-nyilvántartási  bejegyzés  is   sérti   a
    tulajdonhoz  való jogot, nézete szerint ott nem  lenne  szabad
    feltüntetni,   elegendő   lenne   annak   a   bányakapitányság
    nyilvántartásaiba való bejegyzése is. Az ilyen eljárás azonban
    az ingatlan-nyilvántartás elveivel lenne ellentétes, az mind a
    nyilvánosság,   mind   a  közhitelesség   elvét   sértené.   A
    tulajdonjog   alkotmányos  sérelme  önmagában  a  bányatelekké
    minősítés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének ténye
    miatt nem állapítható meg. Kétségtelen, hogy a 39. § szerint a
    bányatelekké  minősítés  többek  között  azzal  jár,  hogy  az
    ingatlantulajdonos  bizonyos  új  építési   tevékenységet   az
    ingatlanán  a  továbbiakban csak az illetékes bányakapitányság
    engedélyével  és  a  bányavállalkozó hozzájárulásával  kezdhet
    meg.  Ez  azonban  nem  jelenti az  ilyen  tevékenység  teljes
    tilalmát.  Amikor  pedig  a  bányavállalkozó  építési  tilalom
    elrendelését  kéri,  akkor  köteles kártalanítást  fizetni  az
    érintett ingatlanok tulajdonosainak. Az értékgarancia ebben az
    esetben tehát megvalósul.

    4.   A   bányászati   tevékenység  azonban  többfajta   tűrési
    kötelezettséget   is  előír  a  bányatelek   területén   fekvő
    ingatlanok tulajdonosai számára.

    A) A „Felszíni ingatlantulajdon korlátozása” cím alatt a 38. §
    a    megfigyeléseket,   méréseket,   jelek   elhelyezését   és
    kutatásokat, valamint az ingatlan felszíne alatt  vagy  felett
    vezetékek elhelyezését szabályozza. A Bt. – a Ptk. 108. §-a és
    171.  §-a alapján – azonban ellentételezi is az ilyen  jellegű
    közérdekű  korlátozásokat, hiszen minden  esetben,  amikor  az
    ingatlan   rendeltetésszerű  használata  valamilyen  mértékben
    akadályozott,  vagy  a  bányászati tevékenység  károkat  okoz,
    kártalanítási kötelezettség terheli a bányatelek  jogosultját.
    Ilyen  kötelezettséget  ír elő a 38.  §  (1)  bekezdés  utolsó
    mondata,  amely  szerint  a rendeltetésszerű  használatot  nem
    akadályozó módon végzett megfigyelések, mérések, illetve jelek
    elhelyezése  és vezetékek létesítése során okozott  károkat  a
    bányakárokra  vonatkozó  szabályok szerint  kell  megtéríteni.
    Továbbá  védi a tulajdonos érdekeit a 38. § (3) bekezdése  is,
    amelynél   fogva  az  ingatlan  rendeltetésszerű   használatát
    akadályozó     korlátozások     (bányászati     létesítmények,
    szállítóvezetékek,     kutatási     műveletekhez     szükséges
    berendezések elhelyezése) esetén – megállapodás hiányában –  a
    bányavállalkozó  kártalanítás ellenében  szolgalom  alapítását
    igényelheti.   Az  ingatlan  igénybevétele  során   esetenként
    okozott  kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint  kell
    megtéríteni.  A  szolgalom szerinti korlátozással  megegyezően
    kell  az  ingatlanban  keletkezett hátrányt  kiegyenlíteni.  A
    szolgalom  alapításáról,  továbbá a kártalanítás  módjáról  és
    mértékéről  a  bányavállalkozónak az  ingatlan  tulajdonosával
    (kezelőjével,  használójával) ajánlat  megküldésével  kell  az
    egyezség  létrehozását megkísérelnie. Megegyezés  hiányában  a
    szolgalom alapítását és az annak fejében járó kártalanítást  a
    megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetője állapítja meg.
    A   megyei,   fővárosi   közigazgatási   hivatal   vezetőjének
    határozata  ellen  államigazgatási úton  fellebbezésnek  helye
    nincs.  A  szolgalom alapítását, annak jogalapját és  mértékét
    elrendelő  határozat kézhezvételét követő  30  napon  belül  a
    kártalanítást sérelmező fél annak megváltoztatását  kérheti  a
    bíróságtól.  Még nagyobb korlátozások esetében,  tehát  ha  az
    elhelyezni  tervezett  bányászati  létesítmények  az  ingatlan
    rendeltetésszerű   használatát  megszüntetik   vagy   jelentős
    mértékben  akadályozzák, továbbá, ha  a  bányavállalkozónak  a
    bányászati tevékenységhez az ingatlanra tartósan szüksége van,
    az  ingatlan  megvásárlását, illetve a kezelő jog megszerzését
    kezdeményezheti.    Ennek    eredménytelensége    esetén     a
    kisajátítását  kérheti  nemcsak a  bányavállalkozó,  hanem  az
    ingatlan  tulajdonosa is, ha megítélése szerint az elhelyezett
    bányászati    létesítmény    az   ingatlan    rendeltetésszerű
    használatát   megszüntette,  vagy  súlyosan   akadályozza.   A
    tulajdonos  a  létesítmény elhelyezésétől számított  egy  éven
    belül kérheti az ingatlan megvásárlását vagy kisajátítását, ez
    kellő idő arra, hogy megalapozottan tudjon efelől dönteni.  Az
    értékgarancia tehát ezekben az esetekben is megvan. A Bt.  37.
    §-a   pedig   a   bányavállalkozó  által  okozott   bányakárok
    megtérítési  kötelezettségét írja elő,  továbbá  a  bányászati
    tevékenységgel  okozott  egyéb  károk  megtérítésére  a   Ptk.
    rendelkezései  az  irányadók, és a Bt.  37.  §  (6)  bekezdése
    alapján  az esedékessé vált, de az előírt határidőn belül  nem
    teljesített kártalanítási követelés, továbbá a már  kifizetett
    kártalanítást   meghaladó   többletkártalanítási    igény    a
    bányavállalkozó ellen indított polgári peres eljárás keretében
    érvényesíthetők.

    B) A bányatelek-alakítási eljárással kapcsolatban a Bt. 26.  §
    (3) bekezdése az eljárás fő vonalait határozza meg. Eszerint a
    bányatelket   a  bányavállalkozó  kérelmére  –   az   érdekelt
    szakhatóságok   hozzájárulása  alapján  –  a   bányafelügyelet
    határozatban  állapítja meg. Az eljárás során az érdekelteknek
    nyilatkozni   kell  a  tájrendezési  terv  alapjául   szolgáló
    zjrahasznosítási  célról is. A bányatelek  megállapításáról  a
    bányafelügyelet  az  érdekelteket  értesíti  és  megkeresi  az
    illetékes   földhivatalt,   a   bányateleknek   az   ingatlan-
    nyilvántartásba  történő  bejegyzése  végett.  Nem   kell   az
    ingatlan-nyilvántartásba  bejegyeztetni  a   kőolaj,   földgáz
    (beleértve  a  széndioxid gázt is) kitermelésére megállapított
    bányatelket. A bányatelek megállapítása nem minősül a terület-
    igénybevétel megkezdésének. A részletes eljárási szabályokat a
    Vhr.  11-12.  §-ai  tartalmazzák. Ezek  alapján  az  illetékes
    bányakapitányság  eljárása során köteles  tárgyalást  tartani,
    amelyre   az  ingatlantulajdonos(oka)t  is  meg  kell  idézni.
    Ugyanakkor – ahogy arra az egyik indítványozó rá is mutatott –
    bizonyos  esetekben  az  utóbbi kötelezettség  nem  terheli  a
    bányakapitányságot.  Ezeket az  eseteket  a  Vhr.  11.  §  (9)
    bekezdése – pontosabban annak az egyébként hibás visszautalása
    –  tartalmazza: nem kell a bányatelekkel, illetve  bányatelken
    végzett  műveletek hatásával érintett ingatlanok, felszíni  és
    felszín   alatti  létesítmények,  vízfolyások  vagy  állóvizek
    ingatlantulajdonosainak (kezelőinek) név- és  címjegyzékét  és
    az  érintett  ingatlanok tulajdoni lapjainak  3  hónapnál  nem
    régebbi  hiteles  másolatát a bányatelek megállapítása  iránti
    kérelemhez mellékelni a kőolaj és földgáz kinyerésére, a  föld
    alatti gáztárolásra, továbbá a geotermikus energia kinyerésére
    szolgáló   bányatelek  megállapításához.  Ilyenkor  tehát   az
    ingatlantulajdonos   tudta  nélkül   születhet   határozat   a
    bányatelek  alakításáról,  hiszen  a  Bt.  nem  írja  elő   az
    ügyfeleknek  az eljárás megindításáról való tájékoztatását.  A
    hivatkozott  beavatkozások  a  felszínen  nem  jelennek   meg,
    másrészt tekintettel a bányatelek olykor igen nagy, akár  több
    ezer ingatlant is érintő kiterjedésére, a tárgyalás megtartása
    lehetetlen lenne.

    Fentiek  alapján a Bt. támadott rendelkezései – a Ptk. idézett
    rendelkezésével együtt vizsgálva – nem vezetnek a  tulajdonjog
    olyan   mérvű,  ellentételezés  nélküli  korlátozására,  amely
    alkotmányellenes   lenne,   ezért   az   Alkotmánybíróság   az
    alkotmányjogi   panaszt   és   a   jogszabályi   rendelkezések
    alkotmányellenességének   utólagos    vizsgálatára    irányuló
    indítványoknak a Bt. 26. § (3) és (5) bekezdései, 38. § (1)  –
    (5)   bekezdései,   valamint  a   39.   §   (1)   bekezdésének
    megsemmisítésére irányuló részeit elutasítja.

    5.  Az  Abtv.  49.  §  (1)  bekezdése szerint  a  mulasztásban
    megnyilvánuló   alkotmányellenesség   megállapítására    akkor
    kerülhet   sor,   ha   a   jogalkotó   szerv   a   jogszabályi
    felhatalmazásból  származó jogalkotói feladatát  elmulasztotta
    és   ezzel  alkotmányellenességet  idézett  elő.  „E  törvényi
    rendelkezés   alkalmazása  során  a  két   feltételnek   –   a
    mulasztásnak  és  az ennek folytán előidézett alkotmányellenes
    helyzetnek  –  együttesen kell fennállnia.”  [1395/E/1996.  AB
    határozat, ABH 1998, 667, 669.]
    Az  Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata szerint  a  jogalkotó
    szerv   jogalkotási   kötelezettségének  konkrét   jogszabályi
    felhatalmazás   nélkül  is  köteles  eleget   tenni,   ha   az
    alkotmányellenes helyzet – a jogi szabályozás iránti  igény  –
    annak  nyomán  állott  elő,  hogy az  állam  jogszabályi  úton
    avatkozott    bizonyos   életviszonyokba,   és   ezáltal    az
    állampolgárok  egy  csoportját megfosztotta alkotmányos  jogai
    irvényesítésének   lehetőségétől.  [22/1990.   (X.   16.)   AB
    határozat, ABH 1990, 83, 86.] Az Alkotmánybíróság mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg akkor  is,  ha
    alapjog   érvényesüléséhez  szükséges  jogszabályi   garanciák
    hiányoznak. [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH  1992,  227,
    232.]
    Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
    alkotmánysértést  nemcsak  akkor  állapít  meg,  ha  az  adott
    tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992.  (VI.
    10.) AB határozat, ABH 1992, 204, 205.], hanem akkor is, ha az
    adott    szabályozási   koncepción   belül   az   Alkotmányból
    levezethető   tartalmú   jogszabályi   rendelkezés   hiányzik.
    [22/1995.  (III.  31.)  AB határozat,  ABH  1995,  108,  113.,
    29/1997.  (IV.  29.)  AB határozat, ABH  1997,  122,  128.]  A
    szabályozás  tartalmának hiányos voltából eredő alkotmánysértő
    mulasztás  megállapítása  esetében  is  a  mulasztás  vagy   a
    kifejezett  jogszabályi  felhatalmazáson  nyugvó,  vagy  ennek
    hiányában,   a   feltétlen   jogszabályi   rendezést   igénylő
    jogalkotói kötelezettség elmulasztásán alapul. [4/1999.  (III.
    31.) AB határozat, ABH 1999, 52, 57.]
    Az    Alkotmánybíróság    gyakorlata   szerint    mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség akkor is megállapítható,  ha
    a  jogalkotó nem megfelelő tartalommal szabályozott és ezáltal
    alkotmányellenes  helyzet  állt  elő.  [15/1998.  (V.  8.)  AB
    határozat, ABH 1998, 132, 138-139.]

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint – mivel a bányatelekké
    történő  minősítés  hosszabb ideig függő helyzetet  teremt  az
    ingatlantulajdonos  tulajdonosi  jogainak  gyakorlásában   (az
    ingatlan-nyilvántartásban   a   tulajdoni   lapra   bejegyzik,
    esetlegesen építési korlátozás vagy tilalom elrendelése  stb.)
    – a bányatelekre vonatkozó hatályos előírások nem megfelelően,
    nem  differenciáltan  állapítják meg  az  érintett  ingatlanra
    vonatkozó  szabályokat. A Bt. 26. § (5)  bekezdése  szerint  a
    bányatelek   megállapítása   és  az   ingatlan-nyilvántartásba
    történt   bejegyzése  nem  változtatja  meg  a   bányatelekkel
    lefedett  felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését  és
    használatát.   E   törvényi  rendelkezés  a   gyakorlatban   a
    tulajdonjogra  vonatkozóan teljeskörűen érvényesül  az  összes
    bányatelek  vonatkozásában, s a rendeltetésre és a használatra
    vonatkozóan  ugyancsak  érvényesül azoknál  a  bányatelkeknél,
    amelyeknél  a  bányászati tevékenység a felszín alatt  folyik.
    Azonban  más  korlátozást  jelent  a  bányatelekké  minősítése
    azoknak az ingatlanoknak, amelyeken később felszíni műveléssel
    lehet az ásványokat kitermelni. Az ilyen ingatlanok esetében a
    bányatelekké  nyilvánítás  azzal  a  hatással  jár,  hogy   az
    ingatlant  ki fogják sajátítani, ha a bányaművelést megkezdik.
    Mivel  a  jogi szabályozás – a koncesszió, a vezetékjog  és  a
    használati jog létesítésének kivételével [Bt. 15. §,  38/C.  §
    (5)  bekezdése és 38/D. § (5) bekezdése] – semmiféle határidőt
    nem   állapít  meg,  hogy  milyen  határidőn  belül   kell   a
    bányatelekké  nyilvánítás után megkezdeni a bányaművelést,  az
    ilyen  bányatelekké  nyilvánítás  tartósan  forgalomképtelenné
    teheti  az  ingatlant, hiszen az ingatlan  új  rendeltetésében
    érdekeltsége  csak  a  bányavállalkozónak  van.   A   felszíni
    bányászati  tevékenység  (kő-, sóder-, lignitkitermelés  stb.)
    esetében   a   bányatelekkel  lefedett   felszíni   ingatlanok
    rendeltetése és használata megváltozik. A kialakult  gyakorlat
    szerint a bányatelek bejegyzése az érintett területen azonnali
    pozitív   vagy  negatív  irányú  értékeltolódást   idéz   elő.
    Különösen   érzékelhető   ez,   ha   figyelembe   vesszük    a
    bányavállalkozónak a Bt. 39. §-ában a telekalapítással  és  az
    építési tilalom elrendelésével kapcsolatos jogait. A Vhr.  12.
    §  (1)  bekezdése  alapján a bányatelek megállapítása  ügyében
    tartott tárgyaláson az ingatlantulajdonost meg kell hallgatni,
    de jogszabályi kötelezettség nincs arra nézve, hogy véleményét
    a   határozathozatalnál  figyelembe  kell-e  venni.   Így   az
    ingatlantulajdonos  polgári jogi érdekei csak  a  későbbiekben
    kérelmére   és   megelőlegezett  költségére   érvényesíthetők.
    Ezekben  az esetekben, amíg a kisajátításra nem kerül  sor,  a
    bányatelekké nyilvánítás a bányászati tevékenység megkezdésére
    vonatkozó  határidő hiánya miatt – a koncesszió, a  vezetékjog
    és  a  használati jog kivételével – valóban aránytalan  terhet
    jelent és jogbizonytalanságot eredményez a tulajdonos számára.
    Megint   más  hatással  bír  az  idegen  ingatlanok  tulajdoni
    viszonyaira  a bányatelekké nyilvánítás azokban az  esetekben,
    amikor  a bányászati tevékenység semmiféle tulajdont korlátozó
    beavatkozást  nem igényel. (Például a kőolaj-  és  földgázmező
    feletti  azon  ingatlanok, amelyeket csak azért nyilvánítottak
    bányatelekké, mert a kitermelendő mező felett helyezkednek el,
    de  a  kitermelés tőlük jelentős távolságra – esetenként  több
    kilométerrel  odébb  –  folyik.) Ezekben  az  esetekben  pedig
    aránytalan  terhet jelentenek a tulajdonosok  számára  azok  a
    bányatelekhez  fűződő  tulajdont korlátozó  jogosítványok  (az
    építkezéshez, telekalakításhoz a bányavállalkozó hozzájárulása
    kell),  amelyek  a bányavállalkozót megilletik.  Vannak  olyan
    bányatelekké  nyilvánított ingatlanok is, amelyek  esetében  a
    bányaművelés  mélyművelést jelent és csak az  ingatlantulajdon
    részleges   korlátozását  igényli  (szolgalmi  jog  alapítása,
    építési  tilalom  elrendelése stb.) Mindezekre  tekintettel  a
    jogalkotói    mulasztás   abban   áll,   hogy   a    határidők
    megállapításának hiányában a Bt. nem teremti meg  teljeskörűen
    a   tulajdonvédelem  garanciáit.  Nem  szabályozza  továbbá  a
    bányatelek  kijelölésének  anyagi  jogi  szabályait,  és   nem
    differenciál  a bányászati tevékenységek szerint a  bányatelki
    minősítéshez kapcsolódó korlátozások tekintetében. A korlátozó
    jogosítványok egy része tekintetében (méghozzá a leggyakrabban
    előforduló  jogosítványok  esetén) nem  szabályozza  pontosan,
    hogy  mely  esetekben,  milyen  feltételek  mellett  élhet   a
    bányavállalkozó  a  bányatelek határai között  fekvő  ingatlan
    tulajdonjogát  korlátozó  jogosítványaival  (mely   feltételek
    esetén  tagadhatja  meg  az építéshez,  telekalakításhoz  való
    hozzájárulását, mikor kérheti építési tilalom elrendelését). A
    bányavállalkozó  hozzájárulása az  építési  és  telekalakítási
    tevékenységekhez     egyébként     is     problematikus.     A
    bányavállalkozónak  nem  érdeke,  hogy  az   építési   tilalom
    elrendelését  kérje,  mert akkor a Bt.  39.  §  (2)  bekezdése
    alapján  kártalanítási kötelezettsége van. Sokkal  egyszerűbb,
    ha az építkezéshez nem járul hozzá, mivel ott a Bt. nem mondja
    ki a kártalanítási kötelezettséget. Ezzel a szabályozással (se
    feltételek,  se  kártalanítás)  vissza  lehet   élni.   Ha   a
    bányatelekké   nyilvánítás   magában   hordozza   a   jövőbeni
    kisajátítás,    vagy   más   erőteljes   közjogi    korlátozás
    szükségességét,  akkor  garanciális  szabályokra  van  szükség
    ahhoz,  hogy  a bányatelekké minősítés ne jelentsen  egy  örök
    időkig    szóló    függő   helyzetet.   Az    Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy  az  állam jogszabályi  úton  avatkozott
    polgári  jogi  életviszonyokba  a  bányatelek  megállapítására
    vonatkozó  szabályok megalkotásakor, és a  bányatelkek  eltérő
    rendeltetésének,  használati  módjának  megfelelő  tulajdonosi
    érdekérvényesítés   nem   differenciált   szabályozásával   az
    állampolgárok  egy  csoportját megfosztotta alkotmányos  jogai
    érvényesítésének     lehetőségétől.    Ennek     következtében
    mulasztásban   megnyilvánuló  alkotmányellenes  helyzet   jött
    létre,   mert   a   törvényalkotó  a  Bt.-ben   a   bányatelek
    megállapítása   során  –  a  bányatelek   rendeltetésének   és
    használatának  megfelelően – az érintett  ingatlantulajdonosok
    részére  a  differenciálatlan szabályozás miatt a  tulajdonhoz
    való jog garanciáit az egyes tulajdoni korlátozásokkal szemben
    teljeskörűen  nem biztosította (az eljárásra vonatkozó  érdemi
    nyilatkozattétel, felszíni bányászati tevékenységre  alapított
    bányatelek   esetén  azonnali  kártérítési  kötelezettség   az
    építési     korlátozás     vagy     tilalom     elrendelésének
    kezdeményezésénél stb.). Ezért az Alkotmánybíróság felhívta az
    Országgyűlést, hogy szabályozási feladatának 2004. december 15-
    ig tegyen eleget.

    A  határozatnak a Magyar Közlönyben való közzététele az  Abtv.
    41. §-án alapul.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bihari Mihály                        Dr. Czúcz Ottó
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró

         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró

         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Act XLVIII of 1993 on Mining concerning the full scale of rules guaranteeing the proportionality of therestriction of ownership and serving the protection of the property right of owners of realestates located in the area of a mine plot
     Number of the Decision:
     .
     1/2004. (II. 12.)
     Date of the decision:
     .
     02/09/2004
     .
     .
     en_0001_2004.pdfen_0001_2004.pdf