Hungarian
Ügyszám:
.
1050/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Balogh Elemér Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 36/2007. (VI. 6.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/432
.
A döntés kelte: Budapest, 06/04/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára irányuló indítványok alapján, valamint  –
  hivatalból     eljárva     –     mulasztásban     megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítása   tárgyában   meghozta    a
  következő
   
                           határozatot:
   
   1.  Az  Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva –  megállapítja:
  Az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogállamiság részét
  képező  jogbiztonságot,  valamint  az  Alkotmány  59.   §   (1)
  bekezdésében  szabályozott  személyes  adatok  védelméhez  való
  jogot  sértő  –  mulasztásban megnyilvánuló –  alkotmányellenes
  helyzet keletkezett azáltal, hogy az egészségügyi és a hozzájuk
  kapcsolódó  személyes adatok kezeléséről  és  védelméről  szóló
  1997.    évi    XLVII.    törvény,    valamint    a    kötelező
  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.   évi   LXXXIII.
  törvény   az   ellátásszervezők  által  történő   adatkezelésre
  vonatkozó   tájékoztatással  összefüggésben  nem  alkotta   meg
  mindazokat  az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,  hogy
  az érintett adatai kezelésének megtiltásáról az adattovábbítást
  megelőzően nyilatkozhasson.
   Az  Alkotmánybíróság  ezért felhívja  az  Országgyűlést,  hogy
  jogalkotói feladatának 2007. december 31-ig tegyen eleget.
   
   2.   Az   Alkotmánybíróság  az  egészségügyi  és  a   hozzájuk
  kapcsolódó  személyes adatok kezeléséről  és  védelméről  szóló
  1997.  évi XLVII. törvény 2. § a) pontja, 3. § i) és n) pontja,
  4.  §  (1) bekezdés a)-b) pontja, 5. § (1) bekezdés d)  pontja,
  valamint 22/A-D. §-a alkotmányellenességének megállapítására és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
   
   3.   Az   Alkotmánybíróság   a   kötelező   egészségbiztosítás
  ellátásairól  szóló  1997.  évi LXXXIII.  törvény  38/C-D.  §-a
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.
   
   4.   Az   Alkotmánybíróság   a   kötelező   egészségbiztosítás
  ellátásairól   szóló   1997.  évi  LXXXIII.   törvény   és   az
  egészségügyi   szakellátási  kötelezettségről,  továbbá   egyes
  egészségügyet  érintő törvények módosításáról szóló  2001.  évi
  XXXIV.  törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXII.  törvény
  19.  §  (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítása  és
  megsemmisítése tárgyában előterjesztett indítványt elutasítja.
   
   5.    Az    Alkotmánybíróság   az   irányított   betegellátási
  rendszerről  szóló 331/2005. (XII. 29.) Korm.  rendelet  egésze
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.
   
   6.   Az  Alkotmánybíróság  a  Magyar  Köztársaság  2004.   évi
  költségvetéséről  és  az  államháztartás  hároméves  kereteiről
  szóló  2003. évi CXVI. törvény 110. § d) pontja és 112.  §  (1)
  bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
  megsemmisítésére  irányuló  indítvány  tárgyában  az   eljárást
  megszünteti.
   
   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    1.1.   Az   indítványozó  a  Magyar  Köztársaság   2004.   évi
   költségvetéséről  és  az  államháztartás  hároméves  kereteiről
   szóló  2003. évi CXVI. törvénynek (a továbbiakban:  Kvt.1.)  az
   irányított betegellátási modellkísérletre (a továbbiakban: IBM)
   vonatkozó 77. §-a, 110. § – értelemszerűen – d) pontja és  112.
   §-a   –   pontosabban  annak  (1)  bekezdése  –,   továbbá   az
   egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
   finanszírozásának részletes szabályairól szóló  43/1999.  (III.
   3.)  Korm.  rendeletnek (a továbbiakban: Kr.) az IBM,  valamint
   annak  pályázati  rendszere szabályozását tartalmazó  50.  §-a,
   50/A-D.    §-a   alkotmányellenességének   megállapítását    és
   megsemmisítését kérte.
    A  Kvt.1.  77. §-a szerint az IBM szervezésére 2004.  évre  az
   Országos  Egészségbiztosítási  Pénztár  (a  továbbiakban:  OEP)
   szerződést köthet a pályázaton nyertes, illetőleg a már  működő
   egészségügyi  szolgáltatóval  (a továbbiakban:  szervező),  aki
   vállalja   az  érintett  lakosság  kötelező  egészségbiztosítás
   terhére  térítésmentesen, illetve támogatás  ellenében  igénybe
   vehető  egészségügyi ellátását, illetve az általa nem  nyújtott
   szolgáltatások  tekintetében  az  ellátások  megszervezését.  A
   szervező  ellátás-szervezési  és  betegirányítási  feladatainak
   ellátása tekintetében érintett lakosnak minősítette azt, aki  a
   szervező  által  működtetett  vagy  a  szervezővel  e   feladat
   ellátására  szerződést  kötött háziorvosi  szolgálat  orvosánál
   Társadalombiztosítási   Azonosító  Jel   (TAJ   szám)   alapján
   bejelentkezett, és jogosult az Egészségbiztosítási Alap terhére
   finanszírozott ellátás igénybevételére.
   Az  indítványozó kifejtette, hogy a fenti rendelkezések  sértik
   az   Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdését,  a  személyes   adatok
   védelméről  és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló  1992.
   évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3-6. §-ait, valamint
   a  jogalkotásról  szóló 1987. évi XI. törvény (a  továbbiakban:
   Jat.)  2.  §-át  és 5. §-át. A kifogásolt rendelkezések  formai
   alkotmányellenességet – értelemszerűen a  Jat.  erre  vonatkozó
   rendelkezéseivel is ellentétesen – azért valósítanak meg,  mert
   az  IBM-mel összefüggő adatkezelést a jogalkotó ugyan  törvényi
   szinten, de a költségvetési törvényben szabályozta. A szabályok
   tartalmi   alkotmányellenességét   abban   látta,    hogy    az
   adatkezeléssel  összefüggő  – és az  Avtv.-ben  részletezett  –
   alkotmányos  követelményeknek  nem  tesznek  eleget,  így   nem
   tisztázott  az  adatkezelés  célhozkötöttsége,  folyamata,   az
   érintettek  jogai,  az  adatok  meghatározása,  az  adatkezelés
   időtartama,  a  felhasználás célja, az adatok  továbbítása,  az
   adatfeldolgozó igénybevétele.
   1.2.  Az IBM-mel összefüggő rendelkezéseket 2005. évre a Magyar
   Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004.  évi  CXXXV.
   törvény (Kvt.2.) 78. § (1) bekezdése foglalta magában.
   Ez  utóbbi  kapcsán a kötelező egészségbiztosítás  ellátásairól
   szóló   1997.   évi   LXXXIII.  törvény  és   az   egészségügyi
   szakellátási   kötelezettségről,  továbbá  egyes  egészségügyet
   érintő  törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV.  törvény
   módosításáról szóló 2005. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban:
   Ebtvm.)  19.  § (3) bekezdése úgy rendelkezett, hogy  a  Kvt.2.
   alapján működő IBM e törvény hatálybalépésével – 2006. január 1-
   jével – megszűnik. Helyébe az irányított betegellátási rendszer
   ( a továbbiakban: IBR) szabályai léptek.
   A  Kr.  50/A-D.  §-át  az irányított betegellátási  rendszerről
   szóló  331/2005.  (XII.  29.) Korm.  rendelet  (a  továbbiakban
   IBRr.)  19.  §  (4)  bekezdése  ugyancsak  2006.  január  1-jei
   hatállyal  hatályon kívül helyezte, míg az 50.  §  szövegét  az
   IBRr.  19.  § (5) bekezdése állapította meg, amely  az  IBR-ben
   történő kifizetésekre az IBRr. szabályait rendeli alkalmazni.
   Ezzel  egyidejűleg  az  Ebtvm. 11. §-a beiktatatta  a  kötelező
   egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.   évi   LXXXIII.
   törvénybe  (a  továbbiakban: Ebtv.) az irányított betegellátási
   rendszert (a továbbiakban: IBR) szabályozó 38/C-D. §-t,  és  az
   Ebtv.  – az Ebtvm. 15. § (2) bekezdésével kiegészített – 83.  §
   (2)   bekezdés   q)  pontjában  felhatalmazta  a   Kormányt   e
   rendszerrel kapcsolatos részletszabályok megalkotására.  Egyben
   az  Ebtvm.  19.  §  (3)  bekezdésében átmeneti  rendelkezéseket
   állapított meg.
   Az IBR-rel kapcsolatosan az egyes egészségügyi tárgyú törvények
   módosításáról  szóló  2005.  évi CLXXXI.  törvény  32.  §-a  az
   egészségügyi   és   a  hozzájuk  kapcsolódó  személyes   adatok
   kezeléséről  és védelméről szóló 1997. évi XLVII.  törvényt  (a
   továbbiakban: Eüak.) 22/A-22/D. §-okkal egészítette ki,  míg  a
   27. § (1) bekezdése, 28. §-a és 29. § (1) bekezdése az Eüak. 3.
   § i) és n) pontja, 4. § (1) bekezdésének a)-b) pontja, valamint
   5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe léptetett új rendelkezést.

   2.  Az  indítványozó az IBR jogi szabályozásával  kapcsolatosan
   újabb  indítványt  terjesztett elő,  és  kérte  azt  a  korábbi
   indítvánnyal tartalmi egységben kezelni. Az Alkotmánybíróság az
   ügyeket – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és  annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt  3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH  2003,  2065.,  a
   továbbiakban: Ügyrend) 28. § (1) bekezdése alapján egyesítette,
   és egy eljárásban bírálta el.
    Ezen indítvány az Eüak. módosított 2. § a) pontja, 3. § i)  és
   n) pontja, 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 5. § (1) bekezdés d)
   pontja  és 22/A-D. §-a, továbbá az Ebtv. – az Ebtvm. 11. §-ával
   beiktatott  –  38/C-D.  §-a,  valamint  az  Ebtvm.  19.  §  (3)
   bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
   megsemmisítésére irányult. Az indítványozó kérte továbbá,  hogy
   az   Alkotmánybíróság   „döntésében  térjen   ki”   az   IBR.r.
   „alkalmazhatóságára  is”, vagyis az IBR-re  vonatkozó  alapvető
   rendelkezésekkel   összefüggésben   felvetett   alkotmányossági
   kifogásai e részletszabályokra is vonatkoztak.
    Álláspontja     szerint     az    irányított     betegellátási
   modellkísérlet helyébe lépett IBR sérti az Alkotmány 8.  §  (2)
   bekezdését,  59.  § (1) bekezdését, valamint  70/A.,  70/D.  és
   70/E. §-át.
   Az indítványozó a támadott rendelkezéseknek az ellátásszervezők
   által   az   IBR-en  belül  végzett  adatkezelésére   vonatkozó
   szabályozással kapcsolatos alkotmányos aggályait az alábbiakban
   fogalmazta meg:
   – az IBR-hez kapcsolódó, az ellátásszervezők általi adatkezelés
   csak  szakmailag  megfelelően megalapozott  és  elkerülhetetlen
   célból  történhetne, a szabályozás azonban nem áll  összhangban
   az adatvédelmi követelményekkel,
   –  a jogalkotó nem indokolta a személyes adatok védelméről és a
   közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi   LXIII.
   törvény   (a   továbbiakban:  Avtv.)  5.  §-ában   foglaltaknak
   megfelelően    az    alapjogkorlátozás    szükségességét     és
   arányosságát,
   – nem derül ki a rendelkezésekből, hogy az adatkezelés az Ebtv.
   közérdekből történő törvényi felhatalmazása vagy az  érintettek
   önkéntes hozzájárulása alapján történik,
   –  az  indítványozó álláspontja szerint ellentmondó az  IBR-ben
   részt   vevő  betegek  tájékoztatására  és  tiltakozási  jogára
   vonatkozó szabályozás,
   –   nem   egyértelmű,   hogy  az  OEP  az  ellátásszerzőnek   a
   biztosítottak egészségügyi adatait TAJ számmal vagy kapcsolatos
   kóddal továbbítja-e.
   Mindebből   következően   a  támadott   szabályozásból   –   az
   indítványozó  véleménye  szerint – a  személyes  és  különleges
   adatok  védelméhez való jog szükséges és arányos korlátozásának
   megalapozottsága nem vezethető le, mert „[…] nem jelenthető ki,
   hogy  a  kívánt cél, – vagyis az egészségbiztosítás működtetése
   és   ellenőrzése,   valamint  az  egészségügyi   szolgáltatások
   színvonalának  egységes emelése – más, az  alkotmányos  jogokat
   kevésbé korlátozó módon nem érhető el.”
    Ha  az  IBR-nek az előbbiek szerinti alkotmányellenessége  nem
   is  lenne megállapítható – mert a jogalkotó a felvázolt  célnak
   „valóban  megfelelő  eszközt” alkalmazott  –,  az  indítványozó
   abban    az    esetben   is   alkotmánysértőnek,   a    betegek
   esélyegyenlőségének   követelményébe   ütközőnek   tartotta   a
   rendszert,  mert azt „[…] elvileg az egész országra  kötelezően
   ki  kellene  terjeszteni, hiszen nem állhat elő olyan  helyzet,
   hogy  az  egészségügyi  ellátás színvonala  és  hatékonysága  a
   betegek  oldaláról  nézve attól függjön, hogy  az  adott  beteg
   háziorvosi ellátást nyújtó szolgáltatója kötött-e szolgáltatási
   szerződést valamilyen ellátásszervezővel vagy sem.”
    
    3.   Az   Alkotmánybíróság  hatáskörébe   főszabályként   csak
   hatályos  jogszabályok utólagos vizsgálata  tartozik.  Hatályon
   kívül helyezett jogszabály alkotmányosságát az Alkotmánybíróság
   csak  az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
   továbbiakban: Abtv.) 38. §-a szerinti bírói kezdeményezés, vagy
   a  törvény  48.  §-ában  foglalt  alkotmányjogi  panasz  esetén
   vizsgálja.  [160/B/1996. AB határozat,  ABH  1999,  875,  876.;
   1378/B/1996.  AB határozat, ABH 2001, 1609, 1610.;  418/B/1997.
   AB   határozat,   ABH  2002,  1627,  1629.]  Erre   tekintettel
   hatáskörének  vizsgálata során az Alkotmánybíróságnak  abban  a
   kérdésben  kellett  állást foglalnia, hogy  a  Kvt.1.  támadott
   rendelkezései hatályban lévő jogszabálynak tekinthetők-e.
   A  Jat. 13. §-a szerint a jogszabály akkor veszti hatályát,  ha
   más  jogszabály hatályon kívül helyezi, vagy ha a jogszabályban
   meghatározott  határidő  lejárt.  A  Jat.  nem  határozza   meg
   egyértelműen, hogy utóbbi határidőnek kifejezetten a jogszabály
   hatályának   megszűnésére,   vagy   alkalmazhatóságára   kell-e
   vonatkoznia. Az Alkotmánybíróság több határozatában a  Jat.-nak
   ezt  a  rendelkezését a jogszabály alkalmazhatóságára vonatkozó
   rendelkezésként   értelmezte.   Következetesen    érvényesített
   álláspontja  szerint  a szabály alkalmazására  a  jogszabályban
   előírt határidő leteltével, azzal, hogy a kifejezetten hatályon
   kívül  nem  helyezett  jogszabályi  rendelkezések  teljesedésbe
   mentek,  és már nincs mód arra, hogy a jogalanyok a jogszabályi
   rendelkezés alapján jogot szerezzenek, a jogszabály  lényegében
   hatályát veszti. [1239/B/1990. AB végzés, ABH 1991, 905,  906.;
   298/B/1994.  AB határozat, ABH 1994, 696, 700.; 880/B/1992.  AB
   végzés,  ABH  1996, 803, 804-806.; 385/B/2001. AB  végzés,  ABH
   2001,  1670,  1672-1673.; 35/2004. (X. 6.)  AB  határozat,  ABH
   2004, 504, 505.]
    A  Kvt.1.  77.  §  (3) bekezdése tartalmazta, hogy  a  nyertes
   pályázóval  az  ellátás szervezésére 2004. évre  szólóan  lehet
   szerződést  kötni,  (10) bekezdése pedig a  korábbi  évben  már
   szerződéssel   rendelkezők  jogviszonyának   „folyamatosságát”,
   továbbá a finanszírozást 2004. évre szólóan biztosította. Mivel
   a   Kvt.2.  a  2005.  évben  megkötendő  szerződéseken  alapuló
   betegellátásra   tartalmaz   finanszírozási   szabályokat,   az
   Alkotmánybíróság azt a következtetést vonta le, hogy  a  Kvt.l.
   fenti  rendelkezésének hatálya 2004. december 31-ig állt  fenn,
   vagyis alkalmazásának határideje a jogszabályból kitűnt.
    A  Kr. kifogásolt szabályát az IBR.r. hatályon kívül helyezte,
   ezzel   az  IBM-re  vonatkozó  valamennyi  jogszabály   hatálya
   megszűnt,   2006.   január   1-i  hatállyal   az   IBR   került
   alkalmazásra.

   4. Az IBR–re vonatkozó rendelkezések normakontrolljára irányuló
   indítvány      benyújtását     követően      a      kormányzati
   szervezetátalakítással  összefüggő törvénymódosításokról  szóló
   2006.  évi  CIX.  törvény 80. § (1) bekezdés  i)  pontja  2007.
   január  1-jétől  módosította az Eüak. 3. § i)  pontját  akként,
   hogy  az  „Országos  Nyugdíjbiztosítási  Főigazgatóság  és   az
   Országos  Egészségbiztosítási Pénztár, valamint ezek igazgatási
   szervei   (a   továbbiakban:  társadalombiztosítási  igazgatási
   szervek)” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási  szerv,  a
   Nyugdíjbiztosítási  Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási
   szerv és nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szöveget, míg  az
   Eüak.  22/B. § (4) bekezdésébe az „Országos Egészségbiztosítási
   Pénztár”  szövegrész  helyébe  az  „egészségbiztosítási  szerv”
   szöveget léptette.
   Az  egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi
   reformmal  kapcsolatos  módosításáról  szóló  2006.  évi   CXV.
   törvény  43.  §  (14) bekezdése értelmében 2007.  január  1-jei
   hatállyal  az  Ebtv.  38/C.  § (2) bekezdésében,  valamint  (3)
   bekezdésének b) és f) pontjában, (4) bekezdésében, (5) bekezdés
   c)   pontjában   az  „az  OEP”  szövegrész   helyébe   az   „az
   egészségbiztosító” szöveg, a 38/C. § (3) bekezdés d)  pontjában
   az „az OEP-től” szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítótól”
   szöveg lépett.
   Az  egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006.  évi
   CXVI.  törvény  22. § (2) bekezdése az Eüak. 3.  §  i)  pontját
   módosította  úgy, hogy az „az adatvédelmi felelős,”  szövegrész
   helyébe  az  „az  adatvédelmi felelős,  az  Egészségbiztosítási
   Felügyelet”  szöveg lépett, valamint a 22. § (8)  bekezdése  az
   Eüak. 22/B. §-ának (6) bekezdése helyébe léptetett 2007. január
   1-jétől  új  szöveget,  amely  az érintetteket  „levélben  kell
   tájékoztatni”  szövegrészt  érintette,  és  helyébe  a   „külön
   jogszabályban  foglaltak szerint kell tájékoztatni”  szövegrész
   lépett.

   5.   Az   Alkotmánybíróság  utólagos  normakontrollra  irányuló
   vizsgálatát  a  régi  helyébe lépő új szabályozás  tekintetében
   akkor  folytatja le, ha az tartalmilag a korábbival  azonos  és
   ezáltal   azonos   a   vizsgálandó  alkotmányossági   probléma.
   [1314/B/1997. AB végzés, ABH 2000, 1049.; 4/1999. (VI.  3.)  AB
   határozat, ABH 1999, 396, 399.; 1425/B/1997. AB határozat,  ABH
   1998, 844, 845.; 163/B/1991. AB határozat, ABH 1993, 544, 545.;
   137/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 456, 457.] A jelen  esetben
   azt  lehet megállapítani, hogy az indítványozó által az IBM-nek
   a  Kvt.1.  77.  §-ával összefüggésben felvetett alkotmányossági
   probléma   az   IBR-re   vonatkozó   szabályozás   tekintetében
   lényegében változatlanul fennáll, ezért az Alkotmánybíróság  az
   érdemi  vizsgálatot  az  újabb indítvánnyal  támadott  hatályos
   szabályozás tekintetében folytatta le.

                                 II.

   Az  Alkotmánybíróság az indítványok elbírálásánál  a  következő
   jogszabályi rendelkezéseket vette figyelembe:

   1. Az Alkotmány vonatkozó rendelkezései:
    „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
    „8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
    „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti   bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
   segíti.”
    „70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk  van
   a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
    (2)  Ezt  a  jogot  a  Magyar Köztársaság a  munkavédelem,  az
   egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével,
   a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a
   természetes környezet védelmével valósítja meg.”
    „70/E.  § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk  van
   a   szociális   biztonsághoz;  öregség,  betegség,  rokkantság,
   özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
   munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
   jogosultak.
    (2)   A   Magyar  Köztársaság  az  ellátáshoz  való  jogot   a
   társadalombiztosítás   útján   és   a   szociális   intézmények
   rendszerével valósítja meg.”

   2. Az Eüak. hivatkozott szabályai:
    „2. § E törvény hatálya kiterjed
    a)   minden  egészségügyi  ellátást  nyújtó,  valamint   annak
   szakmai   felügyeletét,  ellenőrzését  végző   szervezetre   és
   természetes   személyre,  továbbá  az  irányított  betegellátás
   szervezését  végző  szervezetre (a  továbbiakban:  egészségügyi
   ellátóhálózat),  valamint  minden olyan  jogi  személyre,  jogi
   személyiséggel   nem  rendelkező  szervezetre  és   természetes
   személyre,  amely,  vagy aki egészségügyi  és  személyazonosító
   adatot kezel (a továbbiakban: egyéb adatkezelő szerv),
    (…)”
    „3. § E törvény alkalmazásában
    (…)
    i)   adatkezelő:   a   betegellátó,  az  intézményvezető,   az
   adatvédelmi felelős, az Egészségbiztosítási Felügyelet, továbbá
   közegészségügyi-járványügyi közérdekből az 5. §  (3)  bekezdése
   szerinti   tisztiorvos,   illetve  közegészségügyi   felügyelő,
   valamint az n) pont szerinti ellátásszervező, továbbá a  22.  §
   szerinti   esetekben   az  ott  meghatározottak   szerint,   az
   egészségbiztosítási    szerv,   a    Nyugdíjbiztosítási    Alap
   kezeléséért    felelős   nyugdíjbiztosítási    szerv    és    a
   nyugdíjbiztosítási  igazgatási szerv és az egészségügyi  adatok
   nélkül, a 3. § b) pontjában meghatározott személyazonosító adat
   tekintetében  – a lakossági célzott szűrővizsgálatok  érdekében
   az egészségügyi államigazgatási szerv;
   (…)
    n)  ellátásszervező:  az irányított betegellátás  szervezésére
   vállalkozó egészségügyi szolgáltató.
   (…)”
    „4.   §   (1)   Az   egészségügyi  és  személyazonosító   adat
   kezelésének célja:
    a)   az  egészség  megőrzésének,  javításának,  fenntartásának
   előmozdítása,
    b)  a  betegellátó  eredményes  gyógykezelési  tevékenységének
   elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
    (…)”
    „5.   §   (1)  Az  egészségügyi  ellátó  hálózaton  belül   az
   egészségügyi és személyazonosító adat kezelésére – amennyiben e
   törvény másként nem rendelkezik – jogosult
   (…)
    d) az ellátásszervező adatelemzéssel megbízott alkalmazottja.
   (…)”
    „22/A.  §  (1)  Az  ellátásszervező a 22/B. § (1)  bekezdésben
   meghatározott  célból  jogosult a  22/B.  §  (2)-(3)  bekezdése
   szerinti adatok kezelésére.
    22/B. § (1) Az ellátásszervező az alábbi célokból jogosult  az
   egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésére:
    a)  a  betegellátó  eredményes  gyógykezelési  tevékenységének
   elősegítése;
    b)   az   ellátásszervező  tevékenységével  érintett  lakosság
   egészségi állapotának nyomon követése és javítása;
    c) epidemiológiai vizsgálat elemzése;
    d)   az  egészségügyi  ellátás  tervezése,  szervezése  és   a
   költségek tervezése;
    e) statisztikai vizsgálat;
    f)  az ellátásszervező szakmai vagy törvényességi felügyeletét
   végző  szervezetek  munkájának elősegítése,  ha  az  ellenőrzés
   célja más módon nem érhető el.
    (2)  Az  ellátásszervező a következő személyazonosító adatokat
   kezelheti:   TAJ  szám,  nem,  születési  idő,  az  elhalálozás
   időpontja.
    (3)  Az  ellátásszervező  az  egészségügyi  adatok  közül   az
   irányított  betegellátási rendszerbe  bevont,  alábbi  ellátási
   formákhoz  kapcsolódó adatokat kezeli (TAJ tételes  elszámolású
   természetbeni ellátás igénybevételi adatok):
    a)  háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás (az  eseti  ellátás
   kivételével),
    b) fogászati ellátás,
    c) gondozóintézeti gondozás,
    d) betegszállítás orvosi rendelvényre,
    e) járóbeteg-szakellátás,
    f) fekvőbeteg-szakellátás (aktív, krónikus),
    g) CT, MRI,
    h) művesekezelés,
    i) házi szakápolás,
    j)    gyógyszertámogatás   (kivéve:    speciális    beszerzésű
   gyógyszerkiadás),
    k) gyógyászati segédeszköz támogatás,
    l) gyógyászati ellátás.
    (4)  Az  ellátásszervező részére a (2)-(3)  bekezdés  szerinti
   adatokat   az   egészségbiztosítási   szerv   adja    át.    Az
   ellátásszervező részére történő adattovábbítás lehetőségéről az
   érintettet  tájékoztatni  kell.  E  tájékoztatásnak   ki   kell
   terjednie az adattovábbításra vonatkozó tiltakozás lehetőségére
   is.
    (5)  Amennyiben  az  ellátásszervező tevékenységével  érintett
   betegre  vonatkozó adat kiadását a beteget vagy az egészségügyi
   szolgáltatót érintő közigazgatási, szabálysértési,  ügyészségi,
   bírósági eljárás vagy az érintett nem egészségügyi intézményben
   történő   elhelyezése,   munkavégzésre   való   alkalmasságának
   megállapítása, egyéb alkalmasság megállapítása céljából  kérik,
   úgy  az ellátásszervező az adatokat közvetlenül nem adhatja ki,
   hanem  az  adatkiadást  kérőt az adatok  elsődleges  felvételét
   végző egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.
    (6)  Az ellátásszervezőnek az érintetteket külön jogszabályban
   foglaltak   szerint   tájékoztatni  kell   az   ellátásszervező
   adatkezeléséről,    az   adatkezelésre    vonatkozó    lényeges
   szabályokról,    és    formanyomtatványon   lehetőséget    kell
   biztosítani, hogy nyilatkozhasson, amennyiben nem  járul  hozzá
   az adatai kezeléséhez.
    22/C.  §  (1)  A 22/B. § (2)-(3) bekezdés szerinti  adatot  az
   ellátásszervező adatelemzéssel megbízott alkalmazottja kezeli.
    (2)   A  beteg  kérésére  az  ellátásszervező  az  érintettről
   nyilvántartott  egészségügyi és hozzájuk  kapcsolódó  személyes
   adatokról    tájékoztatást   ad,   illetve   a   dokumentációba
   betekintést   biztosít,  továbbá  kérelemre   -   a   kérelmező
   költségére - másolatot köteles készíteni.
    (3)  Az  ellátásszervező az egészségügyi és személyes adatokat
   az   egészségügyi  dokumentációra  irányadó  szabályok  szerint
   köteles  nyilvántartani és megsemmisíteni.  Az  ellátásszervező
   jogutód  nélküli  megszűnése  esetén  a  nála  keletkezett   és
   nyilvántartott  adatokat közjegyzői letétben 5  év  időtartamra
   elhelyezi. 5 év elteltét követően a letétbe helyezett  adatokat
   meg kell semmisíteni.
    (4)     Amennyiben    az    egészségügyi    szolgáltató     az
   ellátásszervezői tevékenységet is ellátja, az e  tevékenységhez
   kapcsolódó   egészségügyi   és   személyazonosító   adatot   az
   egészségügyi  szolgáltató  által nyilvántartott  egyéb  adattól
   elkülönítetten kezeli.
    22/D.  §  (1)  Az  ellátásszervező köteles  külön  adatvédelmi
   felelőst kinevezni, aki
    a)  közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel
   összefüggő  döntések  meghozatalában,  valamint  az  érintettek
   jogainak biztosításában;
    b)  ellenőrzi  az  adatkezelésre vonatkozó  más  jogszabályok,
   valamint  a  belső  adatvédelmi  és  adatbiztonsági  szabályzat
   rendelkezéseinek   és  az  adatbiztonsági  követelményeknek   a
   megtartását;
    c)   elkészíti   az  ellátásszervező  belső   adatvédelmi   és
   adatbiztonsági szabályzatot;
    d) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
    e) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
    (2)  Az  adatvédelmi felelős kijelölésére a 32. § (4) bekezdés
   a)-c) pontja szerinti szabályok irányadók.”

   4. Az Ebtv. rendelkezései:
    „38/C. § (1) Az irányított betegellátási rendszer működése  az
   érintett   biztosítottak  egészségi  állapotának,  az   általuk
   igénybe   vett   egészségügyi  szolgáltatások  hatékonyságának,
   minőségének   és   az  ellátások  szervezettségének   javítása,
   valamint   a   felszabaduló  források  célszerű   felhasználása
   érdekében biztosítja
   a)   az   érintett  biztosítottak  kötelező  egészségbiztosítás
   keretében térítésmentesen, illetve támogatás ellenében  igénybe
   vehető  egészségügyi  ellátásának a progresszív  ellátás  adott
   szinten történő megszervezését, megfelelőségének és minőségének
   - az igénybevételi adatok alapján történő - nyomon követését,
   b)  az  ellátást  nyújtó  egészségügyi szolgáltatók  munkájának
   koordinálását,
    c)   az   ellátásokról  történő  folyamatos   visszacsatolást,
   valamint
    d)    az    egészségfejlesztési   és   prevenciós    programok
   koordinálását.
    (2) A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben  (a
   továbbiakban:     költségvetési    törvény)     meghatározottak
   figyelembevételével   az  egészségbiztosító   az   egészségügyi
   szolgáltatások   irányított  betegellátás   keretében   történő
   nyújtásának   megszervezésére  a  külön   jogszabály   szerinti
   pályázaton  kiválasztott és a külön jogszabályban meghatározott
   egyéb    feltételeknek   megfelelő,   irányított   betegellátás
   szervezésére   vállalkozó   egészségügyi   szolgáltatóval    (a
   továbbiakban: ellátásszervező) köthet szerződést.
    (3)  Az  (1) bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében
   az ellátásszervező feladata:
    a) az ellátásszervezés és koordinálás, a betegút követése,
    b)  a  vállalt prevenciós terv megvalósításának megszervezése,
   koordinálása, ellenőrzése és értékelése, valamint módosítása  a
   jogszabályok  által  kötelezően  előírt  vagy  egyéb  forrásból
   támogatott programok változása miatt, továbbá a módosított terv
   jóváhagyásra való megküldése az egészségbiztosító részére,
    c)  a minőségbiztosítás követelményrendszerének teljesítése az
   egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  120.  §-ában
   foglaltak   szerint,  különösen  minőségpolitikai  nyilatkozat,
   szakmai protokollok alkalmazása,
    d)  a g) pontban foglaltakra figyelemmel a külön jogszabályban
   előírt   adatszolgáltatási   kötelezettség   teljesítése,    az
   egészségbiztosítótól   kapott  tételes   betegforgalmi   adatok
   elemzése, monitoringrendszer működtetése,
    e)  az  érintett  biztosítottak részére nyújtott  egészségügyi
   ellátások betegforgalmi adatainak elemzése,
    f)  az  egészségbiztosító által megküldött  keresőképtelenségi
   napok összehasonlító statisztikai adatainak elemzése,
    g)  az  egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
   kezeléséről  és  védelméről szóló 1997. évi XLVII.  törvény  (a
   továbbiakban:   Eüak.)   22/B.  §-ának   (2)-(3)   bekezdésében
   meghatározott adatok kezelése,
    h) amit külön jogszabály ekként határoz meg.
    (4)  Az érintett biztosítottak által igénybe vett egészségügyi
   szolgáltatások    fedezetéül    a    természetbeni    ellátások
   előirányzatának az érintett biztosítottak kora,  neme  szerinti
   és  külön jogszabályban meghatározott egyéb szempontok  alapján
   számított  arányos része (a továbbiakban: fejkvóta) szolgál.  A
   fejkvóta szerinti összeget, mint bevételt, valamint az érintett
   biztosítottak  által  igénybe vett egészségügyi  szolgáltatások
   finanszírozási  díját,  mint kiadást tartalmazó  kimutatást  (a
   továbbiakban: elvi számla) az egészségbiztosító vezeti. Az elvi
   számla pozitív egyenlege a bevételi többlet. A bevételi többlet
   felosztására és felhasználására a költségvetési törvényt és  az
   e    törvény    felhatalmazásán   alapuló   külön    jogszabály
   rendelkezéseit kell alkalmazni.
    (5)  Az  ellátásszervezővel  a  (2)  bekezdés  alapján  kötött
   szerződésben  (a továbbiakban: ellátásszervezési  szerződés)  a
   szerződés   hatályára,  módosítására,  felmondására   vonatkozó
   rendelkezéseken kívül rendelkezni kell
    a)   arról,   hogy   az   ellátásszervező  mely   egészségügyi
   szolgáltatásokat  nyújtja saját maga, illetve más  egészségügyi
   szolgáltató igénybevételével,
    b)  a  teljes  körű minőségi, definitív ellátásokra  ösztönző,
   hatékony  egészségügyi szolgáltatás biztosításáról, valamint  a
   betegségek  időben történő megelőzését, az egészség  megőrzését
   szolgáló    prevenciós   program   megvalósítására    vonatkozó
   kötelezettség vállalásáról,
    c)   az   egészségbiztosító  által   vezetett   elvi   számlán
   jelentkező megtakarítás elszámolásáról,
    d) az adatszolgáltatási kötelezettségről,
    e) az ellenőrzésről,
    f) a szerződésszegés esetén az igény érvényesítéséről,
    g) arról, amit külön jogszabály előír.
    (6) Az ellátásszervezési szerződéshez csatolni kell
    a) a 38/D. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatási szerződést,
    b) a 38/D. § (2) bekezdése szerinti megállapodást,
    c) a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket.
    (7)   Az   irányított   betegellátási   rendszerben   érintett
   biztosítottnak  az ellátásszervezővel a 38/D. §  (1)  bekezdése
   alapján  szerződött  háziorvosi  ellátást  nyújtó  egészségügyi
   szolgáltatóhoz   bejelentkezett   biztosítottak   közül    azok
   minősülnek,  akik  a (8) bekezdés szerinti értesítést  követően
   egy hónapon belül a külön jogszabályban meghatározottak szerint
   az  egészségügyi  és  személyes adataik ellátásszervező  általi
   kezelését nem tiltották meg.
    (8)   A  hozzá  bejelentkezett  biztosítottakat  a  háziorvosi
   ellátást  nyújtó egészségügyi szolgáltató írásban  tájékoztatja
   az   ellátásszervezőhöz   történő   csatlakozása   szándékáról,
   illetőleg  az  irányított betegellátási rendszerben  már  részt
   vevő  háziorvos ennek tényéről és - a biztosítottakat érintő  -
   következményeiről,  így különösen: az irányított  betegellátási
   rendszer   céljairól,  működéséről,  tartalmi   elemeiről   (az
   elérhető  prevenciós  programokról, az  emelt  szintű  gondozás
   lehetőségeiről),     valamint     az     ellátásszervező     és
   kapcsolattartója    nevéről,   címéről   és    elérhetőségéről.
   Tájékoztatni kell továbbá a biztosítottakat arról is,  hogy  az
   irányított  betegellátási rendszerben érintett  biztosítottként
   való   részvétel   feltétele  az,  hogy  az   egészségügyi   és
   személyazonosító  adataiknak  az ellátásszervező  általi  -  az
   Eüak.-ban foglaltak szerinti - kezelését ne tiltsák meg.
    (9)  A  (4)  bekezdés  szerinti elvi  számla  tekintetében  az
   irányított  betegellátási  rendszerben  részt  vevő  háziorvosi
   ellátást   nyújtó  egészségügyi  szolgáltatóhoz  bejelentkezett
   biztosítottak  közül  azokat  is érintett  biztosítottnak  kell
   tekinteni,  akik  megtiltották adataik  ellátásszervező  általi
   kezelését.”
    „38/D.  §  (1)  Az  irányított betegellátási rendszerben  való
   részvétel   érdekében  a  területi  ellátási   kötelezettséggel
   rendelkező,     háziorvosi    ellátást    nyújtó    szolgáltató
   szolgáltatási szerződést köthet az ellátásszervezővel.
    (2)  Az ellátásszervező a vele szolgáltatási szerződésben  nem
   álló  finanszírozott egészségügyi szolgáltatóval együttműködési
   megállapodást  köthet  az  érintett biztosítottak  egészségügyi
   ellátásában való közreműködésre.
    (3)   Az   (1)  bekezdés  szerinti  szolgáltatási  szerződések
   megkötése  során  az  ellátásszervezőnek  a  működés  földrajzi
   határain   belül   -  Budapest  kivételével  -   zárt   terület
   kialakítására   kell  törekednie  a  települési  önkormányzatok
   többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben meghatározott
   kistérségi határok figyelembevételével. A 38/C. § (4) bekezdése
   szerinti  elvi  számla  tekintetében  az  adott  kistérség   az
   ellátásszervező  területének minősül, ha a kistérségben  működő
   háziorvosi praxisok több mint 70%-a csatlakozik a szervezőhöz.
    (4)   Az  irányított  betegellátási  rendszerben  részt   vevő
   egészségügyi    szolgáltatók   által   teljesített    ellátások
   finanszírozása  a  szerződés  időtartama  alatt   is   érvényes
   finanszírozási szerződések alapján történik.”

    5. Az Ebtvm. vizsgált rendelkezése:
    „19.  §  (3)  A  Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről
   szóló   2004.  évi  CXXXV.  törvény  78.  §-a  alapján   működő
   irányított    betegellátási    modellkísérlet     e     törvény
   hatálybalépésével   egyidejűleg   megszűnik.   Az    irányított
   betegellátási   modellkísérletben  részt  vett  ellátásszervező
   kezelésében  álló,  az érintett biztosítottal  kapcsolatos,  az
   ellátásszervező   feladatának  ellátásához   szükséges   -   az
   egészségügyi   és   a  hozzájuk  kapcsolódó  személyes   adatok
   kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény  22/B.
   §-ának  (2)-(3)  bekezdése szerinti -  adatokat  az  e  törvény
   hatálybalépését  követően  létrejövő  irányított  betegellátási
   rendszerben  résztvevő ellátásszervező csak akkor  használhatja
   fel,  ha  a biztosított az irányított betegellátási rendszerben
   való  részvételről kapott tájékoztatását és a szolgáltatónak  a
   rendelkezésre  álló adatok ellátásszervezés  keretében  történő
   további  felhasználására vonatkozó szándéknyilatkozatát  követő
   egy  hónapon  belül ezt írásban nem tiltotta meg. Az  adatainak
   kezelését megtiltó biztosítottra az Ebtv. 38/C. §-ának a 11. §-
   sal  megállapított (9) bekezdésében foglaltakat  értelemszerűen
   alkalmazni kell.”
                                  
                                III.

   Az indítvány nem megalapozott.
   Az  indítványozó  az  IBM, majd az IBR  intézményét,  az  azzal
   összefüggő valamennyi szabályt alkotmányellenesnek tartotta.

   1. Az Alkotmánybíróság áttekintette az irányított betegellátási
   rendszer  előzményeit,  a modellkísérlet bevezetését,  tartalmi
   változásait.
   Az  IBM-et  1999. január 1-jei hatállyal a társadalombiztosítás
   pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998.  évi
   XCI.   törvény   16.  §-a  vezette  be,  és   az   egészségügyi
   szolgáltatókkal  1999.  évben maximum  200  ezer  lakosra  volt
   köthető finanszírozási szerződés, érintett lakosnak tekintve  a
   szolgáltatók   által  működtetett,  vagy  a  velük   szerződött
   háziorvosi  szolgálat orvosához bejelentkezett biztosítottakat.
   A  pályázat és a finanszírozás részletszabályait a Kr. 50.  §-a
   tartalmazta. Ezen rendelkezések alapján az OEP 1999. július  1-
   jétől kötött szerződéseket.
   Ezt  követően a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak  2000.
   évi  költségvetéséről  szóló 1999.  évi  CIX.  törvény  8.  §-a
   további  200  ezer  lakosra  adott  lehetőséget  finanszírozási
   szerződés  megkötésére,  hasonló feltételekkel.  A  24.  §  (9)
   bekezdése szerint az 1999. évben kötött szerződések alapján  az
   IBM-ben való részvétel folyamatos.
   A  Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló
   2000.  évi  CXXXIII.  törvény „A társadalombiztosítás  pénzügyi
   alapjai  költségvetése egyes előirányzatainak  felhasználásával
   kapcsolatos rendelkezések” alcímének 73. §-ában 500 ezer  főben
   maximálta  az  IBM-ben  részt  vevők  számát,  majd  a   Magyar
   Köztársaság  2003. évi költségvetéséről szóló 2002.  évi  LXII.
   törvény  68. §-ában úgy rendelkezett, hogy 1 millióra emelte  a
   kísérletbe  bevonható lakosok számát. A 68. § (3) bekezdése  az
   érintett  lakos  fogalmát pontosította a  Társadalombiztosítási
   Azonosító     Jel    (TAJ    szám)    alapján    bejelentkezett
   biztosítottakban.  Ezt  követően  lépett  hatályba   a   Kvt.1.
   támadott szabályozása.
   Az   IBR   lényege,  hogy  az  egészségbiztosító  a  pályázaton
   kiválasztott   és  a  jogszabályi  követelményeknek   megfelelő
   egészségügyi szolgáltatóval köt szerződést – többek között –  a
   progresszív  egészségügyi ellátás szervezésére, koordinálására,
   az  ellátás  megfelelőségének és minőségének nyomon követésére,
   az egészségügyi adatok kezelésére és egyéb kapcsolódó feladatok
   elvégzésére.
   Jelenleg  az IBR keretén belüli ellátás szervezésére  a  Magyar
   Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXXVII.
   törvény  80.  §  (1)  bekezdése értelmében 2,3  millió  lakosra
   köthető szerződés.

   2.l.    Az    Alkotmánybíróság   a   kifogásolt   rendelkezések
   alkotmányossági  vizsgálatát elsőként az  Alkotmány  8.  §  (1)
   bekezdése és 59. § (1) bekezdése tekintetében végezte el.
     Az Alkotmány 59. § (1) bekezdése értelmében a magántitok és a
   személyes adatok védelméhez való jog alkotmányos alapjog.
   Az  Alkotmánybíróság  a  személyes adatok  védelme  körében  az
   információs önrendelkezési jog tartalmát a 15/1991.  (IV.  13.)
   AB határozatában fejtette ki: „Az Alkotmánybíróság – a 20/1990.
   AB   határozat  szerinti  eddigi  gyakorlatát  folytatva  –   a
   személyes adatok védelméhez való jogot nem hagyományos  védelmi
   jogként  értelmezi,  hanem annak aktív  oldalát  is  figyelembe
   véve, információs önrendelkezési jogként.
    Az   Alkotmány   59.   §-ában  biztosított  személyes   adatok
   védelméhez  való jognak eszerint az a tartalma,  hogy  mindenki
   maga   rendelkezik   személyes   adatainak   feltárásáról    és
   felhasználásáról.  Személyes adatot  felvenni  és  felhasználni
   tehát  általában  csakis  az érintett  beleegyezésével  szabad;
   mindenki  számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni  az
   adatfeldolgozás egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni,
   ki,  hol,  mikor,  milyen célra használja fel  az  ő  személyes
   adatát.   Kivételesen  törvény  elrendelheti   személyes   adat
   kötelező kiszolgáltatását, és előírhatja a felhasználás  módját
   is.  Az  ilyen  törvény korlátozza az információs önrendelkezés
   alapvető  jogát, és akkor alkotmányos, ha megfelel az Alkotmány
   8. §-ában megkövetelt feltételeknek.” (ABH 1991, 40, 41, 42.)
   Az Alkotmánybíróság az adatkezeléssel kapcsolatosan rámutatott,
   hogy  az információs önrendelkezési jog gyakorlásának feltétele
   és  egyben legfontosabb garanciája a célhoz kötöttség. „Ez  azt
   jelenti,   hogy  személyes  adatot  feldolgozni  csak  pontosan
   meghatározott  és  jogszerű célra szabad. Az adatfeldolgozásnak
   minden   szakaszában  meg  kell  felelnie  a   bejelentett   és
   közhitelűen   rögzített  célnak.”  [15/1991.   (IV.   13.)   AB
   határozat, ABH 1991, 40, 42.]
    Az  Alkotmánybíróság 65/2002. (XII. 3.) AB  határozatában  azt
   is megállapította, hogy a jogalkotó a személyes adatok, illetve
   a   szigorúbban   védett  különleges  adatok  kezelését   akkor
   rendelheti   el,   „ha   az  adatkezelés   lehetővé   tételével
   egyidejűleg  meghatározza  az adatkezelés  pontos  feltételeit,
   azaz  az  Alkotmány  59. § (1) bekezdésben garantált  személyes
   adatokhoz      való     alapjog     korlátozásának      konkrét
   részletszabályait.” (ABH 2002, 357, 363.)
   Az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint az alapvető jogokra és
   kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapíthatja  meg,
   annak lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
    Az  Alkotmánybíróság 30/1992. ((V. 26.) AB határozatában  elvi
   jelleggel  mutatott  rá:  „Az állam akkor  nyúlhat  az  alapjog
   korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog  és  szabadság
   védelme  vagy  érvényesülése, illetve egyéb  alkotmányos  érték
   védelme  más  módon  nem  érhető el. Az alapjog  korlátozásának
   alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az  másik
   alapjog  vagy  szabadság  védelme vagy  egyéb  alkotmányos  cél
   érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy  megfeleljen   az
   arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és
   az  ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő
   arányban legyen egymással." (ABH 1992, 167, 171.)
    Az   alapjog   lényeges   tartalmát  nem   érintő   korlátozás
   alkotmányossága megítéléséhez az Alkotmánybíróság  az  alapjogi
   tesztet  alkalmazza.  „Ez  azt  jelenti,  hogy  az  információs
   önrendelkezési  jogot,  az Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésében
   biztosított szabadságjogot, mint alapjogot csak elkerülhetetlen
   esetben  lehet alkotmányosan korlátozni, akkor, ha a korlátozás
   elkerülhetetlenül szükséges és az a korlátozással elérni kívánt
   célhoz  képest arányos.” [46/1995. (VI. 30.) AB határozat,  ABH
   1995, 219, 222, 223.]
    A  korlátozás akkor tekinthető alkotmányosnak, ha  kényszerítő
   okból történik, valamint az elérni kívánt cél fontossága és  az
   ennek  érdekében  okozott alapjogsérelem súlya összhangban  áll
   egymással.  A törvényhozó a korlátozás során köteles  az  adott
   cél  elérésére alkalmas legenyhébb eszközt kiválasztani. Ha  az
   alkalmazott korlátozás a cél elérésére alkalmatlan, az  alapjog
   sérelme  megállapítható. [20/1990. (X. 4.)  AB  határozat,  ABH
   1990, 69, 71.]
    Ennek  megfelelően az alapjog korlátozásának  megengedhetősége
   mindig  a  konkrét  szabályozástól  függően  állapítható   meg.
   [27/2002. (VI. 28.) AB határozat, ABH 2002, 143, 147.]

    2.2.   Mivel  az  egészségügyi  hálózaton  belül  az   IBR-rel
   összefüggésben  történő adatgyűjtés, annak  az  ellátásszervező
   részére    történő   kiszolgáltatása   és   kezelése   alapjogi
   korlátozást  valósít  meg, az Alkotmánybíróság  azt  vizsgálta,
   hogy   a   vonatkozó   rendelkezések  megfelelnek-e   a   fenti
   alkotmányos követelményeknek.
   Az  Ebtv. 38/C. § (3) bekezdés g) pontja az ellátásszervezőt  –
   aki  az  Eüak. 3. § i) pontja szerint adatkezelőnek  minősül  –
   feljogosítja   az  Eüak.  22/B.  §-ának  (2)-(3)   bekezdésében
   meghatározott   adatok  kezelésére.  Ezek  az  adatok   részben
   személyazonosító,   részben  a  különböző  ellátási   formákhoz
   kapcsolódó   olyan   adatok,  amelyek  az  érintett   egészségi
   állapotára  vonatkoznak. Az Avtv. 2. § 2. b) pontja szerint  az
   egészségi állapotra vonatkozó adat különleges adatnak  minősül,
   különleges adat pedig az Avtv. 3. § (2) bekezdésének a)  és  c)
   pontja   szerint  akkor  kezelhető,  ha  az  érintett   írásban
   hozzájárul, vagy törvény elrendeli, illetőleg egyes  nevesített
   adatok  (faji hovatartozás stb.) a b) pont szerint  csak  akkor
   kezelhetők, ha az ott meghatározott okból törvény rendeli el.
   Az  Avtv.-nek  e rendelkezéséhez fűzött indokolás  rámutat:  „A
   különleges  – ún. szenzitív (érzékeny) – adatokat  az  érintett
   kifejezett  írásbeli hozzájárulásával lehet  kezelni.  Bizonyos
   esetekben  a  társadalom érdeke szükségessé  teheti  különleges
   adatok    kötelező    kezelését   (bűnüldözés,    bűnmegelőzés,
   közegészségügy,  menekültügy). Az  ilyen  adatkezeléseket  csak
   törvény rendelheti el, a megfelelő garanciák biztosításával.”
    A   különleges  adatok  kezelésére  az  Ebtv.  előbb   idézett
   rendelkezése ad lehetőséget, vagyis az adatkezelés egyértelműen
   törvényen alapul.

   2.3  Az alapjogkorlátozás alkotmányosságának további feltétele,
   hogy  a  korlátozás szükséges, és az elérendő  célokhoz  képest
   arányos legyen.
   A    különleges    adatok    kezelésével    kapcsolatosan    az
   Alkotmánybíróság   a  65/2002.  (XII.  3.)   AB   határozatában
   kifejtette:  „Egyes személyes adatoknak különleges adattá  való
   minősítéséből pedig az következik, hogy az adatkezelés céljának
   nagyon  pontosnak  körülhatároltnak és meghatározottnak,  s  az
   adatkezelésnek     kényszerítő     módon,     elkerülhetetlenül
   szükségesnek  kell  lennie.  A  különleges  adatok   kezelésére
   vonatkozó  szigorúbb  követelmények továbbá  azt  eredményezik,
   hogy   amennyiben  az  adatkezelés  célja  pontosan   meg   nem
   határozott  vagy  az arra vonatkozó törvényi felhatalmazás  nem
   egyértelmű, akkor a különleges adatok kezelése alkotmányellenes
   alapjogi korlátozást valósít meg.
   A  jogalkotó  a személyes adatok, illetve a szigorúbban  védett
   különleges adatok kezelését tehát akkor rendelheti  el,  ha  az
   adatkezelés  lehetővé  tételével  egyidejűleg  meghatározza  az
   adatkezelés  pontos feltételeit, azaz az Alkotmány  59.  §  (1)
   bekezdésében   garantált  személyes  adatokhoz   való   alapjog
   korlátozásának konkrét részletszabályait.” (ABH 2002, 357, 363,
   364.)
   Az IBR-hez kapcsolódó adatkezelési célokat az Eüak. 22/B. § (1)
   bekezdése  az  Eüak.  4.  §-ában  foglalt  általános   céloknál
   konkrétabban,  mind  a betegellátó, mind a beteg  szempontjából
   megfogalmazza,  amelyek  az  IBR-nek  az  Ebtv.  38/C.   §-ában
   megjelölt feladataihoz kötődnek.
    A  rendelkezés  a  betegek szempontjából  egészségi  állapotuk
   nyomon   követését,  javítását,  míg  az  egészségügyi  ellátás
   oldaláról  e tevékenység eredményességét, költséghatékonyságát,
   az  adatok  elemzése  alapján  annak  tervezését,  valamint  az
   ellátás   átláthatóságát,   az  ellátásszervezők   ellenőrzését
   célozza.
    E   célok  egyrészt  a  legmagasabb  szintű  testi  és   lelki
   egészséghez való alkotmányos jog biztosítását, míg  az  ellátás
   hatékonyságának növelése az államnak az Alkotmány 70/E.  §  (2)
   bekezdésében rögzített kötelezettsége teljesítését, vagyis  más
   alkotmányos jogok megvalósulását szolgálják.
    Az  IBR  bevezetését  elsődlegesen egészségpolitikai  cél,  az
   ellátás  racionalizálása indokolta. Súlyponti eleme  a  betegút
   követése,  amikor  az  ellátásszervező az adott  beteg  részére
   nyújtott   szolgáltatásokat  minden  ellátási  szinten   és   a
   ráfordítások   figyelembe  vételével  elemzi.   Ezáltal   válik
   lehetővé   az   anomáliák  –  a  párhuzamos  vagy  indokolatlan
   ellátások  – kiszűrése, amely hozzásegít az ellátás,  az  ehhez
   kapcsolódó költségek tervezéséhez, egyben utóbbi csökkentéséhez
   is.
    A  betegek adatainak összesítésével mind a háziorvosi, mind  a
   szakellátás  átláthatóbbá válik, amely az ellátás  értékelését,
   ennek   alapján  koordinálását  teszi  lehetővé.  Ugyancsak   a
   statisztikai  adatszolgáltatás alapján tárható fel  a  betegség
   korai  stádiumában  lévők száma, amely a  prevenciós  programok
   indításához  szükséges.  A  betegek  szempontjából  a   betegút
   követése  a  kezelést célszerűsíti, lehetővé teszi a betegségek
   mielőbbi diagnosztizálását.
    A  fentiekből következően az IBR-ben szabályozott  adatkezelés
   és   adatfeldolgozás   szükséges,  enélkül   a   rendszer   nem
   működhetne.
    Az    adatkezelés   céljai   pontosan   meghatározottak,    az
   adatkezelés szoros összefüggésben áll a megjelölt céllal, ezért
   az    Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   az   érintettek
   információs   önrendelkezési  jogának  korlátozása   a   célhoz
   kötötten szükséges.

    2.4.   Az  Alkotmánybíróság  ezért  azt  vizsgálta,  hogy   az
   alapjogkorlátozás súlya arányban áll-e az elérni kívánt céllal.
    Az   Alkotmánybíróság  több  határozatában   foglalkozott   az
   arányosság feltételeivel. Rámutatott, hogy a korlátozásnak  meg
   kell   felelnie   az   arányosság  követelményeinek,   azaz   a
   törvényhozónak  mindig  a  lehető  legenyhébb  megoldást   kell
   választania.  [30/1992. AB határozat, ABH 1992, 167,  171.]  Az
   alapjogkorlátozásnak az elérendő cél és az  alkalmazott  eszköz
   viszonyában  határozott törvényi rendelkezésen kell  alapulnia.
   [36/2000. (X. 27.) AB határozat, ABH 241, 274.]
    Az  Alkotmánybíróság a 24/1998. (VI. 9.) AB határozatában  nem
   tekintette   aránytalannak   az   alapjogkorlátozást,   ha    a
   célhozkötöttség    követelményén    felül    tartalmazza     az
   adattovábbítás figyelemmel kísérhetőségének elvét, teljesíti  a
   titoktartási   kötelezettséget.  (ABH  1998,  191,   195.)   Az
   arányosság  követelményét  kielégítőnek  találta  a  lőfegyver-
   kereskedő  adatkezelésére vonatkozó szabályozást,  „tekintettel
   az adatkezeléssel érintett adatok korlátozott körére, az adatok
   továbbításának   nyomon   követhetőségére   és    az    időbeli
   korlátozásra.”  (744/B/2004.  AB  határozat,  ABH  2005,  1281,
   1285.)
    Így  annak megítélésénél, hogy a szabályozás az Alkotmány  59.
   §  (1)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően  garantálja-e  az
   információs önrendelkezési jog védelmét, az Alkotmánybíróságnak
   tekintettel  kell  lennie,  hogy  a  szabályozásban   megjelenő
   korlátozások   és  garanciák  egyensúlyban   vannak-e,   és   a
   rendelkezések eleget tesznek-e annak a követelménynek,  hogy  a
   jogkorlátozás  során a jogalkotónak a legenyhébb  eszközt  kell
   választania a célok elérése érdekében.
    Az  adatkezelés általános törvényi korlátját és garanciáját az
   Eüak. 4. § (4) bekezdése és a 6. §-a adja, miszerint csak annyi
   és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető,
   amely   a  cél  megvalósításához  elengedhetetlenül  szükséges,
   illetőleg követelmény az adatok biztonságos kezelése. Az  Eüak.
   22/A.  §  (3)  bekezdése tartalmazza, mely  ellátási  formákhoz
   kapcsolódó  adatok  kezelhetők  az  IBR-en  belül.  Ezek   köre
   lényegesen  szűkebb  az Eüak. 4. §-a szerinti  célok  érdekében
   kezelhető  adatoknál, a személyazonosításra  csak  a  TAJ  szám
   szolgál.
   A   személyes   adatok  védelméhez  való  alkotmányos   alapjog
   érvényesülése   érdekében  az  Eüak.   22/C-D.   §-a   az   IBR
   vonatkozásában     speciális     rendelkezéseket     tartalmaz.
   Adatelemzéssel  az  ellátásszervező – aki  az  Eüak.  3.  §  i)
   pontjában  megjelölt adatkezelő – ezzel megbízott alkalmazottja
   foglalkozik, és ha az egészségügyi szolgáltató ellátásszervezői
   tevékenységet  is  folytat,  elkülönítve  kell  kezelnie  az  e
   tevékenységhez kapcsolódó adatokat az egyéb adatoktól.
    Előbbi   rendelkezések  az  Eüak.  7.  §-ában  és  30.  §-ában
   foglaltaknál  szűkebb  körben teszik lehetővé  a  személyes  és
   egészségügyi  adatokról történő tájékoztatást. Az  egészségügyi
   és  személyes  adatok  nyilvántartására és megsemmisítésére  az
   Eüak.   30-32.   §-ában  foglaltak  vonatkoznak,   azonban   az
   ellátásszervező   jogutód   nélküli   megszűnése    esetén    a
   dokumentáció őrzésére és megsemmisítésére az Eüak. 22/C. §  (3)
   bekezdése      szigorúbb     szabályokat     tartalmaz.      Az
   ellátásszervezőkre (alkalmazottaikra) irányadó az Eüak 7. § (1)
   bekezdésén  alapuló  titoktartási  kötelezettség.  E   törvényi
   védelem  azt hivatott biztosítani, hogy az érintettek egészségi
   állapotával,  az orvosi beavatkozással kapcsolatos  információk
   ne jussanak illetéktelenek tudomására.
    
    A  fentiekre  tekintettel az Alkotmánybíróság  megállapította,
   hogy  a  törvényhozó által alkalmazott alapjogi korlátozás  nem
   túlzott    mértékű,    egyben   alkalmas   a   rendelkezésekben
   megfogalmazott  cél – az egészségügyi ellátás  racionalizálása,
   eredményessége  –  elérésére, így  a  szabályozás  megfelel  az
   alapjogot  korlátozó  normákkal szemben  támasztott  arányosság
   feltételeinek.
    
    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság az indítványt  abban  a
   részében,  amely  az  Eüak. és az Ebtv. támadott  rendelkezései
   alkotmányellenességének megállapítását  és  megsemmisítését  az
   Alkotmány  8. § (1) bekezdésébe illetőleg 59. § (1) bekezdésére
   tekintettel kérte, elutasította.
                                  
                                 IV.
    
   Az  indítványozó  álláspontja szerint – még ha  az  adatkezelés
   során a jogalkotó a céllal arányos korlátozást is alkalmazott –
   az    IBR   szabályai   azért   alkotmányellenesek,   mert    a
   diszkrimináció tilalmába, a lehető legmagasabb szintű testi  és
   lelki  egészséghez,  illetőleg a  szociális  biztonsághoz  való
   jogba is ütköznek, hiszen nem minden betegre terjednek ki.
    
    1.   Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata   szerint   az
   Alkotmány  70/A.  §-ában foglalt rendelkezést  a  jogegyenlőség
   általános   elvét   megfogalmazó   alkotmányi   követelményként
   értelmezte.  Kifejtette, hogy az Alkotmány  e  rendelkezése  az
   azonos   szabályozási  körbe  vont  jogalanyok  közötti  olyan,
   alkotmányos   indok   nélkül  tett  megkülönböztetést   tiltja,
   amelynek  következtében  egyes jogalanyok  hátrányos  helyzetbe
   kerülnek.  Az  alkotmányi  tilalom  elsősorban  az  alkotmányos
   alapjogok  tekintetében  tett megkülönböztetésekre  terjed  ki,
   abban   az   esetben,  ha  a  megkülönböztetés   nem   alapvető
   alkotmányos  jog  tekintetében történt, az  eltérő  szabályozás
   alkotmányellenessége akkor állapítható meg,  ha  az  az  emberi
   méltósághoz  való jogot sérti. Az Alkotmánynak ez az  általános
   jogegyenlőségi  követelménye arra vonatkozik,  hogy  az  állam,
   mint  közhatalom  a  jogok és kötelezettségek  elosztása  során
   köteles  egyenlőkként – egyenlő méltóságú személyként – kezelni
   a  jogalanyokat, a jogalkotás során a jogalkotónak  mindegyikük
   szempontjait  azonos  körültekintéssel,  elfogulatlansággal  és
   méltányossággal  kell  értékelnie.  Alkotmányellenesnek   akkor
   minősül  a  megkülönböztetés,  ha  a  jogalkotó  a  szabályozás
   szempontjából     azonos    csoportba    tartozó,     egymással
   összehasonlítható  helyzetben  lévő  jogalanyok   között   tesz
   különbséget  anélkül,  hogy  annak  alkotmányos  indoka  lenne.
   [9/1990.  (IV.  25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.;  21/1990.
   (X.  4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 77-78.; 61/1992. (XI. 20.)
   AB  határozat, ABH 1992, 280, 281-282.; 35/1994. (VI.  24.)  AB
   határozat,  ABH  1994,  197, 203-204.; 30/1997.  (IV.  29.)  AB
   határozat,  ABH  1997,  130, 138-140.; 39/1999  (XII.  21.)  AB
   határozat,  ABH  1999,  325, 342-344.;  37/2002.  (IX.  4.)  AB
   határozat, ABH 2002, 230, 241-242.]
    Az  indítvány  tartalma  szerint a  vizsgált  rendelkezésekkel
   összefüggésben az Alkotmány 70/A. § sérelmét az okozza, hogy  a
   szabályozás csak egy meghatározott személyi körre – az  IBR-ben
   részt  vevőkre  – vonatkozik, másokra pedig nem.  Az  Alkotmány
   70/A.  §-a  azonban  – az Alkotmánybíróság előbbiekben  idézett
   gyakorlata  szerint  –  nem mindenfajta  különbségtételt  tilt,
   hanem  csak  azt,  ami  hátrányos.  Az  IBR  alapvetően  nem  a
   rendszerben  részt  vevő,  illetőleg a  más  ellátási  formában
   kezelt  biztosítottak  jogait  vagy  kötelezettségeit  illetően
   tartalmaz  eltérő  szabályokat, hanem a valamennyi  biztosított
   részére  járó, azonos szintű ellátás tekintetében  vezetett  be
   új,  a szervezés ésszerűsítésére vonatkozó rendelkezéseket. Nem
   észlelhető tehát semmiféle hátrányos helyzet azon biztosítottak
   jogai vonatkozásában, akik nem vehetnek részt az IBR-ben.
   Ezért  az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy  az  Alkotmány
   70/A. § (l) bekezdésének sérelme nem áll fenn, és az indítványt
   e részében elutasította.

   2.  A lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való
   jognak  az  Alkotmány  70/D.  §-a  (1)  bekezdésében  található
   megfogalmazása a 70/D. § (2) bekezdésével együtt  értelmezhető.
   Az  Alkotmánybíróság  az 54/1996. (XI.  30.)  AB  határozatában
   rámutatott,  hogy  az  Alkotmány 70/D.  §-ában  foglalt  lehető
   legmagasabb  szintű testi és lelki egészséghez való  jog  olyan
   alkotmányos állami feladatot jelent, amelynek alapján az  állam
   –  többek között – egészségügyi intézményrendszer működtetésére
   és  az orvosi ellátás megszervezésére köteles. „Az egészségügyi
   intézményhálózat    és   az   orvosi   ellátás    körében    az
   Alkotmánybíróság elvontan, általános ismérvekkel  csak  egészen
   szélső   esetekre  korlátozottan  határozhatja  meg  az  állami
   kötelezettség  kritikus  nagyságát,  vagyis  azt  a   szükséges
   minimumot,  amelynek  hiánya már alkotmányellenességhez  vezet.
   Ilyennek minősíthető például, ha az ország egyes területein  az
   egészségügyi  intézményrendszer és az orvosi  ellátás  teljesen
   hiányozna.  Az ilyen szélső eseteken túl azonban  az  Alkotmány
   70/D.   §-ában  meghatározott  állami  kötelezettségnek   nincs
   alkotmányos mércéje. A lehető legmagasabb szintű testi és lelki
   egészséghez   való   jog   tehát   önmagában   alanyi   jogként
   értelmezhetetlen,  az  az Alkotmány 70/D.  §  (2)  bekezdésében
   foglalt   állami  kötelezettségként  fogalmazódik  meg,   amely
   magában  foglalja azt a kötelezettséget, hogy a  törvényhozó  a
   testi  és  lelki  egészség bizonyos területein  alanyi  jogokat
   határozzon meg.
   A   kötelező   társadalombiztosítás  körébe  tartozó   ellátási
   jogosultság   viszont  már  valóságos  alanyi   jog,   amelynek
   alkotmányos alapja azonban nem az Alkotmány 70/D. §-a, hanem az
   Alkotmány  70/E.  §-ában  foglalt  rendelkezés,  illetőleg   az
   alkotmányos tulajdonvédelem.” (ABH 1996, 173, 186-187.)
   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint   az   Alkotmányban
   meghatározott  alapvető  jogokból nem  vezethető  le,  hogy  az
   egészségügyi szolgáltatás keretében a betegellátási tevékenység
   milyen  formáját  nyújtja  az  egészségbiztosító,  ha  ellátási
   kötelezettségének  eleget  tesz. Az  állam  egyfelől  különböző
   formában  szervezett  ellátó rendszeren keresztül  teljesíti  a
   70/D.  § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét, másfelől  az
   IBR-ben  és  a  más  ellátási formában  részt  vevő  érintettek
   részére  is  ugyanazt  az  ellátást  biztosítja.  A  fentiekből
   következően az, hogy az IBR azon szabályai, amelyek nem  teszik
   lehetővé  valamennyi  biztosított  számára,  hogy  abban  részt
   vegyenek,  valamint  az  Alkotmány  70/D.  §  (1)  bekezdésében
   foglaltak   között   nem   állapítható   meg   alkotmányjogilag
   értékelhető összefüggés.
   Az    Alkotmánybíróság    gyakorlata    szerint    az    érdemi
   alkotmányossági  összefüggés hiánya az  indítvány  elutasítását
   eredményezi.  [54/1992. (X. 29.) AB határozat, ABH  1992,  266,
   267.;   2043/B/1991.  AB  határozat,  ABH  1992,   543,   544.;
   163/B/1991.  AB határozat, ABH 1993, 544, 546.; 108/B/1992.  AB
   határozat,  ABH 1994, 523, 524.; 141/B/1993. AB határozat,  ABH
   1994,  584,  586.]  Ezért az Alkotmánybíróság  ezen  indítványi
   részt is elutasította.

    3.  Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Alkotmány 70/E.
   §     (2)     bekezdésében    megfogalmazott,    a     kötelező
   társadalombiztosítás körébe tartozó ellátási jogosultság,  mint
   szociális jog a „megélhetéshez szükséges ellátáshoz való jogot”
   garantálja.  Ez  a  jog a szociális ellátások összessége  által
   nyújtandó   olyan   megélhetési  minimum  állami   biztosítását
   követeli meg, amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz  való
   jog  megvalósulásához.  [32/1991. (VI. 6.)  AB  határozat,  ABH
   1991, 146, 162-163.; 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995,
   188, 192.; 32/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 251, 253-
   254.; 42/2000. (XI. 8.) AB határozat, ABH 2000, 329.]
    Az  Alkotmány  70/E.  §  (2)  bekezdése  nem  az  egészségügyi
   ellátásra való jogosultsághoz való jogot biztosítja,  ezért  az
   Alkotmánybíróság  az IBR rendelkezései és ezen  alapjog  között
   sem látott alkotmányjogilag értékelhető összefüggést, amiért az
   indítványt e tekintetben elutasította.

   4.   Mivel   az   Alkotmánybíróság  a  támadott   rendelkezések
   alkotmányellenességét   nem   állapította   meg,    az    Ebtv.
   végrehajtására  kiadott, az IBR-nek döntően az ellátásszervezői
   oldalát   szabályozó   IBRr.,  valamint  az   Ebtvm.   átmeneti
   rendelkezéseket   tartalmazó,  a  korábbi  kísérleti   rendszer
   adatkezelésére   az   időközben   hatályba   lépett   szabályok
   alkalmazását előíró 19. § (3) bekezdése alkotmányellenességének
   megállapítására vonatkozó indítványt is elutasította.

                                 V.
                                  
    1.  Az  Abtv.  21. § (7) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság
   mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség    tárgyában
   hivatalból is eljárhat.
    Az   Abtv.   49.  §-a  értelmében  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet  sor,  ha  a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói      feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
   alkotmányellenességet idézett elő. Az Alkotmánybíróság  állandó
   gyakorlata       szerint       mulasztásban       megnyilvánuló
   alkotmányellenességet  állapít  meg  akkor   is,   ha   alapjog
   érvényesüléséhez  szükséges jogszabályi  garanciák  hiányoznak.
   [37/1992.  (VI.  10.) AB határozat, ABH 1992,  227,  231.]  „Az
   alapjog    érvényesüléséhez    szükséges    garanciák    hiánya
   értelemszerűen   vonatkozik  arra   is,   amikor   az   alapjog
   korlátozásának  alkotmányosságához  elengedhetetlen   garanciák
   hiányoznak”  [36/2000. (X. 27.) AB határozat,  ABH  2000,  241,
   274,  275.]  „A szabályozás tartalmának hiányos voltából  eredő
   alkotmánysértő mulasztás megállapítása esetében is a mulasztás,
   vagy  a  kifejezett  jogszabályi felhatalmazáson  nyugvó,  vagy
   ennek  hiányában,  a  feltétlen jogszabályi  rendezést  igénylő
   jogalkotói kötelezettség elmulasztásán alapul.” [4/1999.  (III.
   31.) AB határozat, ABH 1999, 52, 56–57.]
    Az  Alkotmánybíróság ezért az Abtv. 1. § e) pontjában  foglalt
   hatásköre   alapján   azt   vizsgálta,   hogy   az   érintettek
   tájékoztatásának    és    megnyilatkoztatásának    szabályozása
   tartalmaz-e  megfelelő garanciákat a személyes  adatokhoz  való
   jog védelmére.
    
    2.  Az  ellátásszervezők adatkezelésének garanciális  szabálya
   az   érintett   azon  döntése,  amely  a  tiltás  elmaradásában
   megnyilvánuló „hozzájárulását” fejezi ki.
    Az  ezzel  összefüggő tájékoztatásnak azt  kell  biztosítania,
   hogy a biztosított abba a helyzetbe kerüljön, hogy felmérhesse,
   milyen kihatással jár az adatszolgáltatás a jogaira, valamint a
   megfelelő  módon  és tartalommal történt előzetes  tájékoztatás
   birtokában döntsön, kíván-e az IBR-ben részt venni, amely  maga
   után   vonja  adatainak  az  ellátásszervező  részére   történő
   továbbítását és kezelését.
    E   rendelkezések  azonban  nem  tartalmazzák  az   érintettek
   jogosultságának  minden  elemét, a tájékoztatásra  kötelezettek
   pontos  körét, kötelezettségeit, a tájékoztatás időpontját.  Az
   Eüak.  22/B.  §  (4)  bekezdéséből –  amely  az  adattovábbítás
   „lehetőségéről”  történő tájékoztatás követelményét  fogalmazza
   meg  –  az  következik, hogy a biztosítottat az adattovábbítást
   megelőzően  kell  informálni. Ugyanakkor az Eüak.  22/B  §  (6)
   bekezdése az ellátásszervezőt is kötelezi tájékoztatásra és  az
   érintett  megnyilatkoztatására, amelyre a jelenlegi szabályozás
   mellett   értelemszerűen   akkor   kerülhetne   sor,   ha    az
   egészségbiztosító már az érintett valamennyi –  nem  csupán  az
   értesítéséhez szükséges – adatot átadta. Ez nincs összhangban a
   22/B.  § (4) bekezdésében, de az Ebtv. 38/C. § (8) bekezdésében
   foglaltakkal   sem,   amely   az  IBR-ben   történő   részvétel
   „feltételeként”  jelöli meg, hogy a beteg adatai  kezelését  ne
   tiltsa   meg,   így   nem  kerülhet  a   rendszerbe,   amíg   a
   tájékoztatását követő 30 nap nem telik el.
    Nincs  garancia tehát arra, hogy az érintett az adatkezeléssel
   kapcsolatos  szabályokat azt megelőzően  ismerje  meg,  mielőtt
   adatait  továbbítanák,  és tájékoztatása  dokumentáltan,  olyan
   módon  történjen,  hogy hozzájárulását ne tegye  formálissá.  A
   rendelkezés úgy vélelmezi az adatkezeléshez való hozzájárulást,
   hogy   hiányoznak   az  eljárási  szabályok,  amelyek   folytán
   kizárható, hogy a tájékoztatás és a határidő eltelte  előtt  az
   ellátásszervező a biztosított adatait kezelje. A törvény  pedig
   csak  az IBR-ben történő adatkezelést alapozza meg, de az  IBR-
   ben  való részvétel – és ennek folytán az adattovábbítás  –  az
   érintett döntésétől függ.
    
    3.  Az  Alkotmánybíróság 44/1997. (IX. 19.) AB  határozata  az
   Alkotmány  2.  § (1) bekezdésével kapcsolatosan a  következőket
   tartalmazza: „Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a  Magyar
   Köztársaság   független,   demokratikus   jogállam.   […]    Az
   Alkotmánybíróság    felfogásában   a   jogbiztonság    szorosan
   kapcsolódik a jogállamiság alkotmányjogi elvéhez, annak lényegi
   eleme.  A jogbiztonság pedig az államtól és a jogalkotótól  azt
   várja  el,  hogy  a  jog egésze, egyes részterületei  és  egyes
   szabályai  is  világosak, egyértelműek és  a  norma  címzettjei
   számára   is   értelmezhetőek  és   követhetőek   legyenek.   A
   jogbiztonság  e  szempontjainak  súlyos  megsértése  egyben  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság sérelmét
   is  jelenti.  A  jogállamiság  elve  ugyanakkor  nem  kisegítő,
   másodlagos  szabály,  s  nem puszta  deklaráció,  hanem  önálló
   alkotmányjogi norma, amelynek sérelme önmagában is  megalapozza
   valamely  jogszabály alkotmányellenességét (11/1992. (III.  5.)
   AB  határozat,  ABH 1992, 77.; 21/1993. (IV. 2.) AB  határozat,
   ABH 1993, 172.).” (ABH 1997, 304, 308.)
    Az   Ebtv.   és  az  Eüak.  támadott  rendelkezései   a   fent
   részletezett   hiányosságaik   miatt   nem   felelnek   meg   a
   jogállamiságból  eredő  jogbiztonság  követelményeinek,   amely
   alkotmányellenes helyzetet eredményezett.
    Ezért    az   Alkotmánybíróság   –   hivatalból   eljárva    –
   megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenességet valósított meg azáltal, hogy az Eüak.  és
   az   Eütv.  az  ellátásszervezők  által  történő  adatkezelésre
   vonatkozó   tájékoztatással  összefüggésben  nem  alkotta   meg
   mindazokat  az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják,  hogy
   az érintett adatai kezelésének megtiltásáról az adattovábbítást
   megelőzően  történő  tájékoztatás  alapján  nyilatkozhasson.  A
   szabályozás e hiányossága következtében sérül az Alkotmány 2. §
   (1)   bekezdésében   rögzített   jogállamiság   részét   képező
   jogbiztonság  követelménye,  valamint  –  mivel  nem  tartalmaz
   megfelelő   garanciákat  arra,  hogy   az   ellátásszervező   e
   tájékoztatás  és  a  nyilatkozattételre  nyitva  álló  határidő
   eltelte  előtt ne kezeljen adatokat – csorbulhat  az  Alkotmány
   59.  §  (1)  bekezdéséből következő információs  önrendelkezési
   jog.
    Az  Alkotmánybíróság felhívta a törvényhozót – az Abtv. 49.  §
   (1)   bekezdése   alapján  határidő  tűzésével   –   jogalkotói
   feladatának teljesítésére.

                                 VI.

   A 2003. december 22-én kihirdetett Kvt.1. 110. § d) pontjában a
   Kormány  felhatalmazást kapott az IBM pályázati  kiírásával  és
   finanszírozásával      kapcsolatos     részletes      szabályok
   megalkotására.   Az  IBM-mel  összefüggésben  az   egészségügyi
   szolgáltatások     Egészségbiztosítási     Alapból      történő
   finanszírozásának részletes szabályairól szóló  43/1999.  (III.
   3.)  Korm.  rendelet módosításáról szóló 264/2004.  (XII.  24.)
   Korm.  rendelet 21-24. §-a módosította a Kr. 50. §-át, valamint
   50/A-D.  §-át.  Ezáltal,  továbbá a Kvt.2.  121.  §  a)  pontja
   értelmében, amely új felhatalmazást adott a Kormánynak, hogy  a
   78. §-ban meghatározott IBM részletes szabályait állapítsa meg,
   [amelynek     alapján     az    egészségügyi     szolgáltatások
   Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
   szabályairól   szóló   43/1999.  (III.   3.)   Korm.   rendelet
   módosításáról szóló 15/2005. (I. 26.) Korm. rendelet 11-14. §-a
   és 19. §-a módosította a Kr. 50. §-át, valamint 50/A-D. §-át] a
   felhatalmazó  rendelkezés tárgytalanná vált.  2006.  január  1-
   jével  az  Ebtvm.  19.  § (5) bekezdésének  b)  pontja  folytán
   hatályát vesztette a Kvt.2. 121. § a) pontja is.
   A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról
   szóló  2004.  évi  C.  törvény 28. § (16) bekezdése  folytán  a
   Kvt.1. 112. § (1) bekezdése helyébe lépett – tartalmilag azonos
   –  112.  §  (1) bekezdés a) pontja a modellkísérlet  értékelése
   módjának   és  szakmai  szempontjainak  meghatározására   adott
   felhatalmazást   az  egészségügyi,  szociális   és   családügyi
   miniszternek,  amelynek alapján nem született meg  a  vonatkozó
   rendelet.   A  támadott  rendelkezés  azonban  az  I.   pontban
   kifejtettek   alapján  az  IBM  megszűnésével  hatályon   kívül
   helyezettnek tekintendő.
   A  fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság a már nem hatályos
   rendelkezésekkel  összefüggő eljárást – az  Ügyrend  31.  §  a)
   pontjára figyelemmel – megszüntette.
   Az  Alkotmánybíróság  a  határozat  Magyar  Közlönyben  történő
   közzétételét  a  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítására tekintettel rendelte el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
         Dr. Balogh Elemér                Dr. Bragyova András
         előadó alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
         Dr. Holló András                     Dr. Kiss László
         alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                   
         Dr. Kovács Péter                Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                   
         Dr. Lenkovics Barnabás              Dr. Lévay Miklós
         alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                   
         Dr. Paczolay Péter              Dr. Trócsányi László
         alkotmánybíró                          alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    36/2007. (VI. 6.)
    Date of the decision:
    .
    06/04/2007
    .
    .