Hungarian
Ügyszám:
.
723/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 723/B/1996. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/561
.
A döntés kelte: Budapest, 04/19/1999
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
  vizsgálata iránt előterjesztett indítvány tárgyában meghozta a
  következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság  a  szociális igazgatásról  és  szociális
  ellátásokról  szóló 1993. évi III. törvény 4. §  (1)  bekezdés
  a),   b),   c),   d)   és  g)  pontja  alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére  irányuló   indítványt
  elutasítja.
                              Indokolás

   1.  Az indítványozó az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
   Szt.) 1996. évben hatályos 4. § (1) bekezdés a), b), c), d) és
   e) pontjait az Alkotmány 8. §, 15. §, 17. §, 54. § és 70/E.  §
   (1)   bekezdését  sértő  rendelkezéseknek  tartja.   Felfogása
   szerint  az  Szt. 4. § (1) bekezdésének az eredeti  öt  pontja
   "teljesen   ellentétes  a  törvény  33.  §  (1)   bekezdésében
   foglaltakkal,  és ezáltal eléggé "képlékenyre"  sikerült...  a
   jogalkalmazókat ... rászorulókat lehetetlen helyzetbe  hozza".
   Hivatkozik  arra, hogy az 1996. évi XXII. törvény  módosította
   ugyan az Szt.-t, de az eredeti szövegben kifogásolt öt pont  –
   mint írja – "lényegében .... változtatás nélkül megmaradt".

   2.  Az  Szt.  támadott rendelkezéseit időközben az  1996.  évi
   CXXVIII.,  az 1997. évi XXXI. és az 1997. évi LXXXIV.  törvény
   is  módosította. E módosítások pontosították és kiegészítették
   az indítványban sérelmezett fogalom-meghatározásokat. Ezért az
   Alkotmánybíróság az indítványt a részben módosult  Szt.  4.  §
   (1)   bekezdés   a)-d)  pontját  és  az  eredeti   szöveg   e)
   megjelölésében  g)-re  változtatott  pontjára   és   az   Szt.
   ugyancsak   módosult   33.  §  (1)  bekezdésére   kiterjedtnek
   tekintette és vizsgálta alkotmányossági szempontból.

   Az  Szt. 4. § (1) bekezdés támadott a)-d) és g) pontjai  ilyen
   fogalom-meghatározásokat tartalmaznak:

   4. § (1) E törvény alkalmazásában
   a)  jövedelem:  a  személyi jövedelemadóról  szóló  törvényben
   jövedelemként    meghatározott   vagyoni    érték    (bevétel)
   munkavállalói     járulékkal,    személyi     jövedelemadóval,
   egészségbiztosítási   és   nyugdíjjárulékkal,    valamint    a
   jövedelemadóról   szóló   törvényben   elismert   költségekkel
   csökkentett  része, függetlenül attól, hogy adómentesnek  vagy
   adókötelesnek minősül.
   Nem  minősül  jövedelemnek a temetési segély, az  alkalmanként
   adott  átmeneti segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
   a   nevelőszülők  számára  fizetett  nevelési  díj  és   külön
   ellátmány,  az  anyasági  támogatás, valamint  –  a  személyes
   gondoskodásért  fizetendő személyi térítési díj  megállapítása
   kivételével – a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
   támogatása,   a  rokkantsági  járadék  és  a  vakok   személyi
   járadéka;

   b)  vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik az  ingatlan,
   jármű,  gépi  meghajtású  termelő- és  munkaeszköz,  készpénz,
   takarékbetét, értékpapír, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
   ba)  külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg  összege
   az   öregségi   nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének   a
   húszszorosát, vagy
   bb)  együttes  forgalmi értéke az öregségi nyugdíj  mindenkori
   legkisebb  összegének az ötvenszeresét meghaladja. A szociális
   rászorultságtól   függő   pénzbeli   ellátások    jogosultsági
   feltételeinek  vizsgálatánál  nem  minősül  vagyonnak  az   az
   ingatlan, amelyben az érintett személy lakik;

   c)  család:  egy  háztartásban  életvitelszerűen  együtt  lakó
   közeli hozzátartozók;

   d)  közeli hozzátartozó, ha e törvény másként nem rendelkezik:
   a  házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon,  az  örökbe
   fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó,  a
   mostoha- és a nevelőszülő;

   g)   tartásra   köteles  és  képes  személy:  a   d)   pontban
   meghatározott az a közeli hozzátartozó, akinek családjában  az
   egy  főre  jutó jövedelem a tartási kötelezettség  teljesítése
   mellett  meghaladja  az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb
   összegének   kétszeresét,  továbbá  a   tartást   szerződésben
   vállaló,  illetve  az a személy is, akit  a  bíróság  tartásra
   kötelezett;

   Az Szt. 33. § (1) bekezdése ekként rendelkezik:

   33.  §  (1)  A települési önkormányzat a megélhetése  alapjául
   szolgáló   jövedelem  pótlására  jövedelempótló   támogatásban
   részesíti azt a munkanélkülit,
   a)  aki  az Flt. (értendő alatta: a foglalkozás elősegítéséről
   és  a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény)
   alapján  munkanélküli járadékban részesült, és a  munkanélküli
   járadék  folyósítása időtartamának lejártát követően  az  Flt.
   alapján   más   munkanélküli  ellátásra   nem   jogosult,   és
   keresetpótló juttatásban nem részesül,

   b)   akinek   részére  a  munkanélküli  járadék   folyósítását
   keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő  lejártát
   megelőzően  szüntették meg, és a keresőtevékenységet  követően
   az Flt. alapján munkanélküli ellátásra nem jogosult,

   c)  akinek a munkanélküli járadékra való jogosultsága az  Flt.
   alapján  támogatott képzés időtartama alatt szűnt  meg,  és  a
   képzés  megszűnését  követően  az  Flt.  alapján  munkanélküli
   ellátásra nem szerzett jogosultságot, eltéve, hogy családjában
   az  egy  főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az  öregségi
   nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át.

   Az  Szt. 4. § (1) bekezdése fogalmi meghatározásokat ad, a 33.
   § (1) bekezdése pedig azt rögzíti, hogy az a munkanélküli, aki
   a   4.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  részletesen  körülírt
   jövedelemmel nem rendelkezik, őt – ha a törvényi feltételeknek
   megfelel    –   a   települési   önkormányzat   jövedelempótló
   támogatásban  részesíti.  A  meghatározás  és  a   rendelkezés
   kiegészíti   egymást.  Nem  ismerhető   fel   a   jogszabályok
   szövegtartalmában olyan – jogalkalmazással fel nem  oldható  –
   ellentmondás,     amely    szükségszerűen     alkotmányellenes
   értelmezést,     vagy    alkotmánysértő    jogbizonytalanságot
   eredményezne. A kifogásolt Szt. meghatározások nem  sértik  az
   Alkotmánynak   az   ember  sérthetetlen  és   elidegíthetetlen
   alapvető  jogaira  utaló  8. §-át,  a  házasság  és  a  család
   intézményét   védő   15.   §-át,   a   rászorulók    szociális
   intézkedésekkel való segítését előíró 17. §-át, sem az élethez
   és  az  emberi méltósághoz való jogot garantáló 54. §-át,  sem
   pedig  70/E.  §  (1)  bekezdésének azt az előírását,  hogy  az
   állampolgároknak   joguk   van   a   szociális   biztonsághoz,
   önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén pedig a
   megélhetésükhöz szükséges ellátáshoz. A szociális biztonság és
   ellátás  vagyoni  értékének vagy jövedelmi  összegszerűségének
   meghatározására   és  változtatására  pedig   a   jogalkotónak
   széleskörű lehetősége van. Az Alkotmánybíróság már a  26/1993.
   (IV. 29.) AB határozatában kifejtette: "Az Alkotmány 70/E.  §-
   ából nem következik, hogy az állampolgároknak alkotmányos joga
   volna  az  életszínvonal megőrzésére ..." Ez egyebek között  a
   nemzetgazdaság  teherbíró képességének, a társadalombiztosítás
   állapotának, az érdekérvényesítést szolgáló intézményeknek  és
   számos egyéb tényezőnek a függvénye. (ABH 1993. 196., 200.)

   3.  Az Alkotmánybíróság – a 2. pontban kifejtett érvei szerint
   –   az   Szt.   4.   §  (1)  bekezdés  a)-d)  és   g)   pontja
   alkotmányellenességét nem állapította meg, ezért az indítványt
   elutasította.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
          Dr. Bagi István                      Dr. Czúcz Ottó
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Erdei Árpád                    Dr. Holló András
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Kiss László                    Dr. Lábady Tamás
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Strausz János            Dr. Tersztyánszky Ödön
          alkotmánybíró                  előadó alkotmánybíró
                                   
                            Dr. Vörös Imre
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    723/B/1996
    Date of the decision:
    .
    04/19/1999
    .
    .