English
Hungarian
Ügyszám:
.
1086/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 13/2003. (IV. 9.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2003/197
.
A döntés kelte: Budapest, 04/07/2003
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára  irányuló indítvány  tárgyában  -  dr.
   Németh   János   alkotmánybíró  párhuzamos  indokolásával   -
   meghozta az alábbi

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  közterület-
   felügyeletről  szóló  1999.  évi LXIII.  törvény  14.  §-ának
   második,   "A   válaszadás  idejéig   a   kérdezett   személy
   feltartóztatható."  szövegű mondata  alkotmányellenes,  ezért
   azt a határozat kihirdetésének napjával megsemmisíti.
                                  
   A 14. § a következő szöveggel marad hatályban:
                                  
       "14.  §  A felügyelő felvilágosítást kérhet attól, akiről
   alaposan  feltehető,  hogy a felügyelői  feladat  ellátásához
   érdemi tájékoztatást tud adni."

   2.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  közterület-
   felügyeletről  szóló  1999.  évi  LXIII.  törvény  27.  §  c)
   pontjának    "továbbá,   akitől   felvilágosítást    kér    a
   felvilágosítás     megadásának     idejére,"      szövegrésze
   alkotmányellenes,   ezért  azt  a  határozat   kihirdetésének
   napjával megsemmisíti.

   A 27. § c) pontja a következő szöveggel marad hatályban:

    "27. § E törvény alkalmazása során
    [...]
    c)   feltartóztatás:  a  felügyelőnek  az  a   tevékenysége,
   amelynek  során  azt  a  személyt, aki a személyazonosságának
   igazolását    megtagadja,   vagy   az   igazolásra    történő
   felszólításnak nem engedelmeskedik, valamint a  szabálysértés
   elkövetésén  tetten ért személyt, illetőleg a feltartóztatott
   jármű   vezetőjét  az  intézkedés  idejére  vagy  a   további
   intézkedés  megtételéig  a helyszín elhagyásában  korlátozza,
   vagy a helyszín elhagyásában megakadályozza;"

   3. Az Alkotmánybíróság a közterület-felügyeletről szóló 1999.
   évi  LXIII.  törvény 14. §-a egésze és a 15. § (2)  bekezdése
   második  mondata  alkotmányellenességének megállapítására  és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
                                  
   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

    1.  Az  indítványozók a közterület-felügyeletről szóló  1999.
    évi  LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 14. §-a és 15.  §
    (2)    bekezdés   második   mondata   alkotmányellenességének
    megállapítását   kérték.  Véleményük   szerint   a   támadott
    rendelkezések  sértik  az Alkotmány 55.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt    személyi   szabadsághoz   való   jogot,    továbbá
    ellentétesek    az   Alkotmány   58.   §   (1)   bekezdésében
    biztosítottakkal,   nevezetesen  a   szabad   mozgás   és   a
    tartózkodási hely szabad megválasztásának jogával.

    Az indítványozók kérelmüket arra alapítják, hogy a közterület-
    felügyelő    számára    biztosított    feltartóztatási    jog
    határozatlan  időtartamig és céllal  ad  alapjog-korlátozásra
    alkalmat.  Hangsúlyozzák azt is, hogy a közterület-felügyelet
    nem    tekinthető    olyan   szervnek,   amelynek    működése
    alkotmányosan elismert célok (honvédelem, közbiztonság  és  a
    belső  rend védelme) megvalósítására irányul. Utalnak továbbá
    arra,  hogy  a Kftv. 14. §-a tekintetében a feltartóztatással
    megvalósuló  személyi szabadság-korlátozás alapjául  szolgáló
    körülmény  (a közterület-felügyelő feltételezi,  hogy  valaki
    információval  segítheti  munkáját)  önmagában  semmilyen,  a
    korlátozásra okot adó alkotmányos érdeket nem hordoz magában.
    Az  indítványozói  álláspont  szerint  a  támadott  korlátozó
    intézkedések   szükségszerűsége  és  arányossága   lényegében
    megítélhetetlen.

    2.   Az  alkotmányossági  vizsgálat  során  figyelembe   vett
    jogszabályi rendelkezések a következők.

    2.1. Az Alkotmány rendelkezései:

        "55.  § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van
    a  szabadságra  és a személyi biztonságra, senkit  sem  lehet
    szabadságától   másként,  mint  a  törvényben   meghatározott
    okokból   és  a  törvényben  meghatározott  eljárás   alapján
    megfosztani."
     
     "58.   §   (1)   Mindenkit,   aki  törvényesen   tartózkodik
    Magyarország  területén  -  törvényben  meghatározott  esetek
    kivételével - megillet a szabad mozgás és a tartózkodási hely
    szabad  megválasztásának joga, beleértve a lakóhely  vagy  az
    ország elhagyásához való jogot is."

    2.2. A Kftv. rendelkezései:

        "14.  §  A felügyelő felvilágosítást kérhet attól, akiről
    alaposan  feltehető,  hogy a felügyelői  feladat  ellátásához
    érdemi  tájékoztatást  tud  adni.  A  válaszadás  idejéig   a
    kérdezett személy feltartóztatható."
     
     "15.  §  (2) Az igazoltatás - az igazoltatás okának egyidejű
    közlésével   -   csak  a  személyazonosság   megállapításához
    szükséges  ideig  tarthat. A személyazonosság megállapításáig
    az érintett feltartóztatható."

     "27. § E törvény alkalmazása során
     [...]
     c)   feltartóztatás:  a  felügyelőnek  az  a   tevékenysége,
    amelynek  során  azt  a  személyt, aki a személyazonosságának
    igazolását    megtagadja,   vagy   az   igazolásra    történő
    felszólításnak    nem   engedelmeskedik,   továbbá,    akitől
    felvilágosítást  kér  a felvilágosítás  megadásának  idejére,
    valamint  a  szabálysértés elkövetésén tetten  ért  személyt,
    illetőleg  a  feltartóztatott jármű vezetőjét  az  intézkedés
    idejére  vagy  a  további intézkedés megtételéig  a  helyszín
    elhagyásában   korlátozza,  vagy  a   helyszín   elhagyásában
    megakadályozza;"

                                  II.

    Az   indítványi  kérelem  alapvetően  a  közterület-felügyelő
    feltartóztatási      jogosultsága     alkotmányellenességének
    megállapítására  irányul. A Kftv. 27. § c) pontjában  foglalt
    értelmező rendelkezés szerint a feltartóztatás nem eredményez
    fogvatartást,   ezért   a   személyi   szabadságtól   történő
    megfosztásnak  sem tekinthető. Ennek ellenére  -  a  személyi
    szabadsághoz  való jog sajátos tartalma miatt - korlátozásnak
    minősül, egyúttal érinti az Alkotmányban sui generis  jogként
    meghatározott mozgásszabadságot is.

    "Az   Emberi   Jogok  Európai  Bírósága  joggyakorlatában   a
    mozgásszabadság   és  a  tartózkodási  hely  megválasztásának
    szabadsága   a   személyes  szabadság  egyik  megnyilvánulási
    formájának tekinthető. A modern nemzetközi dokumentumok pedig
    e   jogokat  illetően  elsősorban  a  migrációhoz  kapcsolódó
    rendelkezéseket tartalmaznak. Az Alkotmánybíróság a  60/1993.
    (XI.  29.)  AB  határozatban értelmezte e  jogok  alkotmányos
    tartalmát,    s    megállapította,    hogy    -     különböző
    megnyilvánulásaikban, így pl. a közlekedés szabadsága terén -
    a  helyváltoztatáshoz  való  jog szabadságát  jelentik.  (ABH
    1993, 507, 509-510.)" [35/2002. (VII. 19.) AB határozat,  ABK
    2002. június-július, 288, 295.]

    "Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az Alkotmány  55.  §
    (1)  bekezdése  és  az  58.  § (1) bekezdése  szerinti  jogok
    egymásra vonatkoztatása alapján a személyes szabadsághoz való
    jog   érdemben   felhívható  valamennyi,  a   mozgás   és   a
    helyváltoztatást  is  korlátozó  jogszabály   alkotmányossági
    megítéléséhez.  Az  Alkotmány 58. § (1)  bekezdésébe  foglalt
    alapjog  az  Alkotmány  55. § (1) bekezdésbe  foglalt  joggal
    együttesen  is  értelmezhető. [Lásd:  46/1994.  (X.  21.)  AB
    határozat  ABH  1994,  260, 268.] Ezen  jogok  korlátozásának
    alkotmányossága, a minden alapjog korlátozására irányadó - az
    Alkotmány   8.   §  (2)  bekezdésébe  foglalt  -követelmények
    figyelembevételével  dönthető  el."  [36/2000.  (X.  27.)  AB
    határozat, ABH 2000, 241, 272.]

    A   korlátozásra  vonatkozó  törvényi  szabályozásnak  -   az
    Alkotmány  rendelkezéséből fakadóan  -  tartalmaznia  kell  a
    korlátozás  okát,  továbbá  meg  kell  határoznia  az   adott
    korlátozási   formának  megfelelő  eljárást.   A   korlátozás
    arányosságának és ezzel együtt alkotmányosságának megítélését
    az alkotmányi követelményeken alapuló tényezők befolyásolják.
    Ennek  körében meghatározó jelentőségű a mozgás- és  személyi
    szabadság    korlátozása   időtartamának    mértéke,    annak
    indokoltsága, valamint a jogtalan korlátozás esetére nyújtott
    jogorvoslati jog és egyéb jogkövetkezmények meghatározása  és
    azok megfelelősége.

    Az   Alkotmánybíróság  az  indítvány  alapján,  a  fentiekben
    foglaltakra tekintettel a jelen ügyben azt vizsgálta, hogy  a
    személyi szabadság Kftv. szerinti korlátozása szükséges-e, az
    elérni  kívánt  cél fontossága és az ennek érdekében  okozott
    alapjogsérelem súlya arányban áll-e egymással.

                                   
                                 III.

    Az indítvány részben megalapozott.

    1.  Tekintettel  arra, hogy az eljárásban az Alkotmánybíróság
    önkormányzati  közszolgálati feladat ellátását végző  személy
    intézkedési   jogosultságának   alkotmányosságát   vizsgálta,
    elsőként  a  közhatalom-gyakorlás - és ezen  belül  is  annak
    helyi  önkormányzati - megvalósulását tekintette át. Maga  az
    indítványi   kérelem  is  tartalmaz  kifogást  a  közterület-
    felügyelet jogállásának alkotmányosságát illetően.

    Az   Alkotmány  42.  §-ának  meghatározása  alapján  a  helyi
    önkormányzás  a  helyi  közhatalom gyakorlásának  minősül.  A
    közhatalom mibenlétét, gyakorlásának kereteit és korlátait, a
    nevében  eljáró  személyek jogosítványait és kötelezettségeit
    az  Alkotmánybíróság  számos határozata  érintette.  A  jelen
    eljárásban is meghatározó főbb megállapítások a következők.

    "A   jogállamiság   egyik  alapvető  követelménye,   hogy   a
    közhatalommal  rendelkező szervek a jog  által  meghatározott
    szervezeti keretek között, a jog által megállapított működési
    rendben,  a  jog  által  a polgárok számára  megismerhető  és
    kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik  ki  a
    tevékenységüket." [56/1991. (XI. 8.) AB határozat, ABH  1991,
    454, 456.]

    "Az  Alkotmánybíróság már több határozatában rámutatott arra,
    hogy a közigazgatási szervek tevékenységével kapcsolatosan az
    Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésében szabályozott  jogállamiság
    elvéből   fakadó  követelmény  a  közigazgatás  törvény   alá
    rendeltségének  követelménye.  Az  a  követelmény,   hogy   a
    társadalmi   viszonyokba  közhatalom  birtokában   beavatkozó
    közigazgatási  szervek  a jog által meghatározott  szervezeti
    keretek között, a jog által szabályozott eljárási rendben, az
    anyagi  jog  által  megállapított keretek között  hozzák  meg
    döntéseiket. [56/1991. (XI. 8.) AB határozat, ABH 1991,  454,
    56.;  6/1999. (IV. 21.) AB határozat, ABK 1999, április  107,
    109.]" [2/2000. (II. 25.) AB határozat, ABH 2000, 25, 28.]

    "A  helyi önkormányzás az Alkotmány 42. §-a szerint 'a  helyi
    közhatalomnak  a  lakosság  érdekében  való  gyakorlása.'   A
    közhatalom gyakorlásának feltételeit és módját, azaz a  helyi
    önkormányzati jogokat és kötelezettségeket - ahogyan  ezt  az
    Alkotmány 43. § (2) bekezdése kifejezésre juttatja - 'törvény
    határozza  meg.'  A  helyi önkormányzás fő  megvalósítója,  a
    képviselő-testület tehát nem korlátozatlan belátása  szerint,
    hanem  csak  törvény  keretei között élhet jogosultságaival."
    [29/1996. (VII. 3.) AB határozat, ABH 1996, 277, 279.]

    A  fentiekben foglaltak alapján megállapítható, hogy a  helyi
    önkormányzatok,   illetve  azok  szervei  ténylegesen   részt
    vesznek  a  közhatalom  gyakorlásában, és  ennek  megfelelően
    közhatalmi   jogosítványokkal   -   ideértve   különösen   az
    ellenőrzési,   intézkedési,   szankcionálási   jogköröket   -
    ruházhatók   fel,   amelyeket  a   törvény   keretei   között
    gyakorolnak.

    2.  A továbbiakban az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy  a
    Kftv.  szabályozása  milyen tartalmú  feladatkört,  és  ehhez
    rendelten    milyen   jellegű   közhatalmi    jogosítványokat
    állapított meg a települési önkormányzatok számára.

    A  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.  §
    (1)  bekezdése szerint a települési önkormányzatok  feladatát
    képezi  -  többek között - az épített és természeti környezet
    védelme,  a  köztisztaság és településtisztaság  biztosítása,
    valamint   a   közbiztonság   helyi   feladatairól    történő
    gondoskodás.

    A  Kftv.  1.  §  (4)  bekezdése határozza meg  a  közterület-
    felügyelet feladatait, amelyek legfőképpen a közterületi rend
    és  tisztaság fenntartására irányulnak, de emellett - konkrét
    hatáskör  telepítése  nélkül - a közrend  és  a  közbiztonság
    védelmében  való  közreműködést  is  magukban  foglalják.   A
    települési   önkormányzat  döntésétől   függően   közterület-
    felügyeleti  tevékenységet  önálló  költségvetési  szerv,   a
    polgármesteri   hivatal   belső  szervezeti   egysége,   több
    önkormányzat társulása, illetőleg a polgármesteri  hivatalban
    alkalmazott  egy  vagy  több közterület-felügyelő  láthat  el
    [Kftv.   1.   §  (2)-(3)  bekezdés].  A  közterület-felügyelő
    közszolgálati jogviszonyban áll [Kftv. 2. § (1) bekezdés], és
    feladatkörében eljárva hivatalos személynek számít [Kftv.  1.
    §   (5)  bekezdés].  A  közterület-felügyelő  eljárására   fő
    szabályként - az ügy jellegétől függően - "az államigazgatási
    eljárás    általános   szabályairól   szóló,   illetőleg    a
    szabálysértésekről   szóló   törvény   rendelkezéseit    kell
    alkalmazni"  [Kftv.  23.  §  (1) bekezdés].  A  Kftv.  számos
    intézkedés  megtételére jogosítja fel, illetőleg  kötelezi  a
    közterület-felügyelőt  (14-22.  §-ok),  illetve  a   jogszerű
    intézkedés     foganatosításához     kényszerítő     eszközök
    alkalmazását is lehetővé teszi (24. §).

    A  törvény  szabályozási tartalmából megállapítható,  hogy  a
    jogalkotó  egy speciális jogalkalmazó szerv létrehozására  (a
    már  meglévők  átszervezésére) jogosította fel  a  települési
    önkormányzatok   képviselő-testületeit.  Az   államigazgatási
    eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a
    továbbiakban: Áe.) 3. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri
    hivatal,   mint   közigazgatási  szerv  eljárására   az   Áe.
    rendelkezéseit  kell alkalmazni. Az Áe. 3.  §  (2)  bekezdése
    lehetővé   teszi,   hogy   törvény  (törvényerejű   rendelet,
    kormányrendelet) közigazgatási szerven kívül  államigazgatási
    ügy   intézésére  más  szervet  is  feljogosítson.  A   Kftv.
    felhatalmazó rendelkezése végrehajtásaként ennek  megfelelően
    létrehozott,   illetve  átszervezett  közterület-felügyeletek
    ugyanakkor   változatlanul  nem  minősülnek  egyfajta   helyi
    rendészeti   szervnek,   s  különösképpen   nem   tekinthetők
    önkormányzati rendőrségnek.

    Az   Alkotmánybíróság  a  Kftv.  hatálybalépését   megelőzően
    alkotmányellenesnek  ítélte az egyik települési  önkormányzat
    rendeletét,  amellyel  városi  rendészetet  hozott  létre.  A
    8/1996.   (II.   23.)   AB   határozat   (ABH   1996,   222.)
    megállapításainak egy része a jelenleg hatályos, megváltozott
    jogszabályi környezetben is helytálló. Így mindenekelőtt  az,
    hogy  a  közterület-felügyelet nem jogosult olyan ellenőrzési
    feladatot   ellátni,  amely  a  rendőrség  vagy   más   szerv
    hatáskörébe tartozik (ABH 1996, 222, 225.). A Kftv. 6. §  (2)
    bekezdése  a  közterület-felügyelőt kétségkívül  a  rendőrség
    segítőjeként  határozza meg, de ez a minőség  a  rendőrségről
    szóló  1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 26.  §
    (1)   bekezdése  értelmében  -  adott  helyzetben  -   bárkit
    megillethet,  értelemszerűen  anélkül,  hogy  ez  a   segítőt
    rendőri jogosítványokkal ruházná fel.

    Egy   másik   döntésében  -  a  kerékbilincs   alkalmazásával
    kapcsolatban  -  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    közterület-felügyelet  feladatai ellenőrzési  és  intézkedési
    jellegűek,   és   ennek   megfelelően  tevékenységi   körében
    intézkedési   jogosultság   illeti   meg   (1256/H/1996.   AB
    határozat, ABH 1996, 789, 798.).

    3.   A   Kftv.   14.   §-ában   foglaltakkal   összefüggésben
    megállapítható,   hogy   a  feladatkörében   ellenőrzési   és
    intézkedési    jogkörrel   felruházott   közterület-felügyelő
    munkavégzése során, feladata gyorsabb és hatékonyabb ellátása
    érdekében indokoltan kérhet felvilágosítást bárkitől, aki  az
    eljárás   lefolytatása   szempontjából   feltehetően   érdemi
    információval rendelkezik. A kérdésfeltevés és ezzel együtt a
    feltartóztatást is magába foglaló megállítás joga megilleti a
    közterület-felügyelőt,  mert ez  a  jogosultság  tevékenysége
    ellátásához  szükséges.  Amennyiben  a  válaszadásra  felkért
    személy önkéntesen, szabad belátása szerint közreműködik, úgy
    fel sem merülhet a személyi szabadság korlátozásának kérdése.
    A  közreműködési  akarat  hiánya,  a  válaszadás  megtagadása
    viszont konfliktus-helyzetet eredményezhet, ami a közterület-
    felügyelő részéről kiválthatja a támadott szabadság-korlátozó
    intézkedés    foganatosítását.    Az    Alkotmánybíróság    a
    továbbiakban  ezért  azt vizsgálta, hogy  ez  az  intézkedési
    jogosultság   milyen   mértékben   és   milyen   szabályozási
    korlátokkal érvényesíthető.

    A  Kftv.  a  felvilágosítás-kérésre,  valamint  a  válaszadás
    idejéig  történő feltartóztatásra külön eljárási  szabályokat
    nem   állapít  meg;  a  közterület-felügyelői  eljárásra   is
    irányadó  más  törvények idevonatkozóan az  alábbiakat  írják
    elő.

    Az   Áe.-nek   a   hatósági  ellenőrzés  szabályairól   szóló
    rendelkezései lehetővé teszik, hogy a hatóság részéről eljáró
    személy az ügyféltől és képviselőjétől felvilágosítást kérjen
    [Áe.  57. § (1) bekezdés]. A hatósági ellenőrzés akadályozása
    maga    után    vonhatja   az   Áe.   35.   §-ában    foglalt
    jogkövetkezményt, azaz bírság kiszabását, továbbá -  törvény,
    törvényerejű rendelet vagy kormányrendelet előírása alapján -
    más kényszerítő eszköz alkalmazását. Ezeket a rendelkezéseket
    viszont  nem  lehet  kivetíteni a vizsgált szabályozásra,  és
    emiatt  az alkalmazásuk sem lehetséges, mert a Kftv.  14.  §-
    ában   a   személyi  kör  nem  szűkül  le  az  ügyfélre,   az
    információkérés  bárkit érinthet. Az Áe. a  feltartóztatással
    kapcsolatos rendelkezést nem tartalmaz.

    A   szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  törvény  (a
    továbbiakban:  Sztv.)  felvilágosítás  adásával  kapcsolatban
    mindössze a szakértőre vonatkozóan ír elő kötelezettséget. Az
    Sztv.  76.  §-a  csak  a  szabálysértés elkövetőivel  szemben
    engedi meg a feltartóztatást, illetve az előállítást.

    A  Kftv.  vizsgált rendelkezésének második mondata - anélkül,
    hogy  ezt  kifejezetten  előírná -  gyakorlatilag  kötelezővé
    teszi   a   válaszadást.   A   közterület-felügyelő   számára
    biztosított intézkedési jogosultság - a feltartóztatási jog -
    ugyanis  a válaszadás idejéig teszi lehetővé az intézkedéssel
    érintett,  ügyfélnek  vagy  szabálysértés  elkövetőjének  nem
    minősülő    személy    szabadságának   korlátozását.    Ebből
    következően, ha a válaszadásra felszólított személy  nem  tud
    vagy  nem akar információt adni - akár a válasz elnyerése,  a
    tájékoztatásra  való  rászorítás  érdekében  -  időkorlátozás
    nélkül feltartóztatható. A szabályozás tehát visszaélésre  ad
    alkalmat,  amely már önmagában a személyi (mozgás)  szabadság
    fokozott  korlátozását eredményezi. Ezen túlmenően figyelembe
    veendő  az,  hogy  a  Kftv.  24. § (1)  bekezdése  szerint  a
    közterület-felügyelő ilyen esetben is jogosult intézkedésének
    testi  erővel, illetőleg könnygázszóró palack vagy szolgálati
    kutya alkalmazásával történő kikényszerítésére.

    Az  Alkotmánybíróság  az 5/1999. (III. 31.)  AB  határozatban
    összegezte  az  Alkotmány  55. § (1)  bekezdésének  tartalmát
    érintő  alkotmánybírósági határozatokat és azok lényegét:  az
    Alkotmány  csak  úgy  teszi lehetővé  a  személyes  szabadság
    elvonása  okainak  és  az  azzal  kapcsolatos  eljárásnak   a
    szabályozását,   hogy   ez  a  szabályozás   nem   korlátozza
    szükségtelenül  vagy  aránytalanul a  személyes  szabadsághoz
    való jogot (ABH 1999, 75, 84.).

    Az   alapjogi   korlátozás  aránytalansága   megállapításának
    kritériumait  az  Alkotmánybíróság így határozta  meg:  "[a]z
    alapjogok korlátozásának e jogok lényeges tartalma a  határa:
    az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy alapvető  jog
    lényeges    tartalmát   törvény   sem    korlátozhatja.    Az
    Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint valamely  alapjog
    lényeges  tartalmát az a korlátozás sérti, amely  -  valamely
    más  alapvető  jog  vagy  alkotmányos  cél  érdekében  -  nem
    elkerülhetetlenül  szükséges, továbbá,  ha  szükséges  is,  a
    korlátozás  által okozott jogsérelem az elérni kívánt  célhoz
    képes[t]  aránytalan." [6/1998. (III. 11.) AB határozat,  ABH
    1998, 91, 98.]

    A  Kftv.  14.  §  első mondata olyan rendelkezést  tartalmaz,
    amelynek   alkalmazása,   vagyis  a  felvilágosítás-kérés   a
    közterület-felügyelő    hatósági   tevékenysége    eredményes
    ellátásához szükséges. A kérdés feltevéséhez és ennek folytán
    az   információ   megszerzéséhez   elengedhetetlenül,   tehát
    szükségképpen kapcsolódik a kérdés címzettjének  megállítása.
    Erre  tekintettel  az Alkotmánybíróság a  személyi  szabadság
    korlátozásának szükségességét megállapította.

    A  Kftv.  14.  §  második  mondata  viszont  olyan  korlátozó
    rendelkezést tartalmaz, amely az elérni kívánt céllal nem áll
    arányban.  A  korlátozás időtartama meghatározatlan,  mert  a
    feltartóztatás  egészen  a  válaszadás  idejéig  tarthat.   A
    nemleges   válasz  vagy  a  közterület-felügyelő   megítélése
    szerinti  nem kielégítő válasz esetén az érintett  huzamosabb
    ideig  -  elvileg bármeddig - feltartóztatható.  Az  alapjogi
    korlátozást  fokozza  az  a körülmény,  hogy  a  válaszadásra
    felszólított  személyt a helyszín elhagyásában a  közterület-
    felügyelő       kényszerítő      eszközök      alkalmazásával
    megakadályozhatja, amely a személyi szabadságnak akár már  az
    emberi  méltóságot  is érintő súlyosabb megsértésével  járhat
    együtt.

    A  korlátozás  súlya  mindezek alapján  nem  áll  arányban  a
    hatósági  feladatellátás biztosításában megjelenő alkotmányos
    céllal.  Az aránytalanságot a vizsgált esetben két  körülmény
    különösen  jelentőssé teszi. Az egyik: az alapjogi korlátozás
    feltevésen  alapul, nevezetesen azon, hogy az elnyert  válasz
    hozzájárul      a      közterület-felügyelői      tevékenység
    eredményességéhez.   A   megfelelő  eljárásjogi   szabályozás
    nélküli kényszerítés a megkérdezett és emiatt feltartóztatott
    személyt   érdeminek   tűnő,   ám   valótlan   tájékoztatásra
    szoríthatja,  ami a saját személyi szabadságának korlátozását
    megszünteti ugyan, de a hatósági feladatellátáshoz segítséget
    nem  ad,  esetleg  éppen hátráltatja azt.  A  másik  releváns
    körülmény  abban  ragadható meg, hogy az alapjogi  korlátozás
    jogsértő    magatartást   nem   tanúsító,   ügyfélnek    vagy
    szabálysértést  elkövetőnek nem minősülő személyt  érint.  Az
    Alkotmánybíróság rámutat: alkotmányos cél elérése érdekében a
    személyi  szabadság  szükséges  és  ezen  túlmenően   arányos
    törvényi korlátozására általában akkor kerülhet sor, ha azt a
    korlátozással  érintett  személy  jogsértő  magatartása  vagy
    cselekménye,  illetőleg kényszerítő ok vagy  nyomós  közérdek
    alátámasztja,  illetve indokolja. Ilyen feltételek  hiányában
    az   Alkotmánybíróság   az  alapjog  korlátozását   általában
    alkotmányellenesnek minősíti.

    A  fentiekben  foglaltakra  tekintettel  az  Alkotmánybíróság
    megállapította: a Kftv. 14. § második mondata  azáltal,  hogy
    aránytalan jogkorlátozásra ad lehetőséget, sérti az Alkotmány
    55.  §  (1)  bekezdésében valamint az 58. § (1)  bekezdésében
    foglaltakat,  ezért  azt a határozat kihirdetésének  napjával
    megsemmisítette.  Miután  a Kftv.  14.  §  első  mondatát  az
    Alkotmánybíróság   a  fentebb  írtak  szerint   nem   találta
    alkotmányellenesnek,  a  14. § egésze alkotmányellenességének
    megállapítására   és  megsemmisítésére  irányuló   indítványt
    elutasította.

    Megállapította  továbbá az Alkotmánybíróság azt  is,  hogy  a
    Kftv.   27.   §   c)  pontja  a  megsemmisített  szövegrészre
    kiterjedően is tartalmaz értelmező rendelkezést.

    Az  Alkotmánybíróság  -  a jogbiztonságra  tekintettel  és  a
    szoros tartalmi összefüggés alapján - vizsgálati körébe vonja
    azt  a  jogi szabályozást is, amelyre a megsemmisítés  kihat.
    [34/1994.  (VI.  24.)  AB határozat,  ABH  1994,  177,  181.;
    33/2002.  (VII.  4.)  AB határozat, ABK 2002.  június-július,
    275, 282.]

    Figyelemmel arra, hogy a felvilágosítás-kéréssel kapcsolatban
    a     feltartóztatási     jog    alkotmányellenességét     az
    Alkotmánybíróság   kimondta,   az   erre   utaló    értelmező
    rendelkezést,  vagyis  a  Kftv. 27. §  c)  pontjának  "akitől
    felvilágosítást  kér  a felvilágosítás megadásának  idejére,"
    szövegrészét is megsemmisítette.

    4.  A  Kftv.  15. § (2) bekezdésének második mondata  szintén
    feltartóztatási  jogosultságot  határoz  meg  a   közterület-
    felügyelő  számára abban az esetben, ha feljelentés megtétele
    vagy  egyéb  jogszerű intézkedés céljából a  személyazonosság
    megállapítása  azt szükségessé teszi. A támadott  rendelkezés
    tehát  konkrét intézkedés - az igazoltatás - foganatosítására
    biztosítja a feltartóztatás lehetőségét.

    Az  igazoltatás  alá vont személyek - a közterület-felügyelet
    feladatköréhez  tartozó  - jogsértő magatartást  tanúsítottak
    (szabálysértést  követtek el, hatósági  határozatban  foglalt
    kötelezettséget   megszegtek)   vagy   ilyen   tevékenységgel
    összefüggésbe hozhatók (tanú). Vagyis: a személyi kör jogilag
    behatárolható,  valamilyen  jogi  eljáráshoz  kapcsolható.  A
    jogilag   szabályozott   egyedi   eljárások   lefolytatásához
    közérdek fűződik.

    A személyi szabadság korlátozásának időtartama meghatározott:
    a  személyazonosság megállapításához szükséges ideig tarthat.
    Amennyiben  az  érintett személyazonosságát nem  igazolja,  a
    közterület-felügyelő   a   legközelebbi   rendőri    szervhez
    előállíthatja.  Ettől kezdve már az Rtv.-nek az  előállításra
    vonatkozó szabályai lesznek az irányadók.

    Az  intézkedés  esetleges jogszerűtlensége  esetére  a  Kftv.
    megfelelő      rendelkezéseket     tartalmaz.     Idetartozik
    mindenekelőtt  az  az  előírás, hogy  a  közterület-felügyelő
    szolgálatát országosan egységes egyenruhában teljesíti, így a
    közterület-felügyelői minőség felismerhető.  Köteles  továbbá
    az  úgyszintén országosan egységes, egyedi azonosító  számmal
    ellátott   jelvényt  viselni,  az  intézkedés   előtt   magát
    szolgálati igazolványával igazolni (Kftv. 4. és 5. §).

    Az  Alkotmánybíróság  a  hatóság  tagjai  azonosíthatóságának
    fontosságát  és  jelentőségét  az  54/2000.  (XII.  18.)   AB
    határozatban kifejtette: "[i]ntézkedésük alkalmával a hatóság
    tagjai  nyilvánosan, az állam képviselőiként  lépnek  fel.  A
    hatóság tagjainak intézkedési jogosultságát egyenruhájuk vagy
    igazolványuk  igazolja.  Az egyenruhát  viselő  hivatásos  és
    szerződéses  állomány  tagjai  azonban  tevékenységüket   nem
    'arctalan    tömegként',   hanem   közhatalom    gyakorlására
    felruházott    tisztviselőkként   végzik,   akiknek    egyedi
    azonosíthatósága    alapozza    meg    esetleges    személyes
    felelősségre  vonásuk  lehetőségét. Az  intézkedés  alá  vont
    állampolgárnak  jogos  érdeke az, hogy  a  hatósági  fellépés
    teljes  időtartama  alatt tisztában  legyen  a  vele  szemben
    intézkedő    személyazonosságával,    'egyediségével'.     Az
    állampolgár panaszhoz, jogorvoslathoz való joga ugyanis  csak
    így garantálható." (ABH 2000, 516, 521.)

    A  Kftv.  23.  §  (3) bekezdése biztosítja  a  panaszjogot  a
    közterület-felügyelő  intézkedése  ellen,  amelyet  a  jegyző
    vizsgál meg, és hoz határozatot. A jegyző határozata ellen  a
    fővárosi,  megyei  közigazgatási  hivatal  vezetőjénél  lehet
    fellebbezéssel élni [Kftv. 23. § (4) bekezdés].

    A  jelen eljárás szempontjából is meghatározó elvek szerint a
    jogorvoslathoz   való   jog  lényegi   tartalma   az   érdemi
    határozatok  tekintetében  a  más  szervhez,  vagy  ugyanazon
    szervezeten  belüli  magasabb fórumhoz  fordulás  lehetőségét
    jelenti  [5/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 27,  31.].
    Az  Alkotmánybíróság  513/B/1994.  AB  határozata  szerint  a
    jogorvoslathoz való alapjog biztosítását jelenti  az,  ha  az
    eljárásban  a  törvény garantálja az érintett  számára,  hogy
    ügyét  az alapügyben eljáró szervtől különböző szerv  bírálja
    el (ABH 1994, 731, 734.).

    Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel a Kftv. 15. § (2)
    bekezdés  második  mondatáról nem állapította  meg,  hogy  az
    szükségtelenül vagy aránytalanul korlátozná az Alkotmány  55.
    §  (1) bekezdésében és az 58. § (1) bekezdésében foglaltakat,
    ezért  az  alkotmányellenesség megállapítására és a  vizsgált
    rendelkezés     megsemmisítésére     irányuló      indítványt
    elutasította.

    Az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlönyben történő
    közzétételét  az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
    törvény 41. §-a alapján rendelte el.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Czúcz Ottó                         Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                     előadó alkotmánybíró
                                    
         Dr. Harmathy Attila                   Dr. Holló András
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                   Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr.Vasadi Éva
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
     Dr. Németh János alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek  a  határozat  rendelkező részével.  Az  indítvány
     által   támadott   törvényi  rendelkezések   megsemmisítésére
     felhozott indokokhoz a következő megjegyzéseket fűzöm.

     A   személyes  szabadsághoz,  illetőleg  a  mozgás,  valamint
     helyváltoztatás  szabadságához  való  alkotmányos   alapjogok
     hasonló   vonásaira,   és  elhatárolásuk   ebből   is   adódó
     szükségességére  tekintettel  -  amire  az  indokolás   által
     hivatkozott  60/1993. (XI.29.) AB határozat (ABH 1993,  508.)
     is  utal  -  fontosnak  tartottam  volna  annak  egyértelművé
     tételét  az  indokolásban,  hogy  a  közterület-felügyeletről
     szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 14. §-
     ának, valamint 27. § c) pontjának a rendelkező rész 1. és  2.
     pontjában  idézett  szövegrésze azért alkotmányellenes,  mert
     sérti  az  Alkotmány  58. § (1) bekezdése  által  biztosított
     jogot a mozgásszabadsághoz.

     A     határozat    indokolása    azonban,    bár     felhívja
     mozgásszabadsághoz való jogot is, arra a következtetésre  jut
     a  támadott rendelkezések alkotmányosságát illetően,  hogy  a
     felügyelő  általi  feltartóztatás  az  Alkotmány  55.  §  (1)
     bekezdésének    értelmében    vett    személyes     szabadság
     korlátozásának minősül.

     A  Kftv.  megsemmisített  rendelkezései  pusztán  azt  tették
     lehetővé,  hogy  a  felügyelő  időlegesen  megakadályozza  az
     érintett  személynek  a  közterületen  való  továbbhaladását.
     Személyeknek   a   felügyelő   által   közterületen   történő
     feltartóztatása  azonban álláspontom  szerint  önmagában  nem
     tekinthető a személyes szabadság korlátozásának. A  személyes
     szabadság korlátozásának ismérve az, hogy az érintett személy
     a  hatóság őrizetébe kerül, onnan a hatóság engedélye nélküli
     távozását, ha szükséges fizikai értelemben, például a kijárat
     őrzésével,  vagy  lezárásával is  megakadályozzák.  Ebben  az
     értelemben foglalt állást az Emberi Jogok Európai Bírósága is
     például  az  Engel  és társai kontra Hollandia  ügyben  1976.
     november 23-án hozott ítéletében, valamint a Raimondo  kontra
     Olaszország ügyben 1994. február 22-én hozott ítéletében.

     Budapest, 2003. április 7.
                                                  Dr. Németh János
                                                     alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Provisions of the Act on the Supervision of Public Lands and Places as the Act is permitting the supervisors of public lands and places to detain persons for the purpose of questioning for the duration of such questioning and persons for the purpose of ascertaining their identity for a report
     Number of the Decision:
     .
     13/2003. (IV. 9.)
     Date of the decision:
     .
     04/07/2003
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2003-2-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .