Hungarian
Ügyszám:
.
334/H/2006
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 27/2006. (VI. 21.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/372
.
A döntés kelte: Budapest, 06/19/2006
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság  által  a
  nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
  törvény  61.  §  (2)  bekezdésén alapuló  népi  kezdeményezésre
  irányuló  aláírásgyűjtő ív mintapéldánya és  az  azon  szereplő
  kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott
  kifogás    alapján    –   Dr.   Kovács   Péter    alkotmánybíró
  különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság  84/2006.
  (III. 9.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   A   választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény   (a
   továbbiakban:  Ve.)  130. § (1) bekezdése  alapján  a  84/2006.
   (III.  9.)  OVB  határozat  ellen  kifogást  nyújtottak  be  az
   Alkotmánybírósághoz,  amelyben  az  indítványozó  a   határozat
   felülvizsgálatát és megsemmisítését kezdeményezi.  Az  Országos
   Választási  Bizottság (a továbbiakban: OVB) e  határozatában  a
   nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
   törvény  (a  továbbiakban: Nekt.) 61. § (2) bekezdésén  alapuló
   népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának
   hitelesítéséről döntött.

   Az  OVB határozatát 2006. március 9-i ülésén fogadta el,  és  a
   Magyar Közlöny 29. számában 2006. március 14-én tette közzé.  A
   kifogást a Ve. 130. § (1) bekezdésében előírt határidőn  belül,
   március   28.-án   nyújtották   be   az   Országos   Választási
   Bizottsághoz.

   Az OVB által hitelesített aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés  a
   következő:
   „A  magyarországi  oroszok  a nemzeti  és  etnikai  kisebbségek
   jogairól  szóló  1993.  évi  LXXVII. törvény  (a  továbbiakban:
   Kisebbségi  törvény)  61.  §  (2)  bekezdésének  felhatalmazása
   alapján  bizonyságot kívánnak tenni arról, hogy  megfelelnek  a
   kisebbségi   törvényben   foglaltaknak.   Ezen   oknál    fogva
   alulírottak kijelentjük, hogy az orosz kisebbséghez  tartozónak
   valljuk magunkat!”

   A  kifogásban foglaltak szerint az aláírásgyűjtő íven  szereplő
   kérdés  hitelesítése törvénysértő. Az indítványozó  álláspontja
   szerint  azzal, hogy a Nekt. 61. § (2) bekezdését a  kisebbségi
   önkormányzati  választásról,  valamint  a  nemzeti  és  etnikai
   kisebbségekre  vonatkozó  egyes törvények  módosításáról  szóló
   2005.  évi  CXIV. törvény (a továbbiakban: Nektm.)  58.  §-a  –
   2005.  november  25-i hatállyal – módosította, megváltozott  az
   OVB  hatásköre  az  aláírásgyűjtő ívek hitelesítésére  irányuló
   eljárásban. A Nekt. 61. §-ának módosított (2) bekezdése az  OVB
   kötelezettségévé  teszi  azt, hogy  a  hitelesítési  eljárásban
   kikérje  a  Magyar  Tudományos Akadémia (a  továbbiakban:  MTA)
   elnökének  állásfoglalását. Ezzel – az országos  népszavazásról
   és  népi  kezdeményezésről szóló 1998. évi III.  törvényben  (a
   továbbiakban: Nsztv.) szabályozott feltételeken túl  –  az  OVB
   kötelezettségévé  vált annak vizsgálata is,  hogy  a  kisebbség
   megfelel-e   a   Nekt.   1.   §   (1)   bekezdésében    foglalt
   követelményeknek.  Az  OVB  törvényt  sértett  azzal,  hogy   a
   hitelesítési  eljárás  során nem kérte  meg  az  MTA  elnökének
   állásfoglalását, és eljárása során nem vizsgálta, hogy az orosz
   kisebbség  tartalmi szempontból megfelel-e  az  Nekt.  által  a
   kisebbségekkel   szemben   támasztott   követelményeknek.    Az
   Alkotmánybíróság   az  Országos  Választási   Iroda   által   a
   kifogáshoz csatolt iratok alapján megállapította, hogy  az  MTA
   elnökének állásfoglalása 2006. március 7.-én megérkezett  a  BM
   Központi Hivatal Választási Főosztályához, így az az OVB  2006.
   március 9-i ülésén az OVB tagjainak rendelkezésére állt.

                                 II.
                                  
   Az   Alkotmánybíróság  a  következő  jogszabályi  rendelkezések
   alapján hozta meg határozatát:
   1)   Az   Alkotmánynak   a   népi   kezdeményezésre   vonatkozó
   rendelkezései:
       „28/B.  §  (1)  Országos népszavazás és népi  kezdeményezés
   tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.”
       „28/D.  §  Országos  népi kezdeményezést  legalább  50  000
   választópolgár nyújthat be. Az országos népi kezdeményezés arra
   irányulhat, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést az
   Országgyűlés   tűzze   a   napirendjére.   Az   országos   népi
   kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az Országgyűlés köteles
   megtárgyalni.”

   2) A Nekt. 1. §-ának hatályos rendelkezései:
       „1.  §  (1) E törvény hatálya kiterjed mindazon,  a  Magyar
   Köztársaság    területén    lakóhellyel    rendelkező    magyar
   állampolgárokra,  akik magukat valamely  nemzeti  vagy  etnikai
   kisebbséghez   tartozónak  tekintik,   valamint   e   személyek
   közösségeire.
       (2)  E  törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség  (a
   továbbiakban:  kisebbség) minden olyan,  a  Magyar  Köztársaság
   területén  legalább  egy évszázada honos népcsoport,  amely  az
   állam  lakossága  körében  számszerű kisebbségben  van,  tagjai
   magyar  állampolgárok és a lakosság többi részétől saját nyelve
   és  kultúrája,  hagyományai  különböztetik  meg,  egyben  olyan
   összetartozás-tudatról   tesz   bizonyságot,   amely   mindezek
   megőrzésére,  történelmileg  kialakult  közösségeik  érdekeinek
   kifejezésére és védelmére irányul.”

   A Nekt. 61. §-ának a Nektm. 58. §-a által módosított szövege:
       „(1)    E    törvény   értelmében   Magyarországon    honos
   népcsoportnak  minősülnek:  a bolgár,  a  cigány,  a  görög,  a
   horvát,  a  lengyel, a német, az örmény, a román, a  ruszin,  a
   szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
         (2)  Ha  az  (1) bekezdésben felsoroltakon kívül  további
   kisebbség  kíván bizonyságot tenni arról, hogy  megfelel  az  e
   törvényben  foglalt  feltételeknek,  legalább  1000,  magát   e
   kisebbséghez  tartozó  választópolgár  e  tárgykörben  a   népi
   kezdeményezésre  vonatkozó  aláírásgyűjtő  íveket  az  Országos
   Választási Bizottság elnökének nyújtja be. Az eljárás során  az
   országos   népszavazásra  és  népi  kezdeményezésre   vonatkozó
   törvény  rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az Országos
   Választási Bizottság az eljárása során köteles kikérni a Magyar
   Tudományos   Akadémia  elnökének  állásfoglalását  a   törvényi
   feltételek fennállásáról.”

   3)  Az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről  szóló
   1998.  évi  III.  törvénynek (a továbbiakban:  Nsztv.)  a  népi
   kezdeményezésre vonatkozó szabályai:
       „17.  §  A  népi kezdeményezésnek pontosan és  egyértelműen
   tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést.
       18.  §  Az Országos Választási Bizottság akkor tagadja  meg
   az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
    a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
    b)  a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
    c)  az  aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek.
       19.  §  A népi kezdeményezést – az aláírásgyűjtésnek a  Ve.
   118/A.  §-a szerinti szünetelése kivételével – az aláírásgyűjtő
   ív   hitelesítését  követő  két  hónapon  belül  egyszer  lehet
   benyújtani  az  Országos  Választási  Bizottság  elnökéhez.   A
   pótlólag  benyújtott,  a  kezdeményezést  kiegészítő  aláírások
   érvénytelenek.
       20.  §  A népi kezdeményezésről a 6. § szerinti bejelentést
   követő három hónapon belül dönteni kell.”

   4)   A   Ve.-nek  az  országos  népi  kezdeményezésre  irányuló
   aláírásgyűjtő ív hitelesítésére vonatkozó szabályai:
       „131.  § Az országos népi kezdeményezés során a 117-121.  §
   és  a  130.  §  (1)  és  (3) bekezdésének  rendelkezéseit  kell
   megfelelően alkalmazni.”
       „117.  § (1) Az Országos Választási Bizottság a jogszabályi
   feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet, illetőleg kérdést a
   benyújtástól számított harminc napon belül hitelesíti.
       (2)  Az  Országos Választási Bizottságnak az  aláírásgyűjtő
   ív,  illetőleg  a  konkrét  kérdés hitelesítésével  kapcsolatos
   határozatát  nyolc napon belül a Magyar Közlönyben  közzé  kell
   tenni.”
       „118. § (…)
       (3)  Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt
   kérdéssel  kell  kezdeni.  Egy aláírásgyűjtő  íven  egy  kérdés
   szerepelhet.  Az aláírásoknak a kérdéssel azonos  oldalon  kell
   szerepelniük.
       (4) Az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett  –
   az  aláírás  hitelességének ellenőrzése  céljából  –  fel  kell
   tüntetni   a   kezdeményező  olvasható  családi  és   utónevét,
   lakcímét, valamint személyi azonosítóját.
       (5)  Az  aláírásgyűjtő ívet az aláírást  gyűjtő  polgár  az
   aláírásával látja el.”
       „130.   §  (1)  Az  Országos  Választási  Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (…)
       (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.
   Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg
   az    Országgyűlés   határozatát   helybenhagyja,   vagy    azt
   megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot,  illetőleg
   az Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

                                III.

   Az    Alkotmánybíróság   hatáskörét   a   jelen    ügyben    az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban: Abtv.) 1. §-a h) pontja alapján a  Ve.  130.  §-a
   határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben
   jogorvoslati   természetű.   Az   Alkotmánybíróság    az    OVB
   határozatában,  valamint  a kifogásban  foglaltak  alapján  azt
   vizsgálja,  hogy az OVB az aláírásgyűjtő ív hitelesítése  során
   az  Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e
   el  [63/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 342, 344.].  Az
   Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörben eljárva is alkotmányos
   jogállásával és, rendeltetésével összhangban látja el [25/1999.
   (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].

   A  Nekt. 61. § (2) bekezdésében szabályozott népi kezdeményezés
   a népi kezdeményezésnek egy sajátos esete, amelynek anyagi jogi
   feltételei  eltérnek  az  országos  népi  kezdeményezésnek   az
   Alkotmányban is megállapított általános szabályaitól. Ebben  az
   esetben a népi kezdeményezés meghatározott célra, a Nekt. 61. §
   (1)     bekezdésének    módosítására,    valamely    népcsoport
   kisebbségként  való elismerésére irányul. A népi  kezdeményezés
   benyújtására  magát  e  kisebbséghez  tartozónak   valló   1000
   választópolgár  jogosult.  A népi kezdeményezéssel  kapcsolatos
   eljárási  kérdésekben  az  országos  népszavazásról   és   népi
   kezdeményezésről  szóló  törvény  általános  rendelkezései   az
   irányadók.

   Az  Nsztv.  3.  §  (1) bekezdése alapján a népi  kezdeményezést
   támogató  aláírásokat  csak  az  aláírásgyűjtő  ív  OVB   által
   hitelesített  mintapéldányával  megegyező  aláírásgyűjtő   íven
   lehet    gyűjteni.   Az   aláírásgyűjtő   ív   mintapéldányának
   hitelesítése  során az Nsztv. 17-18. §-ai alapján  az  OVB  azt
   vizsgálja, hogy az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés eldöntése
   az  Országgyűlés  hatáskörébe tartozik-e, az  aláírásgyűjtő  ív
   pontosan   és   egyértelműen  tartalmazza-e  a   megtárgyalásra
   javasolt   kérdést,  a  kérdés  megfogalmazása   megfelel-e   a
   törvényben foglalt követelményeknek, maga az aláírásgyűjtő ív –
   formailag  és  tartalmilag  – megfelel-e  a  Ve.  118.  (3)-(5)
   bekezdésében előírt követelményeknek.
   Az OVB határozatában megállapította, hogy az aláírásgyűjtő íven
   megtárgyalásra  javasolt  kérdés  az  Országgyűlés  hatáskörébe
   tartozik, a kérdés megfogalmazása megfelel az Nsztv. 17. §-ában
   szabályozott követelményeknek, az aláírásgyűjtő ív eleget  tesz
   a   Ve.   118.  §  (3)-(5)  bekezdése  által  támasztott  alaki
   előírásoknak,   ezért   az  aláírásgyűjtő   ív   mintapéldányát
   hitelesítette.

   Az  OVB  határozata  ellen  kifogást benyújtó  nem  e  törvényi
   előírások  megsértésére,  hanem  arra  alapította  jogorvoslati
   kérelmét,  hogy  az  OVB  nem  tett  eleget  Nekt.  61.  §  (2)
   bekezdésében  foglaltaknak,  nem kérte  meg  az  MTA  elnökének
   állásfoglalását  és  nem vizsgálta, hogy a  Magyarországon  élő
   orosz   nemzetiségű  népcsoport  megfelel-e  a   kisebbségekkel
   szemben    a   Nekt.   1.   §   (2)   bekezdésében   támasztott
   követelményeknek.

   Az  Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján tehát – miután az MTA
   elnökének  állásfoglalását az OVB kikérte – abban  a  kérdésben
   kellett állást foglalnia, hogy törvénysértő-e az OVB határozata
   amiatt,  mert az OVB a hitelesítési eljárás során  nem  foglalt
   állást  abban  a  kérdésben, hogy fennállnak-e a  kisebbségként
   történő elismerés törvényi feltételei.

   Az   Alkotmánybíróság   egy  korábbi  ügyben   már   kifejtette
   alláspontját  arra  nézve,  hogy  miként  értelmezendő  az  OVB
   hatásköre  a  kisebbségként  való  elismerésre  irányuló   népi
   kezdeményezés   aláírásgyűjtő   ívének   hitelesítése    iránti
   eljárásban.
   A  2/2006.  (I.  30.)  AB határozatában (a továbbiakban:  Abh.)
   megállapította:
   „Az  Alkotmány  28/D.  §-a  alapján a népi  kezdeményezés  arra
   irányul,  hogy  az Országgyűlés a hatáskörébe  tartozó  kérdést
   tűzze  napirendre,  érdemben tárgyalja  meg  és  döntsön  annak
   elfogadásáról,   vagy  elvetéséről.  ’A  népi  kezdeményezésből
   csupán  törvényhozási kérdésben való vita és döntés következik.
   Így  a népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívén szereplő kérdéssel
   szemben  is  mindössze  annyi  az elvárás,  hogy  törvényhozási
   tárgykörre  vonatkozzon.’ [42/2002. (X. 11.) AB határozat,  ABH
   2002, 316, 318.]”
   A  Nekt. 61. § (2) bekezdésében szabályozott népi kezdeményezés
   bár tárgykörét tekintve kötött, de az is arra irányul, hogy  az
   Országgyűlés  a  népi  kezdeményezésben  foglalt  törvényhozási
   kezdeményezést  tűzze napirendjére, tárgyalja meg,  és  a  népi
   kezdeményezés  bejelentésétől számított három hónapon  belül  a
   népi kezdeményezés tárgyában hozzon döntést. A kezdeményezésben
   foglaltak  nem  kötik  az Országgyűlést. Ennek  megfelelően  az
   aláírásgyűjtő  ív  hitelesítésére irányuló  eljárásban  a  népi
   kezdeményezés ezen esetében sem támasztható nagyobb követelmény
   az  aláírásgyűjtő íven megfogalmazott kérdéssel  szemben,  mint
   az,   hogy   a   kérdésnek  a  Nekt.  61.  §  (2)  bekezdésében
   szabályozott törvényhozási kezdeményezésre kell irányulnia.  Az
   OVB-nek az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése során
   nem  feladata  annak  vizsgálata,  hogy  a  népi  kezdeményezés
   teljesíthetőségének  törvényi  feltételei  fennállnak-e.  Annak
   megítélése,  hogy  az  aláírásgyűjtő  ív  aláírói  által   tett
   „bizonyság”   megfelel-e  a  Nekt.-ben  foglalt  feltételeknek,
   fennállnak-e a Nekt. 61. § (1) bekezdése módosításának a  Nekt.
   1.  §  (2)  bekezdésében  foglalt feltételei,  az  Országgyűlés
   hatáskörébe tartozik.” (ABK 2006. január, 6, 8-9.)

   Az   Abh.-ban  felülvizsgált  OVB  határozat  olyan  időpontban
   született,  amikor  a  Nektm. még nem lépett  hatályba.  Így  e
   határozatban  az  Alkotmánybíróságnak azt  kellett  vizsgálnia,
   hogy  a  Nektm.  hatályba lépésével változott-e –  az  Abh.-ban
   értelmezett   szabályozáshoz  képest  –  az  OVB   hatáskörének
   terjedelme.

   Az  Alkotmánybíróság  megítélése szerint  a  Nekt.  61.  §  (2)
   bekezdésének   módosítása   az   aláírásgyűjtő   hitelesítésére
   irányuló eljárást nem érintette.
   A  korábbi szabályozás szerint az összegyűjtött aláírásokat  az
   Országgyűlés  elnökéhez kellett benyújtani és  az  Országgyűlés
   döntésének  előkészítése során, a Kormány feladata volt  a  MTA
   elnöke  állásfoglalásának kikérése. (Ez történt a hunok nemzeti
   kisebbségként  való  elismerésére irányuló  népi  kezdeményezés
   tárgyában  lefolytatott  eljárásban. Ld.:  Országgyűlési  Napló
   2005. 217. ülésnap)
   A  Nektm. annyiban módosította a 61. § (2) bekezdését, hogy  az
   aláírásokat tartalmazó aláírásgyűjtő íveket nem az Országgyűlés
   elnökéhez, hanem az OVB-hez kell benyújtani, és az OVB eljárása
   során köteles beszerezni az MTA elnökének állásfoglalását.

   A Nekt.-nek ez az új rendelkezése pusztán arra kötelezi az OVB-
   t,  hogy  szerezze  be  az MTA állásfoglalását,  nem  tartalmaz
   rendelkezést  arra  nézve,  hogy az  OVB-nek  az  eljárás  mely
   szakaszában  kell  megkeresnie  állásfoglalás  végett  az   MTA
   elnökét.  A népi kezdeményezésre irányuló eljárásnak két  olyan
   szakasza van, amelyben az OVB elé kerül az ügy. Az első szakasz
   a  népi kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítése,
   a második szakasz az összegyűjtött aláírások benyújtása után az
   aláírások   ellenőrzése   és  az  aláírt   aláírásgyűjtő   ívek
   megküldése  az Országgyűlésnek. A Nekt. 61. § (2)  bekezdésének
   második mondatának szövegéből nem következik az, hogy az OVB az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését megelőzően köteles az MTA elnöke
   állásfoglalásának  kikérésére, az OVB  e  kötelezettségének  az
   összegyűjtött  aláírásoknak az Országgyűlés  elé  terjeszteséig
   bármikor  eleget  tehet. A Nekt. hivatkozott  rendelkezése  nem
   tartalmaz utalást arra nézve sem, hogy az aláírásgyűjtő ív és a
   kérdés  hitelesítése során az OVB-nek döntését az MTA elnökének
   állásfoglalására  figyelemmel  kell  meghoznia,  nem   biztosít
   hatáskört  az  OVB-nek  arra, hogy az állásfoglalás  alapján  a
   Nekt.  1.  §  (2)  bekezdésében foglalt feltételek  fennállását
   vizsgálja.  Az  OVB  hatásköre a népi kezdeményezésre  irányuló
   eljárásban    technikai   jellegű.    Az    aláírásgyűjtő    ív
   hitelesítésének  az  a funkciója, hogy az  OVB  előzetesen,  az
   aláírásgyűjtés   megkezdése   előtt   ellenőrizze,   hogy    az
   aláírásgyűjtő   ív   hitelesítésre   benyújtott   mintapéldánya
   megfelel-e  a  törvényben előírt garanciális  követelményeknek,
   alkalmas-e  arra, hogy a megfelelő számú aláírás  összegyűjtése
   után az Országgyűlés népi kezdeményezésként megtárgyalja azt. A
   népi   kezdeményezés   teljesíthetőségéről   való   döntés   az
   Országgyűlés   hatáskörébe  tartozik.  A  Nekt.   61.   §   (2)
   bekezdésének  az  indítványozó által felvetett  értelmezése,  –
   mely  szerint az aláírásgyűjtő ív hitelesítése során az OVB  az
   MTA állásfoglalása alapján vizsgálni köteles azt is, hogy az  a
   népcsoport,  amelynek  tagjai  „bizonyság”-ot  kívánnak   tenni
   kisebbséghez  tartozásukról,  megfelel-e  a  Nekt.  1.  §   (2)
   bekezdésében meghatározott feltételeknek, – az Országgyűlést  a
   népi   kezdeményezés  tárgyában  megillető   döntési   hatáskör
   korlátozását jelentené.

   Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
   Nekt. 61. § (2) bekezdésének módosítása nem változtatta meg  az
   OVB-t  az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése  során
   megillető   hatáskör  terjedelmét.  A  Nekt.-nek  a   Nektm.-el
   módosított  61. § (2) bekezdése sem jogosítja fel  az  OVB-t  a
   Nekt. 1. § (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálatára,  e
   rendelkezésből  az OVB-nek csak az a kötelezettsége  származik,
   hogy  az  MTA elnökének állásfoglalását beszerezze  és  a  népi
   kezdeményezést   az  MTA  elnökének  állásfoglalásával   együtt
   terjessze az Országgyűlés elé.

   A fentieket figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította,
   hogy  az  OVB  nem követett el törvénysértést akkor,  amikor  a
   84/2006.   (X.   20.)  OVB  határozatában  az   MTA   elnökének
   állásfoglalása alapján érdemben nem vizsgálta a Nekt. 1. §  (2)
   bekezdésében  foglalt  feltételek meglétét.  A  kifogásolt  OVB
   határozat  megfelel a Nekt. 61. § (2) bekezdésén  alapuló  népi
   kezdeményezés  támogatására  kezdeményezett  aláírásgyűjtő   ív
   mintapéldányának  hitelesítésére  az  Nsztv.-ben   szabályozott
   törvényi előírásoknak, ezért azt helybenhagyta.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
           Dr. Balogh Elemér            Dr. Bragyova András
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
           Dr. Erdei Árpád              Dr. Harmathy Attila
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
           Dr. Holló András                  Dr. Kiss László
           előadó alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
           Dr. Kovács Péter             Dr. Kukorelli István
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                   
                          Dr. Paczolay Péter
                             alkotmánybíró
    Dr. Kovács Péter alkotmánybíró különvéleménye

                                  I.

    Akárcsak a 2/2006. (I. 30.) AB határozathoz (ABK 2006.  január,
    6.)  fűzött  különvéleményemben, a jelen határozat esetében  is
    úgy vélem, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
    1993. évi LXXVII. törvényben (a továbbiakban: Nekt.) nevesített
    kisebbségek  felsorolásának bővítésére  irányuló  kezdeményezés
    esetében   az   Országos   Választási   Bizottságnak   az   ún.
    bizonyságtételre     vonatkozó    aláírásgyűjtés     kérdésének
    hitelesítése  során  csak mutatis mutandis kell  alkalmaznia  a
    választási   eljárásról  szóló  1997.   évi   C.   törvény   (a
    továbbiakban: Ve.) szabályait. Tekintettel arra, hogy  a  Nekt.
    módosítása  bevezette az Magyar Tudományos  Akadémia  elnökének
    állásfoglalását  a  kisebbség fogalma  törvényi  kritériumainak
    teljesüléséről,   és   mivel   az   OVB-nek   eljárásában   már
    rendelkezésére  állt az MTA elnökének az állásfoglalása  arról,
    hogy bizonyosan nem teljesül az orosz kisebbség esetében az ún.
    egy  évszázados magyarországi jelenlét kritériuma,  nyilvánvaló
    volt,  hogy  a kezdeményezés – az esetleg összegyűlő  aláírások
    dacára   –   sem   vezethet  pozitív   döntésre,   a   közösség
    kisebbségkénti jogi elismerésére.

    Nézetem  szerint  a Nekt. említett módosítása következtében  az
    OVB  hatáskörébe  tartozik a törvényi feltételek  fennállásának
    vizsgálata  és ennek hiányában a feltett kérdés hitelesítésének
    elutasítása.

    Ettől független kérdés, hogy az ilyen természetű eljárásban  az
    OVB-t  a Ve. szerint megillető jogosítványok terjedelme körüli,
    ismétlődő   vitákból  (amelyek  különböző   intenzitással,   de
    egyértelműen megjelentek például az ún. „égei makedón”,  „hun”,
    zsidó    kisebbség    elismerésére   irányuló   kezdeményezések
    megítélésekor) a törvényhozó milyen következtetést von le.

    Budapest, 2006. június 19.
                                                   Dr. Kovács Péter
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     27/2006. (VI. 21.)
     Date of the decision:
     .
     06/19/2006
     .
     .