Hungarian
Ügyszám:
.
600/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Balogh Elemér Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 600/B/2000. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/1742
.
A döntés kelte: Budapest, 09/29/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára  irányuló indítványok  és  alkotmányjogi
  panasz tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság a közalkalmazottak jogállásáról szóló
  1992.  évi  XXXIII.  törvény  30. §  (1)  bekezdés  d)  pontja,
  valamint    37.   §   (2)   bekezdése   alkotmányellenességének
  megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló   indítványokat
  elutasítja.

   2.  Az  Alkotmánybíróság a közalkalmazottak jogállásáról szóló
  1992.   évi   XXXIII.  törvény  37.  §  (2)  bekezdése   és   a
  társadalombiztosítási  nyugellátásról szóló  1997.  évi  LXXXI.
  törvény    7.    §    (5)   bekezdése   alkotmányellenességének
  megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló   alkotmányjogi
  panaszt visszautasítja.
                              Indokolás

                                 I.

    1.   Az   Alkotmánybírósághoz  indítvány  érkezett   a   Munka
   Törvénykönyvéről   szóló   1992.   évi   XXII.    törvény,    a
   köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,  a
   közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény,
   a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII.
   törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
   szóló  1997.  évi  LXVIII.  törvény, az  ügyészségi  szolgálati
   viszonyról  és  az ügyészségi adatkezelésről  szóló  1994.  évi
   LXXX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXIII. törvény  (a
   továbbiakban:     Módtv.)    11.     §-a     és     12.     §-a
   alkotmányellenességének  megállapítására   és   visszamenőleges
   hatállyal    való    megsemmisítésére.   A   Módtv.    támadott
   rendelkezései   2000.  május  25-i  hatállyal  módosították   a
   közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII.  törvény
   (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (1) bekezdésének e) pontját és 37.
   § (2) bekezdését. Az előbbi szabály lehetővé teszi a munkáltató
   számára,    hogy    felmentéssel   megszüntesse    azoknak    a
   közalkalmazottaknak   a   jogviszonyát,   akik   a    felmentés
   közlésének,  illetve  legkésőbb  a  felmentési  idő  kezdetének
   napján  nyugdíjasnak minősülnek, az utóbbi rendelkezés pedig  –
   más   esetek   mellett   –   kizárja  a  végkielégítésre   való
   jogosultságot,  ha  a  közalkalmazott  legkésőbb  a  jogviszony
   megszűnése  időpontjában nyugdíjasnak minősül. Az  indítványozó
   szerint   sérti  a  jogbiztonságot,  hogy  a  Módtv.   azonnali
   hatálybaléptetésével  a  törvényhozó visszamenőleges  hatállyal
   megvonta  az  1998.  január 1. és 1999. augusztus  17.  közötti
   időpontban     előrehozott    öregségi     nyugdíjba     vonult
   közalkalmazottaktól   azt   a   munkajogi   védelmet    és    a
   közalkalmazotti    jogviszonyban   töltött   idővel    szerzett
   végkielégítéshez  való  jogot,  amelyeket  a  Kjt.-t   korábban
   módosító,  a  Munka  Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.
   törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi  XXIII.
   törvény,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.   évi
   XXXIII.   törvény,  az  igazságügyi  alkalmazottak   szolgálati
   viszonyáról  szóló  1997. évi LXVIII.  törvény,  az  ügyészségi
   szolgálati  viszonyról  és az ügyészségi  adatkezelésről  szóló
   1994.   évi   LXXX.   törvény,   a   bírák   jogállásáról    és
   javadalmazásáról  szóló 1997. évi LXVII.  törvény,  valamint  a
   fegyveres  szervek  hivatásos  állományú  tagjainak  szolgálati
   viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról  szóló
   1999.  évi  LVI.  törvény (a továbbiakban:  Kjtm.)  biztosított
   azáltal, hogy a jogviszony előrehozott öregségi nyugdíjban való
   részesülés címén történő, végkielégítés nélküli megszüntetésére
   csak  azon  közalkalmazottak esetében kerülhetett sor,  akik  e
   nyugellátást  a  Kjtm.  1999. augusztus 17-i  hatályba  lépését
   követően vették igénybe.

    Egy  másik  indítványozó  –  az Alkotmánybíróság  főtitkárának
   hiánypótlásra  felhívását követően pontosított –  alkotmányjogi
   panaszában  a Legfelsőbb Bíróság Mfv. II. 10.281/2001/4.  számú
   ítéletében  alkalmazott, a társadalombiztosítási nyugellátásról
   szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 7. §  (5)
   bekezdése és a Kjt. 37. § (2) bekezdése megsemmisítését  kérte.
   A Legfelsőbb Bíróság ebben az ítéletben hatályon kívül helyezte
   a  másodfokú  bíróság  ítéletének azon rendelkezését,  amely  a
   panaszos  közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszüntető
   alperesi     munkáltatót    azért    kötelezte    végkielégítés
   megfizetésére, mert a felperes már a Kjtm. 1999. augusztus 17-i
   hatályba   lépését  megelőzően  igénybe  vette  az  előrehozott
   öregségi  nyugdíjat, ezért – figyelemmel  a  Kjtm.  38.  §  (3)
   bekezdésére is – az előrehozott öregségi nyugdíjban  részesülők
   végkielégítésre  való jogosultságát kizáró szabály  a  felperes
   esetében nem alkalmazható. A Legfelsőbb Bíróság ítélete szerint
   az  előrehozott  öregségi nyugdíjban részesülés  a  jogosultság
   szempontjából   irreleváns,  mert  a  felperes  közalkalmazotti
   jogviszonyának    1999.   augusztus   31-i    hatállyal    való
   megszűnésekor  a  Tny. 7. § (5) bekezdésében  foglalt  korhatár
   betöltése  és  szolgálati  ideje  alapján  az  öregségi  teljes
   nyugdíjra jogosulttá vált, végkielégítésre való jogosultságát a
   Kjt.  37.  §  (2)  bekezdése ezért zárja  ki.  Az  indítványozó
   szerint  a  támadott  rendelkezések  által  sérül  a  szociális
   biztonsághoz való joga, egyrészt mert a végkielégítés, valamint
   a   jubileumi   jutalom   címén  indított   perében   ugyanazon
   jogszabályok  alapján három bíróság háromféle  döntést  hozott,
   valamint a Legfelsőbb Bíróság nem vette figyelembe a Kjt. 1999.
   augusztus  17-i  módosítását, másrészt mert a  jogerős  döntést
   hozó  és a felülvizsgálati bíróság között értelmezési vita  van
   abban a kérdésben, hogy ki minősül nyugdíjasnak.

    Egy  további indítványozó az Alkotmány 70/A. §-ának  sérelmére
   hivatkozással  kezdeményezte a Kjt. 37. § (2) bekezdés  második
   mondata      alkotmányellenességének     megállapítását      és
   megsemmisítését. Álláspontja szerint a támadott  rendelkezésben
   a  törvényhozó  egyéb helyzet szerint, önkényes különbségtételt
   alkalmazott    a    felmentéssel   megszüntetett    jogviszonyú
   közalkalmazottak   között   azzal,   hogy   a    legkésőbb    a
   közalkalmazotti    jogviszony    megszűnésének     időpontjában
   nyugdíjasnak  minősülőket kizárta a végkielégítésre  jogosultak
   közül.  Míg a végkielégítés tekintetében alkalmazott  különbség
   az   önhiba,  azaz  –  egészségügyi  ok  kivételével  –  tartós
   alkalmatlanság   és   nem   megfelelő   munkavégzés    esetében
   alkotmányosan  védhető, a nyugdíjasok, azon belül  különösen  a
   rokkantsági   nyugdíjasok   kizárása   nem   indokolható.    Az
   indítványozó   –  vitatva  a  jogalkotó  által  a   nyugdíjasok
   jogosultságának megvonásával kapcsolatban felhozott indokokat –
   kifejtette,  hogy a végkielégítés mértékének a  munkaviszonyban
   töltött  időhöz való igazodása alátámasztja, hogy a juttatás  a
   huzamos,  akár  több évtizedes munkavégzés  elismerése  (s  nem
   lehet  összefüggésbe hozni a munkakereséssel  töltött  idővel),
   ezért  nincs  ésszerű  indoka  a  nyugdíjasok  kizárásának.   A
   támadott  szabály  ugyanakkor alkotmányellenes  különbségtételt
   tesz  a munkavégzésre egészségügyi okból fakadóan alkalmatlanná
   vált   közalkalmazottak  között  is:  a   rokkantsági   nyugdíj
   megállapítását megelőzően – a Kjt. 30. § (1) bekezdés d) pontja
   alapján  – felmentettek jogosulttá válnak a végkielégítésre,  a
   rokkantsági  nyugdíj  igénybevétele miatt felmentettek  viszont
   nem, így a jogosultság esetlegesen egy munkáltatói döntéstől, a
   munkáltató  anyagi  helyzetétől válik  függővé.  E  szabályozás
   folytán  előáll  továbbá az a képtelen  helyzet  is,  hogy  aki
   betegebb,   ezért  a  munkaerő-piacon  esélytelenebb   (a   67%
   munkaképesség-csökkenéssel    rendelkező),     nem     jogosult
   végkielégítésre, szemben pl. az 50%-ban munkaképesség-csökkent,
   rokkantsági  nyugdíjra nem jogosult személlyel.  A  rokkantsági
   nyugdíjasok  esetében egyébként sem fogadható  el  a  jogalkotó
   érvelése,   miszerint  a  jövőben  már  nem  kell  számolni   a
   munkanélküliségből  fakadó egzisztenciális kényszerrel,  hiszen
   állapotjavulás esetén a nyugdíj folyósítását megszüntetik, s  a
   munkaerőpiacról évekig kiszorult személyeknek jóval  kisebb  az
   esélye az elhelyezkedésre.

    Az  Alkotmánybíróság az indítványokat a támadott rendelkezések
   részbeni    azonosságára   tekintettel   az    Alkotmánybíróság
   ideiglenes   ügyrendjéről   és  annak   közzétételéről   szóló,
   módosított  és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001.  (XII.  3.)
   Tü. határozat (a továbbiakban: Ügyrend, ABH 2003, 2065.) 28.  §
   (1) bekezdése alapján egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

    2.  Az  Alkotmánybíróság  eljárása  során  észlelte,  hogy  az
   utólagos  absztrakt  normakontrollra irányuló  egyik  indítvány
   benyújtását  követően a Kjt.-nek a Módtv. támadott  11.  §-ával
   módosított 30. § (1) bekezdés e) pontját 2007. szeptember 1-jei
   hatállyal  módosította  a közalkalmazottak  jogállásáról  szóló
   1992.  évi  XXXIII. törvény módosításáról szóló  2007.  évi  C.
   törvény  13.  §-a,  amelynek alapján a nyugdíjasnak  minősülés,
   mint  felmentési indok az e) pontból a d) pontba került  át,  a
   Módtv.  12. §-ával megállapított 37. § (2) bekezdését pedig,  a
   harmadik   mondat   hatályon   kívül   helyezésével   a   Munka
   Törvénykönyvéről  szóló 1992. évi XXII.  törvény,  valamint  az
   ezzel  összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
   szóló  2003.  évi  XX.  törvény 31. § (1)  bekezdés  a)  pontja
   módosította.   Mivel   az   indítványozó   által    sérelmezett
   jogszabályok   tartalmát  e  módosítások  nem  érintették,   az
   Alkotmánybíróság   a   vizsgálatot  az  elbíráláskor   hatályos
   szabályokra vonatkozóan végezte el.

    3.  Az Alkotmánybíróság eljárása során – álláspontja kifejtése
   végett  –  beszerezte  a foglalkoztatáspolitikai  és  munkaügyi
   miniszter, valamint a belügyminiszter véleményét.

                                 II.

    Az indítványok elbírálása során figyelembe vett jogszabályok:

    1. Az Alkotmány rendelkezései:
    „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
    „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
    „70/E.  § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk  van
   a   szociális   biztonsághoz;  öregség,  betegség,  rokkantság,
   özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
   munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
   jogosultak.
    (2)   A   Magyar  Köztársaság  az  ellátáshoz  való  jogot   a
   társadalombiztosítás   útján   és   a   szociális   intézmények
   rendszerével valósítja meg.”

    2.    A   Kjt.-nek   az   alkotmányjogi   panasszal   támadott
   rendelkezése:
    „37.  § (2) Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott,  ha
   felmentésére   –   az  egészségügyi  okot   kivéve   –   tartós
   alkalmatlansága  vagy nem megfelelő munkavégzése  miatt  került
   sor.  Nem  jár  továbbá  végkielégítés a közalkalmazottnak,  ha
   legkésőbb    a    közalkalmazotti   jogviszony    megszűnésének
   időpontjában nyugdíjra jogosult (37/B. §). Nem jogosult továbbá
   végkielégítésre  az  a  közalkalmazott, akinek  közalkalmazotti
   jogviszonya a 25/A. § (1) bekezdése szerint szűnt meg és az  új
   munkáltatóval  a  25/A.  § (3) bekezdés  szerint  munkaviszonyt
   létesít.”

    A Kjt. jelenleg hatályos rendelkezései:
    „30.  §  (1)  A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt  –  a
   30/A-30/B.  §-ban  foglalt korlátozással –  felmentéssel  akkor
   szüntetheti meg, ha
    d)   a   közalkalmazott  a  felmentés  közlésének,   illetőleg
   legkésőbb  a  felmentési  idő  kezdetének  napján  nyugdíjasnak
   minősül (37/B. §); illetve”
    „37.  § (2) Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott,  ha
   felmentésére   –   az  egészségügyi  okot   kivéve   –   tartós
   alkalmatlansága  vagy nem megfelelő munkavégzése  miatt  került
   sor.  Nem  jár  továbbá  végkielégítés a közalkalmazottnak,  ha
   legkésőbb    a    közalkalmazotti   jogviszony    megszűnésének
   időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. §].”

    3. A Tny. rendelkezése:
    „7.  §  (5)  A (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően  a  férfi
   öregségi nyugdíj korhatára, amennyiben
    a) 1938. január 1-je előtt született, a 60.,
    b) 1938-ban született, a 61.
   betöltött életév.”

                                III.

    Az   indítványok  megalapozatlanok,  az  alkotmányjogi  panasz
   érdemi elbírálásra alkalmatlan.

    1.   A   végkielégítés   jogintézménye   szabályozásának,    a
   jogosultság      törvényi     feltételei     megváltoztatásának
   alkotmányosságával  az Alkotmánybíróság már több  határozatában
   foglalkozott.  Az 1399/B/1995. AB határozatában megállapította:
   „A  végkielégítés  munkajogi jogintézmény.  A  végkielégítéshez
   való  jog  – a munkához, az egyenlő munkáért egyenlő bérhez,  a
   munkához    igazodó   jövedelemhez   való    jog    alkotmányos
   garantálásával  szemben  –  nem  szerepel  az  Alkotmány   XII.
   fejezetében felsorolt alapvető jogok között.” (ABH  1996,  589,
   590.) Az Alkotmánybíróság más határozataiban is megállapította,
   hogy  a  végkielégítéshez való jog nem része az alapvető  jogok
   katalógusának,    ezért    a    végkielégítés     feltételeinek
   meghatározásánál a jogalkotót széleskörű mérlegelési jog illeti
   meg,   alkotmányellenesség  csak  egészen  szélsőséges  esetben
   állapítható  meg. [2180/B/1991. AB határozat,  ABH  1992,  559,
   562.;   2264/B/1991.  AB  határozat,  ABH  1992,   567,   568.;
   397/B/1994. AB határozat, ABH 1994, 712, 714-715.; 1399/B/1995.
   AB  határozat, ABH 1996, 589, 590.; 1221/B/1992. AB  határozat,
   ABH 1993, 610, 611.]

    1.1.  Az  Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta meg, sérti-e
   az  Alkotmány  70/A. §-át az, hogy a törvényhozó  a  nyugdíjban
   részesülő közalkalmazottak felmentése esetén nem biztosította a
   végkielégítéshez   való   jogot.  Az  Alkotmánybíróság   számos
   határozatában  értelmezte az Alkotmány 70/A. § (1)  bekezdését.
   Kialakult  gyakorlata szerint az Alkotmány  e  rendelkezését  a
   jogegyenlőség    általános   elvét   megfogalmazó    alkotmányi
   követelményként értelmezte. Az Alkotmánybíróság kimondta,  hogy
   az  alkotmányi  tilalom  elsősorban  az  alkotmányos  alapjogok
   tekintetében  tett  megkülönböztetésekre terjed  ki;  abban  az
   esetben, ha a megkülönböztetés nem emberi jog vagy alapvető jog
   tekintetében      történt,      az      eltérő      szabályozás
   alkotmányellenessége  akkor  állapítható  meg,  ha  az   emberi
   méltósághoz  való  jogot  sérti.  Az  Alkotmánybíróság   eddigi
   gyakorlata    során    ez    utóbbi   körben    akkor    ítélte
   alkotmányellenesnek a jogalanyok közötti megkülönböztetést,  ha
   a  jogalkotó  önkényesen, ésszerű indok nélkül tett különbséget
   az azonos szabályozási kör alá vont jogalanyok között. [9/1990.
   (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.)  AB
   határozat,  ABH  1990,  73,  77-78.;  61/1992.  (XI.  20.)   AB
   határozat,  ABH  1992,  280, 281-282.; 35/1994.  (VI.  24.)  AB
   határozat,  ABH  1994,  197, 203-204.; 30/1997.  (IV.  29.)  AB
   határozat,  ABH  1997, 130, 138-140.; 39/1999.  (XII.  21.)  AB
   határozat,  ABH  1999,  325, 342-344.;  39/2001.  (X.  19.)  AB
   határozat, ABH 2001, 691, 696.]
    Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  értelmében  ugyanakkor   az
   eltérő  ismérvek  ellenére történt homogén csoportképzéssel  is
   sérülhet  az  egyenlő méltóságú személyként kezelés alkotmányos
   követelménye. [22/1996. (VI. 25.) AB határozat, ABH  1996,  89,
   96.;  32/2005.  (IX. 15.) AB határozat, ABH  2005,  329,  339.]
   Alkotmányellenességhez eszerint nem csak  az  vezet,  ha  adott
   szabályozási koncepción belül valamely (azonos helyzetben lévő)
   csoportra  –  alkotmányos  indok nélkül  –  eltérő  szabályozás
   vonatkozik, hanem hátrányos megkülönböztetés az is, ha az adott
   szabályozási  koncepció alkotmányossági szempontból  lényegesen
   eltérő  helyzetben lévő csoportokra azonosan vonatkozik, vagyis
   e    körülményt   figyelmen   kívül   hagyja.   Ha   az   ilyen
   hátrányokozásnak  nem  ismerhető fel a  tárgyilagos  mérlegelés
   szerint    való   ésszerű   indoka   –   tehát   önkényes    –,
   alkotmányellenesség  állapítható  meg.  [6/1997.  (II.  7.)  AB
   határozat,  ABH 1997, 67, 69.; 32/2005. (IX. 15.) AB határozat,
   ABH 2005, 329, 339.]

    1.2. Az Alkotmánybíróságnak az egyik indítvány alapján arra  a
   kérdésre  kellett  választ adnia, megvalósul-e alkotmányellenes
   különbségtétel  azáltal, hogy a Kjt. 37. § (2)  bekezdésében  a
   törvényhozó   –   az   egészségügyi  okot   kivéve   –   tartós
   alkalmatlanság vagy nem megfelelő munkavégzés miatt  felmentett
   közalkalmazottakkal     azonosan     nem     biztosította     a
   végkielégítéshez  való  jogot  azoknak  a  közalkalmazottaknak,
   akiknek a felmentésére nyugdíjasnak minősülés címén került sor.
    E  kérdés  elbírálása  során  az Alkotmánybíróság  figyelemmel
   volt   a   közszférában   foglalkoztatottak   végkielégítésének
   alkotmányossági  vizsgálata során tett korábbi megállapításaira
   is.  A  174/B/1999. AB határozatban (ABH 2005,  870,  875.)  az
   Alkotmánybíróság    a    végkielégítést    a    foglalkoztatási
   jogviszonyoknak  a jellemzően a munkáltató – tágabb  értelemben
   vett   –  működésével  összefüggő  ok  miatti  megszüntetéséhez
   kötődő,  mértékét  illetően az illetményhez és  a  jogviszonyok
   időtartamához  igazodó egyszeri juttatásként határozta  meg.  E
   határozatában  megállapította:  „[r]endeltetését   tekintve   a
   végkielégítés   a   munkakeresés   időszakában,   az   ismételt
   munkavállalásig   terjedő   időben  egyfajta   anyagi   jellegű
   támogatást  jelent  és a megélhetés biztosítását  célozza  azon
   nyugellátásra nem jogosult foglalkoztatottak számára, akiknek a
   jogviszonya    önhibájukon    kívül    (tehát    nem    szakmai
   alkalmatlanság,  a  szolgálatra való  méltatlanná  válás,  stb.
   miatt)  kerül  megszüntetésre”. A vizsgált  jogintézményről  az
   Alkotmánybíróság   a   68/2006.  (XII.  6.)   AB   határozatban
   rögzítette, hogy a végkielégítés funkciója a tisztes végelbánás
   egyik eszközeként az, hogy a munkáltató oldalán felmerült okból
   az   adott   foglalkoztatási  jogviszonyból  kikerülő   személy
   újraalkalmazásáig anyagi biztonságban legyen  (ABH  2006,  740,
   758.).  Az Alkotmánybíróság eddigi határozataiban nem vizsgálta
   a  nyugdíjasok végkielégítésre való jogosultságának kérdését, a
   174/B/1999.  AB határozatban azonban rámutatott: a  törvényhozó
   „egységesen  nem  jogosítja  a  végkielégítésre  azokat,   akik
   nyugdíjjogosultságot  szereztek,  hiszen  ebben  az  esetben  a
   foglalkoztatottak    további    megélhetése    a    nyugellátás
   folyósításából eredően biztosított”.
    A  jelen  szabályozás  vizsgálata  során  az  Alkotmánybíróság
   abból  indult ki, hogy a vizsgálni kért jogalanyi körbe tartozó
   közalkalmazottak      jogviszonyának     felmentéssel      való
   megszüntetése,  valamint a végkielégítésből való  kizárásuk  is
   alapvetően más okok alapján történik. A Kjt. 30. § (1) bekezdés
   c)  pontja  alapján,  azaz  a  munkaköri  feladatok  ellátására
   szakmai  szempontból tartós alkalmatlanná  válás,  illetve  nem
   megfelelő    munkavégzés   miatt   felmentettek   esetében    a
   végkielégítés kizárásánál a törvényhozó arra volt  figyelemmel,
   hogy  a  jogviszony  rendeltetését a kötelem  munkateljesítésre
   szerződött    alanya   személyével,   képességeivel,    szakmai
   felkészültségével,  tudásával, munkaköri feladatai  ellátásának
   minőségével, mennyiségével, stb. összefüggésben felmerült ok, a
   munkavégzés   elégtelensége  miatt  nem  tudja   betölteni.   E
   jogalanyi  kör esetében a törvényhozó a jogviszony  lezárásakor
   kizárólag a felmentési idő alatti, munkavégzés alóli mentesítés
   intézménye   (Kjt.  33.  §)  révén  kívánt  anyagi   támogatást
   biztosítani az ismételt munkavállalásig, megélhetést  biztosító
   jövedelemszerzésig terjedő időre. Ezzel szemben a jogviszonynak
   a  munkáltató  tágabb  értelemben vett  működésével  összefüggő
   okból  való  megszüntetése esetén a törvényhozó  a  munkavégzés
   alóli  mentesítés  és  a végkielégítés együttes  biztosításával
   nyújt  fokozott  védelmet az adott munkáltató keretében  tovább
   nem  foglalkoztatható jogalanyok számára a munkahely elvesztése
   miatt   bekövetkező   anyagi   és   egzisztenciális   hátrányok
   csökkentésére,    illetve    kiküszöbölésére.    Ennyiben     a
   végkielégítés, mint a tisztes végelbánás eszköze valóban  olyan
   jogintézmény,  amelynek  funkcióját  illetően  kimutatható   az
   anyagi  elismerés,  az adott munkáltatónál viszonylag  hosszabb
   ideje  fennálló  jogviszony felszámolásakor  a  foglalkoztatási
   jogviszonyra vonatkozó követelményeknek megfelelően teljesített
   munkavégzés  honorálása is. Ebből azonban  nem  következik  az,
   hogy  a törvényhozó az utóbbi körbe sorolható jogalanyok  közül
   mindenki,  így  a nyugdíjasok számára is köteles végkielégítést
   biztosítani.    A    nyugdíjasnak   minősülő   közalkalmazottak
   végkielégítésre  való  jogosultságának kizárása  a  szakmai  ok
   miatti   alkalmatlanság  és  az  elégtelen  munkavégzés   miatt
   felmentettektől  eltérő  indokokon  alapul.  A  közalkalmazotti
   jogviszonynak a nyugdíjra való jogosultság miatti megszüntetése
   jellemzően  a  közalkalmazotti pálya végleges, egyes  esetekben
   (rokkantsági,  baleseti  rokkantsági  nyugdíj)  előre  meg  nem
   határozhatóan  időleges, vagy végleges lezárulását  jelenti.  A
   nyugdíjasnak   minősülő   közalkalmazottak   (Kjt.   37/B.   §)
   megélhetése    a    jogviszony    megszűnését    követően     a
   társadalombiztosítási  nyugdíjrendszer  keretében   folyósított
   nyugellátások révén biztosított, így esetükben nem állnak  fenn
   az  elsősorban a munkanélküliséggel, a létfenntartást  szolgáló
   rendszeres     jövedelem    elvesztésével    járó     hátrányok
   kiküszöbölésére      létrehozott,     alapvetően      szociális
   megfontolásokon alapuló jogintézmény alkalmazásának okai.
    Ennek   alapján   megállapítható,  hogy  az  eltérő   ismérvek
   ellenére  történt homogén csoportképzés tárgyilagos  mérlegelés
   szerinti  ésszerű indokokon alapul, a törvényhozó nem  sértette
   meg   az  egyenlő  méltóságú  személyként  kezelés  alkotmányos
   követelményét,   ezért   az  Alkotmánybíróság   az   indítványt
   elutasította.

    1.3.  Választ  kellett  adnia  az Alkotmánybíróságnak  arra  a
   kérdésre is, alkotmányellenes diszkriminációt valósít-e  meg  a
   támadott  szabályozás azzal, hogy a felmentett közalkalmazottak
   közül   az   egészségügyi  alkalmatlanság  címén  megszüntetett
   jogviszonyú  közalkalmazottakat jogosítja a végkielégítésre,  a
   rokkantsági   nyugdíjban   részesülők   számára   viszont   nem
   biztosítja e jogot.
    A  Kjt.  a  munkakörük ellátására egészségi állapotuk  romlása
   miatt  alkalmatlanná  vált  közalkalmazottak  foglalkoztatásban
   tartására   garanciális  rendelkezéseket  tartalmaz:   jogszerű
   felmentésükre csak akkor kerülhet sor, ha a munkáltató nem  tud
   az  egészségi állapotuknak megfelelő foglalkoztatási  ajánlatot
   tenni, vagy azt a közalkalmazott nem fogadja el (Kjt. 30/A.  §,
   30/C.   §–30/E.  §).  Ebben  az  esetben  az  adott  munkáltató
   keretében  történő továbbfoglalkoztatás egészségügyi ok  miatti
   ellehetetlenülése, illetve a munkáltató irányítása alatt  álló,
   illetve  a fenntartó által fenntartott más, a Kjt. hatálya  alá
   tartozó  munkáltatónál történő munkavégzés kizártsága  alapozza
   meg   a   jogviszony   felmentéssel   történő   megszüntetését.
   (Megjegyzi   az   Alkotmánybíróság,  hogy  –  az   indítványozó
   érvelésével  szemben – nem állítható, hogy az e  címen  történő
   felmentés  a  munkáltató  diszkrecionális  döntésén  múlna:   a
   keresőképtelen  közalkalmazottat  felmentési  tilalom  védi,  a
   keresőképes, de munkakörét egészségügyi állapota miatt  ellátni
   képtelen,  rokkantsági nyugdíjban nem részesülő  közalkalmazott
   esetében    pedig    a    munkáltató   a   továbbfoglalkoztatás
   lehetőségének  vizsgálatára, ennek hiányában  a  közalkalmazott
   felmentésére kényszerül.)
    A   közalkalmazotti  jogviszonyból  származó   kötelezettségek
   ellátására egészségi állapotuk változása miatt képtelenné  vált
   közalkalmazottak  közös  tulajdonsága,  hogy   jogviszonyuk   a
   megváltozott      egészségi     állapotuk      miatt      válik
   fenntarthatatlanná.  E személyek közül azonban  egyesek  eltérő
   helyzetbe  kerülnek  azáltal, hogy  egészségi  állapotuk  miatt
   csupán  az  adott  munkáltató által felkínált  és  biztosítható
   keretek  közötti  munkavégzés  válik  lehetetlenné,  míg  mások
   munkaképessége olyan mértékben csökken, amely az  azonos,  vagy
   közel  azonos feltételek melletti további munkavégzést,  kereső
   tevékenység  folytatását  más munkáltató  keretében  sem  teszi
   lehetővé.  (Ez  az indoka annak, hogy az állam a  megélhetéshez
   szükséges   ellátásukat  a  társadalombiztosítás   rendszerében
   folyósított, a Tny. 23. §-a szerinti ellátással biztosítja.)  A
   fenti  okok  miatt  –  szolgálati  idejükre  is  tekintettel  –
   rokkantsági   nyugdíjra  jogosulttá  vált  és  azt  ténylegesen
   igénybe  vevő jogalanyok íly módon alkotmányossági  szempontból
   eltérő   helyzetben   vannak  azoktól  a  jogalanyoktól,   akik
   jövedelemszerző     tevékenységükben     lényegesen     kevésbé
   korlátozottak:  munkaképességüket más, de a korábbihoz  hasonló
   foglalkoztatási  keretek  között  hasznosítani   tudják.   Erre
   tekintettel  megállapítható,  hogy  az  egészségügyi  ok  miatt
   felmentett   és  a  rokkantsági  nyugdíjban  részesülés   miatt
   felmentett,  azonos  szabályozási körbe nem tartozó  jogalanyok
   végkielégítésre  való jogosultságának eltérő  szabályozása  nem
   sérti   az   Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdését,   ezért   az
   Alkotmánybíróság    a    Kjt.    37.    §     (2)     bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt e vonatkozásban is elutasította.

    1.4.  Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy a  végkielégítés
   nem   a  foglalkoztatási  jogviszonyban  töltött  hosszabb  idő
   jutalma  (a  közalkalmazotti pályaút  honorálását  a  jubileumi
   jutalom  szolgálja), s nem minősül a foglalkoztatási jogviszony
   ideje   alatt   bekövetkezett  munkaképtelenségre   tekintettel
   nyújtott   szociális  ellátási  formának  sem.  A  jogintézmény
   elsődleges   célja,  hogy  a  foglalkoztatási  jogviszonyaikból
   önhibán   kívül   „kikerült”,   a  létfenntartáshoz   szükséges
   jövedelmet  –  korukat és egészségi állapotukat  tekintve  –  a
   jövőben  is  munkavégzéssel biztosítani kívánó  és  arra  képes
   személyek  számára  átmenetileg  biztosítsa  a  megélhetést.  A
   rokkantsági   nyugdíjban   részesülés   címén   felmentett,   a
   későbbiekben  állapotjavulás miatt rokkantsági  nyugdíjra  való
   jogosultságukat   elvesztő   jogalanyok   munkaerőpiacra   való
   visszatérésével kapcsolatos nehézségei megoldásáról az állam az
   Alkotmány 70/E. §-ában szabályozott szociális biztonsághoz való
   jog    érvényesülését   szolgáló   jogintézményeken   keresztül
   gondoskodik.

    2.  Az  Alkotmánybíróság az utólagos normakontrollra  irányuló
   további indítvány tartalmi vizsgálata előtt utal arra, hogy  az
   Alkotmánybíróság   állandó   gyakorlata   szerint,    „ha    az
   indítványozó      egy      új      rendelkezés      tartalmának
   alkotmányellenességét állítja, akkor az Alkotmánybíróság nem az
   új rendelkezést hatályba léptető, hanem a módosítás révén az új
   rendelkezést    magába    foglaló   (inkorporáló)    jogszabály
   alkotmányellenességét vizsgálja meg”. [8/2003.  (III.  14.)  AB
   határozat,  ABH 2003, 74, 81.; 67/2006. (XI. 29.) AB határozat,
   ABH  2006,  971, 977.] Az Alkotmánybíróság erre  tekintettel  a
   jelen  ügyben  sem  az Módtv.-nek az egyik  indítványozó  által
   megjelölt  rendelkezéseire, hanem az ezt  inkorporáló  törvényi
   rendelkezésekre   nézve   folytatta   le   az   alkotmányossági
   vizsgálatot.
    A  Kjt.  30.  §  (1)  bekezdés d) pontja a munkáltató  számára
   lehetővé   teszi  a  közalkalmazotti  jogviszony   felmentéssel
   történő   megszüntetését,  ha  a  közalkalmazott  a   felmentés
   közlésének,  illetőleg  legkésőbb a felmentési  idő  kezdetének
   napján  nyugdíjasnak minősül. A Kjt. alkalmazása  szempontjából
   nyugdíjasnak  minősülőket a Kjt. 37/B. §-a  szabályozza,  amely
   szerint   –   többek  között  –  nyugdíjasnak   tekintendő   az
   előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő, valamint – az  egyes
   munkaügyi  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2007.   évi
   CLXXIX.  törvény  21.  §-a  nyomán –  az  előrehozott  öregségi
   nyugdíjjogosultság feltételeivel rendelkező,  felmentését  erre
   tekintettel írásban kezdeményező közalkalmazott is [Kjt.  37/B.
   §  (1)  bekezdés  d) pont, (3) bekezdés].  A  Kjt.  37.  §  (2)
   bekezdésének  második  mondata a  legkésőbb  a  közalkalmazotti
   jogviszony   megszűnése   időpontjában  nyugdíjasnak   minősülő
   közalkalmazott   számára  nem  biztosít  végkielégítésre   való
   jogosultságot.  Az egyik indítványozó ezt a szabályozást  azért
   tartja   az   Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdéséből   levezetett
   jogbiztonság   követelményébe  ütközőnek,  mert  a   Módtv.-vel
   bevezetett,    2000.   május   25-től   hatályos    szabályozás
   visszamenőlegesen  vonta  el  azon közalkalmazottak  „munkajogi
   védelmét” és végkielégítéshez való jogát, akik 1998. január  1.
   és  1999. augusztus 17. közötti időpontban előrehozott öregségi
   nyugdíjat  vettek igénybe. A Módtv. hatályba lépése  előtti,  a
   Kjtm.   által  bevezetett,  1999.  augusztus  17-től   hatályos
   szabályozás  ugyanis, amely az előrehozott öregségi  nyugdíjban
   részesülés  címén történő felmentést lehetővé  tette  és  az  e
   jogcímen felmentettek végkielégítéshez való jogát kizárta, csak
   azon  közalkalmazottak tekintetében volt alkalmazható, akik  az
   előrehozott öregségi nyugdíjat a Kjtm. hatálybalépését követően
   vették igénybe.
    A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
   indítványozó   az   általa  támadott  rendelkezések   tartalmát
   önmagában   nem   tartja  alkotmányellenesnek,  hanem   azoknak
   hatályba lépését kifogásolja az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből
   származó  jogbiztonság sérelmére hivatkozva. A Kjt.  Módtv.-vel
   bevezetett szabályait hatályba léptető rendelkezéseket  (Módtv.
   23.  §)  az  indítványozó nem támadta,  a  megsemmisíteni  kért
   szabályokkal  bevezetett  rendelkezések  pedig  az  előrehozott
   öregségi  nyugdíjban részesülők felmentése és  végkielégítéshez
   való  joga  tekintetében nem hoztak változást. Az  indítványozó
   által felvetett alkotmányossági probléma ebből következően  nem
   hozható  összefüggésbe  a  Kjt. vizsgált  rendelkezéseivel.  Az
   érdemi   összefüggés  hiánya  az  Alkotmánybíróság   gyakorlata
   szerint  az  indítvány elutasítását eredményezi [35/1994.  (VI.
   24.)  AB  határozat,  ABH  1994,  716,  717.;  108/B/1992.   AB
   határozat,  ABH 1994, 523, 524.], ezért az Alkotmánybíróság  az
   Alkotmány    2.    §    (1)    bekezdésébe    ütközés    miatti
   alkotmányellenesség    megállapítására   irányuló    indítványt
   elutasította.

    3.  Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszként benyújtott
   indítvány kapcsán elsőként azt vizsgálta, hogy az megfelel-e az
   Abtv. 48. §-ában foglalt feltételeknek.
    Az  Abtv.  48.  §  (1)  bekezdése értelmében  az  Alkotmányban
   biztosított  jogainak megsértése miatt alkotmányjogi  panasszal
   fordulhat  az  Alkotmánybírósághoz az, akinek a  jogsérelme  az
   alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett be,
   is  egyéb  jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, illetőleg
   más  jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az  Abtv.
   48.  § (2) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt a jogerős
   határozat  kézbesítésétől számított hatvan  napon  belül  lehet
   írásban benyújtani. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata
   szerint  az  Abtv.  48.  § (1) és (2) bekezdésében  foglaltakat
   együttesen  kell értelmezni és figyelembe venni. [23/1991.  (V.
   18.)  AB  végzés,  ABH  1991, 361, 362.; 41/1998.  (X.  2.)  AB
   határozat, ABH 1998, 306, 309.] Ebből következően az Abtv.  48.
   §  (1)  bekezdése  szerinti jogorvoslatokon is  csak  azokat  a
   jogorvoslatokat   kell   érteni,   amelyek   az   ügy   jogerős
   befejezéséig  terjeszthetők  elő.  Az  alkotmányjogi   panaszra
   megállapított   határidő  számítása   szempontjából   tehát   a
   rendkívüli   jogorvoslatokat  figyelmen  kívül   kell   hagyni.
   Mindazonáltal  lehetséges,  hogy a kifogásolt  alapjogsértés  a
   rendkívüli  jogorvoslati eljárás során következik  be.  Mind  a
   polgári,  mind  a  büntető felülvizsgálati  rendkívüli  eljárás
   során   törvényi   lehetőség   van   ugyanis   arra,   hogy   a
   felülvizsgálati  bíróság  a jogerős  határozatot  hozó  bíróság
   álláspontjától  eltérő érdemi álláspontot foglaljon  el.  Ha  a
   felülvizsgálati bíróság határozata az ügyet ilyen  módon  zárja
   le  jogerősen, az alkotmányjogi panasz benyújtására  megszabott
   törvényi  határidő a felülvizsgálat tárgyában hozott  határozat
   kézbesítésétől  veszi  kezdetét, mert az  alkotmányjogi  panasz
   benyújtására   jogosult  a  felülvizsgálat   tárgyában   hozott
   határozat folytán kerül csak abba a helyzetbe, hogy az  ügyében
   alkalmazott  jogszabály  alkotmányellenességét  és  az   emiatt
   bekövetkezett alkotmányos alapjogsértést állítsa és panaszolja.
   Ezért   ilyen  esetben,  kivételesen  az  alkotmányjogi  panasz
   benyújtására megszabott, az Abtv. 48. § (2) bekezdése  szerinti
   törvényi  határidő a felülvizsgálat tárgyában hozott  határozat
   kézbesítésétől  számított  hatvan nap.  [41/1998.  (X.  2.)  AB
   határozat, ABH 1998, 306, 311.; 1094/D/2001. AB határozat,  ABH
   2005, 1033, 1036.]
    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Legfelsőbb Bíróság
   felülvizsgálati    ítéletében    az    alperesi     munkáltatót
   végkielégítés    megfizetésére   kötelező    jogerős    ítéleti
   rendelkezést hatályon kívül helyezte, és a munkaügyi bíróságnak
   a  panaszos  keresetét  elutasító ítéletét  hagyta  helyben.  A
   Legfelsőbb Bíróság ítéletét az indítványozó 2002. április  8-án
   vette kézhez, alkotmányjogi panaszát pedig az arra nyitva  álló
   hatvan  napos  határidőn belül, 2002. június 4-én  terjesztette
   elő.   Az   indítványozó  azonban  az  alkotmányjogi  panaszban
   kizárólag   olyan   kérdésekben   kérte   az   Alkotmánybíróság
   eljárását,    amelyek   nem   tartoznak   az   Alkotmánybíróság
   hatáskörébe. Az Alkotmánybíróság a 277/D/1995. AB határozatában
   (ABH  2001, 780, 788.) megállapította, hogy „az Alkotmány 32/A.
   §  (1) bekezdése az Alkotmánybíróság feladatául főszabályként a
   jogszabályok  alkotmányosságának felülvizsgálatát  jelöli  meg.
   Ezzel a feladatmeghatározással összhangban áll az Abtv. 48.  §-
   ával  szabályozott jogintézmény tartalma, amelynek  megfelelően
   az  alkotmánybírósági eljárás középpontjában  az  alkotmányjogi
   panasszal   kapcsolatos  eljárás  során   is   az   alkalmazott
   jogszabály    alkotmányosságának   vizsgálata   szerepel.    Az
   Alkotmánybíróság   következetes   gyakorlata   az,   hogy    az
   alkotmányjogi  panaszok esetében csak  azt  vizsgálja,  hogy  a
   konkrét  ügyben  alkalmazandó jogszabály sérti-e  az  Alkotmány
   valamely   rendelkezését.  A  jogszabály  bírói  alkalmazásának
   vizsgálatára  és  az  eseti bírói döntés  felülvizsgálatára  az
   Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre. [78/D/1993. AB végzés, ABH
   1994, 904.; 1313/D/1993. AB végzés, ABH 1994, 935.]”
    Az    indítványozó    az    ügyében    alkalmazott    törvényi
   rendelkezésekkel  kapcsolatban  az  eljárt  bíróságok   közötti
   értelmezési vitát és a Legfelsőbb Bíróság téves jogértelmezését
   panaszolja, s ezzel összefüggésben állítja az Alkotmány 70/E. §-
   ának   sérelmét.  Az  alkotmányjogi  panasz  tehát  nem   norma
   vizsgálatára,  hanem a norma eseti jogalkalmazói értelmezésének
   felülvizsgálatára irányul. Mivel az Alkotmánybíróságnak sem  az
   Alkotmány  32/A. §-ának (1) bekezdése, sem az Abtv.  1.  §-ában
   foglalt  hatásköri  szabályok,  de  más  törvény  rendelkezései
   alapján  sincs  hatásköre a kért vizsgálat  lefolytatására,  az
   Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 29.  §  b)
   pontja alapján visszautasította.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Balogh Elemér        Dr. Bragyova András
             előadó alkotmánybíró           alkotmánybíró

             Dr. Holló András             Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Kovács Péter      Dr. Lenkovics Barnabás
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Lévay Miklós        Dr. Trócsányi László
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    600/B/2000
    Date of the decision:
    .
    09/29/2008
    .
    .