Hungarian
Ügyszám:
.
1427/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 32/1991. (VI. 6.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/146
.
A döntés kelte: Budapest, 06/03/1991
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság  Horváth  József,  továbbá  a  külön
  listán szereplő  1796 társa  indítványozóknak  jogszabály
  alkotmányellenességének megállapítása  és  megsemmisítése
  iránti  indítványa   tárgyában  -  dr.  Kilényi  Géza  és
  dr. Zlinszky  János  alkotmánybírák  különvéleményével  -
  meghozta a következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
  évi IV. törvény 226. § (2) bekezdésében, továbbá a Magyar
  Köztársaság   1991.    évi   költségvetéséről    és    az
  államháztartás vitelének  1991.  évi  szabályairól  szóló
  1990. évi  CIV. törvény  64-68. §-aiban írt rendelkezések
  alkotmányellenességének     megállapítására      irányuló
  indítványokat    és     e    jogszabályi    rendelkezések
  megsemmisítése iránti kérelmeket elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

   A határozat mellékletét képező, külön listán feltüntetett
   indítványozók -  közöttük  számos  társadalmi  szervezet,
   szövetkezeti   szövetség,    ügyvédi   és    jogtanácsosi
   munkaközösség,  falu-  és  lakóközösségek,  összesen  177
   beadványban  1796   alírással  -   a  fenti   jogszabályi
   rendelkezések alkotmányellenességének a megállapítását és
   megsemmisítését kérték.

                              I.

   1.  A   Polgári  Törvénykönyv   226.  §   (2)   bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését
   arra hivatkozással  kezdeményezték az indítványozók, hogy
   e rendelkezés  az Alkotmány  2. §  (1)  bekezdésében  írt
   jogállamiság, továbbá  a 9.  § (1) bekezdésében deklarált
   piacgazdaság elveibe  ütközik, ugyanakkor  ellentétes  az
   Alkotmánybíróság  13/1990.  (VI.  18.)  AB  határozatában
   kifejtett alkotmányos elvekkel is.

   2. A  lakáscélú kölcsönök  kamataival kapcsolatos  és  az
   1991.  évi  költségvetésről,  továbbá  az  államháztartás
   vitelének 1991.  évi szabályairól  szóló  fenti  törvényi
   rendelkezések alkotmányellenességével  összefüggésben  az
   indítványokban megfogalmazott  kifogások és érvek lényege
   a következőkben összegezhető.

   2.1.  A   támadott  törvényi   rendelkezések   sértik   a
   jogállamiság elvét.  Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése
   szerint a  jogállam lényegéhez  tartozik a  jogbiztonság,
   ezen belül  a szerződésekbe vetett bizalom, a szerződések
   érinthetetlensége, a  szerződési feltételek  állandósága,
   amelyet az állam sem változtathat meg.

   2.2. Az  Alkotmány 7.  § (1) bekezdése alapján a törvényi
   rendelkezések  sértik   a  nemzetközi   jog   általánosan
   elismert szabályait,  mert az  ilyen durva  beavatkozás a
   szerződési    szférába     ismeretlen    a     nemzetközi
   joggyakorlatban.

   2.3. Az Alkotmány 7. § (2) bekezdése alapján a jogalkotás
   rendjéről szóló  1987. évi  XI. törvény  (a továbbiakban:
   JAT)  12.   §  (1)   bekezdése  szerint  a  jogszabály  a
   kihirdetését   megelőző    időre   nem   állapíthat   meg
   kötelezettségeket.   Márpedig    a   támadott    törvényi
   rendelkezések visszamenőleges  hatályúak. Az  indítványok
   hivatkoznak még  a JAT  12. §  (3)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezés megsértésére is.

   2.4. Az  Alkotmány 8.  § (1) bekezdése alapján a támadott
   törvényhelyek  sértik   a  polgári   jogi  jogviszonyokra
   vonatkozó  alapvető   jogokat.  A   szerződési  szabadság
   alkotmányos  elve   -  e   nézetek  szerint   -,  ugyanis
   alkotmányos alapjognak  minősül, amelyre  vonatkozóan  az
   állam  elsőrendű  kötelezettsége  e  jog  biztosítása  és
   védelme volna.

   2.5. Az  Alkotmány 8.  § (2)  bekezdésében írt tilalommal
   szemben   a    sérelmezett   törvényi   rendelkezések   a
   legalapvetőbb   polgári    jogviszonybeli   jogosultságok
   korlátozását jelentik,  márpedig alapvető  jogok lényeges
   tartalmát   e    rendelkezés    szerint    törvény    sem
   korlátozhatja.

   2.6.  A  szerződési  szabadság  az  Alkotmány  9.  §  (1)
   bekezdésében írt  piacgazdaság része. A támadott törvényi
   rendelkezések a  szerződési szabadság  elvének  egyoldalú
   megsértését, a  szerződések tartalmának  egyoldalú  -  és
   ezért az  alkotmányos  elvbe  ütköző  -  megváltoztatását
   eredményezik.

   2.7.  A   szerződéskötések  és   a  szerződések  tartalmi
   kialakításának  a   szabadsága  az  Alkotmány  9.  §  (2)
   bekezdéséből  is   következik.   Ez   a   rendelkezés   a
   vállalkozás és  a verseny szabadságának alkotmányos elvét
   tartalmazza.    A     szerződési    szabadság    jogszerű
   korlátozásának ezek az alkotmányos jogok is útját állják.

   2.8. A támadott törvényi rendelkezések az Alkotmány 13. §
   (1)  bekezdésében   biztosított  tulajdonhoz   való   jog
   megsértését  is   jelentik,  mert   sok   lakástulajdonos
   esetében a  lakástulajdon elvesztését  eredményezhetik. A
   tulajdonjogra     vonatkozó      alkotmányos     elvekkel
   összefüggésben  számos   indítvány  külön  sérelmezte  az
   állami   tulajdonban   álló   bérlakások   felújításával,
   bővítésével és korszerűsítésével kapcsolatos kedvezményes
   kamatozású kölcsönök kamatterheinek jelentős felemelését,
   hivatkozással  arra,   hogy  a   bérlők  beruházásával  a
   tulajdonos állam gazdagodott.

   2.9.  A   kifogásolt  törvényi  rendelkezések  sértik  az
   Alkotmány 15.  és 16.  §-ában  védett  értékeket,  így  a
   család  intézményét   és   az   ifjúság   létbiztonságát,
   ellentétesek  az  ifjúság  érdekeivel,  mert  a  megemelt
   kamatterhek  elsősorban  a  családokat  és  a  fiatalokat
   sújtják.

   2.10. A  támadott rendelkezések  az Alkotmány 70/A. § (1)
   bekezdésében  írt,   meg  nem   engedett  diszkriminációt
   eredményeznek.       A       törvényi       rendelkezések
   alkotmányellenessége   ebben   az   összefüggésben   több
   vonatkozásban is megállapítható az indítványozók szerint.

   2.10.1. A  hitelösszeg  nagyságától  független,  egységes
   1500 Ft-os  emelés az  1991-es évre  az érintettek  körén
   belül  diszkriminatív,   mert  ugyanúgy   vonatkozik   az
   anyagilag   tehetősebbekre,    mint    azokra,    akiknek
   életszinvonala az  emeléssel a  létminimum  alá  süllyed.
   Ugyanakkor megengedhetetlenül  különböztet  azok  között,
   akik  képesek   a  hátralékos  hitelösszeg  50  %-ának  a
   kifizetésére,  azokkal   szemben,  akik   erre  anyagilag
   képtelenek.

   2.10.2.    Diszkriminációt    jelentenek    e    törvényi
   rendelkezések  azokkal  a  lakástulajdonosokkal  szemben,
   akik  korábbi  bérlőként  az  általuk  bérelt  lakást  az
   államtól   megvásárolták.    E    tulajdonosok    kedvező
   vételárért,  hosszú   lejáratú  részletfizetés   mellett,
   ugyancsak      alacsony,      3      %-os      kamatozású
   törlesztőrészletekkel      jogosultak      a      vételár
   kiegyenlítésére.

   2.10.3.   Hátrányos    megkülönböztetést   jelentenek   a
   lakásbérlők  vonatkozásában,  mert  azokat  sújtja,  akik
   saját maguk vállalták lakásgondjuk megoldását. Ugyanakkor
   az állami  lakások bérének  összetétele nem változott, az
   ma sem  tartalmazza  a  lakástermelés  költségeihez  való
   hozzájárulást.

   2.11.  A   támadott  rendelkezések  sértik  az  Alkotmány
   70/A. §  (3)   bekezdését,  mert   az   intézkedések   az
   esélyegyenlőtlenségeket a különböző lakáshasználók között
   méginkább mélyítik.

   2.12. A kifogásolt jogszabályok sértik az Alkotmány 70/E.
   § (1)  bekezdésében írt  és a szociális biztonsághoz való
   jogot deklaráló  alkotmányos rendelkezést, mert a kis- és
   középjövedelmű  bérből  és  fizetésből  élők,  továbbá  a
   nagycsaládosok, a  nyugdíjasok és  a  fiatalok  szociális
   biztonságát veszélyeztetik.

   2.13. Végül  sértik a támadott rendelkezések az Alkotmány
   70/I. §-ában írt, a közteherviselésre vonatkozó szabályt,
   mert  nincsenek   figyelemmel  a   jövedelmi  és  vagyoni
   viszonyoknak    megfelelő     közteherviselésben     való
   részvételre.

   3.  Számos   indítvány  szerint  a  sérelmezett  törvényi
   rendelkezések  más  törvényekkel  állnak  ellentétben  és
   ezért alkotmányellenesek.  Ezek  szerint  a  jogalkotó  e
   szabályokkal megszegte  a  joggal  való  visszaélésnek  a
   Polgári Törvénykönyv  5. § (1) bekezdésében megállapított
   tilalmát, illetőleg  megsértette a  tisztességtelen piaci
   magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény 20.
   §  a)   pontjában  írt   rendelkezést.   Több   indítvány
   hivatkozott a jogalkotási törvény már idézett szakaszaira
   is.

   4. Végül  sok indítványozó  az  Alkotmánybíróság  korábbi
   határozataival  is   szembenállónak  ítéli   a   támadott
   törvényi szakaszokat.  Így egyes  indítványok hivatkoznak
   az un.  kamatadó tárgyában  hozott 5/1990.  (IV.  9.)  AB
   határozatra,  a   31/1990.  (XII.  18.)  AB  határozatra,
   továbbá   leggyakrabban   a   13/1990.   (VI.   18.)   AB
   határozatban     foglaltakra.      Az      indítványokban
   megfogalmazott álláspontok  szerint a  törvényalkotó  nem
   vette figyelembe  a sérelmes  jogszabályok megalkotásánál
   az Alkotmánybíróság idézett korábbi határozatait és ezért
   is    megállapítható     e     törvényi     rendelkezések
   alkotmányellenessége.

                              II.

   1. A  pénzügyminiszter az  Alkotmánybíróság megkeresésére
   adott  válaszában   kifejtette,  hogy  az  indítványokkal
   támadott törvényi  rendelkezések az  53/1982. (X.  7.) MT
   rendelet, majd  a 61/1985. (XII. 27.) MT rendelet alapján
   -  illetőleg   az  ezeket   megelőző   hasonló   tartalmú
   jogszabályok   alapján    -    kötött    hitelszerződések
   tekintetében    hoztak     változást.    E    jogszabályi
   rendelkezések szerint  a pénzintézet  a nála  elhelyezett
   lakossági  betétekből  nyújtott  kedvezményes  kamatozású
   lakáscélú   hitelt,   amelynek   kamatát   a   mindenkori
   jogszabályok, illetőleg az éves Hitelpolitikai Irányelvek
   határozták meg.  A  kamatok  tekintetében  a  szerződéses
   szabadság elve tehát nem érvényesült, így a módosítás sem
   a tulajdonképpeni  hitelszerződésekre,  hanem  a  korábbi
   jogszabályok tartalmára vonatkozik.

   1989. január  1-vel a  106/1988. (XII. 26.) MT rendelet a
   fent  írt   jogszabályi  rendelkezéseket  hatályon  kívül
   helyezte  és   ezzel  a   kamat  mértéke  tekintetében  a
   pénzintézet mindenkori üzletszabályzataiban meghatározott
   nagyságrendű kamat  lépett. Ezt  követően is tartalmaznak
   ugyan a  hatályos jogszabályok  a lakásépítés és vásárlás
   feltételei  vonatkozásában   kedvezményeket,  a   kamatok
   tekintetében azonban már a piaci viszonyok érvényesülnek.

   Az  egyéb   építési  munkák   támogatására   a   többször
   módosított 49/1982.  (X.  7.)  PM-ÉVM  együttes  rendelet
   alapján ugyancsak kedvezményes kamatozású kölcsönt kaptak
   az állami,  szövetkezeti vagy  személyi tulajdonban  álló
   lakások    bérlői    is    a    lakásuk    felújításához,
   korszerűsítéséhez és bővítéséhez. Az így elvégzett munkák
   meghatározott részét  - amelyet  a lakásügyi jogszabályok
   pontosan  körülírtak   -  jogosultak  voltak  a  lakbérbe
   beszámítani. A  119/1990. (I.  31.) MT  rendelet 7. § (3)
   bekezdése  alapján   az  így  elvégzett  munkák  lakbérbe
   beszámítható hányadát a bérbeadó legkésőbb 1993. december
   31. napjáig  három egyenlő  részletben  köteles  a  bérlő
   részére megfizetni.  E  munkák  eredményeként  a  lakások
   használati értéke és használatbavételi díja is jelentősen
   emelkedett,  bérleti   díja  azonban   alíg  nőtt.  Ilyen
   körülmények között  a tulajdonos  állam  gazdagodása  nem
   következett be.

   A továbbiakban  a pénzügyminiszter  utalt  arra,  hogy  a
   lakástámogatás a  költségvetési kiadások  százalékában  a
   Nemzetközi Valutaalap  statisztikái szerint  olyan magas,
   amilyen arányú támogatás egyetlen ország költségvetésében
   sincs.  Az  összehasonlításban  szereplő  országok  közül
   egyetlen állam  költségvetésében 10  %-on felüli az ilyen
   célú   támogatási    arány   ( Szingapur ),    a   magyar
   költségvetés 16,3  %-ával szemben.  Ugyanakkor  a  Magyar
   Köztársaság  adósságterhei   nagymértékben  terhelik   az
   állami  költségvetést.   Az  adósság   teljesítése  és  a
   hitelképesség fenntartása  pedig ma  az ország elsődleges
   célja. Ehhez rendkívül kemény, a költségvetési kiadásokat
   csökkentő költségvetésre  van szükség.  Így nem  tartható
   fenn az  a korábban  bevezetett rendszer, amely szerint a
   lakáscélú  hosszúlejáratú  kölcsönök irreálisan  alacsony
   kamata  és   a  piaci   kamatok  közötti  különbözetet  a
   költségvetés téríti meg a pénzintézetek számára.

   Végül a  pénzügyminiszter a szociális jellegű kérdésekkel
   összefüggésben    kifejtette,     hogy     a     törvényi
   rendelkezésekkel    bevezetett    kamatemelés    jelentős
   ellentételezéssel  történt.   Hivatkozott  arra,  hogy  a
   költségvetés  az   önkormányzatok  részére  5,5  milliárd
   forint  támogatást  nyújtott  a  rászorultak  megsegítése
   céljára.

   2. Az  igazságügyminiszter álláspontja szerint a támadott
   költségvetési   törvény   úgy   módosította   a   korábbi
   jogszabályi      előírásokon       nyugvó      szerződési
   hitelfeltételeket, hogy  az a  lakosság jelentős  részére
   kedvező megoldást  eredményezett. Ezt támasztja alá, hogy
   eddig  az   adósok  nagy   számban  fizették   vissza  az
   adósságukat az  50 %-os hitelelengedés mellett. A 15 %-os
   mértékű  kamat  pedig  a  jelenlegi  piaci  kamatnak  nem
   egészen 2/3-át jelenti, s ilymódon még mindig nem terheli
   meg olyan  mértékben az  adósok egy  részét, mint a piaci
   kamatok mellett törlesztő adósok egyre növekvő hányadát.

   Utalt ezzel  összefüggésben arra,  hogy azok  az  adósok,
   akiknek  nem   felel  meg   a  törvényben   megállapított
   megoldások egyike  sem, a  Polgári  Törvénykönyv  alapján
   vitathatják  a   beavatkozás   "kivételességét"   és   az
   érdeksérelmük orvoslását rendes bírósági úton kérhetik.

   Hivatkozott továbbá  arra, hogy a kedvezményes kamatozású
   lakáshitelek    eredetileg     sem    voltak    szociális
   intézkedések.  Ezek   biztosításakor  ugyanis   az  abban
   részesülők    szociális    rászorultságát,    kedvezőtlen
   szociális helyzetét nem vizsgálták. A szociális helyzetet
   kizárólag azzal  összefüggésben értékelték,  hogy  valaki
   jogosult  volt-e   un.  szociális   tanácsi   bérlakásra,
   illetőleg,   hogy    saját   tulajdonú    lakásmegoldását
   szövetkezeti, vagy OTP értékesítésű lakás vásárlása útján
   volt jogosult megoldani.

   Álláspontja    szerint     azonban    hosszabb     távon,
   perspektívikusan nem  tartható fenn az az állapot, hogy a
   lakosság egy  része alacsony  kamatot  fizet,  más  része
   viszont a magas piaci kamatokat fizeti meg a lakáshitelek
   törlesztése során.  A piacgazdaság  érvényesítését  ez  a
   fajta aránytalanság ugyanis nem segíti elő. Ugyanakkor ez
   a megoldás  eredményez a  családok szociális  helyzetében
   aránytalan különbségeket,  tekintettel arra,  hogy  az  a
   család,  aki   a  piaci  kamatok  mellett  fizeti  vissza
   lakáshitelét, jövedelmének  nagyobb hányadát  fordítja  a
   lakáshitel törlesztésére  mint az,  amelyik kedvezményes,
   fix kamatok mellett fizeti vissza tartozását.

                             III.

   1. A  Ptk. 226.  § (2)  bekezdésében írt rendelkezés első
   fordulata  szerint   jogszabály  a  hatálybalépése  előtt
   megkötött   szerződések    tartalmát   csak   kivételesen
   változtathatja meg.

   Az indítványokban  megfogalmazott álláspont  szerint ez a
   szabályozás lehetőséget  biztosít a szerződésekbe történő
   állami beavatkozásra,  ezért sérti  az Alkotmány 2. § (1)
   bekezdésében deklarált  jogállamiság elvét és ellentétben
   áll   az   Alkotmánybíróság   13/1990.   (VI.   18.)   AB
   határozatával a  piacgazdaság lényegi  elemének tekintett
   szerződési szabadság  elvével, így  az Alkotmány 9. § (1)
   bekezdése alapján is alkotmányellenes.

   2. A  Ptk. 226. § (2) bekezdésének idézett fordulatát, az
   Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint,  a  226.  §  (1)
   bekezdésével    összefüggésben    kell    vizsgálni.    E
   jogszabályhely lehetőséget  teremt a  szerződésekbe  való
   állami beavatkozásra,  amikor  úgy  rendelkezik,  hogy  a
   jogszabály meghatározhatja  a  szerződés  egyes  tartalmi
   elemeit, és  kimondhatja, hogy  ezek a szerződésnek akkor
   is részei, ha a felek eltérően rendelkeznek.

   A  szerződésekbe  történő  beavatkozás  lehetősége  és  a
   szerződési        szabadságnak        a        nemzetközi
   jogösszehasonlításban   is    felismerhető    korlátozása
   összefügg   azzal,    hogy   az   állami   szerveknek   a
   szerződésekkel kapcsolatos  magatartása a  gazdasági élet
   változásai    folytán     korunkban    világviszonylatban
   lényegesen  megváltozott.   Az  állam   a  polgári   jogi
   szerződések fontos  tényezőjévé vált. Az állam ma már sok
   esetben  nem   ad   teljesen   szabad   teret   a   felek
   megállapodásának,   hanem   törvényekben,   rendeletekben
   meghatározott szabályok útján különféle korlátokat szab a
   megállapodásoknak   és    meghatározza   a    szerződések
   tartalmát,  amelytől   a  felek   nem  térhetnek   el.  A
   szerződések területén tehát nagy átalakulás megy végbe, a
   szerződések "közjogiasodnak".

   Nemzetközi  tapasztalatok   egyértelműen  mutatják,  hogy
   összgazdasági,  továbbá   nemzetgazdasági  szempontok   a
   szerződési szabadság  közérdekű  korlátozását  esetenként
   szükségessé teszik.  A fejlett  kortársi jogrendszerekben
   ilyen     korlátozási      területek     különösen      a
   versenykorlátozások  joga,   a  kartelljog,  a  gazdasági
   erőfölénnyel való  visszaélés, a  szervezeti  egyesülések
   ellenőrzése, az  árszabályozás, a  szabványszerződések, a
   környezetvédelem, a  fogyasztóvédelem stb.  területei.  E
   szabályozási körökben  gyakran kétségessé  válik a  felek
   szerződéskötési szabadsága,  a szerződések  tartalmának a
   felek részéről  történő meghatározása,  sőt a szerződések
   tartalmának változatlanul maradása is.

   Kétségtelen,  hogy  az  ún.  szocialista  tervgazdálkodás
   átalakítása, a  piacgazdaság  megteremtése,  egyszóval  a
   rendszerváltás  ellentétes   irányú,   tehát   az   állam
   szerepének    csökkenését,     az     állami     befolyás
   visszaszorítását    eredményező     szabályozást     tesz
   szükségessé. Ez  a folyamat azonban nem eredményezheti az
   állami beavatkozás lehetőségének a teljes megszüntetését,
   hanem csak  a nemzetközi standardra való átállást, azaz a
   szocialista tervgazdálkodás  helyett a  liberális  modell
   megfelelő kiépítését.  Ebből pedig  az következik, hogy a
   Ptk 226. § (1) bekezdésében írt rendelkezés önmagában nem
   piacgazdaságellenes, mert ma már a szerződésekben - adott
   feltételek  esetén  e  modellben  is  -  keveredhetnek  a
   közjogi és  magánjogi elemek. Sőt a korszerű piacgazdaság
   kiépítésére  irányuló   törekvések  sikere   érdekében  -
   miközben az  állam szerepének visszaszorítása fokozatosan
   bekövetkezik -  elkerülhetetlen, hogy az állam az átmenet
   biztosítása érdekében  gyakrabban érvényesítse befolyását
   a  polgári   jogi  jogviszonyokban.   Erre  a   közelmúlt
   gazdasági  törvényhozásából   a   tisztességtelen   piaci
   magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvényben,
   továbbá az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
   törvényben  is   találunk  példát.   Az  Alkotmánybíróság
   álláspontja  szerint   a  közjogi   és  magánjogi  elemek
   alkotmányos  egyensúlya   megfelelően   kialakítható   és
   fenntartható,   és    ez   az    egyensúly   az,   aminek
   alkotmányossági szempontból  relevanciája van és amelynek
   megítélésére az Alkotmánybíróságnak van hatásköre.

   3.  Ugyanígy   önmagában  nem   piacgazdaság  ellenes  az
   indítványokkal támadott  226.  §  (2)  bekezdésének  első
   fordulatában   írt    rendelkezés,    mert    az    állam
   beadvatkozásának -  adott  feltételek  fennállása  esetén
   meglevő  -   lehetősége  vonatkozik   a   már   megkötött
   szerződésekre is.  Különösen  a  hosszú  évekig  fennálló
   szerződési jogviszonyokra  ugyanis a jelentős gazdasági -
   esetleg  politikai   -,  pénzügyi   és  egyéb  társadalmi
   változások  nyilvánvalóan   hatást  gyakorolnak  (háború,
   válság,   infláció,   politikai   kockázatok,   gazdasági
   lehetetlenülés stb). A szerződéskötéskor előre nem látott
   körülmények  lényegesen   megváltoztathatják  a  szerződő
   felek helyzetét,  a jogok  és kötelezettségek arányát, és
   valamelyikük számára  rendkívül terhessé  vagy  egyenesen
   lehetetlenné tehetik  a szerződés változatlan tartalommal
   történő fenntartását, illetőleg a szerződés teljesítését.
   Ezekben az  esetekben tehát  az állami  beavatkozásra,  a
   szerződési     kötelezettségek            átértékelésére,
   megváltoztatására,     esetlegesen      a     szerződések
   megszüntetésére kifejezetten szükség van.

   Minden olyan  szerződés, amelyet  a szerződés  megkötését
   követően   nem   rögtön   teljesítenek,   bizonyos   fokú
   kockázatot jelent  a  felek  számára.  A  szerződéskötést
   követően ugyanis  olyan változások  állhatnak be, amelyek
   eredményeként a  szerződés gazdasági  egyensúlya teljesen
   felborulhat,  de   legalábbis  jelentős   aránytalanságok
   következhetnek   be.   Ha   ezeket   a   szerződő   felek
   megállapodásukkal,   szerződésmódosítással   nem   tudják
   rendezni, ezek  kiküszöbölése ugyancsak  a  szerződésekbe
   történő beadvatkozást  teheti szükségessé.  A beavatkozás
   történhet bírói úton és történhet törvényi vagy rendeleti
   úton is.  A bíróság  feladata egy-egy  konkrét  szerződés
   megbomlott  egyensúlyát   helyreállítani.  A   társadalmi
   méretű változásoknak  a szerződések nagy tömegét azonosan
   érintő következményeit  azonban az  egyes peres eljárások
   keretei között  nem lehet  célszerűen megoldani,  itt már
   indokolt, hogy  a  törvényhozás  dolgozzon  ki  általános
   megoldást.

   A Ptk  226.  §  (2)  bekezdésében  írt  rendelkezés  első
   fordulatának  tehát  az  a  funkciója,  hogy  a  fennálló
   szerződések   szolgáltatási   egyensúlyának   felborulása
   esetén  az   állami  beavatkozást  társadalmi  méretekben
   lehetővé tegye.  Ugyanennek a beavatkozásnak a lehetősége
   a Ptk  241. §-a alapján az egyes-egyedi jogviszonyokban a
   bíróság részére  is adott.  Eszerint a bíróság jogosult a
   szerződést módosítani, ha a felek tartós jogviszonyában a
   szerződéskötést követően  beállott  körülmény  folytán  a
   szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

   A  törvényhozó   feladata  meghatározni   és  felelőssége
   eldönteni, hogy  melyek azok  a  területek,  amelyeken  a
   beavatkozás    már     jogalkotási    követelmény.     Az
   Alkotmánybíróság feladata azonban azoknak a határoknak az
   elbírálása, amelyek  között  az  állami  beavatkozás  nem
   alkotmányellenes.

   4. A  szerződési szabadság  - amelyet az Alkotmánybíróság
   önálló alkotmányos  jognak tekint  - érvényesül  abban az
   általános szabályban,  amelyet a Ptk 200. § (1) bekezdése
   rögzít. Eszerint  a szerződés  tartalmát a felek szabadon
   állapítják     meg,     a     szerződésekre     vonatkozó
   rendelkezésektől egyező  akarattal eltérhetnek.  A  felek
   szerződési akarata a szerződés megkötésekor nyilvánvalóan
   az, hogy  a szerződéskötéskor  fennálló külső  feltételek
   mellett    kivánják     szerződési     kötelezettségeiket
   teljesíteni,  illetve  a  felek  a  szerződéskötéskor  az
   esetleges  későbbi   változások  ésszerűen   előrelátható
   kockázatának viselésére  vállalkoznak. Ha  viszont ezek a
   feltételek  lényegesen   megváltoznak,  a  szerződésekkel
   kapcsolatos alapvető feltételezés szűnik meg. Ilyenkor az
   adott változások  mellett az  eredeti tartalommal már nem
   méltányos a  szerződés  teljesítését  kikényszeríteni,  a
   szerződéses kötelezettségeket  fenntartani, mert  egészen
   mássá vált a szolgáltatás terhe, illetőleg a szolgáltatás
   és  ellenszolgáltatás   aránya,  mint   amit  a  felek  a
   szerződésben   kikötöttek.    A   körülmények    lényeges
   megváltozása  miatt   tehát  a   szerződés  lebonyolódása
   lényegesen eltérhet  a  szerződéskötéskor  megfogalmazott
   céltól,  így   a  szerződés   eredeti  feltételeiben  már
   teljesíthetetlen, megvalósíthatatlan.  Erre az  esetre  a
   clausula   rebus   sic   stantibus   tételét   alkalmazva
   lehetősége van a bíróságoknak a szerződés módosítására, a
   Ptk 241.  §-a alapján. Ilyenkor a bíróságnak az egyik fél
   szolgáltatásának az  elnehezülésével szemben  a másik fél
   szerződésbe vetett  bizalmát kell  mérlegelnie és  ezeket
   egyeztetve  a  szerződési  terheknek  egy  új,  méltányos
   elosztását kell megoldania.

   A Ptk 241. §-ához hasonló - általánosabb megfogalmazású -
   generálklauzula   a   Ptk   226.   §   (2)   bekezdésének
   "kivételességi" formulája,  amelynek alapján jogszabály a
   hatályba lépése  előtt  megkötött  szerződések  tartalmát
   kivételesen    megváltoztathatja.    Mind    az    egyedi
   jogviszonyok, tehát egy-egy konkrét szerződés tartalmának
   megváltoztatása, mind  pedig  a  jogviszonyok  társadalmi
   méretű, tehát  jogszabály útján  történő  megváltoztatása
   csak  alkotmányos   keretek  között   történhet  meg.   A
   változtatás  alkotmányos   garanciája  pedig   az  egyedi
   jogviszonyok  tekintetében   a  bírói,   a   jogviszonyok
   társadalmi  méretű   megváltoztatása  körében   pedig  az
   alkotmánybírósági kontroll.

   Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   tehát   a
   kivételességet -  amelynek fennállása  esetén  a  meglevő
   jogviszonyok  tartalma  jogszabály  útján  módosítható  -
   éppúgy esetenként,  jogszabályonként kell vizsgálni, mint
   a bírósági szerződésmódosítás alkalmazhatóságát az egyedi
   jogviszonyokban. Jogszabályonként  külön-külön eldöntendő
   kérdés  tehát   az,  hogy  mikor  felel  meg  a  fennálló
   szerződési  kapcsolatokba   való  állami  beavatkozás  az
   Alkotmánynak, illetőleg  az előbbi  szempontoknak.  Ennek
   eldöntése elsősorban  a  törvényhozó  felelőssége,  de  a
   beavatkozás alkotmányosságát  az  Alkotmánybíróság  dönti
   el.

   Az állam  jogszabállyal a szerződések tartalmát általában
   csak    ugyanolyan     feltételek    fennállása    esetén
   változtathatja meg alkotmányosan, mint amilyen feltételek
   fennállását a  bírósági úton  való szerződésmódosítás  is
   megköveteli. Erre  pedig a  clausula rebus  sic stantibus
   tételét alkalmazva kerülhet sor.

   A már  fennálló szerződések  tartalmának jogszabály útján
   való   megváltoztatása   tehát   általában   csak   akkor
   kivételes,  ha   a  szerződéskötést   követően   beállott
   körülmény folytán  a szerződés  valamelyik  fél  lényeges
   jogos  érdekét   sérti,  a   körülményváltozás  nem  volt
   ésszerűen előrelátható,  ugyanakkor  túlmegy  a  normális
   változás kockázatán  és a  beavatkozás társadalmi  méretű
   igényt elégít ki. Azt, hogy a Ptk 226. § (2) bekezdésében
   biztosított   felhatalmazás    alapján   a    beavatkozás
   feltételei      alkotmányosan       fennállnak-e,      az
   Alkotmánybíróság jogosult  eldönteni, ugyanúgy,  ahogy  a
   konkrét szerződésekben  a Ptk 241. §-a alapján esetenként
   azt a bíróság is teszi.

   Kétségtelen,  hogy   a  Ptk   226.  §   (2)  bekezdésének
   "kivételességi"  formulája   inkább  az  ún.  szocialista
   tervgazdálkodás formulája  és nem  a piaci viszonyokra, a
   piacgazdaságra  szabott   kategória.   A   már   fennálló
   szerződési     jogviszonyok     jogszabállyal     történő
   megváltoztathatóságának bármilyen  megfogalmazása azonban
   csak generálklauzula  útján történhet.  A generálklauzula
   pedig -  ha annak  meg vannak  az alkotmányos garanciái -
   önmagában nem  alkotmányellenes, így  a Ptk  226.  §  (2)
   bekezdése sem  áll ellentétben  sem az Alkotmány 2. § (1)
   bekezdésével,  sem   pedig  a   9.  §   (1)  bekezdésében
   foglaltakkal,      ezért      az      alkotmányellenesség
   megállapítására  irányuló   indítványok  e  vonatkozásban
   alaptalanok.

                              IV.

   1.  A   támadott  költségvetési  törvénynek  a  lakáscélú
   kölcsönök kamatairól  rendelkező hatodik  része, a 64-68.
   §-okban írt  rendelkezések  változást  hoztak  azoknak  a
   kölcsönöknek  a  kamata,  törlesztő  részlete,  illetőleg
   adósság  összege   tekintetében,  amelyeket  az  Országos
   Takarékpénztár,  vagy   a  Takarékszövetkezet   az  1988.
   december 31.  előtt hatályban  volt jogszabályok  alapján
   lakásépítés,  lakásvásárlás  vagy  egyéb  építési  munkák
   céljára nyújtott.  A törvény  a változást  a 3,5 %-ot meg
   nem haladó,  illetőleg az  annál magasabb, de nem változó
   kamatozású  kölcsönök   tekintetében   rendelte   el   és
   alternatív -  a törvényben megállapított határidőn belüli
   választási  -  lehetőséget  biztosított  az  adósoknak  -
   bizonyos  ellentételezések   mellett   -   a   hátralékos
   kölcsöntartozások,  illetőleg  azok  egy  részének  emelt
   kamatok melletti  visszafizetésére. A  kamatmentes és  az
   1 - 3,5 %-os  kamatozású kölcsönök törlesztésére az 1991-
   es évre  pedig úgy rendelkezett, hogy ez évben egységesen
   havonta 1500  Ft-tal többet kell az adósoknak megfizetni,
   mint    a    kölcsönszerződésben    meghatározott    havi
   törlesztőrészlet.

   2. Az  ismertetett törvényi  rendelkezések a fent idézett
   lakásépítési  (korszerűsítési)  illetőleg  lakásvásárlási
   konstrukciók    pénzügyi     feltételeiről     rendelkező
   jogszabályok  tekintetében   hoztak  változást.   Ezek  a
   jogszabályok - legutóbb a 61/1985. (XII. 27.) MT rendelet
   - a  lakáscélú kölcsönök  összes feltételeit - ideértve a
   bankkölcsönök,  a  munkáltatói  kölcsönök  és  a  tanácsi
   támogatások lényeges  elemeit  is  -  megállapították.  A
   jogszabályok  azonban   nemcsak  a   kölcsönfeltételekről
   rendelkeztek, de  a jogszabály  jelölte  ki  a  szerződés
   alanyait,  éspedig   előbb  csak   az  OTP-t,   utóbb   a
   takarékszövetkezetet   is,    mint    az    állami-    és
   bankkölcsönöket folyósító hitelezőket, továbbá - évenként
   és  konstrukciókként   változóan  -   az  adósok  (vevők,
   építtetők stb.)  körét. A  jogszabály megszabta továbbá a
   kölcsönök  céljait,  felhasználási  módját,  a  nyújtható
   kölcsönök felső határát, a kölcsönök lejáratát és a kamat
   feltételeit.   Végül    meghatározta   a   jogszabály   a
   részlettörlesztések szempontjait,  sőt még  az  e  körben
   nyújtható    kedvezményeket     (halasztás,    mérséklés,
   felfüggesztés stb.) is.

   Az ismertetett  jogszabályok tehát nemcsak a kedvezményes
   kamatfeltételeket, hanem az építési (lakásvásárlási stb.)
   célú hitelszerződések  minden  feltételét  meghatározták,
   azaz a  felek közötti  hitelszerződések  joszabály  által
   "diktált"   és    standardizált   általános    szerződési
   feltételek,        jogszabály        által        kiadott
   "blankettaszerződések" voltak.

   3.  E   jogszabály  által   diktált  feltételeken  nyugvó
   kölcsönszerződések a  felhatalmazott pénzintézetek  és az
   adósok között jöttek létre.

   Ugyanakkor ezek a szerződések összetett jogviszonyokat is
   mutatnak. Az  összetett  jogviszonyokban  két  szerződési
   konstrukció áll fenn: egyfelől egy bizományi szerződéshez
   hasonló  jogviszony   az  állam   és   a   felhatalmazott
   pénzintézet  között,   másfelől  egy  kölcsönszerződés  a
   felhatalmazott pénzintézet  és a lakásépítő (lakásvásárló
   stb.) között. Mindkét jogviszony, így a támadott törvényi
   rendelkezésekkel  érintett   hitelszerződés,  továbbá   a
   mögöttes -  az  állam  és  a  felhatalmazott  pénzintézet
   közötti -  jogviszony jogszabályon,  illetőleg jogszabály
   által   diktált   (blanketta)   szerződési   feltételeken
   alapszik.

   A mögöttes  jogviszonynak lényeges jogszabályi-szerződési
   eleme,  hogy  a  kedvezményes  kamatozású  hosszúlejáratú
   állami kölcsönök kamatkedvezményből adódó terheit a állam
   viseli és  a kedvezményes  és banki  kamat különbözetét a
   hitelszerződések        megkötésére        felhatalmazott
   pénzintézeteknek  megtéríti   [61/1985.  (XII.   27.)  MT
   rendelet 2. § (3) bekezdése].

   4.  A   kedvezményes  kamatozású   lakáshitelekről  szóló
   rendelkezések a kölcsönöket a lakossági megtakarításokból
   rendelték fedezni.  Az évekkel  ezelőtti hitelszerződések
   megkötésekor ugyanis  a  lakossági  betétállomány  erősen
   meghaladta az OTP és a takarékpénztárak által folyósított
   hiteleket.

   Ez a helyzet azonban mára gyökeresen megváltozott. Az OTP
   korábbi  monopolhelyzete  megszünt,  a  lakosság  számára
   ugyanakkor -  a piacgazdaság felé történő elmozdulással -
   sokféle befektetési, értékmegőrzési lehetőség kínálkozik.
   A kamatkorlátozó  rendelkezéseket  az  állam  jogszabályi
   úton felszámolta  és  a  lassan  bontakozó  versenyben  a
   bankok -  gazdasági kényszerűségből  - kénytelenek ma már
   olyan  kamatfeltételeket   kínálni   a   magánbetevőknek,
   amelyek üzleti, piaci szempontokon nyugszanak.

   Ugyanakkor az  OTP (és  a takarékpénztárak)  régi  adósai
   továbbra is  az eredeti  hitelszerződések  által  előírt,
   immár  nagyon  alacsony  nominálkamatot,  valójában  -  a
   nagyarányú   infláció   folytán   -   rendkívül   negatív
   reálkamatot fizettek tartozásuk fejében.

   Az állami költségvetés ezzel a mai magas betétkamatláb és
   az  egykori   alacsony  lakásépítési   (vásárlási   stb.)
   kölcsönkamatláb    nagy     eltérése    miatti     súlyos
   veszteségeknek  az   OTP  és  a  takarékpénztárak  javára
   történő    megtérítésére    kényszerült,    mert    ennek
   szubvencionálását   a    fent   idézett   jogszabályokban
   vállalta.

   A  támadott   törvényi  rendelkezésekkel  megváltoztatott
   hitelszerződések háttérjogviszonya,  azaz az  állam és az
   OTP (és a takarékpénztárak) közötti tartós jogviszonyok a
   felektől  független,  elsősorban  a  piacgazdaságra  való
   áttérésekben rejlő külső körülmények miatt - előre ki nem
   számítható módon  - a törvényhozó szerint olyan mértékben
   változtak   meg,    hogy   a   jogviszonyok   változatlan
   tartalommal való  fenntartása elviselhetetlenné  vált  az
   állam (az állami költségvetés) számára.

   Fentebb, a  Ptk 226.  § (2)  bekezdése első  fordulatának
   alkotmányossági  elemzése   során   az   Alkotmánybíróság
   rámutatott arra,  hogy az állam általában csak ugyanolyan
   feltételekkel teheti  meg az általa jogszabályban kiadott
   blankettaszerződések tartalmának a megváltoztatását, mint
   amilyen feltételek  fennállása  esetén  a  szerződés  más
   felei   kérhetik    a   bíróságtól    -   a   rebus   sic
   stantibusklauzulájára   alapítottan    -   a    szerződés
   módosítását.  Ha   ugyanis  az   állam  a   polgári  jogi
   jogviszonyokban közvetlenül vesz részt, ezt alkotmányosan
   csak  ugyanolyan  feltételek  mellett  teheti  meg,  mint
   amilyen feltételeket  az általa kiadott jogszabályokban a
   polgári  jogi   jogviszonyok  egyéb   résztvevői  számára
   megszab (egyenjogúság, mellérendeltség stb.).

   Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ezek a feltételek
   a hosszúlejáratú  lakáscélú hitelszerződések tekintetében
   valóban   bekövetkeztek.    A   15-20-25    évre   kötött
   szerződéseknél   a    felek   nyilvánvalóan    kockázatot
   vállaltak.    Vállalták     a    körülmények     jelentős
   megváltozásának a  kockázkatát, vállalták továbbá azt is,
   hogy alávetik  magukat az immanens szerződési igazságnak.
   A szerződési igazság pedig a szolgáltatások egyensúlyának
   előre nem  látható felborulása, a szerződés tartalmát adó
   jogok  és   kötelezettségek  aránytalanná  válása  esetén
   beavatkozást  követel.   A  beavatkozásnak  a  szerződési
   feltételrendszer megváltoztatásával az aránytalanságot, a
   lényeges jogsérelmet kell kiküszöbölnie.

   A  lejátszódó  társadalmi  változások,  a  rendszerváltás
   nyilvánvalóan   rendkívüli   kockázatot   jelentenek.   A
   rendszerváltással a  költségvetési kiadásokból  16,3 %-ot
   elfoglaló  lakáscélú   kiadások  az  állami  költségvetés
   számára  tarthatatlanná,   elviselhetetlenné  váltak.   A
   hitelszerződések  mögöttes   jogviszonyában  tehát  olyan
   lényeges változás következett be, amely az egyik fél - az
   állam - lényeges jogos érdekének a sérelmével jár.

   A  blankettaszerződések   jogszabályi  kibocsátásakor,  a
   kedvezményes   kamatozású,    hosszúlejáratú    kölcsönök
   kamatkedvezményéből  adódó   terhek   felvállalásakor   a
   szerződő felek - így az állam is - csak abból indulhatott
   ki (mert  ezek voltak  a szerződéskötéskori körülmények),
   hogy  a   felhatalmazott  pénzintézeteknek   megtérítendő
   kamatkülönbözet az  akkori 1-3,5  % és  5-6 %  kamatlábak
   különbözete. A  körülmények lényeges megváltozása folytán
   (kamatmaximumok feloldása, piacgazdaság, verseny) azonban
   ez  a   különbözet  az   1-3,5   %-os   és   28-32   %-os
   kamatlábkülöbözetre nőtt.

   Így az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Ptk 226. §
   (2) bekezdése alkalmazási feltételei és a kivételesség az
   indítványokkal    támadott     törvényi     rendelkezések
   tekintetében  fennállnak,   mert   a   szerződéskötéseket
   követően -  elsősorban a rendszerváltással összefüggésben
   - a háttérjogviszonyban beállott változások eredményeként
   a   hitelszerződésekben   kialakult   aránytalanságok   a
   szerződések   társadalmi   méretű   megváltoztatását,   a
   szerződés terheinek  a szerződő  felek közötti arányosabb
   elosztását teszik szükségessé.

   E körben nyomatékosan utal arra az Alkotmánybíróság, hogy
   a felek  szerződési kockázatvállalásához hozzá tartozott,
   hogy a  tartós vagy  elhúzódó  jogviszonyok  tekintetében
   mind a  bírói, mind  pedig a  törvényi szerződésmódosítás
   lehetősége a  Ptk hatályos  szabályaként  létezett,  azaz
   benne    volt     az    élő    joganyagban.    A    felek
   kockázatvállalásának tehát  erre is ki kellett terjednie.
   Az  Alkotmánybíróság   ezért  a   támadott  törvénnyel  a
   fennálló szerződésekbe történt beavatkozás kivételességét
   alkotmányosnak ítéli.

                              V.

   1. A  továbbiakban az  Alkotmánybíróság az indítványokban
   megfogalmazott egyéb  alkotmányossági érvek és szempontok
   alapján az alábbiakra mutat rá.

   1.1. Az  Alkotmány 2.  § (1)  bekezdése szerint  a Magyar
   Köztársaság   független,    demokratikus   jogállam.    A
   jogállamiság alkotmányos deklarálása tartalmi kérdésekben
   tovább utal  az egyéb,  nevesített alkotmányos elvekre és
   jogokra.

   Az  Alkotmánybíróság   szerint  az  Alkotmány  9.  §  (1)
   bekezdésének   tartalmába   integrálódik   a   szerződési
   szabadság, amely  ezáltal része a jogállamiságnak. Így az
   indítványokban megfogalmazott  alkotmányjogi  probléma  a
   jogállamiság elvéből közvetlenül nem vezethető le.

   Nem alkalmas  erre egyébként  az Alkotmánybíróság által a
   jogállamiság egyik tartalmi elemének tartott jogbiztonság
   kritériuma  sem.   A  jogbiztonság   a  jog  viszonylagos
   stabilitását  jelenti,  amely  azonban  nem  abszolút.  A
   mostani      rendszerváltásban       az      Alkotmánnyal
   összeegyeztethetetlen  jogszabályok  alkotmányos  keretek
   közötti revíziója  a jogállamiságnak  éppúgy  kritériuma,
   mint a  korábbi  jogszabályok  -  és  az  azokon  alapuló
   jogviszonyok - időtállósága.

   Mivel az  állam -  a fentiek  szerint -  a Ptk 226. § (2)
   bekezdése alapján  a támatott  törvényi  rendelkezésekkel
   érintett     szerződések      tartalmát     alkotmányosan
   változtathatta meg,  a jogállamiság elvéből a sérelmezett
   rendelkezések alkotmányellenessége nem vezethető le.

   1.2.  A   támadott  törvényi   rendelkezések  nem  állnak
   ellentétben az  Alkotmány 7.  § (1)  bekezdésével sem. Az
   Alkotmány e  rendelkezése szerint  a  Magyar  Köztársaság
   jogrendszere  elfogadja   a  nemzetközi  jog  általánosan
   elismert  szabályait,   biztosítja  továbbá   a   vállalt
   nemzetközi  jogi   kötelezettségek   és   a   belső   jog
   összhangját.  Az   Alkotmánybíróság  utal  arra,  hogy  a
   nemzetközi jog  ugyan a  pacta sunt  servanda,  vagyis  a
   szerződések  tiszteletben   tartásának  elvére  épül,  de
   ismeri az  előzőekben  már  többször  idézett  rebus  sic
   stantibus  clausulát  is  abban  az  értelemben,  hogy  a
   szerződéskötéskor    fennálló     körülményekben    utóbb
   bekövetkező olyan  jelentős változások,  amelyek a  felek
   jogainak   és   kötelezettségeinek   arányát   lényegesen
   megváltoztatják,    jogalapot     adnak    a    szerződés
   módosítására. A  kamatemeléssel kapcsolatos rendelkezések
   a belső jog normái, ezeknek a nemzetközi jog normáival és
   a   vállalt   nemzetközi   kötelezettségekkel   semmiféle
   összefüggése nincs.  Az indítványokban  megfogalmazott az
   az álláspont pedig, amely szerint az alkalmazott megoldás
   a nemzetközi  gyakorlatban példátlan,  nem  a  nemzetközi
   (államközi)  gyakorlatra  vonatkozik,  hanem  a  külföldi
   gyakorlatra, és  mint ilyen,  az Alkotmány  7. §-ának (1)
   bekezdése szempontjából  irreleváns.  Alkotmányellenesség
   tehát ezen az alapon sem áll fenn.
   1.3. A  JAT megsértése  [Alkotmány 7. § (2) bekezdése] az
   Alkotmánybíróság gyakorlata  szerint önmagában  nem teszi
   alkotmányellenessé  a   jogszabályt,  csak  az  Alkotmány
   valamely rendelkezésével való kapcsolatában.

   A JAT  hivatkozott 12.  § (2)  bekezdése -  amely szerint
   jogszabály a  kihirdetését megelőző  időre nem állapíthat
   meg kötelezettséget  - a  jogállamiság  egyik  kritériuma
   [Alkotmány 2. § (1) bekezdés].

   A   támadott    rendelkezések   azonban   visszamenőleges
   hatályúként nem  értelmezhetők. A  kamatemelés a  meglevő
   jogviszonyokat  a   jövőre  nézve  módosítja.  A  törvény
   ugyanis  -   bár  a  kihirdetést  megelőzően  keletkezett
   jogviszonyokba ágyaz be új kötelezettségelemet - a jövőre
   szól.   Ez   pedig   nem   ellentétes   a   JAT   idézett
   rendelkezésével.

   A JAT-nak  az indítványokban  még  felhívott  12.  §  (3)
   bekezdését - amely szerint a jogszabály hatálybalépésének
   időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon
   a  jogszabály   alkalmazására  való   felkészülésre  -  a
   támadott törvényi  rendelkezések  nem  sértették  meg.  A
   pénzügyi tárca időközbeni intézkedése folytán az érintett
   kölcsönadósoknak két  hónap állt  rendelkezésre,  hogy  a
   hitelszerződésekkel    kapcsolatos    jognyilatkozataikat
   megtegyék, ez  az idő  pedig megfelelőnek  és elegendőnek
   minősül,     így     meghatározása     nem     tekinthető
   alkotmányellenesnek.

   1.4. Az  Alkotmány 8.  § (1)  bekezdése szerint  a Magyar
   Köztársaság   elismeri    az   ember    sérthetetlen   és
   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.

   A szerződési  szabadság a  piacgazdasággal összefüggésben
   nyert az Alkotmánybíróság határozatában foglaltak szerint
   alkotmányos értéktartalmat.  A szerződési szabadság tehát
   a  piacgazdaság   egyik  lényegi   eleme,  amely  azonban
   alkotmányos  alapjognak   nem   tekinthető.   Alkotmányos
   alapjogi  státusza   a  szerződési   szabadságnak  önálló
   alkotmányos jogként  való  felfogásából  sem  következik.
   Következésképpen a  szerződési szabadságra az alkotmányos
   alapjogi  értékrendben   helyet  foglaló  jogosultságokra
   vonatkozó sérthetetlenségi, érinthetetlenségi alkotmányos
   tétel sem  irányadó. A  szerződési  szabadság  -  a  fent
   kifejtettek szerint - alkotmányosan még lényegi tartalmat
   illetően is  korlátozható, amennyiben  a korlátozás végső
   eszközének fennállnak az alkotmányos indokai.

   E   szempontokra    figyelemmel   a   támadott   törvényi
   rendelkezések alkotmányellenessége  az Alkotmány 8. § (1)
   és (2) bekezdése alapján sem állapítható meg.

   1.5. A  költségvetési törvénnyel  érintett  szerződésekbe
   való állami  beavatkozás  megengedhetőségét  és  határait
   elsősorban   az   Alkotmány   9.   §   (1)   bekezdésének
   kontextusában kell vizsgálni.

   Az Alkotmány  szerződési szabadságot  integráló 9.  § (1)
   bekezdése  -   a  fentebb  kifejtettek  szerint  -  eleve
   korlátozható  feltételeket   tartalmaz.   A   szerződések
   tartalmi megváltoztathatósága  ugyanis az elv korlátja; a
   változtathatóság kivételességének viszont az Alkotmányban
   meghatározott és  az Alkotmánybíróság  által  ellenőrzött
   korlátai vannak.

   A  korlátozás  "kivételességének"  alkotmányos  indoka  -
   ugyancsak a  fent részletesen  kifejtettek  szerint  -  a
   rendszerváltással összefüggésben  a rebus  sic  stantibus
   clausulája,    azaz     a    hitelszerződések    mögöttes
   jogviszonyában a  felektől független,  külső  körülmények
   olyan   lényeges   megváltozása,   hogy   annak   folytán
   alapvetően megváltoztak  a  jogviszony  tartalmát  kitevő
   jogok és  kötelezettségek arányai,  az  állam  számára  a
   kedvezményes  lakáskamatok   és  a   piaci   hitelkamatok
   különbözetének szubvencionálása  elviselhetetlenné  vált.
   Így   a    jogszabályokon   nyugvó   blankettaszerződések
   feltételeinek  részbeni   törvényi   megváltoztatása   az
   Alkotmány 9.  § (1)  bekezdése alapján  is  alkotmányosan
   történt.

   1.6.  A   vállalkozás  jogát   és  a   gazdasági  verseny
   szabadságát támogató,  az Alkotmány 9. § (2) bekezdésében
   írt    rendelkezés    a    szerződési    szabadságot    a
   versenyszabadsággal   összefüggésben    védi.   A   fenti
   fejtegetések folytán azonban a hitelszerződésekbe történt
   állami  beavatkozás   a  jogviszonyokat   éppen  a  piaci
   viszonyok irányába  tolta  el.  A  piacgazdaság  irányába
   történő elmozdulás  tehát  összhangban  áll  az  itt  írt
   alkotmányos   tétellel,   így   az   állami   beavatkozás
   alkotmányos korlátja e szakaszból sem vezethető le.

   1.7.  A   tulajdonhoz  való  jog  [Alkotmány  13.  §  (1)
   bekezdés]  a  szerződésekbe  való  állami  beavatkozásnak
   nyilvánvalóan határt szab. A tulajdonjog mint alkotmányos
   alapjog   és   a   támadott   törvényi   rendelkezésekkel
   kapcsolatos szerződésmódosítási  probléma között  azonban
   tartalmi összefüggés nincs.

   Az  indítványoknak   a  jelzálogjogi   és  egyéb  további
   terhekkel és  tulajdoni korlátokkal  kapcsolatos érvelése
   alkotmányjogilag      ugyanakkor       súlytalan.       A
   kölcsöntartozások erejéig a hitelszerződések jogosultja -
   beleértve a  kamattartozásokat is - a szerződéskötésekkel
   egyidejűleg törvénynél  fogva bejegyzett  zálogjogosulttá
   vált.  A  jelzálogjog  járulékos  természetű:  terhesebbé
   válása  csak   akkor   alkotmányellenes,   ha   maga   az
   alapjogviszony is az.

   Alkotmánysértés tehát  a tulajdon  alkotmányos védelmével
   összefüggésben sem állapítható meg.

   1.8. Az  Alkotmány 15.  §-a szerint  a Magyar Köztársaság
   védi a  család intézményét,  a 16.  §-ban írt rendelkezés
   alapján pedig  a Magyar Köztársaság különös gondot fordít
   az  ifjúság   létbiztonságára,   védelmezi   az   ifjúság
   érdekeit.  Ezekkel  az  alkotmányos  elvekkel  azonban  a
   támadott törvényi rendelkezések nincsenek összefüggésben.
   A törvényi úton történt szerződésmódosítások sem a család
   intézményét, sem  az ifjúság  érdekeit alkotmányellenesen
   nem sértik.  Az Alkotmány  e rendelkezéseinél egészen más
   védett értékekről  van szó,  mint amely  jogviszonyokra a
   sérelmezett   törvényi    szabályok   vonatkoznak.   Jogi
   összefüggés hiányában  az alkotmányellenesség fennállását
   megállapítani nem lehet.

   2. A  jogokból való  egyenlő részesedést  védő  Alkotmány
   70/A.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar  Köztársaság
   biztosítja a  területén tartózkodó minden személy számára
   az  emberi,  illetve  az  állampolgári  jogokat,  bármely
   megkülönböztetés,  nevezetesen  faj,  szín,  nem,  nyelv,
   vallás,  politikai   vagy  más   vélemény,  nemzeti  vagy
   társadalmi  származás,   vagyoni,  születési  vagy  egyéb
   helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

   2.1. Az  egyenlőség követelménye  -  az  idézett  szabály
   szerint  -   a  jog  általi  egyenlőként  való  kezelésre
   irányuló alkotmányos elv, amelybe nem értelmezhető bele a
   személyek  vagyoni   egyenlősége.  A   meg  nem  engedett
   megkülönböztetés  tehát   a   törvényi   rendelkezésekkel
   érintettek körén belül nem állapítható meg.

   A gazdasági  egyenlőtlenség és  az Alkotmány  70/A. § (1)
   bekezdése között  ugyanis összefüggés  nincs. Az  a tény,
   hogy a  rosszabb anyagi  helyzetűek  a  kedvezőbb  anyagi
   pozícióban  levőkhöz   képest  hátrányosabb   körülmények
   között     vannak,      nem      az      alkotmányellenes
   megkülönböztetésből,    hanem    a    társadalmigazdasági
   egyenlőtlenségekből    fakad.    Mivel    a    materiális
   egyenlőtlenség alkotmányosan  nem tiltott,  a sérelmezett
   jogi szabályozás  technikájában és koncepciójában meg nem
   engedett megkülönböztetést  nem tartalmaz.  A  bevezetett
   változtatás a hiteladósokat egyenlőként kezeli.

   2.2. Meg  nem engedett,  "kedvezményezett jogelosztás" az
   állami  lakásokat  megvásárló,  azokban  bennlakó  bérlők
   tekintetében sem  állapítható meg  a sérelmezett törvényi
   rendelkezésekkel érintettekkel szemben. Az egyenlőtlenség
   ugyanis itt  a jogi  konstrukciók különbözőségéből  és  a
   lakástulajdonszerzés pozícionális eltéréseiből fakad.

   A  bérlőknek   értékesített  állami  lakások  esetében  a
   tulajdonosi jogok  gyakorlásáról és  ennek egy  speciális
   módjáról  van   szó.  E   konstrukcióban  az  állam  mint
   tulajdonos az  egyébként mobilizálhatatlan lakásainak egy
   részét  értékesíti   a  lakásokban  lakó  bérlők  részére
   részletvétel formájában.

   Az egyenlőként  való kezelés  kérdése  tehát  az  egészen
   különböző jogi  helyzeteket illetően  fel sem  merül.  Az
   egyik  esetben   egy,  a  bérlőknek  adott  részletvételi
   kedvezményről   van    szó,   amelynek   igénybevételével
   bérleményüket  az   államtól  megvásárolhatják,  a  másik
   esetben  pedig  olyan  hitelszerződésekről,  amelyeket  a
   lakással   nem    rendelkezők   vettek    igénybe   lakás
   megszerzéséhez    a    fent    részletesen    ismertetett
   jogszabályon nyugvó  blanketta-szerződésekkel. Az  előbbi
   esetben egy  privatizációs jogi konstrukcióról, az utóbbi
   esetben   az    állampolgárok   lakásszerzésének   állami
   támogatásáról van  szó. Márpedig  az egyik  esetre  adott
   kedvezmények  jogszagbályi  korlátozása  az  egészen  más
   kedvezményrendszer  összefüggésében  nem  diszkriminatív,
   így az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését nem sérti.

   2.3. Végül a fentiekhez hasonlóan helyzeti különbséget és
   nem alkotmányosan tiltott jogi megkülönböztetést jelent a
   lakásbérlőkre vonatkozó  jogi szabályozási koncepció és a
   hitelszerződésekkel  kapcsolatos   -  támadott   -   jogi
   rendezés.  Ahogy   erre  az   Alkotmánybíróság  már  több
   határozatában  is   rámutatott,  a   meg   nem   engedett
   megkülönböztetés  alkotmányos   tilalma  csak  az  azonos
   szabályozási koncepción  belüli  diszkrimináció  esetében
   merül fel,  így hátrányos  megkülönböztetést  a  támadott
   törvényi rendelkezések  az alkotmányos elvek sérelmével a
   lakásbérlők és a lakásvásárlók között nem idéztek elő.

   3. Nincs  tartalmi összefüggés a támadott jogszabályok és
   az Alkotmány  70. §  (3) bekezdése között sem. Eszerint a
   Magyar  Köztársaság  a  jogegyenlőség  megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek     kiküszöbölését            célzó
   intézkedésekkel is segíti.

   Ez   az    alkotmányos   rendelkezés    a   jogegyenlőség
   érvényesülését segítő  szabály és  nem a  kedvezőtlenebb,
   hátrányosabb       anyagi,       vagyoni       helyzetűek
   esélyegyenlőtlenségének    a     kiküszöbölését     célzó
   intézkedések kívánalmát jelenti.

   Az  esélyegyenlőtlenség   kiküszöbölését   célzó   állami
   feladatok,   továbbá   alkotmányosan   megkivánt   állami
   intézkedések és  a sérelmezett rendelkezések között tehát
   tartalmi összefüggés  nincs,  így  alkotmányellenesség  e
   vonatkozásban sem állapítható meg.

   4.      A       támadott      törvényi      rendelkezések
   alkotmányellenességének   a    megállapítására   -   azok
   szociális hatásával  összefüggésben - az Alkotmánybíróság
   az Alkotmány 70/E. §-ával kapcsolatban sem látott alapot.

   4.1. Az  Alkotmány 2.  §-ának  (1)  bekezdése  szerint  a
   Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. Ez a
   deklaráció  nem   hivatkozik  a   szociális  jogokra.  Az
   Alkotmány preambuluma  - amelyből egyébként sem vezethető
   le  direkt   módon  alkotmányos  jog  -,  az  alkotmányos
   szabályozást illetően  fogalmaz meg  célokat,  így  abból
   törvényi rendelkezések  alkotmányellenessége  közvetlenül
   nem következtethető.

   4.2. Az  Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése szerint a Magyar
   Köztársaság  állampolgárainak   joguk  van   a  szociális
   biztonsághoz; öregség,  betegség, rokkantság,  özvegység,
   árvaság    és     önhibájukon     kívül     bekövetkezett
   munkanélküliség  esetén   a   megélhetésükhöz   szükséges
   ellátásra jogosultak.  A (2)  bekezdés szerint  a  Magyar
   Köztársaság     az     ellátásra     való     jogot     a
   társadalombiztosítás  útján   és  szociális   intézmények
   rendszerével valósítja meg.

   Az    idézett    rendelkezésekkel    összefüggésben    az
   Alkotmánybíróság  -   az  indítványokban   megfogalmazott
   sérelmek kapcsán  - a  szociális  biztonsághoz  való  jog
   kérdéseit vizsgálta  és  értelmezte,  mert  nyilvánvalóan
   jogilag csak ez releváns. Álláspontja szerint a szociális
   biztonság nem  jelent  sem  biztosított  jövedelmet,  sem
   pedig  azt,   hogy   az   állampolgárok   egyszer   elért
   életszinvonala   a    gazdasági   viszonyok   kedvezőtlen
   alakulása  következtében  ne  csökkenhetne.  Az  államnak
   polgárai  szociális   biztonsága  tekintetében   fennálló
   kötelezettségeit az  Alkotmány 70/E.  § (1)  bekezdésében
   foglaltak általános jelleggel nevesítik.

   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a
   támadott törvényi  rendelkezések és  az Alkotmány idézett
   70/E. §-a  között  nincs  tartalmi  összefüggés,  mert  a
   lakáscélú  kamatokkal   kapcsolatos  jogalkotás   nem   a
   szociális  jogok   vonatkozásában  fennálló   alkotmányos
   állami feladatok körébe esik.

   4.3.  Az   Alkotmánybíróság  azonban  vizsgálta,  hogy  a
   támadott jogalkotás  indirekt módon  nem  ellentétes-e  a
   szociális   jogokkal    kapcsolatos   állami    feladatok
   teljesítésével. Ennek  során nem hagyható figyelmen kívül
   az a tény, hogy a hitelezés eredetileg sem volt szociális
   szempontú.  Az   állampolgárok  lakásszerzésének   állami
   támogatásáról  szóló  jogszabályi  rendelkezések  alapján
   megállapítható,  hogy   a  szociális   rászorultságot,  a
   kedvezőtlen szociális helyzetet az állam egyáltalában nem
   vizsgálta, sőt: lakáshitelt - bár elvileg minden lakással
   még nem  rendelkezhő lakásszerző kaphatott - elsősorban a
   kedvezőbb szociális helyzetűek vettek igénybe, akik tehát
   ún. szociális tanácsi bérlakásra nem voltak jogosultak.

   A továbbiakban  arra utal  az  Alkotmánybíróság,  hogy  a
   támadott   törvényi    rendelkezések   szociális   hatása
   szempontjából jelentősége  van annak,  hogy a szabályozás
   számottevő ellentételezésekkel  született  meg.  Ezek  az
   ellentételezések különösen  a  következők:  a  hátralékos
   tőketartozások 50  %-át visszafizetők  részére az állam a
   hiteltartozás másik  felét elengedte;  a 15  %-os mértékű
   kamatemelés a  jelenlegi piaci kamatoknak még mindig csak
   a felétkétharmadát  jelenti; a  lakáscélú  támogatásokról
   szóló  idézett,   hatályos  jogszabály  alapján  a  helyi
   önkormányzatok    nyújtanak     támogatást    az     arra
   rászorultaknak,  amely  támogatás  fedezésére  az  állami
   költségvetés  olyan   jelentős  összeget  biztosított  az
   önkormányzatoknak,   hogy    az    lehetővé    teszi    a
   kamatemeléssel   érintettek    mintegy   40    %-ának   a
   támogatását. Időközben az Országgyűlés elfogadta a Magyar
   Köztársaság  1991.  évi  állami  költségvetéséről  és  az
   államháztartás vitelének  1991.  évi  szabályairól  szóló
   1990. évi  CIV. törvény módosításáról szóló 1991. évi XV.
   törvényt, amely  szerint minden,  a költségvetési törvény
   64-68. §-ai alapján az 1991. évben emelkedő kamatozású és
   1991.   március    1-jén   a    települési   önkormányzat
   illetékességi területén  fennálló  kölcsöntartozás  után,
   egy állandó  lakosra számított 200 Ft levonásával 5000 Ft
   támogatás illeti meg - felhasználási kötöttség nélkül - a
   települési önkormányzatokat.  Ez utóbbi  intézkedéssel  a
   valódi  szociális   rászorultság  állami  kezelése  -  az
   Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint  -  alkotmányosan
   megtörtént.

   A sérelmezett törvényi rendelkezések szociális kihatásait
   illetően  az   Alkotmánybíróság  jelentőséget  tulajdonít
   annak,   hogy    az   érintettek   a   kölcsönszerződések
   igénybevételével lakástulajdonhoz jutottak, amely lakások
   értéknövekedése -  az ingatlanokat  érintő konjunkturális
   viszonyok folytán  - közismerten  nemcsak kompenzálja, de
   ténylegesen   felülmúlja    a    jogszabályváltoztatással
   előidézett veszteségeket.  A törvény  szociális szempontú
   alkotmányos értékelésénél  ez, a kölcsönadósok vagyonában
   az  ingatlanárak   állandó  növekedése   folytán   beállt
   értékemelkedés nem hagyható figyelmen kívül.

   Végezetül az  Alkotmánybíróság arra is utal, hogy azokban
   a  határesetekben,   amelyekben  a  törvényi  rendezés  a
   hiteladósoknál kivételesen  elviselhetetlen érdeksérelmet
   idézett elő,  a  Ptk  226.  §  (2)  bekezdésének  második
   fordulata alapján lehetőség van arra, hogy a bíróságtól a
   megváltozott tartalmú szerződés módosítását kérjék.

   A  támadott  jogszabályok  alkotmányellenessége  mindezek
   alapján az  Alkotmány 70/E. §-át tekintve sem állapítható
   meg.

   5.   Az    Alkotmánybíróság   különálló   alkotmányossági
   problémaként kezelte azokat az indítványokat, amelyek nem
   lakástulajdonszerzéséhez     vezető      hitelügyletekkel
   kapcsolatban kérték  a  sérelmes  törvényi  rendelkezések
   alkotmányellenességének     a      megállapítását.      E
   hitelszerződések alapja  a többször  módosított  49/1982.
   (X. 7.)  PM-ÉVM együttes  rendelet volt, amely jogszabály
   alapján jutottak  kölcsönhöz az állami, szövetkezeti vagy
   személyi  tulajdonban  álló  lakások  bérlői,  ha  azt  a
   lakásuk  felújításához,   korszerűsítéséhez,  bővítéséhez
   stb. vették igénybe.

   A  lakásügyi   jogszabályok  pontosan   meghatározzák   a
   bérbeadók és  a bérlők  által elvégzendő  munkák körét. E
   jogszabályi elosztástól  függetlenül a  bérlő a  bérbeadó
   hozzájárulásával elvégezheti a bérbeadót terhelő munkákat
   is,  az  így  elvégzett  munkák  ellenértékét  azonban  a
   lakbérbe beszámíthatja.

   A  hitelszerződések  egyaránt  folyósítottak  kölcsönt  a
   bérlőt terhelő,  illetőleg a  bérbeadó hozzájárulásával a
   bérlő által elvégzett és a bérbeadót terhelő munkákra is.
   Ezek a különböző felhasználások a hitelszerződésekben nem
   váltak   szét,   ez   az   elválasztás   pedig   ma   már
   elvégezhetetlen.

   Ilyen  értelemben  a  hitelszerződésekbe  történt  állami
   beavatkozás  olyan  szerződéseket  is  érint,  amelyekkel
   megszerzett  kölcsönöket   a  bérlők   részben  az  állam
   tulajdonának a gyarapítására, értékemelésére fordították.

   Ezzel    összefüggésben    az    Alkotmánybíróság    utal
   mindenekelőtt arra,  hogy a lakásbérlet olyan jogviszony,
   amelyre  a   piacgazdaságnak  és   a  versenyszabadságnak
   alkotmányos elvei  megfelelően érvényesülnek  [miként ezt
   az   Alkotmánybíróság    az   5/1991.   (III.   16.)   AB
   határozatában  megállapította].   A  lakásbérleti  jognak
   tehát az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  vagyoni
   értéke van.  Ezt a  vagyonértékűséget egyébként már 1971-
   től  kezdődően   a  hatályos   lakásügyi  jogszabályok  a
   lakáshasználatbavételidíj   intézményével    (és    annak
   többszörös    szorzója     bizonyos    esetekben     való
   alkalmazhatóságával) elismerték.

   A  bérlakások   vagyoni  értékét  a  lakás  alapterülete,
   településen belüli  fekvése, komfortfokozata,  egyébkénti
   korszerűsége és  további  más,  a  lakás  használhatósága
   szempontjából  értékemelő  vagy  értékcsökkentő  tényezők
   alapján kell figyelembe venni.

   A   sérelmezett    törvényi   rendelkezésekkel   érintett
   hitelkonstrukciók    mindegyike     olyan    beruházáshoz
   kapcsolódott,   amely   ennek   a   bérleti   jognak   az
   értékemelkedését is  előidézte.  A  beruházásokkal  tehát
   részben a  lakások használati  értéke,  részben  pedig  a
   bérletek - jogszabályok keretei között fennálló - vagyoni
   értéke  is  emelkedett,  így  ezekben  a  jogviszonyokban
   speciális  alkotmányossági   kérdésekről  nincs  szó,  az
   Alkotmánybíróság  korábbi   megállapításai   -   mind   a
   tulajdonjog  alkotmányos  védelmével,  mind  a  szociális
   kihatások ellentételezésével  kapcsolatban  -  ezekre  az
   esetekre  is   irányadóak.  A  vagyonértékű  bérleti  jog
   értéknövekedése és  a  bérleti  jogviszonnyal  együttjáró
   használati értéknövekedés - bár nem olyan mértékben, mint
   a tulajdonjog  értékemelkedése  esetén  -  a  lakásbérlők
   vonatkozásában is többletértékek megszerzéséhez vezetett,
   ilyen körülmények között a sérelmes költségvetési törvény
   alkotmányellenességének        megállapítására         az
   Alkotmánybíróság  ebben   az  összefüggésben  sem  látott
   lehetőséget.

   6. Az  Alkotmány 70/I. §-ában írt az a rendelkezés, amely
   szerint a  Magyar Köztársaság minden állampolgára köteles
   jövedelmi   és   vagyoni   viszonyainak   megfelelően   a
   közterhekhez   hozzájárulni,    a    támadott    törvényi
   rendelkezésekkel kapcsolatban irreleváns, mert a közteher
   és a hitelszerződések kamatai között tartalmi összefüggés
   nincs,  a   szerződéses   kamattartozások   ugyanis   nem
   minősülnek köztehernek.

   7. A  sérelmezett jogszabályoknak más - az indítványokban
   megfogalmazott   -    törvényi   rendelkezésekkel    való
   szembenállása nem  alkotmányossági  probléma.  A  Polgári
   Törvénykönyv 5.  § (1)  bekezdésében tiltott  joggal való
   visszaélés az alanyi jogok gyakorlására vonatkozóan állít
   fel tilalmat,  ez a  rendelkezés a  törvényhozás  közjogi
   aktusára   nyilvánvalóan   nem   alkalmazható.   Ugyanígy
   hiányzik   az   összefüggés   a   tisztességtelen   piaci
   magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény 20.
   §-a és  a sérelmes  jogalkotás között, hiszen a gazdasági
   erőfölénnyel  való   visszaélés  tilalma   a  vállalkozók
   gazdasági tevékenységére,  nem pedig  a  törvényalkotásra
   vonatkozik.

   8.   Végül    az   Alkotmánybíróság    vizsgálta   -   az
   indítványokban megfogalmazott  kérelmekkel kapcsolatban -
   a  korábbi  határozataiban  megfogalmazott  alkotmányjogi
   álláspontoknak    a     támadott    jogalkotással    való
   összefüggését is.

   Az un.  "kamatadó" tárgyában  hozott 5/1990.  (IV. 9.) AB
   határozat    a    jelenlegitől    alapvetően    különböző
   alkotmányossági   problémával    foglalkozott.   Ott   az
   eljárásnak egy  közteherről - adóról - rendelkező törvény
   volt  a  tárgya  és  az  Alkotmánybíróság  a  jogszabályt
   megsemmisítő   döntését    a    törvény    meghozatalának
   alkotmányellenességére   alapozta    (a   törvényt   csak
   alkotmányerejű törvényként,  az országgyűlési  képviselők
   kétharmadának egyetértésével lehetett volna elfogadni).

   A  13/1990.   (VI.18.)  AB   határozatban  megfogalmazott
   elveket  az   Alkotmánybíróság  e  határozatának  indokai
   között is  felhasználta. Ezekkel  az elvekkel  a támadott
   törvényhelyek alkotmányellenessége nem bizonyítható.

   A 31/1990. (XII. 18.) AB határozatban az Alkotmánybíróság
   az Alkotmány  értelmezésével kapcsolatban fogalmazott meg
   alapvető   szempontokat.    E   megállapítások   -   ahol
   egyáltalában fennáll  az összefüggés  - sem  alkalmasak a
   sérelmezett  jogalkotás   alkotmányellenességét  igazolni
   vagy cáfolni.

                             * * *

   Mindezekre a szempontokra figyelemmel az Alkotmánybíróság
   a     támadott     törvények      alkotmányellenességének
   megállapítására     és     megsemmisítésére      irányuló
   indítványokat elutasította.

   Az Alkotmánybíróság  az  indítványozók  nagy  számára,  a
   nagyarányú   közérdeklődésre       és    a   határozatban
   megfogalmazott elvi  álláspontokra figyelemmel elrendelte
   határozatának a hivatalos lapban való közzétételét.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal                Dr. Herczegh Géza
           alkotmánybíró                   alkotmánybíró

                        Dr. Kilényi Géza
                          alkotmánybíró

                        Dr. Lábady Tamás
                      előadó alkotmánybíró

         Dr. Schmidt Péter               Dr. Szabó András
           alkotmánybíró                   alkotmánybíró

       Dr. Tersztyánszky Ödön           Dr. Zlinszky János
           alkotmánybíró                   alkotmánybíró
    Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleménye

    A határozat  rendelkező  részében  foglalt  döntés  többi
    rendelkezésével egyetértve, a Polgári Törvénykönyv 226. §
    (2)   bekezdésével    kapcsolatos   különvéleményemet   a
    következőkben foglalom össze:

    A Ptk.  226. §  (1) és (2) bekezdése egy olyan történelmi
    korszak tipikus  produktuma, amikor  az  állam  egyszerre
    volt

    - a közhatalom birtokosa,
    - a legnagyobb tulajdonos, és
    - magát  a közérdek letéteményesének tekintő paternalista
    szervezet,

    amelynek említett  minőségei  nem  különültek  el,  hanem
    összemosódtak, s  ez -  a  hatalom  egységének  tézisével
    párosulva -  indokul szolgált  a társadalmi  viszonyokba,
    így egyebek  között a  polgári jogi  jogviszonyokba való,
    gyakorlatilag szinte  korlátlan állami  beavatkozásra.  A
    226. § (2) bekezdésében a "kivételességre" való utalás az
    említett történelmi  viszonyok és  hatalmi  berendezkedés
    keretei között  elveszítette jelentőségét,  s az  állam a
    jogi szabályozás  eszközével lényegében  akkor avatkozott
    be a polgári jogi jogviszonyokba, amikor akart.

    Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  szerint  "a  Magyar
    Köztársaság   független,    demokratikus   jogállam".   A
    jogállamiság egyik  fontos tartalmi eleme a jogbiztonság,
    amelynek szintén  több komponense  van.  Ezek  egyike  az
    állami  beavatkozás  korlátok  közé  szorítása,  mivel  a
    korlátlan állami  beavatkozás lehetősége a jogalanyokat -
    a természetes  és jogi  személyeket egyaránt  - szüntelen
    jogbizonytalanságban tartja,  s így összeegyeztethetetlen
    a jogállamfogalom lényegével.

    A 9.  §  (1)  bekezdése  deklarálja,  hogy  "Magyarország
    gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a
    magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül".

    A Ptk.  említett rendelkezései  a piacgazdasággal épp úgy
    összeegyeztethetetlenek, mint a jogállamisággal, a működő
    tőke ugyanis  elkerüli az olyan országokat, amelyekben az
    állam széles  körű beavatkozási  lehetősége bizonytalanná
    és kiszámíthatatlanná teszi a polgári jogviszonyokat.

    Sem a  jogállam, sem  a piacgazdaság  nem teremthető  meg
    egyik napról  a másikra,  mindkettő kialakítása  hosszabb
    folyamat,  amelynek   során  -   egyebek  között   -   új
    jogintézmények létrehozására  és  a  korábbi  jogrendszer
    nagyarányú   átformálására   van   szükség.   Az   utóbbi
    szükségképpen érinti az 1989-es alkotmánymódosítás (1990.
    évi LXIII. törvény) előtti jogviszonyok széles körét.

    Bármennyire paradoxonnak tűnik is, az etatizált gazdasági
    rend "lebontásának",  piacgazdasággá való  átalakításának
    folyamatában -  átmeneti  időre  és  szűk  korlátok  közé
    szorítva  -   nem  nélkülözhetők   bizonyos,   jellegüket
    tekintve kifejezetten  etatista módszerek, mint pl. adott
    esetben a  Ptk. 226.  § (2)  bekezdésének alkalmazása. Ez
    más megfogalmazásban  annyit jelent,  hogy olyan alapvető
    alkotmányos értékek  létrehozása és  kiteljesítése során,
    mint a  jogállamiság vagy a piacgazdaság, az állam - jobb
    híján  -  rákényszerül  olyan  jogszabályi  rendelkezések
    alkalmazására is,  amelyek a  kiépült  jogállammal  és  a
    működő piacgazdasággal összeegyeztethetetlenek.

    Mindezekre figyelemmel  magam is úgy vélem: a Ptk. 226. §
    (2) bekezdésének  ex nunc  hatályú megsemmisítésére nincs
    lehetőség. Ez azonban nem lett volna akadálya annak, hogy
    az   Alkotmánybíróság    megállapítsa    a    hivatkozott
    rendelkezés alkotmányellenességét  és azt későbbi időpont
    megjelölése  mellett  semmisítse  meg.  Erre  ugyanis  az
    Alkotmánybíróságról szóló  1989. évi  XXXII. törvény  43.
    §-ának (4)  bekezdése felhatalmazza  a  testületet,  s  a
    demokratikus  országok  több  évtizedes  tapasztalatokkal
    rendelkező  alkotmánybíróságainak   gyakorlatában  széles
    körben  ismert  a  kéthárom  éves  "késleltetéssel"  való
    jogszabály-megsemmisítés. Ez  épp úgy a jogbiztonságot és
    az állam közhatalmi tevékenységének kiszámíthatóvá, előre
    kalkulálhatóvá tételét  szolgálja, mint  a gazdasági élet
    szereplőinek   tevékenységét    alapvetően    befolyásoló
    törvényeknek  a  kihirdetés  után  két-három  évvel  való
    hatályba léptetése.

    Ha az  Alkotmánybíróság szerepet  kíván vállalni - miként
    ezt  teszi   is  -   a  jogrendszer   és   ezzel   szoros
    összefüggésben   a    jogi   közgondolkozás    nagyarányú
    átalakításában, ezt  mindenekelőtt  saját  döntéshozatali
    gyakorlatának formálása útján valósíthatja meg.

                                             Dr. Kilényi Géza
                                                alkotmánybíró

    Dr. Zlinszky János alkotmánybíró különvéleménye

    Ha  a   IV.  részben  kifejtettek  szerint  a  rebus  sic
    stantibus klauzula  alkalmazásának indoka  a költségvetés
    tűrhetetlenné  vált   terhe  és   a  hitelező   és   adós
    helyzetében  bekövetkezett   arányeltolódás,  illetve  az
    állam mögöttes  teherviselésének  aránytalan  növekedése,
    úgy a megoldás az OTP és Takarékszövetkezet szerződéseire
    valóban indokolt,  ám nem  indokolt olyan diszkrimináció,
    amely a  költségvetés terhét  csak az  OTP és  TSZ adósai
    terhének növelésével kívánja megoldani.

    Csak az  a megoldás  fogadható el alkotmányosnak, amely a
    költségvetésből való  támogatást egyenlő  mértékben teszi
    terhesebbé minden  adósnak, vagy  amely az  adósok között
    alkotmányosan  elfogadható   szempont  szerint   alkalmaz
    diszkriminációt: hogy  az adós  a kedvezményes kamatozású
    kölcsönhöz  lakáshelyzete   megoldására   milyen   állami
    forrásból   részesült    támogatásban   -    IKV    lakás
    megvásárlására kedvezményes vételárrészletként, vállalati
    forrásból alacsony kamatú vagy kamatmentes támogatásként,
    vagy bankkölcsönként,  ebből a szempontból annak ellenére
    nem jelenthet alkotmányos megkülönböztetési indokot, hogy
    a jogi  konstrukció esetenként más és más: a költségvetés
    bevételét mindenik  megoldás csökkenti,  tehát  az  állam
    pénzügyi helyzetét mindegyik rontja.

    Jogszabály nem  csak az  OTP-t és a TSZ-eket jelölte ki a
    lakással kapcsolatos  kedvezményes  ügyletek  alanyául  -
    létezik ilyen  ügylet Ingatlaközvetítő  Vállalat és lakó,
    vállalat  és   dolgozója  viszonylatban  is.  Ezekben  is
    bizományos jelleggel  jártak el  az IKV és a vállalatok a
    költségvetési forrás  tekintetében kötött szerződésekben,
    csak az elszámolás konstrukciója volt más.

    Ehhez képest  az V.2.2.  alatt írottakat  nem osztom: van
    meg nem engedett indokolatlan megkülönböztetés e téren.

    Az V.6.  azon utalása, mintha a közteherviselést a kérdés
    nem  érintené,   nem  áll.   Az  intézkedések   indoka  a
    költségvetés aránytalan  terhelése, és  ennek  forrása  a
    közteherviselés. Az  OTP  és  takarékszövetkezeti  adósok
    köre a költségvetés terhére jutott indokolatlan előnyhöz,
    és ezt  az adósi  körön kívül eső lakosság viselte. Ám ez
    az   érv    áll   az   IKV   és   a   vállalati   hitelek
    kedvezményezettjeire is, ugyanakkor másképp áll az állami
    lakásokat felújítók  esetében, ahol  épp  a  költségvetés
    javára  érvényesül  az  ingatlan  értékálló  volta  és  a
    későbbi   beszámítás    inflációs    vesztesége:    ezzel
    kapcsolatban nem érv, hogy a nyilvántartásokból a hitelek
    célja nem  tisztázható. Ha  másképp nem,  bírói  úton  ez
    lehetséges lenne. Elvileg meg kell rá adni a lehetőséget,
    és az  állami szerv  egyébként  sem  hivatkozhat  a  maga
    érdekében a saját nyilvántartása hiányosságára!

                                           Dr. Zlinszky János
                                                alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     32/1991. (VI. 6.)
     Date of the decision:
     .
     06/03/1991
     .
     .