Hungarian
Ügyszám:
.
933/E/2006
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 37/2007. (VI. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/457
.
A döntés kelte: Budapest, 06/11/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

     Az   Alkotmánybíróság  alkotmányjogi  panasz,   valamint   –
  hivatalból     eljárva     –     mulasztásban     megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítása   tárgyában   meghozta    a
  következő

                           határozatot:

    1.  Az  Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapítja:  az
  Országgyűlés     jogalkotói     feladatának     elmulasztásával
  alkotmányellenes  helyzetet  idézett  elő   azáltal,   hogy   a
  társadalombiztosítási  nyugellátásról szóló  1997.  évi  LXXXI.
  törvény  53.  § (1) bekezdésében meghatározott özvegyi  nyugdíj
  feléledésének szabályozása során nem biztosította az  Alkotmány
  13.  §  (1)  bekezdéséből levezethető garanciális követelmények
  érvényesülését.

     Az   Alkotmánybíróság   felhívja  az   Országgyűlést,   hogy
  jogalkotási kötelezettségének 2007. december 31. napjáig tegyen
  eleget.

    2. Az Alkotmánybíróság a társadalombiztosítási nyugellátásról
  szóló  1997.  évi  LXXXI. törvény 53.  §  (1)  bekezdésének  a)
  pontjába  foglalt  „1993.  március  1-jétől  tíz  éven  belül,”
  szövegrész    alkotmányellenességének    megállapítására     és
  megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt elutasítja.

    Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

     Az  indítványozó  kiegészített és módosított  beadványában  a
   társadalombiztosítási  nyugellátásról szóló  1997.  évi  LXXXI.
   törvény  (a  továbbiakban:  Tny.) 53.  §  (1)  bekezdésének  a)
   pontjába  foglalt  „1993.  március  1-jétől  tíz  éven  belül,”
   szövegrész  ellen élt alkotmányjogi panasszal.  Az  indítványra
   okot  adó  konkrét  esetben,  a Fővárosi  Munkaügyi  Bíróság  a
   32.M.2365/2006/6.   számú  határozattal  jogerősen   befejezett
   ügyben a Tny. említett rendelkezésére alapítottan utasította el
   az  indítványozó  keresetét. A perben az indítványozó  annak  a
   társadalombiztosítási határozatnak a bírósági  felülvizsgálatát
   kérte, amely özvegyi nyugdíj feléledése iránti, 2006. január 6-
   án  előterjesztett  igényét elutasította.  Az  indítványozó  az
   igényt   az   1993.  január  17-én  elhunyt  házastársa   jogán
   terjesztette elő.

      Az   indítványozó  szerint  sérti  az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésében  meghatározott  jogállamiságot,  hogy  az  özvegyi
   nyugdíj     feléledésére    meghatározott    időtartamot     „a
   társadalombiztosításról   szóló   1975.   évi    II.    törvény
   módosításáról és kiegészítéséről” szóló 1993. évi VIII. törvény
   (a továbbiakban: Tm.) 19. §-a – házastársának halálát követően,
   1993.    március   1-i   hatállyal   –   úgy   módosította    a
   társadalombiztosításról  szóló  1975.  évi   II.   törvény   (a
   továbbiakban: T.) 60. § (2) bekezdését, hogy tizenöt évről  tíz
   évre  csökkentette az özvegyi nyugdíj feléledésére nyitva  álló
   határidőt. Ezt a rendelkezést a T. helyébe lépő Tny. 53. §  (1)
   bekezdése  tartalmi változás nélkül vette át, és a rendelkezést
   a bírósági eljárásban az indítványozó ügyében is alkalmazták.

    Az indítványozó szerint az időtartam módosításakor a jogalkotó
   nem  volt  tekintettel azon személyek várományára,  akik  1993.
   március  1.  napja  előtt özvegyültek meg, azonban  saját  jogú
   öregségi nyugdíjra csak 2003. március 1. napja – azaz több mint
   tíz, de kevesebb, mint tizenöt év – után szerezhettek jogot.

    A kifogásolt szövegrész megsemmisítése mellett az indítványozó
   kérte,  hogy az Alkotmánybíróság mondja ki: az alkotmányellenes
   jogszabály a konkrét ügyben nem alkalmazható.

                                 II.

    1. Az Alkotmány vonatkozó rendelkezései:

     „2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
    (…)
     13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
   jogot.”

    2. A Tny. kifogásolt rendelkezése:

     „53.  §  (1)  Feléled az özvegyi nyugdíja  annak,  akinek  az
   özvegyi  nyugdíja  nem házasságkötés miatt  szűnt  meg,  ha  az
   özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek valamelyike
     a)  a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála
   esetén 1993. március 1-jétől tíz éven belül,
     b)  a  házastárs  1993. február 28-át követően  bekövetkezett
   halála  esetén az özvegyi nyugdíj megszűnését követő  tíz  éven
   belül
   bekövetkezik.
     (2)  Az  (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a feléledési
   idő   nem  haladhatja  meg  az  özvegyi  nyugdíj  megállapítása
   időpontjában irányadó tizenöt évet.”

        3.  A T. 1993. március 1-je előtt hatályban volt szabályai
   szerint:

     „60. § (1) Állandó özvegyi nyugdíjra az egyéb feltételek  (T.
   59. §) mellett az jogosult, aki házastársa halálakor
    a) a hatvanadik, nő az ötvenötödik életévét betöltötte, vagy
    b) rokkant, vagy
     c)  házastársa  jogán  legalább  két  árvaellátásra  jogosult
   gyermek eltartásáról gondoskodik.
     (2) Állandó özvegyi nyugdíj jár akkor is, ha az erre jogosító
   feltételek valamelyike a házastárs halálától számított  tizenöt
   éven belül bekövetkezik.
    (…)
        68. § (1) Feléled az özvegyi nyugdíjra jogosultsága annak,
   akinek  az özvegyi nyugdíja nem házasságkötés miatt szűnt  meg,
   ha  az  özvegyi  nyugdíjra jogosító feltételek  valamelyike  az
   vzvegyi  nyugdíj  megszűnésétől számított  tizenöt  éven  belül
   bekövetkezik.”

                                III.

    Az alkotmányjogi panasz nem megalapozott.

      1.   Az   indítványozó  2006.  április   7-én   fordult   az
   Alkotmánybírósághoz,     a     Nyugdíjfolyósító     Igazgatóság
   igazgatójának   2006.  március  21-én  kelt,  özvegyi   nyugdíj
   feléledése  iránti  igényt  elutasító  másodfokú  határozatával
   összefüggésben. Az Alkotmánybíróság főtitkárának tájékoztatását
   követően, 2006. október 10-én alkotmányjogi panaszát a Tny.-nek
   a  Fővárosi  Munkaügyi Bíróság 32.M.2365/2006/6.  számú,  2006.
   augusztus 31-én kelt határozatával jogerősen befejezett  ügyben
   alkalmazott  53.  § (1) bekezdésének a) pontjával  kapcsolatban
   tartotta  fenn.  Erre  tekintettel az alkotmányjogi  panasz  az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.)  48.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott
   határidőn belül érkezett az Alkotmánybíróságra.

     2. Az Alkotmánybíróság korábbi határozatában már vizsgálta  a
   Tny.  53.  §  (1)  és  (2)  bekezdésének  alkotmányosságát   az
   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésével  összefüggésben.  Ezért  az
   Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy az indítvány ítélt dologra
   irányul-e. Az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.) 31. §
   c)  pontja  szerint, ha az indítvány az Alkotmánybíróság  által
   érdemben   már   elbírált   jogszabállyal   azonos   jogszabály
   (jogszabályi  rendelkezés)  felülvizsgálatára  irányul,  és  az
   indítványozó  az  Alkotmánynak  ugyanarra  a  §-ára,  illetőleg
   alkotmányos elvére (értékére) – ezen belül – azonos alkotmányos
   összefüggésre hivatkozva kéri az alkotmánysértést megállapítani
   („ítélt  dolog”), az Alkotmánybíróság az eljárást  megszünteti.
   Amennyiben   azonban   az  újabb  indítványt   más   okból,   a
   rendelkezésnek   más  alkotmányossági  összefüggésére   történő
   hivatkozással,  vagy tartalmilag más rendelkezés megjelölésével
   terjesztik  elő, az Alkotmánybíróság az újabb indítvány  érdemi
   vizsgálatába   bocsátkozik.   Az  elbírálásnál   értelemszerűen
   felhasználja mindazokat az érveket és megállapításokat, amelyek
   a  tartalmi összefüggésbe hozható korábbi döntésénél  irányadók
   voltak (652/B/1997. AB határozat, ABH 1997, 752, 754–755.).

     A  966/B/1997.  AB  határozatban (a  továbbiakban:  Abh.)  az
   Alkotmánybíróság   az   Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdésével
   összefüggésben azt vizsgálta, hogy sérül-e a jogállamiság  elve
   azáltal, hogy a jogalkotó csak meghatározott időtartamon  belül
   ismeri el az özvegyi nyugdíj-jogosultság feléledését (ABH 2001,
   959,  962.); a határozat az özvegyi nyugdíj feléledésére nyitva
   álló  határidő  módosításának alkotmányosságát  nem  vizsgálta.
   Mivel  tehát  jelen esetben az indítványozó az Abh.-tól  eltérő
   alkotmányjogi összefüggésre alapozva állítja az Alkotmány 2.  §
   (1) bekezdésének sérelmét, a kérdés nem minősül ítélt dolognak,
   így az Alkotmánybíróság az eljárást érdemben folytatta le.

     3.  A  Tny. 53. §-a az özvegyi nyugdíj feléledésének  számos,
   egymástól elkülönülő esetét tartalmazza, részben attól függően,
   hogy  az  özvegyi  nyugdíj milyen okból szűnt meg.  Azoknak  az
   eseteknek  egy  részében, amelyekben  az  özvegyi  nyugdíj  nem
   házasságkötés  miatt szűnt meg, az özvegyi  nyugdíj  feléledése
   két tényezőnek a függvénye: a házastárs halálának az időpontja,
   valamint  az  az  időtartam, amely a  házastárs  halála  és  az
   özvegyi  nyugdíj-jogosultság feltételeinek  teljesítése  között
   telik  el. Ez az időtartam 1993. március 1-je előtt tizenöt  év
   volt  a  T. 60. § (2) bekezdése alapján. A Tm. 19. §-a  ezt  az
   időtartamot (a hatálybalépéstől, 1993. március 1-től számított)
   tíz évre módosította.

     Az  Abh.  megállapította, hogy „az Alkotmány rendelkezéseiből
   nem  következik  az,  hogy az özvegység tényénél  fogva  minden
   magyar  állampolgárnak alanyi joga lenne özvegyi nyugdíjra.  Az
   özvegyi   nyugdíj  ugyanis  a  társadalombiztosítás   keretében
   biztosított  hozzátartozói nyugellátás, amely nem  azonosítható
   az  Alkotmány  70/E.  §  (1)  bekezdésében  szereplő  özvegység
   esetére  szóló, megélhetéshez szükséges ellátáshoz való joggal,
   hanem  annak  csupán  egyik lehetséges – a társadalombiztosítás
   rendszerében  megvalósuló – formája”  (ABH  2001,  959,  961.).
   Ebből  következően  a  jogalkotó széles  mérlegelési  jogkörrel
   rendelkezik   az   özvegyi   nyugdíj,   illetve   feléledésének
   szabályozása  során.  A jogalkotó mérlegelési  körébe  tartozik
   annak  meghatározása  is,  hogy hány  évben  állapítja  meg  az
   özvegyi nyugdíj feléledésére nyitva álló határidőt. Az, hogy  a
   Tny.  53 § (1) bekezdése a feléledési idő tartamát tíz, és  nem
   tizenöt  évben  határozza  meg,  önmagában  nem  ellentétes  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésével. A Tny. alkotmányjogi panaszban
   támadott  szövegrészéből  a  feléledési  idő  csökkentésének  a
   módjára nem lehet következtetést levonni. A jelen alkotmányjogi
   panasz   elbírálásától  különálló,  ebben  a  hatáskörben   nem
   vizsgálható kérdés az átmeneti szabályok indítványban  állított
   teljes    hiányának   alkotmányossági   megítélése.    Minderre
   tekintettel   az  Alkotmánybíróság  az  alkotmányjogi   panaszt
   elutasította.

      4.  Az  Alkotmánybíróság  –  hivatalból  eljárva  –  azt  is
   vizsgálta,  hogy  sérti-e az Alkotmány 13. §  (1)  bekezdésében
   meghatározott tulajdonhoz való jogot az, hogy a Tm.  19.  §-val
   bevezetett   módosítás  hatálya  azokra  is   kiterjedt,   akik
   házastársa a Tm. hatályba lépése előtt halt meg.

    A társadalombiztosítási jogalkotást megítélő alkotmánybírósági
   gyakorlat  visszatérő  megállapítása,  hogy  a  szerzett  jogok
   megvonása   sérti   a   jogállamisághoz  szervesen   kapcsolódó
   jogbiztonság elvét [elsőként: 11/1991. (III. 29.) AB határozat,
   ABH  1991, 34, 35.] Az Alkotmány szerint a társadalombiztosítás
   az  ellátáshoz való jog megvalósításának egyik eszköze, azaz  a
   társadalombiztosításnak  a  szerzett  jogok   garantálását   az
   ellátáshoz  való  alkotmányos  jog megvalósítására  figyelemmel
   kell  biztosítania [26/1993. (II. 29.) AB határozat, ABH  1993,
   196, 199.].

   A  vásárolt  jog  az Alkotmánybíróság gyakorlatában  eleinte  a
   szerzett jog szinonimájaként szerepelt [pl. 26/1993. (II.  29.)
   AB   határozat,  ABH  1993,  196,  199.],  ami   szó   szerinti
   jelentésében   is   arra   utal,   hogy   a   járulékfizetéssel
   ellentételezett   szolgáltatások  állnak  alkotmányos   védelem
   alatt.   Ugyanekkor   e   határozataiban  az   Alkotmánybíróság
   hangsúlyozta,  hogy  a vegyes rendszerű társadalombiztosításban
   nem  választható élesen ketté a biztosítási és a  szolidaritási
   elem.  A „vásárolt jogra” azonban csak a biztosítással fedezett
   szolgáltatások esetében lehet sikerrel hivatkozni,  viszont  az
   elemek  keveredése  miatt nem dönthető el teljes  pontossággal,
   hogy melyik mögött áll ellenszolgáltatás, és melyik mögött  nem
   [ld. ABH 1993, 196, 198.].

     A  szerzett  jog, mint általános kategória és a vásárolt  jog
   szinonim  fogalmaként  való  használata  akkor  változott  meg,
   amikor   az   Alkotmánybíróság  bevezette   a   tulajdonvédelem
   szempontjainak  alkalmazhatóságát a társadalombiztosítás  terén
   [43/1995.  (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 188.]. E határozat
   rendelkező  részében az Alkotmánybíróság elvi  éllel  állapítja
   meg,  hogy  a  jogbiztonság, mint a jogállamiság leglényegesebb
   fogalmi  eleme  és a szerzett jogok védelmének  elvi  alapja  a
   szociális   rendszerek   stabilitása   szempontjából    különös
   jelentőségű.   E  megállapítás  alátámasztására   a   határozat
   indokolása  kifejtette, hogy „a szolgáltatásokat és a  hozzájuk
   fűződő várományokat nem lehet sem alkotmányosan megfelelő indok
   nélkül,  sem  pedig  egyik napról a másikra megváltoztatni.  Az
   átmenet nélküli változáshoz különös indok szükséges. A kötelező
   biztosítási  rendszer esetében a járulékok kötelező befizetése,
   vagyis   e  vagyonelvonás  fejében  a  biztosított  a  rendszer
   fokozottabb    stabilitását   várhatja    el    (…)    Mindazon
   társadalombiztosítási   szolgáltatások   esetében,    ahol    a
   biztosítási    elem   szerepet   játszik,   a    szolgáltatások
   csökkentésének   vagy   megszüntetésének   alkotmányossága    a
   tulajdonvédelem ismérvei szerint bírálandó el” (ABH 1995,  188,
   193-195.).   A   határozat  hozzátette,  hogy  a   szolgáltatás
   megvonása  vagy  jogalapjának  kedvezőtlen  megváltoztatása  az
   alapjogi sérelem ismérvei szerint bírálható el (ABH 1995,  188,
   196.).  Azokban  az esetekben tehát, amelyekben  a  biztosítási
   elemnek van szerepe, a tulajdonvédelem alapján, azokban  pedig,
   ahol  a  biztosítási  elemnek  nincs  szerepe,  a  jogbiztonság
   alapján kell megítélni a szociális ellátásokba való beavatkozás
   alkotmányosságát.

     Az Alkotmánybíróság ezeket az alkotmányossági követelményeket
   következetesen   érvényesítette   minden   olyan    jogszabályi
   rendelkezés  alkotmányosságának elbírálása során, amikor  az  a
   kötelező  társadalombiztosítás alapján járó valamely  ellátásra
   való  jogosultságot rövid határidővel megvont vagy  korlátozott
   [Pl.  52/1995.  (IX. 15.) AB határozat, ABH  1995,  230,  233.;
   56/1995.  (IX.  15.)  AB határozat, ABH  1995,  260,  265–267.;
   5/1998. (III. 1.) AB határozat, ABH 1998, 82, 84.].

       Az   Alkotmánybíróság   gyakorlatában   a   tulajdonvédelem
   szempontjából  nincs különbség a saját jogú és a  hozzátartozói
   nyugdíjak   között.   Az  5/1998.  (III.   1.)   AB   határozat
   megállapította,  hogy „az özvegyi nyugdíj, a szülői  nyugdíj  –
   tehát   a   társadalombiztosítási  igény   –   tekintetében   a
   tulajdonvédelem szempontjából a jogszerző biztosítottal  azonos
   jogállású a biztosított hozzátartozója. A továbbiakban,  amikor
   a  biztosítottat megillető tulajdonvédelemről beszélünk ezen az
   özvegyet és a szülőt megillető tulajdonvédelmet is értjük” (ABH
   1998, 82, 86.).

     Az  Alkotmánybíróság az özvegyi nyugdíj  feléledésének  egyes
   szabályait   eddig   is  várományra  vonatkozó   rendelkezésnek
   tekintette:  a  már  hivatkozott  Abh.  értelmében  az  özvegyi
   nyugdíj feléledésének lehetősége a szolgáltatásra irányuló  jog
   megnyíltához  közel álló váromány beteljesedését szolgálja:  „a
   szolgáltatásra  irányuló jog ugyanis feltételhez  kötött,  s  a
   jogalkotó  azáltal,  hogy  a  házastárs  (élettárs)  elhunytát,
   illetve  az  özvegyi nyugdíj megszűnését követő tíz éven  belül
   elismeri a jog feléledését, egyfajta haladékot ad az özvegynek,
   ezzel biztosítva a váromány védelmét” (ABH 2001, 959, 962.).

     Jelen  esetben  a  jogalkotó nem volt  tekintettel  megfelelő
   átmeneti  rendelkezés alkotásával azokra,  akiknek  jogszerzése
   már   folyamatban   volt  a  tizenöt  évre  vonatkozó   szabály
   kedvezőtlen,  az  özvegyekre nézve hátrányos  módosításakor.  A
   jogalkotó   semmilyen,   az  érintett   özvegyek   várományának
   védelmére  vonatkozó  szabályt  nem  alkotott,  és  az  átmenet
   nélküli  módosításnak a jelen esetben nincs különös indoka.  Az
   átmeneti  rendelkezéseknek  olyan  garanciális  elemet  kellett
   volna   tartalmazniuk,  amely  biztosítja  az  özvegyi  nyugdíj
   feléledését azon özvegyek számára, akik várománya a  Tm.  által
   bevezetett módosítást megelőzően keletkezett.

     Az  özvegyi  nyugdíj nyugellátás. Az a feltételezés,  hogy  a
   házastárs  halálakor hatályban lévő szabályok szerint számíthat
   az özvegy további, nem sajátjogú nyugellátásra, hatással van az
   özvegy  egzisztenciális  döntéseire.  A  Tm.  által  bevezetett
   módosítás   a   korábbi  rendszerrel  szemben  olyan   jelentős
   változás,   amely  az  özvegy  megélhetésére  kiható   jogokat,
   várományokat érint.

     Az  Abtv. 49. § (1) bekezdése szerint, ha az Alkotmánybíróság
   hivatalból  vagy bárki indítványára azt állapítja meg,  hogy  a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói      feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
   alkotmányellenességet  idézett  elő,  a   mulasztást   elkövető
   szervet   –  határidő  megjelölésével  –  felhívja  feladatának
   teljesítésére. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a
   jogalkotó    szerv   jogalkotási   kötelezettségének    konkrét
   jogszabályi felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha az
   alkotmányellenes helyzet – a jogi szabályozás  iránti  igény  –
   annak  nyomán  állott  elő,  hogy  az  állam  jogszabályi  úton
   beavatkozott   bizonyos   életviszonyokba,   és   ezáltal    az
   állampolgárok  egy  csoportját megfosztotta  alkotmányos  jogai
   érvényesítésének lehetőségétől [22/1990. (X. 16.) AB határozat,
   ABH   1990,   83,   86.].   Az  Alkotmánybíróság   mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmánysértést nemcsak akkor állapít meg, ha az
   adott  tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992.
   (VI.  10.) AB határozat, ABH 1992, 204, 205.], hanem akkor  is,
   ha  az  adott  szabályozási koncepción  belül  az  Alkotmányból
   levezethető tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik [22/1995.
   (III.  31.)  AB  határozat, ABH 1995, 108, 113.; 29/1997.  (IV.
   29.)  AB  határozat, ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V.  8.)  AB
   határozat, ABH 1998, 132, 138.].

     Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmány 13.  §
   (1)   bekezdését   sértő  alkotmányellenes   helyzetet   az   a
   törvényalkotói  mulasztás idézte elő, hogy a  Tny.  53.  §  (1)
   bekezdésének  szabályozása során nem biztosította azok  özvegyi
   nyugdíjra  vonatkozó várományát, akik jogviszonya a  Tm.  által
   bevezetett módosítást megelőzően keletkezett.

     5.  Az Alkotmánybíróság a határozat Magyar Közlönyben történő
   közzétételét  a  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítására tekintettel rendelte el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
             Dr. Balogh Elemér         Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Holló András              Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Kovács Péter         Dr. Kukorelli István
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Lenkovics Barnabás       Dr. Lévay Miklós
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Paczolay Péter       Dr. Trócsányi László
             előadó alkotmánybíró            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    37/2007. (VI. 12.)
    Date of the decision:
    .
    06/11/2007
    .
    .