Hungarian
Ügyszám:
.
914/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 24/1990. (XI. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1990/115
.
A döntés kelte: Budapest, 10/30/1990
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az Alkotmánybíróság  a legfőbb ügyésznek a magánszemélyek
  jövedelemadójáról  szóló  1989.  évi  XLV.  törvénynek  a
  szakszervezeti   tagdíj    megkülönböztetett   helyzetére
  vonatkozó      rendelkezése       alkotmányellenességének
  megállapítására és megsemmisítésére benyújtott indítványa
  tárgyában meghozta a következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a magánszemélyek
  jövedelemadójáról szóló  1989. évi  XLV.  törvény  34.  §
  (1)   bekezdésének e ) pontja alkotmányellenes, ezért ezt
  a   rendelkezést    1990.   december    31-ei   hatállyal
  megsemmisíti.

  Ezt a határozatát az Alkotmánybíróság a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   A legfőbb  ügyész 1990.  július 18-án  kelt indítványában
   annak  megállapítását   kérte,  hogy   a   magánszemélyek
   jövedelemadójáról szóló  1989. évi  XLV.  törvény  34.  §
   (1)  bekezdésének   e )   pontja,   mely    az    adóalap
   megállapításakor az  összjövedelemből  levonható  tételek
   között felsorolja  az adóévben  a magánszemélytől  levont
   vagy   általa    befizetett   szakszervezeti    tagdíjat,
   ellentétes az  Alkotmány 4. §-ával, melynek értelmében: A
   szakszervezetek és  más érdekképviseleti szervek védik és
   képviselik a  munkavállalók, a  szövetkezeti tagok  és  a
   vállalkozók  érdekeit.   Az  indítványozó   szerint  ezen
   alkotmányi  rendelkezés  értelmében  az  érdekképviseleti
   szervek    egymás     közötti     viszonyában     kiemelt
   érdekképviseleti  szerv  jelenleg  nincs,  ezért  adójogi
   szempontból sem  lehet  az  Alkotmány  megsértése  nélkül
   közöttük  olyan   különbséget  tenni,   amely  az   egyik
   érdekképviseleti szerv  tagjának a  - többieket  meg  nem
   illető - anyagi előnyt biztosít.

                              II.

   Az Alkotmánybíróság  az  ügyben  álláspontja  kifejtésére
   kérte fel  a pénzügymi nisztert, a Magyar Szakszervezetek
   Országos   Szövetségének    elnökét   és    a   Független
   Szakszervezetek Demokratikus Ligájának elnökét.

   1. A  Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára felhívta
   a figyelmet arra, hogy a magánszemélyek jövedelemadójáról
   szóló 1989.  évi  XLV.  törvény  1.  számú  mellékletének
   III/4. pontja  a költségelszámolást  alkalmazó személyek,
   valamint az  e törvény  hatálya alá  tartozó  vállalkozók
   részére  lehetővé   teszi  az   érdekképviseleti  szervek
   fenntartásához nyújtott hozzájárulás és tagdíj összegének
   költségkénti  elszámolását,   ami  az   adóalapnak   ezen
   összeggel való  csökkentését jelenti. Véleménye szerint a
   kifogásolt  rendelkezés  megsemmisítése  éppen  az  olyan
   szakszervezeti tagok vonatkozásában lenne diszkriminatív,
   akiknek csak  munkaviszonyból  származó  jövedelmük  van,
   hiszen az ilyen magánszemélyek semmilyen érdekképviseleti
   szerv fenntartásához  történő hozzájárulásuk  elszámolása
   tekintetében nem élvezhetnének kedvezményt.

   2. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökének
   álláspontja    szerint     a    szakszervezeti     tagdíj
   adómentességének  az   Alkotmány  4.   §-a  alapján  való
   támadása   téves,    mert   a    szakszervezeti    tagdíj
   adómentességének ügye  nem alkotmányjogi  kérdés, hanem a
   szuverén adóztató  állam erre feljogosított szerve szabad
   döntésének tárgya.  Abban a törvényalkotónak az a döntése
   fejeződik ki,  hogy a  szakszervezetek  szerveződését  és
   működését    a    tagjaik    által    fizetendő    tagdíj
   adómentességével is  elősegíti.  A  tagdíj  adómentessége
   egyben az  adójogszabályok által  más esetekben  elismert
   célt is  szolgált, mivel  a tagdíjakból  képződő összeg a
   szakszervezeti   alapszervezeteknél   maradva   szociális
   segélyezési  és  egyéb  jóléti,  kulturális  stb.  kiadás
   forrása volt.  E vélemény utalt arra, hogy a vállalkozási
   nyereségadóról szóló  1988. évi  IX.  törvény  7.  §-ának
   (1)   bekezdése  alapján mind a munkáltatók, mind pedig a
   vállalkozók  érdekképviseleti  szervei  részére  fizetett
   tagdíj  és   fenntartási  költség  szintén  adómentes.  E
   szervek   esetében   tehát   a   jogalkotó   pusztán   az
   önszerveződést minősítette kedvezményre jogosítónak.

   3. A  Független  Szakszervezetek  Demokratikus  Ligájának
   véleménye  szerint   a  munka   világában  a  felek  jogi
   értelemben    vett     egyenlőségén     túl     valóságos
   esélyegyenlőségük  megteremtésére   is  szükség   van.  A
   gyengébb,        megosztottabb,        kiszolgáltatottabb
   munkavállalókat  olyan   helyzetbe   kell   hozni,   hogy
   szerződőképes szociális  partnerekké  válhassanak.  Ezért
   fontos  közérdek,   hogy  a   munkavállalók  szervezettek
   legyenek.  Ezzel   szemben  a   szakszervezeti   tagdíjak
   adómentességének megszüntetése figyelemmel a folyamatosan
   romló szociális  körülményekre  is  a  nehéz  körülmények
   között  szerveződő   és  dolgozó   új   szakszervezeteket
   hátrányos helyzetbe hozná.

   4.  Az  Alkotmánybírósághoz  eljuttatott  véleményében  a
   Textilipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára kifejti,
   hogy  a   bérből  és   fizetésből  élő   munkavállalók  a
   társadalom      legkiszolgáltatottabbjai,       s       e
   kiszolgáltatottság  ellen   szerveződnek   szakszervezeti
   csoportokba, hogy  így biztosítsanak maguknak garanciákat
   és jogvé  delmet. Megítélése  szerint a jogi személyek, a
   magánvállalkozók  érdekképviseleti   szervezetei   és   a
   munkavállalók szakszervezeti tagdíjai adójogi szempontból
   azonos  vagy  hasonló  elbírálás  alá  esnek,  ezért  nem
   kifogásolható a  szakszervezeti tagdíjak adómentességének
   megállapítása.

                             III.

   Az   Alkotmánybíróság    a   beérkezett    észrevételeket
   tájékoztatásul   megküldte    az   indítványozó   legfőbb
   ügyésznek és  egyidejűleg kérte nyilatkozatát arról, hogy
   tekintettel  a   magánszemélyek  jövedelemadójáról  szóló
   1989. évi  XLV. törvény  1.  számú  mellékletének  III/4.
   pontjában és  a vállalkozási  nyereségadóról szóló  1988.
   évi IX.  tör vény  7. §-ának  (1)  bekezdésében   foglalt
   kedvezményekre,  mely  érdekképviseleti  szervekre  nézve
   látja fennállni a szakszervezetek és az érdekképviseletek
   közötti alkotmányellenes megkülönböztetést.

   A  legfőbb   ügyész   válaszában   kifejtette,   hogy   a
   munkavállalók      érdekképviseletét      jelenleg      a
   szakszervezetek, a  munkástanácsok és a nem szakszervezet
   elnevezésű,  társadalmi   szervezetként  bejegyzett   más
   munkavállalói érdekképviseleti szervezetek ( pl. a Magyar
   Bírói Egyesület,  az Ügyészek  Országos Egyesülete stb. )
   látják el.  Közülük az 1989. évi XLV. törvény 34.  §  (1)
   bekezdés e )  pontja az  adóalap megállapításánál  csak a
   szakszervezeteknek  fizetett   tagdíj   levonását   teszi
   lehetővé.  Ez   a   rendelkezés   véleménye   szerint   a
   munkaviszonyban álló  és más  jövedelemmel nem rendelkező
   magánszemélyek  esetében   a  munkavállalói  érdekvédelmi
   szervezetek    között    alkotmánysértő    diszkriminatív
   megkülönböztetést tesz.

                              IV.

   Az Alkotmánybíróság  1990. október  30-án tartott  teljes
   ülésén részt  vett és  felszólalt az indítványozó legfőbb
   ügyész,   illetve   a   Pénzügyminisztérium,   a   Magyar
   Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Független
   Szakszervezetek     Demokratikus     Ligája     meghívott
   képviselője.

                              V.

   1.  Az   Alkotmánybíróság  az  indítványozó  nyilatkozata
   alapján azt  vizsgálta,  hogy  a  kifogásolt  rendelkezés
   megvalósítja-e a  munkavállalói érdekképviseletet  ellátó
   szervezetek   megkülönböztetését    és   ha   igen,   ezt
   alkotmányos indokok  alátámasztják-e. Az Alkotmánybíróság
   abból indult  ki, az  Alkotmány 4.  §- ában  szabályozott
   munkavállalói    érdekképviseletet    jelenleg    részben
   szakszervezetek,   részben    pedig   más    elnevezéssel
   ( munkástanács,  egylet   stb. )  bejegyzett   és  működő
   társadalmi szervezetek látnak el.

   2. Az  Alkotmány 70/A.  § (1)  bekezdése   értelmében   a
   Magyar  Köztársaság  biztosítja  a  területén  tartózkodó
   minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári
   jogokat, bármely  megkülönböztetés nélkül.  Ugyanakkor az
   Alkotmánybíróság a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló
   1989. évi  XLV.   törvény  34. §  (3) bekezdés a ) és b )
   pontjában foglalt rendelkezések megsemmisítésére irányuló
   kérelem  elutasításáról  szóló  9/1990.  ( IV.  25. )  AB
   határozatában ( MK.  36. szám )  megállapította, hogy  az
   adóztatás  szempontjából  a  diszkrimináció  tilalma  nem
   jelenti azt, hogy minden megkülönböztetés tilos.

   Megengedett   megkülönböztetés   alapja   lehet,   ha   a
   magánszemély jövedelméből  közösségi célokra fordít. Ezen
   az alapon  az Alkotmánynak  megfelelően teszi lehetővé az
   1989. évi  XLV. törvény 34.  §  (1) bekezdésének a ), b )
   és   d )    pontja    az    alapítvány,    a    közérdekű
   kötelezettségvállalás,  illetve   a  településfejlesztési
   hozzájárulás  céljára   fordított  összeg   levonását  az
   összjövedelemből. A  szakszervezeti tagság is lehet olyan
   közösségi   cél,    amely    indokolhatja    a    pozitív
   diszkriminációt. A  szakszervezetek ugyanis  az Alkotmány
   70/C. §-ában  foglalt gazdasági érdekek védelme, valamint
   a  sztrájkjog   gyakorlása  terén   kitüntetett  szerepet
   játszanak.  E   funkciójuk  közvetlenül   kapcsolódik  az
   Alkotmány preambulumában  szereplő szociális piacgazdaság
   megvalósításához.  Ennyiben  a  szakszervezetek  léte  és
   működése a  tagok magánérdekein  túlmutató közérdeket  is
   szolgál. Ez  a körülmény  indokolhatja  a  szakszervezeti
   tagdíjak adójogi szempontból megkülönböztetett kezelését.

   3.   Ugyanakkor    az   Alkotmánybíróság   az   Alkotmány
   70/A. §-ának értelmezéséről  szóló 21/1990.  ( X. 4. ) AB
   határozatban ( MK.  98. szám )  kimondta, hogy  ha  adott
   szabályozási   koncepción    belül   eltérő   szabályozás
   vonatkozik  valamely  csoportra,  ez  a  megkülönböztetés
   tilalmába ütközik,  kivéve ha  az eltérésnek  kellő súlyú
   alkotmányos indoka van. A munkavállalók szakszervezeteken
   kívüli  szervezetei   ( pl.  a   munkástanácsok )  eltérő
   szabályozásának   -   a   kedvezmény   hiányának   -   az
   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  nincs  alkotmányos
   indoka, így az sérti az Alkotmány 70/A. §-át.

   4. Az  alkotmánysértés kiküszöbölése a jogalkotó részéről
   történhetne az  adókedvezménynek valamennyi munkavállalói
   érdekképviseleti szervezetre  való  kiterjesztésével.  Az
   Alkotmánybíróság  azonban   nem  rendelkezvén   jogalkotó
   hatáskörrel csak  oly  módon  tudja  az  alkotmányellenes
   állapotot    megszüntetni,     hogy    megsemmisíti     a
   szakszervezetek     önmagában      nem     alkotmánysértő
   kedvezményezését is.

   5.  Tekintettel   arra,  hogy   a   megsemmisítés   olyan
   rendelkezésre   vonatkozik,   amely   a   kedvezményezett
   szervezetek tekintetében  nem  alkotmánysértő,  hanem  az
   alkotmányellenesség     a     különböző     munkavállalói
   érdekképviseleti     szervek     közötti     indokolatlan
   különbségtételben nyilvánul  meg, az  Alkotmánybíróság az
   1989.   évi    XXXII.  törvény  43.  §  (4)  bekezdésének
   alkalmazásával azt  1990. december  31-i hatállyal mondta
   ki, mert  ez a  határidő lehetővé  teszi  a  jogbiztonság
   fenntartását, és  megfelelő időt  biztosít  a  kérdés  új
   szabályozásához.
                        Dr. Sólyom László
                      előadó alkotmánybíró
                   az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal              Dr. Herczegh Géza
            alkotmánybíró                alkotmánybíró

           Dr. Kilényi Géza            Dr. Lábady Tamás
            alkotmánybíró                alkotmánybíró

           Dr. Schmidt Péter           Dr. Szabó András
             alkotmánybíró              alkotmánybíró

           Dr. Tersztyánszky Ödön      Dr. Vörös Imre
               alkotmánybíró            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    24/1990. (XI. 8.)
    Date of the decision:
    .
    10/30/1990
    .
    .