Hungarian
Ügyszám:
.
90/H/2005
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1/2006. (I. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/39
.
A döntés kelte: Budapest, 01/30/2006
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  az  Országos Választási  Bizottságnak  az
  országos    népszavazás   kitűzésére   irányuló   kezdeményezés
  aláírásgyűjtő  ívének hitelesítése tárgyában hozott  határozata
  ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási  Bizottság  6/2005.
  (I. 13.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
   A  Pajzs Szövetség 2003. szeptember 29-én országos népszavazási
   kezdeményezés  aláírásgyűjtő íve mintapéldányának hitelesítését
   kérte  az  Országos  Választási Bizottságtól  (a  továbbiakban:
   OVB). Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
   „Akarja-e  Ön,  hogy  a Magyar Köztársaság  ne  ismerje  el  az
   Európai  Unió  alkotmányának  létrehozásáról  szóló  nemzetközi
   szerződés  Magyar  Köztársaságra  vonatkozó,  kötelező  érvényű
   hatályát?”
   Az OVB az aláírásgyűjtő ív hitelesítését 122/2003. (X. 27.) OVB
   határozatában   megtagadta,  mivel   álláspontja   szerint   „a
   népszavazásra feltenni kívánt kérdés az Alkotmány 28/C.  §-ában
   rögzített   tilalomba   ütközik,   mely   szerint   nem   lehet
   népszavazást  tartani  hatályos nemzetközi  szerződésből  eredő
   kötelezettségről”.
   A   határozat  ellen  benyújtott  kifogás  nyomán  lefolytatott
   jogorvoslati eljárás eredményeként az Alkotmánybíróság 58/2004.
   (XII.    14.)   AB   határozatával   (a   továbbiakban:   Abh.)
   megsemmisítette a 122/2003. (X 27.) OVB határozatot, és az OVB-
   t  új eljárásra utasította. Az Alkotmánybíróság határozatában –
   eltérően   korábbi,   így  például  36/2003.   (VI.   26.)   AB
   határozatától – „arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Bécsi
   Egyezmény  [a szerződések jogáról szóló, Bécsben az  1969.  évi
   május  hó 23. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló  1987.
   évi 12. törvényerejű rendelet] 18. Cikkének a) pontja nem zárja
   ki  eleve a népszavazást a már aláírt, de az Országgyűlés által
   még  meg nem erősített nemzetközi szerződésekhez kapcsolódóan.”
   (ABH 2004, 822, 826.)
   Az  OVB a megismételt eljárásban megállapította, hogy az  Abh.-
   ban  az  „Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott,  hogy
   nem ellentétes a Bécsi Egyezmény 18. Cikkének a) pontjával,  és
   így   nem  tartozik  az  Alkotmány  28/C.  §  (5)  bekezdésének
   b)  pontjába foglalt tiltott tárgykörbe az, ha megfelelő kérdés
   alapján   népszavazás   dönt  arról,   hogy   az   Országgyűlés
   megerősítse-e az Európai Unió Alkotmányát [a továbbiakban: ASZ]
   vagy  sem. Az Alkotmánybíróság határozatának indokolása alapján
   annak eldöntése, hogy a már aláírt nemzetközi szerződést –  így
   az  Európai Unió alkotmányát – a Magyar Köztársaság  a  konkrét
   tartalommal  megerősíti-e  vagy  sem,  az  Alkotmány  2/A.  §-a
   alapján   az   Országgyűlés  hatáskörébe  tartozó  feladat.   A
   megerősítés  tárgyában hozott pozitív döntéssel  ismeri  el  az
   Országgyűlés, hogy a nemzetközi szerződést és az  abból  fakadó
   kötelezettségeket a Magyar Köztársaság magára nézve kötelezőnek
   tekinti.  […  Az  Abh.] kihirdetését követően  az  Országgyűlés
   133/2004. (XII. 23.) OGY határozatával [a továbbiakban:  OGYh.]
   döntött  az  európai alkotmány létrehozásáról  szóló  szerződés
   megerősítéséről.”   Az  OVB  álláspontja   szerint   mivel   az
   „Országgyűlés   megerősítő  határozata  az  európai   alkotmány
   létrehozásáról   szóló   szerződésből  fakadó   kötelezettségek
   elismerését   jelenti,   [ezért]  az  e   tárgyban   benyújtott
   népszavazási    kezdeményezés    az    Alkotmány    28/C.     §
   (5)  bekezdésének b) pontjába foglalt tilalomba ütközik”.  Erre
   tekintettel  az  OVB  6/2005. (I.  13.)  OVB  határozatával  az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését ismételten megtagadta.
                                  
                                 II.
                                  
   Az  OVB  határozata ellen a törvényes határidőn belül  kifogást
   nyújtottak    be,    melynek   előterjesztője    a    határozat
   megsemmisítését és az OVB új eljárás lefolytatására  utasítását
   kérte  az  Alkotmánybíróságtól.  Álláspontja  szerint  az   OVB
   határozatának  az indokolása helytelen, mivel az  aláírásgyűjtő
   ív  mintapéldányán  szereplő kérdés nem  ütközik  az  Alkotmány
   28/C.  §  (5) bekezdésének b) pontjába. „Az Országgyűlés  2004.
   december 20-án megerősítette az ASZ-nak a miniszterelnök  és  a
   külügyminiszter  részéről  –  az  Országgyűlés   felhatalmazása
   alapján  –  történt aláírását, viszont ezzel az még nem  lépett
   hatályba. [58/2004. AB határozat: »Nincsen ugyanis még hatályos
   (aláírt,   megerősített,  kihirdetett   és   hatályba   lépett)
   nemzetközi    szerződés,   amely   az   Alkotmány    28/C.    §
   (5)    bekezdésének   b)   pontjában   megfogalmazott   tiltott
   népszavazási  tárgykörbe  tartozna, hanem  pusztán  egy  aláírt
   nemzetközi szerződés létezik.«] Tehát az AB határozatban  előbb
   idézett   kitétel   a  jelenlegi  helyzetre  értelemszerűen   a
   következők    szerint   értendő:   Az   Alkotmány    28/C.    §
   (5)  bekezdésének b) pontja a már megerősített, kihirdetett  és
   hatályba lépett nemzetközi szerződésekkel kapcsolatban  állapít
   meg  népszavazási tilalmat és nem »a már aláírt,  megerősített,
   de    még    hatályba   nem   lépett   nemzetközi   szerződések
   vonatkozásában«.”
   A kifogás előterjesztője hivatkozott továbbá arra, hogy az Abh.-
   ban  az Alkotmánybíróság azt fejtette ki, hogy „önmagában abban
   a  kérdésben, hogy az Országgyűlés megerősítsen-e vagy sem  egy
   nemzetközi    szerződést,    kezdeményezhető    és     tartható
   népszavazás”.  (ABH  2004, 822, 828.) Bár  az  Országgyűlés  az
   OGYh.-val megerősítette az ASZ-t (mégpedig olyan időben, amikor
   a   megerősítéssel   kapcsolatos   népszavazási   kezdeményezés
   aláírásgyűjtő  ívének  a  hitelesítése  folyamatban  volt),  „a
   párhuzamosan futó két eljárás közötti prioritás a  mérvadó.  Az
   Alkotmánybíróság    52/1997.   (X.   14.)   AB    határozatában
   megállapítja:  »A közvetlen hatalomgyakorlás a  népszuverenitás
   gyakorlásának   kivételes  formája,  amely  azonban   kivételes
   megvalósulása  eseteiben a képviseleti hatalomgyakorlás  fölött
   áll.«  Az  EU  Alkotmány ratifikálásával kapcsolatos  közvetlen
   hatalomgyakorlás   a   »kivételesen  megvalósuló«   kategóriába
   tartozik  […]. Ezért attól függetlenül kiírható népszavazás  az
   EU Alkotmány ratifikálása ügyében, hogy az [OGYh.] kiállja-e az
   alkotmányossági   vizsgálatot  vagy  nem,  hiszen   kivételesen
   megvalósuló    közvetlen    hatalomgyakorlás    a    képviselői
   hatalomgyakorlás  fölött  áll, vagyis  a  tárgybeli  esetben  a
   népszavazás   eredménye  vagy  megerősíti  –  és  alkotmányossá
   teszi  –  az  országgyűlési határozatot, vagy arra kötelezi  az
   Országgyűlést, hogy [az OGYh.-t] visszavonja, és a  népszavazás
   eredményét iktassa törvénybe.”
   A   kifogás  előterjesztőjének  álláspontja  szerint   az   OVB
   „időszerűtlenség  miatt  utasította el a  hitelesítést”  akkor,
   amikor  arra  hivatkozott,  hogy az Abh.  kihirdetése  után  az
   Országgyűlés  az  OGYh.-val döntött az ASZ megerősítéséről,  és
   ennek   következtében  a  népszavazási  kezdeményezés  már   az
   Alkotmány   28/C.  §  (5)  bekezdésének  b)  pontjába   foglalt
   tilalomba ütközik. Kifejtette továbbá: „[e]gy jogszerűen folyó,
   a   képviseleti   hatalomgyakorlás   fölött   álló,   közvetlen
   hatalomgyakorlásra vonatkozó eljárást szüntetett meg  az  [OVB]
   6/2005.  (I. 13.) sz. határozata. Egy olyan eljárást szüntetett
   meg  az  [OVB],  amit  a kezdeményező időben  indított  el,  az
   eljárás  folyamán semmi jogsértést nem követett el,  és  kérése
   teljesítésének nem volt – részére felróható okból –  sem  jogi,
   sem  egyéb akadálya. Ez a határozat súlyosan sérti az Alkotmány
   2.  §  (2) bekezdésében meghatározott alapelvet, amely  szerint
   »minden  hatalom a népé« és az országos népszavazásról és  népi
   kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény [a  továbbiakban:
   Nsztv.]  Preambulumában meghatározott »alkotmányos  alapelvet«,
   mi  szerint  »A  demokratikus hatalomgyakorlás része,  hogy  az
   ország sorsát érintő legfontosabb ügyek eldöntésében, illetőleg
   a képviseleti döntések befolyásolásában vagy megváltoztatásában
   a  nép  közvetlenül, szavazás útján is részt  vehessen.«  Ez  a
   határozat   sérti   az   Alkotmány  2.   §   (1)   bekezdésében
   meghatározott  alapelvet,  mi szerint:  »A  Magyar  Köztársaság
   független, demokratikus jogállam.«”
                                  
                                III.

   Az  Alkotmánybíróság  a 6/2005. (I. 13.)  OVB  határozat  ellen
   benyújtott kifogást az Alkotmány, a választási eljárásról szóló
   1997.  évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) és az Nsztv. alábbi
   rendelkezései alapján vizsgálta meg:

   1. Alkotmány
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
   (2)  A  Magyar  Köztársaságban minden hatalom a népé,  amely  a
   népszuverenitást   választott   képviselői   útján,    valamint
   közvetlenül gyakorolja.”

   „28/B.  § (1) Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya
   az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.”

   „28/C.  §  (2)  Országos  népszavazást  kell  tartani  legalább
   200 000 választópolgár kezdeményezésére.
   (3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az eredményes
   népszavazás alapján hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.
   […]
   (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
   […]
   b)  hatályos  nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről,
   illetve    az   e   kötelezettségeket   tartalmazó    törvények
   tartalmáról,”

   2. Ve.
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási   Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  -  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   [...]
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

   3. Nsztv.
   „10.   §   Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
   c)  a  kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   d)  az  aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási  eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek.”

                                 IV.

   A  kifogás nem megalapozott, ezért az Alkotmánybíróság  az  OVB
   6/2005.  (I.  13.)  OVB  határozatának  rendelkező  részét,  az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadását helybenhagyta, ám
   az OVB határozatában kifejtettektől eltérő indokolással.
   1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelően
   a Ve. 130. §-a határozza meg.
   Az   Alkotmánybíróság  az  OVB  határozatai  ellen   benyújtott
   kifogások    elbírálása    során   kialakította    következetes
   gyakorlatát. Az Alkotmánybíróság a kifogás alapján lefolytatott
   jogorvoslati  eljárásban  azt  vizsgálja,  hogy  a   beérkezett
   kifogás megfelel-e a Ve. 78. § (2) bekezdésében, illetve 130. §
   (1)   bekezdésében  foglalt  feltételeknek   és   az   OVB   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az
   irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el. Eljárása során  az
   Alkotmánybíróság  e  feladatát  alkotmányos   jogállásával   és
   rendeltetésével összhangban látja el. [25/1999.  (VII.  7.)  AB
   határozat, ABH 1999. 251, 256.]
   Az  Alkotmánybíróság  a  jelen ügyben  megállapította,  hogy  a
   kifogás  megfelel a törvényi feltételeknek,  ezért  azt  a  Ve.
   130. § (3) bekezdése alapján érdemben bírálta el.

   2.  A  népszavazásra feltenni kívánt kérdés azt kívánja elérni,
   hogy  a Magyar Köztársaság ne ismerje el nemzetközi síkon, hogy
   az  ASZ  mint nemzetközi szerződés reá nézve kötelező hatállyal
   rendelkezik.  Az  Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése,  az  Nsztv.,
   valamint   az   ASZ  megerősítésekor  hatályos,  a   nemzetközi
   szerződésekkel  kapcsolatos eljárásáról  szóló  1982.  évi  27.
   törvényerejű  rendelet  (a  továbbiakban:  Nsztvr.)  alapján  a
   kérdés   tartalmilag  tehát  arra  irányul,   hogy   a   Magyar
   Köztársaság Országgyűlése ne erősítse meg az ASZ-t.

   2.1.  Az  ASZ-t az Európai Unió tagállamainak képviselői  2004.
   október  29-én,  Rómában aláírták, ezután kezdődhetett  meg  az
   egyes  tagállamokon  belül  az  ASZ  –  belső  jog  szerinti  –
   megerősítése. Az ASZ IV-447. cikk (1) és (2) bekezdése  szerint
   a  tagállamok a saját alkotmányos követelményeiknek megfelelően
   erősítik meg a szerződést, és a megerősítő okiratokat az  Olasz
   Köztársaság   kormányánál  helyezik  letétbe.   Ha   valamennyi
   megerősítő okiratot letétbe helyezték, az ASZ 2006. november 1-
   jén  lép  hatályba.  Ha  ezen időpontig  nem  helyezik  letétbe
   valamennyi  okiratot, az ASZ az azt követő második  hónap  első
   napján  lép  hatályba, hogy az utolsó aláíró állam  is  letétbe
   helyezte  megerősítő  okiratát. Az ASZ  aláírását  követően  az
   egyes tagállamokban megindult az ASZ megerősítésének folyamata.
   A   magyar   Alkotmány  nemzetközi  szerződés  megkötésére   az
   Országgyűlést  [19.  §  (3) bekezdés f) pont],  a  köztársasági
   elnököt  [30/A.  § (1) bekezdés b) pont] és a Kormányt  [35.  §
   (1)   bekezdés  j)  pont]  hatalmazza  fel,  az  Európai   Unió
   vonatkozásában  speciális szabályt tartalmaz még  az  Alkotmány
   2/A.  § (2) bekezdése. Az Alkotmánybíróság a 7/2005. (III. 31.)
   AB  határozatában  (MK  2005.  évi  41.  szám,  1989-1998.,   a
   továbbiakban  Abh1.) értelmezte a köztársasági elnök,  valamint
   az  Országgyűlés számára biztosított nemzetközi szerződéskötési
   hatáskör  egymáshoz való viszonyát. Mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenességet állapított meg továbbá az Abh1. (csakúgy,
   mint  az  OGYh.)  elfogadásának  idején  hatályos,  Nsztvr.-hez
   kapcsolódóan.
   Az  Nsztvr.  10.  §-a szerint: „(1) Megerősítést  igényelnek  a
   Magyar   Népköztársaság  nemzetközi  kapcsolatai  szempontjából
   kiemelkedő  fontosságú, valamint azok a nemzetközi szerződések,
   amelyek  megkötésével  kapcsolatban törvény  vagy  törvényerejű
   rendelet  alkotása,  módosítása vagy hatályon  kívül  helyezése
   szükséges,  továbbá  amelyeket az abban  foglalt  rendelkezések
   vagy  a  szerződő  felek  erre  vonatkozó  külön  megállapodása
   alapján meg kell erősíteni.
   (2)   Az   Országgyűlés  határozattal  erősíti  meg  a   Magyar
   Népköztársaság nemzetközi kapcsolatai szempontjából  kiemelkedő
   fontosságú  nemzetközi szerződéseket.” A  13.  §  pedig  akként
   rendelkezett  a  szerződés  kihirdetéséről,  hogy  egyrészt  az
   Országgyűlés   által   megerősített  nemzetközi   szerződéseket
   törvénnyel  kell kihirdetni, másrészt viszont a kihirdetésre  a
   nemzetközi  szerződés  hatálybalépésével egyidejűleg  vagy  azt
   követően  kerülhet  sor. Ha a hatálybalépéshez  a  szerződésben
   előírt  feltételek  már teljesültek, de a szerződés  nem  ezzel
   egyidejűleg,  hanem  egy meghatározott későbbi  időpontban  lép
   hatályba, a szerződés ezen időpont előtt is kihirdethető volt.
   Mindezek alapján fogadta el az Országgyűlés 2004. december  20-
   án  az  OGYh.-t,  és  ezek indokolják, hogy az  ASZ  törvényben
   történő kihirdetése még nem történt meg.
   A fenti tények alapján áll fenn az a kettősség, hogy bár az ASZ-
   hoz  kapcsolódó nemzetközi kötelezettségvállalás már megtörtént
   (az  Országgyűlés  megerősítette  az  ASZ-t,  és  a  megerősítő
   okiratot  a  külügyminiszter az Olasz  Köztársaság  Kormányánál
   letétbe  helyezte),  de a belső jogrendbe  történő  beemelésére
   ezideig még nem került sor.
   Az   indítványozó  álláspontja  szerint  mivel  az  ASZ-t  csak
   megerősítette az Országgyűlés, ám az még nem lépett hatályba, a
   népszavazási  kezdeményezés nem ütközik az  Alkotmány  28/C.  §
   (5)   bekezdésének   b)  pontjában  megfogalmazott   tilalomba.
   Indítványában  kifejtette  továbbá azt  a  meggyőződését,  hogy
   mivel   az   ASZ   megerősítéséről  való  döntés  országgyűlési
   hatáskör,  ezért  e  kérdésben a jelen  körülmények  között  is
   dönthet  népszavazás, és az Országgyűlés a  szerződés  hatályba
   lépéséig  megváltoztathatja  a  megerősítésről  szóló  döntését
   (vagyis    népszavazás    eredménye   kötelezheti    erre    az
   Országgyűlést).
   Az  Abh.-ban  az Alkotmánybíróság arra mutatott  rá,  hogy  „az
   Alkotmánynak    és   az   Nsztv.-nek   megfelelő   népszavazási
   kezdeményezés esetén tartható népszavazás a már aláírt, de  még
   nem   megerősített   nemzetközi  szerződés  megerősítésének   a
   kérdésében.   […]  A  megerősítés  tárgyában   hozott   pozitív
   (megerősítő)  döntéssel  ismeri  el  az  Országgyűlés,  hogy  a
   nemzetközi  szerződést, és az abból fakadó kötelezettségeket  a
   Magyar  Köztársaság magára nézve kötelezőnek  tekinti.  […]  Az
   Alkotmány   28/B.  §  (1)  bekezdése  szerint  népszavazás   az
   Országgyűlés  hatáskörébe tartozó kérdésben tartható.  Mivel  a
   nemzetközi  szerződés megerősítése az Országgyűlés  hatáskörébe
   tartozó  kérdés, amely döntés tartalmára (megerősítés vagy  meg
   nem  erősítés)  nézve  az Országgyűlést  semmiféle,  nemzetközi
   szerződésből fakadó kötelezettség sem terheli, ezért  önmagában
   abban a kérdésben, hogy az Országgyűlés megerősítsen-e vagy sem
   egy   nemzetközi   szerződést,  kezdeményezhető   és   tartható
   népszavazás.” (ABH 2004, I. kötet, 822, 826, 827-828.)
   A   hatályos  magyar  jogrendszerben  tehát  tartható,  de  nem
   kötelező  népszavazást  tartani valamely  nemzetközi  szerződés
   megerősítésének a kérdésében.

   2.2. A jelen esetben az ASZ Országgyűlés általi megerősítése új
   helyzetet  teremtett az Abh. elfogadásakor fennálló  helyzethez
   képest.  Az Országgyűlés döntésével – és a csatlakozási  okirat
   letétbe  helyezésével – ugyanis a Magyar Köztársaság kifejezte,
   hogy  az  ASZ-t, mint nemzetközi szerződést és az abból  fakadó
   kötelezettségeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
   A  nemzetközi  szerződés  megerősítéséről  szóló  országgyűlési
   döntés nem tekinthető ugyanolyan döntésnek, mint az, amelyet az
   Országgyűlés  egyéb hatáskörében eljárva hoz  (például  elfogad
   vagy  módosít  valamely  törvényt).  Azzal  ugyanis,  hogy   az
   Országgyűlés   megerősít  egy  nemzetközi  szerződést   (és   a
   megerősítő  okiratot  a megfelelő helyen letétbe  helyezik),  a
   Magyar  Köztársaság elismeri a szerződésnek a – Bécsi Egyezmény
   szerinti – kötelező hatályát a Magyar Köztársaság tekintetében,
   nemzetközi  síkon  megtörténik tehát  a  kötelezettségvállalás,
   melynek  hatályosulása a nemzetközi jog általános,  illetve  az
   adott  szerződés  szabályai alapján  történik.  Ahogy  arra  az
   Alkotmánybíróság  az  Abh1.-ben is  rámutatott:  „A  nemzetközi
   kötelezettségvállalás végrehajtása, (…) a jogállamiságot,  ezen
   belül  a nemzetközi jogi kötelezettségek jóhiszemű teljesítését
   magába  foglaló  Alkotmány  2. § (1) bekezdéséből,  valamint  a
   nemzetközi jog és belső jog összhangját megkövetelő  7.  §  (1)
   bekezdésből   fakadó  kötelesség,  amely  attól  a  pillanattól
   fennáll,  amikortól  a  nemzetközi szerződés  (nemzetközi  jogi
   értelemben) kötelezi Magyarországot.” (MK 2005. évi  41.  szám,
   1989, 1991.) A nemzetközi kötelezettségvállalás tényét és létét
   nem  érinti tehát az, hogy maga a nemzetközi szerződés hatályba
   lépett-e  már  vagy  sem. Az állam által már  megerősített,  de
   hatályba  még  nem  lépett  nemzetközi  szerződés  „tárgyát  és
   célját”  is védelemben részesíti a Bécsi Egyezmény: a 18.  Cikk
   b)  pontja  alapján az állam a szerződés hatályba  lépéséig  is
   tartózkodni  köteles mindazon cselekményektől,  amelyek  ezeket
   meghiúsítanák.
   A  megerősítés egyszeri jogi aktus, a megerősítő okirat letétbe
   helyezését  követően – a nemzetközi jogban  általánosan  bevett
   gyakorlat alapján – nincs mód annak visszavonására, hanem  csak
   –  meghatározott  esetekben és feltételekkel –  a  szerződésből
   való  kilépésre,  illetve – szűk körben –  az  érvénytelenségre
   való  hivatkozásra van lehetőség (Bécsi Egyezmény 2.  cím,  46-
   53.  Cikk).  A nemzetközi szerződés megerősítését  követően  az
   abból   való  kilépésre  már  nemcsak  a  hatályos  belső   jog
   szabályait kell alkalmazni (korábban az Nsztvr.-t, 2005. július
   1-jétől   pedig   a   nemzetközi   szerződésekkel   kapcsolatos
   eljárásról  szóló  2005.  évi  L.  törvényt),  hanem  az  adott
   szerződés,  illetve a Bécsi Egyezmény vonatkozó  rendelkezéseit
   is.
   Mivel  az  ASZ-t  az  Országgyűlés  2004.  december  20-án  már
   megerősítette,  és  a megerősítő okiratot a Magyar  Köztársaság
   külügyminisztere  2004.  december 30-án  az  Olasz  Köztársaság
   Kormányánál  letétbe  helyezte, így  a  megerősítés  kérdésében
   ismételten  már  nem  dönthet  az  Országgyűlés,  a  nemzetközi
   kötelezettségvállalás megtörténtével (megerősítő okirat letétbe
   helyezése)  az  ASZ megerősítésének ténye már nem változtatható
   meg.   Az   Országgyűlés  az  ASZ  megerősítését   követően   a
   megerősítés kérdésében ismételten tehát már nem dönthet.

   3.  Az Alkotmánybíróság – következetes gyakorlata alapján  –  a
   kifogást  elbíráló  jogorvoslati eljárásában  arra  is  választ
   keres, hogy az OVB az aláírásgyűjtő ív hitelesítési eljárásában
   az  Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e
   el.  [25/1999.  (VII. 7.) AB határozat, ABH  1999,  251,  256.;
   51/2001.  (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 394., 52/2001.
   (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 399, 401., 53/2001. (XI. 29.)
   AB  határozat, ABH 2001. 414, 416.] A Ve. 117. §-a  alapján  az
   OVB  a  jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet,
   illetőleg kérdést a benyújtástól számított harminc napon  belül
   hitelesíti.  E  rendelkezés alapján az OVB-nek a  népszavazásra
   bocsátandó kérdés tekintetében meg kell vizsgálnia,  hogy  azok
   valamennyi    jogszabályi   feltételnek    megfelelnek-e.    Az
   Alkotmánybíróság  ebből  következően –  hasonlóan  az  56/2004.
   (XII.  14.)  AB  határozatához (ABH  2004,  788.)  és  57/2004.
   (XII.  14.)  AB határozatához (ABH 2004, 809) – azt  vizsgálta,
   hogy  a  népszavazásra  bocsátandó  kérdés  –  nemcsak  az  OVB
   határozatában   szereplő,   hanem   további   szempontokat   is
   figyelembe   véve  –  megfelel-e  az  alkotmányi  és   törvényi
   feltételeknek.
   Az  Alkotmány  28/C.  § (3) bekezdése alapján  a  kötelezendően
   elrendelendő,  eredményes  népszavazáson  hozott   döntést   az
   Országgyűlés   köteles  végrehajtani.  A   jelen   népszavazási
   kezdeményezés   alapján   tartott,   eredményes,   a    kérdést
   többségében támogató népszavazás azonban olyan tartalmú  döntés
   meghozatalára – a szerződésnek a Magyar Köztársaságra vonatkozó
   kötelező hatályát elismerő határozatának a megváltoztatására és
   ennek  következtében a már letétbe helyezett megerősítő  okirat
   visszavonására – kényszerítené az Országgyűlést, amelyet az nem
   hozhat,  mivel  a nemzetközi szerződések megkötésére  vonatkozó
   hatályos  nemzetközi  szerződés ilyen  típusú  nemzetközi  jogi
   aktust nem ismer el. Jelen esetben tehát az ASZ mint nemzetközi
   szerződés  megerősítéséről (kötelező hatályának  elismeréséről)
   való  döntés  olyan,  eredetileg  az  Országgyűlés  hatáskörébe
   tartozó  döntés, amelyet azonban maga az Országgyűlés  is  csak
   egyszer   hozhat  meg.  Amint  a  kötelező  hatály   elismerése
   nemzetközi  síkon  megtörtént, annak felmondására  (így  pl.  a
   szerződésből  való  kilépésre)  már  egyéb,  szigorú  szabályok
   vonatkoznak,  a továbbiakban nem tekinthető tehát  a  döntés  a
   szerződés   kötelező  hatályának  elismerése  kérdésében   való
   döntésnek. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint jelen ügyben
   a probléma nem az, hogy a népszavazási kezdeményezés ellentétes
   az  Alkotmány  28/C.  § (5) bekezdésének  b)  pontjával,  mivel
   nemzetközi  szerződésből fakadó kötelezettségekre  irányul,  és
   így   az   Alkotmány  által  tiltott  népszavazási   tárgykörbe
   tartozik, hanem az, hogy a nemzetközi szerződés megerősítéséről
   (hatályának elismeréséről) szóló döntés olyan egyszeri  döntés,
   amelyre az Országgyűlésnek az adott szerződés vonatkozásában  a
   megerősítés  esetén  csak  egyszer,  annak  meghozataláig   van
   hatásköre.   (Természetesen   ha   az   Országgyűlés   valamely
   nemzetközi  szerződést  nem  erősít meg,  utóbb  meggondolhatja
   magát,   dönthet   annak   megerősítéséről,   vagy   eredményes
   népszavazás  kényszerítheti erre.) A megerősítés  a  nemzetközi
   szerződés  kötelező hatálya elismerése folyamatának befejezését
   és  lezárását jelenti. A megerősítés tekintetében –  a  konkrét
   nemzetközi szerződés vonatkozásában – az Országgyűlésnek ezután
   már  nincs  hatásköre.  Így a jelen népszavazási  kezdeményezés
   kapcsán  –  az  Alkotmány 28/C. § (3) bekezdésére  és  28/C.  §
   (5)  bekezdésének  b)  pontjára  is  tekintettel  –  a  kifogás
   elbírálásának  időpontjában már hiányzik az Alkotmány  28/B.  §
   (1)  bekezdésében  foglalt azon feltétel,  hogy  a  népszavazás
   tárgya  az  Országgyűlés hatáskörébe tartozó  kérdés  lehet.  A
   kötelező   hatály   elismerésének   megtörténtét   követően   a
   nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerése vagy el nem
   ismerése  tárgyában a hatályos magyar jogszabályok szerint  nem
   tartható népszavazás.

   Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság az OVB 6/2005.  (I.  13.)
   OVB  határozatát  a jelen határozatba foglalt  indokok  alapján
   helybenhagyta.
   Az     Alkotmánybíróság    határozatának    közzétételét     az
   Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  41.  §-ára,
   valamint   az   OVB  határozatnak  a  Magyar  Közlönyben   való
   megjelenésére tekintettel rendelte el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke,
                         előadó alkotmánybíró
                                   
      Dr. Bagi István                          Dr. Balogh Elemér
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                   
      Dr. Bragyova András                        Dr. Erdei Árpád
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                   
      Dr. Harmathy Attila                       Dr. Holló András
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                   
      Dr. Kiss László                           Dr. Kovács Péter
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                   
      Dr. Kukorelli István    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
      alkotmánybíró                                alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1/2006. (I. 30.)
    Date of the decision:
    .
    01/30/2006
    .
    .