Hungarian
Ügyszám:
.
327/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Vörös Imre Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 327/B/1992. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/604
.
A döntés kelte: Budapest, 02/27/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság    jogszabály    alkotmányellenessége
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   eljárás
  tárgyában meghozta a következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  a szövetkezetekről  szóló 1992.  évi I.
  törvény 65.  §-a és  a szövetkezetekről  szóló 1992.  évi I.
  törvény hatálybalépéséről  és az átmeneti szabályokról szóló
  1992.  évi   II.  törvény  55.  §-a  alkotmányellenességének
  megállapítására és  megsemmisítésére irányuló  indítványokat
  elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság  a szövetkezetekről  szóló 1992.  évi I.
  törvény  65.   §  (1)  bekezdése  "a  fegyelmi  felelősségre
  vonatkozó szabályok  kivételével" szövegrésze vonatkozásában
  az eljárást megszünteti.
                            Indokolás

                                I.

   1.   Az indítványok  szerint a  szövetkezetekről szóló 1992.
   évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról
   szóló 1992. évi II. törvény ( a továbbiakban Ámt. ) azáltal,
   hogy  az  55.  §  rendelkezése  alapján  a  hatályba  lépése
   napjával, azaz  1992. január  20-ával a szövetkezet és tagja
   közötti,     korábbi     jogszabályok     szerint     kötött
   munkamegállapodásokat átalakítja  a  szövetkezetekről  szóló
   1992. évi  I. törvény  ( a  továbbiakban  Sztv.  )  65.  §-a
   szerinti munkaszerződéssé,  a felek  akaratától  függetlenül
   munkaszerződést hoz létre, mely a szerződéskötés Ptk.-ban és
   a   Munka   Törvénykönyvében   megfogalmazott   szabadságába
   ütközik.

   2.   A munkamegállapodásoknak  az Ámt. hatályba léptetésével
   egyidejűleg  munkaszerződéssé   történő  átalakítása   sérti
   továbbá az Alkotmány 70/B. § (1) bekezdésében megfogalmazott
   munka és  a foglalkozás  szabad megválasztásához való jogot.
   Ugyanis  a   dolgozó   nem   szabad   elhatározásából   dönt
   munkájáról, jövőjéről,  nem saját akaratelhatározása alapján
   és az  új alapszabály elfogadása után felálló munkaszervezet
   ismeretében alakítja  át -  a szövetkezettel egyetértésben -
   korábbi munkamegállapodását munkaszerződéssé.

   3.   Az  azonnali  hatállyal  történt  átalakítás  sérti  az
   Alkotmány  70/E.   §  (1)   bekezdésébe  foglalt   szociális
   ellátáshoz  való  jogot  is.  Eme  alapjog  sérelme  azáltal
   valósul meg,  hogy bár  az Ámt.  a  jogviszonyokat  azonnali
   hatállyal munkaszerződéssé alakítja át, egyes olyan korábbi,
   szövetkezetekre  vonatkozó   jogszabályokat  tart  hatályban
   átmenetileg (  Ámt. 2.  § (2) ,  (3) bekezdések ) , melyek a
   foglalkoztatás  szüneteltetését   lehetővé  teszik.   Míg  a
   foglalkoztatás szünetelésének  idejére a korábbi szabályozás
   szerint a  szövetkezeti  tag  munkavállalóként  munkanélküli
   ellátásban  részesült,   az  új  szabályozás  szerint,  mint
   munkaviszonyban álló  számára  -  a  még  hatályban  tartott
   jogszabályok alapján  elrendelt szüneteltetés  idejére  -  a
   munkaügyi  központ  munkanélküli  járadékot  nem  fizet.  Az
   indítványozó jogértelemzése szerint a munkavállaló tag tehát
   sem munkabért, sem járadékot nem kap, így ellátatlan marad.

   4.   Egy indítványozó  szerint a  szövetkezetek  önállóságát
   elismerő alkotmányos tételt [ 12. § (1) bekezdés ] sérti az,
   hogy a  Szvt. 65.  §-a szerint  a  szövetkezet  és  a  tagja
   közötti  munkavégzésre   irányuló  jogviszonyokra   a  Munka
   Törvénykönyvéről  szóló   1992.  évi   XXII.  törvényt  (  a
   továbbiakban  :     Munka   Törvénykönyve   )   a   fegyelmi
   felelősségre   vonatkozó    szabályok    kivételével    kell
   alkalmazni. A  szövetkezetnél  dolgozó  tagokkal  szemben  a
   munkáltatónak így  nincs módja  fegyelmi intézkedést  tenni,
   ezért az  Szvt.  65.  §-a  a  munkavállalótagot  egyoldalúan
   megvédi munkáltatójának fegyelmi intézkedései ellen.

                               II.

   1.   A Szvt.  eredeti 65.  § (1)  bekezdése szerint  :    "A
   szövetkezet és a tagja között létrejött munkaviszony jellegű
   jogviszonyra  a   Munka  Törvénykönyve   -  a   felelősségre
   vonatkozó    szabályok     kivételével,    a    szövetkezeti
   önkormányzati szabályzat és az ezeknek megfelelően megkötött
   szerződések az irányadók. " A 65. § (2) bekezdése értelmében
   a  szövetkezet   alkalmazottainak  munkaviszonyára  a  Munka
   Törvénykönyvét kell alkalmazni.

   2.   Az  1994.   május  7-én   hatályba  lépett,   az  Szvt.
   módosításáról szóló 1994. évi XLIV. törvény ( a továbbiakban
   Szvtm. )  9.  §-a  az  Szvt.  korábbi  65.  §-a  helyére  az
   indítvány által  felülvizsgálni kért  korábbi rendelkezéssel
   ( az  alkotmányossági probléma szempontjából ) azonos alábbi
   rendelkezést léptette  :   "A szövetkezet  és  tagja  között
   létrejött  munkaviszony  jellegű  jogviszonyra,  valamint  a
   szövetkezet   alkalmazottainak   munkaviszonyára   a   Munka
   Törvénykönyvét kell alkalmazni. "

        Az Ámt.  55. §-a  a következőképpen  rendelkezett :  "A
   szövetkezet és  tagja között  a korábbi jogszabályok alapján
   kötött munkamegállapodás  az Szvt.  65. §-ában meghatározott
   szerződéssé alakul  át. "  Az átalakulás  időpontja - eltérő
   rendelkezés hiányában  - 1992. január 20-a, az Ámt. hatályba
   lépésének napja volt.

   3.   Az Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányellenességének
   utólagos megállapítására  irányuló eljárásban hatályban lévő
   jogszabályok vizsgálatára  szorítkozik.  Ez  alól  állandóan
   követett  gyakorlata  szerint  akkor  tesz  kivételt,  ha  a
   jogszabály   vizsgálatára   bírói   kezdeményezés,   illetve
   alkotmányjogi panasz keretében kerül sor.

        Az indítványozók  egyike, a  Kecskeméti Városi  Bíróság
   bírája a  per tárgyalásának  egyidejű felfüggesztése mellett
   kezdeményezte az Ámt. 55. §-a és az Szvt. 65. § (1) bekezdés
   felülvizsgálatát.  Az   Alkotmánybíróság  azonban   emellett
   tekintettel volt  arra is,  hogy az  Szvt.-nek az Szvtm.-mel
   megállapított új  szabálya a  korábbival  -  az  indítványok
   által felvetett  alkotmányossági  probléma  szempontjából  -
   azonos rendelkezést  tartalmaz, valamint arra is, hogy a 65.
   § (1)  bekezdésének alkotmányellenességét  az Ámt.  55. §-án
   keresztül állították  az indítványozók.  Ezt  a  jogszabályi
   rendelkezést azonban nem érte módosítás. Az Alkotmánybíróság
   a fentiek miatt az Szvt. új 65. §-a vonatkozásában folytatta
   le az alkotmányossági vizsgálatot.

   4.   Az    Alkotmánynak     az    indítványokkal    érintett
   rendelkezései a következők :

   A 70/B.  § (1)  bekezdése szerint  "A Magyar  Köztársaságban
   mindenkinek joga  van a  munkához, a  munka és a foglalkozás
   szabad megválasztásához.  " A  70/E. § (1) bekezdése alapján
   "A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális
   biztonsághoz;  öregség,  betegség,  rokkantság,  árvaság  és
   önhibájukon kívül  bekövetkezett  munkanélküliség  esetén  a
   megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. "

   Annak ellenére,  hogy az  Alkotmány kifejezetten  nem szól a
   szerződési szabadságról,  az Alkotmánybíróság  a  szerződési
   szabadságot több  határozatában  [  432/B/1992.  ,  32/1991.
   (  VI.  6.  )  AB  határozat,  43/1991.  (  VII.  12.  )  AB
   határozat ]  az Alkotmány  által védett  olyan jognak  fogta
   fel, melynek garanciáit a Ptk. tartalmazza.

                               III.

        Az  Alkotmánybíróság   az  indítványokat   nem  találta
   megalapozottnak.

   1.   Az  Alkotmánybíróság   nem  találta  megalapozottnak  a
   szerződési  szabadság   sérelmére  alapított   indítványozói
   érveléseket.

   1.1. A  szerződési   szabadság  a  klasszikus  polgári  jogi
   értelemben a szerződés megkötése vagy meg nem kötése közötti
   választásban, a  szerződő fél  kiválasztásának, a szerződési
   típus   megválasztásának    és    a    szerződés    tartalma
   meghatározásának a  szabadságát  jelenti.  Olyan  intézmény,
   mely  meghatározott  közgazdasági  teória  terméke,  konkrét
   megjelenési formája  az állami  beavatkozás terjedelmétől és
   intenzitásától függ.

   1.2. Az Alkotmány  nem nevesít  szerződési  szabadság  néven
   alkotmányos tételként  alapvető jogot.  Az  Alkotmánybíróság
   felfogásában  a  szerződési  szabadság  az  alkotmány  által
   védett jog, melynek garanciáit a Ptk. tartalmazza [ 32/1991.
   ( VI.  6. ) AB határozat ABH 1991, 153; 432/B/1992 ABH 1992,
   608. ]  Abból a  tényből, hogy  sem  az  Alkotmány,  sem  az
   Alkotmánybíróság nem  ismeri  el  a  szerződési  szabadságot
   alapvető jogként  vagy állampolgári  jogként, következik az,
   hogy a szerződési szabadságra nem vonatkozik az Alkotmány 8.
   § (2)  bekezdésébe foglalt, alapvető jogok lényeges tartalma
   korlátozására vonatkozó  tilalom. Következik  továbbá az is,
   hogy,  bár  az  Alkotmánybíróság  a  szerződési  szabadságot
   önálló alkotmányos  jognak fogja  fel és  ezáltal védelemben
   részesíti, ez  a védelem  más, az Alkotmány által nevesített
   alapvető jogokon,  alkotmányos intézményeken  keresztül  jut
   érvényre.  Közvetlenül   a  szerződési   szabadságra,   mint
   alkotmányos jogra,  az alapvető  jogok megsértéséhez hasonló
   alkotmánysérelem azonban nem alapozható.

        Alkotmánysértés  megállapításához   az  kell,   hogy  a
   szerződési szabadsággal  ( mint  absztrakt joggal  )  szoros
   kapcsolatban álló,  a  szerződési  szabadságot  megvalósító,
   magában foglaló  alapvető  jog  vagy  alkotmányos  intézmény
   sérelme  is   megvalósuljon.  A  szerződési  szabadságnak  a
   említettnél enyhébb  korlátozása közvetlen  alkotmánysértést
   általában nem alapoz meg.

        Ezen alapvető  jogok, államcélok,  alkotmányos  értékek
   sem biztosítanak  azonban az Alkotmányon nyugvó alanyi jogot
   a jogintézmények szabályozásának változatlanságához.

   1.3. A munkaviszony  létesítésére  irányuló  szerződés  -  a
   munkaszerződés   -    létrehozása   kapcsán   a   szerződési
   szabadságnak (  mint jogági  fogalomnak  )  a  polgári  jogi
   jogviszonyok  testére   szabott,  1.1.   pontban   felsorolt
   alkotóelemei  eltérően   érvényesülnek.  Mind   a   korábban
   hatályban  volt   Munka  Törvénykönyve   (  1967.   évi  II.
   törvény ),  mind az  azóta hatályba  lépett új kódex ( 1992.
   évi XXII.  törvény  )  a  munkajogot,  mint  önálló  jogágat
   szabályozza és definiálja. A Ptk. szabályainak alkalmazására
   joghézag  esetén   is  legfeljebb   "analogia  legis"  útján
   kerülhet sor.

        A munkaviszony  jogi szabályozása  döntően kogens  vagy
   legalábbis  relatíve   kogens  jogszabályi  rendelkezésekkel
   történik.  A  szerződő  partner  kiválasztásának  szabadsága
   csaknem teljes,  korlátozást a kötelező képesítési előírások
   jelenthetnek.  A   szerződés   típusának   kiválasztása   és
   tartalmának  meghatározása   során   a   munkáltató   és   a
   munkavállaló szerződéskötési  szabadságának terjedelme jóval
   szűkebb, az  állami beavatkozás köre a jogviszony jellegéből
   adódóan sokkal  tágabb, mint  a  polgári  jogi  jogviszonyok
   kialakítása során.  A kogens  szabályok a  felek  akaratától
   függetlenül a  szerződés részei, a relatíve kogens szabályok
   pedig akkor  nem válnak a szerződés részeivé, ha helyettük a
   felek a munkavállalóra nézve kedvezőbb szabályokban egyeznek
   meg.

   1.4. A   munkaviszonyok    jogi   szabályozásának    konkrét
   meghatározása, a  szabályozás módosítása  ( amennyiben az az
   Alkotmányban    foglalt    alapvető    alkotmányos    jogok,
   szabadságok,   intézmények   sérelme   nélkül   történik   )
   széleskörű társadalmi  egyeztetést igénylő gazdaságpolitikai
   döntés, mikéntje  a jogalkotói mérlegelés körébe tartozik. A
   már    fennálló    szerződések    tartalmának    jogszabályi
   megváltoztatása   kétségtelenül   erősebb   korlátozása   az
   abszrakt értelemben  felfogott szerződési  szabadságnak és a
   munkaviszonyok  szabályozása   során  is   olyan   kivételes
   eszköznek tekintendő, mellyel csak fontos okból, kellő súlyú
   társadalmi -  gazdasági igény  kielégítése során lehet élni.
   Mindaddig azonban,  amíg a  - gazdaságpolitikailag egyébként
   semleges  -   Alkotmány  biztosította  alapvető  jogok  1.2.
   pontban említett  sérelme nem  valósul meg,  e gazdaság-  és
   társadalompolitikai       döntés(ek)       felülvizsgálatára
   alkotmánybírósági szinten nincs lehetőség.

   1.5. Az Alkotmánybíróság  emellett a következők megjegyzését
   tartja fontosnak.

   1.5.1.    A munkáltatóra  nézve hátrányos  azonnali  hatályú
   jogszabályi munkaszerződésmódosítás  nem ismeretlen a magyar
   joggyakorlatban.   Az   új,   1992-ben   megalkotott   Munka
   Törvénykönyve   a    hatályba   lépésekor    már    fennálló
   munkaviszonyokra   nézve    is   a    korábbinál   kedvezőbb
   szabadságfeltételeket biztosított,  mely  a  munkáltatóra  a
   korábbinál hátrányosabb feltételek alkalmazását jelenti.

   1.5.2.    A     Munka     Törvénykönyve     hatályának     a
   munkamegállapodásokra való kiterjesztése elsősorban a munkát
   végző tag  tekintetében és az ő javára garanciális elemekkel
   bővítette a  jogviszonyt, egyebekben  annak  alapszerkezetét
   érintetlenül hagyta.  Ez utóbbi  megállapítás kialakításakor
   az Alkotmánybíróság az alábbiakra volt tekintettel :

        Egyrészt a  termelő  típusú  szövetkezetek  és  tagjaik
   közötti munkamegállapodások az Szvt. hatályba lépése előtt a
   szövetkezeti tagsági  jogviszony keretén  belül ugyan,  de a
   más munkáltatókkal létesített munkaviszonyhoz hasonló, azzal
   szinte  azonos   jogviszonyt  hoztak   létre.  A   munkát  a
   szövetkezeti tag  meghatározott munkakörben  és munkahelyen,
   utasításra, rendszeres díjazás mellett végezte.

        Másrészt a  korábbi szabályozás  szerint tehát a taggal
   kötött,  munkavégzésre   irányuló   megállapodás   során   a
   szövetkezeti tagok  döntő többsége gazdasági tevékenységét a
   szövetkezeten  belül,   a  szövetkezet   által   biztosított
   munkavégzés keretén  belül fejtette  ki,  egzisztenciája  is
   erre épült.  A szövetkezettel  alkalmazotti viszonyban  álló
   munkavállaló munkaviszonya  és a munkamegállapodást kötő tag
   munkavégzésre  vonatkozó   jogviszonya  lényeges   elemekben
   megegyeztek,    az    alkalmazottak    foglalkoztatását    a
   szövetkezeti jogi  szabályozás is  általános jellegűnek és a
   tagfoglalkoztatással  egyenértékűnek   tekintette.     (  Az
   eltérés esetleg  abban állott, hogy a tagi munkamegállapodás
   a szorosan  vett  munkaviszonyra  koncentrált  és  az  egyéb
   vagyoni,     "háztáji"     viszonyok     rendezése     külön
   megállapodásokra maradt,  míg az alkalmazotti munkaszerződés
   magába foglalta ezeket a viszonyokat, juttatásokat is. )

        A  garanciális   jellegű  jogviszonybővítés   éppen   a
   szövetkezeti munkaviszony  terén létező szerződési szabadság
   terjedelmét,   fokát   érintette.   A   szövetkezeti   tagok
   munkamegállapodásainak  részletes   szabályait   megállapító
   jogszabály  [   7/1977.  (  III.  12.  )  MT  rendelet  ]  a
   szövetkezet   számára    az   egyoldalú   szerződésmódosítás
   lehetőségét  is   megadta,  taxatíve   felsorolt  feltételek
   fennállta esetén  ( 76/A.  § )  . Az Ámt. hatályba lépésekor
   hatályos  (   és  az   alkotmányossági  vizsgálat  alá  vont
   rendelkezés   értelmében    alkalmazni   rendelt   )   Munka
   Törvénykönyve (  1967. évi  II. tv.  ) 24.  §-ában mondta ki
   azt, hogy  a munkaszerződés csak a felek megegyezése alapján
   módosítható.

   1.6. Az Alkotmánybíróság ezekre tekintettel tehát úgy látta,
   hogy   a    szerződési   szabadság   sérelmére   tekintettel
   alkotmányellenesség megállapítására nincs lehetőség.

   2. Az  Alkotmány 70/B.  § (1) bekezdésébe foglalt munka és a
   foglalkozás  szabad  megválasztásához  való  alapjogba  való
   ütközés   kapcsán    az   Alkotmánybíróság   az   alábbiakat
   állapította meg.

   2.1. A 70/B.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt  alapjogba,  mely
   lényegéből fakadóan  csak természetes személyeket illet meg,
   bármely  munka,  hivatás,  foglalkozás  megválasztásának  és
   gyakorlásának  szabadsága   beletartozik.  Ehhez   képest  a
   vállalkozáshoz    való     jog    a    foglalkozás    szabad
   megválasztásához való  jog egyik  aspektusa, annak a különös
   szintjén történő  megfogalmazása [  21/1994. (  IV. 16. ) AB
   határozat  ABK   1994.  április,  164.  ,  illetve  54/1993.
   ( X.  13. )  AB határozat  ABH 1993,  340. ], amely bárkinek
   ( tehát  nemcsak természetes  személyeknek  )  biztosítja  a
   vállalkozási, üzleti  tevékenység kifejtését.  A munka  és a
   foglalkozás szabad megválasztásához való alapjog azonban nem
   alanyi    jogot     garantál    meghatározott    foglalkozás
   folytatásához,  tevékenység  végzéséhez.  A  munkavállaló  a
   munkaszerződés  megkötésével  az  állami  közhatalmi  elemek
   meghatározó részvételével megteremtett feltételrendszerbe, a
   közjogi elemekkel  átszőtt, jórészt  kogens jellegű munkajog
   rendszerébe lép  be. E  szerződés megkötésének szabadságát a
   korábban   kifejtettek    szerint    nem    korlátozzák    a
   feltételrendszert   meghatározó,    a   munkára,   a   munka
   díjazására, a  munka és pihenőidőre, valamint a munkaviszony
   egyéb  lényeges  elemeire  vonatkozó  jogszabályok.  Ezek  a
   jogszabályi rendelkezések  törvény erejénél  fogva részei  a
   munkaszerződésnek,  az  alapjog  gyakorlására  ezek  keretei
   között kerülhet sor. Ezen keretek konkrét tartalmára azonban
   ebből   az    alkotmányos    tételből    részletekbe    menő
   következtetéseket nem lehet levonni.

   2.2. A munka  és a  foglalkozás szabad megválasztásához való
   jognak, mint  második generációs  ún. gazdasági és szociális
   jognak  a  garanciái  nem  elsősorban  az  állami  cselekvés
   korlátozására   épített   politikai   és   jogi   természetű
   garanciák, hanem  érvényesüléséhez politikai  és  társadalmi
   biztosítékokra van szükség :  hátterében megfelelő gazdaság-
   és  foglalkoztatáspolitikában,  a  munkahelyek  teremtésében
   megnyilvánuló  aktív   állami  cselekvésrendszer   áll.   Az
   államnak   kötelessége   e   jog   gyakorlásához   szükséges
   feltételrendszer létrehozása,  ennek  konkrét  meghatározása
   során azonban  bár nem  korlátlan, de  nagyfokú szabadsággal
   rendelkezik.  Az   Alkotmány  70/B.   §  (1)  bekezdése  nem
   garantálja azt,  hogy az  állam mindenkinek  munkát  köteles
   biztosítani  és  azt  sem  garantálja,  hogy  a  munka  jogi
   szabályozására    vonatkozó    jogszabályok    változatlanok
   maradnak. A  jogalkotónak az Ámt. 55. §-ába foglalt döntése,
   mely   a   szabályozási   tárgyát   képező,   már   fennálló
   munkavégzésre  irányuló  jogviszonyokat  azonnali  hatállyal
   megváltoztatta  (  azon  túl,  hogy  a  jogviszony  lényeges
   tartalmi elemeit  változatlanul hagyta  ) éppen  a  munkához
   való jog  gyakorlását  segítette  elő,  a  jog  változatlan,
   folyamatos gyakorlásának  lehetőségét biztosító  jogszabályi
   háttér megteremtésével.  A jogalkotó  ugyanis nem  azt  a  -
   másik   lehetséges   -   megoldást   választotta,   hogy   a
   munkamegállapodásokat megszűntnek  nyilvánítja, aminek révén
   az   érintettek    munkahelyüket   elvesztették   volna.   A
   munkamegállapodások munkaszerződéssé  való átváltoztatásával
   a  jogalkotó   megőrizte  a   munkahelyet,  a   munkavállaló
   munkaviszonyának  folyamatosságát,  amelyben  értelemszerűen
   nyitva áll  a  munkavállaló  számára  az  "új"  munkaviszony
   felmondásának  lehetősége,   amennyiben  az   átminősítéssel
   teremtett munkajogi helyzettel nincs megelégedve.

   Az Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  70/B.  §  (1)  bekezdése
   tekintetében  a   fentiek   alapján   nem   állapított   meg
   alkotmánysértést.

   2.3. Az Alkotmánybíróság  a döntése  meghozatala  alkalmával
   azt is  figyelembe vette, hogy az Országgyűlés a Szvt. és az
   Ámt.  megalkotásával   az  Alkotmány   12.  §-ában  foglalt,
   önkéntes társuláson  alapuló  szövetkezés  elvére  építő,  a
   piacgazdaság alkotmányos  követelményével (  Alkotmány 9.  §
   (1)  bekezdés   )  összhangban   álló  szövetkezeti   modell
   jogszabályi  hátterének   megteremtésére  törekedett,  olyan
   társadalmi méretű  változás jogszabályi  kereteit alakította
   ki, mely  az érintett  jogalanyok  jogviszonyainak  bizonyos
   mértékű     átalakításával     járt.     A     munkavállalás
   feltételrendszere átalakításának  ilyen módja  a szövetkezet
   döntési szabadságát  is érintette  ugyan, de a munkához való
   jog vonatkozásában  annak -  minthogy a munkához, a munka és
   foglalkozás  szabad  megválasztásához  való  alapjognak  nem
   alanya - alkotmányos sérelmet nem okozott.

        Az Alkotmánybíróság  tekintettel  volt  arra  is,  hogy
   csupán átmenetileg  ( néhány hónapra ) jelentkező rendkívüli
   helyzet megoldásáról  volt  szó  és  a  szövetkezet  döntési
   szabadságának   ilyen    rövid,   átmeneti   időre   történő
   korlátozása  arányban   áll  a  piacgazdaság  kialakításának
   feladatát megfogalmazó  államcéllal [  Alkotmány  9.  §  (1)
   bekezdés ] és alkotmányos értékekkel ( Preambulum ).

   3.  Az   Alkotmánybíróság  nem  találta  megalapozottnak  az
   Alkotmány 70/E.  §-ába foglalt szociális ellátáshoz való jog
   sérelmét állító  indítványozói állításokat,  melyek lényege,
   hogy -  az indítványozói  jogértelmezés mellett - a tárgyalt
   jogviszonyok  azonnali   hatályú   átalakítása   folytán   a
   foglalkoztatás  szünetelésének   hatálya  alá  eső  tag  sem
   munkabért,  sem   munkanélküli  járadékot  nem  kap  és  így
   ellátatlan marad.

   Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az indítvány érvelése
   téves jogértelmezésen alapul.

   3.1. Az 1992.  január 20-án hatályba lépett Ámt. 2. § (2) és
   (3)  bekezdése   úgy  rendelkezett,  hogy  szabályait  és  a
   törvényben  megjelölt  korábbi  szövetkezeti  jogszabályokat
   1992.  június   30-ig,   a   mezőgazdasági   és   az   ipari
   szövetkezetekre 1992.  december 30-ig  lehet  alkalmazni.  A
   jogalkotó  ezzel  figyelembe  vette  azt  a  tényt,  hogy  a
   szövetkezetek átalakulása  hosszabb ideig  tartó folyamat és
   az ez  idő alatt  fellépő jogi problémák csak akkor oldhatók
   meg, ha  a régi  és az új viszonyok együttes jelenlétével az
   azokra  vonatkozó  jogi  szabályozás  is  számot  vet,  azaz
   átmenetileg mindkét  szabályozás a tárgyába tartozó kérdések
   jogi hátteréül  szolgál. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy
   egymással   ellentétes   vagy   egymást   kizáró   szabályok
   egyidejűleg alkalmazhatók.

   3.2. Az Ámt.  korábbi  jogszabályok  alkalmazását  megengedő
   általános szabályához  [ Ámt.  2. §  (2) és  (3) bekezdése ]
   képest    a    munkamegállapodásokat    munkaviszony-jellegű
   jogviszonyra irányuló  szerződéssé átalakító szabálya ( Ámt.
   55. §-a  ) különös  szabályként  érvényesül  és  mint  ilyen
   lerontja az  általános szabály  hatályát. Az  Ámt.  hatályba
   lépését követően  tehát a foglalkoztatás szünetelésére akkor
   sem  volt   jogi  lehetőség,  ha  a  hatályban  fenntartott,
   továbbra  is   alkalmazni   rendelt   ágazati   szövetkezeti
   jogszabály  (  vagy  az  annak  alapján  elfogadott  régebbi
   szövetkezeti szabályzat  ) ezt  megengedte. Az  Ámt. 55. § a
   foglalkoztatás szüneteltetése  intézményének alkalmazását  -
   azzal, hogy  a munkavégzés-jellegű  jogviszonyokra  a  Munka
   Törvénykönyvét rendelte  alkalmazni, amely  a  szüneteltetés
   intézményét nem  ismeri  -  külön  hatályon  kívül  helyezés
   nélkül kizárta. Az Ámt. általános szabályának és az ez alóli
   kivételt engedő  szabálynak a  fentieken túlmenő értelmezése
   azonban  nem   elsősorban  az   Alkotmánybíróság,  hanem   a
   jogalkalmazó   szervek    feladata.   Az    Alkotmánybíróság
   véleményével azonos  jogértelmezési álláspontra helyezkedett
   egyébként a  Legfelsőbb Bíróság is két eseti döntésében ( BH
   1993, 11. 710. sz. eset; BH 1994, 1.54. sz. eset ) .

   3.3. Az Alkotmánybíróság  a továbbiakban  rámutat  arra  is,
   hogy a  foglalkoztatás elősegítéséről  és  a  munkanélküliek
   ellátásáról szóló  1991. évi  IV. törvénynek  az  1991.  évi
   LXXXIX. törvény 27. §-ával módosított 58. § (5) bekezdése az
   Szvt. és  az Ámt.  hatályba  lépésekor  már  nem  ismerte  a
   munkavégzési  kötelezettséggel   járó  szövetkezeti  tagsági
   viszony   intézményét,   így   nem   adott   lehetőséget   a
   munkanélküli járadék  folyósítására azon  a  címen,  hogy  a
   szövetkezeti  tagnak   a   foglakoztatását   a   szövetkezet
   szüneteltette.   ( A  módosítás 1991.  december 29-én lépett
   hatályba. )  Ezen új  szabályozás értelmében  a munkanélküli
   járadék  folyósításának  feltétele  a  munkaviszony  jellegű
   jogviszony megszűnése. Az Ámt. 55. §-ába foglalt rendelkezés
   hiányában a szövetkezetnek valóban lett volna lehetősége úgy
   szüneteltetnie a  tag foglalkoztatását,  hogy  az  máshonnan
   ellátást nem kaphatott volna. Az Ámt.-be foglalt szabályozás
   éppen azt  a célt  szolgálta, hogy a szövetkezet azon tagja,
   amelyik a  szövetkezet gazdasági  tevékenysége szempontjából
   feleslegessé vált,  ellátatlan ne  maradjon,  hiszen  az  új
   szabályozás :   a  munkaviszonnyá való  átminősítés  alapján
   számára vagy  az állásidőre  jutó díjazást  kell  kifizetni,
   vagy a  munkaviszony jellegű  jogviszonyát felmondani, ekkor
   viszont  munkanélküli   járadékra,  illetve  végkielégítésre
   válik jogosulttá.  A szabályozás  :   az  Ámt.  55.  §-a  az
   Alkotmánybíróság   álláspontja    szerint   nem   tekinthető
   alkotmánysértőnek.

        Éppen  ellenkezőleg  :    kifejezetten  a  munkaviszony
   jellegű  jogviszonyban   munkavállalói  pozíciót   elfoglaló
   szerződő fél  munkanélküli ellátásra jogosító körülményeiben
   beállott  lényeges  változás,  valamint  az  önhibán  kívüli
   munkanélküliség esetére járó megfelelő ellátás biztosítására
   vonatkozó alkotmányos  kötelezettség ( Alkotmány 70/E. § (1)
   bekezdése  )   teljesítése   indította   a   jogalkotót   az
   alkotmányossági vizsgálat  alá vont  szabályozási  környezet
   kialakítására. A  munkavállaló  éppen  az  Ámt.  55.  §-ának
   rendelkezése híján maradt volna ellátatlan.

   3.4. Az Alkotmány  70/E. § (1) bekezdésébe foglalt szociális
   ellátáshoz  való   jog  sérelmére,  illetve  a  munkavállaló
   szociális ellátatlanságára utaló indítványozói érvelés így -
   az indítványozó  téves jogértelmezése miatt - nem tekinthető
   megalapozottnak.    Az     Ámt.    kifogásolt    szabályának
   hatálybalépése  és  a  szövetkezetek  tényleges  átalakulása
   közötti időben  a foglalkoztatás  szüneteltetésére  már  nem
   volt  jogi   lehetőség.  A   szövetkezet   mint   munkáltató
   érdekkörében  felmerült   okból  történő  munkaidő  kiesésre
   ( állásidő  ) korábban a munkaviszonyra vonatkozó jogszabály
   által meghatározott  térítés járt.  A  hatályos  szabályozás
   szerint (  Munka Törvénykönyve  150.  §  (1)  bekezdés  )  a
   munkavállalót a  kiesett munkaidőre személyi alapbére illeti
   meg. A  munkavállaló ennek megfelelően nem marad ellátatlan,
   így az  Alkotmány 70/E.  § (1)  bekezdésének sérelme fel sem
   merül. Az  Alkotmánybíróság ezért  az Alkotmány  70/E. § (1)
   bekezdése     tekintetében      nem      állapított      meg
   alkotmányellenességet.

                               IV.

        Az  Szvt.   65.  §   (1)   bekezdésének   "a   fegyelmi
   felelősségre vonatkozó  szabályok  kivételével"  szövegrésze
   alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
   irányuló indítvány tárgyában az Alkotmánybíróság az eljárást
   megszüntette. Az Szvt.-nek a fegyelmi szabályok alkalmazását
   megtiltó rendelkezésével  előálló jogi  helyzet egyébként az
   Ámt.   hatálybalépése   és   az   új   Munka   Törvénykönyve
   hatálybalépése, 1992.  január 20.  és 1992. július 1. között
   állt fenn.  Ez alatt az átmeneti időszak alatt a szövetkezet
   mint  munkáltató   valóban   nem   alkalmazhatott   fegyelmi
   büntetésként  elbocsátást.   Az  Szvtm.  9.  §-a  értelmében
   azonban az  Szvt. korábbi  65. §-ának  az indítványozó által
   támadott szövegrésze  hatályát vesztette,  így e tekintetben
   az  Alkotmánybíróság   az  eljárást   megszüntetését   látta
   indokoltnak.

        Mindezen  indokok   alapján   az   Alkotmánybíróság   a
   rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Ádám Antal                      Dr. Kilényi Géza
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró

         Dr. Lábady Tamás                    Dr. Schmidt Péter
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró

         Dr. Szabó András                 Dr. Tersztyánszky Ödön
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró

                           Dr. Vörös Imre
                        előadó alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    327/B/1992
    Date of the decision:
    .
    02/27/1995
    .
    .