Hungarian
Ügyszám:
.
647/B/2008
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 647/B/2008. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/3354
.
A döntés kelte: Budapest, 11/17/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban       megnyilvánuló
  alkotmányellenesség megállapítására, valamint állami  irányítás
  egyéb  jogi  eszköze alkotmányellenessége utólagos vizsgálatára
  irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  1.   Az  Alkotmánybíróság  a  Magyarországi  Zsidó  Hitközségek
  Szövetségén  kívüli zsidó egyházak tekintetében a volt  egyházi
  ingatlanok  tulajdoni  helyzetének rendezésével,  illetőleg  az
  abból    származó   pénzbeli   igény   járadékká   alakításával
  összefüggésben    benyújtott,    mulasztásban     megnyilvánuló
  alkotmányellenesség    megállapítására   irányuló    indítványt
  elutasítja.

  2.  Az  Alkotmánybíróság  a Magyar Köztársaság  Kormánya  és  a
  Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között 1998. október
  1-jén  létrejött  Megállapodás közzétételéről szóló  1058/1999.
  (V.  28.)  Korm. határozat alkotmányellenessége megállapítására
  irányuló indítványt visszautasítja.

  3.  Az  Alkotmánybíróság  a Magyar Köztársaság  Kormánya  és  a
  Magyarországi   Zsidó  Hitközségek  Szövetsége   között   2000.
  december   21-én   aláírt  megállapodás  közzétételéről   szóló
  1045/2001.   (IV.  20.)  Korm.  határozat  alkotmányellenessége
  megállapítására irányuló indítványt visszautasítja
                              Indokolás

                                 I.

   A  lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról
   szóló  1990. évi IV. törvény alapján 2004-ben bejegyzett egyház
   (a  továbbiakban:  indítványozó)  beadványában  három  kérelmet
   terjesztett az Alkotmánybíróság elé.
   Az  indítványozó kezdeményezte a Magyar Köztársaság Kormánya és
   a  Magyarországi  Zsidó  Hitközségek  Szövetsége  között  1998.
   október  1-jén  létrejött  Megállapodás  közzétételéről   szóló
   1058/1999.   (V.   28.)   Korm.  határozat   (a   továbbiakban:
   Korm.hat.1.),  valamint  a  Magyar Köztársaság  Kormánya  és  a
   Magyarországi   Zsidó  Hitközségek  Szövetsége   között   2000.
   december   21-én   aláírt  megállapodás  közzétételéről   szóló
   1045/2001.   (IV.   20.)  Korm.  határozat   (a   továbbiakban:
   Korm.hat.2.)     alkotmányellenessége     megállapítását     és
   megsemmisítését.  Álláspontja szerint  e  két  Korm.  határozat
   2004.    június   15-ével   vált   alkotmányellenessé,   amikor
   bejegyezték  a  — Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségétől
   (a  továbbiakban: MAZSIHISZ) független — Egységes Magyarországi
   Izraelita   Hitközség  (statusquo  ante)  zsidó   egyházat   (a
   továbbiakban:   EMIH).  Mivel  a  Kormány  ezt   követően   nem
   módosította  a  támadott,  a  Kormány  és  a  MAZSIHISZ  között
   létrejött    megállapodásokat   közzétevő   Korm.hat.1-et    és
   Korm.hat.2-őt,  ezért azok az indítványozó  szerint  sértik  az
   Alkotmány 60. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt, a vallás  szabad
   gyakorlásához   fűződő  jogot  és  az  állam   és   az   egyház
   elválasztásának  elvét,  továbbá  az  Alkotmány  70/A.   §-ában
   megfogalmazott diszkrimináció tilalmát.
   Az   indítványozó  a  Korm.hat.1.  alkotmányellenességét  abban
   látja,  hogy  „az  örökjáradék alapjául szolgáló,  a  MAZSIHISZ
   által  lajstromba  vett  ingatlanokat a zsidó  közösség  egésze
   használta  és  azok  jogellenes elvételével  a  zsidó  közösség
   egésze  szenvedett  kárt. (…) 2004. június 15.-től  kezdve  már
   nemcsak   a  MAZSIHISZ,  de  az  EMIH  is  képviseli  a   zsidó
   közösséget.  A  Kormány így nem teheti meg, hogy  kárpótolja  –
   támogatja   a   MAZSIHISZ-hez  tartozó  zsidók  hitéletét,   de
   diszkriminálja pl. az EMIH híveit”.
   Az   indítványozó  a  Korm.hat.2.  alkotmányellenességét   arra
   alapította,  hogy  a  Kormány  és  a  MAZSIHISZ  által   kötött
   megállapodásban  „a  Kormány  elismerte,  hogy  a  MAZSIHISZ  a
   hitéleti,   közszolgálati,  közéleti  és  társadalmi  feladatok
   területén  széles és egyedülálló hatáskörrel rendelkezik  és  e
   feladatok  ellátására az állam anyagi támogatásban részesíti  a
   MAZSIHISZ-t. (…) [A] megállapodás szövegében ugyan  nem  fordul
   elő   a   kizárólagos  jelző,  ám  a  szövegben  megfogalmazott
   széleskörű  hatáskör,  valamint a  változtatásnak  a  MAZSIHISZ
   egyetértéséhez való kötése ezt az értelmezést támogatja”.
   Az indítványozó mulasztásban megnyilvánuló, az Alkotmány 60.  §
   (3)   és   70/A.   §   (1)   bekezdéseinek   sérelmét   jelentő
   alkotmányellenesség  megállapítását is  kérte  amiatt,  hogy  a
   Kormány  „az  EMIH  megalakulását követően nem  módosította”  a
   kifogásolt   Korm.   határozatokat  és   „az   EMIH   többszöri
   megkeresésére  is  visszautasította, hogy megállapodást  kössön
   vele (…), így az EMIH-t — egyebek között — az egyházak hitéleti
   támogatását  biztosító örökjáradékból is  diszkriminatív  módon
   kizárta”.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

   „60.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
   gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
   (2)  Ez  a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti
   meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását,  és  azt  a
   szabadságot,  hogy vallását és meggyőződését mindenki  vallásos
   cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon  akár
   egyénileg,   akár   másokkal   együttesen   nyilvánosan    vagy
   magánkörben  kinyilváníthassa  vagy  kinyilvánítását  mellőzze,
   gyakorolhassa vagy taníthassa.
   (3)  A  Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva
   működik.
   (…)
   70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

   2. Az indítvánnyal támadott Korm.hat.1.:
   „A Kormány
   1.  e  határozat mellékleteként közzéteszi a Magyar Köztársaság
   Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között
   1998. október 1-jén létrejött Megállapodást;
   2.  felhívja  az érintett minisztereket, hogy a Megállapodásban
   foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.
   Felelős: érintett miniszterek
   Határidő: folyamatos”.

   3. Az indítvánnyal támadott Korm.hat.2.:
   „A Kormány
   1.  e  határozat mellékleteként közzéteszi a Magyar Köztársaság
   Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között
   2000. december 21-én aláírt megállapodást;
   2.  felhívja  az érintett minisztereket, hogy a megállapodásban
   foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.
   Felelős: érintett miniszterek
   Határidő: folyamatos”.

                                III.

   Az indítványok nem megalapozottak.

   1.  Az Alkotmánybíróság elsőként a Korm.hat.1. és a Korm.hat.2.
   alkotmányosságának vizsgálhatósága kérdésében foglalt állást.
   Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:   Abtv.)   1.   §   b)   pontja   értelmében   az
   Alkotmánybíróság hatáskörébe a jogszabály, valamint  az  állami
   irányítás  egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének  utólagos
   vizsgálata  tartozik.  A  jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.
   törvény  (a továbbiakban: Jat.) 46. § (1) bekezdése  szerint  a
   Kormány   —   állami   irányítás  egyéb  jogi   eszközeként   —
   határozatban   szabályozza   az   általa   irányított   szervek
   feladatait, a saját működését és határozatban állapítja  meg  a
   feladatkörébe  tartozó terveket. A Jat.  46.  §  (2)  bekezdése
   rögzíti,  hogy e hivatkozott rendelkezés nem érinti  az  egyedi
   határozat meghozatalára vonatkozó jogot.
   Az  Alkotmánybíróság  következetesen érvényesített  gyakorlata,
   hogy a „hatáskör vizsgálatánál nem az aktus elnevezése, hanem a
   benne   foglalt   rendelkezések  jogi  jellege  az   irányadó”.
   „Önmagában  véve  (…) az, hogy valamely aktust olyan  elnevezés
   alatt  bocsátanak  ki,  amelyet a Jat. a jogszabályok  vagy  az
   állami irányítás egyéb jogi eszközei megjelölésére használ, még
   nem szükségképpen alapozza meg az adott aktus felülvizsgálatára
   nézve  az  Alkotmánybíróság hatáskörét” [52/1993.  (X.  7.)  AB
   végzés, ABH 1993, 407, 408.].
   Az   Alkotmánybíróság  megvizsgálta,  hogy  a  támadott   Korm.
   határozatok  a  Jat.  46.  § (1) bekezdése  alapján  az  állami
   irányítás   egyéb   jogi  eszközei  körébe   tartozó   normatív
   határozatnak  minősülnek-e. Az Alkotmánybíróság megállapította,
   hogy   a   Korm.hat.1.   az  egyházak   hitéleti   és   közcélú
   tevékenységének  anyagi feltételeiről szóló  1997.  évi  CXXIV.
   törvény   3.   §  (1)  és  (4)  bekezdésében  foglalt   feladat
   végrehajtásaként  hozott, a MAZSIHISZ  által  nem  természetben
   visszakért ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igény járadékká való
   átalakításáról szóló konkrét megállapodás. A Korm.hat.2.  pedig
   a Kormány és a MAZSIHISZ együttműködésének kereteit meghatározó
   megállapodás.  Az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  egyik
   Korm.  határozatnak  sem  tulajdonítható  a  Jat.  46.  §   (1)
   bekezdésében  taxatíve meghatározott, normatív tartalom:  Mivel
   sem  a  Korm.hat.1.,  sem a Korm.hat.2. nem  tekinthető  állami
   irányítás  egyéb jogi eszközének, ezért az Alkotmánybíróság  az
   indítványt ebben a részében — hatáskörének hiányára tekintettel
   — visszautasította.

   2.      Az      indítványozó     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség     megállapítását     is     kérte.     Az
   Alkotmánybíróság  erre vonatkozó hatáskörét az  Abtv.  49.  §-a
   szabályozza,    mely    szerint   mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet  sor,  ha  a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói      feladatát      elmulasztotta      és      ezzel
   alkotmányellenességet   idézett   elő.   Az    Alkotmánybíróság
   következetes   gyakorlata  értelmében  e  két  feltételnek   (a
   jogalkotói  feladat  elmulasztásának  és  az  ebből   következő
   alkotmányellenes   helyzetnek)   együttesen   kell   fennállnia
   [22/1990.  (X.  16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.;  37/1992.
   (VI.   10.)   AB   határozat,  ABH   1992,   227,   232.].   Az
   Alkotmánybíróság azt is hangsúlyozta, hogy a jogalkotói feladat
   elmulasztása      önmagában     nem     feltétlenül      jelent
   alkotmányellenességet  [14/1996. (IV. 24.)  AB  határozat,  ABH
   1996, 56, 58-59.; 479/E/1997. AB határozat, ABH 1998, 967, 968-
   969.;   1080/D/1997.  AB  határozat,  ABH  1998,  1045,  1046.;
   10/2001.  (IV.  12.)  AB határozat, ABH  2001,  123,  131.],  a
   mulasztásból  eredő  alkotmányellenes  helyzetet  pedig  minden
   esetben    konkrét   vizsgálat   eredményeként    lehet    csak
   megállapítani  [35/2004. (X. 6.) AB határozat, ABH  2004,  504,
   508.].
   A    fentiekre    tekintettel   az   indítvány    alapján    az
   Alkotmánybíróság  megvizsgálta, hogy a volt egyházi  ingatlanok
   tulajdoni helyzetének rendezésével, illetőleg az abból származó
   pénzbeli  igény  járadékká  alakításával  kapcsolatban   volt-e
   olyan,   a   Kormányt  terhelő  jogalkotói   feladat,   melynek
   elmulasztása alkotmányellenességet eredményezett.
   A  volt  egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének  rendezéséről
   szóló  1991.  évi XXXII. törvény (a továbbiakban:  Etv.)  1991.
   július 30-án lépett hatályba. Az Etv. értelmében a volt egyházi
   tulajdonban   álló  —  meghatározott  feltételek   szerinti   —
   ingatlanokat  a  törvény  hatálybalépését  követő   90   napon,
   illetőleg  az azt követő 10 éven belül lehetett visszaigényelni
   [1. § (1) bekezdés, 11. § (1)-(2) bekezdés]. 1998. január 15-én
   lépett hatályba a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
   rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról szóló
   1997.  évi  CXXV. törvény, melynek 7. § (2) bekezdése kimondta,
   hogy   hatálybalépésével  egyidejűleg  az   Etv.   alapján   az
   ingatlanigénylés lehetősége megszűnik. 1998. január 15-ével  az
   igénylési folyamat lezárult. Az EMIH tehát — nem működő, be nem
   jegyzett  egyházként  — nem volt abban  a  helyzetben,  hogy  a
   jogelődjétől  kártalanítás  nélkül  állami  tulajdonba   került
   ingatlan(oka)t  a jogszabályban rendelkezésre álló  határidőben
   igényelje.  A Kormány viszont az indítványozó által sérelmezett
   „örökjáradék”  megállapításakor  az  Etv.  alapján  keletkezett
   pénzbeli  kártalanítási  igények járadékká  alakításának  —  az
   egyházak    hitéleti   és   közcélú   tevékenységének    anyagi
   feltételeiről  szóló  1997.  évi  CXXIV.  törvény  3.   §   (4)
   bekezdésében számára meghatározott — feladatát hajtotta  végre.
   A    törvényi   szabályok   alkotmányellenességének    utólagos
   vizsgálatát az indítványozó nem kezdeményezte, és nem állította
   azt  sem, hogy az Országgyűlés mint jogalkotó szerv mulasztotta
   el jogalkotói feladatát.
   Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
   2004-ben  bejegyzett  egyház tekintetében nem  állapítható  meg
   olyan  jogalkotói  feladat, melynek elmulasztásával  a  Kormány
   alkotmányellenes  állapotot  idézhetett  volna  elő,  ezért  az
   indítványt ebben a részében elutasította.
   Az Alkotmánybíróság az indítvány kapcsán megjegyzi, hogy a volt
   egyházi  tulajdonokkal  kapcsolatos  esetleges  egyedi  vagyoni
   igények elbírálására nincs hatásköre.
             Dr. Holló András             Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                           Dr. Kovács Péter
                         előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    647/B/2008
    Date of the decision:
    .
    11/17/2008
    .
    .