Hungarian
Ügyszám:
.
28/C/2005
Előadó alkotmánybíró: Balogh Elemér Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1/2011. (I. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/3
.
A döntés kelte: Budapest, 01/10/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
   
   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   nemzetközi   szerződésbe
  ütközésének  vizsgálatára irányuló indítvány  tárgyában  –  dr.
  Kovács  Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolásával,  valamint
  dr.  Bihari Mihály, dr. Lévay Miklós és dr. Lenkovics  Barnabás
  alkotmánybírák különvéleményével – meghozta a következő
   
                           határozatot:
                                 
   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  a  prostituáltak
  részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM
  rendelet  Melléklete nemzetközi szerződésbe ütközik, ezért  azt
  2011. december 31-i hatállyal megsemmisíti.
   
   2.   Az  Alkotmánybíróság  a  prostituáltak  részére  kiadandó
  orvosi  igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet  1.  §
  (4)   bekezdése   „nyilvántartására”   szövegrésze   nemzetközi
  szerződésbe   ütközésének   megállapítása   és   megsemmisítése
  tárgyában az eljárást megszünteti.
   
   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
    1.    Az    Alkotmánybíróságnál    országgyűlési    képviselők
   kezdeményezték   a   prostituáltak  részére   kiadandó   orvosi
   igazolásról   szóló   41/1999.  (IX.  8.)   EüM   rendelet   (a
   továbbiakban:   R.)   1.  §  (4)  bekezdése  „nyilvántartására”
   szövegrésze,  valamint az R. Melléklete,  amennyiben  pedig  az
   alkotmánysértés  a részbeni megsemmisítéssel  nem  orvosolható,
   úgy   az   R.  egésze  nemzetközi  szerződésbe  ütközés  miatti
   alkotmányellenességének megállapítását és  megsemmisítését.  Az
   indítványozók  szerint  a  támadott  rendelkezések  ellentétben
   állnak   a   Magyarországon  az  1955.  évi  34.   törvényerejű
   rendelettel   kihirdetett,   az   emberkereskedés   és    mások
   prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában New  Yorkban,
   1950.  évi  március hó 21. napján kelt nemzetközi egyezmény  (a
   továbbiakban: Egyezmény) 6. Cikkével, ezáltal az Alkotmány 7. §
   (1)  bekezdésével is, mert – a hatályos magyar jogi szabályozás
   alapján   –   alkalmazásuk  eredményeként  a   prostituáltakról
   nyilvántartás   jön   létre,  továbbá  mert   a   prostituáltak
   igazolványkényszeréhez  vezet. Álláspontjukat  a  következőkkel
   támasztották  alá.  A  szervezett bűnözés,  valamint  az  azzal
   összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és  az
   ehhez  kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999.  évi  LXXV.
   törvény  (a továbbiakban: Szbt.) 9. § (3) bekezdése  szerint  a
   prostituált szexuális szolgáltatásra akkor ajánlkozhat fel,  ha
   rendelkezik  a  külön jogszabályban előírt orvosi  igazolással,
   amely  igazolás  kiadásáról – az Szbt. 62. §  (2)  bekezdésének
   felhatalmazása alapján megalkotott – R. rendelkezik. Az R. 1. §
   (4)  bekezdése  az  orvosi vizsgálatok  nyilvántartására  külön
   jogszabály   rendelkezéseit   írja   elő   irányadónak,   tehát
   kifejezetten utal arra, hogy a vizsgálatokat és az  azon  részt
   vevő személyeket nyilvántartásba kell venni. Az R. Melléklete –
   mind  tartalmát, mind formáját (kis könyvecske)  tekintve  –  a
   gyakorlatban  olyan  orvosi igazolás  mintája,  amely  egyfajta
   igazolványként  is  szolgál: tartalmazza  nemcsak  a  személyes
   adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról  szóló
   1992.  évi LXIII. törvény 2. § 1. pontjában felsorolt személyes
   adatokat  és a 2. pontban felsorolt különleges adatokat,  hanem
   sorszámmal  is el van látva, továbbá utal birtokosa prostituált
   mivoltára  is.  E szabályozás az Egyezménnyel ellentétes,  mert
   megvalósul  a prostituáltaknak az egészségügyi nyilvántartásban
   való,    ebbéli    minőségükben   történő    feltüntetése,    a
   szűrővizsgálatokon    megjelenő   prostituáltak    egészségügyi
   kontrollját    dokumentáló,   illetve   a   részükre    kiadott
   igazolásokat egyaránt megjelenítő nyilvántartás jön  létre.  Az
   indítványozók  végül utaltak arra is, hogy nem a  prostituáltak
   orvosi  ellenőrzését, hanem a szabályozásnak az R.-ben foglalt,
   az Egyezményt sértő módját tartják alkotmányellenesnek.
    
    2.   Az  Alkotmánybíróság  az  eljárás  során  –  álláspontjuk
   megismerése végett – megkereste az egészségügyi, az igazságügyi
   és rendészeti, valamint a külügyminisztert.
    
                                 II.
                                  
    Az indítványok elbírálása során figyelembe vett jogszabályok:
    
    1. Az Alkotmány rendelkezése:
    „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
   továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
   jog összhangját.”
    
    2. Az Egyezmény rendelkezése:
                              „6. Cikk
    A   jelen  Egyezményben  részes  Felek  kötelesek  az   összes
   szükséges   intézkedést  megtenni  minden   hatályos   törvény,
   szabályzat vagy igazgatási gyakorlat hatályon kívül helyezésére
   vagy  eltörlésére,  amely  szerint a prostitúcióval  foglalkozó
   vagy  azzal  gyanúsított  személyek különleges  nyilvántartásba
   tartoznak    magukat   vétetni,   külön   igazolvánnyal    kell
   rendelkezniök,  vagy  különleges ellenőrzési  vagy  bejelentési
   előírások alá esnek.”
    
    3.   Az  R.  támadott,  az  indítvány  elbírálásakor  hatályos
   rendelkezései:
    „1.   §  (4)  A  különböző  vizsgálati  módszerekről  és  ezek
   térítési  díjáról  a  prostituáltat tájékoztatni  kell,  és  az
   általa választott módszerrel kell a vizsgálatot elvégezni.”
    
           „Melléklet a 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelethez
         Bőr- és Nemibeteg-gondozó egészségügyi szolgáltató
    .............../.......... szám
                           ORVOSI IGAZOLÁS
    Családi név:
   ...............................................................
   ...............................................................
    Utónév:
   ...............................................................
   ...............................................................
    Születési hely, idő:
   ...............................................................
   ...............................................................
    Lakó- és tartózkodási hely:
   ...............................................................
   ....................................................
    Személyazonosságot igazoló okmány és száma:
   ...............................................................
   A  prostituáltak  részére  kiadandó  orvosi  igazolásról  szóló
   41/1999.   (IX.  8.)  EüM  rendelet  2.  §-a  (2)  bekezdésében
   felsorolt fertőzések nem mutathatók ki.
   A  vizsgálat  időpontját  követően a  fertőzés  lehetősége  nem
   zárható ki.
   Ez  az  igazolás a kiállítástól számított 3 hónapig használható
   fel.
    .....................................
    .....................
    (kiállítás helye, ideje)
    ..........................................................
    az intézet orvosa”
    
                                III.
                                  
    Az indítvány részben megalapozott.
    1.  Az  Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta meg,  hogy  az
   indítványozók jogosultak-e az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.
   évi  XXXII.  törvény (a továbbiakban: Abtv.)  1.  §  c)  pontja
   szerinti    eljárás    kezdeményezésére.    Az    indítványozók
   országgyűlési  képviselők, így az Abtv. 21. § (3)  bekezdés  a)
   pontja  alapján  jogosultak jogszabály  nemzetközi  szerződésbe
   ütközésének vizsgálatára irányuló indítvány előterjesztésére.
    
    2.  Az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy az R. 1.
   §  (4)  bekezdését  az  indítvány benyújtását  követően,  2005.
   március  31-i  hatállyal módosította a 6/2005. (III.  23.)  EüM
   rendelet  1. § (2) bekezdése. E módosítás következtében  az  R.
   támadott  rendelkezése  már  nem tartalmazza  az  indítványozók
   által sérelmezett „nyilvántartására” vonatkozó szövegrészt.
    Az  Alkotmánybíróság a hatályon kívül helyezett és a  módosult
   jogszabály alkotmányellenességét kivételesen, az Abtv.  38.  §-
   ában  foglalt  bírói kezdeményezés és a 48. §-ában szabályozott
   alkotmányjogi panasz esetében, valamint akkor vizsgálja,  ha  a
   hatályát  vesztett  jogszabály helyébe lépő  jogszabály  azonos
   rendelkezési  környezetben  szintén tartalmazza  a  sérelmezett
   rendelkezést. (137/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 456, 457.) A
   fentiekre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  a  vizsgálatot  a
   tárgytalanná  vált indítvány tekintetében – az Alkotmánybíróság
   ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször
   módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü.
   határozat  (ABK  2009. január, 3.) 31. § a)  pontja  alapján  –
   megszüntette.

    3.  Az  Alkotmánybíróság – jogszabályok  és  állami  irányítás
   egyéb jogi eszköze [Szbt., a szabálysértésekről szóló 1968. évi
   I.    törvény   (a   továbbiakban:   Sztv.),   KSH   közlemény]
   alkotmányellenességének  megállapítására   irányuló,   valamint
   mulasztásban   megnyilvánuló  alkotmányellenességet   sérelmező
   indítványok  alapján  – korábban már folytatott  vizsgálatot  a
   prostitúcióra   vonatkozó   jogi  szabályozás   alkotmányossága
   tárgyában.  Az 534/E/2001. AB határozatában az Alkotmánybíróság
   –  az Szbt. szabályozásának alkotmányossági vizsgálata során  –
   áttekintette    a    prostitúció   jelenlegi    szabályozásának
   kialakulását.  „Az  Szbt. új alapokra helyezte  a  prostitúció,
   mint  társadalmi  jelenség jogi szabályozását.  Bár  a  büntető
   jogszabályok  módosításáról  szóló  1993.  évi  XVII.   törvény
   dekriminalizálta az addig a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
   évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 204. §-ában szabályozott
   »üzletszerű  kéjelgés« vétségét, ám továbbra  is  fennmaradt  a
   tiltott kéjelgés szabálysértési alakzata. Ennek alapján az  (…)
   Sztv.  92.  §  (1)  bekezdése  pénzbírsággal  rendelte  sújtani
   mindazokat,  akik  pénzért közösülnek  vagy  fajtalankodnak.  A
   prostitúcióhoz   kapcsolódó   járulékcselekmények   (üzletszerű
   kéjelgés   elősegítése,  kitartottság,   kerítés)   büntetőjogi
   fenyegetettsége  továbbra is fennmaradt. Az Szbt.  65–67.  §-ai
   módosították    az   Sztv.-nek   a   prostitúcióra    vonatkozó
   rendelkezéseit. A 65. § megváltoztatta az Sztv.  92.  §-át,  és
   így  a  szabálysértésként büntetendő tiltott kéjelgés fogalmát.
   (…)   A  2001.  március  1-jétől  az  Sztv.  helyébe  lépő   új
   szabálysértési törvény – a szabálysértésekről szóló  1999.  évi
   LXIX.  törvény – 143–145. §-ai a prostitúció vonatkozásában  az
   Sztv.-vel  lényegében  megegyező szabályokat  tartalmaznak.  Az
   Szbt.  65.  §-a megszüntette a tiltott kéjelgés általános  jogi
   fenyegetettségét, és maga a prostituált csak abban  az  esetben
   sújtható  pénzbírsággal  vagy kiutasítással,  ha  jogszabályban
   meghatározott   korlátozásokat  megszeg  (így  például   védett
   övezetben ajánlkozik fel, vagy nem rendelkezik az előírt orvosi
   igazolással.” (ABH 2002, 1283, 1289–1290.). A fenti szabályozás
   a  határozat  meghozatala  óta eltelt  időben  a  prostituáltak
   orvosi  igazolását érintően annyiban változott, hogy a  tiltott
   kéjelgést megvalósító személlyel szembeni kiutasítás intézkedés
   alkalmazásának   lehetőségét  a  törvényhozó  megszüntette.   A
   735/B/2003.    AB   határozatban   (ABH   2005,    1204.)    az
   Alkotmánybíróság  a prostituáltak orvosi igazolására  vonatkozó
   szabályok közül az Szbt. 9. § (3) bekezdése, valamint az  Sztv.
   143.  §  (2) bekezdés c) pontja alkotmányosságáról az Alkotmány
   15. §-ába ütközést állító indítványok kapcsán foglalt állást.
    Az   Alkotmánybíróságnak   a   jelen   ügyben   előterjesztett
   indítványok   keretei   között   azonban   nem   általában    a
   prostituáltak tevékenysége jogi szabályozásának alkotmányossága
   tárgyában kellett állást foglalnia, hanem kizárólag azt kellett
   vizsgálnia, hogy az R.-nek a prostituáltak igazolványkényszerét
   előíró  Melléklete  ellentétes-e  nemzetközi  szerződéssel,  és
   ezáltal sérül-e az Alkotmány 7. § (1) bekezdése.
    
    4.  Az  Egyezmény Bevezetésében a szerződő felek  deklarálják,
   hogy   a   prostitúciót  és  a  prostitúció  céljait   szolgáló
   emberkereskedést egyöntetűen az emberi személy méltóságával  és
   értékével  összeegyeztethetetlen,  az  egyén,  a  család  és  a
   társadalom  jólétét veszélyeztető jelenségként ítélik  meg.  Az
   emberkereskedés    és   mások   prostitúciója   kihasználásának
   elnyomása        érdekében        megfogalmazott         állami
   kötelezettségvállalások  egyrészt  a  prostitúcióval   szorosan
   összefüggő,   ún.   élősködő  cselekmények   (a   magyar   jogi
   terminológia  szerint  és  a  köznyelvben  is  használatosan  a
   kerítés,    kitartottság,   üzletszerű   kéjelgés   elősegítése
   kifejezésekkel  jelölt magatartások, cselekmények)  és  az  azt
   elősegítő     emberkereskedés    üldözésére,    e    jelenségek
   megelőzésére,  leküzdésére vonatkozó intézkedések  megtételére,
   másrészt   az   e   cselekmények  áldozataivá  vált   személyek
   védelmére,  a  róluk  való gondoskodásra, hazatelepítésükre,  a
   társadalomba való visszailleszkedésükre vonatkoznak. Az  1.  és
   2. Cikkben felsorolt büntetni rendelendő cselekmények között  a
   prostituáltak által folytatott tevékenység (az Alkotmánybíróság
   értelmezésében  az  emberek minden  olyan,  a  nemi  úton  való
   érintkezés körébe tartozó magatartása, cselekvése, amelyet  nem
   érzelmi  alapon,  más személyek szexuális vágyának  felkeltése,
   kielégítése   érdekében,   anyagi   ellenszolgáltatás   fejében
   tanúsítanak,  illetve folytatnak – függetlenül annak  tevőleges
   vagy eltűrt voltától) nem szerepel, ennek állami szabályozására
   vonatkozóan az Egyezmény nem tartalmaz előírást. Az Egyezmény a
   más  személy  kéjelgésének elősegítésére  prostitúció  céljából
   megkerített,    arra    rábírt,   elcsábított,    kizsákmányolt
   személyeket – függetlenül erre vonatkozó beleegyezésüktől  –  a
   büntetendő     cselekmények    sértettjeként,     áldozataiként
   szabályozza  (5. Cikk, 16. Cikk), s a részes államok  tevőleges
   kötelezettségeit  ennek  megfelelően –  e  cselekmények  elleni
   védelem  biztosítása  érdekében  –  e  személyekre,  nem  pedig
   tevékenységükre    vonatkozóan   írja   elő.    Ilyen    állami
   kötelezettséget tartalmaz az Egyezmény 6. Cikke  is,  amely  az
   összes   szükséges  intézkedés  megtételére   minden   hatályos
   törvény,  szabályzat vagy igazgatási gyakorlat  hatályon  kívül
   helyezésére  vagy  eltörlésére  vonatkozik,  „amely  szerint  a
   prostitúcióval  foglalkozó  vagy  azzal  gyanúsított  személyek
   különleges  nyilvántartásba tartoznak  magukat  vétetni,  külön
   igazolvánnyal  kell rendelkezniük, vagy különleges  ellenőrzési
   vagy  bejelentési előírások alá esnek”. Ilyen céllal fogalmazza
   meg  továbbá az Egyezmény 16. Cikke a felek egyetértését abban,
   hogy szociális, gazdasági, nevelési, egészségügyi, valamint  az
   ezekkel  összefüggő területeken működő szerveiken  keresztül  a
   prostitúció  megelőzésére,  a prostitúció  és  az  Egyezményben
   említett   bűncselekmények   áldozatainak   újranevelésére,   a
   normális    életviszonyokba   való   beillesztésükre   alkalmas
   intézkedéseket tesznek vagy elősegítik az ilyen intézkedéseket.
    
    A   fentiek  alapján  látható,  hogy  az  Egyezményben  részes
   feleknek  a  prostitúció felszámolásával kapcsolatos vállalásai
   középpontjában   a   prostitúciót  elősegítő,   a   prostitúció
   veszélyének  kitett személyekkel szembeni és a  prostituáltakat
   kizsákmányoló cselekmények üldözése és a prostituáltak, vagy  a
   prostitúció veszélyének kitett személyek védelme áll. A 6. Cikk
   ezzel  összhangban  –  a  konkrét védelmi  szabályok  között  –
   közvetlenül   a   prostitúcióval  foglalkozó  vagy   az   azzal
   gyanúsított  személyekre vonatkozóan fogalmaz meg  előírásokat:
   rendelkezik     a    részes    államok    jogalkotásában     és
   jogalkalmazásában  fellelhető, a prostitúció  folytatása,  vagy
   annak   gyanúja   alapján  történő  különleges  nyilvántartásba
   vételt,   külön  igazolvánnyal  való  rendelkezést,  különleges
   ellenőrzést  és  bejelentést  előíró  vagy  megvalósító  minden
   szabályozás   és  gyakorlat  megszüntetéséről.  E   rendelkezés
   értelme   és  célja  –  az  Egyezmény  Bevezetésében  rögzített
   deklarációjával  és  a  fent ismertetett rendelkezésekkel  való
   összevetése  alapján  –  a  prostitúciót  folytató  vagy  azzal
   gyanúsított személyek megbélyegzését jelentő, ezáltal az emberi
   méltósághoz  való  joguk,  valamint információs  önrendelkezési
   joguk    sérelmét   előidéző   jogalkotás   és    jogalkalmazás
   felszámolása.
    
    A  6. Cikk előírásából következően tehát a részes államok  nem
   alkothatnak  olyan  szabályozást, illetve kötelesek  intézkedni
   minden  szabályozás  és joggyakorlat megszüntetéséről,  amelyek
   alapján  a  prostitúcióval foglalkozó  vagy  azzal  gyanúsított
   személyek különleges, vagyis az érintettek személyi adatait  és
   prostituált  „státuszukra”,  vagy  annak  gyanújára   vonatkozó
   adatot  tartalmazó,  ezen  adatokat  összekötő  nyilvántartásba
   tartoznak  magukat vétetni, továbbá amelyek alapján e személyek
   külön igazolvány birtoklására lennének kötelezhetők, illetve  e
   személyekre  különleges,  tehát  kizárólag  e  jogalanyi  körre
   vonatkozó     ellenőrzés    vagy    bejelentés    (jelentkezési
   kötelezettség) valósulna meg. Ezt az értelmezést támasztja  alá
   az   Egyezmény  18.  Cikke  is,  amely  kivétel-szabályként   –
   nyilvánvalóan   még  kiszolgáltatottabb  helyzetük   és   külön
   intézkedéseket igénylő védelmük érdekében – a prostitúciós célú
   emberkereskedelem  külföldi áldozatai  (a  hazájukat  kényszer,
   fenyegetés, megtévesztés hatására elhagyó, illetve elhurcolt, a
   prostitúció  útjára  terelt  személyek)  esetében  kifejezetten
   elrendeli   e  személyek  adatainak  gyűjtését,  s  azoknak   a
   származási   állam   illetékes   hatóságaival   való   közlését
   (azonosságuk és személyi állapotuk megállapítása,  valamint  az
   őket   hazájuk   elhagyására  rábíró   személyek   megtalálása,
   esetleges  hazatelepülésük elősegítése céljából). Az  Egyezmény
   6.  Cikke a tilalmat „minden hatályos törvény, szabályzat  vagy
   igazgatási   gyakorlat”  tekintetében  fogalmazza  meg,   amely
   jelenti  a  felsorolt  igazgatási  cselekményeket  kifejezetten
   előíró  jogi  szabályozás eltörlését,  de  ennek  hiányában  is
   minden  szabályozási mód, vagy bármely jogalkalmazói  gyakorlat
   megszüntetését  és  az ilyen szabályozás és gyakorlat  jövőbeni
   létrejöttének  megakadályozását is,  amelyek  eredményeként  az
   érintett személyek különleges nyilvántartásba vétele,  a  külön
   igazolvánnyal   való   rendelkezés,   valamint   a   különleges
   ellenőrzési    vagy   bejelentési   előírások   alá    kerülése
   megvalósulna.  A  6.  Cikk „minden hatályos törvény”  kitételén
   értelemszerűen  nem  csupán a magyar  jogforrási  hierarchiában
   legmagasabb  szinten  álló  jogforrás  értendő,   hanem   –   a
   nemzetközi   bírói   fórumok   értelmezésének   megfelelően   –
   valamennyi,  a  szerződő államok különböző jogrendszerei  által
   jogi  normának  minősített, az adott állam  jogrendszere  által
   annak  megalkotására  feljogosított szerv  vagy  személy  által
   megalkotott,  állami úton kikényszeríthető szabályozások  is  –
   függetlenül   azoknak  a  szerződő  felek  jogrendje   szerinti
   jogforrási hierarchiában elfoglalt helyétől, megnevezésétől.
    
    5.  Tekintettel arra, hogy a prostituáltak orvosi igazolásáról
   a  magyar  jogrendben  más  jogszabályok  is  rendelkeznek,  az
   Alkotmánybíróság  a  támadott  szabályozás  Egyezménybe  ütköző
   voltának vizsgálatát az R. jogszabályi környezetére figyelemmel
   végezte  el.  A  R. megalkotására az Szbt. 62. § (2)  bekezdése
   alapján   került  sor.  Az  Szbt.,  amelyet  a  törvényhozó   a
   szervezett  bűnözés,  valamint az azzal  összefüggő  jelenségek
   közigazgatási-jogi    eszközökkel    történő    visszaszorítása
   érdekében  alkotott,  meghatározza  a  prostitúció  kezelésének
   egyes  közrendvédelmi szabályait (Különös  rendelkezések,  III.
   fejezet).  A prostitúciót folytató jogalanyok e tevékenységének
   jogi  kereteit  az Szbt.-ben – többek között – a 7–11.  §-okban
   foglalt szabályok jelölik ki, amelyek közül a 9. § (3) bekezdés
   előírja,  hogy  „a  prostituált szexuális szolgáltatásra  akkor
   ajánlkozhat  fel,  ha rendelkezik a külön jogszabályban  előírt
   orvosi igazolással”. Az Szbt. által megkövetelt igazolás azonos
   az  R.  alapján  kiállított igazolással, amelynek  hiányában  a
   prostituált   az   Szbt.   9.   §  (3)   bekezdésében   foglalt
   „felajánlkozással” a szabálysértésekről szóló 1999.  évi  LXIX.
   törvény  (a  továbbiakban: Szabs.tv.) 143. §  (2)  bekezdés  c)
   pontjában   szabályozott   „Tiltott  kéjelgés”   szabálysértési
   tényállását  valósítja meg. A Szabs.tv. által  elzárással  vagy
   pénzbírsággal   szankcionált   szabálysértés   miatti   eljárás
   lefolytatására a bíróság rendelkezik hatáskörrel.
    
    Az  Szbt.  által  a prostitúció jogszerű folytatásához  előírt
   igazolás  kiadására  irányuló eljárást az  R.  szabályozza.  Az
   orvosi    vizsgálat   elvégzését   a   bőr-nemibeteg    gondozó
   egészségügyi  szolgáltatónál –  az  Szbt.  4.  §  e)  pontjában
   definiált  –  prostituált kezdeményezi [R.  1.  §  (1)  és  (4)
   bekezdés].  A  különböző nemi úton terjedő betegségek  szűrését
   szolgáló,  térítés ellenében történő vizsgálatok elvégzését  és
   eredményének kiértékelését követően az igazolás kiadására akkor
   kerül  sor,  ha  az  érintett személynél  az  R.-ben  felsorolt
   fertőzések   [vérbaj   (syphilis),  kankó  (gonorrhoea),   HIV,
   szexuális  úton  terjedő  chlamydia, hepatitis  B]  egyike  sem
   mutatható  ki. Az orvosi igazolás a személyazonosságot  igazoló
   okmánnyal  együtt  érvényes és a kiállítástól  számított  három
   hónapig  használható  fel  [R.  2-4.  §].  Az  orvosi  igazolás
   tartalmát  és  formáját az R. Melléklete egy formanyomtatványon
   határozza  meg: az „Orvosi igazolás” cím felett  tartalmazza  a
   kibocsátó  bőr-  és nemibeteg gondozó egészségügyi  szolgáltató
   megnevezését,  az  igazolás  sorszámát,  a  sorszámban,   annak
   részeként  a  „/” jel feltüntetéséből következően a  kibocsátás
   évét,  az  igazolás  cím  alatt pedig a „családi  név,  utónév,
   születés    hely,    idő,   lakó-   és    tartózkodási    hely,
   személyazonosságot  igazoló  okmány  és  száma”   adatokat.   A
   személyi   adatok  alatt  az  igazoláson  a  következő   szöveg
   olvasható: „A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról
   szóló  41/1999.  (IX. 8.) EüM rendelet 2.  §  (2)  bekezdésében
   felsorolt  fertőzések nem mutathatók ki. A vizsgálat időpontját
   követően a fertőzés lehetősége nem zárható ki. Ez az igazolás a
   kiállítástól  számított 3 hónapig használható fel.”  Legalul  a
   kiállítás helye, ideje és a kiállító intézet orvosának aláírása
   szerepel.
    
    A  fent  ismertetett szabályozás alapján megállapítható,  hogy
   az  R.  olyan  orvosi vizsgálatok elvégzését  és  azok  negatív
   eredményét    tanúsító   igazolás   kiadásának    szabályozását
   tartalmazza,   amelyek  a  prostitúció  legális   folytatásának
   elengedhetetlen  feltételét  képezik.  E  feltételek  közül  az
   Alkotmánybíróságnak az indítvány keretei között  az  igazolásra
   vonatkozó   szabályozás   nemzetközi  szerződésbe   ütközéséről
   kellett  döntenie. Az igazolás tartalmát és formáját jogszabály
   határozza  meg, jogszabály jelöli ki a kibocsátására  jogosult,
   illetve  köteles  egészségügyi intézményeket  is.  Az  igazolás
   kiállítása   és  kiadása  során  az  egészségügyi   szolgáltató
   igazgatási feladatot lát el: olyan okiratot bocsát ki, amely  –
   a  személyazonosságot igazoló okmánnyal együtt – a hatályos jog
   által  legálisnak tekintett tevékenység jogszerű  folytatásához
   előírt  feltétel  teljesülését hivatott  hitelt  érdemlő  módon
   tanúsítani  az  Szbt.  9.  § (3) bekezdésében  foglalt  előírás
   betartását ellenőrző állami szervek előtt. Ez az okirat más, az
   R.-ben  meghatározott  betegségek fenn  nem  állását  bizonyító
   orvosi dokumentációval, igazolással nem pótolható, birtokosát –
   a  személyi  igazolvánnyal együttesen használva – kizárólag  ez
   jogosítja fel arra, hogy az Szbt. 9. § (3) bekezdésében foglalt
   magatartást,   tevékenységet  (szexuális  szolgáltatásra   való
   felajánlkozás) szankció nélkül tanúsíthassa, illetve végezze. A
   Melléklet  szerinti tartalommal kiállított igazolás  sorszámmal
   van ellátva, amely jellemzően a jog által meghatározott keretek
   között végezhető tevékenységek folytatásához rendelt feltételek
   megvalósulását     igazoló    igazolványoknak,     okiratoknak,
   engedélyeknek,  bizonyítványoknak,  nem  pedig   az   egészségi
   állapotot  (betegségek  fenn  nem állását)  dokumentáló  orvosi
   igazolásoknak  a  tartalmi  kelléke.  Az  R.  alapján   kiadott
   igazolás az Szbt. 4. § c) pontja szerinti prostituált személyes
   adatait, egészségi állapotára vonatkozó adatát rögzíti, és utal
   arra  is,  hogy  birtokosa  prostituált.  A  fenti  tartalommal
   kiadott    „orvosi   igazolás”   önmagában   nem    minősíthető
   igazolványnak,   személyi  igazolvány   nélkül   ez   az   irat
   alkalmatlan arra, hogy a prostitúció folytatására, az Szbt.  9.
   § (3) bekezdése szerinti szexuális szolgáltatásra felajánlkozás
   jogosultságát  az  állami  szervek  előtt  indult  eljárásokban
   igazolja.  Az  igazolás „érvényességét”, felhasználhatóságát  a
   személyi   igazolvánnyal   való  együttes   használathoz   kötő
   szabályozás  folytán azonban nemcsak az „igazolvány”,  hanem  –
   tartalmára  és rendeltetésére tekintettel – az Egyezmény  által
   tiltott „külön igazolvány” kritériumának is megfelel.
    
    Magyarország   az  Egyezmény  6.  Cikkében  a   prostitúcióval
   foglalkozó  személyekre  vonatkozó,  az  állami  szervek  által
   alkotott  olyan jogi szabályozás hatályon kívül  helyezését  és
   azon   alapuló,  vagy  attól  függetlenül  kialakult  gyakorlat
   eltörlését   vállalta,  amely  e  személyeknek  a   prostitúció
   folytatásával   összefüggésben   a   külön   igazolvánnyal   (a
   köznyelvben  elterjedt és a jogtörténetben ismert  kifejezéssel
   élve  „bárcával”)  való ellátását, azzal  való  „rendelkezését”
   írja  elő  – mindezt az érintettek stigmatizálását jelentő,  az
   emberi méltósághoz való jogukat sértő vagy azt eredményező jogi
   szabályozás,    vagy   jogalkalmazói   gyakorlat   felszámolása
   érdekében.   E  vállalásnak  azonban  nem  felel   meg   az   a
   szabályozás, amely a prostitúció jogszerű folytatásához  olyan,
   az  állami  hatóságok,  illetve – meghatározott  ügycsoportokra
   vonatkozóan  –  hatósági  jogkörrel felruházott  szervek  által
   kiállított  okiratokat követel meg, amelyek –  akár  együttesen
   vagy    külön-külön,   kifejezetten   vagy   utalásszerűen    –
   közhitelesen  tanúsítják  azt  a  tényt  is,  hogy   birtokosuk
   prostituált.  Erre  tekintettel  megállapítható,  hogy  az   R.
   Melléklete  nemzetközi szerződésbe ütközik: sérti az  Egyezmény
   6. Cikke „külön igazolvánnyal kell rendelkezniük” fordulatát.
    
    Az   Alkotmánybíróság  több  határozatában  rámutatott:  „[a]z
   Alkotmány  7.  § (1) bekezdése azt is jelenti,  hogy  a  Magyar
   Köztársaság  az Alkotmány rendelkezéseinél fogva részt  vesz  a
   nemzetek közösségében; ez a részvétel tehát a belső jog részére
   alkotmányi  parancs”. Ebből azt a következtetést  vonta  le  az
   Alkotmánybíróság,  hogy  az  Alkotmány  7.  §   (1)   bekezdése
   kifejezett  rendelkezésénél fogva  a  nemzetközi  jog  bizonyos
   szabályai,  a  „vállalt” nemzetközi kötelezettségek  kötelezően
   érvényesülnek. [53/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH 1993,  323,
   327.; 2/1994. (I. 14.) AB határozat, 1994, 41, 53; 15/2004. (V.
   14.) AB határozat, ABH 2004, 269, 273–274.]
    
    Az   Abtv.   45.   §   (1)   bekezdése   értelmében,   ha   az
   Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a  nemzetközi  szerződést
   kihirdető  jogszabállyal azonos vagy annál  alacsonyabb  szintű
   jogszabályi rendelkezés nemzetközi szerződésbe ütközik, akkor a
   nemzetközi    szerződésbe   ütköző   jogszabályi   rendelkezést
   megsemmisíti.  A jelen esetben a nemzetközi szerződésbe  ütköző
   jogszabályi  rendelkezés  a  nemzetközi  szerződést   kihirdető
   jogszabálynál alacsonyabb szintű, ezért az Alkotmánybíróság  az
   R.  Mellékletét, mint nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályi
   rendelkezést megsemmisítette.
    
    Az Alkotmánybíróság a megsemmisítés időpontját az Abtv. 43.  §
   (4)  bekezdése alapján – pro futuro hatállyal – úgy állapította
   meg,  hogy  a  jogalkotónak megfelelő idő álljon rendelkezésére
   ahhoz,   hogy   az  alkotmányellenes  helyzet  megszüntetéséhez
   szükséges  feladatának eleget tudjon tenni. Bár a jelen  ügyben
   vizsgált  szabályozás  megalkotására a prostitúció  kezelésének
   közrendvédelmi   szabályai   érvényesülése   érdekében    adott
   felhatalmazást a törvényhozó, kétségtelen, hogy az R. előírásai
   a jellemzően nemi úton terjedő betegségek veszélyének leginkább
   kitett  személyek egészségvédelmét, közegészségügyi  szempontok
   érvényesülését  is célozni kívánják. A vizsgált  szabályozás  e
   tekintetben nyilvánvalóan összefügg az Alkotmány 70/D.  §-ával,
   amelyből  az állam számára kötelezettség következik a különböző
   fertőző  betegségek, köztük a nemi úton terjedő  megbetegedések
   elleni   védelem   biztosítására,  ennek  érdekében   megfelelő
   egészségügyi intézményhálózat működtetésére, az orvosi  ellátás
   megszervezésére.  A  fertőző betegségek veszélyének  fokozottan
   kitett  személycsoportok  egészségvédelmére  és  a  prostitúció
   egészségügyi     kockázatot    jelentő     káros     hatásainak
   kiküszöbölésére  szolgáló  jogi  eszközök  megválasztása  során
   azonban  a  jogalkotónak a nemzetközi kötelezettségvállalásokra
   és  az  Alkotmány  rendelkezéseire figyelemmel  kell  eljárnia,
   amelynek során gondoskodnia kell arról, hogy a szabályozásokkal
   érintettek alapvető emberi jogai, az emberi méltósághoz  fűződő
   és információs önrendelkezési jogai ne szenvedjenek sérelmet.
    
    Az  Alkotmánybíróság  a  határozat Magyar  Közlönyben  történő
   közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
          Dr. Balogh Elemér                 Dr. Bihari Mihály
          előadó alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                   
          Dr. Bragyova András                Dr. Holló András
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Kiss László                    Dr. Kovács Péter
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Lenkovics Barnabás             Dr. Lévay Miklós
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
    Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása
     
     Egyetértek   a   határozat  rendelkező  részével,   de   annak
    indoklását az alábbiakkal egészítem ki.
     
     1.  A határozat tárgyát képező, a nemi betegségeket szűrő,  és
    a  prostituáltak számára kötelezővé tett orvosi vizsgálatnak az
    Egyezménnyel  való  összeegyeztethetősége  kapcsán  nem   lehet
    megkerülni az arra adandó választ, hogyan lehetséges az, hogyha
    számos foglalkozás esetében kívánatos, sőt gyakran kötelező  az
    orvosi  szűrés,  egy  ennek  analógiájára  kialakított,   száz-
    százötven   évvel   ezelőtt  számos  országban  akadálymentesen
    bevezetett, egészségvédelmi szempontú kötelező orvosi vizsgálat
    újra bevezetése immár nemzetközi jogba ütközhet?
     
     Erre  válaszolandó,  emlékeztetek  arra,  hogy  a  magyar  jog
    számos   foglalkozás   illetve  tevékenység   körében   valóban
    megköveteli az egészségügyi alkalmasságot, és annak igazolással
    való tanúsítását: ilyen például a sportorvoslás szabályairól és
    a  sportegészségügyi  hálózatról  szóló  215/2004.  (VII.  13.)
    Korm.rendelet;  a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
    megállapításáról  szóló  13/1992.  (VI.  26.)  NM  rendelet;  a
    munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 50.  §,  60.  §-
    aiban,  és  88.  §-ának (2) bekezdésében és  az  egészségügyről
    szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  247.  §-a  (2)  bekezdés  d)
    pontjában  kapott felhatalmazás alapján meghozott, a munkaköri,
    szakmai,   illetve   személyi   higiénés   alkalmasság   orvosi
    vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.  24.)  NM
    rendelet;   a  közterület-felügyelők  egészségi,   fizikai   és
    pszichikai  alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999.  (XII.
    29.)   EüM-BM  együttes  rendelet;  a  köztisztviselők   tartós
    külszolgálatáról  szóló  104/2003. (VII.  18.)  Korm.  rendelet
    [lásd   ennek  16.  §  (1)  bekezdés  c)  pontját];  az   egyes
    rendvédelmi  szervek  hivatásos  állományú  tagjai   egészségi,
    pszichikai  és  fizikai  alkalmasságáról,  közalkalmazottai  és
    köztisztviselői   munkaköri   egészségi   alkalmasságáról,    a
    szolgálat-,    illetve   keresőképtelenség    megállapításáról,
    valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.)
    IRM-ÖM-PTNM  együttes  rendelet;  a  rezgésexpozíciónak  kitett
    munkavállalókra     vonatkozó    minimális     egészségi     és
    munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI.  24.)  EüM
    rendelet;   a   vasúti   közlekedés  biztonságával   összefüggő
    munkaköröket   betöltő  munkavállalókkal   szemben   támasztott
    egészségügyi  követelményekről  és  az  egészségügyi  vizsgálat
    rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm.rendelet, stb.
     
     Egyes,   a  magyar  állam  által  is  megerősített  nemzetközi
    egyezmények    szintén    előírják    bizonyos    foglalkozások
    vonatkozásában  a  kötelező orvosi vizsgálat elvégzését:  ilyen
    például  a  2000.  évi  LXIII. törvénnyel kihirdetett,  a  föld
    alatti   bányamunkában  foglalkoztatott   fiatalkorúak   orvosi
    alkalmassági   vizsgálatáról  szóló,  a  Nemzetközi   Munkaügyi
    Konferencia  1965.  évi  49. ülésszakán elfogadott  124.  számú
    Egyezmény a 2000. évi L. törvénnyel kihirdetett, a gyermekek és
    fiatalkorúak  nem-ipari munkára való alkalmasságát  megállapító
    orvosi  vizsgálatról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi  Konferencia
    1946.  évi  29.  ülésszakán elfogadott 78. számú  Egyezmény;  a
    2000.   évi  XLIX.  törvénnyel  kihirdetett,  a  gyermekek   és
    fiatalkorúak  ipari  munkára  való  alkalmasságát   megállapító
    orvosi  vizsgálatról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi  Konferencia
    1946. évi 29. ülésszakán elfogadott 77. számú Egyezmény.
     
     Az    egyes    munkavégzési,    életviteli    tevékenységekkel
    összefüggésben   előírt  kötelező  orvosi   vizsgálatok   több,
    esetenként egymást kiegészítő célt szolgálnak, mint i) az egyén
    egészségének  védelmét,  ii)  a  család  illetve  a  születendő
    gyermekek  egészségének  védelmét,  a  terhes  anyák  bizonyos,
    részben   munkavégzéssel   összefüggésben   elrendelt    orvosi
    vizsgálata  során,  iii) az egyén közvetlen környezetének  vagy
    vele   kapcsolatba   kerülőknek   az   egészségvédelmét,    iv)
    biztonságos  munkavégzést  illetve tevékenységet,  mások  testi
    épsége   veszélyeztetésének  elkerülését,   v)   a   közlekedés
    biztonságát, vi) az egyén rendelkezésére bocsátott nagy  értékű
    munkaeszköz  megóvását, vii) a hadsereg és  a  honi  légvédelem
    állományában  a  nagy értékű haditechnika  megóvását,  viii)  a
    sportban a versenyek tisztaságát, stb.
     
     A   kötelező   orvosi  vizsgálatok  között   vannak   olyanok,
    amelyeket   nemzetközi   szerződések,   európai   uniós    jogi
    kötelezettségek   írnak   elő,  és  vannak   olyanok,   amelyek
    lényegében már ezek előtt is léteztek, vagy ezektől függetlenül
    léteznek. Számos példa van arra is, hogy a nemzeti jogokban már
    eleve   régóta   létező   bizonyos  közegészségügyi   szempontú
    vizsgálatok   mélységét,  technikai  paramétereit,   módszereit
    egységesítette    a    nemzetközi   illetve    európai    uniós
    kötelezettségvállalás.
     
     Az  alapvető különbség ezekkel szemben — a jelen esetben — nem
    az,  hogy  külső kötelezettség nélkül vezetett be  a  jogalkotó
    speciális,  egy  bizonyos,  a jogszabályban  körülírt  személyi
    körre  vonatkozóan  kötelezően elvégzendő  orvosi  vizsgálatot,
    hanem    az,   hogy   fennálló,   önként   vállalt   nemzetközi
    kötelezettséggel  szemben, annak tilalma ellenére  vezette  azt
    be.
     
     2.   A  fennálló  nemzetközi  kötelezettség  terjedelmének  és
    tartalmának  megértéséhez, és ahhoz, hogy  ebből  a  nemzetközi
    kötelezettségből  de jure tilalom fakad, nézetem  szerint  —  a
    határozatban foglaltakon túl — az alábbiakat is figyelembe kell
    venni.
     
     Az  Egyezmény 6. cikkében elutasítja a „külön igazolvány”-okat
    illetve a „különleges ellenőrzési és bejelentési előírások”-at”
    (a  francia  szövegben  „se faire inscrire  sur  des  registres
    spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer ŕ  des
    conditions  exceptionnelles de surveillance ou de déclaration”,
    az  angolban „subject either to special registration or to  the
    possession   of  a  special  document  or  to  any  exceptional
    requirements for supervision or notification.”).
     
     Itt  mindenekelőtt  arra  kell rámutatni,  hogy  az  Egyezmény
    hiteles nyelvű szövegének magyar fordítása félreérthetően eltér
    az eredetitől, amikor az angol illetve francia nyelvű szövegben
    rögzített tilalom terjedelmét tulajdonképpen leszűkíti,  azt  a
    közigazgatás  által  kiállított okmányok  egy  csoportjára,  az
    „igazolvány”-ra  korlátozva. Az angol és a  francia  szöveg  az
    „igazolványok”  körén  kívül eső, de a közigazgatás  illetve  a
    közszolgáltatások    által    kiállított    egyéb,    hivatalos
    dokumentumokra is vonatkozik.
     
     Az  Egyezménynek nincs hivatalos kommentárja és — eltérően  az
    ENSZ  égisze alatt létrejött emberi jogi egyezményektől  —  nem
    rendelkezik olyan kötelező monitoring-rendszerrel sem, amelynek
    alapján  utólag  jelent volna meg — az emberi jogi  egyezmények
    General  comments / Observations générales –jai mintájára  —  a
    részes  államok  által irányadónak tekintett,  írásba  foglalt,
    közös értelmezés.
     
     Tény, hogy ismételt, több irányú kezdeményezése ellenére,  sem
    diplomáciai    úton,   sem   közvetlenül    nem    kapott    az
    Alkotmánybíróság az Egyesült Nemzetek Szervezetének e  tárgyban
    illetékes  szerveitől  hiteles  értelmezést  az  Egyezmény   6.
    cikkében foglaltakat illetően.
     
     Ennek ellenére, nézetem szerint kikövetkeztethető, hogy  mi  a
    communis opinio.
     
     Vannak  egyrészt nem hivatalos — magánjellegű  —  kommentárok.
    Ilyen  Malka Markovich: Guide de la Convention de  l’ONU  du  2
    décembre 1949 pour la répression de la traite des ętres humains
    et  de l’exploitation de la prostitution d’autrui c. műve,  ami
    elérhető   például  egyes,  a  prostitució  ellen   küzdő   nem
    kormányzati szervezetek (Coalition Against Trafficking in Women
    –                        CATW)                       honlapján:
    [http://action.web.ca/home/catw/readingroom.shtml?scroll_robot=
    6                                                             ;
    http://action.web.ca/home/catw/readingroom.shtml?x=93527&AA_EX_
    Session=9a5adf3200d3e09e341474e75445efe3].
     
     Ebben  a  kommentárban „a prostituált személyek nyilvántartása
    tilos”   cím   alatt  a  részes  államokat  terhelő   bármilyen
    nyilvántartás   tilalmának   bizonyítékaként    említi,    hogy
    Franciaország   1946-ban   bezáratta   a   bordélyházakat,   de
    fenntartotta a prostituáltak különleges orvosi nyilvántartását.
    Az  Egyezményhez ezért csak 1960-ban csatlakozott, azután, hogy
    ezt az adatbázist megszüntette.(Markovich. id. mű p. 7)
     
     Saját   monitoring-rendszer  híján   az   ENSZ-ben   a   mások
    prostituciójának   kihasználását   és   a   velük    folytatott
    kereskedelmet    a   „rabszolgakereskedelemhez”    tartják    a
    legközelebbállónak,  és  ezért a modern  rabszolgaság  ügyeiben
    illetékes munkacsoport (Working Group on Contemporary Forms  of
    Slavery) és egy különleges jelentéstevő (Special Rapporteur  on
    Contemporary forms of Slavery) próbálják az Egyezmény életét is
    figyelni.   A  Nők  elleni  diszkrimináció  minden   formájának
    tilalmáról szóló ENSZ-egyezmény monitoring testülete,  a  CEDAW
    szintén illetékesnek tekinti magát e kérdésben, amennyiben az a
    saját  egyezményében foglalt mandátumot érinti. A  jelentéstevő
    illetve   a   fenti  testületek  a  prostituáltakat   fenyegető
    veszélyekre,  ideértve  az  egészségügyi  veszélyeket  (különös
    tekintettel  az  AIDS-re) és ezek vonatkozásában  az  államokat
    terhelő  megelőző  kötelezettségre  rendszeresen  felhívták   a
    figyelmet,  de  dokumentumaikban a  kötelező  orvosi  vizsgálat
    bevezetésének  ajánlása éppen ezért nem jelenhetett  meg.  [vö.
    ebben  az  értelemben a CEDAW által a nők elleni diszkrimináció
    egyezménye  12.  cikke  kapcsán  (1999-ben,  a  20.  ülésszakon
    elfogadott)  24.  sz. általános ajánlást, amely  18.  §-ában  a
    prostituáltak tekintetében a nemi betegségek és közöttük is  az
    AIDS   tekintetében  a  megelőző,  felvilágosító   munkát,   az
    egészségügyi   vizsgálatokhoz  való   akadálytalan   hozzájutás
    fontosságát hangsúlyozza, de a kötelezővé tétel lehetőségét fel
    sem veti.]
     
     Szintén  közvetett bizonyítéknak tekinthető,  hogy  az  Európa
    Tanács  Parlamenti Közgyűlésének egyik dokumentuma  csak  olyan
    államok  (Ausztria, Görögország — ez utóbbi  viszont  heti  két
    alkalommal —, Törökország) mellett tünteti fel a prostitutáltak
    kötelező  orvosi  vizsgálatának  intézményesítését,  akik   nem
    részes államai az Egyezménynek. Lásd az 1815 (2007) sz. ajánlás
    és  az 1579 (2007) sz. határozat alapjául szolgáló jelentést és
    mellékleteit.  [Prostitution – quelle  attitude  adopter,  Doc.
    11352   (9   juillet  2007),  Conseil  de  l’Europe,  Assemblée
    Parlementaire, rapporteur Leo Platvoet].
     
     A  Miniszteri Bizottság az erre a jelentésre adott  válaszában
    (Délégués des Ministres, Documents CM: CM/AS(2008)Rec1815 final
    13  juin  2008  « Prostitution – Quelle attitude  adopter  ?  »
    Recommandation   1815  (2007)  de  l'Assemblée   parlementaire,
    (Réponse  adoptée par le Comité des Ministres le 11  juin  2008
    lors  de  la 1029e réunion des Délégués des Ministres), éspedig
    annak   8.  §-ban  egyetértően  idézi  a  Parlamenti  Közgyűlés
    álláspontját,  hogy el kell kerülni azt, hogy  a  prostituáltak
    tevékenységét  diszkriminatív elbánásnak vessék  alá,  és  őket
    ezért büntetőjogilag szankcionálják.
     
     Összhangban    az    Egyezményről    készített    szakirodalmi
    feldolgozásokkal  – úgy lehet tekinteni, hogy  az  Egyezmény  a
    regisztrációt egyrészt azért utasította el, mivel  a  regiszter
    megléte  nehezítheti, hogy szakítsanak a prostituáltak ezzel  a
    „mesterséggel”,  másrészt  pedig  azért,  mivel  e  „mesterség”
    szabályozása  azt  a  benyomást  keltené,  hogy  az  állam  azt
    tudomásul veszi.
     
     Az  Egyezmény nem a „reglementációs”, hanem az „abolicionista”
    megközelítést tükrözi.
     
     A   jelen  eljárásban  nem  kellett  azt  vizsgálni,  hogy  az
    Egyezménynek    az   abolicionista   megközelítése    önmagában
    beváltotta-e  a hozzá fűzött reményeket. Nem kellett  vizsgálni
    azt  sem,  hogy helyes-e az a szakirodalmi álláspont,  hogy  az
    orvosi  ellenőrzés  rendszeressége  a  prostituáltak  vendégeit
    tévedésbe,  könnyelműségbe tudja ejteni,  míg  a  megfertőződés
    veszélyétől  való aggodalom a prostituáltak „szolgáltatásainak”
    igénybe  vétele  ellenében  hat, azaz  a  prostitúciónak,  mint
    társadalmi   jelenségnek  a  visszaszorítására  alkalmas.   Nem
    kellett  vizsgálni azt sem, hogy a kötelező vizsgálat az  adott
    időszak  hosszára is figyelemmel valóban hatékony eszköze-e  az
    egészségvédelemnek,   úgy  a  prostituált,   mint   a   kliense
    szempontjából.
     
     Az Alkotmánybíróság számára tehát — szerintem is helyesen —  a
    jelen  ügyben  nem a kötelező jelleggel bevezetett egészségügyi
    vizsgálat  viszonylagos  társadalmi  hasznosságának  értékelése
    volt  a  döntő, hanem az, hogy olyan intézményt vezetett  be  a
    jogalkotó,  ami  szembe  megy hatályban  levő  nemzetközi  jogi
    kötelezettséggel,   amelynek   a   megfogalmazása   a   tilalom
    tekintetében egyértelmű. Ha ugyanis — függetlenül az  őt  eleve
    terhelő  titoktartási kötelezettségtől — az orvos azért köteles
    az  illetőt  megvizsgálni, mivel az prostituált,  és  az  pedig
    azért köteles magát alávetni e vizsgálatnak, mivel prostituált,
    az  azt jelenti, hogy egy „különleges ellenőrzés” valósul  meg,
    aminek  egyedüli jogi indoka a prostituálti mivolt. Az  a  tény
    pedig,  hogy  a negatív vizsgálati eredményt tanúsító  igazolás
    megléte a „foglalkozás” gyakorlásának feltétele, és mint ilyen,
    a    szabálysértési   eljárásban   eljáró    hatóságok    által
    megismerhető,  az ugyanezen okokból ütközik az  Egyezménynek  a
    „különleges igazolvány” (papiers spéciaux / special  documents)
    megkövetelését tiltó szabályával. Emiatt nézetem szerint  nincs
    érdemi  jelentősége — az Egyezmény 6. cikkével való konformitás
    szempontjából   —   annak,  hogy  az   igazolás   nem   minősül
    „igazolványnak” a magyar közigazgatási jog fogalmi rendszerében
    és  annak  sem, hogy elnevezésében expressis verbis  szerepel-e
    vagy  sem  a  prostituált  kifejezés. Emiatt  az  ún.  mozaikos
    megsemmisítés    technikáját   sem    tudta    alkalmazni    az
    Alkotmánybíróság,  mivel az de jure semmit sem  változtatna  az
    Egyezménybe  ütközés tényén. Ugyanezek miatt  az  egyébként  is
    irányadó  adatvédelmi szabályok betartása, a fortiori erősítése
    a lényegen — ti. az Egyezménnyel való konformitás hiányán — nem
    tud változtatni.
     
     Természetesen  én  is hangsúlyozom a prostituáltak  rendszeres
    egészségügyi   ellenőrzésének  fontosságát,  és   ennek   minél
    szélesebb   körű  biztosítását  az  államnak  az   Alkotmányból
    levezethető  általános  egészségvédelmi kötelezettségei  között
    tudom  elhelyezni. Ez azonban — az Egyezményben részes  államok
    gyakorlatára  figyelemmel — a jogilag egyedül  e  személyi  kör
    számára kötelezővé tett, a prostitúció legális gyakorlásának ex
    lege  előfeltételének tekintett igazoláshoz kapcsolt  és  annak
    hiányát szankcionáló jogi konstrukció nélkül is megvalósítható.
     
     Így  a  nemi betegek gondozásának intézményrendszere, a nem  a
    „foglalkozásra”, hanem a fertőzöttségre (betegségre) illetve  a
    továbbfertőzési    láncolat   feltárására    és    gyógyítására
    koncentráló, a prostituáltat, annak klienseit illetve  a  velük
    nemi   kapcsolatba   került  személyeket  is   elérni   törekvő
    szakorvosi  hálózat az, ami a diszkriminációmentes tevékenysége
    révén  az  Egyezménnyel  eddig  is  összeegyeztethető  volt.  A
    diszkriminációmentesség  elvének   fenntartásával   —   és   ha
    szükséges,  jogosítványainak erősítésével illetve  a  szociális
    tanácsadói  hálózat  kiegészítő  szerepében  rejlő  lehetőségek
    felhasználásával  —ez  az  intézmény  alkalmas  arra,  hogy  az
    Egyezmény  céljait  és  elveit  nem  sértve  valósítsa  meg  az
    érintettek és a társadalom egészségvédelmét. (Ez illeszkedne az
    Egyezmény 16. cikkében foglaltakhoz.)
     
     Megítélésem   szerint  az  Egyezmény  megközelítésével   eleve
    ütközik    minden   olyan   megoldás,   amely   a   prostitúció
    szabályozásával, annak a korábbiaknál nagyobb teret enged és az
    abból folyó jövedelmet járulékok és egyéb terhek vonatkozásában
    azonosítaná   általában  azzal,  ami   a   munkabérre   illetve
    vállalkozási  jövedelmekre vonatkozik. A fentiekre  figyelemmel
    az Egyezmény abolicionista filozófiájával legegyszerűbben nem a
    szabályozó,   hanem   az   elutasító   illetve   a   represszív
    megközelítés   (a   klientúrát  büntetőjogias   intézkedésekkel
    megtörni,  illetve  eltántorítani  törekvő  ún.  svéd   modell)
    egyeztethető össze.
     
     Az  Egyezménynek nem részese az Európai Unió minden tagállama,
    hiszen   nem   részes  fél  Ausztria,  az  Egyesült  Királyság,
    Görögország,   Hollandia,  Írország,  Németország,   és   —   a
    prostitúcióval  szemben jóval keményebb,  immár  a  kliensekkel
    szembeni fellépés politikáját meghirdető — Svédország sem.  Nem
    képezi részét az Egyezmény az európai acquis-nak, ugyanakkor  a
    részes államok jogilag elvben lehetséges kilépésére sincs —  az
    Egyezmény     egyéb    rendelkezéseit    büntetőtörvénykönyvébe
    [üzletszerű  kéjelgés elősegítése (205. §)  kitartottság  (206.
    §), kerítés (207. §)] és egyéb jogszabályaiba régen beépítő  és
    érvényesítő   —  Magyarország  szempontjából  releváns   példa.
    (Önmagában  a kilépés — az Egyezmény esetleges felmondása  —  a
    Büntető  törvénykönyvről  szóló  1978.  évi  IV.  törvénybe  az
    Egyezményre   tekintettel  belefoglalt   cselekmények   további
    pönalizálását semmiben sem akadályozná.
     
     Az  Egyezményhez  tehetők fenntartások. Az  Egyesült  Nemzetek
    nemzetközi  szerződési nyilvántartójának 2010.  december  15-ei
    állapota  szerint  vannak hatályban levők és  visszavontak,  de
    ezek alapvetően a Nemzetközi Bíróság vitarendezési joghatóságát
    érintik. Van (illetve többnyire már csak volt) néhány értelmező
    nyilatkozat, amelyek a szocialista rendszerek a tárgyban  —  az
    Egyezmény  hatályba lépése előtt — elért „sikereit”  méltatták.
    Nincs  és  nem  volt  eddig  olyan  fenntartás  vagy  értelmező
    nyilatkozat, amelyik az Egyezmény 6. cikkét érintette volna. 14
    állam  aláírását még nem követte ratifikáció, és a jelenleg  81
    állam  részességével hatályos Egyezményt eddig  egyetlen  állam
    sem                mondta               fel               [lásd
    http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
    no=VII-11-a&chapter=7&lang=en#9 ].
     
     Az  Egyesült  Nemzetek Szervezetében, akárcsak az emberi  jogi
    vonatkozású   egyezmények  esetében,  alapvetően   itt   is   a
    csatlakozásra ösztönzés képezi az ENSZ idevágó politikáját, ami
    a  fentiekben  említetteknek megfelelően a rabszolgaság  modern
    formái ellen vívott harcnak a büntetőjogias eszközöket használó
    intézményeivel  való  összekapcsolásban  látja   az   Egyezmény
    jövőjét.
     
     Az   Európa  Tanács  pedig  a  maga  részéről  is  inkább   az
    Egyezményhez  való csatlakozás mellett, mintsem  ellene  hozott
    ajánlásokat.   (Recommandation  161   (1958)   de   l’Assemblée
    parlementaire   demandant  une  ratification   rapide   de   la
    Convention internationale du 2 décembre 1949 pour la répression
    et   l'abolition  de  la  traite  des  ętres  humains   et   de
    l'exploitation de la prostitution) (Megjegyzésre érdemes,  hogy
    mint  ez  utóbbi  dokumentum címe is  tanúsítja,  a  nemzetközi
    életben nemritkán úgy hivatkoznak az Egyezményre, hogy a címébe
    beleírják az 1949-ben még nem szereplő „abolition” szót, aminek
    a  dokumentumnak  a  fentebb már említett  ún.  „abolicionista”
    iskolához kötődése miatt van szimbolikus jelentősége.)
     
     Nézetem  szerint  a  jogalkotónak széleskörű  mozgásszabadsága
    van  abban,  hogy döntsön, hogyan kívánja az Egyezménnyel  való
    konformitást (az Egyezménynek a felmondás lehetőségét megengedő
    25.  cikkében foglaltakra is figyelemmel) biztosítani:  i).  az
    Egyezmény felmondásával és a jelenlegi rendszer fenntartásával,
    ii).  az  Egyezmény felmondásával és belátható időn  belül,  az
    érintett   cikk   tekintetében  megteendő  fenntartással   való
    csatlakozással,  vagy úgy, hogy iii). számos,  az  Egyezményben
    részes   állam   gyakorlatához  hasonlóan,   az   egyezménybeli
    részességgel,   és   a   rendszeres   nemi   betegségi   szűrés
    megtartásával, sőt, a költségvetési lehetőségek keretei  között
    akár  gyakoribbá tételével, ami azonban nem egy ex lege előírt,
    a   „foglalkozás”  gyakorlásához  szükséges  külön   dokumentum
    megkövetelését  helyezi a központba, hanem a szociális  munkát,
    felvilágosítást,   meggyőzést,  amiben  a   rendészeti   és   a
    szociálpolitikai  szakapparátusnak  egyaránt  meglenne  a  maga
    feladata és felelőssége.
     
     E  lehetőségek közötti választás az Országgyűlés és a  Kormány
    felelőssége,  amelyet a prioritások mérlegelése  alapján  kell,
    hogy megtegyen.

    Budapest, 2011. január 10.
                                                   Dr. Kovács Péter
                                                      alkotmánybíró
     Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleménye
      
      Nem  értek  egyet  a  határozat  rendelkező  részével,  az   R
     melléklete  nemzetközi szerződésbe (az Egyezménybe) ütközésének
     megállapításával,    és    (akár    pro     futuro)     hatályú
     megsemmisítésével.
      
      1.  Az  Egyezmény  célja  a prostitúció teljes  megszüntetése,
     ezen  belül  kiemelten azon személyek üldözése és megbüntetése,
     akik más személy prostitúciójából, illetve emberkereskedelemből
     élnek.  Az  Egyezményben  foglalt  tilalmak  ennek  megfelelően
     sokrétűek,  ezen  belül  a 6. cikk arról  rendelkezik,  hogy  a
     részes   államoknak  mindenféle,  a  prostituáltakra  vonatkozó
     nyilvántartást, külön igazolványt, különleges ellenőrzést  vagy
     bejelentési kötelezettséget meg kell szüntetni.
      Magyarországon   az   Egyezménynek   megfelelően   a   Büntető
     Törvénykönyvről  szóló  1978. évi IV.  törvény  175/B.  §-a  az
     emberkereskedelmet,    205.   §-a   az   üzletszerű    kéjelgés
     elősegítését,  206.  §-a a kitartottságot,  207.  §-a  pedig  a
     kerítést rendeli büntetni.
      Maga  a  prostitúció legális ma Magyarországon, azonban  három
     együttes feltételnek teljesülnie kell, ezek hiányában ugyanis a
     prostituált a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX.  törvény
     (Szabs.tv.)  143.  §-a  alapján  szabálysértést  követ  el.   E
     feltételek:
      –  a  szexuális szolgáltatás felajánlására (ha az önkormányzat
     kijelölte)  a  türelmi  zónán belül  kerüljön  sor,  illetve  a
     szervezett   bűnözés,  valamint  az  azzal   összefüggő   egyes
     jelenségek  elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó
     törvénymódosításokról  szóló 1999. évi  LXXV.  törvény  7.  §-a
     szerinti,  és  az  önkormányzat által kijelölt védett  övezeten
     kívül kerüljön sor,
      – a felajánlkozás ne legyen zaklató jellegű és
      –   a  prostituált  rendelkezzen  külön  jogszabályban  előírt
     orvosi igazolással.
      Ma  Magyarországon a prostitúció tehát legális, engedélyezett,
     éppen  azáltal,  hogy a Szabs.tv. csak akkor  fűz  szankciót  a
     prostituált  tevékenységéhez, ha az  az  előbbiekben  felsorolt
     három  követelménynek  nem felel meg (tehát  tiltott  területen
     végzi,   vagy  a  felajánlkozása  zaklató  jellegű,  vagy   nem
     rendelkezik az előírt orvosi igazolással).
      A  határozat  ez  utóbbit,  az erről  szóló,  az  egészségügyi
     miniszter   által   kibocsátott   R.-t   vizsgálja.    Az    R.
     szabályozásának elemzésekor kiemelem, hogy annak lényege:
      –  az  orvosi  vizsgálatot a prostituált  kezdeményezi,  ennek
     alapján az igazolást kérelemre állítja ki
      – a bőr-nemibeteg gondozó egészségügyi szolgáltató;
      – az igazolás azon tényekre vonatkozik, hogy:
         – a vizsgálatot kérő személy
         – a vizsgálat időpontjában
         –  nem fertőzött — az R.-ben felsorolt — öt, nemi úton (is)
     terjedő betegséggel.
      –  Az  igazolást az azt kérő személy kapja meg, ő  rendelkezik
     vele a továbbiakban, az ő személyes adathordozója, mely azonban
     csak  egyéb,  a  személyazonosságát  igazoló  okmánnyal  együtt
     érvényes.
      –  Az  igazolás  nem anoním, hanem névre szól, de  adatkezelés
     nem történik az igazolás kiadása után, mivel
      –   a  prostituált  szolgáltatását  igénybe  venni  szándékozó
     kérheti  ugyan az igazolás bemutatását, de ha ezt a prostituált
     megtagadja,  ki  nem kényszerítheti tőle, ha  bemutatták  neki,
     arról másolatot nem készíthet, adatait nem jegyezheti fel;
      –   rendőri   ellenőrzés  során  a  prostituált  köteles   azt
     bemutatni  (ellenkező esetben szabálysértést követ  el),  ám  a
     rendőr  adatfelvételt, adatkezelést nem  végezhet,  azt  egyedi
     adatként ellenőrizheti csak.
      
      2.   Az   Egyezményben  szereplő  „különleges  nyilvántartás”,
     „külön   igazolvány”,   „különleges  ellenőrzés”,   „különleges
     bejelentési  előírás” fogalomkörébe álláspontom szerint  sem  a
     nyelvtani értelmezés alapján, sem tartalmilag nem tartozik bele
     az R. alapján kiadott igazolás, mivel:
      –   különleges  nyilvántartást  egyetlen  szerv  sem  vezet  a
     prostituáltról,
      –  az igazolás nem tekinthető „külön igazolványnak”, mivel nem
     azt   a  tényt  tartalmazza,  hogy  birtokosa  prostituált   és
     rendelkezik  az e tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel,
     hanem  csak  azt, hogy öt, miniszteri rendeletben meghatározott
     fertőző betegségben a vizsgálat időpontjában nem szenved;
      –  az  orvosi ellenőrzés nem tekinthető az Egyezmény  szerinti
     különleges ellenőrzésnek (nem a prostituáltat magát ellenőrzik,
     hanem a betegséggel fertőzöttségét);
      –  és  a  prostituáltnak  a  tevékenysége  végzését  nem  kell
     bejelentenie.
      
      3.   Összefoglalva:  nézetem  szerint  a  fentiek  alapján   a
     prostituáltak szempontjából nincsen tehát sem adatfelvétel, sem
     semmiféle,  az Egyezmény által tiltott lajstromba vétel,  amely
     szükséges  lenne  a  szolgáltatásuk nyújtásához.  Tevékenységük
     feltétele  az orvosi igazolás megléte (egyébként szabálysértést
     követnek   el),  azonban  az  orvosi  vizsgálatra   jelentkezés
     önkéntes, erre nem kényszeríthetőek.
      Álláspontom  szerint mindezekből következően az R.  melléklete
     nem ellentétes az Egyezménnyel. Még abban az esetben is, ha  az
     Alkotmánybíróság   nagyon   szigorúan,   formai    szempontokat
     figyelembe véve vizsgálja az R-t, álláspontom szerint akkor  is
     elegendő  lett volna az R. mozaikos megsemmisítése: kimondottan
     csak  az  igazolás  szövegében, esetleg az R. címében  szereplő
     „prostituált”  kifejezés  nemzetközi  szerződésbe   ütközésének
     megállapítása és ezen szavak megsemmisítése (kiiktatása) az  R.
     szövegéből.
      
     Budapest, 2011. január 10.
                                                   Dr. Bihari Mihály
                                                       alkotmánybíró

     A különvéleményhez csatlakozom:

            Dr. Lenkovics Barnabás          Dr. Lévay Miklós
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      1/2011. (I. 14.)
      Date of the decision:
      .
      01/10/2011
      .
      .