Hungarian
Ügyszám:
.
1059/H/1996
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 26/1997. (IV. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/482
.
A döntés kelte: Budapest, 04/21/1997
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

       Az Alkotmánybíróság  önkormányzati rendeleti  előírások
  alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára   irányuló
  indítvány, valamint  felülvizsgálati kezdeményezés tárgyában
  meghozta a következő

                         határozatot  :

       Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  Gárdony  Város
  Önkormányzatának   a   közterületek   tisztántartásáról,   a
  települési szilárd  hulladék gyűjtéséről  és elszállításáról
  szóló  18/1995.  (VII.  1.)  rendelete  12.  §  (1)  és  (2)
  bekezdése alkotmányellenes,  ezért ezeket  a rendelkezéseket
  megsemmisíti.

       Az  Alkotmánybíróság   ezt  a   határozatát  a   Magyar
  Közlönyben közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

        1. Az  indítványozó Gárdony  Város  Önkormányzatának  a
   közterületek   tisztántartásáról,   a   települési   szilárd
   hulladék   gyűjtéséről  és  elszállításáról  szóló  18/1995.
   (VII.1.)   rendelete    ( a   továbbiakban    :     Ör.   )
   alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatát    kérte.
   Álláspontja szerint  az Ör. ellentétes az Alkotmány 70/A. §-
   ában   foglalt,    a   hátrányos   megkülönböztetést   tiltó
   rendelkezéssel, mivel  az "a  szolgáltatások igénybevevőinek
   egy  részét   jogtalan   előnyhöz   juttatja,   más   részét
   méltánytalan módon megkárosítja".

        Az indítványozó  hivatkozott a  Polgári Törvénykönyvről
   szóló 1959.  évi IV. törvény ( a továbbiakban :  Ptk. ) 201.
   és 202.  §-ában foglalt  rendelkezésre is és úgy vélte, hogy
   "a szolgáltatás  és az  érte számított díj mértéke az esetek
   egy részében aránytalan".

        Az  indítványozó   az  Ör.  egészét  támadta,  érdemben
   azonban a 12. § (1) és (2) bekezdésére vonatkozott, ezért az
   Alkotmánybíróság      vizsgálata       e       szabályozások
   alkotmányosságának megítélésére irányult.

        2. A  Fejér Megyei  Közigazgatási  Hivatal  vezetője  -
   mivel   a    törvényességi   ellenőrzés    körében   kiadott
   felhívásával Gárdony  Város Önkormányzata nem értett egyet -
   az    Alkotmánybírósághoz     benyújtott     felülvizsgálati
   kezdeményezésében az  Ör. 12.  § (1)  bekezdés első  mondata
   törvényellenességének  megállapítását   és   megsemmisítését
   indítványozta.

        A kezdeményező  szerint  az  Ör.  a  Ptk.  201.  §  (1)
   bekezdésében foglaltakkal  ellentétes módon  rendelkezett  a
   szemétszállítási  díj   megfizetéséről,  mivel   nem   vette
   figyelembe "sem az üdülőszezon, sem az idény kategóriát".

        3.  Az   állampolgári  jogok  országgyűlési  biztosa  -
   tekintettel  arra,   hogy  az   Ör.  módosítására   irányuló
   ajánlását a  gárdonyi képviselőtestület  nem  fogadta  el  -
   csatlakozott a hivatalvezető kezdeményezéséhez.

        Az   Alkotmánybíróság    a   kezdeményezést    és    az
   indítványokat  -   tartalmi  azonosságukra   tekintettel   -
   egyesítette és ebben az eljárásban bírálta el.

                               II.

        Az  Alkotmánybíróság   a  rendelkező   részben  foglalt
   döntését a következőkre alapozta.

        1. Az  Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése szerint "a helyi
   önkormányzat feladatkörében  rendeletet alkothat,  amely nem
   lehet ellentétes  a magasabb  szintű jogszabállyal". A helyi
   önkormányzatokról  szóló   1990.  évi   LXV.   törvény   ( a
   továbbiakban :   Ötv.  ) 16.  § (1) bekezdése pedig előírja,
   hogy "a  képviselőtestület a  törvény által nem szabályozott
   helyi  társadalmi  viszonyok  rendezésére,  továbbá  törvény
   felhatalmazása alapján,  annak végrehajtására  önkormányzati
   rendeletet alkot".

        Az Ötv. 8. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat
   feladata    a     helyi    közszolgáltatások    körében    a
   településtisztaság  biztosítása.   E  tárgykörre   vonatkozó
   részletes  szabályozást  az  egyes  helyi  közszolgáltatások
   kötelező igénybevételéről  szóló 1995. évi XLII. törvény ( a
   továbbiakban :   Kötv.  )  tartalmaz,  amely  -  preambuluma
   szerint -  "a helyi  önkormányzati feladatkörbe  tartozó,  a
   köztisztasággal  és  a  településtisztasággal,  valamint  az
   élet-   és    vagyonbiztonsággal    összefüggő    egyes    -
   közszolgáltatás útján megvalósuló - közfeladatok ellátásának
   elősegítésére" irányul.  E törvény  1.  §  (1)  bekezdése  a
   települési szilárd hulladék elszállítását közüzemi szerződés
   keretében megvalósuló  közüzemi szolgáltatássá minősíti és e
   szolgáltatás  igénybevételét  "az  ellátott  területén  lévő
   ingatlan tulajdonosa, használója" számára kötelezővé teszi.

        A Kötv.  2. §  f) pontja  pedig felhatalmazza  a  helyi
   önkormányzatot,  hogy   rendeletében   állapítsa   meg   "az
   elvégzendő  szolgáltatás   alapján  a   tulajdonost  terhelő
   díjfizetési kötelezettséget,  a díj mértékét, megfizetésének
   rendjét,  az   esetleges  kedvezmények   eseteit,   vagy   a
   szolgáltatás ingyenességét".  A települési  szilárd hulladék
   elszállítása díjának  önkormányzati rendeleti  szabályozását
   illetően a  Kötv. további  előírásokat nem  tartalmaz, s nem
   határoz meg  ilyeneket a  települési  szilárd  és  folyékony
   hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló
   16/1996. (VII. 15.) BM-KTM együttes rendelet sem.

        Az Ör.  12. §  (1) és  (2) bekezdése  a szemétszállítás
   díját illetően a következőket írja elő.

   " (1) A  szemétszállítási díj  egy egységnyi mértéke állandó
   lakos vagy  lakosok által lakott ingatlanok után évi 3. 600,
   -Ft, ideiglenes  tartózkodási  helyű  lakosok  által  lakott
   ingatlanok után  évi 3. 400, -Ft. Kereskedelmi és szoláltató
   egységekre, közterületekre  vonatkozó díjakat  az  I.  számú
   melléklet tartalmazza.

    (2)   A    szemétszállítási    díjfizetési    kötelezettség
   megállapítása szempontjából egy egységnek kell tekinteni egy
   üdülő-,  illetve   lakótelket  vagy   egy  üdülő-,   illetve
   lakóegységet. "

        A 1122/B/1996. AB határozatában az Alkotmánybíróság már
   rámutatott a  következőkre :   A  Kötv.  2.  §  idézett  f )
   pontjában   foglalt   "törvényi   szabályozás   alapján   az
   önkormányzat  jogosultsága,   hogy  a   települési   szilárd
   hulladék elszállítása  díjáról rendelkezzék. Az önkormányzat
   a   díjfizetés    alapja   meghatározásánál    is   nagyfokú
   önállósággal   rendelkezik.   Mivel   azonban   -   törvényi
   felhatalmazás  alapján   -  szerződéses   jogviszony  elemét
   szabályozza, tiszteletben  kell tartania a polgári jog olyan
   általános   alapelvét,    mint   a    szolgáltatás   és   az
   ellenszolgáltatás egyenértékűsége követelményét".

   ( ABK 1997. február, 72. )

        A Ptk. 201. §-a ugyanis a következőket tartalmazza :

   " (1)  A   szerződéssel  kikötött  szolgáltatásért  -  ha  a
   szerződésből vagy  a  körülményekből  kifejezetten  más  nem
   következik - ellenszolgáltatás jár.

   (2) Ha  a szolgáltatás  és ellenszolgáltatás között anélkül,
   hogy az  egyik felet  az  ajándékozás  szándéka  vezetné,  a
   szerződés  megkötésének   időpontjában  feltűnően   nagy  az
   értékkülönbség,  a   sérelmet  szenvedő   fél  a  szerződést
   megtámadhatja. "

        E törvény 202. §-a pedig így rendelkezik :

        "Ha a szerződő fél a szerződés megkötésekor a másik fél
   helyzetének  kihasználásával   feltűnően  aránytalan  előnyt
   kötött ki, a szerződés semmis ( uzsorás szerződés ) . "

        2. Az Alkotmánybíróság a  települési  szilárd  hulladék
   elszállítása rendjének és e szolgáltatás díja megfizetésének
   önkormányzati    szabályozásáról     alkotott     rendeletek
   alkotmányosságának vizsgálata alapján arra a következtetésre
   jutott, hogy  az önkormányzatok a díjfizetés szabályozásánál
   általában az alábbi módszereket alkalmazzák :

   - a lakásban ( az ingatlanon ) élő személyek számát veszik a
   díjfizetés alapjául;

   -  a   lakásban  lévő   helyiségek  ( lakóegységek )  számát
   tekintik meghatározónak;

   - a  szolgáltatás  ellátásakor  kiürített  kukák  számát  és
   űrméretüket tekintik a díjmegállapítás egységének.

   E módszerek közös sajátossága, hogy a díj átalány jellegű, a
   szolgáltatás  teljesítését  vélelmezi  és  valamely  képzett
   szemét-kibocsátási normát tekint a díjfizetés alapjának.

        A Kötv.  és a  Ptk. idézett  rendelkezései  alapján  az
   önkormányzatot elsősorban az a kötelezettség terheli, hogy a
   szemét elszállításáról  gondoskodjék  és  e  közszolgáltatás
   ellátásáért díjat  állapítson meg, amelyet a szolgáltatással
   ellátott  területen   meg  kell   fizetni.  A   Kötv.  tehát
   életszerűnek, általánosnak  a szemét  kibocsátását  tekinti.
   Mivel az  idézettek  szerint  e  törvény  lehetőséget  ad  a
   mentességek és  kedvezmények körének  meghatározására is, az
   önkormányzat szabályozhatja  az  ilyen  esetek  feltételeit,
   kereteit.

        A     vizsgált     tárgykörben     az     önkormányzati
   rendeletalkotással   szembeni    lényeges    követelményként
   fogalmazható meg  az is,  hogy  a  közszolgáltatás  díja  az
   átalány-jellegtől  a   ténylegesen   ellátott   szolgáltatás
   értékéhez közelítsen. Az 57/1995. (IX. 15.) AB határozat már
   elvi jelleggel  hívta fel  a figyelmet arra, hogy "önmagában
   nem feltétlenül  alkotmányellenes, ha a jogalkotó átalánnyal
   vagy törvényes  vélelem  felállításával  szabályoz".   ( ABH
   1995, 284,  286. )  Az  átalányjellegű  és  vélelem  alapján
   megállapított   adókötelezettségek   elbírálása   során   az
   Alkotmánybíróság   azt    is   hangsúlyozta,    hogy   ilyen
   szabályozásra csak  ún.  többletgaranciák  mellett  kerülhet
   sor.  [ pl.  az 5/1997.  (II. 7.)  AB határozat,   ABK 1997.
   február, 30. ]

        Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   hasonló
   tartalmi igényeket  kell támasztani a közszolgáltatások díja
   megállapításánál is.  Az ilyen  szolgáltatások díjai ugyanis
   nem  az   érintett  felek  megállapodásán  alapulnak,  hanem
   valamely közhatalmi szerv normatív rendeletén alapulnak.

        3. Az  Alkotmánybíróságnak nincs  hatásköre arra,  hogy
   ajánlásokat vagy  javaslatokat fogalmazzon  meg a  jogalkotó
   számára. A  vázoltak alapján  azonban a  jogi szabályozásnak
   tényleges  különbséget  kell  tennie  a  települési  szilárd
   hulladék elszállítása  mint közszolgáltatás  igénybevételére
   kötelezett személyek  között  a  szolgáltatás  szempontjából
   értékelhető körülményeik tekintetében.

        Ilyen  jellegű   körülmények  figyelembevételét   teszi
   lehetővé a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, amely a
   kommunális  jellegű  adók  között  az  idegenforgalmi  adóra
   vonatkozóan a  30. §  (1) bekezdés b ) pontjában a következő
   rendelkezést tartalmazza  :  "Adókötelezettség terheli azt a
   magánszemélyt, aki  az önkormányzat  illetékességi területén
   olyan  üdülésre,   pihenésre  alkalmas  épületeknek  .  .  .
   tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak".

        Az Ör.  -  amint  az  az  idézett  rendelkezéseiből  is
   kitűnik - nem tesz érdemi különbséget üdülő- és lakóingatlan
   között.

        4.  Az   Alkotmánybíróság  nem   vizsgálhatja  valamely
   jogszabály -  így az  Ör. -  igazságosságát sem. Alkotmányos
   követelménynek    tekinti     azonban,     hogy     valamely
   közszolgáltatás  díja   megállapításának  a   jogalkotó   az
   érintett  csoportokhoz   tartozók   körülményeit   megfelelő
   figyelemmel, körültekintéssel  és méltányossággal értékelje.
   A díjmegállapítás  tehát nem  lehet  önkényes,  az  objektív
   ismérveknek  megfelelően  meghatározott  igénybevevői  körre
   ( körökre )  pedig   azonos  tartalmú,   illetve   joghatású
   rendelkezéseket kell meghatározni.

        A 21/1993.  (IV.  2.)  AB  határozat  elvi  jelentőségű
   megállapításként  hangsúlyozta,  "hogy  az  Alkotmánybíróság
   felfogásában  a   jogbiztonság   szorosan   a   jogállamiság
   alkotmányjogi elvéhez kapcsolódik. A jogbiztonság pedig - az
   Alkotmánybíróság   értelmezésében    -   az    államtól,   a
   jogalkotótól  azt   várja  el,  hogy  a  jog  egésze,  egyes
   részterületei és  egyes szabályai is világosak, egyértelműek
   és  a   norma  címzettjei   számára  is   értelmezhetőek  és
   követhetőek legyenek. A jogbiztonság e szempontjainak súlyos
   megsértése  egyben   az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
   deklarált jogállamiság  sérelmét jelenti. " ( ABH 1993, 172,
   180. )

        Az Ör.  12. §  (1) és  (2) bekezdése - azáltal, hogy az
   életkörülményeik,  így   lakóhelyük  szerint   eltérő  körbe
   tartozó  személyekre  vonatkozóan  csupán  csekély  eltérést
   tartalmazó rendelkezést  állapított meg,  s nem  alkotott az
   eltérő  jellegű   és  rendeltetésű   ingatlanok  tulajdonosi
   csoportjait érintő, kellően differenciált szabályozást - nem
   tett eleget ennek az alkotmányos követelménynek.

        Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Ör. 12. §
   (1) és (2) bekezdését a jogállamiság alkotmányos elvét sértő
   rendelkezésnek minősítette és megsemmisítette.
                           Dr. Ádám Antal
                        előadó alkotmánybíró

                          Dr. Holló András
                           alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    26/1997. (IV. 25.)
    Date of the decision:
    .
    04/21/1997
    .
    .