Hungarian
Ügyszám:
.
815/B/1998
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 12/2001. (V. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/163
.
A döntés kelte: Budapest, 05/08/2001
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság    jogszabály    alkotmányellenességének
  vizsgálatára  és  megsemmisítésére irányuló  indítvány  alapján
  meghozta a következő:

                           határozatot:
                                 

  1.   Az   Alkotmánybíróság   a   bíróságok   szervezetéről   és
  igazgatásáról  szóló  1997.  évi  LXVI.  törvény  27.   §   (2)
  bekezdése,  31. § (1) bekezdés a) pontja, 31. § (2)  bekezdése,
  32.  §  (4)-(5)-(6) bekezdései, 33. § (1) bekezdése,  105.  §-a
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

  2.   Az   Alkotmánybíróság  az  alkotmányértelmezésre  irányuló
  indítványt visszautasítja.

  Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   Az   Alkotmánybírósághoz   indítvány   érkezett   a   bíróságok
   szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a
   továbbiakban: Bsz.) egyes rendelkezései alkotmányellenességének
   vizsgálatára az alábbiak szerint:

   1.  A  Bsz.  31.  §-a szabályozza, hogy mely esetekben  kell  a
   jogegységi  eljárást  lefolytatni. Az indítványozó  úgy  vélte,
   hogy  a jogegységi határozat kezdeményezésére jogosultak  körén
   belül a legfőbb ügyész – az Alkotmánnyal össze nem egyeztethető
   módon  –  csak  korlátozott  jogosítványokkal  rendelkezik.  Az
   Alkotmány 51. § (1) bekezdése értelmében a legfőbb ügyész és az
   ügyészség gondoskodik az állampolgárok jogainak védelméről.  Az
   indítványozó    szerint    a   legfőbb    ügyész    alkotmányos
   feladatellátásával  az  állna  összhangban,  ha  a   jogegységi
   eljárás   kezdeményezésére   egyébként   jogosultakkal   azonos
   szabályozás vonatkozna rá.

   2.   Az   indítványozó  a  jogegységi  határozat  közzétételére
   vonatkozóan  is  kérelmet terjesztett elő. Kifejtette,  hogy  a
   jogalkotásról  szóló  1987. évi XI.  törvény  (a  továbbiakban:
   Jat.)  még  a  korábbi  “eszközök”, az irányelvek  és  az  elvi
   döntések  Magyar Közlönyben való közzétételéről rendelkezik,  a
   jogegységi  határozatról nem. Ezért a  törvények  között  nincs
   összhang.  A  Bsz.  32.  § (5) bekezdése szerint  a  Legfelsőbb
   Bíróság  jogegységi  határozatát és a jogegységi  tanács  által
   kiválasztott elvi bírósági határozatot hivatalos gyűjteményében
   közzéteszi.  Az  indítványozó szerint a Jat. “Hivatalos  lapok”
   című fejezetében ilyen kiadvány nem szerepel, a Jat. alapján  a
   Bírósági Határozatok nem minősülnek hivatalos gyűjteménynek.  A
   Bsz. és a Jat. között ezért ellentmondás feszül.

   3.   A  Bsz.  32.  §  (6)  bekezdése  értelmében  a  jogegységi
   határozatnak  –  ha  törvény kivételt  nem  tesz  –  a  felekre
   kiterjedő  hatálya nincs. Az indítványozó szerint e rendelkezés
   ellentétes  az  Alkotmány  47. § (2)  bekezdésével,  hiszen  az
   Alkotmány  kimondja, hogy a jogegységi határozat a  bíróságokra
   kötelező.  Az indítványozó kifejti, hogy a Bsz. szerint,  ha  a
   Legfelsőbb Bíróság egyik tanácsa jogkérdésben el kíván térni  a
   másik  ítélkező tanács határozatától, akkor jogegységi eljárást
   kell kezdeményeznie, és a jogegységi határozat meghozataláig  a
   saját eljárását felfüggeszti. Az indítványozó szerint ebben  az
   esetben   konkrét   ügyekben  indult  eljárásokról   van   szó,
   amelyekben  az  így meghozott jogegységi határozat  közvetlenül
   hatályosul.  Ugyan  így kihat a felekre a jogegységi  határozat
   akkor is, ha jogegységi határozatra hivatkozva kezdeményezik  a
   jogerős döntés felülvizsgálatát.

   4.  Az  indítványozó  a jogegységi határozat  mellett  kifogást
   terjesztett elő az “elvi bírósági határozatok”-kal szemben  is.
   A  Bsz.  27.  §  (2)  bekezdése szerint  a  Legfelsőbb  Bíróság
   jogegységi  határozatokat  hoz és elvi  bírósági  határozatokat
   tesz  közzé,  a  31.  § (5) bekezdése pedig  az  elvi  bírósági
   határozatok   hivatalos   gyűjteményben   való   közzétételéről
   rendelkezik. Az indítványozó szerint az Alkotmány nem ismeri az
   elvi  bírósági határozatot, mint a Legfelsőbb Bíróság  által  a
   jogalkalmazás egységének biztosításához alkalmazható eszközt. A
   Bsz.  nem  rendelkezik  arról az eljárásról,  amely  alapján  a
   jogegységi  tanács e határozatokat kiválasztja,  nincs  szabály
   arról,  hogy  ezek a bíróságokra kötelezők-e?  Az  indítványozó
   szerint e kérdés alkotmányos rendezést igényel, e nélkül a Bsz.
   fenti rendelkezései a jogbiztonságot sértik.
   Az indítványozó álláspontja szerint – a fentiekhez hasonló okok
   miatt  –  alkotmányellenes a Bsz. 33. §  (1)  bekezdése.  Ennek
   értelmében  a kollégium az egységes bírói gyakorlat biztosítása
   érdekében   elemzi  a  bíróságok  gyakorlatát,   és   véleményt
   nyilvánít a vitás jogalkalmazási kérdésekben. Az indítványozó e
   rendelkezésből  a  véleménynyilvánításra  vonatkozó  szövegrész
   megsemmisítését  kérte.  Kifejtette,  hogy  a  gyakorlatban   e
   véleménynyilvánítás   a  kollégiumi  “irányítás”   eszköze,   a
   Bírósági  Határozatokban “ajánlás” és “vélemény”  címszó  alatt
   közzétetteket  a  bíróságok  kötelező  módon  alkalmazzák.   Az
   indítványozó szerint az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével, a 7. §
   (2)   bekezdésével  és  a  47.  §  (2)  bekezdésével   egyaránt
   ellentétesek  a  Bsz.-ben  nevesített  jogegységi   határozaton
   kívüli eszközök.

   5.  A  Bsz.  105.  §-a  szerint az  e  törvény  hatálybalépését
   megelőzően  hozott  irányelvek,  elvi  döntések  és  kollégiumi
   állásfoglalások  az eltérő iránymutatást tartalmazó  jogegységi
   határozat meghozataláig alkalmazhatók. Az indítványozó  szerint
   a   jogbiztonságot  sérti,  hogy  az  átmeneti  alkalmazhatóság
   tekintetében a Bsz. nem tartalmaz végső határidőt (ahogy  teszi
   a   106.  §-ában  az  igazságügyminiszteri  rendeletekkel).   E
   rendelkezéssel   kapcsolatban  továbbá   kifejtette,   hogy   a
   kollégiumi állásfoglalások alkalmazhatóságának még az  időleges
   fenntartása  is  alkotmányellenes, mert azok  kibocsátása  –  a
   jogbiztonságot   sértő  módon  –  az  akkori  Alkotmánnyal   is
   ellentétes volt.
   Az  indítványozó több, a gyakorlatból vett példát is  felhozott
   arra  vonatkozóan,  hogy  a jogegységi határozatok  (illetve  a
   korábbi irányelvek, elvi döntések) miként hatályosulnak a bírói
   gyakorlatban.

   6.   Az   indítványozó,   összegezve   álláspontját,   arra   a
   következtetésre    jutott,    hogy    az    általa    felvetett
   alkotmányossági  problémák (alkotmánysértések)  elvi  alapja  a
   hatalommegosztás  elvének  a bírói  függetlenség  elvével  való
   összeegyeztetése.  Az  indítványozó  ezért   kérte,   hogy   az
   Alkotmánybíróság  a  Bsz. alkotmányossági  vizsgálata  során  –
   különös       tekintettel      a      bíróságokra      kötelező
   törvényértelmezésekre  –  jelölje  ki  a   bírói   függetlenség
   határait.

                                 II.

   1. Az Alkotmány vonatkozó rendelkezései szerint:

    “2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
    “7.  §  (2) A jogalkotás rendjét törvény szabályozza, amelynek
   elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”
      “47.  §  (2)  A  Legfelsőbb Bíróság biztosítja  a  bíróságok
   jogalkalmazásának    egységét,   jogegységi    határozatai    a
   bíróságokra kötelezőek.”
    “50.  §  (3)  A bírák függetlenek és csak a törvénynek  vannak
   alárendelve.  A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és  politikai
   tevékenységet nem folytathatnak.”
    “51.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  legfőbb  ügyésze  és  az
   ügyészség  gondoskodik az állampolgárok jogainak a  védelméről,
   valamint  az  alkotmányos  rendet,  az  ország  biztonságát  és
   függetlenségét  sértő  vagy  veszélyeztető  minden   cselekmény
   következetes üldözéséről.”

   2. A Bsz. indítvánnyal érintett szabályai szerint:

   “27.  §  (1) A bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása  a
   Legfelsőbb Bíróság feladata.
   (2)  A  Legfelsőbb  Bíróság  az (1)  bekezdésben  meghatározott
   feladatának ellátása körében jogegységi határozatokat  hoz,  és
   elvi bírósági határozatokat tesz közzé.”

   “29. § (1) Jogegységi eljárásnak van helye, ha
    a)   a   joggyakorlat  továbbfejlesztése  vagy   az   egységes
   ítélkezési  gyakorlat  biztosítása  érdekében  elvi   kérdésben
   jogegységi határozat meghozatala szükséges,
    b)  a  Legfelsőbb  Bíróság  valamely tanácsa  jogkérdésben  el
   kíván  térni  a  Legfelsőbb Bíróság másik  ítélkező  tanácsának
   határozatától.
    (2)   Az   (1)  bekezdés  b)  pontjában  említett  esetben   a
   Legfelsőbb Bíróság tanácsa kezdeményezi a jogegységi  eljárást,
   és   a   jogegységi   határozat   meghozataláig   az   eljárást
   felfüggeszti.”

   “31. § (1) Jogegységi eljárást kell lefolytatni,
    a)  ha  azt  Legfelsőbb Bíróság elnöke vagy kollégiumvezetője,
   illetőleg – a (2) bekezdésben meghatározott körben – a  legfőbb
   ügyész indítványozza, továbbá
    b) a 29. § (1) bekezdésének b) pontjában említett esetben.
   (2)   A   legfőbb  ügyész  jogegységi  eljárást  indítványozhat
   büntetőeljárásban,  továbbá polgári  eljárásban  akkor,  ha  az
   eljárás  megindítására  vagy az abban  való  részvételre  külön
   jogszabály feljogosítja.

   32.   §   (1)   A  jogegységi  határozat  hozatalára   irányuló
   indítványban az indítványozónak meg kell jelölnie, hogy  milyen
   kérdésekben   és   mely  okokból  kéri  a   jogegységi   tanács
   határozatának meghozatalát.
   (2) Az indítvány alapján a jogegységi tanács elnöke tűzi ki  az
   ülés  határnapját. A jogegységi tanács ülésére az indítványozót
   és a legfőbb ügyészt meg kell hívni.
   (3)  Az  ülést  az elnök vezeti, az indítványozó és  a  legfőbb
   ügyész felszólalhat.
   (4) Az indítvány alapján a jogegységi tanács határozatot hoz. A
   jogegységi határozatát "A Magyar Köztársaság nevében" hozza  és
   azt a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
   (5) A Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatát és a jogegységi
   tanács  által kiválasztott elvi bírósági határozatot  hivatalos
   gyűjteményében közzéteszi.
   (6) A jogegységi határozatnak – ha törvény kivételt nem tesz  –
   a felekre kiterjedő hatálya nincs.
   (7)  A  Törvény  a  jogegységi  eljárásra  vonatkozóan  további
   szabályokat állapíthat meg.
   (8)  A jogegységi eljárásra vonatkozó ügyviteli rendelkezéseket
   a Legfelsőbb Bíróság ügyviteli szabályzata állapítja meg.”
    
   “33.  §  (1)  A  kollégium  az  egységes  ítélkezési  gyakorlat
   biztosítása  érdekében  elemzi  a  bíróságok  gyakorlatát,   és
   véleményt nyilvánít a vitás jogalkalmazási kérdésekben.”
    
   “105.   §  Az  e  törvény  hatálybalépését  megelőzően   hozott
   irányelvek,  elvi  döntések  és kollégiumi  állásfoglalások  az
   eltérő    iránymutatást    tartalmazó   jogegységi    határozat
   meghozataláig alkalmazhatók.”

   3. A Jat. irányadó rendelkezései értelmében:

   “57.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság hivatalos  lapja  a  Magyar
   Közlöny.
   (2) A Magyar Közlöny tartalmazza a jogszabályokat, a nemzetközi
   szerződéseket,  az  Országgyűlés és a Kormány  határozatait  és
   jogi iránymutatásait, a Legfelsőbb Bíróság irányelveit, és elvi
   döntéseit,  valamint a személyi kérdésekben hozott  döntéseket,
   ideértve a Kormány által adományozott kitüntetéseket is.
   (3)  Jogszabály, illetőleg a Miniszterelnök a Magyar Közlönyben
   más közlemény közzétételét is elrendelheti.”
    
   “61.  §  (3)  E  törvény  nem érinti  az  Alkotmányjogi  Tanács
   jogkörét, továbbá a Legfelsőbb Bíróságnak az Alkotmány 47. §-a,
   illetőleg a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 45-49. §-a
   alapján  kibocsátott irányelvét, elvi döntését, állásfoglalását
   és egyéb iránymutatását.”
                                  
                                III.

   Az indítvány megalapozatlan.

   1.  Az  Alkotmánybíróság  a legfőbb ügyész  jogegységi  eljárás
   kezdeményezésére irányadó jogának vizsgálata kapcsán az  alábbi
   következtetésre jutott. A Bsz. 29. § (1) bekezdés b) pontja, és
   a  31. §-a szerint jogegységi eljárást kell lefolytatni, ha azt
   a    Legfelsőbb    Bíróság   elnöke,   vagy   kollégiumvezetője
   kezdeményezi, továbbá ha a Legfelsőbb Bíróság valamely  tanácsa
   jogkérdésben   el   kíván   térni  a  másik   ítélkező   tanács
   határozatától.  A  legfőbb  ügyész  indítványára  lefolytatandó
   jogegységi  eljárás tekintetében a Bsz. 31. § (1)  bekezdés  a)
   pontja  és  31.  § (2) bekezdése alapján akkor kell  jogegységi
   eljárást    lefolytatatni,   ha   a    legfőbb    ügyész    azt
   büntetőeljárásban  indítványozza,  polgári   eljárásban   pedig
   akkor,   ha  az  eljárás  megindítására  vagy  az  abban   való
   részvételre külön jogszabály feljogosítja. Az indítványozó  úgy
   véli,  hogy  a polgári eljárásra vonatkozó, a büntetőeljárástól
   eltérő  rendelkezés az Alkotmány 51. § (1) bekezdésébe ütközik,
   hiszen ezen alkotmányi szabály alapján a legfőbb ügyész  és  az
   ügyészség   alkotmányos  feladata  –  a  különböző  eljárásokra
   tekintet nélkül – az állampolgárok jogainak védelme.

   Az  Alkotmánybíróság  mindenek előtt azt jegyzi  meg,  hogy  az
   állampolgárok  jogainak  védelme nemcsak  az  ügyészség,  hanem
   valamennyi alkotmányos szerv feladata. Az Alkotmány  8.  §  (1)
   bekezdése  szerint  az  állam elsőrendű  kötelessége  az  ember
   sérthetetlen    és    elidegeníthetetlen   alapvető    jogainak
   tiszteletben  tartása  és védelme. Az Alkotmány  8.  §  (1)-(2)
   bekezdései  és  19.  §  (3)  bekezdés  b)  pontja  alapján   az
   Országgyűlés  köteles megalkotni az alapjogok  érvényesüléséhez
   szükséges  törvényeket; az Alkotmány  35.  §  (1)  bekezdés  a)
   pontja  a  Kormány tekintetében fogalmazza meg az állampolgárok
   jogainak  védelmét,  és biztosítását; a köztársasági  elnök  az
   Alkotmány  29.  §-a  szerinti,  az államszervezet  demokratikus
   működése  feletti  őrködés alkotmányos  előírása  alapján  vesz
   részt   az   Alkotmány   8.   §   (1)   bekezdésébe   foglaltak
   érvényesítésében.   Az  állampolgárok  jogainak   védelmét   az
   Alkotmánybíróság az Alkotmány 32/A. § (1) bekezdése  szerint  a
   jogszabályok   alkotmányossági  vizsgálata  és   a   törvénnyel
   hatáskörébe   utalt   egyéb  feladatok   ellátása   útján,   az
   állampolgári jogok országgyűlési biztosai az Alkotmány 32/B. §-
   ába foglalt szabályok alapján látják el.
   Az  ügyészségre  irányadó, az Alkotmány 51. §  (1)  bekezdésébe
   foglalt  szabállyal azonos rendelkezést tartalmaz az  Alkotmány
   50.  § (1) bekezdése a bíróságok tekintetében is, e rendelkezés
   –   többek  között  –  kimondja,  hogy  a  bíróságok  védik  és
   biztosítják  az  állampolgárok jogait  és  törvényes  érdekeit.
   Tehát  az  állampolgári  jogok  védelme  általános,  valamennyi
   alkotmányos  szervre irányadó rendelkezés, amelyet a  különböző
   államhatalmi  ágak,  az állam különböző szervezetei  feladat-és
   hatáskörükbe tartozó módon látnak el.

   Az  ügyészség alkotmányos jogállását az Alkotmány XI.  fejezete
   szabályozza. Az Alkotmány e rendelkezéseiből is megállapítható,
   hogy  az  ügyészség alkotmányos feladatellátása  különválik  az
   állam   büntetőhatalmának  gyakorlása  és  az  egyéb  eljárások
   tekintetében.  Az  Alkotmány az 51. § (2) bekezdésében  konkrét
   feladat-meghatározást  tartalmaz:  “az   ügyészség   törvényben
   meghatározott  jogokat  gyakorol a nyomozással  összefüggésben,
   képviseli  a  vádat a bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet
   gyakorol  a  büntetés-végrehajtás  törvényessége  felett.”   Az
   Alkotmány  51.  §  (3)  bekezdése szerint  az  ügyészség  e  fő
   funkciói mellett egyéb feladatokat is elláthat. E szerint:  “az
   ügyészség  közreműködik annak biztosításában, hogy a társadalom
   valamennyi  szervezete,  minden  állami  szerv  és  állampolgár
   megtartsa  a  törvényeket. Törvénysértés  esetén  –  törvényben
   meghatározott  esetekben  és  módon  –  fellép  a  törvényesség
   védelmében.”
   Az   Alkotmánybíróság  az  1/1994.  (I.  7.)  AB  határozatában
   rámutatott arra, hogy az Alkotmány 51. § (3) bekezdése bizonyos
   polgári peres és nemperes eljárásokban való ügyészi részvételt,
   és  a  bíróság  hatáskörébe  tartozó  egyes  eljárásokban  való
   közreműködés jogát elvileg megalapozza és alkotmányossá  teszi.
   (ABH  1994.  29., 34.) Ugyanakkor e határozat – a  fél  perbeli
   rendelkezési  jogának  védelme miatt  –  a  rendelkező  részben
   mondta  ki,  hogy  a  polgári eljárásban  az  ügyész  általános
   perindítási,  fellépési,  fellebbezési  és  a  jogerős   ítélet
   felülvizsgálatára   irányuló  általános   indítványozási   joga
   alkotmányellenes. (ABH 1994. 29.)

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Bsz.-ben  a  legfőbb
   ügyésznek  a jogegységi eljárás kezdeményezésére irányuló  joga
   összhangban   van   az  ügyészség  –  fentebb   ismertetett   –
   alkotmányos jogállásával. A Bsz. 31. § (2) bekezdése szerint  a
   legfőbb   ügyész   büntetőeljárásban  általános  indítványozási
   joggal rendelkezik a jogegységi eljárás kezdeményezésére, míg a
   polgári eljárásban akkor, ha más jogszabályok által joga van az
   adott eljárás megindítására vagy abban való részvételre. Így  a
   polgári  eljárás  körében a legfőbb ügyész  jogegységi  eljárás
   kezdeményezésére azokban az esetekben jogosult,  ha  az  önálló
   ügyészi  részvétel egyébként is biztosított (lényegében azokban
   az  ügycsoportokban, amelyekre a jogszabály által feljogosított
   feladatellátás  során “rálát”). De mindez  a  “korlát”  csak  a
   jogegységi  eljárás indítványozására vonatkozik.  Egyébiránt  a
   Bsz.  32.  §  (2) bekezdése kimondja, hogy a jogegységi  tanács
   ülésére a legfőbb ügyészt – ha nem ő volt az indítványozó akkor
   is  –  meg  kell  hívni. A Bsz. 32. § (3) bekezdése  értelmében
   pedig az ülésen a legfőbb ügyész felszólalhat.
   A  Bsz.  32.  § (2) és (3) bekezdései megfelelő szabályok  arra
   vonatkozóan polgári eljárásokban is, hogy a legfőbb  ügyész  az
   egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása, a bírói joggyakorlat
   továbbfejlesztése, vagy éppen a vitás jogkérdések  eldöntésekor
   a  jogegységi eljárásról értesüljön, a felszólalás jogával élve
   részt vegyen a döntés kialakításában.

   Az  Alkotmánybíróság a fentiek miatt a Bsz. 31. § (1)  bekezdés
   a)  pontja  és  31.  §  (2)  bekezdése  alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére  vonatkozó   indítványt
   elutasította.


   2.   Az  indítvány  a  Jat.  és  a  Bsz.  közötti  ellentmondás
   vizsgálata   tárgyában  két  kérelmet  tartalmaz.  Egyrészt   a
   jogbiztonság szempontjából az indítványozó azt veti fel, hogy a
   Jat.  a  Magyar  Közlönyben  való  közzététel  tekintetében   a
   Legfelsőbb Bíróság irányelveit és elvi döntéseit jelöli meg nem
   pedig a jogegységi határozatot, másrészt azt, hogy a Jat.-nak a
   hivatalos   lapok   felsorolására   vonatkozó   fejezete    nem
   tartalmazza  a  Bsz.  32. § (5) bekezdésében  jelölt  hivatalos
   gyűjteményt. Az indítvány e tekintetben is megalapozatlan.

   2.1. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az, hogy a Jat. nem
   követte   az  Alkotmány  azon  módosítását  amely  jelenleg   a
   jogegységi   határozatot  jelöli  meg  a  bírói   jogalkalmazás
   egységesítésére  szolgáló eszközként, sem a Jat.,  sem  a  Bsz.
   vonatkozó  rendelkezését nem teszi alkotmányellenessé.  A  Bsz.
   32.  §  (4) bekezdése szerint a Legfelsőbb Bíróság a jogegységi
   határozatát a Magyar Köztársaság nevében hozza, és azt a Magyar
   Közlönyben  közzé kell tenni. E rendelkezéssel  a  jogbiztonság
   szempontjából    releváns    –    a    jogegységi     határozat
   megismerhetőségére  és előrelátható alkalmazására  vonatkozó  –
   követelmény  teljesül.  A  Bsz. 32. §  (4)  bekezdése  tehát  a
   jogszabályokhoz hasonló módon rendeli közzétenni  a  jogegységi
   határozatot,  ezáltal  a  címzettek [az  Alkotmány  47.  §  (2)
   bekezdése  szerint a bíróság] és egyéb érdekeltek a  Legfelsőbb
   Bíróság döntéséről megfelelő módon tudomást szerezhetnek.
   Ezen  túl kétségtelen, hogy a Jat. 57. § (2) bekezdése továbbra
   is  a  Legfelsőbb Bíróság irányelveinek és elvi  döntéseinek  a
   közzétételéről  rendelkezik, de a Bsz. és a Jat.  közötti  ezen
   formális  ellentmondást maga az Alkotmány 47. §  (2)  bekezdése
   oldja  fel  a jogegységi határozat nevesítésével. Az  Alkotmány
   alapján a Jat. megfelelő tartalommal értelmezhető, a Bsz. 32. §
   (4)  bekezdése pedig épp a jogbiztonság érdekében rendeli el  a
   jogegységi határozat Magyar Közlönyben való közzétételét.
   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint tehát az, hogy  a  Jat.
   57. § (2) bekezdésének módosítása elmaradt, önmagában nem olyan
   súlyú  probléma, amely alapján akár e rendelkezés, akár a  Bsz.
   32. § (4) bekezdésének alkotmányellenessége – az Alkotmány 2. §
   (1)    bekezdése   alapján   –   megállapítható    lenne.    Az
   Alkotmánybíróság    ezért   az   indítványt    e    tekintetben
   elutasította.

   2.2.  A  Jat.  a  “ Hivatalos lapok” IV. fejezetében  a  Magyar
   Közlönyt,  a  Határozatok  Tárát, a  minisztérium  és  országos
   hatáskörű   szerv   hivatalos  lapját,  illetve   a   hivatalos
   jogszabálygyűjteményeket jelöli meg. A Bsz. 32. § (5) bekezdése
   szerint  a  Legfelsőbb  Bíróság  jogegységi  határozatát  és  a
   jogegységi  tanács által kiválasztott elvi bírósági határozatot
   hivatalos gyűjteményében közzéteszi.
   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint valóban helytálló az az
   indítványozói észrevétel, hogy a Jat. akár a Magyar  Közlönyben
   való   közzététel,   akár   a   hivatalos   lapok   megjelölése
   tekintetében nem igazodott az egyéb törvényi változásokhoz,  és
   a  Jat.  ezen  rendelkezéseit csak más  jogszabályok  “együttes
   olvasata” útján lehet a hatályos joggal összhangban értelmezni.
   Azonban az Alkotmánynak sem a jogalkotási törvény meghozatalára
   irányadó  7.  § (2) bekezdéséből, sem más rendelkezéseiből  nem
   következik,   hogy  csak  olyan  elnevezésű   hivatalos   lapok
   jelenhetnek meg, amelyeket a Jat. felsorol. A hatályos jogban a
   Jat.  IV.  fejezetében  foglaltakon kívül  a  különböző  állami
   szervek  által  kiadott  hivatalos lapoknak  jelenleg  többféle
   fajtája és formája létezik. Pusztán emiatt azonban sem a  Jat.,
   sem   pedig   a  Jat.  tárgykörébe  is  tartozó  más  törvények
   alkotmányellenességét   nem  lehet   megállapítani.   Mivel   a
   “hivatalos   lapok”  kizárólagos  Jat.-beli   szabályozása   az
   Alkotmányból  nem  következik,  legfeljebb  az  azonos   szintű
   jogszabályok   (jelen  esetben  a  Bsz.  és  a  Jat.)   közötti
   ellentmondás   problémája  merülhet  fel.  Az  erre   vonatkozó
   alkotmánybírósági  gyakorlat  szerint  “azonban   meghatározott
   életviszonyok,  illetőleg  tényállások  ellentétes  –  vagy  az
   értelmezéstől függően ellentétes – törvényi rendezése önmagában
   nem    jelent   alkotmányellenességet.   Az   ilyen    rendezés
   alkotmányellenessé csak akkor válik, ha az egyben az  Alkotmány
   valamely rendelkezésének a sérelmével is együtt jár, vagyis, ha
   az       ellentétes      tartalmú      szabályozás       anyagi
   alkotmányellenességhez vezet, tehát például ha a  rendelkezések
   valamelyike    meg   nem   engedett   diszkriminációt,    egyéb
   alkotmányellenes   helyzet  megteremtését,   vagy   alkotmányos
   alapjog  korlátozását  eredményezi. Két  (vagy  több)  törvényi
   rendelkezés  esetleges kollíziója folytán  előálló  értelmezési
   nehézség  azonban  magába véve még nem  elegendő  feltétele  az
   alkotmányellenesség megállapításának.” [35/1991. (VI.  20.)  AB
   határozat ABH 1991. 175, 176.]
   Minderre  tekintettel az Alkotmánybíróság  a  Bsz.  32.  §  (5)
   bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   irányuló
   kérelmet elutasította.

   3.  Az  indítványozó a Bsz. 32. § (6) bekezdése vizsgálatát  is
   kérte.  A  Bsz. 32. § (6) bekezdése kimondja, hogy a jogegységi
   határozatnak  –  ha a törvény kivételt nem  tesz  –  a  felekre
   kiterjedő  hatálya nincs. Az indítványozó szerint e rendelkezés
   az Alkotmány 47. § (2) bekezdésébe ütközik. Kifejtette továbbá,
   hogy a Bsz. 32. § (6) bekezdésével ellentétben a Bsz. 29. § (2)
   bekezdése  és  az  eljárási törvények több  olyan  rendelkezést
   tartalmaznak,   amelyből  mégiscsak  az  következik,   hogy   a
   jogegységi   határozat   a  felekre   közvetlenül   kihat.   Az
   indítványozó  kérte  az alkotmányellenesség  megszüntetését,  a
   törvényen belüli ellentmondás feloldását.

   3.1.  Az  Alkotmány  47. § (2) bekezdése szerint  a  Legfelsőbb
   Bíróság   jogegységi   határozatai  a   bíróságokra   általános
   érvénnyel    kötelezőek.   Az   Alkotmány   e   rendelkezéséből
   következően  a jogegységi határozat hatálya a felekre  a  bírói
   jogalkalmazás  útján  –  a  kötelezően  előírt  jogértelmezésen
   alapuló   ítélet  közvetítésével  –  szükségképpen   kihat.   A
   jogegységi határozatnak ez, az Alkotmány 47. § (2) bekezdéséből
   következő  általános  –  a bíróságokra kötelező  –  érvénye,  a
   meghozatalát  követően  érvényesülhet.  Ettől  különböznek   az
   eljárási  törvényekbe foglalt azon esetek, amikor a  jogegységi
   határozat közvetlenül érinti (érintheti) az alapul fekvő  ügyet
   (ügyeket) is.

   3.2.  A  Bsz.  29. § (1) bekezdés b) pontja szerint  jogegységi
   eljárásnak van helye akkor is, ha a Legfelsőbb Bíróság valamely
   tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Legfelsőbb Bíróság  másik
   tanácsának  határozatától. Ilyenkor a Bsz. 29. § (2)  bekezdése
   szerint   a  jogegységi  határozat  meghozataláig  az  eljárást
   felfüggeszti.  Ugyan  ezt  a  szabályt  tartalmazza  a  polgári
   eljárásról  szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban:  Pp.)
   274.  § (6) bekezdése a felülvizsgálati eljáráshoz kapcsolódva,
   és  a továbbiakról úgy rendelkezik, hogy: “a jogegységi eljárás
   befejezése  után a bíróság a jogkérdést elvi jelleggel  eldöntő
   jogegységi határozatnak megfelelő határozatot hoz.”
   Szintén  az  adott – már elbírált – ügyet érinti  a  jogegységi
   határozat,   ha  a  tartalma  szerinti  jogszabály-értelmezésre
   tekintettel    a    már    létrejött   jogviszonyok    egyfajta
   felülvizsgálatára  nyílik lehetőség. Ennek módja  a  jogegységi
   határozat    miatt   kezdeményezhető   perújítás    [lásd:    a
   büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.  törvény  276.  §  (5)
   bekezdés b) pont].
   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint a jogegységi  határozat
   rendkívüli  jogorvoslat  (perújítás,  felülvizsgálati  eljárás)
   formában   történő  továbbhatása  az  Alkotmány   47.   §   (2)
   bekezdéséből    (“a   bíróságokra   kötelező”    szövegrészből)
   következik, így azzal nem áll ellentétben.

   3.3. A fentiektől eltérő az az eset, amikor a jogegységi tanács
   maga   rendezheti   a  jogegységi  eljárás  alapjául   szolgáló
   jogviszonyt, konkrét ügyet. A hatályos jogban egy ilyen esetkör
   van, amelyet a büntetőeljárásról szóló – többször módosított  –
   1973.  évi  I. törvény (a továbbiakban: Be.) szabályoz.  A  Be.
   291/K. § (2) bekezdése értelmében: “Ha az elvi kérdésben  adott
   iránymutatásból következően a jogegységi határozattal  érintett
   jogerős    bírósági   határozatnak   a   terhelt    büntetőjogi
   felelősségét    megállapító   rendelkezése   törvénysértő,    a
   jogegységi  tanács a törvénysértő rendelkezést  hatályon  kívül
   helyezi,   és   a  terheltet  felmenti,  illetve  az   eljárást
   megszünteti.  Ha  a  terhelt fogva  van,  a  fogva  tartást  is
   megszünteti.” A 291/K. § (3) bekezdése pedig úgy szól, hogy  “A
   jogegységi  tanács a határozatát tizenöt napon  belül  közli  a
   legfőbb  ügyésszel,  és azzal a terhelttel, akit  felmentettek,
   vagy   akivel   szemben  az  eljárást  megszüntették.   Ha   az
   alapeljárásban  a  vádat magánvádló képviselte,  a  határozatot
   vele is közölni kell.”

   Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint a  Be.-ben  található
   fent  idézett  kivétel  és az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésébe
   foglalt   jogállamiságból  eredő  jogbiztonság  között   szoros
   összefüggés  van.  A  büntető ügyekben  megfogalmazott,  a  Be.
   291/K.  §  (2) bekezdése szerinti szabály mögött – az Alkotmány
   57.  § (4) bekezdéséből is következő – nullum crimen sine  lege
   és nulla poena sine lege alapelvek érvényesülése is állhat.

   3.4. A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
   a  Bsz.  32. § (6) bekezdésébe foglalt – “ha a törvény kivételt
   nem   tesz”  –  kitétel  a  hatályos  jogi  megoldásokban   nem
   ellentétes   az   Alkotmány  47.  §  (2)  bekezdésével,   mivel
   megteremti a lehetőségét annak, hogy – a bírói döntések útján a
   későbbiekben  egyébként is hatályosuló –  jogegységi  határozat
   jogkövetkezményeit   a   jogbiztonságra  tekintettel   rendezni
   lehessen.  Ugyanakkor az Alkotmánybíróság  e  probléma  kapcsán
   rámutat  arra,  hogy  a  Bsz.  32. §  (6)  bekezdésébe  foglalt
   felhatalmazás  nem teremt korlátlan lehetőséget  arra,  hogy  a
   jogegységi  határozatnak a felekre közvetlenül  kiható  hatálya
   intézményessé   váljon.  Az  eljárási   törvények,   vagy   más
   jogszabályok ilyen tartalmú módosítása, kiegészítése esetén  az
   Alkotmánybíróságnak  –  erre  irányuló  indítvány   alapján   –
   esetenként kell vizsgálnia, hogy a jogegységi határozat feleket
   közvetlenül  érintő hatálya nem sért-e alkotmányos jogot,  vagy
   alapelvet (pl. hogy a jogbiztonságot szolgálja-e, nem töri-e át
   alkotmánysértő módon a jogerő intézményét), illetve  vizsgálnia
   kell  azt,  hogy meg van-e a kellő súlyú alkotmányos indoka  az
   adott kivételnek.

   Az  Alkotmánybíróság  a  föntiek  alapján  a  Bsz.  32.  §  (6)
   bekezdésének megsemmisítésére irányuló kérelmet elutasította.

   4.  Az  indítványozó alkotmányossági vizsgálat iránti  kérelmet
   terjesztett   elő   a   Bsz.-ben  nevesített   “elvi   bírósági
   határozatokkal” szemben is. A Bsz. 27. § (1) bekezdése  szerint
   a   Legfelsőbb   Bíróság  feladata  a  bírósági   jogalkalmazás
   egységének  biztosítása, a Bsz. 27. § (2) bekezdése  értelmében
   pedig  e  feladatának  ellátása körében  a  Legfelsőbb  Bíróság
   jogegységi  határozatot hoz és elvi bírósági  határozatot  tesz
   közzé.  A  Bsz. 31. § (5) bekezdése az elvi bírósági  határozat
   hivatalos  gyűjteményben  való közzétételéről  rendelkezik.  Az
   indítványozó  véleménye szerint az Alkotmány csak a  jogegységi
   határozatot ismeri, ezért kéri a fenti rendelkezésekből az elvi
   bírósági határozat szövegrész megsemmisítését. Véleménye,  hogy
   az  elvi  bírósági határozat ítélkezési gyakorlatot egységesítő
   szerepe  alkotmányos  rendezést  igényelne,  e  nélkül  a  Bsz.
   vonatkozó szabályai a jogbiztonságot sértik.

   Hasonló következtetésre jutott az indítványozó a Bsz. 33. § (1)
   bekezdésében szereplő kollégiumi vélemény tekintetében is

   4.1.  Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a Bsz. 27.  §  (2)
   bekezdése  és  32.  §  (5)  bekezdése  nem  alkotmánysértő.  Az
   Alkotmány  47. § (2) bekezdése a Legfelsőbb Bíróság  feladatává
   teszi  annak  biztosítását,  hogy  a  bíróságok  jogalkalmazása
   egységes legyen. Az Alkotmány e rendelkezése nem zárja ki, hogy
   a Legfelsőbb Bíróság ezen alkotmányos feladatellátása érdekében
   törvény  –  a  jogegységi határozaton kívül – a  feladatellátás
   módjait  kiegészítse. Ezt tette a Bsz., amikor az elvi bírósági
   határozatok  közzétételéről rendelkezett. A Bsz.  rendelkezései
   alapján  megállapítható,  hogy  az  elvi  bírósági  határozatok
   közzétételének   szabályozása   lehetőséget   kíván    nyújtani
   bármelyik  bíró illetve bíróság számára, hogy bekapcsolódhasson
   a  bírósági  jogalkalmazás  egységét is  szolgáló  joggyakorlat
   továbbfejlesztésének legfelsőbb bírósági feladatába. Mindez  az
   Alkotmány 47. § (2) bekezdésével nem áll ellentétben.

   Az   indítványozó  a  jogbiztonság  sérelmét   is   felveti   a
   tekintetben,  hogy a Bsz. nem rendelkezik arról az  eljárásról,
   amely alapján az elvi bírósági határozat közzétételre kerül.
   A Bsz. 28. § (1) bekezdése szerint: “Ha az ítélőtábla, a megyei
   bíróság  vagy  a  helyi bíróság tanácsa, illetőleg  egyesbírája
   valamely  elvi  kérdésben határozott és a  határozata  jogerőre
   emelkedett, köteles az elvi jelentőségű határozatot  a  bíróság
   elnökének   bemutatni”.  A  28.  §   (2)   bekezdés   pedig   a
   következőképpen rendelkezik: “Az ítélőtábla, a  megyei  bíróság
   elnöke,  a  kollégiumvezetője, valamint a helyi bíróság  elnöke
   köteles   a   vezetése   alatt   álló   bíróságok   ítélkezését
   folyamatosan  figyelemmel kísérni. Ha az (1) bekezdés  szerinti
   határozatból,   a   bíróság  által   elintézett   ügyekből,   a
   bíróságokon  lefolytatott vizsgálat alkalmával vagy  más  módon
   arról   szerzett  tudomást,  hogy  a  vezetése,   illetőleg   a
   felügyelete  alatt  álló bíróságnál elvi  kérdésben  ellentétes
   gyakorlat  alakult  ki, vagy ellentétes  elvi  alapokon  nyugvó
   jogerős  határozatokat hoztak, erről köteles a magasabb  szintű
   bíróság elnökét – a határozatok, illetőleg a szükséghez  képest
   az egyéb iratok felterjesztésével – tájékoztatni.”
   A  Bsz.  – idézett – 28. §-a szerinti rendelkezésekből kiderül,
   hogy  a  bírósági szervezeti törvény hangsúlyt helyez  az  elvi
   kérdések  egységes megítélésére, és ennek érdekében a  bírósági
   szervezetrendszeren  belül  szabályozza  azt  a  “mechanizmust”
   amelynek  útján  az  elvi kérdést eldöntő bírósági  határozatok
   eljutnak  a magasabb bírói fórumokhoz, végső soron a Legfelsőbb
   Bírósághoz. Tehát az elvi határozatokkal kapcsolatos eljárás  a
   Bsz.-ben   szabályozást  nyert.  Amennyiben  az  elvi  bírósági
   határozat a Legfelsőbb Bíróság elé kerül, a Legfelsőbb  Bíróság
   Alkotmányban  rögzített feladatellátása,  és  az  ebből  fakadó
   jogai  az irányadóak: nevezetesen a bíróságok jogalkalmazásának
   az  egységesítése. Amennyiben a Legfelsőbb Bíróság szükségesnek
   tartja,  hogy  valamely  bírósági határozatban  kifejtett  elvi
   álláspont  az  ítélkezési  gyakorlatban  széleskörűen  ismertté
   váljon, lehetősége van az adott határozatot közzétenni. Ezáltal
   a   bírói  gyakorlatot  megfelelően  orientálhatja.  A  Bsz.  a
   közzétett  elvi bírósági határozatok követéséről nem szól,  nem
   tartalmaz  olyan  rendelkezést, mint  amilyet  az  Alkotmány  a
   jogegységi határozat vonatkozásában.
   A Bsz. vonatkozó szabályaiból azonban az következik, hogy ha az
   elvi  kérdések eldöntése során ellentétes gyakorlat alakul  ki,
   akkor  jogegységi  eljárás kezdeményezésének  van  helye.  Erre
   nyilván  akkor  is  sor  kerülhet, ha az  ellentétes  gyakorlat
   amiatt  alakul  ki, mert a bíróságok a korábban közzétett  elvi
   bírósági  határozatot nem követik. Az ennek  kapcsán  született
   jogegységi határozat viszont a bíróságokra már kötelező.  Tehát
   az  elvi  bírósági határozat közzétételének törvényi lehetősége
   nem   okoz   jogbizonytalanságot,  mert  az  –   a   jogegységi
   határozattal ellentétben – nem kötelező.

   Mindezen  indokok alapján az Alkotmánybíróság úgy  ítélte  meg,
   hogy  a  Bsz.  27. § (2) bekezdésében és 32. § (5) bekezdésében
   szereplő “elvi bírósági határozat” közzététele sem az Alkotmány
   47.  §  (2)  bekezdését, sem az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdése
   szerinti   jogbiztonság  követelményét  nem  sérti,  ezért   az
   Alkotmánybíróság  a  Bsz. 27. § (2)  bekezdése  és  32.  §  (5)
   bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
   megsemmisítésére irányuló kérelmet elutasította.

   4.2.  A  Bsz.  33.  §-a  a  kollégium  szerepét  szabályozza  a
   jogegységi  eljárásban. Az (1) bekezdés szerint a kollégium  az
   egységes  ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében  elemzi  a
   bíróságok   gyakorlatát,  és  véleményt   nyilvánít   a   vitás
   jogalkalmazási  kérdésekben.  Az  Alkotmánybíróság   megítélése
   szerint e rendelkezés sem sérti a jogbiztonságot. A Bsz. 33.  §
   (1)  bekezdésében nem arról van szó, hogy a Legfelsőbb  Bíróság
   vagy  a  megyei bíróságok kollégiumai végérvényesen és kötelező
   erővel  döntenek  egyes szakmai kérdésekben.  A  jogalkalmazási
   kérdésekben való kollégiumi véleménynyilvánítás Bsz.-be foglalt
   szabálya   csupán   a   vitás  kérdések  eldöntését   elősegítő
   rendelkezés.  Ezt  támasztja alá  a  Bsz.  33.  §  (2)  és  (3)
   bekezdése  is,  amely  ezzel kapcsolatban a kollégiumvezetőknek
   javaslati,  illetve kezdeményezési jogot biztosít a  jogegységi
   eljárás  megindítására. Erre akkor is sor kerülhet – a  törvény
   szóhasználata  szerint “szükség esetén” –  ha  a  jogalkalmazás
   egységesítéséhez  a kollégiumi vélemény nem elégséges.  A  Bsz.
   33.  §-a  a kollégium szerepét átláthatóan rendezi a jogegységi
   eljárásban, és az egységes ítélkezési gyakorlat biztosításában,
   ezért az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével nem áll ellentéten.
   Az   Alkotmánybíróság   e   kérdéskörrel   kapcsolatban   végül
   megjegyzi, hogy a különböző bíróknak és bíróságoknak a Bsz. 33.
   §  (1)  bekezdése szerinti kollégiumi véleményhez való viszonya
   kívül esik az alkotmányossági vizsgálat körén.

   A  fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Bsz. 33.  §  (1)
   bekezdésének    megsemmisítésére    irányuló    kérelmet     is
   elutasította.

   5. A Bsz. 105. §-ával kapcsolatban az indítványozó az Alkotmány
   2.  §  (1) bekezdéséből eredő jogbiztonság sérelmét állítja  az
   alábbiak miatt:

   5.1.  A  Bsz. 105. §-a a jogegységi határozat és az  ítélkezési
   gyakorlat  egységesítésére szolgáló korábbi eszközök  viszonyát
   rendezi.  Ennek  értelmében  a Bsz. hatálybalépését  megelőzően
   hozott  irányelvek, elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások
   az   eltérő   iránymutatást  tartalmazó  jogegységi   határozat
   meghozataláig  alkalmazhatók. A Bsz.  106.  §-a  értelmében  az
   igazságügyminiszter   köteles   e   törvény   hatálybalépésétől
   számított    egy    éven   belül   a   bíróságokra    vonatkozó
   igazságügyminiszteri rendeleteket felülvizsgálni, és e  törvény
   végrehajtásához   szükséges   mértékben   azokat    módosítani,
   illetőleg hatályon kívül helyezni.
   Az   indítványozó   álláspontja  szerint  alkotmányellenes,   a
   jogbiztonságot  sérti,  hogy az irányelvek,  elvi  döntések  és
   kollégiumi     állásfoglalások     továbbélésének     –      az
   igazságügyminiszteri  rendeletekhez  hasonlóan  –  nincs  végső
   határideje.

   Az   Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   nem   sérti    a
   jogbiztonságot  az  irányelvek,  elvi  döntések  és  kollégiumi
   állásfoglalások  továbbélése  az  eltérő  tartalmú   jogegységi
   határozatig. Kétségtelen, hogy az egységes ítélkezési gyakorlat
   biztosítása érdekében a jogegységi határozat egy új “minőséget”
   jelent   a   korábbi   viszonylag  tagolt  szakmai   irányítási
   eszközrendszerhez képest. A korábbi irányelvek,  elvi  döntések
   és   kollégiumi  állásfoglalások  tömeges,  határidőhöz  kötött
   felülvizsgálatát    azonban   semmi   nem   indokolja,    ennek
   szükségessége   az   Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdéséből   nem
   következik.   Az  irányelvek,  elvi  döntések   és   kollégiumi
   állásfoglalások  egykori  kiadásának megfelelő  alkotmányos  és
   törvényi (1972. évi IV. törvény 46. § és 49. §-ai) alapja volt,
   meghozataluk – ugyan úgy ahogy a jogegységi határozat  esetében
   –, a Legfelsőbb Bíróság jogkörébe tartozott.

   Az  Alkotmánybíróság a fenti indokok alapján a Bsz. 105. §-ának
   megsemmisítésére irányuló kérelmet elutasította.

   5.2. Az indítványozó a Bsz. 105. §-ával kapcsolatban kifejtette
   még,  hogy  a  kollégiumi állásfoglalások a korábbi  Alkotmány-
   szöveggel   is   ellentétesek  voltak,  ezért   azok   időleges
   továbbélése e miatt is alkotmánysértő.

   Az  Alkotmánybíróság a jogszabályok alkotmányossági  vizsgálata
   során az elbíráláskor hatályos alkotmányszöveghez van kötve.  A
   hatályos  Alkotmánnyal  vetette  össze  az  Alkotmánybíróság  a
   27/1991.  (V.  20.)  AB  határozatában a  korábbi  államosítási
   jogszabályokat  (ABH  1991.  73.,); a  népszavazásra  vonatkozó
   Alkotmány-kiegészítést követően az új alkotmányi  rendelkezések
   váltak  irányadóvá  az e tárgykört szabályozó  korábbi  törvény
   alkotmányossági vizsgálata során [lásd: 52/1997.  (X.  14.)  AB
   határozatban (ABH 1997. 331.)].
   Az  Alkotmány 47. § (2) bekezdésének hatályos szövegét az 1997.
   évi LIX alkotmánymódosító törvény 9. §-a állapította meg. Ezért
   az  Alkotmánybíróság nem foglalkozott érdemben  azzal,  hogy  a
   kollégiumi  állásfoglalások összhangban álltak-e  az  Alkotmány
   47.  §  (2) bekezdésének 1997. október 1. előtt hatályban  volt
   rendelkezéseivel.   A   korábbi,   az   ítélkezési    gyakorlat
   egységesítését   biztosító  eszközök  továbbélését   pedig   az
   Alkotmánybíróság a föntiekben nem találta alkotmánysértőnek.

   Minderre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt   e
   részében is elutasította.

   6. Az indítványozó végül azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy
   a  Bsz.  előzőekben részletezett – rendelkezéseinek  vizsgálata
   során    a    két    alkotmányos   alapelv,   nevezetesen:    a
   hatalommegosztás  elvének  és  a  bírói  függetlenség   elvének
   összevetése  eredményeként  jelölje  ki  a  bírói  függetlenség
   határait.
   Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az  indítványozó  ez
   irányú  kérelme  –  tartalma szerint – az Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésének   és  az  50.  §  (3)  bekezdésének  értelmezésére
   irányul.  Az  Alkotmánybíróság absztrakt  alkotmányértelmezésre
   irányuló  hatáskörét  az  Abtv. 1.  §  g)  pontja,  21.  §  (6)
   bekezdése, és 51. §-a szabályozza. Az Abtv. 21. § (6) bekezdése
   szerint ezt az eljárást nem kezdeményezheti bárki, csak az  ott
   meghatározott közjogi szervek-és tisztséget viselők.  Mivel  az
   alkotmányértelmezésre   irányuló  indítvány   nem   jogosulttól
   érkezett,  ezért  az  Alkotmánybíróság azt –  érdemi  vizsgálat
   nélkül – visszautasította.

   Az  Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar  Közlönyben  való
   közzétételét az ügy jelentőségére tekintettel rendelte el.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                   
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Strausz János     Dr. Tesztyánszkyné dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    12/2001. (V. 14.)
    Date of the decision:
    .
    05/08/2001
    .
    .