English
Hungarian
Ügyszám:
.
997/B/2001
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 47/2009. (IV. 21.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/341
.
A döntés kelte: Budapest, 04/20/2009
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára  irányuló  indítvány  tárgyában  –  dr.  Trócsányi
   László  alkotmánybíró  párhuzamos indokolásával,  valamint  dr.
   Balogh   Elemér   és   dr.   Bragyova   András   alkotmánybírók
   különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja:   a   köztisztviselők
   jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény  12.   §   (3)
   bekezdésének alkalmazásánál az Alkotmány 59. és 60 §-án alapuló
   alkotmányos követelmény, hogy az esküokmány nem tartalmazhat  a
   köztisztviselő  lelkiismereti, illetve  vallási  meggyőződésére
   utaló adatot.

   2.  Az  Alkotmánybíróság a köztisztviselők  jogállásáról  szóló
   1992.  évi  XXIII.  törvény 12. §-a  és  13.  §  (2)  bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.

   3.  Az  Alkotmánybíróság a köztisztviselők  jogállásáról  szóló
   1992.      évi     XXIII.     törvény     31/A.-31/F.      §-ai
   alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló eljárást
   megszünteti.

   4.  Az  Alkotmánybíróság a köztisztviselők  jogállásáról  szóló
   1992.  évi  XXIII.  törvény  13. § (1)  bekezdése,  65.  §  (2)
   bekezdés   d)   pontja,  valamint  a  102.  §   (8)   bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló    indítványt,   továbbá   az   egyéb    indítványokat
   visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               INDOKOLÁS

                                  I.

    Az    Alkotmánybírósághoz   számos   indítvány    érkezett    a
    köztisztviselők  jogállásáról szóló 1992. évi  XXIII.  törvény,
    valamint  egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi  XXXVI.
    törvény   (a   továbbiakban:  Ktvm.)   egyes   rendelkezéseivel
    összefüggésben.   Az  Alkotmánybíróság  az   indítványokat   és
    indítványi  részeket  –  a beérkezést követően  –  a  felvetett
    alkotmányossági   problémák  szerint   elkülönítette,   illetve
    egyesítette.  [Az Alkotmánybíróság ideiglenes  ügyrendjéről  és
    annak  közzétételéről  szóló, többször módosított  és  egységes
    szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat  (ABK  2009.
    január, 3.) (a továbbiakban: Ügyrend) 28. §.]

    Az   Alkotmánybíróság  jelen  ügyben  azokról   az   indítványi
    kérelmekről  hozott  határozatot, amelyeket  a  köztisztviselők
    jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek (a továbbiakban:
    Ktv.)    a    köztisztviselői   esküre,   illetve   a   kiemelt
    főtisztviselői  karra vonatkozó rendelkezéseivel összefüggésben
    terjesztettek elő az indítványozók.

    Az egyik indítványozó a Ktv. – Ktvm.-mel megállapított – 12. §-
    a  megsemmisítését kezdeményezte. Álláspontja szerint  az  eskü
    szövege   utáni   rendelkezés,  valamint   az   eskü   írásbeli
    megerősítéséről   szóló  rendelkezés  sérti   a   gondolat,   a
    lelkiismeret és a vallás szabadságát (Alkotmány 60. §), mert  a
    köztisztviselőt   világnézeti   meggyőződésének    megvallására
    kényszeríti.  Az  indítványozó emellett  kezdeményezte  a  Ktv.
    31/A.-31/F.  §-ainak megsemmisítését. A kiemelt  főtisztviselői
    kar  létrehozásáról, az érintett köztisztviselők  kinevezéséről
    és  jogviszonyáról szóló speciális rendelkezések –  álláspontja
    szerint  –  sértik  az  „egyenlő munkáért  egyenlő  bér”  elvét
    [Alkotmány 70/B. § (2) és (3) bekezdés].

    Az   Alkotmánybírósághoz  indítványt  nyújtott  be   az   egyik
    bejegyzett egyház képviselője. Az indítványozó a Ktv.  12.  §-a
    és  a  13.  §  (2)  bekezdése megsemmisítését kezdeményezte  az
    Alkotmány 60-§-ára és 70/A. §-ára hivatkozva. Indítványában azt
    sérelmezte, hogy a támadott rendelkezések – más jogszabályokkal
    ellentétben  –  nem  teszik lehetővé az eskü helyett  fogadalom
    letételét.  Az  egyház hitvallása szerint a  Biblia  tiltja  az
    eskütételt, ezért a támadott rendelkezések lehetetlenné teszik,
    hogy az egyház tagjai köztisztviselői jogviszonyt létesítsenek.
    Az   indítványozó   mellékelte   az   egyház   egyik   tagjának
    jogvitájában    keletkezett    dokumentumokat,     köztük     a
    Belügyminisztérium    személyügyi    főosztályának     és     a
    Miniszterelnöki    Hivatal   Egyházi    Kapcsolatok    Címzetes
    Államtitkárságának  jogi  álláspontját.  A   dokumentumok   azt
    támasztották  alá,  hogy  a köztisztviselői  eskü  esetében  az
    „esküszöm”  szó  nem helyettesíthető „fogadom” kifejezéssel,  a
    kogens  szabály alól nem adható mentesítés, és a hibátlan  eskü
    letétele  nélkül  senki  nem  foglalkoztatható  köztisztviselői
    jogviszonyban.

    Egy  indítványozó  a  Ktv.  102. §  (8)  bekezdését  támadta  a
    munkához  való  jogra  hivatkozva  [Alkotmány  70/B.   §].   Az
    indítványozó  azt sérelmezte, hogy az eskütétel a közigazgatási
    szerv szándékos mulasztása vagy más hibája miatt is elmaradhat,
    és a Ktv. nem szabályozza az ilyen eseteket. Állítása szerint a
    Ktvm. joghézagot hozott létre, amely számos esetben joghátrányt
    eredményezett. Ezért az indítványozó egyrészt a Ktv. 102. § (8)
    bekezdés  első  mondatával összefüggésben annak  megállapítását
    kezdeményezte,   hogy  az  eskütételre  előírt   határidő   nem
    jogvesztő. Másrészt kezdeményezte a 102. § (8) bekezdés második
    mondatának   a   hatályba   lépésre   visszamenőleges   hatályú
    megsemmisítését.

    Két  indítványozó a Ktv. 12. § (2) bekezdése, 13. §-a, valamint
    a  65.  §  (2)  bekezdés d) pontja alkotmányossági  vizsgálatát
    kezdeményezte. Az indítvány indokolásában az Alkotmány 2. § (1)
    bekezdésére,  4.  §-ára,  8.  §  (2)  bekezdésére,  35.  §  (1)
    bekezdésére,  70.  § (6) bekezdésére, 70/A. § (3)  bekezdésére,
    77.  §  (2)  bekezdésére,  valamint a 78.  §  (2)  bekezdésére,
    továbbá  számos  más jogszabályra hivatkoztak az indítványozók.
    Kifogásaikat azzal összefüggésben fogalmazták meg, hogy az eskü
    szerint  a köztisztviselőnek „etikusan” kell eljárnia, miközben
    nem  került  sor etikai kódex megalkotására. Emiatt a  támadott
    rendelkezések megsemmisítésére irányuló kérelmen túl utaltak  a
    köztisztviselői   etikára  és  a  szakmai  kamarára   vonatkozó
    szabályozás hiányosságaira is.

    Egy  indítványozó – a Ktvm.-mel elfogadott számos  rendelkezést
    támadó  indítványában  –  kezdeményezte  a  Ktv.  31/A.  §  (2)
    bekezdés a) pontja, a 31/D. § (1)-(3) bekezdése, 31/C.  §  (1)-
    (2)    bekezdése,   valamint   a   31/F.   §   (1)    bekezdése
    alkotmányellenességének megállapítását  és  megsemmisítését  az
    Alkotmány  2. § (2) bekezdése, 70. § (4) bekezdése, 70/A.  §-a,
    valamint  a  70/B.  § (2) és (3) bekezdése  alapján.  Később  a
    jogszabály    megváltozására   tekintettel   az    indítványozó
    visszavonta a Ktv. említett rendelkezéseit érintő indítványát.

                                  II.

     Az     Alkotmány     indítványokkal    érdemben     összefüggő
    rendelkezései:

     „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
     „60.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
     (2)  Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti
    meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását,  és  azt  a
    szabadságot,  hogy vallását és meggyőződését mindenki  vallásos
    cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon  akár
    egyénileg,   akár   másokkal   együttesen   nyilvánosan    vagy
    magánkörben  kinyilváníthassa  vagy  kinyilvánítását  mellőzze,
    gyakorolhassa vagy taníthassa.
     (3)  A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva
    működik.”
     „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
     „70/B.  § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.
     (2)     Az    egyenlő    munkáért    mindenkinek,    bármilyen
    megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga.
     (3)  Minden  dolgozónak  joga van  olyan  jövedelemhez,  amely
    megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének.”

     A Ktv. indítványokkal érintett rendelkezései:

     „12.  §  (1)  A  köztisztviselőnek  kinevezésekor  esküt  kell
    tennie.
     (2) Az eskü szövege a következő:
     „Én  ..............................................  esküszöm,
    hogy  hazámhoz,  a  Magyar Köztársasághoz és annak  népéhez  hű
    leszek.   Országunk   Alkotmányát,  alkotmányos   jogszabályait
    megtartom.  Az  állam- és szolgálati titkot megőrzöm.  Hivatali
    kötelességeimet    részrehajlás    nélkül,    lelkiismeretesen,
    becsületesen,   a   jogszabályoknak   megfelelően,    pontosan,
    etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartva,
    a      legjobb      tudásom     szerint,      nemzetem      (és
    ............................      önkormányzat)      érdekeinek
    szolgálatával   teljesítem.   Hivatalomban   és   azon    kívül
    példamutatóan viselkedem, s minden igyekezetemmel azon  leszek,
    hogy  a  Magyar  Köztársaság  fejlődését,  szellemi  és  anyagi
    javainak gyarapodását előmozdítsam.”
     (Az eskütevő meggyőződése szerint:)
     „Isten engem úgy segéljen!”
     (3)   Az   eskütételt   a  közigazgatási   szerv   köteles   a
    köztisztviselői kinevezés előtt megszervezni. Az eskütételre  a
    munkáltatói  jogkör gyakorlója és a munkatársak előtt  kerülhet
    sor. Az esküt szóban kell elmondani és írásban megerősíteni.
     13.  §  (1)  Ha  a kinevezés érvénytelenségét a munkába  lépés
    előtt  állapítják  meg, akkor az érvénytelenséget  előidéző  ok
    megszüntetéséig a köztisztviselő nem állítható munkába.  Ha  az
    érvénytelenség  oka a munka megkezdése után  jut  a  kinevezési
    jogkört    gyakorló    tudomására,   a    köztisztviselőt    az
    érvénytelenség orvoslásáig a munkavégzéstől el kell tiltani.
     (2)  Az  eskütétel  elmaradása érvénytelenségi  ok.  Eskütétel
    hiányában a köztisztviselő nem állítható hivatalba, erre  bárki
    hivatkozhat.”
     „65/B.  § (1) A közigazgatási szervek – ide nem értve a  helyi
    önkormányzatokat -, a köztisztviselők érdekeinek egyeztetése, a
    vitás  kérdések tárgyalásos rendezése, megfelelő megállapodások
    kialakítása  céljából  a  Kormány, valamint  a  köztisztviselők
    országos    munkavállalói   érdek-képviseleti    szervezeteinek
    tárgyalócsoportja részvételével Köztisztviselői  Érdekegyeztető
    Tanács (a továbbiakban: KÉT) működik.
     (2)  A  KÉT  hatáskörébe az államigazgatásban  foglalkoztatott
    köztisztviselők  élet-  és munkakörülményeire,  foglalkoztatási
    feltételeire    vonatkozó   tárgykörök    tartoznak.    Ezekkel
    kapcsolatban:
     (…)
     d)  a  Köztisztviselői  Etikai Kódex  szabályait  az  Országos
    Önkormányzati  Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanáccsal  együtt
    állapítja meg és adja ki.”
     „102.  §  (8)  A  törvény hatálybalépésekor már  közszolgálati
    jogviszonyban  álló  köztisztviselő az  e  törvény  12.  §-ával
    megállapított  Ktv. 12. § (2) bekezdése szerint  esküt  tesz  a
    törvény   hatálybalépését  követő  60  napon  belül.  Eskütétel
    hiányában a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya a  törvény
    erejénél fogva megszűnik.”

                                 III.

     1.   Az   Alkotmánybíróság  először  a  köztisztviselői   eskü
    szövegével  és írásbeli megerősítésével kapcsolatos kifogásokat
    vizsgálta  meg. Az indítványozók egyik része nem  önmagában  az
    eskü  letételét kifogásolta, hanem az eskü szövege utáni „Isten
    engem   úgy   segéljen!”  szövegrészt,  és  az  eskü   írásbeli
    megerősítésére  vonatkozó  kötelezettséget.  Egy   indítványozó
    viszont  önmagában az eskütétel előírását is  sérelmezte,  mert
    egyházának  hitelvei  szerint  tilos  esküt  tenni.  Ezért   az
    indítványban   foglaltak   szerint   az   egyház   tagjai   nem
    létesíthetnek köztisztviselői jogviszonyt. Az indítványozók  az
    Alkotmány  60-§-ára és 70/A. §-ára hivatkozva kezdeményezték  a
    Ktv.  12.  §-a és a 13. § (2) bekezdése alkotmányellenességének
    megállapítását és megsemmisítését.

     2.1.   Az   Alkotmánybíróság   áttekintette   a   jelen    ügy
    elbírálásánál  irányadó  alkotmányossági  követelményeket.   Az
    Alkotmány  60.  § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaságban
    mindenkinek  joga van a gondolat, a lelkiismeret  és  a  vallás
    szabadságára.  A (2) bekezdés a lelkiismereti meggyőződésre  is
    kiterjesztve állapítja meg a hit (meggyőződés) szabadságát és a
    vallásgyakorlás    (vallásos    cselekmények,     szertartások)
    szabadságát,    beleértve   a   meggyőződés   kinyilvánításának
    mellőzéséhez való jogot is.
     A  lelkiismereti és vallásszabadság védelme és biztosítása  az
    egyenlő emberi méltóság elismeréséből származik [Alkotmány  54.
    §  (1)  bekezdés; 70/A. § (1) bekezdés]. Az Alkotmánybíróság  a
    lelkiismereti szabadság jogát a személyiség integritásához való
    jogként  értelmezi.  Az  állam nem kényszeríthet  senkit  olyan
    helyzetbe,  amely  meghasonlásba vinné  önmagával,  azaz  amely
    összeegyeztethetetlen  a  személyiségét  meghatározó   valamely
    lényeges  meggyőződésével  [először:  64/1991.  (XII.  17.)  AB
    határozat, ABH 1991, 297, 313.]. A lelkiismereti szabadság és a
    vallásszabadság külön is nevesített joga azt ismeri el, hogy  a
    lelkiismereti meggyőződés, s ezen belül, adott esetben a vallás
    az  emberi  minőség  része, szabadságuk  a  személyiség  szabad
    kibontakozásához  való  jog  érvényesülésének   feltétele.   Az
    általános  személyiségi  jogból folyó  cselekvési  szabadságnak
    különös   súlyt   ad,   ha   a  személyiség   lényegét   érintő
    lelkiismereti  vagy vallási meggyőződésből fakad  a  cselekedet
    [először:  4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH  1993,  48,  50-
    51.].
     Mindebből  következik,  hogy a jogrendszer  alkotmányosan  nem
    tehet  különbséget  a  vallásos és a nem vallásos  lelkiismeret
    között.  Az  Alkotmány  60. §-ának bekezdéseiből  tehát  az  is
    kiolvasható,  hogy  a  gondolat, a  lelkiismeret  és  a  vallás
    szabadsága   a   legtágabb  értelemben  a   világnézet   szabad
    megválasztását    és   minden   egyéb   módon    való    szabad
    kinyilvánítását,   gyakorlását   jelenti.    [225/B/2000.    AB
    határozat, ABH 2007, 1241, 1251.]
     Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből és  a
    60.  §  (3) bekezdéséből vezeti le azt a követelményt, hogy  az
    államnak  vallási és a lelkiismereti meggyőződésre tartozó  más
    kérdésekben  semlegesnek kell lennie. Ennek a követelménynek  a
    negatív oldala, hogy az állam nem ítélkezhet vallásos hit  vagy
    más  lelkiismereti meggyőződés igazságtartalmáról. Az állam sem
    az egyházakkal, sem valamelyik egyházzal nem kapcsolódhat össze
    intézményesen, nem azonosítja magát egyetlen egyház tanításával
    sem,   továbbá,   nem   foglalhat  állást   hitbéli   igazságok
    kérdésében. (4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 48, 52.)
     A  semlegesség pozitív oldala pedig az, hogy az állam  köteles
    az   egyéni   meggyőződés  szabad  kialakításának   lehetőségét
    biztosítani.   Mivel   az  állam  éppen  azokban   a   tartalmi
    kérdésekben  nem  foglalhat állást, amelyek a vallást  vallássá
    teszik,  a vallásról és egyházról csak elvont, minden  vallásra
    vagy  egyházra egyaránt alkalmazható keretszabályokat alkothat,
    amelyek  révén  ezek  a  semleges  jogrendbe  illeszkednek,   s
    tartalmi  kérdésekben  a  vallások és egyházak  önértelmezésére
    kell  hagyatkoznia.  Éppen a semleges és általános  jogszabályi
    keretek  révén  az  állam  és egyház  szétválasztása  a  lehető
    legteljesebb vallásszabadságot biztosítja. (ABH 1993, 52.)
     Az  Alkotmánybíróság  az  indítvány  elbírálásakor  tekintetbe
    vette  az  Alkotmány 70. § (6) bekezdését is,  amely  kimondja:
    „Minden   magyar   állampolgárnak   joga   van   ahhoz,    hogy
    rátermettségének,    képzettségének   és   szakmai    tudásának
    megfelelően  közhivatalt  viseljen.”  Ez  a  jog  „a   közügyek
    vitelében  való  részvétel és a közhivatal  viselése,  tehát  a
    közhatalom  gyakorlásában  való részvétel  általános  alapjogát
    garantálja.” [39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH  1997,  263,
    275.;  5/2006. (II 15.) AB határozat, ABH 2006, 153,  164.]  Az
    Alkotmánybíróság  jelen  ügyben  –  az  Alkotmány  54.  §   (1)
    bekezdésével  és a 60. §-ával összefüggésben –  azt  emeli  ki,
    hogy  a közhivatal viselésére minden magyar állampolgárnak joga
    van, tekintet nélkül lelkiismereti, vallási meggyőződésére.

     2.2.   Az  antik  és  keresztény  hagyományból  származó  eskü
    eredetileg  szakrális cselekedet volt. Az  eskütevő  ígéretének
    kötelező  erejét  vagy  állításának igazságát  azzal  igazolta,
    illetve  erősítette meg hogy általa szentnek  tartott  dologra,
    istenségre  utalt.  A  feudális  hierarchiában  széles   körben
    követelték meg hűségeskü letételét, szakrális ceremónia keretei
    között.
     A  modern  alkotmányos államok megőrizték  azt  a  hagyományt,
    hogy  a fontos köztisztséget betöltő, közhivatalt viselő,  vagy
    más   közérdekű  tevékenységet  végző  személyek  a  jogviszony
    létesítésekor  ünnepélyes nyilatkozatot, ígéretet  tesznek.  Az
    Amerikai  Egyesült  Államok  alkotmánya  II.  cikk  1.  §   (8)
    bekezdése  az  elnökre vonatkozóan így rendelkezik.  „Hivatalba
    lépése  előtt  az  alábbi  esküt vagy fogadalmat  teszi:  –»Én,
    ünnepélyesen esküszöm (vagy fogadom), hogy az Egyesült  Államok
    elnökének  tisztét  híven gyakorolom,  és  legjobb  képességeim
    szerint  fenntartom,  óvom  és  megvédem  az  Egyesült  Államok
    alkotmányát.«”
     A  német  szövetségi  alaptörvény 56.  cikke  „hivatali  eskü”
    letételét  írja elő a szövetségi elnök számára, amelyet  „Isten
    engem  úgy  segéljen!”  szöveggel vagy  „vallás  kinyilvánítása
    nélkül”  lehet  letenni. Az alaptörvény 140. cikke  érvényesnek
    ismeri  el a weimari alkotmányból – egyebek mellett – azokat  a
    rendelkezéseket,  amelyek  szerint  „a  közhivatalok  elnyerése
    független a vallási meggyőződéstől”, továbbá senkit sem  szabad
    „vallási esküforma igénybevételére kényszeríteni” (136. cikk).
     Magyarországon   az   1946.  évi   I.   törvénycikk   6.   §-a
    rendelkezett  arról, hogy a köztársasági elnök  a  Nemzetgyűlés
    előtt  „esküt  vagy  fogadalmat tesz”, amelyben  kinyilvánítja,
    hogy  „Magyarországhoz és annak Alkotmányához hű” lesz. Az eskü
    „esküszöm  az elő Istenre” szövegrészt tartalmazta, a fogadalom
    pedig a „becsületemre és lelkiismeretemre fogadom” szövegrészt.
     A  hatályos  magyar Alkotmány két helyen tesz  említést  ilyen
    ünnepélyes jognyilatkozatról. A 29/D. § szerint a megválasztott
    köztársasági    elnök   „hivatalba   lépését   megelőzően    az
    Országgyűlés előtt esküt tesz”. A 33. § (5) bekezdése alapján a
    „Kormány  tagjai  a Kormány megalakulása után  az  Országgyűlés
    előtt esküt tesznek”.

     2.3.   A   Ktv.   12.   §   (1)   bekezdése   alapján   minden
    köztisztviselőnek  pontosan  meghatározott   szövegű   ígéretet
    tartalmazó  nyilatkozatot kell tennie, amit a  Ktv.  „eskü”-nek
    nevez. A Ktv. 13. § alapján az eskü nélkül a köztisztviselő nem
    állítható hivatalba.
     Az   alkotmányos  demokráciákban  a  közhatalom  gyakorlására,
    illetve  közfeladat  ellátására irányuló  tisztségek  betöltése
    előtti  ünnepélyes nyilatkozatok az államhoz való hűség  és  az
    alkotmányos    rend   tiszteletben   tartásának   követelményét
    juttatják érvényre. A nemzetközi értelmezési gyakorlat  szerint
    önmagában  az  ilyen nyilatkozat nem érinti a lelkiismereti  és
    vallásszabadságot.  A  nyilatkozatok  közös  eleme,   hogy   az
    alkotmány  és  az alkotmányos intézményrendszer elismerését  és
    védelmét  írják  elő.  Az  következik belőlük,  hogy  az  állam
    nevében eljáró személyeknek tiszteletben kell tartaniuk  azokat
    az  intézményes  kereteket, amelyeket –  a  politikai  közösség
    demokratikus   döntései  nyomán  –  az  alkotmány   rögzít.   A
    jogalkalmazók  feladata,  hogy  feltétel  nélkül  betartsák  az
    alkotmányos  rendben  megalkotott  jogszabályokat.   Akik   más
    intézményes  kereteket preferálnak, ezek között az  intézményes
    keretek között fejthetik ki világnézeti meggyőződésüket, és  az
    eljárási  szabályokat betartva tevékenykedhetnek az intézmények
    megváltoztatása érdekében. [Ezeket az elveket követték  például
    azok a spanyol és belga bírósági határozatok, amelyek szerint a
    republikánus meggyőződésű köztisztviselők is hűséggel tartoznak
    a   királynak.   Belgiumban:   Egyeztető   Bíróság   (La   Cour
    d’arbitrage) 151/2002. számú ügy, 2002. október 15.]
     A  magyar  szabályozás  szerint a Ktv.-ben  előírt  ünnepélyes
    nyilatkozat   elmondásával   a  köztisztviselő   kinyilvánítja:
    „hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű  leszek.
    Országunk  Alkotmányát,  alkotmányos jogszabályait  megtartom.”
    Tehát  a  hagyományos hűségeskü a Ktv.-ben elsődlegesen világi,
    alkotmányos   célokat  jelenít  meg.  [Az  eredetileg   vallási
    tartalmú szokás világi célú gyakorlattá történő átalakulásáról:
    10/1993. (II. 27.) AB határozat, ABH 1993, 105, 107.]
     Az  Alkotmány  70. § (6) bekezdésén alapuló közhivatal-viselés
    fogalmi eleme, hogy a közhivatalok betöltőinek az Alkotmány  és
    más  jogszabályok  szerint kell eljárniuk.  Aki  köztisztviselő
    kíván  lenni,  annak  nemcsak el kell fogadnia  az  intézményes
    kereteket,  hanem a jogszabályok érvényesülése  érdekében  kell
    tevékenykednie.  A Ktv.-ben előírt ünnepélyes  nyilatkozat  nem
    zárja   ki,   hogy  azok  a  köztisztviselők,  akik  intézményi
    változtatásokat    támogatnak,   a   jogszabályi    előírásokat
    tiszteletben   tartva   megjelenítsék  meggyőződésüket.   Ezért
    önmagában  az  ígéretet tartalmazó ünnepélyes  nyilatkozat  nem
    korlátozza  az  Alkotmány 60. §-ában elismert lelkiismereti  és
    vallásszabadságot.

     2.4.  A  Ktv.  12.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  ünnepélyes
    nyilatkozat   szövege   „az  eskütevő   meggyőződése   szerint”
    kiegészíthető az „Isten engem úgy segéljen!” szövegrésszel.
     Az  Alkotmány  60. §-ából következik egyfelől  az  egyén  joga
    arra,  hogy  lelkiismereti,  vallási meggyőződését  nyilvánosan
    kinyilvánítsa, vagy kinyilvánítását mellőzze. Másfelől az állam
    kötelessége   az   ehhez   szükséges  semleges   és   általános
    jogszabályi keretek megteremtése, az egyéni meggyőződés  szabad
    kinyilvánításának biztosítása [4/1993. (II. 12.) AB  határozat,
    ABH 1993, 48, 50-51.].
     Mindebből  következően  senki nem  kényszeríthető  arra,  hogy
    lelkiismereti, világnézeti meggyőződésével ellentétes  tartalmú
    jognyilatkozatot   tegyen.  A  nem   vallásos   személyek   nem
    kötelezhetők vallásos tartalmú nyilatkozatra. (Az Emberi  Jogok
    Európai Bírósága döntése szerint sérti a vallásszabadságot,  ha
    a  jogszabály  meghatározott  valláshoz  kötődő  tartalmú  eskü
    letételét  követeli  meg  a  választott  tisztségviselőktől.  A
    vizsgált esetben a „Szent Evangéliumokra” kellett esküt  tenni.
    Buscarini and Others v. San Marino, 1999. február 18-i ítélet.)
     Továbbá  arra  sem  kényszeríthető senki, hogy  lelkiismereti,
    világnézeti    meggyőződését    kinyilvánítsa.    A    vallásos
    személyektől   sem   követelhető  meg,  hogy   meggyőződésükről
    nyilatkozzanak.  (A hatályos német alkotmány  részét  képezi  a
    weimari  alkotmány 136. cikkének rendelkezése: „A  hatóságoknak
    csak  annyiban van joguk valamely vallási közösséghez  tartozás
    iránt  érdeklődni, amennyiben a jogok és kötelezettségek  ettől
    függnek,    vagy    az   törvényben   elrendelt    statisztikai
    adatszolgáltatás miatt szükséges.”)
     Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  a  Ktv.-beli  szöveg
    azt biztosítja, hogy a nyilatkozattevő világnézeti meggyőződése
    szerint  cselekedhessen  a  lelkiismeretének  megfelelő   forma
    választásával.   A   Ktv.  12.  §  (2)  bekezdésében   szereplő
    „meggyőződése szerint” fordulat nem írja elő, hogy az  eskütevő
    köteles  kinyilvánítani a meggyőződését.  Azt  teszi  lehetővé,
    hogy  meggyőződése  szerint  döntsön  világnézeti  felfogásának
    kinyilvánításáról.  A Ktv.-ben az „Isten  engem  úgy  segéljen”
    fordulat  nem az esküszöveg kötelezően elmondandó része,  hanem
    az   eskü   választható  toldaléka,  amelynek  elmondása   vagy
    elhagyása  nem  érinti  az  eskü  érvényességét.  (Az  Amerikai
    Egyesült  Államokban a megválasztott elnökök többsége  által  a
    beiktatáskor használt „So help me God” fordulatot az  Alkotmány
    nem tartalmazza.)
     A  hazai  gyakorlatban nem terjedt el, hogy a  nyilatkozattevő
    általa  szentként  tisztelt  tárgyat,  vallási  szöveget   tart
    magánál a ceremónia alkalmával. Ha egy demokratikus államban ez
    a  hagyomány  része,  ott  a vallásgyakorlás  szabadságából  az
    következik,  hogy  például  a tradicionálisan  használt  Biblia
    helyett  másra  (például a Koránra) is letehető  az  eskü.  (Az
    Egyesült  Államokban  ez  az  alkotmányossági  szempont  kapott
    hangsúlyt  az ACLU of N.C. & Syidah Matteen v. State  of  North
    Carolina ügyben.)
     Mivel  a Ktv.-ben a világnézeti tartalmú kiegészítés nem része
    a  kötelezően elmondandó esküszövegnek, és annak kinyilvánítása
    szabadon válaszható, ezért senki nincs arra kényszerítve,  hogy
    lelkiismereti, világnézeti meggyőződésével ellentétes  tartalmú
    nyilatkozatot  tegyen. Továbbá a törvény senkit nem  kényszerít
    arra,    hogy    lelkiismereti,    világnézeti    meggyőződését
    kinyilvánítsa,   vagy   annak  kinyilvánítását   mellőzze.   Az
    Alkotmánybíróság emiatt úgy foglalt állást, hogy a Ktv.  12.  §
    (2)  bekezdésének  „az  eskütevő meggyőződése  szerint”  és  az
    „Isten  engem  úgy  segéljen!” szövegrésze  nem  korlátozza  az
    Alkotmány     60.    §-ában    elismert    lelkiismereti     és
    vallásszabadságot, és nem tesz különbséget a  személyek  között
    világnézeti meggyőződésük alapján.

     2.5.  A  Ktv.  12.  § (1) bekezdése szerint  a  köztisztviselő
    ígéretet  tartalmazó nyilatkozatának neve „eskü”. A 12.  §  (2)
    bekezdése  szerint  az  eskütevőnek az „esküszöm”  szóval  kell
    kifejeznie  ígéretét.  Az egyik indítványozó  szerint  az  eskü
    meghatározott  valláshoz köthető kifejezés, ezért  a  fogadalom
    alternatívájának    hiányában   sérül   a   lelkiismereti    és
    vallásszabadság.

     Az  Alkotmánybíróság  ennek az alkotmányossági  problémának  a
    megválaszolásakor  abból indult ki, hogy az „eskü”,  „esküszöm”
    szavak  a mai magyar nyelvben szekularizált kifejezéssé váltak.
    Önmagukban véve nincs vallásos tartalmuk, hívők és nem hívők  a
    legkülönbözőbb módokon használják. Ezt a megközelítést erősíti,
    hogy  az  Alkotmányban két helyen szereplő „eskü”  kifejezésnek
    [29/D. § a köztársasági elnök esküjéről; 33. § (5) bekezdése  a
    Kormány  tagjainak esküjéről] szintén nincs vallásos jelentése.
    Ugyanis   az  állam  semlegességének  elvéből  következően   az
    alkotmányszövegnek nem lehet olyan értelmezése,  amely  vallási
    alapokon   nyugszik.  Ezért  az  Alkotmányt   nem   lehet   úgy
    értelmezni, hogy csak az lehet köztársasági elnök és a  Kormány
    tagja,  aki az Alkotmányban előírt „eskü” letételével  vallásos
    jelentésű  ünnepélyes nyilatkozatot tesz.  Az  Alkotmánybíróság
    egy  korábbi  határozatában az adott  jogviszony  létesítéséhez
    kötődő,  a  megelőző  eljárást  lezáró  „ünnepélyes  aktus”-nak
    nevezte  az  eskü letételét. [14/2008. (II. 26.) AB  határozat,
    ABK 2008. február, 155, 158.] (Az Alkotmánybíróság jelen ügyben
    kifejtett  álláspontjához  hasonlóan  foglalt  állást  a  Német
    Szövetségi   Alkotmánybíróság:  az  Isten   megidézése   nélkül
    teljesített eskü nem transzcendens tartalmú. BVerfGE 33, 23.)

     Ugyanakkor az Alkotmánybíróság tekintetbe vette azt  is,  hogy
    egyes  személyek,  közösségek,  egyházak  olyan  jelentést   is
    tulajdoníthatnak az „eskü” és az „esküszöm” kifejezésnek, amely
    számukra  elfogadhatatlan. Az indítványozó  egyház  éppen  arra
    hivatkozott,  hogy az „esküszöm” szónak olyan vallási  tartalma
    van,   amivel  az  egyházközösség  nem  tud  azonosulni,   mert
    másképpen  értelmezi  a hittételeket. (Tehát  az  egyházak  egy
    része  szerint az Isten előtt elmondott eskü egyeztethető össze
    a Bibliával, de van olyan egyház, amely szerint a Biblia tiltja
    az eskü minden formáját.)

     Az  állam  és  azon  belül az Alkotmánybíróság  nem  foglalhat
    állást  lelkiismereti,  világnézeti  meggyőződések  és  vallási
    tanítások  igazságtartalmáról [4/1993. (II. 12.) AB  határozat,
    ABH  1993,  48,  52.].  Ezért nem dönthet a  különböző  vallási
    felfogások  közötti vitákban. Nem határozhatja meg a  különböző
    vallások  hívőinek számára, hogy mely hitelvek felelnek  meg  a
    Biblia (vagy más vallási alapvetés) előírásainak, és hogy mi  a
    vallási szövegek helyes értelmezése. Az állam kötelessége, hogy
    ne   alkosson  és  alkalmazzon  olyan  szabály,  amelynek  csak
    vallásos  igazolása  van,  illetve,  amely  csak  meghatározott
    vallás követői számára szolgáltat cselekvési indokokat.

     Jelen  esetben olyan szabályozást vizsgál az Alkotmánybíróság,
    amely  általános  kötelezettséget  fogalmaz  meg,  elsődlegesen
    világi   indoka   és   jelentése   van.   Ugyanakkor   bizonyos
    lelkiismereti  meggyőződést vallók  számára  ennek  a  semleges
    szabálynak a betartása lelkiismereti akadályokba ütközik, ezért
    ők  kivételes megítélésre tartanak igényt. Az „eskü”  kifejezés
    nélkül,  azt helyettesítő más szóval (elsődlegesen: a „fogadom”
    igével)  kívánják elmondani a köztisztviselői esküt. Vagyis  az
    alkotmányossági   kérdés,  hogy  a  személyek   egy   csoportja
    mentesülhet-e   lelkiismereti,   illetve   vallási    nézetekre
    hivatkozva   olyan   törvényi  szabály   alól,   amely   minden
    köztisztviselővel szemben azonos kötelezettséget fogalmaz  meg,
    viszont számukra többletterhet jelent.

     Az  Alkotmánybíróság  a  39/2007. (VI.  20.)  AB  határozatban
    fogalmazta  meg  az  ilyen konfliktusok  eldöntésénél  irányadó
    speciális   alapjogi  tesztet  („összehasonlító   teherpróba”).
    „Egyfelől tekintetbe kell venni azt a jogállami alapelvet, hogy
    mindenki  ugyanannak a jogrendnek jogosultja  és  kötelezettje,
    vagyis  a  jogszabályok mindenkire vonatkoznak,  mégpedig  úgy,
    hogy   a   jognak  mindenkit  egyenlőként  (egyenlő   méltóságú
    személyként)  kell kezelnie. Másfelől szem előtt kell  tartani,
    hogy   az  alkotmányos  demokrácia  egyik  értéke  a  politikai
    közösségen   belüli  sokszínűség,  az  egyének  és  közösségeik
    szabadsága  és autonómiája. Ezért általánosságban nem  mondható
    ki  sem  az,  hogy  a lelkiismereti, illetve a kultuszszabadság
    miatt  mindig kivételt kell tenni az általános törvények  alól,
    sem  az,  hogy a törvények uralma teljesen kiterjed  a  vallási
    közösség belső életére.

     A   különböző,   egymással  olykor  versengő   alkotmányossági
    szempontok  miatt  mindig  csak  a  konkrét  ügyben   felmerülő
    alkotmányjogi   kérdés   kapcsán  állapítható   meg,   hogy   a
    kultuszszabadságra  tekintettel indokolt-e  kivételt  tenni  az
    általános  törvények alól. A döntésnél meghatározó  jelentősége
    van  –  egyebek  mellett  –  annak, hogy  az  igényelt  kivétel
    szorosan  kapcsolódik-e hittételhez, vallási  szertartáshoz;  a
    kivételes  szabályozás  nem  járhat-e  mások,  így  a   vallási
    közösségen  kívüli  személyek  jogainak  sérelmével.  Vagyis  a
    konkrét  körülmények vizsgálata alapján állapítható  meg  annak
    indokoltsága,  hogy  az érintettek mentesüljenek  az  általános
    kötelezettségek alól, illetve, hogy az állam «lehetővé tegye  –
    ésszerű  keretek  között  – az alternatív  magatartást.»”  [ABH
    2007, 464, 493. Előzmény: 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH
    1991, 297, 313.; 4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993,  48,
    51.]

     Az   Alkotmánybíróság   megvizsgálta  a  különböző   megoldási
    lehetőségeket. Az Egyesült Államok Alkotmánya és Magyarországon
    az 1946. évi I. törvénycikk szövegbeli alternatívaként jeleníti
    meg   az   „esküszöm”   (swear)   és   a   „fogadom”   (affirm)
    kifejezéseket.  A  hatályos magyar jogban ennek  a  típusnak  a
    példája  a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
    7.  §  (4) bekezdése, amely elkülöníti az állampolgársági esküt
    („esküszöm”  igével és „Isten engem úgy segéljen”  fordulattal)
    is  az azzal egyenértékűnek elismert állampolgársági fogadalmat
    („fogadom”  igével, vallási fordulat nélkül). Ez a törvényhozói
    megoldás  abban  hasonlít  a  Ktv.-re,  hogy  az  eskü  csak  a
    kiegészítő   fordulattal   együtt   jelenít   meg   világnézeti
    választást. Ugyanakkor abban tér el, hogy az „Isten  engem  úgy
    segéljen”  szövegrész  nélküli  nyilatkozat  a  „fogadom”  igét
    tartalmazza.  (A különböző megoldások alkotmányjogi  igazolása:
    az  állampolgári eskünél az állam úgy tesz eleget a semlegesség
    követelményének,  hogy  formailag  elkülönítve   biztosít   egy
    semleges és egy világnézetileg elkötelezett választást. A  Ktv.
    egységes, semleges formát ad, és kiegészítésként teremti meg  a
    világnézeti választás lehetőségét.)

     A  hazai  jogrendben  eltérő megoldást  tartalmaz  például  az
    egyes  közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról  szóló
    2008. évi XXVII. törvény. Ez a címében elkülöníti az esküt és a
    fogadalmat,   ugyanakkor   mindkét   változat   szövegében   az
    „esküszöm”  ige  szerepel. (Vagyis ez a megoldás végeredményben
    azonos  a  Ktv.  rendelkezésével.)  Ezzel  szemben  például   a
    fegyveres  szervek  hivatásos  állományú  tagjainak  szolgálati
    viszonyáról  szóló  1996.  évi XLIII. törvényen  belül  kétféle
    eljárás  különül el: a törvény a rendőrség hivatásos  állománya
    részére  az  eskü  letételét  írja  elő,  ugyanakkor  az  egyéb
    rendvédelmi  szervek és a polgári nemzetbiztonsági  szolgálatok
    hivatásos    állománya   számára   az   eskü   vagy   fogadalom
    alternatíváját  teszi  lehetővé „esküszöm”,  illetve  „fogadom”
    igékkel.  Tehát a magyar szabályozásban nem érvényesül egységes
    jogalkotási gyakorlat.

     Az   Alkotmánybíróság  tekintetbe  vette  azt  is,   hogy   az
    „esküszöm”  ige  megítélésének nagy jelentőséget  tulajdonít  a
    külföldi    értelmezési   gyakorlat.   A    Német    Szövetségi
    Alkotmánybíróság  szerint  a  lelkiismereti  szabadság  alapján
    megtagadható   a   tanúvallomás,  ha  a  jogszabály   a   tanút
    eskütételre  kötelezi  (schwören),  és  nem  biztosítja   azzal
    egyenértékű ígéret, fogadalom kifejezését. (BVerfGE 33, 23, 22-
    23.)  Ehhez  hasonlóan  az olasz Alkotmánybíróság  is  lehetővé
    tette,  hogy  a polgári per tanúja ne esküvel, hanem  ígérettel
    fogadja   meg,   hogy  igazat  fog  mondani  a  bíróság   előtt
    (149/1995.)   Majd   egy   másik   ügyben   alkotmányellenesnek
    nyilvánította,  hogy  a  polgári perben  vita  esetén  az  eskü
    bizonyító   és   döntő   erejű   (giuramento   decisorio)   más
    jognyilatkozattal  szemben (34/1996.). Ugyanakkor  a  határozat
    utalt  arra  is, hogy az olasz alkotmány szerint  az  eskü  nem
    kizárt,  hanem  bizonyos esetekben kötelező. Például  az  olasz
    alkotmány  54.  §  alapján, ha törvény  előírja,  a  közhivatal
    betöltőinek.   Tehát  az  olasz  alkotmány   tükrözi,   és   az
    értelmezési gyakorlat figyelembe veszi a köztisztviselőkkel  és
    a  tanúkkal szembeni elvárások különbözőségét. Következésképpen
    a különféle ünnepélyes nyilatkozatok alkotmányossági megítélése
    elsődlegesen az Alkotmány szövegétől függ, emellett jelentősége
    van   annak,  hogy  kiket  (perbeli  tanúkat,  állampolgárságot
    szerzőket,    köztisztségek    viselőit,    stb.)    köteleznek
    nyilatkozattételre.

     Mindezeket  figyelembe  véve az Alkotmánybíróság  a  következő
    megállapításra   jutott.   A  Ktv.   12.   §-a   az   Alkotmány
    kifejezéseivel megegyező, és semleges módon igazolható előírást
    tartalmaz.  A  Ktv.  tartalmilag  különbséget  tesz   eskü   és
    fogadalom  között azáltal, hogy az „Isten engem úgy  segéljen!”
    formulát   elválasztja   az   elmondandó   szövegtől,   és    a
    köztisztviselő szabadon dönthet arról, hogy azt  hozzáfűzi-e  a
    szöveghez.   Mivel   az  „esküszöm”  igének   istenségre   való
    hivatkozás nélkül nincs világnézetre utaló jelentése,  a  Ktv.-
    beli  esküszöveg  tartalmilag ígéretnek, fogadalomnak  minősül,
    annak  ellenére,  hogy  ezt a Ktv. címszerűen  nem  deklarálja.
    Következésképpen  az  állam  minden  köztisztviselőtől   azonos
    formájú,   az  Alkotmány  szóhasználatával  összhangban   lévő,
    semleges igazolású esküszöveg elmondását várja el.

     Nem   az   Alkotmány   60.   §   (2)   bekezdésében   körülírt
    kultuszszabadságot (vallásos cselekmények, szertartások végzése
    egyénileg  vagy közösségben, nyilvánosan vagy magánkörben)  éri
    sérelem  abban  az  esetben,  ha  valaki  számára  ez  a  fajta
    fogadalom,  ígéret  elmondása  lelkiismereti  okból   aggályos.
    Ugyanis  a  szabályozás  nem valamely  vallási  közösség  belső
    életére,  szertartásaira vonatkozik, hanem egy  világi,  állami
    ünnepélyes ceremónián való részvételre. A közhivatal  viselése,
    a   köztisztviselői  jogállás  többletkötelezettséggel   és   -
    felelősséggel  jár:  az  állam és az  alkotmányos  rend  iránti
    hűséget  feltételezi, továbbá az állam szolgálatát igényli.  Az
    eskütétel mindenekelőtt ezt a többletkötelezettséget jelképezi,
    amely  nem  tartalmazza világnézet kinyilvánítását  vagy  annak
    mellőzését.  (Hasonlóan  a  köztársasági  elnök  és  a  Kormány
    tagjainak Alkotmányban előírt eskütételéhez.)

     Mindenfajta  szabályozás  esetén felmerülhet  a  lelkiismereti
    szabadság  problémája.  Az  állam a köztisztviselők  ünnepélyes
    nyilatkozatának  szabályozásakor  nem  tud  olyan  rendelkezést
    alkotni, amely egyformán összefér mindenki meggyőződésével.  Az
    Alkotmány   azt   a  követelményt  támasztja  a  törvényhozóval
    szemben,   hogy  ha  eskütételi  kötelezettséget   ír   elő   a
    köztisztviselők számára, akkor egységes, semleges szövegű  eskü
    kerüljön tanúsításra. Ez többféle módon is megvalósítható.

     A  hatályos magyar jogban és a külföldi gyakorlatban  többféle
    megoldás  jelent meg. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint  a
    Ktv.-beli  szabályozással a jogalkotó teljesítette az Alkotmány
    60.  és  70/A.  §-aiból következő alapvető  elvárásokat.  Olyan
    megoldást választott, amelynek világi, semleges voltát igazolja
    az   Alkotmány  29/D.  §-ának  és  a  33.  §  (5)  bekezdésének
    szövegezése is. A jogszabályok koherenciájának biztosítása,  az
    indokolatlan eltérések kiküszöbölése elsődlegesen  a  jogalkotó
    feladata.   Mivel   az   Alkotmánnyal  többféle   megoldás   is
    összeférhet,    az   Alkotmánybíróság   nem   kötelezheti    az
    Országgyűlést  egy meghatározott szabályozás előírására  minden
    területen.

     Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg,  hogy  a
    Ktv.-beli „eskü” és „esküszöm” kifejezések nem ellentétesek  az
    Alkotmány 60. és 70/A. §-ával.

     2.6.  Az egyik indítványozó azért is kifogásolta a Ktv. 12.  §
    (3) bekezdését, mert az előírja, hogy az esküt írásban meg kell
    erősíteni.  Az indítványozó szerint ez a rendelkezés  sérti  az
    Alkotmány   60.   §  (2)  bekezdését,  mert  a   lelkiismereti,
    világnézeti    meggyőződés   kinyilvánítására    és    írásbeli
    rögzítésére kötelezi a köztisztviselőt.

     A  Ktv.  12.  § (3) bekezdése kimondja: „Az esküt szóban  kell
    elmondani  és  írásban  megerősíteni.” Az írásbeli  megerősítés
    mikéntjéről a Ktv. nem rendelkezik. A Ktv. 64. § (1)  bekezdése
    szerint   az   „esküokmány”   a  köztisztviselő   közszolgálati
    jogviszonyával kapcsolatos iratok közé, azon belül  a  személyi
    anyag körébe tartozik. A Ktv. 61. § (1) bekezdése és a Ktv.  3.
    számú melléklete szerinti közigazgatási alapnyilvántartásban az
    esküokmány  száma  és  kelte  szerepel.  A  Ktv.  azonban   nem
    tartalmaz  kifejezett  rendelkezést  arról,  hogy  fel  kell-e,
    illetve  fel  lehet-e tüntetni az esküokmányban  azt,  hogy  az
    eskütevő az „Isten engem úgy segéljen!” formulával vagy anélkül
    mondta-e el az esküszöveget.

     Mindebből  következően  a joggyakorlatban  négyféle  lehetőség
    jöhet   számításba.   1.  A  Ktv.  12.   §   (2)   bekezdésében
    meghatározott szövegű esküokmányt a köztisztviselő aláírja.  Ez
    esetben  a dokumentum nem utal a világnézeti választásra,  csak
    arra, hogy az eskütételkor lehetőség volt ilyen választásra. 2.
    A  közigazgatási szervnél kétféle esküokmány készül,  az  egyik
    tartalmazza  az  „Isten engem úgy segéljen” kitételt,  a  másik
    nem,  és  a  köztisztviselő a választása szerinti okmányt  írja
    alá.   3.   Az   esküokmány  a  Ktv.  12.  §  (2)  bekezdésében
    meghatározott   szöveget  tartalmazza,  és   a   köztisztviselő
    megjelöli  (aláhúzással,  áthúzással,  vagy  más  módon),  hogy
    elhangzott-e  az esküt kiegészítő szövegrész. 4. Az  esküokmány
    nem tartalmazza a kérdéses kitételt, de helyet hagy ahhoz, hogy
    a   mondatot   a   köztisztviselő  saját  kezűleg   ráírja   az
    esküokmányra,  és azt úgy írja alá. Az első megoldás  esetén  a
    nyilvántartásba   kerülő  esküokmány   nem   jeleníti   meg   a
    köztisztviselő lelkiismereti, világnézeti választását, a  többi
    megoldás esetében viszont ez nem zárható ki.

     Az  Alkotmánybíróság  az Alkotmány és  az  egyéb  jogszabályok
    alapján  megvizsgálta, hogy a Ktv. értelmezése  és  alkalmazása
    során  milyen  megoldás  fogadható el. Vizsgálata  során  abból
    indult  ki,  hogy  az  Alkotmány  60.  §  (2)  bekezdésének   a
    „meggyőződés  kinyilvánítására, illetve mellőzésére”  vonatkozó
    szövegrésze  szoros  kapcsolatban áll az Alkotmány  59.  §  (1)
    bekezdésében elismert személyes adatok védelméhez való  joggal.
    Bár  a Ktv. 12. § (2) bekezdése szerinti választás rögzítéséből
    nem  következtethető  ki  pontosan  az  érintett  lelkiismereti
    meggyőződése,  de  az  „Isten  engem  úgy  segéljen!”  fordulat
    elmondása  utalhat a nyilatkozó világnézeti meggyőződésére.  (A
    lelkiismereti, vallási meggyőződést semmiféle regisztráció  nem
    képes  „pontosan”  megragadni.  Ugyanakkor  már  önmagában   az
    istenhithez  való viszonyról szóló információ is a  világnézeti
    meggyőződésre  utal.)  Ezt  az  összefüggést  jeleníti  meg   a
    lelkiismereti  és vallásszabadságról, valamint  az  egyházakról
    szóló 1990. évi IV. törvény (a továbbiakban: Lvtv.) 3. §-a:
     „(1)  Vallása, meggyőződése és azok kinyilvánítása,  illetőleg
    gyakorlása  miatt  senkit  semmilyen  hátrány  nem   érhet   és
    semmiféle előny nem illet meg.
     (2)   Állami   (hatósági)  nyilvántartásba  vallási   és   más
    meggyőződésre vonatkozó adatot felvenni nem szabad.(…)”
     A   személyes   adatok  védelméről  és  a   közérdekű   adatok
    nyilvánosságáról   szóló   1992.   évi   LXIII.   törvény    (a
    továbbiakban: Avtv.) 2. § 2. a) pontja alapján „a vallásos vagy
    más  világnézeti  meggyőződésre”  vonatkozó  adatok  különleges
    adatnak  minősülnek. Ezek az adatok az Avtv. 3. § (2) bekezdése
    alapján  vagy az érintett írásban hozzájárulásával  kezelhetők,
    vagy   akkor,   ha  az  nemzetközi  egyezményen  alapul,   vagy
    Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá  a
    nemzetbiztonság,  a  bűnmegelőzés vagy a  bűnüldözés  érdekében
    törvény elrendeli.
     Az  Alkotmánybíróság a jogszabályok értelmezésénél  figyelembe
    vette   továbbá  azt  az  alkotmányossági  elvárást,  hogy   az
    adatkezelésnek  mindig  meg  kell  felelnie  a  célhozkötöttség
    követelményének.   „Ez  azt  jelenti,  hogy  személyes   adatot
    feldolgozni  csak  pontosan  meghatározott  és  jogszerű  célra
    szabad.  Az  adatfeldolgozásnak  minden  szakaszában  meg  kell
    felelnie  a  bejelentett és közhitelűen  rögzített  célnak.  Az
    adatfeldolgozás célját úgy kell az érintettel közölni, hogy  az
    megítélhesse   az   adatfeldolgozás   hatását    jogaira,    és
    megalapozottan dönthessen az adat kiadásáról; továbbá,  hogy  a
    céltól eltérő felhasználás esetén élhessen jogaival. Ugyanezért
    az  adatfeldolgozás céljának megváltozásáról is értesíteni kell
    az  érintettet.  Az  érintett beleegyezése nélkül  az  új  célú
    feldolgozás csak akkor jogszerű, ha azt meghatározott adatra és
    feldolgozóra   nézve   törvény   kifejezetten   megengedi.    A
    célhozkötöttségből   következik,  hogy  a   meghatározott   cél
    nélküli,   »készletre«,   előre  nem   meghatározott   jövőbeni
    felhasználásra  való adatgyűjtés és -tárolás alkotmányellenes.”
    [Először: 15/1991. (IV. 13.) AB határozat, ABH 1991,  40,  42.]
    Ezt a követelmény rögzíti az Avtv. 5. §-a:

     „(1)  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból,  jog
    gyakorlása  és  kötelezettség teljesítése érdekében  lehet.  Az
    adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
     (2)  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés
    céljának  megvalósulásához  elengedhetetlen,  a  cél  elérésére
    alkalmas,  csak a cél megvalósulásához szükséges  mértékben  és
    ideig.”

     Az Avtv. 6. § (2) bekezdése továbbá kimondja:
     „Az  érintettet  – egyértelműen és részletesen –  tájékoztatni
    kell  az  adatai  kezelésével kapcsolatos minden  tényről,  így
    különösen   az   adatkezelés  céljáról  és   jogalapjáról,   az
    adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,  az
    adatkezelés  időtartamáról, illetve arról, hogy kik  ismerhetik
    meg  az  adatokat.  A  tájékoztatásnak  ki  kell  terjednie  az
    érintett  adatkezeléssel  kapcsolatos jogaira  és  jogorvoslati
    lehetőségeire is.”

     Mindezek    alapján   az   Alkotmánybíróság   a   következőket
    állapította  meg. Sem a Ktv., sem más törvény  nem  rendelkezik
    kifejezetten  az esküokmányon feltüntethető adatok tartalmáról.
    A  törvények  rendelkezései nem hatalmazzák fel a közigazgatási
    szervet  arra, hogy nyilvántartsa: az eskütevő az „Isten  engem
    úgy   segéljen!”  formulával  vagy  anélkül  mondta-e   el   az
    esküszöveget.  Tehát  a  köztisztviselőkre  vonatkozóan   nincs
    kifejezett  törvényi felhatalmazás a világnézeti  meggyőződésre
    utaló  bejegyzések,  adatok nyilvántartására.  Az  Lvtv.  ezzel
    összhangban  kifejezetten tiltja a vallási és más meggyőződésre
    vonatkozó adatok állami nyilvántartásba történő felvételét.

     Önmagában  az  Avtv.  3.  § (2) bekezdése  alapján  –  a  Ktv.
    kifejezett  előírásának  hiányában – a köztisztviselő  írásbeli
    hozzájárulásával   lehetne   az  esküokmányon   feltüntetni   a
    köztisztviselő  lelkiismereti, illetve  vallási  meggyőződésére
    utaló  adatokat. Azonban a vizsgált szabályozási konstrukcióban
    nem  a köztisztviselő szabad választásán, hanem a közigazgatási
    szerv  jogértelmezésén  és  a helyben  alkalmazott  nyomtatvány
    tartalmán múlik, hogy bekerülnek-e a világnézetre utaló  adatok
    a  köztisztviselő  személyi anyagát  alkotó  dokumentációba.  A
    közigazgatási szerv által biztosított forma elutasítása  esetén
    nem  jön  létre a köztisztviselői jogállás. Ezért  önmagában  a
    köztisztviselő  aláírása az esküokmányon  nem  számít  írásbeli
    beleegyezésnek a világnézetre utaló adatok kezelésébe.

     A   joggyakorlatban  elvileg  az  is  előfordulhat,   hogy   a
    köztisztviselő  szabad választása, esetleg  kifejezett  kérelme
    nyomán  válik  a  személyi anyag részévé a  világnézetre  utaló
    információ.   Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   a
    célhozkötöttség  és a tájékoztatáson alapuló beleegyezés  elvét
    tekintetbe   véve   az  ilyen  adatok  nyilvántartására   sincs
    alkotmányos lehetőség.

     A  köztisztviselő különleges adatai ugyanis a hozzájárulásával
    is  csak  akkor  kezelhetők  a  személyi  anyagban  (az  iratok
    között),  ha  az  adatkezelésnek  alkotmányos  indoka  van.  Ez
    esetben  azonban  nincs  alkotmányos  indoka  annak,   hogy   a
    köztisztviselőkről  vezetett  nyilvántartásba  bekerüljenek   a
    lelkiismereti,  vallási  meggyőződésre  vonatkozó  adatok.   Az
    esküokmány  tárolásának  célja  a  köztisztviselői  jogviszonyt
    keletkeztető    jogi    tény    igazolása.    Az     esküszöveg
    kiegészítéseként    kinyilvánított,    meggyőződésen    alapuló
    választás   dokumentálása  ehhez  szükségtelen.   Önmagában   a
    lelkiismereti és vallásszabadság alapján nem támasztható  igény
    arra,  hogy  a köztisztviselői dokumentáció részévé váljanak  a
    világnézeti meggyőződésre utaló adatok.

     Továbbá  az  ilyen  tartalmú  adatkezelésnek  jövőbeli   célja
    sincs.   Ugyanis  jelen  esetben  a  lelkiismereti  és  vallási
    meggyőződésre  utaló adatok nyilvántartása nem  köthető  sem  a
    köztisztviselő      jogainak,      illetve      kötelességeinek
    érvényesítéséhez, sem konkrét közérdekű célokhoz.  Mivel  pedig
    az   adatkezelésnek  nincs  célja,  a  köztisztviselő  nem  tud
    tájékozott beleegyezést adni ahhoz.

     Az  Alkotmánybíróság értelmezésekor azt is  figyelembe  vette,
    hogy  a  lelkiismereti, világnézeti meggyőződés kinyilvánítását
    (Alkotmány  60.  §)  és  a meggyőződésre vonatkozó  információk
    kezelését  (Alkotmány 59. §) különleges jogi garanciáknak  kell
    övezniük.  Az  ilyen adatok azok közé a szenzitív  adatok  közé
    tartoznak, amelyek védelméhez az egyéneknek kiemelt és  igazolt
    érdekük fűződik. Közismert történelmi tapasztalatok bizonyítják
    a  különböző  világnézeti  meggyőzédésű  személyekkel  szembeni
    visszaélések   megelőzésének  fontosságát.   Az   ilyen   ügyek
    megítélésénél   arra  is  tekintettel  kell   lenni,   hogy   a
    gyakorlatban a személyeket sokszor nem a tényleges  világnézeti
    meggyőződésük  miatt  érte  joghátrány,  hanem  azért,  amit  a
    lelkiismereti,     világnézeti    meggyőződésükről,     vallási
    hovatartozásukról  (istenhívő,  vallási  közösség  tagja   vagy
    ateista) feltételeztek.

     Az  Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a  Ktv.  alkotmányos
    célból,  a  lelkiismereti szabadsággal összhangban  álló  módon
    írja  elő  a  köztisztviselői  eskü  letételét.  Ugyanakkor   a
    szabályozás   nem   képes  teljesen  megakadályozni,   hogy   a
    jogalkalmazás során ne történjenek visszaélések.  Az  Alkotmány
    70. § (6) bekezdéséből következően minden magyar állampolgárnak
    lelkiismereti   meggyőződésére   tekintet   nélkül   joga   van
    közhivatalt viselni. Alapjogsértő helyzetet eredményezne, ha  a
    „munkáltatói  jogkör gyakorlója és a munkatársak  előtt”  [Ktv.
    12.   §   (3)  bekezdés]  lezajló  eskütételkor  –  a   konkrét
    körülmények  miatt – a meggyőződést nem lehetne félelemmentesen
    kinyilvánítani, vagy mellőzni a meggyőződés kinyilvánítását. Ha
    ezek  az információk a köztisztviselőről vezetett nyilvántartás
    részévé    válnának,    akkor   az   alapjogsérelem    veszélye
    megnövekedne.  Az  Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  jelen
    esetben   nem   az   egyéni  alapjoggyakorlás   elősegítéséhez,
    indokolatlan   hátrányok   kiegyenlítéséhez   vagy   juttatások
    biztosításához  nélkülözhetetlen szenzitív adatokról  van  szó,
    hanem  ésszerű  indok  nélküli  és  –  a  többféle  értelmezési
    lehetőség  folytán – a visszaélések veszélyét  magában  hordozó
    regisztrációról.  Mindebből következően az Alkotmánybíróság  az
    Alkotmány  59.  és  60. §-ainak, továbbá  a  releváns  törvényi
    rendelkezések értelmezésével arra a megállapításra jutott, hogy
    a   Ktv.   nem   írhatja  elő  az  eskütételnél  kinyilvánított
    meggyőződésre vonatkozó adatok kezelését.

     Az  Alkotmánybíróság  a  38/1993. (VI.  11.)  AB  határozatban
    kifejtette:     „Az    Alkotmánybíróságnak     a     jogszabály
    alkotmányossági  vizsgálata során az  Alkotmány  értelmezésével
    meg  kell  állapítania,  hogy az adott jogszabályi  rendelkezés
    tárgyában  melyek  az alkotmányos követelmények.  A  jogszabály
    alkotmányos,  ha  ezeknek megfelel. A megfelelés  megállapítása
    logikailag   elkerülhetetlenné   teszi   azonban   a   vizsgált
    jogszabály  értelmezését  is.  Az  Alkotmánybíróság  mindig  az
    Alkotmány   és  a  vizsgált  jogszabály  egymásra   tekintettel
    értelmezett megfelelését vagy ellentétét állapítja meg. A norma
    alkotmányosságának  megállapítása egyben  a  norma  alkotmányos
    értelmezéseinek tartományát is kijelöli: a norma mindazokban az
    értelmezéseiben   alkotmányos,   amelyek   az   adott    ügyben
    megállapított   alkotmányi  követelményeknek   megfelelnek.   A
    jogrendszer egysége is megköveteli, hogy minden jogszabályt  ne
    csupán önmagában és funkcióját tekintve, hanem mindenekelőtt az
    Alkotmánnyal   való  összhangjára  figyelemmel   értelmezzenek,
    függetlenül attól is, hogy a jogszabály az Alkotmány előtt vagy
    után   keletkezett-e.”  [ABH  1993,  256,  267.;   megerősítve:
    23/1995.  (IV.  5.) AB határozat, ABH 1995, 115, 121.;  4/1997.
    (I.  22.)  AB határozat, ABH 1997, 41.; 22/1999. (VI.  30.)  AB
    határozat, ABH 1999, 176, 201.; az újabb gyakorlatban: 22/2005.
    (VI. 17.) AB határozat, ABH 2005, 246.; 28/2005. (VII. 14.)  AB
    határozat, ABH 2005, 290.; 75/2008. (V. 29.) AB határozat,  ABK
    2008. május, 715, 723.]

     Jelen  ügyben az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy a Ktv.-
    nek  az  az értelmezése van összhangban az Alkotmánnyal  és  az
    Avtv.-vel, amely szerint a köztisztviselő aláírja a Ktv. 12.  §
    (2)  bekezdésében meghatározott szövegű esküokmányt, amely  nem
    utal a világnézeti választására (az elhangzott eskü világnézeti
    tartalmára),  csak  arra, hogy az eskütételkor  lehetőség  volt
    ilyen   választásra.  [Ezt  a  megoldást  lehetővé   teszi   az
    állampolgársági esküről vagy fogadalomról szóló szabályozás is.
    A  jegyzőkönyv mintáját a magyar állampolgárságról szóló  1993.
    évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm.
    rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.]

     Mindezeket     figyelembe     véve     az     Alkotmánybíróság
    megállapította: a Ktv. 12. § (3) bekezdésének alkalmazásánál az
    Alkotmány 59. és 60. §-án alapuló alkotmányos követelmény, hogy
    az  esküokmány nem tartalmazhat a köztisztviselő lelkiismereti,
    illetve vallási meggyőződésére utaló adatot.

     Ugyanakkor  az  Alkotmánybíróság  a  fent  kifejtett   indokok
    alapján   a   Ktv.   12.   §-a   és   13.   §   (2)   bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványokat elutasította.

     3.  Az  Alkotmánybíróság külön vizsgálta  azt  az  indítványt,
    amely  a  Ktv.  102. § (8) bekezdését támadta a  munkához  való
    jogra  [Alkotmány  70/B.  §] hivatkozva.  Az  indítványozó  azt
    állította,  hogy a hiányos (joghézagot eredményező) szabályozás
    miatt   egyes   esetekben  a  közigazgatási  szerv  vezetőjének
    szándékos  mulasztása  vagy  más  hibája  miatt  szűnt  meg   a
    köztisztviselők  jogviszonya. (Mivel a törvény hatályba  lépése
    után  hatvan  napon belül nem tudták letenni a  köztisztviselői
    esküt.)  Ezért az indítványozó egyrészt a 102. §  (8)  bekezdés
    második   mondatának  visszamenőleges  hatályú  megsemmisítését
    kezdeményezte.  Másrészt  annak  kimondását  kérte,   hogy   az
    eskütételre előírt határidő nem jogvesztő.
     A  Ktv.  támadott szabálya szerint a törvény hatálybalépésekor
    már  közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő esküt tesz
    a  törvény  hatálybalépését követő 60  napon  belül.  Eskütétel
    hiányában a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya a  törvény
    erejénél   fogva  megszűnik.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint  a Ktv. 102. § (8) bekezdése a törvény hatályba lépését
    követő  60  napon  belüli  időszakra nézve  állapította  meg  a
    köztisztviselő   kötelezettségét,   illetve   a   kötelezettség
    elmulasztása    esetére   jogkövetkezményt.   Az   indítványozó
    kifogásai  (a szabály konkrét esetekben történő alkalmazása,  a
    határidő  jellegének  és a közigazgatási szerv  tevékenységének
    megítélése)  elsősorban  a  bírói  jogalkalmazás   körébe   eső
    kérdések.
     Az  Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.)  1.  §-a felsorolja  az  Alkotmánybíróság
    határköreit.   Az   Alkotmánybíróság  az   Abtv.   48.   §-ában
    intézményesített  alkotmányjogi  panasz  alapján  vizsgálhatja,
    hogy   az  alkalmazott  jogszabály  alkotmányellenessége  miatt
    következett-e   be   alapvető  jogot   érintő   jogsérelem.   A
    mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  vizsgálatának
    indítványi   előfeltételeit  az  Abtv.  49.  §  (1)   bekezdése
    határozza meg (jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói
    feladat   elmulasztása   és   ezzel  alkotmányellenes   helyzet
    előidézése).  Az Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  a  Ktv.
    102. § (8) bekezdésével összefüggésben előterjesztett indítvány
    egyik hatáskörben sem bírálható el.
     Az  Ügyrend  29.  §  b) pontja alapján az Alkotmánybíróság  az
    indítványt  visszautasítja,  ha az eljárásra  nincs  hatásköre.
    Erre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  a  Ktv.  102.  §   (8)
    bekezdését érintő indítványt visszautasította.

     4.   Két   indítványozó   a   Ktv.  további   rendelkezéseivel
    összefüggésben  fogalmazott meg kifogást. Az  Alkotmány  számos
    rendelkezésére [2. § (1) bekezdés, 4. §, 8. § (2) bekezdés, 35.
    § (1) bekezdés, 70. § (6) bekezdés, 70/A. § (3) bekezdés, 77. §
    (2)  bekezdés, 78. § (2) bekezdés], valamint más jogszabályokra
    hivatkozva kezdeményezték a Ktv. 13. § egésze, valamint a 65. §
    (2) bekezdés d) pontja alkotmányossági vizsgálatát. Emellett az
    indítvány   indokolásában  kérték,  hogy  az   Alkotmánybíróság
    vagylagosan  állapítson  meg  jogalkotói  mulasztást,   illetve
    foglaljon  állást jogalkotási kérdésekben. Az  indítványozók  a
    felsorolt  kezdeményezésekkel összefüggésben a  köztisztviselői
    etikára  és a szakmai kamarára vonatkozó szabályozás tartalmát,
    illetve hiányosságait kifogásolták.
     Az  Abtv.  22.  §  (2) bekezdése kimondja: „Az indítványnak  a
    kérelem  alapjául  szolgáló ok megjelölése  mellett  határozott
    kérelmet  kell  tartalmaznia.” Az Ügyrend 21. §  (2)  bekezdése
    szerint  „az  indítvány  tartalmazza: a vizsgálandó  jogszabály
    megjelölése  mellett az Alkotmánynak azokat  a  rendelkezéseit,
    amelyeket  –  az indítványozó állítása szerint – a  hivatkozott
    jogszabályok  megsértenek,  valamint  az  Abtv.-nek  és   egyéb
    törvényeknek    azokat   a   rendelkezéseit,   amelyekből    az
    indítványozó  jogosultsága  és  az  Alkotmánybíróság  hatásköre
    megállapítható.”  Az  Alkotmánybíróság gyakorlata  szerint  nem
    elegendő  az  Alkotmány  egyes rendelkezéseire  hivatkozni:  az
    indítványban  meg  kell  indokolni,  hogy  az  Alkotmány  egyes
    felhívott rendelkezéseit a megsemmisíteni kért jogszabály miért
    és  mennyiben sérti [654/H/1999. AB határozat, ABH 2001, 1645.;
    472/B/2000. AB végzés, ABH 2001, 1655.; 494/B/2002. AB  végzés,
    ABH   2002,   1783.].  Az  indítványozók   –   a   paragrafusok
    felsorolásán  túl  –  nem  jelölték  meg,  hogy  az   Alkotmány
    hivatkozott     rendelkezései    konkrétan    mely     támadott
    rendelkezésekkel  ellentétesek,  és  milyen  indokból   tartják
    alkotmányellenesnek a szabályozást.
     Az    Alkotmánybíróság   hatáskörei   között   nem    szerepel
    jogalkotási kérdésekben történő állásfoglalás. Az indítványozók
    nem  határozták  meg  az egyéb kezdeményezéseik  jogalapját  és
    érdemi  indokait.  Továbbá  az  indítvány  nem  felel   meg   a
    mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  vizsgálatához
    szükséges  –  az  Abtv.  49.  § (1)  bekezdéséből  következő  –
    feltételeknek sem.
     Az  Ügyrend  29.  §  b) pontja alapján az Alkotmánybíróság  az
    indítványt  visszautasítja,  ha az eljárásra  nincs  hatásköre.
    Mindezekre  tekintettel – az Abtv. 22. § (2)  bekezdése  és  az
    Ügyrend  29. § b) pontja alapján – az Alkotmánybíróság  a  Ktv.
    13.   §   (1)  bekezdése  és  65.  §  (2)  bekezdés  d)  pontja
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló    indítványt,   továbbá   az   egyéb    indítványokat
    visszautasította.

     5.  Több  indítvány  kezdeményezte a Ktv. 31/A.-31/F.  §-ainak
    utólagos   alkotmányossági  vizsgálatát,  és  teljes,   illetve
    részleges megsemmisítését.
     Az   Alkotmánybíróság   eljárása  közben   a   köztisztviselők
    jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló
    2007.  évi LXXXIII. törvény 50. § (1) bekezdése hatályon  kívül
    helyezte  ezeket  a  rendelkezéseket,  továbbá  az  50.  §  (2)
    bekezdése  hatályon  kívül helyezte a 31/A.  §-át  megelőző  „A
    kiemelt   főtisztviselői  kar”  alcímet.   Továbbá   az   egyik
    indítványozó a jogszabályváltozásra tekintettel a  Ktv.  31/A.-
    31/F.   §-aival   összefüggésben   előterjesztett   indítványát
    visszavonta.
     Az  Ügyrend  31.  §  a) pontja alapján az Alkotmánybíróság  az
    eljárást  megszünteti,  ha  az  indítvány  benyújtása  után   a
    vizsgálat alá vont jogszabály hatályát vesztette, és  ezzel  az
    indítvány  tárgytalanná  vált.  A  31.  §  d)  pontja   szerint
    megszüntetési   ok  az  is,  ha  az  indítványozó   visszavonta
    indítványát.
     Az  Alkotmánybíróság gyakorlata, hogy hatályon kívül helyezett
    jogszabály alkotmányellenességét kivételesen, az Abtv.  38.  §-
    ában   foglalt  bírói  kezdeményezés  és  a  48.   §   szerinti
    alkotmányjogi panasz esetében vizsgálja [10/1992. (II. 25.)  AB
    határozat,  ABH  1992, 72, 76.; 335/B/1990. AB  határozat,  ABH
    1990,  261, 262.]. Továbbá akkor van mód utólagos normakontroll
    eljárásra,  ha  a  hatályát vesztett  jogszabály  helyébe  lépő
    jogszabály  tartalmilag  a korábbival azonos  (vagy  lényegében
    hasonló).  (137/B/1991.  AB határozat,  ABH  1992,  456,  457.;
    157/B/2003.  AB  határozat, ABK 2008. április,  602.)  A  jelen
    ügyben előterjesztett indítványok nem bírói kezdeményezések  és
    nem  alkotmányjogi panaszok, továbbá a hatályos jogszabályok  a
    sérelmezett rendelkezéseket nem tartalmazzák.
     Ezért  az  Alkotmánybíróság  az  Ügyrend  31.  §  a)  és  –  a
    visszavont   indítvány  tekintetében  –   d)   pontja   alapján
    megszüntette  a  Ktv.  31/A.-31/F. §-ai alkotmányellenességének
    utólagos vizsgálatára irányuló eljárást.

     Az     Alkotmánybíróság     az     alkotmányos     követelmény
    megállapítására  és  az  ügy  elvi  jelentőségére   tekintettel
    rendelte   el   határozatának   a   Magyar   Közlönyben    való
    közzétételét.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Holló András           Dr. Kiss László
               előadó alkotmánybíró         alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter     r. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Lévay Miklós      Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
     Dr. Trócsányi László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek   a   határozat  rendelkező  részével,   az   alábbi
     kiegészítésekkel.

     1. Az „Isten engem úgy segéljen!” záradék jellege:

     A  Magyar  Köztársaságban a hatályos törvények  számos  esetben
     tartalmaznak  eskütételi kötelezettséget. E  törvények  kivétel
     nélkül   lehetővé  teszik,  hogy  az  eskütevő  —  meggyőződése
     szerint,  az esküszöveg végén — az „Isten engem úgy  segéljen!”
     záradékot  elmondhassa.  Többek között  az  Országgyűlés  által
     választott  közjogi tisztségviselők, a bírák, az  ügyészek,  az
     ügyvédek,  a  köztisztviselők esküszövege is biztosítja  ezt  a
     lehetőséget.    Amennyiben   az   érintett   —   meggyőződésére
     tekintettel  —  ezt  a  záradékot el kívánja  mondani,  úgy  az
     szerves  részévé válik az eskünek, mint olyan záradék, mely  az
     esküt   tevő   szándéka   szerint  az   esküszövegben   foglalt
     kötelezettségének megerősítését célozza. A záradék elmondásával
     az  eskü  letevője  az esküben magára vállalt kötelezettségeket
     nem változtatja meg, hanem azokat megerősíti.

     Az  „Isten  engem  úgy  segéljen!” záradék  megfelel  a  magyar
     hagyományoknak, és — mint vallási meggyőződés kinyilvánítása  —
     az    Alkotmány    60.   §-ában   foglalt   lelkiismereti    és
     vallásszabadság megvalósulását nemhogy korlátozza, hanem  annak
     gyakorlását biztosítja. A jogszabályok lehetővé teszik azt  is,
     hogy  amennyiben valaki ezzel nem kíván élni, úgy az eskü  ezen
     záradékát   ne   mondja   el.  Ez   is   a   lelkiismereti   és
     vallásszabadság része, ebben az esetben a záradék nem válik  az
     eskü  részévé.  Lehet,  hogy valaki éppen vallási  meggyőződése
     okán  tartózkodik  a záradék elmondásától.  A  záradék  el  nem
     mondásának   lehetősége   tehát  nemcsak   a   vallástól   való
     tartózkodást  biztosítja,  hanem a  vallási  meggyőződés  ilyen
     tartózkodó megélését is. Az „Isten engem úgy segéljen!” záradék
     az  eskü  végén áll, az esküben elhangzottakat erősíti meg,  az
     eskümondó  vallási, esztétikai vagy tradicionális  meggyőződése
     szerint.  Az  eskümondás részben a lojalitás  kinyilvánításának
     kötelezettsége, de részben az eskümondó szubjektív  intencióját
     is  kifejezi,  mert  az  eskü elmondásával  kötelezi  el  magát
     szubjektíve   is   a   betöltendő   tisztséggel   együtt   járó
     kötelezettségekre.

     Más  országok  jogszabályai  is — Magyarországhoz  hasonlóan  —
     biztosítják azt, hogy az eskü letevője választhasson az  „Isten
     engem úgy segéljen!” („So help me God”) fordulat elmondása vagy
     el  nem  mondása  között.  Az angolszász  országok  különbséget
     tesznek  az  eskü  (oath) és az ünnepélyes megerősítés  (solemn
     affirmation) között: Az érintett döntésétől függ, hogy melyiket
     kívánja  elmondani.  Nagy-Britanniában  például  minden   bírói
     tisztséget  betöltő  személy választhat  a  „So  help  me  God”
     fordulatot tartalmazó eskü és az egyszerű megerősítés elmondása
     között. Lehetőség van arra is, hogy a zsidó, a hindu, a muszlim
     vagy a sikh vallásra utalással mondja el az eskütevő esküjét.

     Tény  viszont az is, hogy Magyarországon napjainkban az  „Isten
     engem     úgy    segéljen!”    záradék    általános,    részben
     szekularizálódott,  részben nem konkrét vallási  meggyőződéshez
     kötődő tartalommal is bír, így a fordulat elmondása vagy el nem
     mondása   nem   feltétlenül  köthető   artikulált   világnézeti
     meggyőződéshez, a lelkiismereti és vallásszabadsághoz, ezért az
     „Isten  engem  úgy  segéljen!”  záradék  erős  szimbólumnak  is
     tekinthető.  A  záradék  elmondásának érzelmi  vagy  esztétikai
     motivációja  is lehet. A Himnusz első és utolsó versszakai  egy
     nemzeti   imát,  fohászt  tartalmaznak,  mára  ezek   a   sorok
     szekularizálódott tartalommal is bírnak. A Himnusz  eléneklése,
     elmondása nem köthető vallási meggyőződéshez, a költemény  ima,
     fohász   jellege   ellenére  sem.  Sőt   1989-ben   a   Himnusz
     közjogiasítására is sor került, az Alkotmány 75.  §-a  szerint:
     „A  Magyar  Köztársaság himnusza Kölcsey  Ferenc  Himnusz  című
     költeménye  Erkel Ferenc zenéjével.” Az alkotmányozó  fontosnak
     tartotta  azt,  hogy  a Himnusz a nemzeti  jelképek  között  az
     Alkotmányban  szerepeljen.  Az  „Isten  engem  úgy   segéljen!”
     záradék  is  sokak  számára pusztán  egy  nemzeti  jelkép,  egy
     szimbólum,  melynek  elmondásából vagy el  nem  mondásából  nem
     lehet következtetni vallási meggyőződésre.

     2.  Az  eskütételre  vonatkozó főbb  szabályok  és  alkotmányos
     követelmény:

     A   Ktv.  12.  §  (3)  bekezdése  szerint  „[a]z  eskütételt  a
     közigazgatási  szerv köteles a köztisztviselői kinevezés  előtt
     megszervezni. Az eskütételre a munkáltatói jogkör gyakorlója és
     a   munkatársak  előtt  kerülhet  sor.  Az  esküt  szóban  kell
     elmondani  és  írásban megerősíteni”. Ez a szabályozás  részben
     áll   csak  összhangban  más,  esküokmány  elkészítését  előíró
     jogszabállyal.  A  Magyar  Honvédség hivatásos  és  szerződéses
     állományú  katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV  törvény
     43.  §  (4)  bekezdése  szerint  nincs  külön  esküokmány,   az
     állományba  vételi  okmány (a szerződés)  tartalmazza  az  eskü
     letételének időpontját. A magyar állampolgárságról szóló  1993.
     évi  LV. törvény 7. § (2) bekezdése szerint a honosítási okirat
     válik  esküokmánnyá,  ez  tartalmazza az  eskü  vagy  fogadalom
     letételének tényét és napját. Az ügyvédségről szóló  1998.  évi
     XI. törvény 16. § (4) bekezdése értelmében „[a]z eskütételről a
     kamara okiratot készít, amely az eskü szövegét, letételének  és
     az ügyvédi tevékenység megkezdésének időpontját tartalmazza. Az
     okiratot  az ügyvéd és a kamara elnöke aláírja. Az esküokiratot
     a   kamara   őrzi  meg”.  Hasonló  szabályozást   tartalmaz   a
     könyvvizsgálói   tevékenységről,  valamint   a   könyvvizsgálói
     közfelügyeletről  szóló  2007. évi  LXXV.  törvény  15.  §  (3)
     bekezdése is.

     A  Ktv.  azért  emelkedik ki a többi eskütételi kötelezettséget
     előíró jogszabály közül, mert egyedül ez hangsúlyozza az  „eskü
     írásban  való  megerősítését”. A jogszabály nem határozza  meg,
     hogy   mit   ért  „az  eskü  írásbeli  megerősítésén”,   és   a
     jogalkalmazási gyakorlat is teljesen változó, erre  tekintettel
     az   alkotmányos  követelmény  kimondása  okszerű.   Miután   a
     köztisztviselő   által  aláírt  esküszöveg   a   köztisztviselő
     személyi  anyagába  kerül, így az Alkotmány  59.  és  60.  §-ai
     alapján  a Ktv. 12. § (3) bekezdése alkalmazásával kapcsolatban
     alkotmányos  követelményként mondható ki, hogy a köztisztviselő
     által  aláírandó esküokmánynak azt kell tartalmaznia,  hogy  az
     eskü  letevőjének volt lehetősége választania az  „Isten  engem
     úgy segéljen!” záradék elmondása vagy el nem mondása között.  A
     lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 1990. évi IV. törvény
     irtelmében  állami (hatósági) nyilvántartásba  vallási  és  más
     meggyőződésre vonatkozó adatot felvenni nem szabad. Figyelemmel
     arra,  hogy a Ktv. az esküt megerősítő záradék elmondását  vagy
     el nem mondását az eskütevő „meggyőződéséhez” kötötte — szemben
     az  „Isten engem úgy segéljen!” szimbolikus, esztétikai jellegű
     használatával — a „meggyőződésen” alapuló záradék  elmondásának
     vagy   el   nem  mondásának  írásbeli  rögzítésére  és   állami
     kezelésére  az  Alkotmány 59. és 60. §-aira  tekintettel  nincs
     alkotmányos lehetőség. Az esküokmányon rögzített és az eskütevő
     aláírásával hitelesített eskü záradéki része csak arra engedhet
     utalást, hogy az eskü letevőjének — az eskü szóbeli letételekor
     —  volt  választási lehetősége az „Isten engem  úgy  segéljen!”
     záradék elmondása vagy el nem mondása között.

     Budapest, 2009. április 20.
                                                Dr. Trócsányi László
                                                       alkotmánybíró
      Dr. Balogh Elemér alkotmánybíró különvéleménye

      1.  Nem értek egyet a többségi határozat rendelkező részének 2.
      pontjával.   Álláspontom  szerint  az   Alkotmánybíróságnak   a
      köztisztviselői      eskütételt     szabályozó      rendelkezés
      alkotmányellenességének  megállapítására  irányuló   indítványt
      elutasító   döntésével  összefüggésben  ––  az  Abtv.   49.   §
      (1)  bekezdésének  első fordulata alapján — hivatalból  eljárva
      meg   kellett  volna  állapítania:  mulasztásban  megnyilvánuló
      alkotmányellenes helyzet jött létre annak következtében, hogy a
      köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény nem
      teremt   lehetőséget  arra,  hogy  a  közszolgálati  jogviszony
      érvényes  létrejöttéhez  szükséges fogadalomtételre  alternatív
      módon,  az  „eskü” mellett más kifejezés használatával  is  sor
      kerülhessen.
      Az  egyik –– nazarénus hitelvű –– indítványozó sérelmezte, hogy
      a köztisztviselői eskü letétele során — „alternatív magatartás”
      lehetőségének  hiányában — kizárólag a hitelvei  által  tiltott
      „eskü”   szót   tartalmazó  köztisztviselői  eskü  elmondásával
      teljesítheti a törvényben foglalt kötelezettségét.
      A   többségi   határozat  az  ún.  „összehasonlító  teherpróba”
      alkotmányossági   tesztjének   az   alkalmazásával    arra    a
      megállapításra  jutott,  hogy  a  Ktv.  köztisztviselői   esküt
      szabályozó rendelkezése nem alkotmányellenes, az említett teszt
      alkalmazásának  eredményeként nem lehet arra  a  megállapításra
      jutni,   hogy   alkotmányosan   indokolt   az   eskü   Ktv.-ben
      szabályozott  és valamennyi köztisztviselőre egyaránt  kötelező
      rendelkezései  alól  kivételt tenni az  említett  indítványozók
      vallási, illetve lelkiismereti meggyőződésére tekintettel.
      Egyetértek a többségi határozat azon megállapításával,  hogy  a
      Ktv.  köztisztviselő  esküt  szabályozó  támadott  rendelkezése
      önmagában  nem  ellentétes az Alkotmány 60. § (1)  bekezdésében
      foglalt  alapjoggal, azonban a hivatkozott tesztből a  vizsgált
      esetben számomra más alkotmányos végkövetkeztetés vonható le  a
      kifogásolt törvényi szabályozással összefüggésben.

      2.  Az  ún.  „összehasonlító teherpróba” tesztje mögött  az  az
      alkotmányossági kérdés húzódik meg, hogy alkotmányos demokrácia
      keretei között az állampolgárok mentesülhetnek-e lelkiismereti,
      illetve  vallási nézeteikre (meggyőződésükre) hivatkozva  olyan
      törvények  alól, amelyek általános kötelezettséget  fogalmaznak
      meg.
      Fontosnak  tartom,  hogy  a vizsgált  ügyben  nem  egy  törvény
      hatálya   alóli   mentesülés,  hanem  egy   olyan   „alternatív
      magatartás”     biztosításának    szükségessége     vet     fel
      alkotmányossági kérdést, amely egy általánosan kötelező érvényű
      törvényi   szabályozásban  foglalt  jogszabályi  előírás   alól
      teremtene „kivételt” az Alkotmány 60. § (1) bekezdésében és  az
      Alkotmány  70.  §  (6) bekezdésében foglalt alapjogok  együttes
      érvényesülése érdekében.
      A  vizsgált  esetben  valójában  nem  arról  van  szó,  hogy  a
      vallásfelekezete hitszabályát (az eskütétel tilalmát) betartani
      kívánó  állampolgár a köztisztviselői jogviszony létrejöttének,
      illetve  fennmaradásának  törvényi  előfeltételét  képező  eskü
      letétele  alól  –  így  a valamennyi köztisztviselőre  egyaránt
      irányadó  általános  törvényi feltétel alól  –  mentesülne.  Az
      „alternatív  magatartás” törvényalkotó általi  biztosítása  azt
      tenné  lehetővé,  hogy az érintett állampolgárnak  nem  kellene
      használnia a hitelvei szerint –– a most tárgyalt összefüggésben
      –  tiltott kifejezésnek számító „eskü” szót. Ehelyett  más,  az
      esküvel    szinonim   kifejezések   használatával   vállalhatná
      ugyanazokat   a   többletkötelezettségeket   és   felelősséget,
      amelyeket a törvényhozó a Ktv. 12. §-ában a közhivatal  viselés
      egyik   feltételeként  előírt,  s  amelyek   megszegéséhez   is
      ugyanazok a szankciók társulhatnának, mint az esküben  szereplő
      fogadalmak megszegéséhez.
      A   többségi  határozatban  felhívott  39/2007.  (VI.  20.)  AB
      határozat    (a    továbbiakban:    Abh1.),    a    hivatkozott
      alkotmányossági    kérdésben   úgy    foglal    állást,    hogy
      általánosságban  nem mondható ki sem az, hogy a  lelkiismereti,
      illetve  a  vallásszabadság („kultuszszabadság”)  miatt  mindig
      kivételt  kell tenni az általánosan kötelező érvényű  törvények
      alól,  sem  az,  hogy  a törvények uralma teljesen  kiterjed  a
      vallási közösségek belső életére.
      Az  Abh1.  indokolása  szerint  a különböző,  olykor  egymással
      versengő alkotmányossági szempontok miatt mindig csak a konkrét
      ügyben felmerülő alkotmányjogi kérdés kapcsán állapítható  meg,
      hogy  a  „kultuszszabadságra” tekintettel  indokolt-e  kivételt
      tenni az általános törvények alól.
      Csak  a  konkrét körülmények (élethelyzetek) vizsgálata alapján
      lehet   megállapítani  azt,  hogy  indokolt-e   az   érintettek
      mentesítése az általános kötelezettség alól, illetve,  hogy  az
      államnak  kötelessége-e lehetővé tenni számukra az  „alternatív
      magatartást”.
      Egyetértve az Abh1. indoklásában kifejtettekkel, a fenti kérdés
      eldöntésénél  meghatározó jelentősége van  —  többek  között  —
      annak,  hogy  a  vizsgált élethelyzetben  az  igényelt  kivétel
      („alternatív  magatartás”) szorosan kapcsolódik-e  hittételhez,
      vallási  szertartáshoz, illetve, hogy a  kivételes  szabályozás
      nem  sérti-e  mások, így az érintett vallási közösségen  kívüli
      személyek jogait.
      A   vizsgált  esetben  az  „alternatív  magatartást”  biztosító
      kivételes   szabályozás  hiányzik.  A  Ktv.   kógens   törvényi
      rendelkezése   (a  köztisztviselői  jogviszony   létrejöttéhez,
      illetve  fennmaradásához le kell tenni az esküt) és a nazarénus
      hitelvű  indítványozó számára kötelező érvényű vallási  előírás
      (az  „eskü”  szó  kiejtésének  a tilalma)  konfliktusba  kerül.
      Hiányzik  a  törvényi szabályozásból az „alternatív magatartás”
      lehetőségének    törvényalkotó   általi   biztosítása,    amely
      feloldhatná  a  konfliktust. Ezáltal  az  érintett  állampolgár
      kényszerű választás elé kerül:
      -  vagy  elfogadja,  hogy a közhivatal  viseléshez  esküt  kell
      tennie, és megszegi a vallási előírást (leteszi az esküt),
      - vagy megtartja a számára kötelező vallási szabályt, ám lemond
      a közhivatal viselésről (nem teszi le az esküt).
      Álláspontom  szerint  a  vizsgált  esetben  az  Abtv.   49.   §
      (1)    bekezdésében    foglalt    mulasztásban    megnyilvánuló
      alkotmányellenesség egyik konjunktív törvényi  előfeltétele,  a
      szabályozási    hiány   egyértelműen   megállapítható:    nincs
      „alternatív magatartást” lehetővé tevő, olyan törvényi szabály,
      amely   ebben  az  élethelyzetben  feloldaná  a  fent   jelzett
      konfliktust.
      Véleményem szerint az említett szabályozási hiány az  Alkotmány
      60.  §  (1) bekezdésében és 70. § (6) bekezdésében szabályozott
      alkotmányos  alapjogok  olyan  konfliktusát  idézi  elő,  amely
      alkotmányellenes helyzetet teremt.

      3.  Az Alkotmánybíróság a 4/1993. (II. 12.) AB határozatban  (a
      továbbiakban:  Abh2.) rámutatott arra, hogy  a  vallásszabadság
      szoros  összefüggést  mutat  az  emberi  méltóság  alapjogával,
      amelyet   akkor   is   figyelembe   kell   venni,   amikor    a
      vallásszabadság másik két összetevőjéről, a vallásgyakorlásról,
      illetve a meggyőződés szerinti cselekvésről van szó.
      Az Abh2. indokolásában az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
      az  általános személyiségi jogból folyó cselekvési szabadságnak
      különös súlyt ad, ha a cselekedet a személyiség lényegét érintő
      lelkiismereti  vagy  vallási meggyőződésből fakad.  Kétségkívül
      erről  van  szó,  ha  valaki  az adott  élethelyzetben  követni
      kívánja a számára egyébként kötelező érvényű vallási előírást.
      Az Alkotmánybíróság az Abh2-ben — egy korábbi, a 64/1991. (XII.
      17.)   AB   határozatára  (a  továbbiakban:  Abh3.)  utalva   —
      megerősítette,  hogy  az  állam  alapvető  jogok   tiszteletben
      tartására  és védelmére [Alkotmány 8. § (1) bekezdés] vonatkozó
      kötelezettsége a vallásszabadsággal kapcsolatban nem  csak  azt
      foglalja  magában,  hogy köteles tartózkodni  az  egyéni  jogok
      megsértésétől,   hanem  azt  is,  hogy  gondoskodnia   kell   a
      vallásszabadság érvényesüléséhez szükséges feltételekről,  azaz
      a   vallásszabadsággal  kapcsolatos  értékek  és  élethelyzetek
      védelméről az egyéni igényektől függetlenül is.
      Az  Abh2. indokolásában az Alkotmánybíróság leszögezte, hogy az
      állam    semlegessége   a   vallásszabadsághoz   való    joggal
      kapcsolatban  nem jelent tétlenséget. Az államnak  kötelessége,
      hogy  a  vallásos meggyőződés kinyilvánítása,  tanítása  és  az
      életvitelben való követése, az egyházak működése, s ugyanígy  a
      vallás  elutasítása,  továbbá  a  vallási  meggyőződésről  való
      hallgatás számára olyan teret biztosítson, amelyben a különböző
      felfogások  szabadon  képződhetnek  és  fejlődhetnek,  s   ezen
      keresztül   lehetővé   teszik  az  egyéni  meggyőződés   szabad
      kialakítását.
      Az  Abh3.  indokolásában  az  Alkotmánybíróság  kifejtette:  „A
      törvényhozónak   pedig   nem   kötelessége,   hogy   az    élet
      legkülönbözőbb   területeire  külön   garanciális   szabályokat
      állapítson  meg  a  lelkiismereti szabadság érvényesítésére.  A
      lelkiismereti   és   vallásszabadságról   szóló    1990.    évi
      IV. törvényben lefektetett általános garanciákkal a törvényhozó
      eleget  tett  az Alkotmány 60. §-ára vonatkozó, általánosságban
      is megfogalmazható „végrehajtási” kötelezettségének. Ezen felül
      arról  kell  gondoskodnia,  hogy — a  lelkiismereti  konfliktus
      személyes  és  egyedi jellegének megfelelően — ne  legyen  jogi
      akadálya  az  egyéni  mentesülésnek a lelkiismeret  parancsával
      szembenálló  jogi  kötelesség alól.  Ezt  a  lehetőséget  egyes
      esetekben  törvénnyel kell biztosítania, például akkor,  ha  az
      Alkotmányban  lefektetett  állampolgári  kötelességgel  szemben
      hivatkoznak  a lelkiismereti szabadság jogára, s a  szembenálló
      alkotmányos  jog,  illetve  kötelesség  mérlegelésre  speciális
      eljárás létrehozása indokolt.” (ABH 1991, 297, 314.)

      4.   Az   idézett  precedens  határozatok  alapján  elfogadható
      számomra    a    többségi    határozat    indokolásának    azon
      kiindulópontja,   hogy   a   köztisztviselői   eskü   letételét
      kötelezően  előíró kifogásolt törvényi szabály olyan  általános
      jellegű  (minden  köztisztviselőre egyaránt irányadó)  szabály,
      amely  világnézetileg  semleges, és nem  az  eskütevő  vallási,
      illetve  lelkiismereti meggyőződését, hanem  a  köztisztviselői
      jogviszony ünnepélyes keretek között történő létrejöttét fejezi
      ki.
      Nézetem  szerint  ugyanakkor nem lehet  elvonatkoztatni  attól,
      hogy  történetileg egy szakrális gyökerű intézményről van  szó,
      amelyet   az   állam   egy   világi   jogviszony   (közhivatal)
      létrejöttének, illetve fennmaradásának a feltételéül határozott
      meg.  A többségi határozat a kifogásolt szabályozásban szereplő
      esküt  szekularizált,  szakrális eredetét  elvesztett  (világi)
      intézményként   kezeli,  és  azt  az  állam  (a  törvényalkotó)
      oldaláról  vizsgálva jut el arra a következtetésre, hogy  annak
      nincs   az   Alkotmány  60.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott
      alkotmányos alapjogot érintő vonatkozása.
      Magam    megkérdőjelezhetőnek   tartom   azonban,    hogy    az
      Alkotmánybíróság nem csak az állam, hanem az egyén oldaláról is
      állást    foglalhat    az    „eskütétel”    aktusa    szakrális
      jelentéstartalmának   meghatározását   illetően.   A   többségi
      határozat indokolásából éppen az egyén oldaláról, nézőpontjából
      történő  vizsgálódást,  annak a figyelembe  vételét  hiányolom,
      hogy  az  adott  élethelyzetben az  eskütétel  tilalmát  előíró
      vallásfelekezethez   tartozó   állampolgár    számára    milyen
      konfliktushelyzetet teremt a törvényalkotó  által  szabályozott
      jogintézmény,  valamint  hogy ennek  a  konfliktushelyzetnek  a
      feloldására milyen lehetőségek mutatkozhatnak annak  érdekében,
      hogy   a   közhivatalt   viselő   (e   jogával   élni   kívánó)
      állampolgárnak   ne  kelljen  a  lelkiismereti  meggyőződésével
      ellentétes döntést hoznia, amely a vallási előírás megszegését,
      ennek  következtében a vallási közösségből  való  kizárását  is
      eredményezheti.
      Az  Alkotmánybíróság  több korábbi határozatában  értelmezte  a
      közhivatal  viseléséhez  való jog tartalmát.  E  határozataiban
      rámutatott  arra,  hogy  ez  az alkotmányos  jog  a  közhatalom
      gyakorlásában  való  részvétel általános  alapjogát  garantálja
      [39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 263, 275.].
      Az  Alkotmányban  szabályozott közhivatal viseléshez  való  jog
      alapján természetesen senkinek nincs Alkotmányból folyó  alanyi
      joga  egy  meghatározott közhivatal betöltéséhez. Az  Alkotmány
      8.  §  (2)  bekezdése alapján törvény a közhivatal  viseléséhez
      való  jogot  szabályozhatja, a közhivatal  betöltését  törvényi
      feltételekhez kötheti (962/B/1992. AB határozat, ABH 1995, 627,
      629.).
      A  nazarénus hitelvű állampolgároknak is joguk van a közhivatal
      viseléshez   [Alkotmány  70.  §  (6)  bekezdés],  a  közhivatal
      betöltését  pedig  az  állam  kötheti  meghatározott   törvényi
      előfeltételekhez, így az eskü letételéhez.
      Ez  azonban  álláspontom szerint nem menti fel a törvényalkotót
      azon   kötelezettsége  alól,  hogy  az  Alkotmány  70.  §   (6)
      bekezdésében  szabályozott  alapjog  gyakorlásnak   feltételeit
      meghatározó    jogalkotás   során   tekintettel    legyen    az
      állampolgárok    egyes    csoportjainak    vallási,     illetve
      lelkiismereti meggyőződésből fakadó elveire.
      Az  Alkotmány  60. § (1) bekezdéséből fakadóan az  államnak  az
      ésszerű lehetőségek legvégső határáig tartózkodnia kell  attól,
      hogy  olyan  magatartásra kényszerítse az  állampolgárt,  amely
      ellentétben áll annak lelkiismereti meggyőződésével. Elfogadom,
      hogy  az  államtól  nem várható el az, hogy a jogalkotás  során
      kivétel  nélkül  minden  esetben (élethelyzetben)  teljes  körű
      védelmet   biztosítson   valamennyi   vallási,   illetve    más
      lelkiismereti  meggyőződésből fakadó cselekvésnek  (attól  való
      tartózkodásnak)  illetve  előírásnak.  Az  ún.  „összehasonlító
      teherpróba” tesztjét, azt, hogy a vizsgált szabályozás kiállja-
      e  ezt  a  tesztet, azonban csak a konkrét szabályozás  alapján
      lehet vizsgálni.
      A  vizsgált  esetben  a  törvényalkotó a  közhivatal  viselését
      valamennyi  állampolgár esetében azonos törvényi előfeltételhez
      kötötte,  de nem vette figyelembe, hogy ennek a teljesítése  az
      állampolgárok  meghatározott csoportja  (a  nazarénus  hitelvet
      valló  állampolgárok)  esetében —  az  „alternatív  magatartás”
      biztosításának  a  hiányában  — az említett  alapjogok  közötti
      választásra,  és  azok  egyikének a feladására  kényszeríti  az
      érintett állampolgárokat.
      Nem  az  vet  fel  tehát  alkotmányossági  problémát,  hogy   a
      nazarénus hitelvű állampolgárok alkotmányos indok nélkül  eleve
      ki  vannak  zárva a közhivatal viselés alkotmányos alapjogából,
      hanem   az,   hogy   a  törvényalkotó  az   Alkotmány   60.   §
      (1)  bekezdésében,  illetve  70.  §  (6)  bekezdésében  foglalt
      alapjogok   közötti   választásra   kényszeríti   az   említett
      állampolgárokat.
      Az   állam  maga  alakított  ki  olyan  törvényi  szabályozást,
      amelynek  során az állampolgárt megillető említett  alkotmányos
      alapjogok   úgy   kerültek  egymással  konfliktusba,   hogy   a
      törvényalkotó  nem  biztosította  annak  feloldását,  és  ennek
      következtében  az  állampolgár  a  konfliktusba  került   jogok
      közötti választásra, azok egyikének a feladására kényszerül.
      A hivatkozott alapjogok közötti kényszerű választás szükségképp
      valamelyik alapjog korlátozására vezet. A jelen esetben azonban
      sem  az állam, sem más — az érintett állampolgárok körén  kívül
      álló  —  jogalanyok oldalán nem látok fennállónak  olyan  másik
      alkotmányos   jogot   (elvet,  értéket),  illetve   alkotmányos
      kötelezettséget,   amely   ezt  a   korlátozást   alkotmányosan
      indokolttá  tenné. Ezért a szóban forgó alapjogok gyakorlásának
      összeegyeztethetőségét  szolgálná,   ha   a   hivatalba   lépés
      feltételeként előírt ünnepélyes aktus, annak során az  államhoz
      való   hűség,  az  alkotmányos  rend  tiszteletben   tartásának
      vállalását jelentő fogadalomtétel nem csupán esküvés, hanem  ––
      az  érintettek  választása  szerint ––  más,  jelentéstartalmát
      tekintve  azzal  egyenértékű kinyilvánítás  útján  is  lehetővé
      válnék.
      Megítélésem   szerint   a   törvényalkotó   által   a    magyar
      allampolgárságról  szóló  1993.  évi  LV.  törvény  7.   §-ában
      kialakított   szabályozás,  amely  a  honosított,   illetve   a
      visszahonosított  személy számára választása  szerint  lehetővé
      teszi  az  állampolgári  eskü,  illetve  az  azzal  egyenértékű
      fogadalom  letételét,  jó példa a Ktv. szabályozásából  általam
      hiányolt   „alternatív   magatartás”   szabályozására.   Ha   a
      törvényalkotó  a  Ktv.-ben  szabályozott  eskü  szövegében   az
      eskütevő köztisztviselő választása szerint lehetővé tette volna
      az „esküszöm” szó helyett a „fogadom” szó használatát, akkor az
      említett  alkotmányos  alapjogok  közötti  konfliktus  fel  sem
      merülhetett volna.

      5.  Véleményem  szerint  tehát  az „összehasonlító  teherpróba”
      alkotmányos    tesztje    alapján    a    jelen    ügyben    az
      Alkotmánybíróságnak hivatalból meg kellett  volna  állapítania,
      hogy  a  törvényalkotó alkotmányellenes helyzetet  idézett  elő
      azzal,  hogy nem biztosított az érintett állampolgárok  számára
      olyan „alternatív magatartást”, amely a vizsgált élethelyzetben
      az  említett  alapjogok  konfliktusának a  feloldását  lehetővé
      tette  volna.  Az Alkotmánybíróságnak ezért határidő  tűzésével
      kötelezni   kellett  volna  a  törvényalkotót  olyan   törvényi
      szabályozás    kialakítására,   amely   lehetővé    teszi    az
      állampolgárok érintett csoportja számára az állam által elvárt,
      ugyanakkor  a  lelkiismereti  meggyőződésükkel  nem  ellentétes
      magatartás tanúsítását.

      Budapest, 2009. április 20.
                                                    Dr. Balogh Elemér
                                                        alkotmánybíró
      Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye

      A   határozat   rendelkező  része  1.  pontjában  meghatározott
      alkotmányos  követelményt  a többségi  határozat  kontextusában
      elfogadhatónak tartom (és ebben az értelemben egyetértek vele).
      Nem  értek  viszont  egyet  a  határozat  2.  és  3.  pontjában
      található  elutasító  döntéssel,  és  ennyiben  az  alkotmányos
      követelménnyel  sem:  ha  az indítványok  alapján  megsemmisítő
      döntés  született volna, az alkotmányos követelményre nem  lett
      volna szükség.

      1.  A  köztisztviselői  eskünek a 2001-ben,  a  köztisztviselők
      jogállásáról  szóló  1992. évi XXIII. törvény,  valamint  egyéb
      törvények  módosításáról  szóló  2001.  évi  XXXVI.  törvénnyel
      beiktatott   szövege  alkotmányellenes,  mert  a  lelkiismereti
      szabadságot  sértő  klauzulát tartalmaz. A  törvényhozó  azzal,
      hogy a köztisztviselői eskü törvényben kötelezően megállapított
      szövege  tartalmazza  az „Isten engem úgy segéljen”  záradékot,
      megsértette  az állam világnézeti semlegességének az  Alkotmány
      60.  §-án,  54.  §-án, valamint 70/A. § (1) bekezdésén  alapuló
      alkotmányos kötelezettségét, különösen az Alkotmány 60.  §-ában
      biztosított lelkiismereti- és vallásszabadságot.
      A  többségi döntés szerint a semlegesség követelményének eleget
      tesz  a  törvényhozó azzal, hogy az istenre  hivatkozó  záradék
      alkalmazását  „az  eskütevő meggyőződése  szerint”  feltételhez
      köti:  a  köztisztviselő  választhat isten  vagy  a  nem  isten
      között.  E rendelkezés azért alkotmányellenes, mert az eskütevő
      köztisztviselő  valójában köteles választani  a  két  lehetőség
      között,  és ezt a választását nyilvánosan — törvény szerint  „a
      munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkatársak előtt” — ki kell
      nyilvánítania.  A  kötelező választással  a  kinyilvánítás  nem
      önkéntes,   ami   értinti  a  vallási  és  egyéb  lelkiismereti
      meggyőződés  kinyilvánítása önkéntességének alkotmányos  elvét,
      másként   a   lelkiismereti-  és  vallásszabadságot.  Semmilyen
      szabadságjoggal  sem  fér ugyanis össze  a  szabadság  kötelező
      gyakorlása: ez contradictio in adiecto.
      Ellentétes  az  említett rendelkezés az  Alkotmány  60.  §-ával
      azért  is,  mert  benne a törvényhozó nem kezeli  egyenlően  az
      istenben  hívőket — pontosabban: azokat, akiknek hitével,  vagy
      más  meggyőződésével  összefér az istenre hivatkozó  esküszöveg
      elmondása  —,  és azokat, akik ilyen záradékot,  esetleg  éppen
      vallási    meggyőződésük   miatt,   nem   kívánnak   hozzátenni
      esküjükhöz.  A  törvény megoldása a vallási tolerancia  alapján
      áll:  a  főszabály  az  „Isten engem úgy  segéljen”  záradékkal
      letett  eskü,  a  kivétel  az elhagyása.  Ezzel  a  törvényhozó
      világosan  kimondja, mit tart kívánatosnak —  de  megengedi  az
      eltérést.   Ez  utóbbi  tolerancia,  ami  egyben   a   vallásos
      meggyőződéshez viszonyít minden más meggyőződést, de nem kezeli
      egyenlően  a  vallásos  és  a nem vallásos  lelkiismeretet.  Az
      Alkotmány azonban a lelkiismereti szabadság elismerésével és az
      állam   világnézeti   semlegességének  megkövetelésével   (ld.:
      4/1993.  (II.  12.) AB határozat ABH 1993, 48, 89.)  —  melynek
      lényege,  hogy az állam semmilyen világnézeti meggyőződést  nem
      támogathat  —  tiltja  a vallásos meggyőződés  ilyen  közvetett
      előnyben részesítését.
      A  lelkiismereti  szabadság  nem  engedi  meg,  hogy  az  egyén
      lelkiismeretét  az állam gondozza azzal, hogy sugallja  neki  a
      helyes    meggyőződést,   mint   a   törvényben   megállapított
      esküszöveg. Ez biztosan állítható, mert ha nem ez lenne a  cél,
      nem  kellene szerepelnie az esküszövegben semmilyen záradéknak.
      Nem  is szerepelt, egészen a 2001-es törvénymódosításig  —  ami
      nem  zárta ki, hogy az eskütevő az eskühöz megerősítő záradékot
      fűzzön.  Az állam ilyen kötelezettsége abszolút: soha  semmikor
      nem  gondozhatja  paternalista módon az  egyén  lelkiismeretét,
      melyet   mindenki  maga  határozhat  meg.  Más  a   helyzet   a
      lelkiismeret   megnyilatkozásával   cselekvésben    vagy    nem
      cselekvésben (pl. a katonai szolgálat megtagadásában): az állam
      itt  bizonyos  feltételekkel  szabályozhat  és  korlátozhat.  A
      köztisztviselői eskü azonban az első eset: az eskü  komolyságán
      és  jogi szerepén semmit nem változtat a záradék elmondása vagy
      el   nem   mondása.  Ez  a  jog  számára  közömbös:   az   eskü
      ünnepélyességét az invokációs záradék elmondásától  függetlenül
      számos egyéb körülmény befolyásolja.

      2.      Alkotmányellenes     az     „esküszöm”      performatív
      (beszédcselekvési) ige használatának kötelező előírása, és  így
      eskü  letételére  kötelezés, amikor a fogadalom  (és  az  ennek
      megfelelő  „fogadom”  ige)  a  jogi  és  eszmei  célnak  éppúgy
      megfelel,  mint az „esküszöm”. Mi több, a köztisztviselői  eskü
      tartalmában inkább fogadalom, mint az égiekre hivatkozó eskü.
      A  köztisztviselői  eskühöz hasonló, az  Alkotmányban  többször
      szereplő  —  és  az  Országgyűlés előtti  eskü  esetében  külön
      törvényben  (Az  egyes  közjogi  tisztségviselők  esküjéről  és
      fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény) is szabályozott  —
      hivatali eskü logikailag három részből áll. Az esküszöm  igével
      végrehajtott  beszédcselekvési  (performatív)  rész,  az   eskü
      tartalma (amelyből kiderül mire esküszik az eskütevő), és végül
      az  esküt  megerősítő záradék (invokáció). A  hivatali  eskü  a
      megválasztott  vagy kinevezett állami tisztségviselő  nyilvános
      és  ünnepélyes  ígérete  arra,  hogy  hivatali  kötelezettségét
      megfelelően  fogja ellátni. A hivatali eskü tartalmában  semmit
      nem  ad hozzá a köztisztviselő kötelezettségeihez — jelentősége
      a hivatali jogi kötelezettségek iránti nem jogi (lelkiismereti,
      erkölcsi)   elkötelezettség  kinyilvánítása  nyilvános   ígéret
      formájában.  A  köztisztviselői eskü megerősítő  fogadalom:  az
      eskütevő  ünnepélyes  ígérete az eskütől  függetlenül  fennálló
      kötelezettségei teljesítésére.
      Az eskü tartalmán eszerint semmit nem változtat, ha az eskütevő
      vallási meggyőződésével az „esküszöm” szó használata (vagy maga
      az  eskü  intézménye) ellentétes — mint az  egyik  indítványozó
      esetében.   Az   „esküszöm”   igével  azonos   beszédcselekvési
      (performatív)  ige  használatával — mint a „fogadom,”  „ígérem”
      vagy más hasonló — tett hivatali eskü a törvény értelmében vett
      esküvel  egyenértékűként való elfogadása szerintem  alkotmányos
      követelmény.   Ennek   megfelelően   a   követelés,   hogy    a
      köztisztviselő  hivatali  esküjét  csakis  az  „esküszöm”   ige
      használatával  teljesítheti,  sérti  az  Alkotmány  60.  §-ában
      foglalt  lelkiismereti szabadságot, mert a  törvény  valakit  a
      lelkiismereti   meggyőződése   szerint   tiltott    cselekvésre
      kényszerít    (vagy    a   tilalom   megtartásához    hátrányos
      jogkövetkezményt, hivatalvesztést, fűz). Ez annál is  furcsább,
      mert  a  hivatali eskünek csak akkor van értelme,  ha  az  eskü
      valóban az eskütevő lelkiismereti meggyőződését fejezi ki.
      A    performatív    ige   megváltoztatása   és   egyenértékűvel
      helyettesítése  az  eskü  tartalmát  és  szerepét  nem  érinti.
      Esetünk   így   nem  is  hasonlít  az  Alkotmánybíróság   egyik
      döntésében vizsgált esethez, amikor egy önkormányzati képviselő
      jogszabályban rögzített esküszöveg hiányában saját  maga  által
      megfogalmazott  „avantgard” esküt kívánt tenni. [14/2008.  (II.
      26.) ABK 2008 február, 155, 159.]

      3.  Visszamenőleges hatállyal meg kellett volna  semmisíteni  a
      köztisztviselői eskü újra letételére rendelkezésre álló  hatvan
      napos  jogvesztő határidőt, melyet a 2001. évi  XXXVI.  törvény
      102.  §  (8)  bekezdése tartalmaz. Ez a rendelkezés  a  törvény
      hatálybalépésekor  valamennyi, már közszolgálati  jogviszonyban
      álló  köztisztviselő számára kötelezővé tette, hogy  a  törvény
      hatálybalépését  követő  hatvan  napon  belül  az  invokációval
      kiegészített   új   szövegű  hivatali  esküt   letegye.   Ennek
      elmulasztása  azzal  járt, hogy a köztisztviselő  közszolgálati
      jogviszonya „a törvény erejénél fogva” megszűnt.
      Az  indítvány  csak a hatvan napos határidőt kifogásolja,  ámde
      alkotmányellenes volt az összes akkor kinevezett,  és  korábban
      már  hivatali  esküt  tett  köztisztviselő  hivatali  esküjének
      kötelező megismétlése. A hatvan napos határidő alkotmányellenes
      volt  — azért, mert egyáltalán létezett. A köztisztviselői eskü
      megismétlését  (pontosabban:  újra  letételét)  csak  az  állam
      lényegének,   alkotmányos  berendezkedésének   változása   vagy
      impériumváltás indokolhatja. Erről a kérdéses időben (2001-ben)
      nem   volt  szó,  ezért  nem  volt  alkotmányos  indoka  a  már
      kinevezett  és közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők
      ismételt  hivatali esküre kényszerítésének. Az indítványozó  az
      Alkotmány 70/B. § (1) bekezdésére a munkához való jog sérelmére
      hivatkozik,  ami köztisztviselők esetében e részében  a  minden
      magyar  állampolgárt  megillető hivatalviseléshez  való  joggal
      esik   egybe  [Alkotmány  70.  §  (6)  bekezdése].   A   minden
      köztisztviselőt hivatali esküje megismétlésére kötelező szabály
      ennek  az  alkotmányos jognak szükségtelen  (alkotmányos  indok
      nélküli) korlátozása, ezért alkotmányellenes. Ennek megfelelően
      meg kellett volna semmisíteni.

      4.   A   jelen   ügy   természetesen  csak  a   Ktv.   vizsgált
      rendelkezéséről  szól, de hasonlót lehetne elmondani  az  egyes
      közjogi  tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló  2008.
      évi   XXVII.  törvényben,  valamint  a  polgármesteri  tisztség
      ellátásának  egyes  kérdéseiről és az önkormányzati  képviselők
      tiszteletdíjáról  szóló 1994. évi LXIV.  törvény  mellékletében
      foglalt  eskü  szövegéről is, jóllehet e törvények  „fogadalom”
      letételét is lehetővé teszik.

      Budapest, 2009. április 20.
                                                  Dr. Bragyova András
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Oath of civil servants
       Number of the Decision:
       .
       47/2009. (IV. 21.)
       Date of the decision:
       .
       04/20/2009
       Summary:
       The written form of the oath taken by public servants must not contain data regarding their faith or beliefs; otherwise it would contravene the constitutional guarantees of protection of personal data and freedom of conscience.
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2009-1-002
       .
       Full text:
       en_0047_2009.pdfen_0047_2009.pdf