Hungarian
Ügyszám:
.
1034/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 54/1996. (XI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/173
.
A döntés kelte: Budapest, 11/25/1996
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság   jogszabályi  rendelkezések   utólagos
  alkotmányossági vizsgálatára  irányuló indítványok alapján -
  dr.  Ádám   Antal  és   dr.  Zlinszky  János  alkotmánybírák
  párhuzamos indokolásával - meghozta az alábbi

                         határozatot :

  1. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az  egészségügyi
  ellátási  kötelezettségről   és  a  területi  finanszírozási
  normatívákról   szóló   1996.   évi   LXIII.   törvény   ( a
  továbbiakban: Tv.  ) alkalmazása  ( végrehajtása)  során  az
  Alkotmány 70/E. §-án alapuló alkotmányos követelmény, hogy a
  társadalombiztosításról szóló  1975. évi II. törvény szerint
  megállapított szolgáltatások teljesítését a rendszeren belül
  az államnak  akkor is  biztosítania kell, ha az egészségügyi
  ellátási  szükséglet   a  Tv.  3.  §-ában  meghatározott  és
  finanszírozott szolgáltatásokat meghaladja.

  2. Az  Alkotmánybíróság a  Tv. egésze, illetőleg 2. § (1) és
  (4)  bekezdése,  4-5. §-a,  6. § (4)  bekezdése,  8.  §  (2)
  bekezdése, 9.  § (6)  bekezdése, 11.  § (1) bekezdése, 12. §
  (1)  bekezdése   és  (3)  bekezdés  b)  pontja,  továbbá  az
  egészségügyi  szolgáltatás   nyújtására  jogosító   működési
  engedélyekről szóló 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet 5-6.
  §-a  és  8.  §  (2)  bekezdése,  valamint  az   egészségügyi
  szolgáltatást nyújtó  egyes intézmények  működésének szakmai
  minimumfeltételeiről szóló  19/1996. (VII.  26.) NM rendelet
  1. §  (2) bekezdés  a)-b)  pontja  és  2.  §  (6)  bekezdése
  alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
  irányuló indítványokat elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   Az  egészségügyi  ellátási  rendszer  átalakítása  tárgyában
   hozott        jogszabályok        egyes        rendelkezései
   alkotmányellenességének  megállapítása   és   megsemmisítése
   iránt több  indítvány érkezett  az  Alkotmánybírósághoz.  Az
   Alkotmánybíróság  az   indítványokat   -   szoros   tartalmi
   összefüggésük folytán - egyesítette és azokat egy eljárásban
   bírálta el.

   1. Az  egyik indítványozó  szerint az  egészségügyi ellátási
   kötelezettségről és  területi  finanszírozási  normatívákról
   szóló 1996. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Tv. ) egésze
   alkotmányellenes.  Az   indítvány  szerint  az  egészségügyi
   kapacitás   fogalmát    a   Tv.    tévesen   értelmezi    és
   alkotmányellenesen     jogosítja     fel     az     Országos
   Egészségbiztosítási Pénztárt ( a továbbiakban: OEP), hogy az
   egészség-finanszírozási     kapacitásokat      a     törvény
   mellékletében foglalt  keretszámoknak megfelelően  kösse le.

   Az egészségügyi kapacitás fogalma ugyanis nem azonosítható a
   fekvőbeteg   gyógyintézetek    ágyainak    számával.    Enne
   következtében az ágyszámoknak a törvény mellékletében közölt
   korlátozása  jogi   szempontból   értelmezhetetlen   és   az
   alapvetően  sérti  az  orvos-szakma  tudományos  és  szakmai
   elveit. Az  ágyszámok csökkentésének  lebonyolításával a Tv.
   az OEP-et,  továbbá a megyei ( fővárosi) Egészségbiztosítási
   Pénztárakat ( a  továbbiakban:  MEP)  jogosítja  fel,  ezzel
   pedig elvonja  a helyi  önkormányzatoknak  az  önkormányzati
   gyógyintézmények fenntartásával  kapcsolatos jogait. A helyi
   önkormányzatokról  szóló   1990.  évi   LXV.   törvény   ( a
   továbbiakban: Ötv. ) szerint ugyanis a területi egészségügyi
   ellátásért  az  önkormányzat  felelős.  A  törvény  az  Ötv.
   hatálya  alá   tartozó  feladatok   teljesítését   biztosító
   személyi- és  tárgyi  feltételek  korlátozásával  az  Ötv-re
   tartozó  hatásköröket  von  el.  Az  indítvány  vitathatónak
   tartja a  megyei egyeztető  fórumok szakmai  kompetenciáját,
   valamint  az   egyeztetési  mechanizmus   egészét,   különös
   tekintettel az abban foglalt rövid határidőkre. A Tv. 11-12.
   §-ai szerinti felhatalmazás a finanszírozót, így a MEP-et és
   az   OEP-et    jogosítja   fel   a   finanszírozási   döntés
   meghozatalára,  ez   a  jogosultság   azonban  ellentétes  a
   finanszírozó    szerepkörével,    mert    szakmai    döntési
   jogosultságot  jelent.   A  Tv.   mellékletében  alkalmazott
   számítási mód  a tízezer  lakosra jutó  ágyszámok  évenkénti
   folyamatos csökkentését  írja  elő,  holott  szakmailag  nem
   támasztható alá a lakosság általános egészségi állapotának a
   javulása, sőt  a tendencia  éppen ellenkező  irányba  mutat.

   Végül  a   törvényhozó  nem   vette  figyelembe   a  törvény
   megalkotása során  a Magyar Orvosi Kamara egyetértési jogát.
   Mindezekre figyelemmel  az indítványozó  szerint  a  törvény
   sérti az  Alkotmány 8.  § (1) és (2) bekezdését, vagyis   az
   alapvető jogok  állam általi tiszteletben tartását garantáló
   alkotmányos  elvet,   de  legfőképpen   azt  az  alkotmányos
   alapjogot, amely  szerint  a  Magyar  Köztársaság  területén
   élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki
   egészséghez ( Alkotmány 70/D. §). Végül ellentétes a törvény
   a  jogalkotásról   szóló   1987.   évi   XI.   törvény   ( a
   továbbiakban:  Jat.   )  18.   §  (1)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezéssel, mert  a törvény  megalkotását megelőzően - a
   tudomány  eredményeire   támaszkodva  -  a  törvényhozó  nem
   elemezte  megfelelően   a  szabályozni   kívánt  társadalmi-
   gazdasági    viszonyokat.    Mindezekre    figyelemmel    az
   indítványozó  kérte   a  törvény   egészének,  illetőleg  az
   indítványban kiemelt  rendelkezéseinek  alkotmányellenessége
   megállapítását és megsemmisítését.

   2.  Egy   további  indítványozó   a  Tv.  több  rendelkezése
   alkotmányellenességének  megállapítását  és  megsemmisítését
   kérte. Álláspontja szerint az Alkotmány 70/D. §-ában foglalt
   lehető legmagasabb  szintű testi  és lelki  egészséghez való
   jog biztosítása  olyan  állami  feladat,  amelyet  az  állam
   központi szervei  és a helyi önkormányzati szervek rendszere
   révén valósít  meg. Ebből  következik, hogy  az egészségügyi
   ellátási  kötelezettség   megosztása  az  állami  és  állami
   szerveknek nem  minősülő szakmai önkormányzatok, az OEP és a
   MEP  között,   nincs  összhangban   az   Alkotmány   idézett
   rendelkezésében foglaltakkal.  A helyi  önkormányzás jogának
   és   a   helyi   önkormányzatok   Alkotmányban   biztosított
   alapjogainak sérelmét  látja  az  indítvány  a  továbbiakban
   abban,  hogy   noha  az  Ötv.  a  települési  önkormányzatok
   kötelezően  ellátandó   feladatává  teszi   az  egészségügyi
   ellátásról való  gondoskodást, az  OEP-al és  a MEP-el  való
   "hatáskörmegosztás",  valamint   a  törvényben  szabályozott
   "alkufolyamat" veszélyezteti  az említett  önkormányzati jog
   és kötelezettség megfelelő szintű ellátását. Az indítványozó
   álláspontja szerint  az  egészségügyi  szolgáltatást  nyújtó
   intézmények működésének  szakmai minimumfeltételeiről  szóló
   19/1996. (VII.  26.) NM  rendelet ( a  továbbiakban: R. ) új
   feladatokat határoz  meg az  önkormányzatok részére, amelyet
   miniszteri rendelet  nem, csak  törvény tehet meg, azon túl,
   hogy a  rendezés sérti  az önkormányzatok  tulajdonhoz  való
   jogát is.  Hivatkozik még  az  indítvány  az  önkormányzatok
   önálló  szabályozási  és  igazgatási  hatáskörére,  amellyel
   álláspontja  szerint   ellentétben   áll   az   egészségügyi
   ellátással kapcsolatos  hatáskör  részleges  elvonása  és  a
   sajátos      hatásköri      bizonytalanságokat      előidéző
   alkufolyamattal történő  helyettesítése. Végezetül  utal  az
   indítvány arra  is, hogy  az egyszerű  többséggel elfogadott
   törvény  -   közvetett  módon  -  módosítja  a  kétharmados,
   minősített többséget  igénylő önkormányzati törvényt, így az
   ez okból is alkotmányellenes.

   3. Több  indítvány kifogásolja, hogy a törvény rendelkezései
   folytán az  önkormányzatok  kötelezően  ellátandó  feladatai
   leszűkülnek a kapacitás-lekötési megállapodásokban rögzített
   szolgáltatásokra, illetve  a  kötelezően  ellátandó  feladat
   kereteit a  törvény alapján  a MEP  egyedi határozata  vonja
   meg, ez  a szabályozás pedig alkotmányosan megengedhetetlen.
   Álláspontjuk  szerint   az  egészségügyi  ellátás  területén
   kötelezően ellátandó  önkormányzati  feladatok  ilyen  módon
   való  szabályozásának   eredményeként  bizonyos  körzetekben
   ellátási hiány  keletkezhet, ami  viszont az Alkotmány 70/D.
   §-ában rögzített alapjog sérelméhez vezet.

   4. Egy  további indítványozó  indítványában előadta,  hogy a
   Tv. 6. § (4) bekezdése a megyei tisztiorvos feladatává teszi
   a működési  engedéllyel nem  rendelkező szolgáltatók szakmai
   megfelelőségéről való  döntést, de nem tartalmaz hivatkozást
   arra, hogy  a tisztiorvos  milyen normák szerint ítéli meg a
   szolgáltatók   szakmai    megfelelőségét,   ezért    döntése
   szubjektív alapon  nyugszik, ami viszont jogbizonytalanságot
   eredményez. Kifogásolja  az indítványozó  azt, hogy a megyei
   tisztiorvos  tagja  az  egészségügyi  kapacitások  lekötését
   összehangoló megyei egyeztető fórumnak, így hatósági szerepe
   és a döntéshozatalban való részvétele összekeveredik és ez a
   körülmény is  súlyosan árt  a  jogbiztonságnak.  Álláspontja
   szerint a  törvény nem  tartalmaz eljárási  rendet  arra  az
   esetre, ha  a nem  kellően pontos törvényi előírások sajátos
   értelmezése  folytán  a  fórum  az  ajánlatokra  vonatkozóan
   elutasító határozatot  hoz. Véleménye szerint nem tisztázott
   a  törvényben   az  sem,   hogy  a  megyei  egyeztető  fórum
   egyetértésének hiányában  milyen feltételek  szerint dönt  a
   MEP  az   egyes  intézményfenntartóknál   levő   kapacitások
   lekötéséről. Sérelmesnek  tartja  végül  azt,  hogy  az  OEP
   főigazgatója  által   hozott,   a   kapacitások   lekötésére
   vonatkozó  határozat  bíróság  előtti  megtámadásának  nincs
   halasztó  hatálya.   Érvelése  szerint  komplett  részlegek,
   illetve  intézmények  megszűntetése  esetén  a  jogbiztonság
   alkotmányos  kívánalma   megkövetelné  a   határidőn  belüli
   fellebbezés halasztó hatályát.

   5.  Kifogásolják  az  indítványozók,  hogy  az  egészségügyi
   szolgáltatások nyújtására  jogosító  működési  engedélyekről
   szóló 113/1996.  (VII. 23.)  Korm. rendelet (a továbbiakban:
   Vhr. )  a működési engedélyek kiadása iránti kérelmek előírt
   kellékévé teszi a szakfeladatokhoz kapcsolódó és a népjóléti
   miniszter  (tehát   alacsonyabb   rangú   jogalkotó)   által
   meghatározott szakmai  feltételek  meglétének  előadását  és
   igazolását (Vhr.  5-6. §-ai),  amely szakmai feltételek - az
   R. szerint minimumfeltételek - hiányában a működési engedély
   kiadását meg  kell tagadni  [Vhr.  8.  §  (2)  bekezdés].  E
   szabályozással sérül  a  Jat.  5.  §  j)  pontja,  illetőleg
   jelentősen  szűkül   az  Alkotmány  70/D.  §  (1)  bekezdése
   szerinti ellátási kötelezettség kielégítésének lehetősége.

   6. Több  indítvány is  hivatkozik az  önkormányzati tulajdon
   vonatkozásában   arra,   hogy   a   támadott   rendelkezések
   összességükben az önkormányzati tulajdonban álló intézmények
   tevékenységét,   közvetve   az   önkormányzatok   tulajdonát
   korlátozzák, ezért azok alkotmányellenesek.

   7.  Az   egyik  indítvány  azt  sérelmezi,  hogy  miniszteri
   rendelet   határozza   meg   a   kórház   kritériumait.   Az
   indítványozók   lakókörzetében   eddig   kórházként   működő
   intézmény   ezen   kritériumoknak   nem   felel   meg,   így
   finanszírozásának hiányában  a betegeket  nagyobb távolságra
   kell  szállítani.   Az  indítvány  szerint  az  Alkotmányban
   említett legmagasabb  szintű  testi  egészséghez  nemcsak  a
   kórházi felszerelés  milyensége, hanem annak elérhetősége is
   hozzátartozik.

   8. Van  indítvány,  amely  azt  sérelmezi,  hogy  miniszteri
   rendelet határoz  meg olyan szakmai kritériumokat, amelyek a
   legmagasabb  szintű   testi  és   lelki   egészséghez   való
   alkotmányos  alapjog   érvényesülését  érintik,   így  ez  a
   rendezés    a     törvényi    szabályozás    hiánya    miatt
   alkotmányellenes. A  jogállamiság  sérelmét  látják  még  az
   indítványok   abban,   hogy   mivel   a   kapacitás-lekötési
   megállapodásokban  csak   olyan  feltételek  szerepelhetnek,
   amelyeket a törvény melléklete meghatároz, nem érvényesülhet
   felek   szerződési    szabadsága.    Ezzel    összefüggésben
   formálisnak tartja  egy indítvány  a megállapodás  hiányában
   hozott határozat  bíróság előtti megtámadásának lehetőségét,
   mivel   a   határozat   kizárólag   jogszerűségi   szempontú
   felülvizsgálata  során  annak  tartalmi  vizsgálatára  nincs
   lehetőség.

   Az  Alkotmánybíróság   határozatának  meghozatala  előtt  az
   indítványokban  foglaltakra   nézve   előbb   beszerezte   a
   népjóléti  miniszter   véleményét,   majd   meghallgatta   a
   népjóléti minisztert  és az Egészségbiztosítási Önkormányzat
   Elnökét.  A  meghallgatás  alapján  megállapítható,  hogy  a
   törvény végrehajtása  során a kapacitás-lekötési szerződések
   teljesítése  mellett   esetlegesen  keletkező   egészségügyi
   ellátási hiány  fedezésére külön  költségvetési tartalékolás
   nem   történik,    ebben   az   esetben   a   fedezetről   a
   társadalombiztosítás     pótköltségvetése     utján     kell
   gondoskodni. Fedezeti tartalékok - a meghallgatottak szerint
   -  magán  a  rendszeren  belül  állnak  rendelkezésre  annak
   folytán, hogy a Tv-en alapuló tervezés eleve csak mintegy 80
   %-os kapacitáskihasználtsággal számol, amelyen belül szakmai
   szempontból még  további megtakarítások is lehetségesek, sőt
   reálisak.

                               II.

   Az indítványokkal támadott jogszabályok az alábbi kifogásolt
   rendelkezéseket tartalmazzák:

   1. A Tv. 1. §-a szerint az egészségügyi ellátórendszer része
   minden  olyan  egészségügyi  szolgáltató,  amely  a  szakmai
   normák  alapján   meghatározott  egészségügyi   szolgáltatás
   nyújtására -  a külön  jogszabályban foglalt  eljárási  rend
   szerint - működési engedéllyel rendelkezik. A sérelmezett 2.
   § (1)  bekezdése alapján  az 1.  §-ban foglalt  szolgáltatók
   működtetői közül  a központi költségvetés egyes fejezeteiben
   szereplő egészségügyi  intézmények  fenntartóit  -  egyetemi
   klinikák  esetében   az  egyetemek   -  és  az  egészségügyi
   intézménytulajdonos  helyi   önkormányzatokat,  valamint   a
   területi egészségügyi  ellátásra állami  szervvel vagy helyi
   önkormányzattal  szerződést   kötött  egyéb  fenntartókat  -
   egyház,      alapítvány,      egészségügyi      vállalkozás,
   magángyakorlatot  folytató   orvos  stb.   (a  továbbiakban:
   fenntartó) -  együttesen és a kötelező egészségbiztosításban
   az  Egészségbiztosítási  Alap  kezeléséért  felelős  szervet
   kötelezettség   terheli,    hogy   a    kapacitás   lekötési
   megállapodásokban kijelölt  szolgáltatások  tekintetében,  a
   szakmai  szabályok   szerinti  minőségben   az  egészségügyi
   szolgáltatónál ellátásokat biztosítsanak.

   A 2.  §  (4)  bekezdésének  kifogásolt  szabálya  szerint  a
   kapacitás    lekötési     megállapodásban    nem    szereplő
   szolgáltatások  tekintetében  a  fenntartó  mentesül  a  (2)
   bekezdésben előírt  kötelezettségek alól.  A Tv. támadott 4.
   §-a a következőképpen rendelkezik:

   (1) Az  országos és  a regionális  szakfeladatok  ellátására
   szolgáló intézményi  kapacitások  a  4.  számú  mellékletben
   szereplő intézményekben  köthetők le  a (2)-(4)  bekezdésben
   foglaltak szerint.

   (2)   A    népjóléti    miniszter    a    kapacitás-lekötési
   megállapodások megkötési  határidejét megelőző  130 nappal -
   1996-ban az e törvény hatálybalépését követő 5 napon belül -
   a 3.  számú  mellékletben  foglalt  területi  finanszírozási
   normatívák alapján

   a) felkéri  a 4.  számú mellékletben  szereplő  intézménnyel
   rendelkező  fenntartókat,   hogy  az   egyes   szakterületek
   országos,  regionális   ellátására  szolgáló  kapacitásaikat
   bocsássák rendelkezésre;

   b) kijelöli  az általa közvetlenül irányított intézményekben
   az e feladatok ellátásához szükséges kapacitásokat.

   (3) A  népjóléti miniszter a felkérést, illetve a kijelölést
   megelőzően kikéri  az országos tisztifőorvos állásfoglalását
   a szolgáltatók  szakmai megfelelőségéről,  továbbá a  Magyar
   Orvosi Kamara véleményét.

   (4) A  fenntartók által  felajánlott, továbbá a (2) bekezdés
   b) pontja  szerinti kapacitásokról a népjóléti miniszter - a
   3. számú  melléklet szerinti normákra figyelemmel - országos
   és  regionális   szakellátást  nyújtó   kapacitásösszesítést
   készít, amelyet  a  (2)  bekezdésben  megjelölt  határidőtől
   számított  20   napon  belül   megküld  az   OEP,   valamint
   megyénkénti bontásban  a MEP  és a  megyei tisztifőorvosnak,
   aki gondoskodik  arról, hogy azt a fenntartók haladéktalanul
   megkapják.

   A  Tv.   5.  §-a  a  kapacitás-lekötési  megállapodásokat  a
   következőképpen szabályozza:

   (1) A  MEP és  a fenntartó  a területi szakellátást szolgáló
   kapacitásokról megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza
   intézményenként,  szakmai   összetétel  szerint   tagolva  a
   lekötött   kapacitásokat    -   a   járóbeteg-szakellátásban
   szakrendelési   óraszámban,    a   fekvőbeteg-szakellátásban
   ágyszámban meghatározva. A kapacitás-lekötési megállapodások
   megkötésének  határidejét   (a  továbbiakban:  megállapodási
   határidő) a  társadalombiztosítási  alapok  költségvetéséről
   szóló törvény tartalmazza.

   (2) Az  OEP és  a MEP a lekötött kapacitásokkal teljesítendő
   szolgáltatások  finanszírozására   a  szolgáltatást   nyújtó
   egészségügyi szolgáltatóval  köt szerződést,  a  járóbeteg-,
   illetőleg a  fekvőbeteg-ellátás finanszírozásának  részletes
   szabályairól rendelkező jogszabályokban foglaltak szerint.

   A Tv.  támadott 6. § (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy a
   megyei  tisztifőorvos   -  az   ajánlattevő   megkeresésétől
   számított  15  napon  belül  -  állásfoglalásában  az  1.  §
   szerinti működési engedélyek kiadásáig nyilatkozik az állami
   és helyi  önkormányzati  fenntartású,  illetőleg  az  egyéb,
   működési engedéllyel  nem  rendelkező  szolgáltatók  szakmai
   megfelelősségéről.

   A Tv.  alkotmányellenesnek tartott  8.  §  (2)  bekezdés  e)
   pontja szerint  a megyei  egyeztető  fórum  tagja  a  megyei
   tisztifőorvos vagy képviselője.

   A Tv. alkotmányellenesnek tartott 9. § (6) bekezdése szerint
   a MEP a közös ajánlatokat csak akkor utasíthatja el, ha azok
   nem felelnek  meg a  megyei finanszírozási  normatíváknak és
   nem teljesülnek  a 7. § (3) bekezdésében foglalt feltételek.
   E feltételek a következők:

   (3) Ha  a megyében  működő  területi  járóbeteg-,  illetőleg
   fekvőbeteg-ellátást    szolgáló     intézményi     kapacitás
   összességében meghaladja  az 1.  és  2.  számú  mellékletben
   foglalt területi normák szerint finanszírozható mennyiséget,
   a közös ajánlatot úgy kell összeállítani, hogy

   a) ha a normákat meghaladó kapacitások mennyisége és szakmai
   összetétele alapján lehetséges, akkor az Egészségbiztosítási
   Alap  kezelője   egy-egy  intézmény   teljes  finanszírozási
   kötelezettsége alól mentesüljön;

   b)  ha   meghatározott  szakellátási  területen  a  normákat
   meghaladó  kapacitások   vannak   és   egy-egy   szolgáltató
   elkülönült telephelyének vagy részlegének

   ba) átalakításával  e többletkapacitás kiváltható oly módon,
   hogy  a  telephely/részleg  más  típusú  olyan  szolgáltatás
   nyújtására alkalmas, amelyből a rendelkezésre álló kapacitás
   a megyei  normát nem  éri el,  a közös ajánlatban javaslatot
   kell tenni a szolgáltatási struktúra átrendezésére,

   bb) a  finanszírozási kötelezettség  alóli mentesítésével  a
   többletkapacitás     megszüntethető,      az      elkülönült
   telephely/részleg egészét ki kell hagyni a közös ajánlatból;

   c) ha a területi normákat meghaladó kapacitás összessége nem
   teszi lehetővé  az a)  és b)  pontok szerint  egy intézmény,
   illetve elkülönült  telephelye  vagy  részlege  kivonását  a
   finanszírozási kötelezettség  alól, a  közös ajánlatban arra
   kell törekedni,  hogy önálló  szervezeti egységeket, illetve
   osztályokat vonjanak ki a finanszírozási kötelezettség alól.

   A Tv.  ugyancsak kifogásolt  11. § (1) bekezdése a következő
   rendelkezést tartalmazza:

   (1) Ha  az egyeztető  fórum első összehívásától számított 30
   napon belül  nem születik  közös ajánlat,  a fórum tagjai az
   erről  szóló   nyilatkozatukat  jegyzőkönyvbe  foglalják.  A
   fenntartók - a megyei egyeztető fórumon elhangzottak alapján
   - módosíthatják  az országos  és a  regionális szakfeladatra
   vonatkozó, illetőleg  a 6. § (7) bekezdése szerint a MEP-nek
   megküldött  korábbi   ajánlatukat.  A   jegyzőkönyvet  és  a
   módosított  ajánlatokat   a  fórum   titkára  haladéktalanul
   megküldi a MEP-nek.

   A  Tv.   támadott  12.   §  (1)   bekezdése  a  jogorvoslati
   jogosultság körében kimondja, hogy:

   (1) A  MEP határozata ellen az adott szakmára ajánlatot tett
   fenntartó a  határozat kézhezvételétől  számított  10  napon
   belül a  MEP-nél benyújtott  fellebbezéssel élhet.  A MEP  a
   fellebbezést  a   fellebbezési  határidő  lejártát  követően
   haladéktalanul   megküldi    az   OEP   főigazgatójának.   A
   fellebbezést   az    OEP   főigazgatója    bírálja   el,   a
   kézhezvételtől számított 15 napon belül. A határozatra a 11.
   § (4) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók.

   A 12. § (3) bekezdés b) pontja pedig arról rendelkezik, hogy
   a fenntartó  és a  MEP  az  5.  §  (1)  bekezdésében  előírt
   kapacitás lekötési megállapodást, ha fellebbezést nyújtottak
   be, az  OEP főigazgatójának határozata alapján - a határozat
   bírósági megtámadására  tekintet nélkül  - a  megállapodásra
   előírt határidőben köti meg.

   2.   A    Vhr.   alkotmányellenesnek    tartott   és   ezért
   megsemmisíteni kért rendelkezései a következők:

   5.  §   A  működési  engedély  kiadása  iránti  kérelmet  az
   egészségügyi  szolgáltató  nyújtja  be,  amelyben  fel  kell
   tüntetni

   a) a szolgáltató nevét, címét,

   b) a  tulajdonos nevét, címét, amennyiben nem a tulajdonos a
   működtetető, annak nevét, címét,

   c)   az    ellátni   kívánt    egészségügyi    szakfeladatok
   megnevezését,  az   azokhoz  kapcsolódó  szakmai  feltételek
   meglétét,

   d) amennyiben  a szolgáltató ellátási kötelezettséggel kíván
   működni, a tervezett ellátási körzetet,

   e)  az   ügyeleti  rendszerben   való  részvétel  szándékát,
   tervezett módját,

   f) amennyiben  a működési  engedély kiadását az egészségügyi
   és szociális  vállalkozásról szóló  113/1989. (XI.  15.)  MT
   rendelet, illetve  az orvosi,  a klinikai szakpszichológusi,
   illetve  az  egyéb  egészségügyi  és  szociális  tevékenység
   gyakorlásáról szóló 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendelet alapján
   kérik, az e rendeletekben foglalt egyéb adatokat.

   6. §  (1) Az engedélyezési eljárás során a városi, illetve a
   megyei intézet helyszíni vizsgálatot végez.

   (2) A helyszíni vizsgálat során meg kell állapítani, hogy

   a) az  egészségügyi szolgáltató  megfelel-e az engedélyezési
   kérelemben    megjelölt     szakfeladat(ok)hoz    kapcsolódó
   szolgáltatásokra   vonatkozó   -   a   népjóléti   miniszter
   rendeletében meghatározott  - személyi,  tárgyi és a szakmai
   környezeti feltételeknek,

   b)  az   egészségügyi  szolgáltatás   nyújtásához  szükséges
   helyiségek   megfelelnek-e   az   építésügyi,   szakmai   és
   közegészségügyi előírásoknak,

   c) az  egészségügyi szolgáltató  rendelkezik e  a működéshez
   szükséges     egyéb      szakhatósági     hozzájárulásokkal,
   engedélyekkel.

   8. §  (2) Amennyiben  az egészségügyi  szolgáltató nem felel
   meg  a  6.  §  (2)  bekezdés  szerinti  követelményeknek,  a
   működési  engedély  iránti  kérelmet  a  9.  §  (1)  és  (4)
   bekezdéseiben    meghatározott    esetek    kivételével    a
   tisztifőorvos elutasítja.

   3. Az  R. indítványokban kifogásolt 1. § (2) bekezdésének a)
   és b) pontjában foglalt szabályok szerint:

   (2) E rendelet alkalmazásában

   a) szakmai  minimumfeltétel: azon  követelmények összessége,
   amelyek a  kórház,  a  járóbeteg-szakellátás  feladatkörének
   megfelelő egészségügyi  szolgáltatás teljesítése,  a betegek
   biztonsága, valamint  az ellátást nyújtó személyzet alapvető
   munkakörülményeinek        biztosítása         szempontjából
   elengedhetetlen;

   b) kórház  (ideértve a  többprofilú, önálló  gyermekkórházat
   is): az a fekvőbeteg-gyógyintézet,

   ba)    ahol     fekvőbeteg-ellátó     osztályon     legalább
   belgyógyászati,   sebészeti,    szülészet-nőgyógyászati   (a
   továbbiakban: szülészet),  továbbá vagy  gyermekgyógyászati,
   vagy ápolási,  vagy fül-orr-gégészeti, vagy ideggyógyászati,
   vagy pszichiátriai, vagy szemészeti szolgáltatást nyújtanak,
   és

   bb) amely legalább 130 betegággyal rendelkezik, valamint

   bc) ahol  legalább klinikai orvosi laboratórium, radiológia,
   ultrahang,  elektrokardiográfia  (a  továbbiakban:  EKG)  és
   aneszteziológia működik;

   Végül az R. 2. § (6) bekezdésében írt szabály szerint:

   (6)    Amennyiben    az    (1)-(5)    bekezdések    szerinti
   minimumfeltételek egy  kórházi osztályon  fejlesztéssel vagy
   több     kórházi     osztály     összevonásával     lennének
   megvalósíthatóak,  úgy   azok  biztosításáról  az  osztályok
   összevonásával   kell   gondoskodni.   A   minimumfeltételek
   biztosítása érdekében  a kórházi  osztály fejlesztésére csak
   abban az  esetben kerülhet  sor,  ha  nincs  lehetőség  több
   kórházi osztály összevonására.

   4. Az  indítványokkal összefüggésben  az Alkotmánybíróság az
   alábbi alkotmányi rendelkezések érvényesülését vizsgálta:

   2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.

   8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és  védelme az  állam elsőrendű  kötelessége. (2)  A
   Magyar Köztársaságban  az alapvető jogokra és kötelességekre
   vonatkozó szabályokat  törvény állapítja  meg, alapvető  jog
   lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.

   9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben
   a  köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú  és  egyenlő
   védelemben részesül.

   (2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás
   jogát és a gazdasági verseny szabadságát.

   12. §  (2) Az  állam tiszteletben  tartja az  önkormányzatok
   tulajdonát.

   42. §  A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a
   megye  választópolgárainak   közösségét  megilleti  a  helyi
   önkormányzás joga.  A helyi  önkormányzás a választópolgárok
   közösségét  érintő   helyi  közügyek   önálló,  demokratikus
   intézése, a  helyi közhatalomnak  a lakosság  érdekében való
   gyakorlása.

   43.  §  (1)  A  helyi  önkormányzatok  alapjogai  (44/A.  §)
   egyenlőek.  Az   önkormányzatok   kötelezettségei   eltérőek
   lehetnek.

   (2)  A  helyi  önkormányzati  jogokat  és  kötelezettségeket
   törvény határozza meg. Az önkormányzat hatáskörének jogszerű
   gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai védelmében az
   önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat.

   44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:

   a) önkormányzati  ügyekben önállóan  szabályoz  és  igazgat,
   döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,

   b)  gyakorolja  az  önkormányzati  tulajdon  tekintetében  a
   tulajdonost megillető  jogokat, az önkormányzat bevételeivel
   önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat,

   70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van
   a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.

   (2) Ezt  a jogot  a Magyar  Köztársaság a  munkavédelem,  az
   egészségügyi    intézmények    és    az    orvosi    ellátás
   megszervezésével,  a  rendszeres  testedzés  biztosításával,
   valamint az  épített és  a természetes  környezet védelmével
   valósítja meg.

   70/E. §  (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van
   a szociális  biztonsághoz;  öregség,  betegség,  rokkantság,
   özvegység,  árvaság   és  önhibájukon   kívül  bekövetkezett
   munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra
   jogosultak.

   (2)  A   Magyar  Köztársaság  az  ellátáshoz  való  jogot  a
   társadalombiztosítás  útján   és  a   szociális  intézmények
   rendszerével valósítja meg.

   5. Végül  a Jat.  5. §  j) pontja  szerint az  állampolgárok
   alapvető  jogai  és  kötelességei  körében  törvényben  kell
   szabályozni:   j)    az   egészségügyi    ellátást   és    a
   társadalombiztosítást.

   A Jat. 18. § (1) bekezdése pedig kimondja, hogy a jogszabály
   megalkotása előtt  - a  tudomány eredményeire  támaszkodva -
   elemezni  kell  a  szabályozni  kívánt  társadalmi-gazdasági
   viszonyokat,   az   állampolgári   jogok   és   kötelességek
   érvényesülését,  az   érdekösszeütközések   feloldásának   a
   lehetőségét,  meg   kell  vizsgálni  a  szabályozás  várható
   hatását és  a végrehajtás  feltételeit. Erről  a  jogalkotót
   tájékoztatni kell.

                               III.
   Az     Alkotmánybíróság      az     indítványok      alapján
   alkotmányellenességet  nem   állapított   meg,   a   törvény
   alkalmazásával kapcsolatban  azonban alkotmányos követelmény
   kimondását látta szükségesnek.

   Az  Alkotmánybíróság   az  indítványokkal  és  a  kifogásolt
   jogszabályi      rendelkezésekkel      összefüggésben      -
   általánosságban - a következőkre mutat rá:

   1. Ahogy  azt az  Alkotmánybíróság a  77/1995. (XII. 21.) AB
   határozatában   (ABH    1995,   391-392.)    kifejtette,   a
   rendszerváltást megelőzően az állam az egészségügyi ellátást
   az   általa    létrehozott   és   fenntartott   egészségügyi
   intézmények  útján  biztosította,  az  állampolgárok  sokáig
   állampolgári   jogon,    ingyenesen   juthattak   hozzá   az
   egészségügyi intézmények szolgáltatásaihoz. A szolgáltatások
   biztosítási  alapokra   helyezése  már   a   rendszerváltást
   megelőzően   megkezdődött    ugyan,   azonban    egészen   a
   rendszerváltásig még  széles körben biztosította az állam az
   állampolgárok ingyenes betegellátását.

   A rendszerváltással  az egészségügyi  ellátás e  modelljének
   gyökeres átalakítása  kezdődött meg, amely átalakítás kettős
   irányú, és amely reform mindkét iránya az állampolgári jogon
   járó társadalombiztosításnak  valóságos biztosítási alapokra
   helyezésével jellemezhető.

   Egyrészt    megkezdődött     az     egészségügyi     ellátás
   szervezetrendszerének     átalakulása,     amennyiben     az
   egészségügyi  ellátást  biztosító  állami  intézmények  köre
   egyre szűkült  és megnyílt  az  egészségügyi  szolgáltatások
   vállalkozási  formában  való  ellátásának  jogi  lehetősége.
   Ennek folytán  ma már az ellátás jelentős részét a különböző
   autonómiával   rendelkező    tulajdonosok,   így   a   helyi
   önkormányzatok, egyházak,  alapítványok és nem utolsó sorban
   egészségügyi vállalkozások,  magánorvosok által  fenntartott
   intézmények nyújtják.

   Változóban  van   másrészt  az  egészségügyi  szolgáltatások
   finanszírozásának rendszere  is, mert a társadalombiztosítás
   korábbi  struktúrájának  átalakítása  során  a  még  meglévő
   ingyenes   egészségügyi   ellátásához   való   jogosultságot
   erőteljesebben  biztosítási   alapra  helyezték.   Ebben   a
   konstrukcióban a  társadalombiztosítás oly módon gondoskodik
   a biztosítottakat  az egészségbiztosítás keretében megillető
   természetbeni   egészségügyi   szolgáltatásokról,   hogy   a
   különböző  tulajdonban   álló  egészségügyi   intézményektől
   lényegében   szolgáltatásokat    vásárol   (szolgáltatásokat
   finanszíroz) az ellátásra jogosult biztosítottak számára.

   E kétirányban  is végbemenő változtatások mellett, amikor az
   egészségügyi ellátás döntően már nem állami tulajdonban levő
   és  az   államigazgatási  szervek   irányítása  alatt   álló
   egészségügyi  intézmények   feladata,  a   korábbi  ellátási
   rendszerben alkalmazott  államigazgatási irányítási eszközök
   többé    nem     alkalmasak    az     alkotmányos     állami
   kötelezettségvállalás teljesítésére. Az államnak ezért olyan
   -  elsősorban   jogi  és   gazdasági  -   eszközökkel   kell
   biztosítania   az    ellátáshoz   való    alkotmányos    jog
   érvényesülését, amelyek  nem járnak a különböző tulajdonosok
   autonómiájának    sérelmével,     figyelembe    veszik     a
   rendszerváltással "öröklött", ellentmondásokkal és gazdasági
   nehézségekkel terhelt  társadalombiztosítás lehetőségeit is,
   egyúttal  azonban   tekintettel  vannak   arra,  hogy  olyan
   rendszert  kell   kialakítani,  amelyben   az   egészségügyi
   ellátásra jogosultak közül senki sem marad megfelelő ellátás
   nélkül.

   2. A  teljes ellátási  rendszer keretébe  illeszkedő -  és a
   finanszírozás  szempontjából  kétségkívül  legjelentősebb  -
   társadalombiztosítással kapcsolatban az Alkotmánybíróság már
   1991-ben, azután kiemelt hangsúllyal 1993-ban megállapította
   a 26/1993. (IV. 29.) AB határozatában (ABH 1993, 198-199. ),
   hogy a  rendszer elavult, diszfunkcionális, nem felel meg az
   új  Alkotmány   elveinek.   A   társadalombiztosításnak   az
   alkotmányos követelményekhez  igazodó, korszerű átalakítása,
   ágazati kiépítése,  a  magán-  és  állami  szféra  megfelelő
   arányainak a  megteremtése szükségszerűen elhúzódó folyamat,
   amely  jelenleg   is  tart.   Az  Alkotmánybíróság  ezzel  a
   folyamattal összefüggésben  elvi éllel  mutatott rá  arra  a
   44/1995. (VI.  30.) AB  határozatában (ABH 1995, 205-206. ),
   hogy    a    társadalombiztosítás    működőképességének    a
   fenntartása, megfelelő  reformja,  azaz  az  egész  rendszer
   ésszerű és  gazdaságilag eredményesen  funkcionáló  alapokra
   helyezése  alkotmányosan   indokolhat  olyan   megoldásokat,
   amelyek az  ellátásra jogosultak  terheit bizonyos mértékben
   növelik, amelynek következtében tehát a biztosítottak javára
   kialakított korábbi "védelmi szint" csökken. Az Alkotmányban
   biztosított szociális  jogokat ugyanis - amelyek alkotmányos
   tartalma elsősorban  az  Alkotmányban  meghatározott  állami
   kötelezettségek  oldaláról  ragadható  meg  -  szükségképpen
   mindig  csak   a  gazdasági   lehetőségekkel,  az   ellátási
   rendszerek teherbíró  képességével  összhangban  és  azokkal
   arányban állóan  lehet figyelembe  venni és  biztosítani. Az
   állam azonban  az átalakítás  során köteles  megteremteni  a
   kialakított   intézményrendszer    működésének   azokat    a
   garanciáit,  amelyek   mindenki   számára   biztosítják   az
   egészségügyi  szolgáltatások  igénybevételének  lehetőségét,
   azaz azt,  hogy a szolgáltató intézmények hiánya miatt senki
   ne maradjon ellátatlanul (ABH 1995, 396. ).

   3. A támadott jogszabályi rendelkezésekhez hasonló megoldási
   konstrukciót alkalmazott  a gazdasági stabilizációt szolgáló
   egyes törvénymódosításokról  szóló 1995. évi XLVIII. törvény
   (a továbbiakban:  Gst. ) 126. § (2) bekezdése, amely a helyi
   önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,
   valamint egyes  centrális alárendeltségű szervek feladat- és
   hatásköreiről  rendelkező   1991.   évi   XX.   törvény   (a
   továbbiakban: Htv.  )  132.  §-át  egy  új  (4)  bekezdéssel
   egészítette ki.  A módosítás  a  helyi  önkormányzatoknak  a
   tulajdonukban levő  egészségügyi intézmények  által nyújtott
   ellátási  kötelezettségét   úgy  változtatta   meg,  hogy  a
   járóbetegellátás,  a   gondozás  és   a   fekvőbeteg-ellátás
   intézmény-rendszeréről       való       gondoskodást       a
   társadalombiztosítási finanszírozás mértékéig írta csak elő.

   Az  Alkotmánybíróság   idézett  77/1995.   (XII.   21.)   AB
   határozatával  (ABH   1995,  390.   )  ezt   a  rendelkezést
   alkotmányellenesnek ítélte  és  1996.  június  30.  napjával
   megsemmisítette.  Az   Alkotmánybíróság  határozatában   azt
   fejtette ki,  hogy a  helyi önkormányzatok  által kötelezően
   ellátandó  feladatok   körének  a   törvény  szerinti  módon
   megalkotott      korlátozása       alkotmányellenes.       A
   társadalombiztosítási  finanszírozás   mértékét  ugyanis   e
   korábbi törvényi  konstrukcióban  végső  fokon  a  népjóléti
   miniszter által  javasolt  intézményi  kapacitások  köre  és
   mértéke  határozta   meg.  Az   Alkotmánybíróság  határozata
   szerint önmagában  nem a  finanszírozás szerződési  alapokra
   helyezése vezetett  a törvény  alkotmányellenességére, hanem
   az, hogy ezeket az egyedi döntéseket a jogalkotó - megfelelő
   törvényi háttér  nélkül -  az egészségbiztosítási pénztár, a
   szakbizottság és  a  népjóléti  miniszter  közös  döntésére,
   egyedi megítélésére  bízta, holott  az Alkotmány  szerint az
   önkormányzatokat -  az  önkormányzati  feladatok  körében  -
   megillető jogokat és kötelezettségeket csak törvényben lehet
   szabályozni. Kimondta  az Alkotmánybíróság  azt is,  hogy az
   Alkotmány elsősorban a Kormánnyal és a közigazgatás központi
   szerveivel szemben  részesíti védelemben  az  önkormányzatok
   önállóságát. Az  Alkotmány rendelkezései alapján tehát nincs
   mód arra,  hogy  a  Kormány  vagy  a  központi  közigazgatás
   szervei   akár    normatív,    akár    egyedi    döntésükkel
   beavatkozzanak az  önkormányzatokat az Alkotmány 44/A. § (1)
   bekezdés  a)   pontja  alapján   az  önkormányzati  ügyekben
   megillető igazgatási és szabályozási autonómiába.

   Ugyanakkor kifejtette  az Alkotmánybíróság  azt is,  hogy az
   Alkotmány   nem   akadályozza   a   törvényhozónak   azt   a
   célkitűzését,  amely   szerint  az  önkormányzatok  ellátási
   felelősségének egy  elavult egészségügyi  intézményrendszert
   konzerváló szabályozását meg kívánja szüntetni és összhangot
   kíván teremteni  az intézmények  társadalombiztosítás  által
   történő   finanszírozása    és   az    önkormányzatokat   az
   egészségügyi  ellátás   területén  terhelő   kötelezettségek
   között (ABH 1995, 395-396. )

                               IV.

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az  indítványokkal
   támadott jogszabályi  rendelkezések az egészségügyi ellátási
   rendszer, továbbá  az annak  részbeni biztosítását  szolgáló
   társadalombiztosítás teljes  átalakítását célzó  jogalkotási
   folyamat   részei,    így   a    szabályok   alkotmányossági
   vizsgálatánál  a   fentebb  kifejtett   összefüggéseket   is
   megfelelően figyelembe kellett venni.

   1. A  kifogásolt szabályozási  rendszer  kiindulópontja  az,
   hogy országosan  egységes elvű  és szempontú, de területekre
   bontott   normatívák   alapján   megkonstruálja   azokat   a
   területenként  érvényesíthető   keretszámokat,  amelyeket  a
   teljes egészségügyi  ellátó rendszerben az egészségbiztosító
   köteles  finanszírozni,   illetőleg  finanszírozhat,  vagyis
   meghatározza  azt   a  szolgáltatásmennyiséget,   amelyet  a
   társadalombiztosításnak a  biztosítottak számára minimálisan
   meg kell  vásárolnia. Ilyen  normatívák nem  érvényesülnek a
   háziorvosi és  a házi  gyermekorvosi szolgálat  tekintetében
   [Tv.  3.  §  a)  pont],  mivel  e  körben  a  finanszírozási
   kötelezettség  a  jogszabályokban  foglalt  követelményeknek
   megfelelő valamennyi  szolgáltató tekintetében érvényesül. A
   normatívák egyébként  a  járóbeteg-szakellátás  óraszámaira,
   illetve a fekvőbeteg-szakellátás ágyszámaira vonatkoznak.

   A szolgáltatók  tulajdonosi-fenntartói összetételét illetően
   a törvény  semmiféle  differenciálást  nem  tartalmaz,  azaz
   szektorsemleges. Hatálya  kiterjed minden olyan egészségügyi
   szolgáltatóra,   amely    a   szakmai    előírások   alapján
   meghatározott egészségügyi  szolgáltatás nyújtására működési
   engedéllyel   rendelkezik,    illetve   ezen    egészségügyi
   szolgáltatók  fenntartóira,  így  a  központi  költségvetési
   szervekre,  az  egyetemekre,  az  intézménytulajdonos  helyi
   önkormányzatokra,   az    egyházakra,   az   alapítványokra,
   egészségügyi vállalkozásokra  és a magángyakorlatot folytató
   orvosokra stb. [Tv. 2. § (1) bekezdés].

   A törvény  által alkalmazott  konstrukció alapeleme  az  ún.
   "kapacitás-lekötési megállapodás", amelyet a fenntartó és az
   Egészségbiztosítási Alap  kezeléséért felelős  szervezet,  a
   MEP   kötnek    meg   [Tv.    5.   §   (1)   bekezdés].   Az
   Egészségbiztosítási    Alap    kezelőjének    finanszírozási
   lehetőségeit határolják  be azok  a normatívák,  amelyeket a
   törvény különböző mellékletei tartalmaznak.

   A lekötendő  kapacitásokra a  fenntartók tesznek ajánlatot a
   MEP-nek [Tv.  6. § (1) bekezdés], mely közös ajánlatunkat az
   ajánlattevők a megyei egyeztető fórumon alakítják ki (Tv. 8.
   §. ).  A közös  ajánlatokat  a  MEP  lényegében  csak  akkor
   utasíthatja  el,   ha  azok   nem  felelnek   meg  a  megyei
   finanszírozási normatíváknak  [Tv. 9.  §  (6)  bekezdés].  A
   finanszírozás szélső  tételeit tehát a törvény rendelkezései
   határozzák meg,  azon belül  pedig a finanszírozás mértéke a
   felek  megállapodására   utalt.  Ha   a   fenntartó   és   a
   finanszírozó között a konszenzus nem születik meg, a törvény
   rendelkezéseire   figyelemmel    és   annak   finanszírozási
   normatíváin belül  a finanszírozás  mértékéről a  MEP  dönt,
   döntése ellen  a fenntartó  fellebbezéssel élhet az OEP-hez,
   az OEP  főigazgatójának  határozata  pedig  a  közigazgatási
   határozatokra vonatkozó  szabályok szerint  a bíróság  előtt
   megtámadható  (Tv.   11-12.  §).   A  megtámadásnak  azonban
   halasztó hatálya nincs.

   A törvény tehát a betegbiztosítás és a betegellátás hatályos
   rendszerét gyökeresen  megváltoztatja, az  elosztást majdnem
   teljes egészében  új alapokra  helyezi. A hatályos elosztási
   struktúra    az     országban     meglevő     intézményekre,
   szolgáltatásokra és  szolgáltatókra épül,  amelyeket azonban
   az   évről-évre    egyre   növekvő    deficittel    küszködő
   egészségbiztosító nem  tud megfelelően  finanszírozni. A Tv.
   szerinti   új    rendszer   az    Egészségbiztosítási   Alap
   finanszírozási  lehetőségeiből   indul  ki,   a  potenciális
   fedezetet országosan  egységes elvű  és szempontú normatívák
   alapján   területenként    (megyénként)   felosztja   és   a
   területenként  érvényesíthető   normatívák  és   keretszámok
   között a  helyi szolgáltatóknak (fenntartóknak) a kapacitás-
   lekötési megállapodások  kialakításában egyfajta  autonómiát
   biztosít.  Az   elosztás   törvényességének   garanciájaként
   lehetővé teszi a bírói út igénybevételét.

   Itt mutat  rá az  Alkotmánybíróság  arra,  hogy  a  rendszer
   helyességének,    hatékonyságának,    eredményességének    a
   megítélése nem  alkotmányossági kérdés. Az Alkotmány alapján
   az sem vizsgálható, hogy az átalakításnak ez a konstrukciója
   szakmailag   megalapozott-e,    mennyiben   felel    meg   a
   célszerűségi,  takarékossági   követelményeknek,  illetőleg,
   hogy a jelenlegi rendszer valóban pazarló-e, vagy legalábbis
   túlfinanszírozott. Mindezeknek  a szempontoknak a megítélése
   és a  lehetséges átalakítási  struktúrák közötti választás a
   törvényhozó  szabadságába   tartozik,  egyúttal   azonban  a
   törvényhozó felelőssége  is. Az  alkotmánybírósági vizsgálat
   csak arra  irányulhat,  hogy  a  szabályozás  megfelel-e  az
   Alkotmány rendelkezéseinek, illetve kielégítheti-e az állami
   kötelezettségek      alkotmányosan      még      elfogadható
   követelményszintjét.

   2. Az  indítványozók kivétel  nélkül támadják a Tv. sérelmes
   rendelkezéseit  az   Alkotmány  70/D.   §  (1)  bekezdésének
   összefüggésében és  kifogásolják, hogy  a  szabályozással  a
   lehető legmagasabb  szintű testi  és lelki  egészséghez való
   alkotmányos jog  sérül, amely  az Alkotmány  8. § (1) és (2)
   bekezdése folytán alkotmányellenességhez vezet.

   Az  Alkotmánybíróság   azonban  rámutat  arra,  hogy  a  Tv.
   alkotmányossága, illetőleg  alkotmányellenessége egyedül  az
   Alkotmány 70/D.  §-ában foglaltak  szerint nem bírálható el.
   Az Alkotmány  70/D. §-ában foglalt lehető legmagasabb szintű
   testi  és  lelki  egészséghez  való  jog  biztosítása  olyan
   alkotmányos  állami   feladatot  jelent,  amelyet  az  állam
   központi szervei  és a helyi önkormányzati - továbbá egyéb -
   szervek rendszere  révén valósít  meg.  Ennek  keretében  az
   állam  -  egyebek  között  -  egészségügyi  intézményhálózat
   működtetésére és  az orvosi ellátás megszervezésére köteles.

   Az  egészségügyi   intézményhálózat  és  az  orvosi  ellátás
   körében az  Alkotmánybíróság elvontan, általános ismérvekkel
   csak egészen  szélső esetekre korlátozottan határozhatja meg
   az állami  kötelezettség kritikus  nagyságát, vagyis  azt  a
   szükséges      minimumot,      amelynek      hiánya      már
   alkotmányellenességhez  vezet.  Ilyennek  volna  minősíthető
   például, ha  az  ország  egyes  területein  az  egészségügyi
   intézményrendszer és  az orvosi  ellátás teljesen hiányozna.
   Az ilyen  szélső eseteken  túl azonban az Alkotmány 70/D. §-
   ban meghatározott  állami kötelezettségnek nincs alkotmányos
   mércéje.  A   lehető  legmagasabb   szintű  testi  és  lelki
   egészséghez  való   jog  tehát   önmagában  alanyi   jogként
   értelmezhetetlen, az  az Alkotmány  70/D. § (2) bekezdésében
   foglalt állami  kötelezettségként  fogalmazódik  meg,  amely
   magában foglalja azt a kötelezettséget, hogy a törvényhozó a
   testi és  lelki egészség  bizonyos területein alanyi jogokat
   határozzon meg.

   A  kötelező  társadalombiztosítás  körébe  tartozó  ellátási
   jogosultság  viszont  már  valóságos  alanyi  jog,  amelynek
   alkotmányos alapja azonban nem az Alkotmány 70/D. §-a, hanem
   az Alkotmány  70/E. §-ában foglalt rendelkezés, illetőleg az
   alkotmányos   tulajdonvédelem.   A   társadalombiztosításnak
   azokban  az   eseteiben  tehát,   ahol  a  biztosítási  elem
   meghatározó    szerepet     játszik,    a     szolgáltatások
   megszüntetésének  vagy   csökkentésének  alkotmányossága   a
   tulajdonvédelem  ismérvei  szerint  bírálandó  el [ 43/1995.
   (VI.30.)  AB  határozat,   ABH  1995,   195.  ].   Ezért  az
   Alkotmánybíróság az  indítványokat az Alkotmány 70/E. §-ának
   összefüggésében is  vizsgálta, továbbá  tekintettel volt  az
   alkotmányos tulajdonvédelem szempontjaira is.

   3. Ebben az összefüggésben rámutat az Alkotmánybíróság arra,
   hogy   a    támadott   Tv.    közvetlenül   nem   érinti   a
   társadalombiztosítás legalapvetőbb  szabályait - ideértve az
   egészségbiztosításra vonatkozó  alapvető  rendelkezéseket  -
   tartalmazó, a  társadalombiztosításról szóló  1975. évi  II.
   törvényt (a továbbiakban: T. ). A T. 10. §-a határozza meg a
   biztosítottak  körét,   a  T.   12.  §-a   szerint  pedig  a
   biztosítottak, illetőleg hozzátartozóik - egyebek között - a
   törvény alapján betegségi ellátásra szereznek jogosultságot.
   A betegségi  és anyasági  ellátás rendjét  a T. II. fejezete
   szabályozza,  annak   részjogosultságait   az   egészségügyi
   szolgáltatások,  a   táppénz   szolgáltatások,   továbbá   a
   különböző anyasági  szolgáltatások részletezésével állapítja
   meg.

   A támadott  törvény, illetőleg  annak rendelkezései  a T-ben
   biztosított ezekre  a jogosultságokra  közvetlen  kihatással
   nincsenek, tehát  sem a jogosultak körére, sem pedig az őket
   a betegbiztosítási jogviszony alapján alanyi jogon megillető
   szolgáltatásokra,   azok    terjedelmére   közvetlenül   nem
   vonatkoznak. Annál  kevésbé, mert  a T. 5. §-a értelmében az
   állam  az   e  törvény   szerint   megállapított   ellátások
   kifizetését   (szolgáltatások    teljesítését)   akkor    is
   biztosítja, ha  a kiadások  meghaladják  a  bevételeket.  Az
   állam tehát  az Alkotmány 70/E. § (2) bekezdésén alapuló - a
   társadalombiztosítás  útján   gyakorolható  ellátáshoz  való
   alkotmányos jogot - az alanyi jogosultságok tekintetében - a
   Tv.  hatálybalépése   után  is   köteles  biztosítani,   azt
   garantálja.

   Ebből viszont  következik, hogy  maga a  rendszer  csak  úgy
   működtethető alkotmányosan,  ha azon  belül a  jogosultak T.
   szerinti ellátására való jogosultsága hiánytalanul teljesül.
   Azt, hogy  a T.  5. §-a  szerinti állami garanciavállalás az
   Alkotmány 70/E.  §-án  alapuló,  a  betegség  esetére  szóló
   ellátási   jogosultság   egyik   törvényi   garanciája,   az
   Alkotmánybíróság az 56/1995. (IX. 15.) AB határozatában (ABH
   1995, 267-268.  ) már  kimondta. A támadott törvény 2. § (3)
   bekezdése    azonban     úgy    rendelkezik,     hogy     az
   Egészségbiztosítási Alap  kezeléséért felelős  szerv csak  a
   Tv. 3.  §-ában meghatározott  mértékig -  vagyis csak  a Tv.
   szerinti  kapacitás-lekötési   szerződések  terjedelméig   -
   köteles  finanszírozni   a  szolgáltatók  által  biztosított
   egészségügyi ellátást.

   Az Alkotmány 70/E § (1) és (2) bekezdéséből következő állami
   alkotmányos kötelezettség  és a  társadalombiztosítás  útján
   érvényesülő  ellátásra   való  jogosultság   azonban  annyit
   feltétlenül    jelent,     hogy     az     egészségbiztosító
   finanszírozásának hiánya  miatt -  a T.  5. §-ában államilag
   garantált  mértékig  -  senki  ne  maradjon  ellátatlan.  Az
   Alkotmánybíróság    ezért     alkotmányos    követelményként
   megállapította, hogy  a Tv. alkalmazása (végrehajtása) során
   a   Tv.    3.   §-ában   meghatározott   és   finanszírozott
   szolgáltatásokat  meghaladó   ellátási   szükségleteket   is
   teljesíteni kell,  amennyiben ezek a szükségletek a T. 5. §-
   ának  a  körébe  tartoznak.  Eszerint  nemcsak  az  vezethet
   pótköltségvetési előirányzathoz,  ha az  egészségbiztosító a
   szerződéssel    lekötött     kapacitások    finanszírozására
   valamilyen okból  nem képes,  hanem az  is, ha  a T.  5. §-a
   szerinti ellátási hiány keletkezik. Így a Tv-nyel bevezetett
   új finanszírozási  rendszer csak  akkor  alkotmányos,  ha  a
   rendszerben a  T. 5.  §-a szerinti  állami  garanciavállalás
   megfelelően érvényesül és annak folytán finanszírozási hiány
   miatt egyetlen jogosult sem marad ellátatlanul.

   Ennek az  alkotmányos követelménynek az érvényesülése esetén
   a  Tv.   nem  áll  ellentétben  az  Alkotmány  70/E.  §-ában
   meghatározott,  a   betegellátásra   vonatkozó   alkotmányos
   jogosultsággal és  nem hozható  közvetlen  összefüggésbe  az
   Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdésében foglalt - az alapjogi
   korlátozásokkal - kapcsolatos szabályokkal sem.

   4.  A   sérelmezett  Tv.   rendelkezései   ugyanis   nem   a
   betegellátáshoz   való    jog   alkotmányos   korlátozásával
   kapcsolatosak, hanem  az Alkotmány  70/D. § (2) bekezdésében
   foglalt állami kötelezettségekre vonatkoznak, illetőleg azok
   speciális -  szervezési-finanszírozási -  teljesítési körébe
   esnek. E  rendelkezés szerint az (1) bekezdésben foglaltakon
   alapuló  állami  kötelezettséget  a  Magyar  Köztársaság  az
   egészségügyi    intézmények    és    az    orvosi    ellátás
   megszervezésével  valósítja   meg.  Az   állam  viszont   az
   egészségügy   szervezeti    és   intézményi    rendszereinek
   kialakítása  és  azok  finanszírozási  elveinek  megalkotása
   során -  ahogy erre  az Alkotmánybíróság fentebb már utalt -
   nagyfokú  szabadságot  élvez.  Az  államnak  e  törvényhozói
   szabadsága mindaddig nem vet fel alkotmányossági kérdéseket,
   ameddig   az    nem   vezet    valamely   alkotmányos    jog
   (tulajdonvédelem,  társadalombiztosítás   útján  érvényesülő
   betegellátási jogosultság)  megsértéséhez.  Az  egészségügyi
   intézményhálózat  és   az   orvosi   ellátás   sokféleképpen
   szervezhető meg.  Az  Alkotmányból  eredően  senkinek  sincs
   alanyi joga  egy meghatározott  szervezési  módra.  Másrészt
   nincs alkotmányos  ismérv arra,  hogy a  rendszer  önmagában
   mennyiben alkalmas  a biztosításon  alapuló  betegellátáshoz
   való jogosultságok teljesítését garantálni. Ezért a rendszer
   alkotmányellenessége csak  olyan szélső  esetben állapítható
   meg, ha  egyértelmű, hogy  a rendszer  eleve alkalmatlan  az
   államot   terhelő    kötelezettségek    alkotmányosan    még
   elfogadható  minimumának   teljesítésére.  E  tekintetben  a
   törvényhozó elképzelését  az Alkotmánybíróság  a  sajátjával
   nem helyettesítheti.  A rendszernek azonban garantálnia kell
   az  Alkotmány   70/E.  §-án   alapuló  társadalombiztosítási
   ellátási  jogosultságot.   Ez   működtetésének   alkotmányos
   követelménye, feltétele.

   Az Alkotmánybíróság  az indítványokban  felhozott szakmai és
   szervezési  indokok,   érvek  alapján   azonban  nem   látta
   igazoltnak az  alkotmánnyal védett  egészségügyi  ellátáshoz
   való jog  közvetlen sérelmét, megengedhetetlen korlátozását.
   A  Tv-ben  meghatározott  rendszer  alkotmányos  követelmény
   szerinti működtetése  esetén ugyanis  az Alkotmány  70/E. §-
   ában biztosított  jog  nem  sérül.  A  szakmai,  szervezési,
   tudományos szempontok  megítélése  pedig  az  alkotmányosság
   kérdéskörén kívül esik.

   5. A  társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi
   szolgáltatások köréről, illetve a finanszírozás mértékéről a
   társadalombiztosítás    költségvetéséről    szóló    törvény
   rendelkezik. Ez  a törvény  azonban  jellegéből  következően
   pénzügyi-fiskális arculatú,  ezért -  mint  a  költségvetési
   törvények általában - csak szélső, kivételes esetben vet fel
   alkotmányossági     összefüggéseket.     A     finanszírozás
   struktúrájára  vonatkozó  normatív  előírásokat  a  támadott
   törvény  mellékletei   tartalmazzák,  és   ezek  a   törvény
   egészének  kardinális   vonatkozásait   jelentik.   Ezek   a
   normatívák -  az említettek szerint - az Egészségbiztosítási
   Alap gazdálkodási  lehetőségeiből indulnak  ki, ezért  a Tv.
   egészének alkotmányossági  megítélése alapvetően  hasonló  a
   költségvetési törvényhez,  hiszen a Tv. egésze lényegileg az
   Egészségbiztosítási  Alap  állományának  a  "szétosztásáról"
   szól. Ha  pedig a  rendszerben jelen  vannak -  akár  látens
   módon,   akár   pótköltségvetés   garantálásával   -   olyan
   tartalékok, amelyek  a T. szerinti betegellátási jogosultság
   teljesítésének   finanszírozását    garantálják;   akkor   -
   függetlenül a  rendszer hatékonyságától és eredményességétől
   - az  alkotmányellenesség az  Alkotmány 70/E. §-a, illetőleg
   az   alkotmányos   tulajdonvédelem   sérelme   alapján   nem
   állapítható meg.

   Annak eldöntése,  hogy helytálló  e a  törvényhozónak  az  a
   hipotézise, amely  szerint  az  egészségügyi  ellátórendszer
   "mesterségesen túlfeszített és túlköltekező", ezért meg kell
   szüntetni    a     "fölösleges     szolgáltatások     miatti
   túlköltekezést", nem  alkotmányossági,  hanem  szociológiai,
   statisztikai adatokon alapuló ténykérdés. Az alkotmányossági
   vizsgálat  során   az  sem   dönthető  el,  hogy  a  törvény
   előkészítése    körében     történtek-e    átfogó    jellegű
   megbetegedési felmérések,  továbbá  szakmai-  és  tudományos
   elemzések, hatásvizsgálatok. Az alkotmányossági vizsgálat az
   Alkotmány  70/D.   §  (2)   bekezdése  körében   csak   arra
   szorítkozhat, hogy  az állam  eleget tesz-e  az egészségügyi
   intézmények és  az orvosi  ellátás megszervezésére vonatkozó
   alkotmányos kötelezettségének  vagy sem. A szükséges ellátás
   megszervezésének módja,  az intézményrendszerek működtetése,
   továbbá   ezek   finanszírozási   technikái   az   Alkotmány
   rendelkezéseinek   körén    kívül   esnek,   a   törvényhozó
   szabadságába és  felelősségébe  tartoznak,  és  csak  szélső
   esetben vetnek fel alkotmányossági kérdéseket.

   Ezzel összefüggésben  arra is  rámutat az  Alkotmánybíróság,
   hogy a  Jat. 18.  § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés nem
   alkotmányi szabály.  Amennyiben a törvény előkészítése során
   az előkészítésre  irányuló kötelezettségeket  megsértik,  az
   feltehetően a  törvény társadalmi  hatékonyságának  a  kárát
   fogja eredményezni,  de közvetlen alkotmánysértéshez csak az
   vezet,  ha  maga  a  törvény  sérti  az  Alkotmány  valamely
   rendelkezését.    Ezért    is    kellett    kimondania    az
   Alkotmánybíróságnak a  Tv. végrehajtása,  alkalmazása  során
   érvényesítendő alkotmányos  követelményt. A  törvényjavaslat
   előkészítése    körébe    tartozó    társadalmi-szociológiai
   követelmények teljesítése,  illetőleg azok  elmulasztása  az
   Alkotmány    rendelkezéseivel    nem    hozható    közvetlen
   összefüggésbe, az  nem vezet  a jogállamiság és jogbiztonság
   [Alkotmány 2.  § (1)  bekezdése]  közvetlen  sérelmére  sem,
   ezért  az   Alkotmánybíróság  az  ezen  az  alapon  fennálló
   alkotmányellenesség    megállapítására    és    a    törvény
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

   6.  Az   Alkotmánybíróság   az   56/1995.   (IX.   15.)   AB
   határozatában (ABH  1995, 260. ) már rámutatott arra, hogy a
   társadalombiztosítás  rendszere   nem  érinthetetlen,  annak
   megváltoztatását      alkotmányosan       indokolják       a
   társadalombiztosítási  jogviszony   sajátosságai,   maga   a
   korszerűsítési tendencia,  a rendszer  működőképességének  a
   fenntartása,  az   elosztás  arányosabbá   tétele  stb.   Az
   Alkotmány  70/D.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  rendelkezés
   csupán azt  az  alkotmányos  követelményt  jelenti,  hogy  a
   nemzetgazdaság  teherbíró-képességéhez,   az  állam   és   a
   társadalom lehetőségeihez  igazodva az állam teremtsen olyan
   gazdasági és  jogi  környezetet,  amely  megfelel  a  lehető
   legmagasabb szintű  testi és  lelki  egészség  biztosítására
   irányuló  kötelezettségnek   (ABH  1995,   261,  270.  ).  A
   szabályozásnak ez  a -  többféle lehetséges  megoldás  közül
   választott -  koncepciója tehát  önmagában  nem  minősíthető
   alkotmányellenesnek  az   Alkotmány   70/D.   §-a   alapján,
   közvetlenül nem  hozható összefüggésbe az Alkotmány 2. § (1)
   bekezdésében  deklarált  jogállamiság  -  és  annak  lényegi
   elemét alkotó jogbiztonság - elvével.

   Az   egészségügyi    ellátó   rendszer   új   finanszírozási
   technikájának   törvényhozói   úton   való   kiépítése,   az
   egészségügyi  intézmények  és  az  orvosi  ellátás  pénzügyi
   határainak a megszorítása és a fedezet-elosztás új rendszere
   azonban meg  kell, hogy  feleljen az  Alkotmány 70/E. §-ában
   foglalt rendelkezéseknek,  különösen annak,  hogy az állam a
   biztosítási   alapon,    tehát   "vásárolt   jogon"   nyugvó
   betegellátás teljesítését  - az  alkotmányos tulajdonvédelem
   követelményei    szerint     -    garantálja.    Ezért    az
   Alkotmánybíróság -  bár az  Alkotmány 70/E.  §-a alapján sem
   találta a  támadott  rendelkezéseket  alkotmányellenesnek  -
   alkotmányos  követelményként  állapította  meg,  hogy  a  T.
   szerinti   szolgáltatások   teljesítését   az   államnak   a
   rendszeren belül is biztosítania kell.

                                V.

   1. Az  indítványok döntő  része  a  továbbiakban  a  törvény
   rendelkezéseit, illetőleg egész szabályozási koncepcióját az
   önkormányzatok alkotmányos  jogainak  és  kötelezettségeinek
   összefüggésében  is  támadja.  Szükséges  azonban  rámutatni
   ezzel  kapcsolatban  arra,  hogy  a  szabályozás  egy  adott
   területi egység  (megye) egészségügyi kapacitásainak egészét
   tartja szem  előtt,  vagyis  normatíváit  az  adott  terület
   teljes   szolgáltatói    szférájára    vonatkoztatja.    Bár
   kétségtelen,  hogy   az  egészségügyi  szolgáltatást  nyújtó
   intézmények  döntő,  az  országos  és  regionális  speciális
   szakellátásokon    kívüli    hányada    az    önkormányzatok
   tulajdonában  van,  a  finanszírozás  szabályainak  normatív
   jellegéből    következően     a    szabályozás     egészének
   alkotmányosságát nem  lehet pusztán  az önkormányzati  jogok
   összefüggésében vizsgálni.  A törvény  kiindulópontja  eleve
   nem az  önkormányzatokat az Ötv. 8. § (4) bekezdése és 70. §
   (1)  bekezdése   alapján  terhelő   egészségügyi  alap-   és
   szakellátás körébe  eső feladatok  újraszabályozása, hanem a
   betegbiztosítás egész  rendszerének és társadalombiztosítási
   fedezeti modelljének a teljes reformja.

   Az Ötv.  előírja a  helyi önkormányzatok számára területükön
   az egészségügyi  ellátás  biztosítását.  Az  Ötv-nek  a  már
   idézett 8.  § (4)  bekezdése és 70. § (1) bekezdés b) pontja
   keret jellegű szabályok. Az önkormányzatokat az egészségügyi
   ellátás területén  terhelő  kötelezően  ellátandó  feladatok
   pontos körét,  az önkormányzatok  ellátási kötelezettségének
   terjedelmét az Ötv. e keretszabályai között külön törvény, a
   Htv. határozta  meg. A  Htv. 132. § (1) bekezdésének eredeti
   szövege  úgy  rendelkezett,  hogy  a  helyi  önkormányzat  a
   tulajdonában  lévő   egészségügyi  intézmények   (járó-   és
   fekvőbeteg ellátó  és gondozó),  gyermek- és  ifjúságvédelmi
   intézmények és szolgáltatok ellátási területe és az ellátási
   kötelezettség terjedelme  - ha az önkormányzatok másképp nem
   állapodtak meg - azonos az Ötv. hatálybalépésekor fennállott
   tanácsok ellátási  területével és ellátási kötelezettségének
   terjedelmével. A  Gst. 127.  §-a ezt a rendelkezést hatályon
   kívül helyezte  és beiktatta  azt az új szabályt, amelyet az
   Alkotmánybíróság a 77/1995. (XII. 21.) AB határozatával (ABH
   1995, 390.  ) alkotmányellenesnek talált és 1996. június 30.
   napjával megsemmisített.  A Htv.  hatályos szabályai  így az
   egészségügyi ellátási  kötelezettség terjedelmét  illetően a
   Tv. 1996.  július 23-i  kihirdetésekor  rendelkezéseket  nem
   tartalmaztak, az  önkormányzatok által  kötelezően ellátandó
   feladatokra pusztán  az Ötv.  hivatkozott keretrendelkezései
   voltak irányadók.

   Az  Ötv.   8.  §   (1)  bekezdése  értelmében  a  települési
   önkormányzat kötelezően  ellátandó feladata  az egészségügyi
   alapellátásról való  gondoskodás.  A  Tv.  3.  §  a)  pontja
   szerint viszont az Egészségbiztosítási Alap kezelője köteles
   finanszírozni  a  jogszabályokban  foglalt  követelményeknek
   megfelelő  valamennyi   háziorvosi  és   házi  gyermekorvosi
   szolgálatot. Az  alapellátás tekintetében tehát a törvény az
   önkormányzati  feladatokat  egyáltalában  nem  érinti,  azok
   finanszírozását   -   a   jogszabályi   feltételeknek   való
   megfelelés esetén - kötelezően írja elő.

   Az alapellátást  meghaladó szakellátást  az Ötv.  70. §  (1)
   bekezdésének b)  pontja  a  megyei  önkormányzatok  kötelező
   feladataként  írja   ugyan  elő,  annak  terjedelmére  nézve
   azonban  sem   az  Ötv-ben   sem  a   Htv-ben  rendelkezések
   nincsenek,  így   a  finanszírozásnak   a  támadott  törvény
   szerinti   normatív    meghatározása   nem   jelentheti   az
   önkormányzati    jogosultságok    sérelmét    és    feladat-
   meghatározásának   elvonását.    A    járóbeteg-szakellátást
   illetően ugyanis  a törvény megyékre lebontott szakrendelési
   óraszám finanszírozását  írja  elő,  a  fekvőbeteg-ellátásra
   pedig  területi   normatívákat  konstruál,   elvonatkoztatva
   attól, hogy  ez az  önkormányzat, vagy  más fenntartók által
   működtetett   szakrendelések    finanszírozását   jelenti-e.
   Eszerint pedig  a  rendezés  nem  az  önkormányzat  feladat-
   meghatározásával,     hanem     annak     támogatottságával,
   finanszírozási mértékével kapcsolatos.

   Igaz ugyan,  hogy a  Tv. 2.  § (4)  bekezdésének  kifogásolt
   szabálya  úgy   rendelkezik,   hogy   a   kapacitás-lekötési
   megállapodásban nem  szereplő szolgáltatások  tekintetében a
   fenntartó mentesül  a (2) bekezdésben előírt kötelezettségek
   alól,    mely     kötelezettségek    a    kapacitás-lekötési
   megállapodással érintett  terület lakosságának  egészségügyi
   ellátására vonatkoznak,  ez  azonban  nincs  ellentétben  az
   önkormányzatokat egyébként  terhelő feladat-meghatározással.
   Egyéb törvényi  rendelkezés híján  ugyanis ez  a törvény az,
   amely meghatározza a szakellátásra való jogosultságnak azt a
   terjedelmét,   amelyet    a   társadalombiztosítás   köteles
   finanszírozni.

   Bár az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  a  kifogásolt
   törvényi rendelkezés  és az  Ötv. 70.  § (1) bekezdésének b)
   pontja között  nincs ellentét, ebben az összefüggésben mégis
   utal  az   Alkotmánybíróság  a   35/1991.   (VI.   20.)   AB
   határozatban kifejtettekre  (ABH 1991, 176. ), amely szerint
   két vagy  több  törvényi  rendelkezés  esetleges  kollíziója
   folytán előálló  értelmezési nehézség önmagában véve még nem
   elegendő feltétele  az alkotmányellenesség megállapításának.
   A kifogásolt  rendelkezés alkotmányellenessége tehát ezen az
   alapon sem állapítható meg.

   Az Alkotmány  44/A. §-a a helyi képviselő-testület jogaiként
   meghatározza és  ezzel alkotmányos  védelemben  részesíti  a
   helyi önkormányzatoknak  azokat  az  alapjogait,  amelyek  a
   helyi önkormányzatok  autonómiáját  hivatottak  biztosítani.
   Ahogy erre  az Alkotmánybíróság  korábbi határozataiban - az
   önkormányzati  alapjogok  tartalmának  értelmezése  révén  -
   rámutatott,  az   Alkotmány   44/A.   §-ában   meghatározott
   alapjogok   a    képviselő-testület   kiemelkedő   hatásköri
   jogosítványai, amelyek elsősorban a Kormánnyal szemben védik
   az  önkormányzatok   önállóságát  [4/1993.   (II.  12.)   AB
   határozat, ABH  1993, 71.  , 22/1993. (IV. 2.) AB határozat,
   ABH 1993,  184-185.  ].  Ezek  között  a  képviselő-testület
   alapjogaiként megfogalmazott önkormányzati hatáskörök között
   állapítja meg  a 44/A. § (1) bekezdés a) pontja a képviselő-
   testületnek azt  a  jogát,  hogy  önkormányzati  ügyekben  a
   képviselő-testület önállóan  szabályoz és  igazgat. Az  Ötv.
   idézett  rendelkezései   önkormányzati  ügyként,   a   helyi
   önkormányzatok önkormányzati  feladataként határozzák meg az
   egészségügyi ellátásról  való gondoskodást. Az Alkotmány 43.
   § (2) bekezdése azonban kimondja, hogy a helyi önkormányzati
   jogokat  és  kötelezettségeket  törvény  állapítja  meg.  Az
   Alkotmány  e   rendelkezéséből  következik,   hogy  a  helyi
   önkormányzatokat az egészségügyi ellátás biztosítása körében
   terhelő kötelezettségeket is törvényben kell meghatározni. A
   kötelezően  ellátandó   feladatok   körének,   terjedelmének
   törvényi  úton   történt  szabályozása  tehát  lényegében  a
   hatáskörök  pontosítása,   ezért  az   nem  sérti   a  helyi
   önkormányzatoknak az Alkotmány által védett autonómiáját.

   Itt  hivatkozik  az  Alkotmánybíróság  arra,  hogy a 4/1993.
   (II.12.) AB határozatában elvi éllel mondta ki: az Alkotmány
   szövegéből és  szerkezetéből  nem  következik,  hogy  csakis
   kétharmados törvénnyel  lehetne rendelkezni  azon  alapjogok
   minden  vonatkozásáról,   amelyekről  szóló  törvényéhez  az
   Alkotmány minősített  többséget ír  elő. Valamely alapjogról
   szóló törvényhez minősített többség előírása nem zárja tehát
   ki,  hogy   az  illető  alapjog  érvényesítéséhez  szükséges
   részletszabályokat egyszerű  többségű törvény  határozza meg
   (ABH  1993,   61,  64.   ).  Az   önkormányzatokat   terhelő
   egészségügyi ellátás társadalombiztosítási finanszírozásának
   terjedelmét meghatározó  törvényi  rendelkezés  csak  távoli
   összefüggésben  van   az  önkormányzati  alapjogokkal,  mint
   hatásköri  jogosítványokkal,   így   a   támadott   törvényi
   rendelkezések alkotmányellenessége  az Alkotmány  44/C.  §-a
   alapján sem állapítható meg.

   Ebben    az    összefüggésben    ismételten    kiemeli    az
   Alkotmánybíróság  azt,   hogy  a   77/1995.  (XII.  21.)  AB
   határozta más  jogszabályi környezetben  semmisítette meg  a
   Htv.  132.   §-ának  a   Gst.  126.   §   (2)   bekezdésével
   megállapított  (4)   bekezdését.  Ez  a  rendelkezés  is  az
   egészségügyi      szakellátás       körében      csak      a
   társadalombiztosítási finanszírozás  mértékéig  tette  volna
   ugyan a  helyi önkormányzat kötelezettségévé az egészségügyi
   szolgáltatásokról való  gondoskodást, de  annak  terjedelmét
   nem törvény, hanem kizárólag egyedi döntések, finanszírozási
   szerződések  határozták   volna  meg.   Az  Alkotmánybíróság
   határozata szerint  a kötelezően ellátandó feladatok körének
   ilyen,  törvényi   háttér  nélküli,   kizárólagosan   egyedi
   szerződésekre   utalt    szabályozása   sértette   a   helyi
   önkormányzatok alkotmányos önállóságát.

   A  támadott  törvény  és  a  hozzá  kapcsolódó  végrehajtási
   rendeletek  a  helyi  önkormányzatok  egészségügyi  ellátási
   kötelezettségét  azonban  csak  annyiban  érintik,  hogy  az
   egészségbiztosító  által   -  a  törvény  keretei  között  -
   biztosított  finanszírozási  mértékig  -  más  fenntartókkal
   (szolgáltatókkal) közösen  - kötelesek egészségügyi ellátást
   biztosítani, azon  túl azonban  mentesülnek e  kötelezettség
   alól.  Így   a  szabályozás  nem  jelenti  az  önkormányzati
   hatáskörök alkotmányosan megengedhetetlen korlátozását.

   A Tv.  4. §  (2) bekezdése  sem az önkormányzatok kötelezően
   ellátandó  feladataira   vonatkozó  rendelkezést  tartalmaz,
   hanem a fenntartók egészére irányadóan mondja ki azt, hogy a
   fenntartó biztosítja  a szolgáltatás  nyújtásához  szükséges
   tárgyi    és    személyi    feltételeket,    az    intézmény
   működőképességét,    továbbá     a    szakellátást    nyújtó
   intézményekben a kapacitás-lekötési megállapodással érintett
   terület lakosságának  ellátását. A  rendelkezések tehát  nem
   hozhatók egyenes  és közvetlen kapcsolatba az önkormányzatok
   kötelezően   ellátandó   feladatait   meghatározó   törvényi
   szabályokkal és  az  önkormányzatok  autonómiáját  biztosító
   alkotmányi rendelkezéssel.

   Minderre figyelemmel  az Alkotmánybíróság  a Tv. 2. § (1) és
   (4) bekezdését  támadó  indítványokat  is  megalapozatlannak
   találta, ezért azokat elutasította.

   2.    Több    indítványozó    a    támadott    rendelkezések
   alkotmányellenességét az  önkormányzati  tulajdon  sérelmére
   alapozza. Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  azonban
   sem a  támadott törvényi  rendelkezések, sem  pedig az R-nek
   ún.  definiatív  rendelkezései  az  önkormányzati  tulajdont
   biztosító alkotmányi  rendelkezésekkel [Alkotmány  12. § (2)
   bekezdés,  44/A.   §  (1)   bekezdés  b)   pont]   közvetlen
   összefüggésben nem  állnak és  nem sértik  az Ötv. 80. § (1)
   bekezdésében  biztosított  önkormányzati  tulajdont.  Az  R.
   fogalom-meghatározásai szakmai  szempontokat  és  gyógyítás-
   technikai  kritériumokat   állapítanak   meg,   amelyek   az
   Alkotmány     tulajdonvédelmi     szabályaival     közvetlen
   összefüggésbe  nem   hozhatók.  Ha   a  helyi   önkormányzat
   fenntartója olyan intézménynek, amely az R-ben megállapított
   szakmai és  technikai minimumfeltételeknek  nem  felel  meg,
   akkor   elveszti    ugyan   jogát    az    egészségbiztosító
   finanszírozására,   a    támogatás   megszüntetése   azonban
   tulajdonjogát  nem   érinti.  A   sérelmezett  rendelkezések
   alkotmányossági problémát  tehát ebben az összefüggésben sem
   jelentenek.  Így   az  Alkotmánybíróság   az   önkormányzati
   tulajdon  sérelmére   alapozott  indítványi  támadásokat  is
   megalapozatlannak találta, ezért elutasította.

                               VI.

   1.  Azok   az  indítványok  sem  megalapozottak,  amelyek  a
   szabályozás  jogforrástani   alkotmányellenességére   és   a
   jogalkotásról szóló  törvénnyel való ellentétre hivatkoznak.
   Gondolatmenetük szerint,  mivel az  R.  által  meghatározott
   szakmai   feltételek   alapját   képezik   az   egészségügyi
   szolgáltatás  nyújtására  jogosító  Vhr.  szerinti  működési
   engedélyek  kiadásának,   melyek  nélkül   a  Tv-en  alapuló
   finanszírozásra   nem    kerülhet   sor,    az   alkalmazott
   szabályozási konstrukció sérti a Jat. 5. § j) pontját, amely
   szerint az  egészségügyi ellátást és a társadalombiztosítást
   törvényben kell  szabályozni.  Az  Alkotmánybíróság  rámutat
   arra, hogy az R. fogalom-meghatározásai (kórház, szakkórház,
   osztály,  szakorvosi   rendelőintézet  stb.  ),  valamint  a
   szolgáltatás      tárgyi,      személyi      és      szakmai
   minimumfeltételeinek  a   meghatározása  kifejezetten  olyan
   szakmai   kérdéseknek   minősülnek,   amelyek   szabályozása
   szakminiszteri hatáskörbe  tartozik. Ezzel kapcsolatos az R.
   6. §  (2) bekezdésének  rendelkezése, amely  az egészségügyi
   szolgáltatók    működésének     engedélyezési     feltételei
   tekintetében   utal    a   népjóléti    miniszter    szakmai
   követelményeket meghatározó rendeletalkotási jogára. Ebben a
   körben  viszont   a  szakminiszter   rendelet  kiadási  joga
   törvényi felhatalmazáson  alapul, mert az Ötv. 97. §-ának b)
   pontja szerint  a miniszter  rendeletben szabályozza a helyi
   önkormányzatok  által  fenntartott  intézmények  működésének
   szakmai követelményeit.  Értelemszerűen ebbe  a  kérdéskörbe
   tartoznak az  egészségbiztosító finanszírozását megalapozó -
   szakfeladatokhoz  kapcsolódó  egészségügyi  szolgáltatásokra
   vonatkozó -  szakmai  kritériumok.  E  támadott  rendelkezés
   pusztán azt  mondja ki,  hogy az  olyan egészségügyi ellátó-
   rendszer,  amely   nem   felel   meg   ezeknek   a   szakmai
   követelményeknek és  minimumfeltételeknek, nem vonható be az
   egészségbiztosító finanszírozási körébe. Az Alkotmánybíróság
   már a 64/1991. (XII. 17.) AB határozatában (ABH 1991, 300. )
   elvi éllel  utalt arra,  hogy nem mindenfajta összefüggés az
   alapjogokkal követeli  meg a  törvényi szintű  szabályozást.
   Valamely  alapjog   tartalmának  meghatározása  és  lényeges
   garanciáinak  megállapítása   csakis  törvényben  történhet,
   törvény  kell  továbbá  az  alapjog  közvetlen  és  jelentős
   korlátozásához is.  Közvetett és távoli összefüggés esetében
   azonban elegendő  a rendeleti  szint is.  Ha nem  így lenne,
   mindent törvényben  kellene szabályozni.  Az R.  és  a  Vhr.
   szakmai kritériumai  azonban nem  érintik  az  önkormányzati
   alapjogok  -   mint  önkormányzati   hatáskörök  -  lényeges
   tartalmát, sőt  magukkal az  önkormányzati  alapjogokkal  is
   csak távoli  összefüggésben vannak,  ugyanakkor azok az Ötv.
   felhatalmazásán alapulnak,  így a  szabályozás jogforrástani
   alkotmányellenességét  az   Alkotmánybíróság   nem   találta
   megállapíthatónak, ezért  a Vhr.  és  az  R.  rendelkezéseit
   támadó indítványokat is elutasította.

   Erre figyelemmel  megalapozatlan az az indítvány is, amely a
   "kórház"   fogalmának    miniszteri   rendeletben    történő
   meghatározását sérelmezi.  Egy adott  egészségügyi intézmény
   "kórházkénti"   meghatározása   és   ennek   alapján   annak
   egészségbiztosító általi  finanszírozása,  vagy  abból  való
   kizárása nem  hozható  egyenes  összefüggésbe  az  Alkotmány
   egyetlen  rendelkezésével   sem.  E   feltételrendszernek  a
   meghatározása  alapvetően  szakmai  kérdés,  így  miniszteri
   rendeletben való szabályozásának alkotmányos akadálya nincs.
   A kórházkénti  finanszírozás megtagadása  nem feltétlenül és
   szükségképpen   jelenti    az   adott   intézmény   ellátási
   funkciójának megszűnését.  Ez az  intézkedés is az Alkotmány
   70/D. §  (2) bekezdésének  - az  egészségügyi intézményi  és
   orvosi   ellátás    megszervezésének   alkotmányos    állami
   kötelezettsége -  körébe esik, ebben a körben pedig az állam
   - a már kifejtettek szerint - nagyfokú szabadságot élvez.

   2. Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata alapján önmagában
   véve az az eljárási mulasztás, hogy a jogszabály-előkészítés
   során az  érintett véleménynyilvánítása  a  Jat.  27.  §  c)
   pontja szerint  jogosult szervektől  a  jogalkotó  nem  kért
   véleményt,    a     meghozott    jogszabályt    nem    teszi
   alkotmányellenessé [30/1991.  (VI.  5.)  AB  határozat,  ABH
   1991, 421.  ). Nem  állapítható tehát  meg  a  támadott  Tv.
   alkotmányellenessége   azon    az   alapon   sem,   hogy   a
   törvényelőkészítésbe a  törvényhozó a  Magyar Orvosi Kamarát
   nem vonta  be és az egyetértési jogát így nem gyakorolhatta.
   Az ezzel kapcsolatos felelősség is a törvényhozót terheli.

   3. Az  Alkotmánybíróság megalapozatlannak  találta a  megyei
   tisztifőorvos   szerepével,   a   megyei   egyeztető   fórum
   feladatkörével,  a  szerződési  szabadság  sérelmével  és  a
   jogorvoslati   jogosultság    elégtelenségével   kapcsolatos
   indítványi támadásokat is.

   Az Alkotmány  rendelkezéseinek hatókörén  kívül  esik  az  a
   kérdés, hogy  mennyiben  keveredik  a  megyei  tisztifőorvos
   hatósági szerepe  a döntéshozatalban  való részvétellel.  Az
   Állami  Népegészségügyi   és  Tisztiorvosi  Szolgálatról  (a
   továbbiakban: ANTSz)  szóló 1991.  évi XI.  törvény 6. § (1)
   bekezdés b),  illetőleg c)  pontja  értelmében  a  Szolgálat
   egyrészt felügyeli  az egészségügyi  intézmények  működésére
   vonatkozó   szabályok   érvényesülését,   másrészt   szakmai
   javaslatot  tesz   egészségügyi  intézmények   létesítésére,
   fejlesztésére, megszüntetésére  a  tulajdonos,  illetőleg  a
   finanszírozó számára.  Az  ANTSz  rendelkezéseivel  tehát  a
   támadott  Tv.  6.  §  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkör
   összhangban   van,   annak   gyakorlása   során   a   megyei
   tisztifőorvos szakmai  szempontok  alapján  jár  el,  így  a
   támadott  törvényi   rendelkezés  az   Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésében     biztosított     jogállamiság,     illetőleg
   jogbiztonság követelményét nem sérti.

   Ugyancsak   nem    hozható   összefüggésbe    az   Alkotmány
   szabályaival a  Tv. 8.  § (2) bekezdés e) pontjában szereplő
   az a rendelkezés, amelynek értelmében a megyei tisztifőorvos
   vagy képviselője  tagja a  megyei egyeztető  fórumnak. Ez  a
   tagsági jogosultság  az ANTSz-ben  biztosított  tisztiorvosi
   szakmai   felügyeleti    jogkörből   származik.   A   megyei
   tisztifőorvosnak   az    ajánlatok   elfogadásában   döntési
   jogosultsága nincs, jogköre kizárólag felügyeleti jellegű és
   arra korlátozódik,  hogy a  nem minősített,  vagy szakmailag
   általa előzetesen  nem megfelelőnek  találta  intézmények  a
   továbbiakban az ajánlatban ne szerepeljenek.

   4. A  fenntartók részéről  a támadott  Tv. 7.  §-a  szerinti
   kapacitás-lekötésre vonatkozó  közös ajánlat csak lehetőség,
   amely a  Tv. 8. §-a szerint a megyei egyeztető fórumon kerül
   kialakításra.  Nem   hozható  közvetlen   összefüggésbe   az
   Alkotmány  2.   §  (1)   bekezdésével  és   a   jogbiztonság
   követelményével az  a kérdés,  hogy a fenntartók ajánlatának
   elfogadása vagy elutasítása során milyen eljárási rendben és
   szabályok szerint  dönt a  megyei egyeztető fórum, illetőleg
   konszenzus hiányában  a MEP  milyen szempontok alapján hozza
   meg határozatát.  Ezeket a  kérdéseket a  kifogásolt  Tv.  a
   jogbiztonság sérelme  nélkül szabályozza. A megyei egyeztető
   fórumon az  ajánlattevők egyezség kialakítására törekszenek.
   Ez érvelés,  bizonyítás  és  alku  kérdése.  Ennek  eljárási
   szabályait  a   törvénynek  alkotmányosan  nem  kell  tovább
   részleteznie. Ha  pedig a  tárgyalások során  nem alakul  ki
   konszenzus, a MEP a megyére eső törvényi normatívák alapján,
   a  felosztás   tekintetében   pedig   részletesen   indokolt
   határozattal  dönt.   A  processzus   nem  sérti   tehát   a
   jogbiztonság alkotmányos szempontját.

   Konszenzus hiányában  a  törvény  szabályozza  tehát  a  MEP
   további eljárását  és határozathozatali  rendjét, valamint a
   jogorvoslati jogosultságot.  A  Tv.  mellékletében  szereplő
   normatívák   nem   minősíthetők   a   szerződési   szabadság
   alkotmányosan    megengedhetetlen     korlátozásának.     Az
   Alkotmánybíróság a  13/1990. (VI. 18.) AB határozatában (ABH
   1990, 55.  ) ugyan  úgy foglalt  állást, hogy  a  szerződési
   szabadság az  Alkotmány  9.  §  (1)  bekezdésében  deklarált
   piacgazdaság lényegi eleme, s mint ilyen, önálló alkotmányos
   jog,  amelyre   azonban  az   alapjogok  korlátozhatóságával
   kapcsolatos  alkotmányi  rendelkezés  [Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdése] nem  vonatkoztatható. A nem alkotmányos alapjogok
   korlátozhatóságára -  az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata
   alapján  -   a  "tárgyilagos   mérlegelés  szerinti  ésszerű
   indokok"  tesztje   vonatkozik  [35/1994.   (VI.   24.)   AB
   határozat, ABH  1994, 202. ), vagyis a korlátozás csak akkor
   alkotmányellenes, ha  annak - tárgyilagos mérlegelés szerint
   - ésszerű indoka nincs.

   Noha a  támadott törvénnyel szabályozott konstrukció lényege
   valóban egy  szolgáltatás vásárlása,  ennek a  szolgáltatás-
   vásárlásnak csak a finanszírozási, egészségbiztosítási, azaz
   "vásárlói  oldalát"  szabályozza  a  törvény.  A  szerződési
   szabadság az  "eladói oldalra"  vonatkozik, vagyis a törvény
   szándéka szerint  a felhasználók,  illetőleg a  szolgáltatók
   között kell  lehetőség szerint  megteremteni a  konszenzust,
   hogy az  ajánlattevők  közös  ajánlatukat  kialakíthassák  a
   finanszírozó számára.  E tekintetben  a Tv.  az ajánlattevők
   szerződési   szabadságát   minden   korlátozástól   mentesen
   biztosítja.

   A   kapacitás-lekötési    megállapodások   körében   valóban
   korlátokat   állítanak    fel   a   törvény   mellékleteiben
   meghatározott     normatívák,      ezek      azonban      az
   Egészségbiztosítási  Alap  lehetőségeiből,  a  finanszírozás
   lehetséges  mértékéből  indulnak  ki,  így  a  normatívákban
   megfogalmazott    korlátok     -    az     állam    mögöttes
   garanciavállalásának  alkotmányos   követelménye  mellett  -
   indokoltak  és   ésszerűek,  azok  az  Alkotmány  7.  §  (1)
   bekezdésében foglalt  rendelkezést, illetőleg  a  szerződési
   szabadságot nem sértik.

   5. Nem ellentétes az Alkotmánnyal a kifogásolt törvény 12. §
   (3) bekezdésének b) pontja sem, amely az OEP főigazgatójának
   határozatát -  a bírósági  megtámadásra  tekintet  nélkül  -
   előzetesen végrehajthatóvá  teszi. A (2) bekezdés értelmében
   az   OEP    főigazgatójának   határozata   a   közigazgatási
   határozatokra  vonatkozó  szabályok  szerint  támadható  meg
   bíróság előtt.  Ahogy erre az Alkotmánybíróság a 953/B/1993.
   AB  határozatában   (ABK  1996,  június-július,  230-232.  )
   rámutatott, abból,  hogy az  Alkotmány 50. § (2) bekezdése a
   közigazgatás  jogszabály-értelmezését   helyezi  a  semleges
   bírói hatalom  alá, következményként csupán annak lehetősége
   származik, hogy  a közigazgatás  törvénysértő határozatainak
   hatályosulását a bírói hatalom megakadályozhassa. A hatályos
   jog  szerint   ezt  az   államigazgatási  eljárás  általános
   szabályairól szóló  1957. évi  IV. törvény a halasztó hatály
   általános  szabályával   valósítja  meg,   de   -   bizonyos
   feltételek  mellett   -  lehetővé   teszi  a  bíróság  előtt
   megtámadható    határozatok     előzetes     végrehajthatóvá
   nyilvánítását. Ilyen  esetekben is  azonban a  közigazgatási
   határozat  végrehajtásának   felfüggesztését  a  bíróság  az
   eljárás folyamán a Pp. 332. § (3) bekezdése alapján bármikor
   elrendelheti.   Mindebből    pedig   következik,    hogy   a
   végrehajthatóságot előzetesen  biztosító, vagyis  a halasztó
   joghatás  mellőzését   kimondó  törvényi   rendelkezés   nem
   alkotmányellenes, minthogy ez a követelmény az alkotmányosan
   szükséges  (egyfokú)   jogorvoslat  kimerítése   során   már
   teljesül; a  végrehajtás bírói felfüggesztésének lehetőségét
   pedig a  törvény ilyen  esetekben is  biztosítja. A  bíróság
   törvényességi   felülvizsgálata    pedig   semmiképpen   sem
   formális, hanem  tartalmi, mert  az a törvénysértő határozat
   hatályosulását akadályozza meg.

   Mindezekre az  indokokra figyelemmel  az Alkotmánybíróság az
   indítványokat  az   elemzett  összefüggésekben  sem  találta
   megalapozottnak, ezért azokat elutasította.

                               VII.

   Összefoglalva, az  Alkotmánybíróság  a  következőket  tartja
   szükségesnek kiemelni:

   1. Az  Alkotmány 70/D.  § (1) bekezdése szerinti alkotmányos
   jog biztosítása  olyan alkotmányos  állami feladatot jelent,
   amelynek alapján  az állam  -  egyebek  között  -  a  lehető
   legmagasabb szintű egészségügyi intézményhálózat kiépítésére
   és  orvosi  ellátás  biztosítására  köteles.  A  "lehetséges
   szint" nyilvánvalóan  nemcsak az  orvostudományi, műszaki és
   technikai szempontokra  vonatkozik, de  magában  foglalja  a
   gazdasági, szervezeti-szervezési lehetőségeket és az állam -
   továbbá a társadalombiztosítás - teherbíró képességét is.

   A   támadott    törvényi   és   végrehajtási   rendelkezések
   közvetlenül ezt  az alkotmányos  állami kötelezettséget  nem
   sértik. Annak megítélése ugyanis, hogy az állam az Alkotmány
   70/D.  §-án   alapuló  kötelezettségének  milyen  rendszerű,
   típusú     és     milyen     finanszírozású     egészségügyi
   intézményhálózat és  orvosi  ellátás  megszervezésével  tesz
   eleget,  a   törvényhozó   szabadságába   és   felelősségébe
   tartozik, és  a rendszer  alkotmányos megítélésének - szélső
   esetektől eltekintve  - alkotmányos  mércéje  nincs.  Így  a
   támadott  rendelkezések  alkotmányellenessége  önmagában  az
   Alkotmány 70/D.  §-a alapján nem ítélhető meg, illetőleg nem
   áll fenn.

   2.  A   biztosítottakat  az   egészségbiztosítás   keretében
   megillető  ellátási   jogosultság  tekintetében  változatlan
   tartalommal áll  fenn a T. 5. §-ában vállalt mögöttes állami
   helytállási    kötelezettség,    vagyis    az    állam    az
   egészségbiztosítás finanszírozási  rendszerétől  függetlenül
   továbbra  is   garantálja   -   a   T.   szabályrendszerében
   megállapított  mértékig   -   a   betegellátásra   vonatkozó
   jogosultságot.  Ez   a  rendelkezés   viszont  a  kifogásolt
   szabályok alkotmányos  problémáit már  az Alkotmány 70/E. §-
   ának összefüggésébe  helyezi át, mert az Alkotmány 70/E. §-a
   biztosítja betegség  és rokkantság  esetén az ellátásra való
   jogosultságot, amelyet  - egyebek  között -  az  államnak  a
   társadalombiztosítás útján  kell  megvalósítania.  Mivel  az
   állam ennek  az alkotmányi rendelkezésnek az alapján - és az
   alkotmányos tulajdonvédelemre  tekintettel is - garantálja a
   kötelező   biztosításon    alapuló   és    a   T.   szerinti
   szolgáltatások     teljesítését,     az     Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy  ennek  a  garanciális  szempontnak  az
   egészségügyi    ellátási     kötelezettségre    és     annak
   finanszírozására vonatkozó  rendszeren belüli  érvényesülése
   alkotmányos   követelmény.    Az   alkotmányos   követelmény
   teljesülése esetén  a kifogásolt  rendelkezések az Alkotmány
   70/E. §-ában  foglalt szabályokat,  illetőleg az alkotmányos
   tulajdonvédelem követelményeit nem sértik.

   3.   Az    egészségügyi   ellátás    rendszere   átalakulási
   folyamatának  mai  stádiumában  a  lakosság  széles  körének
   ellátását önkormányzati  intézmények biztosítják. A támadott
   jogszabályok  a   finanszírozási  szerződések   és  törvényi
   normatívák    konstrukciójának     a    kialakításával    az
   önkormányzatok autonómiáját  nem érintik,  ugyanakkor azzal,
   hogy  a   finanszírozás  határait   törvényi  korlátok  közé
   szorítják,  összhangban   állnak  az  Alkotmány  43.  §  (2)
   bekezdésében foglaltakkal  és nem  ellentétesek az Alkotmány
   44/A. §-ában  szabályozott képviselő-testületi hatáskörökkel
   sem.    A    törvényben    meghatározott    normatívák    az
   egészségbiztosítási önkormányzati  szervekre is  kötelezőek,
   mert  azok   mértékéig  az   egészségbiztosító   köteles   a
   felhasználókkal,     fenntartókkal      a     finanszírozási
   szerződéseket megkötni.  Alkotmányos alapjogi  sérelem tehát
   az önkormányzati jogok tekintetében sem állapítható meg.

   4.  A   kifejtettek  szerint   nem   sértik   a   kifogásolt
   rendelkezések az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében biztosított
   jogbiztonság   követelményét,    a   szerződési    szabadság
   alkotmányos   jogát    és   az    Alkotmányban   biztosított
   jogorvoslati jogosultságot sem.

   Mindezekre figyelemmel  az Alkotmánybíróság az indítványokat
   megalapozatlannak találta  és  elutasította.  Megállapította
   azonban   a    törvény   alkalmazásának    a    betegellátás
   biztosításával kapcsolatos alkotmányos követelményét.

   Az   Alkotmánybíróság    határozatának    közzétételét    az
   alkotmányos tartalomra  vonatkozó határozati  megállapításra
   tekintettel rendelte el.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal            Dr. Holló András
               alkotmánybíró            alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                            alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                        előadó alkotmánybíró

           Dr. Schmidt Péter            Dr. Szabó András
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

           Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
    Dr. Ádám Antal alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    A   határozat    rendelkező   részével   és   az   indokolás
    megállapításainak   többségével   egyetértek.   Szükségesnek
    tartom azonban az indokolás keretében az alábbiak hangsúlyos
    megfogalmazását.

    1. Bár  az Alkotmány  70/D. §-ában  meghatározott "a  lehető
    legmagasabb testi  és lelki egészséghez való jog" nem az ún.
    első generációs  szabadságjogok, hanem  a második generációs
    jogok közé  tartozik, alapjogi jellege nem vonható kétségbe.
    Igaz, hogy  a gazdasági, szociális és kulturális jogok 1976.
    évi 9.  tvr. -rel  kihirdetett Nemzetközi Egyezségokmányának
    2. cikke  szerint a részes államok, közöttük Magyarország is
    az Egyezségokmányban  elismert jogok fokozatos biztosítására
    vállaltak kötelezettséget,  de  egyben  arra  is  kötelezték
    magukat, hogy  a rendelkezésre álló valamennyi erőforrást és
    minden  megfelelő  eszközt  igénybe  vesznek  a  biztosított
    jogok, közöttük az Egyezségokmány 12. cikkében megállapított
    "testi és  lelki egészség  elérhető legmagasabb  szintjének"
    élvezetét szolgáló alapjog gyakorlásához.

    A vizsgált  jog  sajátos  alapjogi  jellegéből  egyrészt  az
    következik, hogy  rá is  vonatkozik az  Alkotmány 8.  §-ában
    előírt törvényi  szintű  szabályozás  kötelessége,  másrészt
    pedig az,  hogy  a  törvényi  szabályozás  által  előidézett
    korlátozás   alkotmányos   védelemben   részesülhet,   tehát
    alkotmánybírósági eljárás  és  elbírálás  tárgya  lehet.  Ez
    történt   egyébként    az   Alkotmánybíróságnak    ebben   a
    határozatában is.  Egyetértéssel fogadom, hogy a 70/D. §-ban
    megjelölt egészséghez  való alapjog  törvényi korlátozásának
    alkotmányossági   megítéléséhez    e   jog   jellegéhez   és
    természetéhez   igazodó,    a   szabadságjogokétól    eltérő
    ismérveket kell az Alkotmánybíróságnak figyelembe vennie.

    2.  Második   megjegyzésként  azt   hangsúlyozom,  hogy   az
    Alkotmányban   rögzített   állami   kötelezettségek   között
    lényeges különbség  áll fenn  attól függően,  hogy  azok  az
    alapjogok  különböző  csoportjaihoz  kötődnek  vagy  azoktól
    függetlenül végzendő  állami feladatokként  szerepelnek.  Az
    alapjogokhoz kapcsolódó,  az Alkotmányban megnevezett állami
    kötelességek teljesítését  az  alkotmánybírósági  eljárásban
    ugyanis kettős  mérték figyelembevételével kell vizsgálni és
    minősíteni. Nemcsak  azt kell  ellenőrizni,  hogy  az  állam
    kifejtette-e valamilyen erőfeszítést a jelzett kötelezettség
    teljesítése  érdekében,   hanem  azt   is,   hogy   a   jogi
    szabályozásban végrehajtott  kötelességteljesítés megfelel-e
    a korrelációban  álló alapjog  jellegének  és  összetevőinek
    érvényesülését szolgáló,  illetve esetleg  korlátozhatóságát
    lehetővé tevő követelményeknek.

    3. Párhuzamos  indokolásként  jegyzem  meg  végül,  hogy  az
    Alkotmány 70/D.  és 70/E. §-aiban biztosított vizsgált jogok
    viszonyában a  70/D. §-ban megállapított alapjog az átfogóbb
    és meghatározó  kategória. A  70/E.  §  vizsgált  összetevői
    tehát a  70/D. §-ban  megfogalmazott sok  összetevős alapjog
    szolgálatában álló  részjogosítványok.  Megjegyzem,  hogy  a
    határozat    indokolása     csak    a     kötelező    állami
    egészségbiztosításból fakadó  "betegellátás"  követelményeit
    értékeli  és   sajnos  nem  utal  a  70/E.  §-ban  rögzített
    szociális alapú  állami  egészségügyi  szolgáltatásokra.  Az
    egészséghez való  jogra vonatkozó,  az Alkotmány említett §-
    aiban    található    rendelkezések    viszonyát    jellemző
    megállapítások alátámasztására arra is kiemelten hivatkozom,
    hogy  a   70/D.  §  nemcsak  a  betegellátáshoz  kapcsolódó,
    törvényben   meghatározandó    egészségügyi   szolgáltatások
    igénybevételére jogosít,  hanem magában foglalja mindazoknak
    az emberi  egészség kialakulását  és megőrzését célzó állami
    intézkedéseknek az  igénylését  is,  amelyek  az  egészséges
    életvitellel   összefüggő   neveléssel,   felvilágosítással,
    államilag    szervezett    testedzéssel,    munkavédelemmel,
    természetvédelemmel, köztisztasággal, környezetvédelemmel és
    a betegség  megelőzését szolgáló  nagyszámú  egészségvédelmi
    szolgáltatásokkal kapcsolatosak.

                                                  Dr. Ádám Antal

    Dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    A  vizsgált  ügy  óhatatlanul  felveti  az  Alkotmánybíróság
    szerepének,  kötelezettségének   kérdését   a   jogállamiság
    megvalósításának  folyamatában.   Ebben  a   folyamatban  az
    államhatalom  összes   szervei  kötelesek  együttműködni,  a
    mindenkori  Kormány   is  a  maga  javaslataival,  politikai
    irányvonalával,  az   Országgyűlés  is   a  maga   jogalkotó
    munkájával. Mindkettő  szabadsága a  maga demokratikus  úton
    nyert átruházott  hatalmi körében  tág az  utak és  eszközök
    megválasztásánál, meghatározásánál  - hisz  a jogállam  felé
    illetve azon  belül sok  út létezik,  ha  nem  is  egyformán
    célravezetők. A  választott  utak  irányát  és  a  politikai
    lehetőségek határait azonban meghatározza az Alkotmány, mint
    a jogállam  alaptörvénye,  s  az  Alkotmánybíróság  feladata
    annak  elbírálása,   vajon  adott   esetben  e  határokat  a
    jogalkotó tiszteletben  tartotta-e, a fejlesztést a jogállam
    irányában valósítja-e meg.

    Az Alkotmánybíróság  vizsgálatai során  a tételes  alkotmány
    rendelkezéseit veti  össze a  jogalkotó által megfogalmazott
    normatételekkel. Ez  szigorú logikai  jogelemző  feladat.  A
    jogállam jogrendjén  belül  a  jogbiztonság  követelményének
    szellemében nem  tűrhető meg  az ellentmondás az alaptörvény
    és a  rá épülő normák között. Az Alkotmány rendeltetésszerűn
    általános tételei  a törvényhozó  részére engednek  jelentős
    szabadságot, ennek azonban a nyílt ellentmondástól mentesség
    követelménye határt  szab. Kérdés,  hogy csak eddig terjed-e
    az államhatalmi szervek "alkotmányosságának" kötelezettsége?
    Elég-e  kerülni   a   nyílt   alkotmányellenességet,   avagy
    lehetséges-e az  alkotmányt megkerülve "in fraudem legis" az
    alkotmányt  kijátszva,   megkerülve,   annak   szavait   nem
    közvetlen sértve  is alkotmányellenes  jogot alkotni, s ezen
    utóbbi   esetek    mennyiben   ragadhatók   meg,   mennyiben
    kifogásolhatók az Alkotmánybíróság által?

    Az Alkotmánynak  van  belső  értékrendje.  Vannak  kiemelten
    védett viszonyok,  alkotmányos alapjogok, alkotmányos célok,
    ezekhez a  politika a  maga céljait  igazítani tartozik. Nem
    köteles ennek során egy államhatalmi szerv sem lehetetlenre.
    A tárgyalt ügy kapcsán helyesen mutat rá az Alkotmánybíróság
    arra, hogy  a "lehető  legmagasabb" egészség  nem tudományos
    abszolút,  hanem   társadalmi   viszonylagos   meghatározást
    jelent.  Ugyanez  áll  a  szociális  biztonság,  a  mindenki
    számára  ingyenes   alap-  és   mindenki  számára   elérhető
    felsőoktatás terén, a családok, az ifjúság, a házasság és az
    anyák védelme  vagy a  tudományos kutatás  szabadsága terén,
    hogy   csak   néhány   alkotmányos   védendő   és   előnyben
    részesítendő  társadalmi   szempontot,   értéket   említsek.
    Mindezek     megvalósítása      az     adott      társadalom
    teljesítőképességének  függvényében   történik,   gyakorlati
    költségvetési szempontok szerint.

    Ám az  a meggyőződésem,  hogy jogállamban az államhatalom, a
    jogalkotó nem oldhat fel minden kötöttséget a költségvetésre
    hivatkozással.   Belül    kell   maradnia   a   költségvetés
    lehetőségein, de  azon belül  az ellátott és a megrövidített
    területek   rangsorának    megállapításánál   tartozik    az
    alkotmányos rangsort, az alkotmányos kiemeléseket figyelembe
    venni. Sem  a szakszerűség, sem a könnyebb kezelhetőség, sem
    a magánosítás,  sem a  piacgazdaság nem elegendő indok arra,
    hogy alkotmányosan  védett területek  háttérbe szorítását  a
    politika azokkal  indokolja, mikor eszközeit célok érdekében
    csoportosítja.

    Az   Alkotmánybíróság    elvben   már   utalt   arra,   hogy
    alkotmányosan védett  jogok tekintetében  a visszalépés csak
    más  alkotmányosan  védett  cél  érdekében,  elkerülhetetlen
    esetben  elfogadható,   ha  a   fejlesztés  foka   politikai
    döntéstől  is   függ  (28/1994.  (V.  20.)  AB  hat.  ).  Az
    egészséghez való  jog és az egészségügyi ellátáshoz való jog
    ilyen védett  terület. Az  Alkotmánybíróság már több esetben
    tapasztalhatta,  hogy   a  jogalkotó   egyes  területeken  a
    szakszerű  költségvetési   szempontok  érdekében   visszalép
    alkotmányos  alapjogok   érvényesítésétől,  míg   a   tiszta
    adórendszer létrehozása után az így elért megtakarítások már
    nem  az   alkotmányosan  védett,  a  szakszerűség  érdekében
    megrövidített területre  kerülnek (szakszerűn) vissza, hanem
    más nem  védett célok nyelik el a felszabadított eszközöket.

    Így  volt   ez  a   létminimum  alatti   jövedelem  személyi
    jövedelemadóval terhelése esetén, amelynek ellensúlyozását a
    volt pénzügyminiszter  az  Alkotmánybíróság  előtt  helyezte
    kilátásba, de  azóta is  elmaradt és  a folyó  évi  javasolt
    adócsökkentés ezt a területet hagyja éppen érintetlenül. Más
    példák  is  hozhatók.  A  törvényhozó  érzékelhetőn  nem  az
    alkotmányosan védett  és  kiemelt  értékek  megvalósításának
    határai között  mozog, hanem a rendelkezésre álló eszközöket
    bőséggel szórja a piacgazdaság szereplői közé, hogy aztán az
    alkotmányos   kiemelések   felvetésénél   az   üres   állami
    kincstárra   hivatkozzék.    Ez   egyes   rendeletek   egyes
    rendelkezéseinél ugyan nehezen érhető tetten, de az irányzat
    annál inkább és voltakép ezt kifogásolják azok a panaszosok,
    akik   ellátási    jogaik,    eddigi    ellátási    szintjük
    ellehetetlenülését féltik  az új rendszertől, mert sehol sem
    mutatkoznak abban a rendszer keltette ellátási nehézségek és
    anyagi többletterhek  ellentételezését  a  teljes  ellátásra
    jogosultak   szempontjából    megoldani   kívánó   eszközök,
    rendelkezések.

    Az Alkotmánybíróság  helyesen állapítja meg, hogy az ellátás
    minimumának  finanszírozása   alkotmányos  kívánalom  az  új
    rendszerre való áttérésnél. Úgy vélem azonban, ennél több az
    alkotmányos kívánalom.  Azok vonatkozásában, akik egy életen
    át  teljesítették   a  nekik   előírt  társadalombiztosítási
    szolgáltatásokat, koruk és egészségi állapotuk miatt már nem
    képesek új  rendszerű biztosítékokat  maguknak teremteni  és
    életük alkonyán  vagy megrokkant  állapotban  rászorulnak  a
    nekik alapjogként  való ellátásra,  a rendszer reformjából a
    társadalom hasznára  de az ő terhükre adódó többlet- (anyagi
    vagy egyéb)  nehézségek megoldását a rendszer átalakításával
    egyidejűleg, vagy  az előtt  köteles a jogalkotó alkotmányos
    szellemben  biztosítani,  még  pedig  nem  minimális,  hanem
    azonos vagy magasabb szinten (26/1993. (IV. 29.) AB hat. ).

    Az Alkotmánybíróság nem tudja megítélni, milyen lehetőségei,
    adott igényei  vannak ennek  a követelménynek.  Az azonban a
    vizsgált  jogszabályból   és  a   vele   szemben   felmerülő
    panaszokból érzékelhető,  hogy a jogalkotó e feladatának nem
    kézzelfoghatón tesz  eleget. (Az elfekvésre szolgáló kórházi
    ágyak felszámolásakor sem az otthoni ápolás, sem a megfelelő
    egészségügyi intézmények  azonnali  beállítása  nem  látszik
    biztosítottnak,   a    távolabbra   került    ellátást   nem
    ellentételezi  megfelelő   betegszállítási  többletlehetőség
    biztosítása stb.  ) Emellett  pedig álláspontom  szerint  az
    Alkotmánybíróság nem  mehet el  szó nélkül.  Az  alkotmányos
    jogok kiüresítése  apró lépésekben,  az  ellátás  átállítása
    úgy,  hogy   az  új   megoldások   elmaradnak,   alkotmányos
    jogállamban   elfogadhatatlan,   kivált   nem   alkotmányos,
    fiskális szempontok  kedvéért. Erre a jogalkotó figyelmét az
    Alkotmánybíróságnak fel kell hívnia.

                                               Dr Zlinszky János

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    54/1996. (XI. 30.)
    Date of the decision:
    .
    11/25/1996
    .
    .