English
Hungarian
Ügyszám:
.
393/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 72/2006. (XII. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/819
.
A döntés kelte: Budapest, 12/12/2006
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                  
    Az       Alkotmánybíróság      jogszabályi       rendelkezések
   alkotmányellenességének   utólagos  megállapítására,   valamint
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
   irányuló indítványok tárgyában – dr. Kiss László és dr.  Kovács
   Péter  alkotmánybírók  párhuzamos indokolásával  –  meghozta  a
   következő

                            határozatot:
                                  
    1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közalkalmazottak
   jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  egészségügyi
   ágazatban  történő végrehajtásáról szóló 233/2000.  (XII.  23.)
   Korm.  rendelet 9. §-a, a 10. §-a, a 12. §-a, a  12/A.  §-a,  a
   12/B.  §-a,  a  13.  §-a  és a 14. §-a alkotmányellenes,  ezért
   azokat 2007. június 30. napjával megsemmisíti.

    2.  Az  Alkotmánybíróság a közalkalmazottak jogállásáról szóló
   1992.    évi    XXXIII.   törvény   59.   §    (5)    bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.

    3.  Az  Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvéről szóló  1992.
   évi XXII. törvény 117/A. § (2) bekezdés b), e) és f) pontja,  a
   117/B.  § (3) bekezdése, a 119. § (6) bekezdése, a 127.  §  (5)
   bekezdése,  a  128.  § (2) bekezdése, a 129.  §  (7)  bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.

    4.  Az  Alkotmánybíróság a közalkalmazottak jogállásáról szóló
   1992. évi XXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés b) pontja, az  59.
   §  (4)  bekezdés  b), c) és f) pontjai, a 76. §  (3)  bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.

    5.  Az  Alkotmánybíróság a közalkalmazottak jogállásáról szóló
   1992.   évi  XXXIII.  törvény  egészségügyi  ágazatban  történő
   végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-
   a  alkotmányellenességének megállapítására és  megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.

    6.  Az  Alkotmánybíróság  az egészségügyi  ellátás  folyamatos
   működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.  (V.
   11.) ESzCsM rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja és 13. §  (3)
   bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

    7.  Az  Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvéről szóló  1992.
   évi  XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
   évi  XXXIII.  törvény, illetve a közalkalmazottak  jogállásáról
   szóló  1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő
   végrehajtásáról  szóló  233/2000.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet
   vonatkozásában a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

    8.  Az  Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvéről szóló  1992.
   évi XXII. törvény 117/A. § (2) bekezdésének b) és f) pontja,  a
   119.   §   (6)   bekezdése,  a  127.   §   (5)   bekezdése,   a
   közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII.  törvény
   59. § (2) bekezdésének b) pontja, az 59. § (4) bekezdésének  b)
   és  f)  pontja, valamint a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
   1992.   évi  XXXIII.  törvény  egészségügyi  ágazatban  történő
   végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §
   (5)  és  (6)  bekezdései  és a 12/A. § (1)  és  (2)  bekezdései
   nemzetközi   szerződésbe  ütközésének   vizsgálatára   irányuló
   indítványt visszautasítja.

    9.  Az  Alkotmánybíróság az egészségügy  társadalombiztosítási
   finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 103/1995. (VIII. 25.)
   Korm.     rendelet    alkotmányellenességének    megállapítását
   kezdeményező indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.

    Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.
                                   
     Az  Alkotmánybírósághoz több olyan indítvány  érkezett,  amely
    az  egészségügyi  dolgozók alkalmazásának és díjazásának  egyes
    kérdéseit érintette.

     Az  első  indítványozó  kérte a közalkalmazottak  jogállásáról
    szóló 1993. évi XXXIII. törvény szociális, egészségügyi, család-
    ,  gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
    szóló 113/1992. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
    13.,    14.,   15.,   és   17.   §-ai   alkotmányellenességének
    megállapítását és megsemmisítését. Indokolásul előadta, hogy  a
    közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi  XXXIII.  törvény
    (a  továbbiakban:  Kjt.)  59.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  az
    ügyeletet   a  készenlét  mellett  olyan  sajátos  munkavégzési
    esetként  említi, melyet az illetékes miniszter rendeleti  úton
    külön    szabályozhat.    Tekintve,   hogy    az    egészségügy
    vonatkozásában    az    ügyelet   szabályozása    önkormányzati
    intézményeket is érint, az ügyelet szabályozását e területen  a
    Kormány szabályozta az R1. 11-17. §-aiban. Az Alkotmány 70/B. §
    (4)  bekezdése  garantálja mindenki számára a pihenéshez  és  a
    szabadidőhöz való jogot. A Munka Törvénykönyvéről  szóló  1992.
    évi  XXII.  törvény (a továbbiakban: Mt.) és a  Kjt.  szabályai
    ennek  alapján  konkrétan is meghatározzák  a  munkaviszonyban,
    illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak számára
    irányadó garantált pihenőidőket. E szabályok érvényesülését  az
    R1.-nek  az ügyelet mértékére vonatkozó támadott szabályai  nem
    biztosítják.  Ez  nem  csak  a dolgozó  számára  jelent  súlyos
    hátrányt,  hanem az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe  vevő
    betegek  számára  is rendkívüli veszélyeket  eredményezhet.  Az
    ügyeletre  vonatkozó szabályok hiányos tartalma a  gyakorlatban
    lehetőséget  ad  arra,  hogy ügyelet címén  az  arra  beosztott
    dolgozók  gyakorlatilag ügyeletük ideje  alatt  nagyrészt  vagy
    egészében  a főfoglalkozásuk szerinti munkafeladatok ellátására
    kényszerüljenek. Ennek a munkavégzésnek a díjazása – az R1. 15.
    § (5) bekezdésének hiányos szabályai miatt – meg sem közelíti a
    túlmunka   díjazását.  Ugyanakkor  az  ügyelet   R1.   szerinti
    szabályozása  lehetővé  teszi, hogy a  munkáltatók  korlátlanul
    megszegjék  az  elrendelhető  túlmunka  mennyiségére  vonatkozó
    szabályokat. Az indítványozó álláspontja szerint ezért  az  R1.
    támadott   rendelkezései  az  Mt.  128.  §   (2)   bekezdésével
    ellentétesek  és  sértik  az  Alkotmány  70/B.  §  (2)  és  (3)
    bekezdésében,   valamint   a  70/D.  §-ában   foglaltakat.   Az
    indítványozó kiegészítő indítványában kifejtette még,  hogy  az
    R1.  15.  § (6) bekezdésében meghatározott ügyeleti díj mértéke
    ellentétes az Mt. 149. § (2) bekezdésében foglaltakkal, mert az
    R1.   díjazási  szabályai  szerint  az  egészségügyi   dolgozók
    rendszeresen alacsonyabb ügyeleti díjazásban részesülnek,  mint
    az Mt. 149. § (2) bekezdése szerinti mértékek.

     A     második    indítványozó    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség    megállapítására     irányuló     eljárás
    lefolytatását kérte az Alkotmánybíróságtól. Álláspontja szerint
    alkotmányellenes   az   a  jogalkotói   magatartás,   amely   a
    jogbiztonság követelményének megvalósítása helyett mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet  tart  fenn  folyamatosan,
    mivel   az   Mt.   és  a  Kjt.  szabályozási  rendszeréből   az
    egészségügyi dolgozók munkaviszonyának szabályozásánál kihagyta
    az  ügyelet  munkajogi kategóriáját. Továbbá a jogalkotó  1997.
    február  1-jéig  nem határozta meg az ügyeleti díj  számítására
    vonatkozó  szabályokat, illetve azt követően az  R1.  a  valós,
    tényleges    és   szükséges   helyzethez   képest    lényegesen
    lecsökkentett mértékű finanszírozást ad csak. Nem ad továbbá az
    egészségügy   társadalombiztosítási   finanszírozásának   egyes
    kérdéseiről   szóló  103/1995.  (VIII.  25.)   Korm.   rendelet
    módosításáról  szóló 238/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet  egyéb
    fontos  kategóriákra  (13.  havi  illetmény,  szabadság   utáni
    átlagbér  stb.) sem finanszírozást. Az indítványozó szerint  az
    egészségügyi  intézmények  zavartalan  működésének  biztosítása
    körében a folyamatos betegellátás követelményének hangsúlyozott
    fenntartása mellett tarthatatlan az a jogalkotói eljárás, amely
    szerint  a jogszabályban nem szabályozott, ugyanakkor  alapvető
    munkajogi   kategóriákra  az  alkalmazandó  szabályt   bírósági
    ítéletek  alapján kell, hogy kialakítsák. Ezért az indítványozó
    szerint   ez   a   jogalkotói  magatartás   jogbizonytalanságot
    eredményez,  és  sérti  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
    meghatározott jogállamiság elvét.

     A   harmadik   indítványozó  kérte  az  R1.  13.   §   (3)-(5)
    bekezdései, a 14. §-a, a 15. § (6) bekezdése, a 16.  §  (1)-(3)
    bekezdései,   a   17.   §-a  alkotmányellenességének   utólagos
    vizsgálatát és megsemmisítését, mivel azok – nézete  szerint  –
    ellentétben állnak az Mt. 123. § (1)-(3) bekezdéseinek, a  127.
    § (1) és (2) bekezdéseinek, a 129. § (1) bekezdésének, a 148. §
    (1)   bekezdésének,   valamint  a  149.  §   (2)   bekezdésének
    rendelkezéseivel.

     A  negyedik  indítványozó csatlakozott a harmadik indítványozó
    által állítottakhoz és kérte az Alkotmánybíróságtól az R1. Mt.-
    vel ellentétes rendelkezéseinek megsemmisítését.

     Az  ötödik indítványozó módosított indítványában az R1. 11-17.
    §-ai    alkotmányellenességének   utólagos    vizsgálatát    és
    megsemmisítését  kérte az Alkotmánybíróságtól. Az  indítványozó
    jogsértőnek  tartja  a  Kjt. 59. §  (2)  és  (3)  bekezdésében,
    valamint  a  76. § (3) bekezdésében meghatározott alapvető  jog
    korlátozásának  –  az  Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésével  és  a
    jogalkotásról  szóló  1987. évi XI.  törvény  (a  továbbiakban:
    Jat.)  2.  §  c) pontjával ellentétesen – miniszterhez  történő
    telepítését azzal, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
    törvényben meghatározott ügyeleti feladatok ellátása  érdekében
    a   miniszter  eltérő  szabályokat  állapíthat  meg.  Véleménye
    szerint  az  ügyelet és a készenlét korlátozza  a  szabadidőhöz
    való  jogot.  A  R1.  támadott  rendelkezései  az  indítványozó
    szerint az egészségügyi dolgozókra nézve diszkriminatívak a más
    területen    dolgozókhoz    (igazságügyi    dolgozók,    bírák,
    köztisztviselők) képest, és ezért sértik az Alkotmány  70/B.  §
    (1)  és (4) bekezdését, valamint a 70/A. §-át. Továbbá kérte  a
    mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség  megszüntetését
    is,  mivel törvényi szabályozás hiányában hátrány érte  és  éri
    folyamatosan  az  egészségügy  területén  ügyeletet   teljesítő
    közalkalmazottakat,    illetve    az    ügyeletnek    munkajogi
    meghatározása   nincs,  s  az  ügyeletet   teljesítők   nem   a
    túlmunkának   megfelelő   ellentételezést   (túlmunkadíjat   és
    szabadidőt)  vehetik igénybe, hanem csupán  ügyeleti  díjat  és
    bizonyos  korlátozott körben szabadidőt kapnak. Az indítványozó
    szerint  mulasztott az Országgyűlés, amikor  az  egészségügyben
    dolgozó, ügyeletet teljesítő közalkalmazottak vonatkozásában az
    ügyeletet, mint a pihenéshez való alapvető jog korlátozását,  a
    munkaviszony és a munkavédelem alapvető kérdéseit, az ügyeletre
    vonatkozó  ellentételezést az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésében
    foglaltakkal ellentétben nem törvényi szinten szabályozta.

     Az   Alkotmánybíróság  eljárása  során   észlelte,   hogy   az
    indítványok   benyújtását  követően  az   indítványozók   által
    támadott R1. rendelkezéseit 2001. január 1-jével hatályon kívül
    helyezte  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.   évi
    XXXIII.  törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról
    szóló  233/2000.  (XII.  23.) Korm. rendelet  (a  továbbiakban:
    R2.).   Az   R1.   indítványokkal   támadott   11-17.   §-ainak
    rendelkezéseit    az   R2.   9-14.   §-ai   tartalmazzák.    Az
    Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata szerint a  támadott  norma
    helyébe  lépő  hasonló  tartalmú  szabályozás  az  indítványban
    megjelölt  szempontok  alapján  vizsgálandó.  [137/B/1991.   AB
    határozat,  ABH 1992, 456, 457.; 138/B/1992. AB határozat,  ABH
    1992, 579, 581.; 822/B/1998. AB határozat, ABH 2002, 861, 862.]
    Mivel  a  jelen  ügyben  vizsgált jogszabályok  módosítása  nem
    változtatott  a  sérelmezett  rendelkezések  alkotmányosságával
    összefüggésben  felvetett kérdéseken,  az  Alkotmánybíróság  az
    érdemi   vizsgálatot  az  elbíráláskor  hatályos  rendelkezések
    tekintetében folytatta le.

     A   hatodik   indítványozó  kérte   az   R2.   9-13.   §-ainak
    megsemmisítését,   mivel   azok   –   álláspontja   szerint   –
    alkotmánysértők  és  sértik az Mt. rendelkezéseit  is.  Az  R2.
    támadott  rendelkezései lehetőséget nyújtanak  az  indítványozó
    szerint arra, hogy az egészségügyi dolgozók munkaideje a rendes
    munkaidejükön  felül az ügyeleti szolgálatban eltöltött  idővel
    meghaladja  az  Mt. 117/B. § (1) és (3) bekezdése,  valamint  a
    123.  §  (1)-(2) bekezdései által előírt időkereteket és  ezzel
    sérti  az  Alkotmány  70/B. § (4) bekezdését.  Az  indítványozó
    szerint  az  R2.  12. § (6) bekezdése azzal, hogy  az  ügyeleti
    szolgálat idejét átszámítja tényleges munkavégzésre,  sérti  az
    Alkotmány 70/B. § (2) és (3) bekezdéseit.

     A  hetedik  indítványozó  a Kjt. 59.  §  (4)  bekezdésének  b)
    pontja  és  az 59. § (5) bekezdése, valamint az R2.  9.  §  (1)
    bekezdése, a 10. § (3)-(5) és (7) bekezdései, a 12/A. §-a és  a
    14.  §-a  alkotmányellenességének  utólagos  megállapítását  és
    megsemmisítését   kérte  az  Alkotmánybíróságtól.   Álláspontja
    szerint  a  Kjt.  59.  §  (4) bekezdés b)  pontja  alapján  nem
    érvényesül  az  egészségügyben az Mt. 119. §  (6)  bekezdésében
    foglalt  munkajogi garancia, illetve a Kjt. 59. § (5) bekezdése
    alapján csak az egészségügyben ügyeletet ellátó munkavállalókra
    nézve  állapítja meg a jogalkotó azt a szabályt, hogy  számukra
    300 óra rendkívüli munka rendelhető el, amennyiben pedig azt  a
    kollektív   szerződés  lehetővé  teszi,  ez   évi   400   órára
    növekedhet,  az  egyes  ügyelet-típusoknál  tényleges  munkával
    töltött  időmennyiségek  pedig  az  R2.  12/A.  §-ában   vannak
    meghatározva.  Az  R2.  10.  §-ának támadott  rendelkezései  az
    indítványozó   szerint   törvény-   és   alkotmánysértő   módon
    szabályozzák az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos pihenőidőket,
    embertelen mértékű terhet raknak az ügyeletet ellátókra,  mivel
    a  hétköznapi ügyelet a napi nyolc óra munkaidő után a  másnapi
    munkaidő kezdetéig tart az R2. 10. § (7) bekezdése alapján.  Az
    R2.  9.  §  (1) bekezdése alkotmányellenességét az indítványozó
    abban  látja,  hogy a havi hat ügyelet teljesítése  esetén  nem
    tartható  a heti 48 órában maximált munkaidő már azok  esetében
    sem, akik csak hétköznapi ügyeletet tartanak, és ez ütközik  az
    Mt.  rendelkezéseivel. Az indítványozó  a  fentiek  alapján  az
    alkotmányellenességet az Alkotmány 2. § (1) bekezdése, 70/B.  §
    (3) és (4) bekezdése rendelkezéseinek sérelmében látja.

     A    nyolcadik    indítványozó   mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség       megállapítását        kérte        az
    Alkotmánybíróságtól,  mivel  –  szerinte  –  az   Országgyűlés,
    illetve  a  Kormány  a  jogszabályi  felhatalmazásból  származó
    jogalkotói  feladatát elmulasztotta, mert  nem  alkotta  meg  a
    munkaidő  és  a  pihenőidő egészségügyi ágazatra vonatkozó,  az
    Európai Unió jogforrásaival és az Alkotmánnyal összhangban lévő
    jogszabályait és ezzel – álláspontja szerint az Alkotmány  2/A.
    §   (1)   bekezdését  és  a  7.  §  (1)  bekezdését  sértve   –
    alkotmányellenességet  idézett  elő.  A  hatályos  magyar  jogi
    szabályozás  –  felfogása  szerint  –  ellentétes  az   Európai
    Parlament és a Tanács 2003/88/EK. Irányelvével (a továbbiakban:
    Irányelv)   is.  Az  indítványozó  szerint  –  az   Irányelvben
    foglaltakra  is figyelemmel – az Mt. 117/A. § (2)  bekezdésének
    b)  és  f)  pontja,  a  119.  § (6) bekezdése,  a  127.  §  (5)
    bekezdése, a Kjt. 59. § (2) bekezdésének b) pontja,  az  59.  §
    (4) bekezdésének b) és f) pontja, valamint az R2. 12. § (5)-(6)
    bekezdései és a 12/A. § (1)-(2) bekezdése az Alkotmány 2. § (1)
    bekezdésébe,  7. § (1) bekezdésébe és az 54. § (1) bekezdésébe,
    illetve  az  R2.  10. § (3)-(7) bekezdése  a  Jat.  15.  §  (1)
    bekezdésébe  és  az  Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésébe  ütközik.
    Továbbá:  az indítványozó szerint a Kjt. 59. § (4) bekezdésének
    b)  és  f) pontja, valamint a 76. § (3) bekezdése a Jat. 15.  §
    (1)  bekezdésébe ütközik, mert nem határozza meg a miniszternek
    adott  felhatalmazás  kereteit, a  felhatalmazás  általánossága
    miatt  gyakorlatilag nem a törvényi rendelkezés végrehajtásának
    szabályozására, hanem a törvényt helyettesítő szabályozásra  ad
    felhatalmazást.  Az  indítványozó álláspontja  szerint  az  Mt.
    117/A. § (2) bekezdése, a 117/B. § (3) bekezdése, a Kjt. 59.  §
    (4)  bekezdésének  b)  és f) pontja, a  76.  §  (3)  bekezdése,
    továbbá  az  R2. 12. § (5)-(6) bekezdése és a 12/A.  §  (1)-(2)
    bekezdése  indokolatlan megkülönböztetést tesz az  egészségügyi
    ágazat és más ágazatok között, továbbá az egészségügyi ágazaton
    belül  is  egyes munkakörök hátrányára, ami sérti az  Alkotmány
    70/B.  § (2) és (4) bekezdését, a 70/D. § (1) bekezdését  és  a
    70/E.  § (1) bekezdését. Ezért az indítványozó kérte a támadott
    jogszabályi        rendelkezések        alkotmányellenességének
    megállapítását és megsemmisítését.

     A  kilencedik indítványozó kérte az Alkotmánybíróságtól a Kjt.
    59.  §  (4)  bekezdésének b), c) és f) pontja,  az  59.  §  (5)
    bekezdése, valamint az R2. 9. § (1) bekezdése, a 10. §-a, a 12.
    §  (6)  bekezdése, a 12/A. § (1)-(2) bekezdései és  a  14.  §-a
    alkotmányellenességének megállapítását  és  megsemmisítését  az
    Alkotmány  2. § (1) bekezdésébe, a 35. § (2) bekezdésébe  és  a
    70/B. § (2)-(4) bekezdésébe ütközés miatt.

     A  tizedik indítványozó az Mt. 128. § (2) bekezdése és 129.  §
    (7)  bekezdése, az R2. 9. § (1) bekezdése, a 10. § (3)  és  (7)
    bekezdései  és  a  12/A. §-a, továbbá az  egészségügyi  ellátás
    folyamatos  működtetésének egyes szervezési  kérdéseiről  szóló
    47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R3.)  13.  §
    (1)    bekezdés   b)   pontja   és   13.   §   (3)    bekezdése
    alkotmányellenességének     utólagos     megállapítását      és
    megsemmisítését, illetve az R3. vonatkozásában a 2004. május 1-
    jére  történő  visszamenőleges hatályú  megsemmisítését  kérte.
    Álláspontja   szerint   az  Mt.  129.   §   (7)   bekezdése   a
    munkaviszonyok  vonatkozásában az alapjogok védelmét  ellátandó
    feladatának nem tesz eleget, és ezért sérti az Alkotmány  70/B.
    §  (2)-(4) bekezdéseit, illetve az Mt. 128. § (2) bekezdése  és
    129. § (7) bekezdése diszkriminatív és sérti az Alkotmány 70/A.
    §  (1) bekezdését. Az indítványozó állítása szerint az R2. 9. §
    (1)  bekezdése  az  ügyelet ellátására bizonytalan  időtartamot
    jelöl meg, mert érhető az havi 96 órának, de 144 órának is,  és
    ezért   a   jogszabály   szövege  nem   világos,   felismerhető
    normatartalmú, sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését.  Az  R2.
    10. § (3) és (7) bekezdéseiben szabályozott ügyeleti szolgálati
    idő  az indítványozó véleménye szerint az Alkotmány 70/B. § (4)
    bekezdését  sérti. Az indítványozó szerint  az  R2.  12/A.  §-a
    értelmében elválik az ügyeleti szolgálat hossza és a  tényleges
    munkavégzés  időtartama, s ez jogilag  értelmezhetetlen  és  „a
    jogbiztonságot  csorbító norma” sérti az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdését,  továbbá  ellentétes  az  egészségügyi  tevékenység
    végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a
    továbbiakban: Eüttv.) 13. § (1) bekezdésével és ezért sérti  az
    Alkotmány  35.  §  (2)  bekezdését is. Az indítványozó  továbbá
    azért  is  kérte  az R3. 13. § (1) bekezdés b)  pontja  és  (3)
    bekezdése   megsemmisítését,  mert  a  támadott   rendelkezések
    alapján  a  munkáltató  az  ügyeletes orvos  ügyeleti  munkáját
    korlátlanul  növelheti  a  hasonló profilú  osztályok  ügyeleti
    feladatainak  összevonásával  és  egyetlen  orvosra  bízásával.
    Álláspontja  szerint a „hasonló profilú” jogszabályi  kategória
    teljesen  bizonytalan, a munkáltató értelmezésétől függ,  és  a
    normaszöveg  nem  egyértelmű  volta  az  Alkotmány  2.  §   (1)
    bekezdésében meghatározott jogállamból eredő jogbiztonság elvét
    sérti. Végül– mondja – az R3. támadott rendelkezései sértik  az
    Alkotmány 70/B. § (2)-(4) bekezdéseit is. Továbbá kérte az Mt.,
    az  R2.  és az R3. támadott rendelkezéseinek 2004. május 1-jére
    visszamenőleges hatályú megsemmisítését.

     Az  Alkotmánybíróság a tíz indítványt – tartalmi azonosságukra
    tekintettel  –  az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről  és
    annak  közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe
    foglalt  3/2001.  (XII.  3.)  Tü.  határozat  (a  továbbiakban:
    Ügyrend,  ABH  2003,  2065.) 28. §-ának (1)  bekezdése  alapján
    egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.

                                  II.
                                   
     Az  Alkotmánybíróság az eljárása során a következő jogszabályi
    rendelkezéseket vette figyelembe:

     1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „2/A.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaság  az  Európai   Unióban
    tagállamként  való  részvétele érdekében  nemzetközi  szerződés
    alapján  –  az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket
    (a  továbbiakban:  Európai Unió) alapító szerződésekből  fakadó
    jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
    mértékig  –  egyes,  Alkotmányból  eredő  hatásköreit  a  többi
    tagállammal    közösen   gyakorolhatja;   e   hatáskörgyakorlás
    megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.”
    „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
    továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
    jog összhangját.”
    „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „35. § (1) A Kormány
    (…)
    b) biztosítja a törvények végrehajtását;”
    „35.  § (2) A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát
    ki,  és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök írja alá.  A
    Kormány   rendelete   és   határozata  törvénnyel   nem   lehet
    ellentétes.  A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban  ki  kell
    hirdetni.”
    „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
    „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)  Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
    megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség  megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
    segíti.
    70/B.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.
    (2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés
    nélkül, egyenlő bérhez van joga.
    (3)  Minden  dolgozónak  joga  van  olyan  jövedelemhez,  amely
    megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének.
    (4)  Mindenkinek  joga van a pihenéshez, a  szabadidőhöz  és  a
    rendszeres fizetett szabadsághoz.”
    „70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a
    lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.”
    „70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van  a
    szociális    biztonsághoz;   öregség,   betegség,   rokkantság,
    özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
    munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
    jogosultak.”

     2. A Kjt. indítványokkal érintett rendelkezései:
    „59.  §  (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a  Munka
    Törvénykönyvének   a   munkaidőről  és  a  pihenőidőről   szóló
    rendelkezései közül (Harmadik rész, VI. fejezet) a 117/A. § (1)
    bekezdése,  a  117/B.  § (2) bekezdése, a (3)  bekezdésének  b)
    pontja és a (4) bekezdése, a 127. § (4) bekezdése, a 131.  §-a,
    valamint a 132. § (4)-(6) bekezdése nem alkalmazható.
    (2) A Munka Törvénykönyvének
    a)  a 123. § (3) bekezdésében foglaltakról a miniszter eltérően
    rendelkezhet,
    b)  a  127.  §-ában és 129. §-ában foglaltakon túl a  miniszter
    szabályozhatja  a  rendkívüli  munkavégzés,  az  ügyelet  és  a
    készenlét elrendelésének feltételeit, valamint a készenlét és a
    készenlét alatt elrendelt munkavégzés, illetve az ügyelet és az
    ügyelet  alatt elrendelt munkavégzés díjazását egyaránt magában
    foglaló átalánydíjazás mértékét.”
    „59.  §  (4)  Az  egészségügyi  tevékenységre  vonatkozó  külön
    törvényben   meghatározott   ügyeleti,   készenléti   feladatok
    ellátásában   részt  vevő  közalkalmazott  esetében   a   Munka
    Törvénykönyve
    (…)
    b)  119.  §-ának  (6) bekezdésétől a miniszter  vagy  kollektív
    szerződés  eltérhet,  és  –  az  ügyelet  során  végzett  munka
    szokásos időtartamának alapulvételével – meghatározhatja az egy
    ügyeletre  eső, a Munka Törvénykönyve 119. § (3)-(6)  bekezdése
    szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot,
    c)  123.  §-ának (2) bekezdésétől eltérően, kollektív szerződés
    vagy  a  felek megállapodása legalább nyolc óra napi  pihenőidő
    biztosítását írhatja elő,
    (...)
    f)  a  127.  §  (5)  bekezdésétől a  miniszter  vagy  kollektív
    szerződés  eltérhet,  és  –  az  ügyelet  során  végzett  munka
    szokásos időtartamának alapulvételével – meghatározhatja az egy
    ügyeletre   eső,   a   rendkívüli  munkavégzés   éves   mértéke
    szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot.”
    „59. § (5) E törvény 55/A. §-ának rendelkezésétől eltérően,  az
    egészségügyi    tevékenységre   vonatkozó   külön    törvényben
    meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok ellátásában  részt
    vevő   közalkalmazott   esetében  az  elrendelhető   rendkívüli
    munkavégzés felső határa naptári évenként legfeljebb háromszáz,
    kollektív  szerződés  rendelkezése alapján legfeljebb  négyszáz
    óra.”
    „76.  § (3) A miniszter az egészségügyi tevékenységre vonatkozó
    külön  törvényben meghatározott ügyeleti, készenléti  feladatok
    ellátása  érdekében  a  Munka  Törvénykönyve  146-149.   §-ában
    meghatározottaktól eltérő szabályokat állapíthat meg.”

     3. Az Mt. indítványokkal érintett rendelkezései:
    „5.  §  (1) A munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő  bánásmód
    követelményét meg kell tartani.
    (2)    Az    egyenlő   bánásmód   követelménye    megsértésének
    következményeit  megfelelően orvosolni kell, amely  nem  járhat
    más     munkavállaló     jogainak    megsértésével,     illetve
    csorbításával.”
    „13.  §  (1)  A munkaviszonnyal összefüggő kérdéseket  törvény,
    illetőleg   törvényi  felhatalmazás  alapján  egyéb  jogszabály
    szabályozza.
    (2)  Kollektív  szerződés a munkaviszonyra vonatkozó  bármelyik
    kérdésről   rendelkezhet,  de  –  a  (3)  bekezdésben   foglalt
    kivétellel – jogszabállyal ellentétes nem lehet.
    (3)  Kollektív  szerződés,  illetve  a  felek  megállapodása  e
    törvény  harmadik részében meghatározott szabályoktól  –  ha  e
    törvény  másképp  nem rendelkezik – eltérhet. Ennek  feltétele,
    hogy a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapítson meg.
    (4)  A  kollektív  szerződés,  illetve  a  felek  megállapodása
    semmis, ha az a (2)-(3) bekezdésbe ütközik.
    (5)  Ha e törvény munkaviszonyra vonatkozó szabályt említ, ezen
    az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell érteni.”
    „117. § (1) E törvény alkalmazásában
    a)  munkaidő:  a  munkavégzésre  előírt  idő  kezdetétől  annak
    befejezéséig  tartó  időtartam,  amibe  be  kell  számítani   a
    munkavégzéshez  kapcsolódó előkészítő és  befejező  tevékenység
    időtartamát. Eltérő rendelkezés vagy megállapodás  hiányában  a
    munkaidőbe  a  munkaközi  szünet  időtartama  (122.  §)   –   a
    készenléti jellegű munkakör kivételével – nem számít be;
    b)  napi  munkaidő: az egy naptári napra eső,  vagy  huszonnégy
    órás megszakítás nélküli időszakba tartozó munkaidő;
    c)   heti   munkaidő:   az   egy  naptári   hétre   eső,   vagy
    százhatvannyolc  órás  megszakítás  nélküli  időszakba  tartozó
    munkaidő;
    (…)
    i) pihenőnap: a naptári nap nulla órától huszonnégy óráig tartó
    időszak,  vagy három- és négyműszakos munkarendben,  továbbá  a
    megszakítás   nélkül  működő  munkáltató,  illetve   az   ilyen
    munkakörben    foglalkoztatott    munkavállaló    esetében    –
    munkaviszonyra   vonatkozó  szabály   vagy   a   felek   eltérő
    megállapodása  hiányában  –  a  következő  műszak   megkezdését
    megelőző huszonnégy óra;”
    „117/A.  §  (2)  Az egészségügyi tevékenységre vonatkozó  külön
    törvényben   meghatározott   ügyeleti,   készenléti   feladatok
    ellátásában résztvevő munkavállaló esetében kollektív szerződés
    (...)
    b)  a  119. § (6) bekezdésétől eltérhet, és – az ügyelet  során
    végzett   munka   szokásos  időtartamának   alapulvételével   –
    meghatározhatja  az  egy  ügyeletre  eső,  a  119.  §   (3)-(6)
    bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot,
    (...)
    e)  a  126.  §  (1)  bekezdés d) pontjától  eltérhet,  és  –  a
    készenlét    során   végzett   munka   szokásos   időtartamának
    alapulvételével  –  meghatározhatja  az  egy  készenlétre   eső
    munkavégzés átlag-időtartamát,
    f)  a  127. § (5) bekezdésétől eltérhet, és – az ügyelet  során
    végzett   munka   szokásos  időtartamának   alapulvételével   –
    meghatározhatja  az  egy  ügyeletre  eső,  a  127.  §   (4)-(5)
    bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot.”
    „117/B.  §  (1)  A  teljes munkaidő mértéke  napi  nyolc,  heti
    negyven óra.”
    „117/B. § (3) A teljes munkaidő mértéke – a felek megállapodása
    alapján  –  legfeljebb  napi tizenkét, legfeljebb  heti  hatvan
    órára emelhető, ha a munkavállaló
    a) készenléti jellegű munkakört lát el;
    b)  a  munkáltató,  illetve a tulajdonos közeli  hozzátartozója
    [139. § (2) bekezdés].”
    „119.  §  (3)  A munkavállaló napi, illetve heti  munkaideje  a
    tizenkét,  illetve  a negyvennyolc órát, a  készenléti  jellegű
    munkakörben  foglalkoztatott munkavállaló  napi,  illetve  heti
    munkaideje   a  huszonnégy,  illetve  a  hetvenkét   órát   nem
    haladhatja  meg. A napi, illetve a heti munkaidő  mértékébe  az
    elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát be kell számítani.
    (...)
    (5)  A  jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok
    között foglalkoztatott munkavállaló napi munkaideje az éjszakai
    munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja meg.
    (6)  A  (3)-(5),  illetve a (7) bekezdés alkalmazása  során  az
    ügyelet teljes időtartamát munkaidőként kell figyelembe  venni,
    ha a munkavégzés időtartama nem mérhető.
    (7)  A  munkavállaló munkaideje a (3) bekezdésben foglalt  napi
    tizenkét   órát,   illetve   készenléti   jellegű   munkakörben
    foglalkoztatott munkavállaló esetében a napi 24 órát legfeljebb
    egy  órával  haladhatja  meg, ha a téli időszámítás  kezdetének
    időpontja   a   munkaidő-beosztás  szerinti   rendes   munkaidő
    tartamára esik.”
    „123. § (1) A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése
    és   a   másnapi  munkakezdés  között  legalább  tizenegy   óra
    pihenőidőt kell biztosítani.
    (2)  Kollektív szerződés – a 127. § (6) bekezdése c)  pontjában
    meghatározott  munkavállaló kivételével –  az  (1)  bekezdéstől
    eltérően legalább nyolc óra pihenőidő biztosítását írhatja elő
    a) a készenléti jellegű munkakörben,
    b) a megszakítás nélküli, illetve
    c) a többműszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá
    d) az idénymunkát végző munkavállaló esetében.
    (3)  Kollektív  szerződés előírhatja, hogy  a  munkavállalót  a
    készenlétet követően nem illeti meg pihenőidő.
    (4) A pihenőidő mértéke a (2) bekezdésben meghatározott esetben
    legalább  hét óra, ha a nyári időszámítás kezdetének  időpontja
    annak tartamára esik.”
    „126. § (1) Rendkívüli munkavégzésnek minősül
    a) a munkaidő-beosztástól eltérő,
    b) a munkaidőkereten felüli, illetve
    c) az ügyelet alatti munkavégzés, továbbá
    d)  készenlét alatt elrendelt munkavégzés esetén a  munkahelyre
    érkezéstől  a  munkavégzés befejezéséig – ha a  munkavállalónak
    több  helyen kell munkát végeznie, az első munkavégzési  helyre
    érkezéstől  az  utolsó munkavégzési helyen történő  munkavégzés
    befejezéséig – terjedő időtartam.
    (2) Nem minősül rendkívüli munkavégzésnek, ha a munkavállaló az
    engedélyezett   távollét   idejét   a   munkáltatóval   történt
    megállapodás alapján ledolgozza.”
    „127. § (1) A munkáltató rendkívüli munkavégzést csak különösen
    indokolt  esetben  rendelhet el. Munkaszüneti napon  rendkívüli
    munkavégzés kizárólag
    a)   a   rendes   munkaidőben  e  napon   is   foglalkoztatható
    munkavállaló számára, vagy
    b)  baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá  az  életet,
    egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély
    megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében rendelhető el.
    (2) A rendkívüli munkavégzés elrendelése nem veszélyeztetheti a
    munkavállaló testi épségét, egészségét, illetőleg nem jelenthet
    személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan
    terhet.
    (...)
    (4) A munkavállaló számára naptári évenként legfeljebb kétszáz,
    kollektív  szerződés rendelkezése alapján legfeljebb  háromszáz
    óra rendkívüli munkavégzés rendelhető el.
    (5) A rendkívüli munkavégzés (4) bekezdés szerinti mértékébe az
    ügyelet  teljes időtartamát be kell számítani,  ha  az  ügyelet
    alatt a munkavégzés időtartama nem mérhető.”
    „128. § (1) Nem esik korlátozás alá a rendkívüli munkavégzés  –
    a  127.  § (6) bekezdése kivételével –, ha arra baleset,  elemi
    csapás  vagy  súlyos kár, továbbá az életet, egészséget,  testi
    épséget  fenyegető  közvetlen  és  súlyos  veszély  megelőzése,
    illetőleg elhárítása érdekében kerül sor.
    (2)   Az   (1)   bekezdésben  rögzített  feltételek   részletes
    szabályait  a  közoktatásra  és az  egészségügyi  tevékenységre
    vonatkozó jogszabály az ágazat tekintetében meghatározhatja.”
    „129.  §  (1)  A  munkavállaló a munkáltató által meghatározott
    helyen   és  ideig  történő  rendelkezésre  állásra  (ügyelet),
    illetve az általa megjelölt – a munkavégzés helyére tekintettel
    elérhető – helyen töltendő készenlétre kötelezhető,
    a) a társadalmi közszükségletet kielégítő alapvető szolgáltatás
    folyamatos biztosítása,
    b)  baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá  az  életet,
    egészséget,   testi   épséget  fenyegető  veszély   megelőzése,
    illetőleg elhárítása, továbbá
    c)  az  alkalmazott  technológia biztonságos,  rendeltetésszerű
    alkalmazásának fenntartása
    érdekében.
    (2)  Az  ügyelet és a készenlét időtartama alatt a munkavállaló
    köteles gondoskodni a munkára képes állapotának megőrzéséről.
    (3)  Az ügyelet elrendelésére a 127. § (2)-(7) bekezdésének,  a
    készenlét   elrendelésére  a  127.   §   (2)-(3)   és   (6)-(7)
    bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
    (4)  A  munkavállaló  számára  egy hónapban,  illetve  négyheti
    időszakban – kollektív szerződés eltérő rendelkezése  hiányában
    –  legfeljebb  százhatvannyolc  óra  készenlét  rendelhető  el.
    Munkaidőkeret  alkalmazása  esetén a  készenlét  havi,  illetve
    négyheti  mértékét  a munkaidőkeret átlagában  kell  figyelembe
    venni.
    (5)  Kollektív  szerződés  eltérő  rendelkezése  hiányában  nem
    rendelhető   el  készenlét  a  heti  pihenőnap,  illetve   heti
    pihenőidő  tartama  alatt, ha a megelőző  százhatvannyolc  órás
    megszakítás   nélküli   időszakban  a   munkavállaló   a   heti
    pihenőnapján,   illetve  heti  pihenőideje  alatt   készenlétet
    teljesített.
    (6)  Az  ügyelet  és a készenlét elrendelését megkezdése  előtt
    legalább egy héttel korábban és egy hónapra előre közölni kell.
    Ettől a munkáltató – különösen indokolt esetben – eltérhet.  Az
    eltérés   során   az  egészséges  és  biztonságos   munkavégzés
    követelményeire  figyelemmel  kell  lenni.  Az  ügyelet  és   a
    készenlét elrendelésének szabályait a kollektív szerződés az  e
    bekezdésben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.
    (7)   Az   ügyelet,   készenlét  (1)-(6)  bekezdésben   foglalt
    szabályaitól    az    egészségügyi    tevékenységet    folytató
    munkavállalók  esetében  az ágazatra  vonatkozó  külön  törvény
    eltérően rendelkezhet.”
    „146. § (1) Éjszakai munkavégzés esetén [117. § (1) bekezdés d)
    pont]   a   munkavállalót  tizenöt  százalékos   bérpótlék   is
    megilleti.
    (2) A többműszakos munkaidő-beosztásban [117. § (1) bekezdés e)
    pont], illetve a megszakítás nélküli munkarendben [118.  §  (2)
    bekezdés]  foglalkoztatott munkavállalónak – a (3)  bekezdésben
    meghatározottak   szerint   –  délutáni,   illetőleg   éjszakai
    műszakpótlék jár.
    (3)  A  délutáni  műszakban történő  munkavégzés  [117.  §  (1)
    bekezdés  f)  pont]  esetén  a  műszakpótlék  mértéke   tizenöt
    százalék, az éjszakai műszakban történő munkavégzés [117. § (1)
    bekezdés  g)  pont]  esetén  a  műszakpótlék  mértéke   harminc
    százalék.  A  megszakítás nélküli munkarendben  foglalkoztatott
    munkavállalót  a délutáni műszak után további öt,  az  éjszakai
    műszak  után  további tíz százalék műszakpótlék illeti  meg.  A
    műszakpótlék  mértékének meghatározásakor a 145. § rendelkezése
    megfelelően irányadó.
    147. § (1) Rendkívüli munkavégzés esetén a munkavállalót rendes
    munkabérén  felül a (2)-(4) bekezdés szerint ellenérték  illeti
    meg.
    (2)  A  munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt  meghaladóan,
    illetve  a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a  pótlék
    mértéke ötven százalék. Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a
    felek  megállapodása előírhatja, hogy ellenértékként  –  pótlék
    helyett – szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka
    időtartamánál.
    (3)  A  munkaidő-beosztás  szerinti pihenőnapon  (pihenőidőben)
    végzett  munka esetén a pótlék mértéke száz százalék. A  pótlék
    mértéke  ötven  százalék, ha a munkavállaló  másik  pihenőnapot
    (pihenőidőt) kap.
    (4)  A (2) bekezdés szerinti szabadidőt, illetve a (3) bekezdés
    szerinti   pihenőnapot  (pihenőidőt)  –   eltérő   megállapodás
    hiányában – legkésőbb a rendkívüli munkavégzést követő hónapban
    kell  kiadni.  Munkaidőkeret alkalmazása esetén  a  szabadidőt,
    illetve   a   pihenőnapot  (pihenőidőt)  legkésőbb   az   adott
    munkaidőkeret végéig kell kiadni.
    (5)  A  (2)-(3)  bekezdéstől eltérően a rendkívüli  munkavégzés
    ellenértékeként  –  a  rendes munkabéren  felül  –  átalány  is
    megállapítható.
    (6) Eltérő megállapodás hiányában az (1)-(3) és (5) bekezdésben
    foglalt  rendelkezések nem alkalmazhatók, ha a  munkavállaló  a
    munkaideje  beosztását, illetve felhasználását  maga  határozza
    meg.
    (7)  A  117/A.  § (1) bekezdésében meghatározott  munkavállalók
    tekintetében kollektív szerződés eltérő szabályokat  állapíthat
    meg.
    148.   §   (1)   Készenlét  esetén  a  személyi  alapbér   húsz
    százalékának,   ügyelet  esetén  a  személyi  alapbér   negyven
    százalékának megfelelő munkabér jár.
    (2)   Ha   az   ügyeletet,  illetve  a  készenlétet   teljesítő
    munkavállalót munkára veszik igénybe, a rendkívüli  munkavégzés
    időtartamára  a 147. § (2)-(3), (5) bekezdése szerint  jogosult
    ellenértékre.  A  munkáltató jogosult az (1) bekezdés  szerinti
    díjazást  és  a 147. § (2)-(3) bekezdése szerinti  ellenértéket
    egyaránt magában foglaló átalánydíjazást is megállapítani.
    149.  §  (1)  Munkaszüneti  napon a  munkaidő-beosztás  alapján
    munkát végző
    a)  havidíjas  munkavállalót – a  havi  munkabérén  felül  –  a
    munkaszüneti napon végzett munkáért járó munkabére,
    b) teljesítménybérrel vagy órabérrel díjazott munkavállalót – a
    munkaszüneti  napon  végzett munkáért járó munkabérén  felül  –
    távolléti díja illeti meg.
    (2)  Munkaszüneti  napon a rendkívüli munkavégzésre  kötelezett
    munkavállalót – az (1) bekezdés alapján járó munkabéren felül –
    a  147. § (3) vagy (5) bekezdésében meghatározott ellenérték is
    megilleti.”

     4. Az Eüttv. indítvánnyal érintett rendelkezése:
    „7.   §   (1)   Minden  betegnek  joga  van   –   jogszabályban
    meghatározott  keretek  között – az  egészségi  állapota  által
    indokolt,  megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és  az  egyenlő
    bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.
    (2)   Megfelelő  az  ellátás,  ha  az  az  adott   egészségügyi
    szolgáltatásra  vonatkozó szakmai és etikai szabályok,  illetve
    irányelvek megtartásával történik.
    (3)   Folyamatosan  hozzáférhető  az  ellátás,  amennyiben   az
    egészségügyi  ellátórendszer működése napi  24  órán  keresztül
    biztosítja annak igénybevehetőségét.”
    „13.  § (1) Az alkalmazott egészségügyi dolgozó számára hathavi
    munkaidőkeret  állapítható  meg.  A  heti  munkaidő  –  a   (2)
    bekezdésben  foglalt  kivétellel –  a  munkáltató  rendelkezése
    szerint a 48 órát nem haladhatja meg.”
    „93.  §  (1)  Az  ügyeleti  rendszer a napi  munkarenden  kívül
    bekövetkező   sürgősségi  esetekben  a  88-92.  §-ok   szerinti
    egészségügyi  ellátás  folyamatos igénybevételének  lehetőségét
    biztosítja.
    (2) Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi
    munkarend   szerinti  munkaidő  befejezésének  időpontjától   a
    következő  napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig  a  beteg
    vizsgálata,  egészségi állapotának észlelése,  alkalomszerű  és
    azonnali    sürgősségi   beavatkozások   elvégzése,   illetőleg
    fekvőbeteg-gyógyintézetbe   történő    sürgősségi    beutalása,
    valamint  a  külön  jogszabályokban meghatározott  eljárásokban
    való részvétel.”

     5.  Az  önálló  orvosi  tevékenységről  szóló  2000.  évi  II.
    törvény   (a   továbbiakban.  Öot.)   indítványokkal   érintett
    rendelkezései:
    „Az   Országgyűlés  felismerve,  hogy  az  egészségügyi  reform
    végrehajtása,   a   betegségek   megelőzése,   felismerése   és
    gyógyítása  csak  a  szakmáját  szerető  orvostársadalom  aktív
    közreműködésével  valósítható meg,  figyelemmel  arra,  hogy  a
    gyógyítás közügy, amelyben az elsődleges felelősség a  gyógyító
    orvost   terheli,   e  munka  elismerése,  az   orvostársadalom
    helyzetének,  ezáltal  a  betegellátás  színvonalának  javítása
    érdekében a következő törvényt alkotja:
    1.  §  (1) E törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén  az
    egészségügyi  szolgáltatás  keretében  nyújtott  önálló  orvosi
    tevékenységre és az e tevékenységet nyújtó orvosokra terjed ki.
    (2) E törvény alkalmazásában
    a) önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség
    körében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint
    a  háziorvos,  a házi gyermekorvos, a fogorvos (a  továbbiakban
    együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;
    b) orvos: a külön jogszabály szerint vezetett alap- és működési
    nyilvántartásban  szereplő  orvosi, fogorvosi  szakképesítéssel
    rendelkező személy;”

     6. Az R2. indítványokkal érintett rendelkezései:
    „9.   §   (1)  Az  egészségügyi  intézmény  gyógyító  és  azzal
    összefüggő feladatainak folyamatos ellátása érdekében ügyeleti,
    készenléti   szolgálat  is  szervezhető.   Ügyelet,   készenlét
    ellátására  –  kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik,  vagy
    azt  a betegellátáshoz kapcsolódó rendkívüli körülmény, helyzet
    vagy   esemény  (a  továbbiakban:  rendkívüli  helyzet)   teszi
    szükségessé   –   a  közalkalmazott  havonta   hat   alkalommal
    kötelezhető.
    (2)   Ügyeletnek   minősül,  ha  a  közalkalmazott   rendkívüli
    munkaidőben  –  a  feladatok folyamatos  ellátása  érdekében  –
    ügyeleti  díj ellenében, a munkavégzés helyszínén rendelkezésre
    áll, és elvégzi az ügyeleti feladatokat.
    (3)  Abban az intézményben, szolgálatnál vagy munkakörben, ahol
    műszak  szervezése  nem szükséges vagy nem  lehetséges,  de  az
    előre  nem  tervezhető feladatok ellátásához  a  közalkalmazott
    állandó jelenléte indokolt, ügyeletet kell szervezni.
    10.   §  (1)  Egy  ügyeleti  szolgálat  legfeljebb  a  munkaidő
    befejezésétől a következő munkaidő kezdetéig tarthat,  és  –  a
    (2)  bekezdésben meghatározottak kivételével –  nem  haladhatja
    meg a 18 órát.
    (2)  Rendkívüli  helyzetben, valamint a heti  pihenőnapon  vagy
    munkaszüneti napon ellátott ügyelet időtartama 24 óra lehet.
    (3)   Az  ügyeleti  szolgálat  után  –  a  (4)-(5)  bekezdésben
    foglaltak kivételével – nem jár pihenőidő.
    (4) A 18 órát elérő ügyeletet közvetlenül követő munkaidőből
    a) minősített ügyelet után 6 óra pihenőidőt kell,
    b)  csendes  ügyelet,  ügyelet  után  4  óra  pihenőidőt  lehet
    biztosítani.
    (5) A 24 órát elérő ügyeletet közvetlenül követő munkaidőből
    a)   minősített   ügyelet  után  8  óra  –   illetőleg   ha   a
    közalkalmazott  teljes  napi munkaideje ennél  rövidebb,  annak
    megfelelő – időtartamú pihenőidőt kell,
    b)  csendes  ügyelet,  ügyelet  után  4  óra  pihenőidőt  lehet
    biztosítani.
    (6)   A  (4)  bekezdésben  és  az  (5)  bekezdés  b)  pontjában
    meghatározottnál   magasabb   mértékű   pihenőidőt    kollektív
    szerződés állapíthat meg.
    (7)  Ha  az  ügyeleti  szolgálat és az azt  megszakítás  nélkül
    követő  rendes munkaidő, majd újabb ügyelet együttesen eléri  a
    24 órát, az ügyeletet közvetlenül követően 8 óra – illetőleg ha
    a  közalkalmazott teljes napi munkaideje ennél rövidebb,  annak
    megfelelő – időtartamú pihenőidőt kell biztosítani.
    11.  § Az ügyeleti és készenléti szolgálatra történő beosztást,
    a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjáig el kell készíteni, és
    azt   az   érintett  közalkalmazottal  írásban  közölni   kell.
    Rendkívüli helyzetben az előzetes beosztástól el lehet térni.
    12.  §  (1) Az ügyeleti szolgálat az ügyelet alatti munkavégzés
    éves átlagos mértékére tekintettel:
    a) csendes ügyelet,
    b) ügyelet,
    c) minősített ügyelet
    lehet.
    (2)  Csendes ügyeletnek minősül minden olyan ügyelet, amely nem
    tartozik  a  (3),  illetve  (4) bekezdés  szerint  szabályozott
    esetekhez.
    (3) Ügyeletnek minősül:
    a) a sebészeti osztályon,
    b) a traumatológiai osztályon,
    c) az intenzív osztályon,
    d) a kora- és újszülött osztályon,
    e) a toxikológiai osztályon,
    f) a művese osztályon,
    g) a szülészeti, nőgyógyászati osztályon,
    h)  az  akut  felvételt adó osztályokon, ideértve a  felvételes
    matrix osztályt is,
    i)  minden  olyan  osztályon, ahol a  fenti  jellegű  feladatok
    ellátását    kapcsoltan   végzik,   különösen   a    folyamatos
    diagnosztikai hátteret biztosító osztályokon, valamint
    j) az alapellátásban
    teljesített ügyelet.
    (4) Minősített ügyeletnek kell tekinteni:
    a) az anaesthesiológiai ügyeletet, továbbá
    b) a traumatológiai osztályon felvételes napon,
    c) az idegsebészeti és stroke osztályon felvételes napon,
    d) neurotraumatológiai osztályon felvételes napon,
    e)  az  alkohol és drog intoxikált betegek ellátására  kijelölt
    osztályon,
    f) központi intenzív osztályon
    teljesített ügyeletet.
    (5) Kollektív szerződésben a (3) bekezdésben felsorolt ügyeleti
    szolgálatok minősített ügyeletként is meghatározhatóak.
    (6) Az ügyeleti szolgálatért járó óránkénti ügyeleti díj – mint
    átalánydíj  –  mértéke  az  (1) bekezdésben  foglalt  minősítés
    szerint:
    a) csendes ügyeletben
    aa) hétköznap: az illetmény 1 órára eső összegének 55%-a,
    ab)  heti pihenőnapon: az illetmény 1 órára eső összegének 60%-
    a,
    ac) munkaszüneti napon: az illetmény 1 órára eső összegének 70%-
    a;
    b) ügyeletben
    ba) hétköznap: az illetmény 1 órára eső összegének 70%-a,
    bb)  heti pihenőnapon: az illetmény 1 órára eső összegének 80%-
    a,
    bc) munkaszüneti napon: az illetmény 1 órára eső összegének 90%-
    a,
    c) minősített ügyeletben
    ca) hétköznap: az illetmény 1 órára eső összegének 110%-a,
    cb) heti pihenőnapon: az illetmény 1 órára eső összegének 120%-
    a,
    cc)  munkaszüneti  napon: az illetmény 1 órára  eső  összegének
    130%-a.
    Kollektív  szerződés az a)-c) pontokban meghatározott mértéknél
    magasabb ügyeleti díjat állapíthat meg.
    (7)  Ügyeleti  díjra  a  vezető  beosztású  közalkalmazott   is
    jogosult.
    12/A. § (1) Amennyiben az ügyelet alatti munkavégzés tartamát a
    munkáltatónál  nem  mérik,  és  azt  kollektív  szerződés   sem
    határozza meg, az egy ügyeletre eső, a Munka Törvénykönyve 119.
    §-ának   (3)-(6)  bekezdése  szempontjából  figyelembe   vehető
    tényleges munkavégzés időtartama
    a) csendes ügyeletnél:
    aa) hétköznap 16 órás ügyeleti szolgálat esetén legalább 2 óra,
    ab)  heti pihenőnapon (hétvégén), munkaszüneti napon,  24  órás
    ügyeleti szolgálat esetén legalább 3 óra;
    b) ügyeletnél:
    ba) hétköznap 16 órás ügyeleti szolgálat esetén legalább 4 óra,
    bb)  heti pihenőnapon (hétvégén), munkaszüneti napon,  24  órás
    ügyeleti szolgálat esetén legalább 6 óra;
    c) minősített ügyeletnél:
    ca) hétköznap 16 órás ügyeleti szolgálat esetén legalább 8 óra,
    cb)  heti pihenőnapon (hétvégén), munkaszüneti napon,  24  órás
    ügyeleti szolgálat esetén legalább 12 óra.
    (2)   A  tényleges  munkavégzés  ügyeleti  időn  belüli  aránya
    legalább  csendes ügyeletnél 12,5%, ügyeletnél 25%,  minősített
    ügyeletnél 50%.
    (3)    Sürgősségi   betegellátó   osztályokon   a    folyamatos
    betegellátás műszak szervezésével történik. Azokon a minősített
    ügyeletet  ellátó  osztályokon, ahol  az  intenzív  munkavégzés
    miatt a feladatellátás ügyelettel megfelelően nem biztosítható,
    műszak szervezése indokolt.
    12/B.  §  (1)  A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.  évi  XXII.
    törvény 128. § (2) bekezdése alapján nem esik korlátozás alá  a
    rendkívüli munkavégzés
    a)  az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  XIV.
    fejezetében   meghatározott  katasztrófa-egészségügyi   ellátás
    keretében végzett tevékenység esetében, illetve
    b)  amennyiben  a  szervezett ügyeleti  ellátásban  rendkívüli,
    előre  nem tervezhető akut eseti feladat olyan mértékű ellátása
    szükséges,  amely  a  rendelkezésre álló  ügyeleti  szolgálatot
    teljesítő személyekkel nem biztosítható, és ezért
    ba)  az  ügyeletben,  illetve  a készenlétben  részt  nem  vevő
    munkatársak berendelése is szükségessé válik, illetve
    bb)   az   ügyeletben   részt  nem  vevő  intézetnél   hatósági
    intézkedésre  soron  kívüli  ügyeleti  szolgálat  megszervezése
    válik szükségessé.
    (2)  Az  (1)  bekezdés  ba)-bb) pontjaiban  foglalt  rendkívüli
    munkavégzés  elrendelésének szükségességét  az  intézményvezető
    kérésére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a
    továbbiakban:  ÁNTSZ)  fővárosi  és  megyei  intézetei   utólag
    igazolják.
    (3)   Az   (1)  bekezdés  ba)  pontjában  és  (2)  bekezdésében
    foglaltakat   az  Országos  Mentőszolgálatnál  több   műszakban
    foglalkoztatott közalkalmazottak esetében alkalmazni kell.
    13.  § (1) Készenlétnek minősül, ha a közalkalmazott rendkívüli
    munkaidőben  a  feladatok folyamatos ellátása érdekében,  külön
    díjazásért a munkavégzésre készen áll, és értesítés  esetén,  –
    rövid időn belül – a munkavégzés helyén megjelenik.
    (2)  Ahol további műszak vagy ügyeleti szolgálat nem szükséges,
    az esetlegesen jelentkező feladat azonban szükségessé teheti  a
    közalkalmazott behívását, készenlétet kell szervezni.
    (3)  A  közalkalmazottat a készenlétet követően  pihenőidő  nem
    illeti meg.
    (4)  Ha  a  készenlét  időtartama alatt  a  közalkalmazottat  a
    munkáltatója munkára igénybe veszi, az értesítéstől számítva  a
    készenlét  alatti munkavégzés teljes időtartamára,  a  túlmunka
    díjazásra vonatkozó rendelkezések szerint jár ellenérték.
    14.  §  Ha a készenléti idő alatt teljesített munka és  az  azt
    megszakítás   nélkül   követő  rendes   munkaidő   és   ügyelet
    összességében  meghaladja a 24 órát, az  ügyeletet  közvetlenül
    követően  8  óra  – illetőleg ha a közalkalmazott  teljes  napi
    munkaideje   ennél  rövidebb,  annak  megfelelő  –   időtartamú
    pihenőidőt kell biztosítani.

     7. Az R3. indítvánnyal támadott rendelkezései:
    „13. § (1) Az egészségügyi szolgáltató az ügyeleti ellátást
    a) osztályos ügyeleti,
    b) összevont osztályos ügyeleti (mátrix),
    c) sürgősségi ügyeleti,
    d) eseti ügyeleti, illetve
    e) alapellátás keretében szervezett ügyeleti
    rendszerben, illetve ezek kombinációjával szervezi meg.”
    „13.  § (3) Amennyiben több azonos vagy hasonló profilú osztály
    működik az egészségügyi szolgáltatónál – a mátrix osztály külön
    jogszabály     szerinti    szervezésére     vonatkozó     elvek
    figyelembevételével  – összevont osztályos  ügyelet  szervezése
    indokolt.”

                                 III.

     Az indítványok részben megalapozottak.

     1.   Az   indítványok   részben   az   egészségügyi   dolgozók
    (elsősorban  orvosok)  túlmunkaidejével  kapcsolatos  munkajogi
    szabályok  alkotmányossági vizsgálatát kérték,  az  indítványok
    más   vonatkozásban   a   túlmunka  díjazásával   kapcsolatosan
    fogalmaztak meg alkotmányossági aggályokat.

     Az   Eüttv.  7.  §-a  alapján  minden  betegnek  joga  van   –
    jogszabályban  meghatározott  keretek  között  –  az  egészségi
    állapota  által indokolt, megfelelő, folyamatosan  hozzáférhető
    és  az  egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi
    ellátáshoz.  Megfelelő az ellátás, ha az az adott  egészségügyi
    szolgáltatásra  vonatkozó szakmai és etikai szabályok,  illetve
    irányelvek   megtartásával   történik,   továbbá   folyamatosan
    hozzáférhető    az   ellátás,   amennyiben   az    egészségügyi
    ellátórendszer működése napi 24 órán keresztül biztosítja annak
    igénybevehetőségét. A 93. § alapján az ügyeleti rendszer a napi
    munkarenden   kívül   bekövetkező   sürgősségi   esetekben   az
    egészségügyi  ellátás  folyamatos igénybevételének  lehetőségét
    biztosítja.   Az   ügyeleti  ellátás  célja   az   egészségügyi
    szolgáltatók  napi  munkarend szerinti  munkaidő  befejezésének
    időpontjától  a  következő  napi  munkarend  szerinti  munkaidő
    kezdetéig  a beteg vizsgálata, egészségi állapotának észlelése,
    alkalomszerű  és  azonnali sürgősségi beavatkozások  elvégzése,
    illetőleg    fekvőbeteg-gyógyintézetbe    történő    sürgősségi
    beutalása,   valamint  a  külön  jogszabályokban  meghatározott
    eljárásokban való részvétel. Az R2. 9. § (2) bekezdése  szerint
    ügyeletnek  minősül, ha a közalkalmazott rendkívüli munkaidőben
    –  a  feladatok  folyamatos ellátása érdekében –  ügyeleti  díj
    ellenében,  a  munkavégzés  helyszínén  rendelkezésre  áll,  és
    elvégzi az ügyeleti feladatokat.

     Az    Alkotmánybíróság   az   eljárása   során   elsőként   az
    egészségügyi   ügyeleti   rendszert   vizsgálta.    A    magyar
    egészségügyi ügyeleti rendszerben elsősorban orvosok dolgoznak,
    az  ápoló(nő)k  és  más munkakörben foglalkoztatottak  esetében
    jellemzően  két-  vagy  háromműszakos  munkarend  szervezésével
    oldja meg a munkáltató a feladatellátást. Két fő formája van az
    ügyeletnek:    a   kórházban,   közalkalmazotti   jogviszonyban
    foglalkoztatott  orvosok  ügyelete, illetve  az  alapellátásban
    szintén  közalkalmazottként, vagy ellátási szerződés  keretében
    vállalkozóként  dolgozó  orvosok ügyelete.  Az  ügyelet  minden
    esetben  a  munkavégzés helyéhez kötődik és  az  ügyeletet  adó
    orvosnak pontosan meghatározott ügyeleti és munkaköri feladatai
    vannak.  Az  ügyelet lényege, hogy az orvos a  napi  munkaideje
    befejezése  után  ugyanazon,  vagy  más  munkahelyen   ügyeleti
    szolgálatba  lép, ami délután 16 órától másnap reggel  8  óráig
    tart.   Az  ügyelet  befejezése  után  pedig  az  esetek  döntő
    többségében az orvos nem hagyja el a munkahelyét, ahol addig 24
    órát  töltött  folyamatosan, hanem  elkezdi  a  következő  napi
    rendes  munkaidejét. Így végeredményben egy átlagos  hétköznapi
    ügyelet  során,  amelyre  az R2. 9.  §  (1)  bekezdése  alapján
    havonta maximum hat alkalommal kötelezhető, a közalkalmazott 32
    órát töltve folyamatosan a munkahelyén.
     Az  Mt.  rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályai szerint,
    ha  a munkavállalót a heti pihenőnapján munkára igénybe vették,
    helyette elsősorban másik pihenőnapot (pihenőidőt) kell adni  a
    munkavégzést követő hónap végéig. A pihenőnap fogalmát  az  Mt.
    117.  §  (1)  bekezdés  i) pontja határozza  meg,  a  pihenőidő
    mértékéről  az  Mt. 123. §-a rendelkezik. Az  Mt.  126.  §  (1)
    bekezdés  c)  pontja  alapján  az  ügyelet  alatti  munkavégzés
    rendkívüli  munkavégzésnek minősül. Az R2. 10. § (3) bekezdése,
    mint  főszabály  alapján  az ügyeleti szolgálat  után  nem  jár
    pihenőidő,  kivételt csak a 18, illetve 24 órát  elérő  ügyelet
    esetében állapít meg.

     a)  A miniszter a Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontjának a 1999.
    évi  LVI.  törvény  28. § (1) bekezdésével  történő  módosítása
    során    kapott   felhatalmazást   az   egészségügyi    ügyelet
    szabályozására.  E  jogalkotói munka  eredménye  lett  az  R2.,
    amelynek szabályait az indítványozók sérelmezték. A Kjt. 59.  §
    (2)   bekezdés  b)  pontjának  2003.  július  1-jétől  hatályos
    rendelkezéseit  a  2003. évi XX. törvény 43.  §  (1)  bekezdése
    állapította meg, amely szerint az Mt. 127. §-ában  és  129.  §-
    ában  foglaltakon túl a miniszter szabályozhatja  a  rendkívüli
    munkavégzés,   az   ügyelet   és  a  készenlét   elrendelésének
    feltételeit,   valamint  a  készenlét  és  a  készenlét   alatt
    elrendelt  munkavégzés, illetve az ügyelet és az ügyelet  alatt
    elrendelt   munkavégzés  díjazását  egyaránt  magában   foglaló
    átalánydíjazás mértékét.

     A   Kjt.  59.  §-ának  rendelkezései  számos  ponton  eltérően
    szabályozzák az Mt.-nek a munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó
    szabályait,  speciálisan a közalkalmazotti jogviszony  és  ezen
    belül  az egészségügyi tevékenységre vonatkozóan. A Kjt. 59.  §
    (1) bekezdése felsorolja mindazokat az Mt. szakaszokat, amelyek
    a  közalkalmazotti  jogviszony keretében nem alkalmazhatóak.  A
    felsorolt jogszabályhelyek – kivétel nélkül – bizonyos korlátot
    állítanak fel a munkáltató részére a napi munkaidő, a minimális
    pihenőidő vonatkozásában, valamint abban a tekintetben, hogy  a
    kollektív  szerződés  ezektől a szabályoktól  milyen  mértékben
    térhet   el.  A  Kjt.  59.  §  (5)  bekezdése  az  elrendelhető
    rendkívüli  munkavégzés felső határát  naptári  évenként  –  az
    egyéb  közalkalmazottakra vonatkozó legfeljebb  200,  kollektív
    szerződés  rendelkezése  alapján  legfeljebb  280  óra   mérték
    helyett  –  az  Eüttv.-ben meghatározott  ügyeleti,  készenléti
    feladatok  ellátásában  részt vevő közalkalmazott  esetében  az
    elrendelhető   rendkívüli  munkavégzés  felső  határa   naptári
    évenként   legfeljebb  300,  kollektív  szerződés  rendelkezése
    alapján legfeljebb 400 óra mértékben határozza meg. A Kjt.  59.
    §  (5)  bekezdésének rendelkezései sértik az egyik indítványozó
    szerint  az  Alkotmány  70/B. § (4) bekezdésében  meghatározott
    pihenéshez  és szabadidőhöz való jogot és ezáltal az  Alkotmány
    2. § (1) bekezdését is, egy másik indítványozó szerint pedig az
    Alkotmány 70/B. § (3) és (4) bekezdését.

     Az  Alkotmánybíróság  az Alkotmány 70/B.  §  (4)  bekezdésével
    összefüggésben  már  több  határozatában  kifejtette,  hogy  az
    Alkotmány  alapvető  jogként fogalmazza  meg  a  pihenéshez,  a
    szabadidőhöz,    a   fizetett   szabadsághoz    való    jogokat
    (1403/B/1990.  AB határozat, ABH 1992, 493, 494.;  1005/B/1996.
    AB  határozat, ABH 1998, 939, 940.; 1030/B/2004. AB  határozat,
    ABH 2005, 1307.; 1311.). Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata
    szerint  az Alkotmány 70/B. § egyes rendelkezései az  Alkotmány
    70/A. §-ában meghatározott általános diszkriminációs tilalomnak
    a  munka világára konkretizált rendelkezése [25/2003. (V.  21.)
    AB  határozat,  ABH 2003, 328, 346.; 142/B/1998. AB  határozat,
    ABH 2005, 757, 765.].

     Az    Alkotmánybíróság   már   számos   határozatában,    több
    szempontból    foglalkozott   az   Alkotmány    70/A.    §-ának
    értelmezésével. Ennek során az emberi méltósághoz  való  joggal
    [Alkotmány  54. § (1) bekezdés] összefüggésben a  9/1990.  (IV.
    25.)  AB határozatában megállapította, hogy „a jognak mindenkit
    egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz
    az   emberi   méltóság  alapjogán  nem  eshet  csorba,   azonos
    tisztelettel  és körültekintéssel, az egyéni szempontok  azonos
    mértékű   figyelembevételével  kell  a   jogosultságok   és   a
    kedvezmények  elosztásának  szempontjait  meghatározni.”   (ABH
    1990, 46, 48.)
     Az  Alkotmánybíróság  a  35/1994. (VI. 24.)  AB  határozatában
    hivatkozott  továbbá  arra, hogy „az  alapjognak  nem  minősülő
    egyéb    jogra    vonatkozó,   személyek   közötti    hátrányos
    megkülönböztetés vagy más korlátozás alkotmányellenessége akkor
    állapítható  meg,  ha  a  sérelem összefüggésben  áll  valamely
    alapjoggal,   végső   soron   az  emberi   méltóság   általános
    személyiségi   jogával,   és  a  megkülönböztetésnek,   illetve
    korlátozásnak  nincs  tárgyilagos  mérlegelés  szerint  ésszerű
    indoka vagyis önkényes.” (ABH 1994, 197, 200.)

     Az  Alkotmánybíróság annak megítéléséhez, hogy a jogalkotó  az
    indítványozó  által sérelmezett szabályozáskor az  egészségügyi
    agazatban  dolgozó  közalkalmazottak esetében  alkotmányellenes
    megkülönböztetést  tett-e, először azt a szélesebb  jogszabályi
    környezetet  vizsgálta,  amelybe a Kjt.  59.  §  (5)  bekezdése
    illeszkedik.

     Az  Alkotmánybíróság a 44/B/1993. AB határozatában kifejtette:
    „Az  Országgyűlés  1992-ben – szinte egy időben  –  a  munkával
    kapcsolatos viszonyok jogi rendezésére három törvényt alkotott.
    Az  így  megszülető törvények a munkaviszonyok  jogi  rendezése
    tekintetében a régi, egységes Munka Törvénykönyvéhez  képest  –
    figyelemmel  a  társadalomban  zajló  változásokra  –  jelentős
    differenciálódást  eredményeztek. A  differenciálódás  lényege,
    hogy   a   magánszférában  a  munka  világában   növekedett   a
    szerződéses   szabadság   mértéke.   Elkülönült   egyrészt    a
    gazdaságban  és  az  állami,  önkormányzati  szférában  történő
    alkalmazás jogi rendezése. Másrészt további eltérés jött  létre
    a jogi szabályozásban aszerint, hogy a munkatevékenység végzése
    során az alkalmazott közhatalmat gyakorló szervezet tagja  vagy
    sem.  A  jogi rendezés különbözőségének egyik oka, hogy egészen
    más    a   munkáltató   pozicionális   helyzete   a   gazdasági
    versenyszférában  és  a költségvetési szférában,  ahol  mind  a
    munkáltató, mind a köztisztviselő, mind a közalkalmazott (tehát
    munkáltató    és   munkavállaló)   jogállását   elsősorban    a
    költségvetéstől  való függés határozza meg.  Ugyancsak  a  jogi
    szabályozás eltérésében mutatkoznak meg azok a különbségek  is,
    amik az egyes jogviszonyokban végzett munkatevékenységek eltérő
    jellegéből és közegéből fakadnak.” (ABH 1994, 574, 574-575.)
     Az    Alkotmánybíróság   a   198/B/1998.   AB    határozatában
    rámutatott,  hogy  „[a] munkával kapcsolatos  viszonyok  vázolt
    különbözősége,   továbbá  az  egyes  jogviszonyokban   ellátott
    munkatevékenységek egymástól nyilvánvalóan  eltérő  jellege  is
    indokolja a jogi szabályozás differenciálását. A három  törvény
    a  munkavállalók  három valóságos csoportjára vonatkozóan  szab
    meg  –  a  bérre, az illetményre, az illetménykiegészítésre  és
    pótlékokra,   a   jubileumi  jutalom,  a   13.   havi   fizetés
    feltételeire is kiterjedő – eltéréseket, s ezek nem tekinthetők
    diszkriminációnak. Alkotmányellenes megkülönböztetés ugyanis az
    Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint [pl. a 4/1993.
    (II.  12.) AB határozatában] »csak összehasonlítható jogosultak
    vagy  kötelezettek  között vethető  fel«.  (ABH  1993,  65.)  A
    köztisztviselők,  a  közalkalmazottak, s a Munka  Törvénykönyve
    hatálya   alá  tartozó  munkavállalók  pedig  olyan   egymástól
    elkülönült   csoportokba  sorolhatók,   amelyekre   az   eltérő
    munkajogi szabályozás alkotmányosan indokolt.” (ABH 1999,  668,
    669.)

     „A  jogalkotó  a  Kjt.  megalkotásával  1992.  július  1-jével
    speciális,  új  típusú  jogviszonyt hozott  létre.  A  korábban
    homogén   munkajog  területén  –  a  speciális   sajátosságokat
    kiemelve  –  megalkotta a közalkalmazotti  jogviszonyt,  melyre
    vonatkozó  szabályokat önálló törvényben rögzítette.” [25/2003.
    (V.  21.) AB határozat, ABH 2003, 328, 340.] Ennek keretében  a
    jogalkotó  a Kjt. 55/A. §-ában szabályozta a közalkalmazottakra
    általános  jelleggel  vonatkozóan  az  elrendelhető  rendkívüli
    munkavégzés  naptári  évenkénti felső  határát  200,  kollektív
    szerződés  esetén  legfeljebb 280 órában.  A  Kjt.  59.  §  (5)
    bekezdése  a  az  egészségügyi ügyeleti,  készenléti  feladatok
    ellátásában  részt  vevő közalkalmazott esetében  az  általános
    szabálytól   eltérően  300,  kollektív  szerződés  rendelkezése
    alapján  legfeljebb  400 órában határozta meg  az  elrendelhető
    rendkívüli  munkavégzés felső határát. A Kjt. más  tevékenységi
    területen   nem   tartalmaz  eltérő   szabályt   az   általános
    szabálytól.

     Az  Alkotmánybíróság számos határozatában utalt arra,  hogy  a
    diszkrimináció  tilalma  nem  jelenti  minden  megkülönböztetés
    tilalmát.  Az  a  kérdés,  hogy a megkülönböztetés  alkotmányos
    határok között marad-e, csakis a mindenkori szabályozás  tárgyi
    és  alanyi  összefüggéseiben vizsgálható.  Az  Alkotmánybíróság
    határozataiban  kifejtette továbbá, hogy az Alkotmány  70/A.  §
    (1) bekezdése csak az azonos szabályozási körbe vont jogalanyok
    közötti  olyan  alkotmányos indok nélkül tett megkülönböztetést
    tiltja,   amelynek  következtében  egyes  jogalanyok  hátrányos
    helyzetbe  kerülnek.  A  diszkrimináció tilalma  elsősorban  az
    alkotmányos  alapjogok  tekintetében tett  megkülönböztetésekre
    terjed  ki.  Abban  az  esetben, ha a megkülönböztetés  nem  az
    emberi  vagy  alapvető  jog  tekintetében  történt,  az  eltérő
    szabályozás alkotmányellenessége csak akkor állapítható meg, ha
    az  emberi  méltósághoz való jogot sérti. Az indítvány  alapján
    vizsgált  esetben alapvető jog, a pihenéshez és a  szabadidőhöz
    való jog tekintetében történt megkülönböztetés a Kjt. 59. § (5)
    bekezdésében foglalt szabályozás megalkotásakor.

     A  Kjt.  59.  §  (5)  bekezdésének az Alkotmány  70/B.  §  (4)
    bekezdésébe  ütközéssel összefüggésben az Alkotmánybíróság  azt
    vizsgálta,  történt-e  olyan mértékű  alapjogkorlátozás,  amely
    alkotmányellenességet eredményez.

     Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a betegek Eütv. 7. §-
    ában   meghatározott   jogának  érvényesülése,   a   megfelelő,
    folyamatos   egészségügyi   ellátáshoz   való   hozzáférhetőség
    biztosítása érdekében a közalkalmazottak széles körén belül  az
    egészségügyi  dolgozókra,  mint homogén  csoportra  vonatkozóan
    állapított meg a Kjt. 59. § (5) bekezdése – a Kjt. 55/A. §-ában
    megfogalmazott  általános  szabálytól  eltérő  –  a  rendkívüli
    munkavégzés   keretében  az  ügyeleti,   készenléti   feladatok
    ellátásának  felső  határára  olyan  szabályozást,   amely   az
    általános   szabályozáshoz  képest  korlátozza  a   pihenéshez,
    szabadidőhöz  való jogot. Az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében
    meghatározott  alapjognak az általános szabályokhoz  képest  az
    egészségügyben  történő  korlátozását  a  jogalkotó  törvényben
    állapította meg. „Valamely alapjog tartalmának meghatározása és
    lényeges    garanciáinak   megállapítása   csakis    törvényben
    történhet,  törvény  kell  továbbá  az  alapjog  közvetlen   és
    jelentős  korlátozásához is.” [64/1991. (XII. 17.) AB határozat
    ABH  1991,  297,  300.]  Kiemelkedően fontos  társadalmi  érdek
    fűződik   a   folyamatos   egészségügyi  ügyeleti,   készenléti
    szolgálat   zökkenőmentes  működtetéséhez,   ennek   elmaradása
    sértené  az  Alkotmány  70/D.  §-ában  biztosított  legmagasabb
    szintű testi és lelki egészséghez való jogot. Az is tény,  hogy
    az   ügyeleti,  készenléti  szolgálat  folyamatos   biztosítása
    hatalmas  humánerőforrás kapacitást igényel. Ebből  következik,
    hogy  az egészségügyi dolgozók szabadidőhöz, pihenőidőhöz  való
    alkotmányos  jogát  törvényben korlátozni  lehet  és  kell  oly
    mértékben,  amely  számukra  a  legkisebb  jogsérelmet   okozva
    biztosítja,  hogy a Magyar Köztársaság területén tartózkodóknak
    az  Alkotmány  70/D.  §  (1) bekezdésében biztosított  alapjoga
    sérelmet ne szenvedjen.

     Az   Alkotmány   70/D.   §   (1)  bekezdésében   meghatározott
    egészséghez  való  alapjog, az egészségügyi  ellátáshoz  fűződő
    közérdek érvényesülésének biztosítása az Alkotmány 70/D. §  (2)
    bekezdése alapján az állam feladata az egészségügyi intézmények
    és  az  orvosi ellátás megszervezésével. Az állam e feladatának
    teljesítése  érdekében  került sor az  Alkotmány  70/B.  §  (4)
    bekezdésében meghatározott alapjog korlátozására a Kjt.  59.  §
    (5)  bekezdésében  foglaltak szerint az egészségügyben  dolgozó
    közalkalmazottak,   mint  speciális  foglalkozási   körülmények
    között  dolgozók esetében. Az állami feladatellátás biztosítása
    érdekében  az alapjog Kjt. 59. § (5) bekezdésében meghatározott
    mértékű  korlátozása szükséges és nem aránytalan. Az  Alkotmány
    70/D.  §-ában meghatározott legmagasabb szintű testi  és  lelki
    egészséghez  való  jog  biztosítása folyamatos  és  intézményes
    egészségügyi  ellátás működtetését követeli  meg  az  államtól,
    amely  esetenként  rendkívüli  feladatok  ellátását,  s  az   e
    területen  dolgozóktól rendkívüli munkavégzést  is  igényel.  A
    rendkívüli   feladatok  ellátásával  harmonizál  a   rendkívüli
    munkavégzés   szabályainak   a   megállapíthatósága.   A   Kjt.
    indítvánnyal támadott rendelkezése az azonos szabályozási körbe
    vont jogalanyok között megkülönböztetést nem tartalmaz, így  az
    nem  sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését és a 70/B. § (4)
    bekezdését,  sem  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdését.  Ezért  az
    Alkotmánybíróság    a    Kjt.    59.    §     (5)     bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványt e vonatkozásban elutasította.

     Az   Alkotmány   70/B.  §  (3)  bekezdése   szerint:   „Minden
    dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel  végzett
    munkája  mennyiségének  és  minőségének.”  A  Kjt.  59.  §  (5)
    bekezdése  az  ügyeleti, készenléti feladatok ellátásban  részt
    vevő  közalkalmazottak esetében határozza meg  az  elrendelhető
    rendkívüli munkavégzés felső határát.

     A  Kjt.  59.  §  (5)  bekezdése és az Alkotmány  70/B.  §  (3)
    bekezdése  között alkotmányjogilag értékelhető összefüggés  nem
    állapítható meg. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint
    az  érdemi  alkotmányossági  összefüggés  hiánya  az  indítvány
    elutasítását eredményezi, ezért az Alkotmánybíróság a Kjt.  59.
    §  (5)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítására  és
    megsemmisítésére   irányuló  indítványt  e   vonatkozásban   is
    elutasította.

     b)  Az  R2.  9. § (1) bekezdése alapján az ügyelet,  készenlét
    ellátására  a  közalkalmazott – az Mt. 126. § (1) bekezdése  c)
    pontja  alapján – havonta 6 alkalommal kötelezhető, ami csak  8
    órás  ügyelettel  számolva – nem számolva  az  R2.  10.  §-ában
    meghatározott 18, illetve 24 órás ügyelettel – elérheti az  évi
    576  órát,  s  ezzel  túllépi a Kjt.  59.  §  (5)  bekezdésében
    meghatározott   elrendelhető  rendkívüli  munkavégzés   naptári
    évenkénti   felső   határát  (300  óra,   kollektív   szerződés
    rendelkezése alapján 400 óra).

     Az  R2. 9. § (1) bekezdésének rendelkezése érinti az Alkotmány
    70/B.   §   (4)   bekezdésében  meghatározott   pihenéshez   és
    szabadidőhöz  való alapvető jogot. Az Alkotmánybíróság  először
    azt  vizsgálta,  hogy  az alapvető jog rendeleti  úton  történő
    korlátozása alkotmányos-e, közelebbről: sérti-e az Alkotmány 8.
    §  (2)  bekezdését a törvénynél alacsonyabb szintű végrehajtási
    rendelet  megalkotása.  „Az Alkotmány 8.  §  (2)  bekezdése  az
    alapvető   jogok   kizárólag  törvény   általi   korlátozásának
    feltételeit  és határait szabja meg.” [8/2004.  (III.  25.)  AB
    határozat, ABH 2004, 144, 163.] Az Alkotmánybíróság a  64/1991.
    (XII.  17.)  AB  határozatában  kifejtette:  „Valamely  alapjog
    tartalmának     meghatározása    és    lényeges    garanciáinak
    megállapítása csakis törvényben történhet, törvény kell továbbá
    az alapjog közvetlen és jelentős korlátozásához is.” (ABH 1991,
    297, 300.) Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az ügyeleti,
    készenléti  idő  időtartamának, mértékének  szabályozása  olyan
    kérdéskör,  amely közvetlenül érinti az Alkotmány 70/B.  §  (4)
    bekezdésében   a   munkavállalót   megillető   pihenéshez    és
    szabadidőhöz  való  alapvető jogot.  A  munkavállalók  –  jelen
    esetben  közalkalmazottak – ügyeleti,  készenléti  munkavégzése
    mértékének   –   az   Alkotmány  70/B.   §   (4)   bekezdésében
    meghatározott  pihenéshez  és szabadidőhöz  való  alapvető  jog
    korlátozását  jelentő – szabályozása esetén az Alkotmány  8.  §
    (2)   bekezdése   alapján   törvényi   szintű   szabályozás   a
    követelmény, mert alapvető jogokat érintő szabályokról van szó.
    Ezért a pihenéshez és a szabadidőhöz való jog korlátozása  csak
    törvényi  szinten lehetséges, az Alkotmány 8. § (2)  bekezdését
    sérti,  ha  ezeket  a  kérdéseket nem törvényben  szabályozzák,
    hanem  végrehajtási rendeletben. Az Alkotmánybíróság megjegyzi,
    hogy a munkajogi szabályozás sokszintű, az alapvető szabályokat
    törvények,   s   azok   egy-egy  ágazatra  történő   lebontását
    kormányrendeletek, miniszteri rendeletek, kollektív szerződések
    és  szabályzatok tartalmazzák. Minden olyan munkajogi  szabály,
    amely   nem   alapvető  jogokat  korlátoz,  törvényi   szintnél
    alacsonyabb    szintű    jogszabályban,    illetve    kollektív
    szerződésben, szabályzatban szabályozható. A Kjt. 59. § (2)  és
    (4)  bekezdésében  adott felhatalmazás alapján  a  miniszter  a
    törvényi   rendelkezéseket  kiegészítő  szabályozásra  alkothat
    rendeletet, azonban a rendeletalkotási felhatalmazás nem jelent
    felhatalmazást alapvető jog közvetlen és jelentős korlátozására
    is.

     Az  R2.  9.  §  (1) bekezdésében lévő rendeleti szabályozás  a
    közalkalmazott   havonta   hat   alkalommal   való   ügyeletre,
    készenlétre kötelezhetőségéről – figyelemmel az R2. 10.  §-ában
    meghatározott  ügyeleti időtartamra – azonban a  pihenéshez  és
    szabadidőhöz való alapvető jog rendeleti úton – a  Kjt.  59.  §
    (5)  bekezdésében  meghatározott  mértéket  meghaladó  módon  –
    történő  korlátozását  jelenti. Az R2. 9.  §  (1)  bekezdésében
    biztosított munkáltató általi kötelezési lehetőség szabályozása
    a    rendkívüli   munkavégzés   terén   túllép    a    törvényi
    felhatalmazáson.  Az R2. szabályozása csak oly  mértékű  lehet,
    amely  biztosítja  a Kjt. 59. § (5) bekezdésében  meghatározott
    ügyeleti időkeret betarthatóságát. A túlmunka éves mértéke csak
    akkor  nem  haladja meg a maximális 400 órát,  ha  az  ügyeleti
    szolgálatban   résztvevő  közalkalmazott   havonta   csak   egy
    alkalommal ügyel. A havonta elrendelhető ügyeletek száma 6, ami
    éves  szinten a hétvégi ügyeletek számától függően 1152 és 1536
    óra   közötti  ügyeletet  jelent,  a  felső  határ  több   mint
    háromszorosát jelenti. Ez havi 3 ügyelet esetén az éves óraszám
    576  és  864,  havi két ügyelet esetén 384 és  576  óra  között
    alakul.  Ez  azt jelenti, hogy nem lehet betartani a  maximális
    400  órás felső határt. Bár a Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontja
    alapján  az  Mt. 127. §-ában és 129. §-ában foglaltakon  túl  a
    miniszter  szabályozhatja a rendkívüli munkavégzés, az  ügyelet
    és a készenlét elrendelésének feltételeit, valamint a készenlét
    és  a készenlét alatt elrendelt munkavégzés, illetve az ügyelet
    és  az  ügyelet alatt elrendelt munkavégzés díjazását  egyaránt
    magában   foglaló  átalánydíjazás  mértékét,   azonban   ez   a
    szabályozás  a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény  1.  §
    (2)  bekezdésében megfogalmazottak alapján nem lehet ellentétes
    magasabb  szintű  jogszabály  rendelkezésével.  Az  indítványok
    alapján  vizsgált  szabályozási  módra  vonatkozóan  pedig   az
    Alkotmány  35.  §  (2)  bekezdése  kifejezett  rendelkezést  is
    tartalmaz,  amikor megállapítja, hogy a „Kormány  rendelete  és
    határozata törvénnyel nem lehet ellentétes”. Az R2.  9.  §  (1)
    bekezdése  a  fentiek alapján sérti a Jat. 1. § (2) bekezdését,
    illetve  az  Alkotmány  35.  § (2)  bekezdését  és  azáltal  az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdését, valamint az Alkotmány 8.  §  (2)
    bekezdését, ezért alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróság az  R2.
    9. § (2) és (3) bekezdése, 10. §-a, 12. §-a, 12/A. §-a, 12/B. §-
    a,  13.  §-a  és  14. §.-a alkotmányellenességét  a  9.  §  (1)
    bekezdésével való szoros összefüggés alapján állapította meg.

     Az  Alkotmánybíróság az alkotmányellenesnek minősített R2.  9.
    §-át,  10. §-át, 12. §-át, 12/A. §-át, 12/B. §-át, 13. §-át  és
    14.  §-át  2007.  június  30.  napjával  semmisítette  meg.  Az
    Alkotmánybíróság   az   R2.   rendelkezéseinek   „pro   futuro”
    megsemmisítésénél  azt vette figyelembe, hogy  a  rendelkezések
    azonnali  megsemmisítése jogbizonytalanságot  okozna,  ezért  a
    megsemmisítés  időpontját 2007. június 30.  napjában  határozta
    meg, hogy a jogalkotónak elegendő idő álljon rendelkezésére  az
    alkotmányos    szabályozás   kialakításához.   A   jogalkotónak
    lehetősége  nyílik  arra  az ügyeleti idő  újraszabályozásánál,
    hogy  megoldja,  miként  lehet jobban  egyensúlyt  teremteni  a
    betegek magas szintű ellátáshoz fűződő joga (Alkotmány 70/D. §)
    és  az egészségügyben dolgozó közalkalmazottak pihenéshez  való
    alapjoga [Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése] között.

     2.  Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint, ha az
    indítvánnyal  támadott jogszabályt vagy  annak  egy  részét  az
    Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközőnek minősíti, és  ezért
    azt  megsemmisíti,  akkor  a további  alkotmányi  rendelkezések
    esetleges   sérelmét   –   a  már  megsemmisített   jogszabályi
    rendelkezéssel   összefüggésben  –  érdemben   nem   vizsgálja.
    [44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205.;  4/1996.
    (II.  23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI.  19.)
    AB  határozat,  ABH  1997,  361, 364.;  15/2000.  (V.  24.)  AB
    határozat, ABH 2000, 420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat,
    ABH  2000, 425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000,
    193, 200.]

     Mivel az Alkotmánybíróság az R2. 9. §-át, a 10. §-át, a 12. §-
    át,  a  12/A. §-át, a 12/B. §-át, a 13. §-át és a 14.  §-át  az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésébe és a 8.  §  (2)  bekezdésébe
    ütközőnek minősítette, ezért az R2. 9. §-ának, a 10. §-ának,  a
    12.  §-ának, a 12/A. §-ának, a 12/A. §-ának, a 12/B. §-ának,  a
    13.   §-ának  és  a  14.  §-ának  az  Alkotmány  a  35.  §  (2)
    bekezdésében,  az  54.  §  (1)  bekezdésében,  a  70/A.  §  (1)
    bekezdésében, a 70/B. § (2)-(4) bekezdéseiben, a  70/D.  §-ában
    és  a  70/E. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések  sérelmét
    nem vizsgálta.

     3.  Az  egyik  indítványozó  szerint  az  R1.  11-17.  §-ainak
    rendelkezései az egészségügyi dolgozókra nézve diszkriminatívak
    a  más  területen  dolgozókhoz  (igazságügyi  dolgozók,  bírák,
    köztisztviselők) képest, és ezért sértik az Alkotmány 70/A.  §-
    át, továbbá ellentétesek az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésével.
    Az  R1.  hatályon  kívül helyezése miatt az Alkotmánybíróság  a
    fentiekben  kifejtettek alapulvételével az R2. azonos  tartalmú
    rendelkezéseire   nézve   folytatta   le   az   alkotmányossági
    vizsgálatot.   Tekintettel  arra,   hogy   az   előzőekben   az
    Alkotmánybíróság  az R2. 9. §-át, a 10. §-át,  a  12.  §-át,  a
    12/A. §-át, a 12/B. §-át, a 13. §-át és a 14. §-át az Alkotmány
    8.  § (2) bekezdésébe ütközőnek minősítette és megsemmisítette,
    ezért csak az R2. indítvánnyal támadott, s hatályban maradt 11.
    §-a rendelkezéseire vonatkozóan végezte el az Alkotmány 70/A. §-
    a    indítványozó   által   állított   sérelmével   kapcsolatos
    alkotmányossági vizsgálatot.

     a)  Az  Alkotmánybíróság  számos határozatában  értelmezte  az
    Alkotmány  70/A. § (1) bekezdését. Az Alkotmány e rendelkezését
    –  állandó gyakorlata szerint – a jogegyenlőség általános elvét
    megfogalmazó   alkotmányi   követelményként   értelmezte.    Az
    Alkotmánybíróság  e  határozatokban  kifejtette,  hogy  bár  az
    Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése szövegszerűen az alapvető jogok
    tekintetében tiltja a hátrányos megkülönböztetést,  a  tilalom,
    ha a megkülönböztetés sérti az emberi méltósághoz való alapvető
    jogot, kiterjed az egész jogrendszerre. Abban az esetben, ha  a
    megkülönböztetés  nem  az emberi vagy az alapvető  állampolgári
    jog     tekintetében    történt,    az    eltérő    szabályozás
    alkotmányellenessége akkor állapítható meg,  ha  az  az  emberi
    méltósághoz  való  jogot  sérti.  Az  Alkotmánybíróság   eddigi
    gyakorlata    során    ez    utóbbi   körben    akkor    ítélte
    alkotmányellenesnek a jogalanyok közötti megkülönböztetést,  ha
    a  jogalkotó  önkényesen, ésszerű indok nélkül tett különbséget
    az  azonos szabályozási kör alá vont jogalanyok között [9/1990.
    (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.)  AB
    határozat,  ABH  1990,  73,  77-78.;  61/1992.  (XI.  20.)   AB
    határozat,  ABH  1992,  280,  281.;  35/1994.  (VI.   24.)   AB
    határozat, ABH 1994, 197.; 30/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH
    1997, 130, 138-140. stb.].

     Az  R2.  személyi  hatálya  alá tartozó  közalkalmazottak  nem
    tekinthetők azonos helyzetben lévő személyeknek az indítványozó
    által    hivatkozott    igazságügyi   dolgozókkal,    bírákkal,
    köztisztviselőkkel. A törvényalkotó éppen a különböző helyzetük
    miatt  szabályozta  külön-külön törvényben a fenti  csoportokat
    alkotó   munkavállalók   jogállását   (Kjt.,   az   igazságügyi
    alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
    törvény,  a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló  1997.
    évi  LXVII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
    évi   XXIII.   törvény).   Az  Alkotmánybíróság   gyakorlatában
    személyek közötti diszkriminációról csak akkor lehet szó, ha  a
    jogalkotó  valamely  személyt vagy embercsoportot  más,  azonos
    helyzetben  lévő  személyekkel  vagy  embercsoporttal   történt
    vsszehasonlításban kezel hátrányosabb módon. [32/1991. (VI. 6.)
    AB határozat, ABH 1991, 146, 161-162.; 43/B/1992. AB határozat,
    ABH  1994, 744, 745.; 397/B/1995. AB határozat, ABH 1995,  786,
    787.;   432/B/1995.  AB  határozat,  ABH   1995,   789,   792.;
    719/B/1998.  AB  határozat, ABH 2000, 769, 775.;  17/2000.  (V.
    26.)  AB  határozat,  ABH  2000,  112,  115.;  624/E/1999.   AB
    határozat,   ABH   2002,   1023,   1035.   stb.]    Ezért    az
    Alkotmánybíróság az R2. 11. §-a rendelkezéseinek  az  Alkotmány
    70/A.  §-ába ütköző alkotmányellenességének megállapítására  és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

     b)  Az  Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése szerint:  „Mindenkinek
    joga  van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett
    szabadsághoz.” Az R2. 11. §-a meghatározza, hogy a tárgyhónapot
    megelőző  hónap  20.  napjáig kell az  ügyeleti  és  készenléti
    szolgálatra  történő  beosztást  elkészíteni  és  ezt   írásban
    közölni kell a közalkalmazottal.

     Az  R2.  11. §-a és az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése  között
    alkotmányjogilag  értékelhető összefüggés nem állapítható  meg.
    Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  az  érdemi
    alkotmányossági  összefüggés hiánya az  indítvány  elutasítását
    eredményezi,  ezért  az  Alkotmánybíróság  az   R2.   11.   §-a
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványt e vonatkozásban elutasította.

     4.  Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének sérelmét állította több
    indítványozó  is:  az  egyik indítványozó  a  Kjt.  59.  §  (2)
    bekezdés  b)  pontja  és  a  76.  §  (3)  bekezdése,  a   másik
    indítványozó  az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b) és f)  pontja,  a
    119. § (6) bekezdése, a 127. § (5) bekezdése, a Kjt. 59. §  (2)
    bekezdés  b)  pontja,  az 59. § (4) bekezdés  b)  pontja  és  a
    harmadik  indítványozó  a Kjt. 59. §  (4)  bekezdés  b)  pontja
    esetében.

     Két  indítványozó is alkotmányellenesnek tartja a Kjt.  59.  §
    (2)  bekezdés b) pontjának rendelkezését. Az egyik indítványozó
    a  jogbiztonság  sérelmét látja abban, hogy a Kjt.  59.  §  (2)
    bekezdés b) pontjában felhatalmazott miniszter alapvető jogokat
    korlátoz,  amikor szabályozhatja a rendkívüli  munkavégzés,  az
    ügyelet  és a készenlét elrendelésének feltételeit, valamint  a
    készenlét  és a készenlét alatt elrendelt munkavégzés,  illetve
    az  ügyelet és az ügyelet alatt elrendelt munkavégzés díjazását
    egyaránt  magában  foglaló  átalánydíjazás  mértékét.  A  másik
    indítványozó  szerint  a  Kjt. 59. §  (2)  bekezdés  b)  pontja
    lehetőséget  ad arra, hogy jogszabály vagy kollektív  szerződés
    az  ügyeleti  időnek  csak egy részét ismerje  el  munkaidőnek,
    anélkül,  hogy  meghatározná azt, hogy  az  ügyelet  fennmaradó
    része  milyen időnek minősül és mely szabályok vonatkoznak  rá,
    és  ez  –  álláspontja  szerint – a jogbiztonság  követelményét
    sérti.

     Az  Alkotmánybíróság  a  9/1992.  (I.  30.)  AB  határozatában
    megállapította:   „A   jogállam   nélkülözhetetlen   eleme    a
    jogbiztonság.  A  jogbiztonság  az  állam  –  s  elsősorban   a
    jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a  jog
    egésze,  egyes  részterületei  és  az  egyes  jogszabályok   is
    világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és
    előreláthatóak  legyenek a norma címzettjei számára.  Vagyis  a
    jogbiztonság   nem  csupán  az  egyes  normák   egyértelműségét
    követeli   meg,   de   az   egyes  jogintézmények   működésének
    kiszámíthatóságát   is.   Ezért   alapvetőek   a   jogbiztonság
    szempontjából  az eljárási garanciák. Csak formalizált  eljárás
    szabályainak követésével keletkezhet érvényes jogszabály,  csak
    az  eljárási  normák  betartásával  működnek  alkotmányosan   a
    jogintézmények.”  (ABH 1992, 59, 65.) Az  Alkotmánybíróság  ezt
    követően a 25/1992. (IV. 30.) AB határozatban rámutatott:
    „A  jogállamiság egyik fontos alkotóeleme a jogbiztonság, amely
    egyebek között megköveteli, hogy
    -   az  állampolgárok  jogait  és  kötelességeit  a  törvényben
    megszabott  módon  kihirdetett és  bárki  számára  hozzáférhető
    jogszabályok szabályozzák,
    -  meglegyen  a  tényleges lehetőség arra,  hogy  a  jogalanyok
    magatartásukat a jog előírásaihoz tudják igazítani, (…)
    A jogbiztonság e két alapvető követelménye közül bármelyiknek a
    figyelmen kívül hagyása összeegyeztethetetlen az Alkotmány 2. §
    (1)  bekezdésével,  s így alkotmányellenes.”  (ABH  1992,  131,
    132.)

     A  Jat.  15. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási jogszabály
    alkotására   adott  felhatalmazásban  meg  kell   határozni   a
    felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. A felhatalmazás
    jogosultja  a  jogi szabályozásra másnak további felhatalmazást
    nem  adhat.  A  Kjt.  59. § (2) bekezdés b)  pontja  a  törvény
    keretei  között  végrehajtási jogszabály megalkotására  ruházta
    fel  a  minisztert,  meghatározva a  felhatalmazás  tárgyát  és
    kereteit  is. A felhatalmazás alapján a miniszter nem  jogosult
    egyrészt  a  törvénnyel  ellentétes, másrészt  a  felhatalmazás
    keretein túlterjeszkedő szabályozás megállapítására.

     A  két indítványozó a Kjt. 59. § (4) bekezdés b) pontját  véli
    alkotmányellenesnek. Az egyik indítványozó szerint a Kjt. 59. §
    (4)  bekezdés  b)  pontja lehetőséget ad arra, hogy  jogszabály
    vagy  kollektív  szerződés az ügyeleti időnek csak  egy  részét
    ismerje el munkaidőnek, anélkül, hogy meghatározná azt, hogy az
    ügyelet  fennmaradó  részre  milyen  időnek  minősül  és   mely
    szabályok  vonatkoznak  rá, és ez –  álláspontja  szerint  –  a
    jogbiztonság  követelményét sérti.  A  másik  indítványozó  úgy
    véli,  hogy  a  Kjt.  59.  §(4)  bekezdés  b)  pontja  alapvető
    munkavállalói alkotmányos jogokat sért, s ezért az Alkotmány 2.
    § (1) bekezdésébe ütközik.

     A  Kjt.  59.  § (4) bekezdés b) pontja alapján az egészségügyi
    tevékenységre    vonatkozó   külön   törvényben   meghatározott
    ügyeleti,   készenléti   feladatok   ellátásában   részt   vevő
    közalkalmazott  esetében az Mt. 119. §-ának (6) bekezdésétől  a
    miniszter  vagy kollektív szerződés eltérhet, és –  az  ügyelet
    során  végzett  munka szokásos időtartamának alapulvételével  –
    meghatározhatja  az egy ügyeletre eső, az Mt.  119.  §  (3)-(6)
    bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot.

     A  Kjt.  59. § (4) bekezdés b) pontja a törvény keretei között
    végrehajtási jogszabály megalkotására ruházta fel a minisztert,
    meghatározva  a  felhatalmazás  tárgyát  és  kereteit   is.   A
    felhatalmazás  alapján  a  miniszter nem  jogosult  egyrészt  a
    törvénnyel   ellentétes,  másrészt  a  felhatalmazás   keretein
    túlterjeszkedő   szabályozás   megállapítására.   A    törvényi
    felhatalmazás  alapján  e  szabályokat  nem  csak  a  miniszter
    állapíthatja meg, hanem kollektív szerződés is szabályozhatja.

     A  Kjt.  59. § (2) bekezdés b) pontjának szabályozása világos,
    egyértelmű,   nem  tartalmaz  olyan  rendelkezést,   amely   az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogállamból eredő
    jogbiztonság sérelmét eredményezi. Ezért az Alkotmánybíróság  a
    Kjt.  59.  § (4) bekezdés b) pontjának az Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésébe   való   ütközés   miatti   alkotmányellenességének
    megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
    elutasította.

     Az  egyik  indítványozó  az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdéséből
    eredő jogbiztonság sérelmét látja abban, hogy a Kjt. 76. §  (3)
    bekezdésében   felhatalmazott   miniszter   alapvető    jogokat
    korlátoz, amikor az egészségügyi tevékenységre vonatkozó  külön
    törvényben   meghatározott   ügyeleti,   készenléti   feladatok
    ellátása  érdekében  az Mt. 146-149. §-ában  meghatározottaktól
    eltérő  szabályokat  állapíthat meg.  A  miniszter  jogalkotási
    felhatalmazása  azonban ebben az esetben sem  terjed  ki  arra,
    hogy  az Alkotmány, az Mt. és a Kjt. szabályozásával ellentétes
    rendeletet   alkosson,  hanem  csak  az  Mt.  146-149.   §-ában
    szabályozott kérdéskörben – a rendkívüli munkavégzés díjazása –
    a    feladatellátáshoz    szükséges   szabályok    állapítására
    korlátozódik.
     A  másik  indítványozó az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b)  és  f)
    pontja,  a  119.  §  (6)  bekezdése, a  127.  §  (5)  bekezdése
    alkotmányellenességét  állítja.  Álláspontja  szerint  az   Mt.
    117/A.  § (2) bekezdés b) és f) pontja, a 119. § (6) bekezdése,
    a  127.  §  (5) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy  jogszabály
    vagy  kollektív  szerződés az ügyeleti időnek csak  egy  részét
    ismerje el munkaidőnek, anélkül, hogy meghatározná azt, hogy az
    ügyelet   fennmaradó  része  milyen  időnek  minősül  és   mely
    szabályok  vonatkoznak  rá, és ez –  álláspontja  szerint  –  a
    jogbiztonság követelményét sérti.

     Az  Mt.  117/A.  §  (2) bekezdés b) és f)  pontja  alapján  az
    egészségügyi    tevékenységre   vonatkozó   külön    törvényben
    meghatározott   ügyeleti,  készenléti   feladatok   ellátásában
    résztvevő munkavállaló esetében kollektív szerződés az Mt. 119.
    §  (6)  bekezdésétől  eltérhet, és – az ügyelet  során  végzett
    munka  szokásos időtartamának alapulvételével – meghatározhatja
    az   egy  ügyeletre  eső,  az  Mt.  119.  §  (3)-(6)  bekezdése
    szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot,  illetve  az
    Mt.  127.  §  (5) bekezdésétől eltérhet, és – az ügyelet  során
    végzett   munka   szokásos  időtartamának   alapulvételével   –
    meghatározhatja  az egy ügyeletre eső, az Mt.  127.  §  (4)-(5)
    bekezdése  szempontjából  figyelembe vehető  átlag-időtartamot.
    Ehhez  állapít  meg  kiegészítő szabályt  az  Mt.  119.  §  (6)
    bekezdése  és  a  127.  § (5) bekezdése.  Az  Mt.  119.  §  (6)
    bekezdése alapján az Mt. 119. § (3)-(5), illetve a (7) bekezdés
    alkalmazása  során  az ügyelet teljes időtartamát  munkaidőként
    kell figyelembe venni, ha a munkavégzés időtartama nem mérhető.
    Az  Mt.  127.  §  (5)  bekezdése  alapján  pedig  a  rendkívüli
    munkavégzés  az Mt. 127. § (4) bekezdés szerinti  mértékébe  az
    ügyelet  teljes időtartamát be kell számítani,  ha  az  ügyelet
    alatt a munkavégzés időtartama nem mérhető.

     Az  Mt.  indítvánnyal  támadott rendelkezései  tartalmazzák  a
    kollektív   szerződéssel  szabályozható  tárgykört   és   annak
    kereteit  is.  Ehhez további keretet ad még az Mt.  13.  §  (4)
    bekezdése,  amely  a kollektív szerződés semmisségének  eseteit
    határozza meg.

     A  Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontjának, az 59. § (4) bekezdés
    b)  pontjának és a 76. § (3) bekezdésének, az Mt. 117/A. §  (2)
    bekezdés b) és f) pontjának, a 119. § (6) bekezdésének, a  127.
    §   (5)  bekezdésének  szabályozása  világos,  egyértelmű,  nem
    tartalmaz  olyan  rendelkezést, amely az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésében   meghatározott  jogállamból  eredő   jogbiztonság
    sérelmét  eredményezi. Ezért az Alkotmánybíróság a Kjt.  59.  §
    (2)  bekezdés b) pontjának, az 59. § (4) bekezdés b)  pontjának
    és  a  76.  §  (3) bekezdésének, valamint az Mt. 117/A.  §  (2)
    bekezdés b) és f) pontjának, a 119. § (6) bekezdésének, a  127.
    §  (5)  bekezdésének  az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésébe  való
    ütközés   miatti  alkotmányellenességének  megállapítására   és
    megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította.

     5.  Az  egyik indítványozó véleménye szerint az Mt.  117/A.  §
    (2)   bekezdés  b),  e)  és  f)  pontjainak,  a  117/B.  §  (3)
    bekezdésének,  valamint a Kjt. 59. §  (4)  bekezdés  b)  és  f)
    pontjainak és a 76. § (3) bekezdésének rendelkezései sértik  az
    Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését, illetve az Mt. 117/A.  §  (2)
    bekezdés  b)  és  f) pontjainak, valamint  a  Kjt.  59.  §  (4)
    bekezdés  b) és f) pontjainak rendelkezései sértik az Alkotmány
    70/B. § (2) és (4) bekezdéseit. A Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és
    f)  pontjainak  rendelkezéseit egy  másik  indítványozó  is  az
    Alkotmány  70/B. § (2)-(4) bekezdéseivel, illetve az  Alkotmány
    70/B.  §  (4) bekezdésével a Kjt. 59. § (4) bekezdés c) pontját
    is ellentétesnek véli.

     a)  Az  indítványozó szerint az Mt. 117/A. § (2) bekezdés  b),
    e)   és   f)   pontjai   az  egészségügyben  dolgozók   számára
    diszkriminatívak,  mert  az Mt. minden ágazatra  kiterjedően  a
    119.  §  (6)  bekezdésében  úgy rendelkezik,  hogy  a  munkaidő
    beosztása   szempontjából   az   ügyelet   teljes   időtartamát
    munkaidőként kell figyelembe venni, ha a munkavégzés időtartama
    nem mérhető. Továbbá az Mt. 117/B. § (3) bekezdését pedig azért
    tartja  diszkriminatívnak, mert lehetőséget  ad  arra,  hogy  a
    készenléti jellegű munkakörökben a heti 40 órás munkaidőt  heti
    60  órára  emelhessék a felek megállapodása alapján, ami  –  az
    indítványozó  véleménye  szerint – oda  vezet,  hogy  az  ilyen
    jellegű  munkakörben  dolgozók  heti  húsz  órával  is   többet
    dolgozhatnak  alapbérért,  elesve a  rendkívüli  munkavégzésért
    járó kedvezőbb díjazástól.

     Az   Mt.  támadott  rendelkezései  lehetővé  teszik,  hogy  az
    egészségügyi    tevékenységre   vonatkozó   külön    törvényben
    meghatározott   ügyeleti,  készenléti   feladatok   ellátásában
    résztvevő munkavállaló esetében kollektív szerződés
    -  az  Mt. 119. § (6) bekezdésétől eltérhessen, és – az ügyelet
    során  végzett  munka szokásos időtartamának alapulvételével  –
    meghatározhassa  az  egy ügyeletre eső, a Mt.  119.  §  (3)-(6)
    bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot,
    -  az Mt. 126. § (1) bekezdés d) pontjától eltérhessen, és –  a
    készenlét    során   végzett   munka   szokásos   időtartamának
    alapulvételével  –  meghatározhassa  az  egy  készenlétre   eső
    munkavégzés átlag-időtartamát,
    -  az  Mt. 127. § (5) bekezdésétől eltérhessen, és – az ügyelet
    során  végzett  munka szokásos időtartamának alapulvételével  –
    meghatározhassa  az egy ügyeletre eső, az Mt.  127.  §  (4)-(5)
    bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot.

     Az  Alkotmánybíróság  fentebb már kifejtette,  hogy  személyek
    közötti  diszkriminációról csak akkor lehet szó, ha a jogalkotó
    valamely  személyt  vagy embercsoportot más, azonos  helyzetben
    lévő      személyekkel     vagy     embercsoporttal     történt
    összehasonlításban kezel hátrányosabb módon. Az Mt. 13.  §  (3)
    bekezdése  alapján  a  kollektív  szerződés,  illetve  a  felek
    megállapodása a munkaviszonyra meghatározott szabályoktól –  ha
    az  Mt.  másképp  nem rendelkezik – eltérhet. Ennek  feltétele,
    hogy a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapítson meg. Mivel
    az  Mt.  13.  § (3) bekezdése alapján a kollektív  szerződés  a
    törvényi szabályozásnál hátrányosabb szabályokat nem állapíthat
    meg,  így  az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b), e) és f) pontjainak
    rendelkezéseinek   alkalmazása  az  Alkotmány   70/A.   §   (1)
    bekezdésébe tiltott hátrányos megkülönböztetést az egészségügyi
    ágazatban  sem nem teszi lehetővé. Ha a kollektív  szerződés  a
    törvényi  szabályozásnál kedvezőtlenebb feltételeket állapítana
    meg,  akkor  az  Mt.  13. § (4) bekezdése alapján  a  kollektív
    szerződés semmis lenne. Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt
    e vonatkozásában elutasította.

     b)  Az indítványozó szerint az Mt. 117/A. § (2) bekezdés b) és
    f)  pontjainak rendelkezései sértik az Alkotmány 70/B. § (2) és
    (4)  bekezdéseit.  Az  Mt. 117/A. § (2)  bekezdése  alapján  az
    egészségügyi tevékenységre vonatkozó külön törvényben  –  amely
    jelen  esetben  az Eüttv. – meghatározott ügyeleti,  készenléti
    feladatok ellátásában résztvevő munkavállaló esetében kollektív
    szerződés  az  Mt. 119. § (6) bekezdésétől eltérhet,  és  –  az
    ügyelet    során    végzett   munka   szokásos    időtartamának
    alapulvételével – meghatározhatja az egy ügyeletre eső, az  Mt.
    119. § (3)-(6) bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-
    időtartamot,  illetve az Mt. 127. § (5) bekezdésétől  eltérhet,
    és  –  az  ügyelet  során végzett munka szokásos  időtartamának
    alapulvételével – meghatározhatja az egy ügyeletre eső, az  Mt.
    127. § (4)-(5) bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-
    időtartamot.

     Az  Alkotmány  70/B. § (2) bekezdése szerint „(…)  az  egyenlő
    munkáért mindenkinek bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő
    bérhez van joga.” (1086/B/1990/3. AB határozat, ABH 1991,  749,
    750.)  Ez  azt  jelenti, hogy a közalkalmazott munkájáért  járó
    bére  tekintetében  semmilyen  hátrányos  megkülönböztetést  ne
    szenvedjen.   Az  állam  a  bérezésnek  csupán  a   garanciális
    szabályait  határozza meg. Az Alkotmány  70.  §  (4)  bekezdése
    pedig  a  pihenéshez, a szabadidőhöz és a fizetett szabadsághoz
    való jogot deklarálja.
     Az  Mt. 117/A. § (2) bekezdés b) és f) pontjai alapján az  egy
    ügyeletre   eső   átlag-időtartamot   a   kollektív   szerződés
    meghatározhatja. Ezek a rendelkezések közvetlenül  nem  érintik
    az  Alkotmány  70/B.  § (2) és (4) bekezdéseiben  meghatározott
    alkotmányos  jogokat, e jogok megsértése a kollektív  szerződés
    rendelkezéseinek vizsgálatával lehetséges.

     Az  Mt. 117/A. § (2) bekezdés b) és f) pontjai és az Alkotmány
    70/B.   §   (2)   és   (4)  bekezdése  között  alkotmányjogilag
    értékelhető    összefüggés    nem    állapítható    meg.     Az
    Alkotmánybíróság   állandó   gyakorlata   szerint   az   érdemi
    alkotmányossági  összefüggés hiánya az  indítvány  elutasítását
    eredményezi,  ezért az Alkotmánybíróság az  Mt.  117/A.  §  (2)
    bekezdés    b)    és    f)    pontjai   alkotmányellenességének
    megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt ezekben
    a vonatkozásokban is elutasította.

     c)   Az   Mt.  117/B.  §  (3)  bekezdése  nem  kogens,   hanem
    diszpozitív  szabály,  amely  csak  lehetővé  teszi,   hogy   a
    munkáltató   és  a  munkavállaló  –  kétoldalú,   kölcsönös   –
    megállapodása alapján a teljes munkaidő mértéke legfeljebb napi
    tizenkét,   legfeljebb  heti  hatvan  órára  emelhető,   ha   a
    munkavállaló  készenléti  jellegű  munkakört  lát  el,  vagy  a
    munkáltató,  illetve  a tulajdonos közeli  hozzátartozója  [Mt.
    139.  §  (2)  bekezdés]. E szabályból nem következik,  hogy  az
    indítványozó  által  kifogásolt készenléti jellegű  munkakörben
    kötelezően  a  hátrányosabb munkaidő mértéket kell  alkalmazni,
    hanem  csak  lehetőség,  ha  a felek  akarategyezőséggel  ebben
    állapodnak meg. Továbbá egy munkajogi védelmi korlátot is állít
    e   törvényi  rendelkezés,  mert  a  teljes  munkaidő   mértéke
    akarategyezőség esetén, a felek megállapodásával  sem  emelhető
    napi  tizenkét,  illetve  heti hatvan  óránál  feljebb,  ami  a
    munkavállalót védi a munkáltatóval szemben. Az Alkotmánybíróság
    az  Mt.  117/B. § (3) bekezdésének vizsgálatakor  az  Alkotmány
    70/A.  §  (1) bekezdését sértő hátrányos megkülönböztetést  nem
    állapított  meg,  azért  az  indítványt  e  vonatkozásában   is
    elutasította.

     d)  A  Kjt.  59.  §  (4) bekezdés b) és f) pontja  alapján  az
    egészségügyi    tevékenységre   vonatkozó   külön    törvényben
    meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok ellátásában  részt
    vevő   közalkalmazott   esetében  az  Mt.   119.   §-ának   (6)
    bekezdésétől a miniszter vagy kollektív szerződés eltérhet,  és
    –   az  ügyelet  során  végzett  munka  szokásos  időtartamának
    alapulvételével – meghatározhatja az egy ügyeletre eső, az  Mt.
    119. § (3)-(6) bekezdése szempontjából figyelembe vehető átlag-
    időtartamot, illetve az Mt. 127. § (5) bekezdésétől a miniszter
    vagy  kollektív  szerződés eltérhet,  és  –  az  ügyelet  során
    végzett   munka   szokásos  időtartamának   alapulvételével   –
    meghatározhatja az egy ügyeletre eső, a rendkívüli  munkavégzés
    éves mértéke szempontjából figyelembe vehető átlag-időtartamot.
    Ez  az  indítványozók álláspontja szerint  sérti  az  Alkotmány
    70/B.  § (2) és (4) bekezdésében meghatározott egyenlő munkáért
    egyenlő bér elvét, illetve a pihenéshez való jogot.

     A  Kjt.  59.  §  (4) bekezdés b) és f) pontja alapján  az  egy
    ügyeletre   eső   átlag-időtartamot   ágazat   tekintetében   a
    miniszter,   vagy  adott  munkahelyen  a  kollektív   szerződés
    meghatározhatja. Ezek a rendelkezések közvetlenül  nem  érintik
    az  Alkotmány  70/B.  § (2) és (4) bekezdéseiben  meghatározott
    alkotmányos    jogokat,   e   jogok   esetleges   megsértésének
    megállapítása  a  miniszteri  rendelet,  illetve  a   kollektív
    szerződés rendelkezéseinek vizsgálatával lehetséges.

     A  Kjt.  59.  §  (4) bekezdés b) és f) pontja és az  Alkotmány
    70/B.   §   (2)   és   (4)  bekezdése  között  alkotmányjogilag
    értékelhető    összefüggés    nem    állapítható    meg.     Az
    Alkotmánybíróság   állandó   gyakorlata   szerint   az   érdemi
    alkotmányossági  összefüggés hiánya az  indítvány  elutasítását
    eredményezi,  ezért az Alkotmánybíróság a kifogásolt  szabályok
    megsemmisítésére    irányuló    indítványokat     ezekben     a
    vonatkozásokban is elutasította.

     e)  A  Kjt.  59. § (4) bekezdés c) pontja a másik indítványozó
    szerint  az  Alkotmány  70/B. § (4)  bekezdésében  szabályozott
    pihenéshez,  a  szabadidőhöz  és a fizetett  szabadsághoz  való
    alkotmányos  jogot sérti. A Kjt. 59. § (4) bekezdés  c)  pontja
    alapján   közalkalmazott  esetében  az  Mt.  123.  §-ának   (2)
    bekezdésétől  eltérően,  kollektív  szerződés  vagy   a   felek
    megállapodása  legalább  nyolc óra napi pihenőidő  biztosítását
    írhatja  elő.  Az  Mt. 123. § (2) bekezdése  alapján  kollektív
    szerződés   –  az  Mt.  127.  §  (6)  bekezdése  c)   pontjában
    meghatározott  munkavállaló kivételével  –  a  napi  munkájának
    befejezése  és  a másnapi munkakezdés között legalább  tizenegy
    óra   pihenőidőt   biztosítani  rendelő  általános   szabálytól
    eltérően legalább nyolc óra pihenőidő biztosítását írhatja  elő
    a   készenléti  jellegű  munkakörben,  a  megszakítás  nélküli,
    illetve a többműszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá az
    idénymunkát  végző  munkavállaló esetében. A Kjt.  indítvánnyal
    támadott  rendelkezése  ezt a lehetőséget  kiterjeszti  az  Mt.
    hivatkozott rendelkezésében meghatározott kollektív szerződésen
    túl a felek megállapodására is.

     A  Kjt.  59.  §  (4)  bekezdés c)  pontja  nem  kogens,  hanem
    diszpozitív szabály, amely csak lehetővé teszi, hogy  kollektív
    szerződés   vagy  a  felek  megállapodása  az   Mt.   általános
    szabályától  (tizenegy  óra  pihenőidő)  eltérően   nyolc   óra
    pihenőidőt állapítson meg. Mind a kollektív szerződés,  mind  a
    felek   megállapodása  akarategyezőségen   alapuló,   kölcsönös
    akaratnyilatkozat.    A   diszpozitív    szabály    egyben    a
    közalkalmazott  pihenőidejének  védelmét  is  jelenti,  mert  a
    törvénytől  eltérő megállapodás esetén sem lehet  nyolc  óránál
    kisebb  mértékű pihenőidő biztosítását kikötni. Ha a  kollektív
    szerződés  vagy a felek megállapodása a törvényi szabályozásnál
    kedvezőtlenebb feltételeket állapítana meg, akkor az Mt. 13.  §
    (4)  bekezdése alapján a kollektív szerződés, illetve  a  felek
    megállapodása semmis. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a
    Kjt.  59.  §  (4)  bekezdés  c) pontja  ennek  megfelelően  nem
    ellentétes    az    Alkotmány   70/B.   §   (4)    bekezdésének
    rendelkezésével,   ezért   az   indítványt   e   vonatkozásában
    elutasította.

     f)   A   Kjt.   59.  §  (4)  bekezdés  b)  és  f)   pontjainak
    rendelkezéseit a másik indítványozó is az Alkotmány 70/B. § (3)
    bekezdéseivel  ellentétesnek véli. Az  Alkotmány  70/B.  §  (3)
    bekezdése   szerint   minden   dolgozónak   joga   van    olyan
    jövedelemhez,  amely megfelel végzett munkája mennyiségének  és
    minőségének.

     A  Kjt.  59.  §  (4) bekezdés b) és f) pontja alapján  az  egy
    ügyeletre   eső   átlag-időtartamot  az   egészségügyi   ágazat
    tekintetében  a miniszter, vagy adott munkahelyen  a  kollektív
    szerződés meghatározhatja. Ezek a rendelkezések közvetlenül nem
    érintik  az  Alkotmány  70/B. § (3) bekezdésében  meghatározott
    alkotmányos  jogot, e jog esetleges megsértésének megállapítása
    a   miniszteri   rendelet,  illetve   a   kollektív   szerződés
    rendelkezéseinek vizsgálatával lehetséges.

     A  Kjt.  59.  §  (4) bekezdés b) és f) pontja és az  Alkotmány
    70/B.  §  (3)  bekezdése  között  alkotmányjogilag  értékelhető
    összefüggés  nem  állapítható meg. Az Alkotmánybíróság  állandó
    gyakorlata szerint az érdemi alkotmányossági összefüggés hiánya
    az     indítvány    elutasítását    eredményezi,    ezért    az
    Alkotmánybíróság   a   kifogásolt  szabályok   megsemmisítésére
    irányuló    indítványokat   ezekben   a   vonatkozásokban    is
    elutasította.

     g)  A  Kjt.  76.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  miniszter  az
    egészségügyi    tevékenységre   vonatkozó   külön    törvényben
    meghatározott ügyeleti, készenléti feladatok ellátása érdekében
    az  Mt.  146-149. §-ában meghatározottaktól eltérő  szabályokat
    állapíthat   meg.   Az  indítványozó  álláspontja   szerint   e
    rendelkezés  sérti  az  Alkotmány 70/A. §  (1)  bekezdését.  Az
    Eüttv.  93. § (1) határozza meg az ügyeleti rendszer feladatát,
    és a (2) bekezdés pedig az ügyeleti ellátás célját.

     Az  Alkotmánybíróság  fentebb már kifejtette,  hogy  személyek
    közötti  diszkriminációról csak akkor lehet szó, ha a jogalkotó
    valamely  személyt  vagy embercsoportot más, azonos  helyzetben
    lévő      személyekkel     vagy     embercsoporttal     történt
    összehasonlításban kezel hátrányosabb módon. A diszkrimináció a
    Kjt.   76.   §   (3)  bekezdésében  meghatározott   jogalkotási
    felhatalmazásra nem állapítható meg, közvetlenül nem érinti  az
    Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  hátrányos
    megkülönböztetés  tilalmát, e tilalom  esetleges  megsértésének
    megállapítása  a  törvényi  felhatalmazás  alapján  megalkotott
    külön jogszabály rendelkezéseinek vizsgálatával lehetséges.

     A  Kjt.  76.  §  (3)  bekezdése és az Alkotmány  70/A.  §  (1)
    bekezdése  között alkotmányjogilag értékelhető összefüggés  nem
    állapítható meg. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint
    az  érdemi  alkotmányossági  összefüggés  hiánya  az  indítvány
    elutasítását   eredményezi,   ezért   az   Alkotmánybíróság   a
    kifogásolt  szabályok  megsemmisítésére irányuló  indítványokat
    ezekben a vonatkozásokban is elutasította.

     6.   Egy  indítványozó  az  Mt.  117/A.  §  (2)  bekezdés   f)
    pontjának,   a  119.  §  (6)  bekezdésének,  a   127.   §   (5)
    bekezdésének, a Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontjának és az  59.
    §  (4)  bekezdés b) és f) pontjának rendelkezéseit az Alkotmány
    54. § (1) bekezdésébe, továbbá az Mt. 117/A. § (2) bekezdés  f)
    pontjának,   a  119.  §  (6)  bekezdésének,  a   127.   §   (5)
    bekezdésének,  a  Kjt. 59. § (4) bekezdés b)  és  f)  pontjának
    rendelkezéseit  az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdésébe  ütközőnek
    tartja    és    ezért    kérte   azok   alkotmányellenességének
    megállapítását és megsemmisítését.

     a)   Az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  Magyar
    Köztársaságban  minden  embernek  veleszületett  joga  van   az
    ilethez  és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem  lehet
    önkényesen   megfosztani.   „Az  Alkotmánybíróság   az   emberi
    méltósághoz  való  jogot  az ún. »általános  személyiségi  jog«
    egyik  megfogalmazásának tekinti. A modern alkotmányok, illetve
    alkotmánybírósági  gyakorlat  az általános  személyiségi  jogot
    különféle  aspektusaival nevezik meg: pl. a személyiség  szabad
    kibontakoztatásához    való    jogként,    az     önrendelkezés
    szabadságához való jogként, általános cselekvési szabadságként,
    avagy  a magánszférához való jogként. Az általános személyiségi
    jog  »anyajog«, azaz olyan szubszidiárius alapjog, amelyet mind
    az   Alkotmánybíróság,   mind  a   bíróságok   minden   esetben
    felhívhatnak  az egyén autonómiájának védelmére,  ha  az  adott
    tényállásra   a  konkrét,  nevesített  alapjogok   egyike   sem
    alkalmazható.” [8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH  1990,  42,
    44.]

     Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Mt. 117/A.  §  (2)
    bekezdés f) pontjának, a 119. § (6) bekezdésének, a 127. §  (5)
    bekezdésének, a Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontjának és az  59.
    §  (4)  bekezdés b) és f) pontjának rendelkezései esetében  van
    olyan  nevesíthető  alapjog,  amely  alkalmazható,  továbbá   a
    támadott  rendelkezések és az Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdése
    között alkotmányjogilag értékelhető összefüggés nem állapítható
    meg.  Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az  érdemi
    alkotmányossági  összefüggés hiánya az  indítvány  elutasítását
    eredményezi,  ezért az Alkotmánybíróság az  Mt.  117/A.  §  (2)
    bekezdés  f)  pontja,  a 119. § (6) bekezdése,  a  127.  §  (5)
    bekezdése, a Kjt. 59. § (2) bekezdés b) pontja és az 59. §  (4)
    bekezdés    b)    és    f)    pontja    alkotmányellenességének
    megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló  indítványt   e
    vonatkozásban elutasította.

     b)  Az  Alkotmány  70/E. § (1) bekezdése  szerint:  „A  Magyar
    Köztársaság    állampolgárainak   joguk   van    a    szociális
    biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság
    és  önhibájukon  kívül bekövetkezett munkanélküliség  esetén  a
    megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.” E  rendelkezés
    a  szociális  biztonságról,  a megélhetéshez  szükséges  anyagi
    ellátásra való jogosultságról szól, amely ellátáshoz való jogot
    a  Magyar Köztársaság a társadalombiztosítás útján és szociális
    intézmények   rendszerével  valósítja  meg.  „E  rendelkezésben
    foglaltak általános jelleggel nevesítik az államnak a  polgárok
    szociális biztonsága tekintetében fennálló kötelezettségeit, de
    nem   jelentenek   alanyi  jogot  egy  bizonyos   meghatározott
    jövedelem  megszerzéséhez, vagy életszínvonal  fenntartásához.”
    (2093/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 546, 547.)

     Az  indítványozó által támadott rendelkezések nem a  szociális
    ellátásokról, hanem az egészségügyi ellátásról szólnak, s  ezen
    belül  az  ügyelet és készenlét szabályozását tartalmazzák.  Az
    Mt. 117/A. § (2) bekezdés f) pontja, a 119. § (6) bekezdése,  a
    127. § (5) bekezdése, a Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f) pontja
    és  az  Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése között alkotmányjogilag
    értékelhető    összefüggés    nem    állapítható    meg.     Az
    Alkotmánybíróság   állandó   gyakorlata   szerint   az   érdemi
    alkotmányossági  összefüggés hiánya az  indítvány  elutasítását
    eredményezi,  ezért az Alkotmánybíróság az  Mt.  117/A.  §  (2)
    bekezdés  f)  pontja,  a 119. § (6) bekezdése,  a  127.  §  (5)
    bekezdése,  a  Kjt.  59.  §  (4)  bekezdés  b)  és  f)   pontja
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványt e vonatkozásban is elutasította.

     7.  Az  egyik indítványozó álláspontja szerint az Mt.  129.  §
    (7)  bekezdése  a  munkaviszonyok vonatkozásában  az  alapjogok
    védelmét ellátandó feladatának nem tesz eleget, és ezért  sérti
    az Alkotmány 70/B. § (2)-(4) bekezdéseit, illetve az Mt. 128. §
    (2)  bekezdése és 129. § (7) bekezdése diszkriminatív és  sérti
    az  Alkotmány  70/A.  §  (1) bekezdését.  Az  Mt.  129.  §  (7)
    bekezdését  egy  másik  indítványozó  is  diszkriminatívnak  és
    alkotmányellenesnek véli.

     Az  indítványozók  szerint  az Mt.  129.  §  (7)  bekezdése  a
    munkaviszonyok  vonatkozásában az alapjogok védelmét  ellátandó
    feladatának nem tesz eleget. Az Mt. sérelmezett szabályozása az
    egészségügyi  tevékenységet  végző  munkavállalók  esetében  az
    ágazatra  vonatkozó külön törvényi szabályozást tesz  lehetővé.
    Ennek  alkalmazása közvetlenül nem érinti az Alkotmány 70/B.  §
    (2)-(4)  bekezdéseiben foglalt jogok korlátozását,  e  jogok  –
    esetleges   –   sérelme  az  Mt.  129.   §   (7)   bekezdésében
    meghatározott   külön  törvény  rendelkezéseinek  vizsgálatával
    lehetséges.
     Az   Mt.   128.   §   (2)  bekezdése  alapján   a   rendkívüli
    munkavégzéssel  kapcsolatos, az Mt.  128.  §  (1)  bekezdésében
    rögzített feltételek részletes szabályait a közoktatásra és  az
    egészségügyi  tevékenységre  vonatkozó  jogszabály  az   ágazat
    tekintetében meghatározhatja. Ez a rendelkezés és az Mt. 129. §
    (7)  bekezdése közvetlenül nem érinti az Alkotmány 70/A. §  (1)
    bekezdésében meghatározott hátrányos megkülönböztetés tilalmát,
    e  tilalom esetleges megsértésének megállapítása az Mt. 128.  §
    (2)  bekezdésében  és  a 129. § (7) bekezdésében  meghatározott
    külön jogszabályok rendelkezéseinek vizsgálatával lehetséges.

     Az  Mt.  129. § (7) bekezdése és az Alkotmány 70/B. §  (2)-(4)
    bekezdései, valamint az Mt. 128. § (2) bekezdése, a 129. §  (7)
    bekezdése  és  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdése   között
    alkotmányjogilag  értékelhető összefüggés nem állapítható  meg.
    Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  az  érdemi
    alkotmányossági  összefüggés hiánya az  indítvány  elutasítását
    eredményezi,  ezért az Alkotmánybíróság a kifogásolt  szabályok
    megsemmisítésére    irányuló    indítványokat     ezekben     a
    vonatkozásokban is elutasította.

     8.  Egy indítványozó szerint az Mt. 117/A. § (2) bekezdés  b),
    e)  és  f) pontjai, a Kjt. 59. § (4) bekezdés b) és f)  pontjai
    sértik  az  Alkotmány 8. § (2) bekezdését, mert az indítvánnyal
    támadott  rendelkezések a szabályozás kereteinek  meghatározása
    nélkül  adnak  felhatalmazást a miniszternek,  valamint  teszik
    lehetővé a kollektív szerződéseknek, hogy a munkavállalóknak az
    Alkotmány  70/B.  §  (2) és (4) bekezdésében,  a  70/D.  §  (1)
    bekezdésében   és  a  70/E.  §  (1)  bekezdésében   biztosított
    alapjogait  korlátozzák  azáltal, hogy a  munkahelyen  töltendő
    időnek csak egy részét ismerik el munkaidőnek.

     A  Jat.  15. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási jogszabály
    alkotására   adott  felhatalmazásban  meg  kell   határozni   a
    felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit.  Az  Mt.  és  a
    Kjt.    hivatkozott   rendelkezései   végrehajtási   jogszabály
    megalkotására    adnak    felhatalmazást,    meghatározva     a
    felhatalmazás jogosultját, tárgyát és a szabályozás kereteit  a
    törvényi   rendelkezésekre   figyelemmel.   Az   Alkotmány    –
    indítványozó által hivatkozott – 8. § (2) bekezdése alapján  az
    alapvető   jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó   szabályokat
    törvény állapítja meg.

     Az  Mt. 117/A. § (2) bekezdés b), e) és f) pontjai, a Kjt. 59.
    §  (4)  bekezdés  b)  és f) pontjai és az Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdése  között alkotmányjogilag értékelhető összefüggés  nem
    állapítható meg. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint
    az  érdemi  alkotmányossági  összefüggés  hiánya  az  indítvány
    elutasítását   eredményezi,   ezért   az   Alkotmánybíróság   a
    kifogásolt  szabályok  megsemmisítésére irányuló  indítványokat
    ezekben a vonatkozásokban is elutasította.

     9.  a)  Az  egyik indítványozó kérte az R3. 13. § (1) bekezdés
    b)  pontja és (3) bekezdése megsemmisítését is, mert a támadott
    rendelkezések  alapján – véleménye szerint –  a  munkáltató  az
    ügyeletes  orvos  ügyeleti  munkáját  korlátlanul  növelheti  a
    hasonló  profilú osztályok ügyeleti feladatainak összevonásával
    és  egyetlen orvosra bízásával. Álláspontja szerint a  „hasonló
    profilú”   jogszabályi   kategória  teljesen   bizonytalan,   a
    munkáltató értelmezésétől függ, és a normaszöveg nem egyértelmű
    volta   az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
    jogállamból eredő jogbiztonságot elvét sérti.

     „A Jat. 18. §-ának (2) bekezdése értelmében a jogszabályokat a
    magyar    nyelv   szabályainak   megfelelően,   világosan    és
    közérthetően  kell  megszövegezni.  Pusztán  az  a  tény,  hogy
    valamely   jogszabályi   rendelkezést   többféleképpen    lehet
    értelmezni,   nem   szükségképpen  jelenti   a   Jat.   idézett
    szabályának  megsértését. A leggondosabb  jogszabályszerkesztés
    és jogszabály előkészítés mellett is előfordulhatnak ugyanis  a
    gyakorlatban   jogszabályértelmezési   nehézségek,    amelyeket
    általában  a jogalkotói vagy jogalkalmazói jogszabályértelmezés
    eszközeivel  kell  felszámolni. Ugyanez  az  irányadó  arra  az
    esetre,   ha   valamely  rendelkezés  kétségtelenül   nem   áll
    összhangban    a    Jat.    idézett    szabályával,    de     a
    jogszabályértelmezés  révén gondoskodni lehet  a  szóban  forgó
    jogszabály helyes alkalmazásáról. Amennyiben tehát egy  törvény
    valamely  rendelkezése  nem  felel  meg  a  Jat.  18.   §   (2)
    bekezdésében  megfogalmazott követelménynek, ez önmagában  véve
    még  nem jelent alkotmányellenességet. Alkotmánysértésnek  csak
    az   minősül,  ha  a  sérelmezett  jogszabály  tartalma   olyan
    mértékben     homályos,    vagy    rendelkezései     olyannyira
    ellentmondásosak,   hogy   a  tisztázatlanság   feloldására   a
    jogszabályértelmezés  már  nem  elegendő,   s   a   jogalkotási
    fogyatékosság  az  Alkotmány  2. § (1)  bekezdésében  deklarált
    jogállamiság szerves részét alkotó jogbiztonság sérelmét  idézi
    elő.” (1263/B/1993. AB határozat, ABH 1994, 672, 673-674.)

      Az  R3.  13.  § (3) bekezdésében a „hasonló profilú  osztály”
    rendelkezés vizsgálata során az Alkotmánybíróság ilyen  jellegű
    alkotmányellenességet   nem   állapított    meg.    Ezért    az
    Alkotmánybíróság az indítványt e részében elutasította.

      b)  Az  indítványozó  szerint az R3.  támadott  rendelkezései
    sértik az Alkotmány 70/B. § (2)-(4) bekezdéseit is. Az R3.  13.
    §  (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése az ügyeleti ellátást
    –  amennyiben több azonos vagy hasonló profilú osztály  működik
    az  egészségügyi  szolgáltatónál – összevont osztályos  ügyelet
    (mátrix  rendszer)  szervezésével  is  lehetővé  teszi.  Az   a
    szabályozás  az  ügyelet ellátásának módjára vonatkozik,  ennek
    alkalmazása nem érinti a rendkívüli munkavégzés időtartamát  és
    annak díjazását, ezért e rendelkezések és az Alkotmány 70/B.  §
    (2)-(4)    bekezdései   között   alkotmányjogilag   értékelhető
    összefüggés  nem  állapítható meg. Az Alkotmánybíróság  állandó
    gyakorlata szerint az érdemi alkotmányossági összefüggés hiánya
    az  indítvány elutasítását eredményezi [35/1994. (VI.  24.)  AB
    határozat,  ABH 1994, 197, 201.; 698/B/1990. AB határozat,  ABH
    1991,  716-717.; 108/B/1992. AB határozat, ABH 1994,  523-524.;
    141/B/1993.  AB határozat, ABH 1994, 584, 586.; 743/B/1993.  AB
    határozat,  ABH  1996, 417-418.; 720/B/1997. AB határozat,  ABH
    1998, 1005, 1007.; 575/B/1992. AB határozat, ABH 1999, 456-460.
    stb.],   ezért  az  Alkotmánybíróság  a  kifogásolt   szabályok
    megsemmisítésére irányuló indítványt ezekben a  vonatkozásokban
    is elutasította.

       10.   Egy   másik  indítványozó  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenesség     megállapítását     is     kérte      az
    Alkotmánybíróságtól, mivel „az Országgyűlés, illetve a  Kormány
    a  jogszabályi  felhatalmazásból származó jogalkotói  feladatát
    elmulasztotta,  amennyiben nem alkotta  meg  a  munkaidő  és  a
    pihenőidő  egészségügyi  ágazatra vonatkozó,  az  Európai  Unió
    jogforrásaival  és  a  magyar  Alkotmánnyal  összhangban   lévő
    jogszabályait”  és  ezzel az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdéséből
    eredő  jogbiztonság  követelményét sértve alkotmányellenességet
    idézett  elő.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
    törvény  (a továbbiakban: Abtv.) 49. § (1) bekezdése értelmében
    mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
    akkor   kerülhet  sor,  ha  a  jogalkotó  szerv  a  jogszabályi
    felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és
    ezzel  alkotmányellenességet idézett  elő.  A  két  feltételnek
    tehát: a jogalkotó mulasztásának és az ennek folytán előidézett
    alkotmányellenes   helyzetnek   együttesen   kell   fennállnia.
    [22/1990.   (X.   16.)  AB  határozat,  ABH  1990,   83,   86.;
    1395/E/1996. AB határozat, ABH, 1998, 667, 669.; 35/1999.  (XI.
    26.)  AB határozat; ABH 1999, 310, 317.; 6/2001. (III. 14.)  AB
    határozat, ABH 2001, 93, 103.; 49/2001. (XI. 22.) AB határozat,
    ABH 2001, 351, 355.]

     A  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség egyik esete,
    ha  a  jogalkotó  nem  megfelelő  tartalommal  szabályozott  és
    ezáltal keletkezett alkotmányellenes helyzet [15/1998. (V.  8.)
    AB  határozat,  ABH  1998, 132, 138.;  4/1999.  (III.  31.)  AB
    határozat,  ABH 1999, 52, 63.]. Az indítványozó a  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet arra alapította,  hogy  az
    Mt.,  a  Kjt.  és  az R2. hatályos, támadott rendelkezései  nem
    felelnek meg az Irányelvnek.

       Az   Alkotmány   2.   §   (1)  bekezdésében   megfogalmazott
    jogállamiságból  következő  jogbiztonság  számos   követelményt
    támaszt  a jogalkotással szemben, így – többek között  –  annak
    biztosítását,  hogy  a  jog  egésze  is  világos,   egyértelmű,
    működését tekintve kiszámítható és előrelátható legyen [9/1992.
    (I.  30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.]. Az Alkotmánybíróság
    gyakorlata  szerint  „meghatározott  életviszonyok,   illetőleg
    tényállások   ellentétes  –  vagy  az   értelmezéstől   függően
    ellentétes    –    (…)   rendezése   önmagában    nem    jelent
    alkotmányellenességet.  Az  ilyen  rendezés  alkotmányellenessé
    csak   akkor   válik,  ha  az  egyben  az  Alkotmány   valamely
    rendelkezésének  a  sérelmével is együtt  jár,  vagyis,  ha  az
    ellentétes  tartalmú  szabályozás anyagi alkotmányellenességhez
    vezet,  tehát  például ha a rendelkezések valamelyike  meg  nem
    engedett   diszkriminációt,  egyéb   alkotmányellenes   helyzet
    megteremtését,    vagy    alkotmányos   alapjog    korlátozását
    eredményezi”. [35/1991. (VI. 20.) AB határozat, ABH 1991,  175,
    176.]
       Az  indítványozó  beadványában  –  az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésén  kívül  –  e  vonatkozásban  nem  jelölt  meg  olyan
    alkotmányos   rendelkezést,  amellyel   a   hazai   szabályozás
    ellentétben   állna.   „Az  Alkotmánybíróság   szerint   anyagi
    alkotmányellenesség hiányában, pusztán az Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdéséből  nem  állapítható meg  alkotmányellenes  helyzetet
    eredményező jogalkotói feladat elmulasztása.” (1053/E/2005.  AB
    határozat, ABK 2006. június 498, 500.)

      Mivel  az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdése
    alapján  nem  tartotta megállapíthatónak az indítványozó  által
    hiányolt   konkrét  jogalkotási  kötelezettség  elmulasztásában
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet, ezért  az  erre  irányuló
    indítványt elutasította.

      11.  Az  egyik  indítványozó  az  emberi  jogok  és  alapvető
    szabadságok védelméről szóló Egyezménynek (Római Egyezmény)  8.
    cikkének – amely szerint mindenkinek joga van arra, hogy magán-
    és  családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák
    –  megsértését  látta  abban,  hogy  az  egészségügyi  dolgozók
    szabadidejét  a  munkáltatók törvényben  nem  meghatározott  ok
    alapján  az  R1.-ben  korlátozták és ezért  az  R1.  nemzetközi
    szerződésbe ütközésének vizsgálatát kérte. (Az Alkotmánybíróság
    eljárása során észlelte, hogy az indítvány benyújtását követően
    az  indítványozó  által  támadott R1.  rendelkezéseit  hatályon
    kívül   helyezte   az   R2.   Az  R1.   indítvánnyal   támadott
    rendelkezéseit   az  R2.  tartalmazza.   Mivel   az   R2.   nem
    változtatott  a  sérelmezett  rendelkezések  alkotmányosságával
    összefüggésben  felvetett kérdéseken,  az  Alkotmánybíróság  az
    eljárását az R2. vonatkozásában folytatta le.)

      Az Alkotmánybíróság az Abtv. 20. §-a szerint az arra jogosult
    indítványa  alapján  jár  el. Az  Abtv.  21.  §  (3)  bekezdése
    értelmében  az  Abtv.  1.  § c) pontja szerinti  eljárást  csak
    meghatározott  szervek, illetve személyek kezdeményezhetik.  Az
    Alkotmány 7. § (1) bekezdése sérelme miatt a jogszabály vagy az
    állami  irányítás  egyéb  jogi eszköze  nemzetközi  szerződésbe
    ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást csak az Abtv. 21.  §
    (3)  bekezdésében meghatározottak indítványozhatják.  Az  Abtv.
    hivatkozott  rendelkezése  szerint  az  indítványozó  a   Római
    Egyezmény  vonatkozásában  a  nemzetközi  szerződésbe   ütközés
    megállapítására irányuló eljárás kezdeményezésére nem jogosult.

     A másik indítványozó az Mt. 117/A. § (2) bekezdésének b) és f)
    pontja, a 119. § (6) bekezdése, a 127. § (5) bekezdése, a  Kjt.
    59. § (2) bekezdésének b) pontja, az 59. § (4) bekezdésének  b)
    és f) pontja, valamint az R2. 12. § (5) és (6) bekezdései és  a
    12/A.   §   (1)   és   (2)  bekezdései  alkotmányellenességének
    megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmány 7.  §  (1)
    bekezdésének  sérelmére hivatkozással. Az  utóbbi  indítványozó
    szerint az Alkotmány 2/A. § (1) bekezdése értelmében az Európai
    Közösségek    alapító   szerződései   nemzetközi   szerződésnek
    minősülnek,  és  a  Római  Szerződés  képezi  a  jogalapját  az
    Irányelvnek.

       Az   Alkotmánybíróság  az  1053/E/2005.   AB   határozatában
    megállapította, hogy az Európai Közösségek alapító és  módosító
    szerződései az Alkotmánybíróság hatáskörének szempontjából  nem
    nemzetközi  szerződések  (ABK  2006.  június  498,   500.),   e
    szerződések,  mint elsődleges jogforrások és az Irányelv,  mint
    másodlagos  jogforrás közösségi jogként  a  belső  jog  részei,
    mivel a Magyar Köztársaság 2004. május 1-jétől az Európai  Unió
    tagja.   Az   Alkotmánybíróság  hatáskörének  szempontjából   a
    közösségi  jog  nem minősül az Alkotmány 7. § (1)  bekezdésében
    meghatározott nemzetközi jognak. Az indítványozó  a  nemzetközi
    szerződésbe  ütközés  vizsgálatára  irányuló  kérelmében  –  az
    Irányelven  kívül – nem jelölt meg más, nemzetközi szerződésnek
    minősülő szerződést.

       A  fentiek  alapján  az  Alkotmánybíróság  az  indítványokat
    visszautasította.

      12.  Az  alkotmánybírósági eljárás ideje alatt az egészségügy
    társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
    103/1995.  (VIII.  25.) Korm. rendeletet (a továbbiakban:  R4.)
    1999.  április 1-jével hatályon kívül helyezte az  egészségügyi
    szolgáltatások     Egészségbiztosítási     Alapból      történő
    finanszírozásának részletes szabályairól szóló  43/1999.  (III.
    3.)  Korm.  rendelet.  Az  Alkotmánybíróság  az  Abtv.  1.  §-a
    értelmében  –  főszabályként – csak hatályban levő  jogszabály,
    illetve az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányosságát
    vizsgálja. Ez alól kivétel lehet, ha az eljárás az Abtv. 38. §-
    a   alapján   bírói  kezdeményezés  vagy  a  48.  §-a   alapján
    alkotmányjogi panasz tárgyában folyik. Tekintettel  arra,  hogy
    az    indítvány   nem   tartozik   ezek   körébe,   ezért    az
    Alkotmánybíróság az Ügyrend 31. § a) pontja alapján az R4.-gyel
    kapcsolatban az eljárást megszüntette.

      Az  Alkotmánybíróság  jelen határozatának  Magyar  Közlönyben
    történő közzététele az Abtv. 41. §-án alapul.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
             Dr. Balogh Elemér          Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Erdei Árpád            Dr. Harmathy Attila
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Holló András               Dr. Kiss László
             alkotmánybíró             előadó alkotmánybíró
                                    
             Dr. Kovács Péter          Dr. Kukorelli István
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
                           Dr. Paczolay Péter
                              alkotmánybíró
     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

      Egyetértek   a  határozat  rendelkező  részében  foglaltakkal.
     Mivel  azonban  az  ügyben  igen  fontos  szerepet  játszott  a
     93/104/EK  irányelv tartalmához való viszony megítélése  és  az
     indítványozók  érvanyagában is hangsúlyozottan megjelent  az  a
     megállapítás,  hogy a hatályos jogi szabályozás  nehezen  tűnik
     összeegyeztethetőnek ezzel, különösen azért,  mivel  ellentmond
     az Európai Közösségek Bírósága (a továbbiakban Európai Bíróság)
     által   meghozott  ítéleteknek,  a  határozat  indoklásának   a
     rendelkező rész 1. és 8. pontját megalapozó részeit –  a  magam
     részéről – az alábbiakkal egészítem ki.
      
                                   I.
                                    
      Az  ügy  összefüggései jól tanúsítják azt  az  összetettséget,
     ahogyan a magyar jogrendszer a Magyar Köztársaságnak az Európai
     Unióhoz   történt   csatlakozása  után  összefonódik   az   ún.
     európajogi  (közösségi  jogi)  jogrendszerrel.  Ennek   alapján
     nemcsak  a konkrét probléma, az orvosi ügyeletek minősítése  és
     elszámolása   szempontjából   fontos   az   európajog    magyar
     jogrendszeri pozíciójának pontos meghatározása, hanem azért is,
     mivel  az  ügyben tulajdonképpen az európajog bizonyos  normáit
     illetően   az   ún.   közvetlen  alkalmazhatóság   jellemzőivel
     találkozunk.  Az  ebből  fakadó  következmények  levonására   a
     jogalkalmazásnak   és  a  jogalkotásnak   egyaránt   fel   kell
     készülnie.  Az ügy másik sajátossága pedig abban áll,  hogy  az
     Európai  Bíróságnak  az  indítványozók  által  in  concreto  is
     hivatkozott  ítélkezési  gyakorlata az  indítványok  benyújtása
     után   továbbfejlődött  s  immár  egyértelműen  csak   egyetlen
     értelmezést  tesz  lehetővé. Azt, amelyet  számos  indítványozó
     helyesen prognosztizált.
      
                                   II.
      
      Igen  fontosnak  tartom, hogy az Alkotmánybíróság  –  a  jelen
     ügyben  is  felidézett,  az  1053/E/2005.  AB  határozatában  –
     kimondta,   hogy   „az  Alkotmány  2/A.  §-ában   foglalt   ún.
     csatlakozási  klauzula  a  Magyar  Köztársaságnak  az   Európai
     Unióban  való  tagállami  részvétele feltételeit  és  kereteit,
     valamint  a  közösségi jognak a magyar jogforrási  rendszerbeli
     helyét  határozza meg” (ABK 2006. június, 498, 500.).  A  jelen
     ügy  összefüggései – nézetem szerint – világosan mutatják, hogy
     milyen   okszerű  gyakorlati  következmények  fakadnak   ebből,
     mindenekelőtt      az      egyszersmind      az      európajogi
     igazságszolgáltatási  rendszer szerves  részeként  tevékenykedő
     hazai  bíróságokra. Mindez összeegyeztethető  azzal,  ahogy  az
     európai integrációs kötelezettségek teljesítéséről folyó  viták
     végső  rendezési fórumának az Európai Unió intézményrendszerét,
     míg  a  jogvitákat illetően pedig az Európai Bíróságot  és  nem
     pedig az Alkotmánybíróságot tekintjük ennek.
      
                                  III.
      
      Az  ügy  érdemét  illetően  emlékeztetni  kell  arra,  hogy  a
     93/104.  irányelvet  az Európai Bíróság  –  ahogyan  erre  több
     indítványozó    is    hivatkozott   –   már    értelmezte,    a
     következőképpen:
      „1.  A  munkaidő-szervezés egyes szempontjairól  szóló,  1993.
     november   23-i   93/104/EK.  tanácsi   irányelvet   úgy   kell
     értelmezni,  hogy a kórházban való fizikai jelenléten  alapuló,
     az  orvos által teljesített ügyeletet akkor is teljes egészében
     az  irányelv értelmében vett munkaidőnek kell tekinteni,  ha  a
     munkavállaló  szabadon  pihenhet a  munkavégzés  helyén  amikor
     szolgálatára  nincs szükség, és így ezzel ellentétes  az  olyan
     tagállami  szabályozás, amely pihenőidőnek  minősíti  az  ilyen
     ügyelet során azt az időszakot, amely alatt a munkavállaló  nem
     végzett tevékenységet.
      2. A 93/104. irányelvet emellett úgy kell értelmezni, hogy
      —  az alapeljárásban szereplő körülmények esetén ellentétes az
     irányelvvel  az  a  tagállami  szabályozás,  amely  szerint   a
     kórházban való fizikai jelenléten alapuló ügyelet esetében  egy
     kollektív  szerződés,  vagy  egy  kollektív  szerződés  alapján
     kötött  megállapodás lehetővé teszi, hogy  az  ügyeletnek  csak
     azon   részét   kompenzálják,  amely   alatt   a   munkavállaló
     ténylegesen szakmai tevékenységet végzett;
      —  a 11 órás összefüggő napi pihenőidőnek a rendes munkaidőhöz
     hozzáadódó  ügyelet teljesítése miatti csökkentése  csak  akkor
     eshet  az  irányelv  17.  cikke (2) bekezdése  2.1.  pontja  c)
     alpontjának  i.  alpontjában  meghatározott  eltérés  alá,   ha
     megfelel  annak  a  feltételnek,  hogy  egyenértékű  kompenzáló
     pihenőidőt biztosítanak a munkavállalónak közvetlenül az  adott
     munkavégzést követően.
      —  emellett  a  napi pihenőidő ilyen csökkentése  semmikképpen
     nem  eredményezheti  az irányelv 6. cikke  által  meghatározott
     maximális heti munkaidő meghaladását.”
      
                                   IV.
      
      Emlékeztetni   kell   továbbá  arra,   hogy   az   indítványok
     benyújtása után az Európai Bíróság nemcsak több olyan  ítéletet
     hozott,  amelyikben  megerősítette a  több  indítványozó  által
     helyesen  hivatkozott Jaeger-ügyben kimondottakat, de  immár  a
     közvetlen alkalmazhatóság kinyilatkoztatása is megtörtént.
      A  2005.  december  1-jén  meghozott C-14/04  sz.,  Abdelkader
     Dellas  c.  Premier  Ministre ügyben a francia  Conseil  d’État
     által  felterjesztett kérdésre adott előzetes állásfoglalásának
     63.  §-ában  kimondta, hogy az „irányelvet úgy kell értelmezni,
     hogy azzal nem fér össze az olyan tagállami szabályozás, ami  a
     szociális  és egészségügyi szociális intézményekben a tényleges
     munkavégzés  kiszámítása  érdekében  az  ügyben  bemutatott  [a
     tényleges  munkavégzést átalányszerűen  vélelmező,  az  első  9
     ügyeleti órában 3:1, majd a továbbiakban 2:1 szorzóra  épülő  –
     KP] ekvivalencia-rendszert alkalmaz”. A 2006. szeptember 7-én a
     C-484/04  sz.,  Bizottság c. Egyesült Királyság  ügyben  hozott
     mtéletének   40.  §-ában  illetve  az  ítéletvégi  tézisek   1.
     bekezdésében az Európai Bíróság az irányelv 3. és 5.  cikkeinek
     értelmezését   illetően   hangsúlyozta,   hogy    ezek    akkor
     érvényesülnek,  ha  a  „tényleges pihenés jogát  biztosítják  a
     munkavállalóknak”. A 2006. március 16-án, a C-131/04  Robinson-
     Steele/RD   Retail   Services  Ltd   ügyben   hozott   előzetes
     állásfoglalásban az irányelv 7. cikk (1)-re utalva  az  Európai
     Bíróság  leszögezte, hogy nemcsak, hogy önmagában  a  túlmunkák
     szerinti,  ki  nem  vett szabadságok göngyölített  elszámolása,
     egyszerű  munkabér  formájában történő utólagos  megfizetése  a
     szabadságos  időszakban nem egyeztethető össze az  irányelvvel,
     de   „olyan   jogról   van  szó,  amelytől  még   kontraktuális
     megállapodással sem lehet eltérni” (52. § és ítéletvégi tézisek
     1. bekezdés).
      A  legfontosabb  azonban az, hogy a 2004. október  5-én  a  C-
     397/01 sz. Pfeiffer-ügyben meghozott ítélet 120. §-ában illetve
     az  ítéletvégi  tézisek  3.  bekezdésében  az  Európai  Bíróság
     kijelentette, hogy az irányelv 6. cikk 2. pontját illetően [ami
     azt  tartalmazza,  hogy  „a tagállamok  meghozzák  a  szükséges
     intézkedéseket   annak   biztosítására,   hogy   (…)   hétnapos
     időtartamokban az átlagos munkaidő, a túlórát is beleértve,  ne
     haladja  meg  a  48 órát”]: „a kérdéses rendelkezés  az  összes
     feltételt teljesíti ahhoz, hogy közvetlen hatást gyakoroljon”.
      
                                   V.
      
      Ennek  a tézisnek a kimondása valamelyest más fényben láttatja
     az európajog alkotmánybírósági megítélésének kérdését. Nemcsak,
     hogy   el   lehet  ugyanis  kerülni  azt,  hogy  az  európajogi
     kötelezettségsértésről, mint alkotmánysértésről (illetve  egyes
     indítványozók  szerint  alkotmányos mulasztásról)  nyilatkozzon
     meg  az  Alkotmánybíróság, hanem közel  kerültünk  ahhoz,  hogy
     pusztán   az   adott,  konkrét  európajogi  norma  jogrendszeri
     helyének megállapítása révén is eldőljön a jogvita.
      Ez  végső soron azt jelenti, hogy ilyenkor az Alkotmánybíróság
     az   Alkotmány   2/A.  §  értelmezéséről  a   1053/E/2005.   AB
     határozatban  (ABK  2006.  június, 498.)  említett  „jogforrási
     rendszerbeli  helyet”  értelmezi,  az  adott  európajogi  norma
     vonatkozásában  konkretizálja. Itt  nem  doktrinális  definíció
     meghirdetéséről    lenne   szó,   hanem    arról,    hogy    az
     Alkotmánybíróság   levonja   az   előtte    levő    ügyben    a
     következtetéseket.   Az  irányelvnek  –   ha   azon   kivételes
     kategóriába tartozik, hogy közvetlenül alkalmazhatónak  minősül
     –  végső  soron  ugyanaz a pozíciója, mint a szükségképpen,  ex
     lege   közvetlenül  alkalmazható  rendeletnek,  azaz  alkotmány
     alatti,  törvényi szintű jogforrás, amely azonban lex specialis
     gyanánt  konfliktus  esetében alkalmazási  elsőbbséggel  bír  a
     hazai  törvénnyel szemben. Ennek a pozíciónak az is az  okszerű
     következménye,  hogy a hazai rendeletekkel (kormányrendelettel,
     miniszteri rendeletekkel) létre sem jön normakonfliktus,  hanem
     ott  az  európai  irányelv  (ha tehát rendelkezik  a  közvetlen
     alkalmazhatóság  sajátosságaival)  a  normahierarchia   alapján
     uralja a kormány- és miniszteri rendeletet.
      
                                   VI.
      
      Figyelemre  érdemes,  hogy az irányelv  17.  cikkében  foglalt
     eltérési lehetőségek alkalmazása a kórházak esetében (17.  cikk
     2.1.  c/i) a 6. cikkre nem vonatkozik és a 17. cikk 1. és 2  §-
     aiban  foglalt  taxatív  felsorolás  szerint  a  contrario  nem
     vonatkozhat a 2. cikkben foglalt definíciókra, így  a  munkaidő
     és  a  pihenőidő fogalmára. (Eszerint ti. „1. munkaidő:  az  az
     időtartam,  amely  alatt a munkavállaló  dolgozik,  a  munkaadó
     rendelkezésére  áll, és tevékenységét vagy  feladatát  végzi  a
     nemzeti  jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak  megfelelően;  2.
     pihenőidő: az az időtartam, amely nem minősül munkaidőnek”.)
      
                                  VII.
      
      Nézetem   szerint   tehát   éppen  a  támadott   rendelkezések
     problematikus elemei nem is alkalmazhatóak az Alkotmány 2/A.  §
     értelmében,  így  leegyszerűsíthető az Alkotmánybíróság  előtti
     problematika  is.  Ennek  nyomán  az  indítványokban   támadott
     törvényi  és  rendeleti  cikkek érdemi  alkotmányellenességének
     vizsgálata akár mellőzhető is lehetett volna, hiszen ezek –  ha
     következetesen   végigvisszük   a   közvetlen   alkalmazhatóság
     szabályait  –  a közvetlenül alkalmazható európajogi  normákkal
     szemben nem is fejthetnek ki joghatást, szinte nem is léteznek.
     Csak  a  közvetlenül  alkalmazható  európajogi  normákkal   nem
     érintett  részek  tekintetében  marad  élő  az  ügy,  ahol   az
     alkotmányossági   vizsgálatot  elengedhetetlen   elvégezni.   A
     rendeletek közül az R2 érdemi alkotmányossági vizsgálata így  –
     nézetem  szerint  –  nem  is  volt megkerülhetetlen,  mivel  az
     valójában  az  irányelv  immár  világosan  kimondott  közvetlen
     alkalmazhatósága   miatt   –   az  európajogi   kötelezettségek
     megsértése nélkül – nem alkalmazható.
      
                                  VIII.
      
      Másrészt  pedig  önmagában az a tény, hogy az Alkotmánybíróság
     határozata  számos  indítványi  elemet  többnyire   az   érdemi
     alkotmányi  összefüggés hiánya miatt – általam is  osztottan  –
     elutasított, nem garantálja, hogy a kérdéses jogszabályi részek
     problémamentesek lennének. Függetlenül attól a ténytől, hogy az
     indítványok  elbírálása  során  Magyarországgal  –   és   kettő
     kivételével  a  többi uniós tagállammal – szemben  a  Bizottság
     mulasztási    eljárást   kezdeményezett,   a    hazai    rendes
     igazságszolgáltatási   hatóságok  maguk   is   érvényesítik   a
     közvetlen alkalmazhatóság elve alapján a 93/104 irányelv  ilyen
     természettel   rendelkező  cikkeit  a  neki   ellentmondó,   az
     indítványokban is érintett törvényekkel szemben.  Ezt  tette  a
     Legfelsőbb   Bíróság  is  (BH2006.216:  Legf.   Bír.   Pf.X.24.
     705/2005.), amikor felülvizsgálati eljárásában helyben hagyta a
     Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bíróság másodfokú  ítéletét.  Ebben
     felidézve  azt, hogy a megyei bíróság hivatkozott a 93/104  sz.
     irányelv  tárgyában hozott egybevágó ítéletekre – mindenekelőtt
     a  Jaeger  ügyre,  Pfeiffer-ügyre  –  elutasította  az  alperes
     indítványát,  hogy  az  eljárás érdemét érintő  hibát  követett
     volna  el  a megyei bíróság, amikor az európajog értelmezésekor
     nem  kért  előzetes  állásfoglalást az  Európai  Bíróságtól.  A
     tételeit  az  Alkotmány 2/A. §-ára alapító  Legfelsőbb  Bíróság
     egyetértett a felperesek álláspontjával, hogy erre az  utóbbira
     azért nem volt szükség, „mivel az alkalmazandó jog világos,  az
     irányelv  feltétel  nélküli és pontos rendelkezést  tartalmaz”.
     Hasonlóan  döntött  – szintén orvosi ügyeleti  ügyben  –  2005.
     január  27-én  Spanyolország Legfelsőbb Bírósága is.  (Tribunal
     Supremo,  Sala de lo Social) a Sindicato de la Central Sindical
     Independiente  y  de  Funcionarios (CSI-CSIF)  c.  el  Servicio
     Andaluz de Salud ügyben.)
      
                                   IX.
      
      Számos   európai  uniós  tagállam  szembesült  az   irányelvek
     kapcsán   az   alkotmányos  értékelhetőség   kihívásával.   Egy
     lehetséges   –   s   az  európai  jogi  szakirodalomban   élénk
     visszhangot  kapott  –  megközelítés  az,  amelyet  a   francia
     alkotmány 88-1. §-ára építve – amely a magyar Alkotmány 2/A. §-
     ának  szövegére  igen  hasonlít  –  a  francia  Alkotmánytanács
     alakított   ki,   jelentősen  módosítva  korábbi  távolságtartó
     álláspontján.  Így, túl azon, hogy az irányelvek beépítése  egy
     ország  jogrendszerébe  az európajogból fakadó  követelmény,  a
     francia   Conseil  Constitutionnel  ezt  egyenesen  alkotmányos
     követelménynek minősítette (Décision nş 2004-496 DC du 10  juin
     2004),  majd  „a  közösségi jogba szemmel látható  ütközést”  –
     éppen  egy  irányelv  esetében – elméletileg  a  maga  részéről
     megállapíthatónak  tekintette (Décision  n°2006-540  DC  du  27
     juillet  2006).  Az utóbbi tétel azonban csak kiegészítette  az
     előbbinek az elsődleges tézisét, hogy a Conseil Constitutionnel
     csak   abban   az   esetben  kíván  alkotmányossági   kontrollt
     gyakorolni   az   irányelv  végrehajtására   szolgáló   nemzeti
     jogszabályok  felett, ha az adott esetben már  az  alkotmányban
     biztosított  jogok  közvetlen  érintettsége  merül  fel.  Ez  a
     megközelítés   nagyjából  megfelel  az  olasz  alkotmánybíróság
     gondolatmenetének  is.  A Corte Constituzionale  egy  közösségi
     irányelvhez  kapcsolódó 536/1995. sz. ügyben hozott  végzésében
     kimondta,  hogy  „az  alkotmányossági vizsgálat  lehetősége  az
     alapvető  elvek  és elidegeníthetetlen jogok megsértése  esetén
     áll  fenn, másrészt azonban nem illetékes az [Alkotmány]bíróság
     a  közösségi  norma  értelmezésére –  hacsak  nem  az  abszolút
     nyilvánvalóság  („chiara evidenza”) esete áll  fenn  –  és  még
     kevésbé   várható  el  a  felmerült  értelmezési   ellentmondás
     megoldása  az adott normát illetően, tekintettel arra,  hogy  a
     minden   tagállamra  kötelező  erejű  értelmezést  az   Európai
     Közösség  Bíróságától  kell kérni.” (Ordinanza  15-29  Dicembre
     1995).  Az  osztrák Alkotmánybíróság a palackozott  ásványvizek
     ügyében  egy  nemzeti  rendelet és egy irányelv  ütközését  úgy
     oldotta  fel,  hogy  kimondta  „a  belső  jog  irányelv-konform
     értelmezésének az EK-szerződés 5. cikkéből [ti. a jelenlegi 10.
     cikkből   -KP]  levezethető  parancsa  alapján  (…)  a  nemzeti
     bíróságok,  amelyek  közé  az  Alkotmánybíróság  is   tartozik,
     kötelesek   egy  irányelv  végrehajtása  érdekében  kibocsátott
     nemzeti   jogszabályt   előbbinek  a   fényében   és   céljának
     megfelelően  értelmezni.”  (VfGh  Beschluss  V  136/94-10,   12
     Dezember  1995.)  A  német  alkotmánybíróság  az  ún.   európai
     letartóztatási parancs ügyében 2004. március 1-én hozott 2  BvR
     1570/03  sz.  határozatának 81. §-ában  fejtette  ki  azokat  a
     tételeket,   amelyek   az  argumentum  a   contrario   szabályt
     figyelembe  véve  számára  végső soron  az  európai  irányelvek
     kapcsán  a  közvetlen alkalmazhatóság feltételeinek vizsgálatát
     és teljesülésük esetében a következmények megállapítását teszik
     lehetővé. A Bundesverfassungsgericht szerint : „Az a tény, hogy
     itt  —  összehasonlítva  az  Európai Közösség  irányelveinek  a
     nemzeti  jogba  történő  beépítésével  -,  különösen   nagy   a
     felelősség azért, hogy a keretdöntés beépítése a nemzeti  jogba
     az  alkotmánnyal összeegyeztethető legyen, abból a körülményből
     fakad,  hogy  a kérdéses intézkedések az Európai Unió  harmadik
     pillérébe tartoznak. Az európai letartóztatási parancsról szóló
     (…) keretdöntés az Unió másodlagos jogforrásai közé tartozik és
     (…)   sokban  emlékeztet  a  nemzetek  feletti  közösségi   jog
     irányelvére.   A   keretdöntés  azonban   nem   bír   közvetlen
     alkalmazhatósággal. Amikor a tagállamok úgy döntöttek, hogy  az
     Európai   Unió   Szerződésében  a  közvetlen  alkalmazhatóságot
     kizárják,   azt   akarták  megakadályozni,  hogy   az   Európai
     Közösségek     Bíróságának     az     irányelvek      közvetlen
     alkalmazhatóságáról  kiépített  esetjogát   úgy   is   lehessen
     értelmezni, hogy az a keretdöntésekre is vonatkozik.”
      
                                   X.
      
      A  jelen  ügy egyik igen érdekes tanulsága, hogy az  indítvány
     által is támadott R2.-nek az Alkotmánybíróság stabil ítélkezési
     gyakorlatát   követő  megsemmisítése  illetve   az   európajogi
     kötelezettségeknek  megfelelően  és  –  nézetem  szerint  –  az
     Alkotmány  2/A.  §-ából  is levezethetően  és  az  Abtv-vel  is
     összeegyeztethetően annak tényszerű megállapítása, hogy az  R2.
     a  93/104.  irányelvvel  illetve  az  immáron,  az  indítványok
     benyújtása óta annak helyébe lépett 2003/88 irányelvvel szemben
     meghajlik   (azaz  nem  alkalmazható,  tehát  végső   soron   a
     normakonfliktus  automatikusan  megoldódik)  a  konkrét   ügyre
     vonatkoztatható  joghatást  illetően  már  alig   térnének   el
     egymástól.
      
     Budapest, 2006. december 12.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró

     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom.
                                                     Dr. Kiss László
                                                előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Certain questions related to the employment and the remuneration of employees in healthcare
     Number of the Decision:
     .
     72/2006. (XII. 15.)
     Date of the decision:
     .
     12/12/2006
     .
     .
     Full text:
     en_0072_2006.pdfen_0072_2006.pdf