Hungarian
Ügyszám:
.
1336/H/2007
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 27/2008. (III. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/289
.
A döntés kelte: Budapest, 03/10/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   az  Országos  Választási   Bizottságnak
  országos népszavazási kezdeményezés tárgyában hozott határozata
  ellen  benyújtott kifogások alapján — dr. Bihari Mihály és  dr.
  Kukorelli  István  alkotmánybírók  párhuzamos  indokolásával  —
  meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 435/2007.
  (X. 24.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az  Országos  Választási Bizottság (a  továbbiakban:  OVB.)
   435/2007.  (X.  24.) OVB határozatával úgy  döntött,  hogy  dr.
   Semjén Zsolt és dr. Navracsics Tibor frakcióvezetők valamint  a
   Kereszténydemokrata  Néppárt  és  a  Fidesz  –  Magyar  Polgári
   Szövetség  képviselőcsoportjához tartozó  további  százötvenegy
   országgyűlési képviselő által benyújtott országos  népszavazási
   kezdeményezésben   javasolt   konkrét   kérdés    hitelesítését
   megtagadja.
    Az országos népszavazásra javasolt kérdés a következő:
     „Egyetért-e  Ön  azzal,  hogy törvény  tiltsa  meg  politikai
   hirdetés  sajtó  és  szabadtéri  reklámhordozó  útján   történő
   közzétételét?”.
    Az OVB határozatában arra hivatkozott, hogy a „vizsgált kérdés
   (…)  nem  tekinthető egyértelműnek, mert a kérdés egy  egyszerű
   többséggel  elfogadott törvényre utal, azonban  tárgya  alapján
   több olyan kérdést érint, - sajtószabadság, véleménynyilvánítás
   szabadsága,  a  pártok  működése  —  amelyek  csak  kétharmados
   többséggel  elfogadott törvénnyel szabályozhatók”.  Hivatkozott
   arra  is,  hogy  a kérdés több olyan fogalmat használ,  amelyek
   köznapi  értelme  eltér a jogi definíciótól  (sajtó,  politikai
   hirdetés, szabadtéri reklámhordozó), így „a választópolgároknak
   a kezdeményezést támogató »IGEN« szavazata, illetve az e mögött
   lévő  választói  akarata nagy valószínűséggel  nem  ugyanazt  a
   tárgykört  fedi, mint amelyet az Országgyűlésnek az  eredményes
   népszavazás útján újra kell szabályoznia”.
     Végül  az  OVB hivatkozott arra is, hogy mivel az  eredményes
   népszavazás  a politikai tartalmú tömegkommunikáció betiltására
   kötelezné  az  Országgyűlést,  ezért  a  kezdeményezés  részben
   alkotmányellenes, részben lehetetlen célra irányul.
     Az  OVB  határozata a Magyar Közlöny 2007. évi 145. számában,
   2007. október 26-i dátummal jelent meg.

     2. A határozat ellen két kezdeményező országgyűlési képviselő
   nyújtott  be  közös  kifogást. A kifogás  2007.  november  9-én
   érkezett az OVB-hez, az Alkotmánybíróságnak címezve. A kifogást
   a   választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény   (a
   továbbiakban:  Ve.) 130. §-ának (1) bekezdésében  meghatározott
   tizenöt  napos határidőn belül lehet előterjeszteni. A  kifogás
   határidőn belül érkezett. Az Alkotmánybíróság a kifogást a  Ve.
   130.  §  (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően soron  kívül
   bírálta el.

     2.1.  A  kifogást tevők hivatkoztak arra, hogy  a  minősített
   többséggel  elfogadott  törvények  nem  tartoznak   a   tiltott
   tárgykörbe,  így  az  a  körülmény, hogy valamilyen  kérdést  a
   jelenlévő   képviselők  kétharmadának  szavazatával  elfogadott
   törvény  szabályoz, nem akadálya népszavazás kezdeményezésének.
   Álláspontjuk  szerint az, hogy a kérdés nem utal  a  minősített
   többségre, nem sérti az egyértelműség követelményét.

     2.2.  Hasonlóan  egyértelműnek tartják a „sajtó”,  „politikai
   hirdetés”   és  „szabadtéri  reklámhordozó”  fogalmakat.   Ezek
   definícióit   törvény   tartalmazza,  így   e   fogalmak   csak
   egyféleképpen    értelmezhetők.   A    „terminus    technikusok
   egyértelmű,    világos,   felsorolás-jellegű   megfogalmazására
   figyelemmel”  kijelentik,  hogy  azok  közbeszédben   betöltött
   szerepe,  a  hozzájuk  rendelt  jelentéstartalom  semmiben  nem
   különbözik a törvényi meghatározástól.

     2.3.  A kifogást tevők tévesnek tartják az OVB azon érvelését
   is,  hogy  egy  eredményes  népszavazás  a  politikai  tartalmú
   tömegkommunikáció   betiltására  kötelezné  az   Országgyűlést.
   Szerintük egy eredményes népszavazást követően csak az időszaki
   lap,  és  a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.  évi  I.
   törvény  (a  továbbiakban: Médiatv.) szerinti  műsorszolgáltató
   „esne  ki” a körből, de korlátlanul a jelölő szervezetek  és  a
   jelöltek   rendelkezésére  állna  a  közvetlen   és   közvetett
   tájékoztatás  minden  további  eszköze,  így  a  Ve.   szerinti
   plakátkészítés  és  -terjesztés is.  A  kérdésből  ugyanis  nem
   következik  a  sajtótermék  általi politikai  hirdetés  tilalma
   (amelybe  a  plakát  is tartozik), csak a sajtó  útján  történő
   hirdetésé.

                                 II.

    1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:

    „2. § (…)
     (2)  A  Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely  a
   népszuverenitást   választott   képviselői   útján,    valamint
   közvetlenül gyakorolja.
    (…)
     3. § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és  az
   alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett  szabadon
   alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.
     (2)  A  pártok  közreműködnek a népakarat  kialakításában  és
   kinyilvánításában.
    (…)
      28/C.   §  (1)  Országos  népszavazást  döntéshozatal   vagy
   véleménynyilvánítás  céljából  lehet  tartani,  a   népszavazás
   elrendelésére kötelezően vagy mérlegelés alapján kerül sor. (…)
     (4)  Mérlegelés alapján országos népszavazást a  köztársasági
   elnök,  a Kormány, az országgyűlési képviselők egyharmada  vagy
   100   000   választópolgár  kezdeményezésére  az   Országgyűlés
   rendelhet el.”

       2. A Ve. figyelembe vett rendelkezései:

    „42. § (1) A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és
   a  jelöltek  engedély nélkül készíthetnek  plakátot.  A  plakát
   olyan  sajtóterméknek  minősül, amely  engedély  és  bejelentés
   nélkül  előállítható. Egyebekben a plakátra  a  sajtóról  szóló
   jogszabályokat kell alkalmazni.
    (…)
      130.   §   (1)   Az  Országos  Választási  Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  -  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve - az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. (…)
     (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

     3.  Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló
   1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) figyelembe vett
   rendelkezései:

     „9.  §  (1)  A fakultatív népszavazás elrendelésére  irányuló
   kezdeményezést  a köztársasági elnök, a Kormány,  illetőleg  az
   országgyűlési  képviselők  egyharmada  az  Országos  Választási
   Bizottság elnökéhez nyújthatja be.
       (…)
     13.  §  (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.”

     4.  A  sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a  továbbiakban:
   Sajtótv.) vonatkozó rendelkezései:

    „20. § E törvény alkalmazásában:
     a)  sajtó:  az időszaki lap, a rádiózásról és televíziózásról
   szóló törvény szerinti műsorszolgáltató és a hírügynökség;
    b) sajtótermék: az időszaki lap egyes lapszámai, a rádió- és a
   televízióműsor, a könyv, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány
   -  ide nem értve a bankjegyet és az értékpapírt -, a zeneművet,
   grafikát,  rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a  térkép,  a
   nyilvános  közlésre  szánt  műsoros  filmszalag,  videokazetta,
   videolemez,  hangszalag  és  hanglemez,  továbbá  bármely   más
   tájékoztatást vagy műsort tartalmazó, nyilvános közlésre  szánt
   technikai eszköz;”

       5. A Médiatv. vonatkozó rendelkezése:

    „2. § E törvény alkalmazásában: (…)
    39. Politikai hirdetés: olyan műsorszám, amely párt, politikai
   mozgalom
     a)  választásokon való részvételének, sikeres  szereplésének,
   jelöltjének, népszavazási kezdeményezésének támogatására szólít
   fel, befolyásol,
     b)  nevét,  tevékenységét, céljait, jelszavát, emblémáját,  a
   róla alkotott képet népszerűsíti.”

        6. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LXIII.
   törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) vonatkozó rendelkezése:

    „2. § E törvény alkalmazásában: (…)
     u)  Szabadtéri  reklámhordozó:  reklám  közzététele  céljából
   építményen kívül elhelyezett eszköz, kivéve az árusítás  helyén
   elhelyezett áru elérhetőségét jelző eszközöket.”

                                III.

       A kifogás nem megalapozott.

      1.   Az  Alkotmánybíróság  hatáskörét  a  jelen  ügyben   az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  h)
   pontjának  megfelelően  a  Ve.  130.  §-a  határozza  meg.   Az
   Alkotmánybíróság  eljárása  ebben  a  hatáskörben  jogorvoslati
   természetű. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában,  valamint
   a  kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy  az  OVB  a
   kérdés  hitelesítése  során  az  Alkotmánynak  és  az  irányadó
   törvényeknek  megfelelően  járt-e el  [63/2002.  (XII.  3.)  AB
   határozat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Alkotmánybíróság  feladatát
   e   hatáskörben   eljárva   is  alkotmányos   jogállásával   és
   rendeltetésével  összhangban látja el [25/1999.  (VII.  7.)  AB
   határozat, ABH 1999, 251, 256.].
   A népszavazási kérdés hitelesítéséről szóló határozat egyedül a
   feltett  kérdés  alkotmányos megengedettségét dönti  el.  Ehhez
   időnként szükséges, hogy az Alkotmánybíróság állást foglaljon a
   népszavazási  kérdés eredményes népszavazáson  való  elfogadása
   után      alkotandó     törvény     lehetséges      tartalmának
   alkotmányosságáról   —   de  ez  az  állásfoglalás   a   kérdés
   megengedhetőségéről   szóló  döntés   indokolásához   tartozik,
   önállóan  semmilyen alkotmányjogi kérdést nem dönt el. Ilyenkor
   az   OVB   és  az  Alkotmánybíróság  azt  vizsgálja,   hogy   a
   népszavazási   kérdés  magában  foglal-e  olyan   törvényhozási
   kötelezettséget,  amely az Alkotmánnyal tartalmilag  ellentétes
   döntéshez  vezethet, például alapjogot korlátozna; azonban  nem
   dönt egy el sem fogadott törvény alkotmányellenességéről.

     2.  Az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy a kérdés
   sérti-e   az   Nsztv.  13.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
   követelményt, miszerint a kérdést úgy kell megfogalmazni,  hogy
   arra egyértelműen lehessen válaszolni.

     2.1.  Az egyértelműség követelményét az Alkotmánybíróság  már
   több  határozatában  értelmezte. Ezekben  kifejtette,  hogy  az
   egyértelműség   követelménye   a   népszavazáshoz   való    jog
   érvényesülésének  garanciája.  Az  egyértelműség   követelménye
   ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a népszavazásra szánt
   kérdésnek  egyértelműen megválaszolhatónak kell  lenni.  Ahhoz,
   hogy   a   választópolgár  a  népszavazásra  feltett   kérdésre
   egyértelműen  tudjon válaszolni, az szükséges,  hogy  a  kérdés
   világos  és  kizárólag  egyféleképpen  értelmezhető  legyen,  a
   kérdésre    „igen”-nel   vagy   „nem”-mel   lehessen    felelni
   (választópolgári  egyértelműség). Az eredményes  népszavazással
   hozott  döntés  az  Országgyűlésnek  az  Alkotmány  19.  §  (3)
   bekezdés   b)   pontjában  foglalt  jogkörének  —  Alkotmányban
   szabályozott   —  korlátozása:  az  Országgyűlés   köteles   az
   eredményes népszavazásból következő döntéseket meghozni.  Ezért
   a      kérdés     egyértelműségének     megállapításakor     az
   Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kell azt is, hogy a  népszavazás
   eredménye  alapján  az Országgyűlés — az akkor  hatályban  lévő
   jogszabályok  szerint  —  el tudja-e  dönteni,  hogy  terheli-e
   jogalkotási kötelezettség, ha igen, milyen jogalkotásra köteles
   (jogalkotói  egyértelműség). Ugyanitt az Alkotmánybíróság  arra
   is  rámutatott,  hogy nem feltétele a népszavazásra  bocsátandó
   kérdés   egyértelműségének,  hogy  a  kérdés   a   jogszabályok
   fogalomkészletét  használja. Az  Nsztv.  13.  §  (1)  bekezdése
   ugyanis   „nem   támaszt  olyan  követelményt   a   népszavazás
   kezdeményezőivel  szemben, hogy a kérdés  megfogalmazásakor  az
   egyes  jogágak  kifejezéskészletét, a  jogszabályokban  meglévő
   fogalmakat,   illetve  az  egyes  tudományágak,   szakterületek
   terminus  technicusait vegyék alapul” [először:  51/2001.  (XI.
   29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.].

     A  kérdésben  szereplő fogalmak definícióját  a  Médiatv.,  a
   Sajtótv.,  illetve a Reklámtv. tartalmazza. Ugyan  e  törvények
   nem   átfogóan,   hanem  csak  tárgyi  hatályukra   kiterjedően
   alkalmazhatók,  az  ezekben szereplő meghatározások  segítséget
   nyújtanak   a   népszavazási   kérdésben   szereplő    fogalmak
   értelmezéséhez.
     Az  e  törvényekben szereplő meghatározások  és  a  kérdésben
   szereplő  fogalmak köznapi értelemben bevett jelentései  között
   nincs  lényeges  eltérés, így nincs ok  annak  feltételezésére,
   hogy  a  közember  számára  e szavak  eleve  értelmezhetetlenek
   lennének. A jelen ügyben vizsgált népszavazási kérdés  is  csak
   egyféleképpen értelmezhető, a népszavazási kérdés azt  célozza,
   hogy párt, politikai mozgalom népszerűsítéséről szóló hirdetést
   ne    lehessen    időszaki   lapban,   a   Médiatv.    szerinti
   műsorszolgáltatóban  vagy hírügynökségben,  illetve  szabadtéri
   reklámhordozón közzétenni.

      2.2.   A   kérdés   hitelesíthetősége  szempontjából   nincs
   jelentősége annak, hogy az egyszerű vagy minősített  többséggel
   elfogadott  törvény  módosítását célozza.  Az  Alkotmánybíróság
   állandó gyakorlata szerint a kétharmados törvények nem állnak a
   többi törvény felett a jogforrási hierarchiában, s az Alkotmány
   alapján  minden  —  bármilyen szavazati aránnyal  meghozandó  —
   törvény „egyenrangú” [4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993,
   48,  63.].  Önmagában az a körülmény, hogy a  kérdés  nem  utal
   kifejezetten   arra,   hogy  kétharmados  törvény   módosítását
   irányozza  elő, nem veti fel alappal a jogalkotói egyértelműség
   kérdését.  Ha  valamely  kérdésben  az  Országgyűlés   ügydöntő
   népszavazást rendel el, akkor a népszavazás eredményét követően
   megvizsgálja,   hogy   milyen   törvényalkotási   kötelezettség
   terheli,  és  annak  — az Nsztv. 8. § (1) bekezdése  alapján  —
   köteles  eleget tenni, függetlenül attól, hogy az adott  kérdés
   egyszerű vagy minősített többségű szabályozást igényel.

     Mindezekre  tekintettel az Alkotmánybíróság  azt  állapította
   meg, hogy a kérdés nem sérti az Nsztv. 13. § (1) bekezdését.

    3. Jelen ügyben az Alkotmánybíróság érdemben vizsgálta, hogy a
   népszavazási  kezdeményezés  szerinti  kérdés  alkotmányellenes
   tartalmú  törvény elfogadásának kikényszerítésére irányul-e:  a
   kérdésben   tartott  eredményes,  ügydöntő  népszavazás   olyan
   törvény   meghozatalához  vezetne-e,  amely  alkotmányellenesen
   korlátozná  a  pártoknak azt a jogát, hogy az Alkotmány  és  az
   alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett  szabadon
   tevékenykedhetnek  [Alkotmány  3.  §  (1)  bekezdés],   illetve
   közreműködnek a népakarat kialakításában [Alkotmány  3.  §  (2)
   bekezdés].

     Az Alkotmány 3. § (2) bekezdése értelmében a politikai pártok
   „közreműködnek      a      népakarat     kialakításában      és
   kinyilvánításában”, ezáltal sajátos közvetítő szerepet töltenek
   be  az állam és a társadalom között [2179/B/1991. AB határozat,
   ABH 1994, 518, 520.; 22/1999. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1999,
   176,  191.].  Ez a pártoknak nem csupán joga, hanem alkotmányos
   kötelezettsége is [1/2002. (I. 11.) AB határozat, ABH 2002, 33,
   37.]. A közvetítő szerephez szükségszerűen hozzátartozik,  hogy
   a   párt   ismertesse  és  népszerűsítse  a   tevékenységét   a
   választópolgárok  számára, és ezzel  befolyásolja  a  népakarat
   kialakulását.
    A 24/1992. (IV. 21.) AB határozat rámutatott: „Az Alkotmány 3.
   §   (1)   bekezdése  a  pártok  alapításának   és   működésének
   szabadságát   az   általános  rendelkezések   körében   önálló,
   nevesített  alapjogként határozza meg és részesíti  alkotmányos
   védelemben.   Ez   az   előírás   azonban   a   pártok   szabad
   tevékenységét, s annak alkotmányos védelmét az Alkotmány és  az
   alkotmányos jogszabályok keretei között biztosítja” (ABH  1992,
   126,   128.).  Az  Alkotmánybíróság  ezért  jelen  ügyben   azt
   állapította  meg,  hogy a népszavazásra feltenni  szánt  kérdés
   alapján  meghozandó  törvény, ügydöntő népszavazás  esetén,  az
   Alkotmány  3.  § (1) és (2) bekezdésében található  jogok  —  a
   pártoknak  az  Alkotmány  említett  szabályai  értelmében  vett
   szabad  tevékenységhez való joga és a népakarat  kialakításában
   való közreműködés — korlátozásához vezetne.

     A  pártok szabad működése és a népakarat kialakításában  való
   közreműködés  nem  korlátozhatatlan jogok. Az  Alkotmánybíróság
   gyakorlata  szerint  „[a]z  állam  akkor  nyúlhat  az   alapjog
   korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog  és  szabadság
   védelme  vagy  érvényesülése, illetve egyéb  alkotmányos  érték
   védelme  más  módon  nem  érhető el. Az alapjog  korlátozásának
   alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az  másik
   alapjog  vagy  szabadság  védelme vagy  egyéb  alkotmányos  cél
   érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy  megfeleljen   az
   arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és
   az  ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő
   arányban  legyen  egymással. A törvényhozó a  korlátozás  során
   köteles  az  adott  cél elérésére alkalmas  legenyhébb  eszközt
   alkalmazni.   Alkotmányellenes  a  jog   korlátozása,   ha   az
   kényszerítő ok nélkül, önkényesen történik vagy ha a korlátozás
   súlya  az  elérni  kívánt célhoz képest aránytalan”  [elsőként:
   30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 171.].

     A  népszavazási kérdés nem tesz különbséget a  kampányidőszak
   alatti  és azon kívüli politikai hirdetések között, azok sajtón
   és  szabadtéri  reklámhordozón történő  közzétételét  általános
   jelleggel  célozza megtiltani. Megjegyzendő, a Médiatv.  11.  §
   (1)  bekezdése  alapján  választási időszakon  kívül  politikai
   hirdetés   csak  már  elrendelt  népszavazással  összefüggésben
   közölhető, kampányidőszakon kívül azok közzétételét — a hatálya
   alá tartozó műsorszolgáltatók számára — a Médiatv. jelenleg sem
   teszi lehetővé.
     A  kiegyensúlyozott  tájékoztatás megvalósulása  érdekében  a
   törvényhozó   —  az  Alkotmány  keretei  között  —  korlátokat,
   feltételeket   állíthat  a  politikai  hirdetés   közzétételére
   vonatkozóan,  ez azonban nem eredményezheti a pártok  Alkotmány
   3. §-ában foglalt, említett jogainak aránytalan korlátozását.

     Eredményes,  ügydöntő népszavazás esetén — a  sajtó  fogalmát
   alapul  véve  —  nem  lehetne  politikai  hirdetést  közzétenni
   időszaki lapban, rádióban, televízióban. Igaz ugyan, hogy a Ve.
   42.   §-ában  meghatározott  „plakát”  a  sajtó  fogalmába  nem
   tartozik   bele,  de  —  tekintettel  arra,  hogy  „reklámozás”
   céljából  építményen  kívül  elhelyezett  eszköz,  és  ezért  a
   kérdésben   szereplő   „szabadtéri  reklámhordozó”   fogalmához
   sorolható — a népszavazási kezdeményezésben szereplő kérdés  az
   ilyen  módon közzé tett politikai hirdetés tiltását is célozza.
   Ugyan  a  kezdeményezés nem minden formáját  tiltaná  a  pártok
   népszerűsítésének   (továbbra  is  lehetőség   lenne   gyűlések
   szervezésére,  szórólapokra stb.), de annak  elterjedt,  széles
   körben  alkalmazott  formáit  tilalmazná,  azokat,  amelyek   —
   jellegüknél  fogva — leginkább alkalmasak a figyelemfelhívásra,
   a pártok tevékenységének bemutatására, ismertetésre.

      Ezt   alapul   véve   a  jelen  ügyben  az  Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy a kérdésben tartandó eredményes,  ügydöntő
   népszavazás    olyan    törvény   alkotására    kötelezné    az
   Országgyűlést, amely aránytalanul korlátozná a pártok Alkotmány
   3.  §  (1) és (2) bekezdésében foglalt, arra vonatkozó  jogait,
   hogy  szabadon tevékenykedhetnek és közreműködnek  a  népakarat
   kialakításában. Emiatt az Alkotmánybíróság az OVB  hitelesítést
   megtagadó határozatát helybenhagyta.
     Az  OVB  határozatnak  azzal a részével  kapcsolatban,  amely
   szerint   a   kérdés  alapján  tartott  eredményes  népszavazás
   gyakorlatilag    a    politikai   tartalmú    tömegkommunikáció
   betiltására  kötelezné  az Országgyűlést,  az  Alkotmánybíróság
   utal  arra,  hogy  a  kérdés alapján  meghozandó,  a  politikai
   hirdetést a kérdésben foglaltak szerinti általánossággal  tiltó
   törvény a szabad véleménynyilvánításhoz való jog [Alkotmány 61.
   §   (1)   bekezdés]   aránytalan  és   ezért   alkotmányellenes
   korlátozását is eredményezhetné.

   Az  Alkotmánybíróság — figyelemmel az OVB határozatának  Magyar
   Közlönyben  való  megjelenésére — elrendelte e határozatának  a
   Magyar Közlönyben való közzétételét.
                           Dr. Bihari Mihály
                      Az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér     Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

               Dr. Holló András          Dr. Kiss László
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter     Dr. Kukorelli István
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

               Dr. Lenkovics Barnabás   Dr. Lévay Miklós
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

               Dr. Paczolay Péter   Dr. Trócsányi László
               előadó alkotmánybíró        alkotmánybíró
    Dr. Kukorelli István alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek  a  határozattal, a kérdés nem bocsátható  országos
    népszavazásra.   A  határozat  rendelkező  részét   azonban   –
    meggyőződésem  szerint  – másként kellett  volna  indokolni.  A
    népszavazás      jogintézményével     kapcsolatos      vitatott
    alkotmányossági  kérdéseken túl jelen ügyben  az  az  alapjogot
    érintő  kérdés  merült  fel,  hogy  kinek  van  joga  politikai
    hirdetések  közzétételére.  A határozat  indokolása  szerint  a
    kérdés   alapján  megalkotandó  törvény  elsősorban  a   pártok
    Alkotmányban    biztosított   jogait   korlátozná    aránytalan
    mértékben.

        Az   Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdése  alapján  a   Magyar
    Köztársaságban     mindenkinek    joga     van     a     szabad
    véleménynyilvánításra.   Ez  a  jog  védelemben   részesíti   a
    politikai   vélemények  közlését  és  a  politikai   hirdetések
    megjelenítését.  A  politikai  életben,  a  közügyek  nyilvános
    megvitatásában  nemcsak pártok vesznek részt.  A  politika  nem
    korlátozódik a pártpolitikára. Politikai hirdetés közzétételére
    minden  személy és közösség egyenlően jogosult, az nem a pártok
    kizárólagos joga. A népszavazásra bocsátandó kérdés sem  csupán
    a  pártok által közzétett, hanem mindenfajta politikai hirdetés
    betiltására vonatkozik.

        A  politikai kommunikáció jellemzően a nyomtatott sajtóban,
    az  elektronikus médiában, az interneten folyik,  és  politikai
    üzenetek  a közterek plakátjain is megjelennek. A most vizsgált
    kérdés  éppen  ezekről a helyszínekről tiltaná ki  a  politikai
    hirdetéseket.

     Mindezek  miatt  a  kérdés  alapján  lefolytatott  népszavazás
    eredménye nyilvánvalóan a szabad véleménynyilvánításhoz  fűződő
    alapjog   lényeges   tartalmát  sértő   törvény   megalkotására
    kötelezné     a    jogalkotót.    Álláspontom    szerint     az
    Alkotmánybíróságnak  ezzel  az  indokolással  kellett  volna  a
    435/2007. (X. 24.) OVB határozatot helybenhagynia.

    Budapest, 2008. március 10.
                                               Dr. Kukorelli István
                                                      alkotmánybíró
    A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom.
                                                  Dr. Bihari Mihály
                                                      alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    27/2008. (III. 12.)
    Date of the decision:
    .
    03/10/2008
    .
    .