English
Hungarian
Ügyszám:
.
868/B/2007
Előadó alkotmánybíró: Stumpf István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 193/2010. (XII. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/997
.
A döntés kelte: Budapest, 12/06/2010
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára  irányuló  indítványok  és  alkotmányjogi   panasz
   tárgyában meghozta a következő
                                  
                            határozatot:
                                  
   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  az  országgyűlési
   képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény  50.  §
   (2) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

   2.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a   választási
   eljárásról    szóló   1997.   évi   C.   törvény    152.    §-a
   alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

   3.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  az  országgyűlési
   egyéni  és  területi  választókerületek megállapításáról  szóló
   2/1990. (I. 11.) MT rendelet alkotmányellenes, ezért azt  2011.
   december 31-ével megsemmisíti.

   4.  Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló 1997. évi
   C.  törvény  152.  §-a,  valamint az  országgyűlési  egyéni  és
   területi  választókerületek megállapításáról szóló 2/1990.  (I.
   11.) MT rendelete konkrét ügyben való alkalmazásának kizárására
   irányuló    alkotmányjogi   panasz   tárgyában   az    eljárást
   megszünteti.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.   Az   Alkotmánybírósághoz  két   utólagos   normakontrollra
    vonatkozó indítványt és egy alkotmányjogi panaszt nyújtottak be
    a   választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény   (a
    továbbiakban:  Ve.)  152. §-ába és az országgyűlési  képviselők
    választásáról  szóló 1989. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban:
    Vjt.)  50. § (2) bekezdésébe foglalt jogalkotási felhatalmazás,
    valamint az utóbbi alapján kibocsátott, az országgyűlési egyéni
    és  területi  választókerületek megállapításáról szóló  2/1990.
    (I.     11.)     MT    rendelet    (a    továbbiakban:     Vr.)
    alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére. Az
    Alkotmánybíróság  az  ügyeket  —  azok  tárgyi   összefüggésére
    tekintettel  —  az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről  és
    annak  közzétételéről  szóló, többször módosított  és  egységes
    szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat  (ABK  2009.
    január,  3.;  a  továbbiakban: Ügyrend)  28.  §  (1)  bekezdése
    alapján egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.

    2. Az indítványozók szerint a Vjt., illetve a Ve. rendelkezése,
    mely   felhatalmazást  ad  a  Minisztertanácsnak,   illetve   a
    Kormánynak  arra,  hogy megállapítsa az egyéni  és  a  területi
    választókerületek sorszámát, székhelyét és területét, sérti  az
    Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdésébe   foglalt   jogállamiság
    követelményét,  illetve  a  jogforrási  hierarchia  elvét.   Az
    indítványozók  kifogásolták többek között  azt,  hogy  a  Vjt.,
    illetve  a  Ve.  úgy ad felhatalmazást az országgyűlési  egyéni
    választókerületek területének rendeleti szintű megállapítására,
    hogy  annak keretei nincsenek törvényi szinten rögzítve.  Ennek
    hiányában  pedig  a  felhatalmazás  kereteinek  túllépésére  is
    lehetőség   nyílik.   A   nem  megfelelő   jogforrási   szinten
    megalkotott  szabályozás  miatt  pedig  az  Alkotmány   71.   §
    (1) bekezdésében rögzített egyenlő választójog elve sérül.
    Az  indítványozók sérelmezték, hogy a Vjt.,  illetve  a  Ve.  a
    választójog lényeges tartalmát érintő törvényhozási tárgykörben
    ad  felhatalmazást  minisztertanácsi rendelet (kormányrendelet)
    megalkotására. Az Alkotmánybíróság korábbi határozatait  alapul
    véve  úgy  vélték,  hogy  az  Alkotmány  71.  §  (3)  bekezdése
    értelmében    az    országgyűlési   egyéni    választókerületek
    területének  meghatározását a választásokról  szóló  törvényben
    kellene  szabályozni. A választókerületek területi lehatárolása
    szerintük  a  választójog érvényesülésének alapvető garanciáit,
    érvényesítésének  és védelmének irányát érinti.  Ennek  kapcsán
    utaltak   arra,   hogy  a  Vjt.  nemcsak  a   választókerületek
    kialakításának  alapelveit szabályozza, de  a  Vjt.  melléklete
    határozza  meg az egyéni választókerületek (a fővárosban  és  a
    megyékben  megszerezhető egyéni mandátumok) számát,  illetve  a
    területi  választókerületekben (a fővárosban  és  a  megyékben)
    megszerezhető   mandátumok   számát   is.   Ehhez   képest   az
    országgyűlési egyéni és területi választókerületek  esetében  a
    területi  lehatárolást  a  Vr. végzi  el.  Megítélésük  szerint
    mindkét     szabályozás     ugyanazoknak     az     alkotmányos
    rendelkezéseknek  a  végrehajtásaként  fogható  fel,  ezért   a
    szabályozási  szintnek is azonosnak kellene  lennie.  Mivel  ez
    nincs  így, ezért a Vjt., illetve a Ve. szerinti felhatalmazás,
    illetve  a  felhatalmazás alapján kibocsátott Vr. az  Alkotmány
    71.  § (3) bekezdésébe ütközik. Az Alkotmány e szabálya szerint
    ugyanis  az országgyűlési képviselők választásáról a  jelenlévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával  elfogadott
    törvényt kell alkotni.
    Az indítványozók kifejezetten utaltak az Alkotmánybíróságnak  a
    Vjt.  és a Vr. mellékletei alkotmányossági vizsgálata tárgyában
    hozott  22/2005. (VI. 17.) AB határozatára (ABH 2005,  246.;  a
    továbbiakban: Abh.). Kérelmük érdemi elbírálását szerintük  nem
    akadályozhatja meg az, hogy az Abh. elutasította a  Vjt.  és  a
    Vr.  mellékletei  alkotmányellenességének  megállapítására   és
    megsemmisítésére  irányuló indítványokat. Azt állították,  hogy
    az  Abh.  által elbírált indítványok a választójog egyenlőségén
    alapultak  és  nem vetették fel a választókerületi  szabályozás
    jogforrási   szempontból   való  alkotmányellenességét.   Ezzel
    kapcsolatban  idézik is az Abh. megállapítását,  mely  szerint:
    „Az   Alkotmánybíróság  utólagos  normakontroll   keretében   —
    indítvány hiányában — nem foglalt állást a hatályos szabályozás
    jogforrási szintjéről.” (ABH 2005, 246, 258.)
    Az    indítványozók   szerint   a   minisztertanácsi,   illetve
    kormányrendeleti szintű szabályozás az egyéni választókerületek
    lehatárolásával   összefüggő   kormányzati   manipulációra   is
    lehetőséget ad. Ezért a szabályozás szintjét ezen az alapon  is
    sérelmezték,   s   szükségesnek  tartották  a  választókerületi
    lehatárolásnak  az  Alkotmány  71.  §  (3)  bekezdése  szerinti
    törvényi  szabályozását.  Ezt  a minősített  többséghez  kötött
    törvényi szabályozást még viszonylagos rugalmatlansága ellenére
    is  elfogadhatóbbnak tartották, mint azt, hogy  egy  alapjoggal
    közvetlen kapcsolatban álló, s az Alkotmány szerint kétharmados
    többség  törvényi szabályozást igénylő kérdést minisztertanácsi
    (kormány-) rendelet szabályoz.

    3.    Az   Alkotmánybírósághoz   előterjesztett   alkotmányjogi
    panaszban  szintén  a  Ve.  152.  §-ában  foglalt  felhatalmazó
    rendelkezés,     illetve    a    Vr.    alkotmányellenességének
    megállapítását  és  megsemmisítését  kezdeményezték.  A  panasz
    előterjesztője  a korábban benyújtott indítványokhoz  hasonlóan
    az  Alkotmány  2. § (1) bekezdésének, 8. § (2) bekezdésének  és
    71.   §   (1)  bekezdésének  sérelmét  látta  abban,  hogy   az
    országgyűlési     egyéni     választókerületek      területének
    megállapítására rendeleti szinten került sor.  Ezért  kérte  az
    alkotmányellenesnek  vélt  szabályozás  alkalmazási  tilalmának
    megállapítását  a  Fővárosi  Bíróság 23.Kpk.45.060/2009.  számú
    eljárásában.

                                  II.

    1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
    ,,2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    ,,8.  §  (2)  A  Magyar Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „70.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel
    rendelkező  minden nagykorú magyar állampolgárt megillet  az  a
    jog,  hogy az országgyűlési képviselők választásán választó  és
    választható  legyen, valamint országos népszavazásban  és  népi
    kezdeményezésben részt vegyen.”
    „71.  § (1) Az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament
    képviselőit,  a  helyi önkormányzati képviselőket,  valamint  a
    polgármestert  és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok
    általános  és egyenlő választójog alapján, közvetlen és  titkos
    szavazással választják.
    (…)
    (3)   Az   országgyűlési  képviselők,  az   Európai   Parlament
    képviselői,  továbbá  a  helyi önkormányzati  képviselők  és  a
    polgármesterek  választásáról  külön  törvények   rendelkeznek,
    amelyek  elfogadásához  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.”

    2. A Vjt. érintett rendelkezése:
    ,,50. § (2) Felhatalmazást kap a Minisztertanács arra, hogy  az
    egyéni és a területi választókerületek sorszámát, székhelyét és
    területét megállapítsa.”

    3. A Ve. érintett rendelkezése:
    ,,152.  §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az  országgyűlési
    egyéni  és területi választókerületek sorszámát, székhelyét  és
    területét megállapítsa.”

    4.  A  Vr. érintett rendelkezései (a választókerületek  konkrét
    lehatárolása nélkül):
    ,,2/1990.  (1.  11.)  MT  rendelet az országgyűlési  egyéni  és
    területi választókerületek megállapításáról
    1.  § Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi
    XXXIV.  törvény 50. §-a (2) bekezdésének felhatalmazása alapján
    a   Minisztertanács   az  országgyűlési  egyéni   és   területi
    választókerületek sorszámát, székhelyét és területét a rendelet
    melléklete szerint állapítja meg.
    2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

              Melléklet a 2/1990. (1. 11.) MT rendelethez
    I. Országgyűlési egyéni választókerületek
    (...)
    II. Országgyűlési területi választókerületek
    (...)”

                                 III.

    Az indítványok az alábbiak szerint megalapozottak.

    1.   Az  Alkotmánybíróság  elsőként  azt  vizsgálta,  hogy   az
    indítvány  nem  irányul-e „ítélt dologra”.  Az  Ügyrend  31.  §
    c)  pontja  alapján ugyanis az Alkotmánybíróság megszünteti  az
    eljárást,  ha  az indítvány az Alkotmánybíróság által  érdemben
    már   elbírált  jogszabállyal  azonos  jogszabály  (jogszabályi
    rendelkezés)  felülvizsgálatára irányul, és az indítványozó  az
    Alkotmánynak  ugyanarra a §-ára, illetőleg  alkotmányos  elvére
    (értékére)  —  ezen  belül  — azonos alkotmányos  összefüggésre
    hivatkozva kéri az alkotmánysértés megállapítását.
    Az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban már vizsgálta a Vjt. 2.  számú
    mellékletének,      illetve      a      Vr.       mellékletének
    alkotmányellenességét,  és  az ezek  megsemmisítésére  irányuló
    indítványokat  elutasította.  Ezzel  egyidejűleg  az  Alkotmány
    71.  §  (1) bekezdésébe foglalt egyenlő választójog alapelvéből
    következő  alkotmányos követelményt határozott  meg  az  egyéni
    választókerületekre jutó választásra jogosultak számát,  és  az
    egyes      területi     választókerületenként     megszerezhető
    országgyűlési  képviselői mandátumok számát illetően.  Emellett
    hivatalból    eljárva    mulasztásos    alkotmánysértést     is
    megállapított amiatt, hogy az Országgyűlés „nem teremtette  meg
    maradéktalanul  az  Alkotmány 71.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt
    egyenlő   választójog   alapelvéből   következő   követelmények
    érvényesülését biztosító jogszabályi feltételeket”  (ABH  2005,
    246.). Mindemellett az Abh. indokolása kifejezetten utal  arra,
    hogy  az  Alkotmánybíróság az országos egyéni választókerületek
    területére  vonatkozó  szabályozást  arra  irányuló   indítvány
    hiányában jogforrási szempontból nem vizsgálta (ABH 2005,  246,
    258.). A jelen indítványok viszont éppen erre, az Abh.-ban  nem
    vizsgált   kérdésre  irányulnak.  Az  indítványokban  felhívott
    alkotmányi rendelkezések [az Alkotmány 2. § (1) bekezdése, 8. §
    (2)  bekezdése,  a  71. § (3) bekezdése] is  eltérnek  az  Abh.
    meghozatala   alapjául   szolgáló   alkotmányi   rendelkezéstől
    [Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdése].  Minderre  tekintettel  az
    Alkotmánybíróság az indítványokat érdemben bírálta el.

    2.    Az    indítványozók   szerint    az    országos    egyéni
    választókerületek (OEVK-k) területének meghatározása  kizárólag
    törvényben  történhet.  Az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdéséve1
    összefüggésben  ugyanis  az Alkotmány  70.  §  (1)  bekezdésébe
    foglalt  választójog,  mint alapvető jog  lényeges  tartalmához
    tartozik,   s   ezért   csak  törvényben   lehet   szabályozni.
    Hivatkoztak  továbbá,  az  Alkotmány  71.  §  (3)  bekezdésére,
    melynek értelmében az országgyűlési képviselők választásáról  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
    elfogadott   törvény  rendelkezik,  s  az  OEVK-k   területének
    meghatározását  e  törvénybe tartozó  szabályozási  tárgykörnek
    tekintették.

    2.1.  Az  Alkotmánybíróság a szabályozási szint kérdésével  már
    többször    foglalkozott.    Az    Alkotmánybíróság     korábbi
    határozatában rámutatott arra, hogy „az államnak  az  alapjogok
    biztosítására  vonatkozó kötelezettségéből  magától  értetődően
    következik,  hogy  az  alapvető jogokat  csak  az  Alkotmányban
    megengedett módon korlátozhatja. Erre vonatkozóan az  Alkotmány
    8.  §  (2)  bekezdése  az irányadó, amely szerint  az  alapvető
    jogokra   és   kötelességekre  vonatkozó  szabályokat   törvény
    állapítja  meg.”  [27/2002. (VI. 28.) AB határozat,  ABH  2002,
    143, 146.]
    Az  Alkotmánybíróság  a  64/1991. (XII.  17.)  AB  határozatban
    rögzített,  állandósult  gyakorlata  szerint  „nem  mindenfajta
    összefüggés  az  alapjogokkal követeli meg  a  törvényi  szintű
    szabályozást.  Valamely  alapjog tartalmának  meghatározása  és
    lényeges    garanciáinak   megállapítása   csakis    törvényben
    történhet,  törvény  kell  továbbá  az  alapjog  közvetlen   és
    jelentős  korlátozásához is. Közvetett  és  távoli  összefüggés
    esetében  azonban elegendő a rendeleti szint  is.  Ha  nem  így
    lenne, mindent törvényben kellene szabályozni.” (ABH 1993, 297,
    300.)  Ennek alapján ítélhető meg, hogy a Vjt., illetve  a  Ve.
    felhatalmazó  rendelkezése, valamint a Vr.  alkotmányellenesnek
    minősül-e.  Amennyiben  pedig az adott  szabályozási  tárgykör,
    azaz  az  OEVK-k  területének  megállapítása  törvényi  szintre
    tartozik,  akkor az indítványok alapján kifejezetten  vizsgálni
    kell  azt  is, hogy egyszerű vagy minősített többségi  törvényi
    szabályozásra  van-e  szükség.  Az  Alkotmánybíróság   e   két,
    egymástól elválaszthatatlan kérdést egyszerre vizsgálta.

    2.2.  A  kétharmados  törvényi szabályozás általános  kérdésére
    nézve  az  1/1999.  (II.  24.)  AB határozat  rendelkező  része
    alkotmányos  követelményt fogalmazott meg: „Az Alkotmánybíróság
    megállapítja:   valamely,  az  Alkotmány  által   meghatározott
    törvény   elfogadásához   megkívánt  minősített   többség   nem
    egyszerűen  a  törvényalkotási eljárás formai  előírása,  hanem
    olyan  alkotmányos  garancia,  amelynek  lényeges  tartalma  az
    országgyűlési  képviselők  közötti széles  körű  egyetértés.  A
    minősített  többség  követelménye nemcsak az  adott  alkotmányi
    rendelkezés   közvetlen   végrehajtásaként   kiadott    törvény
    megalkotására   vonatkozik,  hanem   e   törvény   módosítására
    (rendelkezéseinek    megváltoztatására,   kiegészítésére)    és
    hatályon   kívül  helyezésére  is.  Az  Alkotmány  rendelkezése
    alapján  minősített  többséggel  elfogadott  törvényt  egyszerű
    többséggel  elfogadott  törvénnyel nem lehet  módosítani,  vagy
    hatályon   kívül  helyezni.”  [ABH  1999,  25.;  megerősítette:
    90/2007.  (XI.  14.)  AB határozat, ABH  2007,  750,  767-768.;
    131/2008. (XI. 3.) AB határozat, ABH 2008, 1072, 1076.] Bár  az
    alkotmányos  követelmény  alapvetően a  kétharmados  többséggel
    elfogadott  törvény  egyszerű  többséggel  megalkotott  törvény
    útján  történő módosításával foglalkozik, egyértelműen rögzíti,
    hogy   mind   az   adott   alkotmányi   rendelkezés   közvetlen
    végrehajtásaként kiadott törvény megalkotása,  mind  e  törvény
    rendelkezéseinek megváltoztatására és kiegészítésére ugyanezt a
    többséget kívánja meg. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a
    kétharmados  szabályozás követelményének  érvényesítésekor  azt
    kell   vizsgálni,   „hogy  mi  a  kétharmados   törvény   által
    meghatározott szabályozási koncepció lényegi eleme”, azaz mi  a
    lényeges  normatartalma e szabályozásnak. [31/2001. (VII.  11.)
    AB  határozat,  ABH  2001, 252, 263.;  90/2007.  (XI.  14.)  AB
    határozat,   ABH   2007,  750,  768.]  Az  Alkotmánybíróság   a
    minősített többség széles körű egyetértést igénylő funkciójából
    adódóan   a   kétharmados  szavazatarány   szükségességének   a
    vizsgálata  során  ezért  azt  elemzi,  hogy  „a  széles   körű
    konszenzus  igénye  az adott tárgykörben mire  vonatkozott.  Ez
    adott  esetben megköveteli az alkotmányozó hatalom szándékának,
    a  kialakult  szabályozás történetiségének  az  elemzését  is.”
    [4/1997.  (I.  22.) AB határozat, ABH 1997, 41,  45.;  66/1997.
    (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997, 397, 402-403.; 4/1999. (III.
    31.) AB határozat, ABH 1999, 52, 57-59.; 31/2001. (VII. 11.) AB
    határozat,  ABH  2001,  252,  264.;  90/2007.  (XI.   14.)   AB
    határozat, ABH 2007, 750, 768-769.]
    Az  Alkotmánybíróság figyelemmel volt emellett a  4/1993.  (II.
    12.)  AB  határozatban megfogalmazott alkotmányos követelményre
    és  annak  alapvető indokaira is. A határozat szerint „ahol  az
    Alkotmány  valamely  alapjogról szóló törvény  elfogadásához  a
    jelenlévő  képviselők  kétharmadának  szavazatát  írja  elő,  a
    minősített  többség követelménye nem az illető alapjog  bármely
    törvényi  szabályozására  vonatkozik,  hanem  csakis  az  adott
    alkotmányi  rendelkezés közvetlen végrehajtásaként  megalkotott
    törvényre.  Ez a törvény az illető alapjog érvényesítésének  és
    védelmének  irányát  határozza meg. Valamely  alapjogról  szóló
    törvényhez  minősített többség előírása nem zárja ki,  hogy  az
    illető  alapjog  érvényesítéséhez szükséges  részletszabályokat
    egyszerű többségű törvény határozza meg.” (ABH 1993, 48, 49.)
    Alapvető  kérdés  mindezek  után, hogy  az  OEVK-k  területének
    meghatározása  a  választójog „érvényesítésének  és  védelmének
    irányát”,    „az   adott   alkotmányi   rendelkezés   közvetlen
    végrehajtását” jelentő szabályozásnak minősül-e, mert ebben  az
    esetben   megalkotása   csakis   kétharmados   szavazataránnyal
    elfogadott törvényben történhet. Amennyiben a választáshoz való
    alapjog érvényesítéséhez szükséges részletszabálynak minősül ez
    a    szabályozás,    azt   egyszerű   többségű    törvény    is
    meghatározhatja.  Ha  a  választókerületek  lehatárolása   csak
    közvetett és távoli összefüggésben áll a választójoggal,  akkor
    elegendő a rendeleti szint is.

    3.  Az Alkotmánybíróság határozataiban rámutatott arra, hogy az
    Alkotmány   a   választási  alapelveken  kívül  nem   tartalmaz
    rendelkezéseket  a választójog gyakorlásának módjára  nézve,  s
    így  az Országgyűlés széles döntési szabadsággal rendelkezik  a
    választási   rendszer,   a  választási   eljárás   szabályainak
    megállapítása során. [63/B/1995. AB határozat, ABH  1996,  509,
    513.;  31/2000. (X. 20.) AB határozat, ABH 2000, 210, 212-213.]
    A  törvényhozó  tehát szabadon határozza meg a választókerületi
    beosztást,  a  jelöltállítás, a szavazás és  a  mandátumszerzés
    rendjét.

    Az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban — a választójogra, azon  belül
    elsősorban   a  választójog  egyenlőségére  vonatkozó   korábbi
    gyakorlatát  összefoglalva — megállapította, hogy az  Alkotmány
    71.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt egyenlő  választójog  elvéből
    fakadó alkotmányossági követelmények érvényesülését „jelentősen
    befolyásolja   a   törvényhozó  által  létrehozott   választási
    rendszer”. (ABH 2005, 246, 249.) Az Alkotmánybíróság  tehát  az
    Abh.-ban  az  Alkotmány alapján arra a következtetésre  jutott,
    hogy a választási rendszert a törvényhozónak kell szabályoznia,
    törvényben kell intézményesítenie.

    Az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban kiemelte, hogy  a  Vjt.-nek  a
    megyékben  és a fővárosban az egyéni választókerületek  számát,
    illetve    a   területi   választókerületenként   megszerezhető
    mandátumok  számát megállapító 2. számú melléklete, valamint  a
    Vr.-nek  az  egyéni és területi választókerületeket meghatározó
    melléklete  „az Alkotmány 71. § (1) bekezdésének végrehajtására
    szolgáló rendelkezések”. (Abh., ABH 2005, 246, 254.).  Az  Abh.
    emellett  azt  is  rögzítette, hogy ,,[a]z egyenlő  választójog
    elvének érvényesülése függ a Vjt. 2. számú mellékletének  és  a
    Vr. mellékletének tartalmától.” (ABH 2005, 246, 254.)

    Ezen   túlmenően   az   Abh.   a   mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítása kapcsán felsorolta  azokat  a
    tárgyköröket,   amelyeket  a  választási   rendszer   részeként
    kétharmados  törvényben  kell szabályozni.  Ennek  elmulasztása
    ugyanis  „az Alkotmány 71. § (1) bekezdésében rögzített egyenlő
    választójog  alapelve  és  azon  belül  a  szavazatok   súlyára
    vonatkozó alkotmányossági követelmények sérelmével” jár együtt.
    (ABH  2005,  246, 259.) Az Abh. szerint a jogalkotói  mulasztás
    alapvetően    a    következő   tárgykörökre    nézve    okozott
    alkotmányellenességet:    a    választókerületek    területének
    megállapításánál    és   módosításánál   irányadó    szempontok
    meghatározása; a választókerületek nagysága közötti megengedett
    eltérés   mértékének  rögzítése;  az  egyéni  választókerületek
    területének és a területi listákhoz tartozó mandátumok számának
    időszakos   felülvizsgálatát  végző  intézmény  kijelölése;   a
    felülvizsgálat idejének, rendjének és eljárásának szabályozása;
    a felülvizsgálat során a kiegyensúlyozottság és elfogulatlanság
    követelményeit  biztosító  törvényi  garanciák  előírása.  (ABH
    2005, 246, 257-258.) Ezek azok a tárgykörök, amelyeket az  Abh.
    alapján  az  Országgyűlésnek már 2007. június 30-ig kétharmados
    törvényben kellett volna szabályoznia.

    Az   Abh.-ban   foglaltakból   következik,   hogy   az   egyéni
    választókerületek   területének   megállapítása,   a   területi
    választókerületekben megszerezhető mandátumok  száma,  valamint
    az   egyes  választókerületekre  jutó  választópolgárok   száma
    közvetlen  összefüggésben  van a választójog  érvényesülésével,
    ezen  belül az egyenlő választójog alapelvével. Az Abh. szerint
    ugyanis:  „Az  egyéni választókerületek megyénkénti  megoszlása
    (Vjt.  2.  számú  melléklete)  és  az  egyes  választókerületek
    területének körülírása (Vr. melléklete) alapvetően befolyásolja
    az  egyéni  jelöltekre leadható szavazatok súlyát.  A  területi
    választókerületekben   megszerezhető   mandátumok   megyénkénti
    elosztása  (Vjt.  2. számú melléklete) pedig a területi  listás
    szavazatok   súlyát   határozza   meg.   Emiatt   a    hatályos
    szabályozásban  alapvetően a vizsgált  két  mellékleten  múlik,
    hogy  teljesül-e az Alkotmánybíróság által (...) kifejtett  két
    alkotmányossági  követelmény: az egyéni választókerületekben  a
    választásra  jogosultak száma a lehető legkisebb  mértékben  és
    csak  megfelelő  alkotmányos indokkal térhet el  egymástól;  az
    egyes      területi     választókerületenként     megszerezhető
    országgyűlési képviselői mandátumok számának szorosan igazodnia
    kell  a választásra jogosultak számához.” (Abh., ABH 2005, 246,
    254.)

    A  fentieket figyelembe véve a választójog érvényesülésével,  s
    ezen   belül   az   egyenlő   választójog   elvével   közvetlen
    összefüggésben  azok,  a jelenleg az Országgyűlés  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmánysértése  miatt  még  meg  nem  alkotott
    alapvető  elvek,  szabályok  és  garanciák  állnak,  melyek   a
    választókerületek kialakításának és módosításának a  választási
    rendszer lényegéhez tartozó kereteit adják. Az Alkotmánybíróság
    az  Abh.-ban  e szabályokra nézve állapított meg mulasztást,  s
    ezek — kétharmados törvényi szintű — megalkotására kötelezte  a
    törvényalkotót.  A  konkrét  egyéni  választókerületi   határok
    rögzítése  ezekhez  a  garanciális jellegű  (jelenleg  hiányzó)
    kétharmados  törvényi  szabályokhoz,  illetve  az  Alkotmányban
    foglaltakhoz  képest  végrehajtó  jellegű  szabálynak  minősül,
    összefüggésük  a választójoggal és a választási  rendszerrel  a
    garanciális  szabályokon  keresztül  érvényesül.  Ezért   —   a
    kétharmados   törvényben  szabályozott  garanciák   megalkotása
    esetén    —   a   konkrét   egyéni   választókerületi   határok
    rögzítéséhez, — amennyiben ez jogszabályi formában történik  —,
    elegendő   az  egyszerű  többséggel  elfogadott  törvény.   Így
    egyszerre    biztosítható    a    választójog    egyenlőségének
    érvényesülése, valamint a szabályozás rugalmassága,  melyet  az
    Alkotmánybíróság  a  választókerületek kialakításánál  lényeges
    szempontnak minősített (Abh., ABH 2005, 246, 258.).

    4. Mivel az egyes választókerületek területének körülírása (Vr.
    melléklete)  az  egyéni jelöltekre leadható szavazatok  súlyára
    gyakorolt  meghatározó befolyásán keresztül,  az  alapvető  jog
    tartalmára is kiható összefüggésben áll a választójoggal, ezért
    az  erre  vonatkozó  szabályozásra nem  elegendő  a  végrehajtó
    hatalom  által kibocsátott rendeleti szint. Ez a szabályozás  a
    fentiekben   részletezett  indokok  szerint  nem   vonható   az
    Alkotmánybíróság  által a 64/1991. (XII. 17.)  AB  határozatban
    rögzített  és  azóta  állandóan követett  álláspontja  szerinti
    kivétel  fogalmi  körébe.  Az Alkotmány  71.  §  (3)  bekezdése
    alapján  ugyanis  a vizsgált kérdéskör az előzőekben  kifejtett
    tartalmú,  a  jelenlévő országgyűlési képviselők  kétharmadának
    szavazatával  elfogadott törvény kereteihez kötött szabályozási
    tárgykört képez.

    Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Vr.-
    ben    foglaltak   az   Alkotmány   alapvető   jogok   törvényi
    szabályozását rögzítő 8. § (2) bekezdésébe, illetve a 71. § (3)
    bekezdésébe ütköznek, ezért alkotmányellenesek.

    Az   Alkotmánybíróság   nemcsak  a  Vr.   alkotmányellenességét
    állapította meg, hanem a rendeleti szabályozásra felhatalmazást
    adó Vjt. 50. § (2) bekezdését és a Ve. 152. §-át is. E törvényi
    rendelkezések  ugyanis  az Alkotmányban  foglalt  alapvető  jog
    tartalmának     rendeleti    szintű    szabályozására     adnak
    felhatalmazást,  mely  ellentétes  az  Alkotmány   8.   §   (2)
    bekezdésében foglaltakkal.

    Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:   Abtv.)   42.  §   (1)   bekezdése   alapján   a
    megsemmisített  jogszabályi rendelkezések  az  Alkotmánybíróság
    határozata közzétételének napján vesztik hatályukat.  Az  Abtv.
    43.  §  (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság határozatában
    megsemmisített  jogszabályt,  az  erről  szóló  határozatnak  a
    hivatalos   lapban   való  közzététele   napjától   nem   lehet
    alkalmazni.

    Az  Abtv. előírásai alapján az Alkotmánybíróság a Ve. és a Vjt.
    felhatalmazó  rendelkezéseit a határozat  kihirdetése  napjával
    semmisítette  meg.  Az  Abtv.  43.  §  (4)  bekezdése   szerint
    ugyanakkor   az   Alkotmánybíróság  az   előzőekben   rögzített
    időponttól  eltérően  is  meghatározhatja  az  alkotmányellenes
    jogszabály  hatályon kívül helyezését, ha ezt  a  jogbiztonság,
    vagy   az   eljárást  kezdeményező  különösen   fontos   érdeke
    indokolja.   Arra   tekintettel,  hogy   az   OEVK-k   területi
    lehatárolását tartalmazó törvény megalkotása az Országgyűlésben
    hosszabb  időt vehet igénybe, az Alkotmánybíróság a  Vr.-t  pro
    futuro, 2011. december 31-i hatállyal semmisítette meg.

    5.  Az Alkotmánybíróság a továbbiakban az alkotmányjogi panaszt
    vizsgálta.

    5.1.  Az  Abtv.  48.  § (1) bekezdése szerint  az  Alkotmányban
    biztosított  jogainak megsértése miatt alkotmányjogi  panasszal
    fordulhat  az  Alkotmánybírósághoz az, akinek a  jogsérelme  az
    alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett be,
    és  egyéb  jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, illetőleg
    más  jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az  Abtv.
    48.  §  (2)  bekezdése  értelmében az alkotmányjogi  panaszt  a
    jogerős  határozat kézbesítésétől számított hatvan napon  belül
    lehet írásban benyújtani.
    Az   Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  alkotmányjogi
    panasszal   támadott   jogerős  végzést  2009.   január   23-án
    kézbesítették az indítványozónak. Az alkotmányjogi panasz pedig
    2009.  január  29-én  érkezett az  Alkotmánybíróságra.  Így  az
    alkotmányjogi panasz határidőben benyújtottnak tekintendő.

    5.2.   Amennyiben  az  Alkotmánybíróság  alkotmányjogi   panasz
    hatáskörben    jár    el,    s   az   alkalmazott    jogszabály
    alkotmányellenességét   megállapítja,   akkor   a    jogszabály
    alkotmányellenességéből eredő jogkövetkezmény levonásán túl  az
    Abtv.  48.  §-a, illetve 43. § (4) bekezdése szerint lehetősége
    van    az   indítványozó   ügyében   az   alkalmazási   tilalom
    elrendelésére.
    Az  Abtv.  alapján  tehát az Alkotmánybíróság az  alkotmányjogi
    panasz    keretében    kizárólag   azokat   a    jogszabályokat
    vizsgálhatja,   amelyeknek  a  jogerős   határozatban   történő
    alkalmazása  során  az indítványozó által  állított  jogsérelem
    bekövetkezett [összefoglalóan: 62/2006. (XI. 23.) AB határozat,
    ABH  2006,  697,  703.]. Az alkotmányjogi  panasz  jogorvoslati
    jellegéből   következően   pedig   az   Alkotmánybíróságnak   a
    jogszabály alkotmányellenessége mellett azt is vizsgálnia kell,
    hogy   az   alkalmazási   tilalom   kimondása   az   alapügyben
    eredményezhet-e   tényleges  eljárásjogi  következményeket,   s
    eredményezheti-e    az   állítólagos   jogsérelem    orvoslását
    (898/D/1999.   AB  végzés,  ABH  2007,  2640.;  72/B/2004.   AB
    határozat, ABH 2007, 1567, 1581.).
    A  jelen  ügyben  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
    alkotmányjogi  panasszal  támadott jogszabályi  rendelkezéseket
    egy  olyan jogerős bírósági határozatban alkalmazták,  amely  a
    2006-2010-es  parlamenti ciklus ideje  alatt  kitűzött  időközi
    országgyűlési  választást érintően a  választási  szerveknek  a
    szavazókörök   kialakításával  és   a   választási   névjegyzék
    lezárásával   kapcsolatos  döntését   vizsgálta   felül.   Erre
    tekintettel    az    alkalmazási   tilalom   elrendelése    már
    nyilvánvalóan  nem  lenne hatással a jogerősen  lezárt  konkrét
    ügyre,  hiszen  az  alkotmányellenes jogszabály  alkalmazásának
    kizárásától  sem  várható, hogy a korábbi parlamenti  ciklusban
    megtartott   időközi   országgyűlési  választásra   vonatkozóan
    megváltozzon  a szavazókörök kialakítása, s ezáltal  orvosolják
    az indítványozó állítólagos jogsérelmét.
    Az  Alkotmánybíróság attól függően dönt az alkotmányjogi panasz
    tárgyában,  hogy  az  Abtv.  43. §  (4)  bekezdése  alapján  az
    indítványozónak   különösen  fontos   érdeke   indokolja-e   az
    alkalmazási  tilalom kimondását. A jelen ügyben megállapítható,
    hogy az érintettek különösen fontos érdeke már nem indokolja az
    alkotmányellenes  rendelkezés konkrét ügyben  való  alkalmazási
    tilalmának     kimondását.    Ezért     az     Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy az alkotmányjogi panasz keretében  a  Ve.
    152.  §-ának  és  a Vr. alkotmányossági vizsgálata  okafogyottá
    vált.  Erre  figyelemmel az Alkotmánybíróság  az  alkotmányjogi
    panasz  tekintetében az eljárást az Ügyrend  31.  §  e)  pontja
    alapján megszüntette.

    A határozat közzététele az Abtv. 41. §-án nyugszik.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
              Dr. Balogh Elemér          Dr. Bihari Mihály
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
              Dr. Bragyova András         Dr. Holló András
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
              Dr. Kiss László             Dr. Kovács Péter
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
              Dr. Lenkovics Barnabás      Dr. Lévay Miklós
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
                            Dr. Stumpf István
                          előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Constituencies
     Number of the Decision:
     .
     193/2010. (XII. 8.)
     Date of the decision:
     .
     12/06/2010
     Summary:
     The formation of constituencies is closely linked to the realisation of the right to vote. Therefore statutory regulation is necessary to demarcate the specific voting districts and define the authoritative standpoints relating to changes to constituency boundaries.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2010-3-008
     .