English
Hungarian
Ügyszám:
.
1344/B/2008
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 143/2010. (VII. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/698
.
A döntés kelte: Budapest, 07/12/2010
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára  irányuló indítvány tárgyában — dr. Lévay  Miklós,
   dr.  Paczolay  Péter  és  dr. Trócsányi  László  alkotmánybírók
   párhuzamos   indokolásával,  valamint   dr.   Bragyova   András
   alkotmánybíró különvéleményével — meghozta a következő

                            határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság az Európai Unióról szóló szerződés  és  az
   Európai  Közösséget  létrehozó  szerződés  módosításáról  szóló
   lisszaboni  szerződés kihirdetéséről szóló 2007.  évi  CLXVIII.
   törvény   egésze  alkotmányellenességének  megállapítására   és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.  Az  indítványozó az Európai Unióról szóló szerződés  és  az
    Európai  Közösséget  létrehozó  szerződés  módosításáról  szóló
    lisszaboni  szerződést kihirdető 2007. évi CLXVIII. törvény  (a
    továbbiakban:    LSztv.)    alkotmányellenességének    utólagos
    vizsgálatát   és  megsemmisítését  kezdeményezte.   Álláspontja
    szerint  az  LSztv.-vel kihirdetett Lisszaboni Szerződés  egyes
    rendelkezései   olyan   mértékben   korlátozzák    Magyarország
    szuverenitását,  hogy azok kötelező hatályának elismerésével  a
    Magyar Köztársaság „a továbbiakban már nem tekinthető független
    jogállamnak”.

    2.   Az  indítványozó  szerint  az  Európai  Unió  önálló  jogi
    személlyé  válása, a tagállamok Unióból történő kilépésének,  a
    Lisszaboni  Szerződéssel módosított, „az Európai Unióról  szóló
    szerződés 49/A. cikk (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályozása”
    is sérti a Magyar Köztársaság szuverenitását.

    3.  Az  indítványozó „elnagyoltnak” és „pontatlannak” tartja  a
    Lisszaboni Szerződés számos rendelkezését, különösen az Európai
    Unió   kizárólagos   hatásköreit,   illetve   a   tagállamokkal
    megosztott hatásköröket illetően, amelyek értelmezése  állítása
    szerint  nem  behatárolható.  Az  indítványozó  szerint  az  új
    hatáskört  és anyagi jogi szabályokat magába foglaló Lisszaboni
    Szerződés kötelező hatályának elismerésével az Országgyűlés  az
    Alkotmány 2/A. § (1) bekezdését átértelmezte, mivel az  Európai
    Unióhoz  való  csatlakozáshoz az azt  megelőző  népszavazás  az
    akkor  érvényes feltételek ismeretében és keretei között  adott
    felhatalmazást. Emiatt az Alkotmány 2. § (1) és (2) bekezdésébe
    való  ütközésre  is hivatkozással állította az indítványozó  az
    LSztv. alkotmányellenességét.

                                  II.

    Az Alkotmány érintett rendelkezései:

    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.
    (2)  A  Magyar  Köztársaságban minden hatalom a népé,  amely  a
    népszuverenitást   választott   képviselői   útján,    valamint
    közvetlenül gyakorolja.”

    „2/A.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaság  az  Európai   Unióban
    tagállamként  való  részvétele érdekében  nemzetközi  szerződés
    alapján  –  az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket
    (a  továbbiakban:  Európai Unió) alapító szerződésekből  fakadó
    jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
    mértékig  –  egyes,  Alkotmányból  eredő  hatásköreit  a  többi
    tagállammal    közösen   gyakorolhatja;   e   hatáskörgyakorlás
    megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.”

    „6.  § (4) A Magyar Köztársaság az európai népek szabadságának,
    jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik
    az európai egység megteremtésében.”

                                 III.

    Az indítvány nem megalapozott.

    1.  Az  Alkotmánybíróság  rámutat arra,  hogy  az  indítványozó
    lényegében ugyanazokat a kérdéseket tette fel, amelyeket számos
    európai országban a Lisszaboni Szerződés ratifikálása előtt, az
    abban  foglalt  reformok  horderejére tekintettel  a  tagállami
    parlamentek,  azok  képviselői, illetve az  eljárásra  jogosult
    egyéb  köztisztségek  viselői  az ottani  alkotmánybíróságoknak
    tettek fel, ott a Lisszaboni Szerződés előzetes alkotmányossági
    ellenőrzését indítványozva. Ezen alkotmánybíróságok (így pl.  a
    német  szövetségi, a cseh, a francia, a belga alkotmánybíróság)
    államaik    alkotmányai    egyes    cikkei    megfogalmazásának
    függvényében,  vagy  arra a következtetésre  jutottak,  hogy  a
    Lisszaboni  Szerződés  összeegyeztethető államuk  alkotmányával
    (amelyen  az  elmúlt  években a reformra  tekintettel  bizonyos
    módosításokat  hajtottak végre) vagy arra, hogy alkotmányreform
    nélkül  a  ratifikálás  nem végezhető el.  Utóbbi  esetekben  a
    szükséges alkotmánymódosítás végrehajtása nyomán — valamint két
    ország   esetében   a   Lisszaboni   Szerződés   ratifikálására
    népszavazási felhatalmazást is kérve — hárult el az  akadály  a
    ratifikálás  elől, és a Lisszaboni Szerződés 2009. december  1-
    jén hatályba lépett.

    Az  e  tárgyban született több alkotmánybírósági döntés  (német
    AB:  2  BvE  2/08, kelt: 2009. 06. 30., cseh AB: Pl. ÚS  19/08,
    kelt  2008. 11. 28., illetve Pl. ÚS 29/09, kelt 2009. 11.  03.)
    is  hivatkozott  az állam „alkotmányos identitása”  megóvásának
    fontosságára  az Európai Unióban, annak a Lisszaboni  Szerződés
    hatálybalépése   utáni  formájában  is.   Az   Alkotmánybíróság
    tanulmányozta  ezeket  a  döntéseket.  Tanulmányozta  az   ezek
    kiváltotta  politikai,  jogtudományi és  egyéb  reflexiókat  és
    reakciókat,  így  többek  között az  Európai  Unió  Bíróságának
    véleményét is.
    Megjegyzi  az  Alkotmánybíróság, hogy  a  Lisszaboni  Szerződés
    utólagos     alkotmányossági     vizsgálatát     a      lengyel
    Alkotmánybíróságnál is kezdeményezték (K 32/09., K  37/09.  sz.
    ügy), de ott döntés még nem született.

    2. Magyarországon az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
    törvény  (a továbbiakban: Abtv.) szerint arra jogosultak  közül
    senki   sem  kezdeményezte  a  Lisszaboni  Szerződés   előzetes
    alkotmányossági     szempontú     ellenőrzését,     így      az
    Alkotmánybíróságnak az Abtv. 1. § a) pontja,  illetve  36.  §-a
    szerinti eljárására nem került sor.

    Magyarországon   az   Országgyűlés,   alkotmányozói   jogkörben
    eljárva,  az európajoggal összefüggésben, részben a  Lisszaboni
    Szerződésre,   részben  az  ún.  EUIN-szerződésre   tekintettel
    egyetlen módosítást hajtott végre az elmúlt években, éspedig  a
    2007.  évi  CLXVII.  törvénnyel, ami az  Alkotmány  57.  §  (4)
    bekezdésének  módosítását eredményezte. Az  indítványozó  által
    alkotmányellenesnek tekintett LSztv. esetében a törvényhozó nem
    az  utóbbi időben a hazai jogszabályok tekintetében kialakított
    technikát  követte, amikor ti. a módosító törvény által  hozott
    módosításoknak  a  módosított  törvénybe  való  beépülésével  a
    módosító törvény automatikusan hatályát is veszti.

    Az  LSztv.  esetében a törvényhozó a nemzetközi  szerződésekkel
    kapcsolatos   eljárásról   szóló  2005.   évi   L.   törvényben
    foglaltaknak  megfelelően ugyanis nem az  eredetileg  a  Magyar
    Köztársaságnak az Európai Unióhoz – több más állammal együtt  –
    történő  csatlakozásáról szóló szerződést kihirdető  2004.  évi
    XXX.   törvényt   (a   továbbiakban:  EUcsatltv.)   módosította
    (amelynek   3.  §-a  hirdette  ki  az  Európai  Unióról   szóló
    szerződést  és  az  Európai  Közösséget  létrehozó  szerződést,
    amelyek szövegét az EUcsatltv. II. sz. melléklete tartalmazta),
    hanem  az  LSztv. 2. §-ában hirdette ki a Lisszaboni Szerződést
    (amelynek szövegét az LSztv. 1. sz. melléklete tartalmazta), 4.
    §-ában   hirdette  ki  az  Európai  Unió  Alapjogi  Chartájának
    szövegét és annak kommentárját (ezek szövegét a LSztv.  2.  sz.
    melléklete  tartalmazta)  és 6. §-ában  hirdette  ki  a  Magyar
    Köztársaságnak az Európai Unióhoz – több más állammal együtt  –
    történő  csatlakozásáról szóló szerződés  2007.  január  22-én,
    Rómában  aláírt,  ún.  3.  helyesbítő  jegyzőkönyvét  (amelynek
    szövegét az LSztv. 3. sz. melléklete tartalmazta). A Lisszaboni
    Szerződés   az  Európai  Unióról  szóló  szerződés  elnevezését
    megtartotta, azonban az Európai Közösséget létrehozó  szerződés
    elnevezését  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződésre
    változtatta.  A  Lisszaboni Szerződés  legfontosabb  –  de  nem
    kizárólagos  –  feladata és joghatása e két szerződés  formális
    módosítása és új, hatályos szövegük megállapítása volt.

    A  Lisszaboni  Szerződésben foglalt  módosításokat  így  nem  a
    törvényhozó   építette  be  az  Lsztv.  révén   az   EUcsatltv.
    mellékleteibe foglalt, az Európai Unióról szóló szerződésbe  és
    az  Európai  Közösséget  létrehozó  szerződésbe,  illetve  azok
    magyar nyelvű változatába, hanem a magyar nyelvű normaszöveg  –
    az  Európai  Uniós  csatlakozásunk következményeként  –  azonos
    azzal az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2008. május 9-i C 115.
    számában  kihirdetett  magyar  nyelvű  normaszöveggel,  ami  az
    Európai   Unióról  szóló  szerződésnek  és  az   Európai   Unió
    működéséről  szóló szerződésnek, valamint jegyzőkönyveiknek  és
    mellékleteiknek  a  2007.  december 13-án  Lisszabonban  aláírt
    Lisszaboni  Szerződés által bevezetett módosításokkal  egységes
    szerkezetbe  foglalt  változatát  tartalmazza  (a  helyesbített
    hiteles  szövegének  hatályos  változatát  ld.:  Európai   Unió
    Hivatalos Lapja 2010. március 30-i C 83. számában).

    E  megoldás következménye az, hogy így formális szempontból  az
    LSztv.,  amelynek  alkotmányosságát  az  indítványozó  kétségbe
    vonja,   hatályban   levő  törvénynek   minősül,   amelynek   —
    tekintettel arra, hogy a mellékletek az LSztv. integráns részét
    képezik  —  a  strukturális  és intézményi  szabályok  mellett,
    normatív tartalmi elemei is vannak.

    Fentiekre     tekintettel    az    alkotmányossági    vizsgálat
    szempontjából,  a  nemzeti jogrendszerben is  érdemi  tartalmat
    hordozó jogszabálynak kell tekinteni az LSztv.-t.

    3.  A  jogszabály  alkotmányellenességének utólagos  vizsgálata
    során  az  Abtv.  37. §-a szerint a támadott jogszabály  teljes
    vagy  részbeni megsemmisítését javasolni kell. Az  indítványozó
    az LSztv. egészének a megsemmisítését indítványozza.

    Eljárása során az Alkotmánybíróság az indítvány alapján először
    azt    vizsgálta   meg,   hogy   az   indítványozó   jogosult-e
    kezdeményezni     az     általa     megtámadott      jogszabály
    alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

    Az  Alkotmánybíróság eljárását szabályozó Abtv.  nem  tartalmaz
    tételes   rendelkezést  arról,  hogy  az  Európai   Unió   joga
    tekintetében  az  Alkotmánybíróságnak van-e  hatásköre,  és  ha
    egyáltalán  igen, úgy az milyen természetű, milyen  terjedelmű,
    illetve eljárási rendű, milyen indítványozói körű.

                                  IV.
                                   
    1. Az Alkotmánybíróság az Európai Unió jogát illetően az elmúlt
    években  több  elvi élű megállapítást tett. Az 1053/E/2005.  AB
    határozatában  arra  mutatott  rá,  hogy  „szerződési  eredetük
    dacára,  az  Európai Unió alapító és módosító szerződéseit  nem
    nemzetközi  szerződésként  kívánja kezelni”  (ABH  2006,  1824,
    1828.).   Ezt  követően  egy  másik  határozatában  pedig   azt
    hangsúlyozta,  hogy  az „Alkotmánybíróság  az  1053/E/2005.  AB
    határozatában   megállapította,  hogy  az  Európai   Közösségek
    alapító    és    módosító   szerződései   az   Alkotmánybíróság
    hatáskörének  szempontjából  nem  nemzetközi  szerződések  (ABK
    2006.  június,  498,  500.),  e  szerződések,  mint  elsődleges
    jogforrások és az Irányelv, mint másodlagos jogforrás közösségi
    jogként  a  belső jog részei, mivel a Magyar Köztársaság  2004.
    május  1-jétől  az  Európai  Unió  tagja.  Az  Alkotmánybíróság
    hatáskörének  szempontjából  a közösségi  jog  nem  minősül  az
    Alkotmány   7.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  nemzetközi
    jognak”  [72/2006.  (XII.  15.) AB határozat,  ABH  2006,  819,
    861.].

    Az  Alkotmánybíróság ezeket az elvi élű megjegyzéseit azokra  a
    szerződésekre vonatkoztatta, amelyek a közösségi jogrendszerben
    e határozatai meghozatalakor már hatályosak voltak.

    A  Lisszaboni  Szerződés ratifikációját egy  arra  felhatalmazó
    népszavazás  végeredményétől függővé tenni kívánó, állampolgári
    népszavazási  kezdeményezést elutasító, de  még  a  ratifikáció
    előtt   meghozott  OVB  döntéssel  szemben  benyújtott  kifogás
    tárgyában  hozott  határozatában az  Alkotmánybíróságnak  pedig
    abban   a   stádiumban   kellett  foglalkoznia   a   Lisszaboni
    Szerződéssel,  amikor  az  még nem  volt  hatályos,  ugyanakkor
    időközben a ratifikáció magyar részről már megtörtént.  Erre  a
    tényre  tekintettel  az Alkotmánybíróság a  fenti  határozatait
    felidézve    úgy   fogalmazott,   hogy   ”[a]ddig,    amíg    a
    hatálybalépéshez   a   magában   a   szerződésben   megkövetelt
    feltételek  nem  teljesülnek,  az Alkotmánybíróság  az  Európai
    Közösségek  alapító  és módosító szerződései,  mint  elsődleges
    jogforrások módosítására irányuló, de még nem hatályosult újabb
    szerződést  csak a nemzetközi jogi eredetére figyelemmel  tudja
    értékelni,  ezért  vonatkoztathatja rá az  Alkotmánynak  és  az
    Abtv.-nek   a   nemzetközi  szerződéseket  érintő  szabályait.”
    [61/2008. (IV. 29.) AB határozat, ABH 2008, 546, 550.]

    Ezekben   az   ügyekben   az   Alkotmánybíróság   tehát   annak
    függvényében is kellett, hogy értékelje az Európai Unió jogában
    az alapító és módosító szerződéseket, hogy azok már hatályosak-
    e vagy még nem.

    Az  indítvány  az  LSztv.,  azaz az  Európai  Unió  alapító  és
    módosító  szerződéseit módosító szerződést kihirdető törvénnyel
    szemben, az Abtv. 1. § b) pontja szerinti eljárásra irányul.

    Az  Alkotmánybíróság  megállapítja: az Abtv.  1.  §  b)  pontja
    szerinti  utólagos alkotmányossági vizsgálat  tárgya  lehet  az
    ilyen törvény. Abban az esetben azonban, ha az Alkotmánybíróság
    az   ilyen   —  tehát  az  Európai  Unió  alapító  és  módosító
    szerződéseit   módosító   —   szerződést   kihirdető    törvény
    alkotmányellenességét  állapítaná  meg,   az   Alkotmánybíróság
    alkotmányellenességet   megállapító   határozata    a    Magyar
    Köztársaság      európai      uniós      tagságából       folyó
    kötelezettségvállalásokra    kihatással    nem    lehet.     Az
    Alkotmánybíróság   határozata  folytán  a   jogalkotónak   kell
    megteremtenie   azt  a  helyzetet,  hogy   az   európai   uniós
    kötelezettségeket  az  Alkotmány sérelme nélkül  maradéktalanul
    teljesíthesse a Magyar Köztársaság.

    Fentiek  előrebocsátásával  az  Alkotmánybíróság  megállapítja,
    hogy    az    indítványozó   az   Abtv.-ben   a    jogszabályok
    alkotmányossági ellenőrzésére biztosított actio  popularis-szal
    élve      jogosult     volt     kezdeményezni     az     LSztv.
    alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

    2. Jóllehet az LSztv.-re hivatkozik, az indítvány részben olyan
    kérdéseket vet fel, amelyek valójában a mögötte álló Lisszaboni
    Szerződés   egyes   rendelkezései  tartalmának   értelmezéséhez
    kapcsolódnak.

    Az Európai Unió alapító és módosító szerződéseinek, valamint az
    ezek   alapján  megalkotott  ún.  másodlagos,  vagy  levezetett
    jognak,   a  rendeleteknek,  az  irányelveknek  és   az   egyéb
    európajogi  normáknak a hiteles értelmezése azonban az  Európai
    Unió Bíróságának hatáskörébe tartozik.

    Nincs  akadálya  ugyanakkor annak, hogy az Alkotmánybíróság  az
    Európai Unió alapító és módosító szerződéseinek és így a  jelen
    esetben  a  Lisszaboni  Szerződésnek  az  előtte  fekvő  üggyel
    összefüggő  konkrét  normáira hivatkozzon, anélkül,  hogy  azok
    önálló  értelmezését  adná,  vagy  azt  igényelné.  Így  eddigi
    gyakorlatának is megfelelően az alábbiakban idézi az  európajog
    releváns  normáit,  és  ezt  teszi az  Európai  Unió  jelenlegi
    intézményeiről, a lisszaboni reformról közismertnek tekinthető,
    önálló  értelmezésre nem szoruló alapvető tények vonatkozásában
    is.

    2.1.  Az indítványozó következtetéseit mindenekelőtt az Európai
    Unióról  szóló  szerződésnek  a  Lisszaboni  Szerződés  alapján
    módosított szövegére alapítja, éspedig annak a „49/A. cikke” 1.
    és   2.  §-ára.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy   az
    indítványban  (és valóban magában az LSztv.-ben)  még  a  49/A.
    cikk    gyanánt   számozott   cikk   a   Lisszaboni   Szerződés
    hatálybalépésével az Európai Unióról szóló szerződés 50.  cikke
    lett,   ám   ettől  függetlenül  eleve  tartalmaz  az   (1)-(2)
    bekezdéseket követően olyan paragrafusokat, amelyek  figyelembe
    vételével  szemmel  látható,  hogy  az  Európai  Unióról  szóló
    szerződés,  az indítványozó álláspontjával ellentétben,  éppen,
    hogy  biztosítja  a  kilépésről hozott  —  esetleges  —  döntés
    érvényesítését,     miközben    rendezi     annak     technikai
    lebonyolítását, valamint a folyamatban levő ügyek kezelésének a
    módját.

    Az Európai Unióról szóló Szerződésnek az indítványban még 49/A.-
    nak  nevezett  (mint  fentebb  az Alkotmánybíróság  rámutatott,
    immár 50. cikkének) a teljes szövege ugyanis a következő:

    „50. cikk
    (1) Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok
    bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból.
    (2) A kilépést elhatározó tagállam ezt a szándékát bejelenti az
    Európai Tanácsnak. Az Európai Tanács által adott iránymutatások
    alapján  az  Unió  tárgyalásokat folytat és  megállapodást  köt
    ezzel  az  állammal, amelyben az érintett államnak  az  Unióval
    való jövőbeli kapcsolataira tekintettel meghatározzák az illető
    állam kilépésének részletes szabályait. Ezt a megállapodást  az
    Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés  218.  cikke   (3)
    bekezdésének megfelelően kell megtárgyalni. A megállapodást  az
    Unió  nevében a Tanács köti meg minősített többséggel  eljárva,
    az Európai Parlament egyetértését követően.
    (3)  A  kilépésről  rendelkező  megállapodás  hatálybalépésének
    időpontjától,   illetve  ennek  hiányában  a  (2)   bekezdésben
    említett   bejelentéstől  számított   két   év   elteltével   a
    Szerződések az érintett államra többé nem alkalmazhatók, kivéve
    ha  az  Európai  Tanács  az érintett tagállammal  egyetértésben
    ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.
    (4)  A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában az Európai Tanácsnak,
    illetve  a  Tanácsnak a kilépő tagállamot  képviselő  tagja  az
    Európai Tanács, illetve a Tanács rá vonatkozó tanácskozásain és
    a  rá  vonatkozó határozatok meghozatalában nem vesz  részt.  A
    minősített   többséget  az  Európai  Unió   működéséről   szóló
    szerződés  238.  cikke  (3) bekezdése b) pontjának  megfelelően
    kell meghatározni.
    (5)  Amennyiben az az állam, amely kilépett az Unióból,  később
    újra  felvételét  kéri,  kérelmére a 49. cikkben  megállapított
    eljárást kell alkalmazni.”

    Fentiekre  —  és  különösen a (3) bekezdésre figyelemmel  —  az
    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   nem   helytálló    az
    indítványozónak  az az álláspontja, hogy úgymond  a  Lisszaboni
    Szerződés   „kötelező   hatályának   elismerésével   a   Magyar
    Köztársaság  többé már nem dönthet önállóan az Európai  Unióból
    való  kilépésről  sem. Csak javaslatot tehet arra,  amihez  meg
    kell  szereznie  a  Tanács minősített többségét  és  az  Európa
    Parlament  egyetértését. Ha ezeket nem szerzi meg, akkor  saját
    döntése  ellenére  az  Unió  kötelékében  kell  maradnia.”   Az
    Alkotmánybíróság   hangsúlyozza,  az  Európai   Unióról   szóló
    szerződés  érintett  cikke éppen, hogy azt garantálja,  hogy  a
    bejelentéstől  számított két év után — hacsak maga  a  kilépési
    igényt  bejelentő  állam ettől eltérően nem  állapodik  meg  az
    Európai  Unióval  —  az  alapító  és  módosító  szerződések  az
    érintett államra többé nem alkalmazhatók.

    Erre  tekintettel  az Alkotmánybíróság az indítványt  ebben  az
    elemében elutasítja.

    2.2.  Mielőtt  megválaszolná  az  indítvány  másik  elemét,  az
    Alkotmánybíróság  mindenekelőtt azt  kell,  hogy  megvizsgálja,
    hogy mi következik az Alkotmány 2/A. §-ának tartalmi elemeiből,
    együtt és összefüggésükben.

    Az   Alkotmány  2/A.  §-a  tartalmazza  mindenekelőtt  azt   az
    alkotmányos  felhatalmazást — ezt a  szakirodalom  többnyire  a
    „szuverenitás-átruházás”       vagy        „hatáskör-transzfer”
    kifejezésekkel jelöli —, amelynek révén az alkotmányozó világos
    alkotmányi  alapot és keretet teremtett ahhoz, hogy  hazánk  az
    Európai Unióban, mint tagállam részt vehessen. Ez mindenekelőtt
    a 2004-ben bekövetkezett csatlakozás előkészítését szolgálta.

    A  2/A.  §  (1)  bekezdésében „a nemzetközi szerződés  alapján”
    fordulat   azonban   nemcsak  az  ún.  csatlakozási   szerződés
    viszonylatában értelmezendő, hanem belőle okszerűen következik,
    hogy  amennyiben  az  Európai Unió  továbbfejlődése  során,  az
    Alkotmányból  eredő további hatáskörök „közösen”,  illetve  „az
    Európai  Unió  intézményei  útján”  történő  gyakorlása   tűnik
    szükségesnek,  akkor  e  hatáskörök  átruházása  a   „szükséges
    mértékig”   —   és   újabb  nemzetközi  szerződés   alapján   —
    alkotmányosan lehetséges. Ily módon a törvényhozó hatalom  —  a
    tárgyalásokat folytató kormány ellenőrzésével, illetve  az  ún.
    ratifikációs  eljárás  során  —  mint  az  állami  szuverenitás
    gyakorlója   dönt  arról,  hogy  egy  ilyen  komplex-intézményi
    reformot a Magyar Köztársaság nevében el tud-e fogadni. A  2/A.
    §  (2)  bekezdése pedig, a kérdés jelentőségére tekintettel,  a
    kétharmados többséggel történő szavazást követeli meg ehhez.

    Mód  van  arra is, hogy az Alkotmánybíróság az Abtv.  1.  §  a)
    pontja szerint — a Kormány vagy a Köztársasági Elnök kérésére —
    bekapcsolódjon  ebbe  a  folyamatba,  és  az  adott  nemzetközi
    szerződés    alkotmányellenességének    előzetes    vizsgálatát
    elvégezze.  Ebben az esetben azt, hogy a tervezett  reform  nem
    megy-e  túl  azon,  ami  az  Alkotmány  2/A.  §  (1)  bekezdése
    értelmében   az  Alkotmányból  eredő  hatásköröknek   a   többi
    tagállammal közösen, illetve az Európai Unió intézményei  révén
    történő gyakorlása során az alapító szerződésekből fakadó jogok
    gyakorlásához  és  kötelezettségek  teljesítéséhez   „szükséges
    mérték”-nek tekinthető, az Alkotmánybíróság egyedül, más, hazai
    vagy  európai uniós szervtől függetlenül végzi el. Ezért is  az
    ilyen  horderejű reformok esetében kívánatos, hogy  a  megkötni
    szándékozott szerződés előzetes normakontrolljára sor kerüljön.

    Az     Alkotmánybíróság    –    figyelembe    véve    általános
    alkotmányvédelmi   szerepét   –   rámutat,   hogy   az   LSztv.
    tekintetében  felvetett alkotmányossági  problémáknak  utólagos
    normakontroll  hatáskörben  történő  elbírálására  az  előzetes
    normakontroll  kezdeményezésére  irányuló  indítvány  hiányában
    került sor.

    2.3.  A  jelen esetben az indítványozó a kihirdetett nemzetközi
    szerződés  egyes  rendelkezéseinek az  Alkotmánynak  az  állam,
    illetve  a  nép  szuverenitását  kimondó  2.  §  (1)   és   (2)
    bekezdésébe ütközését állítva — ezeket az Alkotmány 2/A. §  (1)
    bekezdésével összefüggésben értelmezve — kezdeményezte az egész
    LSztv. megsemmisítését.

    2.3.1.  Az állami szuverenitást és annak korlátait egy  korábbi
    határozatában az Alkotmánybíróság a következőképpen értelmezte:
     »Az    Alkotmány    2.   §-a   a   Magyar   Köztársaságot    a
    népszuverenitáson  alapuló független, demokratikus  jogállamnak
    nyilvánítja.
     
     A  szuverenitás az államnak, mint a nemzetközi  jog  alanyának
    fogalmi   ismérve.  A  szuverenitás  belső  oldala   az   állam
    önállóságát és azt a képességét fejezi ki, hogy alkotmányát  és
    arra  épülő  jogrendjét, alkotmányos intézményeit maga  alkotja
    meg  és  tartja  fenn,  valamint  hogy  főhatalmat  gyakorol  a
    területén élő személyek felett. A szuverenitás külső oldalát az
    állam     függetlensége,    teljes    nemzetközi    jog-     és
    cselekvőképessége  jelenti, vagyis  hogy  más  államokkal  való
    kapcsolatában szabadon, önállóan dönt.
     
     A   szuverenitás   —   bár  az  állam  legfőbb   hatalmát   és
    függetlenségét jelenti — nem tekinthető korlátlannak. Az  állam
    függetlenségét a nemzetközi jog korlátozza. Mivel a  nemzetközi
    jog az államoknak jogegyenlőséget biztosít, következésképpen  a
    szuverenitást  korlátozó  hatása nem valamely  államok  feletti
    jogrend által valósul meg, hanem az állam önkorlátozása  által.
    Az  állam  önkorlátozása fejeződik ki a nemzetközi  szerződések
    létrehozásában,  valamint  az azokhoz  való  csatlakozásban.  A
    36/1999. (XI. 26.) AB határozat is utal arra, hogy „az  államok
    szuverenitásukat    nemzetközi   szerződéssel,    vagy    belső
    elhatározásból    –    megfelelő   szintű    jogszabállyal    –
    korlátozhatják”.  (ABH  1999, 320,  322.)  Ez  az  önkorlátozás
    azonban   nem  szünteti  meg  a  szuverenitást.  A   nemzetközi
    kapcsolatokban pedig kifejezetten ez, a nemzetközi  szerződések
    megkötésében  is  megnyilvánuló  önkorlátozás  jelenti  a   más
    allamokkal  való együttműködés alapvető feltételeit.«  [5/2001.
    (II. 28.) AB határozat, ABH 2001, 86, 89.]

    A  szuverenitás  korlátozhatóságára vonatkozó  álláspontját  az
    1154/B/1995.  AB  határozatban (ABH 2001, 823,  826,  828.)  az
    Alkotmánybíróság  még  a következő megállapítással  egészítette
    ki:  „Az Alkotmány 19. § (1) bekezdése úgy szól, hogy a  Magyar
    Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az
    Országgyűlés.  A  (3)  bekezdés  f)  pontja  kimondja,  hogy  e
    jogkörében   az  Országgyűlés  megköti  a  Magyar   Köztársaság
    külkapcsolatai  szempontjából kiemelkedő fontosságú  nemzetközi
    szerződéseket. (…) [Vagyis] [a] z Alkotmánynak az  Országgyűlés
    hatásköréről  szóló 19. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezése
    alapján az Alkotmány számolt a nemzetközi kapcsolatok körében a
    nemzeti szuverenitás bizonyos korlátozásával.”

    2.3.2.   Egy   másik  határozatában  az  Alkotmánybíróság   már
    vizsgálta  az európajog és az állami szuverenitás viszonyát  az
    Alkotmány  2. § (1) és (2) bekezdése alapján, ekkor  még  annak
    jegyében,  hogy a határozat meghozatalakor a Magyar Köztársaság
    még  nem  volt tagja az Európai Uniónak [30/1998. (VI. 25.)  AB
    határozat, ABH 1998, 220. a továbbiakban: Abh1.].

    E határozat a 2.3.1. pontban kifejtetteket újból leszögezve [„A
    szuverenitás korlátozása természetszerű velejárója annak,  hogy
    az   állam   nemzetközi  kapcsolatokban  szerepel,   nemzetközi
    kötelezettségeket vállal” (Abh1., 232.)] a következő — a  jelen
    ügyre vonatkozóan is irányadó — megállapításokat tette:
     
     „Az   Alkotmány   2.  §  (2)  bekezdése  szerint:   a   Magyar
    Köztársaságban  minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást
    választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. A
    képviseleti  hatalomgyakorlást megtestesítő Országgyűlés  által
    gyakorolt   államhatalom  azonban  nem  korlátlan  hatalom,   a
    parlament  csak  az  Alkotmány keretei  között  tevékenykedhet,
    hatalmának  korlátait az Alkotmány rendelkezései  meghatározzák
    [2/1993. (I. 22.) AB határozat, ABH 1993, 33, 36.]. Ez a  tétel
    természetesen az államhatalom gyakorlására hivatott más szervek
    vonatkozásában is értelemszerűen irányadó.
     
     Az  Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint: a Magyar Köztársaság
    független,  demokratikus  jogállam.  A  demokratikus   jogállam
    alkotmányi  követelményei meghatározzák az  Országgyűlés  és  a
    Kormány    tevékenységének,   általában   véve   a   közhatalom
    gyakorlásának   kereteit  és  korlátait.  A   népszuverenitáson
    alapuló     demokratikus    jogállam    egyik     követelménye,
    összefüggésben  az  Alkotmány 2. § (2)  bekezdésében  deklarált
    népszuverenitás elvével, hogy közhatalom kizárólag demokratikus
    legitimáció alapján gyakorolható. A közhatalom-gyakorlás körébe
    tartozik  —  egyebek mellett — a jogalkotás és  jogérvényesítés
    intézményi,  eljárási és tartalmi jellemzőinek a  meghatározása
    is.   A  közhatalom  gyakorlásának  demokratikus  legitimációja
    egyaránt  alkotmányi követelmény a belső  és  külső,  vagyis  a
    nemzetközi  kapcsolatok  meghatározására  irányuló,   illetőleg
    nemzetközi    kötelezettségvállalást   eredményező   közhatalmi
    aktusokat illetően.
     
     Az  Alkotmány  szerint a népszuverenitáson és  a  demokratikus
    jogállamiságon  alapuló demokratikus legitimáció  szempontja  a
    Magyar Köztársaságban alkalmazandó jogi normákat illetően azt a
    követelményt  állítja fel, hogy azok megalkotása  a  közhatalom
    végső forrására visszavezethető legyen. Az Alkotmány 2. §  (1)-
    (2)  bekezdései alapján tehát általánosan irányadó követelmény,
    hogy  a  hazai  jogalkalmazásban a hazai jogalanyokkal  szemben
    érvényesíthető  minden közjogi jogi norma  a  népszuverenitásra
    visszavezethető,  demokratikus  legitimáción  alapuljon.”  (ABH
    1998, 233-234.)

    A népszuverenitásra visszavezethetőség követelményének az Abh1.
    után,   az   európai   uniós  csatlakozás  előkészítésekor   az
    alkotmányozó az Alkotmány 2/A. § beiktatásával tett eleget. (Az
    ebből  fakadó  következményeket  az  Alkotmánybíróság  a  jelen
    határozat  IV/2.2. pontjában érintette.) Az Alkotmány  2/A.  §-
    ának érvényesülése azonban nem üresítheti ki az Alkotmány 2.  §
    (1) és (2) bekezdésében foglaltakat.

    2.4.  Az Alkotmánybíróság emlékeztet továbbá az Alkotmány 6.  §
    (4)  bekezdésére,  amely szintén az európai  uniós  csatlakozás
    előkészítése során került be alaptörvényünkbe, mint államcél. E
    rendelkezés részben az Európai Unió, részben az európai  egység
    érdekében tevékenykedő többi nemzetközi szervezet (mint például
    az  Európa  Tanács) vonatkozásában rögzíti azt  az  alkotmányos
    elvárást,  amelyet  a mindenkori kormánynak  követnie  kell.  A
    részvétel  nem  öncél, hanem az emberi  jogok,  a  jólét  és  a
    biztonság  kiterjesztését  kell  szolgálnia:  e  szervezetekben
    tevékenykedve,  továbbá a jelenlegi struktúrák  és  intézmények
    esetleges  reformjai során a kormánynak ezt szem  előtt  tartva
    kell  tárgyalnia  és fellépnie, és ezt szem előtt  tartva  kell
    döntenie    egy-egy    reformszerződés   ratifikációjáról    az
    Országgyűlésnek.

    2.5.  Az  indítvány  többször is utal arra, hogy  a  Lisszaboni
    Szerződés   kötelező   hatályának   elfogadásával   „a   Magyar
    Köztársaság független jogállami léte megszűnik.”

    Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Lisszaboni  Szerződés
    nem európai szuperállamot hozott létre: a Lisszaboni Szerződést
    szuverén   tagállamok   fogadták   el   és   erősítették   meg,
    megállapodva  abban,  hogy szuverenitásuk egy  részét  nemzetek
    feletti   együttműködés  formájában  megosztják  egymással.   A
    Lisszaboni Szerződés nem változtatja meg alapjaiban az  Európai
    Uniót,   azonban  bevezet  néhány  komoly  intézményi  újítást,
    miáltal  az  Európai  Unió  erősebbé  válik,  és  hatékonyabban
    működik.  Ezek közé tartozik, hogy tagállamai az Európai  Uniót
    önálló jogi személyiséggel ruházzák fel, amelynek tevékenységét
    azonban  a  tagállamok  kormányai  továbbra  is  irányítani  és
    ellenőrizni tudják.
     
     A   Lisszaboni   Szerződéshez  csatolt  (2.)   Jegyzőkönyv   a
    szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról pedig a
    tagállami parlamentek számára — a korábbinál szélesebb körben —
    is  biztosítja  az ellenőrzés gyakorlását: így mindenekelőtt  a
    6.,  7.  cikkekben  a  jogszabálytervezetek  felülvizsgáltatási
    eljárása kezdeményezési jogának, illetve a 8. cikkben foglaltak
    szerint  az  elfogadott  jogalkotási  aktusokkal  szembeni,  az
    Európai    Unió   Bírósága   előtti   megsemmisítési    eljárás
    indítványozási jogának elismerésével.

    Az    Alkotmánybíróság   megállapítja:   ezek   az    eljárások
    biztosítékot  adnak  arra,  hogy —  az  Alkotmány  2/A.  §  (1)
    bekezdése  értelmében  az Alkotmányból  eredő  hatásköröknek  a
    többi  tagállammal közösen, illetve az Európai Unió intézményei
    révén  történő  gyakorlása  során — az  alapító  szerződésekből
    fakadó  jogok  gyakorlásához és kötelezettségek  teljesítéséhez
    „szükséges   mérték”  ellenőrzésében  az  Országgyűlés   aktív,
    kezdeményező szerepet játsszon. Van olyan terület is  —  így  a
    rendes  felülvizsgálati  eljárás  [az  Európai  Unióról   szóló
    szerződés  48.  cikk (2)-(5) bekezdése szerint],  vagy  az  ún.
    egyszerűsített  módosítási eljárás [az  Európai  Unióról  szóló
    szerződés  48.  cikk (6)-(7) bekezdése szerint],  vagy  a  több
    államra  kiterjedő vonatkozású családjogi kérdések [az  Európai
    Unió   működéséről  szóló  szerződés  81.  cikk  (3)  bekezdése
    szerint],  ahol  akárcsak egy tagállami parlament  kifogása  is
    megakadályozza a döntéshozatalt.
     
     Az  Alkotmánybíróság megállapítja továbbá, hogy a jogállamiság
    biztosítékai vonatkozásában —figyelemmel az Alkotmány 6. §  (4)
    bekezdéséről  fentebb  kifejtettekre — a  Lisszaboni  Szerződés
    éppen,  hogy előrelépést jelent az európai polgárokat —  így  a
    magyar  állampolgárokat — illetően is.  Ilyen  például  az  ún.
    polgári kezdeményezés intézményének bevezetése.
     
     A  Lisszaboni  Szerződés úgy hivatkozik az Alapjogi  Chartára,
    mint  az  Unió  jogilag  kötelező erejű  garanciáinak,  illetve
    azoknak  a jogoknak a gyűjteményére, melyekkel az Európai  Unió
    megítélése szerint valamennyi polgárnak rendelkeznie  kell.  Az
    Európai  Unió  intézményeinek tiszteletben  kell  tartaniuk  az
    Alapjogi Chartában rögzített jogokat és e kötelezettségeknek  a
    tagállamoknak  is  eleget kell tenniük  az  uniós  jogszabályok
    végrehajtása   során.  Az  Alapjogi  Chartában   megfogalmazott
    rendelkezések  megfelelő alkalmazását az Európai Unió  Bírósága
    felügyeli.  Az  Alapjogi  Chartának  a  Lisszaboni  Szerződésbe
    történő  beépítése  nem módosítja az Európai  Unió  hatáskörét,
    viszont  megerősített jogokat és további szabadságokat biztosít
    a polgárok számára. Az Alkotmánybíróság megjegyzi továbbá, hogy
    a  Lisszaboni Szerződés szerinti módosítás az alapvető  jogokat
    már  az  uniós  jog  részének, mint  annak  általános  elveinek
    minősíti  [6. cikk (3) bekezdés] és kimondja, hogy  „[a]z  Unió
    csatlakozik az emberi jogok és alapvető szabadságok  védelméről
    szóló  európai  egyezményhez”  [6.  cikk  (2)  bekezdése].   Az
    Alkotmánybíróság   emlékeztet  arra,  hogy   jelenleg   már   a
    csatlakozás technikai előkészítése folyik.
     
     Figyelemmel   a   szuverenitás   korlátozhatóságáról   korábbi
    határozataiban (36/1999. (XI. 26.) AB határozat, ABH 1999, 320,
    322.;  5/2001.  (II.  28.) AB határozat,  ABH  2001,  86,  89.;
    1154/B/1995.  AB határozat, ABH 2001, 823, 826, 828.;  30/1998.
    (VI.  25.)  AB  határozat,  ABH 1998,  220.)  kifejtettekre,  a
    fentiek  alapján  az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az
    LSztv.  nem  áll  ellentétben sem az  Alkotmány  2.  §  (1)-(2)
    bekezdésével, sem annak 2/A. § (1) bekezdésével.
     
     A  Lisszaboni  Szerződés reformjai, ideértve az  Európai  Unió
    jogi személlyé válását is — minden jelentőségük ellenére —  sem
    változtattak azon, hogy a Magyar Köztársaság tagállamként, azaz
    az Európai Unió tagjaként, de továbbra is önálló államként vesz
    részt  az európai integrációban, amelyre a szükséges mértékben,
    a  magyar  kormány  részvételével tárgyalt és  az  Országgyűlés
    által  2007.  december  17-én  325  igen  szavazattal,  5   nem
    ellenében   és  14  tartózkodás  mellett,  azaz  a  minimálisan
    szükséges  kétharmados  arányt meghaladó többséggel  ratifikált
    nemzetközi szerződéssel ruházott át az Alkotmányból eredő egyes
    hatásköröket,  amelyek  gyakorlása vagy  továbbra  is  a  többi
    állammal közösen — az európai uniós döntéshozatali szabályoknak
    megfelelően — vagy az Európai Unió intézményei útján történik.

    Az  Alkotmánybíróság a fentieket összegezve hangsúlyozza tehát,
    hogy  a  Lisszaboni Szerződés kötelező hatályának elfogadásával
    és  az  LSztv.-ben való kihirdetésével a Magyar  Köztársaságnak
    sem  függetlensége, sem jogállamisága, sem önálló  állami  léte
    nem szűnik meg.

    Erre  tekintettel  az  indítványt az Alkotmánybíróság  ebben  a
    részében is elutasította.

    Az  Alkotmánybíróság  a  határozat  Magyar  Közlönyben  történő
    közzétételét az ügy jelentőségére tekintettel rendelte el.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
                Dr. Balogh Elemér     Dr. Bragyova András
                alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                    
                Dr. Holló András          Dr. Kiss László
                alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                    
                Dr. Kovács Péter   Dr. Lenkovics Barnabás
                előadó alkotmánybíró        alkotmánybíró
                                    
                Dr. Lévay Miklós     Dr. Trócsányi László
                alkotmánybíró               alkotmánybíró
     Dr. Paczolay Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     1.  Az  Alkotmánybíróság jelen ügyben utólagos  normakontrollra
     irányuló  indítvány alapján vizsgálta az Európai Unióról  szóló
     szerződés   és   az  Európai  Közösséget  létrehozó   szerződés
     módosításáról  szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről  szóló
     2007.  évi CLXVIII. törvényt (a továbbiakban: LSztv.), valamint
     a   Lisszaboni  Szerződést.  A  magam  részéről  egyetértek   a
     határozat rendelkező részével abban, hogy az indítványt el kell
     utasítani.   E  döntés  —  ellentétben  a  többségi   határozat
     indokolásával  —  annak  a  következménye,  hogy  nincs  érdemi
     összefüggés  az  indítványban foglaltak és az alkotmánybírósági
     vizsgálat  tárgyává tehető LSztv. között. Az érdemi összefüggés
     hiánya az indítvány elutasításához vezet.

     2.  A  42/2005.  (XI. 14.) AB határozatban az  Alkotmánybíróság
     rögzítette,   hogy   „az   utólagos   absztrakt   normakontroll
     hatáskörét  valamennyi  normára (normatív  tartalmú  előírásra)
     nézve  fennálló,  Alkotmányból eredő  (és  az  Alkotmány  által
     védett) hatáskörének” tekinti [42/2005. (XI. 14.) AB határozat,
     ABH 2005, 504, 511.]. Ezért az utólagos normakontroll-vizsgálat
     kiterjedhet  minden  olyan  normára, amelyet  magyar  jogalkotó
     fogadott  el. Az LSztv.-t formailag a magyar jogalkotó  fogadta
     el,   így   az   Alkotmánybíróságnak  –   elvileg   tartalmától
     függetlenül  –  van hatásköre az alkotmányos vizsgálatra,  akár
     utólagos normakontroll keretében is.

     3.  Az  Alkotmány  2/A.  § (1) bekezdése  értelmében  az  uniós
     tagsággal  kapcsolatos kötelezettségvállalás,  a  tagként  való
     részvétel feltételei, illetve a közös hatáskörgyakorlás is csak
     nemzetközi   szerződés  révén  lehetséges,   ezért   az   ilyen
     nemzetközi  szerződések,  valamint az  azokat  a  belső  jogban
     kihirdető  törvények  esetében  sem  zárható  ki  az   utólagos
     alkotmányossági kontroll.
     Ennek lehetősége azonban időben korlátozott: az alkotmányossági
     vizsgálatra az inkorporáló törvény kihirdetése és a kihirdetett
     alapszerződés   hatálybalépése  közötti   időben   van   csupán
     lehetőség.    Az    Európai   Unió   és   tagállamai    közötti
     viszonyrendszer alapjait érintő nemzetközi szerződés ugyanis az
     uniós jog részeként sui generis jellegű, mivel hatályba lépését
     követően  — más nemzetközi szerződésektől eltérően —  az  uniós
     jogrend  autonóm  alapelvi környezetének megfelelően  fejti  ki
     hatását   a   magyar  jogban.  A  hatályba   lépése   után   az
     alapszerződés  „kicsúszik”  a  szerződést  belső   joggá   tevő
     törvényből,  ha  tetszik  a  magyar  törvényhozótól  független,
     önálló életet él a belső jogban.
     Az  alapszerződés  belső  jogban való  érvényesülésének  eltérő
     rendje  tehát a szerződés tartalmi vizsgálatát illetően kizárja
     az    Alkotmánybíróság   utólagos   normakontrollra    irányuló
     hatáskörét.
     A  megelőző fázisokban azonban, az alkotmányellenesség előzetes
     vizsgálatára irányuló hatáskörben, vagy amíg az alapszerződés a
     kihirdető  jog, a „vivőtörvény” része csak, addig  kifejezetten
     kívánatos az alkotmánybírósági hatáskör gyakorlása, mert  ekkor
     van  utoljára  lehetőség arra, hogy az Alkotmány  rendelkezései
     alapján  vizsgálat  tárgyává  válhasson  a  hatáskör-transzfer,
     annak  tartalma és következményei. A tagállamok  által  közösen
     gyakorolt,  illetve az uniós intézmények által gyakorolt  jogok
     eredője  a  tagállam.  Ez az utolsó olyan  kontroll,  amikor  a
     tagállam   Alkotmánya   alapján  meghatározásra   kerülhet   az
     alapszerződésekben  érintett  hatáskörök  tényleges   tartalma,
     terjedelme.

     4.    A   kifejtettek   értelmében   a   Lisszaboni   Szerződés
     hatálybalépését követően a magyar jogalanyokra  a  jogok  és  a
     kötelezettségek   nem  az  LSztv.-ből,  hanem   közvetlenül   a
     Lisszaboni  Szerződésből származnak. Az LSztv.  alkotmányossági
     vizsgálata  és  esetleges megsemmisítése sem eredményezné  azt,
     hogy   a   Lisszaboni   Szerződés   rendelkezéseit   a   magyar
     jogalanyokra  ne  kellene alkalmazni.  A  Lisszaboni  Szerződés
     hatálybalépésével  a Lisszaboni Szerződés tartalmilag  már  nem
     része  az  LSztv.-nek.  Így az LSztv. utólagos  alkotmányossági
     vizsgálata   nem   terjedhet   ki   a   Lisszaboni    Szerződés
     rendelkezéseinek tartalmi vizsgálatára.

     Ami  a  konkrét  esetet  illeti,  ott  a  kifejtettek  okán   a
     rendelkező részben érdemi elutasítás a lehetséges döntés. Mivel
     a   kihirdető  törvényre  formálisan  ugyan  van  hatásköre  az
     Alkotmánybíróságnak,   de   annak  az   indítványban   támadott
     Lisszaboni   Szerződés  már  nem  része,  ezért  nincs   érdemi
     összefüggés az indítványban felvetett alkotmányossági  kérdések
     és  az  LSztv.  között. Az érdemi összefüggés hiánya  pedig  az
     Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában elutasításra vezet.
     Álláspontom    szerint   ez   az   indokolás   megerősíti    az
     Alkotmánybíróság  azon  gyakorlatát,  amely  szerint  az  uniós
     alapszerződések   sui   generis,  korábbiakban   már   elismert
     jellegűek.  Ez  az  érvelés  nem  mond  ellent  annak,  hogy  a
     másodlagos  jogot interpretáló, végrehajtó magyar törvény  vagy
     magyar  rendelet alkotmányossága vizsgálható,  hiszen  ebben  a
     körben nem az uniós jogi instrumentum, hanem a magyar jogalkotó
     produktuma a vizsgálat tárgya.

     5.  Mindazonáltal egyetértek a Testület azon érdemi döntésével,
     hogy a Lisszaboni Szerződés nem üresítette ki az Alkotmány 2. §
     (1)  és  (2) bekezdéseiben megfogalmazott állami szuverenitást.
     Értelmezésem szerint a 2/A. § (1) bekezdése addig  teremti  meg
     az   uniós   tagság   feltételeit,  a  közös  hatáskörgyakorlás
     lehetőségét,   amíg  arra  kormányközi  együttműködés   alapján
     kimunkált szerződések biztosítják a kereteket. Mindaddig,  amíg
     ez így van, meggyőződésem szerint a tagállami szuverenitás — az
     indítványban foglaltakkal szemben — egészében nem szűnhet meg.

     Budapest, 2010. július 12.
                                                  Dr. Paczolay Péter
                                                       alkotmánybíró
     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:
                                                    Dr. Lévay Miklós
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Trócsányi László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A többségi határozatot az alábbi kiegészítéssel támogatom:
     Az     indítványozó     az    LSztv.    alkotmányellenességének
     megállapítását    és    megsemmisítését    kezdeményezte     az
     Alkotmánybíróságnál. Az alkotmányellenesség  megállapítását  az
     LSsztv.-vel  kihirdetett Lisszaboni Szerződéssel összefüggésben
     indítványozta.

     Beadványában  a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos  kifogásait
     általánosságban   fogalmazta  meg,  vagyis  nem   jelölte   meg
     konkrétan,  hogy  a  Lisszaboni  Szerződés  mely  rendelkezését
     tartotta az Alkotmány 2. § (1)-(2) bekezdésével, illetve 2/A. §-
     ával  ellentétesnek. Ennek következtében az indítványozó  által
     feltett kérdések is csak általánosságban válaszolhatók meg.  Az
     Alkotmánybíróság    által    eldöntendő    kérdések     kapcsán
     mindazonáltal elkerülhetetlennek tartom az Alkotmány 2.  §  (1)
     és  (2) bekezdése, valamint 2/A. §-a egymáshoz való viszonyának
     meghatározását.

     Az    Abh1.-et   követően,   az   európai   uniós   csatlakozás
     előkészítésekor  került  sor  az  integrációval   együtt   járó
     szuverenitás-átruházás alkotmányos megalapozására, az Alkotmány
     2/A.  §-ának  a  megalkotására. E rendelkezéssel  az  Alkotmány
     felhatalmazást  adott az integrációban résztvevő  tagállamokkal
     való közös hatáskörgyakorlásra, egyebek mellett normaalkotásra,
     mely  normák  —  köztudottan  — érvényesülést  kívánnak  meg  a
     nemzeti jogszabályokkal szemben. Az Alkotmány szintjén tehát  a
     2/A. §-ban foglalt felhatalmazással tulajdonképpen megtörtént a
     közösségi jog elsőbbségének elfogadása.

     Lényeges azonban, hogy az Alkotmány 2/A. §-a szerinti hatáskör-
     transzfer nem korlátlan, s ennek következtében a közösségi  jog
     elsőbbsége sem érvényesül korlátlanul.

     Az  Alkotmány  2/A.  §-a egyrészt maga is  korlátozza  a  közös
     hatáskörgyakorlást  azáltal, hogy azt csak „az  Európai  Uniót,
     illetőleg  az  Európai  Közösségeket (a  továbbiakban:  Európai
     Unió)  alapító  szerződésekből fakadó  jogok  gyakorlásához  és
     kötelezettségek   teljesítéséhez  szükséges   mértékig”   teszi
     lehetővé, vagyis tiltja az alapító szerződésekből nem következő
     közös  hatáskörgyakorlást. Másrészt csak  „egyes,  Alkotmányból
     eredő”  hatáskörök közös gyakorlására ad felhatalmazást.  Ebből
     következően  a közös hatáskörgyakorlás csak arra terjedhet  ki,
     amire a magyar közhatalmi szervek az Alkotmány alapján maguk is
     jogosultak.

     Ezen  túlmenően  fontos  emlékeztetnünk  arra,  hogy  amikor  a
     tagállamok  a szuverenitásukból fakadó hatáskörük  egy  részét,
     vagy   annak   gyakorlását  átruházták  a   közösségi   (uniós)
     szervekre,  nem  mondtak  le  államiságuk,  szuverenitásuk   és
     függetlenségük   lényegéről,  államrendjük  alapjainak   szabad
     meghatározásáról.  A tagállamok megtartották  alkotmányuk  azon
     alapelvei   feletti   szabad  rendelkezési   jogukat,   amelyek
     nélkülözhetetlenek  az  államiság,  az  alkotmányos   identitás
     fenntartásához.  Az integrációhoz csatlakozó  állam  az  állami
     szuverenitást  külön nyilatkozat nélkül is fenntartja  magának,
     hiszen  ez  a  tagállami alkotmányok (és a  közösségi  jogrend)
     alapkövét  képezi.  Egy  föderális unió létrehozása  esetén  az
     állam ugyanakkor megtehetné, hogy államiságának lényegét érintő
     hatáskörök    gyakorlásáról   is    lemond.    E    lemondásnak
     egyértelműnek,  világosnak  és kifejezettnek  kell  lennie.  Ez
     következik a szuverenitásból, valamint abból, hogy a  közösségi
     (uniós)   jogrend   szuverén  államok   együttműködése.   Ilyen
     egyértelmű,  világos és kifejezett lemondás  alkotmánymódosítás
     nélkül nem történhet meg.

     A  fentiekből  következően  az Alkotmány  2/A.  §-a  alapján  a
     közösségi (uniós) jog nem üresítheti ki az Alkotmány 2.  §  (1)
     és  (2)  bekezdését,  illetve  nem  szolgálhat  az  alkotmányos
     rendszer   —   alkotmánymódosítás  nélküli   —   átalakítására.
     Mindaddig  tehát,  amíg az Alkotmány 2. § (1)-(2)  bekezdése  a
     független, szuverén államiság elvét tartalmazza, azt a  2/A.  §
     szerinti  hatáskör-transzfer nem annullálhatja,  így  különösen
     nem  vezethet  az országgyűlési képviselők megválasztásának,  a
     parlament    megbízatásának   (pl.:   feloszlatás,   megbízatás
     megszüntetése),  a  kormány,  az  igazságszolgáltatási  szervek
     megbízatásának    a    tagállamok    által    történő     közös
     meghatározására.  Ennek  kapcsán  megjegyzem,  amiatt,  hogy  a
     Lisszaboni  Szerződést  az  Országgyűlés  ratifikálta,  melynek
     alapján   az   Alkotmányból  eredő   egyes   hatásköröket   más
     tagállamokkal közösen gyakorolja, a független jogállam, illetve
     a  szuverenitás alkotmányi szabályának sérelme nem  állapítható
     meg.

     Tekintettel arra, hogy a közösségi (uniós) jogrend nem  (még  a
     Lisszaboni  Szerződést  követően  sem)  üresíti  ki  az   állam
     függetlenségét,     szuverenitását     biztosító     alkotmányi
     szabályokat,  az indítvány alapján az Alkotmány  2.  §  (1)-(2)
     bekezdésének és 2/A. §-ának sérelme nem állapítható meg.

     Budapest, 2010. július 12.
                                                Dr. Trócsányi László
                                                       alkotmánybíró
      Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye
                                     
      Nem értek egyet a többséggel abban, hogy érdemben bírálja el  a
      Lisszaboni  Szerződést kihirdető törvény alkotmányellenességét.
      Szerintem    a   Lisszaboni   Szerződést   kihirdető    törvény
      alkotmányellenességét  az Alkotmánybíróság  csak  a  Lisszaboni
      Szerződés   hatályba   lépése   (2009.   december   1.)   előtt
      vizsgálhatta volna érdemben, ezért az eljárást az Ügyrend 31. §
      e) pontja szerint az indítvány okafogyottsága miatt meg kellett
      volna  szüntetnie. Ha az érdemi elbírálás feltételei fennálltak
      volna,  az  indítvány elutasításával egyetértettem  volna,  bár
      részben más érveléssel.

      1.  Egy  indítvány akkor okafogyott, ha az indítványban foglalt
      kérelemnek  jogi  vagy ténybeli okból nem lehet  eleget  tenni,
      illetve  akkor is, ha az indítványnak helyt adó döntésnek  jogi
      hatása  nem lehet. Az okafogyottság tipikus esete (az  utólagos
      normakontroll  eljárásban,  mint a  mostani  is)  az  indítvány
      szerint alkotmányellenes jogszabály hatályon kívül helyezése. A
      petitumnak  ugyanis  ekkor — érdemétől függetlenül  —  már  nem
      lehet  eleget tenni, mert hiányzik a döntés tárgya: az érvényes
      jogszabályi  rendelkezés.  Másképpen  fogalmazva  az  indítvány
      okafogyott,  ha  az alkotmányellenesség vizsgálatának  eljárási
      vagy  anyagi jogi feltételei az elbírálás pillanatában már  nem
      állnak  fenn  (ami  nem  zárja ki,  hogy  e  feltételek  valaha
      fennálltak).

      Az  okafogyottság (vagy „tárgytalanság”) és az Ügyrend  31.  §-
      ában   felsorolt  valamennyi  eljárás-megszüntetési  ok   közös
      tulajdonsága:   az   alkotmánybírósági   eljárás   anyagi    és
      eljárásjogi  feltételeinek hiánya.  Ezeket  az  egyes  eljárás-
      típusok   szerint  külön-külön  kell  vizsgálni.  Az   utólagos
      absztrakt  normakontroll eljárásban az  indítványnak  a  magyar
      jogrendszerben    hatályban   lévő   jogszabályi    rendelkezés
      alkotmányellenességének vizsgálatára kell irányulnia. Ha  ez  a
      feltétel  nem  teljesül,  az  indítványt  érdemben  nem   lehet
      elbírálni.  Az  indítvány valójában nem a magyar jog  érvényes,
      vagy    valaha   érvényben   („hatályban”)   volt    normájának
      alkotmányellenességéről kér döntést — amint ezt állítja —,  még
      csak  nem  is a Lisszaboni Szerződésről, hanem az Európai  Unió
      működését    szabályozó    valamennyi    szerződésről.    Ennek
      alkotmányosságát  az  Alkotmánybíróság  vagy   a   csatlakozási
      szerződés  megkötése,  vagy  a  Lisszaboni  Szerződés  hatályba
      lépése előtt vizsgálhatta volna.

      Ha  a  Lisszaboni  Szerződést  kihirdető  törvény  a  szerződés
      hatálybalépése után egyáltalán alkotmányossági vizsgálat tárgya
      lehetne  (szerintem nem), az alkotmányellenességét  megállapító
      határozat akkor sem lenne végrehajtható. Az alkotmányellenesség
      megállapítása  ugyanis azt jelentené, hogy az  Európai  Unióban
      tagállamként  való  részvételünk alkotmányellenes.  Ennek  jogi
      következményei nem dönthetők el, mert ha a Lisszaboni Szerződés
      alkotmányellenessége  miatt Magyarország  nem  lehet  tagja  az
      Európai  Uniónak  —  nem lévén érvényes az Alkotmány  2/A.  §-a
      szerinti  „nemzetközi szerződés”, amelynek alapján Magyarország
      az  Európai Unió tagja. Az Alkotmánybíróság 4/1997. (I. 22.) AB
      határozata  (ABH,  1997,  41, 54.)  szerint  ez  nem  érinti  a
      szerződés nemzetközi jogi kötelező erejét, a 30/1998. (VI. 25.)
      AB  határozat  (ABH,  1998, 220, 239. –  Európai  Megállapodás)
      szerint   viszont  az  alkotmányellenes  nemzetközi  szerződés,
      függetlenül a nemzetközi jogi érvényességétől, nem alkalmazható
      a  magyar  jogban. Így (amennyiben az uniós jogrendszer  alapja
      alkotmányellenes    lenne)    az    Alkotmánybíróság    döntése
      következtében  Magyarországnak ki  kellene  lépnie  az  Európai
      Unióból.  Erre, mint a többségi határozat kifejti,  az  Európai
      Unióról  szóló szerződés (a Lisszaboni Szerződéssel beiktatott)
      50.  cikke  alapján  minden tagállamnak  módja  is  van.  Ilyen
      döntést az Alkotmánybíróság akkor hozhatna, ha az Európai Uniós
      tagságnak az Alkotmány 2/A. §-ában meghatározott feltételei nem
      teljesültek   volna.  Ez  a  kérdés  a  Lisszaboni   Szerződést
      kihirdető törvény alkotmányellenességének vizsgálatával ma  már
      nem   dönthető   el.  Ennek  indoka,  hogy   nincs   a   magyar
      jogrendszerben   olyan  norma  (az  Alkotmánybíróság   szokásos
      terminusával      „jogszabályi     rendelkezés”),      amelynek
      alkotmányellenességét   az   Alkotmánybíróság   e   pillanatban
      vizsgálhatná.

      Véleményem   tehát  az,  hogy  az  elbírálás   időpontjában   —
      pontosabban  a  Lisszaboni  Szerződés  hatályba  lépése  (2009.
      december 1.) után bármikor
      (1)  a Lisszaboni Szerződés mint nemzetközi szerződés már nincs
      „hatályban” (már az alapító szerződések része); és
      (2)  a  Lisszaboni Szerződést kihirdető törvény  nem  tartalmaz
      alkotmánybírósági vizsgálatra alkalmas, a magyar jogrendszerhez
      tartozó jogi normát („jogszabályi rendelkezést”),
      ezért az indítvány érdemben ma már nem bírálható el.

      Más   kérdés,   hogy  a  Lisszaboni  Szerződés  tartalmának   —
      pontosabban   a   szerződés  kötelező  ereje  elismerésének   —
      alkotmányellenessége  vizsgálható lett  volna,  mint  ahogy  az
      Európai  Unió  számos  (de nem mindegyik) tagállamában  meg  is
      történt.  Mivel  ezek  az  alkotmányjogi  kérdések  egyedül   a
      Lisszaboni  Szerződés megkötésének alkotmányosságát érintették,
      az  alkotmányjogi kérdéseket csak a szerződés  hatályba  lépése
      (2009.  december  1.)  előtt lehetett volna  vizsgálni  részben
      eljárási, részben tartalmi okokból.

      2.   A Lisszaboni Szerződés jogi jellegének vizsgálata döntő  a
      Lisszaboni   Szerződés   mai   jogi   státusa,   és   így    az
      alkotmányossági      kontroll     előfeltételei      meglétének
      megítélésében.

      A  legfontosabb, hogy a Lisszaboni Szerződéssel az Európai Unió
      tagállamai  módosították az Európai Unió,  illetve  az  Európai
      Közösség    alapító   szerződéseit,   valamint   a   kiegészítő
      jegyzőkönyveket.  Ennek jogi alapja az  Európai  Unióról  szóló
      szerződés  (Maastrichti Szerződés) 48.  cikke  volt,  amely  az
      alapító  szerződések  módosításának  eljárását  szabályozza.  A
      Lisszaboni  Szerződés címe ezt világosan  meg  is  mondja:  „Az
      Európai  Uniós  szerződés és az Európai  Közösség  alapításáról
      szóló  szerződés módosításáról szóló szerződés”.  Az  időközben
      elvetett   alkotmány-szerződéssel  ellentétben   a   Lisszaboni
      Szerződés nem lépett az alapító szerződések helyébe. Eszerint a
      Lisszaboni  Szerződés  maga  már  nincs  is  hatályban  —   nem
      tartalmaz alkalmazható nemzetközi jogi normát —, mivel  pusztán
      módosította a korábban már többször módosított Európai  Unióról
      szóló  Maastrichti (1992), és a még többször  módosított  Római
      Egyezményt (eredetileg 1957). A Maastrichti Szerződés  említett
      48.  cikke szerint az alapító szerződések módosítása akkor  lép
      hatályba,  miután  valamennyi  tagállam  alkotmányos  szabályai
      szerint  megerősítette.  Ebből  is  világos,  hogy  az  alapító
      szerződések  módosításának  eszköze  a  módosító  szerződés.  A
      Lisszaboni  Szerződés  —  mint a  48.  cikk  szerinti  módosító
      szerződés  —  hatályba lépésével megszűnt önálló  jogforrásként
      létezni,  mert a hatályba lépéssel az említett szerződések  már
      módosított  és  kiegészített  tartalmukkal  megváltozva  vannak
      hatályban.  Így  a hatályos jog ma nem a Lisszaboni  Szerződés,
      hanem  az  Európai  Unióról  szóló,  illetve  az  Európai  Unió
      működéséről   szóló  (módosított)  két  szerződés,   amelyeknek
      egységes  szerkezetbe  foglalt hivatalos szövege  kizárólag  az
      Európai  Unió  Hivatalos Lapjában jelent meg  (magyarul:  2008.
      május 9. C 115).

      A   „Lisszaboni  Szerződés”  terminusnak  tehát  két   alapvető
      jelentése   van:   egyrészt  jelenti  a   2007-ben   elfogadott
      szerződést,  amely  az  Európai Unióról  szóló  és  az  Európai
      Közösségről szóló szerződést (alapító szerződéseket) módosítja.
      A  „Lisszaboni  Szerződés” terminus  továbbá  az  Európai  Unió
      alapító  szerződéseinek  a két alapító  szerződés  (utoljára  a
      Lisszaboni    Szerződéssel   módosított)   jelenleg    hatályos
      változatát  jelöli.  Hivatalosan version consolidée  (és  ennek
      megfelelői)  az új szöveg elnevezése. A Lisszaboni Szerződésről
      tehát  mindaz  elmondható, ami a törvénymódosító  törvényekről:
      hatályba  lépésükkel  kiürülnek,  mert  módosító  tartalmuk   a
      módosított törvény (nemzetközi szerződés) része lesz,  így  nem
      nevezhetők „hatályos” — alkalmazható — nemzetközi szerződésnek,
      de  „érvényesnek” igen, amennyiben joghatásai az  Európai  Unió
      jogrendszerébe  beépültek. A Lisszaboni  Szerződés  éppúgy  nem
      alkalmazható,   ahogyan   a   törvénymódosító   törvények   sem
      „alkalmazhatók”  —  helyettük az általuk  módosított  törvények
      vannak hatályban.

      3.   Alkotmánybírósági  vizsgálat  tárgya  általában  a  magyar
      jogrendszer  érvényes (és legtöbbször egyben hatályos)  normája
      lehet.  Ha  a  Lisszaboni Szerződés nem  a  magyar  jogrendszer
      normája   (magyar  „jogszabályi  rendelkezést”  nem  tartalmaz)
      értelemszerűen  nem is lehet alkotmányossági vizsgálat  tárgya.
      Ez  a  vizsgálat  ugyanis  arról  dönt,  hogy  egy  jogi  norma
      („jogszabályi  rendelkezés”) alkotmányellenes-e —  ennek  pedig
      alapfeltétele, hogy a vizsgált jogszabályi rendelkezés a magyar
      jogrendszer normája legyen.

      E  szabály alól kivétel az előzetes normakontroll két esete: az
      Országgyűlés által elfogadott, de a köztársasági elnök által az
      Alkotmánybíróságnak megküldött törvény — valójában: a  törvényt
      tartalmazó  országgyűlési  határozat —  alkotmányellenességének
      vizsgálata [Alkotmány 26. § (4) bekezdés; az Abtv. 1. §  a)  és
      35.  §],  illetve  nemzetközi szerződés alkotmányellenességének
      vizsgálata  [Abtv.  1.  §  a)  pont,  illetve  36.  §].   Egyik
      eljárásnak  sem  stricto  sensu a magyar  jogrendszer  érvényes
      (hatályos)   szabálya  a  tárgya,  de  mindkettő  esetében   az
      eldöntendő  alkotmányjogi  kérdést az  Alkotmány  és  az  Abtv.
      meghatározza.    A    törvény   előzetes    kontrolljánál    az
      alkotmányellenesség    vizsgálatakor    az    alkotmánybírósági
      vizsgálatban  a  ki nem hirdetett törvényt úgy kell  tekinteni,
      mintha  a törvény már hatályban lenne, és így folytatni  le  az
      absztrakt   normakontroll  eljárást.  A  nemzetközi   szerződés
      esetében  hasonló  a  helyzet: a döntés a nemzetközi  szerződés
      megerősítése   előtt  lehetséges  és  a  nemzetközi   szerződés
      „aggályosnak”  —  alkotmányellenesnek —  tartott  rendelkezései
      vizsgálatára   szorítkozik.  A   mai   jogban   [a   nemzetközi
      szerződésekkel  kapcsolatos  eljárásról  szóló  2005.  évi   L.
      törvény  (a továbbiakban: Nszertv.) óta] a nemzetközi szerződés
      alkotmányellenességének   előzetes   vizsgálata   gyakorlatilag
      azonos  a  kihirdető  törvény előzetes kontrolljával,  azzal  a
      különbséggel, hogy indítványozásra a köztársasági elnök mellett
      az  Országgyűlés  és a Kormány is jogosult  [Abtv.  21.  §  (1)
      bekezdés].  Ennek indoka, hogy a fentebb már említett  Nszertv.
      óta  az  Országgyűlés  törvényben ad felhatalmazást  nemzetközi
      szerződések megkötésére (kötelező erejének elismerésére), így a
      korábbiaktól eltérően a szerződéskötés eljárása — bizonyos, itt
      nem fontos kivételekkel — azonos a törvényhozási eljárással.  A
      nemzetközi  szerződést  kihirdető  törvény  kihirdetésével  nem
      feltétlenül  lép hatályba, mivel hatályba lépése  a  nemzetközi
      szerződés hatályba lépésétől, illetve Magyarországra kötelezővé
      válásától függ — ami sokszor évekkel a „kihirdetés” [valójában:
      közzététel, így a Jogalkotási törvény határozat 121/2009. (XII.
      17.)  AB  határozat,  ABK  2009. december,  2080,  2095.]  után
      következik be.

      A Lisszaboni Szerződést kihirdető törvényt a köztársasági elnök
      2007.  december 22-én hirdette ki, miután a köztársasági  elnök
      nem   kezdeményezett  előzetes  normakontroll  eljárást.  Ettől
      kezdve  majdnem  két  évig — 2009. december  1-jéig,  amikor  a
      kihirdető  törvény  hatályba lépett — lehetőség  lett  volna  a
      Lisszaboni     Szerződés     mint     nemzetközi     szerződés,
      alkotmányosságának vizsgálatára. Az Abtv. 1. § a) pontja és 36.
      § (1) bekezdése szerinti előzetes alkotmányossági vizsgálatot a
      jogosultak  (Országgyűlés, köztársasági elnök,  Kormány)  közül
      senki  nem  indítványozta. De ugyanígy lehetőség lett  volna  a
      kihirdetett, de még hatályba nem lépett törvény ellen  utólagos
      normakontrollt kezdeményezni az Abtv. 1. § b) pontja alapján  —
      ami   az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint   megengedett.
      [Utoljára  a BÉK határozat, 154/2008. (XII. 17.) AB  határozat,
      ABH  2008,  1203,  1239. Ptké.] Nem lévén  jelentősége,  nyitva
      hagyom  a  kérdést,  mi  lett volna ekkor  az  Alkotmánybíróság
      helyes álláspontja. Ez a lehetőség 2007. december végétől 2009.
      december  1-jéig állt nyitva. [Az indítványt 2008. decemberében
      nyújtották  be,  de  az okafogyottság objektív  kérdés:  ma  az
      Alkotmánybíróság jogi okokból semmiképpen nem tehetne eleget az
      indítványban  foglalt  kérelemnek  (nem  semmisíthetné  meg   a
      Lisszaboni Szerződés megkötésére felhatalmazó törvényt)]. Eddig
      tehát az alkotmányellenesség vizsgálata lehetséges volt.

      A    Lisszaboni   Szerződés   megkötésére   törvényben    adott
      felhatalmazás  — amely az Alkotmány 2/A. §-án  alapul  —  és  a
      Lisszaboni  Szerződés az Európai Unióról  szóló  szerződés  48.
      cikke szerinti hatályba lépésével teljesültek az Alkotmány 2/A.
      §  (1) bekezdésébe foglalt feltételek. Magyarország „nemzetközi
      szerződés”  alapján  és „tagállamként” vesz  részt  az  Európai
      Unióban.  Ettől kezdve az Európai Unióról szóló és  az  Európai
      Unió   működéséről  szóló  —  a  Lisszaboni  Szerződéssel  csak
      módosított  —  egyezmények és mellékleteik (valamint  a  teljes
      uniós  joganyag)  az Alkotmány 2/A. § (1) bekezdése  alapján  a
      magyar    államot    kötelezik,   illetve    (ha    közvetlenül
      alkalmazhatóak) a magyar jogrendszer normái lesznek.

      Az   alapvető  alkotmányjogi  kérdés  a  Lisszaboni   Szerződés
      megkötésével  kapcsolatban — ahogyan más  államokban  is  —  az
      lehetett   volna,   hogy  az  Országgyűlés  nem   lépte-e   túl
      alkotmányos  hatáskörét,  amikor  hozzájárult  ahhoz,  hogy   a
      Lisszaboni Szerződés Magyarországra kötelező legyen. Vagyis,  a
      Lisszaboni  Szerződés nincs-e ellentétben a magyar  alkotmányos
      berendezkedés   alapvető  elveivel,  mint   a   népszuverenitás
      (demokrácia),   valamint  az  emberi  jogok   sérthetetlensége.
      Alkotmányjogi  kérdés lehetett volna, hogy az  Európai  Unió  a
      Lisszaboni Szerződéssel megváltoztatott hatáskörei nem  adnak-e
      túl széles felhatalmazást egyes magyar jog szerinti alkotmányos
      hatáskörök  gyakorlására az Európai Unió  számára.  E  kérdések
      vizsgálatára  az Európai Unióról szóló szerződés  már  említett
      48.  cikke  alapján  a Lisszaboni Szerződés  hatályba  lépéséig
      lehetőség   lett  volna  —  hiszen  a  tagállamok  „alkotmányos
      szabályaikkal összhangban” ratifikálják az alapító  szerződések
      módosítását tartalmazó szerződést. A ratifikáció aktusa  egyben
      az   is   jelenti,  hogy  az  alapító  szerződések   módosítása
      „összhangban    van”   a   ratifikáló   tagállam    alkotmányos
      szabályaival.

      4.   Ezek  az  említett és más tartalmi alkotmányjogi  kérdések
      azonban    a   Lisszaboni   Szerződést   kihirdető   törvénnyel
      kapcsolatban  sem vethetők fel a Lisszaboni Szerződés  hatályba
      lépése  után. A Lisszaboni Szerződést kihirdető törvény ugyanis
      nem   tartalmaz   a   magyar   jogrendszerben   jogi   normának
      („jogszabályi rendelkezésnek”) tekinthető jogi normát, és nincs
      is — a bevett magyar jogi terminológiával — „hatályban”.

      Ez  az állítás ellentétben áll az Alkotmánybíróság már említett
      4/1997.  (I.  22.) AB határozatával (ABH 1997, 41, 54.),  amely
      szerint  az Alkotmánybíróság hatásköre az Alkotmány  32/A.  §-a
      alapján kiterjed a nemzetközi szerződéseket kihirdető törvények
      alkotmányellenességének  vizsgálatára.  Az  említett  határozat
      abból  indul  ki,  hogy  a  nemzetközi szerződéseket  kihirdető
      törvények teljes egészükben és feltétlenül a magyar jogrendszer
      normái   (az  Alkotmánybíróság  terminológiájában  „jogszabályi
      rendelkezések”).   Ez  a  feltevés  szerintem   általában   sem
      helytálló,  mert a nemzetközi szerződések jelentős része  eleve
      nem  lehet  a  magyar jogrendszer normája  —  és  a  törvényben
      történő  kihirdetés  (inkább: közzététel)  sem  teszi  azzá.  A
      4/1997. (I. 22.) AB határozat (ABH 1997, 41, 54.) csakúgy, mint
      az  Alkotmánybíróság  első Európa-jogi határozata,  a  30/1998.
      (VI.   25.)  AB  határozat  (ABH  1998,  220,  239.  –  Európai
      Megállapodás)  nem  lehet irányadó az itt  vizsgált  kérdésben,
      mert  az Alkotmány 2/A. §-a e határozatok elfogadásakor nem  is
      létezett,  és Magyarország még nem volt az Európai Unió  tagja.
      Később  az  Alkotmánybíróság  állást  foglalt  arról,  hogy  az
      Európai  Unió  alapító  szerződései az  Alkotmány  2/A.  §  (1)
      bekezdése  alapján  érvényesek  a  magyar  jogban  és  nem   az
      Alkotmány  7. § (1) bekezdése alapján, melyen az előbb  idézett
      határozatok alapultak. Az 1053/E/2005. AB határozat (ABH. 2006,
      1824,   1828.   —   Sportingbet   határozat)   azóta   többször
      megerősített állásfoglalása szerint a közösségi (ma: uniós) jog
      nem  tekintendő a 7. § (1) bekezdése értelmében vett nemzetközi
      jognak,  akkor  sem,  ha  „nemzetközi  szerződésen”  alapul.  A
      Lisszaboni Szerződés előkészítésének és megkötésének  eljárását
      az  Európai Unióról szóló szerződés 48. cikke szabályozta —  ez
      pedig  nem az Alkotmány 7. § (1) bekezdése, hanem a 2/A. §  (1)
      bekezdése szerinti nemzetközi szerződés.

      Az  Országgyűlés  az  Nszertv.-ig  országgyűlési  határozatban,
      azóta   törvényben  adja  hozzájárulását  nemzetközi  szerződés
      megkötéséhez. 2005-ig tehát a magyar jogban elvált,  időben  és
      jogi   formájában   is   elkülönült  a   nemzetközi   szerződés
      megkötésére  adott  felhatalmazás  és  a  nemzetközi  szerződés
      kihirdetése/közzététele.   A   kihirdetés    az    Országgyűlés
      hatáskörébe  tartozó  tárgykörökben mindig törvényben  történt.
      Ezt  azért  fontos említeni, mert az EU csatlakozás  előtt  nem
      sokkal  elfogadott alkotmánymódosítás, amely a 2/A. §-t  is  az
      Alkotmányba   iktatta,  még  az  előbb  vázolt  szerződéskötési
      eljárást  veszi  alapul, amint azt a (dogmatikailag  pontatlan)
      „megerősítéséhez és kihirdetéséhez” fordulat a (2)  bekezdésben
      mutatja. Ugyanez mondható el az Abtv. 1. § a) pontjáról és  36.
      §   (1)  bekezdéséről  is.  A  mai  jogban  „a  megerősítés  és
      kihirdetés”  ugyanazzal  az aktussal, a  nemzetközi  szerződési
      törvénnyel  történik  (amit  a  törvény  kihirdetésnek  nevez).
      Valójában az esetek többségében a nemzetközi szerződési törvény
      elfogadása  csak  felhatalmazást  ad  a  nemzetközi   szerződés
      kötelező  hatályának elismerésére (mint a Lisszaboni Szerződési
      törvény   1.  §-a  mondja).  Ez  a  felhatalmazás   a   törvény
      kihirdetésétől fogva érvényes — de a nemzetközi szerződés ettől
      még persze nem.

      Az  Nszertv.  hatályba lépése óta minden nemzetközi  szerződést
      kihirdető törvény egyszerre két jogi aktust tartalmaz:  (1)  az
      Országgyűlés    hozzájárulását    a    nemzetközi     szerződés
      (Magyarországra)    nemzetközi    jogi    kötelező     erejének
      elismeréséhez, és (2) a szerződés szövegének közzétételét.  Ami
      az   elsőt   illeti,  az  Országgyűlés  nem  „köt”   nemzetközi
      szerződéseket [mint az Alkotmány 19. § (3) bekezdés  f)  pontja
      fogalmilag    pontatlanul   mondja],    hanem    felhatalmazása
      alkotmányjogi  előfeltétele annak,  hogy  az  állam  nemzetközi
      képviseletre  jogosult  szervei  —  a  köztársági  elnök   mint
      államfő,  és  a Kormány — egyáltalán nemzetközi kötelezettséget
      (ami gyakorlatilag a nemzetközi szerződések megkötését jelenti)
      vállalhassanak.

      Az  Alkotmánybíróság  normakontroll  hatásköre  csak  a  magyar
      jogrendszer    normái   alkotmányellenességének    vizsgálatára
      terjedhet   ki,   mivel  csak  ezek  érvényessége   alapul   az
      Alkotmányon.  Ebből  következik, hogy  a  Lisszaboni  Szerződés
      hatályba lépése után a Lisszaboni Szerződést kihirdető  törvény
      pedig   nem   tekinthető   közönséges  „nemzetközi   szerződést
      kihirdető törvénynek”. Ez a törvény ugyanis az Alkotmány 2/A. §-
      a  szerinti  nemzetközi szerződés, illetve a  szerződés  része,
      amelynek  alapján  Magyarország az Európai  Unió  tagállama.  A
      Lisszaboni  Szerződést kihirdető törvény  tehát  felhatalmazást
      adott  a  szerződés szerint megváltozott Európai  Unióban  való
      részvételre.  Ebből  az  következik,  hogy  amint  a   törvényi
      felhatalmazás alapján a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével
      Magyarországra is kötelezővé vált — addig a ratifikáció  elvben
      nemzetközi  jogilag  visszavonható lett volna  —,  a  szerződés
      tartalma nem lehet alkotmányellenes, mert az Alkotmány  2/A.  §
      (1)  bekezdésével  maga  ruházta át az  alapító  szerződésekben
      foglaltak   mértékéig  „egyes  Alkotmányból  eredő   hatáskörök
      gyakorlását” az Európai Unió szerveire.

      5.  A  Lisszaboni Szerződés megkötésének és hatályba  lépésének
      egész  eljárását tehát a mondottak szerint az Alkotmány 2/A.  §
      alapján  kell  vizsgálni, mert a Lisszaboni Szerződés  mint  az
      Európai Unió alapító szerződéseit az uniós jog alapján  (az  EU
      szerződés 48. cikke szerint) módosító szerződés maga  is  uniós
      jogban  szabályozott eljárás. Az Alkotmány 2/A. § (1) bekezdése
      kétféle nemzetközi szerződést említ:
      (1)  a  nemzetközi  szerződéseket,  amelyek  alapján  a  Magyar
      Köztársaság tagállamként tagja az Európai Uniónak;
      (2)   az   Európai  Közösségek  és  az  Európai  Unió   alapító
      szerződéseit.

      Történetileg az első „nemzetközi szerződés” — amelynek  alapján
      Magyarország  az  Európai Unió tagja  lett  —,  a  csatlakozási
      szerződés  volt.  Az  Alkotmány 2/A. §  (1)  és  (2)  bekezdése
      szerint ennek megerősítéséhez (az erre adandó felhatalmazáshoz)
      és  a  szerződés  kihirdetéséhez  az  országgyűlési  képviselők
      kétharmadának  szavazata szükséges. Tehát az Alkotmány  2/A.  §
      (1)  bekezdésében a „nemzetközi szerződés alapján”  kifejezésen
      eredetileg a csatlakozási szerződés volt értendő. Ugyanis ettől
      vált  a  magyar állam az Európai Unió és az Európai  Közösségek
      (ahogy akkor létezetett) tagállamává — amint az Alkotmány  2/A.
      §   (1)   bekezdése  megkívánja  —  hogy  ti.  a  magyar  állam
      „tagállamként” vegyen részt az Európai Unióban. A  csatlakozási
      szerződés  arról  szólt, miképpen csatlakozik  Magyarország  az
      Európai Unió alapító szerződéseihez (amelyeket ehhez módosítani
      is kellett).

      A  második,  az  Alkotmány  2/A. §  (1)  bekezdésében  említett
      nemzetközi szerződés az alapító szerződéseket jelenti, melyeket
      a  Lisszaboni  Szerződés módosított. Magyarország 2004-ben  nem
      közvetlenül az alapító szerződések alapján lett az Európai Unió
      tagja, hanem a csatlakozási szerződéssel — amelynek része  volt
      az alapító szerződések elfogadása a teljes acquis communautaire-
      rel és egyes átmeneti rendelkezésekkel (kivételekkel) együtt. A
      Lisszaboni   Szerződés  kidolgozásában  —   az   Európai   Unió
      reformjában  —  a  Magyar Köztársaság már  „tagállamként”  vett
      részt az Európai Unióról szóló szerződés többször említett  48.
      cikke    alapján.   Az   alapító   szerződések    módosításával
      kapcsolatban  az  Alkotmány  2/A.  §-a  szerint  annyi   korlát
      mindenképpen   levezethető,   hogy   az   alapító   szerződések
      módosításának — ahogyan a magyar állam tagságának, azaz alapító
      szerződések  érvényességének a magyar  államra  —  mindenképpen
      nemzetközi  szerződésen  kell  alapulnia.  Ha  ez  a   feltétel
      teljesült,  akkor  az alapító szerződésekkel létrehozott  uniós
      jogrendszer  normáinak alkalmazandósága a magyar jogrendszerben
      közvetlenül  az  Alkotmányon, és  nem  az  említett  nemzetközi
      szerződéseket  kihirdető törvényeken alapul. Csak  a  teljesség
      kedvéért  említem,  hogy  ebből nem  következik  az  uniós  jog
      normáinak alkotmányos rangja.

      Budapest, 2010. július 12.
                                                  Dr. Bragyova András
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Constiutionality of the Lisbon Treaty
       Number of the Decision:
       .
       143/2010. (VII. 14.)
       Date of the decision:
       .
       07/12/2010
       Summary:
       The reforms brought about by the Lisbon Treaty are of paramount importance, but do not change the fact that Hungary retains its independence, and its status with respect to the rule of law.
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2010-2-007
       .
       Full text:
       en_0143_2010.pdfen_0143_2010.pdf