Hungarian
Ügyszám:
.
1137/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 33/1998. (VI. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/256
.
A döntés kelte: Budapest, 06/22/1998
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az     Alkotmánybíróság    önkormányzati    rendelet    egyes
  rendelkezései  alkotmányellenességének vizsgálatára  irányuló
  indítvány alapján meghozta a következő

                          határozatot :

       Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Debrecen  Megyei
  Jogú    Város   Önkormányzatának   Szervezeti   és   Működési
  Szabályzatáról szóló 15/1997. (V. 30.) Kr. számú rendelet 19.
  §   (2)  második  francia  bekezdésében  foglalt  "alaptalan"
  szövegrész   alkotmányellenes,   ezért   azt   a    határozat
  közzétételének napjával megsemmisíti. A bekezdés egyéb részei
  alkotmányellenességének megállapítására  irányuló  indítványt
  elutasítja.

        Az   Alkotmánybíróság  ezt  a  határozatát   a   Magyar
  Közlönyben közzéteszi.
                             Indokolás

                                I.

         1.   Debrecen   Megyei   Jogú  Város   Önkormányzatának
   Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/1997. (V. 30.)
   Kr. számú rendelet 19. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy:
   "A   Közgyűlés  bármely  tagjának  javaslatára  vita  nélküli
   minősített többséggel hozott határozata alapján rendbírsággal
   sújthatja azt a tagját, aki,
   —  az  adott ülésen több mint két alkalommal engedély  nélkül
   túllépte a részére biztosított időkeretet
   — a közgyűlési ülésen alaptalan, másokat sértő, illetve a
   testülethez méltatlan, nem illő kifejezést használ
   — a napirendtől ismételt figyelmeztetés ellenére eltér."

        2.  Az  indítványozók  az  Ör.  idézett  rendelkezésének
   második   francia  bekezdését  alkotmányellenesnek   tartják.
   Érvelésük szerint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának
   hivatkozott   rendelkezése  ütközik  a   jogállamisággal,   a
   többpárti demokráciával. E szabályozás — felfogásuk szerint —
   sérti  az  Alkotmány 59. § (1) bekezdésben  meghatározott  jó
   hírnévhez,  a  61.  §  (1) bekezdésében meghatározott  szabad
   véleménynyilvánításhoz fűződő alapvető emberi jogot, a  70/A.
   §  (1)  bekezdésében  meghatározott tiltott  különbségtételre
   előírt  rendelkezéseket. Az indítványozók kétségesnek tartják
   továbbá,  hogy a fenti szabályozás az Alkotmány 2. §  (1)-(2)
   bekezdése,   3.   §  (2)  bekezdése,  44.  §  (2)   bekezdése
   rendelkezéseinek megfelel-e.

                                II.
                                
       Az indítvány részben megalapozott.

         1.   "2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság   független,
   demokratikus jogállam.
   (2)  A  Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely  a
   népszuverenitást   választott  képviselői   útján,   valamint
   közvetlenül gyakorolja."
   "3.  §  (2) A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában
   és kinyilvánításában."
   "8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja."
   "59.  § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet  a  jó
   hírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog."
   "61.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze."
   "70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti  bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti."

         2.   Az   indítványozók   által  megjelölt   alkotmányi
   rendelkezések  elemzésénél  nem  mellőzhető  az  önkormányzás
   jogának  vizsgálata. Ezzel összefüggésben az Alkotmánybíróság
   a  l8/1993.  (III. 19.) AB határozatában megállapította:  "Az
   Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint  a   választópolgárok
   közösségének  a helyi önkormányzáshoz való alapvető  joga  az
   önkormányzati  jogok anyajogát jelenti. A helyi  önkormányzás
   joga  —  noha  az Alkotmány nem az un. alapvető jogok  között
   szabályozza —, tartalmánál fogva az alapvető jogokhoz hasonló
   védelemben részesül." (ABH 1993, 167.) Az Alkotmány a 44/A. §
   (1)   bekezdés   a)   pontjában   fogalmazza   meg   az    az
   önkormányzatnak  azt a jogát, hogy az önkormányzati  ügyekben
   önállóan  szabályoz és igazgat. Az Alkotmány  e  rendelkezése
   alapján  a  helyi  önkormányzatokat  a  kötelezően  ellátandó
   feladatok  körében  is  megilleti a  feladat  ellátásában  az
   önálló  igazgatás  joga.  "A  törvényi  szabályozás  elegendő
   mozgásteret  kell  hogy biztosítson az  önkormányzat  számára
   ahhoz,  hogy  az önkormányzat az ilyen feladatok tekintetében
   is  szabadon  dönthessen a feladat ellátásának  a  módjáról."
   (77/1995. (XII. 21.) AB határozat ABH 1995, 395.)
        Nyilvánvaló,  hogy az önkormányzat és  annak  képviselő-
   testülete  csak  akkor  tud  eleget  tenni  feladatainak,  ha
   munkájában  a  testület  tagjainak  bizalmát,  s  támogatását
   élvezi.  E feladatellátást közvetlenül érinti és befolyásolja
   a  testületi  ülések  zavartalan, nyugodt  légkörben  történő
   lebonyolítása, amely szoros kapcsolatban áll az  ülésvezetési
   és  rendfenntartási teendők ellátásának eredményességével  és
   hatékonyságával.

        3. A képviselő-testületi ülés vezetése, — az Ötv. 12.  §
   (2)  bekezdésének  értelmében — a polgármester  feladata.  Az
   ülésvezetési  jogosultság  magában  foglalja  a   tanácskozás
   rendjének  fenntartását  is. Erre a  jogosítványra  már  csak
   amiatt  is  szükség  van,  mivel a képviselő-testület  áll  a
   hatáskör-telepítés középpontjában. "Az önkormányzati feladat-
   és hatáskörök a képvi-selő-testületet illetik meg" (Ötv. 9. §
   (1) bek.), amely nemcsak jogot, de kötelességet, felelősséget
   is  jelent.  Alapvető  érdek  fűződik  tehát  ahhoz,  hogy  a
   képviselő-testület ezzel a törvényi felhatalmazással  minden,
   alaptalanul zavaró körülmény nélkül élni tudjon. Az "alapvető
   érdek"   lényege  pedig  az,  hogy  a  képviselő-testület   —
   különösen  az  Alkotmány  44/A. §-ában  biztosított  jogainak
   gyakorlásával  —  maga  jeleníti  meg  adott  településen  az
   önkormányzatot.  ("...a helyi önkormányzás jogának  alanya  a
   közigazgatási,    települési,   illetve    területi    egység
   választópolgárainak közössége, amely az önkormányzás jogát  a
   képviselő-testület  utján  vagy  közvetlenül   népszavazással
   gyakorolja". 22/1993. (IV. 2.) AB határozat ABH 1993, 183.)
        A  nyugodt,  zavartalan  és  kiegyensúlyozott  testületi
   működés   tehát   előfeltétele  az  önkormányzati   feladatok
   meghatározásának  és végrehajtásának. Gátja  lehet  ennek  az
   olyan  képviselői  magatartás is, amely a testület  tagjainak
   becsmérlését   jelenti,   jó  hírnevét,   emberi   méltóságát
   közvetlenül  érinti.  Az  önkormányzati  jogokra,  s   egyben
   védendő    értékekre    tekintettel    mindez    a     szabad
   véleménynyilvánítási   jog   korlátját   is   képezheti.    A
   közösségek,  így  az  önkormányzatok  képviselő-testületeinek
   méltósága   is   alkotmányos   korlátja   lehet    tehát    a
   véleménynyilvánítás  szabadságának.  (30/1992.  (V.  26.)  AB
   határozat)

         4.  Az  Alkotmánybíróság  két  korábbi  határozata   is
   figyelembe  vette ezt az elvet akkor, amikor  a  “széksértés”
   intézményével  összefüggésben fontos  elvi  következtetésekre
   jutott. (43/1992. (VII. 16.) AB határozat, 49/1992. (IX. 26.)
   AB  határozat). E határozatok is abból indultak ki,  hogy  az
   Ötv-ben    a   képviselő-testület   szervezet   és    működés
   meghatározását  biztosító  joga tartalmazhatja  a  rendbírság
   kilátásba     helyezését,    illetve     alkalmazását.     Az
   Alkotmánybíróság  a  43/1992.  (VII.  16.)  AB  határozatában
   rámutatott  arra,  hogy  az Alkotmány  44.  §  (1)  bekezdése
   szerint  "a választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk
   választott   képviselő-testület   útján,   illetőleg    helyi
   népszavazással  gyakorolják" és az Ötv.  5.  §-a  szerint  "a
   választópolgárok   az  önkormányzati  testületbe   választott
   képviselőik   útján,   és   a   helyi   népszavazáson    való
   részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való  közösségi
   jogaikat". (ABH 1992, 375.) Az önkormányzáshoz való közösségi
   jogok    közvetett   gyakorlása   a   települési   képviselők
   tevékenységében, a képviselő-testület munkájában jelenik meg.
   Az  Ötv.  8. § (1) bekezdése arra hatalmazza fel a képviselő-
   testületet,   hogy   "működésének  részletes   szabályait   a
   szervezeti és működési szabályzatában határozza meg".
         A   "széksértés"  intézményének  szabályozása  ebbe   a
   tárgykörbe  tartozik,  mivel a képviselő-testület  működésére
   vonatkozó rendelkezést tartalmaz. A települési képviselőnek a
   képviselő-testület  munkájában  való  részvételét   korlátozó
   önkormányzati   rendeleti   előírás   azonban   a   képviselő
   jogállását, jogai gyakorlását érinti.
        A  hivatkozott AB határozatok ugyanakkor — erre irányuló
   kifejezett  indítvány hiányában — nem vizsgálták a széksértés
   (mint  rendbírság)  megállapításához alapul  szolgáló  SZMSZ-
   ekben  meghatározott tényállásokat abból a szempontból,  hogy
   azok  —  figyelemmel  a szabad szólás- és véleménynyilvánítás
   jogára  —  alkotmányos követelményeket is kielégítő  hátteret
   adnak-e  a  rendbírság, mint az ülés rendjének  biztosítására
   szolgáló rendfenntartási eszköz alkalmazásához.

                               III.

           Indítványozók    a    véleménynyilvánítás     jogának
   korlátlanságából indulnak ki.

          1.   Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   a
   véleménynyilvánítás     szabadságának     a      demokratikus
   társadalomban  elengedhetetlen  gyakorlása   azonban   —   az
   alkotmányos    keretek    között    —    korlátozható.     Az
   Alkotmánybíróság  gyakorlata szerint az  alapjogot  korlátozó
   normáknak ki kell elégíteniük a szükségesség és az arányosság
   követelményét.  (48/1991. (IX. 26.) AB  határozat  ABH  1991,
   206.)  "Az  Alkotmány  61.  § (1) bekezdésében  megállapított
   szabad  véleménynyilvánítás  joga  azt  jelenti,  hogy  bárki
   gondolatát,   meggyőződését  szabadon  formálhatja   és   azt
   megfelelő  keretek között kinyilváníthatja." (987/B/1990/3.AB
   határozat ABH 1990, 529.)
        A szabad véleménynyilvánítás jogának tartalmi összetevői
   és  korlátainak  megjelölése sokoldalú  mérlegelést  igényel.
   Fontos  támpontokat  ad azonban ehhez az  Alkotmánybíróság  a
   30/1992.  (V. 26.) AB határozatában: "valamennyi  alkotmányos
   alapjog  tekintetében fontos kérdés, hogy azokat  lehet-e  és
   milyen  feltételekkel  megszorítani, korlátozni,  kollíziójuk
   esetén   milyen   szempontok  alapján   kell   a   prioritást
   meghatározni.   A   véleménynyilvánítás,  illetve   az   ebbe
   beletartozó   sajtószabadság  esetén  ez  a  kérdés   kiemelt
   jelentőséget   kap,  mivel  ezen  szabadságok   a   plurális,
   demokratikus  társadalom  alapvető  értékei  közé  tartoznak.
   Ippen  ezért  a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett
   szerepe  van  az alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen
   "anyajoga"  többféle szabadságjognak, az un.  "kommunikációs"
   alapjogoknak. (ABH 1992, 171.)
        Történelmi  tapasztalat, hogy  mindannyiszor,  amikor  a
   véleménynyilvánítás    szabadságát   korlátozták,    sérelmet
   szenvedett  a társadalmi igazságosság, az emberi kreativitás,
   csökkent   az   emberben  rejlő  képességek  kibontakozásának
   lehetősége.  (ABH  1992, 171.)... Az eszmék,  nézetek  szabad
   kifejtése,  a  mégoly népszerűtlen vagy sajátos  elképzelések
   szabad   megnyilvánulása  a  fejlődni  képes  és  az   eleven
   társadalom létezésének alapfeltétele. (ABH 1992, 171.).... Az
   állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez,  ha
   másik  alapvető  jog és szabadság védelme vagy érvényesülése,
   illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem  érhető
   el.   Az  alapjog  korlátozásának  alkotmányosságához   tehát
   önmagában  nem  elegendő, ha az másik alapjog vagy  szabadság
   védelme vagy egyéb alkotmányos cél érdekében történik,  hanem
   szükséges,  hogy  megfeleljen az arányosság követelményeinek:
   az  elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében hozott
   alapjogsérelem  súlya megfelelő arányban  legyen  egymással."
   (ABH 1992, 171.).

         2.   "Az  Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdése  a  személy
   társadalmi értékelésére vonatkozó alapjogok közül csak  a  jó
   hírnévhez való jogot nevesíti, nem kétséges azonban, hogy  az
   Alkotmány  54.  §-a  alapján az emberi méltósághoz  való  jog
   anyagából eredő becsület is alapjogi védelem alatt  áll.  Bár
   emberi   méltósága  csak  a  hatóságot  képviselő   hivatalos
   személynek   lehet,  a  társadalom  kedvező   értékítéletére,
   megbecsülésére  azonban maga a hatóság  is  igényt  tarthat."
   (36/1994. (IV. 24.) AB határozat ABH 1994, 229-230.)
        A szabad véleménynyilvánítás tehát "olyan alapjog, amely
   csak   felelősséggel  gyakorolható  és  a   valótlan   tények
   közlésének  elkerülése érdekében bizonyos  kötelezettségekkel
   jár   a  közvélemény  alakításában  hivatásszerűen  résztvevő
   személyek    esetében...A   véleménynyilvánítás    szabadsága
   kiterjed  a  becsületsértésre alkalmas, valóságnak  megfelelő
   tények,  információk  közlésére  is,  amely  szabadságnak  az
   emberi  méltóság,  a  becsület és a jó hírnév  védelme  külső
   korlátja  lehet." (36/1994. (IV. 24.) AB határozat ABH  1994,
   231.)

        3.  Az Alkotmánybíróság megállapítja: a vizsgált esetben
   határozott   különbséget  kell  tenni  a  véleménynyilvánítás
   szabadsága és a véleménynyilvánítás megjelenítésének formája,
   módja  között. A véleménynyilvánítás szabadsága — alkotmányos
   alapjogként  —  fokozott védelmet élvez, azt csak  az  emberi
   méltósághoz,  a  becsülethez és a  jó  hírnévhez  való  jogok
   védelme — mint külső korlátok — korlátozhatják.
        Más  a helyzet azonban a vélemény külső megjelenítésének
   formájával,  módjával  kapcsolatban.  Erre  nézve  ugyanis  a
   testületnek,  mint  autonóm  közösségnek  jogában  áll  olyan
   (ön)korlátozó rendelkezéseket alkotni, amelyek garantálhatják
   a  testület  zavartalan  működését. Ezek  a  helyi  szabályok
   gyakorlatilag olyan "tűrési határt" vonnak meg, amelyen belül
   maradva  még  biztosítható  az érdemi  testületi  működés.  A
   debreceni közgyűlés ezt a — képviselői magatartásra  irányadó
   W   rendelkezést  (mint  tűrési  határt  rögzítő  keretet)  a
   "közgyűlési  ülésen  alaptalan,  másokat  sértő,  illetve   a
   testülethez  méltatlan,  nem  illő  kifejezés  használatában"
   vélte megfogalmazhatónak. Az önkorlátozást is magában foglaló
   rendelkezés  — tartalmi elemeinek többségében —  akceptálandó
   iránytűje  lehet  a képviselői viselkedésnek,  magatartásnak.
   Többségükben,  de  nem  teljes  egészükben.  Az   "alaptalan"
   kifejezés  ugyanis  olyan  tág határok  közötti  viszonyítási
   alapot   jelentene,  amely  parttalan,   keretek   közé   nem
   szorítható   korlátozáshoz  vezetne.  E  kifejezés   tartalma
   kezelhetetlen    és   értelmezhetetlen,    ezért    azt    az
   Alkotmánybíróság    megsemmisítette.   Az    SZMSZ    idézett
   rendelkezése   többi   elemeinek  megsemmisítésére   irányuló
   indítványt azonban az Alkotmánybíróság elutasította,  ugyanis
   a  vitatott tartalmi elemek SZMSZ-be való felvétele  a  helyi
   jogalkotó mérlegelési jogkörébe tartozik.
        Jóllehet  az  Alkotmánybíróság arra az elvi  álláspontra
   helyezkedett,  hogy  el kell különíteni  egymástól  a  szabad
   véleménynyilvánítás  jogát e jog megjelenítésének  formájától
   és  módjától,  ezzel  nem állítja azt, hogy  e  kettő  között
   összefüggés   sem   lenne.   Végletes   esetben   ugyanis   a
   véleménynyilvánítás   módjának   meghatározása    közvetlenül
   befolyásolhatja  a  véleménynyilvánításhoz  való  emberi  jog
   érvényesülését is. Amennyiben ugyanis a helyi  szabályozás  e
   véleménynyilvánítási jog kifejezésének módját  indokolatlanul
   szigorú  keretek  között  tartja  (alacsonyan  húzná  meg   a
   "tűrési"  határt), akkor közvetlenül akadályává  válna  az  a
   szabad  véleménynyilvánítási  jog  érvényesülésének   is.   E
   tekintetben  tehát  megfelelő  egyensúlyt  kell  teremteni  a
   helyi,  autonóm szabályozásban kifejezésre jutó  önkorlátozás
   és a véleménynyilvánítás módja között.
         A   vizsgált  esetben  nem  látott  ilyen  veszélyt  az
   Alkotmánybíróság.

        4.  Az  indítvány további alkotmányos jogok sérelmét  is
   állítja:
         a)  Igyekszik  kapcsolatot  találni  a  népszuverenitás
   elvével.  Ezzel összefüggésben az Alkotmánybíróság a 22/1993.
   (IV.  2.)  AB  határozatában a következőket  emelte  ki:  "Az
   önkormányzáshoz való jog összefüggésben áll a népszuverenitás
   elvével, de attól eltérő kategória. A népszuverenitás  alanya
   az    ország   választópolgárainak   összessége,   a    helyi
   önkormányzás   alapjoga   pedig   az   egymástól   közjogilag
   elkülönített     települések     és     területi     egységek
   választópolgárainak közösségét illeti meg." (ABH 1993,  187.)
   Közvetlen  kapcsolat  tehát  nem mutatható  ki  az  indítvány
   tárgya és az Alkotmány 2. § (2) bekezdése között.
        b)  A  pártok  közreműködési joga (Alkotmány  3.  §  (2)
   bekezdés)  is sérül — az indítványozók szerint  —  akkor,  ha
   valamely  párt  képviselőjét  a jelenlegi  rendeleti  (SZMSZ)
   szabályozásra  alapítva sújtja rendbírsággal a  közgyűlés.  A
   túl alacsonyan meghúzott "tűrési határ" nem kínálhat elegendő
   előfeltételeket   —  állítják  —  a  demokratikus   testületi
   működéshez,  a  vélemények szabad, akár heves,  indulatos,  s
   esetenként  meggondolatlan kifejezésektől sem mentes  vitákon
   történő kifejtéséhez.
        Az Alkotmánybíróság fent kifejtett álláspontja szerint a
   pártok  közreműködési joga sem sérül azáltal, ha  az  autonóm
   szabályozás keretében megalkotott rendelkezések gátat emelnek
   a   szerintük   politikai-  és  viselkedéskultúrával   ütköző
   véleménynyilvánítási módok elé.
        c) Az indítványozók kezdeményezték annak vizsgálatát is,
   hogy   az  SZMSZ  vitatott  rendelkezése  nem  ütközik-e   az
   Alkotmány  70/A. § (1) bekezdésében foglalt —  diszkrimináció
   tilalmát  rögzítő  szabályba. Az előző pontokban  kifejtettek
   szerint   a   közgyűlés   ténylegesen   nem   is   a   szabad
   véleménynyilvánítás jogát, hanem annak valamely —  általa  el
   nem  fogadható — módját korlátozta. Ezzel pedig nem  sértette
   meg  az  Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében rögzített  azt  a
   szabályt,   amelynek   értelmében:  "A   Magyar   Köztársaság
   biztosítja  a területén tartózkodó minden személy számára  az
   emberi,    illetve    az   állampolgári   jogokat,    bármely
   megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv,  vallás,
   politikai   vagy   más  vélemény,  nemzeti  vagy   társadalmi
   származás,  vagyoni,  születési vagy egyéb  helyzet  szerinti
   különbségtétel nélkül."

        A  határozatnak  a Magyar Közlönyben való  közzétételére
   vonatkozó rendelkezés az Abtv. 41. §-án alapul.
                          Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
             Dr. Ádám Antal              Dr. Bagi István
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                 
             Dr. Erdei Árpád            Dr. Holló András
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                 
             Dr. Kilényi Géza            Dr. Kiss László
             alkotmánybíró          előadó alkotmánybíró
                                 
             Dr. Lábady Tamás           Dr. Németh János
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                 
                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    33/1998. (VI. 25.)
    Date of the decision:
    .
    06/22/1998
    .
    .