English
Hungarian
Ügyszám:
.
714/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1/1994. (I. 7.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/29
.
A döntés kelte: Budapest, 01/04/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az  Alkotmánybíróság   jogszabályok  alkotmányellenességének
   megállapítására és  megsemmisítésére,  továbbá  mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenesség  megállapítására  irányuló
   indítványok tárgyában meghozta a következő

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy a polgári eljárásban
   az ügyész  általános perindítási, fellépési, fellebbezési és
   a  jogerős   ítélet  felülvizsgálatára   irányuló  általános
   indítványozási    joga     alkotmányellenes.    Ezért     az
   Alkotmánybíróság   az   e   jogok   gyakorlására   vonatkozó
   jogszabályi rendelkezéseket megsemmisíti.

   Eszerint  a  határozat  közzétételének  napjától  hatályukat
   vesztik   a   Polgári   perrendtartásról   szóló,   többször
   módosított 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp):
   2/A. § (1)  bekezdésének   "fontos  állami  vagy  társadalmi
   érdekből,  illetőleg",   továbbá  "valamint  a  per  bármely
   szakaszában    felléphet     a    törvényesség    érdekében"
   szövegrészei;

        (2) bekezdésének  "A perben  az az  ügyész léphet  fel,
   illetőleg" szövegrésze;

        (3) bekezdésének "fellépése során és" szövegrésze;
   3. § (4) bekezdésének "illetőleg a fellépés" szövegrésze;
   49. § (4) bekezdésének "az ügyész, illetőleg a" szövegrésze;
   233.  §   (1)  bekezdésének  "továbbá  -  akkor  is,  ha  az
   eljárásban még  nem vett  részt -  az ügyész" valamint "Ha a
   felek a  fellebbezésről  lemondtak  (228.  §),  az  elsőfokú
   eljárásban részt  nem vevő ügyész nem élhet fellebbezéssel."
   szövegrészei, valamint a

   270. § (1) bekezdésének "az ügyész" szövegrésze.

   Ugyancsak  a   határozat  közzétételének   napjától  vesztik
   hatályukat  a   Magyar  Köztársaság  ügyészségéről  szóló  -
   többször módosított  - 1972. évi V. törvény (a továbbiakban:
   Ütv):

   10.  §   (2)  bekezdés  b)  pontjának  "fontos  állami  vagy
   társadalmi  érdekből,   illetőleg",  továbbá   "valamint   a
   törvényesség  érdekében   az  eljárás   bármely  szakaszában
   felléphet",  végül   "feltéve,  hogy   annak  gyakorlása   a
   közérdeket  vagy   mások  törvényes   érdekeit  nem   sérti"
   szövegrészei, illetőleg a

        (2) bekezdés c) pontjának "vagy polgári" szövegrésze.
   Végül úgyszintén a határozat közzétételének napjától vesztik
   hatályukat a  polgári perrendtartás  egyes  rendelkezéseinek
   módosításáról    szóló     1957.    évi     VIII.    törvény
   hatálybalépéséről és végrehajtásáról rendelkező 1958. évi 5.
   törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr):

   17. § (1) bekezdése és
       (2) bekezdésének első mondata.

   A Pp rendelkezései a következő szöveggel maradnak hatályban:
   2/A. §  (1) Az  ügyész keresetet  indíthat ha  a jogosult  a
   jogainak védelmére  bármely okból nem képes. Nem indíthat az
   ügyész keresetet olyan jog iránt, amelyet csak jogszabályban
   meghatározott személy vagy szerv érvényesíthet.

        (2) A  pert az  az ügyész  indíthatja meg,  aki a perre
   illetékes  bíróság   területén  működik.  A  legfőbb  ügyész
   rendelkezése  alapján   ezek  a   jogok  bármelyik   ügyészt
   megilletik.

        (3) Az  ügyészt az  általa indított  perben  megilletik
   mindazok a  jogok, amelyek  a felet  megilletik,  egyezséget
   azonban nem köthet, jogról nem mondhat le, illetőleg jogokat
   nem ismerhet  el. Abban  a  perben,  amelynek  megindítására
   külön jogszabály  jogosítja fel  az ügyészt,  vagy amelyet a
   törvény  vagy   külön  jogszabály  értelmében  ellene  lehet
   indítani, az ügyész a fél jogait gyakorolja.

   3. §  (4) A  bíróság értesíti  az ügyészt  a  keresetindítás
   szükségességéről,  ha   ennek  a   2/A.   §-ában   megjelölt
   feltételei a per adatai szerint fennállanak.

   49. §  (4) A  gazdálkodó szervezet,  illetőleg  a  polgár  a
   perben  félként   vesz  részt,   ha  az   őt  illető   igény
   érvényesítése  céljából   az  ügyész,   illetőleg  a   külön
   jogszabállyal erre feljogosított szervezet pert indított. Ha
   a résztvevők  perbeli cselekményei  (nyilatkozatai, kérelmei
   stb.) eltérnek,  azokat a  bíróság a  per egyéb  adatait  is
   figyelembe véve  bírálja el.  Ugyanezt a  rendelkezést  kell
   alkalmazni abban  az esetben,  ha külön  jogszabállyal  erre
   feljogosított szervezet a perben fellép.

   233. § (1) Az elsőfokú bíróság határozata ellen - amennyiben
   a  törvény   ki  nem   zárja  -  fellebbezésnek  van  helye.
   Fellebbezéssel élhet  a fél, a beavatkozó, végül az, akire a
   határozat  rendelkezést   tartalmaz,   a   rendelkezés   reá
   vonatkozó része ellen.

   270. §  (1) Ha  törvény másként  nem rendelkezik,  a jogerős
   ítélet   felülvizsgálatát    a   Legfelsőbb   Bíróságtól   -
   jogszabálysértésre  hivatkozva   -  a   fél,  a  beavatkozó,
   valamint -  a rendelkezés  reá vonatkozó  része ellen  -  az
   kérheti, akire  a határozat  rendelkezést tartalmaz.  Minden
   jogosult ugyanabban  az ügyben  csak  egy  alkalommal  élhet
   felülvizsgálati kérelemmel.

   Az  Ütv   rendelkezései  a   következő  szöveggel   maradnak
   hatályban:

   10. §  (2) bek.  b) ha  a jogosult  bármely okból  nem képes
   jogainak védelmére,  polgári peres  vagy nem  peres eljárást
   indíthat;  a   jogszabály  szerint  kizárólag  meghatározott
   személy által  érvényesíthető jog iránt azonban eljárást nem
   indíthat; az  eljárásban való  részvétele során tiszteletben
   kell tartania a felek rendelkezési jogát;

             c) bármely  büntető ügy  iratait  magához  kérheti
   annak megvizsgálása  végett, hogy az adott ügyben az eljárás
   és a  határozat, illetve  annak  végrehajtása  megfelel-e  a
   törvényeknek.

   A Tvr  rendelkezései pedig  a következő  szöveggel  maradnak
   hatályban:

   17. §  (2) Abban az eljárásban, amelynek megindítására külön
   jogszabály jogosítja  fel az  ügyészt,  vagy  amelyet  külön
   jogszabály értelmében ellene lehet indítani, az ügyész a fél
   jogait gyakorolja.

   Az Alkotmánybíróság  a Pp 2/A. §-ának egyéb rendelkezései, a
   Pp 272.  és 273.  §-ai, továbbá az Ütv 10. § (2) bekezdés d)
   pontja, 13.  és 14. §-ai, végül a mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására  irányuló  indítványokat
   amiatt,  hogy   a  törvényhozó  a  felülvizsgálati  kérelmek
   elbírálására  az   ún.  táblabíróságokat  nem  hozta  létre,
   elutasítja, a  támadott jogszabályok  nemzetközi szerződésbe
   ütközésének   megállapítása    iránti    indítványt    pedig
   visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság   határozatát   a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás
                                 I.

    1.  Az   indítványozók   álláspontja   szerint   a   Polgári
    perrendtartásról szóló  - többször  módosított -  1952.  évi
    III. törvény  (Pp) 2/A. §-a, amely az ügyész polgári perbeli
    jogaira   vonatkozó   általános   szabályokat   tartalmazza,
    alkotmányellenes.  Az   egyik  indítvány  szerint  a  Magyar
    Köztársaság Ügyészségéről  szóló  -  többször  módosított  -
    1972. évi  V. törvény  (Ütv) 10.  § (2)  bekezdés b)  és  d)
    pontjai, a  13. és  14. §-ai,  valamint  a  Pp  270.  §  (1)
    bekezdése, 272.  § (1)  bekezdése és 273. § (1) bekezdése az
    ügyészt ugyancsak  alkotmányellenes jogosultságokkal ruházza
    fel.   Egy    további   indítvány    szerint    mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség  is  fennáll,  tekintettel
    arra,  hogy   a  törvényhozó   a   felülvizsgálati   eljárás
    lehetőségét az 1992. évi LXVIII. tv. 15. §-ával, valamint az
    1992. évi  LXIX. tv.  8. §-ával  megnyitotta ugyan, de annak
    szervezeti feltételei  megteremtéséről már nem gondoskodott,
    mert  a   felsőbíróságok  vagy   legalább  egy  felsőbíróság
    felállításáról nem intézkedett.

    2.  Az   indítványokban  kifejtett   álláspont   szerint   a
    kifogásolt rendelkezések  ellentétesek az Alkotmány 2. § (1)
    bekezdésében deklarált  jogállamisággal, az  Alkotmány 7.  §
    (1)  bekezdésére  is  figyelemmel  sértik  az  Emberi  Jogok
    Európai Egyezményének  6. cikkében foglaltakat, nem felelnek
    meg az  Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdésében  a  bíróságokkal
    szemben támasztott  függetlenség és pártatlanság alkotmányos
    követelményeinek,   végül   az   Alkotmány   70/A.   §   (1)
    bekezdésében írt jogegyenlőség alkotmányos elvébe, illetőleg
    a diszkrimináció tilalmába ütköznek.

                                II.

    1. A Pp 2/A. § értelmében (általános ügyészi keresetindítási
    és perbeli  fellépési  jog)  az  ügyész  keresetet  indíthat
    fontos állami  vagy társadalmi érdekből, illetőleg akkor, ha
    a jogosult  a jogainak  védelmére nem  képes, valamint a per
    bármely szakaszában  felléphet a törvényesség érdekében. Nem
    indíthat az  ügyész  pert  olyan  jog  iránt,  amelyet  csak
    jogszabályban    meghatározott     személy    vagy     szerv
    érvényesíthet. Az  ügyészt perbeli  fellépése  során  a  fél
    jogai illetik  meg, de  egyezséget nem  köthet,  jogról  nem
    mondhat le,  jogokat nem  ismerhet el.  Az  Ütv  10.  §  (2)
    bekezdés b)  pontja tartalmilag a Pp 2/A. §-ával összhangban
    szabályozza  az  ügyész  általános  perindítási  és  perbeli
    fellépési  jogát,   a  c)   pontban  írt  rendelkezés  pedig
    feljogosítja arra,  hogy -  a büntető  ügyiratok  mellett  -
    bármely  polgári   ügy  iratait   is  magához   kérje  annak
    megvizsgálása végett,  hogy az  adott ügyben az eljárás és a
    határozat,   illetve   annak   végrehajtása   megfelel-e   a
    törvényeknek.

    E bekezdés támadott d) pontja szerint az ügyész a törvényben
    meghatározott per-  és jogorvoslatokkal élhet, az Ütv-nek az
    egyik indítvány által ugyancsak kifogásolt 13-14. §-ai pedig
    az ügyészi óvás jogintézményét szabályozzák.

    A Pp  270. § (1) bekezdése alapján, ha a törvény másként nem
    rendelkezik, a  jogerős ítélet felülvizsgálatát a Legfelsőbb
    Bíróságtól - jogszabálysértésre hivatkozva - bármely polgári
    perben az ügyész is indítványozhatja.

    A  Pp   272.  §   (1)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  a
    felülvizsgálati  kérelmet  az  első  fokú  határozatot  hozó
    bíróságnál kell  a  határozat  közlésétől  számított  hatvan
    napon belül előterjeszteni, igazolási kérelem benyújtására e
    határidő elmulasztása  esetén harminc nap áll rendelkezésre,
    mely határidő jogvesztő.

    A Pp  273. §  (1) bekezdése  alapján a  Legfelsőbb Bíróság a
    felülvizsgálati eljárás  során három  hivatásos bíróból álló
    tanácsban  ítélkezik.   Ha  a   felülvizsgálati  kérelem   a
    Legfelsőbb  Bíróság  jogerős  határozata  ellen  irányul,  a
    Legfelsőbb Bíróság  öt hivatásos  bíróból álló tanácsban jár
    el.

    2. Az  indítványozók a  Pp 3.  § (4) bekezdésének, 49. § (4)
    bekezdésének, 233.  § (1)  bekezdésének, továbbá a Tvr 17. §
    (1) és  (2) bekezdésének  szabályait nem kifogásolták ugyan,
    az   Alkotmánybíróság    azonban   -   a   szoros   tartalmi
    összefüggésre figyelemmel - az alkotmányossági vizsgálatot e
    rendelkezésekre is  kiterjesztette. A  Pp 3. § (4) bekezdése
    és 49. § (4) bekezdése az általános perbeli fellépési joggal
    kapcsolatban  tartalmaz   rendelkezéseket,  a   233.  §  (1)
    bekezdése   az   ügyészt   az   első   fokú   ítélet   ellen
    általánosságban  fellebbezési  jogosultsággal  ruházza  fel,
    akkor is,  ha az  eljárásban még nem vett részt. A Tvr 17. §
    (1) és  (2) bekezdése  pedig a  polgári  nemperes  eljárásra
    nézve  tartalmaz  a  Pp  2/A.  §-ában  foglaltakhoz  hasonló
    rendelkezést mind  az eljárás  megindítását, mind  pedig  az
    eljárásban való fellépést illetően.

    Az   indítványokban    foglaltakra    az    Alkotmánybíróság
    megkeresésére a legfőbb ügyész észrevételeket tett.

                                III.

    Az Alkotmánybíróság  az indítványokat  részben, az  alábbiak
    szerint megalapozottnak találta.

    1. Az ügyészség - a kontinentális jogrendszerekben általában
    véve  elfogadott   helyzetének  megfelelően   -   a   Magyar
    Köztársaságban  elsősorban   az   ún.   vádfunkciót   ellátó
    szervezet. Ilyen  tartalommal szabályozza az Alkotmány 51. §
    (1) és  (2) bekezdése  az ügyészség  alkotmányos jogállását,
    bűnüldözési és  közvádi funkcióit  és az  azokhoz kapcsolódó
    egyéb feladatait és hatáskörét. A (3) bekezdés értelmében az
    ügyészség e  fő funkció  mellett más feladatokat is ellát. E
    rendelkezés a  törvényesség megtartása  és védelme érdekében
    általánosságban ügyészi közreműködést ír elő. A törvényesség
    érvényesítése alkotmányos  követelmény (Alkotmány  77. § (2)
    bekezdése).  Az   alkotmányos  rend,  az  állampolgárok  (és
    szervezeteik) jogainak  és törvényes  érdekeinek védelme  és
    biztosítása tehát  az ügyészségnek is feladata. E feladatait
    az ügyészség  - az  Alkotmány 51.  § (3) bekezdése szerint -
    törvény keretei  között, törvényben  meghatározott esetekben
    és módon - teljesíti, illetőleg látja el. Eszerint önmagában
    az,  hogy   a  polgári  jogviták  elbírálásánál  az  ügyészi
    közreműködést  törvényi   rendelkezések   lehetővé   teszik,
    összhangban van  az alkotmányi  rendelkezésekkel, ezért  nem
    alkotmányellenes.

    Az ügyész  polgári eljárásban  való közreműködése a közérdek
    érvényesítésére  más  európai  országok  jogrendszerében  is
    ismert és az történetileg nem idegen a magyar jogrendszertől
    sem. A királyi ügyész perbeli közreműködését - bizonyos szűk
    körben - a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tc. (H.T.)
    honosította meg,  a polgári  perrendtartásról szóló 1911. I.
    tc. (Plósz-féle Pp) pedig közérdekű perbeli közreműködését a
    házassági,  "a   gyermek  törvényességének  megtámadási",  a
    kiskorúsággal és  az atyai hatalommal kapcsolatos, továbbá a
    gondnokság alá  helyezési perekben kiszélesítette. Ez utóbbi
    esetekben az  ún. árvaszéki  ügyész  keresetindítási  joggal
    rendelkezett.

    Az ügyész  polgári perbeli  szerepét  és  általános  polgári
    eljárásbeli jogállását  illetően -  alapvetően a szovjet jog
    mintájára - a szocialista polgári eljárás szabályozása döntő
    fordulatot hozott.  A szocialista  rendelkezési  elvvel  nem
    volt összeegyeztethető  az eljárásban  közvetlenül érdekelt,
    ún.  materiális   fél  keresetindítási   monopóliuma  és   a
    törvényhozás az  ügyészt  mind  a  keresetindítást,  mind  a
    perbeli    fellépést     tekintve     egészen     széleskörű
    jogosítványokkal ruházta fel.

    Az   1952.    évi   Pp    -   a   centralizált   szocialista
    államberendezkedésnek    megfelelően    -    az    ügyésznek
    általánosságban  is   ún.  "szocialista   törvényesség  őri"
    funkciót tulajdonított  és ez  számára a  polgári  peres  és
    nemperes eljárások  tekintetében  törvényességi  felügyeleti
    jogkört biztosított a bíróság munkáját illetően is.

    A  Pp  vonatkozó  rendelkezései  1972-ben  újraszabályozásra
    kerültek, a módosítás azonban változatlanul hagyta az ügyész
    részvételének  általános  jellegét,  noha  beiktatta  azt  a
    megszorító  rendelkezést,   amelynek  értelmében  az  ügyész
    közreműködésre csak  fontos állami vagy társadalmi érdekből,
    illetőleg  akkor   kerülhet  sor,  ha  a  jogosult  jogainak
    védelmére bármely okból nem képes.

    Nem érintette  a  változtatás  a  külön  jogszabályokban  az
    ügyésznek  biztosított   keresetindítási   jogot,   amelynek
    alkotmányos alapja  a közérdek  vagy  az,  hogy  ezekben  az
    eljárásokban az  ügyész többnyire  más  szerv  vagy  személy
    által nem védett, illetőleg olyan, más által jogvédelmet nem
    kezdeményezhető  magánjogi   érdekeket   érvényesít,   amely
    igényérvényesítés éppen  az egyéb érdekvédelem akadálya vagy
    nehézsége  folytán  válik  közérdekűvé.  Ezek  az  eljárások
    többnyire a családjog területére esnek, illetőleg gondnokság
    alá helyezéssel  és  megszüntetéssel  kapcsolatosak,  vagyis
    azok a jogterületek, amelyeken az ügyésznek hagyományosan is
    volt  eljáráskezdeményezési   joga.  Kivételesen   e   külön
    jogszabályok lehetővé  teszik az  ügyész elleni  perindítást
    is.

    Az ügyészi  részvételnek a  polgári eljárásban  egy  további
    fontos  területe   egyes,  a   bíróság  hatáskörébe  tartozó
    egyoldalú eljárásokban való közreműködés, amelyekben egyedül
    az ügyészség  az a  kívülálló szerv, amely a törvénysértések
    megelőzésében, illetőleg  orvoslásában szerepet  játszhat és
    bírósági   eljárást    kezdeményezhet   (pl.    egyesületek,
    alapítványok  stb.  nyilvántartásba  vételével,  működésével
    kapcsolatban).
    Az Alkotmánybíróság  -  bár  ezeknek  a  speciális  törvényi
    rendelkezéseknek az alkotmányosságát erre irányuló indítvány
    hiányában egyenként  nem vizsgálta  - rámutat  arra, hogy az
    ügyész bizonyos polgári peres és nem peres eljárásokban való
    közreműködését, perindítási  és egyéb  kezdeményezési jogát,
    perelhetőségét stb. az Alkotmány 51. § (3) bekezdése elvileg
    megalapozza és alkotmányossá teszi. Kizárólag esetenként, az
    egyes törvényi felhatalmazások alkotmányossági vizsgálatával
    dönthető el azok alkotmányellenessége, illetőleg alkotmányos
    összhangja.

    2.  A  külön  jogszabályi  rendelkezéseken  alapuló  ügyészi
    jogköröktől független  az  ügyészségnek  a  Pp  2/A.  §  (1)
    bekezdésében  szabályozott   általános  keresetindításra  és
    perbeli  fellépésre   adott   felhatalmazása.   Az   ügyészi
    részvétel  itt  intézményesített  két  fő  formája  tehát  a
    keresetindítás és a fellépés.

    2.1.  Az   ügyész   keresetindítási   jogosultsága   a   fél
    rendelkezési jogával van összefüggésben. A feleket megillető
    rendelkezési jog  azt jelenti, hogy a fél anyagi és eljárási
    jogaival szabadon rendelkezik, így mindenkinek szabadságában
    áll  anyagi   jogainak  eljárási  érvényesítése,  a  bíróság
    igénybevétele, peres  vagy nem  peres eljárás kezdeményezése
    is.

    Az eljárásjogi  értelemben vett  fél  rendelkezési  joga  az
    alkotmányos önrendelkezési  jog egyik aspektusa, eljárásjogi
    vonatkozása, amely  az egyén  autonómiáját érinti, illetőleg
    azzal kapcsolatos.  A  fél  rendelkezési  jogának  elvonása,
    illetőleg "helyettesítése"  sérti az  Alkotmány  57.  §  (1)
    bekezdését. A  jogvitában érdekelt  félnek alkotmányos  joga
    van arra, hogy ügyét bíróság elé vigye. Ez a jog - hasonlóan
    a többi szabadságjoghoz - magában foglalja annak szabadságát
    is, hogy  e  jogával  ne  éljen.  Az  Alkotmány  57.  §  (1)
    bekezdése mindenkinek  ahhoz  biztosít  jogosultságot,  hogy
    saját jogát  a független  és pártatlan  bíróság  előtt  maga
    érvényesítse.    Alkotmányosan     indokolt     kivételektől
    eltekintve, senkinek  sincs tehát joga ahhoz, hogy más jogát
    - a  jogosult akaratától függetlenül - bíróság elé vigye. Az
    olyan  szabályozás,   amely  a   közvetlenül  érdekelt,  ún.
    materiális fél akaratától függetlenül, sőt annak ellenére is
    általában   teszi    lehetővé   más    számára   a   bíróság
    "igénybevételét", a  jogok és  kötelezettségek  bíróság  elé
    vitelét, az  Alkotmány 57.  § (1)  bekezdésében  biztosított
    alapjogot sérti, mert az alkotmányos indokok hiányában eleve
    nem lehet e jog sem szükségszerű, sem arányos korlátozása.

    A  jog   alkotmányos  korlátozásának   a  fontos  állami  és
    társadalmi érdek  sem alkalmas eszköze. Az általános ügyészi
    keresetindítást legitimáló  ez a  "jellemző megszorítás"  az
    ügyésznek a  perindításra szabad  belátáson alapuló  jogkört
    biztosít,  amely   a   bíróság   igénybevételére   vonatkozó
    alkotmányos jog  közvetlen sérelme, s így az Alkotmány 57. §
    (1) bekezdésébe ütközik.

    2.2. Az  Alkotmány 54. § (1) bekezdése az emberi méltósághoz
    való jogot  minden ember  veleszületett jogaként deklarálja,
    amelytől  senkit   nem  lehet   önkényesen  megfosztani.  Az
    Alkotmánybíróság  8/1990.  (IV.  23.)  AB  határozatában  az
    emberi méltósághoz való jogot az ún. "általános személyiségi
    jog" egyik  megfogalmazásának tekintette.  Rámutatott  arra,
    hogy  a   modern  alkotmányok,  illetőleg  alkotmánybírósági
    gyakorlat  az   általános   személyiségi   jogot   különféle
    aspektusaival  nevezik   meg:  pl.   a  személyiség   szabad
    kibontakozásához    való     jogként,    az    önrendelkezés
    szabadságához    való    jogként,    általános    cselekvési
    szabadságként, avagy a magánszférához való jogként.

    Az emberi  méltósághoz való  jog tehát  magában foglalja  az
    önrendelkezés  szabadságához   való  alkotmányos  alapjogot,
    amelynek  korlátozása   kizárólag  az  Alkotmány  8.  §  (2)
    bekezdésében foglalt  rendelkezés keretei  között  történhet
    meg. Eszerint a Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és
    kötelezettségekre vonatkozó  szabályokat  törvény  állapítja
    meg, alapvető  jog lényeges  tartalmát azonban  törvény  sem
    korlátozhatja.

    Az önrendelkezési jog fontos tartalmi eleme - egyebek között
    - az egyén joga arra, hogy az igény állapotába került alanyi
    jogait a  különböző állami  szervek, így  a bíróság előtt is
    érvényesítse.  Az   önrendelkezési  jog   azonban,  mint  az
    általános    cselekvési    szabadsághoz    való    jog,    a
    jogérvényesítéstől való  tartózkodás, a  nem cselekvés jogát
    is magában  foglalja. Mivel ez a jog az egyén autonómiájának
    védelmére szolgál,  általában mindenkinek  szabadságában áll
    eldönteni,  hogy   jogai  és   törvényes  érdekei  védelmére
    nyitvaálló    és    alkotmányosan    biztosított    hatósági
    igényérvényesítési   utat   igénybe   veszi-e   vagy   attól
    tartózkodik.

    Az általános  ügyészi keresetindítási  jog, amelynek alapján
    az ügyész  fontos állami  vagy  társadalmi  érdekből  a  fél
    helyett keresetet  indíthat, sérti  az egyén  önrendelkezési
    jogát és  cselekvési autonómiáját,  tehát az Alkotmány 54. §
    (1) bekezdését  és ezért  is alkotmányellenes.  Az általános
    felhatalmazás alapján  ugyanis egyáltalában  nem zárható ki,
    hogy az  ügyész bármely  ügyben az  egyén kifejezett akarata
    ellenére    is    éljen    keresetindítási    jogával.    Az
    Alkotmánybíróság   az   idézett   8/1990.   (IV.   23.)   AB
    határozatában  a   szakszervezetnek  a  külön  felhatalmazás
    nélkül is biztosított dolgozói képviseleti jogát minősítette
    alkotmányellenesnek, mert  az a  dolgozó rendelkezési  jogát
    sérti, amely rendelkezési jog szerves része az Alkotmány 54.
    § (1) bekezdésében deklarált emberi méltósághoz való jognak.

    A fontos állami vagy társadalmi érdek eldöntése tekintetében
    az ügyésznek  biztosított diszkrecionális jog lehetővé teszi
    az alanyi  jogoknak az  egyén akaratától független vagy akár
    azzal  ellentétes   érvényesítését,  a   jogviszonyoknak   a
    személyi    autonómiáját    sértő    megváltoztatását.    Az
    önrendelkezési  jog   az  egyén   autonómiáját   az   állami
    beavatkozásokkal  szemben   is  védi.  Az  ügyész  általános
    keresetindítási joga  éppen ezért  - még ha az fontos állami
    vagy társadalmi  érdekből  történik  is  -  e  jog  lényeges
    tartalmára vonatkozik,  azaz az  emberi méltósághoz való jog
    szerves részét  adó önrendelkezési  jog  olyan  korlátozása,
    amely alkotmányosan megengedhetetlen.

    Az Alkotmánybíróság  a 9/1992.  (I.  30.)  AB  határozatában
    rámutatott arra,  hogy  a  polgári  per  rendelkezési  jogra
    vonatkozó  alapelvének   sérelme  egyben   az  önrendelkezés
    alkotmányos jogának  sérelmét jelenti,  amely a jogállamiság
    alkotmányos elvével is összeegyeztethetetlen (Alkotmány 2. §
    (1) bekezdés).  A jogállami  alkotmány -  egyebek  között  -
    eljárási garanciákat  nyújt az alanyi jogok érvényesítésére,
    a jogérvényesítés  azonban nem  állhat ellentétben  a  felek
    önrendelkezési jogával. A határozat rámutat arra, hogy a fél
    alkotmányos joga  annak eldöntése,  hogy jogvitáját  bíróság
    elé vigye,  avagy e  jogával ne  éljen.  Az  olyan  törvényi
    rendelkezés amely  a fél  akaratától  függetlenül  általában
    teszi lehetővé  a bíróság  igénybevételét, nem tekinthető az
    önrendelkezés alkotmányos joga szükséges, elkerülhetetlen és
    arányos korlátozásának.

    Ezért az  Alkotmánybíróság az  indítványokat ebben  a körben
    megalapozottnak  ítélte   és  az  alkotmányellenes  törvényi
    rendelkezéseket megsemmisítette.

    2.3. A  Pp 2/A.  §-ának (1)  bekezdése keresetindítási jogot
    biztosít az  ügyésznek akkor  is,  ha  a  jogosult  jogainak
    védelmére nem képes. Az alkotmányos önrendelkezési jognak ez
    a korlátozása  elkerülhetetlen  korlátozás  és  megfelel  az
    Alkotmány 51.  § (3)  bekezdésében írt  annak az  alkotmányi
    rendelkezésnek, amely szerint az ügyészségnek is feladata az
    alkotmányos  rend,   az  állampolgárok   (és   szervezeteik)
    jogainak és  törvényes érdekeinek  védelme és biztosítása. A
    jogérvényesítésre,    illetőleg     a    jogok    védelmének
    biztosítására képtelen  fél alanyi  jogainak oltalmazása  az
    állam  alkotmányos   kötelezettsége.   Az   államnak   tehát
    gondoskodnia kell  arról, hogy ilyen esetben valamely szerve
    az egyén  jogainak védelme érdekében fellépjen. Az ügyésznek
    erre a  jogérvényesítésre adott  felhatalmazása az Alkotmány
    2.  §   (1)  bekezdésében   deklarált   jogállamiság   egyik
    megnyilvánulása, éppen ezért az összhangban van az Alkotmány
    8.  §   (2)  bekezdésének   rendelkezésével  is,   így   nem
    alkotmányellenes.

    2.4. A  támadott  törvényi  rendelkezés  szerint  az  ügyész
    bármely polgári  perben, annak bármely szakaszában felléphet
    a törvényesség  érdekében. Az  ügyészi fellépési jogosultság
    terjedelmét a  Pp tehát  sem tárgyilag,  sem időbelileg  nem
    korlátozza. Az  ügyésznek -  fellépése során  - tiszteletben
    kell tartania  a felek  rendelkezési  jogát,  feltéve,  hogy
    annak gyakorlása  a közérdeket  vagy mások törvényes érdekét
    nem sérti. E sajátos "megengedő-korlátozó" technikai szabály
    az ügyésznek  a fél  rendelkezési joga korlátozását illetően
    is diszkrecionális jogkört biztosít.

    Az ügyész korlátozás nélküli perbeli részvételi joga sérti a
    felek magánautonómiáját és a diszkrecionális indítványtételi
    jogosultság  az   önrendelkezés  alkotmányos   jogába   való
    megengedhetetlen  állami  beavatkozást  jelent.  Az  ügyészi
    részvétel megbontja  a polgári  perbeli  felek  pozíciójának
    egyensúlyát, sérti  a felek  mellérendeltségét és az eljárás
    menetét illetően  a bíróság tevékenységére is befolyásolólag
    hathat. Az  ügyésznek ez  a  jogosultsága  -  a  jogosítvány
    diszkrecionális jellege  folytán  -  a  törvényesség  és  az
    igazságosság megvalósulásának  nem alkalmas  eszköze. A  fél
    rendelkezési joga, mint az önrendelkezés alkotmányos jogának
    eljárásjogi aspektusa,  magában foglalja azt a jogosultságot
    is, hogy  a fél  a perbevitt  anyagi  és  eljárási  jogaival
    szabadon rendelkezzen. A félnek szabadságában áll a peranyag
    "szolgáltatásában" való döntés jogosultsága is. Az általános
    fellépési jogon alapuló ügyészi részvétel a feleket e jogaik
    gyakorlásában súlyosan  korlátozhatja, az  ügyészi  fellépés
    folytán a  felek elveszíthetik "perbeli uralmi pozícióikat",
    ezáltal alkotmányos  önrendelkezési joguk  sérül,  amely  az
    Alkotmány 8. § (2) bekezdése alapján megengedhetetlen.

    Az ügyész  általános polgári  perbeli fellépési  joga  tehát
    sérti  az   Alkotmány  2.   §  (1)   bekezdésében  deklarált
    jogállamiságot, és  a minden  ember  veleszületett  jogaként
    alkotmányosan   védett   emberi   méltósághoz   való   jogot
    (Alkotmány 54.  § (1)  bekezdés), továbbá  - közvetve  -  az
    Alkotmány   57.    §   (1)    bekezdését   is,    ezért   az
    alkotmányellenes.

    3. Az  ügyész általános keresetindítási és perbeli fellépési
    jogával kapcsolatosak  a Pp 3. § (4) bekezdésének, 49. § (4)
    bekezdésének, továbbá  az Ütv  10. §  (2) bekezdés  b) és c)
    pontjának egyes  szövegrészei, továbbá a nemperes eljárásban
    való  általános  ügyészi  eljárás-kezdeményezési,  illetőleg
    fellépési jogosultságra  vonatkoznak a  Tvr 17. § (1) és (2)
    bekezdései,   ezért    az   Alkotmánybíróság    ezeket    az
    alkotmányellenes rendelkezéseket,  illetőleg  szövegrészeket
    is megsemmisítette.

    A Pp  233. §  (1) bekezdése  - az  ügyész általános  perbeli
    fellépési  jogának   keretében  -   az  ügyésznek  általános
    fellebbezési jogot  biztosít valamennyi  első fokú határozat
    ellen, akkor  is, ha  az ügyész  az első fokú eljárásban nem
    vett részt, a Pp 270. § (1) bekezdése pedig a jogerős ítélet
    felülvizsgálatának  indítványozására   is  feljogosítja   az
    ügyészt, ha  megítélése szerint  bármely ítélet  jogszabályt
    sért. Ezek a rendelkezések rendes és rendkívüli jogorvoslati
    jogosultságot biztosítanak  az ügyésznek,  vagyis az  ügyész
    általános fellépési  jogának  jogorvoslati  konkretizálásai,
    amelyekkel   kapcsolatban   az   általános   fellépési   jog
    alkotmányossági    szempontjai    érvényesek,    ezért    az
    Alkotmánybíróság   ezeket    a   jogosítványokat   biztosító
    rendelkezéseket    is    alkotmányellenesnek    ítélte    és
    megsemmisítette.

    Az ügyész  általános perbeli  fellépési  jogával  összefüggő
    rendelkezése az  Ütv-nek az  a  szabálya  amely  szerint  az
    ügyész bármely  polgári peres iratba betekinthet. Mivel ez a
    rendelkezés  az   alkotmányellenesnek  minősített  általános
    jogosultság bizonyos  rész-jogosítványa, a fentebb kifejtett
    alkotmányossági szempontok  erre a  szabályra is megfelelően
    irányadóak,  így   az  Alkotmánybíróság  e  rendelkezést  is
    alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette.
                                IV.

    1. A  Pp 270.  § (1)  bekezdésében foglalt az a rendelkezés,
    amely szerint  minden jogosult ugyanabban az ügyben csak egy
    alkalommal   élhet   felülvizsgálati   kérelemmel,   a   fél
    eljárásjogi  rendelkezési   és  ennek   folytán  alkotmányos
    önrendelkezési jogát  nem érinti, ezért az ezzel kapcsolatos
    indítvány  megalapozatlan.   A   felülvizsgálat   rendkívüli
    jogorvoslat, amely  az  Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdésében
    foglalt alkotmányi rendelkezéssel összefüggésbe nem hozható.
    Mivel  az  alkotmányosan  megkövetelt  rendes  jogorvoslaton
    túlmenő rendelkezés,  a törvényhozónak - az egyéb alkotmányi
    rendelkezésekkel összhangban  (pl. diszkrimináció-tilalma) -
    teljes  szabadságában   áll  ennek  tartalmát  és  korlátait
    megállapítani. Csupán utal arra az Alkotmánybíróság, hogy az
    indítványban elfoglalt  állásponttól  eltérően  az  ismételt
    felülvizsgálati  kérelem   kizártsága  csak  az  elutasított
    kezdeményezésre vonatkozik, a kezdeményezés sikere esetén az
    új   eljárásban    hozott   újabb    jogerős   határozat   -
    jogszabálysértésre hivatkozva  - felülvizsgálati  kérelemmel
    újból megtámadható.

    Az Alkotmánybíróság  az alaptalan  indítványt  e  körben  is
    elutasította.

    2. Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a
    továbbiakban:  ABtv)  49.  §  (1)  bekezdése  értelmében  az
    Alkotmánybíróság         mulasztásban          megnyilvánuló
    alkotmányellenességet akkor  állapíthat meg,  ha a jogalkotó
    szerv a  jogszabályi  felhatalmazásból  származó  jogalkotói
    feladatát  elmulasztotta   és  ezzel   alkotmányellenességet
    idézett elő.

    A   felülvizsgálati    kérelmek   elbírálására   hatáskörrel
    rendelkező    ún.     ítélőtáblák,    mint    felsőbíróságok
    felállítására  a   jogalkotónak  jogszabályi  kötelezettsége
    nincs, így  alkotmányellenes  mulasztás  megállapítására  az
    Alkotmánybíróság  nem   látott  alapot.  A  Pp  273.  §  (1)
    bekezdésének  a   felülvizsgálattal  kapcsolatos   hatásköri
    rendelkezése az  Alkotmány egyik rendelkezésével sem hozható
    összefüggésbe,  a  felülvizsgálatnak  a  Legfelsőbb  Bíróság
    hatáskörébe utalásával  a törvényhozó  sem alkotmánysértést,
    sem alkotmányellenes  mulasztást nem  követett el,  ezért az
    Alkotmánybíróság   az    indítványt   e   vonatkozásban   is
    elutasította.

    3.  Az   Ütv  10.   §  d)   pontjában  foglalt   rendelkezés
    megsemmisítésére irányuló  indítvány is megalapozatlan, mert
    ez  a   rendelkezés  az   ügyészt  nem   általános  per-  és
    jogorvoslati jogosultsággal  ruházza fel, hanem az ügyésznek
    ezt a jogot a törvények keretei között biztosítja. Ahogy ezt
    az Alkotmánybíróság a fentiek során kifejtette, az Alkotmány
    51. §  (3) bekezdése  alapján az  ügyész  eseti  és  konkrét
    polgári ügyekben való részvételének törvényi biztosítása nem
    eleve  alkotmányellenes,  az  alkotmányossági  összefüggések
    csak  az   egyes,  konkrét   felhatalmazást   adó   törvényi
    rendelkezések alkotmányossági  vizsgálata  során  bírálhatók
    el. Ezek  vizsgálatára azonban az előterjesztett indítványok
    kérelmet nem  tartalmaznak, ezért  az Alkotmánybíróság  ezek
    alkotmányossági vizsgálatát mellőzte.

    Ugyancsak elutasította az Alkotmánybíróság az Ütv 13. és 14.
    §-aival   kapcsolatos    indítványt,   mert    e    törvényi
    rendelkezések    az     ügyész    általános    törvényességi
    felügyeletével kapcsolatos  óvási jogára  vonatkoznak és nem
    az indítványban  kifogásolt és sérelmezett ún. törvényességi
    óvásra, amelynek alkotmányellenességét az Alkotmánybíróság a
    már idézett 9/1992. (I. 30.) AB határozatában megállapította
    és a jogintézmény törvényi rendelkezéseit megsemmisítette.

                                 V.

    1. Az  ABtv 21.  § (3)  bekezdése szerint  az 1. § c) pontja
    szerinti eljárás indítványozására kizárólag az ott felsorolt
    személyek,   illetőleg    szervek   jogosultak.   Jogszabály
    nemzetközi   szerződésbe    ütközésének    vizsgálatát    az
    Alkotmánybíróság   tehát   magánszemély   indítványára   nem
    folytathatja  le,   ezért  az  Alkotmánybíróság  a  támadott
    rendelkezéseknek az  Emberi Jogok  Európai Egyezményének  6.
    cikkében foglaltakba  ütközését nem vizsgálta, az indítványt
    - mint nem jogosulttól származót - visszautasította.

    2.  Az   ABtv  42.   §  (1)   bekezdése   szerint,   ha   az
    Alkotmánybíróság    a    jogszabály    alkotmányellenességét
    állapítja  meg   és  azt   megsemmisíti,  a   megsemmisített
    rendelkezések  a  határozat  közzétételének  napján  vesztik
    hatályukat.  Az   ABtv  43.  §  (2)  bekezdése  azonban  úgy
    rendelkezik, hogy  a megsemmisítés  nem érinti  a  határozat
    közzététele előtt  létrejött  jogviszonyokat,  s  a  belőlük
    származó  jogokat   és  kötelezettségeket.   Mindazokban  az
    eljárásokban tehát, amelyekben az ügyész az Alkotmánybíróság
    határozatának közzététele  előtt általános  keresetindítási,
    fellépési stb. joga alapján már eljárt, az eljárások jogerős
    befejezéséig továbbra is jogosult résztvenni és eljárni.

    3. A  határozatnak a  Magyar  Közlönyben  való  közzétételre
    vonatkozó rendelkezése az ABtv 41. §-án alapszik.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                Dr. Ádám Antal        Dr. Kilényi Géza
                 alkotmánybíró         alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                         előadó alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                            alkotmánybíró

                Dr. Szabó András     Dr. Tersztyánszky Ödön
                  alkotmánybíró            alkotmánybíró

                  Dr. Vörös Imre      Dr. Zlinszky János
                    alkotmánybíró      alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The general and unlimited right of the public prosecutor to institute civil proceedings
     Number of the Decision:
     .
     1/1994. (I. 7.)
     Date of the decision:
     .
     01/04/1994
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-1-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .