English
Hungarian
Ügyszám:
.
689/E/2004
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 32/2004. (IX. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/446
.
A döntés kelte: Budapest, 09/13/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az      Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megállapítása,   valamint    jogszabály
   alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt
   benyújtott indítvány alapján meghozta az alábbi

                                
                           határozatot:

        1. Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Alkotmány 70.  §
   (1)   bekezdését   sértő  –  mulasztásban   megnyilvánuló   –
   alkotmányellenes helyzet jött létre annak következtében, hogy
   az  Országgyűlés  nem alkotta meg azokat  a  rendelkezéseket,
   amelyek a választás napján külföldön tartózkodó, az Alkotmány
   alapján   választójogosultsággal   rendelkező   állampolgárok
   számára   az   országgyűlési  képviselők  választásán   aktív
   választójoguk    gyakorlásának,   illetőleg    az    országos
   népszavazáson   való   részvételük   módját   és   garanciáit
   szabályozzák.

   Az   Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy
   jogalkotási  kötelezettségének haladéktalanul tegyen  eleget,
   figyelemmel    az   országos   népszavazásokkal,    illetőleg
   országgyűlési     képviselő    választásokkal     kapcsolatos
   határidőkre.
      
       2.   Az   Alkotmánybíróság   –   hivatalból   eljárva   –
   megállapítja,  hogy  az  Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdésében
   szabályozott   választási   alapelv   érvényesülését   sértő,
   alkotmányellenes  helyzet  keletkezett  annak  következtében,
   hogy a törvényhozó a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
   törvényben   nem   alkotta  meg  a  külképviseleti   szavazás
   tekintetében  a  szavazás titkosságát  biztosító  garanciális
   rendelkezéseket.

   Az   Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy
   jogalkotási  kötelezettségének az 1. pontban  meghatározottak
   szerint tegyen eleget.

        3.  Az  Alkotmánybíróság a választási  eljárásról  szóló
   1997.    évi    C.    törvény    99/N.    és    99/O.     §-a
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.

   Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a  Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.
       
        1.   Az   indítványozó   az   Országgyűlés   népszavazást
    elrendelő  46/2004. (V. 18.) OGY határozat  ellen  benyújtott
    jogorvoslati kérelmében, azzal összefüggésben kérte  azt  is,
    hogy   az   Alkotmánybíróság  állapítson   meg   mulasztásban
    megnyilvánuló   alkotmányellenességet  is  azért,   mert   az
    Országgyűlés  nem  alkotta meg azokat a szabályokat,  amelyek
    biztosítják   a   szavazás   napján   külföldön    tartózkodó
    választópolgárok  számára  aktív választójoguk  gyakorlásának
    feltételeit,   továbbá   ugyanezen  indítványában   kérte   a
    választási   eljárásról  szóló  1997.  évi  C.   törvény   (a
    továbbiakban:  Ve.)  99/N-99/O. §-ai  alkotmányellenességének
    megállapítását és megsemmisítését.

    Az  Alkotmánybíróság  az országos népszavazás  elrendeléséről
    szóló   határozat  ellen  benyújtott  jogorvoslati   kérelmet
    elkülönítette és külön eljárásban bírálja el.  Így  ebben  az
    eljárásban   –   a   választási  és   népszavazási   eljárást
    általánosan     érintő    –    mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség   megállapítására    és    az    utólagos
    normakontrollra      irányuló     indítványban      felvetett
    alkotmányossági problémákat vizsgálta az Alkotmánybíróság.

        2.   A   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
    megállapítására    irányuló   kérelmében   az    indítványozó
    rámutatott   arra,   hogy  a  választójog   gyakorlásához   a
    választójog  anyagi  jogi  szabályainak  meghatározásán   túl
    kifejezett  eljárási  szabályok  is  szükségesek,  mert  ezek
    nélkül  a  választópolgár  ténylegesen  nem  tudja  leadni  a
    szavazatát. Az Alkotmány 70. § (1) bekezdésének – az  Európai
    Unióhoz  történő  csatlakozásról szóló nemzetközi  egyezményt
    kihirdető törvény hatályba lépésének napján, 2004.  május  1-
    jén   hatályba   lépett   –   új  rendelkezése   alapján   az
    országgyűlési    képviselők    választásán,    az    országos
    népszavazáson részt vehetnek azok a választópolgárok is, akik
    a  szavazás  napján  nem tartózkodnak  a  Magyar  Köztársaság
    területén.   A  Ve.  hatályos  szabályai  csak   az   európai
    parlamenti képviselők választása tekintetében állapítanak meg
    eljárási szabályokat ezen állampolgároknak a szavazásban való
    részvételére. Az indítványozó álláspontja szerint a  szavazás
    napján    külföldön    tartózkodó   választópolgárok    aktív
    választójogát sérti az, hogy az Országgyűlés az országgyűlési
    képviselők választása és az országos népszavazás esetében nem
    szabályozta a szavazásban való részvételük rendjét.

        3.  Az indítvány szerint a Ve. 99/N-99/O. §-ai sértik  az
    Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  titkosság
    követelményét.   A  Ve.  e  szabályai  szerint   az   európai
    parlamenti képviselők választásán a szavazás napján külföldön
    tartózkodó     választópolgárok    a    Magyar    Köztársaság
    külképviseletein    adják    le   szavazatukat,    amennyiben
    felvételüket    kérik    a    külképviselet    külképviseleti
    névjegyzékébe.  Abban az esetben, ha csak egy  választópolgár
    kéri  a felvételét a külképviselet névjegyzékébe – figyelembe
    véve a szavazatszámláló bizottság tagjait is – legfeljebb  öt
    választópolgár  fog  szavazni a  külképviseleten,  azaz  húsz
    százalékos  valószínűséggel kiszámítható  egy  választópolgár
    szavazata.   Az  indítványozó  –  a  20/1990.  (X.   4.)   AB
    határozatra  hivatkozással – fejti ki  azt  az  álláspontját,
    hogy  a  választójog titkossága nem abszolút  követelmény,  a
    szükségesség/arányosság tesztje szerint korlátozható, azonban
    ez  a  teszt  magában foglalja azt is, hogy a  törvényhozó  a
    korlátozás  során  köteles az adott cél  elérésére  alkalmas,
    legenyhébb  eszközt  választani. A  törvényhozónak  ebben  az
    esetben  lehetősége lett volna az alkotmányos  demokráciákban
    széles  körben  alkalmazott, a választás titkosságát  kevésbé
    korlátozó    eszközt   választani   a   szavazás    rendjének
    szabályozása során.
    Az   indítványozó   rámutat  arra   is,   hogy   a   vitatott
    rendelkezések alkotmányellenességét nem érinti az  sem,  hogy
    az  Országgyűlés  2004.  május 24-i ülésnapján  a  Ve.  olyan
    módosítását  fogadta el, amely szerint az európai  parlamenti
    képviselők  2004.  évi  választásán  a  Ve.  99/O.  §-a   nem
    alkalmazandó, a 99/N. § szabályait pedig azzal az  eltéréssel
    rendeli  alkalmazni,  hogy az összes külképviseleten  leadott
    szavazatok  számlálását  együttesen  az  Országos  Választási
    Bizottság hatáskörébe utalja. Ez a szabályozás csak átmeneti,
    egyszeri  választás  lebonyolítására vonatkozik,  a  vitatott
    szabályok továbbra is hatályban maradtak.

                                 II.
                                 
    Az  Alkotmánybíróság  e  határozatát  az  alábbi  jogszabályi
    rendelkezésekre alapította:
         1.  Az  Alkotmánynak  az  indítványozó  által  felhívott
    szabályai:
    „70.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel
    rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az  a
    jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és
    választható legyen, valamint országos népszavazásban és  népi
    kezdeményezésben részt vegyen.”
      „71.  §  (1)  Az  országgyűlési  képviselőket,  az  Európai
    Parlament  képviselőit,  a helyi önkormányzati  képviselőket,
    valamint  a  polgármestert  és a fővárosi  főpolgármestert  a
    választópolgárok  általános és egyenlő  választójog  alapján,
    közvetlen és titkos szavazással választják.”

          2.   A   Ve.-nek   az   indítványozó   által   vitatott
    rendelkezései:
    „99/N.  § (1) A külképviseleti szavazás akkor lehetséges,  ha
    azt a fogadó állam nem ellenzi. Nem kerül sor szavazásra azon
    a    külképviseleten,   amelynek   névjegyzékében    egyetlen
    választópolgár sem szerepel.
     (2)  A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár  a
    külképviseleten, vagy ha a külképviselet épülete nem alkalmas
    a szavazás lebonyolítására, a külképviselet által biztosított
    egyéb helyiségben szavazhat. A 61. § (3) bekezdését nem  kell
    alkalmazni.    Minden   szavazóhelyiségben    legalább    egy
    szavazófülkét  kell kialakítani és legalább  egy  urnát  kell
    felállítani.
     (3)  A  külképviseleten  a  magyarországi  szavazás  napján,
    helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. Azokon a
    külképviseleteken,  ahol  az  időeltolódás  a   közép-európai
    időhöz  képest  –  1 óra (greenwichi időzóna),  a  helyi  idő
    szerinti 6 óra és a közép-európai idő szerinti 19 óra  között
    lehet    szavazni.   Az   amerikai   kontinensen   létesített
    külképviseleteken a magyarországi szavazást  megelőző  napon,
    helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni.
     (4)  Szavazni  személyesen lehet. A  külképviseleten  működő
    szavazatszámláló   bizottság   –   az    útlevél    vagy    a
    személyazonosság  megállapítására  alkalmas,  magyar  hatóság
    által kiállított igazolvány alapján – megállapítja a szavazni
    kívánó  polgár személyazonosságát és azt, hogy  szerepel-e  a
    külképviseleti névjegyzékben. Vissza kell utasítani azt,  aki
    személyazonosságát a fenti módon nem tudja igazolni, vagy nem
    szerepel a külképviseleti névjegyzéken.
     (5)  Ha  a  külképviseleten  a szavazás  lezárását  megelőző
    óráig egyetlen választópolgár sem szavaz, az elsőként szavazó
    választópolgár a szavazatszámláló bizottság tagja is lehet.
     (6)  A szavazást akkor is le kell zárni, ha a külképviseleti
    névjegyzéken   szereplő   valamennyi  választópolgár   leadta
    szavazatát.”
     
     „99/O.  § (1) A külképviseleti szavazás eredményéről készült
    jegyzőkönyvet  a külképviseleti választási iroda  vezetője  –
    elektronikus  úton  – haladéktalanul továbbítja  az  Országos
    Választási   Irodához.   A  jegyzőkönyv   elektronikus   úton
    továbbított  adatait az adatlapok adataival  megegyező  módon
    kell  kezelni,  a  külképviseleti választás eredményéről  nem
    kell külön adatlapot kiállítani.
     (2)  Az  Országos Választási Iroda az (1) bekezdés  szerinti
    adatokat  úgy  tárolja,  hogy csak a  szavazás  magyarországi
    lezárását  követően  válhassanak hozzáférhetővé.  A  szavazás
    magyarországi  lezárását  követően  ezeket  az  adatokat   az
    Országos  Választási  Iroda  mint  a  választás  nem  hiteles
    eredményét    tartalmazó    tájékoztató    adatokat     hozza
    nyilvánosságra.
     (3)   A   külképviseleti   szavazás   eredményéről   készült
    jegyzőkönyvet  és  az  egyéb választási  iratokat  –  az  (5)
    bekezdésben    foglalt   jegyzőkönyv    kivételével    –    a
    külképviseleten  működő  szavazatszámláló  bizottság   elnöke
    haladéktalanul az Országos Választási Bizottsághoz szállítja.
     (4)  A  választás eredményét a szavazatszámláló  bizottságok
    és a külképviseleteken működő szavazatszámláló bizottságok  –
    a  (3)  bekezdés szerint az Országos Választási  Bizottsághoz
    eljuttatott  –  jegyzőkönyvei alapján az Országos  Választási
    Bizottság állapítja meg a jegyzőkönyvek beérkezését követően.
     (5)   A   külképviseleti  szavazás  eredményéről  kiállított
    jegyzőkönyv  egy  példánya  a külképviseleten  –  a  szavazás
    magyarországi lezárását követően – három napig megtekinthető.
    Ezt  követően a jegyzőkönyvet az Országos Választási Irodához
    kell továbbítani.
     (6)   A   külképviseleti  szavazás  választási  iratait   az
    Országos  Választási Irodában a 75. § (3)  bekezdése  szerint
    kell kezelni.”

                                III.

    Az   indítvány  alapján  az  Alkotmánybíróság  elsőként   azt
    vizsgálta, hogy megállapítható-e a mulasztásban megnyilvánuló
    alkotmányellenesség amiatt, mert a Ve. nem állapította meg  a
    szavazás   napján   külföldön   tartózkodó   választópolgárok
    szavazásának  rendjére  vonatkozó  eljárási  szabályokat   az
    országgyűlési   képviselői   választások   és   az   országos
    népszavazás esetén.

    Az    Alkotmánybíróságnak   a   mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  megállapítására irányuló  hatáskörét  az
    Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban: Abtv.) 49. §-a szabályozza. Az Abtv. 49. §  (1)
    bekezdése  szerint,  ha az Alkotmánybíróság  hivatalból  vagy
    bárki  indítványára azt állapítja meg, hogy a jogalkotó szerv
    a  jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát
    elmulasztotta, és ezzel alkotmányellenességet idézett elő,  a
    mulasztást  elkövető  szervet  –  határidő  megjelölésével  –
    felhívja   feladatának  teljesítésére.  Az   Alkotmánybíróság
    allandó  gyakorlata  szerint  a jogalkotó  szerv  jogalkotási
    kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás nélkül is
    köteles eleget tenni, ha az alkotmányellenes helyzet – a jogi
    szabályozás iránti igény – annak nyomán állott elő,  hogy  az
    állam  jogszabályi úton avatkozott bizonyos  életviszonyokba,
    és  ezáltal  az  állampolgárok  egy  csoportját  megfosztotta
    alkotmányos  jogai  érvényesítésének lehetőségétől  [22/1990.
    (X.   16.)   AB   határozat,   ABH   1990,   83,   86.].   Az
    Alkotmánybíróság          mulasztásban          megnyilvánuló
    alkotmányellenességet  állapít  meg  akkor  is,  ha   alapjog
    érvényesüléséhez  szükséges jogszabályi garanciák  hiányoznak
    [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.].

    Az  Alkotmánybíróság  korábban már  foglalkozott  a  szavazás
    napján    külföldön    tartózkodó   választópolgárok    aktív
    választójogának   gyakorlására  vonatkozó  jogi   szabályozás
    alkotmányossági   kérdéseivel.  A  3/1990.   (III.   4.)   AB
    határozatában     alkotmányellenesnek     minősítette      és
    megsemmisítette  az  országgyűlési  képviselők  választásáról
    szóló  1989. évi XXXIV. törvénynek azt a rendelkezését, amely
    kimondta,  hogy  a  választásban  akadályozott  az,   aki   a
    választás   napján   külföldön   tartózkodik.   A   határozat
    indokolásában kifejtette, hogy a szabály nem alkotmányellenes
    azon  állampolgárok tekintetében, akiknek nincs magyarországi
    lakóhelyük,  de  sérti azoknak a magyar  állampolgároknak  az
    Alkotmány 70. § (1) bekezdésében biztosított alapvető  jogát,
    akik  belföldi  lakóhellyel rendelkeznek,  csak  a  választás
    napján   tartózkodnak  külföldön.  „Az   átmeneti   külföldön
    tartózkodás   ugyanis  a  modern  hírközlési  és  közlekedési
    viszonyok  mellett  nem képezheti akadályát  az  állampolgári
    jogok gyakorlásának.” (ABH 1990, 25, 26.)
    E  határozatában  az  Alkotmánybíróság felhívta  a  jogalkotó
    figyelmét a következőkre is:
    „A   törvényi  rendelkezés  részbeni  megsemmisítése  folytán
    joghézag  keletkezett,  mivel a választási  törvényben  nincs
    rendelkezés   arra  vonatkozóan,  hogy  a  választás   napján
    külföldön   tartózkodó  magyar  állampolgárok  a   választási
    jogukat   hogyan   gyakorolhatják.   Erre   tekintettel    az
    Országgyűlésnek ezt a joghézagot – lehetőség  szerint  már  a
    jelen   választásokra   kiható  hatállyal   –   a   választás
    titkosságának  követelményét szem előtt tartva  jogalkotással
    kellene pótolni.” (ABH 1990, 25, 26-27.)

    Az  Országgyűlés  akkor a szabályozás hiánya miatt  létrejött
    alkotmányellenes helyzetet úgy oldotta meg, hogy az Alkotmány
    módosításával  szűkítette az aktív választójoggal  rendelkező
    magyar    állampolgárok   körét,   a    Magyar    Köztársaság
    Alkotmányáról  szóló  1949.  évi  XX.  törvény  módosításáról
    rendelkező  1994.  évi  LXI. törvény 2.  §  (1)  bekezdésével
    ugyanis a következőképpen módosította az Alkotmány 70. §  (1)
    bekezdését:
    „(1)  A  Magyar  Köztársaság területén  élő  minden  nagykorú
    magyar  állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az  országgyűlési
    és  a helyi önkormányzati, továbbá a kisebbségi önkormányzati
    választásokon  választható  és – ha  a  választás,  illetőleg
    népszavazás napján az ország területén tartózkodik – választó
    legyen,  valamint országos vagy helyi népszavazásban és  népi
    kezdeményezésben részt vegyen.”

       Az   Alkotmány  70.  §  (1)  bekezdésének  ilyen  tartalmú
    módosítására tekintettel a Ve. megalkotása során  nem  merült
    fel   a   külföldön   történő  szavazás  rendjére   vonatkozó
    szabályozás igénye.

    Az  Alkotmány  70.  §  (1) bekezdésének a Magyar  Köztársaság
    Alkotmányáról  szóló  1949.  évi  XX.  törvény  módosításáról
    rendelkező  2002. évi LXI. törvény 7. §-a által megállapított
    –  2004.  május 1-jén hatályba lépett – hatályos rendelkezése
    az   aktív   választójog   korábbi  alkotmányi   korlátozását
    megszüntette,  minden  Magyarországon lakóhellyel  rendelkező
    nagykorú magyar állampolgár számára biztosítja mind az  aktív
    választójogot, mind az országos népszavazásban való részvétel
    jogát. Így az aktív választójog és az országos népszavazásban
    való  részvétel joga az Alkotmány 70. § (1) bekezdése alapján
    megilleti   azokat  a  magyarországi  lakóhellyel  rendelkező
    nagykorú  magyar  állampolgárokat is, akik a szavazás  napján
    külföldön tartózkodnak.
    Az  Alkotmány  70.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott  aktív
    választójog  és  a népszavazásban való részvétel  joga  olyan
    alkotmányos  alapvető jog, amely akkor képes  érvényesülésre,
    ha  az  állam  biztosítja gyakorlásának feltételeit,  törvény
    szabályozza   gyakorlásuk   módját,   garanciarendszerét.   A
    szabályozás  hiánya  lehetetlenné  teszi  a  választópolgárok
    számára alapvető joguk gyakorlását.
    A Ve. csak az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló
    2003.  évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Epvt.) 20.  §-ával
    beiktatott,  új  XI/A.  fejezetében tartalmaz  szabályokat  a
    szavazás  napján külföldön tartózkodó választópolgárok  aktív
    választójogának gyakorlására nézve. E szabályok azonban  csak
    az    Európai    Parlament   tagjainak    választása    során
    alkalmazandók, az országgyűlési képviselők választására és az
    országos népszavazásra nem irányadók.

    A külföldön történő szavazás szabályainak hiánya az Alkotmány
    70. § (1) bekezdése alapján választójogosultsággal rendelkező
    állampolgárokat    kizár   alapvető   jogaik    gyakorlásának
    lehetőségéből. Ezért megállapítható, hogy az Alkotmány 70.  §
    (1)  bekezdését  sértő alkotmányellenes  helyzet  keletkezett
    annak  következtében, hogy a jogalkotó nem teremtette meg  az
    összhangot   az   Alkotmány  70.  §   (1)   bekezdésének   új
    rendelkezése  és  a  Ve. között, nem alkotta  meg  azokat  az
    eljárási    szabályokat,   amelyek   a    választójogosultság
    Alkotmányban   történő  kiszélesítésére  tekintettel   minden
    választópolgár    számára    biztosítják    a     választójog
    gyakorlásának feltételeit.

    Mindezekre  tekintettel az Alkotmánybíróság – az indítványnak
    helyt adva – a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
    fennállását megállapította, kimondta: az Alkotmány 70. §  (1)
    bekezdését  sértő alkotmányellenes helyzet jött  létre  annak
    következtében, hogy az Országgyűlés nem alkotta meg azokat  a
    rendelkezéseket,   amelyek  a  választás   napján   külföldön
    tartózkodó,   az   Alkotmány  alapján  választójogosultsággal
    rendelkező  állampolgárok számára az országgyűlési képviselők
    választásán  aktív választójoguk gyakorlásának, illetőleg  az
    országos  népszavazáson való részvételük módját és garanciáit
    szabályozzák.

    Az     Alkotmánybíróság    a    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítása mellett az Abtv. 49. §-ában
    foglaltaknak    megfelelően   felhívta    az    Országgyűlést
    jogalkotási feladatának teljesítésére. Az Alkotmánybíróság  a
    jogalkotási  feladat  teljesítésére  irányuló  felhívását   –
    eddigi  gyakorlatától  eltérően – arra tekintettel  határozta
    meg,   hogy  e  határozat  meghozatalának  időpontjában  több
    országos   népszavazás  elrendelésére   irányuló,   illetőleg
    időközi választási eljárás van folyamatban. Elkerülendő  azt,
    hogy  e  népszavazások, illetőleg a szükségessé váló  időközi
    választások lebonyolítására – a szabályozás hiányossága miatt
    –   alkotmányellenes   helyzetben  kerüljön   sor,   valamint
    figyelemmel    a    mulasztás    megszüntetésére     irányuló
    törvényjavaslat  országgyűlési  tárgyalásának   előrehaladott
    voltára, az Alkotmánybíróság arra hívta fel az Országgyűlést,
    hogy jogalkotási feladatának az országos népszavazással és az
    országgyűlési   képviselők   választásával    (az    országos
    népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi  III.
    törvény   14-16.   §,   Ve.  115.  §)  kapcsolatos   törvényi
    határidőkre is tekintettel haladéktalanul tegyen eleget.

                                 IV.
       
        1.  Az indítvány alapján az Alkotmánybíróság vizsgálta  a
    Ve.   99/N.   és   99/O.   §-ai   alkotmányosságát   is.   Az
    indítványozónak  –  a  20/1990. (X. 4.) AB  határozatra  (ABH
    1990,  69, 71.) hivatkozással – kifejtett álláspontja szerint
    a  vitatott  szabályok azért sértik az Alkotmány  71.  §  (1)
    bekezdését,  mert a törvényhozó – mivel nem a cél  eléréséhez
    szükséges legenyhébb módszert választotta – abban az esetben,
    ha   csak   egy   választópolgár   kérte   a   külképviseleti
    névjegyzékbe  való  felvételét,  aránytalanul  korlátozza   a
    választójog titkosságát.
       
    Az indítvány részben megalapozott.
    Az  Alkotmány  71.  § (1) bekezdésében szabályozott  szavazás
    titkossága  önmagában nem alapvető jog, hanem  a  választások
    egyik  alapelve,  a választójog, illetőleg  a  népszavazáshoz
    való   alkotmányos  alapjog  gyakorlásának,   a   választások
    demokratizmusának az Alkotmányban szabályozott egyik eljárási
    garanciája.  Ezért  az  Alkotmányban  szabályozott   alapvető
    jogokat     korlátozó     jogszabályok     alkotmányosságának
    megítélésére   az   Alkotmánybíróság  által   kimunkált   un.
    „szükségesség/arányosság”  teszt  alkalmazásával  a  szavazás
    rendjére     vonatkozó    választási    eljárási    szabályok
    alkotmányellenessége a szavazás titkosságának  sérelme  miatt
    nem ítélhető meg.

    A  szavazás  titkosságát szabályozó 71.  §  (1)  bekezdés  az
    Alkotmány  „A  választások  alapelvei”  címet  viselő   XIII.
    fejezetében  nyert  elhelyezést.  Az  Alkotmány  71.  §   (1)
    bekezdése  a  választási  rendszer  klasszikus  alapelveit  –
    általános   és  egyenlő  választójog,  közvetlen  és   titkos
    szavazás – tartalmazza, a demokratikus választási rendszerrel
    szemben    támasztott   azon   alkotmányos    követelményeket
    fogalmazza    meg,    amelyek   érvényesüléséhez    szükséges
    garanciarendszert  a  választási rendszer  kialakítása,  jogi
    szabályozása és működése során biztosítani kell.
    A  szavazás titkosságának követelménye azt jelenti,  hogy  az
    egyes   választópolgárok  által  leadott  szavazat   tartalma
    semmilyen körülmények között nem kerülhet nyilvánosságra.  Ez
    az  alkotmányos  alapelv  azt  a  követelményt  támasztja  az
    állammal  szemben, hogy a szavazás rendjére és  a  szavazatok
    számlálására,   összesítésére   olyan   szabályokat   köteles
    alkotni,   és   a  szavazáskor  olyan  feltételeket   köteles
    biztosítani, amelyek garantálják, hogy a választópolgár által
    leadott   szavazat   tartalma   mások   számára   ne   legyen
    megismerhető, illetőleg megállapítható.

    Az   Alkotmány   a  választójogosultságra  és  a   választási
    alapelvekre   vonatkozó   szabályokon   túl   nem   tartalmaz
    rendelkezéseket a választási rendszerre nézve, a 71.  §  (3)-
    (4)   bekezdésében  a  törvényhozásra  bízza   a   választási
    rendszerre vonatkozó szabályok megalkotását, így a választási
    alapelvek   garanciarendszerének   kialakítását   is.   Ennek
    megfelelően  az  Országgyűlésnek  széles  mozgástere  van   a
    választási szabályok megalkotásában.
    „[…]    [A]z   Országgyűlés   széles   döntési   szabadsággal
    rendelkezik a választási rendszer megválasztása, a választási
    eljárás   szabályainak  megállapítása  során.  A  törvényhozó
    szabadon  határozza  meg a választókerületi  rendszereket,  a
    jelöltállítás,  a szavazás és a mandátumszerzés  rendjét.  Az
    Országgyűlés   ezt  a  döntési  szabadságát  a   választójogi
    szabályok  megalkotása során is, csak  az  Alkotmány  keretei
    között   gyakorolhatja,  úgy  köteles  ezeket  a  szabályokat
    meghozni,   hogy   azok  az  Alkotmány  rendelkezéseivel   ne
    ütközzenek,   Alkotmányban   szabályozott   alapvető    jogot
    alkotmányellenes  módon  ne  korlátozzanak.”  (63/B/1995.  AB
    határozat, ABH 1996, 509, 513.)

    Ennek   megfelelően  az  Országgyűlés  szabad  mérlegelésének
    tárgya   az  is,  hogy  a  szavazás  milyen  módját   rendeli
    alkalmazni a külföldön történő szavazás esetén. Önmagában az,
    hogy  a  törvényhozó a szavazásnak milyen rendjét szabályozza
    nem alkotmányossági kérdés, alkotmányossági kérdést akkor vet
    fel   a  szavazás,  illetőleg  a  szavazatszámlálás  törvényi
    rendezése, ha szabályai az Alkotmány valamely rendelkezésével
    ellentétesek.

    A   külképviseleti  szavazás  szabályait,  mint  az   Európai
    Parlament   tagjainak  megválasztására  vonatkozó   speciális
    szabályokat az Epvt. iktatta be a Ve.-be, oly módon,  hogy  a
    szavazás rendjére vonatkozó általános szabályokat adaptálta a
    külképviseleten történő szavazásra. Ennek megfelelően  a  Ve.
    99/N.  §-a  csak  néhány speciális rendelkezést  tartalmaz  a
    szavazás  módjára nézve (a szavazás időtartama, legalább  egy
    szavazófülke,    legalább   egy    urna    biztosítása),    a
    szavazatszámlálás módját pedig nem szabályozza.  A  99/A.  §-
    ában úgy rendelkezik, hogy a Ve. I-X. fejezet, valamint 89. §
    és   93.   §   rendelkezéseit  a  XI/A.  fejezetben   foglalt
    eltérésekkel  az  Európai Parlament tagjainak megválasztására
    is alkalmazni kell. Ennek megfelelően a szavazás módjára és a
    szavazatszámlálásra – néhány szabály kivételével – az európai
    parlamenti  választások  során is  a  Ve.  VIII.  fejezetében
    megállapított    általános   szabályok    alkalmazandók.    A
    külképviseleten történő szavazás titkosságát tehát alapvetően
    a  választási eljárás általános szabályai garantálják. A  Ve.
    99/N.  és  99/O. §-a nem tartalmaz olyan rendelkezést,  amely
    önmagában  a szavazás titkosságának az Alkotmány  71.  §  (1)
    bekezdésében szabályozott követelményét sértené.

    Ezért az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Ve. 99/N. és
    99/O.  §-a  tekintetében az Alkotmány 71. § (1)  bekezdésének
    sérelme  nem  állapítható meg, ezért a vitatott rendelkezések
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

        2.   Az   indítványozó  álláspontja  szerint  az  európai
    parlamenti   képviselők  választása  során  a  külképviseleti
    szavazásra  vonatkozó szabályozás azért is  alkotmányellenes,
    mert,  ha  egy külképviseleten egy választópolgár adja  le  a
    szavazatát,   a   szavazatszámláló   bizottság   a   szavazás
    titkosságát sértő, nagy valószínűséggel meg tudja  állapítani
    a választópolgár szavazatának tartalmát.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a szavazás titkossága
    a  választásokkal szemben támasztott feltétlen  érvényesülést
    kívánó követelmény. A szavazás titkosságát az államnak minden
    körülmények  között biztosítania kell. A szavazás titkosságát
    sérti az is, ha a szavazatok számlálása során rekonstruálható
    a   választópolgár   által  leadott  szavazat   tartalma,   a
    szavazatszámláló  bizottság  meg  tudja  állapítani,  hogy  a
    választópolgár milyen szavazatot adott le.
    Az  Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  a  külképviseleti
    szavazás  hatályos  szabályozása  valóban  magában  rejti  az
    indítványozó  által  felvetett alkotmányossági  problémát.  A
    külképviseleti szavazás esetén a szavazásra – még  akkor  is,
    ha   arra  alapvetően  a  szavazás  általános  szabályai   az
    irányadók   –   a  hazai  szavazás  kialakult  és   szigorúan
    ellenőrzött  rendjétől eltérő, rendkívüli körülmények  között
    kerül  sor.  A külképviseleti szavazás során kisszámú  –  nem
    tekinthető kivételes helyzetnek az sem, hogy csak egyetlen  –
    szavazó adja le a szavazatát. Ezért a külképviseleti szavazás
    esetén   a   szavazás   titkosságának  biztosítása   fokozott
    garanciákat  igényel.  A szavazás titkossága  követelményének
    biztosítására  már  fent  idézett,  3/1990.  (III.   4.)   AB
    határozatában  is  felhívta az Alkotmánybíróság  a  jogalkotó
    figyelmét.  A  Ve.-nek a külképviseleti szavazásra  vonatkozó
    szabályai   nem   biztosítják  teljes   körben   a   szavazás
    titkosságának  garanciáit.  Így nem  biztosított  a  szavazás
    titkossága  az  indítványozó  által  felvetett  esetben  sem,
    amikor  a  külképviseleten csak egy  választópolgár  adja  le
    szavazatát.  Ebben  az esetben a szavazás rendjére  vonatkozó
    szabályok   lehetőséget  adnak  arra,  hogy  a  szavazatszedő
    bizottság   a   szavazatszámlálás   során   rekonstruálja   a
    választópolgár   által   leadott   szavazat   tartalmát.    A
    választópolgár  szavazatának tartalmára  való  következtetést
    lehetővé  teszi  a leadott szavazatok kis száma,  a  kisszámú
    szavazat  miatt  nyomon  követhető  a  szavazatok  leadásának
    sorrendje.   (A  Ve.  64.  §-a  alapján  elsőként   az   urna
    lezárásakor  és  az  ellenőrző lap  elhelyezésekor  jelenlévő
    választópolgár adja le a szavazatát, a 99/N. § (5)  bekezdése
    alapján  a szavazatszámláló bizottság tagja csak akkor  lehet
    elsőként  szavazó  választópolgár, ha  a  szavazás  lezárását
    megelőző óráig egyetlen választópolgár sem szavazott.)

    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  választópolgár
    által leadott szavazat megismerhetősége az ilyen esetekben  a
    szavazás titkosságának sérelmét eredményezi.

    A  törvényhozó ezt az alkotmányossági problémát a  2004.  évi
    európai   parlamenti  választások  esetében   megoldotta.   A
    választási   eljárásról   szóló   1997.   évi   C.    törvény
    módosításáról rendelkező 2004. évi XLIII. törvény új 172.  §-
    sal  egészítette ki a Ve.-t. Ebben úgy rendelkezett,  hogy  a
    2004.  évi  európai  parlamenti  választásokon  szavazatszedő
    bizottságok nem működnek. Az urna felbontását és a szavazatok
    számlálását,    a   külképviseleti   szavazás    eredményének
    megállapítását  az Országos Választási Bizottság  három  erre
    kijelölt  tagjának hatáskörébe utalta. Ez a szabályozás  csak
    egyszeri   alkalommal,   a  2004.  évi   európai   parlamenti
    választások  alkalmával  volt  alkalmazandó,  a   2004.   évi
    választások lezárultával hatályát vesztette.

    Következésképpen a szavazás titkosságának garanciarendszere a
    Ve.-nek   a  külképviseleti  szavazásra  vonatkozó   hatályos
    szabályozásában hiányos, amely hiányosság a következő európai
    parlamenti  választások  során a titkosság  elvének  sérelmét
    eredményezheti.
    Erre  tekintettel az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva  –
    megállapította,  hogy  az Alkotmány 71.  §  (1)  bekezdésében
    szabályozott   választási   alapelv   érvényesülését   sértő,
    alkotmányellenes  helyzet  keletkezett  annak  következtében,
    hogy  a  törvényhozó  a külképviseleti szavazás  szabályozása
    során  nem  alkotta  meg  a  szavazás  titkosságát  biztosító
    garanciális rendelkezéseket.
    Egyúttal   felhívta  a  jogalkotót  arra,  hogy   jogalkotási
    kötelezettségének    a   rendelkező   rész    1.    pontjában
    meghatározottak szerint tegyen eleget.

    Az  Alkotmánybíróság  a határozat Magyar  Közlönyben  történő
    közzétételét  a  választópolgárok széles körét  érintő  volta
    miatta rendelte el.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The Parliament failing to adopt provisions on the manner and guarantees of the exercise of the active voting rights of citizens entitled to vote on the basis of the Constitution who are staying abroad on the day of the vote; Act C of 1997 on the Election Procedure
     Number of the Decision:
     .
     32/2004. (IX. 14.)
     Date of the decision:
     .
     09/13/2004
     .
     .
     en_0032_2004.pdfen_0032_2004.pdf