Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02639/2012
Első irat érkezett: 03/26/2012
.
Az ügy tárgya: a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest II. kerület Rézsű utca 84. szám alatti ingatlanra vonazkozó E-TG turisztikai erdő keretövezeti besorolása kapcsán benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/23/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének (a továbbiakban: FSZKT) a Budapest II. kerület 50.861 hrsz-ú, természetben Budapest II. kerület Rézsű utca 84. szám alatti ingatlanra vonatkozó E-TG turisztikai erdő kertövezeti besorolása megsemmisítését kéri az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz keretében.
Az indítványozó 2000. IV. 28-án megvásárolt egy Budapest II. kerületi ingatlant, mely E-TG turisztikai erdő keretövezeti besorolás alá tartozott. A képviselő-testület 468/2000. (XI. 23.) KT. sz. határozatával javasolta a Fővárosi Közgyűlésnél az FSZKT módosítását, hogy az ingatlan lakóterület építési övezeti besorolást nyerjen. Az indítványozó az átminősítést meg nem várva, építési engedély nélkül megkezdte az építkezést. A Fővárosi Közgyűlés azonban 2090/2001. határozatával úgy döntött, hogy az övezeti besorolást nem módosítja. Ezt követően, a Budapest Főv. II. kerület Önkormányzat határozatával kötelezte az indítványozót az ingatlan lebontására. A határozat ellen bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett az indítványozó. A keresetet a bíróság elutasította.
Az indítványozó szerint alaptörvény-ellenes és jogszabálysértő a Fővárosi Közgyűlés térképi és rajzi része, úgy sorolt ingatlant erdőterületbe, E-TG turisztikai keretövezetbe, hogy a kérdéses ingatlan soha nem szerepelt erdő művelési ágként sem az ingatlan-nyilvántartásban, sem erdőövezetként az országos erdőnyilvántartásban. Álláspontja szerint az FSZKT alkalmazása révén sérült a testi-lelki egészséghez való joga, a tisztességes eljáráshoz való joga és a panaszjoga..

.

Támadott jogi aktus:
  46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Szabályozási Kerettervről
  Fővárosi Bíróság K. 31.383/2009/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
C. cikk (1) bekezdés
Q. cikk (3) bekezdés
R. cikk (1)-(2) bekezdés
T. cikk (1)-(3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXV. cikk

.
A határozat száma: 3006/2013. (I. 21.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1175
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: önkormányzati rendelet jogszabályba ütközésének kérdése
.
A határozat kelte: Budapest, 01/14/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.01.14 10:00:00 1. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  1. Az Alkotmánybíróság Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének a tárgyi ingatlanra vonatkozó E-TG turisztikai erdő keretövezeti besorolása alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (1) bekezdésére alapozott alkotmányjogi panaszt visszautasítja, és az indítványt átteszi a Kúriára.
  2. Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Bíróság 5.K.31.383/2009/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének és megállapítására és megsemmisítésére irányuló, az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 27. §-ára alapozott alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
I n d o k o l á s

[1] 1. Az indítványozó először 2009. október 29-én érkezett utólagos absztrakt normakontroll indítványában kérte Budapest Főváros Közgyűlésének a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének (a továbbiakban: Ör.) a tárgyi ingatlanra vonatkozó E-TG turisztikai erdő keretövezeti besorolása alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.
[2] Az indítványozó előadta, hogy a tulajdonában levő tárgyi ingatlant az Ör. alkotmányellenes és törvénysértő módon sorolta az E-TG turisztikai keretövezetbe, ami kizárja, hogy – a szerinte egyébként L/6 építési övezetbe tartozó – ingatlanon lakóépület létesüljön. Bár Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata az ingatlanra vonatkozó átminősítési kérelmet nyújtott be Budapest Főváros Közgyűléséhez, de a Közgyűlés az övezeti besorolást nem módosította.

[3] 2. Álláspontja szerint az ingatlan-nyilvántartási adatok, valamint a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága által kiadott vélemény bizonyítják azt, hogy az Ör. térképi és rajzi része a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 2. § (1) bekezdésébe és 44/A. § (2) bekezdésébe, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésébe, az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 5. §-ába, 8. § (1) bekezdésébe, 15. § (1) bekezdésébe, 16. § (2) bekezdésébe, 31. § (1) bekezdésébe, 73. § (1) bekezdésébe, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 23. § (2) és (3) bekezdéseibe, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésébe, 28. §-ába, az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésébe, 31. § (1) bekezdésébe, továbbá Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv.Kgy. rendelet 53. §-ába ütköző módon sorolta a tulajdonában álló ingatlant E-TG turisztikai erdő övezetbe.

[4] 3. Mivel 2012. január 1-jén az Alkotmány helyébe az Alaptörvény lépett, az Alkotmánybíróság a XX/785-1/2012. számú végzésében felhívta az indítványozót, hogy nyilatkozzon arról, alkotmányjogi panaszként fenn kívánja-e tartani indítványát, és ha igen, nyilatkozzon arról is, mely alaptörvényi rendelkezést sért a támadott norma. A végzésre adott válaszában az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése 27. §-a és 71. § (3) bekezdése alapján nyújtott be alkotmányjogi panaszt.

[5] 3.1. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában előadta, hogy a tulajdonában álló ingatlanon engedély nélkül építkezett, amelynek eredményeként az ügyben eljáró építésügyi hatóságok, végül a Fővárosi Bíróság 2009. november 12-én kelt 5.K.31. 383/2009/14. számú ítéletével jogerősen az engedély nélkül megépített építmény lebontására kötelezték.

[6] 3.2. Az Abtv. 26. § (1) bekezdésére alapított alkotmányjogi panasza szerint a Fővárosi Bíróság ítéletében alkalmazott Ör. – fenntartva e körben az utólagos absztrakt normakontroll eljárásban előadott érveket – magasabb szintű jogszabályokba ütközik, ezáltal sérül az Alaptörvény R), T) és 32. cikke.

[7] 3.3. Az Abtv. 27. §-ára alapított panaszában arra utalt, hogy a bírósági eljárás során az indítványozónak az Alaptörvény I., XX. és XXIV. cikkeibe, és “erre tekintettel” a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2–3. §-aiban, 50. §-ában, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 165. §-ában biztosított jogai sérültek.

[8] 4. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Ezért az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy az indítvány megfelel-e az alkotmányjogi panasz előterjesztésére vonatkozó, törvényben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek.

[9] 5. Az Alkotmánybíróság először az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjogi panaszról döntött.
[10] Az alkotmányjogi panasz indítvány e részében nem fogadható be, mert az alkotmányjogi panasz nem tesz eleget az Abtv. 37. § (1) bekezdésének. Az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján benyújtott panaszindítvány nem csak Alaptörvénybe ütközést, hanem más jogszabályba ütközést is állít, és ezért az Alkotmánybíróságnak az Abtv. 37. § (1) bekezdése alapján nincs hatásköre az indítványt elbírálni. Ilyen esetekben az indítványt át kell tenni az eljárásra hatáskörrel rendelkező Kúriára, mivel az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja értelmében a bíróság dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről. Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadását az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján visszautasította, és az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 31. § (1) bekezdés b) pontja és 64. §-a alapján a panasznak – e részében – az eljárásra hatáskörrel rendelkező Kúriára történő áttételéről rendelkezett.

[11] 6. Az indítványozó másodlagos indítványi kérelemként kérte alkotmányjogi panaszának az Abtv. 27. §-a szerinti elbírálását és a Fővárosi Bíróság 2009. november 12-én kelt 5.K.31.383/2009/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Abtv. 74. §-ából az következik, hogy a jogalkotó csak az Abtv. hatályba lépését (2012. január 1-jét) követően nyitotta meg az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz előterjesztésének lehetőségét, az azt megelőzően jogerősen lezárult eljárások tekintetében nem, így az indítványozó indítványozói jogosultsága e vonatkozásban nem állapítható meg. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés c) pontja alapján – az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt visszautasította.
   Dr. Holló András s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Balsai István s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Kiss László s. k.,
   előadó alkotmánybíró
   Dr. Bragyova András s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Kovács Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   03/26/2012
   .
   Number of the Decision:
   .
   3006/2013. (I. 21.)
   Date of the decision:
   .
   01/14/2013
   .
   .