English
Hungarian
Ügyszám:
.
244/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 54/2004. (XII. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/690
.
A döntés kelte: Budapest, 12/13/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                
   Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének  és
   nemzetközi  szerződésbe  ütközésének  utólagos  vizsgálatára,
   illetve   mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség,
   továbbá  nemzetközi szerződésből származó jogalkotási feladat
   elmulasztásának megállapítására irányuló indítványok alapján,
   valamint  hivatalból  eljárva –  Dr.  Bihari  Mihály  és  Dr.
   Kukorelli István alkotmánybírák különvéleményével –  meghozta
   a következő

                           határozatot:

       1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  Büntető
   Törvénykönyvről  szóló  1978. évi  IV.  törvény  282.  §  (1)
   bekezdésének,  282/A.  §  (1)  bekezdésének,  282/B.  §   (1)
   bekezdésének,  282/C.  §  (1) és (2)  bekezdésének,  valamint
   283/A.  §  (1)  bekezdésének  a „hatósági  engedély  nélkül”,
   illetve a 283/A. § (1) bekezdésének „hatósági engedéllyel nem
   rendelkezőnek” szövegrészei alkotmányellenesek, ezért  azokat
   a határozat kihirdetésének napjával megsemmisíti.
      
      A  felsorolt  rendelkezések az alábbi  szöveggel  maradnak
      hatályban:
        
        „282.   §   (1)  Aki  kábítószert  termeszt,   előállít,
   megszerez,  tart, az országba behoz, onnan  kivisz,  vagy  az
   ország  területén  átvisz, bűntettet követ  el,  és  öt  évig
   terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
        „282/A.  §  (1) Aki kábítószert kínál, átad,  forgalomba
   hoz,  vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és két évtől
   nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
        „282/B.  §  (1)  Az a tizennyolcadik életévét  betöltött
   személy,  aki tizennyolcadik életévét be nem töltött  személy
   felhasználásával  kábítószert termeszt, előállít,  megszerez,
   tart,  az  országba behoz, onnan kivisz, az ország  területén
   átvisz,  bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig  terjedő
   szabadságvesztéssel büntetendő.”
        „282/C.   §  (1)  Az  a  kábítószerfüggő  személy,   aki
   kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az  országba
   behoz,  onnan  kivisz, az ország területén  átvisz,  vétséget
   követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
        (2) Az a kábítószerfüggő személy, aki kábítószert kínál,
   átad,  forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, bűntettet  követ
   el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
        „283/A.  §  (1)  Aki nemzetközi szerződés végrehajtására
   kiadott  jogszabályban  a kábítószer  tiltott  előállításához
   használt  vegyi  anyagként  meghatározott  anyagot  előállít,
   megszerez,   tart,   felhasznál,   forgalomba   hoz,    azzal
   kereskedik,  az  országba  behoz,  onnan  kivisz,  az  ország
   területén   átvisz,   úgyszintén,  aki  jogszabályi   előírás
   megszegésével ilyen anyagot átad, bűntettet követ el,  és  öt
   évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
      
       2.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  Büntető
   Törvénykönyvről  szóló  1978. évi  IV.  törvény  283.  §  (1)
   bekezdésének b), c), d) pontja, e) pontjának 2.  alpontja  és
   (2)  bekezdése  alkotmányellenes, ezért  azokat  a  határozat
   kihirdetésének napjával megsemmisíti.
      
       A 283. § az alábbi szöveggel marad hatályban:
        „283.  §  (1)  Nem  büntethető kábítószerrel  visszaélés
   miatt,
        a)  aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra
   termeszt, előállít, megszerez vagy tart [282. § (5)  bek.  a)
   pont],
        […]
        e) az a kábítószerfüggő személy, aki
        1.   jelentős   mennyiséget  el   nem   érő   mennyiségű
   kábítószert saját használatára termeszt, előállít, megszerez,
   tart,  az  országba behoz, onnan kivisz, az ország  területén
   átvisz [282/C. § (1) bek. és (5) bek. a) pont],
        […]
        f)  az a kábítószerfüggő személy, aki az e) 1. alpontban
   meghatározott  bűncselekménnyel  összefüggésben  –  két   évi
   szabadságvesztésnél   nem  súlyosabban   büntetendő   –   más
   bűncselekményt követ el,
        feltéve,  ha az első fokú ítélet meghozataláig okirattal
   igazolja,  hogy legalább hat hónapig folyamatos,  kábítószer-
   függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő
   más   ellátásban   részesült,   vagy   megelőző-felvilágosító
   szolgáltatáson vett részt.”
      
      3.   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  Büntető
      Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 286/A.  §  (2)
      bekezdése  alkotmányellenes, ezért  azt  2005.  május  31.
      napjával megsemmisíti.
      
      4.    Az    Alkotmánybíróság   megállapítja:    nemzetközi
      szerződésbe    ütköző    és    alkotmányellenes    helyzet
      keletkezett  azáltal,  hogy  az  Országgyűlés  a   Büntető
      Törvénykönyvről   szóló  1978.  évi   IV.   törvényben   a
      kábítószerrel  visszaélés  egyes  eseteivel   kapcsolatban
      elmulasztotta  a kiskorúak védelmét fokozottan  garantáló,
      az  1991.  évi  LXIV.  törvénnyel kihirdetett,  a  Gyermek
      jogairól  szóló,  New Yorkban, 1989. november  20-án  kelt
      Egyezmény,   valamint   az   1998.   évi   L.   törvénnyel
      kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete  keretében  a
      kábítószerek  és pszichotrop anyagok tiltott  forgalmazása
      elleni,  1988.  december  20-án,  Bécsben  kelt  Egyezmény
      rendelkezéseit érvényre juttató szabályok megalkotását.
      
      Ezért az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést,  hogy
      jogalkotói  feladatának  2005. május  31.  napjáig  tegyen
      eleget.
      
      5.  Az  Alkotmánybíróság hivatalból eljárva  megállapítja:
      az  Országgyűlés alkotmányellenes mulasztást  követett  el
      azzal,  hogy  az  1965.  évi  4. törvényerejű  rendelettel
      kihirdetett,  a  New  Yorkban, 1961.  március  30-án  kelt
      Egységes  Kábítószer Egyezmény I – IV. listáinak,  illetve
      az  1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett,  a
      pszichotrop  anyagokról  szóló,  Bécsben,  az  1971.   évi
      február  hó 21. napján aláírt egyezmény I – IV.  listáinak
      eredeti   és  mindenkor  hatályos  (módosított)   szövegét
      törvényben nem hirdette ki.
      
       Ezért  az  Alkotmánybíróság  felhívja  az  Országgyűlést,
   hogy   a   listák   szövegének   kihirdetésével   kapcsolatos
   jogalkotói feladatának 2005. május 31. napjáig tegyen eleget.
      
      6.  Az  Alkotmánybíróság hivatalból eljárva  megállapítja:
      alkotmányellenes  helyzet  keletkezett  azáltal,  hogy  az
      Országgyűlés      elmulasztotta     azon     rendelkezések
      megállapítását,   amelyekből  a  Büntető   Törvénykönyvről
      szóló   1978.   évi  IV.  törvény  282   –   283/A.   §-ai
      alkalmazásakor   a  bűncselekmény  elkövetési   tárgya   a
      jogbiztonság      követelményét      kielégítő       módon
      meghatározható.
      
      Ezért az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést,  hogy
      jogalkotói  feladatának  2005. május  31.  napjáig  tegyen
      eleget.
      
       7.  Az  Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapítja:
   az   Országgyűlés  alkotmányellenes  mulasztást  idézett  elő
   azzal,  hogy  a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.  évi  IV.
   törvény rendelkezéseivel összefüggésben nem alkotta meg  azon
   szabályokat, amelyek a kábítószer-élvezőket segítő, megelőző,
   gyógyító  programok végrehajtásában közreműködők  büntetőjogi
   felelősségének kérdéseit rendezik.
      
      Ezért az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést,  hogy
      jogalkotói  feladatának  2005. május  31.  napjáig  tegyen
      eleget.
      
      8.  Az  Alkotmánybíróság hivatalból eljárva  megállapítja:
      alkotmányellenes  helyzet  keletkezett  azáltal,  hogy   a
      jogalkotó  elmulasztotta a Büntető  Törvénykönyvről  szóló
      1978.  évi  IV.  törvény  282  –  283/A.  §-aiban  foglalt
      elkövetési  magatartások  és  az  engedéllyel  folytatható
      tevékenységeket  megállapító  jogszabályok   összhangjának
      megteremtését.
      
      Ezért  az  Alkotmánybíróság felhívja  a  jogalkotót,  hogy
      feladatának 2005. május 31. napjáig tegyen eleget.
      
       9.    Az   Alkotmánybíróság   elutasítja   a   nemzetközi
   szerződésbe ütközés megállapítására irányuló azon indítványt,
   amely  szerint  az  1998. évi L. törvénnyel  kihirdetett,  az
   Egyesült  Nemzetek  Szervezete keretében  a  kábítószerek  és
   pszichotrop   anyagok  tiltott  forgalmazása  elleni,   1988.
   december  20-án, Bécsben kelt Egyezmény 3. cikk 5.  pontjának
   f)  és g) alpontjaiba ütköző módon sértik a nemzeti bíróságok
   jogkörét  a  Büntető  Törvénykönyvről  szóló  1978.  évi  IV.
   törvény  283. §-ának azon rendelkezései, amelyek a nem  függő
   fogyasztók    számára    is   biztosítják    a    büntetőjogi
   következmények alóli mentesülés lehetőségét.
      
      10.  Az  Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről  szóló
      1978.  évi  IV. törvény 282. §-a, 282/A. §-a, 282/B.  §-a,
      282/C. §-a, 283. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az  e)
      pont 1. alpontja és f) pontja, a 283/A. §-a, 286/A. §  (3)
      bekezdése  nemzetközi  szerződésbe  ütközésének,  valamint
      alkotmányellenességének         megállapítására         és
      megsemmisítésére  irányuló indítványokat  –  a  rendelkező
      rész  1. és 2. valamint 4. pontjában foglaltakon túlmenően
      – elutasítja.
      11.  Az  Alkotmánybíróság az Országgyűlés alkotmányellenes
      mulasztásának  megállapítására irányuló  azon  indítványt,
      amely  szerint  azáltal,  hogy a  Büntető  Törvénykönyvről
      szóló   1978.  évi  IV.  törvény  rendelkezései   büntetni
      rendelik  a csekély mennyiségű kábítószer saját fogyasztás
      céljából  történő  előállítását és termesztését,  sérül  a
      jogalanyoknak   Alkotmányban  biztosított   önrendelkezési
      joga – elutasítja.
      
       12.   Az   Alkotmánybíróság  a  kábítószerrel  visszaélés
   vétsége  és  bűntette miatt jogerősen lezárt büntetőeljárások
   felülvizsgálatára vonatkozó indítványt elutasítja.
      
       13.  Az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről  szóló
   1978.  évi  IV. törvény 1999. március 1. és 2003. március  1.
   között  hatályban  volt  282. §  (9)  bekezdés  a)  pontjának
   „kábítószert  fogyaszt”  szövegrésze,  valamint   b)   pontja
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló eljárást megszünteti.
      
      14.  Az  Alkotmánybíróság az Országgyűlés alkotmányellenes
      mulasztásának  megállapítására irányuló  azon  indítványt,
      amely  szerint azért sérülnek a gyermekeknek az  Alkotmány
      16.   §-ában   biztosított   érdekei,   mert   a   Büntető
      Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény  nem  lép  fel
      kellő  szigorral a kábítószerrel visszaéléssel  szemben  –
      visszautasítja.
      
       Az   Alkotmánybíróság   ezt  a   határozatát   a   Magyar
   Közlönyben közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.
                                 
        Az  Alkotmánybírósághoz öt indítvány érkezett  a  Büntető
    Törvénykönyvről   szóló   1978.   évi   IV.   törvénynek   (a
    továbbiakban:     Btk.)     a    kábítószerrel     visszaélés
    bűncselekményét    meghatározó    törvényi     tényállásaival
    kapcsolatban.  Az indítványok a szabályozás jelenlegi  módját
    azonos és eltérő oldalról egyaránt, szinte minden tekintetben
    többszörösen  támadták. Az indítványozók –  olykor  egymással
    ellentétes   –   álláspontjaik   alátámasztására   nemegyszer
    ugyanazon alkotmányi rendelkezésekre hivatkoztak, kontrasztos
    érvelést  kifejtve és egymásnak ellentmondó következtetéseket
    levonva  azok  tartalmából.  Az  Alkotmánybíróság  ezért   az
    ügyeket egyesítette és egy eljárásban bírálta el.
       
                                 A.
                                 
        1.  Az  egyik  indítványozó  a  kábítószerrel  visszaélés
    elkövetési  magatartásai közül – a Btk. 1999. március  1.  és
    2003.  március  1. között hatályos – 282. § (1) bekezdésében,
    valamint   a   „282/B”.  §  (1)  bekezdésében   meghatározott
    „megszerez”  és  „tart” fordulatok,  illetve  a  282.  §  (9)
    bekezdés  a) pontjában, továbbá a „282/B”. § (5) bekezdés  a)
    pontjában  rögzített,  a fogyasztói magatartást  szankcionáló
    tényállási  elemek alkotmányellenességének megállapítását  és
    megsemmisítését  kezdeményezte.  Kérte  továbbá  a   vitatott
    jogszabályi    rendelkezések   alapján    jogerősen    lezárt
    büntetőeljárások    felülvizsgálatának   elrendelését.    (Az
    indítvány benyújtásának időpontjában a Btk-nak 282/B. §-a nem
    volt.  Az  e  megjelölés alatti vitatott  rendelkezések  –  a
    beadvány  indokolásából  kitűnően – az  akkori  282/A.  §-ban
    voltak  fellelhetőek.)  A  támadott rendelkezések  a  büntető
    jogszabályok   és  a  hozzájuk  kapcsolódó  egyes   törvények
    módosításáról  szóló 2003. évi II. törvény  (a  továbbiakban:
    Btk.   módosítás1.)  2003.  március  1-jei  hatályba  lépését
    követően  tartalmilag a 282. § (1) bekezdésében,  illetve  az
    (5)  bekezdés a) pontjában, valamint a 282/C. §  (1)  és  (5)
    bekezdésében élnek tovább.

        Az   indítványozó   emellett  mulasztás   megállapítására
    irányuló  kérelmet is előterjesztett, mivel az  „Országgyűlés
    […]  nem biztosítja az önrendelkezési jog gyakorlását, amikor
    büntetni   rendeli   csekély  mennyiségű   kábítószer   saját
    fogyasztás   céljából  való  előállítását  és  termesztését.”
    Kifejtette,   hogy  az  Alkotmány  54.  §  (1)   bekezdésében
    garantált  emberi  méltósághoz való jog magában  foglalja  az
    önrendelkezési szabadsághoz való jogot. Ebből az  következik,
    hogy  a magánszférába történő állami beavatkozásnak akkor  is
    kizártnak kellene lennie, ha a polgárok egészségüket károsító
    tudatmódosító  szereket  használnak.  Véleménye  szerint   az
    önpusztító  magatartással az egyén csak önmagának árt,  mások
    jogait  nem  veszélyezteti, s ezért az államnak az  Alkotmány
    70/D.  §-ból  fakadó  azon kötelezettségével  szemben,  amely
    szerint  a  területén élők számára biztosítja  a  legmagasabb
    testi  és lelki egészséghez való jogot, elsőbbséget élvez  az
    Alkotmány  54. § (1) bekezdése által oltalmazott alapjog.  Ez
    pedig korlátozza az államot abban, hogy az arányosság elvének
    megsértésével  büntetőjogi eszközök  útján  avatkozzon  be  a
    kábítószer-fogyasztó személyek magánéletébe.

        Hozzátette  mindehhez, hogy a támadott  rendelkezések  az
    Alkotmány   55.  §  (1)  bekezdésében  biztosított   személyi
    szabadsághoz való jog tekintetében az Alkotmány 70/A.  §  (1)
    bekezdésébe  is ütköznek. Az állam önkényesen döntött  akkor,
    amikor a tudatmódosító szerek közül ésszerű szempontok nélkül
    válogatva  egyesek  használatát a büntetőjog  eszközeivel  is
    tiltja, még másokét – egészségre ártalmasságuktól függetlenül
    – tolerálja.
       
        Az  indítványozó a Btk. módosítás1. 2003.  március  1-jei
    hatályba  lépését  követően  az Alkotmánybíróság  felhívására
    nyilatkozatot  nem  tett.  Az általa  támadott  rendelkezések
    azonban   a   Btk.  hatályos  rendelkezéseiben  továbbra   is
    fellelhetők.

        2.  Egy  másik  indítványozó a Btk. 1999. március  1.  és
    2003.  március  1.  között hatályos 282. §  (9)  bekezdés  a)
    pontjából  a „kábítószert fogyaszt” szövegrésze,  a  b)  pont
    egésze,  valamint a 282/A. § (1) és (5) bekezdése  (fogyaszt,
    megszerez,   tart)  alkotmányellenessége  megállapítását   és
    megsemmisítését  indítványozta. A  támadott  rendelkezések  a
    Btk. módosítás1.-et követően – a Btk. 282. § (9) bekezdés  b)
    pontjában   foglalt  nagy  nyilvánosság  előtti   kábítószer-
    fogyasztásra  történő felhívás kivételével –  a  282.  §  (5)
    bekezdés  a)  pontjában, valamint  a  282/C.  §  (1)  és  (5)
    bekezdésében élnek tovább.
       
        Megítélése  szerint a támadott rendelkezések ellentétesek
    az   Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésében  garantált   emberi
    méltósághoz  való  joggal, sértik a (2)  bekezdésben  foglalt
    kínzás,  kegyetlen, embertelen, megalázó elbánás és büntetés,
    valamint  az  orvosi  vagy  tudományos  kísérletek  tilalmára
    vonatkozó  rendelkezéseket,  s  nem  egyeztethetők  össze  az
    Alkotmány  70/D.  § (1) bekezdésében oltalmazott  legmagasabb
    testi   és  lelki  egészséghez  való  joggal.  Sőt,  a   jogi
    szabályozás   során   az  állam  nem  teljesíti   ez   utóbbi
    rendelkezés  érvényre juttatása érdekében a  (2)  bekezdésben
    előírt kötelezettségeit sem.
       
        Álláspontja   szerint   a   „regresszióhoz    való    jog
    alkotmányos  alapjog,  a jogalanynak joga  van  elpusztítania
    önmagát.  […]  az  egyén  saját testének  tulajdonosa,  ennek
    megfelelően  […] ’egészségtelenségi’ állapota  vonatkozásában
    primer rendelkezési jogosultsággal […] bír. […] A toxicománia
    jogszerű   alkotmányos   magatartás   […]   a   thanatos   /a
    halálösztön/   működése  és  kielégülése.”   Mindemellett   a
    szabályozás   azon   okból   is  alkotmányellenes,   mert   a
    törvényhozó  nem  tett különbséget függőséget  okozó  és  nem
    okozó drogok között.
       
        A  későbbiekben beadványát kiegészítette  azzal,  hogy  a
    „megszerez”,   „tart”  kategóriák  esetében   a   szabályozás
    aszerint sem differenciál, hogy az elkövető magatartása saját
    fogyasztására   irányul-e,   vagy   kereskedelmi    célzattal
    történik.  Megítélése  szerint  büntetőjogi  üldözésre   csak
    utóbbi    magatartások   esetében   kerülhet    sor.    Ezzel
    összefüggésben kezdeményezte a Btk. 282. § (8) bekezdése és a
    283/A.    §    (1)–(3)   bekezdései   alkotmányellenességének
    megállapítását  és megsemmisítését, minthogy e  törvényhelyek
    nem tesznek különbséget a fogyasztói és a kereskedelmi típusú
    magatartások között. Az újabb támadott rendelkezések  a  Btk.
    módosítását követően – dogmatikailag megváltozott rendszerben
    –  tartalmilag a 282. § (5) bekezdés a) pontjában és 282/A. §
    (6)  bekezdés  a) pontjában és részlegesen  a  283/A.  §  (1)
    bekezdésében élnek tovább.

        A  Btk.  módosítás1.-et követően az  indítványozó  az  új
    szabályozás tekintetében is fenntartotta indítványát.
       
                                 B.

        A  további indítványozók – részben azonos szempontból – a
    Btk-nak    a    kábítószerrel    visszaéléssel    kapcsolatos
    tényállásait   a   Btk.   módosítás1.  szerinti   állapotában
    támadták.
       
        1.  Két  országgyűlési  képviselő az  Alkotmánybíróságról
    szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 21.  §
    (3)  bekezdésének  a) pontja alapján az Alkotmány  7.  §  (1)
    bekezdésében foglaltakra tekintettel a szabályozás nemzetközi
    szerződésbe ütközésének vizsgálatát indítványozta. Másodlagos
    indítványként    előterjesztették,   hogy    amennyiben    az
    Alkotmánybíróság  a  nemzetközi  egyezménybe   ütközést   nem
    találja  megalapozottnak  –  az Abtv.  47.  §  (1)  bekezdése
    alapján    –    kötelezze   a   jogalkotót   azon   mulasztás
    megszüntetésére, amelyet a nemzetközi szerződésekből származó
    feladatainak elmulasztásával idézett elő.
       
        Részletes  indokolásukban előadták, hogy a  Btk.  283.  §
    (1) bekezdés b) pontjának, a 283. § (1) bekezdés c) pontjának
    és   a  283.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjának  a  büntetőjogi
    felelősségre  vonás alóli mentesülést biztosító rendelkezései
    két  nemzetközi  szerződés szabályrendszerével  is  ütköznek.
    Sértik  egyfelől  az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett,  az
    Egyesült  Nemzetek  Szervezete keretében  a  kábítószerek  és
    pszichotrop   anyagok  tiltott  forgalmazása  elleni,   1988.
    december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény (a továbbiakban:  ENSZ
    Egyezmény)  3.  cikk 5. pont f) és g) alpontja,  másfelől  az
    1965.  évi  4.  törvényerejű rendelettel kihirdetett  a  New-
    Yorkban  (sic!), 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer
    Egyezmény (a továbbiakban: Egységes Kábítószer Egyezmény) 36.
    cikk 1. a) pontjának rendelkezéseit.
       
        Az  ENSZ Egyezmény szabályai különösen súlyosnak tekintik
    a  kábítószerrel  visszaélés  cselekményét  akkor,  ha  annak
    sértettje  kiskorú,  vagy  az  elkövetéshez  ilyen   személyt
    használtak  fel,  illetve ha az elkövetés fokozott  védelemre
    szoruló   intézményekben,   vagy  azok   közelében   történik
    [oktatási intézmény, büntetés-végrehajtási intézet, szociális
    szolgáltatásokat  nyújtó  központ, illetve  mindazon  helyek,
    amelyeket  iskolás gyermekek tevékenységükkel  összefüggésben
    látogatnak   (a   továbbiakban:   minősített   intézmények)].
    Kimondják  továbbá,  hogy  a hatáskörrel  rendelkező  nemzeti
    bíróságoknak és más hatóságoknak jogot kell biztosítani  kell
    arra,  hogy  e  ténybeli körülményeket a döntéshozatal  során
    figyelembe vehessék. Az Egységes Kábítószer Egyezmény pedig a
    szerződő  feleket  arra kötelezi, hogy jogsértő  cselekménnyé
    nyilvánítsák   a   kábítószerrel  visszaéléssel   kapcsolatos
    elkövetési   magatartásoknak  az   itt   felsorolt   mindazon
    formáját,  amelyek bármilyen jogcímen ellentétben  állnak  az
    Egyezménnyel.  Gondoskodniuk kell arról is,  hogy  a  nemzeti
    szabályozás  e szándékos cselekmények esetén, az elkövetőkkel
    szemben  lehetővé  tegye a „súlyos jogsértés”  kategóriájának
    megfelelő     büntetések,    nevezetesen     szabadságelvonás
    alkalmazását.
       
        Az  indítványozók  hivatkoztak  arra,  hogy  az  Egységes
    Kábítószer Egyezmény 36. cikk 1. pont b) alpontjának  és  38.
    cikk  1.  pontjának szabályaiból következően a  kábítószerrel
    visszaéléssel összefüggésben elkövetett cselekmények esetén a
    büntetőjogi jogkövetkezmények kiegészítéseként a kezelést,  a
    nevelést,  az  utógondozást célzó szabályozás  megalkotásának
    legfeljebb a már függővé vált személyek esetén van helye.  Az
    ún.  „elterelés” intézménye nem vonatkozhat általában véve  a
    fogyasztói   oldalon  szereplő  elkövetőkre,  különösen   nem
    azokra,  akik mások számára lehetővé teszik, hogy kábítószert
    fogyasszanak.  A  hazai szabályozásnak azok a  rendelkezései,
    amelyek  a  büntetlenség  eseteit  anélkül  terjesztik  ki  a
    „kínál”,  „átad”,  „termeszt”, „előállít” kategóriákra,  hogy
    legalább  a büntető jogszabályon kívül jogsértő cselekménynek
    nyilvánítanák azokat, sértik az Egységes Kábítószer Egyezmény
    tartalmát. Ezzel tehát a jogalkotó mulasztást követett el.
       
        2.   Egy   másik  országgyűlési  képviselő  indítványozó,
    részben  eltérő  indokok  alapján,  szintén  a  kábítószerrel
    visszaélésre  vonatkozó  hatályos büntetőjogi  szabályozás  –
    többszörös – nemzetközi szerződésbe ütközésének kimondását és
    az   Alkotmány   7.  §  (1)  bekezdésére  tekintettel   ennek
    következtében  (a  tárgyi összefüggésre figyelemmel)  a  Btk.
    283.  §-a teljes megsemmisítését indítványozta. Kérte továbbá
    a   nemzetközi   szerződésből  származó  jogalkotói   feladat
    elmulasztásának megállapítását is.
       
        Álláspontja szerint a Btk. 283. § (1) bekezdés c)  és  d)
    pontjának  1. alpontja az ENSZ Egyezmény 3. cikk 5. pontjának
    f)  alpontjába,  a Btk. 283. § (1) bekezdés d)  pontjának  2.
    alpontja az ENSZ Egyezmény 3. cikk 5. pontjának g) alpontjába
    ütközik. Mindemellett a Btk. 283. § (1) bekezdés c) pontja és
    d)  pontjának 1. alpontja sérti az 1991. évi LXIV. törvénnyel
    kihirdetett,  a  Gyermek jogairól szóló, New  Yorkban,  1989.
    november  20-án  kelt  Egyezmény  (a  továbbiakban:   Gyermek
    Egyezmény)   1.  és  33.  cikkét.  Ugyanakkor   a   jogalkotó
    elmulasztotta  a  Gyermek Egyezmény  33.  cikke  és  az  ENSZ
    Egyezmény   3.  cikk  5.  pontjának  f)  és  g)  alpontjaiból
    következő feladatainak teljesítését.

        Az  ENSZ  Egyezménnyel összefüggésben  ezen  indítványozó
    kifejtette,   hogy   a   hatályos   szabályozás   elvonja   a
    jogalkalmazótól az Egyezményben biztosított ama jogot, hogy a
    kiskorú     személyek    felhasználását    a    kábítószerrel
    visszaéléssel  kapcsolatos cselekmények esetén kellő  súllyal
    értékelhesse.   A   büntetőjogi  felelősségre   vonás   alóli
    mentesülést biztosító azon rendelkezések ugyanis,  amelyek  a
    18  éven  felüli elkövetők esetén még akkor is alkalmazandók,
    ha a cselekmény elkövetési magatartásaként a „megszerzés”,  a
    „tartás”, a „kínálás”, az „átadás” állapítható meg, sértik  a
    nemzetközi   szerződés  hivatkozott  rendelkezését.   Ugyanez
    irányadó    mindazon    esetekre,   amikor    a    minősített
    intézményekben,  vagy azok környékén, a 21. életévét  még  be
    nem töltött személy akár ingyen, akár ellenérték fejében –  a
    mentesülés  lehetőségének  biztosítása  mellett  –  kínálhat,
    átadhat kábítószert bármilyen életkorú személynek.

        A  továbbiakban kitért még arra, hogy a Gyermek Egyezmény
    hivatkozott   rendelkezései  szerint  az  állam   kötelessége
    törvényhozási eszközökkel is távoltartani a kábítószereket és
    pszichotrop anyagokat a 18 éven aluli személyektől. A védelmi
    kötelezettség    kiterjed    a   drogok    általuk    történő
    fogyasztására,  s e személyeknek a kábítószerrel  kapcsolatos
    cselekményekben   történő   felhasználására.    A    támadott
    rendelkezés  sérti ezt a szabályt, amikor nagykorúak  számára
    olyan esetekben biztosítja az elterelés lehetőségét, amikor a
    cselekmény érintettje vagy résztvevője kiskorú volt.

        A   mulasztás   megállapítására  irányuló   indítványával
    összefüggésben  arra  mutatott rá, hogy a  Gyermek  Egyezmény
    felhívott  cikkei, az ENSZ Egyezmény 3. cikk 5. pontjának  f)
    alpontjával  egyetemben  azért  is  sérülnek,  mert  az   ott
    megszabott – a kiskorúak védelmével kapcsolatos – jogalkotási
    feladatokat   az  Országgyűlés  figyelmen  kívül   hagyta   a
    kábítószerrel     visszaélést     szabályozó      büntetőjogi
    rendelkezések megalkotásakor.
       3.   Ezen  utóbbi  országgyűlési  képviselő  további   két
       magánszeméllyel  közösen  indítványozta   a   Btk.   282.,
       282/A.,    282/B.,   282/C.,   283.   és    283/A.    §-ai
       alkotmányellenességének megállapítását és  megsemmisítését
       is.   A   megjelölt  jogszabályhelyek  egyes  fordulatait,
       kitételeit,  elkövetési  magatartásait  eltérő  alkotmányi
       alapon   támadták,  azonban  hivatkoztak  arra,   hogy   a
       jogbiztonság   követelményére   figyelemmel    a    tárgyi
       összefüggés   miatt   csak  a  szabályozás   teljes   körű
       megsemmisítése lehetséges.

        3.1.  Álláspontjuk szerint a Btk. 282.,  282/A.,  282/B.,
    282/C. és 283/A. §-ai, valamint a 283. § (1) bekezdés  a)  és
    c)  pontjának,  illetve  az  e) pont  1.  alpontjának  „saját
    használatra”  szövegrésze, úgyszintén a  b)  és  d)  pontjai,
    továbbá   az  e)  pont  2.  alpontjának  „együttesen  történő
    kábítószer-fogyasztás alkalmával” szövegrésze az Alkotmány 2.
    §  (1)  bekezdésében meghatározott jogbiztonság követelményét
    sérti.   A   támadott  törvényhelyekben  szereplő   „hatósági
    engedély  nélkül”,  „saját  használatra”  és  az  „együttesen
    történő  kábítószer-fogyasztás alkalmával” tényállási  elemek
    ugyanis bizonytalan, határozatlan tartalmú jogfogalmak, s így
    parttalan jogalkalmazói jogértelmezéshez vezetnek.
       
        Hivatkoztak  arra,  hogy a hatósági engedély  fogalmát  a
    törvény ugyanúgy nem határozza meg, mint ahogyan a korábbi  –
    más   összefüggésben   már  az  Alkotmánybíróság   által   is
    kifogásolt – jogszabály nem határozta meg a hatósági  előírás
    jogi tartalmát. Nem állapítható meg, hogy az engedély kiadása
    mely  szervnek  a kompetenciája, mi annak a  tartalma  és  az
    állampolgárok  honnan  ismerhetik  azt  meg.  Mindemellett  a
    jogalkotásról  szóló 1987. évi XI. törvény  (a  továbbiakban:
    Jat.)   1.   §  (1)  bekezdéséből  következően  az   engedély
    állampolgárokra   egyébként   kötelezőnek   nem   tekinthető,
    minthogy jogszabálynak nem minősül.
       
        A   „saját   használatra”  és  az   „együttesen   történő
    kábítószer-fogyasztás  alkalmával”  fordulatok  egyfelől  túl
    általános,   a   jogalkalmazó  belátása  szerint   esetenként
    kiterjeszthető,  vagy leszűkíthető fogalmak,  másfelől  pedig
    értelmezésük   az   állampolgárok  oldalán   olyan   mélységű
    ismereteket  tételez  fel,  amelyek  a  törvényben  meg   nem
    határozott  körülményektől  függenek.  A  „saját”   fogalmára
    történő  hivatkozás  az egyes eljárások során  végeredményben
    sem   igazolható,  sem  cáfolható  nem  lesz,  vagyis   ennek
    elfogadása kizárólag a hatóság belátásától függ. A jogszabály
    szövegének  „ad  hominem”  alakítása  a  jogalkalmazást   így
    kiszámíthatatlanná, szubjektívvé teszi. Nem lehet  tudni  azt
    sem  –  állítják  –  hogy pontosan mit  takar  a  „használat”
    fogalma,   mivel  ilyen  elkövetési  magatartás   a   törvény
    vonatkozó  rendelkezéseiben nem is  szerepel.  A  „használat”
    ezért  éppenúgy lehet a fogyasztás szinonímája, mint akár  az
    összes elkövetési magatartást átfogó fogalom.
       
        Problémát  okoz  a  használat „terjedelmének”  vizsgálata
    is. Ebből a szempontból kardinális kérdés – amelyre a törvény
    nem   ad   választ  –  hogy  a  „használat”  esetében  miként
    viszonyulnak  egymáshoz a különböző elkövetési  magatartások,
    összeadódnak-e  a minősítést is befolyásoló mennyiségek  vagy
    sem. Végül újabb problémát jelent, hogy az „együttesség” és a
    „fogyasztás  alkalma”  szempontjából  a  térbeli  és  időbeli
    határokat,   valamint   az  elkövetési   magatartásokat   sem
    tisztázza a Btk.

        Alkotmányossági szempontból külön jelentősége  van  annak
    – hangsúlyozzák az indítványozók – hogy a „saját használatra”
    és  az  „együttesen történő kábítószer-fogyasztás alkalmával”
    fordulatok  a büntetőjogi felelősség alól történő mentesülést
    lehetővé  tevő  szabályok  között  kerültek  bevezetésre.   A
    jogbizonytalanság    következményéből    fakadó    szubjektív
    jogalkalmazás lehetősége megteremti annak veszélyét, hogy  az
    egyes elkövetők esetében eltérő mérce érvényesül. Sérül tehát
    az alkotmányos büntetőjog azon követelménye, amely szerint  a
    büntethetőség   feltételeit  és  a  büntethetőséget   kizáró,
    valamint megszüntető okok meglétét valamennyi elkövető esetén
    egyenlő mérce szerint kell vizsgálni.

        3.2.  A  Btk.  283. § (1) bekezdés b) és az  e)  pont  2.
    alpont  alkotmányellenességének  megállapítása  alapjául   az
    indítványozók az Alkotmány 8. §-ából, illetve az  54.  §  (1)
    bekezdéséből   levezethető,  az  ”állam  általi   életvédelem
    tevőlegességének követelményé[t]” jelölték meg.

        Megítélésük    szerint   a   támadott    rendelkezésekben
    biztosított,  a büntetőjogi felelősségre vonás  alóli  széles
    körű  „menekülést”  biztosító rendelkezések  olyan  egyoldalú
    szabályok,   amelyekkel  az  állam   lemond   a   közegészség
    védelméről.  Mindezt  csak  súlyosbítja,  hogy  az  elterelés
    lehetőségét a törvényhozó bármilyen fajta kábítószer  csekély
    mennyiségére  megállapíthatónak  látta,  noha  a  kábítószer-
    fogyasztás  személyi kockázata általában véve  is  eltérő.  A
    szabályozás  mindemellett nincs tekintettel  a  kábítószerhez
    jutó  másik személy életének, egészségének megóvásához fűződő
    alkotmányos   kötelezettségre  sem.  E  helyett   „az   állam
    hallgatólagosan   elismerte   a   drogfogyasztási    jelenség
    elfogadhatóságát.”

        3.3.   Végül   az  indítványozók  a  Btk.  283.   §   (1)
    bekezdésének c) pontját, a d) pontjának 1. és 2. alpontját az
    Alkotmány   16.   §-ában  foglalt,  az   ifjúság   érdekeinek
    védelméhez és a 67. § (1) bekezdésében rögzített,  a  gyermek
    zavartalan   fejlődéséhez   való  alkotmányos   jog   alapján
    támadták. Kifejtették: a jogalkotó azzal, hogy „önkényesen és
    célszerűtlen egyoldalúsággal […] végletekig menő  toleranciát
    tanúsít  a  drogok  hozzáférhetősége iránt”,  a  legteljesebb
    mértékben figyelmen kívül hagyja a gyermek- és ifjúságvédelem
    Alkotmányban rögzített követelményrendszerét. Az államnak  az
    élet- és egészségvédelem körében – az előző pontban kifejtett
    V  passzivitása  nem  terjedhet addig,  hogy  felnőtt  korúak
    számára  megengedje a kábítószerrel kapcsolatos  cselekmények
    esetén a gyermekkorúak felhasználását.

        A   gyermeknek   a  zavartalan  fejlődéshez   való   joga
    alkotmányos jog és ez nem versenghet az Alkotmányból  le  nem
    vezethető „kábulathoz való joggal.”. Az önrendelkezés jogából
    nem vezethető le „valamely szer-, illetve eszközhasználat […]
    szabadságjog[a].”   Mindezen   felül   a   gyermekkorúak    a
    droghasználat  terén  nem tekinthetők „választópolgárnak”,  a
    felnőtt  társadalom kötelessége az ő védelmükről gondoskodni.
    A   gondoskodás   megszervezése  pedig  az  államot   terhelő
    kötelezettség.

       4.  Egy  további  indítványozó a  Btk.  módosítás1.-nek  a
       hatályos   szabályozást  megállapító   17-23.   §-ait   az
       Alkotmány   16.   §-ában   megfogalmazott,   az    ifjúság
       érdekeinek  védelmét  előíró  alapjoggal,  a   18.   §-ban
       oltalmazott egészséges környezethez való joggal, a  70.  §
       (1)  bekezdésében védett legmagasabb szintű testi és lelki
       egészséget  biztosító joggal, az 54.  §  (1)  bekezdésében
       garantált  emberi méltósághoz és az 55. § (1)  bekezdésben
       biztosított  személyi biztonsághoz való  joggal  egészében
       tartotta   ellentétesnek.  Erre  figyelemmel  a   módosító
       rendelkezések  alkotmányellenességének  megállapítását  és
       megsemmisítését kérte.

       Indokolásában  előadta, hogy az enyhe  büntetéseket  és  a
       büntetőjogi  felelősségre  vonás  elkerülését   megteremtő
       szabályozás   nem  szolgálja  sem  a  speciális,   sem   a
       generális   prevenciót,   nem   biztosítja   az    ifjúság
       nevelésének, érdekeinek védelmét. Ellentétben áll  továbbá
       az  egészséghez való joggal, s az emberi méltóság  jogával
       is,  mert  a kábítószert fogyasztó személy végül elveszíti
       emberi méltóságát is.
       
                                 C.
                                 
       1.   Az  Alkotmánybíróság  eljárása  során  beszerezte  az
       igazságügy-miniszter   és  –  egyes   kérdésekben   –   az
       egészségügyi,    szociális   és    családügyi    miniszter
       véleményét.
       2.  Az  Alkotmánybíróság  előtt folyamatban  lévő  eljárás
       időtartama  alatt  a  büntető  jogszabályok  módosításáról
       szóló   2004.  évi  XL.  törvény  (a  továbbiakban:   Btk.
       módosítás2.)  –  2004. május 19-i hatállyal  –  ismételten
       módosította   a   kábítószerrel   visszaélést   szabályozó
       tényállások   tekintetében  az  értelmező  rendelkezéseket
       tartalmazó   286/A.  §  (2)  bekezdés   b)   pontját.   Az
       indítványok  elbírálása során ezért az Alkotmánybíróság  a
       módosítás      tartalmát,     illetve     az     értelmező
       rendelkezéseknek  a  módosítás  szerint   tartalmat   adó,
       ugyancsak    a    vizsgálat   időpontjában    megváltozott
       végrehajtási rendeleteket vette figyelembe.
       
                                 II.
       
        Az    indítványok    elbírálásával   összefüggésben    az
    Alkotmánybíróság   az   alábbi  jogszabályi   rendelkezéseket
    vizsgálta:
         
         1. Az Alkotmány rendelkezései:

        „2.  §  (1)  A Magyar Köztársaság független, demokratikus
        jogállam.”
       
        „7.  § (1) A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan elismert szabályait,  biztosítja
    továbbá  a  nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső  jog
    összhangját.”
         
         „8.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  az  ember
    sérthetetlen  és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek
    tiszteletben   tartása   és  védelme   az   állam   elsőrendű
    kötelessége.
         (2)  A  Magyar  Köztársaságban az  alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
         
         „16.  §  A  Magyar Köztársaság különös gondot fordít  az
    ifjúság  létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi
    az ifjúság érdekeit.”
         
         „18.  §  A  Magyar Köztársaság elismeri  és  érvényesíti
    mindenki jogát az egészséges környezethez.”
         
         „54.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban  minden  embernek
    veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
         (2)  Senkit  nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen,
    megalázó  elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és  különösen
    tilos   a   hozzájárulása  nélkül  orvosi   vagy   tudományos
    kísérletet végezni.”
         
         „55. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van
    a  szabadságra  és a személyi biztonságra, senkit  sem  lehet
    szabadságától   másként,  mint  a  törvényben   meghatározott
    okokból   és  a  törvényben  meghatározott  eljárás   alapján
    megfosztani.”
         
         „67.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban minden  gyermeknek
    joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a
    védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi
    és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.”
         
         „70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén
    tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
         
         „70/D.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság területén  élőknek
    joguk   van  a  lehető  legmagasabb  szintű  testi  és  lelki
    egészséghez.
        (2)  Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem,  az
    egészségügyi    intézmények    és    az    orvosi     ellátás
    megszervezésével,  a  rendszeres  testedzés   biztosításával,
    valamint  az  épített  és a természetes környezet  védelmével
    valósítja meg.”

         2. Az ENSZ Egyezmény rendelkezései:

                              „3. Cikk
                    Bűncselekmények és büntetések
                                 
        1.  Minden Fél meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek
    szükségesek ahhoz, hogy belső joga szerint, amennyiben azokat
    szándékosan követik el, bűncselekményekké nyilvánítsa:
    a)  (i)  Bármely kábítószernek vagy pszichotrop  anyagnak  az
    1961. évi Egyezmény, a módosított 1961. évi Egyezmény vagy az
    1971. évi Egyezmény rendelkezéseivel ellentétes előállítását,
    gyártását,   kivonását,  készítését,  eladásra  felkínálását,
    terjesztését,  bármilyen feltételek melletti szállítását,  az
    ezzel    való   ügynökösködést,   szállítmányozást,   tranzit
    szállítmányozást, fuvarozást, behozatalt vagy kivitelt,
    (ii)  az  ópiummák,  a  kokacserje vagy  a  kannabisz  növény
    kábítószerek előállítása céljából, az 1961. évi Egyezmény  és
    a  módosított 1961. évi Egyezmény rendelkezéseivel ellentétes
    termesztését,
    (iii)  bármely kábítószer vagy pszichotrop anyag  birtoklását
    vagy  vásárlását  az  (i)  alpontban felsorolt  tevékenységek
    valamelyikének gyakorlása céljából,
    (iv)  berendezések,  felszerelések  vagy  az  I.  és  a   II.
    Jegyzékben  felsorolt anyagok előállítását, szállítását  vagy
    terjesztését, annak tudatában, hogy azokat kábítószerek  vagy
    pszichotrop anyagok jogellenes termesztésében, előállításában
    vagy gyártásában használják, illetőleg arra szánják,
    (v)  a fenti (i), (ii), (iii) vagy (iv) alpontokban felsorolt
    bűncselekmények valamelyikének szervezését, irányítását  vagy
    finanszírozását.
    b)  (i)  Javak konverzióját vagy átutalását, annak tudatában,
    hogy  a  javak  az  e  bekezdés  a)  pontjában  megállapított
    valamely bűncselekményből vagy bűncselekményekből, vagy olyan
    bűncselekményben  vagy bűncselekményekben  való  részvételből
    származnak, melyek célja az ilyen javak jogellenes eredetének
    vagy az eredeti bűncselekménynek leplezése vagy álcázása,
    (ii)  javak  valódi  természetének, forrásának,  helyének,  a
    felettük   való   rendelkezésnek,   mozgásuknak,   a    javak
    tulajdonlásának  és  a  tulajdonláshoz  kapcsolódó   jogoknak
    eltitkolását és leplezését, annak tudatában, hogy a javak  az
    e    bekezdés    a)    pontjában    megállapított    valamely
    bűncselekményből   vagy   bűncselekményekből,   vagy    ilyen
    bűncselekmény   vagy   bűncselekmények   elkövetésében   való
    részvételből származnak.
    c)    Alkotmányos   elveinek   és   jogrendje    alapelveinek
    fenntartásával
    (i)  javak megszerzését, birtoklását vagy használatát,  annak
    tudatában,   hogy  a  javak  az  e  bekezdés   a)   pontjában
    megállapított       valamely      bűncselekményből       vagy
    bűncselekményekből,    vagy    ilyen    bűncselekmény    vagy
    bűncselekmények elkövetésében való részvételből származnak,
    (ii)   berendezések,  felszerelések  vagy  az   I.   és   II.
    Jegyzékeken  szereplő  anyagok birtoklását  annak  tudatában,
    hogy  azokat kábítószerek vagy pszichotrop anyagok jogellenes
    termesztésében,  előállításában vagy gyártásában  használják,
    illetőleg arra szánják,
    (iii) mások bármilyen módon történő nyilvános felbujtását  az
    e cikk által megállapított bármely bűncselekmény elkövetésére
    avagy   kábítószer   vagy  pszichotrop   anyagok   jogellenes
    használatára,
    (iv)   az   e  cikkben  megállapított  bármely  bűncselekmény
    elkövetésére  irányuló  bűnszervezet létrehozását,  az  ilyen
    bűncselekményben való részvételt, függetlenül attól, hogy azt
    bűnszervezet  keretében vagy azon kívül követik  el,  vagy  a
    cselekmény felbujtásnak vagy bűnsegélynek minősül.
        2.   Alkotmányos   alapelveinek  és  jogrendje   alapvető
    rendelkezéseinek  fenntartásával,  minden  Fél   meghozza   a
    szükséges  intézkedéseket  ahhoz,  hogy  belső  joga  szerint
    bűncselekménnyé  nyilvánítsa, ha  e  cselekményt  szándékosan
    követték  el,  a személyi fogyasztásra szánt kábítószerek  és
    pszichotrop  anyagok birtoklását, vásárlását és  termesztését
    az   1961.  évi  Egyezmény,  vagy  a  módosított  1961.   évi
    Egyezmény,  vagy  az 1971-ben kelt Egyezmény rendelkezéseinek
    megsértésével.
        3.  A  tudattartalom, a szándék vagy a célzat, mint az  e
    cikk  1.  bekezdése szerinti valamely bűncselekmény szükséges
    tényállási   eleme,   az  objektív  ténybeli   körülményekből
    kikövetkeztethető.
        […]
        5.  A  Felek  biztosítják,  hogy  hatáskörrel  rendelkező
    bíróságaik  és  más illetékes hatóságaik figyelembe  vehessék
    azokat  a  ténybeli  körülményeket,  amelyek  az  e  cikk  1.
    bekezdése   szerinti  bűncselekmények  elkövetését  különösen
    súlyossá teszik, úgymint:
        […]
         f) a bűncselekmény sértettje kiskorú, vagy elkövetéséhez
    kiskorút használtak fel;
         g)   az   a   tény,  hogy  a  bűncselekményt   büntetés-
    végrehajtási intézetben, oktatási intézményben vagy szociális
    szolgáltatásokat nyújtó központban, illetőleg ezek  közvetlen
    közelében követték el, vagy más olyan helyen, amelyet iskolás
    gyermekek  vagy  tanulók  látogatnak  tanulási,  sport-  vagy
    társadalmi tevékenység céljából;
         […]
        6.  A Felek törekednek arra, hogy biztosítsák, hogy az  e
    cikkben   megállapított  bűncselekmények  elkövetője   elleni
    bűnvádi   eljárás  során  a  belső  joguk  által  biztosított
    diszkrecionális jogkörök olyan módon kerüljenek alkalmazásra,
    amely   maximálisan   biztosítja  az  eljárási   cselekmények
    hatékonyságát,   valamint   tekintettel   van   a   megfelelő
    visszatartó  hatás  elérésének  igényére  is  e  cselekmények
    vonatkozásában.
        7.  A Felek biztosítják, hogy bíróságaik és más illetékes
    hatóságaik  figyelembe  vegyék  az  e  cikk  l.  bekezdésében
    felsorolt bűncselekmények súlyos természetét és az e cikk  5.
    bekezdése    szerinti    súlyosító   körülményeket    az    e
    bűncselekmények miatt elítélt személyek kedvezménnyel történő
    szabadítása     és    feltételes    szabadlábra     helyezése
    mérlegelésekor.”
       
         3. Az Egységes Kábítószer Egyezmény rendelkezései:
                                 
                              „36. Cikk
                                 
                        Büntető rendelkezések
                                 
         1.  a)  Minden  Szerződő Fél alkotmányos jogszabályainak
    fenntartásával  megalkotja a szükséges szabályozást  abból  a
    célból,  hogy a kábítószereknek az Egyezmény rendelkezéseivel
    ellentétben,    bármilyen    címen    történő    termesztése,
    előállítása,   gyártása,   kivonása,   készítése,   tárolása,
    felajánlása, forgalomba hozatala, elosztása, vételek eladása,
    leszállítása,  közvetítése,  elküldése,  átmenő   szállítása,
    fuvarozása,  behozatala és kivitele vagy  bármely  ténykedés,
    amely   a   szóban  forgó  Szerződő  Fél  véleménye   szerint
    ellentétben  lehet  az  Egyezmény rendelkezéseivel,  jogsértő
    cselekménynek  minősüljön, ha azt  szándékosan  követték  el,
    valamint,  hogy  a  súlyos jogsértések  megfelelő  büntetést,
    nevezetesen  szabadságvesztést vagy egyéb szabadságelvonással
    járó büntetést vonjanak maguk után.
         b) Az előző pontban foglalt rendelkezésektől függetlenül
    olyan    esetekben,    amikor   egyes,    a    kábítószereket
    visszaélésszerűen  használó személyek  követik  el  ezeket  a
    jogsértéseket,  a  Szerződő  Feleknek  módjukban  áll,   hogy
    elítélnék  azokat,  vagy azok ellen büntető  jogkövetkezményt
    alkalmaznának, az elítélés, illetve a büntető jogkövetkezmény
    kiegészítéseképpen  ezeket  a  személyeket  a  38.  cikk   1.
    bekezdésének  rendelkezései alapján  kezelésnek,  nevelésnek,
    utógondozásnak,     valamint    a    társadalomhoz     újbóli
    alkalmazkodásának és újbóli beilleszkedésének alávetni. […]”
                                 
                              „38. Cikk
                                 
        A kábítószerekkel való visszaélés elleni intézkedések
                                 
         1.  A  Szerződő  Felek  különös figyelmet  fordítanak  a
    kábítószerekkel  való  visszaélésekre  és  minden  lehetséges
    intézkedést   megtesznek  annak  megelőzésére,  valamint   az
    érdekelt   személyek   gyors   felkutatásának,   kezelésének,
    nevelésének,   utógondozásának,   a   társadalomhoz    újbóli
    alkalmazkodásának  és  újra beilleszkedésének  biztosítására,
    ebből a célból összehangolják az erőfeszítéseiket.
         […]”
         
         4.   Az   1979.   évi   25.   törvényerejű   rendelettel
    kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben az 1971.
    évi  február  hó 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban:
    Pszichotrop Egyezmény) szabályai:
                                 
                              „5. Cikk
                                 
     A pszichotrop anyagok használatának korlátozása gyógyászati
                         és tudományos célra
       
        1.  Minden  Szerződő  Fél  korlátozza  az  I.  jegyzékben
    felvett   anyagok   használatát  a  7.  Cikkben   előírtaknak
    megfelelően.
        2.    Minden   Szerződő   Fél   köteles   a    4.    Cikk
    rendelkezéseinek  fenntartása mellett  a  II.,  III.  és  IV.
    jegyzék   anyagainak  a  gyártását,  kivitelét,  behozatalát,
    elosztását, készletét, kereskedelmi forgalmát, használatát és
    birtoklását  az  általa  megfelelőnek ítélt  rendszabályokkal
    gyógyászati és tudományos célra korlátozni.
        3.   Kívánatos,   hogy   a   Szerződő   Felek   csak    a
    törvényhozásukban     meghatározott    feltételek     mellett
    engedélyezzék  a  II.,  III.  és  IV.  jegyzék  anyagainak  a
    birtoklását.”
                                 
                              „7. Cikk
                                 
        Az I. jegyzék anyagaira vonatkozó külön rendelkezések
                                 
        Ami  az I. jegyzékbe felvett anyagokat illeti, a Szerződő
    Felek kötelesek:
    a)  megtiltani  ezeknek az anyagoknak bármilyen alkalmazását,
    kivéve   a  tudományos,  vagy  igen  korlátozott  gyógyászati
    felhasználást,  olyan  megfelelően  felhatalmazott  személyek
    által,  akik  a  kormányuknak  közvetlenül  alárendelt,  vagy
    általuk  kifejezetten kijelölt egészségügyi, vagy  tudományos
    létesítményekben dolgoznak;
    […]”
                              „20. Cikk
                                 
    A pszichotrop anyagokkal való visszaélés elleni intézkedések
                                 
         1.   A   Szerződő  Felek  minden  szükséges  intézkedést
    megtesznek  abból  a  célból, hogy megelőzzék  a  pszichotrop
    anyagokkal  való  visszaélést  és  biztosítsák  az   érdekelt
    személyek    gyors    felkutatását,    valamint    kezelését,
    felvilágosítását,       utógondozását,        munkaképességük
    helyreállítását,   valamint  a   társadalomba   való   újbóli
    beilleszkedésüket;  ezen célkitűzés érdekében  összehangolják
    az erőfeszítéseiket.
         2. A Szerződő Felek, amennyire az lehetséges, támogatják
    szakszemélyzet kiképzését abból a célból, hogy biztosítsák  a
    pszichotrop anyagokkal visszaélő személyek orvosi  kezelését,
    utógondozását és a munkaképességük helyreállítását,  valamint
    a    társadalomba   való   újbóli   beilleszkedésüket   célzó
    intézkedéseket.
         3.   A  Szerződő  Felek  segítik  mindazon  személyeket,
    akiknek erre hivatásuk gyakorlása közben szükségük van  arra,
    hogy megismerjék a pszichotrop anyagokkal való visszaélés  és
    a  megelőzés  problematikáját és a  nagyközönség  körében  is
    terjesztik  az idevonatkozó ismereteket, ha fennáll  annak  a
    veszélye,  hogy  a  pszichotrop  anyagokkal  való  visszaélés
    széles körben elterjed.”

                              „22. Cikk
                                 
                        Büntető rendelkezések
                                 
         1.    a)   Minden   egyes   Szerződő   Fél   alkotmányos
    jogszabályainak  megfelelően bűncselekménynek  tekint  minden
    olyan   szándékosan   elkövetett   cselekményt,   amely    az
    Egyezményből  folyó kötelezettségeinek végrehajtására  hozott
    törvénybe  vagy  rendeletbe ütközik  és  biztosítja,  hogy  a
    súlyos  bűncselekmények  megfelelő büntetést  vonjanak  maguk
    után,      nevezetesen     börtönbüntetést     vagy     egyéb
    szabadságvesztést.
    b)  Abban az esetben, amikor pszichotrop anyagokkal visszaélő
    személyek  követnek  el ilyen bűncselekményeket,  a  Szerződő
    Felek – az előző bekezdésben foglalt rendelkezésekre tekintet
    nélkül   –   jogosultak  arra,  hogy  ezeket  a   személyeket
    elítélésük   vagy  megbüntetésük  helyett,  vagy   büntetésük
    kiegészítéseképpen   a   20.  Cikk   1.   pontjában   foglalt
    rendelkezéseknek  megfelelően orvosi kezelésnek,  nevelésnek,
    utógondozásnak, a munkaképességük helyreállítását, valamint a
    társadalomba    való    újbóli    beilleszkedésüket     célzó
    intézkedéseknek vessék alá.
     […]”
         
         5. A Gyermek Egyezmény rendelkezései:
                                 
                              „1. cikk
                                 
         Az  Egyezmény  vonatkozásában gyermek az a személy,  aki
    tizennyolcadik  életévét nem töltötte be, kivéve,  ha  a  reá
    alkalmazandó   jogszabályok  értelmében   nagykorúságát   már
    korábban eléri.”
                                 
                              „33. cikk
                                 
         Az   Egyezményben   részes  államok  megtesznek   minden
    alkalmas     intézkedést,    ideértve    a     törvényhozási,
    közigazgatási, szociális és nevelésügyi intézkedéseket, arra,
    hogy  megvédjék  a  gyermekeket az erre vonatkozó  nemzetközi
    egyezményekben  meghatározott kábító- és  pszichotrop  szerek
    tiltott    fogyasztásától,   és   hogy   megakadályozzák    a
    gyermekeknek    e    szerek   tiltott    előállításában    és
    kereskedelmében való felhasználását.”

         6.1. A Btk. hatályos rendelkezései:
       
        „282.  §  (1)  Aki  hatósági engedély nélkül  kábítószert
    termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan
    kivisz, vagy az ország területén átvisz, bűntettet követ  el,
    és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
        (2) A büntetés
        a)  két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés,  ha  a
    bűncselekményt  üzletszerűen vagy bűnszövetségben,  illetőleg
    kábítószerfüggő személy felhasználásával,
        b)  öt  évtől  tíz  évig terjedő szabadságvesztés,  ha  a
    bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre
        követik el.
        (3) Aki
        a)   az   (1)   bekezdésben  meghatározott  bűncselekmény
    elkövetésére irányuló előkészületet követ el,
        b)    kábítószer   előállításához   szükséges    anyagot,
    berendezést  vagy felszerelést készít, átad, forgalomba  hoz,
    vagy  azzal  kereskedik, az országba behoz, onnan kivisz,  az
    ország  területén  átvisz,  ha  súlyosabb  bűncselekmény  nem
    valósul meg,
        bűntettet    követ    el,   és   három    évig    terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő.
        (4)  Az  (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az  ott
    meghatározott  bűncselekmény elkövetéséhez anyagi  eszközöket
    szolgáltat.
        (5)  Ha  a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre
    követik el, a büntetés
        a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig,
        b)  a  (2) bekezdés a) pontja esetén bűntett miatt  három
    évig
        terjedő szabadságvesztés.”
       
        „282/A.  §  (1) Aki hatósági engedély nélkül  kábítószert
    kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntettet
    követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel
    büntetendő.
        (2)    A    büntetés   öt   évtől   tíz   évig    terjedő
    szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
        a)  bűnszövetségben,  illetőleg  kábítószerfüggő  személy
        felhasználásával,
        b)  hivatalos  vagy  közfeladatot ellátó  személyként,  e
    minőséget felhasználva,
        c)  a  fegyveres  erők,  a  rendvédelmi  szervek  vagy  a
    büntetés-végrehajtási szervezet létesítményében
        követik el.
        (3)  A  büntetés  öt  évtől tizenöt  évig  terjedő,  vagy
    életfogytig   tartó  szabadságvesztés,  ha  a  bűncselekményt
    jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.
        (4) Aki
        a)    az   (1)   vagy   (2)   bekezdésben   meghatározott
    bűncselekményre  irányuló  előkészületet  követ  el,  bűntett
    miatt három évig,
        b)   a   (3)  bekezdésben  meghatározott  bűncselekményre
    irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig
        terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
        (5)  Az  (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő, aki az  ott
    meghatározott  bűncselekmény elkövetéséhez anyagi  eszközöket
    szolgáltat.
        (6)  Ha  a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre
    követik el, a büntetés
        a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig,
        b) a (2) bekezdés esetén bűntett miatt öt évig
        terjedő szabadságvesztés.”
       
        „282/B.  §  (1)  Az  a tizennyolcadik életévét  betöltött
    személy,  aki tizennyolcadik életévét be nem töltött  személy
    felhasználásával   hatósági   engedély   nélkül   kábítószert
    termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan
    kivisz,  az ország területén átvisz, bűntettet követ  el,  és
    két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
        (2)    A    büntetés   öt   évtől   tíz   évig    terjedő
    szabadságvesztés,
        a)   ha   a  tizennyolcadik  életévét  betöltött  személy
    tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert
    kínál  vagy  átad,  illetve  ilyen  személy  felhasználásával
    kábítószert forgalomba hoz vagy azzal kereskedik,
        b)  ha  az  elkövető oktatási, köznevelési, gyermekjóléti
    is gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt
    épület  területén,  illetőleg annak  közvetlen  környezetében
    kábítószert   kínál,   átad,  forgalomba   hoz   vagy   azzal
    kereskedik,
        c)   az   (1)  bekezdésben  meghatározott  bűncselekményt
    bűnszövetségben követik el.
        (3)  A  büntetés  öt  évtől  tizenöt  évig  terjedő  vagy
    életfogytig tartó szabadságvesztés, ha
        a) a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre,
        b)  a  (2)  bekezdés  a) vagy b) pontjában  meghatározott
    bűncselekményt   bűnszövetségben,  illetve   hivatalos   vagy
    közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva
        követik el.
        (4)  Aki  az  (1)  vagy  a (2) bekezdésben  meghatározott
    bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet  követ  el,
    bűntett   miatt   három   évig  terjedő   szabadságvesztéssel
    büntetendő.
        (5)  Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy,  aki
    tizennyolcadik    életévét   be   nem   töltött    személynek
    kábítószernek  nem  minősülő kábító hatású  anyag,  illetőleg
    szer  kóros élvezetéhez segítséget nyújt, vagy ilyen személyt
    erre  rábírni  törekszik, bűntett miatt  három  évig  terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő.
        (6)  Az  (1)-(5) bekezdés szerint büntetendő, aki az  ott
    meghatározott  bűncselekmény elkövetéséhez anyagi  eszközöket
    szolgáltat.
        (7)  Ha  a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre
    követik el, a büntetés
        a) az (1) bekezdés esetén vétség miatt két évig,
        b)  a  (2)  bekezdés,  illetve a (3) bekezdés  b)  pontja
    esetén bűntett miatt öt évig
        terjedő szabadságvesztés.”
       
        „282/C.  § (1) Az a kábítószerfüggő személy, aki hatósági
    engedély  nélkül  kábítószert termeszt, előállít,  megszerez,
    tart,  az  országba behoz, onnan kivisz, az ország  területén
    átvisz,    vétséget   követ   el,   és   két   évig   terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő.
        (2)  Az  a kábítószerfüggő személy, aki hatósági engedély
    nélkül  kábítószert kínál, átad, forgalomba  hoz  vagy  azzal
    kereskedik,  bűntettet  követ  el,  és  három  évig   terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő.
        (3)  A  büntetés  bűntett miatt az  (1)  bekezdés  esetén
    három   évig,   a  (2)  bekezdés  esetén  öt   évig   terjedő
    szabadságvesztés,  ha  a  bűncselekményt  üzletszerűen   vagy
    bűnszövetségben követik el.
        (4)  A  büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén  öt
    évig,  a  (2)  bekezdés esetén két évtől nyolc  évig  terjedő
    szabadságvesztés,  ha  a bűncselekményt  jelentős  mennyiségű
    kábítószerre követik el.
        (5)   Ha   a  bűncselekményt  a  kábítószerfüggő  személy
    csekély mennyiségre követi el, a büntetés vétség miatt
        a)  az  (1)  vagy a (2) bekezdés esetén egy évig  terjedő
    szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés,
        b)    a    (3)   bekezdés   esetén   két   évig   terjedő
    szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés.”
       
        „283.  §  (1)  Nem  büntethető  kábítószerrel  visszaélés
    miatt,
        a)  aki  csekély mennyiségű kábítószert saját használatra
    termeszt, előállít, megszerez vagy tart [282. § (5)  bek.  a)
    pont],
        b)   aki   csekély  mennyiségű  kábítószert,   együttesen
    történő  kábítószer-fogyasztás  alkalmával  kínál  vagy  átad
    [282/A. § (6) bek. a) pont],
        c)  az  a tizennyolcadik életévét betöltött személy,  aki
    tizennyolcadik    életévét    be    nem    töltött    személy
    felhasználásával   csekély   mennyiségű   kábítószert   saját
    használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart [282/B. §
    (7) bek. a) pont],
        d)
       1.    az   a   tizennyolcadik   életévét   betöltött,   de
       huszonegyedik  életévét  meg  nem  haladott  személy,  aki
       tizennyolcadik   életévét  be  nem   töltött   személynek,
       illetőleg
        2.  az a huszonegyedik életévét meg nem haladott személy,
    aki  oktatási,  köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi,
    közművelődési feladatok ellátására rendelt épület  területén,
    illetőleg annak közvetlen környezetében
        csekély   mennyiségű   kábítószert   együttesen   történő
    kábítószer-fogyasztás alkalmával kínál vagy  átad  [282/B.  §
    (7) bekezdés b) pont első fordulata, ha a bűncselekmény a (2)
    bekezdés a) vagy b) pontjába ütközik],
        e) az a kábítószerfüggő személy, aki
        1.   jelentős   mennyiséget   el   nem   érő   mennyiségű
    kábítószert saját használatára termeszt, előállít, megszerez,
    tart,  az  országba behoz, onnan kivisz, az ország  területén
    átvisz [282/C. § (1) bek. és (5) bek. a) pont], illetőleg
        2.  csekély  mennyiségű  kábítószert  együttesen  történő
    kábítószer-fogyasztás alkalmával kínál vagy  átad  [282/C.  §
    (2) bek. és (5) bek. a) pont],
        f)  az  a kábítószerfüggő személy, aki az e) 1. alpontban
    meghatározott   bűncselekménnyel  összefüggésben   –   kétévi
    szabadságvesztésnél   nem  súlyosabban   büntetendő   –   más
    bűncselekményt követ el,
        feltéve,  ha az első fokú ítélet meghozataláig  okirattal
    igazolja,  hogy legalább hat hónapig folyamatos,  kábítószer-
    függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő
    más   ellátásban   részesült,   vagy   megelőző-felvilágosító
    szolgáltatáson vett részt.
        (2)  Az  (1)  bekezdés  b)  és  d)  pontja,  valamint  e)
    pontjának  2.  alpontja nem alkalmazható, ha  az  elkövetővel
    szemben  a  cselekmény elkövetését megelőzően két éven  belül
    legalább   egy  alkalommal  kábítószerrel  visszaélés   miatt
    indított  büntetőeljárás  keretében az  elkövető  büntetőjogi
    felelősségét megállapították, vagy vele szemben a  vádemelést
    elhalasztották.”
       
        „283/A.  §  (1)  Aki nemzetközi szerződés  végrehajtására
    kiadott  jogszabályban  a kábítószer  tiltott  előállításához
    használt   vegyi  anyagként  meghatározott  anyagot  hatósági
    engedély   nélkül  előállít,  megszerez,  tart,   felhasznál,
    forgalomba  hoz, azzal kereskedik, az országba  behoz,  onnan
    kivisz,   az   ország  területén  átvisz,   úgyszintén,   aki
    jogszabályi  előírás  megszegésével  ilyen  anyagot  hatósági
    engedéllyel nem rendelkezőnek átad, bűntettet követ el, és öt
    ivig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
        (2)   Nem   büntethető,  aki  –  mielőtt   a   kábítószer
    készítését elősegítő tevékenysége a hatóság tudomására jutott
    volna   –   a  cselekményét  a  hatóság  előtt  felfedi,   az
    előállított,  megszerzett, tartott vagy az ország  területére
    behozott  dolgokat  a  hatóságnak  átadja,  illetőleg  a  más
    részére  átadott,  valamint  a felhasznált,  forgalomba  vagy
    kereskedelembe  hozott, az ország területén átvitt,  vagy  az
    országból   kivitt  anyag  tekintetében  lehetővé   teszi   a
    kábítószer készítésének elősegítésében részt vevő más személy
    kilétének megállapítását.”
       
        „286/A. §
        […]
        (2) A 282-283. § alkalmazásában kábítószeren
        a)  az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett,
    a  New  Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer
    Egyezmény, valamint az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel
    kihirdetett,  az Egységes Kábítószer Egyezmény  módosításáról
    és  kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én  kelt
    Jegyzőkönyv      végrehajtására     kiadott     jogszabályban
    meghatározott anyagokat, valamint
        b)    az   1979.   évi   25.   törvényerejű   rendelettel
    kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben az 1971.
    évi  február  hó  21. napján aláírt egyezmény  végrehajtására
    kiadott    jogszabályban    meghatározott,    a    visszaélés
    szempontjából veszélyes pszichotróp anyagokat kell érteni.
        (3)   A   283/A.  §  alkalmazásában  kábítószer   tiltott
    előállításához  használt  vegyi  anyagon  az  1998.  évi   L.
    törvénnyel   kihirdetett,  az  Egyesült  Nemzetek  Szervezete
    keretében  a  kábítószerek  és  pszichotrop  anyagok  tiltott
    forgalmazása  elleni,  1988.  december  20-án,  Bécsben  kelt
    Egyezmény 12. Cikkének végrehajtására kiadott, a kábítószerek
    és pszichotrop anyagok tiltott előállításához, gyártásához is
    használt   vegyi  anyagokkal  végezhető  egyes  tevékenységek
    szabályozásáról  szóló  jogszabályban  meghatározott  anyagot
    kell érteni.”
       
         6.2.  A Btk.-nak az I/A. pontban ismertetett indítványok
    benyújtásának időpontjában hatályos rendelkezései:
       
        „282.  §  (1)  Aki  a  hatósági  előírások  megszegésével
    kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az  országba
    behoz,  onnan  kivisz, az ország területén átvisz,  bűntettet
    követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
        (2)  Aki  a  hatósági előírások megszegésével kábítószert
    kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntettet
    követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel
    büntetendő.
        (3)  A  büntetés az (1) bekezdés esetén két  évtől  nyolc
    évig,  a  (2)  bekezdés  esetén öt  évtől  tíz  évig  terjedő
    szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
        a) üzletszerűen,
        b) fegyveresen,
        c)   hivatalos   vagy  közfeladatot  ellátó   személyként
    követik el,
        d)     tizennyolcadik    életévét    betöltött    személy
    tizennyolcadik    életévét    be    nem    töltött    személy
    felhasználásával  követi  el, illetve  az  elkövetés  folytán
    ilyen személy jut kábítószerhez,
        e)  nem  kábítószerfüggő személy kábítószerfüggő  személy
    felhasználásával követi el.
        (4)  A  büntetés a (2) bekezdés esetén öt évtől tíz  évig
    terjedő   szabadságvesztés,  ha  a  bűncselekményt  oktatási,
    köznevelési,  gyermekjóléti és gyermekvédelmi,  közművelődési
    feladatok   ellátására  rendelt  épületek  területén,   annak
    környezetében,  a fegyveres erők vagy a büntetés-végrehajtási
    szervezet objektumaiban követik el.
        (5)  A  büntetés az (1) bekezdés esetén öt évtől  tizenöt
    évig  terjedő  szabadságvesztés, a (2)  bekezdés  esetén  tíz
    évtől   tizenöt   évig   terjedő   vagy   életfogytig   tartó
    szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
        a) jelentős mennyiségű kábítószerre,
        b) bűnszervezet tagjaként vagy megbízásából követik el.
        (6)  Az (1)-(5) bekezdés szerint büntetendő az is, aki  a
    kábítószerrel   visszaélés  bűncselekményének   elkövetéséhez
    anyagi eszközöket szolgáltat.
        (7)  Aki  kábítószerrel visszaélés  elkövetésére  felhív,
    ajánlkozik,    vállalkozik,   vagy   a   közös   elkövetésben
    megállapodik,    bűntett    miatt    három    évig    terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő.
        (8)  Ha  a  kábítószerrel visszaélést csekély  mennyiségű
    kábítószerre  követik  el, a büntetés  vétség  miatt  az  (1)
    bekezdés  esetén két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű
    munka  vagy pénzbüntetés, a (2) bekezdés szerinti kínálás  és
    átadás   elkövetési  magatartások  esetén  két  évig  terjedő
    szabadságvesztés.
        (9) Aki
        a)   a   hatósági  előírások  megszegésével   kábítószert
        fogyaszt,
        b)  nagy  nyilvánosság előtt kábítószer-fogyasztásra  hív
    fel,
        ha  súlyosabb  bűncselekmény nem  valósul  meg,  vétséget
    követ   el,   és   két   évig   terjedő   szabadságvesztéssel
    büntetendő.”
       
        „282/A.  §  (1)  Az  a  kábítószerfüggő  személy,  aki  a
    hatósági   előírások   megszegésével  kábítószert   termeszt,
    előállít,  megszerez, tart, az országba behoz, onnan  kivisz,
    az  ország területén átvisz, vétséget követ el, és  két  évig
    terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
        (2)   Az   a  kábítószerfüggő  személy,  aki  a  hatósági
    előírások  megszegésével kábítószert kínál, átad,  forgalomba
    hoz, vagy azzal kereskedik, bűntettet követ el, és három évig
    terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
        (3)  A  büntetés  bűntett miatt az  (1)  bekezdés  esetén
    három   évig,   a  (2)  bekezdés  esetén  öt   évig   terjedő
    szabadságvesztés, ha bűncselekményt üzletszerűen követik el.
        (4)  A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén  két
    évtől  nyolc  évig, a (2) bekezdés esetén öt évtől  tíz  évig
    terjedő   szabadságvesztés,  ha  a  bűncselekményt   jelentős
    mennyiségű kábítószerre követik el.
        (5)   Az   a  kábítószerfüggő  személy,  aki  a  hatósági
    előírások megszegésével
        a)  kábítószert  fogyaszt,  illetőleg  saját  fogyasztása
        céljából tart,
        b)   csekély  mennyiségű  kábítószert  saját  fogyasztása
    céljából előállít, termeszt, megszerez,
        c)    csekély   mennyiségű   kábítószert   tizennyolcadik
    életévét betöltött személynek fogyasztás céljából kínál, átad
        vétséget    követ    el,    és    egy    évig     terjedő
    szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy  pénzbüntetéssel
    büntetendő.
        (6) Nem büntethető a kábítószerfüggő személy
        a) az (5) bekezdés a)-b) pontja esetén, vagy
        b)  ha  kábítószer  fogyasztásával  összefüggő  –  kétévi
    szabadságvesztésnél   nem  súlyosabban   büntetendő   –   más
    bűncselekményt követett el,
        feltéve,  ha az első fokú ítélet meghozataláig  okirattal
    igazolja,    hogy    legalább   hat    hónapig    folyamatos,
    kábítószerfüggőséget gyógyító kezelésben részesült.”
       
        „283.  §  Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy,
    aki  tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábító
    hatású  anyag  vagy szer kóros élvezetéhez segítséget  nyújt,
    vagy  őt arra rábírni törekszik, bűntettet követ el, és három
    évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
       
        „283/A.  §  (1)  Aki  kábítószernek a hatósági  előírások
    megszegésével      történő     termesztéséhez,      illetőleg
    előállításához  szükséges, vagy a termesztést,  illetőleg  az
    előállítást könnyítő feltételeket biztosítja, úgyszintén, aki
    kábítószer termesztéséhez, előállításához szükséges  anyagot,
    terméket, berendezést vagy felszerelést
        a) készít, illetőleg készíttet,
        b) átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,
        ha  súlyosabb  bűncselekmény nem valósul  meg,  bűntettet
    követ   el,   és   három   évig  terjedő  szabadságvesztéssel
    büntetendő.
        (2)    Az   (1)   bekezdés   szerint   büntetendő,    aki
    kábítószernek  a  hatósági  előírások  megszegésével  történő
    termesztéséhez, illetőleg előállításához szükséges, vagy  azt
    könnyítő   vagyoni  értékű  gazdasági,  műszaki,   szervezési
    ismeretet     a    kábítószer    termesztőjének,    illetőleg
    előállítójának a rendelkezésére bocsát.
        (3)  Nem büntethető az (1) bekezdés a) pontja esetén, aki
    –   mielőtt   a   kábítószer  termesztéséhez,  előállításához
    szükséges  anyag, termék, berendezés, felszerelés  készítése,
    illetőleg készíttetése a hatóság tudomására jutott volna –  a
    kábítószer készítését elősegítő tevékenységét a hatóság előtt
    felfedi,  és  az  elkészített dolgokat a  hatóságnak  átadja,
    valamint   lehetővé  teszi  a  készítésben  részt  vevő   más
    személyek kilétének megállapítását.”
       
        „286/A. §
        […]
        (2)  A  282.  §,  a 282/A. § és a 283/A. § alkalmazásában
    kábítószeren a visszaélés szempontjából veszélyes pszichotrop
    anyagot is érteni kell.”
       
         7.1.  A  Büntető  Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.
    törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1979.  évi
    5.  törvényerejű  rendelet (a továbbiakban:  Btké.)  hatályos
    rendelkezései:
       
        „23.  §  (1)  A Btk. 282-283. §-ában szereplő  ’előállít,
    megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz,  az  ország
    területén átvisz’ és ’kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal
    kereskedik’    elkövetési   magatartások   szempontjából    a
    kábítószer csekély mennyiségű, ha
        a)   annak  bázis  formában  megadott  tiszta  hatóanyag-
        tartalma
        LSD esetén 0,001 gramm,
        heroin esetén 0,6 gramm,
        amfetamin metamfetamin esetén 0,5 gramm,
        MDA,  MDMA,  N-etil-MDA (MDE), MBDB, 1-PEA és  N-metil-1-
    PEA esetén 1 gramm,
        metadon esetén 1 gramm,
        morfin esetén 0,9 gramm,
        kokain esetén 2 gramm,
        ketamin esetén 1 gramm,
        kodein esetén 1 gramm,
        dihidrokodein esetén 0,8 gramm,
        petidin esetén 1 gramm
        mennyiséget nem haladja meg,
        b) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta hatóanyag-
    tartalom az 1 gramm mennyiséget nem haladja meg.
        (2)   A   Btk.   282-283.   §-ában  szereplő   ’termeszt,
    megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz,  az  ország
    területén  átvisz,’  és ’kínál, átad,  forgalomba  hoz,  vagy
    azzal  kereskedik’  elkövetési magatartások  szempontjából  a
    kábítószer csekély mennyiségű, ha kannabisz növény  esetén  a
    növényegyedek száma legfeljebb öt.
        (3)  A Btk. 282-283. §-ának alkalmazása szempontjából  az
    (1)-(2) bekezdés szerinti kábítószer jelentős mennyiségű,  ha
    az  adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség  felső
    határának hússzoros mértékét meghaladja.
        (4)   Az  (1)-(2)  bekezdésben  nem  szereplő  kábítószer
    esetén  a  kábítószer  akkor csekély  mennyiségű,  ha  tiszta
    hatóanyag-tartalmának élettani hatása  legfeljebb  0,9  gramm
    morfinbázis élettani hatásával megegyező.
        (5)   Az  (1)-(2)  bekezdésben  nem  szereplő  kábítószer
    esetén  a  kábítószer  akkor jelentős mennyiségű,  ha  tiszta
    hatóanyag-tartalmának élettani hatása  18  grammot  meghaladó
    morfinbázis élettani hatásával megegyező.”
       
         7.2. A Btké.-nek az I/A. pontban ismertetett indítványok
    benyújtásának időpontjában hatályos rendelkezései:
       
        „23.  §  (1) A Btk. 282. §-ában és 282/A. §-ában szereplő
    ’előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan  kivisz,
    az  ország területén átvisz’ és ’kínál, átad, forgalomba hoz,
    vagy  azzal kereskedik’ elkövetési magatartások szempontjából
    a kábítószer csekély mennyiségű, ha
        a)   annak  bázis  formában  megadott  tiszta  hatóanyag-
        tartalma
        LSD esetén 0,001 gramm,
        heroin esetén 0,6 gramm,
        amfetamin metamfetamin esetén 0,5 gramm,
        MDA,  MDMA,  N-etil-MDA (MDE), MBDB, 1-PEA és  N-metil-1-
    PEA esetén 1 gramm,
        metadon esetén 1 gramm,
        morfin esetén 0,9 gramm,
        kokain esetén 2 gramm,
        ketamin esetén 1 gramm,
        kodein esetén 1 gramm,
        dihidrokodein esetén 0,8 gramm,
        petidin esetén 1 gramm
        mennyiséget nem haladja meg,
        b) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta hatóanyag-
    tartalom az 1 gramm mennyiséget nem haladja meg.
        (2)   A  Btk.  282.  §-ában  és  282/A.  §-ában  szereplő
    ’termeszt, megszerez, tart, az országba behoz, onnan  kivisz,
    az ország területén átvisz,’ és ’kínál, átad, forgalomba hoz,
    vagy  azzal kereskedik’ elkövetési magatartások szempontjából
    a kábítószer csekély mennyiségű, ha kannabisz növény esetén a
    növényegyedek száma legfeljebb öt.
        (3)  A  Btk.  282.  §-ának és 282/A.  §-ának  alkalmazása
    szempontjából   az   (1)-(2)  bekezdés  szerinti   kábítószer
    jelentős  mennyiségű, ha az adott kábítószerre  meghatározott
    csekély   mennyiség   felső  határának   hússzoros   mértékét
    meghaladja.
        (4)   Az  (1)-(2)  bekezdésben  nem  szereplő  kábítószer
    esetén  a  kábítószer  akkor csekély  mennyiségű,  ha  tiszta
    hatóanyag-tartalmának élettani hatása  legfeljebb  0,9  gramm
    morfinbázis élettani hatásával megegyező.
        (5)   Az  (1)-(2)  bekezdésben  nem  szereplő  kábítószer
    esetén  a  kábítószer  akkor jelentős mennyiségű,  ha  tiszta
    hatóanyag-tartalmának élettani hatása  18  grammot  meghaladó
    morfinbázis élettani hatásával megegyező.”
       
       8.  A  nemzetközi  szerződésekkel  kapcsolatos  eljárásról
       szóló    1982.   évi   27.   törvényerejű   rendelet    (a
       továbbiakban: Nktvr.) rendelkezései:
       
       „1. § E törvényerejű rendelet alkalmazásában:
       […]
         g)   „nemzetközi  szerződés  kihirdetése”  a  nemzetközi
    szerződésnek jogszabályba való foglalása;
    […]”

         „9.  §  A  nemzetközi szerződés megkötése e törvényerejű
    rendelet  rendelkezéseitől,  a Magyar  Népköztársaság  Elnöki
    Tanácsa  vagy  a Minisztertanács határozatától,  a  szerződés
    rendelkezéseitől, illetőleg a szerződő felek  erre  vonatkozó
    külön megállapodásától függően
         a)  az  Országgyűlés vagy a Magyar Népköztársaság Elnöki
    Tanácsa megerősítésével; […]
    történhet.”
         
         „13. § (1) Az Országgyűlés által megerősített nemzetközi
    szerződéseket törvénnyel kell kihirdetni.”
         
         „14. § (1) A kihirdető jogszabály tartalmazza
         a) a szerződés kihirdetésének a kijelentését;
         b) a szerződés hiteles magyar nyelvű szövegét, illetőleg
    hivatalos magyar nyelvű fordítását;
         […]”
                                III.
                                 
                                 A.
       
         1. A kábítószerrel visszaélés elleni küzdelem már hosszú
    ideje    az    államok   jogi   formában   is    megtestesülő
    együttműködésének  keretei között folyik.  Tekintve,  hogy  e
    nemzetek  sorába  a  Magyar Köztársaság  is  beletartozik,  a
    nemzetközi  egyezmények a belső jog számára is irányadóak.  A
    büntetőjogi   szabályozásnak  közvetlen  jogi   alapjául   is
    szolgálnak   az  Egységes  Kábítószer  Egyezmény,   az   ENSZ
    Egyezmény, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben  az  1971.
    évi   február  hó  21.  napján  aláírt  az  1979.   évi   25.
    törvényerejű    rendelettel    kihirdetett    egyezmény    (a
    továbbiakban:  Pszichotrop  Egyezmény),  illetve  mindezek  –
    Magyarország által is ratifikált – jogi előzményei,  valamint
    az  Európai  Unió intézményei által kibocsátott jogi  aktusok
    rendelkezései.  Ezért az indítványok által behatárolt  körben
    az  Alkotmánybíróság szükségesnek tartotta a nemzetközi  jogi
    szabályozás  áttekintését, s arra  a  támadott  rendelkezések
    vizsgálata során is figyelemmel volt.
             
         1.1.   A  szabályozás  alapjának  a  korábbi  nemzetközi
    megállapodások    tartalmát   szintetizáló,    az    egységes
    szabályozási  igénnyel fellépő Egységes Kábítószer  Egyezmény
    tekintendő.    Rendelkezései    általában    tilalmazzák    a
    kábítószerek   „nem  gyógyászati  és  nem  tudományos   célú”
    termesztését,  gyártását, kereskedelmét  és  használatát.  Az
    Egyezmény   a   hozzácsatolt,  a   veszélyességi   fokot   is
    kifejezésre  juttató listákon nevesítette az  ellenőrzés  alá
    vont  anyagokat  és  szövegezéséből is egyértelműen  kitűnik,
    hogy  a nemzetközi tilalom ezekre korlátozódik. Felhatalmazta
    viszont  a  Szerződő Államokat a felügyeleti rendszabályoknak
    az  Egyezményben  nem  szereplő, ám  a  kábítószerek  tiltott
    gyártására  felhasználható anyagokra történő  kiterjesztésére
    (2.  cikk  9.  pont), illetve a listákon belül az  anyagok  –
    nemzeti  szinten – szigorúbb megítélés szerinti  átsorolására
    (39. cikk).
         
         A  Pszichotrop Egyezmény létrejöttének indoka  az  volt,
    hogy számos, az Egységes Kábítószer Egyezmény hatálya alá  be
    nem  sorolható  anyag  [pl. a szintetikus  (amfetamin-típusú)
    vegyületek]  éppen  úgy visszaélésre adott lehetőséget,  mint
    egyes  kábítószerek.  Az  államok között  egyezség  született
    abban,   hogy   e  rendkívül  széles  spektrumú   szintetikus
    készítmények   és  ezek  kiemelkedően  nagy  számú   gyártói,
    exportőrei   és   importőrei  kontroll  alá  vonásával   „nem
    lazítják”  fel  a  kábítószer  ellenőrzési  rendszert,  hanem
    „pszichotrop”  anyag elnevezés alatt külön – az  Egyezményhez
    fűzött  jegyzéken – csoportosítják e drogokat.  Az  Egyezmény
    újdonsága   volt,   hogy  rendelkezett  a  visszaélés   korai
    felderítésének,     a     drogbetegek     kezelésének,      a
    felvilágosításnak,   az   utókezelésnek   és   a   társadalmi
    rehabilitációnak     a     szerződő      feleket      terhelő
    kötelezettségéről.  Az  e  körben  elfogadott   szabályok   a
    „Genfben,   1972.   március  25-én   kelt   Jegyzőkönyv[vel]”
    bekerültek az Egységes Kábítószer Egyezménybe is.
         
         Az  új egyezmény sem tartalmazott azonban szabályokat  a
    pszichotrop     anyagok     prekurzorainak     ellenőrzésével
    kapcsolatban.  Ez  a hiány hívta életre az  ENSZ  Egyezményt,
    amely   már   a  visszaélésre  alkalmas  anyagok  előállítása
    szempontjából legfontosabb szerekre is koncentrált. E mellett
    rögzítette a kábítószerrel visszaéléshez – mint jelenséghez –
    kapcsolódó rendészeti, büntetőjogi együttműködésre  és  annak
    módszereire vonatkozó új elveket.
         
         A  nemzetközi jogalkotás és az együttműködés  az  átfogó
    egyezmények elfogadása után is tovább folyik. Ebben az  egyik
    jelentős  állomás volt a The European Monitoring  Centre  for
    Drug  and Drug Addiction [a Kábítószer és Kábítószer-függőség
    Európai   Megfigyelő  Központja  (a  továbbiakban:   EMCDDA)]
    felállítása  az  Európai  Unió által,  valamint  a  szervezet
    megbízása    az   uniós   szintű   kodifikációhoz   szükséges
    adatgyűjtéssel  és javaslatok kidolgozásával. [Magyarországon
    az  1091/2003.  (IX. 9.) Korm. határozat írta elő  a  nemzeti
    szinten szükséges jogalkotási és a Kormány egyes szerveit  az
    EMCDDA-val együttműködés keretében terhelő feladatokat.]  Nem
    hagyhatók  figyelmen kívül továbbá az Európai  Unió  keretein
    belül  a  kábítószerrel, pszichotrop anyagokkal,  valamint  a
    prekurzorokkal való visszaélés tekintetében a jogharmonizáció
    célját szolgáló másodlagos jogforrások, a közvetlen hatállyal
    bíró  Tanács  rendeletek  és a beillesztési  kötelezettséggel
    járó irányelvek sem.
         
         1.2.  Az  intenzív  és kitartó nemzetközi  együttműködés
    ellenére az egyezmények nem tartalmaznak kábítószer, valamint
    pszichotrop   anyag  definíciókat.  Megfogalmazásuk   szerint
    kábítószereknek és pszichotrop anyagoknak azokat  a  drogokat
    kell tekinteni, amelyek az egyezmények szövegében, illetve  a
    hozzájuk csatolt – és megfelelően körülírt eljárási rendben –
    módosítható  jegyzékeken  szerepelnek.  E  mellett  egyes,  a
    különböző államokban eltérő elnevezéssel használt,  vagy  nem
    azonos  tartalommal értett anyagokra az egyezmények  kötelező
    érvényű  fogalom-meghatározásokat is  adtak  (pl.  kokalevél,
    kannabisz, mákszalma).
         
        A  kábítószer  és  pszichotrop  anyag  szétválasztásának,
    valamint    az    egyezmények   jegyzékein   történő    eseti
    szabályozásnak,  mint  jogi megoldásnak  történelmi  gyökerei
    vannak.   A   nemzetközi  összefogás  kezdetén   az   ismert,
    valamennyi   állam   által   elfogadhatatlannak    ítélt    –
    bódulatkeltésre   alkalmas  –  anyagok  korlátozott   számban
    fordultak elő és az esetinek tekinthető szabályozási megoldás
    az  együttműködő  felek számára nem jelentett  nehézséget.  A
    későbbiek  során  azonban  egyrészt a  nemzetközi  kábítószer
    kereskedelem    hatott    ösztönzőleg    az    új     anyagok
    „feltalálására”,  másrészt a szerves  kémia  fejlődése  tette
    lehetővé  a  bódulatkeltő szerek választékának  szélesedését.
    Mindez  mára  az egységes fogalom-meghatározásnak  is  gátját
    képezi. Jelenleg nem lehet tudományos meglapozottsággal olyan
    egészségügyi, még kevésbé jogi kategóriákat vagy definíciókat
    felállítani, amelyek ellentmondásmentes rendszerként  képesek
    lennének  befogadni mindazokat a természetes,  félszintetikus
    és szintetikus anyagokat, amelyek már ismertek, vagy a piacon
    újonnan feltűnnek. Így az elfogadott nemzetközi megoldás  az,
    hogy az újabb szerek megjelenésekor a jogalkotás ezekre eseti
    módosítással egyenként terjeszti ki hatókörét.
       
        1.3.   Az   egységes   és  önálló  kábítószer,   valamint
    pszichotrop anyag fogalom hiánya és az egyezményekhez  fűzött
    listák kodifikációs alapként kezelése büntetőjogi, rendészeti
    tekintetben  igen körültekintő jogalkotást és  jogalkalmazást
    feltételez.
         
         Az   Egységes  Kábítószer  Egyezményhez,  a  Pszichotrop
    Egyezményhez  és  az  ENSZ Egyezményhez  fűzött  sorszámozott
    listák    ma    már   csak   elméletileg   jelentik    –    a
    legveszélyesebbtől a legkevésbé veszélyes felé  haladva  –  a
    szerek   súly  szerinti  osztályozását.  E  három  dokumentum
    általános   ellenőrzési  szempontból  a  kockázati   tényezők
    együtthatását  figyelembe  véve  (pl.  termesztés,   gyártás,
    kereskedelem,  kivitel,  behozatal,  felhasználás,)  és   nem
    büntetőjogi  értelemben  állít  fel  rangsort,  noha   ez   a
    sorrendiség   egyes  országok  jogalkotásában  a  büntetőjogi
    értékelés kapcsán is a differenciálás kiindulópontját jelenti
    (pl.   Egyesült   Királyság,  Olaszország).   Ugyanakkor   az
    Egyezmények szövege nem ad semmiféle eligazítást arra, hogy a
    listákon  szereplő  anyagok  között  büntetőjogi  szempontból
    különbséget  kellene tenni, bár ezzel ellentétes  szabályokat
    sem  tartalmaz.  A szerződő államoknak csak azt  tiltja  meg,
    hogy    a   nemzetközi   dokumentumok   jegyzékein   szereplő
    kábítószereket  vagy pszichotrop anyagokat,  prekurzorokat  a
    nemzeti   jog   alakítása  során  mellőzzék.  Mindebből   már
    önmagában  is  az  következik,  hogy  a  nemzeti  büntetőjogi
    szabályozás   alakításakor  kiindulópontként  valamennyi,   a
    nemzetközi  egyezmények által ellenőrzés alá vont kábítószer,
    pszichotrop  anyag  és  prekurzor helyzetét  a  jogszabályban
    világosan rendezni kell.
        2.  A  nemzetközi  egyezmények  célja  a  bennük  foglalt
    listákon   felsorolt  anyagok  visszaélésszerű  használatának
    megakadályozása,  ám nem kizárólag a büntetőjog  eszközeivel.
    Következésképpen a nemzeti jogalkotásra hárul az  a  feladat,
    hogy világosan különbséget tegyen a kábítószer-használat és a
    kábítószerrel visszaélés (úzus vagy abúzus) között,  minthogy
    büntetőjogi  fenyegetettség  alá  csak  ez  utóbbi  kategória
    eshet.  A  jogalkotás  során  –  a  visszaélés  szempontjából
    nevesített  veszélyes  anyagok  meghatározásán  kívül  –  nem
    mellőzhetők  és nem kerülhetők meg, illetve nem alkalmazhatók
    eltérő  tartalommal  az egyezmények fogalmi  definíciói  (pl.
    elosztás, kereskedés, stb.) sem.
         
                                 B.
                                 
         A   kábítószer  fogyasztással  kapcsolatos   büntetőjogi
    tényállás  kapcsán  az Alkotmánybíróságnak olyan  kérdésekben
    kellett   döntenie,   amelyek   világszerte   hosszú    ideje
    vitatottak.  Ezért  részletesen  áttekintette  a   nemzetközi
    szerződések mellett más államok erre vonatkozó szabályozását,
    a  nemzetközi intézmények releváns állásfoglalásait,  illetve
    az ezeket megalapozó elvek és álláspontok rendszerét.
         
         1.1.  A  drogfogyasztásból fakadó  társadalmi  problémák
    kezelésében  a  büntetőjognak a  XX.  század  második  felére
    jutott    kiemelt   szerep.   A   kábítószerrel   kapcsolatos
    forgalmazói típusú magatartásokat és a fogyasztói  (az  újabb
    terminológia     szerint     fogyasztói-beszerzői)     típusú
    magatartások közül a tranzitálás különböző vállfajait  minden
    demokratikus társadalom hosszú ideje egységesen elítélendőnek
    és  büntetőjogi reakciót igénylőnek tartja. Az egyébként igen
    heterogén összetételű fogyasztói típusú magatartások  viszont
    időről  időre  vitákat  váltanak ki, bár  ezek  elsősorban  a
    kannabisz  használatára vonatkoznak.  Konszenzus  alakult  ki
    abban   is,   hogy   a  kábítószerrel  visszaélés   kerülendő
    magatartás,  nem  egységes azonban annak megítélése,  hogy  a
    büntetőjog  eszközei alkalmazhatók-e, s ha igen,  annak  mely
    fajtái vethetők be e nem kívánatos jelenség ellen.
         
         A  kábítószer-fogyasztás általános, minden korlátozás és
    következmény nélküli legalizálása sehol nem jutott hangsúlyos
    szerephez.    A    visszaszorítást   középpontjukba    állító
    drogpolitikák a szabályozás során jelenleg is túlnyomórészt a
    –   súlyponteltolódásokat  mutató  –   prohibícióval   vegyes
    ártalomcsökkentést  tekintik  meghatározónak.  A  fogyasztási
    célú  felhasználást az államok vagy a birtokláson  keresztül,
    vagy  önálló elkövetési magatartásként értékelve,  részben  a
    büntetőjog  szabályain útján tilalmazzák,  részben  pedig  az
    igazgatási,  rendészeti, egészségügyi normák hálózatán  belül
    alkalmaznak   e   miatt  jogkövetkezményeket.   A   „tilalom”
    valamilyen  szinten minden kábítószerfajta esetén  általános,
    noha    a    kannabiszra   esetenként   kivételes   szabályok
    vonatkoznak.
       
        1.2.  A  kábítószerélvezők  világszerte  hivatalosan   is
    megfogalmazták  azt  a  tételt,  hogy  bár  a   droghasználat
    jelenleg  kétség  kívül  egy  társadalmi  kisebbség  szokása,
    azonban  nem  sérti  mások érdekeit, nem okoz  kárt  senkinek
    (legfeljebb  a  használónak), így  a  többségi  társadalomnak
    toleránsnak  kell lennie vele szemben. Minthogy a  társadalmi
    kisebbség   közös   véleménye  része  a   közvéleménynek   és
    demokratikus  társadalomban a kisebbség véleménye  ugyanolyan
    fontos,  mint a többségé, az államnak nem feladata a többségi
    álláspont  büntetőjogi  eszközökkel  történő  védelme,  s  az
    egyént is szükségtelen saját magától megóvnia.
       
        Hangsúlyozandó  azonban, hogy még a  fogyasztás  szabaddá
    tételének támogatói sem tartják a kábítószer-élvezetet minden
    feltétel nélkül engedélyezhetőnek. Maguk sem állítják, hogy a
    használatnak nincs semmilyen veszélye, eltérő körben  jelölik
    meg  az „ártalmatlannak tartott szerek” körét is és általában
    a   „befogadásra   kész,  felnőtt  felelősségteljes   embert”
    állítják fel olyan „mércének”, mint aki számára ezen  anyagok
    hozzáférhetővé tehetők.
       
        A    fogyasztás   ellenzői   azzal   érvelnek,   hogy   a
    kábítószerélvezők  pusztán  a  hedonizmust  tudják   felhozni
    álláspontjuk  alátámasztására,  amely  pedig  nem  lehet   az
    értékek  közötti választás alapja. Az élvezetelvűség egyfelől
    önmagában  semmilyen értelmes elfogadható főcélt nem  határoz
    meg,  másfelől pedig ennek elfogadása esetén semminő észérvet
    nem   lehet  szembeszegezni  bizonyos  súlyos  károkat  okozó
    magatartásokkal  szemben (pl. pedofília, erőszakos  szexuális
    zaklatás).  Az élvezeteknek lehetnek és vannak  is  egymással
    összemérhetetlen  formái (az erősség  és  tartósság  mellett,
    amelyek   szintén  összemérhetetlenek),  s  nincsenek   olyan
    paraméterek,  amelyek  mentén igazságot  tehetnénk  közöttük,
    amikor  összeütköznek. Hozzáteszik mindehhez, hogy  a  puszta
    élvezetből  fakadó,  kontrollálatlan  fogyasztás  az   egyéni
    érzékenység  fokától függően rövidebb-hosszabb időn  belül  a
    szer rabjává teszi a fogyasztót. A függésnek igen hamar olyan
    fokához  ér  el, amelynek következtében már képtelenné  válik
    arra,   hogy   az  „anyag”  megszerzésén  túl   bármi   másra
    koncentráljon.  Munkáját  feladja,  kapcsolatai  kiüresednek,
    egzisztenciája megbomlik, s veszélyes gyorsasággal sodródik a
    bűnözés    felé   annak   érdekében,   hogy   a    kábítószer
    megszerzéséhez   szükséges   javakat   biztosítsa.   Így   az
    önveszélyeztetésen túl magatartása már másokra is veszélyes.
        A   nemzeti   törvényhozások   általában   véve   csekély
    hajlandóságot mutatnak a fogyasztás felszabadítására,  míg  a
    társadalom  egy része – egymáshoz képest is –  eltérő  körben
    kívánja   a   tilalmak  feloldását.  Ennek  a  helyzetnek   a
    kezelésére  a  nemzeti  jogalkotásokban  többféle   tendencia
    figyelhető  meg,  ám még a látszólag azonos  büntetőpolitikát
    követő  államok  szabályozása is  igen  jelentős  különbséget
    mutat.
       
        1.3.  E  tekintetben  az  európai kontinens  államai  sem
    követnek  egységes szabályozást. Az országok egy  részében  a
    fogyasztói  magatartást  a  törvény  a  kábítószer   fajtától
    függetlenül,   ámde   mennyiségi  különbségekre   figyelemmel
    szabadságvesztéssel  vagy  a  mellett  alternatív  büntetések
    lehetővé   tételével   szankcionálja,  viszont   minden   más
    (kábítószerrel   visszaéléssel   összefüggő)    magatartásnál
    enyhébben  (pl.  Franciaország,  Svédország,  Málta).   Külön
    csoportot  képeznek  azok az államok, ahol  a  kábítószereket
    „osztályokba”,  vagy  legalább „csoportokba”  sorolják,  s  a
    büntetés   mértéke  főként  ennek  függvénye   (pl.   Anglia,
    Írország).    Elfogadott   az   is,   hogy   a    büntetőjogi
    következmények    súlyozására   külön    „irányelvek”    (pl.
    Finnország), vagy legfelsőbb bírósági döntések (pl. Norvégia)
    vonatkoznak,  s  így  differenciálnak – a terápiás  programok
    felajánlhatósága  útján  –  függő  és  nem  függő  fogyasztók
    között.  Máshol (pl. Görögország) maga a törvény teremti  meg
    ezt a különbséget.
       
        A  következményeket tekintve heterogén csoportot alkotnak
    azok az államok, ahol a fogyasztással szemben „engedékenyebb”
    a  szabályozás. A szankciók esetenként adminisztratív jellegű
    formát  öltenek,  s  még  ezen belül  is  különbség  lehet  a
    kannabisz és más drogok között (pl. Portugália), vagy csak  a
    nyilvános  helyen  történő  fogyasztáshoz  kapcsolódnak  (pl.
    Spanyolország,  Olaszország). Ismert az a megoldás  is,  hogy
    fogyasztás miatt csak pénzbüntetés alkalmazható (pl.  Dánia),
    vagy  –  a kannabiszra még külön is differenciálva –  csak  a
    csoportos  fogyasztás  vonja  maga  után  a  szabadságelvonás
    lehetőségét  (pl. Belgium). Található olyan  szabályozás  is,
    mely   csupán   a  kannabisz  esetében  tesz  különbséget   a
    fogyasztói   magatartások   között  (Ausztria,   Németország,
    Hollandia).   Ez   utóbbi   kategórián   belül   azonban    a
    jogkövetkezmények éles különbségeket mutatnak.  A  nyilvános,
    mértékletes  és csak felnőttek esetében megengedhető,  de  az
    engedélyezés  folyamatába  a közösségek  számára  („háromszög
    bizottság  útján”)  még  így  is a  vétóig  menő  beleszólást
    engedő,  következménymentes fogyasztás kizárólag egy államban
    (Hollandia) ismert.
       
        Az  amerikai kontinensen már évszázadok óta jelen  van  a
    drogfogyasztás problémája. Az Amerikai Egyesült Államokban ma
    az  ún. nulla tolerancia jegyében a jogszabályok szintjén  is
    „drogháború” folyik; a kábítószerrel kapcsolatos  problémákat
    megfellebbezhetetlenül  büntetőjogi  kérdésként  kezelik.   A
    Legfelsőbb  Bíróság döntéseiben is ez tükröződik vissza  (pl.
    marihuana orvosi célú felhasználására vonatkozó döntés, a IV.
    Alkotmánykiegészítés    alkalmazhatóságának     tilalma     a
    kábítószeres  ügyekben). Ugyanakkor a  marihuana  esetében  a
    szövetségi   igazságszolgáltatás   hatáskörén    kívül    eső
    kérdésekben  az  egyes  államok  szabályozása  az   enyhítés,
    illetve a tűrés irányába mutat.
       
        Kanadában   a   marihuana  orvosi   célú   használata   –
    feltételekkel – megengedett, míg a saját használatra  történő
    termesztés vagy birtoklás elsősorban adminisztratív szankciót
    von maga után.
       
        Latin-Amerika  államaiban  a  marihuana  fogyasztás  vagy
    szabályozottan  (pl.  Peru)  vagy  szabályozás  nélkül   (pl.
    Bolívia),  illetve a kokainfogyasztás (pl. Kolumbia)  határok
    között megengedett, vagy mindkettő „eltűrt” (pl. Mexikó).
         
         Ausztráliában  csak a marihuánára vonatkoznak  megengedő
    jellegű   szabályok,  aminek  következtében  a  fogyasztással
    összefüggő   magatartások   egy  része   túlnyomórészt   csak
    adminisztratív szankciót von maga után.
         
         Ázsia  országaiban a szabályozás meglehetősen heterogén.
    A  szankciók  a  minimális birtoklás  mellett  is  kiszabható
    halálbüntetéstől   (pl.  Szingapúr,  Pakisztán)   a   szigorú
    szabadságvesztést  alkalmazásán  át  (pl.  Japán,   Kína)   a
    drogfajtától,    vagy/és   mennyiségtől   függő    megosztott
    (adminisztratív  típusú reagálás és szabadságvesztés  között)
    következményekig terjednek (pl. Thaiföld, India).
         
         Az  afrikai kontinens kultúrájához hagyományosan csak  a
    marihuana  (hasis) fogyasztása tartozik hozzá, s az  is  csak
    kultikus  célból.  Így  a „nem tudatos  fogyasztás”  ellen  a
    büntetőjog eszközeivel is fellépnek.
         
        1.4.  Függetlenül a fogyasztás büntetőjogilag tilalmazott
    voltától,   számos   államban  működik  az  ártalomcsökkentés
    eszközrendszere.  Ma  már – a szabályozatlan,  vagy  kultikus
    fogyasztást  tűrő  államok  kivételével  –  szinte  mindenhol
    ismert   a   kezelés  különböző  intézményesített   formáinak
    hálózata. Ezen belül az egyes országok eltérő keretek  között
    alkalmazzák  a felvilágosítás, a leszoktatás, a gyógykezelés,
    a  fogyasztók  társadalmi  reintegrációjának  módszereit.  Az
    államok a „drogmentesítést” társadalmi értéknek ismerik el, s
    a hatásosság érdekében a módszerek alkalmazását összekötötték
    a  büntetőjoggal. Így születetett meg a büntetés  helyett  az
    „elterelés” jogilag szabályozott szisztémája.
       
        Az  eszközök  igen  változatosak. A  legszélesebb  körben
    elterjedt   leszokást  célzó  gyógyszeres   kezeléstől   (pl.
    methadon  program)  – az esetenként orvosi  felügyelettel  is
    járó – tűcsere és a belövőszobák biztosításán át (pl. Zürich,
    Frankfurt,  Liverpool, Sydney) a szennyezettség-mérést  végző
    mobil-laboratóriumokig  (pl.  Svájc,  Portugália)  terjednek.
    Leszokást  biztosító  programokat  az  államilag  fenntartott
    addiktológiai   központok  mellett   egyházi   és   karitatív
    szervezetek is kínálnak.
         
         1.5. A fentiekből láthatóan a kábítószer-fogyasztás és a
    hozzá  tapadó  problémák kezelésével a  világ  minden  állama
    szembe   találja  magát.  Ennek  megfelelően   a   nemzetközi
    szervezetek   is   folyamatosan  szorgalmazzák   az   államok
    összehangolt fellépését.
         
         Az  Európai  Unió nemcsak a tagállamok drogpolitikájának
    összehangolására   tesz   kísérleteket,    de    rendszeresen
    kezdeményezi   a   kontinensen  kívüli   államokkal   történő
    együttműködés  kialakítását is (pl.  a  Bizottság  folyamatos
    tárgyalásai     Marokkóval    az     ellenőrzési     rendszer
    kiterjesztésére).  Az  Európai Parlament,  illetve  a  Tanács
    megbízásából    számos    bizottság    vizsgálta    már     a
    kábítószerkérdést, a megelőzés lehetőségeit és  a  fogyasztás
    kezelésének témakörét (pl. Stewart-Clark Committee,  Pompidou
    bizottság, Cooney Bizottság). Ennek ellenére az Európa Tanács
    Parlamenti  Gyűlése  által 1988-ban  elfogadott  1085.  számú
    Ajánlás   lényegében  csak  azt  tudta  rögzíteni,   hogy   a
    kábítószer  problémára  az államoknak nincs  semmilyen  közös
    stratégiája, s a kormányok reakciója a legteljesebb közönytől
    a  zsarnoki  szigorig terjed. Az összehangolás  elősegítésére
    felállították  a  The  European  Committee  to  Combat  Drugs
    (CELAD)  elnevezésű  speciális  bizottságot,  majd  az  ennek
    „helyébe  lépő”,  az  EMCDDA-t. Ez utóbbi a  kábítószerkérdés
    vizsgálatát  a  szervezett bűnözés elleni  küzdelem  részének
    tekinti, s hangsúlyozza az összehangolás szükségességét.
         
         A  már intézményesített együttműködés ellenére az EMCDDA
    2002.   évi   jelentése  megállapította,   hogy   a   nemzeti
    büntetőpolitikákban  három  irányvonal,  mégpedig  a  kínálat
    csökkentése,  a  kereslet csökkentése és az ártalomcsökkentés
    váltakozva található meg. Gyakorlatilag ugyanezt dokumentálja
    –  világméretekben – az Egyesült Nemzetek Szervezete  irodája
    [Office on Drugs and Crime (2002. október 1-je előtt:  Office
    for  Drug  Conrol  and Crime)] által 2003-ban  nyilvánosságra
    hozott,   egy   öt   éves  vizsgálat  eredményét   tartalmazó
    „összefoglaló jelentés” (Global Illicit Drug Trends) is.
         
                                 IV.
         
         1.  Az Alkotmánybíróság – megegyezően a hasonló jellegű,
    társadalmi  vitákat  is  kiváltó kérdéseket  eldöntő  korábbi
    határozataival  [pl.  22/2003. (IV. 28.)  AB  határozat,  ABH
    2003,  235,  261.]  – az indítványok elbírálása  során  abból
    indult  ki,  hogy  a  világnézetileg  semleges  alapon   álló
    jogrendszernek (s így az Alkotmánybíróságnak)  nem  feladata,
    hogy  megengedő,  vagy elfogadó álláspontot  alakítson  ki  a
    kábítószer-élvezethez  kapcsolódó hedonizmussal,  vagy  annak
    elutasításával   összefüggésben.   Feladata   azonban   annak
    vizsgálata,  hogy az állam intézményvédelmi kötelezettségének
    lehet-e    szerepe    a   kábítószerfogyasztás    büntetőjogi
    megítélésével  kapcsolatban. Ahhoz, hogy  erről  álláspontját
    alkotmányvédő  feladatának  megfelelően  alakíthassa  ki,  az
    Alkotmány rendelkezéseiből fakadó egyéni jogokat és az  állam
    ezekhez   kapcsolódó   kötelezettségeit   mérheti   össze   a
    drogfogyasztásnak,  mint az egyén és  a  társadalom  szintjén
    jelen  lévő  kérdésnek, illetve az egyes  drogok  szervezetre
    gyakorolt     hatásának     és     használatának      igazolt
    következményeivel. Ez lehet az objektív mérlegelési  szempont
    az önrendelkezési jog, valamint az ifjúságra és közegészségre
    vonatkozó    intézményvédelmi,   alkotmányos    kötelezettség
    összevetéséhez.
         
         2.1.  A  kábítószerek és pszichotrop anyagok közvetlenül
    az  idegsejtekre kifejtett hatásuk alapján az agyban  idéznek
    elő  kémiai változásokat. Az ilyen szerek száma igen nagy,  s
    az  általuk létrehozott következmény függ az anyag típusától,
    az  elfogyasztott  mennyiségtől, a  hatóanyag-tartalomtól,  a
    tisztasági  foktól: azaz valamennyinek eltérő az ún.  „abúzus
    potenciálja”.  Eltérő továbbá a fogyasztók reakciója,  egyéni
    érzékenysége  az egyes szerekkel kapcsolatban. Így  az  egyes
    anyagok  által  az  agyban  előidézett  kár  (pusztítás)  sem
    egyforma nagyságú és minőségű, s nem egyforma idő alatt,  nem
    azonos   végeredményt  hoznak  létre.  Ebből  következően   a
    kockázat  mértéke  az egyének esetében előre felismerhetetlen
    és  még azonos típusú, hatóanyagtartalmú bódulatkeltő anyagok
    esetében is kiszámíthatatlanul eltérő.
         
         A  függőség  sem azt jelenti, hogy a szer fogyasztójánál
    valamennyi lehetséges hatás együttesen jelentkezik,  minthogy
    ennek   az   állapotnak  is  vannak  fokozatai.  Az   igazolt
    tapasztalatok szerint a hozzászokás az ún. „kondicionáló”  és
    a  „reinforce” hatás egyenes következményeként a szellemi,  a
    fizikai, a szociális állapot leromlását és az „anyagon” kívül
    minden   más   igény   leértékelődését  hozza   magával.   Az
    önrendelkezési jogból fakadó „szabad választás”  jogosságának
    hangoztatása  mellett  paradox módon az  egyén  egyre  inkább
    alárendelődik  a kábítószerek használatának,  azaz  a  függés
    felé megtett út fordított arányban áll a cselekvési szabadság
    fokával.   Az   általánosan   behatárolhatatlan,   és   magas
    egészségügyi  –  adott esetben az élet  elvesztéséig  menő  –
    kockázati  szinttel  járó  fogyasztás  innentől  kezdve   nem
    tudatos  döntés kérdése, nincs tehát többé az egyén  szintjén
    sem valódi szabad választás.
         
        2.2.    Vitathatatlan   továbbá,   hogy   a   kábítószer-
    fogyasztásból  származó  egészségügyi-szociális   egyéni   és
    társadalmi következmények nemcsak a fogyasztással érintett és
    már  a függés állapotába jutott személy szintjén súlyosak.  A
    drogszíntér   forgalmazói  oldalán  szereplők  a   társadalom
    egészének  egészségügyi, szociális épségét éppúgy fenyegetik,
    mint   a  cselekvési  szabadsághoz  elengedhetetlenül  fontos
    közbiztonságot és köznyugalmat.
       
         Az   illegális   kereskedelemnek,   az   átadásnak,    a
    terjesztésnek a fogyasztói oldal „felszabadítása”  esetén  is
    tilalmazottnak   kellene   maradnia.   Szorosan    büntetőjog
    dogmatikai szempontból viszont a fogyasztó/vásárló a  tiltott
    forgalmazáshoz  nyújt  bűnsegédi  magatartást  akkor,  amikor
    saját  adagját  beszerzi,  s  így  maga  is  közreműködik   a
    kábítószerpiac  fenntartásában, illetve  a  hozzá  kapcsolódó
    bűncselekmények  rátájának  alakításában.  E  körben  (túl  a
    nemzetközi szerződésekből fakadó kötelezettségvállaláson) nem
    mellőzhető  annak  számításba vétele sem, hogy  az  általános
    legalizálás nemcsak a nemzeti kereteken belüli kábítószerpiac
    átrendeződését vonhatná magával. Valódi kockázatot  jelenthet
    a  nemzetközi kábítószer-kereskedelem kedvezőtlen  hatásainak
    magyarországi  felerősödése is.  Mindez  pedig  együttesen  a
    közbiztonság és köznyugalom drasztikus romlásán keresztül  az
    ország    teljes    lakosságának   helyzetét,    életvitelét,
    biztonságát, nyugalmát és végső soron cselekvési  szabadságát
    érintő alkotmányossági kérdés is.
       
        A  fogyasztók  továbbá  maguk is  azt  állítják,  hogy  a
    bódító  hatás  módosult tudatállapotot  hoz  létre,  amelynek
    viszont a külvilágban is megnyilvánuló egyik jellemzője, hogy
    az   érintett   fizikai  és  szellemi  értelemben   sem   ura
    magatartásának.  Így  tehát reális  annak  a  veszélye,  hogy
    mindazok  a korlátok, amelyek a belátási képessége birtokában
    lévő  embert  visszatartják  mások veszélyeztetésétől,  náluk
    átértékelődnek vagy lebomlanak.
       
         Megalapozatlan tehát azon indítványi álláspont,  hogy  a
    fogyasztói   típusú   magatartásokban  kizárólag   az   egyén
    érintett.  A fogyasztás társadalmi közegben zajlik,  amelynek
    nemcsak   a  szubkultúrával  érintett  kisebbség   a   része.
    Ellenkezőleg: a fogyasztói magatartás a közösség életvitelére
    gyakorolt   kedvezőtlen  hatásán  keresztül   (pl.   a   szer
    megszerzése  körüli  bűnözés,  a  fogyasztói  életvitelnek  a
    kiskorúak  előtti megnyilvánulása, a környezetnek a  kontroll
    nélküli    magatartás   által   előidézett   veszélyeztetése)
    közvetlenül   korlátozza  a  fogyasztásban   nem   érintettek
    biztonságérzetét, cselekvési szabadságát.
       
        A   mindenkit   megillető   személyi   méltóság   védelme
    érdekében  az államnak az is a kötelessége, hogy elhárítsa  a
    polgárait  fenyegető veszélyeket, és legalább a  tüneti  vagy
    „palliatív”  kezelés szintjén gondoskodjék a társadalom  azon
    tagjairól is, akik – akár saját döntésük következményeként  –
    erre  nem,  vagy csak korlátozottan képesek. A  28/1994.  (V.
    20.)   AB   határozatban   az  Alkotmánybíróság   éppen   azt
    hangsúlyozta: annak ellenére, hogy a szociális  jogokból  nem
    erednek  közvetlenül  alanyi  jogok,  az  államnak  ellátási,
    intézményteremtési,     intézményvédelmi      kötelezettségei
    származnak,  amelyek  „szoros  és  kiterjedt  kapcsolat[ban]”
    vannak   az   alanyi  jogokkal,  mert  az  államcél   konkrét
    jogosultjai adott keretek között meghatározhatók  (ABH  1994,
    134,   138.).  A  fogyasztó  oldalán  bekövetkezett   „károk”
    elhárítása  tehát  a  társadalom védelme érdekében  az  állam
    feladata,  mint ahogyan egészségügyi és szociális  körben  az
    állam   kötelessége  gondoskodni  a  fogyasztással   érintett
    egyénről is akkor, amikor ő már erre önmagában nem képes.  Az
    Alkotmánybíróság következetes álláspontja szerint ugyanis  az
    Alkotmány 70/A. §-ának a 8. § (1) bekezdésére és az 54. § (1)
    bekezdésére    figyelemmel   elvégzett   értelmezéséből    az
    következik,  hogy  a  diszkrimináció  tilalmát   nemcsak   az
    Alkotmányban  külön  nevesített  jogokra,  hanem   az   egész
    jogrendszerre kiterjedően alkalmazni kell [pl. 61/1992.  (XI.
    20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 281.; 37/2002. (IX. 4.)  AB
    határozat,  ABH  2002,  230,  241.;  22/2003.  (IV.  28.)  AB
    határozat,  ABH  2003, 235, 264-266.]. A  jogalanyok  egyenlő
    méltóságú személyként történő kezelése pedig azt is  jelenti,
    hogy még az önhibájából elviselhetetlen helyzetbe került vagy
    krízishelyzetben lévő személy sem hagyható sorsára.
       
        A  32/1998.  (VI. 25.) AB határozatában (ABH  1998,  251,
    254.)  kifejtett álláspontját fenntartva a 42/2000. (XI.  8.)
    AB   határozatban  az  Alkotmánybíróság  kimondta,   hogy   a
    szociális biztonsághoz való jog az állam oldaláról –  konkrét
    ellátási kötelezettségek nevesítése nélkül is – olyan minimum
    követelmények tevőleges teljesítésében ragadható meg, amelyek
    elengedhetetlenek    az    emberi   méltóság    megvalósulása
    szempontjából (ABH 2000, 329, 333, 336.). Ellenkező esetben a
    lakosság egyes csoportjai – élethelyzetük folytán – szociális
    alapellátás  nélkül  maradhatnak  [37/1999.  (XII.   7.)   AB
    határozat, ABH 1999, 431, 434.].
        A   48/1998.   (XI.   23.)  AB  határozatban   ugyanakkor
    rámutatott  arra, hogy a „válsághelyzet” kezelése kapcsán  az
    objektív intézményvédelmi kötelezettség keretében is  szükség
    van  az  érdekek  összemérésére.  „Az  életvédelmet  szolgáló
    alanyi   jogok,  állami  kötelességek,  valamint   államcélok
    rendszerének  közös  gyökere [a nem  statisztikai  sokaságot,
    hanem  egyedi életet védő] élethez való jog […]”  (ABH  1998,
    333,   341.).  Másrészt  viszont  ezzel  harmadik   személyek
    élethez,  valamint önrendelkezéshez való joga állhat szemben.
    Szélsőséges   esetektől  eltekintve  azonban  e   két   érdek
    egyeztetése  a törvények szintjén is megjelenő  olyan  állami
    feladat, amely többek között a krízishelyzetben lévő  oldalán
    jelentkező,   meghatározott   típusú   állami,   gondoskodási
    kötelezettséget jelent (ABH 1998, 333, 341,  343,  345,  353,
    359.).    A   kábítószerrel   visszaélés   kapcsán    viszont
    nyilvánvaló, hogy e gondoskodás árát azok a polgárok  fizetik
    meg,  akik  ebben „élvezeti” oldalról nem, ámde a  közösséget
    sújtó – fentebb kifejtett – veszélyek miatt már egyébként  is
    negatívan érintettek.
       
         Az  állam  semmiképpen nem viszonyulhat  támogatólag  az
    egyik indítványban említett „halálösztön” kifejlődéséhez vagy
    fenntartásához,   ellenben  valamennyi   polgárával   szemben
    felelősséget  visel a társadalmi, egészségügyi, szociális  és
    jogi     értelemben     vett    biztonságos     létfeltételek
    megteremtésért. Ennek része, hogy a közösség  tagjai  számára
    az   elérhető   legnagyobb  mértékben  valódi,   értékteremtő
    cselekvési  szabadságot biztosító, a bűnözés  következményeit
    kivédő  és  elhárító életfeltételeket alakítson ki.  Minthogy
    azonban  e  cél megvalósításának konzekvenciáit a  társadalom
    egészének  kell  viselnie,  az  államnak  a  közösség  jóléte
    érdekében  törekednie kell a javak ésszerű „újraelosztásának”
    biztosítására   is  és  ezen  belül  minden   ember   érdekét
    egyidejűleg  figyelembe véve kell eljárnia. Ebből  kifolyólag
    az  állam  ésszerű  szempontok  alapján  a  közösség  védelme
    érdekében  lép  fel akkor, amikor a káros  szokások  ellen  a
    megelőzés  érdekében jogi eszközöket is  bevet.  A  veszélyek
    súlya  és  a  károk  szintje  pedig  a  büntetőjogi  eszközök
    alkalmazását is indokolttá teszi.
         
         3.  A  kábítószer-fogyasztás büntetendővé  nyilvánítását
    több  indítvány  is  az önrendelkezési joggal  összefüggésben
    támadta.
         
         Az  önrendelkezési jogot az Alkotmánybíróság már  számos
    határozatában,  sokféle szempontból értelmezte.  Ennek  során
    vizsgálta  ezen alapjog egyes aspektusait és meghatározta  az
    alapjogvédelem legfőbb szempontjait.
         
         A 8/1990. (IV. 23.) AB határozatában leszögezte, hogy az
    emberi  méltósághoz való jogot az ún. „általános személyiségi
    jog”  egyik megfogalmazásának tekinti, amelynek része  többek
    között a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog,  az
    önazonossághoz, az önrendelkezési szabadsághoz való jog és az
    általános  cselekvési  szabadsághoz való  jog.  Az  általános
    személyiségi jog olyan szubszidiárius alapjog, amely az egyén
    autonómiájának védelmére szolgál (ABH 1990, 42,  44-45.).  Az
    Alkotmánybíróság   gyakorlata  szerint  azonban   az   emberi
    méltósághoz    való    jog    csak    az    emberi    státusz
    meghatározójaként, az élethez való joggal fennálló egységében
    abszolút   és  korlátozhatatlan  [64/1991.  (XII.   17.)   AB
    határozat,  ABH  1991, 297, 308, 312.]. A korlátozhatatlanság
    ennél fogva „csak az olyan helyzetekre vonatkozik, amikor  az
    életet és az attól elválaszthatatlan emberi méltóságot  mások
    korlátoznák”.  [22/2003. (IV. 28.) AB  határozat,  ABH  2003,
    235, 262.]. Egyes részjogai, így az önrendelkezéshez való jog
    is  az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint  más  alapjoghoz
    hasonlóan  korlátozhatók [75/1995. (XII. 21.)  AB  határozat,
    ABH 1995, 376, 383.].
       
        3.1.  Az  általános személyiségi jog az  élet  védelméhez
    hasonlóan  korlátként jelentkezik az állam büntető hatalmával
    szemben. „Alkotmányos jogállamban [azonban] a büntetőjog  nem
    pusztán  eszköz, hanem értéket véd és maga is értéket  hordoz
    […].  A  büntetőjog a büntetőhatalom gyakorlásának  törvényes
    alapja és egyúttal az egyéni jogok védelmének szabadságlevele
    is”  [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 86.].  A
    büntetőjog   eszközei  ennek  folytán  igénybe  vehetők   más
    alapjogok, alkotmányos értékek védelme érdekében, s általuk a
    szükségesség-arányosság keretei között az emberi  méltósághoz
    kapcsolódó  önrendelkezési jog is korlátozható. A büntetőjogi
    korlátozás  vizsgálatakor az Alkotmánybíróságnak  figyelemmel
    kell  lennie  arra  is,  hogy még az  önrendelkezési  jogából
    levezethető   részjogok  és  ezek  további  folyományai   sem
    egymástól    függetlenül,    hanem    egymásra    tekintettel
    érvényesülnek, s minden embert egyformán illetnek meg.
         
         A  9/2004.  (III.  30.)  AB  határozat  leszögezte:  „Az
    államnak  arra van szüksége garanciális feladata ellátásához,
    hogy az egyes alanyi alapjogok biztosítása mellett az azokkal
    kapcsolatos értékeket és élethelyzeteket önmagukban is,  azaz
    ne  csupán az egyedi igényekhez kapcsolódóan védje, s a többi
    alapjoggal  összefüggésben  kezelje.  Az  állam  számára   az
    alapjogok  védelme  csupán része az  egész  alkotmányos  rend
    fenntartásának és működtetésének. Ezért […] úgy  alakítja  ki
    az  egyes alapjogok megvalósításához szükséges jogszabályi és
    szervezeti   feltételeket,  hogy  mind  a  többi   alapjoggal
    kapcsolatos,  mind  pedig  egyéb alkotmányos  feladataira  is
    tekintettel legyen […].” (ABK 2004, március, 212, 215.).
         Minderre  figyelemmel a kábítószer-fogyasztás megítélése
    tekintetében  is – hasonlóan az abortusz és a gyógyíthatatlan
    betegek   önrendelkezési  jogával  kapcsolatos   határozatban
    foglaltakhoz – az Alkotmánybíróság a kitágított szükségességi-
    arányossági tesztet alkalmazta. Csak azt vizsgálta,  hogy  az
    élethez   való   jog   objektív  oldalán   megjelenő   állami
    intézményvédelmi kötelezettséggel szemben az emberi  méltóság
    jogából    levezetett   önrendelkezési   jog    alkotmányosan
    korlátozható-e, s ha igen, hol húzódnak meg ennek határai.
         
         A korábbiakban taglaltak szerint a kábítószer-fogyasztás
    által   előidézett   állapot   éppen   a   fogyasztó   emberi
    méltóságának  egy részét veszi el, mert autonómiáját  azáltal
    korlátozza,  hogy  döntési képességét külső tényezőknek  veti
    alá. Ebben a helyzetben azonban már megjelenik az államnak az
    egészséghez  való  jogot,  a személyi  integritás  megőrzését
    támogató   intézményvédelmi   kötelezettsége,   amelyet    az
    Alkotmány   70/D.  §  (1)  bekezdése  rögzít.   A   fogyasztó
    személyére  nézve  ez azt jelenti, hogy  a  pozitív  tartalmú
    önrendelkezési jogot nem egy másik személy joga, hanem  saját
    testi  és  lelki  egészséghez való és a cselekvési  szabadság
    megőrzéséhez  fűződő joga korlátozza. A kábítószer-fogyasztás
    megengedése tehát pontosan az önrendelkezési jogot iktatná ki
    az  egyén  életéből,  amennyiben az  a  kábító  hatású  anyag
    befolyása  alatt  lévő  és rabjává vált  személy  korlátozott
    döntéshozatali képessége iránti közömbösséget  jelentené.  Az
    állam  fellépésének éppen az a jelentősége, hogy a  fogyasztó
    emberi méltósághoz való jogának azt a központi, „mindenki más
    rendelkezése alól kivont” magvát oltalmazza, „amelynél  fogva
    […]  az  ember  alany  marad,  s  nem  válhat  eszközzé  vagy
    tárggyá.”  [64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991,  297,
    308.]   Az  emberi  méltósághoz  való  jog  így  csak   akkor
    érvényesül   teljes  körűen,  ha  az  önrendelkezési   joggal
    kapcsolatos döntéshozatalt nem zavarják meg ellenőrizhetetlen
    mesterséges hatások.
         
         3.2.  Az  állam védelmi kötelezettsége általános.  Ennek
    következtében nemcsak a kábítószer-fogyasztó (a továbbiakban:
    fogyasztó), hanem mások életvédelméhez való jogát, cselekvési
    szabadságát,   önmegvalósítását,  önkifejezését,   egészséges
    élethez   való  jogát  garantálnia  kell.  Ennek  biztosítása
    alkotmányos  feladat,  s  a  fogyasztók  magatartása  a   már
    kifejtettek  szerint  szoros kapcsolatban  áll  a  társadalom
    egészének érdekeivel.
         
         A   minden   embert  megillető,  társadalmi,  gazdasági,
    szociális  tekintetben  egyaránt  értékteremtő  és  értékvédő
    cselekvési  szabadság, amely az önrendelkezési jog  Alkotmány
    által  védett  pozitív  tartományának kifejeződését  jelenti,
    csak    biztonságos    és   félelem   nélküli    környezetben
    gyakorolható.  Ám  az  egyént  megillető  önrendelkezési  jog
    gyakorlása  is csak alkotmányos keretek között  történhet,  s
    ehhez  a  kábítószer  használata, az önbódítás  nem  tartozik
    hozzá,  különös  tekintettel annak sokrétű,  magas  kockázati
    szintet  jelentő  ún.  váltóhatásaira,  a  szociális   és   a
    közbiztonságot érintő következményeire.
         
         Az  állam  büntető hatalmát érvényre juttató  büntetőjog
    feladata  nemcsak a többségi értékítéletet kifejező  büntetés
    „kiszolgáltatása”, hanem a közösségre veszélyes  magatartások
    fenyegetettségének   megteremtésén  keresztül   a   prevenció
    szolgálata  is.  A  törvényhozó  a  Btk-nak  a  kábítószerrel
    visszaélésre  vonatkozó rendelkezéseivel a  lakosság  egészét
    kívánja  megvédeni  a kábítószerekből származó  veszélyektől,
    még  azon  az  áron is, hogy az egyén cselekvési  szabadságát
    saját   eszközeivel,   a   büntetés  kilátásba   helyezésével
    korlátozza.  E  cél elérése és ezen keresztül az  alkotmányos
    értékként  is elismert közrend biztosítása érdekében  a  Btk.
    nemcsak bünteti az olyan magatartásformákat, amelyek az egyén
    és  a közösség számára közvetlenül veszélyt jelentenek, hanem
    a  mindenki számára fenyegető kockázatot jelentő magatartások
    ésszerű  elkerülését  is támogató szabályozáson  keresztül  a
    társadalmi  együttélés olyan alakítására törekszik,  amely  a
    drogok káros hatásaitól szabadon marad.
         
         3.3. Az Alkotmánybíróság sem függetlenítheti magát attól
    a  nemzetközi  szerződésekben megerősített  ténytől,  hogy  a
    kábítószerek káros hatásai az egyes emberek számára  az  élet
    minőségének   romlását,   egzisztenciavesztést   okoznak,   a
    közösség  felé  pedig  folyamatos fenyegetést  jelentenek.  A
    nemzetközi    szervek    által    világszerte    többszörösen
    lefolytatott  vizsgálatok  azt  mutatják,  hogy  jelenleg   a
    megelőzés feladatát a szankció nélküli tiltás önmagában még a
    fogyasztás  esetében  sem  tudja  hatékonyan  teljesíteni.  A
    büntetőjogon  kívül  nincs  tehát a  jogalkotónak  más  olyan
    hatékony  eszköze,  amellyel  a problémát  kezelni  tudná  és
    amellyel  képes  lenne  az alapjogként deklarált  élethez  és
    méltósághoz  való jog, valamint az alkotmányos  értékként  is
    elismert   közrend   és  közbiztonság,  közegészség   védelme
    érdekében  a  kábítószer-bűnözést  megfelelő  keretek  között
    tartani. Arra pedig az Alkotmánybíróság már számos döntésében
    rámutatott,  hogy a büntetőjog igénybevétele  az  alkotmányos
    jogok értékek és célok védelme érdekében megkerülhetetlen, ha
    más  jogi  eszközök a hatékony visszatartó hatás  kifejtésére
    általában,  vagy  adott  történelmi helyzetben  alkalmatlanok
    [30/1992.  (V.  26.)  AB  határozat,  ABH  1992,  167,  176.;
    13/2000.  (V.  12.)  AB határozat, ABH  2000,  61,  67,  70.;
    14/2000. (V. 12.) AB határozat, ABH 2000, 83, 93-94.].
         
         A   fogyasztás   tiltásával  és   a   hozzá   kapcsolódó
    büntetőjogi szankció meghatározásával a jogalkotó a  közérdek
    védelmében,  az  absztrakt  és  a  konkrét  veszély  egyidejű
    elhárításának  talaján állva járt el. Ez pedig  a  büntetőjog
    alkotmányosan  is  elismert feladata, amellyel  szemben  nem,
    különösen  pedig  az  Alkotmány  rendelkezései  alapján   nem
    hozható  fel  helytálló érv, minthogy a  generál  prevencióra
    alkotmányos  jogok  és értékek biztosítása  érdekében  került
    sor.  A  speciál  prevenció körében viszont az önrendelkezési
    jog büntetőjogi eszközökkel történő korlátozása „a fogyasztás
    szabadságának  bizonytalanságából” adódó nagyfokú  kockázatra
    tekintettel   sem  szükségtelennek,  sem  aránytalannak   nem
    tekinthető.  Ebből  következően a Btk.  282.  §  (1)  és  (5)
    bekezdésének,  a 282/A. § (6) bekezdésének, a  283/A.  §  (1)
    bekezdésének,  valamint a 282/C. § (1)  és  (5)  bekezdésének
    megsemmisítésre    és    a    kábítószer-fogyasztásnak     az
    önrendelkezési jog alapján történő engedélyezése tekintetében
    fennálló mulasztás megállapítására irányuló indítványokat  az
    Alkotmánybíróság elutasította.
         
        4.1.   A   testi   és  lelki  egészséghez   való   jogból
    következően  az állam alkotmányos kötelezettsége  nem  e  jog
    megsértésétől való egyszerű tartózkodásban áll,  hanem  aktív
    cselekvést kíván meg. Az intézményvédelmi kötelezettségnek  e
    téren az az egyik eleme, hogy a társadalom minden tagját, ide
    értve    a    gyermekeket,   a   kellő    információval    és
    élettapasztalattal   nem   rendelkező   fiatal   felnőtteket,
    valamint a káros magatartásmódra fogékony valamennyi  polgárt
    megóvja  a  visszafordíthatatlan egészségügyi  kockázatoktól.
    Feladatát  akkor  látja  el,  ha  intézkedéseket  foganatosít
    mindazon jelenségek ellen, amelyek ezt a célt veszélyeztetik.
    A  kábítószerfogyasztás terjedésének ezért nem  lehet  tétlen
    szemlélője.

        Az  Alkotmánybíróság a 21/1996. (V. 17.) AB  határozatban
    kifejtette:   „Önmagának   mindenki   árthat,   s   vállalhat
    kockázatot,  ha  képes  a  szabad,  tájékozott   és   felelős
    döntésre.  A  nagykorúaknak a jog be  nem  avatkozása  széles
    lehetőséget ad erre, s az általános személyiségi jogból folyó
    jog   az   önmeghatározásra  és  a   cselekvési   szabadságra
    [Alkotmány  54. § (1) bekezdés] garantálja ezt a lehetőséget.
    Az   állam   korlátozó  gyámkodása  csak   a   határesetekben
    alkotmányossági   viták  tárgya  (a  kábítószer   élvezésének
    büntetésétől az eutanáziáig) ” (ABH 1996, 74, 80.).

         A  kérdés tehát az, hogy a kábítószerrel visszaélésnek a
    személyes  fogyasztásban megnyilvánuló  változata  esetén  az
    érintett valóban olyan szabad, tájékozott és felelősségteljes
    döntést   hoz-e,  amely  még  akár  a  fentebb   részletezett
    államcélból   és   az   Alkotmány  további   rendelkezéseiből
    (életvédelem, ifjúságvédelem, egészségvédelem,  stb.)  fakadó
    követelmények   ellenében   is   korlátozhatná    az    állam
    beavatkozását.
         
         A   tudományos  ismeretek  jelenlegi  szintjén  csak  az
    állítható  teljes bizonyossággal, hogy a különböző szerek  és
    anyagok   élettani  és  biológiai  hatásai  az  agy  működési
    zavarait  előidézve  az  egyén tudatállapotát  módosítják.  A
    kémiai  gátak  sérülése vagy lebomlása  folytán  az  érintett
    időlegesen   nem,   vagy  nem  teljes   intenzitással   képes
    kontrollálni    gondolatait,   viselkedését,    magatartását,
    értékrendjét.   Az   agyban  létrehozott   pusztítás   és   a
    homeosztázis  megbomlása következtében az egyén  a  közvetlen
    hatás  elmúltával  is  egyre kevésbé ura  cselekedeteinek.  A
    hozzászokás  miatt  pedig a személyiség  és  mentális  szféra
    fokozatosan   alárendelődik   a   bódulatkeltésre    alkalmas
    szereknek.  Mindezen  következményekkel  a  szerek  használói
    eredetileg csak minimális mértékben vannak tisztában,  s  így
    az  anyag  rabjává vált személyek esetében befolyásmentes  és
    felelősségteljes döntésről nem lehet szó.
         
        A  „szabad ártalomra jogosító” megfontolt döntés  további
    feltételeként  az Alkotmánybíróság a tájékozottságot  jelölte
    meg.   A  kábítószer-fogyasztásnak  Magyarországon  nincsenek
    hagyományai,    így    az    egyes   anyagok    használatának
    következményeit, hatását és kockázatait illetően sem lehet  a
    személyes  tapasztalatok és társadalmi ismeretek magas  fokát
    ténynek  tekinteni.  A  legkülönbözőbb aspektusból  elvégzett
    vizsgálatok,  megfigyelések bizonyítják, hogy a kockázatokról
    való  tényleges tájékozottság még azon államokban is kritikus
    szinten  áll,  ahol  a kábítószer már „hagyományosan”  komoly
    társadalmi  problémákat  okoz. E mellett  a  rendkívül  gyors
    ütemben  bővülő kínálati piac a jellemzően „titkos” viszonyok
    között  létrehozott újabb- és újabb anyagok által  úgy  bővül
    tovább,  hogy az újdonságok valódi kockázatai legfeljebb  egy
    statisztikailag  nem  is mérhető kisebbség  (a  létrehozásban
    részt vevő „szakszemélyzet”) előtt ismertek.
         
         A   felvilágosult  választás  lehetőségét  kizáró  külső
    körülmények    ilyen   alakulása   mellett   nem    állítható
    megalapozottan, hogy az állam intézményvédelmi kötelezettsége
    az  egészséges élethez való joggal összefüggésben nem  terjed
    ki  a  fogyasztókra.  Az  Alkotmánybíróság  azt  már  korábbi
    határozataiban   kifejtette,   hogy   az   ember    semmilyen
    körülmények  között  nem  válhat „egy  fölötte  álló”  akarat
    tárgyává  vagy  eszközévé [64/1991. (XII. 17.) AB  határozat,
    ABH  1991,  297,  308.; 22/2003. (IV. 28.) AB határozat,  ABH
    2003,  235, 266.]. A kábítószer-használat esetében  is  igaz,
    hogy  az  emberi méltósággal csak az egyeztethető  össze,  ha
    kellő    ismeretekkel    rendelkező,   döntésképes    emberek
    határozhatnak  saját sorsuk alakításáról, s  mindaddig,  amíg
    objektív   mérce   szerint  megítélve  ez  a   feltétel   nem
    teljesíthető, az államnak az egyén kiszolgáltatottsága  ellen
    fel  kell  lépnie.  Ennek érdekében nem  alkotmányellenes  az
    olyan  szabályozás,  amely a fogyasztók  önkifejezéshez  való
    jogát  saját maguk és a közösség egészének védelme  érdekében
    korlátozza.
         
         Az  „önmagunkkal való foglalkozás” joga ugyan  része  az
    önrendelkezési   jognak,   de   nem   abszolút    érték.    A
    korlátozásoktól mentes „mámorhoz való” jog még  közvetve  sem
    vezethető le az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből, nem része a
    legmagasabb  testi  és  lelki egészség biztosításához  fűződő
    jognak,  mert a kábulat saját maga részére történő  kiváltása
    nem  tartozik hozzá az egyén alkotmányos garanciákkal  védett
    szabad   személyiségfejlődéséhez.  A   tudományos   ismeretek
    jelenlegi szintjén éppen az igazolható, hogy a bódító  hatású
    anyagok  és  szerek  az  ember testi  és  lelki  integritását
    támadják.  Az  emberi  méltóság sérülésének  pedig  a  reális
    veszélye  áll fenn akkor, ha az egyén a kábulat hatása  alatt
    saját vagy mások egészségét, testi épségét veszélyezteti. Így
    a  személyiség szabad kibontakoztatásához való jog korlátai a
    drogokkal kapcsolatban is érvényesülnek.
         
         Hasonló   következetésre  jutott  a   Német   Szövetségi
    Alkotmánybíróság  is  az  1994. március  9-én  meghozott  ún.
    kannabisz  döntésében (Cannabis-Urteil; Entscheidung  Nr.  10
    in:  BVErfGE  90,  145.  o), rámutatva  a  korlátozások  azon
    alkotmányos értéktartalmára, amelyek az egyén, mint szociális
    egyed és a közösség nyugalma érdekében szükségesek. A már – a
    jelen határozatban – hivatkozott nemzetközi szerződéseknek  a
    szabályozási  célt kijelölő rendelkezései a  kábítószerek  és
    pszichotrop  anyagok  használatából eredő,  az  egyént  és  a
    közösséget   egyformán  sújtó  „mérhetetlen  szenvedésre   és
    fájdalomra”  hívják  fel a figyelmet, amelynek  következtében
    éppen  az  emberi méltóság szenvedi el az első csapásokat.  A
    német  felfogásban és az egyezményekben pedig az a  közös,  a
    magyar  Alkotmányból is levezethető tétel  fogalmazódik  meg,
    hogy  az  egyén emberi méltóságát éppen úgy nem  lehet  élete
    kockáztatása  mentén és „részleteiben” megóvni, mint  ahogyan
    senkinek  az egyéni méltósága nem élvez prioritást  másokéval
    szemben.
         
         „Az alkotmánybírósági joggyakorlat az Alkotmány 70/D. §-
    ának  értelmezésében  is  töretlen.  Eszerint  a  legmagasabb
    szintű   testi  és  lelki  egészséghez  való  jogosultságként
    meghatározott  alkotmányi  követelmény  az  államnak  azt  az
    alkotmányos  kötelezettségét jelenti, hogy  a  nemzetgazdaság
    teherbíró    képességéhez,   az   állam   és   a   társadalom
    lehetőségeihez  igazodva olyan gazdasági és jogi  környezetet
    teremtsen,  amely  a legkedvezőbb feltételeket  biztosítja  a
    polgárok  egészséges  életmódjához és  életviteléhez.  […]  A
    lehető legmagasabb testi és lelki egészséghez való jog  tehát
    önmagában  alanyi jogként értelmezhetetlen, az  az  Alkotmány
    70/D.  §  (2)  bekezdésében foglalt állami  kötelezettségként
    fogalmazódik    meg,   amely   magában   foglalja    azt    a
    kötelezettséget, hogy a törvényhozó a testi és lelki egészség
    bizonyos  területein alanyi jogokat határozzon meg. {56/1995.
    (IX. 15.) AB határozat, ABH 1995, 260, 270.; […] }” [37/2000.
    (X.  31.)  AB  határozat,  ABH  2000,  293,  297.].  A  jogok
    érvényesülésének      garantálása      pedig       esetenként
    elkerülhetetlenné  teszi  olyan  szabályok  felállítását  is,
    amelyek mások – az Alkotmányból nem közvetlenül levezethető –
    jogaiból fakadó „cselekvőségének” határt szabnak.
         
         Az Alkotmány az egyes alapjogokat, alkotmányos értékeket
    és célokat nem önmagukban, nem az egyedi igényekhez igazodóan
    védi,  hanem  éppen az 54. § (1) bekezdésében foglalt  emberi
    méltóság kiteljesedésének részeként. Az alapjogok garantálása
    a    pozitív    értéktartalommal   bíró    emberi    méltóság
    (önmegvalósítás,   önértékelés,  szabad   és   befolyásmentes
    döntés)  megőrzésének szolgálatában áll és nem  hathat  annak
    megvalósítása,  kiteljesedése ellen. Az állam  ezért  sem  az
    Alkotmány   54.  §  (1)  bekezdésére,  sem  a   70/D.   §-ára
    hivatkozással  olyan  jogi lépéseket nem  tehet,  amelyek  az
    alapjogoknak  (itt  az emberi méltóság  jogának)  a  lényeges
    tartalmát támadják.
         
         Nem  lehet továbbá szem elől téveszteni azt sem, hogy  a
    kábítószer-használatnak  nem  kizárt  az   azonnali   halálos
    eredménye.  Az Alkotmánybíróság viszont már a 75/1995.  (XII.
    21.)  AB  határozatában kimondta, hogy az emberi  méltósághoz
    való jog „magában foglalja […] a személy testi integritásához
    fűződő alapjogot is” (ABH, 1995, 376, 381.). A 22/2003.  (IV.
    28.)  AB  határozat pedig tisztázta, hogy azokban a kivételes
    esetekben,  amikor az élethez való jog és az emberi  méltóság
    jogából    levezetett    önrendelkezési    jog    konfliktusa
    jelentkezik,  az  élet  védelmének biztosítása  alkotmányosan
    indokolt  kötelesség. Nem teremthető olyan  helyzet,  hogy  a
    törvényhozó  az  Alkotmányban nem  védett  egyedi  igényekhez
    igazodóan elsőbbséget adjon az önrendelkezési jognak az  élet
    védelmével szemben (ABH 2003, 235, 264-270.). Ebből méginkább
    az  következik, hogy a testi és lelki integritáshoz való  jog
    fogalmilag   sem   kerülhet   szembe   az   emberi   méltóság
    alapjogával.  Az államnak az élet védelméhez  kapcsolódó,  az
    Alkotmányból     levezethető    objektív     intézményvédelmi
    kötelezettsége   pedig  abban  is  megjelenik,   hogy   előre
    megismerhető  és mindenkire kötelező normatív  szabályozásban
    testet  öltő mérce kialakításával előre gondoskodik a jelzett
    konfliktusok előidézésére alkalmas helyzetek elkerüléséről.
         
         4.2.     Az     Alkotmányból    következő     cselekvési
    kötelezettséget és célkitűzéseket a nemzetközi egyezmények is
    alátámasztják. Ezek mindegyike a szerződő államok  részére  a
    kábítószerekkel  és kábító hatású anyagokkal kapcsolatban  az
    általuk    elfogadhatatlannak    ítélt    magatartásformákkal
    összefüggésben  jogalkotási és jogalkalmazási feladatokat  ír
    elő.
         
         Az    Egységes   Kábítószer   Egyezménynek   a   büntető
    rendelkezésekről  szóló  36. cikk  1.  a)  pontja  alapján  a
    szerződő feleknek kötelessége olyan jogszabályok megalkotása,
    amelyek  szándékos  elkövetés esetén  jogsértő  cselekménynek
    minősítik – az Egyezmény által elismert két célon felül  –  a
    kábítószerek    bármilyen   címen    történő    termesztését,
    előállítását,  gyártását, kivonását,  készítését,  tárolását,
    elosztását, és a kereskedés mindenféle formáját.  A  szerződő
    felek    kötelesek   megteremteni   az   állami   beavatkozás
    lehetőségét  mindazon – külön nem nevesített –  esetekre  is,
    amikor  a  jogalanyok  „bármely  ténykedése”  ellentétes   az
    Egyezmény    rendelkezéseivel.    Ez    a    „bűncselekménnyé
    nyilvánítási  kötelezettség” a  szerződő  feleket  –  kivétel
    nélkül   –   a   saját  használatra  történő   termesztéssel,
    készítéssel, elosztással, tárolással kapcsolatban is terheli.
    Ez  kitűnik  abból is, hogy e pontban maga az Egyezmény  tesz
    különbséget  súlyos  és  kevésbé súlyos  jogsértések  között,
    amikor  előírja,  hogy  a súlyos bűncselekmények  elkövetőire
    kötelező  fenntartani a szabadságvesztés büntetés lehetőségét
    is.
         
         Ugyanez  derül  ki  a  Pszichotrop  Egyezmény  bevezető,
    valamint  az  elosztásra  és  az orvosi  engedélyhez  kötésre
    vonatkozó rendelkezéseiből (2. cikk 7. pont a)i), a)ii), b)i,
    c)i) pontjai; 5. cikk). Az állam beavatkozási kötelezettségét
    a  20. cikk, míg a büntető szabályok meghozatalának feladatát
    a 22. cikk írja elő.
         
         Az ENSZ Egyezményben pedig a szerződő felek kifejezetten
    abban  állapodtak meg, hogy bűncselekménnyé kell nyilvánítani
    a  személyes  fogyasztásra szánt kábítószerek és  pszichotrop
    anyagok  birtoklását, vásárlását és termesztését is (3.  cikk
    2. pont).
         
         A   kifejtettekre  figyelemmel  megalapozatlan   az   az
    indítvány,  amely az Alkotmány 70/D. §-a  és  az  54.  §  (1)
    bekezdése „versengéséből” ez utóbbi elsőbbségét az arányosság
    követelményének  sérelmére figyelemmel  kívánja  igazolni,  s
    ennek   alapján   a  kábítószer-fogyasztás   jogát   korlátok
    nélkülivé  tenni.  „Kábulathoz való alkotmányos  alapjog  nem
    létezik”,  s  így  nem  versenghet  sem  az  emberi  méltóság
    jogával,  sem  a legmagasabb testi és lelki egészséghez  való
    joggal.  Ezért  az Alkotmánybíróság az ennek  megállapítására
    vonatkozó indítványt elutasította.
        5.1.  Az  Alkotmányban biztosított  jogok  védelme  és  a
    nemzetközi  szerződésekből fakadó cselekvési  kötelezettségek
    teljesítése  érdekében  igénybe vehető intervenciós  eszközök
    számos  formája  közül a büntetőjog az  egyik.  A  nemzetközi
    egyezményeket aláíró országok kötelezettséget vállaltak arra,
    hogy   a  kábítószerrel  visszaélés  valamennyi  formáját   a
    büntetőjog   keretein  belül  is  szankcionálják.   Megmaradt
    azonban  az  államoknak  az  a szabadsága,  hogy  a  szankció
    mértékéről  és  formájáról, valamint a szankció  kiváltásának
    lehetőségéről    alkotmányos   elveikkel   és   szabályaikkal
    összhangban   maguk  döntsenek.  Az  állam  tehát   ennek   a
    kötelezettségvállalásnak és az Alkotmánynak a keretein  belül
    igazíthatja  a  jogszabályokat  a  nemzeti  drogpolitikai  és
    kriminálpolitikai céljaihoz.
       
        Az    Alkotmánybíróság   korábbi    határozataiban    már
    kifejtette,   hogy   „[a]  büntetőjog  a   jogi   felelősségi
    rendszerben az ultima ratio. Társadalmi rendeltetése, hogy  a
    jogrendszer egészének szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi
    szankció,  a  büntetés  szerepe és  rendeltetése  a  jogi  és
    erkölcsi normák épségének fenntartása akkor, amikor  már  más
    jogágak  szankciói  nem  segítenek. […]  Valamely  magatartás
    büntetendővé nyilvánításának szükségességét szigorú  mércével
    kell  megítélni: a különböző életviszonyok, erkölcsi és  jogi
    normák   védelmében  az  emberi  jogokat   és   szabadságokat
    szükségképpen  korlátozó büntetőjogi eszközrendszert  csak  a
    feltétlenül  szükséges esetben és arányos mértékben  indokolt
    igénybe  venni  akkor, ha az alkotmányos vagy az  Alkotmányra
    visszavezethető állami, társadalmi, gazdasági célok,  értékek
    megóvása  más  módon nem lehetséges” [30/1992.  (V.  26.)  AB
    határozat,  ABH 1992, 167, 176.; részletesen: 11/1992.  (III.
    5.)  AB  határozat, ABH 1992, 77, 87.; 36/1994. (VI. 24.)  AB
    határozat,  ABH  1994,  219,  233.;  12/1999.  (V.  21.)   AB
    határozat, ABH 1999, 106, 113.]. Arra is rámutatott,  hogy  a
    büntető  jogszabály alkotmányosságának fontos mércéje:  vajon
    „a  Btk.  [konkrét  rendelkezése]  mértéktartó  és  megfelelő
    választ   ad-e   a   veszélyesnek,  nem  kívánatosnak   ítélt
    jelenségre, azaz az alkotmányos alapjogok korlátozása  esetén
    irányadó  követelménynek  megfelelően  a  cél  eléréséhez   a
    lehetséges legszűkebb körre szorítkozik-e” [30/1992. (V. 26.)
    AB határozat, ABH 1992, 167, 176.].
         
         Az  Alkotmánybíróság e határozataival  összhangban  áll,
    hogy   a  jogrend  alapvetően  tartózkodik  az  „önsorsrontó”
    magatartások  büntetőjogi szankcionálásától. A távolságtartás
    azonban  nem  jelenti azt, hogy a Btk. az  öngyilkosságot,  a
    szerencsejáték-szenvedélyt,   az   alkoholizmust,   vagy    a
    szexuális  aberrációkat teljes egészében  a  hatókörén  kívül
    állónak tekintené. Bünteti mindazokat, akik az egyén instabil
    lelki-szellemi   állapotát,  személyiség  torzulásait,   vagy
    pillanatnyi gyengeségét támogató, bátorító módon lépnek  fel,
    életkorát,     helyzetét    kihasználják     (öngyilkosságban
    közreműködés,  tiltott  szerencsejáték  szervezése,   tiltott
    állatviadal  szervezése, gyermekkorúakkal szemben  elkövetett
    szexuális  aberrációk). Az alkoholizmus megítélése például  a
    Btk-nak  mind a különös részi tényállásában (ittas  vezetés),
    mind  az  általános részében megjelenik (az  önhibából  eredő
    ittas    állapot    felelősségi    szabályai,    alkoholisták
    kényszergyógyítása). A büntetőjog e rendelkezéseivel tehát  –
    csakúgy  mint  a  21/1996. (V. 17.) AB határozatban  vizsgált
    nemi  erkölcs esetében – az önsorsrontó magatartások  kapcsán
    is minden tekintetben „meghúzza azt a szélső határt, amelynek
    áthágását  a  társadalom már nem tűri el.” Az  e  büntetőjogi
    normákban   érvényesített  közerkölcsnek  és   közrendnek   a
    felülvizsgálata pedig nem az Alkotmánybíróság hatásköre  (ABH
    1996,  74,  82,  83.).  Ez  ugyanis a „demokratikus  többségi
    vélemény  –  és  érzület – érvényesülésének tere”  is  egyben
    [20/1999. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1999, 159, 163.].
         
         5.2.  A  Btk. a közrend elleni bűncselekményekről  szóló
    XVI.  fejezetének  a  közegészség  elleni  bűncselekményekkel
    foglalkozó IV. címében helyezte el a kábítószerrel visszaélés
    törvényi  tényállását.  A cselekmény védett  jogi  tárgya:  a
    közösségnek,   a   társadalom  egészének   testi   épségéhez,
    egészségéhez fűződő társadalmi érdek. A szerkezeti elhelyezés
    szerint    a    törvényhozó    végső    soron    a    közrend
    veszélyeztetésének      lehetőségét      látta       mindazon
    magatartásokban,  amelyeket  a  kábítószerrel  összefüggésben
    büntetendővé nyilvánított.
         
         A közrend – mint ahogyan az Alkotmánybíróság egy korábbi
    [18/2000. (VI. 6.) AB] határozata szerint a köznyugalom is  –
    a   jogállamiság  klauzulájának  az  Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdésében   meghatározott  elve  alapján   –   alkotmányos
    értéknek    tekintendő,   mivel   a   rendezett   társadalmi,
    együttélési viszonyokat hivatott garantálni. Az állam védelmi
    kötelezettsége  erre  mindenképpen  kiterjed,  s  biztosítása
    érdekében  a büntetőjog alkalmazása általában véve túlzottnak
    nem  tekinthető. A büntetőjog és a büntetőjogi büntetés végső
    célja  ugyanis  a  társadalom védelme, valamint  a  megelőzés
    (speciál és generál prevenció). A bűnmegelőzési érdeket, mint
    a  büntetőjogi  norma  egyik funkcióját  az  Alkotmánybíróság
    korábbi  határozatában szintén a jogállamiságból  levezethető
    alkotmányos  célként  ismerte  el  [24/1998.  (VI.   9.)   AB
    határozat,  ABH  1998,  191, 195.]. A 21/1996.  (V.  17.)  AB
    határozatban   pedig   kimondta,   hogy   a   bűncselekmények
    meghatározása  és  szankcionálása  végső  soron  törvényhozói
    kompetencia,  amely felett kivételes esetekben  érvényesülhet
    csak alkotmánybírósági kontroll (ABH 1996, 74, 82.).
         
        A   közegészség  védelme  érdekében  alkotott   speciális
    büntetőjogi  szabályok részei annak a szervezési,  irányítási
    és   orientálási  feladat-ellátásnak,  amely  az  államot  az
    Alkotmány 70/D. § (1) bekezdése alapján terheli [ld: 28/1994.
    (V.  20.)  AB  határozat, ABH 1994, 134, 139.; 56/1995.  (IX.
    15.) AB határozat, ABH 1995, 260, 270.; 54/1996. (XI. 30.) AB
    határozat,   ABH  1996,  173,  186,  198.;  1316/B/1995.   AB
    határozat, ABH 1996, 735, 737.; 261/B/1997. AB határozat, ABH
    1998,  689,  692.].  A közegészség olyan  alkotmányos  érték,
    amelynek      büntetőjogi     védelme     sem     feltétlenül
    alkotmányellenes,  így e tekintetben is  csak  a  büntetőjogi
    beavatkozás    határainak   szükségességi   és    arányossági
    vizsgálata  jöhet  számításba  [vö.:  58/1997.  (XI.  5.)  AB
    határozat, ABH 1997, 348, 354.].
         
         A  védendő  jogi tárgyak kiválasztásánál minden  esetben
    hangsúlyos   szerepe  van  a  társadalom  értékrendjének,   a
    nemzetközi    jog    szabályainak,   az   állam    mindenkori
    büntetőpolitikájának. A törvényhozót azonban – azon túl, hogy
    a  nemzetközi  szerződések  által  előírt  kötelezettségeket:
    jelen  esetben  az általuk védendő értéknek nyilvánított,  az
    emberi   életet,  méltóságot,  egészséget,  és  a   kiskorúak
    jogainak   és  érdekeinek  oltalmazását,  valamint   a   jogi
    dokumentumokban foglalt iránymutatásokat az  Alkotmány  7.  §
    (1) bekezdésére tekintettel nem hagyhatja figyelmen kívül – e
    tekintetben is széles mérlegelési jog illeti meg.
         
         Az  Alkotmánybíróság  a  büntetőjogi  szankciók  kapcsán
    korábban  már  több ízben kifejtette: „Az Alkotmánybíróságnak
    nincs  jogosítványa  a  büntetőpolitika által  megfogalmazott
    szükségletek,   követelmények  és  célok   helyességéről   és
    indokairól,    így   különösen   azok   célszerűségéről    és
    hatékonyságáról  határozattal  dönteni.  Az  Alkotmánybíróság
    csak    a    normában   testet   öltött   politikai    döntés
    alkotmányosságáról  vagy alkotmányellenességéről  határozhat.
    Ezt   viszont   olyan  alkotmányossági  vizsgálat   keretében
    cselekszi,   amelynek  során  figyelemmel  van   nemcsak   az
    alaptörvény  textusára, hanem annak normatív  és  intézményes
    összefüggéseire,   és  ugyanígy  tekintettel   van   a   Btk.
    rendelkezéseire   és   intézményeinek   koherenciájára.    Az
    Alkotmánybíróságnak  tehát  arra  van  jogosítványa,  hogy  a
    büntetőpolitika alkotmányos korlátait állapítsa meg, de ne  a
    politika  tartalmáról  döntsön,  ennek  során  pedig  különös
    tekintettel   legyen  az  alapjogok  védelmének   alkotmányos
    büntetőjogi  garanciáira.” [1214/B/1990.  AB  határozat,  ABH
    1995,  571, 573, 574.; 13/2002. (III. 20.) AB határozat,  ABH
    2002, 85, 90-91.].
         
         6.  Az  egyik indítványozó kifogásolta, hogy a  támadott
    rendelkezésekben   a   jogalkotó  önkényesen   válogatott   a
    tudatmódosító  szerek  büntetendővé nyilvánítása  körében.  A
    fentebb  kifejtettekből következően azonban nem  tartozik  az
    Alkotmánybíróság   kompetenciájába   annak    a    jogalkotói
    mérlegelésnek  a  vizsgálata, hogy az állami  büntetőpolitika
    egyes  ilyen  szerekkel kapcsolatban miért nem (illetve  csak
    eseti    jelleggel)   kívánt   a   legszigorúbb   büntetőjogi
    eszközökkel élni, s e helyett miért és milyen más szabályokat
    alkalmazott.
         
         6.1.    A    büntetőjog    szükségképpen    jogkorlátozó
    eszközrendszerének    megítélésekor    az    Alkotmánybíróság
    működésének kezdetétől a szükségességi és arányossági tesztet
    alkalmazza.  Az állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának
    büntetőjogi  eszközéhez, ha másik alapvető jog  és  szabadság
    védelme  vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos  érték
    védelme  más  módon nem biztosítható [11/1992. (III.  5.)  AB
    határozat,  ABH  1992,  77, 83, 85.]. Az  elérni  kívánt  cél
    fontosságának  vizsgálata  során az  Alkotmánybíróság  minden
    esetben  tekintettel  volt arra is, hogy  az  egyént  vagy  a
    közösséget   fenyegető  társadalmi  veszély   értékelése   és
    előrejelzése tekintetében a törvényhozó széles mozgástere  az
    Alkotmánybíróság által csak korlátozott mértékben vizsgálható
    felül.  A  vizsgálati módszerként szolgáló szűkebb értelemben
    vett  arányosság  követelménye szerint a jogtárgy  védelmének
    önmagában  alkalmas és szükséges eszközét  akkor  nem  szabad
    alkalmazni,  ha az érintett személy alapjogainak ebből  eredő
    megcsorbítása  a  jogi  érdek védelmének  hozamát  lényegesen
    meghaladja.
         
         6.2.  A  visszaéléssel kapcsolatos magatartások ésszerű,
    tudományos  alapokon  álló  differenciálása  nem  ütközik  az
    Alkotmányba, amint az sem, ha a jogalkotó az eltérő súlyú  és
    következményekkel  járó  magatartásokat  és  azok  eredményét
    eltérő  súllyal kezeli. Az indítványozó által  felhívott,  az
    Alkotmány  70/A.  §-a az egyenlő méltóságú személyek  közötti
    hátrányos  megkülönböztetést tiltja és nem a különböző  kóros
    élvezetre    alkalmas   anyagok   közötti    diszkriminációra
    vonatkozik.  Az pedig, hogy ebből kiindulva a  Btk.  egyes  –
    kétségtelenül káros szerek (pl. alkohol) – használatához csak
    részlegesen   fűz   következményeket,   senki   számára   nem
    keletkeztet  megalapozott igényt más kóros  élvezetet  nyújtó
    anyagok  használatának szabadságára. A jogalkotó  felelőssége
    éppen abban áll, hogy a lehetséges felhasználási módjukban és
    így következményeikben eltérő szerek használata esetén eltérő
    és   differenciált  megoldásokat  alkalmazzon,   minthogy   a
    büntetőjogi  rendelkezés szükségességének  és  arányosságának
    alkotmányossági követelménye csak így teljesíthető.
         
         A  különböző,  az  egészségi  állapotot  is  befolyásoló
    szerek   és  anyagok  használatának  jogi  következményei   a
    jogrendszerekben  nem  egyformák. A  szigorúbb  vagy  enyhébb
    állami  fellépést  nyilvánvalóan  koronként  és  kultúránként
    eltérő  megfontolások  alakítják. Az alkohollal,  nikotinnal,
    kávéval  az európai kultúra „megtanult” együtt élni, minthogy
    használatuk  évszázados múltra tekint vissza.  Kezelésük  már
    csak  azért  sem vonható a kábítószerekkel egy tekintet  alá,
    mert   az  ezen  anyagokról  rendelkezésre  álló  ismereteink
    alapján  –  mind  az akut, mint a késői hatás tekintetében  –
    használatuk  következményei azoktól  jelentősen  eltérnek.  A
    dohányzás  és  a  koffein bódulatot, módosult  tudatállapotot
    egyáltalán   nem   hoz  létre,  vagyis  az  egyén   szellemi,
    cselekvési   szabadságára  semmilyen   hatással   nincs.   Az
    alkoholfogyasztás kockázatai pedig a függőség  kialakulásához
    szükséges  mennyiség  és  időtartam jelentősen  eltérő  volta
    miatt messze elmaradnak a kábítószerek okozta veszélyektől, s
    a  fogyasztás azonnali következményei is kevesebb kockázattal
    járnak.
         
         Alkotmányossági   szempontból   tehát   a    „válogatás”
    aggályosnak nem tekinthető. A Btk. rendelkezései a büntetőjog
    dogmatikájának   megfelelően  differenciált  keretek   között
    szankcionálják      a     kábítószer-fogyasztást,      fűznek
    jogkövetkezményeket az alkohol-fogyasztáshoz, s tekintenek el
    a  további élvezeti cikkek használatának értékelésétől. Így a
    szabályozás  az  egyenlő méltóságú személyek tekintetében  az
    Alkotmány   55.  §  (1)  bekezdésében  biztosított   személyi
    szabadsághoz   való   jog   szempontjából   nem    tekinthető
    diszkriminatívnak. Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt  e
    tekintetben elutasította.
         
         7.  Hasonló  okokból megalapozatlan az az indítvány  is,
    amely   a   Btk.  módosítás1.-re  tekintettel  a   szankcióra
    vonatkozó  rendelkezéseket általában véve is, de különösen  a
    fogyasztás   tekintetében  a  „kellő  szigor”  hiánya   miatt
    támadta.
       
        Az    Alkotmánybíróság   a   13/2002.   (III.   20.)   AB
    határozatban összefoglalóan fejtette ki, hogy a hatályos Btk.
    büntetési  rendszerében  a  szankció  meghatározásának   joga
    megoszlik   a   jogalkotó   és  a  jogalkalmazó   között.   A
    szükségesség   és   arányosság   alkotmányi   követelményével
    kapcsolatban   az   kiemelte:  „Az  arányos   büntetés   elve
    tartalmára  nézve több, eltérő értéktartalmú koncepcióval  is
    kitölthető,  következésképp  a  törvényhozónak  széles   körű
    alkotmányos mozgástere van a büntetés kiszabásával összefüggő
    büntetőjogi    intézményrendszer    alakítása    során.    Az
    Alkotmánybíróság   nem   jogosult  a  jogalkotói   mérlegelés
    célszerűségi szempontú felülbírálatára és az egyes koncepciók
    értéktartalmának  minősítésére, az ezért  való  politikai  és
    jogpolitikai   felelősséget   a   törvényhozó   viseli.    Az
    Alkotmánybíróság  a  semlegesség  talaján  állva  csupán  azt
    vizsgálhatja,  hogy  a  büntetéskiszabás  rendjére  vonatkozó
    szabályok  megállapítására vonatkozó diszkrecionális  jogával
    összefüggésben  ’a  jogalkotó mérlegelési jogának  gyakorlása
    során   nem   került-e   ellentétbe  az  Alkotmány   valamely
    rendelkezésével.’  {részletesen: pl. 61/1992.  (XI.  20.)  AB
    határozat, ABH 1992, 280, 281.; […].}” (ABH 2002, 85, 93-94.)
         
         A kifejtettekből következően az egyes bűncselekményekhez
    és  ezen  belül  egyes  elkövetési magatartásokhoz,  minősítő
    körülményekhez     kapcsolódó     joghátrányok     mértékének
    megállapításakor  a  jogalkotó  különbséget  tehet  enyhe  és
    súlyos büntetések között, mint ahogyan maga a „tett” is lehet
    enyhébb vagy súlyosabb.
         
         A különbségtétel azonban összehangolást is jelent. Ennek
    során  figyelemmel  kell  lenni  a  cselekményhez  kapcsolódó
    speciál  és  generál  prevenciós célokra,  a  különböző  jogi
    tárgyakat veszélyeztető vagy sértő bűncselekmények szankcióit
    pedig  arányaikban  is  meg  kell  feleltetni  egymásnak.  Az
    Alkotmánybíróságnak  ezzel kapcsolatban  nemcsak  arra  nincs
    felhatalmazása,  hogy  a  jogalkotó mérlegelési  szempontjait
    felülbírálja,   hanem  mindaddig,  míg   a   szankciórendszer
    koherenciájának sérelmét előidéző, alkotmányos keretek között
    elfogadhatatlan  aránytalanságot nem  észlel,  addig  ebbe  a
    rendszerbe be sem avatkozhat.
         
        Azt  tehát,  hogy a jogalkotó a kábítószerrel  visszaélés
    egyes  fordulatai  esetében  „célszerűtlen  egyoldalúsággal”,
    „nagyfokú toleranciával” avagy erélyes szigorral szabta-e meg
    azokat  a  büntetéskiszabási  kereteket,  amelyek  között   a
    jogalkalmazó    mérlegelhet,   az    Alkotmánybíróság    csak
    szélsőséges  esetben minősítheti alkotmánysértőnek.  A  jelen
    ügyben   e  tekintetben  olyan  kirívó  aránytalanságot   nem
    észlelt, amely a büntetés korábbiakban már kifejtett céljával
    alkotmányjogi  szempontok  alapján  ellentétben  állna,  vagy
    alapjogot sértene.
       
        A   Btk.   támadott  rendelkezéseiben  a  törvényhozó   a
    kábítószerrel  visszaélés szándékos elkövetési  magatartásait
    rendelte  büntetni, különbséget téve a cselekmények között  a
    visszaélés súlya: a fogyasztói és forgalmazói magatartások, a
    személyes  használat  és a kereskedelem  tekintetében  is.  A
    hatályos  rendelkezések  –  a  korábbiaktól  eltérően   –   a
    fogyasztást kifejezetten nem nevesítik, ám a megszerzésen,  a
    tartáson,   a  termesztésen,  és  az  előállításon  keresztül
    büntetni  rendelik. Miután (azonban) a fogyasztás a felsorolt
    elkövetési  magatartások valamelyikének megvalósítása  nélkül
    nem   képzelhető  el,  egyértelmű,  hogy  ezt  a   büntetendő
    cselekmények köréből a szabályozás megváltozása  sem  iktatta
    ki.
       
        Mindazon  magatartások, melyek a Btk-ban  szerepelnek,  a
    fogyasztás   tekintetében   pusztán   előrehozott    védelmet
    jelentenek.  A  nemzetközi  egyezményeknek  és  a  nemzetközi
    trendnek  pedig ez a szabályozási mód is megfelel. A vizsgált
    bűncselekmények kapcsán kiszabható büntetések és intézkedések
    pedig  illeszkednek  a Btk. e fejezetében  szabályozott  más,
    büntetőjogilag    tilalmazott   magatartások    szankcióihoz,
    differenciálnak  az elkövetési magatartások között  és  kellő
    mérlegelési jogot biztosítanak a jogalkalmazó számára is.
         
         Az  itt  kifejtettekre figyelemmel  az  Alkotmánybíróság
    ezen indítványt is elutasította.
         
         8.1.  Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy  a  Btk.
    fentebb  felsorolt  rendelkezései, a fogyasztás  büntetendővé
    nyilvánítása  és az Alkotmány 54. § (2) bekezdésében  foglalt
    kínzás,  megalázó, embertelen bánásmód tilalma  között  nincs
    alkotmányjogi összefüggés. Ezért az indítványt e  tekintetben
    ugyancsak elutasította.
         
         8.2.   Úgyszintén  nem  állapítható  meg   alkotmányjogi
    összefüggés a Btk. vizsgált szabályai és az Alkotmány 18.  §-
    ban  oltalmazott egészséges környezethez való jog között sem.
    Ezért az indítványt e tekintetben ugyancsak elutasította.
         
        9.  A  kábítószerrel  visszaélés elkövetési  magatartásai
    közötti  különbségtétel  hiányát a  „kereskedelmi  célú  vagy
    saját   használatot  célzó”  differenciálatlanságra   alapozó
    indítvány ugyancsak megalapozatlan.
       
        Mind   a   jelenlegi,  mind  az  indítvány  benyújtásakor
    hatályos  jogszabályban következetes különbségtétel ismerhető
    fel  a  kábítószerrel  visszaélés fogyasztói  és  forgalmazói
    oldala  között.  A cselekmény irányultságára  figyelemmel  az
    alkalmazható  szankciók között jelentős súlybeli  különbségek
    voltak  és  vannak. A jogalkotó elsődlegesen  ezen  keresztül
    különböztetett  a személyes használat és a kereskedelmi  célú
    felhasználás  között.  Azzal  továbbá,  hogy  e   mellett   a
    mennyiségi határokhoz (csekély mennyiség, jelentős mennyiség,
    alapegység)  kapcsolódóan  a  büntetés  mértékét  befolyásoló
    további    differenciálást   hajtott   végre,   a    „célzat”
    vizsgálatára ezt meghaladóan is kötelezte a jogalkalmazót.

        A    megszerzés   és   tartás   céljának   vizsgálata   a
    jogalkalmazónak  a  büntetőeljárásról szóló  1998.  évi  XIX.
    törvény  (továbbiakban: Be.) rendelkezéseiből következően  is
    általános   kötelezettsége,  minthogy  a  Be.   a   hatóságok
    feladatául szabja a bűncselekmény megállapítása és megítélése
    szempontjából    releváns   körülmények    felderítését.    A
    kábítószerrel  visszaélés  esetében  a  bizonyítás  része  az
    elkövető  szándékának  megállapítása,  az  általa  birtokolt,
    értékesített,  előállított  kábítószer  mennyisége,  a  nettó
    hatóanyagtartalom  vizsgálata  útján.  Erre  figyelemmel   az
    Alkotmánybíróság  a Btk. 282 – 282/C. §-ai vonatkozásában  az
    indítványt  ezen  okból  sem találta megalapozottnak  és  azt
    elutasította.
         
         10.    Részben    megalapozott   azonban    a    további
    indítványozóknak  a „saját használat”, illetve  az  „együttes
    fogyasztás”  fogalomkörét  a jogbiztonság  sérelmére  alapozó
    indítványa.
         
         10.1.  A  Btk-nak a kábítószerrel visszaélést szabályozó
    tényállásai  elkövetési  magatartásokat  határoznak  meg   és
    ezekhez,  valamint a hozzájuk fűződő minősítő  körülményekhez
    kapcsolnak  jogkövetkezményeket. Az előző  pontban  megjelölt
    szabályok  alapján – elsősorban a kereskedői  magatartásoktól
    való  elhatárolás érdekében – a joggyakorlat  kialakította  a
    „saját   használat”  fogalomkörét.  A   Btk.   283.   §   (1)
    bekezdésének  a),  c)  pontjai,  valamint  e)  pontjának   1.
    alpontja  –  visszatükrözve  a  korábban  kialakult  egységes
    álláspontot – a támadott rendelkezéseiben a „saját használat”
    fogalma   alá  vonható  elkövetési  magatartásokat   meg   is
    határozza  (termesztés, előállítás, megszerzés, stb.).  Ennél
    fogva megalapozatlan az az állítás, mely szerint bizonytalan,
    hogy  a  „saját  használat[on]” csak a fogyasztást,  vagy  az
    összes többi magatartást is érteni kell-e.
         
         10.2.  Szintén alaptalan az indítványozók azon állítása,
    hogy  a  „saját használat” fogalomkörének „saját” kitétele  a
    jogalkalmazást önmagában is kiszámíthatatlanná teszi, mert az
    erre   történő  hivatkozás  „sem  nem  igazolható,  sem   nem
    cáfolható”.
         
        A  használat irányultsága az e fejezet 5. és 9. pontjában
    kifejtettek szerint is bizonyítási kérdés. A tényállás  egyik
    olyan  eleméről  van szó, amelyre nézve a  bíróságnak  érdemi
    vizsgálatot kell lefolytatnia, aminek során nyilvánvalón  nem
    a  terhelt  erről szóló nyilatkozata az egyetlen  bizonyíték.
    Vizsgálnia  kell a terhelt életmódját, állapotát,  azt,  hogy
    fogyasztó-e, s ezen belül eljutott-e már a függés állapotába,
    figyelembe  kell  vennie  a lefoglalt kábítószer  mennyiségét
    majd   a  tudományos  és  szakmai  ismeretek,  az  ítélkezési
    gyakorlat   adatainak   felhasználásával   a   bizonyítékokat
    mérlegelni  kell.  Ebből következően  a  bizonyítandó  tények
    körének   meghatározásához  a  támpontok  nehézségek   nélkül
    megállapíthatók, a bizonyítékok mérlegelése pedig ez  esetben
    sem  támaszt több nehézséget, mint bármely más ügyben. Így  a
    hivatkozás       „igazolásának”      vagy       „cáfolásának”
    lehetetlenségéről nincs szó.
         
         Ennek      alapján      a     támadott     rendelkezések
    alkotmányellenességének megállapítására  irányuló  indítványt
    az Alkotmánybíróság e tekintetben is elutasította.
         
         10.3.1.  Megalapozott  viszont  az  indítványozók   azon
    kifogása,   hogy   az   „együttes   fogyasztás”   bizonytalan
    jogfogalom.
         
         A  Btk.  rendszere  az „együttes” elkövetésre  ismeri  a
    társtettesség, a részesség, a csoportos, a bűnszövetségben, a
    bűnszervezetben  történő elkövetés kategóriáit,  a  dogmatika
    pedig ezen felül a közvetett tettesség fogalmát. Az „együttes
    fogyasztás”  kitételből azonban nem állapítható meg,  hogy  a
    közös   fogyasztás   a  társas  elkövetés   mely   –   eltérő
    társadalomra  veszélyességű  – szintjét  jelentheti.  Az  sem
    világos,   hogy   hány  személy  lehet  részese   egy   olyan
    cselekménynek,  amelyhez kapcsolódóan elterelési  lehetőséget
    biztosít a törvény.
         
         A  kábítószerrel  visszaélés bűncselekményénél  tipikus,
    hogy   ugyanazon   terhelt   esetében   többféle,   különböző
    törvényhelyek   szerint   minősülő   elkövetési    magatartás
    halmozódik.  Az  elkövető akaratától  is  függő  feltételeket
    tartalmazó     mentesülés    körében    fellelhető     számos
    bizonytalansági  tényezővel együtt azonban  ez  a  helyzet  a
    büntetés  mértékére  is kiható dogmatikai zavarokat  okozhat,
    mert   az   „együttes  fogyasztók”  „elkövetői”   minőségének
    értékelése  (csoportos  elkövetés,  bűnszövetség,   stb.)   a
    „szabad értelmezés” tartományába kerül át.
         
         Az   Alkotmánybíróság  már  a  11/1992.  (III.  5.)   AB
    határozatában   rögzítette,  hogy  az  állam   büntetőhatalma
    gyakorlásának  kereteit előre, törvényben kell  rögzíteni.  A
    büntetőhatalom gyakorlásának törvényessége azonban nemcsak  a
    nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege klasszikus
    elvének  érvényesülését  jelenti. Az  alkotmányos  büntetőjog
    magában    foglalja   a   büntetőjogi   felelősségre    vonás
    jogszerűségének    a    büntetési    rendszer    alakításának
    törvényességére   vonatkozó   tartományát   is.   „Az   egyén
    alkotmányos szabadságát, emberi jogait nem csak a  büntetőjog
    különös  részének  tényállásai és büntetési tételei  érintik,
    hanem alapvetően a büntetőjogi felelősség, a büntetéskiszabás
    és  büntethetőség  összefüggő  zárt  szabályrendszere.”  (ABH
    1992,  77,  86.)  Az elkövető magatartásának megítélésére,  a
    felelősségre  vonás mértékére pedig alapvetően  hatnak  ki  a
    Btk.  általános  részének azon szabályai,  amelyek  a  társas
    bűnkapcsolatok    fogalmára    és    ezek    következményeire
    vonatkoznak.  Ennek folytán az egyén nem  tartható  az  eseti
    megítélés  következtében előálló bizonytalan jogi helyzetben.
    Ez  ugyanis a hivatkozott határozat szerint egyben „az  állam
    büntető   hatalmának  törvényben  meghatározott  határai   és
    feltételei”  önkényes  változtatásának  tilalmába,   így   az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközik.
         
         10.3.2. Megalapozott az indítvány a tekintetben is, hogy
    nem  tisztázott  a  „használat alkalma” fogalomköre.  A  Btk.
    rendelkezéseiből  nem állapítható meg, hogy  ez  a  körülmény
    egyetlen fogyasztási alkalomra vonatkozik-e, vagy – az eltérő
    veszélyességi  fokot  tükröző – akár azonos,  akár  különböző
    helyen és személyi körben történő rendszeres használatra. Nem
    vonható  következtetés még arra sem, hogy a többszöri  átadás
    esetén  a hatóanyagtartalmat össze kell-e számítani,  vagy  a
    különböző  átadási  alkalmakat  a  Btk.  általános   részében
    foglalt  halmazati  szabályokra is  figyelemmel  hogyan  kell
    értékelni.  Az  ebből fakadó bizonytalanság  pedig  a  szóban
    forgó   rendelkezés  eredeti  célját  és   tartalmát   önmaga
    ellentétévé   is  képes  átfordítani,  s  ennek   folytán   a
    jogalanyok közötti diszkriminációt eredményezni.
         
         A  fogalom  a  Btk. más rendelkezéseiben  nem  szerepel,
    következésképpen a hozzákapcsolódó ítélkezési gyakorlatra sem
    lehet   hagyatkozni.   Tartalmának  megállapítása   ebben   a
    kontextusban  a tudományosan ismert értelmezési módok  mentén
    sem   lehetséges.   Ezáltal   a   jogértelmezés   önkényessé,
    vádhatóságonként, bírónként egyedivé válhat, s ez – ugyanazon
    magatartás miatt – az egyik elkövető esetében az elítéltetést
    vagy  gyógykezelésre  utalást,  míg  egy  másik  esetében   a
    felelősségre vonás alóli mentesülést eredményezhet.
         
         Az  Alkotmánybíróság következetes gyakorlata  szerint  a
    normavilágosság a jogbiztonság alapvető eleme. Számos  döntés
    részletezte,  hogy  ez  a  kritérium  nemcsak  a  tilalmazott
    magatartás leírására, hanem a jogkövetkezmények alkalmazására
    és  az  azok  alóli mentesülés lehetőségére is vonatkozik.  A
    10/2003.  (IV. 3.) AB határozatban elvégzett és jelen  ügyben
    is  irányadó  összegzés  szerint a  jogbiztonságnak  része  a
    világos,    felismerhetően   értelmezhető    és    egyértelmű
    normatartalom.  A normaszöveg értelmezhetetlenségének,  avagy
    eltérő  értelmezést engedő voltának az a következménye,  hogy
    kiszámíthatatlan helyzetet teremt a norma címzettjei számára.
    A normaszöveg túl általános volta mindemellett lehetőséget ad
    a  szubjektív,  önkényes jogalkalmazásra is (ABH  2003,  130,
    135.).
         
         A  büntetési  rendszernek része annak meghatározása  is,
    hogy  az  állam  a büntetőjogi igény érvényesítéséről  mikor,
    milyen  körülményekről mond le, így ez  is  csak  alkotmányos
    keretek  között  történhet. Ebbe pedig éppen  az  alkotmányos
    jogok védelme érdekében beletartozik a feltételek pontos,  az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésének követelményeit  kielégítő
    meghatározása  is,  minthogy a jogbiztonság  követelménye  az
    egyes normák egyértelműségét éppen úgy megköveteli, mint azok
    alkalmazásának   kiszámíthatóságát.  [részletesen   legutóbb:
    47/2003. (X. 27.) AB határozat, ABH 2003, 525, 535.]
         
         A vizsgált jogszabályhelyek [Btk. 283. § (1) bekezdés b)
    pont,  c) pont, d) pont 1. alpontja, e) pont 1. alpontja,]  a
    megkívánt   kritériumoknak  nem  felelnek  meg,   sértik   az
    Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdését. Így az Alkotmánybíróság –
    a  határozat  VI. fejezetében kifejtett további körülményekre
    figyelemmel is – a megsemmisítésükről döntött.
                                 
                                 V.
                                 
         Megalapozott  az  az  indítvány,  amely  a   Btk-nak   a
    kábítószerrel   visszaélésre  vonatkozó  rendelkezéseiben   a
    „hatósági   engedély[re]”  vonatkozó  tényállási  elemet   az
    Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközőnek tekinti.
         
         Kétségtelen, hogy az engedélyhez kötöttség,  illetve  az
    engedély  hiánya  szerepel a Btk.  más  tényállásában  is,  s
    elvileg  nem  kizárt,  hogy a különös részi  tényállás  ehhez
    kapcsolja  a büntethetőséget. Ez a megoldási mód azonban  nem
    idézhet   elő   normavilágossági   hiányokat,   nem   okozhat
    jogbizonytalanságot. Ilyen esetben a szabályozásból  ki  kell
    tűnnie   annak,   hogy  az  adott  tényállásban   tilalmazott
    magatartások   engedéllyel   jogszerűen   gyakorolhatók,    a
    jogszabályoknak  félreérthetetlenül meg kell  határozniok  az
    engedélyezés   kritériumait  és   meg   kell   jelölniük   az
    engedélyezőt.  Így  e  büntethetőségi  feltétel  a   törvényi
    tényállás   alkalmazhatóságát  nem  fordíthatja   át   önmaga
    ellentétébe.
         
         A   Btk.   támadott  rendelkezéseinek  megfogalmazásából
    azonban   az  következik,  hogy  a  kábítószerrel  visszaélés
    elkövetési  magatartásai csak „hatósági  engedély”  hiányában
    valósítanak  meg bűncselekményt. A „hatósági  engedélynek”  a
    törvény   szövegében  történő  megjelenése  azt  a  látszatot
    eredményezi,   mintha   a   támadott   szabályokban   foglalt
    cselekmények    (elkövetési    magatartások)    mindegyikéhez
    beszerezhető   lenne  a  hatósági  engedély,   s   ezek   nem
    önmagukban,  hanem csak a „feltétel” hiányában váltanának  ki
    büntetőjogi rosszallást.
         
         A  vizsgált rendelkezésekben írt elkövetési magatartások
    általában  tilalmazottak,  s  így  jogellenesek.  Ha  azonban
    bizonyos  személyi  kör ezen általában  tiltott  magatartások
    valamelyikére, vagy közülük akár többre is a megfelelő szintű
    jogszabályi  rendelkezés alapján hatósági  engedélyt  kap,  a
    büntető  tényállást formailag kimerítő ilyen  magatartás  nem
    jogellenes,  tehát  nem büntethető. A jogalkotó  az  engedély
    kiadását  azonban  csak  akkor teheti lehetővé,  ha  valamely
    kábítószerek  vagy  pszichotróp  anyagok  felhasználására   a
    „legálisnak” elismert szférában szükség van.
         
         Az    engedélyezési   eljárással,   az   engedélyköteles
    tevékenységek  körével, az engedély tartalmi követelményeivel
    kapcsolatos  normákra  a  Btk. vagy a Btké.  szabályrendszere
    semmiféle  következtetést nem tesz lehetővé. A Btk. értelmező
    rendelkezései e tekintetben mögöttes joganyagként jelölik meg
    a     nemzetközi    egyezmények    végrehajtására     kiadott
    jogszabályokat:  a kábítószerekkel és pszichotróp  anyagokkal
    végezhető  tevékenységről  szóló 142/2004.  (IV.  29.)  Korm.
    rendeletet   (a  továbbiakban:  Korm.  R.1.),  a   kábítószer
    előállítására      alkalmas      növények      termesztésének
    forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003.
    (X.  16.)  Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm.  R.2.),  a
    kábítószerek  és  pszichotróp anyagok tiltott előállításához,
    gyártásához  is  használt  vegyi anyagokkal  végezhető  egyes
    tevékenységek  szabályozásáról  szóló  272/2001.  (XII.  21.)
    Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. R.3.).
         
          1.  Az  Abtv.  20.  §-a értelmében az  Alkotmánybíróság
    indítvány  alapján  jár  el. A hatósági  engedély  fogalmának
    részben  mögöttes  hátterét jelentő fenti kormányrendeletekre
    külön  alkotmányossági kifogás nem érkezett. Azáltal azonban,
    hogy   a  Btk.  értelmező  rendelkezései  ezeket  tartalmilag
    beemelik   a   Btk.  rendszerébe,  a  támadott  rendelkezések
    alkotmányossági vizsgálata szükségessé tette áttekintésüket.
         
          Ennek  során  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy
    az  engedélyköteles tevékenységek jellegét,  terjedelmét,  az
    ebben  közreműködők listáját a különböző jogszabályok csaknem
    átláthatatlanul széles körben, eltérő fogalmi rendszerben  és
    igen   nagy   számú  hatóságot,  szervet,  hivatalt   bevonva
    határozzák  meg.  Nem  minden tekintetben  –  vagy  az  egyes
    rendeletek szerint eltérő tartalommal – állapítható meg, hogy
    az  engedélyezés  körében pontosan mit takarnak  a  különböző
    esetekben    alkalmazott   „használat”,   „igazolás”,    stb.
    kitételek.  A  szabályozás hiányosságai  folytán  azonban  az
    eljárások kollíziója jöhet létre. A különböző jogszabályokban
    használt  eltérő terminus technikusok, valamint az önmagukban
    is   bizonytalan  jogfogalmak  –  köztük  magának  a  hatóság
    fogalmának  – tisztázatlansága következtében az engedélyezési
    eljárás még szakavatott és az e területen kimondottan  jártas
    személyek  számára  is  áttekinthetetlen.  Mindez  viszont  a
    büntetőeljárás  során  is  csaknem  lehetetlenné   teszi   az
    engedélyek   tartalmi   keretei   jogszerűségének    egységes
    szempontok  szerinti  vizsgálatát, de a  legjobb  esetben  is
    megengedi  a  szélsőséges megállapításokat.  Így  esetlegessé
    válik a felelősségre vonás is.
         
         2.  Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a hatósági
    engedélyezésre     irányadó    rendelkezéseket     tartalmazó
    kormányrendeletek fogalomrendszere nem kompatibilis a Btk-nak
    az  elkövetési  magatartásokat meghatározó  rendelkezéseivel,
    minthogy a bennük felsorolt, az engedélyezésre, felügyeletre,
    és   más  hasonló  hatósági  aktusra  szoruló  –  ismert   és
    szabályozott  –  tevékenységek egy szűk sáv  kivételével  nem
    fedik  a  büntető  törvény rendelkezéseit.  További  jelentős
    tényező,  hogy  a  Btk-ban nem tényállási elem  az  a  célhoz
    kötöttség,  amely e rendeletekben és a kibocsátásuk  alapjául
    szolgáló nemzetközi egyezményekben szerepel. Ez utóbbi  kettő
    szerint  ugyanis főszabályként a kábítószerek és  pszichotrop
    anyagok felhasználása csak egészségügyi és tudományos  célból
    lehetséges.
         
          A  kormányrendeletek szövegéből is megállapítható, hogy
    a  büntetőjogi természetű kérdéséket mellékesen kezelik.  Már
    címükből és bevezetőjükből is kiviláglik, céljuk – elsősorban
    a  nemzetközi jog szabta követelményeknek megfelelően –  csak
    egyes,   elsősorban   gazdasági   jellegű   tevékenységfajták
    szabályozása  volt,  amelyek  a kábítószerek  és  pszichotrop
    anyagok  vagy  prekurzorok  felhasználásával  kapcsolatban  a
    nemzetközi  ellenőrzést  és  az  előírt  tilalmak  betartását
    teszik  lehetővé.  E mellett veszélyességükre  figyelemmel  a
    gyógyszerek     és    gyógyszerkészítmények    hasznosítására
    fordítanak  kiemelt  figyelmet. Így az engedélyezési  eljárás
    kereteit   és  tartalmát  is  csak  e  céloknak  alárendelten
    kezelik,  holott  a  pszichotrop  anyagok  és  a  prekurzorok
    legális felhasználási területe is jóval tágabb ennél.
         
          Ugyanakkor   nyilvánvaló,   hogy   azokra   a   Btk-ban
    elkövetési  magatartásként meghatározott tevékenységfajtákra,
    amelyek a kormányrendeletekben nem szerepelnek, engedély  nem
    is  kérhető  és  más  hatósági  aktus  sem  követelhető  meg.
    Minthogy   pedig   a  fentebb  kifejtettek   szerint   számos
    elkövetési  magatartás  ilyennek  minősül,  ezek  esetében  a
    hatósági  engedély  mint tényállási  elem  előírása  éppen  a
    büntethetőséget  zárja  ki. Azaz, a  mögöttes  joganyagnak  a
    büntető  törvénnyel való aszinkronitása a Btk. érvényesülését
    rontja le. Ez pedig nyilvánvalóan ellentétes mind a jogalkotó
    céljával,  mind a kötelezően irányadó nemzetközi  szerződések
    tartalmával, dogmatikailag tarthatatlan eredményre  vezet,  a
    jogalanyok    közötti   diszkriminációt    hoz    létre,    s
    jogbizonytalanságot idéz elő.
         
          Ennek  eredményeképpen  ugyanis  egyfelől  akár  még  a
    legsúlyosabb   társadalomra   veszélyes   magatartások    sem
    eredményezhetnek   büntetőjogi   felelősségre   vonást   (pl.
    kereskedés), másfelől pedig az alacsonyabb rendű jogszabályok
    folytán  egyébként  engedélyköteles  tevékenységek  is   csak
    azokban  az  esetekben vonhatók a Btk. hatókörébe,  amikor  a
    háttérjogszabály  tartalma megfeleltethető az  itt  felsorolt
    elkövetési magatartásoknak. Előáll az a képtelen eredmény is,
    hogy a Btk-ban meghatározott cselekmények miatt gyakorlatilag
    csak azon elkövetőkkel szemben folytatható az eljárás, akiket
    a     kormányrendeletekben    meghatározott    engedélykérési
    kötelezettség terhel és azt elmulasztják, míg mások az  ilyen
    típusú magatartás esetén is mentesülnek a felelősségre  vonás
    alól.
         
          Nem  hagyható  figyelmen kívül az sem,  hogy  egyes,  a
    Btké-ben is meghatározott kábítószerfajták mindenféle legális
    felhasználási   módja   ideértve   a   gyógyászati    jellegű
    alkalmazást is, a nemzetközi szerződések alapján eleve kizárt
    [(kivéve  a  tudományos kutatást pl. heroin,  kokain].  Ennek
    megfelelően  nincsenek  az ezekkel folytatható  tevékenységre
    vonatkozó   szabályok   a   kormányrendeletekben   (és    más
    jogszabályokban) sem. Ilyen módon azonban ellentmondás alakul
    ki  a  büntető törvénynek az elkövetési magatartásokra és  az
    elkövetési  tárgyakra  vonatkozó  rendelkezései   között,   s
    létrejön    a    Btk.   kollíziója   azokkal   a   nemzetközi
    szerződésekkel   is,  amelyekre  maga   a   büntető   törvény
    hivatkozik.
         
          A    hatósági    engedély,   mint    tényállási    elem
    megkövetelése folytán tartalom nélkülivé válnak a  Btk-nak  a
    gyermekek,   valamint  a  minősített  intézmények   védelmére
    vonatkozó  rendelkezései és funkciójukat vesztik a mentesülés
    szabályai.  Nyilvánvaló, hogy a Btk. 282/B. §-a  –  jelenlegi
    formájában  –  éppen  azzal szemben kíván védelmet  nyújtani,
    hogy  a kiskorúak illegális keretek között és módon bármiféle
    kábító  hatású anyaghoz vagy pszichotrop szerhez jussanak.  A
    gyógykezelésen  kívül,  amelynek szabályait  az  egészségügyi
    normák  rendelkezései  rögzítik,  nem  képzelhető  el   olyan
    helyzet,  hogy  a  kiskorúak kábítószert  birtokoljanak,  még
    kevésbé,  hogy  az  ő  felhasználásukkal  kerüljön  sor  ezen
    anyagok    forgalmazására.   Ilyen   tevékenységhez   fogalmi
    képtelenség a hatósági engedély kívánalma.
         
          3.  Nem  határozható  meg az  sem,  hogy  mit  takar  a
    hatóság   fogalma.   A   kormányrendeletek   számos   szervet
    felsorolnak   ugyan,  de  kérdéses,  hogy   ezek   mindegyike
    rendelkezik-e  közhatalom  megtestesítését  jelentő  hatósági
    jellegű kompetenciával.
         
         Az   Alkotmánybíróság  már  a  30/1992.  (V.   26.)   AB
    határozatában  kimondta, majd többek között,  a  jelenlegihez
    hasonló  típusú  problémakört vizsgáló – a teljesítményfokozó
    szerrel    vagy   módszerrel   visszaélés   bűncselekményének
    alkotmányossági kontrollja során – a 47/2000. (XII.  14.)  AB
    határozatában   megerősítette:  „Az  alkotmányos   büntetőjog
    követelményei   szerint  a  büntetőjogi  szankció   kilátásba
    helyezésével  tilalmazott  magatartást  leíró  diszpozíciónak
    határozottnak,  körülhatároltnak, világosan megfogalmazottnak
    kell  lennie. Alkotmányossági követelmény a védett jogtárgyra
    és  az  elkövetési magatartásra vonatkozó törvényhozói akarat
    világos  kifejezésre  juttatása.  Egyértelmű  üzenetet   kell
    tartalmaznia,  hogy  az egyén mikor követ  el  büntetőjogilag
    szankcionált  jogsértést.  Ugyanakkor  korlátoznia  kell   az
    önkényes  jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről.
    Vizsgálni   kell  tehát,  hogy  a  tényállás   a   büntetendő
    magatartások  körét  nem túl szélesen  jelöli-e  ki  és  elég
    határozott-e. (ABH 1992. 167, 176.)” Az utóbbi döntés  kitért
    arra  is, hogy a Btk. rendszerében megengedhetetlen az  olyan
    bizonytalan   fogalmak  használata,  amelyek  a   büntetőjogi
    felelősséget  úgy  alapozzák meg, hogy a fogalom  értelmezése
    során számításba jöhető jogszabályok köre túlságosan tág.  Ez
    nem  egyeztethető  össze  a jogállamiság  követelményével.  A
    hatóság   –   közelebbi   körülírás  nélkül   –   bizonytalan
    jogfogalom, s annak közvetlenül a Btk-ból kell kitűnnie, hogy
    a jogalkotó a törvény alkalmazása szempontjából pontosan mely
    hatóságokra gondol (ABH 2000, 377, 380-381.).
         
         Az  állampolgári  jogok országgyűlési biztosa  hatásköri
    kérdéseit  vizsgáló 7/2001. (III. 14.) AB határozat ugyancsak
    az  alkotmányellenesség feltételei között említette, hogy  az
    Alkotmány  semmiféle  hatóság fogalmat nem  ad,  a  vonatkozó
    jogszabályok  és  indokolásaik pedig ezt a meghatározást  nem
    egyértelműen    használják.   „A    szóhasználatból    fakadó
    bizonytalanság  [pedig  önmagában is]  sérti  az  alkotmányos
    szervek   működésének  kiszámíthatóságához,  a  feladat-   és
    hatásköri  összeütközés kiküszöböléséhez  fűződő  alkotmányos
    érdeket.” (ABH 2001, 114, 118. )
         
          Minderre figyelemmel jelen esetben az állapítható  meg,
    hogy  a Btk. és a keretkitöltő jogszabályok vonatkozásában  a
    hatósági   engedély  hiánya,  mint  büntethetőségi   feltétel
    tekintetében   kialakult   helyzet   sérti   az   alkotmányos
    büntetőjog   fentebb   megfogalmazott   követelményeit.    Az
    Alkotmánybíróság  ezúttal  is  hangsúlyozza:  a  jogbiztonság
    alkotmányi követelményének minimuma, hogy a jogrend világosan
    tükrözze az intézményes büntetőjogi beavatkozás kiváltó okait
    és   feltételeit.  Nem  teremthető  olyan  helyzet,  hogy   a
    szükségképpen    a    szabadságjogokba   történő    erőteljes
    beavatkozás   lehetőségét  megteremtő  büntető   anyagi   jog
    szabályainak eltérő és esetleges értelmezése, fogalmi zavarai
    és  tartalmi kiszámíthatatlansága folytán a jogalanyoknak  ne
    azonos   mértékben  legyen  módja  a  célszerű   és   tudatos
    cselekvésre. Ez közvetlenül is a jogállami garanciák sérelmét
    idézi elő.
         
         A   fentiekben  kifejtettek  szerint  a  Btk.   támadott
    szabályaiban    szereplő    „hatósági    engedély”    fogalom
    alkotmányellenes,  mert  jogbizonytalanságot  előidéző  volta
    miatt  sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését. Ezért  a  Btk.
    támadott   rendelkezéseinek  az  ezen   kitételt   tartalmazó
    szövegrészeit   az   Alkotmánybíróság   azonnali    hatállyal
    megsemmisítette.
         
          4.   Az   Alkotmánybíróság  –  hivatalból   eljárva   –
    megállapította továbbá, hogy a hatósági engedélyre  vonatkozó
    jogszabályok  és  a  Btk. 282-283/A.  §-ainak  az  elkövetési
    magatartásokra   vonatkozó  rendelkezései  közötti   összhang
    hiánya  önmagában is az Alkotmány 2. § (1) bekezdését  sértő,
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes helyzetet idézett
    elő.
         
          Az   Alkotmánybíróság   a  mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenességet  bárki  indítványára,  vagy  hivatalból
    állapíthatja meg [Abtv. 49. § (1) bekezdés; részletesen:  pl.
    32/2004.   (IX.  14.)  AB  határozat,  ABK  2004,  augusztus-
    szeptember, 638, 640.].
         
         Az  Alkotmánybíróság mulasztást abban az esetben állapít
    meg,  ha az adott tárgykörre vonatkozóan semmilyen jogszabály
    nincs,   vagy  van  ugyan  szabályozás,  de  az  Alkotmányból
    következő  jogszabályi rendelkezés hiányzik, s ennek  folytán
    alkotmányellenes helyzet áll elő [Pl. 22/1990.  (X.  16.)  AB
    határozat,  ABH  1990,  83,  86.;  54/2001.  (XI.   24.)   AB
    határozat,  ABH  2001,  421,  436.;  49/2001.  (XI.  22.)  AB
    határozat, ABH 2001, 351, 355.]. „A jogalkotó szerv  tehát  a
    jogalkotási     kötelezettségének     konkrét     jogszabályi
    felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha azt észleli,
    hogy  a hatás- és feladatkörébe tartozó területen jogszabályi
    rendezést  igénylő  kérdés  merült  fel,  feltéve,   hogy   a
    szabályozást  valamely  alkotmányos  jog  érvényesülése  vagy
    biztosítása kényszerítően megköveteli [22/1990. (X.  16.)  AB
    határozat,   ABH   1990,  83,  86.].  Az   állam   jogalkotói
    kötelezettsége  – ahogy erre az Alkotmánybíróság  a  37/1992.
    (VI. 10.) AB határozatában (ABH 1992, 227, 231.) rámutatott –
    következhet az Alkotmányból kifejezett rendelkezés nélkül is,
    ha  valamely  alkotmányos alapjog biztosítása ezt feltétlenül
    szükségessé teszi. (1395/E/1996. AB határozat, ABH 1998, 667,
    669.)”  [12/2004. (IV. 7.) AB határozat, ABK  2004.  április,
    291., 295.]
       
        Az   59/2003.   (XI.  26.)  AB  határozat  összefoglalóan
    fejtette  ki,  hogy  az „Alkotmánybíróság  ’[…]  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmánysértést nemcsak akkor állapít meg,  ha
    az  adott  tárgykörre  vonatkozóan  semmilyen  szabály  nincs
    [35/1992. (VI. 10.) AB határozat ABH 1992, 204.], hanem akkor
    is, ha az adott szabályozási koncepción belül az Alkotmányból
    levezethető   tartalmú   jogszabályi  rendelkezés   hiányzik.
    [22/1995.  (III.  31.)  AB határozat  ABH  1995,  108,  113.;
    29/1997.  (IV. 29.) AB határozat ABH 1997, 122, 128; 15/1998.
    (V. 8.) AB határozat ABK 1998. május 222, 225.] A szabályozás
    tartalmának  hiányos voltából eredő alkotmánysértő  mulasztás
    megállapítása  esetében  is  a mulasztás  vagy  a  kifejezett
    jogszabályi  felhatalmazáson nyugvó, vagy ennek hiányában,  a
    feltétlen    jogszabályi   rendezést    igénylő    jogalkotói
    kötelezettség elmulasztásán alapul.’ [4/1999. (III.  31.)  AB
    határozat,   ABH   1999,  52,  56-57.]  „Az  Alkotmánybíróság
    gyakorlata  tehát  lehetővé teszi mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmánysértés  megállapítását akkor is, ha  a  jogalkotó  a
    jogszabályi  felhatalmazásból származó  jogalkotói  feladatát
    teljesítette  ugyan, ennek során azonban  olyan  szabályozási
    hiányosságok   következtek   be,   amelyek   alkotmányellenes
    helyzetet idéztek elő.” (ABH 2003, 607, 614.)
         
          A  korábbiakban kifejtettek szerint a nyilvánvalóan nem
    büntetőjogi  szempontú kormányrendeletek alapján  engedéllyel
    jogszerűen  folytatható  tevékenységek  meghatározása  és   a
    büntető   törvény   fogalomköre   nem   fedik   egymást.    A
    kormányrendeletekből   adódó  bizonytalanság   a   büntetőjog
    alkalmazása során lehetőséget ad az önkényes jogértelmezésre.
    Ezért  az  Alkotmánybíróság  e  tekintetben  is  felhívta   a
    jogalkotót a mulasztás pótlására.
         
         Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza: a  kábítószerekre  és
    pszichotrop anyagokra vonatkozó szabályozás során – már  csak
    a   nemzetközi  szerződések  rendelkezéseire  és  a  kötelező
    érvényű  uniós szabályokra is figyelemmel – a jelen határozat
    következtében   kialakult  új  helyzetben  is   szükséges   a
    nemzetközi  egyezmények  által  szabott  iránymutatásokat  és
    törekvéseket   figyelembe  véve  az   engedélyezési   eljárás
    kidolgozása.   A   kábítószerek  és  kábító  hatású   anyagok
    nemzetközi  forgalmazása  és  a  hazai  tudományos,   illetve
    egészségügyi  célú  felhasználása ugyanis  egyaránt  kötelező
    (nemzetközi)  ellenőrzés alá tartozik.  Ezzel  összefüggésben
    utal  az  Alkotmánybíróság  arra is,  hogy  az  Európai  Unió
    Tanácsának  a  2004. november 11-én kihirdetett,  „a  tiltott
    kábítószer-kereskedelem    területén    a     bűncselekmények
    tényállási  elemeire  és  a  büntetésekre  vonatkozó  minimum
    szabályok megállapításáról” szóló 2004/757/IB kerethatározata
    e  tekintetben  új  feladatokat is szab a nemzeti  jogalkotás
    számára.  (A kerethatározatból adódó feladatok teljesítésének
    határideje: 2006. május 12.)
         Az  engedélyezési  eljárás rendjét azonban  olyan  módon
    kell   kialakítani  és  a  Btk.  kábítószerrel  visszaéléssel
    kapcsolatos   rendelkezéseivel  összhangba  hozni,   hogy   a
    büntetőjog  által  tiltott magatartások köre  közvetlenül  az
    anyagi    jogi    jogszabályból   levezethető    legyen.    A
    normavilágosság   követelménye   vonatkozik   a   büntetőjogi
    keretrendelkezésekre  is. A keretkitöltő  szabályok  létezése
    csak   jogi  technikaként  szolgálhat  és  nem  idézhet   elő
    zavarokat  a büntetőjog működése során, illetve a  jogalanyok
    számára   nem  teremthet  kiszámíthatatlan  és  követhetetlen
    állapotot.
         
                                 VI.
                                 
         A    továbbiakban   az   Alkotmánybíróság   a   támadott
    rendelkezéseket    a   nemzetközi   szerződésbe    ütközéssel
    összefüggésben vizsgálta.
         
         1.  Az  Egységes Kábítószer Egyezmény és  a  Pszichotrop
    Egyezmény  preambuluma leszögezi, hogy a szerződő államok  az
    emberiség   jövőjéről,  jólétéről,  egészségük  és  szociális
    helyzetük  megóvásáról kívánnak gondoskodni  azzal,  hogy  az
    Egyezmények  hatálya  alá eső anyagok,  készítmények,  szerek
    visszaélésszerű használata ellen közös erővel lépnek fel.  Az
    ENSZ  Egyezmény preambuluma arra is utal, hogy a  kábítószer-
    fogyasztóvá   válás  veszélye  a  gyermekeket   fenyegeti   a
    legjobban,  akiket  más  társadalmi  csoportoknál  gyakrabban
    használnak  fel a visszaélésszerű magatartások elkövetéséhez.
    Különösen   súlyosnak  nyilvánítja  ezért   a   kábítószerrel
    visszaélés azon eseteit, amikor annak sértettje kiskorú, vagy
    az  elkövetéshez  kiskorút használtak fel, s a  bűncselekmény
    értékelésére  nyomatékosan  kiható  körülménynek  tekinti   a
    cselekménynek  az  ún. minősített intézményben  (pl.  iskola,
    gyermekek  számára  szociális  ellátást  nyújtó  intézmények,
    stb.)  történő  elkövetését (3.  cikk  5.  pontjának  f),  g)
    alpontjai).   Kiemeli  továbbá,  hogy  az   aláíró   feleknek
    kötelességük a büntetőeljárás során biztosítani  az  említett
    cselekmények esetén a maximális hatékonyságot és  visszatartó
    erőt  jelentő intézkedéseket, s az ismertetett körülményeknek
    még  a  bűncselekmény „miatt elítélt személyek  kedvezménnyel
    történő   szabadítása  és  feltételes  szabadlábra  helyezése
    mérlegelésekor” is különös súlyt kell kapniuk (3.  cikk  6-7.
    pontjai).
         
        Az  ENSZ Egyezmény hivatkozott rendelkezéseivel, valamint
    3.  cikk  4.  pontja  a)  pontjával összhangban  az  Egységes
    Kábítószer  Egyezmény  és a Pszichotrop  Egyezmény  kimondja:
    minden   szerződő  fél  biztosítja  a  szándékos  és   súlyos
    cselekmények   esetén,  hogy  azok  megfelelő   büntetéseket,
    „nevezetesen  börtönbüntetést vagy  egyéb  szabadságvesztést”
    vonjanak  maguk után (Egységes Kábítószer Egyezmény 36.  cikk
    1.  pont a) alpontja, Pszichotrop Egyezmény 22. cikk 1.  pont
    a) alpontja).

        A  Gyermek  Egyezmény  preambuluma kifejezésre  juttatja,
    hogy  a  „gyermekkor különleges segítséghez és  támogatáshoz”
    illetve  védelemhez  ad jogot. Ez nem  általában  „a  gyermek
    harmonikus személyiségének kibontakozásához szükséges” légkör
    biztosítására  vonatkozik, hanem annak elismerésére,  hogy  a
    kiskorúnak „joga van a felkészítésre az önálló életvitelre az
    emberi  méltóság”  jegyében. Ennek érdekében  „a  gyermeknek,
    figyelemmel  fizikai és szellemi érettsége hiányára,  különös
    védelemre  és gondozásra van szüksége, nevezetesen  megfelelő
    jogi  védelemre […].” Rögzíti azt is, hogy gyermeknek  a  18.
    életévét  be nem töltött személyt kell tekinteni  (1.  cikk),
    ekként   konkretizálva  a  rendelkezései   által   védelemben
    részesített  csoportot.  A 4. cikk az államok  törvényhozását
    kötelezi   aktív   cselekvésre  annak  érdekében,   hogy   az
    Egyezményben  biztosított  jogok  valamennyi  18  év   alatti
    gyermek   tekintetében   érvényesüljenek.   A   kábítószerrel
    visszaéléssel  összefüggésben a  33.  cikk  rögzíti,  hogy  a
    részes    államok   megtesznek   minden   –   többek   között
    törvényhozási – intézkedést annak érdekében, hogy megvédjék a
    gyermekeket  „az  erre  vonatkozó  nemzetközi  egyezményekben
    meghatározott   kábító-   és   pszichotrop   szerek   tiltott
    fogyasztásától,  és  hogy megakadályozzák  a  gyermekeknek  e
    szerek   tiltott   előállításában  és  kereskedelmében   való
    felhasználását.”  A  24.  cikk 3. pontjában  az  államok  azt
    vállalták, hogy „a gyermekek egészségére káros szokás[ainak]”
    megszüntetése érdekében „alkalmas és hatékony” intézkedéseket
    vezetnek be.
             
        A    négy    nemzetközi   szerződés   szabályrendszerének
    összevetéséből tehát az a következetés vonható le, hogy a  18
    év  alatti  személyek  sérelmére,  vagy  a  felhasználásukkal
    elkövetett  kábítószerrel  visszaélés  súlyos  megítélés  alá
    esik,   s   ilyen  esetekben  az  aláíró  felek  jogrendjének
    biztosítani  kell  az elkövetőkkel szemben a szabadságvesztés
    alkalmazásának lehetőségét is. Az Egyezmények  ide  vonatkozó
    rendelkezései  pedig olyan kötelezettségeket állapítanak  meg
    az   államok   számára,  amelyek  jogalkotói  aktivitást   is
    követelnek.

        Kétségtelen, hogy az Egységes Kábítószer Egyezmény  és  a
    Pszichotrop Egyezmény feljogosítja az államokat arra, hogy  a
    büntetés  alternatívájaként, vagy a mellett  a  kábítószerrel
    visszaélőkkel szemben az Egyezményekben meghatározott kezelő,
    gyógyító  intézkedéseket alkalmazzanak. Az ENSZ Egyezmény  3.
    cikk   4.   pont   c)   alpontja  azonban   már   szűkíti   a
    diszkrecionális  jogkör  határait,  mert  csak  kisebb  súlyú
    bűncselekmények elkövetői esetén ad módot erre.  Az  5.  pont
    pedig   annak  kifejezésre  juttatásával,  hogy  a  gyermekek
    sérelmére,  vagy az ő felhasználásukkal, illetve a minősített
    intézmények  területén  elkövetett  cselekményeket  súlyosnak
    tekinti,   jelentős   mértékben  korlátozza   az   alternatív
    lehetőségek   biztosítását  a  bűncselekmények   elkövetőivel
    szemben.   Mindez   nem  jelent  semmiféle  ellentmondást   a
    nemzetközi  szerződések között. Az ENSZ Egyezmény preambuluma
    ugyanis  kiemeli, hogy a szerződő államoknak  –  az  Egységes
    Kábítószer Egyezmény és a Pszichotrop Egyezmény vezérelveinek
    elismerése   mellett   –   kifejezetten   szándékában    állt
    „mélyíteni”  a tiltott forgalmazás és az ebből  adódó  súlyos
    következmények elleni intézkedéseket.

        Az  ENSZ Egyezmény ezért a súlyos bűncselekmények  körére
    vonatkozó  fogalom-alkotással, a kedvezőbb  jogkövetkezmények
    alkalmazási  körének szűkítésével az aláíró országok  számára
    nemcsak szabályozási célt, hanem módot is meghatározott. A 3.
    cikk  5.  pontjának  megfogalmazásából világosan  következik,
    hogy a minősített esetek következményeit illetően a szerződés
    nem    pusztán   opcionális   listát   kínál    fel,    hanem
    követelményrendszert   határoz   meg   az    államok    belső
    szabályozásával szemben. Mindezzel összhangban áll a  Gyermek
    Egyezmény  33.  cikkének azon része,  amely  a  kábítószerrel
    visszaélőkkel szemben, a konkrét elkövetési magatartásokat is
    nevesítve  a gyermekek védelmének törvényhozási úton  történő
    teljesítésére külön is felhívja a szerződő feleket.
       
         2.  Az  Alkotmánybíróság  –  más  összefüggésben  –  már
    korábban  is  értelmezte a Gyermek Egyezmény és az  Alkotmány
    összefüggéseit, rámutatva a büntetőjogi szabályozás által  is
    követendő    elvekre.   A   995/B/1990.    AB    határozatban
    hangsúlyozta,  hogy  a  gyermeket  megilletik   az   alapvető
    alkotmányos  jogok,  ám  ahhoz, hogy „a  jogok  teljességével
    képes  legyen  élni, biztosítani kell számára az  életkorának
    megfelelő  minden  feltételt felnőtté válásához”.  A  Gyermek
    Egyezményt   aláíró  magyar  állam  számára  az  Alkotmányból
    közvetlenül  levezethető követelmény, hogy a jogi szabályozás
    minden területén a gyermek mindenek felett álló érdekét vegye
    figyelembe.  „[A] gyermek védelme és a róla való  gondoskodás
    nemcsak a család alkotmányos kötelessége, hanem az államé,  a
    társadalomé  is.” Ennek kiteljesítése érdekében a  büntetőjog
    eszközeit  is  maradéktalanul igénybe kell venni  (ABH  1993,
    515, 524, 526, 527, 528.).
         
         A  jogalkotót  cselekvésre kötelező  vállalt  nemzetközi
    kötelezettségek szintén nem hagynak kétséget a felől, hogy  a
    gyermekvédelem  és  a  kábítószerrel visszaélésben  rejlő,  a
    gyermekeket    fenyegető    veszélyek    elhárításában,     a
    tudatmódosító és egészségkárosító szerek gyermekektől történő
    távoltartásában  a  büntetőjog eszközei is alkalmazandók.  Az
    így   kialakítandó   büntetőjogi   szabályozásnak   pedig   a
    gyermekeket és fiatalkorúakat érintő absztrakt veszélyeztetés
    esetén maradéktalanul ki kell elégítenie az Alkotmány 16.  §-
    ából    fakadó    állami    intézményvédelmi    kötelezettség
    követelményeit is.

        A  Btk.  a kábítószerrel visszaélés szabályozása  körében
    tartalmaz  a  kiskorúak  fokozott védelmét  célként  elismerő
    szabályokat. A szabályozás eredménye, azaz a védelem  szintje
    azonban    jogbizonytalansági   tényezők    és    „egyezmény-
    konformitási”  hiányok következtében nem  minden  tekintetben
    áll   összhangban  a  nemzetközi  szerződések  céljaival   és
    követelményeivel,  s így az Alkotmány 7.  §  (1)  bekezdésébe
    ütközik.    Ennek   elsődleges   oka,   hogy   a    kiskorúak
    veszélyeztetése  szempontjából  a  büntetőjogi  dogmatikailag
    egyébként   ésszerű  fogyasztói  és  forgalmazói   magatartás
    közötti     különbségtétel    alkotmányossági     szempontból
    erőteljesen  relativizálódik. Ez a megközelítés ugyanis  csak
    korlátozottan biztosítja azt az átfogó intézményes  védelmet,
    amelyet az ENSZ Egyezmény és a Gyermek Egyezmény megkíván,  s
    amely az Alkotmánnyal is összhangban áll.
         
        2.1.   A   Btk.   önálló  és  mennyiségtől   függően   is
    súlyosabban  büntetendő  fordulatokat  alakított  ki  mind  a
    forgalmazói, mind a fogyasztói magatartások tekintetében azon
    esetekre,  ha  a  cselekményt 18.  életévét  meg  nem  haladó
    személy  sérelmére, vagy felhasználásával követik el, illetve
    ha  arra  minősített intézmény területén kerül  sor.  Ezek  a
    rendelkezések  azonban  mind  a  kábítószerhez  és  az  azzal
    egyenértékű   pszichotrop   anyagokhoz   történő   hozzáférés
    lehetővé  tétele,  mind a rendelkezésekkel érintett  személyi
    kör  és  a  minősített  intézmények fokozott  védelme  terén,
    továbbá az elterelést lehetővé tévő normák következetlenségei
    folytán  olyan fokban hiányosak, hogy lerontják az 1. pontban
    hivatkozott  nemzetközi  szerződések  elveinek   és   tételes
    szabályainak érvényesülését.
         
         2.1.1.  A  Gyermek Egyezmény célként és  jogalkotást  is
    megkívánó  feladatként határozza meg, hogy  a  kiskorúakat  –
    megfelelő  szellemi,  erkölcsi  fejlődésük  érdekében   –   a
    „szellemi  érettség hiányára” figyelemmel,  továbbá  az  ezen
    anyagok  okozta veszélyhelyzetek miatt egészében  véve  távol
    kell  tartani a kábítószerektől és a pszichotrop  anyagoktól.
    Az   Egyezmény   33.   cikke  által  deklarált,   a   tiltott
    fogyasztásra vonatkozó védelmi kötelezettség megteremtése  és
    a  24.  cikkben rögzített káros szokásoktól való  távoltartás
    olyan  helyzet  kialakítását feltételezi,  amelynek  során  a
    gyermekkorúak közelébe sem kerülhetnek (még pl.  munkaerőként
    sem)  az ilyen anyagoknak és szereknek. E két rendelkezésben,
    továbbá  a  preambulumban éppen az jut  kifejezésre,  hogy  a
    gyermek helyes irányú szellemi, erkölcsi fejlődéséhez,  saját
    sorsát  illetően érett döntéshozóvá válásához nem elegendő  a
    védelemnek  az  a  szintje, amely  a  felnőtt  korú  esetében
    általában véve megfelelő.
         
         A  Btk.  a 282/B. § (2) bekezdés b) pontján keresztül  a
    minősített  intézmények  fokozott védelme  érdekében  csak  a
    forgalmazói  típusú (kínál, átad, forgalomba hoz, kereskedik)
    magatartásokat  vonta  a  súlyosabb minősítés  hatókörébe.  A
    jogalkotó  itt figyelmen kívül hagyta, hogy egyes  fogyasztói
    típusú  magatartások  (pl. termeszt, tart)  a  hozzájutás  és
    felhasználás   lehetőségének  a  kiskorúak  számára   történő
    megteremtésével  éppen úgy alkalmasak  a  kiskorúak  fokozott
    veszélyeztetésére, mint a forgalmazói jellegű magatartások. A
    két  típus  közötti  általános  különbségtételnek  így  nincs
    semmiféle a törvényből kitűnő ésszerű indoka, tekintve,  hogy
    ez  önmagában  még  nem tükrözi vissza  az  egyes  elkövetési
    magatartásokban   a   kiskorúak   szempontjából   ténylegesen
    megtestesülő veszélyeket.
         
        2.1.2.  A  hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként
    történő  elkövetés  mint  minősítő körülmény  [282/B.  §  (3)
    bekezdés   b)   pont  második  fordulata]  szintén   csak   a
    forgalmazói magatartásokra terjed ki. Az intézményes  védelmi
    szint  elégséges  megteremtésére azonban a személyhez  kötött
    minősítés megint csak korlátozottan alkalmas.
       
         E  fordulat  alá  csak a Btk. 137.  §  1.  pont  a)-  k)
    alpontjaiban,  illetve  a Btk. 137. § 2.  pontjában  taxatíve
    felsorolt    személyek   tartoznak.   A   közmegbízatásokhoz,
    speciális    hivatásokhoz,   vagy   feladatokhoz   kapcsolódó
    hivatalos  személy,  illetve  a közfeladatot  ellátó  személy
    meghatározást  tartalmilag  kitöltő,  a  közoktatásról  szóló
    1993.  évi  LXXXIX.  törvény 16. § (3) bekezdése,  továbbá  a
    gyermekek  védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.
    évi  XXXI.  törvény 15. § (7) bekezdése szerinti fogalom  nem
    öleli fel teljes egészében azoknak a körét, akik a minősített
    intézményekben  akár  időszakosan,  akár  állandó   jelleggel
    foglalkoztathatók,    vagy   akiknek    a    jelenléte    ott
    elkerülhetetlen.   (pl.   fizikai  dolgozók,   adminisztratív
    allomány,   megbízott   oktatók,   felkért   előadók   stb.).
    Mindemellett a hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyekre
    vonatkozó súlyosabb megítélés nem terjed ki a Btk.  282/B.  §
    (1)   bekezdésében  foglalt  esetkörökre.   Így   a   kiskorú
    felhasználásával – nem minősített intézmények területén, de a
    jelzett  „státus”  felhasználásával elkövetett  –  fogyasztói
    típusú magatartásokra sem. Az ekként kialakult helyzet  pedig
    nem  alkalmas  olyan hatékony védelem nyújtására,  amelyet  a
    hivatkozott nemzetközi egyezmények megkívánnak.
         
         2.2.   Nem  felelnek  meg  a  kiskorúakat  a  nemzetközi
    szerződések  alapján megillető védelmi szint követelményeinek
    a  Btk.  282/C.  §-ának  a  függő  fogyasztókra  vonatkozó  –
    privilegizált megítélést tartalmazó – illetve a 283. §-nak  a
    büntetőjogi  jogkövetkezmények  alóli  mentesülést  biztosító
    egyes rendelkezései sem.
         
         Ahogyan  a  282/B.  § önállóan és egységes  tényállásban
    vonta  szabályozási körébe a 18 év alatti személyek  fokozott
    veszélyeztetésének  szankcionálni kívánt  esetköreit,  úgy  a
    282/C. § egységes tényállásban szabályozta a függő fogyasztók
    valamennyi magatartását. Ez utóbbi körben azonban a kiskorúak
    fokozott védelmét biztosító külön szabályok nem jelennek meg.
    A  függő  fogyasztó cselekményének megítélése az  alapesetnél
    [282.  §  (1)  bekezdés]  enyhébben  minősül  akkor  is,   ha
    magatartásával összefüggésben kiskorú jut kábítószerhez, vagy
    az  ő felhasználásával kerül sor a visszaélésszerű magatartás
    tanúsítására.
         
         A függő fogyasztókra vonatkozó privilegizált szabályozás
    önmagában   nem   ütközik  az  egyezményekbe.   A   helyzetük
    (állapotuk)  büntetőjogi értékelése tekintetében végrehajtott
    megkülönböztetés puszta ténye alkotmányossági szempontból sem
    kifogásolható   mindaddig,  amíg  a  szabályozás   módja   az
    Alkotmány valamely konkrét rendelkezésével, vagy pedig – mint
    jelen  esetben – az Alkotmány alapján közvetlen és kifejezett
    védelemben részesülő társadalmi csoport, a gyermekek jogaival
    és érdekeivel nem ellentétes.
         
         Az  Alkotmánybíróság  eddigi határozataiból  kiviláglik,
    hogy a gyermekek fejlődésének kockázatoktól történő megóvását
    olyan  értéknek tekinti, amely még a klasszikus  alapjogokkal
    szemben  is  elsőbbséget élvezhet. Az Alkotmány 67.  §-a  „az
    állam     kötelességét     alapozza     meg     a     gyermek
    személyiségfejlődése  intézményes  védelmére”.   A   gyermeki
    jogállás  az  államra  azt a közvetlen kötelezettséget  rója,
    hogy  a „gyermeket az olyan kockázatvállalásoktól is meg kell
    óvnia,  amelyekkel kapcsolatban életkoránál (az ettől függően
    feltételezett   testi,  szellemi,  erkölcsi   és   társadalmi
    érettségénél) fogva nem képes megismerni és értékelni  sem  a
    választható     lehetőségeket,    sem    pedig     választása
    következményeit saját személyiségére, illetve későbbi életére
    és társadalmi beilleszkedésére nézve. […] Különösen megnöveli
    a   kockázatot,   ha   olyan   kérdésekben   való   nyilvános
    elköteleződésről van szó, amelyek megítélése a  társadalomban
    kifejezetten ellentmondásos abban az értelemben, hogy  széles
    körben  negatív megítélés alá esik.” [21/1996.  (V.  17.)  AB
    határozat, ABH 1996, 74, 75, 77-78, 80.]
         
         Az  1233/B/1995. AB határozat az elkövetők és  sértettek
    közötti  büntetőjogi differenciálás körében rámutatott  arra,
    hogy  a büntetőjog által védett jogi tárgyak különbözőségéből
    fakadóan  egyes  sértetti  vagy elkövetői  kategóriák  eltérő
    szabályozás alá vonása nem alkotmányellenes (ABH  2000,  619,
    622-623.).  Ez  azonban a kábítószerrel visszaélés  keretében
    nemcsak  abban  az  értelemben igaz, hogy a függő  fogyasztók
    cselekményének megítélését teheti a törvény kedvezőbbé, de  a
    tekintetben  is,  hogy  a  másik oldalon  a  gyermekek,  mint
    fokozottan  védendő  kör sérelmére elkövetett  magatartásokat
    súlyosabban   szankcionálja.  Akkor  pedig,  amikor   e   két
    kategória   között   kell   a   büntetőjogi   differenciálást
    végrehajtani,  csak  az  döntheti  el  a  kérdést,   hogy   a
    gyermekeknek az Alkotmányban kifejezetten deklarált joga  van
    a  különleges védelemre, míg a függő fogyasztók Btk. szerinti
    megkülönböztetése nem alapul alkotmányi jogokon.
         
         Hasonló  eredményre  jutunk a nemzetközi  egyezményekből
    származó  kötelezettségek  összevetése  esetén  is.   A   már
    korábban  kifejtettek  szerint a kábítószerrel  visszaéléssel
    kapcsolatos   cselekményekkel  összefüggésben   a   gyermekek
    védelmét  (több)  nemzetközi szerződés  kötelező  szabályként
    részletesen  tartalmazza,  míg a függő  fogyasztók  kedvezőbb
    megítélését   biztosító   intézkedések   meghozatalát    csak
    lehetőségként   ajánlja  a  szerződő   államok   számára.   A
    törvényhozó a szabályozás megengedhető differenciálása  során
    ezt  az alapvető különbséget az alább kifejtendők szerint nem
    vette kellő súllyal figyelembe.
         
        2.2.1.  A  Btk. 283. §-a tartalmazza azokat az  eseteket,
    amikor  önkéntes gyógyító, illetve megelőző kezelést  vállaló
    terhelt  ellen az eljárás megszüntethető. Csekély  mennyiségű
    kábítószer esetén a mentesülés lehetősége általános  jellegű,
    kivéve  a  saját  használattal összefüggő  fogyasztói  típusú
    magatartások  közül  a  tranzit  jellegűeket,  a  forgalmazói
    magatartások    közül    pedig    a    kereskedelmi    típusú
    cselekményeket.  A  fogyasztás  körében  kibővül  mindez   az
    együttes   fogyasztás  egyes  eseteivel,   függő   fogyasztók
    tekintetében pedig azzal, hogy már nemcsak csekély mennyiség,
    hanem  alapegység  esetén  is és a tranzitálással  összefüggő
    magatartások körében szintén választható ez a megoldás.
       
        Az  eljárás  megszüntetésének lehetséges okai  –  jórészt
    még  ismételt elkövetés esetén is – kiterjednek a Btk. 282/B.
    §-ban  foglalt  azon cselekményekre is, amikor  18.  életévét
    betöltött  személy  18.  életévét  be  nem  töltött   személy
    felhasználásával  követ el egyes fogyasztói vagy  forgalmazói
    típusú cselekményeket, illetve ha ezekre minősített intézmény
    területén  vagy  környezetében kerül sor.  A  törvény  tovább
    tágítja a kedvezményre jogosult személyi kört azzal, hogy – a
    Btk. rendszerében egyébként sehol máshol nem szereplő módon –
    a   21.  életévét  be  nem  töltött  elkövetőket  részben   a
    kiskorúakkal  vonja egy kategóriába azokban az esetekben  is,
    ha  18  (illetve  másik 21) év alattival együtt,  vagy  annak
    felhasználásával,  illetve  minősített  intézmény   területén
    követnek  el  fogyasztói  típusú cselekményeket.  Minthogy  a
    függő  fogyasztókra  –  a  korábban  kifejtettek  szerint   –
    egyébként sem vonatkoznak a Btk-nak a gyermekkorúak  fokozott
    védelmét  biztosító szabályai, esetükben az  elterelésre  még
    további   lehetőségek  is  vannak.  A  törvény  a  kedvezmény
    lehetőségét  számukra életkori határ nélkül, akár  ismételten
    is biztosítja, s ez alól a minősített intézményekben, illetve
    annak  környékén  történő  együttes fogyasztáshoz  kapcsolódó
    kínálást és átadást sem veszi ki.
       
        A  Btk.  nem  állít  fel  a  kedvezmény  igénybevételével
    kapcsolatos  korlátokat az olyan, nem függő  felnőtt  korúval
    szemben   sem,  aki  18.  életévet  be  nem  töltött  személy
    felhasználásával követ el bűncselekményt. Nem rendezi továbbá
    megfelelően   a   saját  használatra  vonatkozó   mentesülési
    esetkörök   egyes  fordulataiban  annak  a  fiatalkorúnak   a
    helyzetét,  akit  a  mentesülésben részesülő  elkövető  saját
    érdekében fogyasztói típusú magatartáshoz használt fel. Adott
    ügyben így éppen a cselekményben részt vevő fiatalkorú  lehet
    az egyetlen, aki a felelősségre vonást nem kerüli el [282.  §
    (6) bekezdés]. Ezzel összefüggésben nem lehet figyelmen kívül
    hagyni  azt sem, hogy a határozat IV. fejezetében kifejtettek
    szerint   a  mentesülés  esetköreiben  használt  –  egyes   –
    bizonytalan   jogfogalmak  már  önmagukban   a   fiatalkorúak
    érdekeinek  érvényesülése ellen hatnak,  mi  több,  egyenesen
    helyzetük  súlyosbodását idézik elő. A rosszul  érvényesített
    kriminálpolitikai megfontolások így sértik az Alkotmánynak  a
    kiskorúak   intézményes  védelmét  garantáló  16.   §-át,   s
    végeredményben   a   Gyermek   Egyezménynek   a   törvényhozó
    feladatkörét behatároló védelmi kötelezettségeivel ütköznek.
         
         2.2.2. Az előző pontban jelzett helyzetet tovább rontja,
    hogy a törvényszerkesztés sajátosságai folytán néhány esetben
    szinte    megállapíthatatlanná,    de    legalábbis     eseti
    jogalkalmazói értékeléstől függővé válik a felelősségre vonás
    alóli mentesülés érvényesülésének tényleges hatóköre. A  Btk.
    283.  §-a az egyes fordulatok esetében csupán utaló szabályok
    útján  állapítja  meg  az  eljárás megszüntetésének  alapjául
    szolgáló   bűncselekményi  alakzatokat.  Az  egyes  pontokhoz
    fűzött  visszautalások azonban olyan törvényhelyeket jelölnek
    meg,   amelyek   –  valamennyi  esetben  –   már   maguk   is
    visszautalást  tartalmaznak.  Ennek  eredményeképpen  azonban
    jogértelmezés  következtében a Btk. 283. §  egyes  pontjaiban
    nem   nevesített  magatartások  esetére  is   kitágítható   a
    mentesülés   alkalmazhatósági  köre,  méghozzá  a   kiskorúak
    védelmét sértő módon.
         
         Az   Alkotmánybíróság  többször  kifejtett   álláspontja
    szerint  a  „visszautalási  jogalkotói  technika”  ugyan  nem
    alkotmányellenes,  azonban  jogbizonytalanságot,  értelmezési
    zavarokat nem idézhet elő, s korlátlanul nem tágíthatja ki  a
    jogalkalmazó  értelmezési lehetőségeit sem.  Ez  ugyanis  már
    önmagában  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének sérelmét  idézi
    elő  [pl.  31/2002. (VII. 2.) AB határozat,  ABH  2002,  567,
    574.].
         
         2.3.    A   2.2.   pontban   kifejtettek   alapján    az
    Alkotmánybíróság megállapította, hogy eredményét  tekintve  a
    Btk. 283. §-ának a fentebb részletezett szabályozása, illetve
    annak  hiányosságai és ellentmondásosságai már önmagukban  is
    jelentős  mértékben  lerontják azt a fokozott  –  ám  a  2.1.
    pontban  kifejtettek  szerint  egyébként  sem  elégséges,  az
    indokolás  IV. fejezet 10.3.1. és 10.3.2. pontjában foglaltak
    szerint jogbiztonsági szempontból is kritikus szinten álló  –
    védelmet,   amelyet  a  282/B.  §  a  kiskorúak  tekintetében
    létrehoz.
         
         A  2.2.1.  pontból kitűnik, hogy az Egységes  Kábítószer
    Egyezmény és a Pszichotrop Egyezmény ugyan megengedi, de  nem
    általános   jelleggel  a  büntetés  helyett  a   gyógykezelés
    alkalmazását.  Az ide vonatkozó szabályokat összhangban  kell
    értelmezni  e két Egyezmény, továbbá az ENSZ Egyezmény  és  a
    Gyermek Egyezmény rendelkezéseivel. Ezek – a már korábbiakban
    kifejtettek   szerint   –  a  kiskorúak   felhasználását,   a
    kábítószerrel   kapcsolatos  cselekmények  világába   történő
    „beavatását”  olyan  súlyos  cselekménynek  tekintik,   amely
    indokolttá teszi, hogy a bíróságok szabadságvesztés büntetést
    is kiszabhassanak miatta.
         
         Az  Egységes  Kábítószer  Egyezmény  kimondja,  hogy   a
    kábítószerrel   kapcsolatos  szándékos,  súlyos   jogsértések
    szabadságelvonással büntetendők (36. cikk 1. pont a) alpont).
    Ezeket  a szerződő államok egységesen olyan fokozott veszélyt
    jelentő  magatartásoknak ítélték, amelyek  elkövetése  esetén
    még  a  köztük  lévő külön kiadatási egyezmény  hiányában  is
    kiadatás  alapjául  ismerendők  el  (2.  pont  b,)  i),   ii)
    alpontjai).  A  Pszichotrop Egyezmény 22.  cikk  1.  pont  a)
    alpontja,   és   2.   pontjának  b)  alpontja   hasonlóképpen
    rendelkezik.  Az ENSZ Egyezmény a preambulumában határozottan
    kinyilvánítja,  hogy a két korábbi Egyezmény intézkedéseit  a
    kábítószerek tiltott forgalmazásának csökkentése céljából  ki
    kell  egészíteni,  s a nemzetközi közösségnek  is  fokozottan
    kell gondoskodnia a gyermekek védelméről. Ennek érdekében – a
    2.1.  pontban már kifejtett módon – éppen a bűncselekményekre
    és  a  büntetésekre vonatkozóan kifejezetten szűkíti  azt  az
    esetkört,  amikor  a  kábítószerrel  visszaélés  nem  minősül
    súlyos jogsértésnek (3. cikk 4. és 5. pont). Ez alapján sem a
    kiskorúak   felhasználása,  sem  a   minősített   intézmények
    területén  elkövetett  cselekmények  nem  kerülhetnek  ki   a
    tényleges  felelősségre vonással fenyegetett  körből,  s  nem
    tartoznak abba a kategóriába, amelyre az elterelés intézménye
    alkalmazható. Mindezt a Gyermek Egyezmény 24. cikk 3.  pontja
    áttételesen, a 33. cikke pedig közvetlenül is megerősíti.
         
         Az  Alkotmány 7. §-ának (1) bekezdéséből az  következik,
    hogy  az  állam  nemcsak formálisan köteles  eleget  tenni  a
    nemzetközi  szerződésben  vállalt  kötelezettségeinek.  Ennél
    fogva   a  nemzetközi  jog  szabályainak  puszta  kihirdetése
    egyfelől  nem  elegendő,  másfelől  pedig  az  állam  sem   a
    kihirdetéssel összefüggő jogalkotás során, sem azt  követőleg
    a  belső  jogba történő transzformálás alkalmával  sem  tehet
    olyan  intézkedéseket,  amelyek a  nemzetközi  szerződésekben
    foglalt elvek és követelmények hatályosulását lerontják, vagy
    azok   normatív  szabályok  által  körülhatárolt  tartalmának
    érvényre   jutásában   torzulásokat  okoznak.   Az   államnak
    figyelembe kell továbbá vennie a nemzetközi jog minden  olyan
    rendelkezését,    amelyeknek   célja   a    szerződő    felek
    diszkrecionális  jogkörének  korlátozása,  illetve  az  ilyen
    korlátozó    intézkedés   hatálya   alá   tartozó   személyek
    jogvédelmének   biztosítása.   A   kábítószerrel   visszaélés
    büntetőjogi szabályozása kapcsán mindez azt is jelenti,  hogy
    a    gyermekeket   illetően   a   Btk.   szankciórendszerének
    eredményében és nem névlegesen kell az egyezményekből  fakadó
    kötelezettségeknek megfelelnie.
         
         A  2. pontban kifejtettekből eredően azonban a kiskorúak
    fokozott biztonságának büntetőjogi oltalmazását támogató azon
    rendelkezések, amelyekkel a Gyermek Egyezmény elsődlegesen  a
    törvényhozó  kötelességévé teszi a védelem  magas  szintjének
    megteremtését,  a Btk. vizsgált szabályainak  rendszerében  –
    hiányos  szabályozás folytán – nem jutnak érvényre.  Az  ENSZ
    Egyezmény  6.  cikkében rögzített maximális hatékonyságot  és
    visszatartó  erőt  jelentő büntetőjogi intézkedések  pedig  –
    éppen a minősített intézményekkel összefüggésben és a gyermek
    neveléséért fokozott felelősséggel tartozó személyek esetében
    – csupán korlátozottan hatályosulnak.
         
         A  belső  jogalkotás a 2.2. pontban már kifejtett  módon
    nem  rendezte  a  függő  fogyasztók és  a  kiskorúak  –  mint
    elhatárolható   és   eltérő  büntetőjogi  értékelést   kívánó
    csoportok  –  egymás közötti helyzetét, s a  Btk.  282/B.  és
    282/C.  §-okban  kellő  körültekintés  nélkül  jelölte  ki  a
    viszonyukat  meghatározó,  az Alkotmányból  és  a  nemzetközi
    szerződésekből  közvetlenül levezethető prioritásokat.  Ezzel
    egyidejűleg  azok  a szembeötlő aránytalanságok,  amelyek  az
    egyes elkövetési magatartásoknak az alapesetek és a kiskorúak
    számára  fokozott  védelmet megteremteni  hivatott  282/B.  §
    között, továbbá ez utóbbin belül, illetve a 283/C. § esetében
    tapasztalhatók, az Alkotmány 16. §-ának sérelmét idézik  elő.
    Ez az alkotmányi rendelkezés az államtól ugyanazon aktivitást
    várja  el  az  intézményvédelmi kötelezettség  körében,  mint
    amelyet a Gyermek Egyezmény a jogalkotótól megkíván.
         
         A  Btk.  283.  §-ban  tapasztalható tartalmi  és  formai
    koherenciazavar   önmagában  képes  előidézni   a   kiskorúak
    fokozott  védelmét  szolgáló 282/B.  §-ának  kiüresedését.  A
    jogvédelem    az    elterelés   lehetőségének   következtében
    esetenként nemcsak felolvad, de előáll az a képtelen eredmény
    is,  hogy  a  helyzet  egyedüli vesztese a  fiatalkorú  lesz,
    miközben  az  őt  veszélyeztető felnőttkorúak  mentesülnek  a
    következmények  alól.  A  mentesülés filozófiájából  csakúgy,
    mint  a  Btk-nak  a fiatalkorúakra vonatkozó –  a  büntetőjog
    eszközeinek mérsékelt és fokozatos alkalmazására intő külön –
    szabályaiból pedig éppen az következik, hogy a kiskorúakat  a
    kábítószer  áldozataiként kezelje a jog és ezen státusukat  –
    ahol  lehet  –  ne fokozza a büntetőjogi jogkövetkezményekből
    fakadó  ártalmak alkalmazásával. Amiatt viszont, hogy a  Btk.
    által  létrehozott „eredmény” sérti az Alkotmány  16.  §-ában
    foglalt  követelményeket, a kiskorúak védelme olyan hiányossá
    válik,  amely  a  csekély mennyiségű  kábítószernek  a  saját
    használatra  szóló  termesztés,  előállítás,  megszerzés   és
    tartás  elkövetési magatartások kivételével az ebben  foglalt
    rendelkezések azonnali hatályú megsemmisítését is indokolja.
         
         Az  Alkotmánybíróság  az 1091/B/1999.  AB  határozatában
    rámutatott:  az  Alkotmány  67. §-a  és  16.  §-a  együttesen
    irtelmezendő,  melyből az következik,  hogy  „a  gyermekekről
    való gondoskodás komplex feladat.” Ennek megvalósításában  az
    államnak a 16. § alapján jelentős kötelezettségei vannak.  Az
    ifjúságról    való   gondoskodás   olyan   államcél,    amely
    folyamatosan   megkívánja  az  ifjúság   létbiztonságára   és
    érdekeire  irányuló fokozott figyelmet. Az „állam a gyermekek
    67. § (1) bekezdésében biztosított jogainak érvényesülését  a
    16.  §-ban  előírt  kötelezettségeinek  teljesítésével  tudja
    hatékonyan  szolgálni.  Az  állam oldalán  a  gyermeki  jogok
    érvényesítése   jogi   aktivizmust  kíván   meg   […].   [Az]
    Alkotmányban  megfogalmazott  elvek  mentén  mindenekelőtt  a
    jogalkotó   feladata   az   egyes   jogágak   intézmény-   és
    eszközrendszerének olyan alakítása, amely  lehetővé  teszi  a
    fent   megjelölt   államcél   és   a   jogok   biztosításának
    összehangolását.” Kimondta továbbá azt is, hogy a  büntetőjog
    esetében  a büntethetőséget megszüntető okoknak, a felelősség
    alóli  mentesülés szabályainak is összhangban kell állnia  az
    Alkotmány  16. §-ában rögzített államcéllal és a  67.  §  (1)
    bekezdéséből  következő gyermeki jogokkal. (ABH  2002,  1081,
    1085, 1086-1087.)
         
         A   gyermeki   jogok  sajátossága,  hogy   nemcsak   ott
    keletkeznek,  ahol  ezt  a törvények  külön  előírják,  hanem
    mindazon kötelezettségek folytán is, amelyeket a jogszabályok
    a  felnőtt  társadalomra rónak. Ezért az  Alkotmánybíróság  a
    büntetőjogi     rendelkezések    és    a     szankciórendszer
    alkotmányossági   kontrollja  során   sem   mellőzheti   azon
    követelmény  hatályosulásának vizsgálatát,  hogy  a  gyermeki
    „státus”  olyan  különleges érték, amelyből  a  gyermeknek  a
    védelem  (büntetőjogi) módszereivel szemben is többletigényei
    keletkeznek.  Jelen  esetben e többletigény  érvényesítésének
    kötelezettségét és annak terjedelmét a Gyermek Egyezmény,  az
    Egységes  Kábítószer Egyezmény, valamint  az  ENSZ  Egyezmény
    korábbiakban ismertetett részletszabályai – az Alkotmány  16.
    §-ával   és   67.   §-ával  összhangban  –   közvetlenül   is
    meghatározzák.
         
         Ennek fényében az Alkotmánybíróság a gyermeki minőségből
    származó, az Alkotmány 16. §-ának abszolút védelme alatt álló
    jogok,  a  nemzetközi szerződések hivatkozott  rendelkezései,
    valamint    a   Btk.   vizsgált   szabályai   között    olyan
    feloldhatatlan ellentmondásokat és hiányosságokat  állapított
    meg, amelyek kiküszöbölése elsődlegesen csak a megsemmisített
    rendelkezések újrakodifikálásával és ennek során a nemzetközi
    szerződéssel    összefüggésben    megállapított     mulasztás
    megszüntetésével együttesen lehetséges.
         
         3.  Az Alkotmánybíróság ezúttal is hangsúlyozza, hogy  a
    bűncselekmények megállapítását, a felelősség alóli mentesülés
    szabályainak   meghatározását   törvényhozói   kompetenciának
    tekinti,   amelyek  fölött  csak  kivételesen   érvényesülhet
    alkotmánybírósági   kontroll.   Akkor   azonban,   amikor   a
    jogszabályban testet öltött kriminálpolitikai és célszerűségi
    megfontolások sértik az Alkotmány valamely rendelkezését,  az
    Alkotmánybíróságnak   alkotmányvédő   feladatából   következő
    „legitim  jogosítványa”  ezekről  dönteni  [részletesen:  pl.
    1214/B/1990. AB határozat, ABH 1995, 571, 575-576.;  21/1996.
    (V. 17.) AB határozat, ABH 1996, 74, 86-87.]. A 20/1999. (VI.
    25.)  AB  határozatban  döntött az  ilyen  esetekre  irányadó
    alkotmánybírósági  kontroll  módjáról  is,  kimondván,   hogy
    „köteles  […]  az  alkotmányellenesnek  minősülő  jogszabályt
    megsemmisíteni.” (ABH, 1999, 159, 162, 163.)
         
         Az  1214/B/1990. AB határozat azt is kifejtette, hogy  a
    büntetőpolitika  alkotmányos korlátainak megállapítása  során
    az  Alkotmánybíróság egyaránt figyelemmel van az Alkotmány és
    a   Btk.   „normatív  és  intézményes  összefüggéseire”.   Az
    alkotmányossági  vizsgálat  eredményét  pedig  a  büntetőjogi
    felelősséget, a büntetőjogi felelősségre vonást, valamint  az
    elkövetők  személyéhez  kapcsolódó, a  büntethetőséget  és  a
    büntetés mértékét befolyásoló körülményeket koherens egésznek
    tekintve  állapítja  meg (részletesen: ABH  1995,  571,  574-
    576.). Az 1233/B/1995. AB határozatban pedig kiemelte, hogy a
    büntetőjogi  felelősségre vonás alóli  mentesülés  esetén  az
    elkövetők személyi köre közötti különbségtétel nem lehet  sem
    önkényes, sem ésszerűtlen (ABH, 2000, 619, 620.).
         
         Az   Alkotmánybíróság  jelen  esetben   is   irányadónak
    tekintette  korábbi álláspontját. A hivatkozott rendelkezések
    részleges   megsemmisítése   nem   érinti   a   kábítószerrel
    visszaélés   bűncselekménnyé   nyilvánításában   megtestesülő
    jogalkotói álláspontot, s „dekriminalizálást” sem  jelent.  A
    jogalkotónak   a   megsemmisítés  folytán  módjában   áll   a
    mentesülés  esetköreinek  újraszabályozása  olyan  feltételek
    mellett, amelyek megfelelnek az Alkotmány rendelkezéseinek és
    a  nemzetközi szerződések normatív szabályainak,  lehetőséget
    nyújtanak  az  egyezményekben a kiskorúak  védelme  érdekében
    előírt  gondosan  megfogalmazott mércék és  kivételt  teremtő
    „esetkörök” figyelembe vételére.
         
         Az  Alkotmánybíróság mindazonáltal még  a  megsemmisítés
    során  is tekintettel volt a jogszabályok kíméletének  elvére
    és a függő fogyasztóknak a nemzetközi jog által is ésszerűnek
    minősített   érdekeire.  Határozatában  nem  érintette   azon
    jogalkotói  mérlegelés  kereteit  sem,  amelyek  az   alkalmi
    fogyasztók   helyzetének,   az   esetükben   irányadó   egyes
    elkövetési   magatartásoknak   és   a   minősítéssel   szoros
    összefüggésben  lévő  mennyiségi  határoknak  a   büntetőjogi
    megítélését   tükrözik.   Következésképpen   ugyancsak    nem
    érintette  a  rájuk  vonatkozó – a  jogtechnikailag  ugyan  a
    megsemmisített    rendelkezésekkel    azonos    paragrafusban
    elhelyezkedő  – de teljesen önállóan szabályozott  és  minden
    más esettől függetlenül alkalmazható mentesülési esetköröket.
         
         A  jogszabály részleges megsemmisítése az Abtv. 40.  §-a
    alapján   biztosított   jog,  s  az  Alkotmánybíróság   által
    kezdetektől   fogva   követett   gyakorlat.   Ide   vonatkozó
    álláspontját legutóbb a jövedéki adókról szóló 33/2002. (VII.
    4.)  AB  határozatban összegezte. Megállapította, hogy minden
    olyan esetben, amikor az alkotmányellenesség izolálható és  a
    normavilágosság követelményeinek is megfelelő, a gyakorlatban
    önállóan  alkalmazható  jogszabályszöveg  megállapítható,   a
    norma   részleges   megsemmisítése   a   követendő   eljárás.
    Mindazonáltal  ez  a  módszer a jogalkotó  számára  is  kellő
    eligazítással  szolgál  az  alkotmányellenesség   terjedelmét
    illetően. (ABH, 2002, 173, 186-189.)
         
         4.1.  Megalapozatlan az az indítvány, amely azt állítja,
    hogy az Egységes Kábítószer Egyezmény csak és kizárólag függő
    fogyasztók  esetében  engedi meg az  elterelés  intézményének
    alkalmazását.
         
         Az   Egységes  Kábítószer  Egyezmény  hivatalos   magyar
    fordításában  az  erre  vonatkozó 36. cikk  1.  pontjának  b)
    alpontja ugyan nehezen értelmezhető és homályos, a kihirdetés
    alapjául   szolgáló  eredeti  angol  nyelvű  szöveg   azonban
    semmiféle   félreértésre   nem   ad   okot   e   tekintetben.
    („Notwithstanding the preceding subparagraph, when abusers of
    drugs  have committed such offences, the Parties may provide,
    either  as an alternative to conviction or punishment  or  in
    addition to conviction or punishment, that such abusers shall
    undergo   measures   of  treatment,  education,   after-care,
    rehabilitation  and social reintegration in  conformity  with
    paragraph  1  of article 38.”). E szövegben a függésre  utaló
    kitétel  nem szerepel, s így a szerződő felek abban  szabadon
    dönthetnek,  hogy  a 38. cikk rendelkezéseit  (rehabilitáció,
    kezelés, stb.) a büntetés helyett vagy mellett alkalmazzák-e.
    Ugyanezt  tartalmazza  a Pszichotrop Egyezmény  22.  cikk  1.
    pontjának  b)  alpontja  is,  s e tekintetben  akadályokat  a
    további egyezmények sem állítanak. A jogalkalmazás során azon
    korlátokat   kell  figyelembe  venni,  amelyek  a  nemzetközi
    egyezmények    más    rendelkezéseiből    és    a     nemzeti
    alaptörvényekből levezethetők.
         
         Nyilvánvalóan   nem  állna  összhangban   az   elterelés
    intézményének alapfilozófiájával az a megoldás,  hogy  a  már
    jóval    „aktívabb”,   többször   ismétlődően   kábítószerrel
    visszaélést  elkövető személyek esetében lehetőség  legyen  a
    büntető  intézkedések  alóli mentesülésre,  míg  az  egyszeri
    alkalommal,  csekély mennyiséget fogyasztó, a szer  hatásával
    csak  „ismerkedő” jogalanyokkal szemben mindenkor  kötelezően
    kerüljön sor a büntetés kiszabására. Az elterelésnek egyetlen
    elfogadható  célja  van: annak megakadályozása,  hogy  valaki
    véglegesen   a  kábítószer  rabjává  váljék  és  másokat   is
    „fertőzve”  folytassa  önpusztító  magatartását.  Nem   lehet
    lemondani  azokról a – többnyire fiatal – elkövetőkről,  akik
    még viszonylag könnyen, hatásosan, véglegesen eltéríthetők  a
    káros  szokásoktól,  és akiknek társadalmi  marginalizálódása
    ezen  keresztül  megakadályozható. Gyermekek  esetében  ez  a
    megoldás   egyébiránt   éppen   úgy   a   Gyermek   Egyezmény
    rendelkezéseit is sértené (24. cikk 3. pont), mint ahogyan az
    előző    pontban   kifejtettek   szerint    sérti    azt    a
    veszélyeztetettségük elleni hatékony fellépés lehetőségének a
    hiánya.
         
         4.2. Megalapozatlan az az indítvány is, amely szerint az
    elterelés lehetőségének biztosítása általában véve és  minden
    esetben  sérti az ENSZ Egyezmény azon rendelkezéseit, amelyek
    alapján  biztosítani kell, hogy a kiskorúak felhasználásával,
    sérelmére, vagy a minősített intézmények területén elkövetett
    kábítószerrel  visszaélés esetén e  körülményeket  a  nemzeti
    bíróságok „kellő súllyal” értékelhessék.
         
         E  jogintézmény  megteremtését  az  Egységes  Kábítószer
    Egyezmény,  a  Pszichotrop Egyezmény  és  az  ENSZ  Egyezmény
    egyformán  szorgalmazza, s így ennek helye  lehet  a  nemzeti
    jogrendben  is. Így tehát az Egyezményekből is az következik,
    hogy lennie kell olyan szabályozási módnak, amellyel az állam
    a kiskorúak védelmére irányuló kötelezettségének az elterelés
    lehetőségének biztosításával egyidejűleg tud eleget tenni.
         
         A   bíróságok  kompetenciáját  önmagában  az   elterelés
    lehetőségének    zárt   rendszerben,   előre    meghatározott
    szempontok   alapján  történő  biztosítása  nem   érinti.   A
    kábítószerrel  visszaélés büntetőjogi szabályozása  során  is
    össze   kell  egyeztetni  a  társadalom,  a  közegészség,   a
    közbiztonság,   a   gyermekek  jogainak,   mint   alkotmányos
    értékeknek  a  védelmét  a  Btk. 37.  §-a  által  a  büntetés
    céljaként  is  megkövetelt hatékony  generális  és  speciális
    prevencióval.   Az  elterelés  intézményének  az   Alkotmány,
    valamint  az  egyezmények keretei között történő  fenntartása
    ésszerű,  az alkotmányos értékek védelme érdekében szükséges,
    a  bűncselekmény absztrakt súlyát is megfelelően  kifejezésre
    juttató büntetési tételkereteket biztosítása mellett továbbra
    is lehetséges.
         
         A  nemzetközi egyezmények sérelme jelen esetben  sem  az
    elterelés  jogintézményének fenntartása által következik  be,
    hanem   azért,  mert  az  igénybevétel  biztosítása  a  jelen
    szabályozási   mód  mellett  nem  szolgálja  kellőképpen   az
    Alkotmány  16.  §-ának  rendelkezéseit,  továbbá  a   Gyermek
    Egyezmény   és   az   ENSZ  Egyezmény  fentiekben   kifejtett
    előírásait.  Az egyensúly azonban a 4.1. pontban  részletesen
    kifejtett   –  az  Egyezményekben  megszabott  iránymutatások
    figyelembe vételével végrehajtott – mulasztások megszüntetése
    mellett    és    az    elterelés    intézményének    részbeni
    újrakodifikálása során megteremthető.
         
         Ezért    az    Alkotmánybíróság   az   erre    vonatkozó
    indítványokat elutasította.
                                VII.
                                 
         Az  indítványok  elbírálása során az Alkotmánybíróság  a
    kábítószerrel    visszaélés    büntetőjogi    szabályozásával
    összefüggésben a nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos  –  az
    indítványokkal  nem  érintett  –  további  mulasztásokat   is
    észlelt.
         
         1.1.   Az   Egységes  Kábítószer  Egyezményt  a   Magyar
    Népköztársaság  az 1965. évi 4. törvényerejű  rendelettel  (a
    továbbiakban: tvr.1.) csak részlegesen hirdette ki.  A  tvr.1
    nem tartalmazta az Egyezmény részét képező, az ellenőrzés alá
    vont  anyagok  jegyzékét tartalmazó listák (I-IV-ig)  egyikét
    sem.  Utóbb  a tvr.1. végrehajtására kiadott, a  New  Yorkban
    1961.   március   30-án  kelt  és  a  Népköztársaság   Elnöki
    Tanácsának 1965. évi 4. törvényerejű rendeletével kihirdetett
    „Egységes  Kábítószer Egyezmény” végrehajtásával  kapcsolatos
    feladatok  ellátásáról szóló 8/1968. (II. 9.) Korm.  rendelet
    (a  továbbiakban: Korm. R.4.) sem tartotta szükségesnek  ezek
    közzétételét. Végül csak mintegy három évvel később, a  Korm.
    R.4.   további  végrehajtásaként  kibocsátott,  a  kábítószer
    termelésének,   gyártásának,   feldolgozásának,    forgalomba
    hozatalának,  raktározásának és használatának szabályozásáról
    szóló   1/1968.   (V.  12.)  BM-EüM  együttes   rendelet   (a
    továbbiakban: együttes rendelet1.) mellékleteként került  sor
    listák  közzétételére, ám ezek az eredetiektől  eltértek.  Az
    együttes rendelet1. ugyanis az elkülönítést mellőzve, egy,  a
    nemzetközi  és  a  nemzeti  listát,  valamint  a  kábítószert
    tartalmazó gyógyszerkészítményeket is magában foglaló  vegyes
    rendszert hozott létre, melyet a jogalkotás lényegében mind a
    mai napig megtartott.
         
         1.2.  A Pszichotrop Egyezménnyel kapcsolatban ugyanez  a
    helyzet  alakult ki. Az Egyezményt kihirdető  1979.  évi  25.
    törvényerejű   rendeletben  (a  továbbiakban:   tvr.2.)   sem
    jelentek  meg az ahhoz fűzött listák. A közzétételre  csak  a
    pszichotrop anyagok gyártásáról, feldolgozásáról,  forgalomba
    hozataláról,  behozataláról, kiviteléről,  raktározásáról  és
    használatáról   szóló  4/1980.  (VI.  24.)  EüM-BM   együttes
    rendelet  (a továbbiakban: együttes rendelet2.) 1980.  június
    24-i kihirdetésével került sor, hasonló körülmények között és
    módon,  mint  ahogyan  az  az  együttes  rendelet1.  esetében
    történt.
         
         1.3. Az együttes rendelet1.-t és az együttes rendelet2.-
    t  – az egyes rendelkezései kivételével – a 2004. május 1-jén
    hatályba   lépett,   Korm.R.1.   hatályon   kívül   helyezte.
    Mellékletében  K1  –  K3.  alatt  közzétett  egy  kábítószer,
    illetve  P1 – P4. alatt egy pszichotróp listát. Ezek  azonban
    csupán   utalást  tartalmaznak  arra,  hogy  a  Korm.R.1.   a
    nemzetközi  egyezmények „aktualizált” – de  megfelelő  szintű
    jogszabályban  ugyancsak  ki nem  hirdetett,  magyar  nyelven
    hivatalosan  még  csak  el sem érhető –  listáit  is  magában
    foglalja, de továbbra is megtartották a nemzetközi és nemzeti
    szabályozás kevert rendszerét, vegyítve azt most már az uniós
    joganyaggal is.
         
         2.   A   kihirdetéssel  kapcsolatos   jogi   megoldásnak
    jogbizonytalanságot  eredményező  büntetőjogi  következményei
    vannak.  Az  elmúlt  évtizedekben  az  együttes  rendeleteket
    számos  alkalommal  módosították,  ám  az  csak  az  Egységes
    Kábítószer Egyezmény, valamint a Pszichotrop Egyezmény idegen
    nyelvű   szövegének  a  két  együttes  rendelet,  illetve   a
    Korm.R.1.   szabályaival  történő  részletes   összehasonlító
    elemzéséből és csak kétes biztonsággal állapítható meg,  hogy
    a   módosítás  mely  esetekben  függött  össze  a  nemzetközi
    Egyezmények  tartalmának  változásával,  s  mikor   jelentett
    kizárólag  belső  jogalkotást.  Minthogy  az  eredeti  listák
    „kihirdetése” nem a megfelelő szintű jogszabályban és  nem  a
    nemzeti lajstromoktól elkülönítve történt meg, az egyezmények
    változásai  törvényben nem, a már hivatkozott jogszabályokban
    pedig csak részlegesen és utalásszerűen jelentek meg.
         
         Az  Nktvr. 1. § g) pontja szerint a nemzetközi szerződés
    kihirdetése a nemzetközi szerződésnek jogszabályba foglalását
    jelenti. A 9. § a) pontjának (a szerződés megerősítése) és  a
    13.   §-nak   az  egybevetéséből  az  következik,   hogy   az
    Országgyűlés  és  az  akkor még létező  Elnöki  Tanács  által
    megerősített  nemzetközi szerződéseket törvénnyel,  illetőleg
    törvényerejű  rendelettel kellett kihirdetni.  A  14.  §  azt
    tartalmazza,  hogy  a  kihirdető  jogszabálynak  magába  kell
    foglalnia  a  szerződés  szövegének  hiteles  magyar   nyelvű
    fordítását. Sem ez a rendelkezés, sem az Nktvr. más  szabálya
    nem   teszi  lehetővé,  hogy  a  szerződés  szövegének   csak
    részleges    kihirdetésére   kerüljön   sor.   A   nemzetközi
    szerződésekkel  kapcsolatos eljárásról szóló  1982.  évi  27.
    törvényerejű  rendelet végrehajtásáról szóló 2032/1982.  (XI.
    26)   MT  határozat  (a  továbbiakban:  MT  határozat)  pedig
    kifejezetten a „válogatott közzététel” ellen és a teljes körű
    nyilvánossá  tétel  mellett lép fel. Az  Egységes  Kábítószer
    Egyezmény  és  a  Pszichotrop Egyezmény kihirdetéséről  szóló
    törvényerejű rendeletek e követelményeknek nem felelnek  meg.
    Ugyancsak sértik továbbá a Jat. azon rendelkezését is,  amely
    szerint   az   általánosan  kötelező   magatartási   szabályt
    tartalmazó  nemzetközi  szerződést  a  tartalmának  megfelelő
    szintű  jogszabályba  foglalva kell  kihirdetni  [16.  §  (1)
    bekezdés].
         
         A  már  többször  hivatkozott,  a  doppingra  vonatkozó,
    47/2000.    (XII.    14.)   AB   határozatában    pedig    az
    Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  éppen  a  Jat.  ezen
    rendelkezésére  figyelemmel  a  közzé  nem  tett   nemzetközi
    szerződés  „előírásainak megszegése  nem  alapozhat  […]  meg
    büntetőjogi felelősséget.” (ABH, 2000, 377, 380-381.)
         
         Mindezek  a mulasztások önmagukban „csak” törvénysértést
    jelentenek.  Az  alábbiakban kifejtettek  szerint  azonban  a
    törvénysértések   együttes  eredménye   a   jogalkotásra,   a
    jogalkalmazásra  s  a jogalanyokra egyaránt  kiterjedő  olyan
    jogbizonytalanság, amely közvetlenül az Alkotmány  7.  §  (1)
    bekezdésének sérelmét idézi elő.
         
         Az   Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdésében  foglalt   azon
    követelmény  érvényesülését, amely a nemzetközi szerződés  és
    belső  jog  összhangját kívánja meg, a  nemzetközi  szerződés
    kihirdetése  teszi lehetővé. Az Alkotmány 7. § (1)  bekezdése
    tartalmilag  azt  jelenti, hogy az Alkotmány  összes  további
    rendelkezésének  betartásával kell az  államnak  azt  a  jogi
    környezetet  megteremtenie,  amely  a  nemzetközi   szerződés
    szigorú   szabályainak   megfelelő  gyakorlat   kialakítására
    alkalmas.
         
         A nemzetközi szerződéseknek az állam általi elfogadása a
    nemzetközi  jog által védett értékek elismerését jelenti.  Az
    államot   ezeknek   a  határain  belül  illeti   meg   széles
    mérlegelési jog a tekintetben, hogy a belőlük fakadó jogok és
    kötelezettségek   megsértésére   vonatkozó   tilalmakat    az
    alaptörvény  szabályainak  figyelembe  vételével   jogrendjén
    belül miként érvényesíti.
         
         Az   Egységes  Kábítószer  Egyezményben,  a  Pszichotrop
    Egyezményben  és  az ENSZ Egyezményben a szerződő  felek  nem
    pusztán    általános   értékítéletet   mondtak   a   nemzetek
    közösségének       együttes      fellépésével       üldözendő
    magatartásformákról.  Az  együttműködés  kimagasló   szintjét
    megvalósítva  kivételt  nem  tűrő  módon  nevesítették   azon
    „tiltott” anyagok, szerek, készítmények körét, amelyeknek még
    az  Egyezményekben  meghatározott  célokból  történő  legális
    felhasználást    is   szigorú   feltételek   mellett    lehet
    engedélyezni.  A  ratifikációval a  szerződésekben  megjelölt
    anyagok  illegális felhasználását pedig az államok a  nemzeti
    büntetőjog   által   is  üldözendő  cselekmények   elkövetési
    tárgyaiként   ismerték  el.  Elfogadták  továbbá   azokat   a
    büntetőjogi  természetű  rendelkezéseket  is,  amelyekben  az
    Egyezmények   azt  juttatják  kifejezésre,   hogy   az   ezen
    anyagokkal   visszaélőkkel  szemben  a   nemzeti   büntetőjog
    eszközeinek igénybevétele – milyen szinten – kötelezettség, a
    nemzetközi   bűnügyi   együttműködés  (kiadatás)   pedig   az
    egyezmény  hatályánál  fogva más  jogi  normák  hiányában  is
    fennáll.
         Az  állam számára mindez azt a feladatot szabja, hogy  a
    nemzetközi jog és a belső jog szabályait a jogalanyok számára
    összetartozó, ellentmondásmentes egységgé kovácsolja. Ebbe  a
    rendszerbe  a nemzetközi szerződés szelektív kihirdetése  nem
    illeszthető  be.  Amennyiben a nemzetközi szerződések  teljes
    tartalma  nem  válik  hozzáférhetővé  és  kihirdetés  folytán
    kötelező  érvényűvé,  a jogalkotás és a  jogalkalmazás  során
    nincs  is  mihez  mérni  a harmónia meglétét.  Az  összhangra
    vonatkozó  alkotmányi  követelményt  mindenekelőtt  a   belső
    jogalkotás   számára   előírásokat   és   korlátokat   állító
    megismerhetőség teszi élővé, az állampolgárok  számára  pedig
    ez  teszi lehetővé a jogkövető magatartás kialakítását,  azaz
    végső  soron  ez  garantálja  a jogbiztonság  követelményének
    megvalósulását.
         
         A  listák az Egyezmények szövege szerint is azok szerves
    részét  képezik.  Hiányuk  az  Egyezmények  mindazon  konkrét
    cikkeit    kiüresítik   vagy   vonatkoztatási   alap    híján
    értelmezhetetlenné teszik, amelyek a jegyzékekre hivatkoznak.
    Csak  e lajstromokból ismerhető meg, hogy az Egyezmények mely
    anyagokat  tekintik kábítószernek, vagy pszichotrop anyagnak,
    konkrétan   milyen   szerek,   készítmények   esetében   mely
    rendelkezéseiket   kell  alkalmazni.   Mellőzésük   ezért   –
    függetlenül  az Alkotmány 7. § (1) bekezdésétől – közvetlenül
    sérti  az  Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésének  részét  képező
    normavilágosság követelményét.

         Nem  hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a  Btk-nak  a
    kábítószerrel     visszaélést     meghatározó     tényállásai
    szempontjából  mindazon  külön  jogszabályok,  amelyek  egyes
    anyagokat    kábítószernek,   vagy    pszichotrop    anyagnak
    minősítenek,   a  tényállások  tartalmát  adó  rendelkezések.
    Egységes  (büntetőjogi) definíció hiányában (ld. a III/A.  1.
    pontban    kifejtettek)   az   eljárás   megindításának    és
    lefolytatásának alapjául csak azon további jogi rendelkezések
    szolgálhatnak,   amelyek   az   általános   „kábítószer    és
    pszichotrop anyag meghatározást” konkretizálják. Mivel ezeket
    elsődlegesen   a   két   nemzetközi  egyezmény   tartalmazza,
    amelyekkel  a  belső  jogszabály  nem  lehet  ellentétes,  az
    Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdésének érvényre  jutását  érintő
    elsődleges  jogbiztonsági kérdés, hogy  a  hozzájuk  kapcsolt
    listák  mind  a  jogalkalmazók, mind pedig  bárki  más  által
    megismerhetők legyenek.
         
         Ezzel  összefüggésben  az  Alkotmánybíróság  rámutat:  a
    nemzetközi  egyezmények nem megfelelő kihirdetése közvetlenül
    is  negatív  következményekkel járhat a magyar  állampolgárok
    számára.   Függetlenül   ugyanis  a  hazai   jogban   meglévő
    mulasztástól,  a  szerződő  államok  az  ezekben  tilalmazott
    magatartások    és    anyagok   vonatkozásában    a    magyar
    állampolgárokkal  szemben  is  jogosultak  saját   jogrendjük
    szerint  a nemzetközi szerződésben elismert módon büntetőjogi
    igényt érvényesíteni. Az előzőekben kifejtettek szerint ennek
    támogatására ugyanezen egyezmények a magyar államot kötelezik
    is.    A   jogbiztonság   jogállami   értelmezésébe   a   jog
    megismerhetőségének pedig az a szintje is beletartozik,  hogy
    az  állampolgárok a nemzetközi közösség által  elismert  jogi
    kötelezettségek,    tilalmak    tartalmával    a    jogkövető
    magatartásnak  az állam határain túl megkövetelt  minőségével
    is  tisztában  legyenek. Az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésében
    foglalt ezen követelmény érvényesülése a polgárok büntetőjogi
    felelősségének  megállapítását  közvetlenül   is   megalapozó
    szabályok  esetében  –  az Nktvr. és a Jat.  már  hivatkozott
    rendelkezéseiből  is következően – csak a szerződések  teljes
    körű hozzáférhetővé tétele útján lehetséges.
         
         Az  Alkotmánybíróság  már több ízben  kiemelte,  hogy  a
    nemzetközi   szerződést   kihirdető   jogszabály   alapvetően
    ugyanazon szempontok alapján válhat alkotmányossági vizsgálat
    tárgyává,  mint  bármely  más  jogszabály,  vagy  az   állami
    irányítás egyéb jogi eszköze. A 4/1997. (I. 22.) AB határozat
    rendelkező   részében  is  kifejtette,  hogy  amennyiben   az
    Alkotmánybíróság a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály
    alkotmányellenességét állapítja meg, ezt  alkotmányellenesnek
    minősíti.  Az Alkotmány 7. § (1) bekezdéséből az  következik,
    hogy  a  vállalt  nemzetközi kötelezettség  és  a  belső  jog
    összhangját  mindenképpen biztosítani  kell  (ABH  1997,  41,
    48.).
         
         Jelen esetben a kihirdető törvényerejű rendeletek részét
    képező      „nemzetközi     szerződések      rendelkezéseinek
    alkotmányellenessége”  fel  sem  merül.  Az   alkotmányossági
    problémát    az    jelenti,   hogy    ezek    kihirdetéseivel
    összefüggésben terheli többszörös mulasztás a jogalkotót.  Az
    Alkotmánybíróság  a 30/1998. (VI. 25.) AB határozatában  –  a
    4/1997.  (I. 22.) AB határozatban (ABH 1997, 41, 42.) foglalt
    álláspontját   megerősítve  –  leszögezte,  hogy   nemzetközi
    szerződést  kihirdető  jogszabály alkotmányossági  vizsgálata
    körébe  a  kihirdető  jogszabály  megalkotásához  vezető   út
    eljárási  kérdései  is  beletartoznak.  Összességében   pedig
    kimondta,  hogy „az általánosan kötelező tartalmú  nemzetközi
    szerződést  belső jogforrásban – általános szabályként  –  ki
    kell hirdetni, hogy a szerződésbe foglalt jogi norma a magyar
    jogalanyok felé is érvényesüljön” (ABH 1998, 220, 232, 233.).
         
         A  kihirdetésre az Nktvr. szabályai formalizált eljárást
    és  megfelelő  jogszabályi szintet írnak  elő,  s  csak  ezen
    garanciák  betartása mellett biztosítható, hogy a  nemzetközi
    szerződés egészében váljon részévé a hazai jogrendszernek.  A
    szerződések  eredeti tartalmának és szövegének megismerhetővé
    tétele   –   a  szabadságjogokba  minden  esetben   erőteljes
    beavatkozást  engedő  –  büntetőjog  területén   már   számos
    alkalommal alapvető alkotmányi követelményként megfogalmazott
    jogbiztonság  és normavilágosság biztosításának  kívánalmából
    fakadóan  nem kerülhető meg az ezek ellen ható jogi technikák
    igénybevételével.
         
         Ezért   az   1-2.   pontban   kifejtettek   szerint   az
    Alkotmánybíróság az Abtv. 47. §-ára figyelemmel – a mulasztás
    tényét  az  Abtv. 21. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás
    alapján hivatalból észlelve – a jogalkotót a megfelelő szintű
    kihirdetés  elmaradásából  következő  mulasztások   pótlására
    hívta fel.
                                 
         3.  A kábítószer és pszichotrop anyag fogalom hiánya, az
    egyezményekkel    kapcsolatos   az    előzőekben    kifejtett
    jogalkotási  mulasztás ténye, valamint a  jogalkotó  által  a
    büntető   anyagi   jogban  választott  szabályozási   mód   a
    büntetőjogi felelősségre vonás határai szempontjából is – úgy
    az   elkövetési   tárgy,   mint  az   elkövetési   magatartás
    tekintetében  – a jogbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket  vet
    fel.
         
         3.1. A Btk. az értelmező rendelkezések között a 286/A. §
    (2)  bekezdésében – konkrét joganyag megjelölése nélkül – azt
    rögzíti,  hogy a Btk. 282-283. §-ai szempontjából az Egységes
    Kábítószer    Egyezmény    és   a    Pszichotrop    Egyezmény
    végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott  anyagok
    minősülnek  tilalmazott  anyagoknak.  A  Btk.  286/A.  §  (3)
    bekezdése   a   prekurzorok  esetében   az   ENSZ   Egyezmény
    végrehajtására  kiadott  szabályokat  tekinti  a   283/A.   §
    vonatkozásában keretkitöltőnek.
         
         A  Btk.  az  egyezmények  fogalmi  meghatározásairól,  a
    nemzetközi,  illetve nemzeti listák tartalmi  különállásáról,
    illetve  a  mindezeket kiegészítő uniós joganyag  létezéséről
    nem tesz említést. Miután az egyezményeket hivatkozási alapul
    valójában  meg  sem  jelöli, az azok szövegében  (a  listákon
    túlmenően  egyes  esetekben)  nevesítetten  is  meghatározott
    anyagokra vonatkozó (pl. mákszalma, kokalevél, kannabisz)  az
    értelmezés  szempontjából fontos szabályokat sem  illesztette
    be  a  büntetőjog  rendszerébe.  Elmaradt  továbbá  annak   a
    büntetőjogi  jogkövetkezmények  kiváltása  körében   releváns
    ténynek  a  rögzítése  is, hogy az anyagi  jog  érvényesülése
    szempontjából    a   pszichotrop   listák   nem    mindegyike
    egyenértékű.  Erre  pusztán a legutóbbi, a  Btk.  módosítás2.
    alkalmával   a  Btk.  286/A.  §  (2)  bekezdés  b)   pontjába
    beiktatott  –  a jogbiztonság sérelmét előidéző  homályos  és
    pontatlan.   –   „a   visszaélés   szempontjából    veszélyes
    pszichotróp anyagokat kell érteni” kitétel utal.
         
         3.1.1.  A listán szereplő pszichotrop anyagok mindegyike
    „veszélyes”  lehet  a  visszaélés  szempontjából,  s  ha  nem
    megengedett  célra,  vagy nem megfelelő mennyiségben  és  nem
    megfelelő  alkalmazási  szabályok  betartása  mellett   kerül
    felhasználásra, annak is bizonyul. Ezeket már  a  Pszichotrop
    Egyezmény  is  ezért vette fel a jegyzékre, s  egyébként  nem
    lenne  semmiféle alapja annak sem, hogy a Korm.R.1.  említést
    tesz róluk.
         
         Az  értelmező rendelkezésekben a „végrehajtására kiadott
    szabályok”  kitétellel jelölt joganyagra  történő  hivatkozás
    ezen túlmenően is bizonytalan jogfogalom. A jogbizonytalanság
    tényét  tovább  mélyíti  a  magukat végrehajtási  szabályként
    definiáló joganyagok közötti, illetve ezek és az anyagi  jogi
    (Btk.,  Btké.)  szabályok, valamint a nemzetközi  szerződések
    közötti harmónia hiánya.
         
         3.1.2.  A  Korm.  R.1.  mindhárom  nemzetközi  egyezmény
    tekintetében  végrehajtási szabályként határozza  meg  magát.
    Nem tartalmazza azonban a nemzetközi egyezményeknek a nemzeti
    jogra  vonatkoztatott fogalom-meghatározásait, ezekre nem  is
    hivatkozik,  sőt  éppen a Btk. alkalmazásánál  számba  jöhető
    meghatározások  esetében  széles  körben  tovább   utal   más
    jogszabályokra [pl. az egészségügyről szóló 1997.  évi  CLIV.
    törvény].    A    kábítószer-    és    pszichotrop     listák
    csoportosításában a büntetőjogi szempontok semmilyen  szinten
    nem  tükröződnek.  A kizárólag csak visszaélésre  használatos
    szereket  éppen  úgy tartalmazzák, mint a  széles  értelemben
    vett  gyógyszereket  és  gyógyászati  készítményeket,   s   a
    visszaélés    „módozatait”   is   lényegében   ez    utóbbiak
    fogalomköréhez  igazítják. Mindezen túl  a  K3.  lista  eleve
    olyan  speciális  összetételű gyógyszereket, ún  „kábítószer-
    tartalmú  kivételeket” tartalmaz, amelyek az 1. § 18.  pontja
    szerint  nem  is  tekintendők  kábítószernek,  noha  a   Btk.
    értelmező rendelkezéseinek megfogalmazási módja következtében
    a  listákon felsorolt anyagok egységesen elkövetési  tárgynak
    minősülnek.   Így   azonban  a  Btk.  alkalmazhatósági   köre
    kábítószernek   nem  minősülő  anyagokra   is   kiterjed.   A
    kábítószerrel visszaélést büntető rendelkezések  ugyanis  nem
    adnak  felhatalmazást  a büntető ügyben  eljáró  hatóságoknak
    arra,   hogy   a   listák  hatálya  alól   kivonjanak   egyes
    készítményeket,   de  nem  teheti  ezt   meg   a   törvénynél
    alacsonyabb szintű jogszabály (maga a Korm.R.1.) sem.
         
         3.1.3.   Egyes   anyagokkal,  így  pl.  a   kannabisszal
    kapcsolatos   visszaélések  esetében  a  Korm.   R.1.   újabb
    problémákat  generál. A Btké. 23. § (2) bekezdése  ugyanis  a
    kannabisz   esetében   a   növényegyed   bármely   részét   a
    bűncselekmény elkövetési tárgyának tekinti (pl. a  gyökerek),
    anélkül,  hogy  a  Korm. R.1. szerint  különbséget  tenne  az
    alacsony  THC  tartalmú  kender, egyáltalán  a  kannabisz  és
    kannabisz  növény  fogalma között. E  körülménynek  éppen  az
    engedélyhez   kötöttség,   s  így  a   legális   felhasználás
    tekintetében lehet lényeges szerepe. Az alacsony THC tartalmú
    kender  fogalmát ugyanakkor a Korm. R.1. sem  határozza  meg,
    hanem  a  Korm.  R.2. ide vonatkozó definíciójára  utal.  Ily
    módon   azonban   a  Btk.  alkalmazásra  közvetlenül   kiható
    ellentmondások mutatkoznak a Btké. a Korm R.1, a Korm. R.2 és
    az Egységes Kábítószer Egyezmény között.
         
         Túl  a  belső  jogi  megítélés  bizonytalanságán,  ez  a
    koherenciazavar  –  az  Egységes Kábítószer  Egyezmény  és  a
    Pszichotrop Egyezmény kiadatási szabályait is figyelembe véve
    –olyan   jogalkalmazási  eredményhez   is   vezethet,   amely
    ellentétes  az  egyezményeket létrehívó  nemzetközi  közösség
    szándékaival és elhatározásával. E szándékok és elhatározások
    ugyanis  –  a  fentebb részletesen kifejtetek  szerint  –  az
    egyezmények   rendelkezéseiben  a  visszaélést  gátló   belső
    szabályok  megalkotása  és  azok  tartalma  tekintetében   is
    konkrét kötelezettségeket hárítanak a nemzeti jogalkotásra és
    jogalkalmazásra.
         
         3.1.4.  A  Korm. R. úgy rendelkezik, hogy  mind  a  négy
    mellékletében felsorolt természetes vagy szintetikus  anyagok
    pszichotróp  anyagnak  tekintendők (1.  §  28.  pont).  Utóbb
    azonban  – „értelmezve” a Btk. azon értelmező rendelkezéseit,
    amelyek  keretkitöltő szabályként éppen e  Korm.  R.  listáit
    jelölték  meg  –  azt  rögzíti, hogy  a  Btk.  282-283.  §-ai
    szempontjából  csak  a P1 és P2 jegyzéken  felsorolt  anyagok
    jönnek  számításba.  A  törvényrontó,  s  így  formailag   is
    kifogásolható megoldás azonban még a Btk. szabályaival együtt
    sem  ad a jogbiztonság szempontjából kielégítő választ  arra,
    hogy  a  Btk.  282/B.  §  (5) bekezdése  szerinti,  speciális
    elkövetői  kört  és  elkövetési tárgyat  feltételező  „kábító
    hatású  anyag, szer kóros élvezethez segítségnyújtás, rábírni
    törekvés   bűntette”  szempontjából  pontosan  mely   anyagok
    szerepelhetnek  elkövetési tárgyként. Ez  a  körülmény  pedig
    mind   az  elkövetők  körének  meghatározására,  mind   –   a
    cselekmény   minősítése  következtében  –   az   alkalmazható
    jogkövetkezményre közvetlenül kihat.
         
         Mindezt  figyelembe véve előáll az a  helyzet,  hogy  az
    elkövetési tárgyak pontatlan meghatározása folytán a rendszer
    kezdetén   meglévő,   önmagukban  akár  nem   is   kiemelkedő
    hiányosságok  és eltérések az esetlegessé váló  jogalkalmazás
    és   jogértelmezés   következtében  a  „végkimenetelnél”   az
    elkövetők  helyzetét  súlyosan  érintő  különbségeket  hoznak
    létre.
         
         3.1.5. A már hivatkozott – és a Korm. R.1. esetében több
    ízben  „szabálypótló”  alapot képező – Korm.  R.2.  ugyancsak
    végrehajtási  szabályként  került kibocsátásra,  az  Egységes
    Kábítószer Egyezmény és az ENSZ Egyezmény tekintetében. Ez az
    engedélyköteles tevékenységek szempontjából különbséget  tesz
    ipari  mák,  étkezési mák és díszítő mák  között  is.  Mindez
    azonban a Btké. rendelkezéseiben nem tükröződik.
         
         Az  Egységes Kábítószer Egyezmény a Korm. R.2.  szerinti
    különbségtétel nélkül meghatározza az ópiummák, az ópium és a
    mákszalma  fogalmát,  de  a 25. cikk  alapján  nem  kizárt  a
    termesztés  engedélyezése  a mákszalmára  vonatkozó  fokozott
    ellenőrzési    intézkedések   mellett.    Ilyen    módon    a
    bűncselekménnyé   minősítésre,  továbbá  a  jogkövetkezmények
    jellegének     és     mértékének     alkalmazására     kiható
    hatóanyagtartalom  értékelése  szempontjából   a   nemzetközi
    egyezménnyel összeférő szabályozás kialakítása nem kizárt, de
    ennek   büntetőjogi  következményeit  (vagy   azok   hiányát)
    előzetesen világosan tisztázni kell. Ez pedig a belső  jogban
    a  jogbiztonság igényét kielégítő módon szintén  nem  történt
    meg.
         
         3.1.6.  A  Korm.  R.3.  az  ENSZ Egyezményben  felsorolt
    anyagok mellett részben az Európai Unió Tanácsa rendeleteiben
    megjelölt,   az   eltérítés  (azaz:  a   kábítószernek   vagy
    pszichotrop anyagnak az engedélyezett forgalomból az engedély
    nélküli   forgalomba  történő  átirányítása)  megakadályozása
    szempontjából  jelentős újabb szereket is  magában  foglalja.
    Ugyanakkor  a  Korm.  R.1.  az  ENSZ  Egyezmény  végrehajtási
    szabályként  is  megjelenik,  ám  az  azzal  összefüggő  –  a
    kábítószerektől  és  a  pszichotrop anyagoktól  elkülönülő  –
    nemzetközi, nemzeti, illetve uniós listát nem jelöli  meg,  a
    Korm.  R.3-ra  pedig  nem  is utal. A párhuzamos  szabályozás
    ennél  fogva  a  Btk.  283/A. § szempontjából  jogértelmezési
    zavarok  előidézésére  alkalmas  az  elkövetési  tárgyak   és
    magatartások körének megállapítása során.
         
         3.2. A Korm. R.1. 1. § 32. pontja, 2. § (1) bekezdés  c)
    pontja  és  a  27.  §-a  a  rendelet hatályát  kiterjeszti  a
    listákon  szereplő  kábítószereken és  pszichotrop  anyagokon
    kívül   a  „visszaélés  szempontjából  veszélyes  új   szerek
    jegyzékbe  vételi  eljárására”, azaz a lajstromok  bővítésére
    is.  Az azonban sem a rendeletből, sem más jogszabályból  nem
    ismerhető  meg,  hogy  milyen eljárásban,  milyen  minősítési
    rendszerben  és  mely  szervek döntési kompetenciája  mellett
    kerülhet sor erre az eljárásra.
         A    Korm.   R.1.   csak   azt   tartalmazza,   hogy   a
    belügyminiszter,  valamint  az  egészségügyi,  szociális   és
    családügyi  miniszter az ilyen anyagokról ún.  „tájékoztatót”
    ad  ki.  A  közzététel és a minősítés ugyanakkor  nem  azonos
    fogalmak.    Az    Alkotmánybíróság   már    korábban,    más
    összefüggésben  világos  és  határozott  különbséget  tett  a
    közzététel   tartalma,   valamint   a   közzé   tett    lista
    kialakításának módja és eljárási rendje között [54/2001. (XI.
    29.)  AB  határozat, ABH 2001, 421, 430.]. A „tájékoztatónak”
    semmiféle  jogi  hatálya  nincs,  s  az  legkiváltképpen  nem
    képezheti a Btk. alkalmazásának alapját.
         
         A  jogszabályokból nem állapítható meg az  sem,  hogy  a
    kábítószerekkel  összefüggő  minősítési  eljárás   során   az
    Egységes   Kábítószer  Egyezmény  3.  cikke  által  deklarált
    „hasonlósági   elv”  irányadó-e.  A  minősítési   kritériumok
    tekintetében  az 1. § 32. pontja mindössze azt rögzíti,  hogy
    veszélyes  új szer az, amelyről „az elemzések, illetve  egyéb
    adatok  […]  alapján  feltételezhető, hogy  bódultságot  vagy
    tudatállapot    módosulást    eredményező,     a     központi
    idegrendszerre   gyakorolt  hatása  miatt   kóros   élvezetre
    használják”. Amennyiben továbbá az ilyen szerről „annak kóros
    élvezetre   alkalmassága  egyértelműen   megállapítható”,   a
    megfelelő jegyzékre fel kell venni. Azon túl, hogy az idézett
    minősítési kritériumok behatárolhatatlan fogalmakat takarnak,
    magának  az eljárásnak a szabályozása is hiányos. Az  eljárás
    kezdeményezésére,  annak lefolytatására,  a  vizsgálat  során
    figyelembe  veendő  paraméterekre,  a  szakmai  követelmények
    rendszerére, a követendő mérlegelési szabályokra és  a  végső
    döntési  jogosultságra  vonatkozóan semmiféle  ellenőrizhető,
    követhető   szabályrendszer  nincs.   Ennek   eredményeképpen
    azonban  a  Btk-ban  szereplő, a  törvényi  tényállás  részét
    képező  elkövetési  tárgyak  meghatározása  is  bizonytalanná
    válik.
         
         Mindezen  túl még következtetések útján sem  állapítható
    meg, hogy a belső minősítési eljárás milyen viszonyban áll az
    Egységes  Kábítószer  Egyezmény 3. cikk  1.  pontjában  és  a
    Pszichotrop   Egyezmény  12.  cikk  2.   pontjában   elismert
    módosítási    eljárással,    amely    e    tekintetben     is
    kötelezettségeket  ró  a  szerződő  felekre.  Az  Egyezmények
    viszont   éppen  ezen  –  a  résztvevő  államok  felelősségét
    garantáló  –  módosításra  vonatkozó szabályok  beiktatásával
    világviszonylatban  kívánták biztosítani  az  ellenőrzés  alá
    vonandó   új  anyagok  és  veszélyes  szerek  egységes   jogi
    kezelését.
         
         3.3.  A  3.1.és  3.2.  pontban  kifejtettek  alapján  az
    állapítható  meg,  hogy a Btk. 286/A. § (2)-(3)  bekezdésében
    követett  szabályozás nemzetközi szerződésbe ütköző módon  is
    alkotmányellenes   mulasztást,  illetve   jogbizonytalanságot
    idézett elő. A közelebbről meg nem határozott igen nagy számú
    végrehajtási  szabályra történő utalás, ezen  szabályoknak  a
    Btk.   fogalomrendszerével   történő   ütközése   folytán   a
    bűncselekmény  elkövetési tárgya teljes körűen és  egységesen
    nem határozható meg.
         
         3.3.1.  A  Korm.  R.1. és Korm. R.2.  valamint  a  Btké.
    ugyanazon anyagi jogi rendelkezést kitöltő szabályai közötti,
    illetve   a   Korm.   R.1.  és  a  Korm.  R.3.   tekintetében
    tapasztalható kollízió jogalkalmazói jogértelmezés útján  nem
    oldható fel. Tartalmuk egymást kizáró, vagy tűrhetetlenül tág
    határok  között mozgó következtetésekhez vezet. Ennek folytán
    a  nemzetközi jog szabályai is csak esetlegesen, vagy eredeti
    céljuktól eltérő tartalommal juthatnak érvényre. A Btk.  azon
    értelmező   rendelkezései   pedig,   amelyek   a   nemzetközi
    szerződések  normatartalmát  kirekesztik,  illetve  a   belső
    jogszabályok  által  kontrollált és  „revideált”  tartalommal
    kívánják  érvényre  juttatni  a keretrendelkezés  tartalmának
    megállapítása  során,  közvetlenül  az  Alkotmány  7.  §  (1)
    bekezdésének sérelmét is előidézik.
         
         3.3.2.  A nemzetközi jog és a belső jog közötti összhang
    hiánya,   illetve   az  utóbbi  szabályai  között   mutatkozó
    ellentétek  ugyanakkor az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdését  is
    sértik.  Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata  szerint
    ilyen fokú kollízó esetén – minthogy az közvetlenül érinti  a
    jogbiztonságot – anyagi alkotmányellenesség fennállását  kell
    megállapítani.  Ennek kiküszöbölése pedig törvényhozási  útra
    tartozik  [részletesen pl.: 35/1991. (VI. 20.) AB  határozat,
    ABH  1991,  175,  177.; 27/1992. (IV. 30.) AB határozat,  ABH
    1992,  150,  152.; 988/B/1993. AB határozat, ABH  1999,  473,
    474.].
         
         Az  Alkotmánybíróság  számos határozatában  utalt  arra,
    hogy    a    jogállami   körülmények   között   a   jogalkotó
    kötelezettsége  a  jogállamiság alapvető kritériumát  jelentő
    jogbiztonság garantálása [9/1992. (I. 30.) AB határozat,  ABH
    1992,  59,  65.; 37/1994. (VI. 24.) AB határozat,  ABH  1994,
    238,  248].  „A  jogalkotó  felelőssége,  hogy  egyes  –  más
    jogterületekről átvett jogintézmények alkalmazásánál  pontos,
    az adott jogterületi környezethez illeszkedő szabályozás[ra]”
    kerüljön sor [13/1999. (VI. 3.) AB határozat, ABH 1999,  114,
    119.). Elvi éllel mondta ki több ízben azt is: a jogbiztonság
    többek  között azt kívánja meg, hogy az állampolgárok  jogait
    és kötelességeit a törvényben megszabott módon kihirdetett és
    hozzáférhető    jogszabályok    tartalmazzák,    illetve    a
    jogalanyoknak  tényleges lehetősége legyen  magatartásukat  a
    jog  előírásaihoz  igazítani  [pl:  25/1992.  (IV.  30.)   AB
    határozat,  ABH  1992,  131,  132.;  11/1992.  (III.  5.)  AB
    határozat, ABH 1992, 77, 87.]. Az emberek életébe, jogaiba és
    szabadságába   minden  esetben  közvetlen  és   igen   súlyos
    beavatkozást   jelentő  állami  büntetőhatalom  gyakorlásával
    kapcsolatban mindez fokozottan érvényesülő követelmény.
         
         A  jog  megismerhetőségét kizárja, ha az egyes  törvényi
    tényállásokkal    összefüggő   szabályok   a   jogrendszerben
    szétszórva,   más   magatartásokra   vonatkozó   szabályozási
    területekkel oly mértékig keveredve lelhetők csak fel, hogy a
    normatartalom  megállapítása a jogi  rendszert  kezelni  tudó
    szűk  kisebbség részére is a végletekig bonyolulttá, mindenki
    más   számára   pedig  elérhetetlenné  válik.  A   büntetendő
    cselekmények  fő tényállási elemeire vonatkozó szabályokat  –
    így   az   elkövetési  tárggyal  kapcsolatos   (keretkitöltő)
    rendelkezéseket   is   –  közvetlenül  a   Btk.   rendszerébe
    illeszthető  normáknak  egyértelműen  kell  tartalmazniuk.  A
    kábítószerrel  visszaélés  elkövetési  tárgyai   esetében   a
    jogrendszerben  tapasztalható – a fentiekben  részletezett  –
    koherencia-zavar folytán ezen követelmény nem teljesül.
         
         Az    Alkotmánybíróság   a   8/2003.   (III.   14.)   AB
    határozatában   hangsúlyozta:   „A   jogalkotás   alkotmányos
    jogállami   követelménye   többet   jelent   […],   mint    a
    jogalkotással   kapcsolatos   formális   eljárási   szabályok
    betartását.  Jogalkotásra  csak  a  jogbiztonság  alkotmányos
    elvének  megfelelően kerülhet sor. [Ez] megköveteli,  hogy  a
    jogalkotás,  s  ennek  részeként a  jogszabályok  módosítása,
    hatálybaléptetése  ésszerű rendben történjék,  a  módosítások
    egyértelműen  követhetőek és áttekinthetőek legyenek  mind  a
    jogalanyok,  mind  a  jogalkalmazó  szervek  számára.  […]  A
    jogszabályok   áttekinthetetlen,  követhetetlen  változtatása
    mind     a     jogalkalmazókat,    mind    a     jogalanyokat
    jogbizonytalanságban  tartja, s  ez  összeegyeztethetetlen  a
    jogbiztonság  alkotmányos  elvének lényegi  tartalmával  […]”
    (ABH  2003, 74, 86.). A vizsgált esetben ez azt jelenti, hogy
    az   állam  által  elfogadott  nemzetközi  egyezmények  által
    megszabott követelmények a belső jog szabályaival összhangban
    a normavilágosság igényeit is kielégítő koherens rendszerként
    határolják  körül azt a területet, amelyet az  állam  büntető
    hatalma érinthet.
         
         3.3.3. Az Alkotmánybíróság a kifejtettekre tekintettel a
    hivatkozott    rendelkezést    határidő    tűzése     mellett
    megsemmisítette, s egyben felhívta a jogalkotót  a  mulasztás
    pótlására.  Ugyanakkor  nem  tartván  kívánatosnak,  hogy   a
    jogszabály     megsemmisítése    folytán    a    kábítószerek
    használatának  a nemzetközi szerződések szerint  büntetendővé
    nyilvánítandó – és részben jelenleg is szabályozott  –  egyes
    területei a büntetőjog hatóköréből akárcsak átmeneti időre is
    kikerüljenek,   a   megsemmisítés   időpontját   pro   futuro
    állapította  meg.  Az  így rendelkezésre  álló  idő  alatt  a
    jogalkotónak  módja  nyílik  olyan  szabályok  megalkotására,
    amelyek   mind   a   nemzetközi   szerződéseknek,   mind   az
    Alkotmánynak megfelelnek.
       
                                VIII.
       
        Az  Alkotmánybíróság a határozat indokolásában már  utalt
    arra,  hogy az Egyezmények nem zárják ki az ártalomcsökkentés
    és  a  büntetőjog  eszközeinek együttes  alkalmazását,  s  az
    államok többsége élt is az így adódó lehetőségekkel.
       
        A  „drogmentesítést” a Magyar Köztársaság  is  társadalmi
    értéknek  ismeri  el.  A  hatásosság  növelése  érdekében   e
    módszerek  alkalmazását  a hatályos Btk.  is  összekötötte  a
    büntetőjog eszközrendszerével: ebből vezethető le a  büntetés
    helyett  az  elterelés  alkalmazásának  jogilag  szabályozott
    szisztémája.   A  különböző  programok  létrehozását   és   a
    büntetőeljárásba   történő   bekapcsolását    a    nemzetközi
    jogalkotás   is   ösztönzi,  mind  az   Egységes   Kábítószer
    Egyezményben, mind a Pszichotrop Egyezményben, mind az  uniós
    ajánlásokban.
         
         E   mellett   azonban   az  ellátó  rendszerbe   történő
    bekapcsolás   érdekében,  továbbá   a   stabil   absztinencia
    eléréséig   az  egyéni  és  a  társadalmi  szintű   közvetlen
    kárelhárítás,  a  kriminalitás és  az  egészségügyi  ártalmak
    visszaszorítása megkívánja az alacsony-küszöbű szolgáltatások
    és    ártalomcsökkentő   programok   működtetését   is.   Ezt
    támogatják: a WHO Európai Irodájának ajánlása, s az ENSZ AIDS-
    ellenes kelet-és közép-európai kezdeményezései (pl. az  1999-
    es  kijevi  megállapodás),  s  az  Európai  Unió  drogellenes
    akciótervei is.

         Csak  részlegesen történt azonban meg  a  leszoktató  és
    segítő,   illetőleg   megelőző  programok,   azok   elveinek,
    szabályrendszerének  kialakítása és  összeghangolása  a  Btk.
    rendelkezéseivel.  Tisztázatlan  a  jogalkotó  álláspontja  a
    számba  jöhető egyes „módszerekről”, s így többek  között  az
    is,  hogy pl. a „belövőszobákban” történő fogyasztás, vagy  a
    „tűcsere” program esetében büntetőjogi szempontból mi a valós
    helyzet.  A  fogyasztók  megjelenése  ezeken  a  helyeken   a
    „leleplezésükhöz”  vezethet. Így az egészségügyi  szempontból
    fontos  programok  ellehetetlenülését  eredményezheti,  ha  a
    bűnüldöző  hatóság  az e helyeken történő tettenérésük  miatt
    kezdeményez  velük  szemben  eljárást,  noha  ez  ténylegesen
    kötelessége.
         
         A  programokban  „segédkező” egészségügyi  és  szociális
    személyzet   büntetőjogi  helyzete  szintén  bizonytalan.   A
    közreműködők    már   pusztán   az   eszközök   használatának
    biztosításával  is formális értelemben bűnsegédi  magatartást
    fejtenek  ki  és  jelenleg  csupán a hatóságok  önmérsékletén
    múlik,  hogy  ennek  következményeit nem alkalmazzák.  Sem  a
    Btk.,   sem   a   kábítószer-függőséget   gyógyító   kezelés,
    kábítószer-használatot  kezelő  más  ellátás  vagy  megelőző-
    felvilágosító  szolgáltatás szabályairól szóló  26/2003.  (V.
    16.)  ESzCsM-GyISM  együttes rendelet nem  tesz  említést  az
    ilyen  helyzetek  kezeléséről, így ezek a programok  és  azok
    „üzemeltetői” szabályozás nélkül, jogi „holttérben” működnek.
    Az  pedig  megítélhetetlen,  hogy  a  már  meglévő  programok
    hallgatólagos  tudomásul  vétele  kiterjed-e  a   világszerte
    szaporodó  újabb  módszerek (ld. III/B.  1.4.  pont)  hasonló
    kezelésére is.
         
        Az  élet  védelméhez fűződő alkotmányos jog,  az  „életek
    egyenértékűségének”   elve   alapján   ezek    a    programok
    szükségesnek     ítélhetők.    Azon     kábítószer-fogyasztók
    leszokásának    segítésétől,   akik    a    büntetőeljárástól
    függetlenül    –    azt    elkerülendő    és    egészségüket,
    személyiségüket   helyreállítandó   –   önként   keresik    a
    drogfogyasztásból a kiutat, a polgáraiért felelősséget viselő
    demokratikus  jogállam nem tekinthet el.  A  „drogmentesítés”
    olyan  sok  lépcsőből  álló  elfogadott  államcél,  amely   a
    bűnmegelőzéssel  is  elválaszthatatlan  kapcsolatban  áll;  a
    droghasználattal   együtt   járó   fertőzések    veszélyeinek
    (hepatitis,  AIDS) elhárítása pedig a költség-haszon  elemzés
    alapján is az egész társadalom érdekét szolgálja.
       
        Elengedhetetlen  azonban a büntetőjogi  helyzet  törvényi
    szinten  történő  tisztázása, azaz annak  kimondása,  hogy  a
    fogyasztáshoz és a leszokáshoz nyújtott ilyen segítség esetén
    a     büntetőjogi     következmények    nem    alkalmazhatók.
    Nélkülözhetetlen   annak  jogszabályi   rendezése,   hogy   a
    programok   elérhetőségét  biztosító  helyiségek  működésének
    engedélyezése  mely  hatóság hatáskörébe  tartozik  és  ilyen
    szolgáltatás  nyújtására milyen feltételek  mellett  kerülhet
    sor.  A  Btk.  szintjén ehhez hozzátartozik a segítségnyújtás
    határainak  kijelölése, és az ebben részt  vevők  büntetőjogi
    felelősségének  előzetes  tisztázása,  azaz   a   szerepüknek
    megfelelő  büntethetőségi  akadályok  rendszerének  láthatóvá
    tétele.  Az a kiszolgáltatottság, amely jelenleg fennáll,  az
    Alkotmány  70/A.  § (1) bekezdésébe ütközően  diszkriminatív,
    minthogy   az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdéséből  következő
    jogbiztonság   követelményével   ellentétes    a    hatóságok
    fellépésének esetlegessége az egyes programokkal, illetve  az
    ezeket biztosító civil szervezetekkel szemben. A jogbiztonság
    hiánya  pedig  a  programok  megteremtésében,  fenntartásában
    résztvevő  személyek esetében – a büntetőjogi  fenyegetettség
    fenntartásával  –  az Alkotmány 8. § (1) –  (2)  bekezdésének
    sérelméhez is vezet.
       
        Az   Alkotmánybíróság   az   Alkotmány   8.   §   (1)-(2)
    bekezdésével     kapcsolatban     működésének      kezdetétől
    hangsúlyozta,  hogy  ez  „az  az  alaprendelkezés,  amely   a
    jogállamiság  általános normatív tartalmán túl  […]  védi  az
    egyént  a  büntetőjogi eszközöknek az állam  általi  önkényes
    felhasználása  ellen.” [42/1993. (VI. 30.) AB határozat,  ABH
    1993, 300, 304.] Így az anyagi és eljárásjogi szabályoknak  –
    ezen belül a büntethetőségi akadályok rendszerének is – ezzel
    az alkotmányos rendelkezéssel összhangban kell állniuk.
       
        A  segítő programok szabályozatlansága és az abban  részt
    vevők     jogi    helyzetének    tisztázatlansága     folytán
    alkotmányellenes  jogalkotói mulasztás  áll  fenn.  Ezért  az
    Alkotmánybíróság állandó gyakorlatának megfelelően  az  Abtv.
    49.  §  (1) bekezdésének első fordulata alapján – a határozat
    V.  fejezetének 4. pontjában kifejtettekre is  figyelemmel  –
    azt  hivatalból  megállapította, és kötelezte a  törvényhozót
    annak  a  rendelkező részben megállapított  határidőn  belüli
    megszüntetésére.
                                 
                                 IX.
       
        1.  A határozat nem vizsgálta azoknak a szabályoknak (pl.
    reklám) alkotmányossági kérdéseit, amelyek ma már nem  részei
    a Btk. szabályainak.
       
        Az   Alkotmánybíróság  hatáskörébe   főszabályként   csak
    hatályos   jogszabályok  utólagos  vizsgálata   tartozik.   A
    hatályon  kívül  helyezett  jogszabály  alkotmányosságát   az
    Alkotmánybíróság  csak  az  Abtv.  38.  §-a  szerinti   bírói
    kezdeményezés,   vagy   a   törvény   48.   §-ában    foglalt
    alkotmányjogi   panasz   esetén,  vagyis   azaz   kivételesen
    vizsgálja  [160/B/1996. AB határozat, ABH  1999,  875,  876.,
    1378/B/1996. AB határozat, ABH 2001, 1609, 1610.; 418/B/1997.
    AB   határozat,   ABH  2002,  1627,  1629.;  417/H/2003.   AB
    határozat, ABK 2004, május, 470-471.].
       
        Minthogy  az  indítvány nem bírói  kezdeményezés  és  nem
    alkotmányjogi  panasz, ezért az Alkotmánybíróság  a  hatályon
    kívül  helyezett Btk. rendelkezésekkel összefüggő eljárást  –
    az  Abtv.  20. §-ára, valamint az Alkotmánybíróság ideiglenes
    ügyrendjéről  és  annak közzétételéről szóló,  módosított  és
    egységes  szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat
    31. § a) pontjára figyelemmel – megszüntette.
       
        2.  A  kábítószer-fogyasztással  kapcsolatos  büntetőjogi
    tilalmakra  vonatkozó  indítványok (korábbiakban  kifejtettek
    szerinti)   elutasítására  figyelemmel  az   Alkotmánybíróság
    elutasította     a    jogerősen    lezárt    büntetőeljárások
    felülvizsgálatának elrendelését is.
       
        3.  A  határozat  közzétételére vonatkozó rendelkezés  az
    Abtv. 41. §-án alapul.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
        előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleménye
                                  
         A  többségi  határozat  rendelkező részének  7.,  9.,10.,
     11., 12., 13., és 14., pontjaiban foglalt rendelkezésekkel és
     az ezekhez kapcsolódó indokolásokkal egyetértek.
        
         Nem  értek  azonban egyet a többségi határozat rendelkező
     részének 1., 2., és 3. pontjaiban foglalt megsemmisítésekkel,
     valamint  a  4., 5., 6., és 8. pontjaiban foglalt mulasztások
     megállapításával és az ezekhez tartozó indokolásokkal.
        
         1.  A  többségi határozat rendelkező részének 1., 2.,  és
     3.  pontjaiban foglalt megsemmisítésekkel álláspontom szerint
     az   Alkotmánybíróság  „kodifikációs  rendteremtő  funkciójú”
     normakorrekciót végez, mely előre nem látható és  nem  kívánt
     jogkövetkezményekkel járhat.
     A  rendelkező  rész  1.  pontjában foglalt  ex  nunc  hatályú
     mozaikos    megsemmisítés    („hatósági    engedéllyel    nem
     rendelkezőnek”,  illetve „hatósági engedély nélkül”  törvényi
     szövegrészek  megsemmisítése) megváltoztatja  a  Btk  282.  §
     (1)  bekezdésében, a 282/A. § (1) bekezdésében,  a  282/B.  §
     (1)  bekezdésében,  a  282/C. §  (1)  és  (2)  bekezdéseiben,
     valamint a 283/A. § (1) bekezdésében foglalt büntető törvényi
     tényállásokban szabályozott elkövetési magatartásokat.
        
         Álláspontom  szerint  ezzel  az  Alkotmánybíróság   olyan
     negatív  jogalkotást végez, amellyel „beleír” a Btk.  különös
     részében  szabályozott  büntető törvényi  tényállásokba  (új,
     eddig nem szabályozott elkövetési magatartásokat állapít meg)
     oly   módon,   hogy  kiszélesíti  a  büntetőjogi   felelősség
     megállapíthatóságát.
        
         Nézetem   szerint   ez   a   hatásában   kiszámíthatatlan
     normakorrekció    olyan    törvényhozói     aktivizmus     az
     Alkotmánybíróság  részéről, amellyel –  szándéka  ellenére  –
     jogbizonytalanságot,  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
     foglalt  jogbiztonság alkotmányos elvének  sérelmét  idézheti
     elő.
        
         Határozott  álláspontom  az, hogy az  Alkotmánybíróságnak
     nem  feladata  a  Btk.  – kábítószerrel  visszaélés  törvényi
     tényállására vonatkozó – hatályos büntetőjogi szabályozásának
     az  újraszabályozása (újrakodifikálása), a kodifikációs hibák
     kijavítása. A kodifikációs hibák kijavításának előkészítése a
     szakmai   kodifikációs  bizottságokra,  a  törvényi   szinten
     indokolt  módosítások  végrehajtása  pedig  a  törvényhozásra
     tartozik.
        
         A   Btk.  283.  §  (1)  bekezdésének  b)  pontjában,   c)
     pontjában és d) pontjában, valamint az e) pont 2. alpontjában
     és  ugyanezen  paragrafus (2) bekezdésében  foglalt  törvényi
     rendelkezések   ex   nunc   hatályú   megsemmisítésével    az
     Alkotmánybíróság     büntethetőséget     kizáró      törvényi
     rendelkezéseket  semmisít meg, aminek következtében  azok  az
     elkövetési  magatartások,  amelyek  eddig  a  büntethetőséget
     kizáró okok miatt nem voltak büntethetők, ezután büntethetővé
     válnak.   Ezáltal  az  Alkotmánybíróság  –  a   kábítószerrel
     visszaélés  törvényi tényállását megváltoztatva – kiszélesíti
     a büntetőjogi felelősség körét.
     A   Btk.   286/A.   §  (2)  bekezdésében  foglalt   értelmező
     rendelkezések pro futuro hatályú megsemmisítésénél a többségi
     határozat indokolása nem ad kellő súlyú alkotmányos indokot a
     megsemmisítésre.
        
         Álláspontom  szerint az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésében
     foglalt jogbiztonság (az ennek részét képező normavilágosság)
     alkotmányos  követelményének a sérelme a  többségi  határozat
     rendelkező  részének 1-3. pontjaiban foglalt megsemmisítéssel
     érintett    törvényi   szövegrészekhez,   illetve    törvényi
     rendelkezésekhez  kapcsolódóan fel sem  merül.  Nem  vitatom,
     hogy a megsemmisített törvényi szövegrészek, illetve törvényi
     rendelkezések,    az    ebben    foglalt    egyes    fogalmak
     (meghatározások)   felvethetnek  jogértelmezési   kérdéseket,
     illetve,  hogy  az  egyes  fogalmak  meghatározásánál  vannak
     hiányosságok,  pontatlanságok, azonban ezek nem  érik  el  az
     alkotmánybírósági alkotmányvédelem szintjét.
        
         A   rendelkező   rész   1-3.  pontjaiban   megsemmisített
     törvényi   rendelkezésekhez   kapcsolódó   indokolás    olyan
     kodifikációs   hibákra,  hiányosságokra  és  pontatlanságokra
     alapít  megsemmisítést, amelyek álláspontom szerint nem  érik
     el az alkotmányellenesség szintjét.
        
         Véleményem    szerint    a    megsemmisített     törvényi
     rendelkezések rendelkeztek azzal az átláthatósággal, amely az
     indítványokban     felvetett     jogértelmezési      kérdések
     jogalkalmazói jogértelmezéssel való eldöntéséhez szükségesek,
     az alkotmányossági szintet el nem érő, szakmailag indokolható
     kodifikációs korrekciókat a jogalkotóknak kell elvégezni,  ez
     nem az Alkotmánybíróság feladata.
        
         Álláspontom   szerint  a  rendelkező  rész   1.   és   2.
     pontjaiban foglalt ex nunc hatályú megsemmisítések, továbbá a
     3.   pontban   foglalt   pro  futuro  hatályú   megsemmisítés
     alkotmányosan indokolatlan beavatkozást jelent a Btk. különös
     részében    szereplő   kábítószerrel   visszaélés    törvényi
     tényállásába,   nem   teszi   egyértelműbbé   a   büntetőjogi
     felelősség  megállapíthatóságát a  megsemmisítéssel  érintett
     törvényi    tényállások   esetében,   hanem    éppen    ezzel
     ellenkezőleg,  egy  következményeiben előre  nem  látható,  a
     jogalkalmazó  szervek  számára  nagyfokú  jogbizonytalanságot
     eredményező helyzet kialakulásához vezethet.
        
         Alkotmányossági  szintet el nem  érő  kodifikációs  hibák
     korrekciója  érdekében  az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésében
     meghatározott     jogállami     követelményből     levezetett
     jogbiztonságra (normavilágosságra) hivatkozással nem lehet  a
     kábítószerrel  visszaélés  törvényi tényállásához  kapcsolódó
     értelmező     rendelkezéseket    pro     futuro     hatállyal
     megsemmisíteni,   a   törvényi  tényállásokban   szabályozott
     elkövetési magatartásokat megváltoztatni és a büntethetőséget
     kizáró okok körét leszűkíteni.
        
         A      többségi     határozat     alapján     megvalósuló
     alkotmánybírósági törvényhozási aktivizmus alkotmányosan  nem
     indokolható beavatkozást jelent a Btk. különös részi törvényi
     szabályozásába.
        
         2.  A többségi határozat rendelkező részének 4., 5.,  6.,
     és   8.   pontjaiban  foglalt  alkotmányellenes   mulasztások
     megállapítását,   és  az  ezekhez  kapcsolódó   indokolásokat
     szintén nem tudom elfogadni.
        
         Az  Alkotmánybíróság többségi határozatának a  rendelkező
     rész   4.,   5.,   6.,   és   8.   pontjaiban   megállapított
     mulasztásokhoz  kapcsolódó indokolási részei nem  meggyőzőek,
     nem adják kellő súlyú alkotmányos indokát az alkotmányellenes
     mulasztás megállapításának.
        
         A   rendelkező   rész   4.  és  5.  pontjában   felhívott
     nemzetközi egyezményekhez, illetve a rendelkező rész 6. és 8.
     pontjaiban    a    Btk.   282-283/A.   §-aihoz   kapcsolódóan
     megállapított    mulasztások   véleményem    szerint    olyan
     kodifikációs  problémákra  (zavarokra)  vezethetőek   vissza,
     amelyek nem érik el az alkotmányos jogvédelem szintjét, ebből
     következően alkotmányellenes helyzet kialakulását sem  idézik
     elő.
        
         Ezeknek   az  alkotmányossági  problémát  fel  nem   vető
     kodifikációs problémáknak a kezelése és megoldása kívül  esik
     az Alkotmánybíróság hatáskörén.
     A  rendelkező rész 4., 5., 6., és 8. pontjaiban megállapított
     mulasztások    –   különösen   a   hivatalból   megállapított
     mulasztások – nem lehetnek eszközei a kodifikációs  problémák
     orvoslásának,      az      Alkotmánybíróság       mulasztások
     megállapításával az alkotmányos jogvédelem  szintjét  el  nem
     érő  kodifikációs problémákat nem emelhet fel alkotmányossági
     szintre,  nem  állapíthat meg ezekre  nézve  alkotmányellenes
     mulasztást.
        
         A  rendelkező  rész  4. pontja véleményem  szerint  olyan
     törvényalkotói   mulasztásra  hivatkozik,  ami   nem   jelent
     alkotmányellenességet,   hanem   legfeljebb    a    felhívott
     nemzetközi  szerződésekkel kapcsolatban  fennálló  ellentétet
     idézhet  elő, ami nem azonos az Alkotmánybíróság  hatáskörébe
     tartozó alkotmányellenes mulasztás megállapításával.
     A nemzetközi jogba ütköző mulasztás (kodifikációs hiányosság)
     megállapítására  álláspontom szerint  az  Alkotmánybíróságnak
     nincs  hatásköre, és az ilyen alkotmányossági  problémát  fel
     nem  vető  kodifikációs problémák alkotmányellenes  mulasztás
     megállapítását nem eredményezhetik.
     A  belső jog és a nemzetközi jog összhangját biztosító  belső
     kodifikáció a jogalkotó feladata, ezt a feladatot nem  veheti
     át  a  jogalkotó  szervektől az Alkotmánybíróság  mulasztások
     megállapításával, mert erre nincs hatásköre.
        
         A  rendelkező  rész 5. pontjában megállapított  mulasztás
     tekintetében  véleményem szerint az indokolás  nem  ad  kellő
     súlyú  alkotmányos indokot arra, hogy az Egységes  Kábítószer
     Egyezmény  I-IV.  listáinak  eredeti  és  mindenkor  hatályos
     (módosított) szövegét, továbbá a Pszichotróp Egyezmény  I-IV.
     listáinak  a  szövegét miért kellett volna  törvényi  szinten
     kihirdetni  a  jogalkotónak  és arra  sem,  hogy  a  törvényi
     jogforrási  szintű kihirdetés kötelezettsége mely  alkotmányi
     rendelkezésből   és   milyen   indokolással   vezethető   le.
     Álláspontom  szerint a fent hivatkozott listák kihirdetésével
     összefüggő,  alkotmányossági szintet el nem érő  kodifikációs
     problémák  a  kábítószerrel visszaélés törvényi tényállásának
     egyértelműsége  és  alkotmányossága megítélése  szempontjából
     relevanciával egyébként sem bírnak.
        
         Mindezekre    tekintettel   az   Alkotmánybíróságnak    a
     rendelkező  rész  4.,  5.,  6.,  és  8.  pontjaiban   foglalt
     alkotmányellenes    mulasztásokat    nem    kellett     volna
     megállapítani.
        
         Budapest, 2004. december 13.
                                                 Dr. Bihari Mihály
                                                     alkotmánybíró

     Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye
        
         A  határozat rendelkező részének 1-8. pontjával nem értek
     egyet. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában először fordul  elő,
     hogy  a testület – megsemmisítve a Btk. több rendelkezését  –
     azonnali  hatállyal büntetendővé nyilvánít, egyúttal határidő
     megállapításával   büntetni  rendel   olyan   magatartásokat,
     amelyek  esetében  a  törvényhozó  nem  tartotta  feltétlenül
     indokoltnak  a büntetőjogi felelősségre vonást. A  büntetendő
     cselekmények  kibővítésére  alkotmányos  indokok  nélkül,  az
     állam büntetőhatalmának túlzott kiterjesztésével, valamint  a
     jogbiztonság sérelmével került sor.
        
        
                                  I.
        
         1.  Az Alkotmánybíróság határozata az Alkotmány 54. § (1)
     bekezdéséből következő egyéni önrendelkezési jog és az  állam
     büntetőhatalmának    értelmezésén    alapul.    A    többségi
     határozattal egyetértek abban, hogy az Alkotmány  54.  §  (1)
     bekezdése   nem   biztosít  alanyi  jogot  a  jogszabályokban
     „kábítószereknek”  nevezett anyagok fogyasztására,  vagyis  a
     „mámorhoz való jog” nem alapvető jog. Ennek okát abban látom,
     hogy  az  Alkotmány  az  egyének  különösen  fontos  érdekeit
     részesíti  kiemelt,  alapjogi  védelemben.  A  drogok  és   a
     pszichotrop   anyagok  fogyasztása  azonban   –   a   vallási
     rítusokat,  valamint a nélkülözhetetlen orvosi  felhasználást
     leszámítva – nem tekinthető olyan kiemelkedő egyéni érdeknek,
     vagy  az  autonómiát  kifejezésre  juttató  olyan  döntésnek,
     amelyet    különleges    alkotmányos    garanciákkal     kell
     körülbástyázni,  és  amelynek intézményes  védelme  az  állam
     feladata.   Éppen  ellenkezőleg:  nyilvánvaló   egészségügyi,
     gyermekvédelmi  és  más alkotmányos érvek szólnak  az  egyéni
     cselekvés szabadságát korlátozó állami szabályozás mellett.
        
         Az    Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdéséből   következő
     „alkotmányos  büntetőjog”  elvei,  valamint  a   8.   §   (2)
     bekezdéséből származó alapjog-korlátozási feltételek  alapján
     külön  alkotmányossági megítélés alá tartozik  a  büntetőjogi
     beavatkozás.  A büntetőeljárással szükségképpen  együtt  járó
     alapjog-korlátozások,  a  kriminális   szankciók   súlyossága
     (különösen   a  szabadságvesztés  lehetősége),  valamint   az
     eljárás  és  a büntetések megbélyegző hatása azt  indokolják,
     hogy     az    Alkotmánybíróság    az    alapjog-korlátozások
     szükségességi-arányossági   tesztjét   alkalmazza   a    Btk.
     Visszaélés kábítószerrel cím alatt található rendelkezéseinek
     alkotmányossági  vizsgálatakor.  Ezt  –  szakítva  a  korábbi
     gyakorlattal  –  a  többségi határozat  is  elismeri,  de  az
     arányosság  kérdésében  én  más  következtetésre   jutok.   A
     testület éppen azt az alapelvi részt hagyja figyelmen kívül a
     Német Szövetségi Alkotmánybíróság – egyébként sok tekintetben
     követett   –   kannabisz-döntéséből,  amelyet   az   alapjog-
     korlátozás  szempontjából  a  leglényegesebbnek   tartok:   a
     csekély  mennyiségű tiltott drogok alkalomszerű,  saját  célú
     fogyasztásának büntetendővé nyilvánítása azért nem  sérti  az
     aránytalan állami beavatkozás tilalmát, „mert a törvényhozó a
     bűnüldöző   szervek  számára  lehetővé   tette   a   büntetés
     kiszabásának  vagy  a  bűncselekmény üldözésének  mellőzését.
     Ezáltal  a  törvényhozó tekintettel volt  a  csekély  mértékű
     jogellenességre és az elkövető bűnösségének alacsony fokára.”
     (BVerfGE 90, 145.)
        
         A  többségi határozat önmagában véve arányosnak tekinti a
     kivételt     nem    engedő    büntetőjogi    szankciórendszer
     alkalmazását.   Véleményem  szerint   csak   az   úgynevezett
     „elterelés”,  valamint  a  büntetés mellőzésére  szolgáló,  a
     jogalkalmazói   mérlegelés   lehetőségét   biztosító    egyéb
     jogintézmények   fennállása  esetén   arányos,   és   ezáltal
     alkotmányos a büntetőjogi szabályozás.
        
         2.1.     Az    arányosság    kérdésében    megfogalmazott
     különvéleményem  azon  alapul, hogy a  többségi  határozattól
     eltér  az álláspontom a különböző drogok egyéni és társadalmi
     veszélyeinek      alkotmányossági      megítéléséről.      Az
     Alkotmánybíróság az európai kultúra részének  minősítette  az
     alkoholt,  a  nikotint  és a kávét, amelyekkel  a  társadalom
     „megtanult”  együtt élni, s ezeket a szereket  a  testület  a
     kábítószereknél sokkal kevésbé veszélyesnek nyilvánította.  A
     határozat  szerint a kábítószereket egy társadalmi  kisebbség
     fogyasztja, a használatnak nincsenek hagyományai, miközben  a
     kábítószerek   rendkívül  veszélyesek   az   egyénre   és   a
     közösségre.
        
         A  kábítószerek  okozta  egyéni  és  társadalmi  ártalmak
     jelentősége   kétségbevonhatatlan.   Ugyanakkor   vitatom   a
     többségi   határozat  megközelítésmódját,  az  egyes   szerek
     összehasonlítását  és  a levont következtetéseket.  Az  állam
     semlegességének   a   határozatban  is   felbukkanó   elvéből
     értelmezésem  szerint  az  következik,  hogy  a   büntetőjogi
     tilalom  és  szankció  alkotmányossága  szempontjából   nincs
     jelentősége a tiltott cselekvés társadalmi hagyományainak  és
     annak,  hogy  milyen széles körben terjedt  el  a  büntetendő
     magatartás.  Az  állam nem ítélheti meg  hátrányosan  a  szűk
     körben követett szokásokat, a többségi hagyománytól különböző
     magatartásokat pusztán a többségi felfogástól való  eltérésük
     miatt.
        
         A     tiltott    drogok    fogyasztása    esetében     az
     Alkotmánybíróság   kiinduló   feltételezését   is    vitatom.
     Magyarországon   a   kábítószer-fogyasztás   nem   egy   szűk
     társadalmi  csoport  deviáns  viselkedése.  2002-ben  végzett
     országos  felmérés  szerint  a 15-17  éves  diákok  21,5  %-a
     használt   már  tiltott  drogot.  (Jelentés  a  magyarországi
     kábítószerhelyzetről. 2003. Budapest, Gyermek-, Ifjúsági-  és
     Sportminisztérium, 2003, 54.) A fővárosban 2001 óta  a  18-35
     ivesek  több  mint 30 %-áról mondható el, hogy már  kipróbált
     tiltott drogot. (Uo. 57.) 2003-ban végzett országos vizsgálat
     kimutatta,  hogy  a  18-65  évesek 6,5  %-a  fogyasztott  már
     kábítószert.  (Paksi Borbála: Drogok és felnőttek.  Budapest,
     L’Harmattan,  2003,  40.)  Tehát a magyar  társadalom  széles
     körét érintő szociális kérdésről van szó.
        
         Vitatom  azt az előfeltevést is, amely nem vet számot  az
     alkoholfogyasztás  és  a  dohányzás miatti  hátrányokkal.  Az
     elmúlt  három  évtizedben  az összhalálozás  10,  4  %-át  az
     alkohol,  19,6 %-át a dohányzás okozta. (Az alkohol hatása  a
     halandóságra   1970-99   között   Magyarországon.   Budapest,
     Központi Statisztikai Hivatal, 2003, 7.; A dohányzás hatása a
     halandóságra   1970-99   között   Magyarországon.   Budapest,
     Központi  Statisztikai Hivatal, 2002, 7.)  2003-ban  közel  1
     millióra  becsülték az alkoholbetegek (alkoholisták)  számát.
     (Magyar  Statisztikai  Zsebkönyv,  2003.  Budapest,  Központi
     Statisztikai   Hivatal,  2004,  115.)  Az   alkoholfogyasztás
     nemcsak  az  ember  saját halálában juthat  szerephez,  hanem
     mások életének és egészségének veszélyforrása is lehet. 2003-
     ban  az  ittasan  okozott közúti közlekedési balesetek  közül
     2451 járt személysérüléssel vagy halállal. (Uo. 123.) Az 1990-
     98  közötti  időszakban elkövetett valamennyi ismertté  vált,
     halált  okozó  élet elleni bűncselekmény elkövetőjének  több,
     mint  20 %-a a cselekmény elkövetésekor közepes, vagy  súlyos
     alkoholos  befolyásoltság alatt volt, és az elkövetők  csupán
     20%-a   volt   józan   életvitelű.  (Dr.   Kránitz   Mariann:
     Zárójelentés a rendszerváltást követően – 1990-1998 között  –
     elkövetett  emberölések IM-OKRI közös kutatásáról.  Budapest,
     Országos  Kriminológiai Intézet Bűnözéskutatási Osztály,  33.
     Kézirat.)
        
         Mindezek miatt a többségi határozatban foglalt érvek  nem
     elégségesek  a  tiltott  és  a  nem  tiltott  drogok  közötti
     különbségek  kimutatására és az alkotmányjogi következtetések
     levonására.
        
         2.2.  A  határozat szerint a fogyasztók – azon túl,  hogy
     testi egészségük súlyosan károsodik – elveszítik belátási  és
     döntési  képességüket, emellett a kábítószerek  a  fogyasztók
     környezetére és az egész társadalomra nézve is olyan hátrányt
     jelentenek,   amely   megalapozza  a  kivételt   nem   engedő
     büntetőjogi szankciórendszer igénybe vételét. A tiltott és  a
     nem   tiltott   drogok   közötti  különbségtételhez   hasonló
     leegyszerűsítésnek   tartom  a  különféle   kábítószerek   és
     pszichotrop anyagok differenciálatlan minősítését. Ezeknek  a
     szereknek  ugyanis  eltérő  a  hatásmechanizmusuk,  különböző
     módon  és  mértékben hatnak az ember tudatállapotára  és  így
     önrendelkezési  képességére. A kábítószernek nevezett  drogok
     nem azért alkotnak közös halmazt, mert más szerekétől eltérő,
     egymáséval megegyező kémiai tulajdonságaik vannak, hanem maga
     a  jogi minősítés, a büntetőjogi tilalom egységesíti ezeket a
     szereket.  A többségi határozatban is hangsúlyozott megfelelő
     tájékozottság  ellen  hat  és  az  érvelés  meggyőző   erejét
     csökkenti,  ha az Alkotmánybíróság a kábítószer-fogyasztáshoz
     egységesen a halálos következmény képét társítja.
        
         A  többségi  határozat  az egységes  kábítószer-szemlélet
     alapján   jut  arra  a  következtetésre,  hogy  a  fogyasztók
     elveszítik  belátási  képességüket, autonómiájukat,  ezért  a
     tiltás  nem  korlátozza,  hanem ellenkezőleg:  biztosítja  az
     önrendelkezési jogot. A felfogás mindkét részét  vitatom:  1.
     önmagában  az  alkalmi  fogyasztás és  a  drogfüggés  közötti
     kétségtelen  különbségből  következik,  hogy  nem  tekinthető
     minden   esetben  az  autonómiát  nélkülöző  választásnak   a
     kábítószer-fogyasztó  személy  döntése.  2.  Ha   viszont   a
     kábítószer-fogyasztó valóban elveszíti szabad  döntéshozatali
     képességét,   akkor  válik  a  legkevésbé   indokolhatóvá   a
     fogyasztásért    való    büntetőjogi   felelősségre    vonás.
     Alkotmányosan  nem látom igazoltnak, hogy az ilyen  fogyasztó
     érdekét  szolgálja,  vagyis neki az  a  jó,  ha  megbüntetik.
     (Győrfi   Tamás:   Drogfogyasztás  és   önrendelkezési   jog.
     (http://www.uni-miskolc.hu/~wwwjuris/drogfogyasztas.pdf 16.)
        
         A   differenciált  megközelítést  tartom  indokoltnak   a
     kábítószerek   okozta   társadalmi  hátrányok   alkotmányjogi
     vizsgálatánál is. A kábítószerek nemcsak az egyén egészségére
     hatnak   ártalmasan,   hanem  az  egész  társadalomra   nézve
     hátrányos  következményekkel járnak. Ahogy a Német Szövetségi
     Alkotmánybíróság   fogalmazott:  „a   társadalmi   együttélés
     formálása  a  tét.” (BVerfGE 90, 145, 174.)  A  büntetőjog  –
     határozatban   is   említett  –  „ultima  ratio”   jellegéből
     következően   abból  kell  kiindulni,  hogy  a   magatartások
     helytelenítése,  valamint a társadalmi  hátrányok  lehetősége
     önmagában nem elégséges indok a büntetőjog alkalmazására. Egy
     cselekmény  kriminalizálásához az államnak súlyos  társadalmi
     hátrányok veszélyét vagy bekövetkezését kell bizonyítania.  A
     kábítószer-fogyasztó   magatartásával   súlyos    hátrányokat
     („károkat”)  okozhat másoknak, de a hátrány okozásának  egyes
     elszigetelt   esetei   (például   felelőtlen    szülő    vagy
     megbízhatatlan  munkavállaló lesz,  többletköltséget  okoz  a
     társadalombiztosításnak) alkotmányosan nem indokolják  minden
     fogyasztó   büntetését.  (Győrfi  Tamás:   i.m.   11-12.)   A
     büntetőjogi   szankciót  álláspontom  szerint  a  kábítószer-
     fogyasztás  kummulatív  hatásai  indokolhatják:  egy  személy
     magatartása önmagában még nem okoz büntetőjogilag értékelhető
     társadalmi hátrányt, nem veszélyezteti súlyosan a közösséget,
     de  együttesen  –  különösen, ha sokan fogyasztanak  jelentős
     ártalmakkal  járó,  tiltott  drogot  –  már  komoly  veszélyt
     jelentenek a társadalmi együttélésre.
        
         Összességében  egyetértek a többségi határozattal  abban,
     hogy  a  kábítószerek, az alkohol és más szerek használatának
     eltérő  jogi  megítélése nem sérti az Alkotmány  70/A.  §-át.
     Ugyanakkor  az  Alkotmány  2. § (1)  bekezdéséből  levezetett
     „alkotmányos  büntetőjog” elvei és a  8.  §  (2)  bekezdésből
     következő   alapjog-korlátozási  feltételek   (szükségességi-
     arányossági  követelmények) alapján úgy ítélem  meg,  hogy  a
     törvényhozás  a  közérdek védelmében,  absztrakt  veszélyekre
     hivatkozva  csak  két  feltétel együttes  teljesülése  esetén
     fenyegetheti büntetéssel a drogfogyasztást: 1. a  büntetőjogi
     fenyegetettségnek   az   egyes  szerek   valós   veszélyeinek
     mértékéhez kell igazodnia. A jogalkotás során számításba kell
     venni  az  egyes  szerek  tulajdonságairól,  különösen   azok
     egészségkárosító     hatásairól    kialakított     tudományos
     ismereteket.  A  szabályozás  alapjául  szolgáló  körülmények
     változásait  figyelemmel kell kísérni,  és  az  új  ismeretek
     alapján mérlegelni kell a változtatás szükségességét. 2. Ha a
     törvényhozó   nem   konkrét  veszélyekre  vagy   még   inkább
     sérelmekre   alkot  büntetőszabályt,  akkor  a  jogalkalmazás
     számára  tág  teret  kell biztosítani a  konkrét  körülmények
     mérlegelésére,   különös  tekintettel   a   speciálprevenciós
     célokra  és  a drogfüggők gyógykezeléséhez fűződő  egyéni  és
     társadalmi  érdekre.  A  kábítószer  tulajdonságai,  használt
     mennyisége,   a   jogsérelem  módja,   valamint   a   veszély
     szempontjából releváns egyéb körülmények figyelembe vételével
     a  védett  közérdek veszélyeztetése olyan csekély mértékű  is
     lehet, hogy az elkövető megbüntetése (ami a szabadságjogainak
     szükségszerű    korlátozásával   jár)    aránytalan,    ezért
     alkotmányellenes szankciónak minősülhet.
        
                                  II.
        
         Az  Alkotmánybíróság  formai érvekkel,  a  jogbiztonságra
     hivatkozva  semmisítette  meg a  vizsgált  rendelkezések  egy
     részét,  illetve  a  jogbiztonságra alapozva  állapított  meg
     mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet. A  többségi
     határozat  a  „hatósági engedély” fogalmának határozatlansága
     miatt     alkotmánysértőnek    minősítette    a    Visszaélés
     kábítószerrel  cím alatti kerettényállásokat, és  a  hatósági
     engedélyre    utaló    szövegrészeket   azonnali    hatállyal
     megsemmisítette. A többségi határozat az „együttesen  történő
     kábítószer-fogyasztás”      fogalmának      bizonytalanságára
     hivatkozva  azonnali hatállyal megsemmisítette az úgynevezett
     „elterelést”,  vagyis a drogfüggők és az  alkalmi  fogyasztók
     számára  a  büntetés helyett a gyógykezelés vagy a  megelőző-
     felvilágosító    szolgáltatás    lehetőségét    meghatározott
     feltételekkel lehetővé tevő rendelkezések jelentős részét.  A
     többségi  határozat szerint a Btk. 282.-283/A. §-ai sértik  a
     jogbiztonságot,  mert  nem  megfelelően  határozzák  meg   az
     elkövetési   tárgyat  és  az  elkövetési  magatartásokat.   A
     megsemmisített szabályokat nem tartom alkotmányellenesnek,  a
     mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását
     megalapozatlannak ítélem, az azonnali hatályú  megsemmisítést
     pedig   az   Alkotmány   2.  §  (1)  bekezdésében   rögzített
     jogállamiság sérelmének tekintem.
        
         1.  Amikor  az  Alkotmánybíróság az Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdésére  hivatkozva azt követeli meg, hogy a  jogszabályi
     rendelkezés   kizárólag  egyféleképpen  legyen  értelmezhető,
     akkor  Herbert L. A. Hart előtti jogértelmezési kánont követ.
     Az   „egyféleképpen  értelmezhetőség”  követelménye   alapján
     minden  jogszabályt meg lehetne semmisíteni, ugyanis ennek  a
     követelménynek  egyetlen  jogszabály  sem  felelhet  meg.   A
     jogszabályokban   rögzített   rendelkezések   ugyanis   olyan
     „általános   osztályozó  terminusok”  („jármű”,  „szerződés”,
     „fél”)   amelyek  alkalmazási  köre  sohasem  lehet  teljesen
     határozott.    Az    általános    szabályok    révén     való
     cselekvésszervezés szisztematikusan termeli a  határeseteket,
     amelyeknél    a    szabály   alkalmazása    elkerülhetetlenül
     problémássá  válik,  és ez alól a büntetőjogi  szabályok  sem
     kivételek.  (Herbert  Lionel Adolphus Hart:  A  jog  fogalma.
     Budapest, Osiris, 1995, 146.; Vö. Bódig Mátyás: Jogelmélet és
     gyakorlati  filozófia. Jogelméleti módszertani vizsgálódások.
     Miskolc,  Bíbor,  2004,  338.  és  köv.)  Ezért  önmagában  a
     „hatósági   engedély”,  az  „együttesen  történő  kábítószer-
     fogyasztás”   és  más  rendelkezések  határozatlansága   vagy
     többféle   értelmezési  lehetősége  nem   elegendő   érv   az
     alkotmányellenesség     megállapításához     A     Visszaélés
     kábítószerrel cím alatti rendelkezésekben használt  mindegyik
     kifejezésről  kimutatható, hogy többféleképpen értelmezhető.)
     Álláspontom  szerint  a  jogállamiság  sérelmét  akkor  lehet
     megállapítani,  ha a „többértelműségen” túl  további,  érdemi
     kifogások   is   megfogalmazhatók.   Például:   a    vizsgált
     büntetőjogi  szabály  határozatlansága a jogalkalmazás  során
     olyan   súlyos  zavarokat  okozott  (vagy  annak  a  veszélye
     kimutatható),    amely   a   jogorvoslati   rendszerben,    a
     jogalkalmazás  egységesítésére szolgáló  eszközök  révén  sem
     szüntethető    meg;    a   határozatlan   tartalmú    szabály
     alkalmazásával  személyek  indokolatlan  hátrányt  szenvednek
     (vagy annak a veszélye kimutatható).
        
         2.  A  többségi határozat szerint az együttes  elkövetési
     forma  nem  azonosítható  a Btk.-ban lévő  társas  elkövetési
     formákkal,  és  bizonytalan tartalma  miatt  a  jogalkalmazás
     során   zavarokat  okozhat.  Az  Alkotmányból   azonban   nem
     következik, hogy a Btk. módosításakor kizárólag a  törvényben
     már   szereplő  fogalmakat  kell  használni.  Az  új  fogalom
     dogmatikai  és jogalkalmazási bizonytalanságait  a  határozat
     csupán   deklarálja,   de  nem  támasztja   alá   jogirodalmi
     hivatkozással,  a bírói gyakorlatból vett példával  vagy  más
     módon.  A  Btk.  értelmezésére az  Alkotmánybíróságnak  nincs
     monopóliuma, s a bírósági rendszeren belül megfelelő eszközök
     állnak rendelkezésre az ítélkezési gyakorlat egységesítésére.
        
         3.1.  A  „hatósági engedély” szövegrészt tartalmazó  282.
     §,  282/A.  §,  282/B.  §,  282/C. §,  valamint  a  283/A.  §
     kerettényállások.  Az  Alkotmánybíróság  az  1026/B/2000.  AB
     határozatában   megállapította,   hogy   a   kerettényállásos
     kodifikációs   technika  önmagában  és  általánosságban   nem
     alkotmányellenes,  míg  a  bűncselekmény   mindenki   számára
     felismerhető   a  világos,  érthető  és  értelmezhető   norma
     következtében.  (ABH  2003 II., 1296,  1299.)  A  büntetőjogi
     norma  lényege véleményem szerint nem az, hogy megfogalmazza,
     mi a jogszerű magatartás, illetve annak feltételei, hanem az,
     hogy  kiderüljön  a  szabályból,  hogy  mi  a  büntetőjogilag
     tilalmazott  cselekmény.  A  Btk.  rendelkezéseiből  mindenki
     számára  megállapítható,  hogy amennyiben  hatósági  engedély
     nélkül  valósítja meg az elkövetési magatartások bármelyikét,
     akkor   bűncselekményt  követ  el.  A  jogkövető   magatartás
     feltételeinek részletezése álláspontom szerint  nem  tartozik
     az alkotmányos büntetőjog formai kritériumai közé.
        
         3.2.  A  többségi  határozat  szerint  nyilvánvaló,  hogy
     azokra  a  Btk.-ban  elkövetési magatartásként  meghatározott
     tevékenységfajtákra,   amelyek  a  –  többségi   határozatban
     felsorolt – kormányrendeletben nem szerepelnek, engedély  nem
     is  kérhető,  és  más  hatósági aktus  sem  követelhető  meg.
     Minthogy pedig számos elkövetési magatartás ilyennek minősül,
     ezek  esetében  a  hatósági  engedély  mint  tényállási  elem
     előírása  éppen a büntethetőséget zárja ki, azaz  a  mögöttes
     joganyagnak  a  Btk.-val  való  aszinkronitása  éppen   annak
     irvényesülését rontja le. Véleményem szerint  ez  az  érvelés
     logikailag  nem helyes, és a többségi határozat  e  téren  is
     adós  maradt a bírói gyakorlat vizsgálatával. Abból,  hogy  a
     Btk.  kerettényállásban  jelzi azt,  hogy  hatósági  engedély
     birtokában  egyes,  egyébként  büntetőjogi  tilalom  alá  eső
     tevékenységek   jogszerűen  végezhetők,  nem   következik   a
     határozatban  felvázolt  „képtelen  eredmény”.   A   hatályos
     szabályozásból   nem  vezethető  le  az,  hogy   a   Btk.-ban
     meghatározott  cselekmények  miatt  gyakorlatilag  csak  azon
     elkövetőkkel  szemben  folytatható  az  eljárás,   akiket   a
     kormányrendeletekben       meghatározott       engedélykérési
     kötelezettség terhel, és azt elmulasztják, míg mások az ilyen
     típusú magatartás esetén is mentesülnek a felelősségre  vonás
     alól.
        
         3.3.  Az  Alkotmányból nem vezethető le a határozat  azon
     következtetése  sem,  hogy  a hatósági  engedélyre  vonatkozó
     jogszabályok  és  a  Btk. 282-283/A.  §-ainak  az  elkövetési
     magatartásokra   vonatkozó  rendelkezései  közötti   összhang
     hiánya  önmagában is az Alkotmány 2. § (1) bekezdését  sértő,
     mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenes  helyzetet  idéz
     elő. Az elkövetési magtartásokra vonatkozó taxatív felsorolás
     jelentősége a jogbiztonság szempontjából éppen az, hogy hiába
     bővítik,  változtatják  a  vonatkozó  nemzetközi  egyezmények
     hazai  végrehajtási rendeletei a hatósági engedélyhez köthető
     tevékenységek   körét,   azok   automatikusan   nem    válnak
     büntetőjogi elkövetési magatartássá. Így például a  Korm.  R.
     1.  3.  §  (1) bekezdésében foglalt hatósági engedély nélküli
     kábítószer-átadás  bűncselekmény, mert a Btk.  282/A.  §-ának
     egyik  elkövetési magatartása az átadás, de az  ugyanebben  a
     bekezdésben  foglalt hatósági engedély nélküli  kutatás  nem,
     mert  a  kutatás  nem  szerepel  a  Visszaélés  kábítószerrel
     tényállásban,   mint   elkövetési  magatartás.   A   hatósági
     engedélyre      irányadó      rendelkezéseket      tartalmazó
     kormányrendeletek fogalomrendszere tehát nem ok  nélkül  „nem
     kompatibilis”   a   Btk.-nak  az  elkövetési   magatartásokat
     meghatározó  rendelkezéseivel,  az  eltérésekkel  kapcsolatos
     alkotmányossági aggályok megalapozatlanok.
        
         Összességében   tehát   úgy   ítélem   meg,    hogy    az
     Alkotmánybíróság nem szolgáltatott kellő indokot arra, hogy a
     jogbiztonságra    hivatkozva   megsemmisítse    a    vizsgált
     rendelkezéseket,    illetve   a    jogbiztonságra    alapozva
     mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet  állapítson
     meg.
        
         4.  Az  Alkotmánybíróság számos, a többségi  határozatban
     is idézett alkalommal kifejtette, hogy a büntető jogszabályok
     esetében   rendkívüli  jelentősége  van  az  előreláthatóság,
     kiszámíthatóság  követelményének. Jelen esetben  a  határozat
     döntő  érve  az elterelés lehetőségét biztosító rendelkezések
     ex  nunc hatályú megsemmisítése mellett az, hogy „az egyén az
     eseti  megítélés következtében előálló bizonytalan helyzetben
     nem   tartható”.  Csakhogy  az  Alkotmánybíróság  döntése   a
     büntethetőséget    megszüntető   okra    vonatkozik.    Ennek
     következtében   nem  a  bizonytalan  elítélés   lehetőségének
     megszüntetéséről  van  szó,  hanem  a  –  többségi  határozat
     szerint  –  bizonytalan büntetéselkerülés  helyett  a  biztos
     büntetésről.  Vagyis az Alkotmánybíróság egyes magatartásokat
     azonnali  hatállyal büntetendővé nyilvánított, amit kizárólag
     az Országgyűlés tehet meg, és azt is csak az Alkotmánybíróság
     által  előírt  „kellő  felkészülési  idő”  biztosításával.  A
     többségi határozat figyelmen kívül hagyta az Abtv. 43. §  (4)
     bekezdését, amely felhatalmazást ad a jogbiztonság  érdekében
     történő pro futuro megsemmisítésre.
        
         5.   A   többségi   határozat  szerint  az   Országgyűlés
     mulasztást követett el azzal, hogy nem hirdette ki törvényben
     az   Egységes  Kábítószer  Egyezmény  I-IV.  listáit   és   a
     Pszichotrop Egyezmény I-IV. listáit. Az Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdése  alapján kizárólag a mindenki számára  megismerhető
     jogszabályok  szolgálhatnak  büntetőjogi  felelősségre  vonás
     alapjául.   A  határozat  azonban  nem  ezen  alkotmányossági
     követelmény  sérelme  miatt  állapított  meg  mulasztást.   A
     határozat  az Abtv. 47. §-a alapján kötelezi az Országgyűlést
     nemzetközi  szerződés  egyes részeinek  a  kihirdetésére.  Az
     Abtv.  47.  §-a  szerint  az  Alkotmánybíróság  a  nemzetközi
     szerződésbe  ütközés  vizsgálata  során  megállapíthatja:   a
     jogalkotó szerv a nemzetközi szerződésből származó jogalkotói
     feladatát elmulasztotta. Ha egy már hatályban lévő és a belső
     jog   részévé   vált   nemzetközi  szerződésből   jogalkotási
     kötelezettség  fakad, és e kötelezettségét  a  jogalkotó  nem
     teljesíti,  megállapítható  a  mulasztás.  Jelen  esetben   a
     kihirdetés  még nem történt meg, ezért az Alkotmánybíróságnak
     azt  kellett volna alaposan megvizsgálnia, hogy az  Alkotmány
     7.  § (1) bekezdésének megfelelően a jogrendszer egyéb módon,
     jogszabályban vagy a jogalkalmazás útján nem teremtette-e meg
     a belső jog és a nemzetközi jog összhangját. Egy ilyen átfogó
     vizsgálatot  követően sem juthatott volna az Alkotmánybíróság
     azonban  arra  a  következtetésre,  hogy  az  Országgyűlés  a
     mulasztást   kizárólag   a  szóban  forgó   listák   törvényi
     kihirdetésével orvosolhatja.
        
         6.  A  jogbiztonságra  hivatkozó  érveléssel  nyilvánítja
     alkotmányellenesnek   a   többségi  határozat   indokolásának
     IV.10.3.2. pontja a „használat alkalma” fogalomkört is, de  a
     vizsgált  rendelkezések között nem ez a  kifejezés,  hanem  a
     „saját  használat” szerepel, amelyet viszont  a  határozat  –
     helyesen  –  nem minősít alkotmányellenesnek.  Ugyanakkor  az
     Alkotmánybíróság   a   Btk.-nak  az   elterelés   lehetőségét
     biztosító 283. §-ából a jogbiztonság alapján megsemmisíti  az
     (1) bekezdés c) pontját, amely a „saját használat” kifejezést
     tartalmazza, miközben az ugyanilyen tartalmú a) pontot és  az
     e)  pont  1.  alpontját hatályban tartja.  (Vö.  a  határozat
     rendelkező     részének    2.    pontját     az     indokolás
     indítványismertető  I.3.1. pontjával, valamint  a  IV.10.3.2.
     ponttal.)
        
                                 III.
        
         A   többségi   határozatnak  a  jogszabályi   rendelkezés
     alkotmányellenességét, valamint a mulasztásban  megnyilvánuló
     alkotmányellenességet   megállapító   további    részei    az
     Alkotmánynak  az  ifjúság  védelméről  rendelkező  16.  §-án,
     valamint  gyermekek védelméről rendelkező 67. §-án alapulnak.
     Álláspontom   szerint   sem   az   Alkotmányból,    sem    az
     Alkotmánybíróság által vizsgált nemzetközi szerződésekből nem
     következik,  hogy  a  gyermekek  (18  év  alattiak)   védelme
     kizárólag  a kábítószert fogyasztó fiatalok, fiatal felnőttek
     (18-21   év   közöttiek)  kivételt  nem  engedő   büntetőjogi
     felelősségre vonásával valósítható meg.
        
         1.  Az  Alkotmány 16. és 67. §-ával összhangban  az  ENSZ
     Egyezmény,  az  Egységes Kábítószer Egyezmény, a  Pszichotrop
     Egyezmény  és  – különösen – a Gyermek Egyezmény  alapján  az
     államnak gyermek- és ifjúságvédelmi kötelezettsége van. Ez az
     állami  kötelezettség  többféle  módon  is  teljesíthető.   A
     Gyermek  Egyezmény 33. cikkében a magyar állam  arra  vállalt
     kötelezettséget,   hogy   minden   alkalmas   (törvényhozási,
     közigazgatási, szociális és nevelésügyi) intézkedést  megtesz
     annak  érdekében,  hogy megvédje a gyermeket  a  kábítószerek
     tiltott   fogyasztásától   és  megakadályozza   a   gyermekek
     felhasználását e szerek előállításában és kereskedelmében.  A
     lehetséges állami intézkedéseknek csupán az egyik, és  egyben
     a   legszigorúbb   és   leginkább  jogkorlátozó   fajtája   a
     büntetőjogi  eszközök  igénybe vétele. A  többségi  határozat
     ezen  belül  is kizárólag egy szűk részterületet  vizsgál,  a
     Kábítószerrel   visszaélés   cím   alatt   lévő   büntetőjogi
     szabályokat.  Önmagában  a Btk.-nak ezeket  a  rendelkezéseit
     vizsgálva   azonban   nem   lehet   megalapozottan   arra   a
     következtetésre jutni, hogy a gyermekek sérelmére, valamint a
     gyermekek  felhasználásával  elkövetett  kábítószerrel   való
     visszaélés szabályozása olyan fokban hiányos, hogy lerontja a
     hivatkozott  „nemzetközi  szerződések  elveinek  és   tételes
     szabályainak érvényesülését”.
        
         A   jelen  ügyben  irányadó  nemzetközi  egyezmények  nem
     tartalmaznak  előírást  meghatározott  tartalmú   büntetőjogi
     norma   megalkotására,  sőt,  nagy  mozgásteret   hagynak   a
     tagállamoknak drogpolitikájuk kialakításában. A magyar  állam
     a   Pszichotrop  Egyezmény  22.  cikkében  és   az   Egységes
     Kábítószer   Egyezmény   36.   cikkében   is   arra   vállalt
     kötelezettséget,     hogy    „alkotmányos     jogszabályainak
     fenntartásával”   alkotja   meg   a   szükséges   büntetőjogi
     szabályokat.  Emellett, az ENSZ Egyezmény  folyamatosan  utal
     arra,  hogy  a  részes államok alkotmányos  alapelveiknek  és
     jogrendjük   alapvető   rendelkezéseinek   a   fenntartásával
     kötelesek  a szükséges intézkedések megtételére [3.  cikk  1.
     pont  c),  2. pont]. A szükséges intézkedések igénybe  vehető
     skálája  pedig  elég  széles ahhoz,  hogy  a  részes  államok
     kiválaszthassák    az   alkotmányukkal    összhangban    álló
     eszközöket. Az ENSZ Egyezmény lehetővé teszi, hogy  az  állam
     az  elítélés  és  a büntetés kiszabása helyett  kisebb  súlyú
     bűncselekmények esetében a rehabilitáló, a társadalomba  való
     visszailleszkedést elősegítő intézkedéseket alkalmazzon  [43.
     cikk 4. pont c)]. Ez az egyezmény azt is lehetővé teszi, hogy
     az   állam  olyan  rendelkezést  hozzon,  amely  a  személyes
     fogyasztásra   szánt  kábítószerek  és  pszichotrop   anyagok
     birtoklása,    vásárlása    és   termesztése    elkövetőjének
     kezelésére,    nevelésére,   társadalmi    visszailleszkedést
     elősegítő  intézkedést  alkalmaz  az  ítélet  vagy   büntetés
     alternatívájaként [43. cikk 4. pont d)].
        
         Ebből  következően a jogalkotó nem a nemzetközi szerződés
     ellenére,  hanem  épp az abban foglalt felhatalmazás  alapján
     tette  lehetővé az elterelést a csekély mennyiségű kábítószer
     együttesen  történő  kábítószer-fogyasztás  alkalmával  (akár
     oktatási,   nevelési  intézmény  területén,  vagy  közelében)
     történő  kínálását, átadását. A jogalkotó választása egyfelől
     a büntetőhatalom érvényesítéséhez fűződő érdek, másfelől a 14-
     18  éves gyermekeknek és a 18 és 21 év közötti fiatal felnőtt
     elkövetőknek  (alkalmi  fogyasztóknak  és  drogfüggőknek)   a
     büntetőjogi   szankcionálással  szükségképpen   együtt   járó
     szabadságkorlátozásoktól való megóvásához  fűződő  egyéni  és
     társadalmi érdek közötti mérlegelésen alapul. Ezzel szemben a
     többségi határozat nem vette figyelembe, hogy az Alkotmány 2.
     §  (1) bekezdéséből és a 8. § (2) bekezdéséből következően  a
     büntetőjogi     szankciókat     az    alapjog-korlátozásoknak
     megfelelően  kell  értékelni, és  emiatt  az  Alkotmánynak  a
     gyermekek  védelméről  szóló rendelkezései  nem  értékelhetők
     önmagukban.
        
         2.  A  határozatnak a nemzetközi szerződések  értelmezése
     alapján  azt kellett volna alátámasztania, hogy  az  állam  a
     Btk.-ban   foglalt  más  tényállás  megállapításával,   egyéb
     jogszabály  megalkotásával, illetve jogalkalmazás  útján  sem
     tett eleget vállalt kötelezettségeinek.
        
         A   belső   jog  részévé  vált  nemzetközi  jogi   normák
     nemzetközi  tartalmukkal  válnak  a  magyar  jog  részévé.  A
     nemzetközi    egyezmények   értelmezésekor   a   határozatnak
     figyelemmel  kellett volna lennie a szerződések értelmezésére
     irányadó,  a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969.  évi
     május hó 23. napján kelt szerződés 31-33. cikkeire. E szerint
     a szerződések értelmezésekor a szövegen túl figyelembe veendő
     a szövegkörnyezet, a később kialakult gyakorlat, a szerződési
     előkészítő   anyagok   és  a  szerződéskötés   körülményeinek
     elemzése  is.  Az  Alkotmánybíróság  úgy  állapította  meg  a
     nemzetközi   szerződésből  fakadó  jogalkotási  kötelezettség
     elmulasztását,  hogy:  nem jelölte  meg,  hogy  a  nemzetközi
     szerződés   pontosan   melyik  rendelkezésének   teljesítését
     mulasztotta  el  a  törvényhozó;  figyelmen  kívül  hagyta  a
     nemzetközi   jog  sajátos  értelmezési  elveit;   nem   vette
     számításba  a  nemzetközi  szerződés végrehajtását  ellenőrző
     szervezetek gyakorlatát. Ez utóbbi azért különös jelentőségű,
     mert  az ENSZ Egyezményben részes tagállamok nem kis részének
     kábítószer-szabályozása  a  magyarországinál  jóval   kevésbé
     korlátozó.  A többségi határozat azonban egyetlen példát  sem
     hoz  fel  arra,  hogy  a nemzetközi intézmények  kifogásolták
     volna  a  magyar vagy más államok jogi szabályozását, illetve
     joggyakorlatát. Mindezek hiányában megalapozatlannak tartom a
     többségi határozat által levont következtetéseket.
        
                                  IV.
        
         Egyetértek azzal, hogy a többségi határozat elvi  szinten
     megerősítette   a  korábbi  gyakorlatot,  amely   szerint   a
     testületnek   a   büntetőpolitika   alkotmányos   korlátainak
     megállapítására   van  jogosítványa,  és   nem   arra,   hogy
     meghatározza  a  büntetőpolitikát. [összefoglalóan:  13/2002.
     (III.  20.) AB határozat, ABH 2002, 85, 90-91.] A törvényhozó
     feladata,  hogy  a  tudományos ismeretek és a  jogalkalmazási
     gyakorlat figyelembe vételével kialakítsa a drogstratégiát és
     a büntetőpolitikát. (Lévai Miklós: Engedélyezni vagy tiltani.
     A    kábítószer-fogyasztásra    vonatkozó    kriminálpolitika
     dilemmái. Magyar Jog, 1996/1., 16.) A többségi határozat elvi
     szinten   fenntartotta  a  különböző  drogpolitikák   közötti
     választás    lehetőségét,   ugyanakkor   a   Btk.    vizsgált
     rendelkezéseiről   hozott  döntéseivel  a   keresletcsökkentő
     kábítószer-politika primátusát juttatta érvényre. A Btk. több
     rendelkezésének  megsemmisítése ugyanis nem a büntetőpolitika
     alkotmányos korlátait húzza meg, hanem azt eredményezi,  hogy
     olyan   fogyasztói  magatartások  válnak  részben   azonnali,
     részben  jövőbeli hatállyal büntetendővé, amelyek esetében  a
     törvényhozó   nem   tartotta   feltétlenül   indokoltnak    a
     büntetőjogi felelősségre vonást. Álláspontom szerint  erre  a
     tudományos ismeretek és a jogalkalmazási gyakorlat figyelembe
     vétele  nélkül,  alkotmányos  indokok  hiányában,  az   állam
     büntetőhatalmának   túlzott  kiterjesztésével,   valamint   a
     jogbiztonság sérelmével került sor.

     Budapest, 2004. december 13.
                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      The text “without the licence of an authority” in Section 282 para. (1), Section 282/A para. (1), Section 282/B para. (1), Section 282/C paras (1) and (2), and Section 283/A para. (1) of Act IV of 1978 on the Criminal Code, and the text “to aperson without the licence of an authority” in Section 283/A para. (1)
      Number of the Decision:
      .
      54/2004. (XII. 13.)
      Date of the decision:
      .
      12/13/2004
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2004-3-009?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0054_2004.pdfen_0054_2004.pdf